2Ul
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח.

הערב יהיה להצלחת קהילות פז

 זווג הגון מהרה לאשר בן מרים רפואה שלמה והצלחה בכל למרים בת מחה. לעילוי נשמת אהרון בן מרים, מחה בת מרים ושמעון נחס ועליזה בני מחה מנוחתם עדן.

וכן לעילוי נשמת הורי וחמי אמן

לא שומעים טוב

 בפרשת השבוע כתוב ''והמה בוכים פתח אוהל מועד'' למה בוכים שנתרפאו ידיהם. ,לא שומעים טוב, יש פידבק

שנתרפאו ידיהם אותה שעה, משל למה הדבר דומה. בת מלך נתקשתה להיכנס לחופה לשב באפריון ונמצאת מקלקלת עם אחר  ונתרפאו ידי אביה וקרוביה.

אז מה כתוב כאן? כתוב שעם ישראל בכו למה הם בכו בגלל שזמרי בן סלוא לקח מדינית גויה ועשה מעשה שלא יעשה לעיני כל ישראל. לעיני משה לעיני אהרון הזקנים כולם. ואז נתרפאו ידיהם באותה שעה, למה זה דומה לבת מלך שהיא מקושטת  נכנסת לחופה יושבת באפריון ופתאום התברר שבתוך האפריון היא מקלקלת עם לא החתן עם אחר.  וזה בושות למלך ולקרובים ואביה והקרובים נתרפאו ידיהם. ככה ישראל בסוף ארבעים שנה חונים על הירדן עומדים לעבור לארץ ישראל ושם נפרצו בזנות. ורפו ידי משה וידי הצדיקים עימו. ז''א עם ישראל נכשלו בבנות מדין ובנות מואב כמו שיעץ בלעם הרשע ועוד המקרה הזה של זימרי בן סלוא שהיה נשיא שבט שבט השמעוני הוא בא אל משה רנו ואמר לו מדיינית זו מה דינה, מותרת או אסור? אמר לו אסורה אמר לו למי התיר לך בת יתרו? גם היא מדיינית ולקח אותה לאוהל ועשה מעשה.

מדברי המדרש נראה שיש כאן תביעה על משה והזקנים על מה שרפו ידיהם בשעת המשבר. בהמשך המדרש מובא שמשה רבנו נענש על שהתעצל ומסיים המדרש שצריכים להיות עז כנמר וקל כנשר לעשות את רצון קונו.

מכאן אומר המדרש שמדקדקים עם הצדיקים כחוט השערה.

 מיד אחרי זה כתוב ''ויא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקם מתוך העדה ויקח  רומח בידו'' מדרש המדרש מה הוא ראה? וירא פינחס מה הוא ראה? ראה מעשה ונזכר הלכה.

הוא ראה את המעשה שעשה זימרי בן סלוא והוא נזכר בהלכה. מה ההלכה אומרת ''הבועל ארמית קנאים פוגעים בו'' ז''א אם אדם רואה שאיש מישראל בא על הגויה  אם הוא קנאי לה' קנאים פוגעים בו. מכל זה נראה  שמה שנשכחה הלכה ממשה רבנו והזקנים היה מסיבת רפיון ידיים שלא יתגברו די כדי להיזכר בהלכה ולנקוט  בפעולות נמרצות נגד החוטאים ועל זה בהא המדרש לבאר לנו שסיבת הרפיון היה מחמת גודל האכזבה שלהם. כמו במשל של בת המלך שקלקלה סמוך לחופתה והכניסה את אביה וקרוביה למבוכה, ככה הרגישו משה וכל החכמים.

מכיוון שהדבר שעשה זימרי היה בלתי צפוי, בלתי הגיוני, וגם למעשה  כזה דרושה תגובה חמורה ביותר. איבדו את העשתונות. ולא הצליחו להשתלט על המצב עד שעמד פינחס והו אלא נתפס לייאוש כלל התחזק לזכור את ההלכה ולהוציא אותה אל הפועל ובזה הציל את המנהיגות מהתפוררות גמורה ואת כלל ישראל מכליה. משום שהקב''ה אמר שבקנאו את קנאתי ולא כיליתי את בני ישראל'' אם לא היה פינחס עושה את המעשה להרוג את שניהם אומר הקב''ה הייתי מכלה את כל עם ישראל רחמנא לצלן. לא היה נשאר אדם. ז''א הוא קינא את קנאתי ז''א הוא קצף את הקצף  שהייה לי לקצוף. ופינחס עשה מעשה אמיץ של מסירות נפש ממש כיון שאת האוהל הקיפו 24 אלף מבני שמעון וכמובן הוא נכנס על דעת למות, איך תצא חי משהם, אתה הרוג להם בעיניים את הנשיא שלהם? ובכל אופן הוא עשה את מה שעשה במסירות נפש וכידוע שפינחס הוא אליהו הוא הפך להיות  מלאך וחי לעולם בזכות שקינא לה'

והדברים הם נוראים נוקבים ויורדים עד התהום. חכמים ז''ל (סנהדרין קה) אומרים ''חוצפה היא מלכותא בלא תגא'' חוצפה יש לה כח  כמו שיש למלך.

חוצפה יש לה כח כמו של מלך  כמו שלמלך יש עוז ועזות לעשות מה שהוא רוצה לחוצפה גם כן רק היא 'בלא תגא' בלא כתר.

מלך שמים עליו כתר מושחים אותו בשמן המשחה זה אומר שהוא נתקדש והוא נתכהן להיות מלך עם סיוע מהשמיים אבל חוצפה יש לה כח של מלך אבל ''בלי צגא'' זה כח טומאה. זה לא עזות דקדושה זה עזות דטומאה.

 מה שעה זימרי בן סלוא זה עזות לעמוד מול משה רבנו להגיד דברים כלאה בוטים ולעשות מעשה כזה נתעב לעיני כולם זו עזות שאין כדוגמתה.

וכאן אנחנו רואים באמת איך הצליח זימרי בעשותו לערער את המנהיגות של משה רבנו. בכל הפרשיות האחרונות אנחנו רואים כמה ניסיונות עמדו לפני משה רבנו אנחנו רואים כמה התאוננו כמה  קיטרו כמה חלקו עליו, המרגלים כמה שיקרו, קרח ועדתו, המתאוננים עם הבשר, פה בקטע הזה, דברים לא יאומנו.

אם היו חוטאים כלפי משה רבנו רק הערב רב גם בזה היה בזיון וקצף. אבל שנשיא שבט מישראל ייטול את כל היוזמה במעמד השבט ימרוד במשה רבנו להכשיל את עם שיראל בעבירה חמורה בפרהסיה שמרוב החוצפה וגודל החטא עומד משה רבנו המום ולא מוצא ידיים ורגלים. דבר כזה לא יאומן.

יש מלמדים זכות על משה רבנו ואומרים שזה היה לו בעיה למשה רבנו כי הוא היה נגוע כאילו. הו אטען לו איך אתה לקחת מידיינת ולי אסור? אבל משה רבנו לקח מידיינת וגייר אותה ולא רק זה הוא גם לקח אותה לפני מתן תורה. אתה אחרי מתן  תורה והיא בגיותה, אתה לא גיירת אותה אתה עשוה מעשה זנות לעיני כל ישראל מה אתה שמווה מה אתה מדבר אבל ממש פחד להגיד מה צריך לעשות לו שלא יגידו שהוא נגוע שהוא נפגע. אז רפו ידיו כאילו אני לא יכול להתערב כאילו.

עכשיו אפ בדור כזה שהיו דור דעה שהיו מלומדים בניסים והאמונה שמה הייתה אמונה בחוש כי כולם ידעו מי זה משה רבנו מי נתן את העשר מכות למצרים מי בקע את הים מי הוריד את המן מי החזיר את הבאר, רואים מי זה משה רבנו. עם כל זה מצליח מעשה שטן כדי שיפרקו עול מעליהם הוא לא מוותר. השטן נראה אותו כאילו הוא מת כשהוא עלה להביא את הלוחות וגרם להם לעשות את העגל. השטן לא נח. הוא כל  הזמן רוצה להפיל את מי שעושה למען ה' יתברך.

למה, כי זה מקרב את הגאולה והוא ישחט. אז הו אל מסכים כי עתיד הקב''ה לשחוט ליצר הרע אז כל מקום שהוא רואה שיש מי שמקרב את הגאולה הוא נלחם.

והיגיע מצב שמשה רבנו איש האלוקים לא מצליח לשלוט על מהצב במה שהוא נענש , אחד העונשים שהוא נענש שלא נודע מקום קבורתו וזה רק בגדר שהקב''ה מדקדק עם הצדיקים כחט השערה. עכשיו מה יעשו דורות הבאים  אחרי משה רבנו אם יהיה מקירם כלאה שיעמדו נגד הדת. מה עושים במצב כזה? איך יעמדו נגד הפרצות שי בחומת הדת ואלה חוזרות ונשנות מידי יום ביומו, מי שיש שלו טמבלויזיה ודאי רואה  כמה מדברים נגד הדת, כמה מסיטים נגדה יש תוכנית קוראים לא 'הומוריסטית' של אחד שכל תוכנית הוא רק צוחק על הדת על התורה, על שומרי הדת, לא יאומן כי יסופר ואתם משלמים אגרה בשביל שהוא יעשה זאת. וכל המלחמות לעקור יהודים מן הישיבות להכניס אותם לצבא בכל מחיר, לא צריך כן צריך, עם בנות, עם חיילות באותו טנק. מה זה? מה זה? לאן לאן?

 וזה מצעד הגאווה, כל עיר כל מקום את הטינופת הזאת בכל מקום ואין פוצה פה ואין מצפצף והכל עובר ככה ועכשיו כולם שיווין שיווין והדתה, אסור ללמד תורה, אוי ואוי ועכשיו אתה יכול לשנות את המגדר, אתה יכול להיות בחור אתה יכול להיות בחורה. היום אתה רוצה להיות בחור אין בעיה אתה בחור.מחר אתה משנה בתעודת זהות אתה בחורה, אתה לא צריך לשנות מין אתה בחורה אתה בחורה כי כתוב שאתה בחורה, אתה יכול להיכנס למקלחות עם נשים. בלי לשנות את המין.

אתם שתי נשים אין בעיה יכול להיות לכם ילד, מאיפה הוא בא? אתם שני גברים?  יש כבר שלושה גברים שיש להם ילד. אלופי העולם מה זה? סדום ועמורה מי עומד נגד זה? מה עומדים נגד זה, מי צועק על זה על מה מדברים ?

 אי איי איי אז מלמדת אותנו התורה בפרשה הזאת סדר מיוחד לשעת סכנה רוחנית רחמנא לצלן. אם יש סכנה רוחנית לא מחכים על המנהיגים של הדור, אם לגדולי הדור שיהיו גדולים כמה שיהיו לא מחכים עד שיפעלו או יפעילו. אלא החוב מוטל על כל אחד ואחד לצאת לעזרת ה' בגיבורים. הנה,היה משה היה אהרון 70 זקנים, כל הגדולים בישראל, דור דעה מקבלי התורה, כולם היו דרגת נביאים, ובא רשע ועושה מעשה לעיני כולם רשע מכובד, נשיא בישראל ואף אחד לא עושה כלום, השתתקו כולם, רפיון. מה התורה מלמדת ''ויקום איש מתוך העדה ויקח רומח בידו''  מה זה איש מתוך העשה- בלתי מוכר בלתי ידוע, איש מתוך הקהל קם  נזכר הלכה לקח רומח בידו,  הסווה אותו אמר שגם הוא רוצה להיכנס לעשות מצווה זאת.  היו מבסוטים, שבט לוי השבט הקדוש  נכנס גם לאוהל מסכים עם הנשיא שלהם לעשות כזה מעשה בכבוד, הכניסו אותו, נכנס דקר אותם ונעשו לו 12 ניסים, הגביהה אותם יצא החוצה וכולם ראו את זה, עבר בכל המחנה להראות להם ואף אחד לא התנפל עליו ואף אחד לא הרג אותו ולא שום דבר, ה' שיתק את כולם וה' משבח אותו ואמר ב''בקנאו את קינאתי ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום'' הוא יחיה לעולם ויהיה קיים לעולם ופינחס הוא אליהו והוא יהי מלאך והוא יבשר את הגאולה. הוא יבשר את הגאולה.  לא יאומן כי יסופר.  אז רואים מפה שזה חוב שמוטל על כל אחד, אם אתה רואה מעשה שהמעשה הזה  היו צריכים המנהיגים גדולי הדור להגיד לפעול וכו, לא אומרים, מה אתה פטור?   הכתוב לא פטור. ולא רק שאתה לא פטור אתה יכול להציל את הכלל. אתה יכול להציל את הכלל. וככה למדו חכמים ז''ל מהפסוק ''אין חכמה ואין תבונה ואין עצה כנגד ה'' בכל  מקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב. לא ממתינים עד ההה יגיד לא יגיד, יש חילול ה' אי אפשר להגיד כבוד ההה בכבוד, תמחה. תעשה תפעל. לא חולקים כבוד לרב.  אבל לה שאדם מתוך הקהל יפעל  והגדול לא יפעל. איך זה יכול להיות שהגדול לא יפעל ואתה כן תפעל איך יכול להיות מה? כן,  זה שווים נכון כי כולם חייבים בתוכחה. אבל יש פה עוד נקודה איש מן השורה הוא לא חשוף לכל הזעזועים שפוקדים את המנהיגים בשעת משבר. נגיד יש עכשיו מנהיגים פוליטים דתיים רבניים יש עליהם לחצים, איזה לחצים, רוצי לגייס את הבני ישיבות מצד שני אומרים להם אם אלא תעשו ככה נעשה לכם  ככה, אם לא, נכביד פה אם לא נפרק, אם לא, לא תקבלו אם לא... יש עליהם לחצים כל הזמן ואז עושים מה עדיף מה משתלם מה כדאי כל מיני חשבונות כאלה ואחרים למה, הם נמצאים במשברים. אבל מי מסוגל לתפוס את העניין ביתר בהירות ביתר צלילות הדעת ולאזור כגבר חלציו לא שהיות נגד פרצה המתעוררת זה אדם מן השורה. כי הוא לא מבין למה לא עושים למה לא פועלים למה אף אחד.  הוא מבין כי אין לו בעיה, אין עליו לחצים אין לו כלום. לדוגמא בזמנו הייתי פונה לרב שטיינמן זצ''ל בכל מיני עניינים ציבוריים ושואל אותו מה לשעות אז הוא אמר לי אתה יכול לעשות אני לא יכול לעשות למה, אם הוא יעשה יהיה מחלוקת עם גורמים כאלה ואחרים. היה בצו לדוגמא שאדמור מסוים הוא החזיק מפעולות מסוימות של ארגון מסוים וההה שטינמן לא אחז מהארגון הזה  אבל אם הוא יוצא נגד הארגון הזה אז כאילו הוא יוצא נגד החסידות ואז יהיה כאילו מחלוקת בין  החסידות לבין הליטאים, פעם זה היה חסידים ומתנגדים. ועד שנהיה שלום בעולם כמו שאומרים, ביניהם אז הוא לא יכול לצאת אבל הוא אמר לי אתה צודק ואתה  יכול לדבר אבל הוא לא יכול. כי החשבון מפריע בשביל להשיג את זה, אחרת יהיה מלחמת עולם. אז ז''א לפעמים צריך שאדם מן השורה יפעל וגם ברור לו למה לא עושים, פשוט לו.  אבל בוודאי שיש מנהיגים שהם ערוכים היטב נגד הפרצה כמו אצל מרדכי. הנה לדוגמא במקרה של הגיוס מי שמע ויודע עשרות רבנים ספרדים עשו עצרת מחאה נגד הגיוס נגד החוק החדש ולעומתם הההנים הספרדים ששיכים לפוליטיקה התנגדו. למה אלה מתנגדים ואלה לא, מה הם רוצים שיתגייסו? אלא יש עלים לחצים ואלא רואים כמו שאומרים את הדברים ברור, אין עליהם לחצים אומרים מה הבנתי מה אתם רוצים שינקו לנו את הישיבות וייקחו אותם לצבא? וההה מזוז דיבר עכשיו השבוע גם על הדבר הזה, ואמר שאצלו בחור מהשייבה הלך תוך שבעה חודשים הוריד הכול כפר בכל.  בחור ישיבה למד בכסא רחמים ויצא לתרבות רה מהצבא, גייסו אותו.

אז הוא אומר מה פרוש, אם רוצים רבנים למחות יכולים למחות.  אז זה לא פשוט אבל כל בנ''א צריך לדעת שמה ישי בכוחו לעשות הוא חייב לעשות. לכן אמרו לנו חכמים כל מקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב. אבל יש מנהיגים שהם ערוכים היטב נגד הפרצה, למשל מנהיג כמו מרדכי היהודי. כתוב ''ומרדכי ידע את כל אשר נעשה'' ופרשו שהוא ידע שנגזר כליה על עם ישראל להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. 'וממתי נודע לו, מיום שקרעו לצלמו של נבוכדנצר 9 שנים לפני המשתה שעשה אחשווראש הן קרעו לצלם שעשה נבוחדנצר וחייב את העולם להשתחות לו, וכיון שישראל השתחוו לצלם אמנם הם השתחוו רק כאילו לפנים אבל נגזרה גזירת כליה, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי תלמידיו. אבל יש בעיה, אם הצעדים שנוקט המנהיג אינן מקובלים על הציבור או שהם דורשים גבורה מאוד גדולה אז מוטלת אחראיות על איש מן השורה להתנער מהמעמד הנחות שהוא מחשיב את עצמו ולהתגייס למערכה לפי צו השעה לחזק את המנהיג. כמו ששבט לוי עמדו לימינו של משה במעשה העגל. הוא צעק מי לה' אלי ונתקבלו אליו כל בני לוי.

או כמו בדורו של מרדכי היהודי שכלל ישראל שמעו לו אפילו שהדרך שהוא נקט לא הייתה לפי רוחם. הם אמרו שמרדכי מסכן אותם למה, הם הוזמנו למשתה של אחשווראש הוא אומר להם לא ללכת יהיה קטרוג בשמיים הגזרה תחול עכשיו אבל הם אמרו לו על פי שכל אם לא נלך המלך יעלב יפגע אנחנו מזלזלים בו הוא יהרוג אותנו אמר להם לא ללכת לא שמעו לו, הלכו ויצא הגזרה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים למה, שנהנו מסעודתו של אחשרווראש. עכשיו הוא תנהג בצורה מתריסה. כולם משתחווים להמן והוא לא יכרע ולא ישתחווה וזה הרגיז את המן מה זה הרגיז הוא  אמר לא שווה לי כל העולם  מכבד אותי משתחווה לי כל זה איננו שווה לי למה, בגלל שמרדכי היהודי לא שמשתחווה ולא קורע. ז''א הוא מסכן כאילו את ישראל. מרדכי. למה אתה מתגרה ברשע הזה? אבל הוא ידע מה הוא עושה  ,הוא עשה את זה והוא בסוף גאל את ישראל עם אסתר לפי ההוראות שהוא נתן לה והיא עשתה  מה שהוא אומר. והוא אמר לישראל ככה תקשיבו טוב אתם רוצים להינצל? אתם צריכים לצום 72 שעות רצוף שזה נחשב תענית 40. אם אתם צמים כולל הילדים כולם צמים 72, ובזה תתבטל הגזרה וכך היה.ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם והנה ישלנו פורים בזכות מרדכי ואסתר.

אז זה מנהיג שידע לעמוד נגד ההיגיון של הציבור הוא מסר נפש על פי דעת תורה שהייתה לו הוא הציל את ישראל.

אנחנו צריכים ללמוד מהעקדה, עקדת יצחק שזה בא ללמד אותנו לדורות שהדרך לבטל ניסיונות וגזרות זה רק על ידי מסירות נפש.

לפעמים הגזרה היא רק לפנים, כאילו.  והיא מתבטלת בסוף בלי שאף אחד יפגע כמו העקדה. ה' אמר לאברהם כך את בנך והעלהו לעולה. הוא חשב שהכוונה  להקריב אותו הוא בא לשחוט אותו אמר לו לא לא אל תוריד אותו. אומר לו אבל אתה אמרת לי, אומר אני אמרתי והעלהו, עכשיו תוריד אותו. לא אמרתי והקריבהו אמרתי והעלהו, העלית, יופי עכשיו תוריד. אז לפעמים גזירה היא רק לפניכם כאילו אבל בסוף אף אחד לא יפגע כי אם עושים את מה שצריך מתבטלת הגזרה. אבל לפעמים היא לא מתבטלת עד שתצא מסירות הנפש לפועל וגם ישפך דם על קידוש ה'.

פעמים כך ופעמים כך אבל בכל אופן מוכרחים להיות מוכנים למסור נפש. .הרי אנחנו אומרים בקריעת שמע ''ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך'' מה זה לאהוב את ה' בכל נפשך? אפילו בשעה שהוא נוטל את נפשך. בשעה שהוא גורם שיוציאו לך את הנשמה אתה צריך לאהוב אותו ולמסור נפש.

 מי ציפה והמתין כל הזמן מתי יתקיים הפסוק הזה בו? רבי עקיבא שאמר כל ימי הייתי מצפה מתי יבוא פסוק זה ואקיימנו. התקיים בו וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל והוא אומר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ויצאה נשמתו באחד.  יצאה בת קול מן השמיים ואמרה אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד.

אני לא נכנס לזה, יש הרצאות שדיברתי בזה אבל שתדעו שזימרי בן סלוא זה היה גלגול של שכם בן חמור. וזימרי בן סלוא התגלגל ברבי עקיבא.

בשכם בן חמור  עשה מעשה שלא יעשה עם דינה הבת של יעקב. והיא התגלגלה בכוזבי בת צור. זאת שזימרי בן סלאו היה איתה המידיינת. ואח''כ היא התגלגלה באשת טורנוסרופוס שרבי עקיבא התחתן איתה.

ושמעון ולוי הרגו 24 אלף איש בשכם בגלל המעשה שהם התעללו בדינה והם לא מחו ולא עשו להם משפט ומי שחייב בשבע מצות בני נח חייב שיהיה להם דינים ואם לא עושים כן הם חייבים מיתה אז משעון ולוי הרגו 24 אלף מהשכמים. הם עשו ברית.  כי שמעון ולוי אמרו להם אתם לא יכולים לקחת את הבת שתלנו אם אתם לא תעשו ברית, מכיוון שהם מלו הם התגלגלו עוד פעם והם ה24 אלף בני שמעון שמת עכשיו במקרה הזה של זימרי בן סלוא וכוזבי בת צור. והם ה24 אלף שהתגלגלו להיות התלמידים של רבי עקיבא.

וכתוב שבגלל שהם לא חלקו כבוד זה לזה הם מתו כולם. על מה הם לא חלקו, בגלגול הקודם שבגלגול הקודם הם לא התביישו והלכו למואביות ומדיניות ועשו מעשים שלא יעשו ולא מחו כשראו את זמרי בן סלוא אז על זה שהם לא חלקו זה מה שקרה.

בגמרא כתוב שני פעמים, פעם כתב שהיו לו 24 אלף תלמידים ופעם כתוב שרבי עקיבא היו 12 אלף זוגין. ז''א 12 אלף זוגות זה 24 אלף אז למה כתוב ככה וככה בגלל שבהתחלה הם נכנסו לאוהלים של המואביות והמדיניות והיו מתביישים עדיין. אח''כ הם נכנסו שנים שנים ועשו מעשים שלא יעשו לכן כתוב ''ויצמד ישראל לבעל פעור'' מה זה יצמד, נכנסו צמד צמד. זוגים זוגים לכן כתוב ש12  אלף זוגים, מה זה זוגים אותם זוגות שנכנסו הם חזרו בגלגול לתקן.

ואז הוא תיקן כשהוא אמר שמע ישראל ה' אחד. למה הוא תיקן באחד?

כשזימרי עשה את המעשה עם ישראל היו בוכים ומה אמרו, קריאת שמע.. כי כנגד חילול ה' שעה זימרי הם עשו קידוש ה' בקבלת עול מלכות שמיים מי גרם להם שהם יגידו קריאת שמע? זימרי, מי זה זימרי- רבי עקיבא.אז הוא צריך לתקן בקריאת שמע באחד ולכן הוא תמיד חיכה מתי יגע הזמן שהוא יוכל לתקן.  ויש בזה הסבר נפלא שפעם אחת הוא היה מקפח תמיד אצל הקיסר את טורנוסרופוס. זה היה שר אחד והוא היה מקפח אותו מתווכח איתו פוגע בו מעליב אותו, רבי עקיבא היה מזלזל בו. והוא בהא עצבני הביתה ואמר לאשתו תגיד לי מה אני יעשה לו לרבי עקיבא הזה  גמר עלי מבזה אותי והכל אמרה לו תן לי רשות ואני אפתה אותו. היא היא כוזבי בת צור. ואז היא אמרה אלך ואפתה אותו. אז היא  באה לפתות אותו הייתה אשה יפת תואר וכשהוא ראה אותה אז כתוב שהוא רק בכה ושחק.  רק. מה זה רק. ירק. וירק לפניה, למה היא שואלת אותו מה עשית? אומר לה את טיפה סרוחה את רוצה להחטיא אותי? אז הוא ירק. אח''כ הוא בכה. אמרה לו למה זה? אמר לה ''על היה שופרא בלי בעפרה'' אני בוכה על היופי הזה שיבלה בעפר. ולמה שחקת? לא גילה לה, למה, הוא ידע שהיא תהיה אישתו בסוף אז הוא לא גילה לה. 

עכשיו מסבירים מה זה, רבי עקיבא ראה שהיא יפה והוא בוכה מה, שהיופי שלה יבלה בעפר, כל בנ''א בסוף הולך לעפר, עליה אתה בוכה, למה מה קרה? אלא אומרים על פי הגלגולים כשאדם חטא והו אמת הו אבא בגלגול, עכשיו איזה גלגול יקום בתחיית המתים? עם הגוף שעשה את עיקר התיקון היות ועיקר התיקון של שכם בן חמור, זימרי בן וסלוא, זה היה רבי עקיבא אז יקום רק רבי עקיבא בגופו והגוף של זימרי בן סלוא נשיא שבט השמעוני לא יקום אז הוא בכה על היופי של נשיא שבט ישראל שהיה אמור לקום בתחיית המתים והוא לא יקום כי הוא קלקל והוא לא יקום ועכשיו שהוא ראה שהוא תיקן ויכול היה לתקן מה שבגלגול קודם לא תיקן וחטא אז לכן הוא בכה על היופי הזה וכו.

ויש בזה עוד עניינים אבל בהרצאות אחרות הרחבנו. מכל מקום אנחנו רואים פה שמוכרחים למסירות נפש אבל לפעמים אדם מחליף גזירה בגזירה יותר גרועה.

כמו שטענה מרים הנביאה לאבא שלה עמרם, אבא של משה ואהרון. אמרה לו גזירתך קשה משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקבות, מה פרוש, כשעמרם ראה שיש גזירה של פרעה שמי גזר אותה, בלעם הרשע זה אותו בלעם של הפרשה הוא גזר ''הבה נתחכמה לו'' להשליך את הילדים ליאור. אז אמר עמרם אין טעם להוליד, בשביל לא להוליד עמד וגרש את אשתו, עמדו כולם וגרשו את נשותיהם. באה מרים ואמרה לאבא שלה אבא, הגזירה שלך יותר גרועה משל פרעה הוא גזר על הזכרים להמית אותם ואתה גוזר גם על הנקבות, אז רואים מפה שלפעמים אפשר להעביר גזירה  לגזירה יותר קשה.

ז'א במקום לפטור את הבעיה של הגזירה עושים מעשה שיגרום לגזירה יותר קשה בסוף הוא שמע בקול ביתו הקטנטונת וחזר בו וחזר וקידש את אשתו וכולם חזרו וקידשו את  נשותיהם.

כמו כן במקום שצריך, צריך לצאת חוצץ ולמסור נפש על קיום התורה עד שתתבטל הגזירה, אבל מה קורה, אנשים מסתתרים מאחורי טענות, לא השתגעת זה פיקוח נפש, אתה יודע מה יעשו לנו זה פיקוח נפש. ואז מתירים לעצמם לדחות את כל התורה כולה למה, באים בטענות של פיקוח נפש, פיקוח נפש אנחנו לא מחוייבים. במצב כזה צריך שיקול דעת גדול אחרי שמתירים מטעם של פיקוח נפש דוחה את כל התורה האם באמת אחרי הדחייה הזאת עוד יישאר משהו מן הנפש? הרי אם אתה תעקור את התורה ממך על ידי שתגיד שפיקוח נפש דוחה את כל התורה, תישאר לך בסוף תורה או שתהיה אפיקורס בסוף? העיקר לחיות.

 והאמת היא שבמה שנוגע בהמשך של כלל ישראל אי אפשר להתעכב עם חישובים של פיקוח נפש.  ויש גמרא (גיטין נו) עם קמצא ובר קמצא  שהלך אח''כ להלין לקיסר, תקריב קרבן ותראה שהם לא יקבלו, תעשה בו מום ותראה שלא יקבלו אותו, אבל איזה מום מום שאצל הגויים זה בסדר הם יכולים להקריב בבמות שלהם אבל אצל ישראל לא. ובאמת לא רצו להקריב היה בו מום, גילו ביקרו אותו וראו שיש בו מום אז מה קרה? חכמים רצו להקריב למרות שיש בו מום משום שלום מלכות זה סכנה, פיקוח נפש. אההה אמר להם רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומים קרבים לגבי  מזבח'' אתם יודעים איזה טעות תצא מפה שכולם יגידו שמותר להקריב מומים, הנה הקרבנו  מומים. .בעל מום  אז אמרו אז מה נעשה? נהרוג אותו שלא ילך ויעשה לנו צרות אצל הקיסר. אמר להם רבי זכריה אוי ואויי מה יגידו שמי שמטיל מום בקדשים יהרג. ז''א מי שהטיל מום הוא גרם שיהיה מום הבהמה אז הו ייהרג ויגידו דין חדש הרי שהכניסו ממש את כל הציבור בסכנה כדי שלא ישתבשו דורות הבאים בהלכה לחשוב שבעלי מומים קרבים על המזבח או שמי שמטיל מום בקודשים חייב מיתה ובסוף באמת מה  אמרו אמרו שמשום ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס  חרב בית מקדשינו  ושרף היכלינו וגלינו מארצינו .

וכן מצינו ברבי יהודה בן בבא שמסר נפש על הסמיכה שלא תתבטל מחמת גזירת מלכות, מזר נפש ממש הוצא להורג למה, שלא לבטל את הסמיכה לסמוך את החכמים שיהיו בעלי הרואה אז על אחת כמה וכמה שמוכרחים למסור נפש על המשך קיום התורה בכללותה ולא להירתע משום דבר. למדים מאברהם אבינו שהלך לעקדה עד צווארו במים. וכשהנהר כבר שטף, השטן נדמה לו לנהר בשביל שלא ילך לבצע את העקדה ואנחנו נזכה כל האלפי שנים אח''כ בזכות העקדה להינצל, מתי הוא צעק בתפילה? שהיגיעו מים עד נפש. אבל הוא עשה הכול בשביל לקיים את רצון הבורא. אותו דבר נחשון בן עמינדב שקפץ לים עד הגיעו מים עד נפש עד האף שלו, די.  הוא הולך להיחנק. ואז נבקע הים. ה' רוצה מאיתנו מסירות נפש.

איזה פנים היה לנו היום אם היינו פותרים את עצמינו בטענה של פיקוח נפש דוחה את כל התורה לא היה נשאר שום תורה, גם ככה אנחנו רואים שבקושי נשאר משהו, והיום מתירים זה ומתירים זה לא נורא לא נורא יותר טוב, כדאי,  אהה זה פחות זה הרע במיעוטו, נו מה לעשות זה הדור, כל מיני חרטות כאלה וואי וואי וואי

 נבילות  וטרפות, אז מה נאכל ,מה נעשה? כולם שוחטים ככה אז מה נעשה מה נאכל וככה מוותרים על התורה לאט לאט לאט לאט לא נשאר בסוף שטם דבר. תיכף תשמעו דבר שאתם לא תאמינו אבל מה לעשות העובדות מדברות בעד  עצמם. 46 במתחמת יפן בשנת תרס''ה מחמת אימת המלכות לא הייה אפשר לשלוח שדרים לחו''ל. ז''א שדר זה שלוח שיוצא מטעם הישיבה לגייס כספים להחזיק את הישיבות ומצב הישיבות היה בכי רע. ואז כינסו אספה גדולה בוילנא והשתתפו בה כל הגדולים וכל הרמי''ם וראשי ישיבות, והגיעו למסקנה אין עצה אחרת אלא יצאו מכל ישיבה זוגות זוגות של רמי''ם ומנהלים ייסעו בתוך המדינה יחלו בני נדיבי עם ללטובת הייבות כי המצב קטסטרופה. הסבא ז''ל גם היה מן המוזמנים אבל הוא העריך את המצב אחרת הוא שם דגש על הכנה הרוחנית ולא הגשמית. לא אם יהיה אוכל או יהיה כסף להחזיק את הישיבה. הוא הסתכל מה תהיה הסכנה הרוחנית אם יעזבו הההנים החושבים ללכת לגייס. וכשעמד על רגליו ואמר לדעתו יש לדון על שאלה יותר יסודית כי אם יישארו הישיבות ללא הרמי''ם הההנים שמלמדים את השיעורים והמנהלים לתקופות ארוכות, לפי המצב הירוד ששרר אז יש חשש שלא יהיה כבר שיחזרו למי להביא את הכסף למה, שהבחורים ייסעו לישיבת נידה או ישבת אודסה שהם היו כבר ישיבות מודרניות ולקויות בהשקפתם, להם לא היה חסר כסף ולכן מיד קם ועב באת האסיפה. כשהוא חזר לישיבה  קיבל מכתב תורה ממרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ''ל על המעשה הנועז הוא עשה.  בסוף אפילו שהוא לא השתתף בתוכנית של האסיפה ולא שלח אנשים לגייס כספים, עזר לו הקב''ה להחזיק מעמד והרוח בתוך הישיבה התרומם הההה הודות לנוכחותו. עכשיו מפה לומדים שצריך לעשות חשבון הרוחניות יותר מחשבון הגשמיות. ובזמנים נוראים כאלה מוכרחים לערוך תמיד חשבונות של מסירות נפש, לשמור על הערכים של הרוח שלא ישטפו מהמים הזידונים כמו שעשו פינחס ושאר הצדיקים.

 ואסור להתעכב מחמת חשבונות של כבוד, אפילו כבוד שמחויבים פה על פי דין שחייבים לכבד את ההה אל כתוב במקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב וכל שכן מחמת חשבונות של סידור כזה או כזה אלא צריך  מסירות נפש כדי לבטל את כל הגזירות

נשאלתי האחת ההרצאות האחרונות על ידי שואל שאלה, אני ירה לכם  סרטון של השאלה ושל התשובה ואני ישאל אותכם מה דעתכם ואחרי זה אני ימשיך. אם אפשר בבקשה, זה נוגע למה שלמדנו אז בואו נראה מה החיוב המוטל על כל אחד. בבקשה

-הצגת סרטון-

שואל: כבוד ההה

ההה: כן יעמוד כבודו

שואל: מתי כל האמת על ארגון הדרדרות יצא לאור בשביל להעיר את כל ישראל?

ההה: תראה עכשיו אחד המרצים שלהם קוראים לו אבי עידן . שלחו עכשיו תסתכל בהדרדרות יש שמה אותו זה בנ''א שחזר בתשובה דרכי והוא דיבר בתאטרון הקאמרי עם גילה נורפמן שהיה את  הסרט הרסת לי את החיים ועכשיו הם שולחים בכל הקבוצות שהוא לבשו בבגדים של הבונים בחופשים והוא קורה אנשים לבוא אליו לבונים החופשיים להיות חברים בבונים החופשיים. זה כת ששותים דם של בני אדם של חתולים, הם סוגדים לשטן, זה עבודה זרה ממש והבנ''א הזה בתפקיד מטעם שס במועצת אלעד והוא בהדרדרות והיום הוא עם בגדים כאלה אתה מבין שהולך עם הסמל שלהם והכל.  ואומר לכולם לבוא לבונים החופשיים. אתה מאמין דבר כזה? והם לא מורידים אותו. הנה אני יקריא לך מה שכתוב  תכף תראה לא יאומן כי יסופר.  לא יאומן כי יסופר.

הנה, אבי עידן בפוסט שלו ''סיימנו עכשיו מפגש בלשכה שלי של הבונים החופשיים וקיבלנו החלטה לפתוח את השורות ולקבל אחים חדשים, זה מרגש. אם יש מכם מישהו שרואה את עצמו מועמד והנושא מרתק ומסקרן אותו ומעוניין להצטרף להילה החזקה בעולם שמונה מיליוני אחים בכל רחבי העולם שיפנה אלי בפרטי'' תצלם בקשה את התמונה פה.  רואים? תפתח שיראו גם את הכתוב שכותב.אלי בפרטי, תפתח. זה מה שהוא כותב. לא יאומן כי יסופר אתה מבין זה החבר'ה הוא היה קאווצ'ר כמו שפנגר קאווצ'ר. הכל זה בא מהמזרח. בא מהכתות שהיו בחוץ לארץ עובדי עבודה זרה ואנשים האלה נטמעים בתוך הקהל ומחרבשים להם את השכל ובסוף זה כסף רק כסף מחפשים וזה מה שהתוצאה.

 

טוב תודה. מה אתם אומרים? אתם רוצים להתחבר לבונים החופשיים? מה זה,זה טוב זה אחווה זה  צדק זה חסד זה צדקה. זה גויים זה כל הדתות זה גם נוצרים גם מוסלמים גם יהודים יש לשכה ואתה קורה להם ועושים חסד. זה מה? זה עוד נהר של השטן אתה אומר.. האאא יאא. עכשיו אני נותן לכם שיעור שתדעו איך מצוות למחות באנשים כאלה ותשמעו מה קרה

אז אני אתם יודעים בתור רב צריך אדם למחות, אם הוא שומע על דבר שהוא אסור על פי התורה או תופעה מתחדשת צריך לעקור אותה באיבה. זה חובה, לא רק על רב. כמו שלמדנו כל בנ''א שהוא רואה מעשה שלא יעשה חייב למחות כל שכן אם רב ואם הוא נשאל על כך אז הוא חייב למחות אם לא הוא ייתפס בעוון. אז ז''א אנחנו היינו צריכים למחות ועוד יותר בגלל שהוא איש ציבור והוא משפיע והוא נציג של שס של מפלגה חרדית ואתה אומר לקרא לאנשים לבוא במקום לתורה, במקום לחזור בתשובה במקום לשיעור תורה לבוא להיכנס לכת של גויים שמה זה? עבודה זרה.

תשמעו מה האיש ברוב חוצפתו עושה.  הוא התראיין כי שמעו שאני מדבר נגד, אז יש מקומון 'כל הזמן ' באלעד שראיינו אותו ושאלו אותו על זה, תכף נעמוד על מה  הוא ענה ומה אני עונה לו על מה שהוא ענה. אבל  הוא שולח לי ברוב חוצפתו מכתב מעורך דין.

לכבוד מר אמנון יצחק מי שולח לי? מי? בחנ''ש מה זה בחנ''ש, הבחנ''ש מאלעד. בחנ''ש זה בונה חופשי נציג  שס. אז הבחנ''ש שולח לי מכתב והנידון פגיעה בשם הטוב. הוא בונה חופשי זה שם טוב איך אתה פוגע לי בשם. מרשי מר אבי עידן הסמיך את ידי לפנות אליך בעניין של הנידון בסרטון וידאו בתאריך כך וכך  וכך וכך במסגרת הדברים בסרטון הנך נושא בפני קהל מאזינים רב ככל הנראה בעיר יבנה, טענת 'טענת' כי מרשי חבר במסדר הבונים החופשיים. אני טענתי או שהוא אמר? מי שלח? טענת. שהוא לדבריך בכל ששותים דם של בני אדם של חתולים סוגדים לשטן, זה עבודה זרה ממש. הוספת והעליתי תמונה שמרשי פרסם בפייסבוק לבוש בסמלי  הבונים החופשיים כדי לחבר בין הדברים שאמרת לאדם עצמו. שקר וכזב. אני אמרתי שהכת הזאת היא כזאת לא אמרתי שהאדם הזה שותה דם  חתולים אני רק אמרתי מה הכת ואני אמרתי מה הוא פרסם.  'צוואי דינים' שני דברים שלא מתחברים ותכף תבינו גם למה.

דבריך מכפישים הם אמירות שיקריות בלתי מבוססות, אגדות והבלים, אשר אין כל קשר בינם לבין המציאות, מסדר הבונים החופשיים איננו כת, לא נערכת בו סגידה לשטן ובוודאי שחבריו אינם שותים דם של בני אדם או חתולים במסגרת פעילותם במסדר ומרשי הינו איש ציבור חבר מועצת העיר אלעד מטעם סיעת שס, ודבריך אשר מופצים גם בפני קהל חי וגם  בסרטון המפורסם באינטרנט גורמים לפגיעה קשה מאוד בשמו הטוב וכן בתדמיתו של מרשי ועלולים, עשויים לגרום לו לנזקים  לא מבוטלים בתחום הפוליטי. ופעולותיך אלו עולות כדי עבירה או עוולה אזרחית לכאורה על חוק איסור לשון הרע וכו.

... כן לפני שבוע וחצי משהו כזה

עכשיו בואו תשמעו איך זה מתקדם מפה, הולך להיות לכם ערב נחמד כי אני מתכוון לענות לו.

אז קודם כל שתדעו מי זה הבונים החופשיים בקצרה. אני ליקטי לכם מויקיפדיה, יש עשרות אלפי אינפורמציות עליהם אבל אני אמרתי רק בקצרה בקטנה, כולם יודעים מה זה ויקיפדיה, אז כתוב ככה:" הבונים  החופשיים, באנגלית זה נקרא ''freemasons'' ארגון סתרים, סתרים אחוותי מלשון אחווה, בינ''ל רחב היקף. לפי הגדרתו זהו מסדר, אתם יודעים למי אומרים מסדר, רק בנצרות יש מסדרים. מסדר בעל תורת מוסר מצועפת במשלים ומתוארת בסמלים .באנגלית הם נקראים ''פרי מייסון'' או לעיתים 'מייסונס'' בלבד. יש להם שלושה עקרונות מרכזיים: חופש, אחווה ביו האחים ובין בני האדם,  ושיוויון, כל אלא נגד הדת היהודית.

חופש, אצלינו כתוב רק במתים חופשי איזה חופש, ממה אתה חופשי? איזה חופש, יש תורה יש מצווות מהבוקר עד שאתה הולך לישון כל החיים כולל בקבורה ישי דינים והלכות, מה זה חופש?

אחווה בין האחים ובין בני האדם. בין האחים בכוונה אלא שבכת, ובין בני אדם. מה אתה אומר? כתוב ''וחי אחיך עימך'' במי? במי שעושה מעשה אחיך ,מי שלא עושה מעשה אחיך כתוב ''ולא וחי אחיך'' לא עושים איתו צדקה ולא עושים איתו חסד. הלכה בשולחן ערוך. אז זה נגד התורה

אח''כ שיויון, איזה שיויון, ממתי יש שויון אז מה כהן לוי וישראל שווים? אז הכול שיויון? אז רב ותלמיד זה שווה? אז מלך ואדם פשוט זה שווה? אז זה אלוקים ואתה זה שווה, הכול שווה? מה שווה? זה נצרות פרוטסטנטית, שוייון.

זה שלושת העקרונות, זה כבר סיבה שאסור לך להתקרב, עוד בלי כלום, אח''כ שימו לב, 'הכנסייה הקתולית לחמה בבונים החופשיים בראשית כקיומה ומשטרים רבים בהם הפשיזם והנציזים רדפו אותם, משטרו של פרנקו בספרד הוקיעה לעיתים קרובות את הקונספירציה 'יודומיסוניט' וגם בארצות הקומוניסטיות למעט קובה ומדינות ערב נאסר עליהם לפעול והם הוקעו כבעלי נטיות חתרניות או קפיטליסטיות. זה כולם נלחמו בכת הזאת שנקראת 'פרי מייסונס' הבונים החופשיים'. מסדר הבונים החופשיים אוסר על חבריו בתוך הלשכות, כל אחד יש לו לשכה. ובעת פעילותם, שימו לב, לעסוק בענינים פוליטים או דתיים. הוא לכאורה גם פוליטי והוא גם דתי. לכאורה. אז איך הוא מסתדר על זה? מה הוא מתערטל לפי שהוא נכנס ללשכה הוא חסר זהות פתאום שהוא נכנס? אחים רבים בהיותם בעלי  מעורבות חברתית גבוהה נטו במשך השנים לתמוך במטרות פוליטיות מסוימות מחוץ למסדר, והם לחמו  בעיקר למען זכויות האדם. הבונים החופשיים שהיו  מעורבים מהפכות במאה ה19 בעיקר עשו זאת כי לא ראו בשלטון נגדו לחמו את השלטון שבו הם אמורים לתמוך בהיותם בונים  חופשיים. שימו לב מה מחויב כל בונה חופשי. מתחייב לשמור אמונים למדינתו ולחוקיה, לא לדתו. הוא לא יכול להיות דתי. אין דת. נטולי דת. למי כן יש מחויבות, למדינה ולחוקיה

הבניה החופשית היא אומנות איזוטרית כלומר חלק מדרכי פעולותיה אינם גלויות לציבור הרחב. הבונים החופשיים נותנים מספר סיבות לכך. אחד מהם  הבניה החופשית עושה שימוש בסדרה בל טקסי קבלה הנקראים דרגות. הדרגה הגבוהה ביותר היא הדרגה השלישית. יש לו את הדרגה הזאת. הוא מאסטר מייסן יאבבאי, שיטה זו היא פחות אפקטיבית אם הצופה יודע מראש  את העומד להתרחש ויש דרגות אח''כ מדרגה 4 עד 33 שהם לא חלק מהבניה החופשית אלא מהארגון הנלווה שנקרא 'הנוסח הסקוטי' עכשיו מן הבונים החופשיים מצפים להפגין סובלנות- אז איך אתה שולח מכתב מעורך דין? אתה צריך שיהיה סבלנות תתבייש לך. אתה לא מקים את החוקים.

ומקום המפגש שלהם זה בלשכה והבניה החופשית מקבלת לשורותיה חברים כמעט מכל דת שיהא כולל זרמי נצרות, יהודים מוסלמים בודהיסיטים. והכל והסובלנות תלויה בענף המסוים של הרשות המסונית שבא אנחנו עובדים. באופן כללי מה הדרישות שדורשים מאדם להיות בונה חופשי, דבר ראשון להיות גבר. רובם לא מקבלים נשים. הם אמרו שויון אבל. לאא אבל בלי נשים. איך הם יסתדרו עם השמאל בארץ?

דבר שני אתה צריך להאמין בכח עליון, לא אלוקים. וכח עליון תכף נבין מי זה,

אתה צריך להיות לפחות בגיל בן 18 עד 25 אתה גם צריך להיות בריא בנפש בגוף בעל רמה מוסרית גבוה- מה זה אומר לא אומרים. איזה פתק אתה צריך להביא מהרופא- לא אומרים. ואתה צריך להיות חופשי. הכנסת נשים עדיין עניים מעורר מחלוקת בלשכות הההות. הבונים החופשיים מתבססים במידה רבה על הסמלים של הבנאים ממי הביניים ומי שלא יודע הם תולים את עצמם ואת מקורם ותחילתם במגדל בבל! מגדל בבל זה היו הכופרים שעמדו נגד ה' וסגדו לשטן. וככה אומר  רבי נחמן מברסלב שהפרי מייסן אלא מבוני המגדל.

ואחד הסמלים המרכזיים זה המחוגה ומד הזווית והם מסודרים בצורה יוצרת ריבוע וכו וכו

אני לא ימשיך להגיד להם עוד כמה דברים אבל תסתכלו בויקיפדיה רק נתתי לכם את ההתחלה,ויש שלוש דרגות בבניה החופשית יש תלמיד בונה יש חבר בונה ויש רב בונה. הוא רב בונה- מאסטר מייסן. עכשיו צריך לדעת עוד דבר אחד הבניה החופשית קשורה לגופים שהם כמו 'הנוסח הסקוטי' או 'נוסח היורקי' וכל מיני שמות רעים שיש פה. הגופים האלה הם  אגודות שמטרתם להרחיב את הבניה החופשית להיטיב עם  הקהילה ולסייע עם הנמנים על שורותיהם. היטיב את דרכיהם. עכשיו וכמה מהגופים האלה יש גם דרישות דתיות נוספות. אמרתם בלי דת, אין דתות... לא, כשאתה עולה דרגות אז מתברר לך שלכת הזאת יש דת והדת הזאת היא הדת שדיברנו ותכף תשמעו מה אומרים עליה גדולי ישראל.

עכשיו אני מביא לכם את גדולי ישראל שיצאו נגד הבונים החופשיים.

מרן החיד''א 'במעגל טוב' עמוד 64 יוצא נגד הבונים החופשיים

רבי נתן מברסלב, רבן של ארם צובא בספרו 'שארית יעקב' עמוד 64 שנת תרפ''ט במהדורת אהבת לשום ירושלים תשס''ב יוצא נגדם.

הגאון רבי יצחק אקריש בספרו 'קריית ארבע' הוא בעל ה'באר שבע' הוא כותב, שימו לב מה הוא כותב,''מצווה רבה וחיוב הרמיה עלי, יש לי מצווה רבה וחוב מוטל עלי להודיע על דין עסק ביש של 'פרי מייסן' הבונים החופשיים כי נתברר לנו על פי מגידי אמת, ז''א בעדות בבית דין, כי אמונה הלזו היא בת בלייעל עבודה זרה גמורה, שור שפוע ראש מדור הפלגה בונה מגדל בבל. וכן מבואר בספר 'אשל אברהם' רבי אפריים חיות ליברנו תקע''ט והדבר מפורש בפרקי רבי אליעזר הגדול בפרק לו' שזה עניין הטרפים שהיו ללבן בהארמי  והם תולים את גדולי ישראל ואומרים כאילו  בימי דוד ושלמה עליה השלום הם אומרים שהם גם היו בכת שלהם. והם לוקחים ועושים עמודי יכין ובועז כמו שהיה במקדש. וגם הבן איש חם יוצא נגדם 'בבן יהוידע' עמוד 426 וגם בתוכנת אוצר החכמה והרד''ל על פרקי רבי אלעזר ושמה מובא גם כן  בהערה יז' עמוד 288

עכשיו ארגון הבונים החופשיים מתמם ומציג עצמו כארגון חסד אבל שוכח להזכיר שהחסדים שלו מופנים רק לחברים בארגון. או אלא שהוא רוצה לגייס לצרכיו כמו החסידה שהיא מתהדרת בחסידותה אבל היא עושה חסד רק עם חברותיה ולכן החידה היא טמאה ואסור לנו לאכול אותה היהודים.

טוב, זה בנוגע עכשיו למה יצאו גדולי ישראל אז ברור שמצווה וחובה על כל יהודי לצאת כנגד כל בונה חופשי בונים חופשיים ובפרט חרדים חופשיים.

והראשון שהעיז פניו להגיד את זה בפרהסיה זה הבחנ''ש מאלעד בונה חופשי נציג שס.

עכשיו במקומות 'כל הזמן' באלעד כותרת אתה יכול להראות בקשה את  הכותרת

''חבר המועצה התגלה בחבר בבונים החופשיים'' אז כתוב כאן שאחרי הפרסום ש הפוסט תקף ההה אמנון יצחק בשיעורו את חבר המועצה אבי עידן וכנראה גם ראה בדבר הזה כאפשרות להתנגח בתנועת שס וארגון הדברות שלו יריבות קשה עם שניהם בהרצאה שמסר באייר.

ואז הם מביאים את מה שראיתם בסרטון ומה אני עניתי ועכשיו אני עונה על מה שהם פרסמו שימו לב.

 יצחק המשיך ותקף שזה כת ששותים דם של  דני אדם של חתולים והם סוגדים לשטן, זה  עבודה זרה ממש. 

עכשיו אני משיב: אכן באינטרנט יש סרטונים  ועובדות של מי שהיו בכת הזאת וצילמו במצלמה נסתרת את המעשים ורואים ששותים דם של עיזים.  ושמים חרב ומשביעים את האדם שאם תגלה את הסודות נהרוג אותך. ז''א כשעולים  למדרגות מסוימות, ההה הדיה ההה של אילת אמר שהוא היה בונים החופשיים והוא אומר שמדרגה 7 זה איום ונורא. הוא רק הגיע לדרגה 3. הוא אומר במפורש יש הקלטה שלו ביוטיוב אתם יכולים לשמוע.

וכן כל גדולי ישראל  יצאו נגדם וקראו להם כת של עבודה זרה ביחסם את עצמם לבוני מגדל בבל שעבדו לשטן וככה אמר עליהם רבי נחמן מברסלב, וכדאי לשמוע את ההה דב ברקוביץ יש סרטון 18 דקות אם אתם שומעים אותו, הוא שוחח עם הבחנ''ש ולא תאמינו מה הוא אמר לו אתם לא תאמינו מה הוא אומר לו, תכף אני יציין כמה נקודות. הוא דיבר עם הבונה החופשי אבי עידן וליגלגת עליו על השכלתו וידיעותיו לגבי האינפורמציה שחסרה לו אם בכלל. ושמדינות שלמות ומשטרים שלמים מאות בשנים נלחמו ואפילו הוציאו להורג את חברי הכת אז אם זה כת כה חיובית, כיצד רוב העולם לא ראה את מה שהבונה החופשי אבי עידן רואה ומציע לכם יהודים יקרים שתחליפו את החסד של התורה ומצוותיה ''לחסד'' של כת מסתורית של כל הדתות אבל מבלי דת, לעשות בעבורה ולא בעבור ה' אלוקי ישראל. יש חרדי צריך לעשות.

עכשיו אני אמרתי שהבנ''א הזה משמש בתפקיד מטעם שס במועצת העיר אלעד והוא בהדרדרות קורא לכולם להגיע לבונים החופשיים. אתה מרצה מטעם ארגון שמקרב כאילו יהודים, זה מה שאתה מציע להם במקום לקרב אותם לתורה?

ומה הוא אמר לרב דב ברקוביץ, אתם יודעים מה הוא אמר לו? הוא שאל אותו איך אתה פועל נגד איסור של גדולי ישראל יצאו נגד הבונים החופשיים והנך נגיד שס בעריית אלעד. לא תאמינו מה הוא ענה לו: ממתי בשס שומעים לגדולי תורה? הוא אמר לו אני לא דתי בכלל. אמר לו אני לא דתי. אני עבד ה'. יש כת שקוראים להם עבדי ה' הוא עבד ה'. הוא כמו משה רבנו עבד ה'. מה עבד ה' קורא לאנשים יהודים לבוא לבונים חופשיים שעכשיו קראנו בויקיפדיה קצת מה זה, ומשענו מגדולי ישראל מה אומרים עליהם והוא לא מעניין אותו הוא גדול יותר מכל הגדולים מהחיד''א מהבן איש חי מרבי נחמן מכולם הוא יותר גדול, הוא אומר מה הם מבינים בכלל הההנים? הוא צוחק עליהם. הוא אומר לו ההה דב ברקוביץ, גדולי ישראל יצאו נגד, הוא אומר מה הם מבינים בזה, אני  נמצא שם.

שמעתם בנ''א כזה? עכשיו בשיחה איתנו אומר הכתב: מסביר עידן זה כמו מועדון חברים נפגשים פעם בחודש ומדברים על דברים מעניינים, כמו הסטוריה פילוסופיה למידה ועוד וגם ויוזמים פעילויות לטובת החברה'' ואני עונש לו על זה: בונה חופשי על מי אתה  מחרטט? אתה יכול לדבר בלשכתך על מה שאתה רוצה אבל הבונים החופשיים ומטרתם לפי  הפרסומים הההים אינה מכוונת לזאת. בעצם ההשתייכות אליה הרי זה כעובד עבודה זרה בשיתוף והיא אסורה על ידי גדולי ישראל נקודה. 

 עכשיו הוא מנסה להסביר, עידן מסביר את הדיסקרטיות שעליה שומרים בארגון הוא אומר היא אינה  עקרונית,  אלא זה אלמנט שנשאר מהעבר, זה יותר בשביל גימיק, פחות בשביל הצורך, כי זה מוזר למה אתם מסתירים מי אתם, הכול בסוד, אי אפשר להיכנס לא נותנים לחדור, מה קרה? זה מה שהוא טוען זה רק גימיק.

ואני עונה לו: דברי הבל של בונה חופשי בחנ''ש שכמותך, זה גימיק? במשך מאות שנים אתם עושים בבונים החופשיים גימיק ומוכנים למות ולהירצח בגלל שאתם לא חושפים את מה שמסתתר מאחורי הכת מגלל זה הרגו בכם, אז מה אתה אומר לי, אתה אומר זה גימיק, להסתיר את הסודות הכמוסים, תספר לסבתא שלך אומרים ביידיש, זה נקרא בובא מיייסעס. סיפורי סבתא.

והוא ואמר ככה: אני חבר בארגון מאז 2005 הקריטריונים הם להאמין באל אחד שברא את העולם. שקר וכזב בחנ''ש להאמין בכל עליון. אתם יודעים איך הם קוראים לכוח עליון? המהנדס העליון.  ועוד שמות. איזה שם שתרצה העיקר להאמין בכל עליון, לא מגבילים אותך, גם שטן.

שואל אותו הכתב: תגיד לי מה פשר הפוסט שפרסמת, למה פרסמת כזה פוסט, למה אתה אומר לאנשים לבוא? אז הוא אומר לו ככה: הבונים החופשיים  אף פעם לא היו מיסיונרים, זה תמיד עבד ככה שבונה חופי הביא את הבן שלו אח''כ אחד מהבונים היה מכר ונראה לו מתאים והציע אותו כמועמד אף פעם לא היה גיוס המוני, במפגש האחרון דיברו על זה שקצת נרדמנו ואף אחד לא טורח לצרף בונים חופשיים וממילא הבניה החופשית בארץ מצטמצם.

תקשיבו מה ההוא אומר אז עשיתי את מה שאני יודע הכי טוב לעשות לשווק ופרסמתי את שפרסמתי וכשעשיתי זאת, מרוב  שהוא חכם, לא ידעתי שיהיה כזה באז.

אז נאי יגיד לכם אני מכיר אותו אני החזרתי אותו בתושבה ואני יספר לכם קצת משהו ואני  יזכיר לך בחנ''ש שאחרי שחזרת לכאורה בתשובה לאור מעשיך הנוכחיים  באת לעבוד בשופר אם אתה זוכר.. עם כשרונותיך בגיוס המוני ונכשלת בתפקידך, לא רק שלא הצלחת בשום משימה של גיוס אנושי או ממוני אלא שביקשת ברוב חוצפתך ללמד קורסים בשופר בתמורה לתשלום חוץ מהמשכרות שקיבלת ולכן מצאת דרכך החוצה במהירות לאור חוסר יעילותך. ובנתיים הלכת למצוא פרנסתך בשס, ובבחירות האחרונות אתה זוכר בחנ''ש? איך צלצלת אלי לבקש ממני להיות חבר בכנסת ברשימת כח להשפיע בזוכרי את  כישרונותיך. עילפת אותי מצחוק באותה שיחה. בלי בושה. כבוד ההה אני מוכן להיות חבר כנסת. בשס כנראה שאין זה תפקידך או שאתה לא מצליח לכן אתה מזמין אחרים לאחר עשר שנים שפתאום הרגשת שהבונים החופשיים באלעד הצטמצמו מעניין כמה הבאת בהיותך בדרגה השלישית ומכה ברחו לך קרי הצטמצמו, וכמה ולמה כח השכנוע שלך הרחיקו אותם, ספר לנו בהמשך כמה גייסת בעקבות הפוסט הזה עם  כישרונותיך המרובים.

שואל אותו הכתב, עובדת היותך איש פוליטי לא מתנגשת עם הארגון? אז הוא עונש ככה, בתוך הלשכה אסור לדבר על דת ועל פוליטיקה. שמעתם את הלשון- אסור.

ממילא אם אני לא מזכיר את זה אז זה לא מתנגש עם התפקיד שלי. הוא נאמן.

אבל תקשיבו מה אני עונה לו: אז מה יקרה בחנ''ש איש שס אם תחול עליך חובת תוכחה לאחד מחברי הכת על פי התורה ומצד שני אסור לך על פי דת הכת אז במי תמעל בתורה או בבניה החופשית? והאם מותר לך להיכנס למסגרת בהסכמה בשבועה שבשעה שאתה נמצא בה אסור לך להיות מחובר לתורה ולדת של הקב''ה. מותר להיכנס למקום כזה?

שואל אותו הכתב: איך הגיבו החברים בשס? הוא עונה זה הפעם הראשונה שיצאתי עם ההצהרה הזו חלק מהתגובות שקיבלתי היו כמו שאומרים ה ' ירחם.

ואני שואל אותו:בחנ''ש האם תבעת אותם או שלחת להם לפחות אזהרה לכאורה הם עברו על לשון הרע כלפייך? או שרק אני זכיתי כהכרת הטוב  כדרך בונה חופשי מצוי.

שואלים אותו, משס עצמה לא היו תגובות מיוחדות?  אני אומר מאחר שס קבעו שאתה גם כן מהשקופים לכן אינם רואים ואינם שומעים.

הוא אומר, חושב לי להבהיר שאדם שנמצא  בארגון מעל עשר שנים מעולם לא נצרכתי לשתות  דם ולא להשתחות לפסל חלילה.

 ואני עונה לו: וכי מישהו אמר שאתה שותה דם או שאתה משתחווה לפסל? על הכת הזאת יש פרסומים אינפורמטיבים בעניינים האלה שציינתי והם שייכים לדרגות גבוהות מאוד כמו שרואים בסרטונים ביוטיוב ואל תטה את הדיון  כאילו דובר שאתה שותה וקורא לכולם לשתות. אבל תדע שאתה עושה יותר גרוע על פי פסק של גדולי ישראל ולו רק בגין ביטול תורה כי  כתוב בגמרא שכל מי שיכול ללמוד תורה ולא לומד זה בכלל ''דבר ה' בזה'' ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. ולא גרע מספרים חיצונים, שמי שקורא בספרים חיצונים הוא אפיקורס כל שכן מי שנכנס לכת שכל כולה גרוע מספרים חיצוניים.

והוא אומר, תקשיבו איזה בדיחה, בלשכה שלנו יש לנו רק יהודים, ברגע שהצטרפתי ללשכה הזאת, העבירו את המטבח של הלשכה לגלאט כושר. מתחשבים בכל אחד.

ואני עונה לו: גם אחשווראש והמן עשו מטבח כשר כרצון איש ואיש אז זה מכשיר את המעמד להצטרף לבונים החופשיים? הרי על הסעודה הכשרה מרדכי אצל אחשווראש  נתחייבו ישראל כליה.

שואל אותו הכתב: לקראת סיום יש תגובות ברחוב? אז הוא אמר, היו אנשים ששאלו אותי למה אני מחפש תחליף ליהדות, אבל הוא אומר, זה מצחיק, מה הקשר בין בניה חופשית להיות יהודי או לא להיות?

אני עונה לו: כנראה נפגשת עם יהודים באמת שיודעים מה אתה עושה כפי שאמרתי, ואילו אתה עדיין שיך לכתות שסיפרת שבאת משהם מהמזרח הרחוק.

הוא אומר כך: הבניה החופשית היא א דת, היא ספר חוקים והלכות היא לא דת, היא ספר חוקים והלכות של הבניה החופשית, יש חוברת כללים ונהלים וכשאנחנו מתחייבים  בלשכה על הכללים אנחנו מתחייבים על ספר התנ''ך.לא נשבעים כי אסור על פי תורה, העיקרון של הארגון מבוסס על שבעה ערכים כמו חסד צדקה ועוד.

ואני מסיים את תגובתי: אפזר שיהודי יהיה מנותק לרגע מדת ישראל ויקבל תכתיבים שלא על פי התורה ונגדה ויצרף חברים לאיסור זה? דע לך שאינך אלא מחטיא הההים ובמקום לקרב יהודים לתורת ישראל ו/או למלא את  תפקידך של איש ציבור של מפלגה לכאורה חרדית ולייצג את ערכיה הנך מועל בשניהם, אבל תזכור כתוב במשנה ''עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים''  ולא עין של הבונים החופשיים.

לסיום אם לא הבנת עד עתה מה שאמרתי אז אולי שמעת פעם על תוספתא בעבודה זרה? תוספתא בעבודה זרה.  שאלו את רבי יהושע מהו שילמד אדם את בנו יוני ספר. שאלו אותו אני יכול ללמד את הילד שלי יוונית, ספרי יונים? אמר להם ילמד בשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה. אם תמצא שעה שהיא לא ביום והיא לא  בלילה אז הוא יכול ללמוד. אבל לא ביום ולא בלילה, הבנת בחנ''ש? נציג שס אלעד.

אני מקווה שישמעו בהידרדרות ובשס את דברי ויסיקו מסקנות מתבקשות לגבי הבחנ''ש הזה.

וזה תשובתי לעורך דין שלו שניסה לקשור כאילו אני אומר שהוא מזמין את כולם לשתות דם של חתולים וכו. לא אמרתי זאת אמרתי שהכת הזאת אכן לפי האינפורמציה המתפרסמת באינטרנט וגדולי ישראל אומרים ומה שגדולי ישראל אומרים אנחנו אומרים אחריהם בעצימת עין מגידי אמת עידו  בבתי דין, חובה עלי ועליכם להוקיע את כל מי שנמצא שם. להתראות בחנ''ש.

תודה לכם על ההקשבה.

 

למי שיש שאלות בבקשה.

הגברת למעלה תן לה בקשה מיקרופון.

בחוץ מי שלא חונה כראוי יש פקחים שעושים רפורטים.

כן

שואלת: ברצוני לשאול בנושא שעליו מדברים כל הזמן, על נבילות וטרפות.

ההה: או, כן שאלי

שואלת: כן אני בבית אנחנו סובלים בבית בשביל זה אנחנו כבר למעלה משנתיים לא אוכלים בשר ולא עופות.

ההה: את יכולה לאכול אם תרצי

שואלת: רגע רגע, אני יודע שאני יכולה לאכול אם אני רוצה אבל הבן שלי 'רק קהילות את תאכלי'

ההה: מה?

שואלת: הוא אומר רק 'קהילות'

ההה: קהילות פז

שואלת: כן

ההה: עכשיו יש קהילות פז שמוכרים אותם בסופר, לא בכל הסופרים

שואלת: אין אין. זה 'קהילות' לא קהילות פז. קהילות זה של חסידים של אשכנזים.  זה לא קשור אלינו בכלל. אני שחטתי פעם שמה בקהילות ואני יודע מה יש שמה, אי אפשר לאכול מזה.

שואלת: רגע, אז כל השחיטות של כל מה של מחפוד..

ההה: הכי גרוע

שואלת: הא? הכי גרוע?

ההה: הכי גרוע

תקשיבו רגע. תקשיבו רגע.  יש ספר שעומד לצאת בקרוב 2500 עמודים כל מחפוד. על עלילותיו ופשעיו ואני יצאתי כנגדו לפני 20 שנה בהוראת מורי ורבי ההה שפירא והיו מעורבים בזה כל גדולי ישראל וספר שלם.

אנחנו שמענו הקלטה היום של יושב ראש ועד העובדים 'באדום אדום' איפה ששוחט שמה מחפוד וההה שמה זה החתן שלו בניגוד עניינים על פי החוק, דברים מזעזעים על מה שקורה בכשרות ובהתנהלות ובשאר הדברים, הקלטת הזאת כנראה תתפרסם בימים הקרובים תעקבו אחרי זה אבל אני  שמעתי במו אוזני את הדברים, זה מהיום בבוקר. לא מלפני 20 שנה, אני כל הזמן שומע. יש לי הקלטות בלי סוף, יש לי גם סרטונים מבפנים אבל תמתינו יום יומיים ואתם  תשמעו את זה טרי מעכשיו וזה דורש חקירה ובדיקה גם של הההנות וגם של הגורמים המשפטיים בנוגע לדברים האלה. ונשלחו מכתבים שתבינו, לרבנות הראשית הם מתועדים, יש להם תיעוד על כל מה שאני אומר ולמרות זאת הם לא פועלים כלום, מפחדים ממנו בגלל שיש לו כח גדול מאוד במשך השנים, עשרות שנים והוא מחובר לאנשים בעלי הון, הון גדול, מגלגלים מיליארדים וזה בעיה חמורה. עכשיו שתבינו, בתעשייה לעולם אי אפשר שיהיה כשר. אי אפשר. אז הסברתי את זה כבר בשלוש דיסקים ואני מדבר על זה כבר 4 שנים אי אפשר אין אי אפשר. אז לכן תבינו זה המצב אני לא אכלתי שבעה חודשים לא קרה לי כלום, אפשר לאכול דגים, אפשר לאכול טופו וטופו ה בטעם של בשר, גולש שווארמה. איך שאתה רוצה לעשות אתה יכול לעשות, זה סויה זה דבר גם בריא גם זול, גם זול. גם לא צריך לשמור אותו בתנאים קשים, זה משהו נפלא אני נתתי לבן שלי בהתחלה כשהשתמשתי בטופו עשיתי לו שווארמה בפיתה, הוא שמר שש שעות הוא לא ידע שזה בכלל מן הצומח. כי הוא לא הבחין בטעם.  אבל צריך להבין רבותי, אין מה לעשות, הלוואי והיה אפשר ואני אומר לכם שנאי מנסה גם לשחוט ואני אומר לכם שמחמישים בקר יוצא אחד יצא שתיים יוצא שלוש זה שיא בשיאים, ממאה יוצא שלוש, זה קטסטרופה, אז איך יוצאים עשרות אלפים. איך אוכלים מיליונים כל יום, איך איך? אין דב רכזה בעולם שוחטים מליון וחצי עופות ביום אני שוחט גם כן עופות, מתוך שבעת אלפים יוצא שלוש שאלף שלוש שש מאות, איפה  הלכו כולם, על סכינים על בעיות על זה, אז ז''א אם אני מביא את השוחטים הכי יקרים הכי טובים הכי יראים ואני לא מוכן לוותר על שום ספק מה שלא, זורק ועולה הון עתק אז חמישים אחוז לפחות נפסל לי כל פעם כל פעם אז לפי זה ממיליון וחצי כל פעם היו צריכים  לפחות 750 אלף לזרוק. טרף.

כי שמה וודאי לא מקפידים כמו שאנחנו מקפידים, אני פעם אחת שחטתי לפני פסח שיהי לקהילה 10,500 עופות ובגלל ספקות זרקתי את הכול לטרף. כמה הפסדתי, 250,000 שקל. אם תמצאו משיהו שמוכן להפסיד על המקום 250,000 שקל אתם יכולים לאכול ממנו בשקט. אבל הגמרא אמרה שאין טבח רואה טריפה לעצמו, ז'' אם אתה שוחט בקר אתה לא נאמן שהבקר הזה, תגיד עליו שהוא כשר כי אדם לא רואה טריפה לעצמו, הולך 7 אלף-10 אלף בקר בהמה תלוי מה המשקל. מה אתה תגיד שזה טרף? ואם זה כמה, מה תזרוק מאה אלף? מאתיים אלף? חצי מיליון? מי יעשה את זה? אז ממה הוא יתפרנס? וכתוב בגמרא הטוב שבטבחים שותפו של עמלק'' מה? מה? הגמרא ככה מאשימה את הטוב שבטבחים יענו השוחט הכי טוב הוא השותף של עמלק

שואלת: זה אמת

ההה: אז אני אומר? הגמרא אומרת לפני שנולדתי באלפיים שנה. זה המצב רבותי, עכשיו מי שנמצא בשחיטות  באמת והוא לא מתבייש להגיד שהוא עובד במקומות כאלה הוא יגיד לכם בלחישה גם אני לא אוכל את זה..

-בערה בקהל-

שום דבר הכול גרוע שלא תעיזי תכשירו ותגעילו את כל הכלים שלכם בבית, תעברו רק לטופו דגים או תתחברו לקהילות פז אם יהיה תקבלו אם לא יהי לא תקבלו כי גם אנחנו מחכים בתור לפעמים חודש לפעמים חודשיים תלוי.

שואלת: יפה, זה השאלה שיש לי כבוד ההה

ההה: כן

שואלת: מי שיש לו 4 או 6 נפשות, הוא לא יכול להרשות לעצמו לשלם מאב שקל עבור כל עוף והוא מביא חמש עופות בחמש מאות שקל

ההה:עוף לא עולה, לא להגזים, מאה שקל.  את מתכוונת שהעוף, אם מכניסים לתוכו עוד חמישים שקל עוד שישים שקל אז הוא עולה מאה שקל, לא עולה מאה שקל.

שואלת: שילמנו שש עופות בחמש מאות שקל.

ההה: אבל עוף לא שוקל קילו עוף שול 1.800 קילו, 1.700 קילו.

שואלת: משהו כזה.

ההה: משהו כזה אז זה יוצא, אז זה לא מאה שקל.

שואלת למה שבנ''א שיש לו שישה נפשות בבית הוא לא יכול להרשות לעצמו לדוגמא

ההה: הוא יכול למה הוא לא יכול

שואלת: הוא עובד יחיד

ההה: הוא יאכל פחות

שואלת: מה?

ההה: הוא יאכל רק בשבת הוא יאכל כל שתי שבתות. מה יקרה לו

שואלת: והילדים מה אתה מציע לתת לילדים במקום העוף?

ההה: אז בואי אני יראה לך תשובה, תראה לה את התשובה הנה בואי נשאל את ההה קנייבסקי בואי, גדול בישראל אשכנזי לא תימני, בא נשאל אותו מה הוא אומר על  מה שאמרת ילדים וזה ומה יאכל.. הוא יצא הנה, אני אשם שאתה לא שומע?

שואלת: סליחה כבוד ההה, מה אתה מציע שניתן לילדים בכדי שיאכלו תזונה נכונה?

ההה: טופו. תקראי בגוגל, טופו יותר בריא מעופות.  יותר בריא מעופות, יותר זול שתי קילו עולה 65 שקל. זה עולה לך מאב גרם שלוש שקל, לא שווה? מאה גרם בטעם שווארמה בטעם גולש לא טוב?

כן תראו מה כתוב, תבהיר את זה או תשחיר את זה או תעשה משהו שיראו

הנה, שואלת אישה את ההה קנייבסקי, לפני כחודשיים בעלי שאל את ההה את השאלה הבאה:שמעתי מאנשים ששחיטה ששוחטים להמון פעמים שיש תקלות אפילו אצל יראי ה' ולכן  יש אומרים שנכון לאכול בשר ועוף רק משחיטה פרטית ופעמים שלא נמצא אצלנו שחיטה פרטית ויכול להימנע מעונג שבת או שמחת יום טוב, תקשיבי את לא  מקשיבה. וראוי האם ראוי להקפיד לאכול בכל אופן דווקא משחיטה פרטית? וההה ענה: נכון.

ככה ענה לה ההה קנייבסקי.

שאלה שנייה.  אני ילדתי לפני כחודש וכיון שלא מזדמן לנו שחיטה פרטית וגם זה עולה יקר מאוד יוצא שאני לא אוכלת עופות במשך זמן ממושך ואני מרגישה שזה חסבר לי מבחינת כוחות וגם דואגת לתינוק שיונק. נו יש סיבה יותר מוצדקת? יותר משלה?

יש לנו ילדים בגילאי 4,9,12,15,16 שגם לא אוכלים עופות מסביה זו כבר תקופה ממושכת גם לא בשבתות וחגים. השאלה היא מה עלי לעשות וגם מה עם הילדים שצריכים לאכול נכון כדי להתפחת. ואם כן לאכול עופות, מאיזה הכשר עדיף?

 הבת שלו של ההה קנייבסקי היא כותבת את התשובה בשם אביה. ההה שליט'א ברך אותך בברכה והצלחה ונחת מהילדים ואמר שתתחזקי בתפילה ותשתדלי להתפלל שלוש תפילות ביום וה' יעזור. ההה אמר שזה לאיזיק לכם  שאתם לא אוכלים עופות.  שמעת? זה ההה קנייבסקי נו, היו אצלו ושאלו אותו על איזה כשרות לסמוך? אמר1אני  לא מכיר' אני לא מכיר, אז מה אתם רוצים בקשה. כן

 

שואלת: את כל האמונה ברבנים שלנו אם זה שס אם זה ההה עובדיה יוסף,אם זה ההה מחפוד, אתה מוריד את כל האמונה

ההה: טוב, בואי אני ישמיע לך

שואלת: אנחנו האמנו בהם, בכשרות שלהם, עכשיו אתה מוריד לנו את כל האמונה

ההה: בואי  עכשיו נשמע את ההה עובדיה ונראה איך הוא מוריד לנו את האמונה בואי  תשמעי

שואלת: מה אני יגיד לכם מה זה פה..

ההה: הנה בקשה בואי נשמע את ההה עובדיה איך הוא מוריד לנו את האמונה, בבקשה. את מאשימה אותי? תשמעי.

-הקרנת סרטון-

יוצא 20 אחוז חלק, 80 אחוז לא חלק, חלק כשר וחלק טרף אצלה אצל שאר החברות שקוראים את עצמם בית יוסף 60 אחוז חלק מאיפה זה  הכול חלק? או שלא כמו מרן, קוראים את עצמם חלק, ''ואנוכי איש חלק'' הכול שקר וכזב.

ההה: תודה, הכול שקר וכזב הוא אומר. לא אני, עכשיו אני יראה לך עוד אחד, ההה עמר, ממכירה אותו, ספרדי היה רב הראשי לישראל וההה של הההנות תשמעי מה הוא אומר

-הקרנת סרטון- ויש בייננו ובאמת אני  לעולם נמנעתי לא לומר על אף אחד אבל ברור אני יכול להגיד באופן כללי, אני ראיתי בעיני אנשים שרחוקים מחלק וכותבים על זה חלק בית יוסף ככה רבים לצערי גם מכל החוגים יש הההה שזה רחוק מחלק בית יוסף, צריך להיות אמיתי אם זה חלק בית יוסף פירושו חלק אמיתי בלי סרכות כלל ועיקר אחרת נכנסים לשאלה בהלכה של טרף

ההה: תודה, מה הוא עושה תגידי מה הוא אומר לנו לא להאמין? אני עושה לכם טובה מזהיר אתכם שלא תכשלו באיסורים ואתם רוצים לאכול, טוב תאכלו אני אמרתי לכם  לא לאכול, תאכלו, אבל אני החובה שלי אם אני רואה משהו, להזהיר. על מה למדנו, למדנו שאם אתה יודע משהו אתה לייב להזהיר אפילו לא תאהבו אותי לא תרצו אותי לא תזמינו איתי, את מי זה מעניין בכלל, מעניין אותי דבר אחד שאתם תדעו את מה שאני יודע, כמו שאני נזהר אני מזהיר. אם אני יודע שיש משקה לא טוב אני יציע לכם אותו לשתות? אני לא יציע לאנשים מה שאני לא. ביקשו ממני שאני  יקנה סיגריות מחוץ לארץ ואני יביא, פאקט קוראים לזה פאקט. לא הבאתי למה, כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. .אני ייתן לבנ''א שרוצה להרעיל את עצמו אז אני ייתן לו? מה זה נקרא שאני עושה לו חסד? לא.

אז ז''א חובה על כל יהודי לעשות מה שנכון. יאהבו לא יאהבו , את מי זה מעניין, אני בטוח שה' אוהב אותי וזה מספיק לי. זהו.

 

כן תן לה לגברת שם

שואלת: תודה רבה, ערב טוב ההה

ההה: ערב טוב

שואלת: מנושא לנושא אני רוצה לומר בקצרה, תודה רבה להקב''ה חנן אותי ב-4 ילדים יראי שמיים, מידות טובות, תפילות עם מניינים, קביעת עיתים לתורה מי יותר ומי פחות אבל אני מוצאת שיש להם  קשיים רבים בנושא של שידוכים, אני רוצה ממש ברכה 6 גדולה

ההה: בני כמה הם?

שואלת: 30,29, 27,21,

ההה: היה לכם קפידא ממישהו מהמשפחה מהקרובים מהשכנים שהקפיד עליכם באיזה עניין, היה  סכסוך או משהו?

שואלת: אוקי כן

ההה: אז צריך לבדוק שמה איך להתיר את הבלאגן כי יכול להיות ש..

שואלת: זה הותר, זה הותר

ההה: מה, הותר?

שואלת: אם זה הותר וזה היה הסיבה אז יהי רצון שזה ישתנה לטובה אבל תגיד לבנים שילמדו שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף תורה, והבנות ילמדו חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה שלושה חודשים רצוף, כל יום, אבל שלושה חודשים בלי לפספס. ואני יברך אותם, תגידי מה שמותם אחד אחרי השני ובסוף את השם שלך

שואלת: כן הבכירה זה תורה תמימה בת שמחה יעקב חיים בן שמחה, אליהו משה בן שמחה, אלישע מנחם מנדל בן שמחה

ההה: ה' יזכה אותך לראות בשמחתם מהרה

שואלת: אמן, ויש לי עוד, סליחה ההה, יש לי כלה בבית זאת מצווה להכנסת כלה, היא חיה אצלי כבר שישה חודשים אני צריכה ברכה גדולה

ההה: לא הבנתי, היא כלה?

שואלת: כן היא כלה

ההה: מה זה כלה

שואלת: היא כלה  היא באה למטרה להתחתן

ההה: היא התחתנה או עוד לא?

שואלת: לא

ההה: אז היא לא כלה היא עוד כבדה, היא עוד בחורה

שואלת: אוקי, כן בדיוק. היא צריכה ברכה גדולה כדי להתחתן.

ההה: שתעשה אותו דבר חצי שעה שערי תשובה רבנו יונה

שואלת: השם שלה זה הילה פנטה בת אמרג'

ההה: ה' יזכה אותה בעזרת ה' לחופה בקרוב

שואלת: אמן, תודה תודה רבה

 

ההה: שאלה נוספת כן תן ליהודי שורה ראשונה

שואל: ערב טוב כבוד ההה

ההה: ערב טוב

שואל:  אני יקדים קצת להגיד היה לי גם ויכוח עם בן דוד שלי בגילי לגבי העופות וכשהבאתי  לו קצת הוכחות, שמעתי את שני הדיסקים שלך ממש בלופים, אני בתור הנהג משאית, אין לי משהו אחר לעשות ופשוט גם כן הוא התווכח איתי ועד שהוכחתי לו, הוא  היה צריך לראות בטלביזיה בטלביזיה השמאלנית שהם מראים שכביכול יש אישזהי  שערוריה וכל זה

ההה: רק שתבין שהתוכניות שלהם זה אחרי מה שהודעתי..

שואל: אני אמרתי לו רב בישראל בא ואומר לכם כבר שנים, אחרי שנים אתה צריך שיבוא איזה מישהו שבכלל לא אוכל כשר צריך לחכות שבכלל מישהו כזה יבוא ואז להאמין לו כאילו?

ההה: זה לא רק זה, אין כשרויות עכשיו, לא נותנים משכורות למשגיחים ויותר מזה ויתרו על משגיחים באמת שמים מצלמות ולא רק מצלמות הופכים את בעל החנות להיות נאמן כשרות.  נותנים לחתול לשמור על החלב

שואל: בדיוק כן

ההה: ותכנסו בקרית גת לכל המקומות ותחפשו את המשגיח נראה אם תמצאו אותו

שואל: אין אין אין פשוט אין

ההה: אז מה מדברים שטויות, הכול חאריט, אם אתם אוכלים בחתונות באולמות בכל מיני מקומות, אתם אוכלים נבלות וטרפות והכל וההה יעקב יוסף הבן של ההה עובדיה ייוסף ז''ל יצא על זה ואמר שאוכלים חלב בכל המקומות כי הההנות מפרסמת ש25 אחוז חלב חודר לשווקים וזה דברים של יום יום, אתם חיים בדימיונות.

שואל: אני מודע לזה באמת במאת האחוזים באמת אני כבר שנה וחצי לא אוכל באולמות, דג וספרייט, לא נוגע בזה ימי שישי זה כבר שנה וחצי, יש לי חבר שעושה שחיטה פרטית אחד לכמה חודשים שאני הולך לוקח כמה עופות, אישתי גם כן באמת משתדלת יחד איתי וזהו אני כבר .. אנשים חושבים שבלי עופות בלי בשר מתים

ההה: לא לא מתים עופות רק מתים

שואל: אני עובד 12 שעות ביום, חבל''ז באמת.

עכשיו מנושא כזה לנושא אחר, יש לי שאלה, יצר הרע, יש לנו יצר הרע נכון?

ההה:ב''ה

שואל: הוא אלפי שנים לפנינו פה בעולם

ההה: נכון

שואל: נכון, עכשיו אני קראתי בספר ילקוט מעם לועז שיש שני מלאכים עוזה ועזאל

ההה: עוזה ועזאל

שואל: עוזה ועזאל שהקב''ה הוריד אותם פה לעולם

ההה: חטאו בבנות  האדם והם בערי חושך ובלעם הלך אליהם

שואל: בדיוק, נכון נכון, אז אני השאלה שלי אם שני מלאכים הצליחו לחטא, מי אני בן 24 בשר ודם ש...

ההה" אתה גדול מן המלאכים

שואל: איך?

ההה: למה הם חטאו? כי הם אמרו, אלה המלאכים אמרו להקב''ה '' מה אנוש כי תזכרונו ובן אדם כי תפקדנו'' אתה אל תברא ואתם הם יחטאו. אמר להם הוא גדול מכם, האדם הוא יותר גדול מכם, אמרו במה הוא יותר גדול, אמר אם אני מוריד אותכם לארץ אתם תחטאו יותר גרוע ממנו, אמרו תנסה אותנו, הוריד אותם והם חטאו. אז זה עוזה ועזאל. אבל אתה רואה שיש הההה יהודים שלא חטאו, יוסף הצדיק לא חטא, משה רבנו, וכו, יש הההה צדיקים שבמשך כל הדורות, מי שרוצה להלחם ביצרו אז הוא נלחם. זה הברוך ה'  שאמרתי, בלי הברוך ה' הזה אתה לא יכול לזכות . כתוב ''והנה טוב מאוד'' זה מלאך המוות זה יצר הרע, שה' ברא ת העולם שישה ימים בשביעי שבת הוא אמר ''והנה טוב מאוד'' מה טוב מאוד, זה יצר הרע,זה מלאך המוות, במה זה טוב? אם אין לי יצר שיתנגד שתעשה את רצון הבורא במה תזכה?

שואל: זה ניסיון כביכול

ההה: בדיוק. למה יש תחרויות? מי שעומד בתחרות ומתגבר על המכשולים מקבל מדליה מקבל פרס מקבל זה, למה יש מבחנים בבית ספר? בשביל שאם אתה עומד במבחן  ואתה  מצליח מגיע לך שכר. למה אתה מקבל כסף מהעבודה כי אם התגברת על כל מה שביקשו ממך ועשית, תקבל שכר. אז לכן ה' נתן לך שאתה לא תאכל לחם חינם ותתבייש לא תהיה הומלס אלא תבוא אליו בזכות מעשים שלך, נתן לך כח מתנגד, תראה לי שאתה מוכן להכניע אותו לכבודי ואז אני ייתן לך שכר גן עדן ועולם הבא, לכן ב''ה שיש, אם אין לא מגיע לך שכר.

כן

שואל: תודה על התשובה, עוד דבר קטן, אני ואשתי חזרנו מחדר לידה, הוציאו אותה, היינו שם כמה שעות כבר מאמצע הלילה,

ההה: ואתה רוצה להחזיר אותה

שואל: אני אמרתי לה דבר כזה, אני  לפני שבוע לערך אמרתי לה שחלמתי שאתה מברך אותי שאני מגיע פה להרצאה ושאתה נותן ברכה ללידה קלה. אמרתי לה עד התאריך של היום את לא תלדי.  אין טעם ללכת לבית חולים וגם אם נלך יחזירו אותנו וזה מה שהיה, והיא כבר הייתה ממש במצב להיכנס לחדר לידה.

ההה: לפי החלום אני חייב לברך

שואל: תשמע,

ההה: מה השם שלה?

שואל: שלי בת יפה

ההה: שלי בת יפה תלד בשעה טובה כתרנגולת עם ידיים עמוסות.

שואל: אמן אמן תהיה בריא כבוד ההה, תודה רבה

 תשלח לנו באסמס באיזה שעה זה היה,

 

כן מי עוד? הנה פה הבחור כאן כאן

שואל: שלם כבודמההה

ההה: שלום

שואל: קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה להקב''ה שזכינו להיות בדור איתך ביחד.

ההה: תודה רבה

שואל: וכבודה רב יש לי שאלה, עכשיו בנ''א נפטר מהעולם נאמר  אחרי שנה שנתיים שלוש ונאמר שהנשמה חוזרת בגלגול לעולם הזה, אחרי זה המשפחה ממשיכה לעשות לעילוי נשמות ואזכרות והכל, כאילו אם הנשמה חזרה בגלגול לעולם הזה אז אם ממשיכים לעשות לעילוי נשמת הנשמה לכאילו  כל זה הולך כאילו אם הנשמה חזרה בגלגול כאילו?

ההה: יפה מאוד שאלה יפה

 כשאדם עולה למעלה אם הוא צריך לבוא עוד פעם בגלגול אז זה רק החלק הבלתי מתוקן שנשאר, החלק המתוקן, נגיד הוא יצר מפה והוא  תיקן 40 אחוז, 60 אחוז לא מתוקן. ה40 אחוז המתוקן נשאר בשורשו למעלה וה60 אחוז הלא מתוקן יותר עוד פעם. תיקן 30 אחוז, עולה ה30 אחוז יורד אח''כ עוד פעם עד שגומר, שלא יודח ממנו נידח. בנתיים שאתה עושה זכויות ומעשים טובים אז שמה בשורש שלו הוא עולה עוד עוד כי זה עילוי נשמת, אז החלק שמה עולה עולה עולה בהתאם לכמה זכויות שהוא מקבל. ילכו מחיל אל חייל הבנת? אז לא הולך כלום לאיבוד.

שואל: הבנתי תודה

ההה: תהיה בריא

 

שאלה אחרונה,

טוב אז נאי יברך את הציבור מה העופות עוד פעם? אה בלי עופות. תן לה.

אושר בן  צבייה יזכה ל?

שואלת: שיהיה לו ראיה בעין שלו

הה: יזכה לראות בעיניו

ההה: ושיהיה לו הצלחה

ההה: ושיהיה לו כל טוב והצלחה בחיים.  הוא זה שאוכל מקהילות פז?

שואלת: כן

ההה: וואו אשריו וארי חלקו

טוב אני נותן לכם פה כמה מתנות טובות בחינם לכל המעוניינים בבקשה.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט