tZ
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. מה זה הזוהמה הזאת? הזוהמה שהטיל הנחש בחוה כשהחטיא אותה באכילה מעץ הדעת טוב ורע, אז מפרשים חכמים ז"ל  שהוא הטיל בה זוהמה שהועברה בכל אנושות. כשהגיעו  ישראל להר סיני פסקה הזוהמה הזאת אבל אצל עובדי כוכבים ומזלות שאר האומות לא פסקה. חכמים לא הסבירו לנו מה טיבה של זוהמה זו ובמה היא מתבטאת. אבל אם נפרש את הגמרא, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, כמו שאומרים חכמים, צדקה מרוממת את ישראל אבל כל צדקה שאומות העולם עושים חטא הוא להם. משום שאינם עושים אלא להתגדל בו, ז"א כשיהודי עושה צדקה הוא מתכוון לשם הצדקה, גוי שעושה צדקה הוא עושה בשביל שיצא לו  מזה משהו, בשביל שהוא יתכבד מזה ויתגדל מזה וכו'. ומקשים מהברייתא, האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני ובשביל שאזכה לעולם הבא הרי זה צדיק גמור, אז הגמרא מקשה מברייתא, שמה כתוב שיהודי נותן צדקה ואומר, על מנת בשביל שיחיה בני, הבן שלו חולה, והוא רוצה שהוא יתרפא, הוא נותן צדקה, צדקה תציל ממוות, אז הוא נותן צדקה ואומר בשביל שיחיה בני ושאזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור. אז מה יש לך אינטרס יותר מזה, הוא אומר ברור, אני עושה את זה נותן את הצדקה בשביל שיחיה בני ושאני אזכה לחיי העולם הבא, אז למה אתה אומר שרק אומות העולם הם עושים בשביל להתגדל בשביל אינטרס, הנה מפורש, שיהודי שאומר ככה הוא גם נחשב צדיק גמור, לא חסיד אבל צדיק גמור, אז מה אתה אומר שאתה מוצא שינוי בין ישראל לבין הגויים?

אבל תרצו חכמים שזה נאמר דוקא אצל ישראל שהוא צדיק גמור, אבל אצל גוי לא. זה גמרא בבבא בתרא י'. למה לא? פירשו התוס', בראש השנה עמוד ד', הטעם בזה שגויים תוהים על הראשונות, גם אם הגוי יגיד אותו דבר כמו הישראל, אבל אם החולה שלו לא יתרפא הוא יתחרט על הצדקה שנתנו. מה שאין כן ישראל. אבל ישראל נתן, נתן, תפס תפס לא תפס לא תפס, אבל הוא לא מתחרט למה נתתי צדקה.

מבואר לנו מזה שבפנימיות של נפש ישראל יש רצון לעשות טוב, מפה לומדים שכל ישראל, כל יהודי, יהודיה, הם בפנימיות שלהם רוצים לעשות טוב, וכל הנגיעות שיש לאדם, כל מיני דרישות של עצמו שהם נוגדות מידי פעם את הרצון של הקב"ה, אינם מטשטשים את הרצון הזה שהוא רוצה לעשות טוב. גם אם יש לו נגיעות גם כן עדיין זה לא מטשטש את הרצון.

בניגוד לזה אצל הגויים החסד שהם עושים הינו לגמרי מן השפה ולחוץ, משום שבתוך תוכם אין להם שום נטיה להיטיב לאחרים. מה לכם יותר ממיסטר אובמה, שהוא אומר שהוא ידיד של ישראל, ושכמובן הוא ישמור, הוא ישמור על ישראל, ועל בטחונה, וזה דבר הכי חשוב לאמריקאים וכו', הוא רק שכח שלפני כמה שנים הזכרתי אותו שהוא אמר שהאינטרס האמריקאי קודם לאינטרס הישראלי היהודי, אם ארה"ב תצטרך להסתבך בשביל ישראל עם איראן, ואיראן איימה שהיא תפציץ את המצרים וכל מיני מקומות ומחנות של האמריקאים בכל מיני מקומות, אז האינטרס של האמריקאים גובר על של ישראל והם לא יקריבו קרבנות בשביל ישראל, זה הוא אמר במפורש, ז"א כשיש לי אינטרס אנחנו ידידים, אבל אם האינטרס שלי גובר על האינטרס שלהם אין ידידות נאמנה שכאילו אנחנו באותה סירה ואתה יודע מה, אתה בשבילי ואני בשבילך, לא, זה גוי מובהק. כל הטוב שהם עושים זה כדי להראות עצמם כבעלי חסדים, מה אתם חושבים שמחלקים כסף בעולם בשביל ישראל ומצרים פה ושם, זה בשביל להיטיב, בשביל שהאינטרסים שלהם יתקיימו במקומות האלה. כשהם לא סיפקו את הסחורה לסעודיה עזבו אותם, כשלא סיפקו למצרים עזבו אותם, כשלא סיפקו לכל מיני מקומות עזבו אותם, למה? כי הם מפקירים מדינות ידידות, כמו גאורגיה, ישראל, תורכיה, מצרים, סעודיה ואחרים שהפקירו בזמן כהונתו.

אבל בואו תראו עד כמה התכונה הזאת הנפלאה של ישראל שבאמת באמת כל יהודי בלב שלו הוא רוצה לעשות רק טוב, היא מביאה גם להשלכות בהלכה. כמו שהרמב"ם מסביר גבי גט מעושה, שפעמים מכריחים גבר לגרש את אשתו, הוא לא רוצה לגרש ומכריחים אותו לגרש. אז כך כתוב, מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין מכין אותו עד שנאמר רוצה אני, ויכתוב הגט והגט כשר, ולמה לא בטל גט זה? הרי הוא אנוס, הוא עושה בעל כרחו, זה לא כתיבה, זה לא הוא כתב, זה המכות כתבו, למה זה לא גט שמישהו שנאנס זה גט של אנוס? אלא אנחנו אומרים, אין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ לעשות דבר שאינו מחויב בו מן התורה. אם אונסים בן אדם לעשות דבר שהוא לא מחוייב מן התורה זה אונס, אבל מי שתקף אותו יצר הרע והוא רוצה לבטל מצוה, או שהוא רוצה לעשות עבירה, בגלל מה? תקף אותו היצר הרע, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, אין זה אנוס ממנו אלא הוא עצמו אנס את עצמו בדעתו הרעה ולפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, ומאחר והוא רוצה לעשות את כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות, ורק יצרו הוא שתקף אותו, כיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. ז"א מה המכות עשו? לא אנסו אותו לגרש את האשה, אלא אנסו את היצר הרע להסתלק ממנו ועכשיו הוא נשאר על מה שהוא רוצה באמת, רוצה אני. זה אי אפשר לעשות אם לא שהשורש של היהודי הוא טוב.רק אם השורש טוב ותקף אותו יצרו אז מותר לעשות את הדבר הזה ואז זה מקויים הגט מקויים. אבל אם זה לא היה כך אז זה לא גט מקויים, אלא כל ישראל רוצה לעשות טוב.

הרי לנו אור בהיר להבין את הכוחות הנפש של ישראל, אפילו איפה שהוא מתעצל מלקיים מצוה והוא אינו יכול לכבוש את המידות הרעות, לתת גט במקום שהוא מחוייב, בכל זאת מושרש בתוכו נקודת אמת ששואפת ומתאווה לקיים דברי התורה, אלא שאין בכוחה להתגבר בלי שבית דין ישברו את ההתנגדות בשבט מוסרם, אבל ברגע שמכניע את עצמו מחמת צער היסורים אז ברור הוא ללא ספק שהגיע להסכמה אמיתית לקיים המצוה בלב שלם כפקודת מצפונו.

יש אנשים ממהרים, הולכים מהר ברחוב, ובא אחד אומר תעשה טובה, עשירי עשירי מנין אתה משלים מנין, עוד מעט שקיעה תעשה טובה תכנס, הוא ממש לא רוצה, הוא לא רוצה בגלל שהוא ממהר, הוא היה רוצה, הוא אומר אין לי זמן אין לי זמן אין לי זמן, בסוף הוא חמל עליו, נכנס, איך הוא מרגיש כיף אחרי שהוא השתהה שמה והשלים את המנין הוא יודע שהוא השלים את המנין עם כל מה שזה, הוא באמת לא רצה בהתחלה, לא בגלל שהוא לא רוצה באמת, אם היה לו פנאי ובסבבה הוא הולך ומטייל מה אכפת לו להכנס, שיגידו קדיש איתו וכו' אין לו שום בעיה, אבל הוא היה ממהר, אז מה היינו אומרים, הוא לא רוצה, נכון הוא לא רוצה, לא בגלל שבפנימיות שלו הוא לא רוצה, בגלל שכרגע הוא מפותה לאיזה ענין שנראה בעיניו יותר חשוב, אבל אחרי שהוא נכנס איך הוא מרגיש, שלם עם עצמו, יאלק היום תפסו אותי למנין איך הייתי מבסוט אתה יודע מה נזכרתי, נזכרתי איך הייתי קטן והייתי מתפלל והייתי זה, אחד מנותק לגמרי, אבל הוא מבסוט כי בפנים בתוך היהודי הוא רוצה לעשות מצוות, הוא רוצה לעשות רצון הבורא, רק מה, יצר הרע כבר השתלט עליו, כבש בו חלקים גדולים, עד שהוא קשה לו לזוז, הוא גורר אותו עם שלשלאות.

בואו תשמעו מה כותב חובת הלבבות בשער עבודת האלקים. הבורא נטע בשכל האדם, כל אדם, שבח האמת וגנות הכזב, כל בני האדם אומרים שאמת זה השבח הכי גדול, אדם שאומר אמת, בא הנה זה אמיתי חבל על הזמן, כולם מעריכים ומשבחים את האמת, וכולם מגנים זה נוכל, אני אומר לך, זה כזב שקרן רמאי איך אנחנו אומרים את זה בסלסול, למה אנחנו מגנים את השקר? ואנחנו  משבחים את האמת, זה כל בן אדם בשכל שלו זה נטוע, שבח האמת וגנות הכזב, ועוד דבר נטוע בנו, בחר בצדק וסור מעוול, גם זה נטוע בנו, שכל אדם הוא בוחר בצדק, וסר מעוול, כל אדם, כל אדם, וגמול בעלי הטובה בטוב, וגם כולם נטוע בהם בשכלם שצריך לגמול טובה בחזרה למי שעשה לך טוב. ועוד הרבה מונחים הגיוניים שמקובלים בכל העולם. אבל מה הבעיה, יש נטיות טבעיות, נטיות טבעיות, הם שוים בשכל האדם בכל עם, במידה ולא הושחתו איך אומרים זה מושחת, מה מושחת? מה ההשחתה? זה מושחת כי מידותיו מושחתות, הוא השחית אותם, זה לא המתכונת הנורמלית שמתנהג בן אדם, זה אדם מושחת, מה הכוונה מושחת? הוא השחית את מידותיו הטבעיות. ואנחנו באמת הטבע הטבוע בנו מזהים מי שקרן, מי רמאי, מי כפוי טובה, מי מושחת במידותיו, אנחנו, אנחנו לבד, אנחנו דנים את האחרים, אבל אם אחרים יסתכלו בנו גם ימצאו בנו דופי ויגידו גם אתה מושחת, גם אתה ככה ואתה בזה לא ככה ואתה ככה, אז ז"א אם אדם לא פגם את מידותיו הוא יהיה במצב הנכון, כפי שברא אותו הבורא יתברך. נמצא ששכל האדם באופן טבעי מעמיד אותו על הצדק והיושר.

הנה תראו לדוגמא בארה"ב יש שופט, ויש חבר מושבעים, לא הבנתי, בוחרים עשרה מושבעים באופן שרירותי ואומרים להם אתם צריכים לשמוע את כל המשפט את כל התהליך והשופט מתחשב בדעת המושבעים, מי אמר שהרמה האינטליגנטית של כולם שווה, עושים להם מבחני כניסה להיות מושבעים? או משהו כזה, לא, לוקחים אחד עקרת בית אחד עורך דין אחד ככה אחד ככה, זה לא יש איזה אנשים מיוחדים שמכשירים אותם להיות מושבעים, ושמים אותם, למה? על מה סומכים? על מה סומכים על חבר המושבעים? על מה שאמרנו, על מה הם סומכים? שהשכל, המכנה המשותף של כולם זה בחר בצדק וסור מרע, שבח האמת וגנות הכזב, כולם זה אותו לבן. יראו אחד מכה ילד קטן שאין לו שום הגנה מישהו ישבח דבר כזה? כל הכבוד, תן לו, ילד קטן, ילד קטן אתה נותן לו מכה, הוא עף, מישהו  ישבח דבר כזה? אפילו אם יתברר זה מוצדק יגידו לו לא ככה, לא עד כדי כך, לא במקום כזה, לאט לאט כולם יגידו, למה כולם יגידו? אבל כשאתה תצא מהדעת שלך יכול להיות שגם אתה תעשה את מה שאתה מגנה עכשיו. אבל מכל מקום לכולם יש מכנה משותף. ומצד זה צריך אדם להיות רחוק מלחטוא כלפי הבורא, אז כל בני האדם מכל הסוגים אם יש להם מכנה משותף כזה אז למה שהם יחטאו נגד הבורא שברא אותם מטיב להם, נותן להם לחיות, נותן להם את הכל, הכין להם עולם נפלא שלא חסר מאומה בו, והוא רוצה לתת ולהעניק לך, לא לך רק יהודי, גם גוי, רוצה להעניק לכולם, הנה השמש מאירה לכולם, הירח לכולם,] האויר לכולם, אין חילוקים, לא לפי שכונות לא לפי מקום, כולם מקבלים אותו דבר, למה? כי הקב"ה רוצה להיטיב לכל, "ורחמיו על כל מעשיו", אז למה שלא כל הבריות יכירו טובה למטיב הכי גדול שנותן להם הכל.

אולם ראשית כל חטאת וסיבת כל גנות זה כשמתגברת התאוה על השכל. אם יש לאדם תאוה והיא התגברה עליו, לא משנה מה, אם זה ממון, אם זה מאכל, אם זה כל דבר, אם הוא מתאוה בשעה שהתאוה עומדת מולו ודוחקת בו, נעלם השכל. לא רק שנעלם, היא מסוגלת לגרור את השכל שימציא דרכים איך למלא את התאוה במקסימום האפשרי, במקום שהשכל יוכל להתנגד ולהגיד התאוה הזאת היא נמבזה, היא גועלית, איך אתה רוצה לעשות כזה דבר, הרי זה לא יאות לאדם כמוך, עוד השכל ישמש וישרת את התאוה להשיג את התאוה. אז ז"א כל זמן שאדם נשלט על ידי תאוותיו השכל כאילו ברח.

נמצא שהמאבק הזה בין השכל לבין התאוה הוא מקיף את כל המין האנושי. זה המלחמה של בני אדם. אבל חיבה יתרה נודעת דוקא לעם ישראל, שאין התאוה משחיתה את השכל לגמרי לעקרו כליל, היום ראיתי בחורצ'יק, נסעתי מבית שמש לכיוון בני ברק ובדרך שאני נוסע אני רואה בן אדם אחד ככה מסתכל ראה אותי זיהה אותי ועושה לי ככה, אמרתי לו בא בא בא, אם הייתם רואים את התסרוקת שלו משהו מפחיד, שפיץ ככה מפה כמו סירה באמצא, סירה באמצע עם קוצים בקצה של הסירה, כל זה קרחת הכל, פה היה לו לא עגיל, משהו שני משולשים שעוברים עם ברזל מפה לפה, שני עגילים כאן, אמרתי לו עד כדי כך אתה משקיע שישימו לב שאתה פה? אמר לי אתה צודק כבוד הרב, אתה צודק כבוד הרב, אתה רואה איך בן אדם שכאילו אם אתה רואה אותו אתה מפחד, איזה טיפוס זה, איזו הופעה זו, והבן אדם רואה רב מתקרב לחלון מה זה נהיה רך ענוג מדבר איתך, אמרתי לו תעשה לי טובה, אני אברך אותך רק תוריד את זה, תלך תעשה ככה תספורת ככה יפה זה פה שם ואני אברך אותך, טוב טוב, נו תגיד לי זה לא יהודי? תגיד לגוי תעשה לי טובה תוריד את זה בום, איזה תוריד, מה אתה מבלבל את המח. זה רואים יהודי אפילו שהוא כבר הלך חיקה את תרבות הגויים הנאצים, זה כבר תסרוקת של נאצים, הולך בצורה הזאת, הוא לא מבין אפילו למה כי כל החבר'ה ככה בבית ספר זה ככה אז הוא הולך ככה, לא עם שכל אבל זה ככה, אחרת מה. אתה אומר לו בנימוס אתה אומר לו כמה מילים איך הוא מתרכך. יהודי זה יהלום, רק מה, אם הוא נפל בבוץ אז הוא נראה ככה מלוכלך, אבל אם שוטפים אותו הוא חוזר להבהיק כרגיל. צריך ללטש את היהודים, היהודים הם חומר מיוחד, אין אין כזה בעולם, אין, איך אני יודע שאין כזה דבר בעולם? הרי הקב"ה יודע מה הוא עושה, נכון שהוא יודע מה הוא עושה? אז אם הקב"ה בחר מתוך שבע מיליארד בני אדם, 13 מיליון שהיום ידועים יהודים בעולם, 13, ז"א שהוא בחר כל אחד מכם עם פינצטה, אומר זה לא זה לא, אובמבה - לא, קלינטון - לא מה פתאום, אולי מרקל? גם לא. ג'וליאני - לא, זה כן, אתה כן, אתה כן, את כן, ככה אחד אחד, אחד אחד הקב"ה בחר. אז אם הוא בוחר יש לו את האפשרות לבחור מכל השבע מיליארד מי שהוא רוצה, היה בוחר את הסינים, מלא סינים חרוצים, זריזים, מה זה, על הכיפאק, נו, למה לא בחר בהם? סיני אחד הוא לא בחר, מכל המיליארד שלש מאות לא בחר סיני אחד, ואתכם כן, כל אחד, כל אחד מיוחד, כל אחד, כל אחת, כולם, הקב"ה מכל המין האנושי חיבה יתרה נודעת לישראל, ואין התאוה משחיתה את השכל לגמרי לעקור אותו כליל, אבל היא יכולה, היא יכולה, התאוה להשתלט על היהודי לפי שעה, לזמן מסוים, אבל יבוא רגע שהוא יכרע ויודה וישתחווה אל ה' שהוא טעה והוא לא בסדר וחביבי הוא יכול להתהפך בין רגע כמו מיליון בעלי תשובה, בין רגע, ולעזוב את הכל לזנוח את כל הדרך והתרבות והכל הכל הכל הכל הכל.

יש בעיות עם כשרות עכשיו, אתם יודעים כמה יהודים הפסיקו לאכול בשר ועופות ועברו לדגים עד שיימצא פתרון? לא יאומן כי יסופר, איך זה? אבל אדם הקישקע שלו, הוא רגיל ארוחות, מכינים לו, אשתו יודעת גם לבשל טוב, ופתאום הוא לא יכול לאכול, למה יש בעיות בכשרות, אז מה הוא עושה? יהודי, אומר לא ה' אמר לא לא, מה טרף? מי שאוכל נבלות וטרפות אתם יודעים מה הסוף שלו - לא קוברים אותו אפילו, וגם יכול להיות מאכל לכלבים. מי שמאכיל על אחת כמה וכמה. אז זה לא פשוט. אבל רק יהודים יכולים להגיד להם דבר כזה, הודיעו יום אחד שכל הפאות שלבשו האשכנזיות, כל הפאות יש בהם עבודה זרה, ב יום אחד שרפו כמעט כולם את הפאות כי שמעו שיש עבודה זרה, אח"כ חיפשו להם עצה סינטטי מינטטי כל מיני דברים, אבל ברגע שהבינו שחס ושלום יש פה איסור גמור טינג, נגמר. זה לא יכולים בעם אחר לעשות דבר כזה, רק העם היהודי.

יהודי בטבעו אינו יכול להשלים לגמרי עם השקר, לגמרי לא, ותופעה מיוחדת זו חוזרת ונשנית בכל מיני מקרים הידועים לכל, איך שהזיק היהודי פתאום מתלהב לפעמים ללא שום סיבה ניכרת ומביא את הבעלים שלו לשינוי מרחיק לכת. תגיד מה גרם לך את השינוי? איך פתאום חזרת בתשובה? אתה לא תאמין עברתי בפה ראיתי שם וזהו, מאותו רגע צצצ' הכל הסתובב, שמעתי זה ראיתי זה הופ נדלק הניצוץ. רגע, אבל נדלק הניצוץ זה אומר שאתה צריך לעשות שינוי מהותי בחיים, זה לא סתם חוזרים בתשובה זה אומרים מילים, זה להתחיל ללמוד דברים שלא ידעת, זה לשנות לפעמים ביגוד, זה לשנות מקום, זה לשנות מוסדות לימוד של ילדים, זה הרבה דברים, זה לקנות ספרים חדשים שאתה לא יודע, זה להוציא ספרים שיכול להיות שיש בהם כפירה, הרבה הרבה שינויים יכולים להיות מהזיק הזה. והוא לא מדעיך אותו, והוא לא מעלים אותו, אלא הולך איתו. מאיפה נדלק? כי זה בפנים הנשמה, הנשמה של היהודי היא תמיד לוחשת ומרחשת, היא רוצה להדבק לאלקים, היא רוצה להדבק לאלקים, אבל בינתיים התאוות גוברות, ואז אדם רץ יצר הרע אלוף בלהריץ את האדם מענין לענין שיאבד עשרות שנים עד שיתעורר. זה התפקיד שלו להעלים מהאדם את האמת, מידי פעם הוא נתקל בה, והוא אומר אתה יודע מה יבוא יום אני אומר לך אני אהיה יותר ממך, אתה חרטה אתה, אני אומר לך אם אני חוזר אני אהיה כך וכך, שמעתם את זה פעם, לא? זה המצב, כי יהודי באמת בפנימיות שלו הוא רוצה.

מנין אבל לישראל יש את הסגולה הזו? מאיפה הם זכו להרגיש את האמת בחוש? זה הכל התחיל מגודל המעמד של הר סיני, גודל מעמד הר סיני שהאלקים דיבר פנים אל פנים ונטע בליבותם של ישראל את הכח הזה, כדברי הרמב"ן על הפסוק, "לבעבור נסות אתכם בא האלהים", מה זה לבעבור נסות אתכם? לנשא אתכם, להרים אתכם למעלה, בא האלקים, וזאת הכוונה ששאלנו בהתחלה, מה זה כשאמרו  ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן? מה זה פסקה זוהמתן? הנטיה לשקר שהכניס הנחש במין האנושי אשר סנוורה את עיניהם מלנטות אחרי פקודות השכל חזרה ונעקרה מתוכם, ובמקומה נשתל בתוכם לב טהור ורוח נכונה, זה מה שקרה במעמד הר סיני. הרי הנחש פיתה את חוה, שיקר אותה, אמר לה תשמעי, בואי תראי תגעי, תגעי בעץ תראי שלא מתים, ה' אמר שאם נוגעים בעץ מתים, הוא חרתת אותה, היא שגתה גם בלשונה, הוא תפס אותה בזה ואמר לה הנה, לא קורה כלום. רק מה הוא אמר לה, את יועת למה הקב"ה לא רוצה שתאכלו מהעץ? כי אם אתם תאכלו מהעץ אתם תהיו כמוהו, והוא לא רוצה מתחרים, כן, ככה הוא אמר, והייתם כאלקים  יודעי טוב ורע, הוא לא רוצה, לכן הוא לא, אז הנחש רימה, שיקר, זה הזוהמה שהוא הכניס, ומאז השכל כאילו נתעוות קמעא, והתאוה נשתלטה, והיא ראתה שהעץ נחמד למראה, והפרי מצא חן בעיניה, והתאוה השתלטה, וגברה על השכל, אבל היה חסר להם עצים, אמר להם מכל עץ הגן אכול תאכל, מה שאתה רוצה כל המינים כל הסוגים, רק מהעץ הזה לא, דבר אחד לא, דבר אחד, ודוקא על זה נפל הנחש וגרם מיתה לכל העולם. כשהגיעו ישראל למעמד הר סיני פסקה זוהמה. אי אפשר כשאתה עומד במעמד קדוש כזה מול האלקים פנים אל פנים ועוד תשאר עם שקר, אז הם חזרו לנקודת האמת, ואם הם חזרו לנקודת האמת אז השקר נסוג, ואם כן נעקר כח התאוה להשתלט על ישראל. ונשתל בהם לב טהור ורוח נכונה.

אבל בערב רב, הערב רב שהם גויים האספסוף שעלה עם ישראל ממצרים, איי, איך אמרנו, שאצלם הטבע הוא לא כמו אצל הישראל, מה קרה? שהערב רב עשו אחר כך עגל. ופיתו את ישראל, ואמרו להם אלה אלהיך ישראל, ומפה חזר המצב עוד פעם. ועד היום אנחנו סובלים כבר כמעט ששת אלפים שנה.

אם ישראל יבינו שצריכים להשליט את השכל על התאוות ולתת לקב"ה מה שהוא אומר בתורה נעשה ונשמע, יצר הרע לא יוכל עלינו, לא יהיה לנו צרות, לא יהיו לנו מחלות, לא יהיו לנו דאגות, לא יהיו מכאובים לא יסורים, שום דבר, הכל ילך חלק חלק, אבל בתנאי שגם אתה חלק חלק חלק, אתה לא חלק - כפי שאתה לא חלק ככה תקבל. ותמיד תמיד זה במינון הכי נמוך, כי אוי ואבוי אם ה' היה משלם לאדם כמו שמגיע לו הוא לא היה נשאר רגע, אבל הוא נותן לאדם מידי פעם ככה תזכורות לעורר אותו.

אם כן רבותי מה ראינו עד כאן, ראינו שבמעמד הר סיני זכינו שפסקה הזוהמה, אם כן יש לנו כח לחזור לדרגה של אדם הראשון לפני החטא, ובאמת יש אנשים שנמצא גם בדורות שפלים כאלה ומצליחים להדבק כמה שיותר לאמת ולהתרחק מן השקר. וברוך ה' יש כאלה, לא הרבה, לא הרבה, והרוב גם לא אשמים, למה הם לא אשמים? בגלל שהם אוכלים מאכלות אסורים, אז מי שאוכל מאכלות אסורים כתוב בתורה "ונטמאתם בם", אל תקראי ונטמאתם בם אלא נטמטם בם - נהיה מטומטם, מה זה מטומטם - זה אטום, אטום, השכל הלב נאטם, ולכן תראה אתה מדבר איתו דבר של קדושה, עזוב, עזוב, אני יודע, לא צריך, זה בסדר, אתה תעשה את שלך אני יעשה את שלי, הוא לא נותן לך אפילו לדבר,  חוסם, אתם מכירים את אלו שחוסמים? מאיפה זה בא? למה שלא תשמע? אם אומרים לו אתה יודע מה כתבו היום, מה מה מה, ישר, ראית מה שלחו לי, מה מה תראה, כל דבר הוא רוצה להתענין, אתה אומר לו בא תשמע משהו על הפרשה, עזוב זה לא הזמן עכשיו טוב, לא עכשיו שלום ביי, לא, מה קרה? סתום אטום, קדושה לא יכולה לעבור אותו, לא יכולה לעבור אותו, למה? מרוב המאכלות האסורות והטומאה שיש עליו, עוד כמה גרמים ועוד כמה גרמים וכל יום מה זה עושה, סירקולציה, כל אדם ממאכלות אסורות מטומאה, אז נכנס לו טומאה בדם דרך המח והלב והמח והלב הולך וחזור הולך וחוזר, איך יעבור אצלו קדושה? איך הוא ימשך לקדושה? אבל תפסיק לאכול בשר ועופות נגיד שבועיים, תראה אם אתה לא הופך להיות בן אדם אחר צלול מבין חכם, מה שאתה רוצה. לגמרי רגוע, רגוע, רגוע, יש לנו בחור שאומר הפסקתי לאכול, לא שבועיים, יומיים, פתאום אני מרגיש שאני לא צועק לא משתולל לא נדלק מכל דבר, זה קשר ישיר למה שהייתי אוכל קודם למה שאני אוכל עכשיו. קיבוצניק אצלי חזר בתשובה אחרי שביקשתי ממנו שבועיים אל תאכל מאכלות אסורות, הוא אמר כל מה שאתה אומר זה אמת, אבל לא מדבר אלי, לא מדבר אלי, אין לי בעיה לעשות מצוות אבל מה אני יעשה, לא מדבר אלי. אמרתי לו מה זה הביטוי הזה לא מדבר אלי, אין לך שכל להבין אם אתה צריך לעשות? הוא אומר כן, מבין, לא מדבר אלי, אמרתי לו תפסיק שבועיים, הוא הפסיק, היום הוא בעל תשובה חרדי למהדרין חבל על הזמן, מאכלות אסורות, אדם לא יודע מה זה עושה לבן אדם.

אז רואים מפה שיהודי הוא לא פחות מגוי, הפוך, יותר. אם כולם צריכים להגיע לאותו לבל אותה מדרגה אותה רמה אותה שויוניות, כך קיבלנו שכל, כולם נבראו בצלם אלקים, כולם, אז זה מכריח שכולם עם אותו  תדר משדרים, כולם מדברים אותו דבר, אוי ואבוי אם האזניים שלנו סיני וישראלי ותורכי שומעים אותו דבר, שומעים צלילים שומעים אותה מוזיקה איך זה? כי אנחנו מכווננים אותו דבר, גם הדעת מכווננת אותו דבר, אז יש לנו בלאנס בכל הדברים האלה ואנחנו צריכים להמשיך עם זה. מתי זה מתקלקל? אם אתה לא מנקה את האזניים והכל מלא דונג אז אתה שומע פחות טוב את המוזיקה מה נעשה, תנקה את האזניים הכל יהיה בסדר. אם בן אדם עוד תאוה ועוד תאוה ועוד תאוה ושומן על כסלו וכולו כולו מלא תאוות, הוא רואה בעיניים רק את התאוות שלו, השכל כבר לא מדבר, הפוך, הוא משרת את התאוות כל היום. אז הוא לא יכול להתיישר, הוא לא יכול ללכת ישר. אז מה שצריך לעשות זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, "וטהר ליבנו לעבדך באמת", מה זה טהר ליבנו? שהלב יהיה טהור, טהור ממה? ממידות מושחתות, ממידות מגונות, מהתאוות הלא טובות, משמה צריך לתקן, אם הלב יהיה טהור אז נוכל לעבדך באמת. היום אנחנו עובדים חפיף לפי מה שמתאים זה מתאים לי זה, מה אני לא אוכל, מה אני לא אשתה, מה אני לא זה, מה אתה עונה לי, שהבטן קובעת לא השכל קובע, לא האמת קובעת, הבטן קובעת, מה אני לא אוכל? מה אני לא אשתה? מה הגזמת, אז מי מדבר עכשיו, הנה אתה אומר בפירוש שזה לא השכל, זה הבטן, מה זה בטן? תאוות. תראה איפה קשה לך לקבל דברי תורה - איפה שזה מפריע לך. למה מפריע לך? לתאוות שלך. אז כל הדרשה אמת.

אז אם אדם רוצה להשתלט הוא צריך להשליט את שכלו על תאוותו, זה העבודה של יהודי, לחזור להיות מה שהוא צריך להיות, מה שבפנימיות שלו הוא באמת רוצה, אבל אם יבוא לו חס ושלום איזה חולי, פתאום אין לו תאוות כי  מי חושב עכשיו על תאוות בשעה שהוא חולה או שלקחו אותו לבית חולים, יש לו זמן לחשוב על תאוות? מחפש עכשיו מוצא איך להנצל, איך לצאת מפה, מאז הרופאים אומר שמע, זה לא ברור זה ככה ועוד אם הם אומרים נשאר לך, יבבי, ואם תבוא משפחה ותגיד לו אל  תדאג, יש לך שלשה חדשים, כל יום סיחים חבל לך על זמן, נמלא אותך ניתן לך מוזיקה ניתן לך מסטיקים ניתן לך קרמבו ניתן לך, אל תדאג אתה תסיים על הכיפאק עם כל התאוות, זה ירגיע אותו? יגיד  תביא תביא איזה מישהו חפש לי שיתפלל עלי תחפש לי מישהו תעשה טובה לך להוא לך להוא לך להם, מה קרה? אה, פתאום נ זכרת שיש דבר כזה? לא, הוא ידע קודם רק התאוות לא נתנו לו, אבל כשהוא נקלע למצוקה הוא נזכר שיש אלקים שיש צדיקים שיש אפשרויות שיש זה, זה עוד לא סוף פסוק, אפשר עוד לצאת מזה, כי אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. אבל למה צריך להגיע עד בית חולים בשביל לזכור שיש אלקים?

למי שיש שאלות בבקשה. תן לו בבקשה.

 

 

ש. אם אכלתי רבנות, זה גם נקרא שאני זהו מטמא את המח?

 

הרב: תראה, אנחנו לא סומכים היום אפילו על בד"צים, ורבנות לא סמכנו קודם, והסיבות הן פשטות, בגלל שזה נעשה באופן תעשייתי ונעשה מהר מאד ואי אפשר להכנס לכל זה, אבל אם תכנס לאתר שופר. טי וי ותראה שמה כמה דרשות בנושא כשרות של הרב יצחק הכהן רבין שהוא חמישים שנה ברבנות, והוא מתאר את המצב שמה ומה קורה, ואת הדרשות של האדמור מהאלמין, שתי דרשות שהוא הביא כל אחת בערך ביחד חמש שעות, ותשמע את הרב מרדכי עזרן שדיבר, ויש גם ספרים שמה באתר שאתה יכול להציץ בהם ולראות, תבין כמה זה בעיה בשביל להוציא את המאכל שאתה רוצה לאכול כשר - כשר, אז אני לא אפרט כרגע מה הסיבות, כי זה ארוך, ויתחילו שאלות סביב זה וזה לא ייגמר בערב אחד ולא בשתיים, לכן אני מציע, יש את זה גם בטלפון ב-054-2148069 זה טלפון של שופר קול, חילקו לכם אני מקווה, כן  פתקאות? הפסקתם לחלק תקבלו קנס. אז ז"א המספר הזה אתם תוכלו לשמוע אותו בשידור חוזר, 054-2148069, המספר הזה יש את כל השידורים כולל הכשרות כולל כל זה, גם אלפיים דיסקים שלי נמצאים שמה בחינם, אבל אם לא בשופר. טי וי, שופר. טי וי, או שתכתבו בעברית שופר בגוגל תמצאו ישר את אתר שופר, שמה ישר אתם רואים בכתבות כשרות, תשמע אותם תבין. לא רק זה, אנחנו עושים הגעלת כלים עכשיו לכלים,ב גלל שאלה שבישלו בסירים דברים כאלה אז זה בעיה, גם אם תביא עכשיו הכי טוב אבל הסיר בעייתי. אז לכן זה לא פשוט, כדאי שכל אחד ישמע, לא אגיד לכם מה לעשות, אמרתי את הכותרת, אבל תשמעו, מי שחרד על מצבו ולא רוצה לשלם גם כסף בשביל לאכול נבלות וטרפות ,זה לא ודאי נבלות וטרפות, זה ספק, אבל מי אוכל ספק? אי אפשר להגיד שכל עוף שיוצא הוא טרף, אבל אם נפגמה סכין ולא בדקו אותה ולא בודקים עד הסוף, והלכו ביתה, אז הכל נבלות, אפילו שבאמת ממספר כך וכך זה רק נתנבל אבל לפני כן לא, אי אפשר לחלק, אתה לא יודע מה מו מי, והדין הוא מתי שהסכין נפגמה זה חוזר אחורה עד הראשון ששחטו איתה, אז זה בעיה. והעיד לנו אחד מהשוחטים שהוא שחט שלש ארבע מיליון בימי חייו ואף פעם לא מצאו פגימה בסכין שלו, שזה דבר שהוא בלתי הגיוני, בלתי אפשרי, אתה מבין? זה כאילו הוא שוחט עם קרן לייזר, זה אף פעם לא נפגם, אין דבר כזה, סכין פוגעת בעצמות, בגרוגרת, אז מידי פעם נהיה שמה פגימה, אין דבר כזה, ואף פעם לא מפסיקים את כל הליין וזורקים את כל מה שיש בגלל שנמצא הסכין, אז מה קרה? זה בשלב הראשון, ויש אח"כ בדיקת ריאות ויש צומת הגידים ויש כל מיני בעית שבדרך צריך, ואח"כ איך ה מליחה נעשתה, האם עשו בכל מקום, האם דם צרור, הוציאו אותו, לא הוציאו אותו, שמו את המלח בכל מקום בכל, זה לא פשוט, עכשיו יש מקומות שזה ערבים שמים את המלח, ואתה יודע ערבי כמה מתאים לו הכשרות, והוא מקבל כסף מה אכפת לו זורק את המלח על העוף וזורק את העוף על ה מלח, והוחבוט וזה, מכסה כן אתה מבין, אבל פעם מצליח יותר פעם פחות, פעם ככה פעם ככה, בקיצור יש סיפורים מפה עד להודעה חדשה, וזה לא חדש. לכן רוב היראים, היראים שוחוטים בשחיטות קטנות, זה נקרא שחיטה של חבורה, חבורה של יראים כאלה שלוקחים שוחט או שניים או שלשה לפי כמה שצריך שהם מומחים ויראי שמים, ובודקי סכינים שהם יראים מומחים וכו', ולוקחים צוות שעושה את העבודה לאט, לאט, לאט, ובוחנים כל דבר ודבר וזהו. ואז גם אם נמצא איזה משהו לא טוב יודעים בדיוק, כי זה לא שלשים אלף עופות, יש כאלה שוחטים מאה אלף ביום, שלא לדבר על בקר שיש כאלה שוחטים 130 ראש עגלים בשעה,

 

ש. רבנות, נכון רבנות עושה את זה?

 

הרב: לא, בד"צים, לא רבנות, רבנות זה פחות, רבנות צריכה לחתום בכלל לבד"צ, גם אלה ששוחטים בבד"צ זה לא בד"צים, זה שוחטים של הרבנות, רק הם בוחרים מתוך אלה של הרבנות צוות, אבל זה לא כמו שחושבים, ומי שראה בטמבלויזיה לא מזמן בערוץ עשר מה שהיה באחד הסופרים של הרדים, שלוקחים אפילו בשר שפג תוקף, לפני חודש, מערבבים אותו עם טרי וגם מה שנפל לרצפה שמים בפנים, טוחנים הכל ומוכרים לך, ומה שמים, איז הזה? לא משנה, פעם זה פעם זה, לא חשוב, שמים, זהו. והראו את זה ושהמשגיח אומר במפורש ככה לעשות. נו אז מה אתה יכול לסמוך? חוץ מהערבים שמביאים לפה שישים וארבע או חמישים וארבע אחוז מגיע לישראלים כל הבשר שהם שוחטים, אתה יודע איך הם שוחטים? אני הייתיב שחיטה השבוע ראיתי לפני יומיים, הלכנו לשחוט באיזשהו מקום של ערבים, הם שוחטים ככה, לוקחים סכין כמו של דאעש רררררט מורידים לו את הראש וזהו. אין הולכה והובאה, אתה מבין כמו שצריך על פי ההלכה וכו', וזהו, ואח"כ זהו. ישב שמה סוחר, ערבי, שמספר לחבר'ה שלי בחוץ, אומרים לו מה אתם עושים על כל הטרפות, כי אנחנו שוחטים לא יצא חלק אנחנו משאירים להם, מבחינתנו זה טרף, מה אתם עושים עם זה? הוא אומר מוכרים למסעדות בתל אביב, ככה זה מגיע, אתה מבין, ותופסים, ורואים גם בטמבלויזיה מידי פעם שתופסים משאית, עכשיו שלחו סרט שביצים מעבירים מתחת אתה מבין למשאית ענקית, ככה מלמטה מתחת לכל החנג'ורי שעולה ויורד, מה זה, זה תעשיה, הם מתפרנסים רק מהיהודים, הם לא מוכרים אפילו אצלם, למה כי אצלם זה הכי זול, מהם קונים הכי זול, אבל אם הם מוכרים ליהודים הם מוכרים להם את זה ככשר. ואז יאלה אודרום מה אכפת לי אם זה שלשים אחוז פחות ממה שאני צריך לשלם או ארבעים אחוז פחות, למה שאני לא אקח, הוא לא דתי אכפת לו? וזה מגיע גם למקומות דתיים לצערנו הרב כי הם מתחכמים, הם גונבים הולוגרמות, פלומבות ושקיות, גם של הבד"צים ומכניסים שמה ואדרוב יאלה לשוק. אפילו בשמיטה, שתבינו איזה תרגילים הם עושים, הם קונים היתר מכירה, נוסעים עד למסוף בעזה, נכנסים לבפנים, ויוצאים אח"כ מחדש כאילו זה יבול נכרי. היבול הישראלי עושה סיבוב, נכנס לעזה יוצא ישראלי, יוצא ערבי שזה טוב כאילו יבול נכרי שזה לא משל ישראל, כי בשמיטה אסור לאכול משל ישראל, וכן על זה הדרך. הכל הם עושים, אתם יודעים מה עושים המשגיחים היותר מומחים? הולכים עם מסוקים לבדוק שהם לא מדביקים את הירקות ואת הפירות ואת כל הדברים לעצים ולערוגות, עד ככה הם מתוחכמים לשקר. אי אפשר לסמוך עליהם, ועל שלנו גם לא לצערנו הרב, אז זה בעיה, כל מקום שיש כסף וכסף גדול חבל על הזמן, מי שישמע את הדרשות האלה שאמרתי באתר לא בטוח שהוא ירצה לאכול אפילו אם יגידו לו שכשר חלק חלק חלק, לא בטוח. אני הלכתי היום לשחיטה לראות את השחיטה, היה לי נקיפות מצפון, אתם לא יודעים כמה פחדתי, לקחתי את הסכינים אחרי זה לבדיקה אצל מומחים גם כן שיבדקו את זה אחרי השחיטה וכו' וכו', זה לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט, אם אין יראת שמים, אין אין דבר שאתה יכול איך אתה תדע? איך אתה תדע? כן. תן לגברת פה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני הפכתי להיות טבעונית, פטרתי את עצמי מכל הבעיות האלה, מה אתה אומר על זה? שתי מצוות ביחד.

 

הרב: אני יודע מה את מתכוונת, העיקר לא צער בעלי חיים וחנג'ורי, אבל תביני, התורה מתירה "וזבחת" אין לנו בעיה לעשות את זה כמו שצריך והפוך, זה הרצון האלוקי כי יש גם גלגולים בתוך הבעלי חיים מסוימים, לא כולם, שככה הם באים על תיקונם אלה שמתגלגלים בהם, ואם לא נעשה זאת אז הם לא יבואו על תיקונם, אז זה גם צריך לדעת מעבר לזה. אבל אם זה נעשה כמו שצריך, אין שום בעיה. אם את טבעונית אף אחד לא יגיד לך שעשית משהו לא טוב, אין חיוב לאכול בשר ועופות, אמנם כתוב שבחגים ובשבת זה מצוה ושמחה אין שמחה אלא בבשר ויין, אבל לא כל מי שלא רגיל צריך, לא כל אחד צריך, אז לכן אין חיוב. כאות נפשך תאכל בשר, אם יש לך תאוה לאכול בשר מותר לאכול בשר, רק תעשה את מה שצריך על פי הלכה פיקס, אם לא - לא. אז לכן תדעי, אם את עושה את זה שיהיה לך לבריאות, את בטוח לא נכשלת בחלק הזה, את לא נכשלת במאכלות אסורות של עופות ובשר, אבל יש עוד בעיה, בדגים יש תולעים וכנימות וצריך לדעת איך לזהות אותם, ועכשיו אנחנו העלינו סרטון שאפשר לראות אותו גם, ובירקות, בירק יש מלא ברחשים ויש תולעים בצבע, יש בפטרוזיליה, יש אפילו בפלפל אדום, פלפל ירוק, בשקדים, בקשיו, בבוטנים, בכל דבר יש, תפתחו לאט לאט כמה פעמים ותראו אם לא תמצאו בתוך חמישים אחד אז זה טרי טרי עכשיו ירד, אבל אם זה עבר כמה שבוע והיה בתנאי חום כאלה ואחרים אתם תמצאו. בגרעינים לא היה לכם כמה פעמים שעשית פפפפפפ ככה העפתם את זה היה לכם אבקה כזאת, זה הביצים של הנמלה שיש שמה, כן בטח פלופלופלופ כן, אז ז"א בן אדם לא בודק זה המצב, אבל אין דבר שהוא לצערנו הרב לא מנוגע, אין דבר, למה? התנאים פה החמים, זה לא שויץ, בשויץ קר כל הזמן, תולעים לא יכולים להתפתח כל כך ולא כלום ולא שום דבר, פה זה חם, את שמה אפילו קמח שבוע שבועיים שלש, תשימי אותו ככה כמו שלקחת בזה, תפתחי אח"כ תשימי ברשת בנפה, תראי מה קורה. זה אין מה לעשות, החום עושה את שלו, כל דבר עושה, וגם פה תשימו לב, רוב המשקאות שאתם שותים פג תוקף, למה? הם קונים את זה יותר בזול, אלה שמשווקים מה יזרקו את זה? ישפכו? הוא אומר לו אני נותן לך את זה בארבעים אחוז פחות, לוקח פג תוקף שלום, את בודקת אף פעם את לא בודקת את המשקה. תתחילו לבדוק, בחלב בזה לא תמצאו כל כך, אולי יש מכולות כאלה שלא קונים אצלם, אבל בשתיה תשימו לב, שתיה בפרט שתיה פג תוקף, פג תוקף. כן.

בסוף תן לו שמה .

 

 

ש. כבוד הרב, אני כבר שנתיים טבעוני

 

הרב: גם

 

ש. וגם אני ארוגאני, אני לא אוכל דברים שהם מרוססים, רציתי לדעת לגבי חלב, חלב אם העגל בן יום מופרד מהאמא שלו זה צער בעלי חיים, וזה כנראה לא כשר לדעתי, מה עם כשרות לגבי החלב?

 

הרב: קודם כל חלב יש אומרים שזה בכלל לא בריא

 

ש. אני יודע שזה לא בריא

 

הרב: יש על זה סרטון ביוטיוב

 

ש. גם בשר לא בריא

 

הרב: זה משהו מפחיד מה שהם אומרים, מי שמוצגים שמה זה כמומחים וכו' וכו', אבל מכל מקום יש שסוברים שצריך סידן, והם אומרים שיש את הסידן בהרבה דברים אחרים בטבע ולא חייבים דרך החלב, אבל מכל מקום לשאלה שלך תשאל פוסק, אין בעיה כאילו של צער בעלי חיים לענין חלב אבל תשאל פוסק, אני לא רוצה להכנס לנקודות האלה, לא אני ולא כמוני צריכים לדבר בנושאים האלה, אני אומר לך באופן הכללי. האופן הכללי, מה שמותר מותר, מה שאסור אסור, מה שספק לא להכנס, ולענין בריאות והגיינה כל אחד יבחר לו את הדרך יבחן את הדברים כל אחד לפי מה שהוא המצב שלו.

 

ש. בסדר תודה כבודו.

 

הרב: בבקשה, הנה פה יש יהודי באמצע.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. יש לי כמה שאלות

 

הרב: קטנות יאלה קטנות

 

ש. יש לי כמה שאלות שאני בגדול כבר שמעתי אותך עונה עליהם, אבל אני לא

 

הרב: לא סגור עליהם, לא סגור

 

ש. לא סגור, שאלה ראשונה רציתי לדעת לגבי צום תענית, רציתי לדעת מה זה הצום הזה באמת ומה זה אומר

 

הרב: ארבעים יום תענית זה סגולה גדולה מאד לתיקון עוונות של שפיכת זרע לבטלה, פגימה, ענינים מהסוג הזה ועוד. וזה כתוב בספרים הקדושים, ויש ענין לעשות את זה. עכשיו, יש ענין גם שמי שמתענה ארבעים יום אז גם שהוא מבקש בקשה בתום הארבעים יום אז בד"כ היא נענית, אלא אם כן יש מקרים חריגים בגלל האיש או האשה האדם לא משנה מה, אבל בד"כ היא נענית וזה דבר טוב שיכול להציל הרבה אנשים מהרבה מצבים. עשינו את זה עם הרבה אנשים ויהודים ניצלו ממוות ממש, בגלל שהתענו תעניות ארבעים או התענו בעבורם.

 

ש. ומה זה אומר כאילו, אני צם

 

הרב: מתי צמים? צמים מהבוקר מעמוד השחר, כתוב בלוח, עד צאת הכוכבים. זה הזמן שלא אוכלים ולא שותים. בלילה, במשך הלילה אפשר לאכול ולשתות מה שרוצים.

 

ש. ארבעים יום

 

הרב: חוץ משבת ראש חודש וימים טובים שלא צמים בהם, וממשיכים הלאה אבל ממשיכים למלא את הארבעים יום

 

ש. אבל אני לא סופר אותם

 

הרב: לא סופר אותם, הם לא נחשבים בתוך הארבעים

 

ש. ואני יכול להיות שאני לוקח עלי תענית מתי שאני רוצה?

 

הרב: כן, אבל במנחה לפני שאתה מקבל, יום לפני במנחה, בסידור יש של תפילת שמונה עשרה בעמידה לפני יהיו לרצון האחרון לפני עושה שלום במרומיו יש נוסח שכתוב בסידור, הריני מקבל עלי בלי נדר לקבל עלי צום, ואז אתה אומר ארבעים יום ואתה אומר שמה את כל המשך הנוסח וזהו וזה מתחיל.

 

ש. ומה קורה אם אתה נשבר?

 

הרב: אם אתה נשבר אז אתה מתחיל מחדש

 

ש. זה לא קל, זה

 

הרב: יש דרך יותר קצרה ויותר קלה למי שמסוגל, אחד זה 72 שעות רצוף לצום, שזה נחשב לארבעים יום, ועשו את זה הרבה, לא כולם אבל הרבה ועמדו, לא שמעתי מישהו שנשבר. אם לא, אתה עושה יומיים הפסקה יום ועוד יומיים, אז כל יומיים זה כמו 27 יום רצוף,

 

ש. לא הבנתי

 

הרב: שלשה ימים רצוף 72 שעות לא אכילה ושתיה זה ארבעים יום מלאים שאתה צמת כאילו, גמרת את הצום של ארבעים יום, דרך אגב זה צמו כל ישראל כולל ילדים קטנים בגזרת המן, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, אסתר ביקשה  צומו עלי שלשה ימים לילה ויום, וצמו כולם, כל ישראל, אף אחד לא מת. וזה ביטל את הגזרה, זה ביטל את הגזרה. עכשיו, דבר נוסף, יומיים רצופים, ארבעים ושמונה שעות זה נחשב לעשרים ושבעה ימים

 

ש. הפסקה של יום או הפסקה של יומיים?

 

הרב: ואז עוד יומיים אתה רוצה לגמור ככה או עוד 13 יום. ז"א אתה גומר את היומיים ואחרי זה אתה סופר עוד 13 יום כמו שאמרנו מעמוד השחר עד צאת הכוכבים. זהו.

 

ש. ועוד שאלה, יש לי הרבה אבל נלך על החשובות, יש לי שאלה בקשר לסנדקות שנולד בן, יש איזה ענין בהלכה, רשום בהלכה או בתורה הכתובה שמי צריך להיות הסנדק?

 

הרב: לא רשום בתורה, אבל חכמים אמרו לנו שהמצוה לתת לצדיק, אדם שהוא ירא שמים וצדיק, כי הוא כמו מזבח ששמים עליו את התינוק, והתינוק מקבל ממי שהוא יושב על רגליו. אז לכן חשוב לשים דוקא מי שהוא ירא שמים וצדיק.

 

ש. הבנתי. עכשיו אני רוצה לספר בקצרה עלי, ואני רוצה, יש לי אני רוצה לאתגר אותך, ברשותך כבוד הרב, אני התחלתי להתחזק לפני ארבע שנים בערך, זה קרה אצלי בתהליך לאט, נורא איטי, כי קרה לי איזה משהו במשפחה והחלטתי שאני כאילו רוצה לדעת למה, כאילו יש דברים, אני באתי מהעולם החילוני אז זה לא שהייתי, הייתי מאמין אבל אתה יודע, יש דברים שלא מסתדרים עם השכל לבן אדם שהוא לא, היום אני יודע את זה כי היום אני בפנים יותר מפעם, אבל יש דברים שלא מסתדרים ואתה רוצה לדעת למה, למה דברים הם לא הגיוניים מבחינתך. שאלתי שאלות, חקרתי הרבה, ראיתי הרבה הרצאות שלך, ובאמת שאתה הבאת לי הרבה הסברים שאף אחד אחר לא יכל לתת, והכנסת לי הגיון, כאילו בדת והכל התחבר לי אחד עם השני לאט לאט עם הדברים ונהיה לי מן הרמוניה כזאת של, הבנתי, באמת הבנת את הדברים

 

הרב: הפאזל הושלם

 

ש. כן, באמת כן. וכל מי שמכיר אותי במשפחה ובחברים יודעים שאני באמת נורא אוהב אותך ואוהב את ההרצאות שלך וכל הזמן יש לי ויכוחים וענינים, ואני רוצה לאתגר אותך. אני בעזרת ה' בלי נדר אני מצאתי זיווג ואני מתחתן עוד מעט, ואני רוצה לאתגר אותך ואל תחזיר לי תשובה עכשיו,

 

הרב: שאני אבוא לקדש אותך בחתונה

 

ש. אני רק רוצה להגיד לך משהו, זה יהיה, אם זה יקרה זה משאלת חיי, באמת שאתה תהיה אצלי בחתונה מתחת לחופה אין משהו שאני רוצה יותר, אני אסביר לך גם למה

 

הרב: קודם כל אני חושב שזה לא נכון

 

ש. לא לא אני אסביר אני

 

הרב: אני גם אסביר

 

ש. לא, מדברי כאילו זה נשמע כאילו אני רוצה להסביר את עצמי

 

הרב: גם אני

 

ש. רוצה קודם?

 

הרב: זה לא נכון, כי אתה לא תוותר על הכלה בשביל שאני אבוא.

 

ש. לא, זהו, זה מה שרציתי להסביר, הרבה אנשים שאני מכיר, כאילו החברים והמשפחה, הרבה אנשים, וזה לא סוד, אני בטוח לא מגלה לך סוד, יש הרבה אנשים שלא מזדהים איתך והרבה אנשים שיש להם קצת, לא מסתדרים עם הדרך שלך. ובא לי באמת בא לי, ואני מנסה להסביר מה שדרכך כאילו מהמילים שלך שבאות מלב אל לב מנסה להסביר אותי כאילו שיכול להיות שאתה, אני פשוט אומר, אני אגיד את זה ככה, אני פשוט אומר שאתה אומר את האמת בפנים, אנשים לא אוהבים לקבל אמת בפנים, כמו שאתה אמרת הרבה פעמים, וכשאתה מתיח בהם אמת, אז לא הוא קיצוני, זה לא מתאים לי, אבל ככה זה פני הדברים והשכל לא מסוגל, אתה מבין מה אני מתכוון

 

הרב: תאוות.

 

ש. ואני תשמע, אני יש לי גם איזשהו ענין שאני רוצה להשתיק את כל אלה שמכירים אותי ו, אני אשמח וזה יהיה לי כבוד שבן אדם עם יראת שמים כמוך ובן אדם שהמעלה שלך אני לא חושב, אני מאמין, שהיא הכי גבוהה שיש, שאתה תבוא תקדש אותי בחתונה, ולא מעניין אותי מה אנשים יגידו ולא אכפת לי מה, מי שלא רוצה, אני אומר את זה ככה, מי שיהיה מוזמן אצלי בחתונה ולא ירצה לבוא בגלל שאתה בא - שלא יבוא.

 

הרב:אני צריך לאכזב אותך

 

ש. אל תאכזב, תחשוב על זה, אולי אנחנו נעשה איזה עסקה. כבוד הרב, כבוד הרב, אתה עושה עם כולם עסקאות כל הזמן, בא נעשה עסקה, אני מוכן לעשות הכל שאתה תבוא.

 

הרב: אני מסביר, לקדש אני לא מקדש, לבוא - אני אחזיר לך תשובה.

 

ש. מה צריך לעשות בשביל שאתה תוכל לקדש?

 

הרב: לא, אני לא מקדש לא קידשתי ואני לא רוצה לקדש, זה לא סוגיה כל כך קלה לקדש.

 

ש. אתה יכול אבל, מבחינת ההלכה אתה יכול

 

הרב: כל אחד יכול, עכשיו העברנו קורס אצלנו בקהילות פז ונהיו כמה מקדשים, אם אתה רוצה אני אשלח לך אחד מהם, אבל הנקודה, אני לא מקבל עלי עול רבנות באופן כזה

 

ש. שבע ברכות תעשה לי בחופה?

 

הרב: אתה כבר מגזים באמת, אתה תרצה גם שאני אשאר עד הסוף, לא רק לבוא

 

ש. לא לא, זה אני יודע שלא תשאר, אני יודע שלא.

 

הרב: אבל לתת ברכה מתחת לחופה אם אני אגיע - זה אפשרי. אבל יהיו לך תנאים מגבילים מאד, אתה לא תוכל להזמין זמרים פסולים, מוזיקה פסולה

 

ש. אני לא מזמין זמרים

 

הרב: יצטרכו להיות בלי תערובת, הכל נפרד, שולחנות נפרדים, מחיצה, אה בסוף לא יהיה רק אני ואתה.

 

ש. אתה כבר קלטת ראש, אני יודע, אני יודע, תשמע, אני לא יכול להחזיר את כולם, תשמע, היום

 

הרב: יש לי פתרון על הכיפאק בשבילך, אני בשיחת טלפון אתה תשים על רמקול נברך אותך מתחת לחופה כולם ישמעו, איזה יחס קיבלת.

 

ש. אני רוצה את הברכה שלך בחתונה שלי

 

הרב: זה מה שאמרתי, אני אעשה את זה בפול ווליום

 

ש. אין בעיה, ואני מוכן לקחת על עצמי עוד משהו ממה שכבר לקחתי ובאמת אני משתדל, זוה לא קל

 

הרב: אני אתן לך משהו קטן, שכל יום תלמד רבע שעה תנ"ך,

 

ש. מה ז"א?

 

הרב: תתחיל מבראשית תלמד רבע שעה

 

ש. עשיתי את זה

 

הרב: את כל התנ"ך?

 

ש. לא, לא כל התנ"ך, אני אגיד לך מה, אני

 

הרב: כל התנ"ך

 

ש. אני עובד כנהג אוטובוס, יש לי הרבה שעות מתות, אז אמרתי וואלה, נתחיל לפתוח תנ"ך נקרא מהתחלה ואתה יודע, נתחיל להיות בקיאים בחומר

 

הרב: בדיוק

 

ש. זה מה שעשיתי

 

הרב: אני רוצה שזה יהיה רצוף ואחד אחרי השני עד הסוף, שתגמור את התנ"ך, שאתה נהג האוטובוס היחידי שיודע 24 ספרי קודש.

 

ש. זה יקח המון זמן

 

הרב: מה בוער, אתה נוסע הרבה דרך

 

ש. אין בעיה, מקבל על עצמי, מקבל, בלי נדר, בלי נדר, מקבל על עצמי. תודה כבוד הרב.

 

הרב: תהיה בריא. שאלה נוספת, תן לבחור שם.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. מה אני עושה לפני החג, קניתי בשר מאחד הסופרים ולמהדרין, מה אני עושה עם כל הבשר שיש לי היום במקפיא? אני זורק אותו? אחרי מה שאמרת כבר אין לי חשק לנגוע בו

 

הרב: נכון, אז בא אני אגיד לך ככה

 

ש. מי שרוצה

 

הרב: אני אגיד לך, יש מצוה בתורה שאף אחד כמעט לא מקיים

 

ש. תשליכהו לכלב?

 

הרב: בדיוק,

 

ש. אבל אין לי כלב

 

הרב: חפש כלב.

 

ש. יש המון

 

הרב: בשביל מצוות

 

ש. אין בעיה, בשטחים יש המון כלבים

 

הרב: אתה מבין, ואומר לו הריני מקיים מצות עשה להאכיל את הכלב כמו שה' ביקש.

 

ש. מאה אחוז אין בעיה, תודה רבה כבוד הרב.

 

הרב: תהיה בריא.

כן, הנה פה שאלה, שורה ראשונה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, אני שמעתי באיזה שיעור שאם אני הולך למלון שהוא גלאט למהדרין ואחד הטבחים הכניס שמה איזה טריפה, ואנחנו אכלנו את זה, כלפי שמים אני נקי, האם זה נכון?

 

הרב: לא נכון בכלל, אכלת אותה.

 

ש. אם הוא לא ידע?

 

הרב: מה זה קשור, אם אכלת חומוס מקולקל ולא ידעת, יהיה לך כאב בטן? זהו, זה אותו דבר.

 

ש. לא נכון

 

הרב: בטח שלא נכון, בשביל זה לא אוכלים בשום מקום, אתה מבין, לא סומכים, לא סומכים. זה תעשיה חביבי, אתה יודע שמה שהם לא מצליחים להשלים אם נגיד קרה בעיה עם אספקה, מה אתה חושב שהם עושים, הם מביאים מכל מקום, מה אתה חושב, אם הלך להם החמין ונשרף בשבת, נגיד הלך, לא יודע, קרה משהו, מה אתה חושב, אתה ראית פעם בית מלון מודיע בארוחת בוקר אנחנו מצטערים, בית המלון מצטער, החמין נשרף לא תאכלו לאכול, יהרגו אותו, הוא יאכיל אותך חמין שיבשל בשבת בלי שתדע בלי זה, מה זה, מה פירוש, זה גם כאלה שעם השגחות עושים דברים כאלה, זה אמרו מנהלי מלונות, אתה יודע שאני יוצא לבתי מלון הרבה עם הציבור שלי, אבל אני שולח משגיח שלי מלפני, אנחנו מפקחים על האספקה שמגיעה עם תעודות מאיפה הגיע כל דבר, הוא נמצא שמה ארבעה ימים לפני, הוא מגעיל את כל הכלים, הוא עשה ליבון בכל התנורים, הוא מסדר כאילו פסח. ואז מתחילים לבשל בפיקוח שלו מפתחות של המקרר עם הבשר אצלו, שלא יחליפו, כן, כי יש בשר שנתעלם מן העין, זה בעיה, אם אתה לא עקבת אחרי הבשר כל הזמן אז היו מקרים מעולם, זה בעיה. אז זה רק בתנאים כאלה בן אדם יכול. גם לחתונות של הילדים שלי ובר מצוה וכל מה שעשיתי, תמיד גם לקחתי את האולם הכי שהוא בסדר כאילו עם ההשגחה הכי טובה והבאתי משגיח שישגיח  מהתחלה עד הסוף, למה כי אין לסמוך.

 

ש. אז איפה בורא עולם בכל המסחרה הזאת שמתנהלת מאחורי הקלעים?

 

הרב: איפה הוא מניח לך לטעות אם אתה רוצה ולא לטעות אם אתה לא רוצה. הנה קם בן אדם, שמע עכשיו משהו ואחר חביבי אני יש לי הרבה, שלחו לי גם מפלורידה תמונות, אני לא יכול להראות כרגע אבל אם יהיו יכולים לחבר הייתי מראה לך, בן אדם צילם שהוא הוציא בחמש מאות דולר את כל מה שיש לו במקרר, אתה רואה שמה סטיקים הכל מוכן זה, הכל הוא הוציא לזרוק. אמרתי לו אל תזרוק תמכור לגוי, שמה יש גויים, תמכור לגוי. אתה מבין? אבל זה בעיה. אתה יודע כמה מצאו בארה"ב נבלות וטרפות? מקומות של שלשים שנה שאכלו מבן אדם שהיה הכי אמין עם זקן הכי גדול ועם פיאס וחרדי עם שטריימלך והכל, והיה מאכיל שלשים שנה נבלות וטרפות, כל הסירים, כל הכלים הכל טרף בכל הבתים של כל הצדיקים. בשני מקומות גם בלוס אנג'לס וגם במונסי וזה דברים ידועים מכל העולם, זה יש ספר כור ההיתוך, מי שיכנס לאתר שלי שופר. טי וי יראה שמה את הסרט, אתה לוחץ אתה קורא את הסרט, אתה יכול להוריד אותו גם, ספר 124 עמודים קלילים, לא מעובים במילים, ואתה קורא שערוריה לא יאומן כי יסופר של שני קצבים שהאכילו נבלות וטרפות ביודעין כי זה היה בזול, והם היו נחשבים הכי חשובים, שידוכים הכי טובים, מה זה הכי מכובדים, עד שיום אחד הם התוודו מה שהם עשו כי הם הבינו מה שהם עשו, והם ביקשו תיקון ממגלה עמוקות שנתן להם כזה תיקון שאני אגיד לך אותו רק בקצרה, בגלל מה שהם עשו, שלש שנים ילכו יחפים, לא ילונו אף פעם במקום אחד יותר מיום אחד, ילכו לכל בית כנסת שהם מגיעים בכל מקום והם אסור להם לשהות במקום אחד, אסור להם לשהות במקום אחד, הם ילכו לכל בית כנסת, יכנסו, יספרו את הסיפור שלהם, אנחנו קצבים שהאכלנו נבלות וטרפות, מגיע לנו כל הבזיונות, אנחנו מבקשים שתבזו אותנו תקללו אותנו והכל, והם צריכים לשכב על הסף של בית הכנסת ולהתחנן שכולם ידרכו עליהם כשהם יוצאים ונכנסים, אתה מבין, וככה כל בית כנסת לעבור, ולא להחליף בגדים, ולא להתקלח, ולהשאר ככה, וללכת מכל מקום, ולא להסתפר, ולא לגזוז ציפורניים ולא שום דבר, כמו שדים, והם שלש שנים עשו את התיקון הזה ועוד לא היו בטוחים שהם תיקנו. ואחר כך יש תיאור מה היה בגן עדן, מה היה במשפט ומה קרה עם הבן אדם אוווווו סיפור, אתה לא יכול לישון, אני אחרי שקראתי אותו חזרתי בתשובה פעם שניה.

זה לא יאומן כי יסופר, אנשים לא מבינים, כי אדם לא יכול לעמוד בנסיון של כסף, אנשים מסכנים, בשביל כסף קטן מוכרים את החברים שלהם, את הידידים שלהם את הכל, לוקחים הלואה ולא מחזירים, כל מיני שטויות, אתם מכירים את זה. אבל פה מדובר, שאנשים, זה תעשיה, את יודעת מה זה להאכיל מדינה שלמה בשר ועופות, כל יום אוכלים כל יום אוכלים, את יודעת כמה זה כסף, אפילו תחשבי רק שקל, שקל על קילו, מוכרים מאות מאות אלפי טונות, תעשי חשבון כמה מרויחים. זה עוד לפני שפרקו את הבשר, כן, מפרקים אותו זה לפי חלקים, מספר חמש מספר שמונה מספר שלש מספר זה מספר זה.

אמרתי זה נכון לגבי כל הכשרויות לפי מה שהעידו לנו אלה שהם מתוך התחום, אז לכן אין חילוק, רק להשתדל לעשות שחיטה פרטית ולבחור את האנשים הכי מתאימים שיכולים לעשות את הדבר הזה. זה מי שרוצה באמת להיות בטוח. מי שרוצה לחיות על הספק הספק הוא יותר שהוא אוכל מה שאסור ממה שמותר. מי שאכל אז הוא עושה תשובה על מה שאכל, מגעיל את הכלים, ומשנה דרך, מראה לקב"ה שהנה, הוא מוכן לבלום את התאוות שלו, עד שהוא ימצא את הפתרון שהוא יוכל לאכול אם אפשר באמת בכשרות הראויה, וגם להזהיר אחרים, ליידע אותם. אל תסבירו להם כלום, רק תגידו תכנסו לשופר. טי וי, תשמעו את הדרשות ותחליטו מה שאתם רוצים, וגם יש את הטלפונים של הרבנים שאמרו, אם רוצים לברר אצלם הם לא מסתתרים, הם אמרו את זה בגלוי, אמרו גם כמה שמות של אנשים ושל השגחות שלקו בחסר וכו' וכו', לא הכל הם גילו, הם אמרו רק קצת, אבל זהו, זה מספיק, מי ששומע את זה זה לא מספיק, זה מבהיל. רק שתבינו, חזיר ונבלות וטרפות זה בדיוק אותו דבר, כן. לא בדיוק, אבל בדיוק. כן.

 

ש. ואם הוא טחון?

 

הרב: מה זה משנה אם הוא טחון. גם בלי זה עוד לפני שהתחילו לטחון אנחנו בבעיה. אבל אפשר להכשיר גם חתיכות גדולות.

 

ש. הרב עוד משהו קטן, באותו הזדמנות אם הרב יכול, יש לי אשה יקרה שתחזור בתשובה, סיון בת רחל

 

הרב: תזכה לשוב בתשובה שלמה

 

ש. ושיצא ממנה כל החרדות

 

הרב: ושלא יהיה לה חרדות

 

ש. אמן.

 

הרב: תן לגברת פה.

 

 

ש. כבוד הרב אני רוצה להסיט את הדיון לבקשות, יש לי חברה שחלתה במחלה הקשה הזאת, מחלת הסרטן בראש, בת 25, והיא עברה טיפולים כימותרפיים שלא צלחו, הקרנות שלא צלחו וטיפולים ביולוגיים שלא צמחו, היא עכשיו מחוסרת, היא בהכרה אבל היא לא יכולה להביע לא כלום, היא אוכלת דרך זונדה והכל, המשפחה שלה נמצאת פה, פשוט ההורים שלה קשה להם לדבר, היא התחילה טיפול נסיוני שצלח אצל בן אדם שהיה במצב שלה, המשפחה שלו התקשרה למשפחה שלה ואמרה שלא יתייאשו כי, ברור שלא צריך להתייאש כי הקב"ה הוא המרפא ולא אף אחד אחר, אבל מהמצב שלה יצאו שתי אנשים, מהטיפול הנסיוני שנתנו להם, היא עוברת כל שבועיים לבית חולים תל השומר לבית חולים בלינסון, מקבלת את הטיפול הנסיוני ועכשיו יש לה טיפול שהיתה צריכה לקבל אותו יום ראשון האחרון, היא עם חום שעולה ויורד ולכן דחו ליום ראשון הבא, ההורים שלה נמצאים פה והם מאד מאד מאד שבורים וקשה להם אפילו לדבר איתך.

 

הרב: דתי?

 

ש. היא דתיה, כן

 

הרב: מה זה, שומרת הכל?

 

ש. היא שומרת הכל. היא מה ז"א שומרת הכל היא דתיה

 

הרב: היא הולכת בצניעות?

 

ש. היא הולכת, אני יכולה להעיד, היא בת טיפוחי בעבודה, אני לקחתי אותה לעבוד אצלנו והיא בחורה המשפחה שלה פה, כן היא צנועה, היא עכשיו בלי הכרה אז אני לא יכולה

 

הרב: שמעתי, היא נשואה?

 

ש. רווקה

 

הרב: רווקה, בת כמה היא?

 

ש. בת 25

 

הרב: וההורים שלה דתיים?

 

ש. ההורים שלה דתיים, הם פה נמצאים

 

הרב: טוב, שיקבלו על עצמם תענית ארבעים בשביל הילדה

 

ש. אוקי

 

הרב: הבעל ילמד שעתיים תורה

 

ש. האבא?

 

הרב: כן, האבא ילמד שעתיים כל יום תורה רצוף בתענית דיבור, ז"א הוא לא ידבר שום דברי חול, במשך שלשה חדשים רצוף כולל שבת כולל חגים

 

ש. אוקי ובעזרת ה' אנחנו נראה

 

הרב: והאשה רגע, האמא היא תלמד ספר שערי תשובה של רבינו יונה חצי שעה כל יום שלשה חדשים רצוף כולל שבת כולל חגים.

 

ש. אוקי

 

הרב: עכשיו תגידי את השם של הבחורה

 

ש. סיון בת שבע בת ציפורה

 

הרב: ה' ירפא אותה ברפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

 

ש. אני רוצה ברכה גם על עצמי, יש לי הגיע לנו מעביד חדש לעבודה, אני בועד העובדים ואני מקורבת עכשיו לשר האוצר החדש והוא חושש על המקום שלו, והשבוע הוא הוציא לי פתאום איזה שימוע בהפתעה, כאשר אני עובדת מצטיינת, כל העובדים בפחד מתקשרים אלי כי אני גם נציגת הועד שלהם, והוא החליט לעשות לי ביום שלישי הקרוב בירור על משהו שהוא, על דברים שהם שוליים ביום יום שכל אחד עושה, וזה שימוע לפני פיטורין

 

הרב: את נשואה?

 

ש. אני לא, אני גרושה

 

הרב: תלכי עם כיסוי ראש ובעזרת ה' לא יוכל עלייך.

 

ש. באופן קבוע?

 

הרב: כן. את חייבת. עוד מעט מפטרים אותו, כדאי לך.

 

ש. יש דברים אחרים שאני לא עושה

 

הרב: לא, את תלכי עם זה ממילא תעשי גם דברים אחרים, מתחילים מהראש כמו שאומרים, מה מה את נושמת, מה, במקום ללכת פרוע אסוף מכוסה יפה, את יכולה להחליף כל פעם את הראש, פעם בצבע כזה פעם בצבע כזה, פעם ככה זה נראה פעם ככה זה נראה.

 

ש. יכולה משהו אחר?

 

הרב: כן, כיסוי ראש אחר. את יכולה גם ללכת עם כובע. עם כובע יפה.

 

ש. תודה.

 

הרב: מה תודה?

 

ש. אני קשה לי עם זה

 

הרב: לא, אם את ביקשת ממני בקשות גם לי  מותר לבקש בקשות. את רצית שאני אציל את ההיא ואני גם רוצה להציל אותך, כי ללכת ככה זה אסור.

 

ש. אני אנסה לפחות

 

הרב: את תנסי ותצליחי והוא יהיה בהלם, בהלם. והוא יהיה בהלם. מה קשה, הנה אני נותן לך עכשיו. קדימה תן לה. שימי שימי, אמא שלך תשמח, אמא שלך תשמח

 

ש. אבל אני גם לא נשואה, זה מעכב לי גם נישואין

 

הרב: מה פתאום, שתהיי בריאה הקב"ה גם מזווג זיווגים

 

ש. קשה לי כבוד הרב

 

הרב: אם חשבת שהשערות האלה גורמות לזיווג בגלל זה את מתעכבת. שימי את הכיסוי. שימי תראי.

 

ש. אני אשים אבל

 

הרב: את תהיי כמו מלכה, כמו  מלכה עכשיו. יאלה תעזרו לה

 

ש. קשה לי להתחייב

 

הרב: עם הקושי, בסדר עם הקושי, לא נורא. תעזרו לה יפה, כן שיהיה יפה, אייי. שום דבר לא קשה, הנה אני הולך גם עם כובע גם עם אנטנה ומתחת עם כיפה, מה הבעיה? מה שמך? מה שמך?

 

ש. מיטל סמדר בת יונה חממה

 

הרב: תזכי לזיווג הגון מהרה תוך שלשה חדשים. ושלא יפטרו אותך והוא יפוטר.

 

ש. אמן.

 

הרב: בהצלחה.

עוד שאלה אחרונה, תן לגברת שמה. הייתם נפלאים.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. בזכותך אני ובעלי חוזרים בתשובה, אני מודה לך, רק מהשיעורים שלך אנחנו מתחזקים ומנסים לחזק עוד אנשים, ואני רוצה לברך אותך, אני חושבת שיש לי זכות שאני רוצה להגיע בעזרת ה' בתשובה שלמה ויש לי זכות וכולם אומרים שהברכה שלי חזקה, ואני רוצה לברך אותך שהקב"ה יתן לך אריכות ימים, חיים טובים, בריאות, אושר שמחה וכל הטוב שבעולם.

 

הרב: אמן.

 

ש. ושהמשיח יגיע וכל הקהל שתבורכו ושתצליחו ושתחזרו בתשובה שלמה אמן כן יהי רצון

 

הרב: אמן גם את וגם כל ישראל

 

ש. ובקשר לגברת אם את רוצה חיזוקים אני יכולה לחזק אותך בשמחה, כי אני אהבתי ללכת ממש לא צנוע, ואני אם אני כבשתי את היצר הרע שלי אני חושבת שכל אחד יכול את זה לעשות. כבוד הרב, יש לי שאלה, מי ניצל מחיבוט הקבר?

 

הרב: מי שמנותק מהתאוות לא ירגיש את חיבוט הקבר. כי חיבוט הקבר זה שהגוף לא רוצה להפרד מהנשמה והם לא רוצים להתנתק עד שבאים וחובטים חובטים חובטים בשביל שהנשמה תצא. הנשמה והגוף היו מאוחדים וכיון שהם היו מדובקים בתאוות ביחד, אז הנשמה רוצה להשאר כאילו בעולם הזה, היא לא רוצה להתנתק. אבל מי שהתנתק מהתאוות בעולם הזה, ממילא הנשמה שלו תמיד שאפה למעלה ולא נתנה דעתה למטה, ולא העסיק אותה עניני העולם הזה, ממילא ברגע אחד כמו בלון מימן, טרררררר היא עפה, כי אין לה שום רצון היה גם בחיים להתחבר פה, כל הזמן עניניה היו למעלה. אז לכן אצל הצדיקים כאלה לא צריך חיבוט הקבר בכלל, זה כמו להוציא שערה מתוך חלב. ככה בלי חיכוך בלי צער בלי כלום, אבל נשמה שהיתה מאובקת ומסובכת אז זה כמו להוציא כותנה צמר גפן מתוך קוצים, שזה נתלש ונקרע וכו' וכו', וזה יכול לקחת תהליך של שעות, זה יכול לקחת אפילו ימים.

 

ש. ושמעתי שנפטר כאילו שאחרי שקוברים את הבן אדם ועוזבים את הגוף זה קצת שאלות מוזרות אבל מאד מעניין אותי, שבאים  מלאכי חבלה ומרבצים לו

 

הרב: נכון,

 

ש. ושואלים אותו איך קוראים לו וזה והנפטר לא זוכר איך קוראים לו

 

הרב: נכון, שלשה באים ופוערים מלוא קומתו וחצי, ושואלים אותו את השאלה הזאת ואם הוא לא יודע להגיד אתה שם שלו, לא השם שלו ששם שקוראים לו פה, יש לכל אחד שם מיוחד, אם הוא לא יודע סימן שהוא היה מחובר לתאוות ואז מכים אותו עד שהוא יצטרך להגיד וכן הלאה, נכון, יש ספר שנקרא מעבר יבוק, שבו מתוארים כל הדברים מתחילה ועד סוף.

 

ש. הבנתי, יש לי עוד שאלה ,על איזה עונש שמתגלגל הנשמה בדומם או בצומח או בבעלי חיים?

 

הרב: זה יש ספר שלם על הנושא הזה, וזה תלוי, זה משתנה, מי שדיבר לשון הרע מתגלגל בדומם, כל אחד לפי ענינו.

 

ש. איך קוראים לספר הזה?

 

הרב: מעבר יבוק, בחנות ספרים, אה שער הגלגולים ויש עוד של הארי, כן, יש של הרמ"א מפאנו, כן.

 

ש. תודה רבה כבוד הרב, אם אתה יכול לברך אותנו שאנחנו נזכה לילדים אני ובעלי

 

הרב: ה' יזכה אותך ובעלך לזרע חי וקיים מהרה

 

ש. אמן, ושיניתי את השם כמו שאמרת לי מרים

 

הרב: יפה מאד, ברוך ה'.

כן, אמרנו מספיק די, תשאירו לפעם הבאה.

 

ש. כבוד הרב ברכה

 

הרב: אני אברך את כלכם שיתמלאו כל משאלות ליבכם לטובה

 

ש. אבל הרב, זה ברכה צריכה להיות מיוחדת, אני עברתי לפני כמהש נים חידק הטורף, חודשיים הייתי בבידוד

 

הרב: ה' יברך אותך ברפואה שלמה ויתן לך אריכות ימים

 

ש. עכשיו אני לא יכולה לשאת את זה, אני עברתי ניתוח קשה מאד תשע וחצי שעות אבל עכשיו הם רוצים לעשות לי טיפולים כימיים

 

הרב: ולא יאונה לך כל רע, ותלמדי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף.

וכל הקהל יתברך בכל הברכות הכתובות בתורה, במשנה ובגמרא מהרה אמן. 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט