rv
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
קרית גת 5-5-13
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח
התורה בפרשה הקרובה מצוה אותנו "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה". הגמרא בעבודה זרה אומרת, דרש רבי חנינא בר פפא ויתי מר בי שמלאי, לעתיד לבוא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר למי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. מיד מתקבצים ובאים אומות העולם, ואומרים לפניו, רבש"ע, כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קיבלנוה כמו שעשית לישראל? הרי כתוב על ישראל "ויתייצבו בתחתית ההר" אמר אבדימי בר חמא, מלמד שכפה הקב"ה הר כגיגית על ישראל, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, מיד אומר להם הקב"ה, הראשונות ישמיעונו, שבע מצוות שקיבלתם היכן קיימתם? עד כאן מה ראינו, לעתיד לבוא הקב"ה מביא ספר תורה, מניח אותו בחיקו, אומר, מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו, איזה אושר, איזה שמחה למי שזכה ללמוד תורה, שהקב"ה בכבודו ובעצמו משלם לו שכר. ואז מיד מתקבצים כל אומות העולם ומבקשים גם כן שכר, ויש להם טענה, על עם ישראל כפית את ההר כגיגית ואמרת להם אם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם, אבל עלינו אתה כפית הר? לא כפית, אם היית כופה עלינו את ההר היינו מקבלים את התורה.
מה אומר להם הקב"ה? הראשונות ישמיעונו אם אתם הייתם מקבלים את התורה אם הייתי כופה עליכם, ציויתי אתכם בשבע מצוות בלבד, היכן קיימתם? אפילו שבע מצוות שקיבלתם לא קיימתם. מאיפה אנחנו יודעים שלא קיימו אותם? תני רב יוסף, עמד וימודד ארץ, ויראה ויתר גויים, מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום. כיון שלא קיימום עמד והתירן, לומר שאף על פי שמקיימים אותם אין מקבלים עליהם שכר. התיר אותם מן הציווי.
והא תניא רבי מאיר אומר, מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול? אבל הנה אנחנו רואים שיש מימרא בשם רבי מאיר שאומר שגוי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול, מנין לנו? מהפסוק "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם", לא נאמר דוקא כהנים לויים וישראל, אלא נאמר האדם וחי בהם, הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. אלא לומר לך שאין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה. גוי לא חייב בלימוד התורה, הוא לא חייב בקיום התורה, אלא הוא לא מקבלים עליהם שכר כמי שהוא מצווה ועושה, אז מה הוא מקבל? כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינא, גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה. יש שתי דרגות, הדרגה הגבוהה ביותר זה מי שהקב"ה ציווה אותו לעשות והוא עושה את הציווי. ויש אחד שלא נצטווה והוא עושה את המצוה, גדול מי שמצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.
רואים מכל הסוגיה הזאת, כל החילוק, כל עיקר החילוק בין ישראל לעמים הוא שכל כלל ישראל הם מציאות של מצווים ועושים. אנחנו מוכרחים לעשות, עלינו כפו הר כגיגית, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, אנחנו מצווים לעשות, וזה נקרא גדר של מצווה ועושה, מצב של ישראל זה שהוא מחוייב, מחוייב לעשות, מוכרח לעשות בכל האופנים והמצבים בין אם זה קל בין אם זה קשה, אין ברירה לישראל כי הוא מחוייב. אבל אומות העולם לא כך, הם אינם מצווים, הלא שבע מצוות ציוה אותם ה' והם לא מקיימים, המצווה ודאי מקיים, ומי שלא מקיים זה משום שלא נתהווה אצלו חיוב לקיים, והציווי לא חייב אותם ולא הכריח אותם בכלל את הגויים, וגם אחרי הציווי הם מרגישים כמו פטורים, לכן עמד ויתר גויים, הקב"ה התיר וסילק מהם את הציווי, כי בין כך ובין כך הם אינם במציאות של מצווים אז מה היתרון שיצווה אותם ה'? לכן עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים מציוויים והיום יש להם גדר של אינו מצווה ועושה. ואנחנו מצווים ועושים, ומה המדרגה הגדולה? גדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה.
וזה מבהיל, כי יכול להיות שיעשו שני אנשים בדיוק אותו דבר, מעשים שקולים ושוים, גוי שילמד תורה יכול להיות ככהן גדול שוים במעשים, אבל אחד מצווה ועושה והשני אינו מצווה ועושה, כבר יש ביניהם הבדל גדול שזה ישראל וזה גוי, זה ההבדל.
אמרו חכמים ז"ל בבבא קמא פ"ז, אמר רב יוסף, מראש הייתי אומר, מי שאומר הלכה כרבי יהודה שאמר סומא פטור מן המצוות, הייתי עושה יום טוב לרבנן, רב יוסף היה סומא, לא היה רואה, והוא אמר מתחילה הייתי אומר שמי שאומר הלכה כרבי יהודה, שמה אמר רבי יהודה? שהסומא פטור מן המצוות, הייתי עושה יום טוב לרבנן, לחכמים. למה? כיון שאני לא מצווה ואני עושה מצוות, שזה מראה שכאילו אני עושה אפילו שאני פטור אני עושה את המצוות, זה מראה שאני אוהב את ה', זה מראה שאני מתנדב לעשות. לכאורה זה כאילו מדרגה יותר גבוהה, אבל עכשיו ששמעתי את מה שאומר רב חנינא, דאמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה, מי שאומר לי אין הלכה כרבי יהודה אני עושה יום טוב לרבנן, מה הטעם? כיון שאם אני מצווה יש לי שכר הרבה יותר.
והדבר נורא מאד, כי הלא בעצם המעשה אין שום הבדל ולא חסר כלום, כל הרב יוסף שאנחנו מדברים עליו הלא היה בו המעשה בין כך ובין כך, בין אם הוא מצווה בין אם הוא לא מצווה הוא היה עושה. לכאורה במצב של פטור, כשאדם פטור אז הבחינה יותר גבוהה, זה בחינה של אהבה, שהוא לא מצווה ובכל אופן הוא עושה. וודאי שזה לא על מנת לקבל פרס כי הוא בכלל לא מצווה, והוא עושה את זה רק בשביל לעשות נחת רוח לקב"ה, מה יש יותר גדול מזה?
וכן אמרו חכמים בגמרא בסוטה ל"א, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מן היראה. ומכאן אנחנו רואים שגם הבחינה היותר גבוהה, יותר גדולה, ועדיין אינו שלם, גם במצב של אהבה עדיין לא בא לשלמות, השלמות האמיתית היא רק מי שמצווה ועושה. להיות מצווה, להיות מחויב זה העיקר, שאדם הוא מחוייב. כמו שאמרו חכמים ז"ל בירושלמי בברכות, עשה מאהבה עשה מיראה, עשה מיראה שאם באת לבעוט דע שאתה ירא ואין ירא מבעט, מי שהוא ירא אלקים אפילו אם יצר הרע ידחף אותו לבעוט במצוות ולעזוב הכל, הוא לא יעשה זאת כי הוא ירא, ומי שירא אלקים לא בועט. גם בעשה מאהבה עדיין לא מספיק, כי ירא באהבה עדיין יש אפשרות לבעוט, במצבים קשים יתכן שיתפרק מכל המעשה. למה? כי אם אדם עושה והוא לא מצווה אז בכל רגע נתון הוא יכול גם לפרוש כי הוא לא חייב, אבל מי שהוא מצווה לא יכול לפרוש, הוא מוכרח, אז השמירה יותר גדולה. דווקא מי שעושה מיראה הוא בטוח שיעמוד ויתקיים חזק על המצב שלו, כי ירא אינו עוזב את מקומו בכל אופן, הוא מצווה ומחוייב ואין תירוצים, והוא לא יכול להתפטר, מוכרח הוא וחסל. אז זה המצב הכי טוב של עם ישראל. עם ישראל נמצאים במצב הכי טוב, הם מצווים, הם מוכרחים, זה השמירה הכי גדולה עליהם, וזה המעלה הגדולה ביותר.
זה גם סוד כל הענין של מעמד הר סיני. חכמים ז"ל אומרים, "ויתייצבו בתחתית ההר" מה זה בתחתית? לא בצידי ההר, לא ליד ההר, בתחתית, מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. ונשאלת השאלה, עם ישראל כבר הקדימו ואמרו נעשה לנשמע, למה צריך לכפות עליהם את ההר אם הם מעצמם אמרו, "נעשה ונשמע" לא מעניין אותנו, מה שתגיד הבורא אנחנו נעשה, נשמע אח"כ, קודם כל נעשה, אז זה דרגה גדולה של מלאכי השרת, אז למה צריך היה לכפות עליהם את ההר אח"כ?
כי כשאומרים נעשה ונשמע זה עושים מרצון, בהתנדבות, מאהבה, אבל זה לא מצווה ועושה, עדיין זה לא מחוייב, כי אתה יכול בכל רגע להפסיק. ואנחנו נעשינו מחוייבים רק בהר סיני, כשכפה עליהם הר כגיגית.
אז אם כן, פסגת השלמות זה שקיבלו עם ישראל את התורה לעבוד את ה' מיראה, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, זה יראה. ואז נעשו מצווים ועושים ומחוייבים בבחינת "אנא מפניך אברח" אין מי שיכול לברוח מהחיוב שחייב אותנו הקב"ה במעמד הר סיני, אין שום אפשרות להתפטר אלא "ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום", כי זה חייכם, זה הסוד הגדול של ענין מצווה ועושה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה.
זאת גם התביעה לאומות העולם, אם אתם אומות העולם הגויים אינכם מציאות שיחול עליכם הענין של מצווים, היות וקיבלתם שבע מצוות ולא קיימתם, המצווה מקיים בכל המצבים אם קל ואם קשה, מאיפה אנחנו יודעים? יבוא נמרוד ויעיד באברהם אבינו, שאברהם אבינו עמד בפני כל הקשיים, נמרוד זה היה המלך הראשון שמרד בקב"ה והמריד את העולם נגדו, הוא יבוא ויעיד שאברהם עמד לבד נגד כל העולם כולו בכל הקשיים, והפיל את עצמו לכבשן האש ועבודה זרה לא עבד. יבוא לבן ויעיד ביעקב, שיעקב אבינו לא נחשד על הגזל עשרים שנה הוא עבד אצל לבן ולבן הרמאי החליף את משכורתו עשרת מונים, ויעקב אבינו לא גזל ממנו כחוט השערה. תבוא אשת פוטיפרה ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה, בחור צעיר יפה תואר שנסתה לפתותו במשך שנה שלמה ולא נתפתה. יבוא נבוכדנצר ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם אפילו שהיה מותר להם.
כל אלה עובדות של קיום בכל המצבים, אפילו בקשיים הגדולים ביותר. העובדות האלה מעידות ודאי שאלה שקיימו אותם הם היו בבחינת מצווים ומחויבים בדבר, ולכן אין כל מעכב נגדם, הם גם באש ילכו, כמו שאמרו ז"ל, או יהודי או צלוב, אין מצב ביניים, אין פרווה אצל יהודי. איך זה באמת המציאות של או יהודי או צלוב? אלא אין לישראל מצב אחר אם לא יהודי, אין לישראל חיים אחרים אם לא יהודי, זה הסוד של הענין של מצווה, כי עם כח כזה של מצווה הוא יכול לעמוד בכל הנסיונות ובכל הקשיים.
יבואו ליהודי ויפתו אותו בכסף לחלל שבת, כל הון שבעולם הוא לא יסכים כי הוא מצווה, אם הוא לא היה מצווה אז מה הבעיה לקחת עכשיו מיליון דולר ולחלל שבת? הוא לא מצווה. מה מחזיק אותו? המצווה.
זה מה שאמר להם הקב"ה, לאומות העולם, אתם אומרים שאתם הייתם מקבלים את התורה אם הייתי כופה עליכם את ההר כגיגית כמו ישראל, אז בואו, בואו אני אתן לכם מצוה אחת קלה ונראה אם תעמדו בה, מצוה קלה סוכה שמה, לכו ועשו אותה. הקב"ה מקדיר עליהם חמה, מיד כל אחד עוזב את הסוכה ובועט בה, וזו העדות הכי ברורה מה ההבדל בין ישראל לעמים. ישראל הם חפצא של מצווים ומחויבים אבל לא בועטים, ואתם אומות העולם אינכם מוכנים כלל לזו המציאות של מצווים ומחויבים, לכן אתם תיכף בועטים בפני כל קושי ונסיון, ועל כן מה יתן כי אצווה אתכם.
היוצא מדברינו, כי כל סוד קבלת התורה, כל השלמות הוא בעיקר מה שנעשינו ישראל בהר סיני מחויבים. כולנו מחויבים במידות, בכמות, התחייבות של כל אחד ואחד. והסימנים בכולם הוא עד כמה שאדם עומד בקשיים.
ועוד דבר אחד, המחויב בדבר לא מבקש טובה לנפשו, כי הוא מחויב. כשאתה לא מחויב אתה יכול לבקש טובות על זה, כשאתה מחויב אתה לא יכול לבקש טובות.
אז ז"א, אם אדם רוצה לזכות להיות מצווה ועושה, ושזה יתקיים תמיד, הוא חייב ללמוד מוסר כל יום באופן קבוע לפחות שעה, או לשמוע מוסר לפחות שעה, אם בן אדם יתמיד בזה ויהיה לו את ההרגש והדגש של המצווה ועושה, זוהי המעלה הגדולה שיש לישראל על אומות העולם. עד כאן הם הדברים, וכל אחד צריך לראות האם באמת הוא מרגיש שהוא מצווה מהקב"ה, אם הוא עושה את זה מכח שהוא מוכרח זה המדרגה הגבוהה, אם הוא חושב שהוא עושה מצד שהוא עושה טובה, יש לו בחינה של גוי. כי יהודי מוכרח ומצווה וקיבל תורה אחרי כפיית הר כגיגית.
היהודים היו הראשונים שהשכילו לומר לבד, נעשה ונשמע, שזה דרגה הכי גבוהה, דרגת מלאכים, אבל זה לא מספיק, צריך להיות מצווה ועושה. זאת הדרגה האמיתית. אז אם יבוא יצר הרע לפתות אותנו במשהו, מה נאמר לו? סליחה, אני לא גוי, אני מצווה ועושה. אל תבלבל לי את המח כי אני לא יכול לעבור על הציווי, אני מצווה ועושה, בזה אני יהודי, מה אתה רוצה לשלול ממני את היהדות שלי? תשכח מזה, מה אתה רוצה, שאני אמיר את דתי? חלילה וחס, יהודי זה מצווה ועושה. לכן כל מצוה שיש בתורה - חובה עלי לקיים. ממילא מי שהבין את מה שאמרתי עד עכשיו יש לו את התשובה ליצר הרע, כשיבוא יצר הרע נזרוק אותו עם בעיטה ונגיד לו סליחה, מצווה ועושה.
מי שנמצא בצבא, אפשר לטלפן אליו להגיד לו, אתה בא נקפוץ לים? יגיד לו, תגיד אתה בשכל שלך? אתה יודע איפה אני בכלל? אני בצבא, אומר לו אז מה הבעיה, קח טרמפ תבוא, אומר לו אני מצווה ועושה, אני חייל, יש לי פקודות ואני חייב לקיים את הפקודה. אם אני עובר על הפקודה אוי ואבוי. אז אם את זה מבינים בצבא כחייל, אז כשה' בחר בנו להיות חילו של הקב"ה, "ברך ה' חילו" אז אם אנחנו חילו של הקב"ה וה' מצוה אותנו, אפשר לעבור על הציווי? אז יצר הרע כשיבוא, תשננו את זה כל הזמן, סליחה חפש לך גוי.
למי שיש שאלות בבקשה.

ש. אם אנחנו מצווים ועושים, אז על פי מה נקבע השכר, כי אין לכאורה בחירה, איפה הבחירה שלנו?

הרב: הבחירה שלך זה האם לעשות או לא בסוף

ש. הא, אחרי הציווי,

הרב: נכון, יש אנשים אתה רואה חילונים - מצווה ולא עושה.

ש. הבנתי

הרב: יש בחירה. אבל אם אדם מחדיר לעצמו את זה כמו שדיברנו עכשיו, נישט ברירה, אין ברירה.

ש. עוד שאלה אחת

הרב: בבקשה

ש. הפסוק אומר, אם בגבורות שמונים שנה משהו כזה בתהילים

הרב: ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות

ש. איך אפשר באמת למצות את התוכן ההווה בהם, הבהם לקיים כל רגע ורגע באמת למצות אותו כמו שאברהם אבינו קיים.

הרב: כבר אני אגיד לך. נתבקשתי להזכיר פה מה שלא נודע לי קודם, שמארגן ההרצאה זה יוסף אליהו אדרי ואיתי פוגל, וההרצאה היא לעילוי נשמת, נתנאל אוחנה בן סילויה, אברהם ועקנין בן מרים....
אז התשובה לך, אברהם אבינו כתוב שבא בימים, בא בימים שלמים לפני הקב"ה. מה היה הסוד של אברהם אבינו? אברהם אבינו חי את ההווה בלבד. רוב בני האדם חיים את העתיד, מה פירוש, מתכננים מה עושים מחר, מה עושים שבוע הבא. כשאתה מתכנן את העתיד אתה לא חי את ההווה, כי אתה עכשיו חושב על העתיד. כשתגיע לעתיד תחשוב על העתיד ושוב לא יהיה לך את ההווה, נמצא שאתה כל הזמן בעתיד ולא בהווה.
אברהם אבינו בכל מצב חי את הרגע כאילו זה היום האחרון, כשהוא היה צריך לעקוד את יצחק בנו, אז אתם מתארים לכם איזה סצנה קשה זו, אחרי 37 שנה שאתה מגדל ילד צדיק שהוא רגל במרכבה, ללכת לעקוד אותו? אז כמה ימים לפני כן לא ישנים, כי כל רגע השעון חול אוזל וצריך ללכת לשחוט את הבן, מה כתוב אצל אברהם "וישכם אברהם בבוקר" מלמד שהיה ישן. איך אתה יכול לישון אם מחר אתה עוקד את הבן? תרויח עוד כמה שעות לדבר איתו. לא, זמן שינה שינה, זמן השכמה השכמה, זמן עקידה עקידה. אברהם חי את הרגע, כל רגע ורגע. זאת החכמה, לחיות ולנצל כל רגע בחיים. לא להסתכל קדימה, אל תצור צרת מחר, אם אתה מודאג מהמחר אתה כבר מפסיד את היום. אבל היום ניתן לך להיום, והיום לא ניתן לך למחר, אז תמלא את היום, כשיגיע מחר נטפל במחר. הבנת?

ש. יישר כח, תודה.

הרב: תהיה בריא. שאלה נוספת, כן, תן לו אחריך.


ש. ערב טוב הרב, רציתי לשאול אותך לגבי הבחירות שהיו, אולי זה שאלת עתיק יומין שישאלו אותך בטח, וגם לגבי הזמרים, ברוך ה' אני לא רואה לא אינטרנט לא שומע רדיו, דברים בטלים אני לא מתעסק בזה, רציתי לשמוע תשובה קצת מפורטת מהרב שיסביר את כל הענין, אתה יודע שמועות פה שמועות שם. רציתי לשמוע מהרב את כל הסיפור הזה.

הרב: איזה סיפור?

ש. כל הבלגן שבבחירות ש

הרב: תשמע את הרב יעקב יוסף שפרסמנו עכשיו את הקלטת שלו, מה הוא אמר לי ותבין את הכל.

ש. אבל לפני שאתה משמיע, עוד משהו קטן, לגבי הזמרים, ברוך ה' אנחנו אברכי כולל בחורי ישיבות יושבים עמלים בתורה, אבל ב"ה יש לנו פוסקי הדור שאומרים מה מותר ומה אסור, אבל ברוך ה' אני אוהב את הרב ואני ברוך ה' חזרתי בתשובה בזכות הרב לפני שבע שנים, אבל שאנחנו באים לקיים את ההלכה זה פשוט לא כתוב מה שהרב אמר.

הרב: בדיוק מה שאמרתי

ש. לפי שו"ת יביע אומר חלק ו' שמה אם הרב מכיר

הרב: בדיוק מה שאמרתי כתוב בהלכה ופוסקי הדור פסקו 25. הרב עובדיה יוסף ביניהם, הרב אלישיב מנוחתו עדן, הרב שטיינמן יאריך ימים ויבדל לחיים טובים וארוכים, הרב קנייבסקי, הרב וואזנר, הרב קרליץ, הרב שלום כהן, ועוד רבנים שפסקו שאסור לשמוע את הזמרים הפסולים. אז אם זה לא בשבילך גדולי הדור אז אני לא יודע למי אתה מדבר. פרסמנו את כתב ידם וחתימתם, אבל רבנים זוטרים בעלי אינטרסים החליטו שזה יהיה מותר מסיבות ידועות. את ההקלטה שלה רב יעקב יוסף לא נטריח את הציבור, תוכל לשמוע אצלנו באתר או יורידו לך את זה, תשמע את זה, תשמיע את זה, ותשכיל ותבין.

ש. ה' ישמור אותך הרב

הרב: תהיה בריא.

ש. אמן.

הרב: כן, שורה ראשונה.


ש. רציתי לשאול שאלה, נכון אמרת נעשה ונשמע, אז יש פירוש שאומרים שנעשה ונשמע זה התורה שבכתב, שעם ישראל אמרו על התורה שבכתב, והר כגיגית זה על התורה שבעל פה, אז איך זה מסתדר?

הרב: מסתדר מצויין, כי בלי תורה שבעל פה אי אפשר לקיים את שבכתב.

ש. אתה אבל אמרת נעשה ונשמע אמרת פירוש אחר, שהם עשו נעשה ונשמע על הפירוש יותר כאילו שאם הם, שהם עושים את זה אז הם לא מצווים אז הם יוכלו לפרוק מעליהם את העול

הרב: נעשה ונשמע פירושו של דבר שאנחנו נעשה כל מה שהקב"ה יגיד. זה מה שאמרתי.

ש. אז זה כאילו זה אותו הסבר?

הרב: נכון.

ש. הרב, אפשר ברכה?

הרב: כן, תזכה לעלות במעלות התורה

ש. אפשר לברך את רבקה בת פלילה ונחום בן שולמית, רבקה בת פלילה רפואה שלמה ונחום בן שולמית זיווג הגון עוד השנה.

הרב: אמן.

ש. ושלומית בת מזל רפואה שלמה גם .

הרב: אמן. שאלה נוספת, הנה שמה מצביעים כן.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. אני יוצא עם בחורה דתיה כבר חצי שנה והיא תמיד אומרת לי על השיער שזה חוקות הגויים, חוקות הגויים

הרב: נכון

ש. רציתי שתסביר לי בבקשה.

הרב: ככה כתוב בהרמב"ם בהלכות עבודה זרה בפרק י"א, אתה רוצה שאני אקריא לך?

ש. אם אפשר.

הרב: ונוריד אתה שיער, נכון?

ש. לאט לאט.

הרב: מה לאט לאט, אתה בחור אמיתי, אני אוריד לך את זה לאט לאט, אני לא אעשה את זה מהר.

ש. רק אם אתה מספר אותי יפה

הרב: יפה, יפה מאד. הנה אני עכשיו מקריא לך, אין הולכים בחוקות העובדי כוכבים ולא מדמים להם, לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהם, שנאמר "ולא תלכו בחוקות הגויים", ונאמר "ובחוקותיהם לא תלכו" ונאמר "השמר לך פן תנקש אחריהם" כל הפסוקים האלה בענין אחד הוא, מזהיר שלא יתדמה להם, אלא יהיה הישראל מובדל מהם וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. וכן הוא אומר, "ואבדיל אתכם מן העמים" מה ההבדלה? לא ילבש במלבוש המיוחד להם, ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגדל ציצית ראשו כציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדין כמו שעושים היום כל הספרים המחטיאים, ולא יגלח מן הצדדים ויניח השיער באמצע כמו שהם עושים, וזה הנקרא בלורית, ולא יגלח השיער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע מלאחריו כדרך שעושין הם, וכן על זה הדרך.

ש. אבל מצד אחד יש כמה יודים בתורה, שנניח סתם ביציאת מצרים, אז לא היה להם מספריים ואני מאמין שהיה להם שיער אפילו יותר ארוך משלי.

הרב: מאיפה הבאת שלא היה להם מספריים?

ש. אני חושב ככה, אתה יודע, זה הגיון, הגיון בריא.

הרב: ההגיון שלך הפסיק כבר בפרשת בראשית.

ש. אוקי, ושמשון הגיבור גם עם שיער

הרב: הוא היה נזיר אלקים, אתה לא נזיר מרחם, אתה נולדת נזיר מרחם?

ש. יש גם איזה רב שהוא נזיר והוא לא מרחם

הרב: לא הבנת, המלאך בא לאמא שלך ואמר שתגדל את השערות?

ש. אני לא הייתי באותה תקופה אז אני לא יודע

הרב: בדיוק אז הוא לא בא אני אומר לך, אבל מכל מקום לשמשון היתה הודעה מוקדמת מהבטן עוד, אז ככה שאתה רק דומה לגוי ואין לך שום דמיון לשמשון.

ש. אוקי.

הרב: אז בא מותק לפה ואני יעשה את זה לאט לאט. בכבוד.

ש. ברכת שהחיינו.

הרב: בשמחה, הבחורה שהוא יוצא איתה רוצה שאני אקבע לכם תאריך, אז תוך שלשה חדשים אתם מתחתנים.
בא, חלק'ה. בא חמוד. צריך להחליף את המספריים.
כן, שאלה נוספת. כן, תן לאדון שם.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. אם אפשר את התייחסותו של כבוד הרב למה שקורה במדינה עכשיו

הרב: עם סוריה?

ש. כן, בצפון.

הרב: טוב, זה מגיע באיחור קצת, היה צריך להיות כבר לפני שנתיים אבל בעזרת ה' יתברך כנראה בימים הקרובים יתחילו דברים לזוז, כי ישראל מנצלת כרגע את ההזדמנות שהם עסוקים עם המורדים, ורואים שהם משתפנים והם פוחדים וישראל שידרה שהיא מסוגלת לחדור בונקרים, כי הפצצות שישתמשו בהם זה חודרות בונקרים, קוראים לטיל ששלחו פופאי. בקיצור הוא מתביית לפי תמונה ואי אפשר לשבש אותו, ואז הוא לא מחטיא, זה ענין של מטרים ספורים דיוק, וככה הורידו את המקומות שכבר קיבלו עליהם מודיעין במשך שנים. אז ישראל מחכה כבר מזמן לתת את המכה כי היא מבינה שההתעצמות והכמויות האדירות של נשק שהם אוגרים, הרי ביום פקודה כשהם ישחררו במכות נוראיות מאות ואלפים של טילים, המטריה הזאת תהיה מאד מסובכת. רק בסוריה יש מאות מאגרים שונים פרושים בכל המדינה, לפי נתונים זה למעלה מ-900 מקומות, אז לך תפציץ עכשיו אתה מבין 900 מקומות שיש שמה מאגרים. ובאירן זה שטח הרבה הרבה יותר גדול ובמרחק גדול, לך שמה תפרק את הכל, אתה מבין? ולחיזבאללה יש וללבנון יש ובעזה יש ובקיצור זה לא כל כך פשוט. ראית שלא הצליחו אפילו להפסיק את הטילים שהיו מעזה במבצע הענן האחרון. אז ז"א זה לא פשוט, וזה טילים קטנים, מה שהם עכשיו הורידו להם את הפתאח אז זה טילים מאד מדוייקים ל-300 קילומטר שגם כן יודעים להתביית על מטרות והם מדוייקים מאד והם מלאים הרבה בתחמושת. אז המצב לא כל כך פשוט, אבל ישראל מוכנה לקטע הזה כבר מזמן, וזה גם סיבה למסיבה, אתה מבין כבר לפגוע בכל המאגרים שנמצאים אצל החיזבאללה בסוריה וגם לפגוע במקומות שמפתחים את הפצצות הגרעיניות, וזה הזמן כאילו היותר מתאים כרגע שסוריה מסובכת ואיראן היום ככה אתה יודע משתפננת ואומרת, אנחנו נעזור לסוריה באימונים, לא באופן אקטיבי. קודם הם אמרו שאוי לה לישראל אם תתעסק בסוריה, זה יהיה כמו הכרזת מלחמה על איראן. היום הם כבר משנים גירסה, זה לא אומר שהם ימשיכו לפחד הלאה, כי הכבוד שלהם הרי ייפגע, אם תתן להם עוד מכה ועוד מכה אז הכבוד שלהם יהיה מוכן להקריב אפילו מיליון מבני עמם רק בשביל שהם יחזירו טיפת כבוד, הרי אחרי כל ההרס והחורבן שהיה בעזה, וכמעט לא נשאר להם אבן על אבן, אז הם עשו וי כאילו הם ניצחו, הם אין להם בעיה להפסיד ולהגיד ניצחנו, אין להם שום בעיה. זה כמו אחד שקיבל ברך לתוך הפנים, ואומר ראית איך תקעתי לו את הפנים בברך? אז ככה זה עובד אצלם.
מכל מקום, בימים הקרובים אנחנו נשמע, עוד יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים. אני כבר היום נתתי את הדרשה על הסורים בבוקר עד לפני שהיה המצב שהם אמרו שזה הכרזת מלחמה של ישראל על סוריה, תשמעו את הדרשה בבוקר ותבינו.

ש. תודה רבה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא. אבל העצה, העצה היא, פנו לכם צפונה, צפונה זה התורה, הצפינו עצמכם בתורה, מתחילה מלחמה, מה העצה? להיות צפונים בתוך התורה, שזכות התורה תגן עלינו אמן.

ש. אם אפשר כבוד הרב ברכה לאשתי לבן שלי ולי לבריאות ופרנסה ושיהיה לנו רק טוב

הרב: תזכו לבריאות ופרנסה כל המשפחה ותשובה שלמה.

ש. תודה.

הרב: כן, הנה יש פה יהודי מצביע.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. יש לי שאלה כזאת, מיהם הדיינים של בית הדין של מעלה?

הרב: כתוב בספרים שדיינים של בית דין של מעלה זה אלה שהיו פה למטה.

ש. רבנים.

הרב: אלה שהיו פה למטה.

ש. אוקי. תודה.

הרב: תהיה בריא.

ש. ואפשר ברכה?

הרב: בשמחה

ש. כל המשפחה אשתי ילדים הורים

הרב: תזכו כל המשפחה כולה לבריאות שלמה ואיתנה הצלחה פרנסה ותשובה שלמה.

ש. אמן.

הרב: שאלה נוספת. כן הנה פה יש שאלה בשורה ראשונה.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. כן ערב טוב, אני מאד מתרגש לדבר עם הרב, אני מאד אוהב את הרב ובאופן אישי, ויש לי שאלה כזאת, יש כזה דבר שנקרא לימוד זכות, לימוד זכות זה כתוב שהקב"ה מאד אוהב מי שמלמד זכות על עם ישראל בפרט על החוטאים הגדולים, רציתי לדעת מה הגדר, כי לפעמים באמת צריך להלחם, וכמו שידוע שהיו צדיקים שהיו נלחמים בענינים של דת היו נלחמים בכל הכח שלהם, ומצד שני היו כאלה צדיקים שתמיד הם לימדו זכות אפילו על החוטאים הכי הכי גדולים, ובעצם איך אנחנו יכולים לדעת להבדיל מתי לעשות את זה מתי

הרב: הברדיצ'וב רבי היה סנגורן של ישראל, אבל כל הלימוד זכות היה כלפי שמיא, כלפי שמיא הוא לימד זכות, אבל הוא לא אמר שהאנשים האלה שחוטאים הם צדיקים. כשצריך להוכיח התורה אומרת "הוכח תוכיח את עמיתך" אז אתה לא יכול ללמד עליו בזכות, ללמד זכות זה כלפי שמיא.

ש. לעשות את זה באהבה.

הרב: אתה צריך להוכיח אותו כן, כתוב "ואהבת לרעך כמוך הוכח תוכיח את עמיתך" ההוכחה צריכה להיות לכוונת האהבה על מנת לתקנו, אבל חייבים להוכיח את אלה שהם חוטאים, אחרת הם לא יסורו מדרכם. אם כל חוטא תגיד לו אתה צדיק אתה צדיק, מי יחזור בתשובה? אף אחד. וחייבים, משה רבינו הוכיח את ישראל, אמר להם ממרים אתם מעת היותכם, דיבר אליהם קשות, הסביר להם, יש מלמד זכות יותר ממשה רבינו? אבל כפי הקב"ה מה הוא אמר? מה יאמרו מצרים, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפך, ז"א כלפי שמיא הוא לימד זכות אבל כשהוא דיבר עם ישראל הוא נתן להם בראש, אחרת איך יתקנו את עצמם.

ש. ז"א אם הבנתי נכון את הרב אז זה אומר שאנחנו כל הזמן צריכים להתפלל על עם ישראל וללמד זכות עליהם

הרב: שיזכו לשוב בתשובה וגם לפעול, לא רק להתפלל

ש. וגם לפעול, אבל מתוך אהבה.

הרב: אז מה, מתוך שנאה? מתוך שנאה לא פועלים כלום.

ש. טוב, יהי רצון שנזכה. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא.


ש. כבוד הרב ערב טוב לך

הרב: ערב טוב

ש. קודם כל רוצה להודות לך על זה שהגעת לפה וגם להודות לך שבזכותך ובזכות אח של אמא שלי ממסורתי קצת התחזקתי, ואני אסביר איך זה. לפני כמה שנים, בשנת 96, אח של אמא שלי הוא תושב רמלה, קוראים לו מרדכי אדרי, הוא היה סגן ראש העיר ברמלה, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו גם, וקיבלתי ממנו איזה חמישה קלטות של בוידאו, אז היה וידאו ב-96, וראיתי כל מיני קלטות שלך, הוא הביא לי קלטת של בלגיה ועוד כמה קלטות בחו"ל ופה בארץ, והוא אומר לי שמע, תשב תסתכל בקלטות, וישבתי והתעמקתי, שמעתי הכל חזרתי על זה כמה פעמים, ואת האמת לא הסתכלתי עליך, שמעתי את המלים שאתה מוציא מהפה, שמעתי רק את המילים, עצמתי עיניים, שמעתי את המילים ולא יודע, זה נתן לי סימן שצריך קצת להתחזק, זה התחיל מזה שהתחלתי לשמור שבת, לשמור שבת מלא, שהייתי מסורתי אבל לא שמרתי שבת מלא ולפני שבע שנים התחלתי לשמור עד היום שבת מלא, מלא מלא לכל דבר. וזה הביא לי את הזכות המשך שאמרתי יש לי עוד איזה מטרה אחת, לפני שנתיים החלטתי שאני טס לרבי לארה"ב, טסתי לארה"ב יש לי וידאו תמונות יש לי הכל בבית, החלטתי שאני טס לארה"ב לרבי, וטסתי לארה"ב, בבוקר שנחתתי ביו יורק בקנדי, על הבוקר לקחתי מונית לציון, נכנסתי לציון, והרגשתי שמה זה התרגשות כאילו מעלה גדולה שאתה רואה את התמונה של הרבי בגדול, ואחרי זה אתה נכנס לאחוזת הקבר ואתה רואה את הקבר של הרבי וכמוהו, ושמה נהוג שאתה כותב ברכות וקוראים את הפתקים, ופתאום זה נתן לי עוד זיק, עוד איזה המשך לשמור עוד על שבת, כי בסוף השבת שומרת עליך, ומשם לקחתי רכב ונסעתי לסוונטי לבית של הרבי, לז' הגדול, הלכתי והתפללי שמה, וכשחזרתי אז ראיתי שבאמת כל העולם הזה הוא כולו חומרי והוא כלום, הוא כלום כי צריך לדעת לשמור שבת, ואני אומר לכולכם, לשמור שבת זה לא רק להגיד אני שומר שבת, שתבינו, מי ששומר שבת בסוף השבת גם תשמור עליו. כי שימו לב, כל הנערים, כל הנוער שלא שומר שבת ויוצא בימי חמישי לבלות ובימי שישי, חלקם חוזרים מסוממים, חלקם לא עלינו בתאונות דרכים, אם שומרים את השבת השבת איך אומרים, השבת שומרת עלינו. ואני רוצה לחזור להתחלה לרבי, לחזור אליך ולאח של אמא שלי, אז אני יכול להגיד, אני רוצה לחזור על זה שבאמת להודות לך, כי בזכות זה התחלתי לשמור את השבת והשבת שומרת עלי, עלי ועל הילדים שלי. וזה לא בגללך שאני מסתכל עליך ורואה אותך, זה מהמילים שיצאו לך מהפה, על הגוף של האדם ועל הכל ולשמור ולהכנס לתורה וללמוד את התורה, כי מה שאני יכול להגיד לכם, בשבועות, למה אנחנו ערים כל הלילה, אתם ידועים למה אנחנו ערים כל הלילה? כי במעמד הר סיני היו רעמים וברקים, אנשים לא הלכו לישון, בורא עולם נתן לנו רעמים וברקים במעמד הר סיני שאנחנו נהיה ערים, לא נישן, נהיה ערים כל הלילה ונחכה למעמד הר סיני, וזה מה שקרה וזה מה שקרה, ובאמת, שימו לב, בכל שבועות אנחנו ערים כל הלילה ומתפללים, לא לישון, כי זה מסמל את מעמד הר סיני. אז אני רוצה באמת להודות לך, שאלהים ישמור עליך ויתן לך עוד לעשות מפגשים כאלו, ולהכניס לכל עם ישראל לשמור על התורה כי בסוף התורה תשמור על כולנו.

הרב: אמן. תזכה למצוות.
אני רוצה לברך כמה חבר'ה שתרמו למניות של הבית כנסת שאנחנו מקימים.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. ושבוע טוב

הרב: חג שמח

ש. בזכותך בזכות כל הקהל הזה נשים וגברים, גדולים וקטנים, יש לי בקשה ממך, אני אשה שעובדת ברדיו ומברכת כל העולם, חיילי צה"ל, נהגי אוטובוסים, נהגי מוניות, נהגים פרטיים, אני לוקחת כלות למקוה, יש לי בקשה ממך הבן שלי גרוש ואין לו ילדים מאד לא רגוע, הוא כל הזמן מתוח ועצבני, שתברך אותו.

הרב: מה השם שלו?

ש. שמעון בן זוהרה

הרב: ה' יזכה אותו בעזרת ה' יתברך לזיווג הגון מהרה.

ש. תודה. אמן.

הרב: תהיי בריאה.

ש. רגיעה בגוף ובנשמה, שיהיה רגוע.

הרב: אמן. כן, שם יש שאלה.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. באחד ההרצאות שלך שמעתי שבן אדם מתגלגל שלש פעמים, פעם רביעית הולך לדומם, שבשלש פעמים האלה כל פעם הולך למשפחה אחרת, בתחיית המתים למי הוא הולך? כל אחד מחכה לאבא שלו לאמא שלו לאחותו לאחיו, לא משנה מה, למי הוא הולך?

הרב: באיזה גוף שהוא עשה את התיקון הוא יקום עם הגוף הזה

ש. הוא לא תיקן שום תיקון הגיע לדומם

הרב: גם אם הוא הגיע לדומם הנשמה שלו היא נשמה, והיא תקום בגוף שנעשה בו עיקר התיקון, ואז הוא יתחבר למי שממשפחתו ומשרשו.

ש. אז המשפחה השניה מחכה סתם, יש לה ילד, הוא הולך לשורש של הראשון וזהו

הרב: אם אתה לא רוצה שיהיה תסבוכת תקן כבר עכשיו.

ש. אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר כללית.

הרב: אז אני מסביר, הקב"ה מקים את האדם בגוף שנעשה בו עיקר התיקון והוא מתחבר לאלה ששייכים משורש נשמתו והם יזהו אותו.

ש. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא. שאלה נוספת. שורה שניה שוב.


ש. תודה רבה הרב, רציתי לשאול שאלה, הרי משה רבינו היה סמל התפילה, ובאמת דאג לכל עם ישראל, למה הוא לא התפלל על עצמו שיהיה לו דיבור נעים ולא יגמגם, למה הוא לא התפלל על עצמו?

הרב: כיון שנעשה לו נס אז הוא לא רצה שרושם הנס הזה יימחה, כידוע כשהוא היה תינוק הוא היה אצל פרעה, והאצטגנינים של פרעה אמרו לו שיכול להיות שהתינוק הזה שנמצא אצלו בבית הוא יהיה המושיע של ישראל, אז הם נתנו לו עצה לבדוק אם הוא חכם או לא, אם הוא תינוק רגיל או תינוק מיוחד. אז שמו לו בצלחת מרגלית וגחלת, ומשה בהיותו ילד רצה לשים את היד שלו על המרגלית ובא המלאך והסית אותו אל הגחלת ומשך אותה לפה, ומאז הוא נהיה ערל שפתיים. מכיון שזה הציל אותו כי אם לא היו הורגים אותו, אז כדי לא למחות את הנס הוא לא ביקש על זה. כמו שיצחק אבינו נסתמאו עיניו מהעקידה, מהדמעות של אביו או של המלאכים, לכן הוא גם לא ביקש שה' יחזיר לו את מאור עיניו, בגלל שהוא לא רצה למחות את הרושם של הנס שנעשה לו בשעת העקידה. הבנתיוך?

ש. יישר כח. אפשר ברכה הרב? ברכה

הרב: תזכה לכל מילי דמיטב עם כל המשפחה עם כלל ישראל אמן.


הרב: הלו

ש. הלו שלום כבוד הרב

הרב: שלום וברכה, מי זה?

ש. מדבר סמי ביטון תושב קרית גת לשעבר אני גר היום במרילנד בארה"ב, ואנחנו פה אוהבים אותך ושומעים את כל ההרצאות שלך, ומחכים לבואך אחרי מה שעברת עם הבחירות ומקוים שתתחזק מזה יותר ויותר. אנחנו פה מחכים לכם אתם תגיעו אלינו חודש הבא בעזרת ה', דיברתי עם יונתן, ואנחנו כבר מתארגנים למטרים בבית כנסת שבנית, ובעזרת ה' יש פה הרבה הרבה תומכים שלך ואוהבים אותך ושומעים את ההרצאות שלך כל הלילות. ובהזדמנות הזאת, אני תושב קרית גת להגיד לקהל אם פגעתי במישהו אני מבקש סליחה ומחילה.

הרב: תודה, רק תגיד את השם, סמי ביטון?

ש. סמי ביטון בן מרדכי

הרב: אתם מוחלים לו, נכון?

ש. כן

הרב: כן יאלה יש לך מחילה ביי,

ש. תודה רבה כבוד הרב

הרב: ביי ביי.
קדימה שאלה הבאה. טוב, עד שיש לכם שאלה אני רוצה לשמח אתכם גם כן איתי, אני שמח מאד שנפלה בחלקי הזכות להקים בית כנסת ראשון בארץ של קהילות פז. ואנחנו בעיצומו של ההקמה, בעיצומה של ההקמה. אז כל יהודי שרוצה להיות שותף בהקמת בית כנסת, לא זכה עד היום להיות שותף בזה, יש אפשר לרכוש מטר רבוע בבית הכנסת בעלות של 4000 שקלים בעשרה תשלומים של 400 שקלים לחודש, וכל התפילות ושיעורי התורה שלי ושל אחרים שיהיו בבית הכנסת, הוא יהיה שותף בכולם תמיד. כל זמן שיהיו שיעורים ותפילות הוא יהיה שותף. זכות כזאת היא נדירה, לא כל אחד זוכה שיהיה לו חלק בבית כנסת ומקבל כל יום כל יום זכויות למכביר. בית הכנסת הוא גדול, 320 מטר רבועים, אז מי שירצה יוכל לעשות פה מניה ונברך אותו למה שירצה.
אלה ששומעים אותנו בארץ ומחו"ל באינטרנט עכשיו, שימו לב למספרי הטלפון שמופיעים על המרקע, וניתן לצלצל עכשיו ולהעביר באשראי את התרומה. ותתברכו כעת. 050-6500666, 050-5256070. כל מי שמעוניין 050-6500666, 050-5256070, צלצלו עכשיו ותדברו מעבר לקו. מי שלא יספיק לתפוס ישלח אס אם אס עם הפרטים ויחזרו אליו, נברך אותו עוד הערב ואם לא בהרצאה הבאה.
כן, שאלה נוספת. אתה רוצה לקחת מניה? אתה רוצה מניה? תיכף, עוד שאלה. שאלה נוספת יש? כן, תן לו בבקשה שם. תעמוד בבקשה.


ש. רציתי לשאול את כבוד הרב שאלה קצת כללית לענין שבזמן האחרון יש קצת זלזול בגדולי ישראל, הרב לחם שנים נגד זלזול בתורה, בתקשורת כל כך הרבה שנים ובהצלחה גדולה, ואחרי כל כך הרבה שנים יש שנשמע מהרב כאילו יש זלזול בגדולי ישראל, וידוע הגמרא במסכת שבת שלא יאמרו מה אלו מפרכסות אלו את אלו כל שכן תלמידי חכמים שמצווים לפרכס אחד את השני.

הרב: תגיד את זה לש"ס

ש. השאלה היא

הרב: תגיד את זה לאנשי ש"ס

ש. אנחנו לא מדברים, לא אני שואל, הרב במעלה כל כך גדולה, מה ראה לדבר זה

הרב: אגיד לך מה ראה, דברי הרב עובדיה יוסף ביביע אומר, שאמר שכל מי שיוצא נגד תלמיד חכם בזמן הבחירות הוא אפיקורוס, מגלה פנים שלא כהלכה ואין לו חלק לעולם הבא. וכל מי שיצא נגדי על לא עוול בכפי הוא אפיקורס. ולא עוד, אלא שהם דיברו לשון הרע, הוצאת דיבה, ועוד הרבה הרבה עשרות עבירות, חוץ מ"שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק", אז הרב יעקב חי יוסף מנוחתו עדן אמר, שמי שיחתום על מכתב כנגדי הוא לא מגדולי ישראל. עכשיו צא ובדוק מי חתם ותבין.

ש. גם אם נאמר שפגעו או

הרב: לא פגעו, לא פגעו, פגעו בעצמם

ש. גם אם בעצמם אבל שיצא תחת יד הרב דברים שיישמעו כאילו זלזול בגדולי ישראל

הרב: זה לא זלזול

ש. גם הפלא יועץ אומר שגם אם ביזו אדם או משהו כזה, כתוב אוהביו כצאת השמש בגבורתו

הרב: תגיד את זה לאנשי ש"ס, אתה צודק

ש. אבל אנחנו לא הולכים לבקר אנשים אחרים, אנחנו קודם כל מצווים

הרב: תגיד לאנשי ש"ס, הלכת שמה להגיד להם?

ש. אבל היות והרב הוא דוגמא כללית

הרב: אני שואל, הלכת אליהם להגיד להם? הרי הם עשו את מה שאתה אומר, הם לא שמעו את אף אחד והם עברו בדיוק על מה שאתה אומר. למה אתה לא הולך אליהם ובא אלי? אתה מהם, לא?

ש. אם היה, לא.

הרב: אתה לא מהם? אז למה לא הלכת אליהם? לא, תגיד לי למה לא הלכת אליהם?

ש. אני אגיד, יש לנו גדול ישראל שזה הרב עובדיה, מה שהוא אומר אנחנו עושים גם על שחור לבן

הרב: מאה אחוז, הרב עובדיה אמר שכל מי שדיבר נגדי אפיקורס. זה מה שעושים. ועל אפיקורס אין לשון הרע ומצוה לפרסם אפיקורסים, זה הדין, לכן אני מפרסם אותם, הבנת? זה גדול הדור אמר.

ש. גדול הדור אמר

הרב: שמי שאפיקורוס

ש. שמעתי ממנו הרבה דברים, אני לא רוצה לפתוח את הדברים שהוא דיבר פה, אבל אני מתפלא

הרב: אל תתפלא

ש. אני מעריך את הרב

הרב: אתה לא מעריך בכלל, אל תתפלא בכלל.

ש. דבר ראשון אני כן מעריך

הרב: אתה כן מעריך, אם היית מעריך

ש. כבר אני מכיר כמה שנים, לא מהיום

הרב: אם היית מעריך אז היית צריך למחות באלה שעשו את מה שאסור לעשות, אבל לא טרחת בשביל זה, ואמרת עכשיו שאתה שומע למרן, אמרתי מה מרן אמר, שהם אפיקורסים, ואפיקורס אין עליו שום דין של לשון הרע. ומצוה לפרסם את האפיקורסים, מפרסמים את החנפים מפני חילול ה', אז לכן זה מה שאני עושה ובעדינות. בעדינות ממש.

ש. באזני שמעתי שהשמיעו לי את הקלטת, שהרב הזכיר כמה גדולי ישראל ולעג עליהם שכאילו מתירים דם דגים גם כן מותר ושירים מסוימים גם כן מותר, ז"א שזה אנשים שהם גדולי תורה והרב הזכיר אותם

הרב: אתה לא תחליט מי גדולי תורה. גדולי תורה, השולחן ערוך קובע. מי שעובר על עבירה אחת דאורייתא במזיד הוא רשע, ואין חולקים כבוד

ש. אז אם ככה, אין שביק לכל נפשא, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא,

הרב: זה לא מעניין אותי אם אתה שביק או לא שביק, זה ההלכה בשו"ע. אם אתה מאמין בשו"ע זה מה שהוא אומר, אם אתה מאמין בהרמב"ם

ש. אבל בשביל להבין את השו"ע צריכים לשמוע לגדולי החכמים, אם לא שומעים

הרב: יש לנו גדולי החכמים ושמענו אותם ונשמיע אותם עכשיו לך. תשים בבקשה את הרב יעקב

ש. חוץ מאלו שנפטרו, אנחנו מדברים על אלה שחיים

הרב: תקשיב תקשיב, אלה שחיים הם חיו, אלה שחיים הם גם ימותו.

הרב: הלו?

הרב יעקב יוסף: שבוע טוב מדבר יעקב יוסף

הרב: שלום כבוד הרב, מה שלום כבודו?

הרב יעקב יוסף: ברוך ה' מצויין, נעים לשמוע את קולכם. רציתי לדווח לרב אחד מחברי המטה של ש"ס דיבר איתי היום, והוא אמר לי, שהם מתכוננים ללכת ולהחתים רבנים נגד הרב, זה התכנית שלהם. אני צדקתי, שמעתי את הדיווח אבל אני יודע איך הם מחתימים, אני מכיר שם את השיטות, ולכן ברגע שאנחנו נראה את החתימות עשרות ומאות, אנחנו צריכים לבדוק א' אם זה נכון או מזוייף, ב' לפי ההלכה כל רב שאמור לחתום על דבר כזה, חייב לשמוע מדאורייתא את שני הצדדים, דהיינו המדובר צריך לשמוע גם את הצד השני וגם אותי, אם הוא לא דיבר עם אחיו, מי ש חותם עובר על איסור דאורייתא, התורה אמרה "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" הגמרא מביאה את ההלכה הזו, גמרא, כל הפוסקים, אין בזה חולק, יראו את זה בסימן י"ז, חושן משפט סימן י"ז שמה כל הפוסקים אומרים שזה דאורייתא. עכשיו מי שחתום אם הוא לא דיבר איתכם הוא עבר על איסור דאורייתא, ולכן הייתי אומר שביום שיצאו חתימות כאלה ואז נראה מי אלה גדולי התורה שהם מעיזים על מה שאמרה התורה לעבור, זהו, אני מעדכן אתכם מראש שתדעו שכך וכך הם מתכננים, ואני לא רואה את זה כקללה, אני רואה את זה כברכה. אני רואה את זה שמזה נוכל לגלות את הפרצוף האמיתי שלהם, כי אני בטוח שחלק מהם בכלל מזויפים, כשתראה את זה תשאלו יש את החתימה שלך, חתמת? חלק מהם יגידו לך בכלל לא חתמתי, גם אלו שכן חתמו, תשאלו אותם, הרי התורה אמרה "שמוע בין אחיכם" מדבר שקר תרחק, ואתם חייבים על פי הדין מדאורייתא לשמוע את שני הצדדים, ולכן כבודו יבדוק את כל הדברים האלה, כבודו יהיה מעודכן, ויראה את החתימות ואז תוכלו איך להתגונן ומזה מההגנה הזאת יוכל גם לטפס מעלה מעלה.

הרב: יש מצב שכבוד הרב יצטרף אלינו?

הרב יעקב יוסף: ברגע זה לא, אני אסביר למה, כי מבחינה פיזית הטיפולים האלה שאני עובר אני מותש מאד, בזכות התפילות שלכם אני מצליח לשרוד ולומר דברי הלכה ברבים, חוץ מזה אני התנתקתי כמעט מכל העולם הזה, אני אפילו לחתונות לא הולך בגלל שאני מאד חלש, ברגע שאני אצטרף אתכם באופן רשמי אז הם יילחמו בי ואין לי את הכוחות מבחינה פיזית לעמוד, אני פשוט אתמוטט, אני אחרי כמה דקות אגיע לבית חולים, מצד שני מבחינה פיזית אני מד חלש, אם אני מצליח למסור שיעורים זה רק בזכות התפילות שלכם. ולכן אני עדיין כמו שאמרתי, אני מעדיף להשאר מה שנקרא כאילו בצד, הנה היום קיבלתי מידע, הנה מיד אני העברתי את זה לכבודו וכבודו יוכל, לא רק להתגונן אלא גם מההגנה הזאת זה יהיה התקפה לחשוף את הפרצוף שלהם איך הם עושים פסק דין צדיק מה שאומרים, מבלי לקיים את מה שאמרה התורה שמוע בין אחיכם, אין בזה מחלוקת שיכולים לומר, אני חולק, אני כך ספרדי אשכנזי, שטויות, זה מוסכם וזה דאורייתא, ולכן כבודו יקח את הספר שולחן ערוך חושן משפט חלק א', או הטור חלק א' סימן י"ז, יבדוק את הדברים, וברגע שנראה את החתימות אז יהיה לנו פרנסה טובה בשביל כל החודש הזה.

הרב: עכשיו כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה, אני אמרתי בציבור ככה, אומרים לי על פי התורה אשר יורוך, מה אנחנו עושים? אמרתי שהכרת הטוב היא חיוב מן הדין יותר מעל פי אשר יורוך, מאיפה אני למד? ממשה רבינו שהקב"ה אמר לו שילך בשליחות והוא סירב, אחרי שהוא סירב מספר פעמים עם טענות ה' לא טען על הטענות שלו כלום, הטענות היו מוצדקות חוץ מ"ויחר אף ה' במשה" על מה שהוא לא האמין שאהרן הוא נקי בליבו, אחרי שסיכמו שהוא כן הולך לשליחות, הוא אמר לו רבש"ע, אני לא יכול ללכת לפני שאני נפטר מחמי, למה כל הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו, והקב"ה לא מנעו ולא אמר לו אתה חוצפן, איך אתה לא הולך, במצרים מקבלים מכות הנוגשים וכו' ואתה צריך ללכת להציל את העם שלך, זה תשלח לו מכתב, תגיד לו משהו אח"כ, כרגע תלך, ונתן לו ללכת ליתרו. האם ה טענה שלי נכונה שאפילו רבש"ע מסכים שהכרת הטוב מחייבת?

הרב יעקב יוסף: הכרת הטוב מחייבת ודאי, השאלה אם מחייבת יותר אני לא יודע, צריך לעיין.

הרב: עוד דבר

הרב יעקב יוסף: כבודו אומר פסוקים, כבודו אומר דברים יסודיים, אני לא מעודכן, לא עבדתי על הפסוקים האלה בזמן האחרון

הרב: עוד אני אגיד לרב, שכתוב שאליהו ואלישע החיו מתים מכח הכרת הטוב בגלל שהצרפית והשונמית פתחו להם את הדלת ונתנו להם אכסניה, לכן היה להם את הכח להחיות מתים, ולא עוד, אלא שאליהו הנביא טען טענות כלפי הקב"ה, אתה הסיבות את ליבם אחורנית וכו' וכו', וגם אמר בנקודה שלה של השונמית שהוא אמר גם כן הקב"ה לגבי הילד איך הקב"ה עושה כזה דבר והיא פתחה לו את הדלת. ז"א ועל זה הקב"ה לא אמר לו איך אתה חצוף מדבר אלי ככה, אלא קיבל את הטענה כי מכח ההכרת הטוב היה לו כח לדבר עם הקב"ה כביכול בהתרסה ומזה הוא הצליח להציל את הילד.

הרב יעקב יוסף: נכון, נכון אבל כמו שאמרתי, אני בנושא הזה אני קצת חלש, כבודו יותר חזק ממני בפרטי פרטים של הפסוקים, אני עוסק יותר בדברי הלכה, עכשיו אני בהלכות כתובות

הרב: עוד דבר, עוד שאלה, מחילה כבוד הרב. יש מציאות שזה נקרא הלכה להצביע?

הרב יעקב יוסף: לפי דעתי לא. לפי דעתי לא, אבל הם הולכים לפי החזון איש, והחזון איש אומר שיש הלכה להצביע, אבל יש חולקים.

הרב: נכון, אבל יש גם גדולים, יש גדולים ספרדים שלא בוחרים ש"ס, האם הם עברו על ככל אשר יורוך? הרב בן ציון אבא שאול והרב צדקה מנוחתם עדן

הרב יעקב יוסף: מי מהם לא היו בלקפי

הרב: נכון

הרב יעקב יוסף: אמרו שאסור להצביע

הרב: נכון, הם לא עברו על ככל אשר יורוך, אפילו אם גדול הדור אמר הם לא עברו

הרב יעקב יוסף: ודאי שלא

הרב: זכותו של כל אדם להצביע למה שליבו חפץ.

הרב יעקב יוסף: נכון, נכון, כבודו יבדוק במחשב באוצר החכמה לפני שישים ושבעים שנה דנו בזה כל גדולי הדור, היה את הויכוח עם החזון איש, רוב הרבנים פסקו בענין ההוא שעדיף יותר שלא להצביע. לא רק חכם יהודה צדקה וחכם בן ציון, היו מאות רבנים חלק מהם ספרדים חלק אשכנזים, שהלכו בדרך הזו, הגאון רבי צדקה חוסין, הרב מוצפי, הרב יהודה מועלם, עשרות שחתמו על כל הגדולים האלה, לי אין את ההעתק הזה אבל שמעתי שבאוצר החכמה הכניסו את הכל למחשב, דרך המחשב אתם יכולים לראות מה שיש מבחינה מספרית שמה, הרוב אמרו לא להצביע, כך שהרב צדקה הוא לא היה היחיד. אבל כמו שאמרתי, כבודו יעיין שם יראה את זה לאחד החברים שירשום, יעשה לנו את הרישום מי בדיוק מי אמר מה

הרב: עוד דבר כבוד הרב, אנמי אמר לי הרב שטינמן, לפני שנה כשאני יצאתי לענין הזה זה בגלל לפיד שהחליט להכנס, וידעתי שהחרדים לא מספיקים בשביל להוריד את גזרת הגיוס, לכן שאלתי, עשיתי סקר ויש לי שמונה תשעה מנדטים עוד לפני שהתחלתי לדבר, שאלתי

הרב יעקב יוסף: בעזרת ה' יותר, בעזרת ה' יותר

הרב: אמן, והוא אמר לי, אם יש כח מצוה להציל, זה אמר לי הרב שטינמן, לכן פעלתי ויצאתי.

הרב יעקב יוסף: יש לכבודו הקלטה?

הרב: לא, אין לי הקלטה זה הרב ליבוביץ שלחתי אותו נאמן ביתו, אבל הנקודה היא ככה, הוא לא מכחיש את זה, הם ניסו הרי ש"ס לפעול אצל הרב שטינמן, וגם נאמני ביתו ניסו להוציא ממנו הכחשה על מה שאני אומר, והם לא הוציאו ממנו. הם כבר ויתרו על זה, ז"א הם רק הוציא מ מנו שהוא אומר להצביע ג', אבל הם לא אמרו שמה שאני אומר לא נכון, עכשיו, הרב לא ידבר מדיבורו, אני מכיר את הרב שטינמן, הוא היה אצלי בבית, כבודו יודע?

הרב יעקב יוסף: כן כן,

הרב: מכל מקום, מכל מקום, אני ודאי שמקיים מצוה, וכשאני אומר לאנשים לבחור כח להשפיע אני הולך להביא הרי המון כיפות שקופות והרבה חילונים שאוהבים אותי כי אני יורד לעם, הכח הזה הרי בלאו הכי ישרת גם את הדתיים כתוספת, הם לא יכולים להביא את החילונים שאני יכול להביא

הרב יעקב יוסף: בדיוק בדיוק

הרב: אז מה הבעיה, אפילו אם יזלגו אלי שלשה מנדטים מש"ס, הם ישארו אצלי, לא אצל החילונים, וממילא אני אשתמש איתם בתוספת של מה שיש לי ורק נועיל לעם ישראל, אז למה להחזיר עטרה ליושנה זה סמכות רק לקבוצה אחת ולא לקבוצה אחרת?

הרב יעקב יוסף: עד כאן דברי היצר הטוב. מכאן ואילך טוב, אני לא צריך לענות, כבודו מכיר את העולם הזה יותר טוב ממני. ולכן אנחנו ננסה להתמודד גם במגרש שלהם צריך הרבה סבלנות וס"ד ונתתי לכבודו את המידע, אם יהיה לי עוד איזה דברים מידע משם, כי בינתיים הם לא מזהים אותי שאני לא בצד שלהם, אז בינתיים לא נזהרים ממני, אם לא נזהרים אם אני אדע משהו אני מיד אדווח

הרב: אני יודע כבוד הרב, קודם כל תודה רבה לכבוד הרב, דבר שני, אני יודע שהם החתימו כבר את מועצת החכמים, ואמיר קריספל החתים, ואיך קוראים לו, אבי מימרן החתים בבני ברק, ומה שכתוב שמה לפי מה שאמרו לי, שאני יוצא נגד גדולי ישראל, ודבר שני שאני רוצה להחליף את הרב עובדיה יוסף. ככה הם כותבים על זה.

הרב יעקב יוסף: שיכתבו מה שירצו ואנחנו נתגונן במה שהתורה אמרה, ואם אלה שחתמו, האם הרב שלום כהן דיבר עם הרב אמנון, שאל אותו, דיבר איתו? לא, אם הוא לא דיבר איתו אין לו את הזכות לחתום. אסור לו, שמוע בין אחיכם, זה א' ב' של הלכות האלה, ולכן אנחנו נחכה שיצאו החתימות האלה לאור אז אנחנו נעשה את החקירה ודרישה נשאל את כל הרבנים האלה, נשאל אותם, נחקור אותם, נקליט אותם, אם הם יודו שהם לא דיברו עם כבודו אז נוכל להגיד את האמת, תראו, אלה האנשים עוברים על מה שאמרה התורה, האם אלה גדולי ישראל? זהו. נשאל את השאלות הנכונות.

הרב: ה' יברך אותך כבוד הרב בבריאות שלמה ואיתנה, אורך ימים ושנות חיים בריאים ושלמים ותקינים, ושנזכה לזכות את הרבים להעמיד תורה על תילה, אמן

הרב יעקב יוסף: אמן ויתברך המברך

הרב: אמן, ושהאמת תצא לאור על ידך, ושתזכה לנחת ושהקב"ה יעצים את כוחותיך בזכות האמת הזאת שאתה רוצה לעמוד לצידה אמן ואמן

הרב יעקב יוסף: אמן אמן תודה אמן שבוע טוב, בשורות טובות. אמן

הרב: שבוע טוב תודה תודה תודה.

כן, אז אנחנו שומעים שהרב יעקב חי יוסף, בנו הבכור של הרב עובדיה יוסף, מגדולי הפוסקים של הדור הזה שספריו יצאו מקרוב מסיבות ידועות, אומר במפורש, שמי שעובר על איסור דאורייתא הוא לא מגדולי ישראל ואנשים שמעיזים לצאת נגד מה שאמרה התורה, לא יכולים להקרא בשם זה כלל, וזה יחשוף את פרצופם האמיתי. זה אומר אחד מחכמי הדור, וזה מספיק. תודה רבה לך.

ש. אם אפשר שהרב יברך אותי שאני יעלה מעלה בתורה, בריאות טובה וכל משאלות ליבי לטובה

הרב: ה' יזכה אותך לעלות בתורה ביראת שמים בריאות שלמה ואיתנה וכל מיני דמיטב

ש. אמן ושאני אזכה להיות בחתונה של אחי עוד השנה.
כן, תן לבחור הזה פה בשורה ראשונה.


ש. הרב, רציתי לשאול, אם אני עושה תענית דיבור והרב שלי מדבר איתי מה אני צריך לעשות?

הרב: להגיד לו בסימון שאתה כרגע במצב של תענית דיבור

ש. זה לא מעליב את הרב?

הרב: זה לא מעליב כי אם אתה עכשיו קיבלת על עצמך לא לדבר אז זה בסדר גמור.

ש. הרב, תזכה אותי בעזרת ה' שאני אעמוד בתענית דיבור

הרב: ה' יזכה אותך להצליח לעמוד בתענית דיבור.

ש. אמן.

הרב: כן, תן לו בבקשה פה שורה ראשונה.


ש. תודה רבה כבוד הרב על האפשרות הנוספת, אני ממש מודה לרב, יש לי שאלה כזאת, הרבה שנים הרב באמת בעזרת ה' הרב הצליח לעשות מלא מלא דברים טובים, וה' יעזור שהרב יצליח תמיד, כי באמת על הרב אפשר להגדיר מה שכתוב בתורה "נשיא אלקים אתה בתוכנו" ובאמת אנחנו לאור של הרב אנחנו באמת הולכים ומתחזקים, השאלה באמת, באמת חשבתי אולי אחרי כל הסיפור הזה שהיה, אולי דווקא הרב זה באמת האיש המתאים הזה לעשות באמת שלום בין כל השכבות של הציבור, כי באמת הרי עם ישראל זה עם קדוש ורוצים שלום ורוצים אחדות, ופשוט הבעיה שיש אנשים שהם לא יודעים לעשות את זה, או שיש להם כל מיני סיבות שהם לא מצליחים לעשות את זה, אבל דוקא אם המצב הגיע ככה שכולם נגד הרב, אולי זה הסימן שדוקא הרב זה האיש שיכול לעשות את הדבר הזה כמו שצריך.

הרב: יהי רצון. תהיה בריא.
כן, שאלה אחרונה. כן, תן לו בבקשה.


ש. מחילה כבוד הרב, אני לא כל כך בקיא בתורה, יש לי שאלה, אני למדתי בישיבה של אור שמח שלש שנים אצל הרב יצחק זילבר, ולמדנו קצת תורה ועם העומק, כמה שהוא לימד אותנו, אבל לא ראיתי בתורה ולא אולי לא הבנתי ככה, משה רבינו במצרים שהוא גדל בארמון של פרעה, לא כתוב אולי ברמז, לא יודע, שמשה רבינו לא כתוב שהוא למד בתורה בארמון, איפה הוא למד תורה ונהיה כל כך גדול הדור ויודע כל סודות וכל מה שלמדו שמה כאילו, אני יודע שעמרם היה אבא שלו גדול הדור אבל הוא לא היה קשור עם המשפחה, הוא גדל בארמון.

הרב: הוא כמה שנים היה עם המשפחה כי אם אתה זוכר הוא לא הסכים לינק מהמצריות ואז נתנו אותו לאמא שלו שתניק ואתו מבלי לדעת, ומספר השנים האלה האבא שלו שהיה גדול הדור הדריך אותו ולימד אותו והכין אותו לקראת.

ש. זה בגיל שהוא התבגר כבר קצת

הרב: לא לא, בגיל קטן בערך שלש ארבע.

ש. אז הוא זכה להיות לדעת כל התורה בגיל שלש כאילו?

הרב: הוא לא ידע את כל התורה עד שהוא קיבל את כל התורה, אבל היה לו מידות תרומיות של נושא בעול עם עם ישראל ומיצר בצערם, היו לו הרבה מידות טובות, המידות האלה הם שהביאו אותו למנהיגות שהוא זכה לה.

ש. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא, מי שרוצה ציצית כיסויי ראש וכו', אני אתן לכם בעזהי"ת. אני מודה לכלל הציבור, תודה רבה לכם.

  1. גילאון אבנר
    מאי 6, 2013
    שלום רב לרב אמנון וכל הצוות, מאוד מרגיזה ומקוממת הייתה התנהגות החרדי הספרדי ששאל לגבי המחלוקת עם ש"ס ופשוט התעלם משאלות הרב,לגבי מדוע לא הפנה את שאלותיו לש"ס. האמת שאני פניתי בשאלות נוקבות לאריה דרעי,אלי ישי וגם ליאיר לפיד בבקשה לעשות סולחה מקובלת על שני הצדדים בין ש"ס לרב אמנון,ועשיתי זאת דרך פייסבוק,אבל כמובן שכל אלו התעלמו מבקשותי ואזהרותי למנוע מחלוקת וריב בעם.גם חבל שהרב יעקב חי יוסף,זצ"ל לא יכל לחסוף את מסכת השקרים והסתות של ש"ס,ואולי לקראת הוצאת ספריו לאור תתגלה האמת לאמיתה. הבעיה שרגע עם ישראל על סף מלחמה איזורית עם סוריה,חזבאללה,איראן וחמס,אז אנחנו זקוקים לאהבת חינם,אחדות,ערבות הדדית וכמובן הרבה תפילות,צום ותעניות לקראת מלחמת גוג ומאגוג. ירחם עלינו בורא עולם ויביס את אויבנו הטמאים והמנובלים תבוסה מוחצת ומרסקת מוחלטת. שלום והצלחה לכם אחי ואחיותי היקרים שם בארץ ישראל,ממני אבנר נצר לרב משה יהושע לייב דיסקין.זצ"ל.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט