2v
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

קרית גת 4-5-09

ערב טוב, בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

בתורה הקדושה שלנו, כתוב "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'". אמרו ז"ל בגמ' בשבת: מעשה בגר אחד שבא לפני הלל להתגייר. ואמר לו למדני כל התורה כולה על רגל אחת, אמר לו כל מה דעלך שני לחברך לא תעביד כל מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. וקשה, הרי השאלה היתה שהוא רצה ללמוד את כל התורה דווקא על רגל אחת, ואם היה שוטה איך השיב לו חכם גדול כהלל דברי חכמה בהרגש דק, שצריך להיות חכם להבין דבר קשה כזה, ומי שקיבל על עצמו זאת צריך להיות רשום בין החכמים, ואיך רצה הלל להשריש מעלה כזו ללמוד התורה על רגל אחת? על כן נראה שהגר היה חכם, חכם גדול, וראה שדת ישראל יש בה פרטים הרבה שצריך להזהר בהם, וקשה לאדם לעשות זהירות על כל פרט ופרט, לעשות זהירות על כל פרט ופרט בפני עצמו זה קשה למי שלא יודע כלום, כי רבים המה, ואם יחסום רעיונותיו בדבר אחד לא יספיק לו על דבר אחר. למשל: אם הוא יקבע ברעיונו להזהר בכיבוד אב ואם, הוא יבין שמצות התורה זה לכבד אב ואם וצריך להזהר בזה, אז לא יספיק לו הידיעה הזאת אל מצות "לא תחמוד אשת רעך וכל אשר לרעך", כי האדם תאו מה שעיני רואה, ואם יחסום את הלב בחוזקה ובחשבון השכל לבלתי חמוד דבר שאינו שלו, כדרך שעשו הפילוסופים שמאסו בתאוה בשכלם הזך והרם, הרי תהיה דעתו קבועה בזה - כל הזמן הוא יהיה אחוז בזה איך להזהר איך להזהר איך להזהר, ולא יספיק להגדיל בדעתו את מצות כיבוד אב ואם, כי כל הזמן יחשוב איך לא להתאוות, אבל במקביל הוא צריך לעשות מצות כיבוד אב ואם, בפרט שיש תרי"ג מצוות, כללים ופרטים אין מספר. אז הגר הזה היה חכם, והוא היה צריך לדעת מה ניתן לעשות. ולכן רצה שילמדו אותו את יסוד הדת, אבל הוא רוצה את היסוד, ויתבונן תמיד ביסוד הדת וממילא יתחזקו הפרטים. אז אם יש לך סוד אפשר להעמיד עליו בנין. ובאמת חכם גדול היה הגר, שהבין שצריך לבחור לעצמו יסוד אחד וממנו יסתעפו זהירות הפרטים כולם, כי בלעדי זאת קשה לו לקיים את כל התורה אחרי שכבר הורגל מנעוריו בלא דרך התורה. כיון שראה הלל שחכם הוא מסר לו דבר חכמה עמוק.

ואין הפשט כמו שהעולם רגילים להבין מה דעלך שניא לחברך לא תעביד דהיינו מה שאתה לא רוצה שיעשו לך לא תעשה לאחרים, ואם כן, הלא מה שאמר לו אינו דומה לפסוק, כי הפסוק בתורה לא אומר כך, בתורה כתוב "ואהבת לרעך כמוך" שתעשה טוב עם חברך כמו שאתה עושה לעצמך, והלל אמר - מה שעליך שנוי לחברך לא תעשה, שלא תעשה לו רעה, אבל שתעשה לו טובה, לא הזכיר בזה שום דבר הלל. והיה לו לומר מה שאתה רוצה שיעשו לך תעשה לחברך. אבל בואו הסכיתו ושמעו את עומק הבנתם של חז"ל.

אמרו חז"ל בגמרא בברכות דף מ"ח, בן זומא ראה אוכלוסיה על גב מעלה דהר הבית, אמר ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלה לשמשני. וקשה, איך הראה גאוה כזו שכולם שמשים לפניו, בן זומא היה חכם תלמודי, ובשעה שהוא היה בהר הבית הוא ראה שם אוכלוסיה רבה של מאות אלפי אנשים, ואמר "ברוך חכם הרזים", ועוד הוסיף ואמר "וברוך שברא כל אלה לשמשני" אז איך אפשר להגיד שכולם שמשים שלו, הרי זה גאווה, והוא מברך על זה? אלא הגמרא מביאה במסכת ברכות דף מ"ח. אמר רב המנונא, הרואה אוכלוסי ישראל אומר "ברוך חכם הרזים" אוכלוסי עובדי כוכבים, אומרים בושה עמכם. תנו רבנן, הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים, שאין דעתן דומות זו לזו ואין פרצופיהן דומות זו לזו. בן זומא ראה אוכלוסיה מעלה על גב מעלה בהר הבית, אמר "ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלה לשמשני" הוא היה אומר, כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול. חרש, וזרע וקצר ועימר ודש וזרע וברר וטחן והרקיד ולש ואפה ואח"כ אכל, ואני משכים ומוצא כל אלו כשהוא מתוקן לפני. וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש, גזז וליבן וניפץ וטווה וארג וצבע ותפר ואח"כ לבש. ואני משכים ומוצא כל אלו שהוא מתוקן לפני. כל אומות העולם שוקדות ובאות לפתח ביתו ואני משכים ומוצא כל אלו לפני.

הוא היה אומר, אורח טוב מה אומר? כמה טריחות טרח בעל הבית לפני, כמה יין הביא לפני, וכמה בשר הביא לפני, וכמה גלוסקאות הביא לפני, כל הטורח שטרח לא טרח אלא בשבילי. אבל אורח רע מה אומר? מה טריחות טרח בעל הבית זה? מה יין הביא לי? מה בשר הביא לי? מה גלוסקאות הביא? כל מה שטרח לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. הבנתם מה ההבדל בין אורח טוב לאורח רע? אז הענין הוא כך: היסוד בחיי האדם, זה להשריש בליבו את אהבת האדם באמת. אנחנו צריכים לאהוב בני אדם, אבל לאהוב בני אדם באמת. ולא משנה איזה בעל דת אתה, כיון שכל המדינה שותפים המה, זה עושה לחבירו מנעלים, וזה תופר לו בגדים, זה בונה בית, וזה נוטע כרם, זה עושה לו מאכל וחברו עושה לו משקה, והנה שותפים - אם ירצו שיצליחו יעשה כל אחד לחבירו את מלאכתו באמונה, כי אם האחד יעשה לשני  מנעלים ברמיה, חברו יעשה לו בגדים ברמיה. על כן, אם תרצה שמלאכתך תהיה טובה תעשה לחברך מלאכתו גם כן טובה. דברים פשוטים, לא? אבל במציאות זה לא ככה, אנשים האומרים אם אני אהיה ישר בביזנס לא יהיה לי מה לאכול, אנשים חיים על קומבינות. כל דבר מסלפים, מונעים אחד את השני, מנפחים קצת או ממעיטים קצת. לכן בן זומא רצה להשריש בליבו אהבת אדם בן ישראל בן נכרי, אמר כולם נבראו לשמשני, לא מצד גאוה, מצד הוקרה לבורא עולם שיש כל כך הרבה אוכלוסיה שכל אחד נוטל חלק, ואני חייב לכולם, שכולם נבראו לשמשני, כל אחד עושה משהו ואני מקבל הכל מוכן. אז הוא אוהב את כולם. מה זה, הוא רואה אותם שבלעדיהם אי אפשר לחיות, אם לא אני הייתי צריך לעשות 11 מלאכות בשביל להוציא פת לחם לאכול. ככה יש לי הכל במכולת מוכן, מרים טלפון מביאים לי עד הבית, רוצה בגד בהזמנה, אין שום בעיה. אם לא היה הרבה אנשים שהיו עושים זאת, מאיפה היה לך?

לכן בן זומא רצה להשריש בליבו אהבת אדם בין ישראל בין נכרי אמר כולם נבראו לשמשני, ואם כן הם שותפים שלי ומכינים בעדי מה שאני צריך, גם אני אכין להם באהבה מה שהם צריכים. וכזה יתרגל תמיד לחשוב, כדי שתושרש בליבו אהבת הבריות, בין לישראל בין לנכרי כי כולם מכינים זה לזה.

וכן מצינו ברבי יוחנן בן זכאי, במסכת ברכות דף י"ז, שמעולם לא הקדימו אדם שלום ואפילו נכרי בשוק, כי הוא הקדים לכולם למען יתרגל באהבת הבריות. אתם שומעים? ואהבת לרעך כמוך, איזה נפח יש למצוה הזו, צריך לאהוב את כל הבריות באשר הם מצד שותפים בבריאת העולם. "לא לתוהו בראה, אלא לשבת יצרה" הקב"ה לא ברא את הבריה ואת העולם לתוהו שיהיה שיממון, אלא לשבת יצרה, שיהיה ישוב מלא אוכלוסיה.

ומעתה נבין את כוונת הלל שאמר לו מה דעלך שניא לחברך לא תעביד - מה ששנוי עליך לחברך לא תעשה, רצה לברר לו את הכלל כי כל התורה מיוסדת לטובתנו גם בעולם הזה. כי התורה הזהירה לנו "ואהבת לרעך כמוך" ולכאורה קשה לאדם לקיים זאת, ואם כן הרי זה עול לאדם, אבל אחרי ההתבוננות אין זה עול, כי כבר חקרו הפילוסופים מהו הטוב שיחבר בני האדם? ואמרו כי אין לומר שהטוב הוא שאם יתאווה האדם לדבר שיש לחבירו שיעשה עצה לקחת מחברו את הדבר שהוא חומד, אין זה טוב. ואם כן שמא יתייעץ חברו לקחת ממנו דבר שיש לו ואין לחבירו, אז כל אחד יקח מהשני את מה שהוא חומד, וזה לא טוב. או למשל כשאדם כועס על חבירו ויש לאל ידו לנקום ממנו, הלא היה נראה כי טוב לנקום נקמתו ממנו כי הנקמה מתוקה מדבש, ובפרט שלכבוש כעסו דבר קשה הוא, וטוב להוציא כעסו ולא יסבול, ככה היינו חושבים. אבל החכם יחשוב פן למחר יכעס עליו האדם שיש ביכולתו לנקום ממנו, והרי ירצה שלא יוציא כעסו עליו, הרי החכם לא רוצה שיוציאו את הכעס עליו, הרי על כן שלהוציא את כעסו ולנקום את נקמתו להוציא את מה שחומד מזולתו אין זה טוב, כי אם אחר יוציא ממנו הוא יאמר שאינו טוב, והטוב באמת הוא מקיף לכל. ז"א כל אחד יחשוב שבעצם התנהגותו יתגלגל שיתנהגו אליו בדומה, אז לכן זה לא טוב. וזה כוונת הלל, מה דעלך שניא - פירוש אם תוציא מחברך מה שאתה חומד ממנו, וכן אם תוציא עליו את הכעס שלך תדע כי זאת עליך שני - תדע שזה שנוי עליך, אתה מביא עליך רעה כי גם הוא ישלם לך כפעלך. ולכן לחברך לא תעביד - אל תעשה לחברך, שמור את השותפות, שהם יעשו לך טוב כטובתך עימם, ואז יהיה הפירוש מה דעלך שניא כך רעתך לא תביא עליך, ומה דלחברך לא תעביד רעה, ובזה הורה לנו לשמור את הכלל, כי ציווי ה' יתברך אינם עבודה על האדם, כי אחרי העיון הם טובת האדם. כל ציווי התורה הם לא עבודה ועול על האדם אלא הם טובתו של האדם. מה שאומרים לך "ואהבת לרעך כמוך", מה שאומרים לך שלא תעשה מה ששנוי לחברך זה לטובתך פשוט, כי אם לא תעשה כך אתה תקבל בדיוק באותה מידה והעולם הזה יהיה חורבן. אז התורה דואגת לך בטובתך, היא דואגת לך מראש, זה לא עול, זה לא מעמסה, זה לטובתך, והאדם המשכיל יבחר לעצמו הטוב, שאחרי העיון - אחרי שהוא מתבונן, כמו שאמרנו עכשיו, ולא מה שנראה לו טוב בלי עיון, ובדרך האדם הוא אומר בא לי, ולא חושב מה ההשלכות ומה התוצאות. בא לי, בא לי זה מספיק. אם יש לו רצון או תאוה או חמדה, מיד הוא רוצה להגשים אותו ולמלא אותה. אבל תעיין, האם כדאי? האם משתלם? מה ההשלכות של כל מעשה ומעשה, איך יראו את זה האחרים. בזה הורה לו הלל הזקן, דרך שהיא קלה לשמור את כל הפרטים, כי הכל זה לטובת האדם, והטובה יקבל האדם ברצון בשמחה ובטוב לבב.

אם כן, אם נבין את היסוד המוסד להשריש בלב האדם, בין ישראל בין אינו ישראל, שהכל שותפים הם, ואם תעשו להם באמונה גם הם יעשו לכם את מלאכתם באמונה, ואם תכינו את ליבכם לאהבת זולתכם, גם הם יכינו את ליבם לאהבתכם כי "כמים הפנים לאדם כן לב האדם לאדם" כל אדם מרגיש בדיוק את הלב של השני, כמו שהמים משקפים את בבואת פניו של האדם והוא רואה בדיוק במים את הבבואה שלו, ככה האדם רואה את הלב של חבירו.

ז"א אם אנחנו  נעבוד על עצמנו לאהוב את הבריות, אנחנו נקרין אהבה גם מהבריות אלינו, אבל אם אנחנו נשנא את הבריות, או נחמוד את שלהם, או נרצה להשיג בקומבינה את מה שיש להם, זה יחזור אלינו בומרנג, לא מאחד מכולם, כי אדם מקבל שם, ואומרים זה אל תתעסק איתו, וככה זה נפוץ. וזה - בעצימת עיניים אתה יכול לעשות איתו עסק, אדם ישר, אדם טוב אין פקפוק אחריו. אז אתה קונה לך גם שם, אתה מרוויח כל החיים, אז קצת מאמץ, תכניס קצת אהבה בלב ואתה מרוויח הכל.

אבל למה אדם קשה לו לאהוב את הזולת? מפני שרוב בני האדם הם בעלי גאוה, ובעל גאווה זה אגואיסט, ואגואיסט דואג רק לעצמו. אז הוא דואג לעצמו על חשבון זולתו, מאיפה הוא ישיג דברים? הלא הוא לא מייצר את הכל, הוא צריך להשיג את זה ואת זה ואת זה ואת זה מהרבה אנשים, וכיון שהוא דואג רק לעצמו זה יהיה על חשבונם, ובדרך כלל הוא גם לא תורם לחברה, הוא רק רוצה לקחת מהחברה. אז לכן אנחנו עדיין חיים היום במצב של שנאת חינם וחורבן הבית. כי אם היתה לנו אהבה אמיתית איש לרעהו אז ודאי שהיינו  נגאלים, כי זה מה שחסר. על מה יש לנו ספירת העומר? על שמתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא שלא חלקו כבוד זה לזה. ת"ח עצומים אבל חסרון קטן בכבוד שאדם חולק לחברו - זה כבר גרם חורבן כזה שצריכים למות 24,000 איש. לא יאומן כי יסופר. אז ז"א הסוד של כל ההצלחה שלנו זה רק האהבה.

ובאמת התורה לא מחנכת את עם ישראל לשנאת זרים, אבל אומות העולם מפתחים שנאה ליהודים במשך כל הדורות. למה נקרא שמו הר סיני? כי בשעה שישראל קיבלו את התורה ירדה שנאה לעולם, הקנאה של אומות העולם שישראל קיבלו את התורה אע"פ שהוצעה להם בראשונה והם סרבו, אבל בכל אופן בסוף מי מתהלך עם התורה? מי נקרא עם סגולה? מי מובדל מכל העמים? עם ישראל. אה, אתה מיוחד? ה' ייחד אותך? ה' העבירך היום להיות לו לעם, אה, הקנאה הזאת מפעפעת וגורמת לשנאה ומלחמות ופוגרומים וצרות, כל זה בגלל שאנחנו נבחרנו. אבל, מילא היינו באמת מקיימים את התורה, והיינו עושים את מצוותיה, מילא, אז הרדיפה מובנת. אבל גם לא מקיימים את התורה וגם רודפים אחרינו - חבל. כי שם יהודי זה לא משנה אצל הגויים זה יהודי דתי או יהודי לא דתי. אדרבה, דתי יש להם פחות בעיה, לא דתי יש להם יותר בעיה. לדוגמא - הפלשתינים עם החרדים היו מסתדרים, אפילו אחמאד יאסין מנוחתו גיהינום אמר שבחמש דקות הוא היה עושה שלום עם החרדים. למה הם מאמינים באלוקים והם מאמינים באלה והכל יסתדר, יש על מה לשבת. אבל הציונים הישראלים האימפריאליסטים - איתם הוא לא יכול, אלה הביאו את תרבות המערב ומקלקלים לו את הנוהג, ועושים מהם חילונים כופרים, אז הוא לא יכול להסתדר איתם. אבל בד"כ הגויים לא מבדילים, בד"כ לא מבדילים, יהודי זה יהודי זה שם - ז'יד, זהו זה שם. אז לפחות אם רודפים אחריך שתהיה סיבה מוצדקת, אתה שומר תורה ומצוות ויש לך תורה מסיני ואתה באמת מובדל ונחשב. אבל אם אתה בעצמך כמו גוי, אתה לא שומר תומ"צ ואתה הולך בחוקותיהם ואתה חי כמוהם והולך לתיאטרונים וקרקסאות ואיצטדיונות כמו שלהם, והכל כמו שלהם, ועוד הם רודפים אחריך? אז מה הרווחת?? מה הרווחת מהיותך יהודי? שרק רודפים אחריך. אז יש הרבה יהודים שמה עושים? מסתירים את זהותם ומתבוללים ויורדים מהעם היהודי, כי אין להם שכל, הם לא יודעים מה הרווח הגדול שיש בתוה"ק, הם לא בחנו. הם לא בדקו, הם לא שאלו, הם לא ביררו, הם חושבים שהעולם הזה הזה רק פה שבעים שמונים שנה, לעשות חיים ולהיות מאכל לתולעים, וזהו. אז לכן הם מפסידים הכל.

אבל אנחנו כבר נמצאים לפני הסוף, ככה שלא נשאר הרבה, ואנחנו צפויים עוד מעט למלחמה גדולה, וזה יהיה הבירור האחרון, וכבר עברנו שתי מלחמות גוג ומגוג לפי מה שאומר הח"ח - מלחמת עולם הראשונה ומלחמת עולם השניה, ועכשיו תיכף גוג ומגוג זה מלחמת עולם השלישית והאחרונה. ואנחנו צריכים להיות מוכנים, כי הקב"ה אמר שבאחרית הימים עם ישראל יעשו תשובה, כמו שפוסק הרמב"ם, שישראל בסוף גלותם יעשו תשובה, ומיד הם נגאלים, בסוף גלותן באחרית הימים, בסוף גלותם עושים תשובה ומיד הם נגאלים, ז"א לא היתה תנועה של תשובה כמו שיש היום למעלה ממיליון חוזרים בתשובה בישראל, לא היה. אז זה אחד מהסימנים שמבהירים שאנחנו לפני הסוף, אבל כתוב שאם ישראל יעשו תשובה מיד הם נגאלים ואם לא מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן או אחמדניג'ד והמן רצה להשמיד את כל היהודים ואחמאדי אומר להמיד את כל היהודים מהבקר עד הערב, ואז חוזרים בתשובה בעל כרחם, באונס, מהפחד. כמו שהיה במצרים שצעקו לאלוקים מהעבודה הקשה, וכשראו שאין מפלט וכבר לוקחים את הילדים שלהם ומכניסים אותם בבלוקים בלבנים צעקו לאלוקים, ואז הקב"ה שמע את צעקתם וגאל אותם. הקב"ה מחכה שנצעק אליו, שנפנה אליו, אבל אם אנחנו סומכים על אמריקה, על אירופה, ואנחנו חושבים שאנחנו מסודרים ואנחנו בקהיליה הבינלאומית הנאורה, אם אנחנו חושבים שזה החברה שתושיע אותנו זאת החברה שעוד מעט תלחם בנו. כולם, כ-ו-ל-ם, שבעים אומות העולם כולם ילחמו בישראל. וברק חוסיין אובמה, זה יעשה לנו צרות יותר מכל מה שיכולנו לשער. עם כולם, עם כל האויבים שלנו הוא עושה שלום, איתנו הוא אפילו עוד לא מדבר. עוד יומיים אחמאדי יוצא לברזיל, בברזיל יש לו כבר הסכמים מוכנים לקניית אורניום, וזו המדינה הגדולה שמחזיקה אורניום. יש שמה רוסים אלפים שבודקים כמה אורניום יש, והם אומרים שבברזיל יש עוד פי שש ממה שידוע, וזה מעצמת אורניום. וזה אחרי שהוא עשה קשרי בטחון במלחמה עם ונצואלה, שהם שונאים את ישראל וניתקו איתנו עכשיו את הקשרים. ובפורטוגל אורוגוואי וארגנטינה, איראן הקימה עשרות אלפי מתאבדים שמתאמנים שם להלחם נגד אמריקה במידה ואיראן תותקף. לא מגלים לכם את זה פה. וארה"ב דואגת שטורקיה וסוריה יהיו חברות ויעשו תרגילים צבאיים, ומבודדת את ישראל, וגם מתנתקת קצת מסעודיה ומצרים כי הם איתנו באותה קלחת, והם רוצים להרים את איראן שתהיה מעצמה אזורית. עולם הפוך, ברגע הכל מתהפך. ופרס יוצא לברק אובמה, ולפני שהוא יוצא הוא כבר אומר, תדעו לכם אמריקאים יקרים, שביבי רוצה לעשות היסטוריה והוא רוצה להביא את השלום. איזה חרתה. וביבי ילך לשם ויקבל בראש כי ברק חוסיין אובמה מכין לו הפתעה. אתה לא תתקוף את איראן, ואתה תשב בשקט, כי אני עושה איתם ביזנס עכשיו, וזה מפריע לאינטרסים שלי, אני רוצה שקט בעולם, בשביל שאני אוכל לתפוס את אוסאמה כי לי קוראים אובאמה. אז אני צריך את איראן שתעזור לי באפגניסטן ופקיסטן, אתה מפריע לי. לכן גייטס - שר ההגנה מגיע בימים אלה לסעודיה ולמצרים, ולישראל הוא בכלל לא בא להתנצל, כי ישראל זה בכיס הקטן של האמריקאים, שאם הם לא נותנים לנו F15, שלא לדבר על F35 בשלש מיליארד דולר בשנה, אז מה נעשה? אז שאל אותי אחד מה אתה רוצה להגיד? אם אמריקה לא תיתן לנו באמת את כל זה מה נעשה? אמרתי לו אני מייחל ליום הזה שאמריקה תהיה ברוגז איתנו, ושהיא לא תיתן כלום. אין מאושר ממני יהיה. אתה יודע למה? כי סוף סוף נרים את העיניים לאבא, ונגיד לו אבא, אין ברירה, רק אתה נשארת לנו, אין לנו על מי להשען רק על אבינו שבשמים. גם ברק חוסיין אובמה, כשאתם מתכוונים בברכות השחר "שלא עשני גוי" תתכוונו אליו.

בכל מקרה, יהודים יקרים, אנחנו במצב לא כל כך טוב, אז בואו נראה, אני לא יודע ברמה לאהוב את כל הגויים למרות שהם שונאים אותנו, אבל בואו נאהב איש את רעהו. הרי בני אב אחד נחנו, אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, אנחנו נקראים בני ישראל. שלא בדומה לאומות העולם שהם לא משפחה אחת, אנחנו משפחה אחת - אנחנו הבנים של יעקב בני ישראל. שבעים נפש ירדו ממצרים, התרבו שישים ריבוא, יצאו משם משפחה אחת. אנחנו משפחה אחת. משפחה אחת. אמנם חלק התפזרו בגלות אירופה, חלק אסיה, חלק אפריקה חלק פה חלק שם אבל אנחנו משפחה אחת. דם אחד זורם בעורקנו, אז אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני ולעשות כל מה שאפשר להיות בחיבור אחד באחדות אחת ולעשות כל אחד שלשני יהיה יותר טוב. זה מה שמפריד בינינו לגאולה השלמה. שנאת חינם או אהבת חינם. וזה לא קשה בכלל בכלל בכלל בכלל. בכלל. ואני אסביר לכם איך עושים זאת בקצרה. אבל לפני כן, אני רוצה רק להגיד לכם, מי שיש לו משפחה וקרובים בחו"ל, ואלה ששומעים אותי כרגע בחו"ל, ויש כ-30,000 איש שצופים בנו כרגע דרך אתר האינטרנט שופר. נט, וגם אתכם רואים עכשיו בכל העולם. אני יכול להראות לכם על המסך שרואים אתכם בכל העולם, כן, הנה תסתכלו אתם רואים- רואים על המסך. לא רואים את עצמכם? לא רואים? תיכף תראו. רואים? לא רואים? תיכף תראו. רואים? לא רואים. אה, יצר הרע הפיל את השידור לכמה רגעים, אז תיכף.

מכל מקום אני רוצה להראות לכם סרט שהוכן במיוחד להראות כמה שנאה יש בעולם ליהודים, ואיזה צרות יהיו עוד מעט לכל היהודים בחו"ל, ומי שיש לו משפחה והוא אחראי קצת להודיע להם להגיע מהר לארץ, למרות שאנחנו נהיה גם במלחמה, אבל שנהיה כולנו ביחד עם העיניים לאבינו שבשמים יותר טוב מאשר נהיה עם אומות העולם ושהעיניים של הגויים יהיו עלינו. והם שונאים אותנו, חבל על הזמן. ורק אחרי עופרת יצוקה שהגנו על חיינו אחרי שמונה שנים של טילים, אחרי שמונה שנים שזה נקרא מדינה פסיכית, שהיא ממתינה שמונה שנים, הרי בארה"ב הפילו שני בנינים והם יצאו למלחמת עולם נגד האיסלם. אם היו נופלים טילים היום ברומא, אתם יודעים מה היו עושים שמה? אם היו נופלים מטח של טילים בצרפת, אתם יודעים מה היה שם? המדינה שממנה זה שוגר לא היתה קיימת. לא מעניין אם זה כנופיה אם זה מישהו, את מי זה מעניין בכלל? אם איפשרו שיירו טילים משם, פעם אחת, אם זה פעמיים, אם זה שלש, אם זה ארבע, אם היו משתמשים בטיעון דבילי כמו שאומרים הפלשתינים אנחנו לא יכולים להשתלט על החמאס, אה אתה לא יכול, אני אכנס, אני אפרק אותם, אני אעזור לך אם יש לך בעיה. לא שמונה שנים, ואחרי כל זה שהגנו על עצמנו, העולם כועס, רוצחים! רוצחים - פגעתם ב-1300 אנשים, אתם עם גזעני. וככה החליטו בשוויץ שאנחנו מדינה גזענית. שמעתם? השויצרים הניטרליים. אתה הולך בשוויץ, עוברים גויים לידך אומרים גרויץ, גרויץ, שלום, אבל ביובש, בקרירות. גרויץ כאילו אמר לך טמבל, טמבל. גרויץ. זה שוויץ. כן, שויצרים - שויצרים. אבל בואו תראו מה העולם אחרי, זה עכשיו, זה בחודשים האחרונים, מה נגרם מעופרת יצוקה, מה יגרם עכשיו, שיפציצו את איראן, את כל המתקנים שלהם הגרעיניים באין ברירה, באין ברירה. אלפי טילים ישוגרו לכאן, עוד מעט יש שני תרגילים גדולים בהיקף של כל המדינה, לקראת זה להכין את הציבור, ואחרי זה ישושון מדבר וציה ותגל ערבה. הדבר היחידי שישמור עלינו זה אחדות, חיבור שכולנו ביחד והעיניים למעלה. אם נעשה את זה אז אתם יודעים, יש מספיק שטחים פתוחים בישראל. כל המלחמות נפלו בשטחים פתוחים, מדינה שאין בה אנשים, רק שטחים פתוחים. הרי זה נס לא יאומן, אם אני הייתי גוי הייתי מתגייר, יורה כל הזמן לא פוגע - איך זה? אז אם אתם מוכנים לצפות שימו לב, לקצב, לשנאה, ותדעו מה עוד מעט צריך להיות. בבקשה.

הקרנת הסרט

הרב: ובכן המצב לא מעודד, זה התפתחות רק של פעולת הגנה אחת שעשינו בעזה במשך שלשה שבועות, ומה יקרה עכשיו בצפון אתם חושבים? לא תהיה ברירה, יהיו אלפי הרוגים אצל האויבים והעולם לא ישתוק, יש לנו מספיק שונאים שידאגו ויתמכו, וזה יכול להתגלגל למלחמת גוג ומגוג. אבל יש עצה, עצה שתמיד עמדה לעם ישראל, אני לא יכול להשמיע לכם את השיר שחיברנו, אבל אני אגיד לכם את המילים: מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובן לאדן ואבו עמר ופלשתין וכל השאר, מה עושים מול מאות מיליונים של מוסלמים מסביבנו שרוצים להרוג אותנו? יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת, השתמשו בה אבותינו וניצחו בה את כל אויבינו. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה העולם. השלום בוא יבוא רק לאחר גוג ומגוג, טילים רבים ופצצת אטום יפלו עלינו מכל מקום. מה נעשה לא להפגע מכל מרעין בישין ורע? נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים. סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע, ומול הצועקים אלה ווקבר שמע ישראל ה' אחד. ז"א אין לנו שום עצה מול העולם רק לעשות תשובה. כך עשינו בכל הדורות, וכך ניצלנו. מרדכי ואסתר, שני יהודים הצילו את כל האומה היהודית מידי השונאים הפרסיים שניסו להשמיד את כל היהודים ב-127 מדינות ביום אחד, ולא עלתה בידם בזכות התשובה שעשו ישראל ושמעו לאסתר, צומו עלי שלשה ימים לילה ויום, חזרו עם ישראל בתשובה וה' הפך את התשובה שהגויים מתו במקומם. וכן בזמן חשמונאי, משפחה אחת - מתתיהו וחמשת בניו הצילו את כל העם היהודי, וגרשו את יון מהארץ בזכות מה? המסירות נפש, ועוררו את עם ישראל בתשובה. ועכשיו אנחנו עומדים לפני המבחן האחרון ואנחנו צריכים להיות חכמים להתעורר בתשובה, ולא רק להתעורר אלא גם לעורר. וכדי שנעורר אע"פ שאנחנו עצמנו ישנים, אז אנחנו השתדלנו במשך השלושים שנה האחרונות לפתח עד כמה שיותר, אמצעים שיקלו על כל אחד מאיתנו להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. לא הסתפקנו בזה שאנחנו רצים מעיר לעיר ומכפר לכפר בארץ ובעולם, ולא הסתפקנו בהפצת למעלה מ-15 מיליון קלטות דיסקים וכו', ולא הסתפקנו באתר האינטרנט שלנו שנכנסים בו שבע מיליון דקות כל חודש לצפות בסרטים למעלה מ-1500 סרטים, אלא אנחנו משתמשים בטכנולוגיה של כל הגויים בשביל להביא את הגאולה לעם ישראל.

ועכשיו עשינו שני דברים חדשים, אחד זה דיסק און קי של שמונה ג'יגה עם התקן USB שמכניסים למחשב, יש בפנים סרטים, הרצאות, ושירים בשלוש ג'יגה וחמש ג'יגה פנוי להוריד עוד סרטים מהאתר שופר. נט. זה דבר שהולכים איתו על היד ואתה טעון כמו ערכת עזרה ראשונה, כל יהודי שלא יודע כלום, אתה אומר לו בא נתחבר רגע לקומפיוטר, מכניס טוז לוחץ ואתה מחבר אותו לאביו שבשמים ואתה יכול להחזירו בתשובה. יש שמה תשעה סרטים, 18 הרצאות ותשעה שירים, עשרות של חומרים כאלה נמצאים בפנים. ועוד דבר חדש שעשינו זה אנציקלופדיה. זאת האנציקלופדיה. לא בריטניקה עשרים כרכים באלפי שקלים, הרבה דפים למלא אבק, המון נפח ומזנון שתופס מקום. שני דיסקים DVD שבפנים יש 82 סרטים והרצאות, בפנים יש 1727 קטעים של וידאו, עם מנוע חיפוש שלקח שמונה שנים לבנות את זה, ואתה שואל ואתה מקבל תשובה בסרט. שמעתם פעם דבר כזה? מישהו מכיר אנציקלופדיה כזאת? זאת הראשונה בעולם, אנציקלופדיה אינטראקטיבית שכל יהודי שרוצה לדעת שאלה ביהדות כותב את השאלה ומקבל את התשובה בסרט. ואני רוצה להראות לכם מספר דוגמאות בשביל שתבינו איך אפשר להשתמש עם זה ולהציל יהודים. אפשר לשבת עם האנציקלופדיה הזאת חודשים ולא להפסיק, יש הרבה אפשרויות בפנים, יש גם טקסט של כל הקלטות. יש שמה גם אפשרות של קטעים נבחרים לשים במועדפים, ואתה יכול לחזור ולהראות, אתה יכול לשגר את התשובות האלה למי שאתה רוצה הן בכתב והן בסרטים, וכל מי שרוצה לשאול שאלות אתה יכול לענות לו בלי שום בעיה, וכל זה באינציקלופדיה זו. לדוגמא, מה קורה אם מסתובב בן אדם בקרית גת וטוען שהוא פשוט מאד בא מהקופים, לכן הוא לא מבין על מה מדברים איתו תפילין ושבת ודברים כאלה. מה אתם עונים לו חוץ מלתת לו בננה? כן, בואו נראה מה האינציקלופדיה עונה.

ובכן יהודים יקרים, 1727 קטעים כאלה שמה בכל תחום בכל נושא שאתם רוצים יהדות, בלחיצה ניתן לקבל תשובה. עשינו עכשיו מבצע, בשביל שעם ישראל יוכל לחזור בתשובה במהרה. והנה הרצועה שביד, ששמים אותה כאן ביד, זה הדיסק און קי שמכניסים למחשב ושמה רואים את הסרטים, והאנציקלופדיה הזאת, ניתן להשיג פה במבצע מיוד לע"נ מורי ורבי הרב יהודה שפירא זצ"ל מנוחתו עדן, שעד תום השלושים ארגון שופר שהוא עמד מאחוריו במשך למעלה מ-20 שנה ומאות אלפי יהודים שחזרו בתשובה חבים לו את תשובתם, החלטנו לחלק מיליון קלטות  טייפ ווידאו חינם, כל מי שרוצה יכול לקבל מארגון שופר ללא הגבלה בשביל להפציץ ולחלק היכן שהוא רוצה. הורדנו את מחירי הDVD מחמישים שקלים לעשרה שקלים, והאינציקלופדיה ששוויה אלף דולר במאה שקל, יש בפנים חומר של סרטים בחמשת אלפים שקל. זה במאה שקלים לעילוי נשמת ולזכות את הרבים, חייב להיות בכל בית אינציקלופדיה כזאת מכספי מעשר אדם רוכש את זה ומציל נפשות, פשוט מציל נפשות של עם ישראל. אז אלה שרוצים בעז"ה יתברך הערב לזכות, זו ההזדמנות. גם רצועות, וגם אנציקלופדיות וגם דיסקים, מי שרוצה לעילוי נשמתו שזכותו גם תעמוד לו ירים את היד ויתנו לו בעז"ה יתברך. כן, להרים את היד, אלה שרוצים יכולים לגשת פה לשולחן לקבל שם, אלה שרוצים בכרטיס אשראי גם יכולים, אלה שאין להם כסף כאן ורוצים ע"י תשלום בטופס שנעביר להם יקבלו טופס ימלאו פרטים וישלחו להם הביתה. תזדרזו, הזדמנות, גם הכמות מוגבלת ובעז"ה נמשיך בשאלות ותשובות וברכות, ויש לנו עוד כמה הפתעות לערב זה. אבל ממש זריז, להכין את הכסף מאה שקלים תיק תק לקחת ולשבת לקחת ולשבת, זריז. זריז אבל זריז.

שאלות ותשובות

 

ש. ערב טוב, לי יש שתי שאלות, שאלה ראשונה, אני אשה שסובלת קצת מבעיות נשימה, יש לי היפר ונטילציה במצבים שאם יש יותר מידי רוח או במצבי לחץ, ועכשיו אני עוד מעט צריכה ללדת, אני בחודש התשיעי ואני נורא מפחדת מהלידה כי אני מפחדת שאני אאבד את קצב הנשימה, רציתי לדעת אם יש איזה שהוא משהו שאני יכולה לעשות מעכשיו עד הלידה עצמה כדי שאני אעבור את זה בשלום.

הרב: היית פה בתחילת הערב?

ש. כן.

הרב: ראית את הסרט גוג ומגו?

ש. כן.

הרב: ולא היה לך הפרעות בנשימה?

ש. לא.

הרב: אז הלידה תעבור לך יותר קל, אל תפחדי.

ש. אני עוקבת אחרי ההרצאות שלך כל הזמן אז אני רואה ואני מודעת למה שהולך להיות

הרב: אל תפחדי, לא יקרה לך כלום ובעז"ה תעברי את זה על הצד הטוב ביותר.

ש. אמן. ושאלה שניה זה לגבי כל הזמן, מלחמת גוג ומגוג וחזרה בתשובה ואני מאמינה מאד לכל מה שאתה אומר, ויש לי איזה שהיא תהיה שאני חושבת עליה הרבה זמן, שאני מאד מאד רוצה לחזק אנשים, אבל אני לא יודעת איך לעשות את זה, אני לא יודעת באיזו צורה לפנות לבן אדם, ואפילו שאני ארכוש את האנציקלופדיה אני לא יודעת באיזה דרך לפנות.

הרב: פשוט מאד תקחי אנציקלופדיה תשאילי תעשי ספריה, תני יחזירו תני יחזירו, תני תחזירי וכן הלאה.

ש. מה זאת אומרת?

הרב: תשאילי את זה לשכנה שהיא חילונית, תגידי לה תסתכלי תצפי תחזירי, וכן הלאה. תזכי את הרבים, או תזמיני אליך הביתה כמה ידידות חברות משפחה חברות קרובות וכו' ותקריני להן, או שתגידי להם בואו תשאלו שאלות, המצב לא כל כך טוב, עוד מעט הולך להיות כך וכך, בואו נתחזק כולנו, אתן לא מאמינות, אתן לא יודעות, אתן רוצות לברר, בואו נפעיל את האנציקלופדיה, נשאל שאלה ונראה תשובה. פשוט מאד. עשינו את כל הדרכים שלא יהיה בן אדם שלא יכול להחזיר בתשובה. אין היום בן אדם שיבוא לפני הקב"ה ויהיה לו תירוץ - אני לא יכולתי לחזור בתשובה, אני לא אמנון יצחק, אני לא יכול. יגידו לו אדוני, אבל אמנון יצחק הכין אנציקלופדיה של אמנון יצחק, ואפשר היה להפעיל אותה ולהראות לאנשים בכל זמן, וזה לא מתכלה, זה נשאר לתמיד. מה הבעיה?

ש. ויש מצב שאני יכולה לקחת אנציקלופדיה ולתרום את זה למישהו במקום ש

הרב: ודאי, ודאי, והזכות הזאת תעמוד לך ולכל בני משפחתך.

ש. אז אני מוכנה לתרום.

הרב: אשרייך, תזכי למצוות.

ש. יש לי כאן את הטופס ואני צריכה

הרב: בעז"ה תמלאי אותו ואנחנו נפנה אלייך

ש. אוקי

הרב: תבורכי מפי עליון ולידה קלה על דרך הטבע. גם אלה שרואים אותנו באינטרנט כרגע מכל העולם, יכולים לרכוש אנציקלופדיות ושחרורונים, יש פרסומות בצידי השידור חי שכרגע הוא מועבר, ושם ניתן למלא גם כן פרטים ויחזרו אליכם. כן, שאלה נוספת.

 

ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. אם המצב כל כך חמור, אז למה לא מתעוררים רבנים גדולים שבארץ ובחו"ל ויעשו עצרת התעוררות וצום, תענית, משהו שיעורר את הציבור בארץ ובחו"ל.

הרב: תראה, אני לא יודע מה אחרים עושים, אני יודע מה אני עושה שלושים שנה. למה אנשים לא עושים שלושים שנה מה שאני עושה? אני לא יודע, כל אחד עושה מה שהוא עושה. אבל אני עוקב אחרי המצב כל הזמן, ומי שעוקב אחרי רואה שאני עוקב אחרי המצב טוב מאד, ומנתח אותו לא רע, ובינתיים מה שאמרנו התקיים לצערנו הרב גם. אבל צריך לדעת, יש כאלה שלא רוצים כל כך לבוא מחו"ל לארץ, אתה יודע, לא תאמין, אבל עם ישראל היה להם את משה רבינו, ומשה רבינו עשה אותות ומופתים ועשה מכות במצרים, דם צפרדע כינים ערוב דבר שחין... אם היית שם היית משתכנע אם היית חילוני? היית משתכנע. אפילו המצרים השתכנעו, אפילו המצרים אמרו אצבע אלקים היא, אתה יודע מה זה? אבל כשהוא אמר שצריכים לצאת ממצרים שמונים אחוז לא רצו לצאת, ולא יצאו, ומתו במכת חושך מבני ישראל 12 מיליון. אתם מאמינים? עם משה רבינו, עם המכות, המצרים לא יכולים לסבול, והם לא רוצים לצאת. אז למה אתה חושב שאנשים ירצו כל כך מהר לרוץ מאמריקה או  מאירופה לפה אם לכל אחד יש את מה שהוא חשב שהוא חלם עליו. אתה מבין מה הבעיה? ואני צריך להתמודד עם זה עכשיו בשביל לשכנע אותם שהם יבואו לפה לפני שיהיה מאוחר. כי גם בגרמניה התריעו בציבור, והח"ח עשר שנים לפני שהיתה השואה אמר שתהיה ולא הקשיבו. ומה קרה בסוף - לצערנו הרב אנחנו יודעים,  נו, אז זה לא פשוט כל כך, אתה מבין? עם ישראל סבל מכות נוראות, יש לנו היסטוריה שלמה, תנ"ך שלם. והנביאים היו באים ומעוררים, הנביאים היו באים, יחזקאל וישעיה וירמיה ותרי עשר באים ומודיעים מה יהיה. ירמיה אמר את מגילת איכה לפני החורבן. כל מה שאתה קורא את מגילת איכה זה לא לאחר מכן נכתב, זה נאמר לפני, ולא האמינו לו וזה היה. איפה היו כל החכמים וכל הגדולים וכל הזה? אז צריך להיות חכם, לראות, וכתוב שיבוא מלך פרס ויעורר מלחמות בעולם, המדרש הידוע בילקוט שמעוני. יש לי הרצאות מלאות רק מזה, אפשר לעשות על זה ספרים של כל ההוכחות והעובדות. אני עכשיו כבר לא נותן הוכחות, אני אומר ישר מה צריך לעשות, מי שרוצה ישמע יהיה חכם, מי שלא - שימתין עד שיבוא, מה אני יכול לעשות יותר מזה? הבנת עיוני?

ש. תודה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא.

 

ש. יישר כח כל מה שהרב אומר וגם עושה וכל הפעילות של הרב בעולם. רציתי לשאול את הרב לגבי נבואה, הרי נבואה שהיא נאמרת לפורענות היא על תנאי, כמו שכתוב ברמב"ם וזה, אז למה הרב אומר בצורה ודאית שעתיד להיות גוג ומגוג. הרי לכאורה אם עם ישראל יעשו תשובה לפני גוג ומגוג אז הוא לא יצטרך להיות. ושאלה שניה, האם אלה שיתעוררו לתשובה, מחמת מה שהרב מדבר על גוג ומגוג, יחשב להם תשובה מיראה ולא מאהבה, זה שתי השאלות.

הרב: קודם כל מה שאני אומר זה מחוייב להיות, וגוג ומגוג חייבת להיות כי זה סגירת חשבון של הקב"ה עם אומות העולם וזה המכוון בעיקר בגוג ומגוג. רק מה, יכולים להתפס בזה גם רשעי ישראל שלא יחזרו בתשובה. אז לכן אני מעורר שאנחנו לא נהיה בתוך הקלחת. אפילו אם יירו עלינו, כמו שראינו שיורים עלינו שנים ומספר הנפגעים הוא מועט למרות שאנחנו לא בעלי זכויות גדולים. אבל לא רק אני אומר את זה, הח"ח אמר, הזכרתי אותו כבר קודם שהוא אומר שיש מלחמות גוג ומגוג שלוש כמו שמובא במלבי"ם תסתכל מלבי"ם ביחזקאל ל"ח שיהיו שלוש גוג ומגוג, והח"ח אמר מי הם - אז הוא אמר מלחמת עולם הראשונה שניה והשלישית, זו שעומדת בפתח. והרבה סימנים, כל משנה בסוטה ועוד כהנה וכהנה מקומות שבהם כתוב במפורש מה יהיה וזה חשבון של הקב"ה. גם בזכריה י"ג י"ד כתוב ששני שליש מהעולם ימותו, דהיינו 4 מיליארד בני אדם. אז זה לא פשוט. זה צריך להיות. אם נהיה חכמים, אם נקדים אנחנו, נקדים תשובה, אם נקדים "שובו אלי ואשובה אליכם" לא נסבול מכל הצרות, רק נראה את עשרת המכות על הגויים כמו במצרים, כמו ההבטחה האלוקית "כימי מצרים אראנו נפלאות" וזה עתיד להיות בין אם נחזור או לא, אבל אם נהיה חכמים נחזור לפני ולא נקבל את המכות. אבל צריכים לדעת, אלה שיחזרו אם יחזרו בעקבות גוג ומגוג, כי אם תיפול פצצת אטום כמו שאני אומר עפ"י יחזקאל ל"ח אני לא יודע כמה יהיה גודלה ומה יהיה היקפה, אני לא יודע כמה יספיקו, אבל מכל מקום, גם מי שיחזור מיראה גם תשובתו תתקבל.

ש. יישר כח

הרב: תהיו בריאים.

מי רוצה עוד לשאול, בבקשה פה שורה ראשונה.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ומבורך

ש. שאלה בענין של קצת כספים,

הרב: כספים? כספים? חשבתי כשפים

ש. שנבין במה מדובר, אשתי ואני שתינו עובדים, ב"ה שתינו מרוויחים בא נגיד

הרב: מלן ת'לפים

ש. אם זה היה מלן ת'לפים אני לא הייתי עומד פה עכשיו ושואל את מה שאני שואל

הרב: תראה, אלפיים זה מלן ת'לפים

ש. אשתי ואני מרוויחים ממש טוב. היתה תקופה שאני אומר את זה גם פה לכל הקהל, מי שנמצא בכולל שישאר שם ושלא יעזוב, מהסיבה הפשוטה, אני עזבתי כולל ואני עכשיו שובר שיניים לחזור לשם. כשהייתי בתקופה בכולל אז אשתי עבדה, ואני הרווחתי בכולל אלפיים שקל שלא ראיתי אותם, ואשתי היתה מרוויחה פחות משלוש והיינו חיים עם שכירות של 1500 שקל, ומאלף שקל היינו עושים הכל פשוט חיים מכלום. ועכשיו ב"ה אנחנו מרוויחים פי שתיים והכסף

הרב: עף פי שתיים

ש. בדיוק, אז מה אפשר לעשות כדי שאני אוכל לשבת בכולל

הרב: לא לשבור את השיניים, לשבור את הרגליים וללכת

ש. זה נכון, אבל פשוט אני דיברתי עם אשתי להגדיל את הספריה בבית

הרב: אל תפחד, תלך ותבטח באלוקיך, ומי שמפרנס את הנמלים ואת הפילים והג'ירפות יפרנס אותך ללא שום ספק.

ש. תודה רבה.

 

ש. ערב טוב לכבודו, יש פה שאלה מאד חזקה וגם לחזק את הציבור

הרב: מה התחתנת?

ש. סיפור ארוך כבודו,

הרב: השתבח הבורא, י'חביבי

ש. כבודו, זה מאחורי. קודם כל הברכה שלך נתפסה ב"ה,

הרב: נתפסה, הא

ש. נתפסה, אבל לצערי אני לא רוצה

הרב: טוב, לא להמשיך הבנתי

ש. אז אם אפשר ברכה אמיתית

הרב: כן עוד מעט, קודם תשאלי

ש. אז נשאלת שאלה לזיכוי הרבים, אמא חרדית מאד האם זה מציאותי בדורנו לנסות לחנך או למנוע מילדים שלא יראו כלל מסך של מחשב או טלויזיה, פשוט שלפי דעת תורה עדיף שלא להכניס מחשב לבית כי זה מקלקל את הריכוז בלימוד התורה של הילדים

הרב: שמעתי והבנתי, מי שיכול בעז"ה יתברך למנוע ולהמנע מהכנסת טמבלויזיה, מחשבים, אינטרנט בדור שלוש אשריו ואשרי חלקו. רק לעשות את זה בדרכי נועם ובחכמה, משום שהיום יצר הרע לא צריך לפתות אדם לקום לעזוב את עירו בשביל לעשות עבירה, הוא פשוט מכניס לו את העבירות לכיס, ובכל מקום שהוא נמצא כל העבירות של כל העולם לידו. וזה הנסיון שכתוב שיהיה "וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב", אתם עכשיו נבחנים, כולם נבחנים בדור הזה עם כל הכלי משחית האלה. ואמרתי באחת ההרצאות, אתם יודעים יש SPAM, שמעתם על המילה SPAM? דואר זבל זה נקרא, ששולחים לאנשים בלי שירצו, קופץ להם תמונות, קופץ להם כל מיני דברים, זה נקרא דואר זבל, SPAM ככה קוראים לזה. SPAM הזה זה פטנט של היצר הרע בדור הזה להכניס ארבעה דורות שהיו בעולם דרך האינטרנט הביתה. SPAM - ראשי תיבות: סדום, פלגה, אנוש, מבול, ארבעת הדורות שחטאו לפני ה'. הדור של סדום, דור הפלגה של נמרוד שמרדו בה', דור אנוש שעבדו ע"ז, ודור המבול שחטאו בכל העבירות. ארבעת הדורות נכנסים אליך הביתה דרך דואר זבל SPAM. וזה "וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב" מי לה' בודקים בשמים, לא כמו פעם, פעם היה צריך לנסוע מחוץ לעיר שלא מכירים אותו, כי היו עיירות קטנות כולם מכירים את כולם ואי אפשר היה לעשות עבירות. היום - בחדרי חדרים אדם יכול לעשות את כל העבירות בכל הטומאה איתו ביחד בכיס. וזה ההצלה של האדם אם בדור כזה הוא לא מתקרב ולא נוגע את חייו הוא הציל, שום טיל, שום אטום לא יוכל עליו. כן. עוד שאלה?

ש. כן, פה מישהי שואלת, האם זה נכון שאמרת שאם תוך שנתיים לא יבוא משיח אתה מוריד את הכיפה? נשאלת השאלה, לא אני

הרב: תראי, אני אפילו בשינה לא מוריד את הכיפה, אז לא יכול להיות שאני אגיד דבר כזה. אבל אני יודע שהפיצו איזה שמועות עלי כל מיני כאלה ואחרים, שהם לא אוהבים, יש גם כאלה לא אוהבים, אני דיברתי על אהבה היום בתחילת ההרצאה אבל יש כאלה לא אוהבים, אז הם רוצים אולי שאני אוריד את הכיפה, אבל אני מצטער לאכזב אותם, יש לי גם כובע ואנטנה מעל לכיפה.

ש. אפשר ברכה?

הרב: כן, לזיווג הגון?

ש. אבל אמיתי, בשורש שיהיה צדיק ירא שמים, שיכבד אישה.

הרב: טוב, מה השם?

ש. מרסל בת רחל

הרב: תזכי לזיווג הגון הראוי לך מהרה עם בן חיל, ורפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף תמיד.

ש. ואריכות ימים

הרב: ואריכות ימים

ש. לך, לך

הרב: אה, לנו לכולם, בסדר תודה.

כן, רגע יש פה בחור כאן עם שערות נחמדות, תעמוד תעמוד מתוק, תעמוד, אתה יודע, פעם הייתי עם שערות כמו שלך, אתה שומע? והייתי ב,לא משנה בגלגול שהייתי חילוני אז הייתי פעם בסרט, אז אחד מאחורה דפק לי בכתף ואמר סלחי לי את מוכנה לזוז קצת. כן.

 

ש. אז ככה הרב, יש לי הרבה שאלות, קודם כל עם הענין הזה של רמב"ם, קודם כל לדעתי כל מי שאומר דברים כאלה על גוג ומגוג צריך להתחייב על זה כי אני קיבלתי כמעט התקף לב פה עכשיו, ואם יש הצהרות כאלה אז צריך לעמוד בהם. בכל מקרה יש לי עוד שאלה, הרב אם אני לא אבין עכשיו את מה שאתה אומר אתה תהרוג אותי?

הרב: אני מבין את השאלה, אם אתה לא מבין מה שהקב"ה אומר הוא יהרוג אותך?

ש. זהו, אז השאלה שלי, אני אומר שאני חוזר בתשובה בעז"ה

הרב: התחלת?

ש. התחלתי כבר כן.

הרב: יופי.

ש. לא קל, יצר הרע כזה גדול אדום מפחיד

הרב: נכון נכון, אז ככה, אני אומר שאבא הוא הכי רחום בעולם, וגם אם נחבר את הדברות של כל הצדיקים ושל כל הבני אדם עם כל הטוב שיש בהם לא נגיע אפילו לרבע אחוז ממה שיש

הרב: ודאי

ש. אז למה כל הצער הזה פה? למה זה קורה?

הרב: אני אגיד, בא נגיד שיש לך אבא שאוהב אותך מאד, ואתה יצאת לשחק והתלכלכת נכנסת לתוך שלולית והתלכלכת ופה ושם. הוא צריך עכשיו לקלח אותך לשטוף אותך לקחת ליפה

ש. ככה זה בגיהינום

הרב: אייווה. לא מתוק, אז אם אתה מפחד

ש. ככה לא אוהבים

הרב: אז אבא שאוהב לא ישטוף את הבן שלו?

ש. ישטוף אבל לא באש

הרב: אתה קובע לו איך? מה פירוש

ש. אני בן אדם ואני יוצא שאני יותר רחום ממנו

הרב: תבין מה רמת הלכלוך ועד איפה זה

ש. לא באש אבל

הרב: אה, אה, אני שואל אותך שאלה, אדם שחולה ולקה במחלה, מחלות באות בד"כ על עוונות כי אין ייסורים בלא חטא, ואין מיתה בלא עוון

ש. אני יודע הרב, אני עברתי מחלה קשה אז

הרב: ואם נותנים לאדם טיפולים כימותרפיים זה לא שורף? זה שורף

ש. זה שורף אבל זה לא הקב"ה.

הרב: נכון, לא! מי נתן לו את המחלה? הוא לעצמו. שים לב, לא ה' נותן מחלות, עוד פעם - מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אמר ה' ראה אנכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע ובחרת בחיים, אם בחרת בחיים יהיה לך טוב וחיים, אם בחרת ברע יהיה לך רע ומוות. מי בחר - אתה. נתנו לך בחירה, אם אתה לחצת על משהו וקיבלת זרם לא ה' חשמל אותך, אתה את עצמך. אם אתה גרמת שתבוא עליך מחלה, אתה גרמת בעוונות שלך אז מה לעשות שצריך בשביל לרפא אותה לשרוף לפעמים גם את הגוף בשביל לסלק אותה. מה שלא מצליחים לסלק פה צריך לשרוף שם לסלק. כי תלוי מה עומק הפגם שאדם עשה. עכשיו, אדם לא עשה חטא אחד ולא שתיים, גם הקב"ה לא תופס אדם על אחד ושתיים וגם לא על עשר ומאתיים. בן אדם מחלל שבת ועוד שבת ועוד שבת ועוד שבת, ולא מניח תפילין ולא תפילין ולא תפילין, ואוכל מה שבא ולא בודק אם זה כשר או לא, ועושה עבירות ומדבר לשון הרע ועושה מיליונים, מיליונים עבירות הוא עושה ומה הוא רוצה? יש לו נשמה כבר שחורה משחור. איך מנקים דבר כזה? אז ה' תראה כמה הוא רחמן, מה הוא אומר? תעשה תשובה לבד בלעדי, לבד כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, תתוודה בפה ותגיד אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי, ובלבבך תתחרט על מה שעשית, ותקבל במעשים לא לעשות יותר מה שאסור לעשות ולעשות מה שצריך לעשות וגמרת את הסיפור, ולא צריך גיהינום. ובן אדם לא עושה, אז מי רחמן ומי אכזר?

ש. הרב את זה אני שומע כל יום

הרב: אז מה אתה רוצה עכשיו

ש. תודה, אבל הרב, אני אולי זה נס גלוי ככה,

הרב: מה זה נס גלוי

ש. זה נס גלוי

הרב: שמה שמה?

ש. לא ניסים שלא יודע מה, נפילות בשטח פתוח

הרב: שמה? נס גלוי שמה?

ש. שלא יודע שיקרה משהו, אתה יודע מה, מוות קליני מתאים. מתאים שאני אחזור ואני אראה וואלה אז זהו, עכשיו אני מבין הכל וזהו

הרב: לא הבנתי, בשביל מה אתה צריך את זה?

ש. לא צריך, אבל בשביל להבין

הרב: לאיזה צורך, מה להבין

ש. כדי לא להצלות אחרי זה ברביקיו

הרב: מתוק, קח את האנציקלופדיה, אם אתה עובר עליה במשך

ש. אני עברתי על כל ההרצאות שלך ושל זמיר וכל היום אני הולך פה לשיעורים של רבנים ב"ה

הרב: אני לא מבין, אתה עברת על האנציקלופדיה, אתה יודע כמה יש לי - 1500 קלטות. אני שואל אותך שאלה, תעבור על האנציקלופדיה, אני מבטיח לך שאתה לא צריך  ניסים על הגוף, ועדיף שלא. אבל בא נתחיל צעד אחד קדימה עם ציצית. בכבוד, אווו אייי...

ברכת שהחיינו

אמן

השם? אריק ארקדי בן אליזבטה ה' יזכה אותך לשוב בתשובה שלמה ולראות אותות ומופתים לעבודתו יתברך ולהחזיר יהודים בתשובה.

אמן.

הרב: ואני נותן לך אנציקלופדיה מתנה שמישהו תרם בעז"ה. בבקשה.

ש. אפשר לקבל ברכה לזיווג

הרב: זה יעלה לך בשערות, אתה מוכן?

ש. זה בדוק? כמה זמן?

הרב: השנה.

ש. בטח.

ציבור: עומר, עומר

הרב: עומר זה במושב עומר. זה מצוה לבער את השערות האלה מתי שרק אפשר הכי מוקדם ושיזכה לזיווג הגון מהרה השנה.

אמן.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. אתה כרגע דיברת על ברק אובמה ואמרת שהוא אמור לעשות בלגן

הרב: חוסיין, כן

ש. אז כמו שאנחנו יודעים, הקדנציה שלנו זה ארבע שנים, אז לפי מה שאתה אומר גוג ומגוג זה יהיה בארבע שנים הקרובות מדבריך?

הרב: אני אומר שזה יכול להתפתח מהר יותר

ש. זה בתקופתו או לא?

הרב: אתה יודע, הוא הנשיא ה-44 גימטריא דם.

ש. אז אפשר להגיד שזה יהיה בתקופתו.

הרב: אפשר להבין? צריך להגיד

ש. תודה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא, תהיה מוכן גם

ש. אני מוכן

הרב: יש לך ציצית? אין לך,

ש. לא

הרב: אז בא מותק, בא.

ברכת שהחיינו

הרב: תזכה לבנות ביתך בית נאמן בישראל

ש. תודה כבוד הרב

כן יהודים יקרים, שאלה נוספת.

 

ש. שלום לכבוד הרב

הרב: שלום שלום

ש. לא בשביל המעמדים האלה, כאילו קמתי בשביל לזכות הרבים, יש את הענין הזה של החומר, החומר היום אנחנו אוחזים בו אני חושב, אפשר להגיד יש אנשים שאוחזים בו יותר מהתורה. וכל דבר היום אנחנו אוחזים בחומר חזק ויותר חזק, למשל יש טלויזיה, יש ביגוד, כל ההנאות הגופניות והגשמיות אנחנו אוחזים בהם ואפילו שאנחנו מתקרבים מנסים להתקרב לתורה, יש לפעמים, אתה מנסה להתקרב וזה לא הולך.

הרב: זה הפטנט של גוג ומגוג שהתפקיד שלו זה לרחק בין עם ישראל לאבינו שבשמים ע"י התרבות הקלוקלת שהוא מפיץ באמצעים האלה. וזה הדבר שבעזרתו נוכל להתגבר על הגויים אם נתנתק מתרבותם, ומכל סוגי הבילויים שלהם. יהודי יש לו מערכת תומ"צ ושמחות וחגים ושבתות שאפשר להנות מהעולם הזה כל כך הרבה שלא מספיקים אפילו, אדם יהודי שומר תורה ומצוות כל כך הרבה אירועים ושמחות משמחים יש לו, איפה יש עם שיש לו כל שבוע שבת שזה אושר שאין כדוגמתו. איזה עם יש לו מספר חגים כמו שיש לעם ישראל, איפה יש כזה דבר של חתונות ובריתות ובר מצוות וכל כך הרבה אירועים משפחתיים ואחרים, ושבע ברכות וחנוכת הבית ופדיון הבן ומה לא, מה לא, מה לא שיכול להיות חיים חברתיים קהילתיים יפים וטובים. שיעורי תורה ביחד, תפילות ביחד, מה לא טוב? חיי חברה הכי בריאים שיכולים להיות, ומשפחה, משפחה מאחדת. אבל כל אחד נמצא, ההוא יש לו טמבלויזיה בסלון, ויש בחדר שינה ויש לילדים ויש באוטו, מה זה? זה רק פירוד. אם בן אדם מוציא את הטמבלויזיה מהבית, אתם יודעים איזה מתנה הוא נותן לחיים שלו? הוא נהיה בן חורין. בן חורין. יש אנשים שהיום שלהם נקבע לפי התכניות, היום אני לא יכול לצאת, היום אני לא יכול לזוז כי יש היום משחק, יש היום סרט, יש היום סדרה, יש היום דג'טי, מה זה? באחד המושבים, זוג החליטו לסלק את הטמבלויזיה מהבית, אמרו שזה קשה, אבל אנחנו עשרים שנה לא ישבנו בגינה, יש להם גינה והכל במושב הכל, לא ישבנו עשרים שנה בגינה והסתכלנו ביחד על הירח. פעם היו יוצאים לטייל לאור הירח, שירים על הירח, מסתכלים בטבע בנופים, היום - כולם על הקופסא. אהההה... כל הזמן. לא עונה בטלפון, גרעינים גרעינים ומקבל בטן מפה ועד להודעה חדשה שתיה וזה וכל הזמן, ויאאא... כל הזמן, בקושי הולך לישון, הרבה מהתאונות דרכים לפי מחקרים בגלל שאנשים הולכים לישון מאוחר, או בגלל שרואים סרטי מתח, לחץ דם, בלגן, מי צריך את זה? תנתק את זה, פתאום תרוויח כמה שעות כל לילה. כל לילה כמה שעות יש לך לבקר, ללכת, לקרוא, לדבר עם המשפחה, לעזור לילדים בהכנת השיעורים, פתאום יהיה לך המון זמן. אתם יודעים מה זה כל יום להרויח שלוש ארבע שעות? ילד בממוצע ישראלי כל יום צופה בטמבלויזיה ארבע שעות. זה חורבן שאין כדוגמתו. ועכשיו יש עוד את האינטרנט אז זה בכלל. אז ז"א אדם איבד את חירותו והוא תקוע כל הזמן באספקת מידע, כל הזמן חדשות חדשות מתח מתח כמה? במקום שיבנה את עצמו, יבנה את חייו וחיי משפחתו כל הזמן מסתכל על דמיונות. מה זה הקופסא הזאת? מה יש שם? סרטים שהם דמיון. שום דבר לא מציאותי, וגם מה שמעבירים בלוף. וזה מאחורי כל זה יש אינטרסים מה להגיד מה לא להגיד, מה להזכיר מה להראות. ובן אדם כל הזמן להוט לדעת לדעת לדעת לדעת. חבל על הזמן, החיים קצרים, כשתגיע למעלה לא ישאלו קראת ידיעות? קראת מעריב? ישאלו אותך אתה יודע את המקרא? למדת משנה? אתה יודע גמרא? בשביל מה שלחו אותך? מה עשית בעולם הזה? בורא עולם נתן לך את המתנה הכי גדולה - את התורה הקדושה, איתה אתה קונה את העולם הבא, ואותה השארת בארון במזנון והלכת לקופסא. אין טפשות יותר גדולה מזאת. ואני מבטיח לכם בהבטחת גדולי חכמי ישראל במשך כל הדורות, הח"ח והרב קוטלר והרב וסרמן ואחרים אמרו, כל מי שמתנתק מתרבות הגויים, ואין לך תרבות הגויים יותר מהטמבלויזיה והאינטרנט, כל מי שמתנתק לא יוכלו לשלוט עליו הגויים. יש לכם הבטחה של גדולי ישראל החכמים והקדושים. אז מי טיפש להכניס את זה הביתה כשכתוב לא תביא תועבה אל ביתך, וככה פוסק הרב עובדיה יוסף בספר יחווה דעת, מי שמכניס טמבלויזיה הביתה עובר על לא תביא תועבה אל ביתך, והורס את חיי המשפחה שלו, זה חכמה צריך, אומץ, שאדם ינתק את עצמו ממה שהוא לא חייב, מה שהוא לא צריך ומה שמקלקל אותו ובני משפחתו.

אני אשאל אתכם שאלה אמיצה, ואני רוצה לראות אם יש פה אנשים אמיצים. יהודים בד"כ זה עזים שבאומות, יש להם כח, ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום. מי מהקהל הקדוש הזה פה בקרית גת רוצה לתת גם דוגמא, רגע, רגע, רגע, רוצה לתת דוגמא, לא רק לתושבים פה, גם לאלה שצופים בנו בכל העולם ומוכן להוציא את הטמבלויזיה מהבית, מי מוכן שירים את היד, אתה מוכן?

ש. אני מזמן, אומר את האמת לרב, אני מזמן לא רואה טלויזיה, זה נמצא בבית

הרב: אבל היא נמצאת, העגל נמצא

ש. שניה, הבעיה היא שהנשים הן יותר מחוברות לזה, איך אני אסביר לרב, אני אדם שעובד

הרב: אתה נשוי?

ש. כן. אני עובד מהבוקר

הרב: אשתך פה?

ש. כן, שניה,

הרב: תן לי לדבר איתה רגע,

ש. אני יודע שהיא לא תסלח לי, אבל

הרב: אני אסלח לה

ש. שניה אחת

הרב: נכון שאת מסכימה להוציא את הטמבלויזיה, זה יותר גרוע לבעלך מאשר לך, את מסכימה, נכון? מסכימה? כדאי לך לשמור על בעלך, לא טוב שהוא יראה טמבלויזיה, מסכימה? רוצה שהילדים יגדלו כמו שצריך בריאים בנפשם וברוחם? רוצה שה' ישפיע עליך טובות? מה את אומרת? מה את אומרת? קשה לך? הוא יסחב את זה החוצה. זה קופסא ריקה וחלולה שיש בה כרטיס שאם שוברים את זה כמו שאני שברתי לפני למעלה מ-25 שנה, שברתי עם פטיש את הזכוכית והכל ריק, ולא האמנתי שישבתי שנים מול זה ככה בוהה בעיניים ומסתכל כאילו לא יודע מה, אתה לא מאמין, פתאום אתה תופס תיבה ריקה, אין בה כלום חוץ מכרטיס בפנים כלום. דמיון. אני אתן לך, הם עושים מסך כבד, הם עושים מסך כבד, הנה אתה רואה? LCD, אתה רואה הנה פה לפני - תראה כמה זה דק, אתה רואה? אפשר יותר דק, אפשר לשים אפילו נייר, הכל חרתה. מה זה? מתוק, אפשר לקחת דיסקים, אפשר לקחת זה בשביל זה לא צריך להחזיק טמבלויזיה. הנה יש מסך LCD זה אין בו כלום, אתה מכניס דיסק שאתה רוצה לראות רב מסויים, אתה רוצה ליהנות מזה דברי תורה, יש דף גמרא, יש דף היומי, היום הכל יש, אתה מכניס רואה את זה ושלום על ישראל, למה אתה צריך להחזיק את כל התועבה הזו, תועבה זה קללה, קללה בתוך הבית. הכל לא טוב, עצם המכשיר הטמא הזה אסור שיהיה בבית. DVD ומסך כזה אין בעיה. לא טמבלויזיה, טמבלויזיה זה טמא, טמא טמא! או כזה או מסך של מחשב אבל לא זה, ובלי אינטרנט. רק מי שעובד עם זה וזקוק לזה למהלך העבודה כן, אבל מי שלא - לא יחזיק את זה, זה דבר איום ונורא. זה הרס משפחות לאין שיעור. זה מיועד רק להציל את הרחוקים שאין שום דרך להגיע אליהם. מה את אומרת גבירתי?

ש. רגע, הבעיה היא שאני עובד מהבוקר, חוזר שעה שעתיים הביתה קצת להתרענן, הולך לומד בערב שעתיים ב"ה קביעת עיתים לתורה משתדל, ולאשה אין מה לעשות, זאת הבעיה.

הרב: לא הבנתי,

ש. הבעיה של השעמום, אני לא נמצא בבית כל היום

הרב: שמעתי, אחד אין לו מה לעשות, אז מה אתה אומר שיקפוץ מקומה רביעית?

ש. אני לא מסכים עם זה, אבל אם הרב יצליח לשכנע אותה

הרב: אני לא מצליח כלום אני שואל, אדם אין לו מה לעשות, לקפוץ מקומה רביעית זה להשתגע להתאבד, הרי כל דקה שרואים בזה זה איסור, כל דקה שמחזיקים זה איסור, לא אני הפוסק, אני לא פוסק הלכה, אני מקריא לכם מה כתוב. אומר הרב עובדיה יוסף לא תביא תועבה אל ביתך, אתה מביא תועבה אל תוך הבית. אני שואל אותך, אם היית רואה אדם שמכניס עץ אשוח של הנוצרים, מכניס אותו לבית ומדליק נורות בעץ אשוח, מה היית אומר על אחד כזה?

ש. קודם כל הוא נוצרי

הרב: לא, אני מדבר על יהודי,

ש. יהודי?

הרב: מקרית גת, כן.

ש. הוא מנותק מהמצוות, הוא מנותק מהדת,

הרב: טמבלויזיה פי אלף אלפים יותר גרוע, למה עץ אשוח לא מדבר לא משכנע לא עושה כלום, וזה כל טומאת הגויים בעיניים עם כל העריות והאלימות והלכלוך והטינופת הכל ומשדר ואתה תאב וכמה ולא יכול בלי, לא יכול בלי. היה בן אדם אחד שמכר, אתה שומע? ספרים חיצונים, אתה יודע מה זה ספרים חיצונים? ספרים של גויים קשקושים וכו', הלך לבית כנסת והיה מוכר בחוץ, מוכר ספרים חיצונים. בא אליו הרב ואמר לו, תגיד אתה השתגעת? אתה מוכר ספרים חיצונים? אמר לו תשמע, זה פרנסה, אין לי מה לאכול, פרנסה. אמר לו אם אני אמצע לך עבודה אחרת אתה תהיה מוכן לעזוב את זה? אמר כן, תאמין לי אני אין לי ענין, רק יש בזה הרבה רווח ואין לי פרנסה אז אני מוכר, אבל אם הרב ימצא לי עבודה אני  מוכן להחליף. אחרי יומיים בא אליו הרב אמר לו מצאתי לך עבודה, אמר יופי, מה העבודה? אמר לו תשמע, לפני מספר ימים בדיוק מת השמש של המנזר של הנוצרים שהיה עושה ככה בפעמון, ובדיוק פגשתי את הכומר שאלתי אם יש עבודה פנויה, אמר לי כן. אז הוא מוכן לקבל אותך אתה תעשה רק גלינ גלינג, גלין גלנג, אמר לו כבוד הרב אתה חושב שאני אהיה שמש של העבודה זרה? אמר לו זה העבודה זרה יותר גרוע מגלינג גלנג. אתה מוכר את הספרות שלהם. אנשים לא תופסים בכלל, אתם חושבים טמבלוזיה זה כלום זה משהו כזה זה כלום. זה אסון. זה האסון שלנו, אסון שלנו שאנחנו מחוברים לגויים דרך זה, וגם התכניות הישראליות זה על בסיס שלהם. כל מיני תכניות שמעתיקים מהם. אנחנו צריכים להיות מנותקים בכלל, לא שייך אלינו, אנחנו יהודים בני אברהם יצחק ויעקב. אתם לא יודעים מה זה ללמוד בספר, אתם לא יודעים מה זה לשבת בחיק המשפחה, אתם לא יודעים, כי אתם תקועים עם זה. תנסו ותראו. אני רוצה לשמוע, רק רגע, אני רוצה עשרה יהודים שמוכנים לזרוק את הטמבלוזיה, אני עושה פה מהפכה, עשרה. תבוא לפה, כל מי שמוכן תבואו לפה... בואו לפה, תראו איזה ברכה תקבלו שלא קיבלתם מעולם. בואי לפה... תהיי דוגמא... הנה אשתך הסכימה, אשתך הסכימה, י'חביבי, בכבוד תראו איזה ברכה אתם מקבלים עכשיו. י'חביבי. אשריך אשריך תעמוד פה תעמוד פה. הנשים שם רגע, הנה עוד יהודי, מחיאות כפיים... מה זה, אתם חושבים שזה קל? יש עוד? הנה אשרייך...

איזה אושר, זה לצאת מעבדות לחירות, מעבדות לחירות, איזה גיבורים. מי עוד? יש עוד מי? הופה עוד אחד, איזה גבר. חזק וברוך. חזק וברוך, מי עוד? לפני שאני סוגר את הרשימה, ברכה חבל על הזמן.... מי יש לו אומץ עוד? זה קידוש ה' שאין כדוגמתו, באמריקה רואים את זה עכשיו, באירופה, י'חביבי מה שאתם עושים פה זה היסטוריה, מי עוד? מי עוד? בא מותק, בא אשריך אשריך בחור צעיר איזה כח צריך, י'חביבי. אשריך אשריך, מי עוד? מי עוד יש? עם ישראל קדושים, מי עוד? יש עוד מישהו? איפה? הנה הוא תורם אנציקלופדיה לכל אחד. בא תעלה, הנה תורם אנציקלופדיה בשביל כולכם, י'חביבי. אין כמו עם ישראל, תראו עם ישראל אוהבים זה את זה. איזה תמונה. הוא תורם עכשיו אנציקלופדיות לכולם לרפואת הילדה, מה שמה של הילדה? מרים בת אסתר, בזכות התשובה של אלה שנמצאים כאן, ובזכות החזרה בתשובה שתצמח מהאנציקלופדיות, תזכה לרפואה שלמה וישועה קרובה וכל החולי שלה יעבור לאחמדניג'ד.

אמן.

הרב: בעז"ה, הנה כל מי שעולה לפה הוא נותן אנציקלופדיה, בכבוד. אבל אמיתי, להיות אמיתיים, כן קדימה, מוציאים טמבל ויזות, כן? אשריכם לעמוד פה. מי שלא מוציא לא, רק מי שמוציא טמבלויזיה. להיות אמיתיים לא לשקר.

19, אני צריך עוד שלושה, עוד שלושה שיהיה כנגד כ"ב אותיות של התורה, יאלה בואי בואי עוד אחת, עוד שתיים כנגד התורה הקדושה. בעז"ה תזכה לדבר ראוי ורהוט. הנה עוד שניים אשריכם. הוא מוכן לתת מנצפ"ח - 27 אנציקלופדיות, עוד חמישה יהודים, יש עוד יהודים הוא נותן עוד חמש אנציקלופדיות, איזה זכויות יש לך ישתבח הבורא, עוד חמישה יהודים, אם אין כאן אז אלה מהעולם. מי מהעולם מוכן לנתק טמבלויזיה שיודיע לנו עכשיו פה באתר, אתה יכול לקבל שמה הודעות? אתה יכול לאשר קבלת הודעות? אלה שרואים אותנו באתר האינטרנט יכולים לרשום בהערות שם שהם מוציאים את הטמבלויזיה ואנחנו נשלח להם אנציקלופדיה. יש לכם שתי דקות לעשות, הראשונים שיהיו מהחמש יקבלו, בבקשה. ואני עובר לחלוקה ולברכה. יש חמישה מחו"ל שב"ה כבר מילאו, אשריהם ואשרי חלקם. מה אתה מוציא? אבל רגע, לאן אתה מוציא מהחדר? לפח? לפח אבל. בוא לפה מתוק, בא. ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה השנה.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב... הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם, ויברך את כל הגיבורים והגיבורות כאן שקיבלו על עצמם ואלה שבאינטרנט שקיבלו על עצמם להוציא את הטמבלויזיה מהבית, שלא יאונה להם כל רע, שתהיה להם הצלה ושמירה מעולה, שיזכו לס"ד וחזרה בתשובה, שיצליחו בגידול הילדים ובחינוכם, שיזכו לס"ד ופרנסה טובה אמן.

אמן.

מחיאות כפיים מגיע לכם. אתם רואים - התנגדות של אשה אחת שלא רצתה להוציא הביאה כמעט 32 טמבלויזיות בחוץ וגם היא הוציאה. הזכויות שלה, מגיע.

ברכות, חלוקת ציציות, כיפות, כיסויי ראש

04/05/09

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט