n8
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
קרית גת 27-2-12
בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח
כן יהודים יקרים, היום אנחנו נדבר קצת ממעשה נורא שקרה עם איש האלקים הקדוש, רבינו חיים ויטאל זצ"ל, תלמידו של רבינו הקדוש הארי זכרונו לחיי העולם הבא.
בספר החזיונות מובא המעשה המבהיל והנורא הזה שארע בעיר דמשק בליל שב"ק של ר"ח אב בשנת שס"ט. בתו של הרב רבי רפאל ענו, מחשובי רבני העיר, טעמה מן הדג שהכינו לכבוד שבת ונפלה מתעלפת על הארץ. האב הוזעק לבית הכנסת ומיד שלח לקרוא לרופאים שינסו לרפאותה, כל מיני רפואה לא הועילו, וכך היתה מוטלת כפגר מת בלי שום הרגש חושים, לפתע שמע אביה קול איש בוקע מפיה של בתו המעולפת, והקול פנה אליו והכריז: אני רוחו של חכם יעקב פיסו, נסתלקתי מן העולם לפני 35 שנים ועליתי למקומי בגן עדן, אך עתה לא הניחו לי לעלות למקום גבוה יותר, דחו אותי מכיון שיש בידי חטא קל שנשאר עלי לתקנו, לכן הנני מצוה עליך, רפאל ענו, שתלך ותקרא את החכם המקובל רבי חיים ויטאל שיבוא אלי, הועיל והתיקון שלי הוא ע"י השליחות שעלי לומר לו, כין יכולת בעליונים להיטיב אלא ע"י תפילות הצדיקים בעולם הזה. אך הוא רפאל עניו, חשש להשאיר את בתו לבדה בלילה ומאן לצאת מביתו. והרוח פנה אליו שוב ואמר לו, אל תחשוש שאני אזיק לבתך, אינני כשאר רוחות הרשעים המשוטטות בעולם ומחפשים להכנס בתוך בני האדם ולהזיקם כדי להסתתר ממלאכי החבלה המכים בם, אני חכם וצדיק, ירדתי דרך נהרות גן עדן והתלבשתי בתוך הדג שבתך אכלה ונכנסתי בתוכה. לא באתי הנה יחידי, אלא כמה מלאכים ונשמות של צדיקי מלווים אותי ושומרים לי בדרך. אם היית יודע מכל זה היית מכין הרבה נרות לכבוד שבת ולא רק שניים. לכן הכן ששה כסאות לנשמות של הצדיקים שמלוים אותי, ודע לך, כי כולנו ממתינים כאן לבואו של רבי חיים המקובל שיעשה שליחותו על ידי. לך מהר קראהו ויבוא. דברים נוקבים אלה שדיברה הרוח, שכנעו את רבי רפאל עניו ולפנות בוקר יצא וקרא לרבי חיים ויטאל.
כשנכנס הרב קראה הרוח לכבודו, ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך הבא. ומיד פנה הרוח אליו וגילה לו את שמו וצעק, אוי למי שאינו נזהר בעולם הזה אפילו מחטא קל שבקלים, אני חטאתי שפעם מנעתי את הרבים מלעשות תשובה, ע"י שהנפתי בידי בביטול על ענין כלשהו, לרמוז שהאיסור אינו נורא כל כך ומתוך זה נמנעו מלשוב בתשובה. לכן עתה, בשליחותי אליך, אתקן את חטאי כאשר בסיבתי יתעוררו העם לשוב בתשובה. ובכן הנני להודיעך, רבי חיים, שנשלחתי משמים לצוותך שתלך להחזיר את יושבי דמשק בתשובה, וכי אינך רואה את האש הגדולה העומדת לשרוף את העולם ולהעניש את יושבי העיר הזאת. לכן הזדרז לקבץ את יושבי העיר, כי עתה עת רצון, וצומו שלש תעניות, שני חמישי ושני, כביום הכיפורים ממש, אנשים ונשים, בבכי, בחרטה ותשובה גמורה, אולי ישוב ה' מחרון אפו עליהם מרוב העבירות שבידיהם.
רבינו חיים ויטאל שמע את דבריו אך לא השתכנע לדברי הרוח. וכך אמר: והלא אנשי דמשק אינם חפצים בדרשותי, ולא אועיל להם מאומה. מיד השיב לו הרוח, כל זה אמת, גלוי וידוע לפני השי"ת, אבל אעפ"כ עליך לאמר את דרשותיך. רבינו חיים המשיך להסס ואמר, אולי די לקבץ תלמידי חכמים בלבד, הרוח השיב, טוב הדבר, אמור לחכמים כי מפני העבירות הגדולות שבידי יהודי דמשק הכבידו על המשיח חבלי ברזל ומתאחר בואו. ואע"פ שיודע הקב"ה שאנשי דמשק לא ישמעו בקולך, כי עבירות גדולות יש ביניהם המעכבות תשובתם, אעפ"כ עשה אתה את המוטל עליך. לך וקבץ עשרה אנשים היותר ראויים, אע"פ שאינם ראויים לגמרי לשמוע, והשיבם בתשובה. גם עשה מה שבידך להשיב את העם בתשובה, והשומע ישמע והחדל יחדל, ואתה את נפשך הצלת. אך גם לפשרה זו התמהמה רבינו חיים ויטאל ולא עשה השליחות. כל זה היה בראש חודש אב. הרוח לא הרפתה, והמשיכה להתגלות בי"ח באב, והורידה עמה את המלאך צדקיאל המושל ביום ההוא, עם עוד ארבע נשמות של צדיקים. לשמע הידיעה על ההתגלות הנוספת, התאספו לאותו בית כמה רבנים חשובים מתושבי דמשק, ולפתע צעק עליהם הרוח, אוי לכם חכמי הדור שאינכם משיבים את העם בתשובה, אוי לכם חכמי הדור שאינכם משיבים את העם בתשובה, אוי לכם שאתם בעלי גאוה להשגיח על כבודכם ואינכם משגיחים על כבוד הקב"ה, ובזה אתם גורמים רעה בעולם, ראו, הנה בתו של רבינו חיים ויטאל מתה במגיפה בליל ז' באב, שבוע ימים אחרי שהרוח דיברה עם רבינו חיים ויטאל והוא לא שמע בקולה להמשיך בדרשות, ודמשק בתו נפטרה בשביעי לאותו חודש, והוא מצין, ראו כי בתו של רבינו ויטאל מתה במגיפה ביום ז' באב, כי עזב את דרשותיו להוכיח את העם ולהשיבם. גם רבו הארי זללה"ה הוכיחו על זה, לפיש עיקר ביאתו לעולם היא להשיב את העם בתשובה. רבינו חיים ויטאל היה נשמת משיח בן יוסף, הרוח הסב את פניו אל החכמים אשר ישבו בחדר ואמר, עתה יושב דמשק, אין לכם חלק לעולם הבא חס ושלום מכמה סיבות, והראשונה, על אשר נשותיכם הולכות חצופות בלבושיהן, עם תכשיטים מגונים כמו הפינגניס אשר בראשיהן, והן לבושות חולצות ושמלות צמודות, והן לבושות את הליזרסי ואוכביש שהן דכים ונראה במעט צבע בשר הרגליים, והן משימות מיני בשמים לגרות יצר הרע באנשים, וכל הדבר הזה עושות בשווקים וברחובות להראות העמים יפין, וגורמות להחטיא את הרבים בעולם, וכל המחטיא את הרבים אין לו חלק לעולם הבא.
אז אומרת הרוח, לרבנים של דמשק ולחכמים שאין להם חלק לעולם הבא בסיבת נשותיהם שהם לא מעירים להם שהולכות לא צנוע, והרוח אומרת שצריכה לבוא סכנה על כל העיר דמשק בגלל שלא שבים בתשובה. ורבינו חיים ויטאל באו להודיעו מן השמים שזה תפקידו והוא צריך לעשותו, וכיון שהתרשל איבד את בתו. והרוח הזאת למה ירדה? למרות שהוא היה צדיק, והוא נפטר כבר שלשים וחמש שנה לפני כן, כי לא נתנו לו לעלות למקומות למעלה בגלל חטא קטן שבקלים, שהוא מנע את הרבים מלעשות תשובה ע"י שהניף בידו בביטול על ענין כלשהו לרמוז שהאיסור אינו נורא כל כך ומתוך זה נמנעו מלשוב בתשובה.
ה' ירחם כמה אנשים מונעים תשובה מישראל בקולות שלהם ובשיטות שלהם, זה לא יאומן כי יסופר, אבל זה הדור שזה המבחן האחרון שיש לו, והסתרא אחרא מגייס אנשים שיתדמו בציור של רבנים ויוליכו את העם שולל בשיטות שלא כתובות בתורה ונגד ההלכה. ואלה יתראו בעיני העם כאלה שהם הנחמדים והנעימים.
מצב זה כבר היה בישראל, הבריסקער רב זצ"ל אומר, שמי שחושב שנביאי הבעל שהיו עם אליהו בהר הכרמל הם היו כופרים ואפיקורסים הוא טועה, הם נראו כמו אליהו הנביא, היית שואל אותם בהלכה, עיון, למדנות, הכל הם ידועות, אבל הם דגלו שאפשר להתיר לעם גם קצת עבודה זרה, כיון שחוקות הגויים השתרשו בעם ומה אכפת אם יהיה קצת טמבלויזיה בבית, אם יהיה קצת עבודה זרה, מה יש, מה זה נורא? הרי עיקר הדבר זה שכולם בעצם דתיים, דתיים יותר דתיים פחות, נו, ויש כמה שלא יכולים להתנתק מהעבודה זרה מהטמבלויזיה, אז מה? אבל אליהו הקנאי היחידי שנשאר בעולם, שקרא לו אחאב עוכר ישראל כי הוא נקט בשיטה מפחידה, הוא היה אומר את כל האמת בדיוק כמו שה' אומר, זה לא מצא חן בעיני העם, למה? כי היו נביאי הבעל, הם אמרו רק דברים טובים, הם לא הפחידו, הם הצחיקו, הם אמרו דברים יפים וטובים, אמר אליהו, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם ה' הוא האלקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו. מה, אליהו הנביא יש לו רשות לוותר על כל העם ולהגיד כזה דבר או ששחור ולבן? מה אין קוים באמצע קצת אפור? אם אתם רוצים אם ה' הוא האלקים לכו אחריו עד הסוף ואם הבעל לכו אחריו, אבל אין גם וגם. נו, אז כמובן שהם היו בטוחים, נביאי הבעל היו 900, ואליהו היה אחד. אז אמרו בבקשה, לכו ונווכחה מי צודק. עלו על הר הכרמל ועשו מזבח, ואמרו בבקשה, בא נראה, וכמובן אליהו הנביא נתן להם בבקשה תקראו לבעל, בוא נראה אתכם. והם קוראים וקוראים ולא, ואין קול ואין קשב ואין עונה ואין מצפצף, ומגיע המנחה, אליהו צוחק אליהם, אולי הוא ישן, אולי הוא עסוק, לא שומע, אולי אצל הדוקטור, עובר טיפול, והם בחרבות ודוקרים אחד את השני ועושים כמו הפלשתינים ונותנים בראש, שום דבר, ולמטה הם הדליקו כי הכל חרתה, הכל בנוי על חרתה, וזה לא נדלק, כי ה' שלח נחש שהכיש אותו למטה. לא נדלק. לא ירדה אש מהשמים, אין בעל, יש נעל.
ואז אליהו אומר להם יאלה קדימה, עכשיו תקחו מים, קחו כדים תשפכו על העולם, תשכפו תשפכו תשפכו, שנו וישנו, שלשו וישלשו, בריכה מסביב של מים שהאש לא תוכל להתלקח, ואז הוא אומר, ה' ענני ה' ענני, זה הכל. יורדת אש מן השמים ושורפת את הקרבן. ואז כל העם צעקו את מה שאנחנו אומרים "ה' הוא האלקים ה' הוא האלקים", לא הבעל, ה' הוא האלקים ה' הוא האלקים, נביאי הבעל ברחו, רדפו אחריהם ושחטום.
אז היה אחד מול רבים, מה העם אוהב יותר? צחקוקים, דברים נעימים, דברים קלים, למה לשמוע תחזיות קשות? למה אנשים לא אוהבים ללכת לרופאים? פוחדים שהם יגידו להם שהם חולים, אז מה יותר טוב לשבת בבית ולחשוב שאתה בריא? בבקשה שב בבית תחשוב שאתה בריא, כשיגיע הרגע שכבר יהיה מאוחר תרוץ לבית חולים ואז יגידו לך שלא יכולים לעזור כבר. אבל חכם הולך לביקורת כל הזמן, לא מחכה, עושה בדיקות דם כל חצי שנה, לא מחכה שהמחלה תפתיע, הוא משתדל להקדים תרופה למכה. אחד שהוא בכלל חכם לא צריך בכלל רפואה, הוא עושה כל הזמן תשובה ואז הוא קרוב לקב"ה ואז ממילא הוא שמור. אבל אנשים רוצים לחיות בפאן, רוצים להיות בכיף, לכן הם לא רוצים לדעת.
ואם אפשר להתחבר קצת לגויים למה לא. אם אפשר ללמוד מהם, יש להם תכניות יפות, יש להם כל מיני לכלוכים, למה לא? כל זמן שאין מחלות, בריאים, מרגישים טוב, יש טיפה כסף הכל בסדר, מה נעשה? נשב נלמד? כמה נלמד? די, צריך קצת לבלות, צריך ליהנות, בשביל מה באנו לעולם אנחנו צריכים לחיות, ככה אנשים מרמים את עצמם ונדבקים בכל הטומאות עד שמגיע האזהרה.
בואו נראה מה אמר הבן איש חי מאה שנה לפני הקמת המדינה והעצמאות ומה יהיה במלחמת יום כיפור. הבן איש חי. עשיו אומר ליעקב, זה מתוך הבן איש חי בדרושים ספר בראשית פרשת וישלח, "ויאמר עשיו ליעקב נסעה ונלכה ואלכה לנגדך ויאמר אליו, יעקב אומר לו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן" נשאלת השאלה, איך נהפך עשיו לאיש אחר לבקש את החברה התחברות עם יעקב אבינו ע"ה, כיון שתחילת ביאתו היתה להרוג אותו, אלא השי"ת היה בעזרו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על הפסוק וישקהו, ונר אהלי בס"ד, אומר הבן איש חי, על פי מה שכתב הרב ייטב לב ז"ל, בפסוק "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" אמרו חז"ל בפרך - בפה רך. הענין הוא על דרך שעינינו רואות עתה חדשות בארץ, שאומות העולם קראו דרור בארץ ונתנו חירות ליהודים לקנות בתים שדות וכרמים ולהיות שרים, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בגוייהם, להיות מושלים בקרב תבל כמותם, ובגלל זה יפתום בפיהם ויסיתו את עמי הארץ קלי הדעת אשר צץ בהם קלות ואפיקורסות להתדמות להם בשם ולשון, ושם וכתב, וישנו את שמם ולשונם ומלבושיהם וילכו בדרכיהם ויתערבו ביניהם וילמדו מעשיהם ובזה ממש היתה עצת פרעה.
והנה באמת דברי הרב הנזכרים לעיל יבואו נכון יותר על דבר אשר דיבר עשיו עם יעקב, תחילה רצה לבוא עשיו על יעקב בחרב לאבד אותו מן העולם חס ושלום, ובסוף בא להיפך, ואומר לו נסעה ונלכה וכו', כי זה דוגמא לזרעו אדום, בהתחלה הם באים על ישראל בחרב שלופה להעבירם על דת בתוקף וביד רמה, שאם לא ישמעו להם יהרגום וכן עשו, כמו באינקויזיציה וכו', אך באחרית הימים נשתנה דעת קליפת אדום בדבר הזה, ובאו עליהם בפה רך. באחרית הימים נשתנה דעת קליפת אדום בדבר זה ובאו עליהם בפה רך ובריצוי וחברות, שנתנו להם חירות והשוואה אחת עמהם, בשררה ובמקנה וקנין ונחלת הארץ, כדי שאחרי כן ילמדו ממעשיהם ויעזבו תורה ומצוות. אז אומות העולם נתנו לישראל את הארץ, ואמרו להם קחו תהיו אדונים על עצמכם אבל תלכו בשיטתנו - דמוקרטיה, ותחיו חיים על פי המערב, תרבות אירופאית, תהיו כמונו נתמוך בכם, הכל יהיה בסדר, אדום ויעקב ילכו יחדיו.
בעוונות הרבים זאת העצה עלתה בידם במקצת, וזאת העצה שעלתה בלב עשיו באחרונה, שעזב את החרב והמלחמה עם יעקב, ודיבר להיפך, נסעה ונלכה בעולם הזה בחברה ושיתוף ובהשוואה אחת, כמו שאמר לו נסעה ונלכה ואלכה נגדך, לעזרתך ואני יעזור לך, יונייטד סטיטס אוף אמריקה תביא לך את הכל, סיוע כספי, נשק, מה שתצטרכו, ואני אשמור אותך, כל זה לא מאהבה, אלא משנאה, שחשב שבזה יוכל לו לקלקל את דרכי יעקב חס ושלום, ואז יגבר עליו לא תהיה לו תקומה לעולם.
הרי כתוב במפורש בתורה "והיה כאשר תריד ופרקת עולו", אם עם ישראל יעברו על המצוות אפילו אם יוסיפו מצוה אחת, לא אם יגרעו, אפילו אם יוסיפו במקום תרי"ג יהיה תרי"ד, כבר עשיו יפרוק את עולו מעל ישראל וישלוט עליהם, כל שכן אם יגרעו מן המצוות, וכל שכן וכל שכן אם ילמדו מן הגויים ויתערבו בם וילכו בדרכיהם ויתדמו לאדום. וזה התרגיל, למה מלחמה אם אפשר בחיבוק? אך יעקב אבינו ע"ה הרגיש בנזק של הדבר הזה, ואמר לו לעשיו אחיו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. כלומר, ידעתי שלא מאהבה וטוב לב אתה רוצה בכך, אלא כוונתך להתגבר על זרעי, ולשלוט בם ע"י קלקול מעשיהם אשר יתקלקלו מחברת זרעך. אז אני מבין את הכוונה שלך ולכן אתה תתקדם ואני אתנהלה לאיטי, ויגיע הזמן שנפגש זה יהיה באחרית הימים.
אומר הבן איש חי, ואז ידפקום המקטרגים יום אחד ומתו כל הצאן, אמר יום אחד על יום הכיפורים, שזהו יום אדיר בימי השנה, יום אחד שאין לו שני, כי אפילו אותו היום שאין השטן שולט בו ידפקום מרוב קלקול המעשים. על כן אין לי חפץ בזאת העצה של ההתחברות אשר דיברת, לא מעוקציך ולא מדובשיך, כמו שאומרים לדבורה, לא רוצה את העקיצה שלך ולא רוצה את הדבש שלך. אלא יעבור נא אדוני לפני עבדו, שתשלוט בפני עצמך ואל תתערבב עם זרעי, ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה, כי לי יש עבודה, מלאכת בירור ניצוצות הקדושה, ולרגל הילדים - אני עוד צריך להוריד את הנשמות מהאוצר עד שיוולדו ויבואו כולם, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, עכשיו פה באחרית הימים שיתקיים המאמר "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה. עכשיו אחרי מלחמת גוג ומגוג זה מה שיקרה ואנחנו לקראתה.
על זה אמר הרב בן ציון מוצפי שליט"א, במשך שנים התפלאו רבים על דברי הבן איש חי שהכניס לכאן דוקא את יום הכיפורים, לא הצליחו לעמוד על דבריו, עד שביום הכיפורים תשל"ד פרצה המלחמה הנוראה ורק אז הצליחו להבין את דבריו, שהקטרוג מחמת ההתדמות למעשי הגויים יהיה כל כך גדול עד שאפילו יום הכיפורים - היום היחיד בשנה שבו השטן אינו שולט, אפילו ביום הקדוש הזה יהיה כל כך הרבה קטרוגים עד שדוקא ביום הזה ירצו לקיים את הפסוק "ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן" יום אחד הוא יום הכיפורים שבו פרצה המלחמה ובה רצו להשמיד ולאבד את ישראל, ואלמלא רחמי ה' שגברו כבר היו מצליחים חס ושלום.
וזה לא נגמר אז, זה מתחיל עכשיו בסיבוב האחרון, שהאמריקאים - אדום, והאירופאים הם למעשה עומדים כרגע בפני ישראל וישמעאל, את מי הם מעדיפים? בינתיים ראש אדום אובמבה שהוא מוסלמי בעצמו עומד לצד האסלאם ולא לצד ישראל, הוא מעכב את ישראל מכל דבר ואפילו מההגנה - להגן על עצמם קיומית, שהתורה אמרה הבא להרגך השכם להרגו, ואם מכריזים האיראנים שהם רוצים להשמיד את ישראל לחלוטין ולמחוק אותם מעל המפה והם אומרים אוטוטו זה יקרה, אותו זה לא מעניין. מעניין אותו כמה יעלה לו הדלק, מעניין אותו כמה כסף תפסיד אמריקה במלחמה וכמה חיילים שלו ימותו. אבל הוא לא מבין שהאיראנים זה ג'יהאד, וג'יהאד זה שישלוט האיסלאם על כל העולם כולל הנוצרים ובפרט על הנוצרים, ושאחמאדי חושב שהוא המאדי - שהוא המשיח המוסלמי לכן הוא מקדש את המלחמה בכל מחיר. ומה לעשות לא רוצים להבין בכוונה, ממילא שולחים משלחות כל היום לביבי לעכב אותו שלא יוכל לעשות כלום כי בשעה שיש משלחת אי אפשר להתחיל מלחמה, ומזמינים אותו בחמישי במארס שיגיע אל אובמבה, שירים את הרגליים על השולחן ויבזה אותו, ויגיד לו נו נו נו אני יותר גבוה ממך והצבע שלי יותר בולט, לכן אני מבקש ממך לא לעשות את מה שעלול לגרום לי נזק, ואתה יודע שאני לפני הבחירות ואני רוצה להבחר עוד פעם, אל תפריע לי. ביבי לכאורה לא מתכוון לשמוע לו, אבל מה לעשות, הדוד סם קורא, אז אפשר לא להסכים? אז הוא הולך כמו טאטאלה, ויעקב הולך אצל עשיו, זה לא הדימוי, הלואי שזה היה כך, ויעקב הולך אצל עשיו, ויעקב יתכופף ויצטרך לשמוע את הגערה מעשיו, במקום שיעמוד איתן ויגיד אתה מנהיג של האומה שלך אני של האומה שלי, אני לא אומר לך מה לעשות לשמור על חיי, אל תגיד לנו מה לשמור על חיינו, אתה כשנשקפה לך סכנה מבן לאדן שישב אי שם באפגניסטן יצאת מלחמה נגד כל העם ההוא, במרחק אלפי קילומטרים מהבית, אנחנו שמאוימים בטילים מאתיים אלף טילים מכוונים רק צריך לתת את ההוראה וזה מתחיל, לא מעניין אותך. שכחת מר אובמבה, כשהיית בשדרות והראו לך שמה את כל הטילים והפגזים והמרגמות, כל אלה כשראית מה אמרת? שאם אתה היית גר במקום כזה לא היית משלים עם מצב כזה שיירו על הילדים, וכמובן שהיית יוצא למלחמה נגד המחבלים, וזה ראית רק כמה טילים, כמה קאסמים, ועכשיו שיש מאתיים אלף, אתה אומר לנו תרגעו? על סמך מה?? כל פעם אומרים שמפתחים גרעין, אתה רואה שזה קרוב, אומרים לא לא הם חזרו בהם, עוד פעם אומרים, הם מפתחים טילים, הם גומרים עוד מעט את הגרעין, חוזרים ואומרים דו"ח 12 סוכניות בטחון וביון, לא לא לא לא זה הכל טעות, מה פתאום, יש להם עוד הרבה זמן עוד כמה שנים. תגידו את מי אתם מלחמים, תגידו? עשיו תמיד היה שקרן, אבל עד כדי כך? ב-2012, מילא פעם ציד בפיו, אבל עכשיו, לעיני כולם? יש רק אינטרס אחד, אני ואפסי עוד, האמריקאי דואג לעצמו הוא לא דואג לנו, אנחנו טובים לו להיות לו קרש קפיצה, אנחנו בולמים מיליארד מוסלמים מסביבנו עוינים, אנחנו, אנחנו עומדים פה כמו עצם בגרון שלהם, וזה טוב לאמריקאים, מה אכפת להם, אם אנחנו לא פה רוסיה וסין שולטים בעולם, אין אמריקאים. למה קוראים לנו השטן הקטן ולהם השטן הגדול? כי אנחנו בני משפחה אחים. יעקב ועשיו. וישמעאל לא מוכן לקבל זאת, וכתוב ש מלך פרס יפתח במלחמה נגד מלך ערב, ותבוא מלחמה ואדום יילחמו נגד ישמעאל ותהיה מלחמה כוללת בכל העולם וכולם יילחמו בסוף בישראל.
והכלי פז הוא הכלי יקר מלפני 400 שנה אמר שאפשר שהמלחמה תפתח ע"י אדום וכמה מדינות במיצרי הורמוז נגד ישמעאל. לפני 400 שנה. אז אנחנו נמצאים כבר בכניסה, בדלת לבלגן, צריכים הרבה זכויות.
אבל ההתחברות שלנו לגויים זה הסיבה ודפקום, אם אנחנו רוצים לא להפסיד חייבים לנתק את עצמנו מהתרבות הזרה. אם לא נתנתק מהתרבות הזרה של אומות הועלם, אם נחזיק טמבלויזיות בבית ונהיה קרובים לתיעוב שלהם, יהיה להם שליטה עלינו. אדם שיש לו שליטה של תרבות זרה עליו הגוי שולט עליו, אדם שמנותק משליטתם התרבותית גויים לא יכולים עליו. ככה כתוב בספרים הקדושים. אז חייבים לעשות משהו, אם אנחנו רוצים להנצל, אבל הציבור ישן עד שהוא לא שומע את הטילים, עד שהוא לא שומע אותם באים אחד אחרי השני לא מתעורר ישראל, ישראל לא מתעוררים, למה נמשלו ישראל לזית? כי רק אחרי שכותשים אותו יוצא ממנו השמן הטוב היצהר. לפני שכותשים את הזית שום דבר, הוא עומד מריר, לא זז, כתישה - אה, שמן זית זך כתית למאור, אבל צריך לכתות אותו קודם. לא חבל? למה צריך לקבל מכות אם אפשר בשכל להבין? כבר עברנו הרבה, 3300 שנה של נסיון, למה אנחנו לא יכולים להבין?
אלא מה רח"ל, ליצר הרע יש שיטות משלו, והוא מרגיע אותנו, והוא מצחיק אותנו, יש לו זמן, לא מתריעים בשער, לא זועקים, עוד מעט פורים, עוד שבוע, קוראים את המגילה פעמיים, בלילה וביום, גם נשים גם גברים, חובה לזכור שהיה משיגינער אחד קראו לו המן, והגזרה שהוא גזר זה לא הוא, זה בשמים גזרו. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה למעלה, והוא הזהיר את העם, וצמו שלשה ימים לילה ויום ואחרי הצום הזה עם התשובה ועם הצדקה שעשו נהפך הכל ל טובה. 127 מדינות, היתה הכרזה שבתאריך כך וכך בעוד כך וכך חדשים, כל היהודים ייהרגו ביום אחד, מנער ועד זקן טף ונשים כולם ביום אחד. זה היה עוד הרבה חדשים קדימה, ומרדכי ואסתר נזעקו מיד, הם לא חיכו לרגע האחרון, הם לא חיכו להרוגים הראשונים כמו שבישראל מחכים, שיורים קסאמים לא נורא, רק עד שנהרג שלש ארבע חמש, יוצאים למבצע. קודם שיהרגו לנו כמה אח"כ נטפל בהם, שיהיה לנו הצדקה. למה צריך הצדקה? מה עם השכם? השכם להרגו, הוא בא להרוג אותך למה שאתה תמות, שהוא ימות.
אנחנו עומדים לפני השמדה, הכרזה של השמדה, ולא טיפש אחמאדי הוא מכריז, בשמים הכריזו, וזה קרוב אוטוטו זה לא עוד הרבה חדשים. אז איך אנחנו יושבים שאננים ולא עושים משהו? איך העם הזה יושב שאנן, ויעלון פרש, אמר העורף לא מוכן, ביי. שהוועדה תהיה על ביבי, לא עלי. והציבור לא קולט, אין הגנה ערפית. אז מה נעשה ביום פקודה? וארבעים אחוז מהאוכלוסיה לא ממוגנים, לא במקלטים ולא חדרים אטומים ולא כלום. אז מה עושים? כולם בשקט, חיים את החיים יום יום, הולכים לעבודה, יש תכניות בטמבלויזיה, יש עיתון, יש רדיו, יש מוזיקה ה' ירחם, יש זמרים פסולים, בני אלבז, חיים ישראל, יניב מרחיק משיח, מופיעים במועדונים, מרקידים מעורב, מופיעים בטלויזיה עם אייל גולן עם הרקדה של בחורים ונשים, זהו, נהיו חילונים. כמוש אמרנו, כל המחטיא את הרבים אין לו חלק לעולם הבא ולא זוכה ל חזור בתשובה. סוף העולם אנחנו רבותי, לא ימינה אין גם ימינה, סוף העולם, סטרייט אווי. נשאר רק לחכמים ולא כולם יזכו, והמשכילים יבינו, לא כולם. רבים יתבררו ויתלבנו ויצורפו לעת קץ. כתוב שהדין הקשה ישלוט בעולם, לא דין רפה, דין קשה. גם מי שאין לו טלית, ציצית קטן, וציצית קטן זה לא חובה, זה חובת הבגד, לא חובת האיש, אבל כיון שיכלת לשים לעליך ולא שמת, המקטרג יקטרג עליו ויגיד תפוס אותו, היה יכול לעשות לכבודך ולא עשה. כל שכן גם על עבירות ממש ואי קיום מצוות או זלזול בהם.
שהרי כתוב בשולחן ערוך, המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. למה שייעקר מן העולם? הוא נוטל ידיים, אבל הוא משפריץ, הוא לא נוטל ידיים עד פה עד למטה על כל כף היד, חפיף, שפריצים, צ'ינג'צ'יגנ'יג זהו, העיקר שהפיתה תהיה ישר בפה ואבלע לפלף אטחן וזהו.
רבותי אני מרחם עלינו, אנחנו בסירה אחת, אני משתדל לעשות הרבה, זכיתי מן השמים שאלף ועשרים וששה יהודים כבר קיבלו על עצמם תענית להתענות ארבעים יום רצופים, בשביל להגן על עם ישראל, שזה שקול כנגד שלשה ימים ושלש לילות שהתענו מרדכי ואסתר. אלף ועשרים יהודים, כולל נשים, כולל נערים ונערות שקיבלו על עצמם, ועוד מאות שלא יכלו להתענות ופדו באלף שקלים את התענית, 25 שקלים ליום כנגד ארוחה אחת יומית, העם הזה יכול. בדורו של הפלא יועץ הוא כותב בדאבון נפש, שבדורו בקושי מתענים את התעניות שחייבים על פי ההלכה, ואומרים עדיף לנו לאכול עשרה ימים מלצום יום אחד, בדורו של הפלא יועץ, ובדור שלנו איפה תמצאו דור כזה אחורה, אלף ועשרים יהודים ויהודיות קיבלו על עצמם להתענות ארבעים יום תענית! שלמה המלך אחרי תענית ארבעים יום ביקש חכמה וזכה. כי מי שמבקש בסוף תענית ארבעים בקשה מה' ה' נענה לו. והוא זכה בחכמה. לכן ספר משלי פותח במ' גדולה, משלי שלמה בן דוד, מ' גדולה כנגד ארבעים יום של התענית, ומשם יצאה חכמתו של שלמה המלך.
ז"א, הדור הזה מסוגל אם הוא רוצה. אבל אין מספיק אנשים שיגידו את האמת הזאת בקולי קולות, כולם ממלאים תפקיד של נביאי הבעל, מרגיעים את העם, לא יקרה כלום, לא צריך לפחד, הכל יהיה בסדר. ככה היה בכל הדורות, כשהנביאים עמדו וצעקו בשם ה' מה שה' אמר, קרא בגרון אל תחסוך והגד לעמי פשעם, נביאי הבעל עשו קופה על זה, אמרו לא יהיה שום דבר, הכל בסדר, תבואו לסדנה נסביר לכם את הכל, יהיה בסדר. וככה זה במשך כל הדורות רח"ל, וגם בדורנו זה.
אז לכן אני אומר לכם במפורש רבותי, אל תשלו את עצמכם, אנחנו עומדים בפני קטסטרופה. וצריך להיות מוכנים, אני כבר הכנתי מוצרי יסוד לכל ארגון שופר ולכל העובדים למשך שבוע ימים מראש. למה? כי אני יודע מה הולך להיות. מי שרוצה יסמוך על המאפיה, שיסמוך שיהיה לו חלב, אין בעיה, תסמכו, סמוך על סמוך, ובעל הצרכניה על מי יסמוך? ברגע שהטילים יפלו יהיה בלגן במדינה, לא תהיה אספקה שוטפת, מפעלים ייפגעו, הם מכוונים על מפעלים, הם יודעים בדיוק מה יש, הכל מטווח בדקדקנות, אי אפשר לחסום את זה. והרוסים היום בסוריה הגדילו את המכ"ם שם שהם שולטים על כל המזה"ת עכשיו להתריע לאיראנים מתי יצאו המטוסים ישראלים, מתי יצאו המל"טים, מתי יצאו טילי יריחו, יודיעו הרוסים מהסורים לאיראנים. כל הזמן עובדים בשטח רבותי, אני יודע דברים שאני לא יכול להגיד, אבל אם אני אומר לכם שזה המצב תאמינו לי. עד היום לא טעיתי, ולא הטעיתי, 35 שנה אני מדבר, תבדקו אותי אחורה, כשאמרתי ב-92 שהשלום עם המחבלים לא יתקיים בשעה שכולם אמרו שיהיה פה מזרח תיכון חדש, וכולם תפרו חליפות לקראת השלום המיוחל, אתם רואים מה עברנו מאז עד עכשיו, מ-92 עד עכשיו עשרים שנה, ובינתיים מה שאני אמרתי נכון וכל הבודים מליבם וחולמי החלומות יתבדו, כולל מקבלי פרס נובל לשלום, פרס וערפאת. על מה קיבלו פרס לשלום כשיש מלחמה? היו צריכים לקבל פרס על מלחמה. גם אובמבה קיבל פרס השלום, למה שלום? כי הוא תקף באפגניסטן ובעירק והרג הרבה חפים מפשע, אז מגיע לו פרס השלום. זה עולם של שקר, רק התורה הציבה לנו את המטרות והגדירה לנו את התחומים ואמרה לנו מהם הסייגים ומה עלינו לעשות, אם נשמע לתורה ולא נתחבר לעשיו כמו שאבינו לימד אותנו, מעשה אבות סימן לבנים, בזה נינצל. אם נתחבר לעשיו הוא ישלוט עלינו, ואנחנו לא נוכל, לאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. הכל לוי בהחלטה שלנו. אבל בינתיים יש לנו מנהיגים חילונים, ממילא הם לא מבינים זאת ולא יבינו, לכן הם מתרפסים לפני אדום, ואדום קורא בא, בא, פגישה בחמישי, ותראו מה יצא מהפגישה אח"כ בזיונות וקטטות ואי הסכמות. ומאחורי החדר הסגלגל יהיה מה שיקרה, ונראה מה יקרה כשאמריקה תקלע למלחמה נגד רצונה. וכשהאיראנים יתקפו אותם כי הם יודעים שהם החלשים, שהאמריקאים הם החלשים, כי האמריקאים לא רוצים להלחם, אובמבה לא רוצה להלחם, והוא אמר לביבי תפסיק כי עכשיו אנחנו הסתדרנו עם האיראנים ומביאים את הפקחים והכל יהיה בסדר, ופה כבר אמרו שזהו, זה בסדר, יום אחרי גרשו את המשלחת, האיראנים מצפצפים עליו צפצוף גדול. מהתחלה שהוא התחנף אליהם אובמבה עד היום ביזו אותו, היום הסעודים לא סופרים אותו, עבדאללה המלך טרק את הטלפון לפוטין בפנים, למה? כי אמריקה ורוסיה יש להם אינטרס לשמור את סוריה שאסאד ימשיך לטבוח בסורים כדי שהאיראנים לסיבת האמריקאים יסכימו להכנס למו"מ כל זמן שמשאירים להם את השלוחה הסורית פה, כי בלי הסורים האיראנים כבר לא שוים פה. אז האמריקאים דואגים שאסאד עוד יחיה, אם הם היו רוצים לפני תשעה חדשים הוא כבר לא היה קיים כמו שעשו למועמר קדאפי. אבל יש אינטרסים שהם לא קשורים למה שאנחנו מבינים, זה הגדולים מדברים, הרוסים מוכרים נשק, מקבלים נפט, מקבלים כסף, האמריקאים יש להם גם כן אינטרסים, ואנחנו כבשת הרש נמצאים באמצע ושבעים זאבים מסביב, ומה אנחנו יכולים לעשות? אם יש לנו רועה הוא יכול להציל אותנו מכל הזאבים, אם אין לנו רועה אין סיכוי לכבשה עם שבעים זאבים. אז חייבים להתחבר לאבא שבשמים.
לכן כל אחד מפה צריך להחליט, ואני אומר לכם שאנחנו בדור של החלטה, שחור ולבן, אתה בצד של האמיתיים או אתה בצד של המזוייפים, אין באמצע, אין לפסוח על שתי הסעיפים. אתמול אמרנו חידוש, החידוש אומר למה שותים יין בפורים, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, מי לא יודע שהמן הוא ארור? מי לא יודע שמרדכי הוא ברוך? אז למה צריך לשתות עד דלא ידע בין ארור לבין ברוך, מה אנחנו לא יודעים? צריך לשתות בשביל זה? אלא מדייקים כך, עד דלא ידע מהבן, מהבן ארור לבין ברוך, כי יש כאלה תופסים בשיטה של בין ארור לבין ברוך, שמה הם רוצים להיות, לא בארור לא בברוך קומסי קומסה, לא לא לא חביבי תשתה, תשתה, עד שתדע מה בין, כי כשאתה צלול אתה לא קולט את זה, אתה בכוונה עושה ביודעין, אתה רוצה ליהנות משתי עולמות, אין דבר כזה תחליט, לכן תשתה עד שתדע מה בין ארור לבין ברוך.
צריכים להחליט, אתה בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב, באיזה צד אתה, אתה הולך עם הצדיקים האמיתיים או אתה הולך עם המזויפים. איפה שתחליט שאתה שמה אתה תשאר. מי שבאמצע הוא בשום מקום, או כאן או כאן. זה הבירור האחרון, ולכן כל אחד צריך להחליט. הרבה יהודים חזרו בתשובה בדור הזה לשמחתנו, מיליון וחצי יהודים, לא היה דבר כזה מאז חזקיה המלך אלפי שנים, יש פוטנציאל לדור כי זה הדור האחרון, השאלה מי עוד יזכה להכנס ברגעים האחרונים בתשובה, זה המבחן. אין עוד הרבה זמן, והאיום שעומד מולנו זה בדיוק מה שאמרה הגמרא, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, לא תבוא גאולה בלי תשובה, כתוב "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב" מתי יבוא לציון גואל כשיהיו שבי פשע ביעקב, אבל צריך לדעת עוד דבר, זה יכול להיות בטוב ולא טוב, אם עושים תשובה מרצון תבוא הגאולה בלי שננזק, אם לא נעשה תשובה מרצון מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן - אחמדניג'ד ועושים תשובה בעל כרחן. למה אנחנו נחכה עד שיהיו טילים אם אפשר לפני כן? למה צריך שיהיו הרוגים עד שנבין? למה אנחנו צריכים כל פעם בהיסטוריה, "ויזעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יושיעם" למה לא לפני? אמר הקב"ה אל משה, מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל וייסעו", יאלה קדימה, לעשות תשובה. מי מהיהודים כאן מקבל על עצמו בעזרת ה' להתחזק בתשובה בשביל לעזור לעם ישראל שלא ניפול במלחמה, שירים את היד. הנה יהודי ראשון קדימה למעלה אבל אני רוצה לראות מצלמים אתכם גם בשמים, תרימו את היד אלה שרוצים, אלה שלא רוצם גם כן מצולמים, להרים את היד, כל אחד יש לו מה להתחזק, הנשים בכלל על הפנים, גם הדתיים צריכים תשובה, למעלה אבל גבוה, או, ככה אני אוהב לראות ישתבח הבורא, זה כבר סנגוריה על עם ישראל, אשריכם ישראל. תבורכו מן השמים. איפה אתה? בא תזרוק להם ציציות למי שרוצה. תזרוק, תן להם גם כיפות, תן להם. ואני אתן לנשים מטפחות.

לפני שאנחנו ממשיכים אני רוצה להגיד לכם שצוות של אברכים הגיעו מהמרכז כדי לעזור לאלה שברגעים האחרונים רוצים להתחבר לתורה, אז מי שרוצה בעזרת ה' ללמוד תורה, להכיר את התורה, ללמוד בחברותא אחד על אחד, רוצה ללמוד בטלפון, רוצה שיעור בערב, רוצה להיות בישיבה, רוצה להיות שישי שבת בישיבה ביקור לראות מה זה, רוצה להיות בבני ברק קרוב לבית כנסת שאני נותן בשבת שמונה דרשות, מי שרוצה ימלא טופס חינם אין כסף ויעשו מה שהוא רוצה כולל נשים שמעוניינות, גם בשיעורים לרבניות וכו', אז בינתיים הם יעברו יחלקו את הטפסים תמלאו את הפרטים ובעזרת ה' תהיו מן הזוכים, כי כל מי שמגלה רצון להתקרב לבורא יתברך כבר יש לו הגנה גדולה משום שנאמר על התורה שהיא מגינה ומצילה, בין בשעה שעוסק בה ובין בשעה שאינו עוסק בה. בינתיים למי שיש שאלות ירים את האצבע ואני אשתדל להשיב, הנה החייל פה הראשון, תרים את היד ותעמוד, תודה.


ש. ערב טוב כבוד הרב, אפשר לשבת נכון?

הרב: אם אתה רוצה

ש. אז ככה, אני טיפה מתרגש, אני לפני שבועיים בערך חזרתי בתשובה, החלטתי לקחת עלי את זה וקיבלתי כל מיני סימנים והערות בעצמות שלא ניתן לתאר אפילו במילים, ואני חושב שמה שאתה עושה בכל אופן זה עבודת קודש וזה שאתה מזכה את הרבים ובעזרת ה' שתצליח לזכות לא רק את הרבים פה אלא בכל העולם

הרב: אמן, אבל אבל

ש. לא בלי אבל

הרב: אה בלי אבל יפה

ש. לא, הבאתי איתי עוד שתי ידידות מהבסיס, תרימו את היד, שסתם הייתי רוצה לחזק אותן עוד קצת, כי אחת מהן לא מאמינה באלהים אבל חוגגת חנוכה וקריסמס, אחת כן מאמינה באלקים אבל רוצה לדעת קצת מעבר, ואני יש לי שאלה אחת בלי קשר אחרי זה אני יעביר להם את המיקרופון, בגלל שאני בא ממשפחה חילונית ואני עצמי הייתי חילוני גמור, אז אתה יודע, מקבלים את זה קצת בצורה בלתי רגילה, התחרפנת, אתה קיצוני, אז החלטתי לשמור נגיעה כי הבנתי מה זה אומר בעצם, ורציתי לדעת גם מעבר אם זה נקרא קיצוני אחרי שבועיים לשמור נגיעה ובכלל מה זה איסור כרת

הרב: קודם כל אשריך ואשרי חלקך שאתה מבין ועושה את זה קודם כל.

ש. תודה רבה, תודה.

הרב: איסור עריות זה איסור חמור מאד, כתוב "לא תקרבו לגלות ערווה" ואסור אפילו להגיע למצב של קריבה, למצב שאדם יבוא לאיסור עבירה, והענשים על זה חמורים ביותר ולכן מה שאתה עושה זה דבר גדול ואתה נקרא קדוש. אפילו שאתה לא מבין את המושג, כל מי שפורש מעריות נקרא קדוש. אז ז"א זה נקרא קדושה. עד שבעזרת ה' תתחתן ה' יעזור לך בזכות זה באשת חיל שתהיה ראוי לבנות בית נאמן בישראל. עכשיו לגבי החיילות זאת ששומרת גם חנוכה וגם קריצמך זה בגלל שהיא אוהבת חגים, אם יש סופגניות למה לא לאכול?

ש. רגע, אולי אני יעביר אליהן את המיקרופון?

הרב: בבקשה

ש. אז עוד בקשה אחת קטנה אם אפשר ציצית כי חיכיתי באמת לרגע הזה שאני אשים ציצית

הרב: אה חכם אתה, אני יכול להביא לך רק הצעיף שלי, לא נשאר לי

ש. אתה רציני?

הרב: אין, לא נשאר

ש. רציתי לקבל ממך

הרב: אבל הנה אולי מישהו ינדב פה אם מישהו קיבל, הנה אתה רואה בחור טוב.

ש. תודה רבה לכבוד הרב

הרב: כן, תן לו אשריך.
כן, תן לחיילת שמה. תעבירו לחיילת, בינתיים תעבירו, אפשר להעביר ביד, תן למישהו שיעביר. צלמן צלמן.


ש. היי

הרב: היי

ש. אין לנו מה להגיד

הרב: אין מה להגיד, מי זאת שחוגגת שתי חגים כאילו

ש. אני

הרב: כן, מה יש לך בקריצמך?

ש. אני פשוט הרבה מהחברים שלי חוגגים ואני מאד נהנית, זה לא שאני מאמינה אלא שפשוט כיף לי

הרב: כן, אבל חגים של שונאים, בפרט שחלק מהם היו שונאי ישראל ורצחו יהודים וטבחו בהם, תקראי קצת באינטרנט על זה, אז אנחנו לא צריכים לשמוח ביום אידם, לפחות לא ביום הזה, ז"א אם אדם רוצה לשמוח מסיבה כלשהי והיא מותרת אין בעיה שאדם ישמח, אבל לא במקום שחלילה הוא נותן גיבוי למעשי הגויים ולחגיהם, אז לכן צריך להזהר מאד ובפרט חגים של הנוצרים כי הנוצרים נקראים עובדי עבודה זרה, אז לכן זה איסור גמור. דבר נוסף, הבנתי שאתן לא כל כך מאמינות, אז אני אשאל אתכן שאלה, איך נוצר העולם אתן יכולות להסביר לי?

ש. אבולוציה

הרב: שזה אומר מה?

ש. שלאט לאט נוצר העולם לפי לא יודעת חלקיקים

הרב: הבנתי, למה הוא לא היה יכול למהר, למה היה צריך לאט לאט? לא בוער לו את א ומרת.

ש. כן

הרב: כן. אז תגידי לי משהו, ומישהו תכנן את זה שזה יהיה ככה, או שזה סתם ככה ספונטנית

ש. היה מפץ הגדול

הרב: מה זה אומר מפץ הגדול, מילה יפה, זה ביג בן כן מה היה? מה התפוצץ את יודעת?

ש. אני לא בדיוק יודעת, אני כן מאמינה באלהים אבל אני לא יכולה, אני כאילו ריאליסטית, אני לא יכולה לחשוב עלז ה שאיזה אל גדול ברא את כולנו פתאום ופתאום הגענו לעולם

הרב: הנבתי, ופיצוץ זה יותר ריאלי

ש. את האמת שכן

הרב: אשאל אותך שאלה, אם אני אביא חומר נפץ פה ואני אפוצץ אותו לאט לאט, כמה כסאות אחרי הפיצוצים יהיה לי? עם ריפוד, ריאלית, ריאלית תעני לי.

ש. לא יודעת מה

הרב: מכה פיצוצים אני יעשה ושיצא לי כוס פלסטיק חד פעמי. יכול להיות שיהיה? זה ריאלי?

ש. אני לא יודעת מה להגיד

הרב: כי זה לא ריאלי, אין לך מה להגיד, אחד ועוד אחד את יודעת את התשובה

ש. אבל זה ריאלי שבן אדם שאנחנו לא ראינו בעיניים

הרב: בן אדם בטח שזה לא ריאלי

ש. לא בן אדם, סוג של נפש, לא יודעת

הרב: אני אשאל אותך שאלה, מאחורי האולם הזה יש מתכנן?

ש. כן

הרב: אפשר להגיד שהאולם הזה בלי מתכנן?

ש. אני לא יודעת, אני לא חשבתי על זה

הרב: אפשר להגיד שהאולם נעשה מעצמו, מה יותר ריאלי, שזה נעשה ע"י מישהו שתכנן או שזה נעשה מעצמו

ש. נגיד מישהו שתכנן

הרב: למה רק נגיד, מה יותר ריאלי?

ש. זה לא ריאלי שבן אדם אחד עשה את כל זה

הרב: לא?

ש. לא.

הרב: תשאלי פה בעיריה, היה מהנדס אחד רק תכנן את כל האולם. אני שואל, קבלן אחד בנה בנין, אחד יזם את גורדי השחקים, את התאומים תכנן יהודי אחד, הייתי יכול להגיד שזה תוכנן ע"י אדם והייתי יכול להגיד שזה נעשה ע"י פיצוצים, מה יותר ריאלי?

ש. ריאלי האדם, אבל לדוגמא

הרב: רגע, רגע, האדם. למה האדם ולא פיצוצים?

ש. כי זה משהו שאדם יצר אבל

הרב: למה זה משהו שאדם עושה?

ש. זה דבר ידוע, דבר שראינו דבר ש

הרב: ואם לא ראינו

ש. אבל לדוגמא כל הכוכבים

הרב: עזבי את הכוכבים אני עוד פה בארץ

ש. אז איך אתה מסביר את הכוכבים?

הרב: אסביר לך הכל, רק תגידי, בענין אני חוזר אליו, אני לא מכיר את הבן אדם שעשה את הבנינים, אבל האם עלי לחשוב שזה נעשה מעצמו יום אחד לבד, או שהיה מישהו שעומד מאחורי זה? לא מכיר אותו. מה יותר מסתבר, מה יותר ריאלי?

ש. לא יודעת, אני לא יכולה להמשיך את השיחה הזאת כי כל אחד פה מאמין במשהו אחר וכל אחד יגיד

הרב: את תגידי רק את שלך, אני לא מעניין אותי מהאחרים. תגידי לי מאחורי בנין גורד שחקים יש מחשבה או אין מחשבה?

ש. יש מחשבה

הרב: בפיצוץ יש מחשבה או אין מחשבה?

ש. אין מחשבה

הרב: אז איך יכול להיות בנין, לא רק שהוא ממוחשב יש בו גם מחשבים, איך הוא יכול להיות, עם חשמל, עם תיאורה, עם ביוב, עם אינסטלציה, עם כיורים עם מיטות, עם שולחנות עם כסאות, עם מדרגות עם מעליות עם הכל, בלי מחשבה, רק מחשבה יכולה ליצור דבר כזה, פיצוצים לעולם לא. אז אני שואל שאלה, העולם הזה ממוחשב, מישהו חשב תכנן אותו, הכין אותו לברואים?
ש. אנחנו הכנו אבל מי הכין אותנו?

הרב: את הכנת את האויר? את הכנת את האדמה שתוכל להצמיח פרחים? את הבאת את הפרחים כשנולדת?

ש. לא

הרב: מי עשה את הפירות? הפיצוצים? פיצוצים עשו גויאבות בננות תפוחים הכל? פיצוצים עשו נמלים וג'וקים ופילים וג'ירפות? מי עשה את זה? רואים שיש תכנון, שיש הרמוניה בבריאה. שכל אחד נברא במקום שמתאים לו כדי שהוא יוכל לחיות בו, אז ודאי שיש מחשבה, מי זה בעל המחשבה הגדול הזה שמתחילת הבריאה הכין את העולם לקראת מה שיהיה בו שיוכל להתקיים, ולא עוד, אלא שיצר קשרים בין הכדור הזה לירח ולשמש כדי שישפיעו פה שיהיה חום וקור ויום ולילה וארבע עונות השנה, וסידר אל העולם אליפסה כדי שזה יסתובב כמו שאנחנו רגילים, וכן הלאה, זה נהיה מפיצוצים? ודאי שיש מחשבה מאחורי. וככל שהעולם יותר גדול והגלקסיות יותר גדולות ברור שבעל המחשבה ששולט על כל העולמות ולא נותן להם להתפרע כמו שהם רוצים, הוא גדול גדול גדול ומקיף את כל הבריאה במחשבתו בכוחו ביכלתו ובשליטתו ובהנהגתו את העולם. אם את רואה אניה שיוצאת מנמל בקפריסין ומגיעה לאטליה ואח"כ מגיעה לספרד ואח"כ מגיעה לאפריקה וחוזרת לקפריסין ועוד פעם, וכל פעם פורקת מטעמן ומעלה והכל, זה מפיצוצים נע כל הזמן בתחנות האלה? איך הלבנה עושה את תפקידה כל חודש, איך החמה עושה את תפקידה כל שנה? הפיצוצים נגמרו, מי השאיר אותם במסלול הזה? למה הם לא מתמרדים? למה הם לא אומרים ביי נמאס לי להסתובב פה יש לי סחרחורת, אני רוצה ללכת למקום אחר, מי מכריח אותם? מה את אומרת, זה ריאלי שיהיה לבד מפיצוצים? אלא מאי, לא רוצים להגיד שיש בורא לעולם כי זה מחייב, כי אם יש בורא לעולם ודאי שזה מחייב, כי הוא לא ברא אותי סתם וגם לא יכול להיות שאני חי פה ואח"כ אני אמות ואהיה בקבר ויאכלו אותי תולעים, אז בשביל מה אני אוכל עכשיו, בשביל שיאכלו אותי אח"כ ויהיה להם מזון? מה אני עושה בינתיים? וגם אני יהנה בסוף אני אשכב למטה בקבר ומה אני אגיד, אני אדפוק לשני בקבר ואגיד לו הא מה ענינים, איך היה? איפה אתה היית גר? היה לך רכב היה לך פה, נהנית, היית הולך לקריצמך? אכלת סופגניות? מה יגיד? אין עם מי לדבר כי אוכלים אותו תולעים, אז בשביל מה הוא היה? אז מה קרה הפיצוצים החליטו שנתפוצץ גם אנחנו בסוף? אז למה יש כל פעם חיים ומביאים ילדים ומתים ומביאים ילדים ומתים, מה הסיבה? על כן אני מציע לך, יש קלטת שלי בדיסק די וי די - זה נקרא מבראשית, ואני מסביר את הבריאה מבראשית, כולל הכל עד סוף הדורות כולל חיים לאחר המוות, כולל מה שאת לא רוצה, כל התחומים, שלש שעות ורבע, כל מה שלא ידעת כל החיים תדעי אחרי שלש ורבע שעות. הנה יש לך פרויקט להכיר את עצמך, להכיר את עמך, ולהכיר את אלוקייך, ולדעת מה יהיה באחריתך. למה שנתעלם ממה שצפוי לנו? כשאני נכנס לצומת אני פ וקח עיניים, אדם טיפש יעצום עיניים, אבל הסכנות זורמות למולו, חכם לפני שנכנס לצומת פוקח עיניים. אנחנו עומדים לפני צומת, יום אחד אנחנו נפטר, זה צומת מה יקרה שם? יש המשך? אין המשך? צריך לדעת, צריך להכין משהו? לא צריך להכין משהו? דבר מאד חשובים.
אם הבחור זכה לחזור בתשובה כנראה יש לו סיבה. אני לא תוקף חס ושלום, אני תקפתי את הטיעון, לא את האנשים חס ושלום. טיעון שהוא לא אמיתי צריך להפריך אותו, אם לא מפריחים אותו אז לא מבינים. כיון שהטיעון אין לו כח לעמוד, צריך להוריד אותו לאט לאט לאט לאט עד שברור שזה לא עומד על כלום. ברגע שזה לא עומד על כלום אין לו בסיס ממילא נפלה כל התיאוריה. אם רוצים להעמיד תאוריה צריך בסיס, הרמב"ם אומר בספר המדע, יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, אם זה אתה לא קולט שיש מצוי ראשון שהמציא את כל הנמצאים אין לך שום בסיס להתחיל את העולם. גם אם תגיד שהיה מפץ גדול תצטרך להסביר לי מה התפוצץ ע"י מי, מה היו החומרים ומה קרה עד שהתפוצצו ומי החליט לפוצץ ולמה הם החליטו, האם יש להם דעה, יש להם מחשבה, יש להם מצפון, יש להם שכל, מה התפוצץ אני רוצה לדעת? למה התהליך ארך? ולמה הוא עשה כל מיניד ברים שונים? למה הפיצוץ עשה טביעות אצבע שונות לכל אדם בבריאה, למה לא שטאנץ, אם הוא עשה דבר אחד טוב שיעשה אותו דבר כל הזמן, למה כולם שונים? למה כולם לא דומים? כיון שכל אחד הוא יחידה סגולית שצריך לתת את הדין לבד. אתה זה לא הוא והוא זה לא אתה, אתה יחיד בעולם, לכן הבורא ברא את אדם הראשון לבד, היה יכול לברוא מיליארד בהתחלה, אחד שכל העולם נברא בשביל אחד, גם אתה כל העולם נברא בשבילך, השמש מאירה בשבילך, ירח בשבילך, הגלקסיות, הכל בשבילך, יש לך תביעות לבד. זה פיצוץ יכול לעשות? פיצוץ הרי רק מחריב, פיצוצים לא בונים, פיצוצים רק מחריבים, אז איך אפשר להגיד שמפיצוץ נברא עולם? ואם התפוצצו חומרים כלשהם, איך נוצרו המתכות, איך נוצרו העיניים, איך נוצרו הורידים, איך נוצר דם, איך נוצר חלב, מפיצוצים?
ז"א אם אדם יתבונן ולא יתקלט תקליט, לא יתקלט את מה שאמרו לו בבית ספר יסודי כמו שאני למדתי, אותי לימדו גם שבאתי מהקופים. אבל מה לעשות, מי שחכם ונבון מתחיל להתבונן, ואומר היתכן, וזה צ'יק צ'ק מובן. ומה שאני מביא בקלטת הזאת מבראשית, סוגרים את המעגל, אין יותר שאלות. אז כדאי לעשות, חוץ מזה יש לי אנציקלופדיה עם 400 די וי די בפנים סרטים, עם מנוע חיפוש שכל שאלה ששואלים אותי בכל נושא, לוחצים אנטר ומקבלים תשובה בסרט, זה סטרטאפ ראשוני בעולם שאפילו צוקרברג לא עשה. נמצא פה בחוץ אני חושב ואם לא דרך ארגון שופר, 03-6777779 או באתר שופר. טי וי. יש שמה גם מדור שנקרא הכה את המומחה, כל השאלות שאתה יכול לשאול בעולם ביהדות נמצאות שם. 1700 שאלות. תשאל רק, תעשה חיפוש תקבל תשובה בסרט. הכה את המומחה. אז אני מאחל לכם חנוכה ופורים שמח ולא קריצמך. ובעזרת ה' שתזכו להכיר את האלקים כי הוא שלכם כמו שלי, ויש לו את כח והיכולת להעניק ולתת בכל מכל כל. כדאי להיות קרוב לאבא, אבינו שבשמים.
אלה שרוצים ללכת לישיבה באיתן של הרב חיים גולדברג יכולים לרשום פה טלפון, או בשידור חוזר לשמוע את המספר 050-4141384, אחראי על כל המדרשיות באזור ומארגן שיעורים בערב, יהושע מרגלית 050-4162162. כן. שאלה נוספת הבחור פה באמצע.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: וברכה

ש. מעט קשה לי להיחשף אבל החלטנו בכל זאת כל המשפחה להגיע לכאן להרצאה שלך בשביל מטרה נעלה בשבילנו, קודם כל קוראים לי, אני אציג את עצמי, קוראים לי יהונתן למשפחת לבייב, בשנת 2009 בחודש חמישי אבא שלי חלה במחלה, זו מחלה מאד קשה ונדירה בעולם, ומהתחלה הרופאים לא ניבאו טוב. מאז עברו כמה שנים ובחודש האחרון מצבו הוחמר בצורה משמעותית, הגענו לכאן בשביל לקבל ברכה ממך לרפואתו השלמה, דבר נוסף, מכיון שמצבו הוחמר החלטתי אני ובת זוגתי להקדים את החתונה לכבר חודש הבא, 18 למרץ 2012, בשבילנו זה בן אדם מאד מוערך ובן אדם מאד יקר, כמו שאבא יקר לכל בן, זהו.

הרב: מי זה אנחנו הגענו?

ש. אנחנו פה שלשה, שני אחים ובן דוד וחמישה בנות מאחורה

הרב: טוב. תגיד לי ככה, כולם שומרים תורה ומצוות או לא?

ש. אנחנו משפחה חילונית, יש לי שני בני דודות שעשו עליה לפני כשנה וחצי מארה"ב והם והבעלים שלהם שומרים מצוות, אבל אנחנו במשפחה הילדים אחים אחיות לא.

הרב: האבא מה הוא? שומר תורה ומצוות או לא?

ש. האבא לא

הרב: הוא בהכרה כרגע

ש. הוה בהכרה כרגע

הרב: הוא צופה בנו כרגע?

ש. הוא לא צופה בנו

הרב: תראה, אם רוצים להציל במצב כזה שאתה אומר שנותר זמן קצר, חייבים קודם כל החולה והבנים והסובבים מסביב שרוצים וחפצים שהגזרה תתבטל לחזור בתשובה שלמה, כדי שלא יהיה מקטרג, יש קטרוג, ז"א יצא גזר דין. כדאי לבטל את הגזר דין, חייבים לשנות את המעשים עד שלא יזוהו האנשים. כמו שאדם נמצא תיקו במשטרה וכתוב על שמו, וכל רגע שיחפצו ליטול את התיק יוכלו, אבל אם מישהו ישנה את התעודת זהות והשם על התיק, יחפשו את התיק של ההוא, לא ימצאו, למה לא ימצאו? כי אין תיק כזה, התיק הזה שונה לשם אחר ותעודת זהות אחרת, ממילא אי אפשר לעצור את הבן אדם יותר, אי אפשר לשפוט אותו, הוא לא קיים במאגר. ז"א צריך לעשות שינוי זהות, אם משנים את הזהות ואדם חוזר בתשובה זה נקרא כמו תינוק שנולד זה אדם חדש, ממילא לא חלים עליו הגזרות כי הגזרות היו על פלוני אלמוני והיום זה אדם חדש. אז זה לא יכול לחול עליו. אבל זה אם עושים תשובה אמיתית, דהיינו ממש. תראו באתר שופר את הסרט ניסים התותח, אדם שנותר לו שבוע ימים לחיות, ממאה ועשר קילו הוא ירד לארבעים ושבע קילו, הוא היה מר ישראל, והוא לא האמין בדת בכלל, הוא גם סרב לבוא לקבל ברכה או עצה, ובסוף לא היתה לו ברירה, שבוע לפני כבר לא נשאר הרבה ברירות, אף אחד לא יכול לעזור לו. הוא לא אכל במשך חדשים וירד והצטמק, וכשאמרתי לו שצריך לחזור בתשובה לגמרי ולהיות צדיק אז הוא קיבל את זה בהלם, הוא אומר איך אתה מבקש ממני דבר כזה, אני חילוני כל החיים שלי, אמרתי לו אין בעיה, אתה לא חייב, אבל אם אתה רוצה תשובה איך לרפא את עצמך תעשה מה שאני אומר, הרופא יכול לעזור לך? אמר לי לא, אמרתי לו באת אצלי אז אני אומר לך מה לעשות. אבל אני לא יודע כלום, אמרתי לו אין בעיה נסדר לך רב שיגיד לך מה צריך לעשות, אבל אני לא אספיק יש לי שבוע, אמרתי לו אתה צריך להחליט שאתה רוצה לחזור בתשובה ולהתחיל עם כל מה שאתה יכול וה' יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים. הבן אדם התרפא לחלוטין, עברו כבר למעלה מעשר שנים אבל הוא לומד בכולל צדיק, צדיק אמיתי. זה הכל מה שהוא עושה, אבל הוא הרויח את החיים. יש לו גם עולם הזה עכשיו ויהיה לו עולם הבא גדול מאד, היום הוא מלמד אחרים כבר, והוא היה כופר לגמרי, כופר לחלוטין, אבל הוא שינה את הזהות והתיק לא נמצא יותר. אז אם אתם רוצים בשביל להציל זה הדבר הראשוני שאתם צריכים לעשות ומיידית.

ש. טוב, מכיון שאנחנו באים ממשפחה חילונית אז אנחנו לא יודעים מה כן צריך לעשות

הרב: אמרתי שאני אסדר מי שילמד אתכם.

ש. אוקי.

הרב: אוקי בשמך או בשם כולם?

ש. אוקי בשמי ובשם כולם, דבר נוסף

הרב: אתה צריך גם לשאול את אבא שהוא העיקר

ש. אבא שהוא העיקר הוא לא נוכח, אז כיון שאנחנו לא יכולים לשאול אותו אז זה כמובן. ודבר נוסף הייתי רוצה להזמין אותך ולכבד אותך אלינו הביתה, אנחנו נשמח לארח אותך

הרב: נפלא מאד, אבל מה זה יועיל?

ש. זה יועיל

הרב: אני אשמח מאד אם תעשו הרצאה לרפואת אבא

ש. אנחנו נשמח שאתה תעביר את ההרצאה אצלנו בבית לכבוד אבא

הרב: אבל למה צריך בבית? אולם גדול מאות אנשים זה עדיף. לא?

ש. אם אתה רוצה אפשר לסדר גם מרצדס חונה בחניה תקח אותך בחניה הביתה אלינו

הרב: יש לי 750 וי אם בי.

ש. אוקי. הבנתי.

הרב: אבל תהיו חכמים, תשו הרצאה גדולה, וההרצאה הגדולה יכולה להועיל כי הזכויות הן גדולות, ראית שיש פה אנשים לקחו עליהם קצת ציציות, כיפות, מצוות, מתכוונים לשוב בתשובה במשהו, הלואי בהכל, זה זכויות שנזקפות למי שארגן את ההרצאה. מי שארגן את ההרצאה ולמטרה שהוא ארגן את ההרצאה כל הזכויות האלה לנצח נצחים שלו. כרגע יש שידור ישיר, עשרות אלפים צופים בנו כרגע מכל העולם, זה גם שידור חוזר ממחר, עד סוף הדורות, אחד חוזר בתשובה זה כל הדורות היוצאים ממנו זה של בעל ההרצאה הזה. וזה ייצור זכויות לאין סוף. אתה מבין? אז לכן כדאי לעשות את זה. לבקר בבית אני אהיה מוכן לסעודת הודיה, אחרי שהאבא יתרפא אני אשמח לבוא, כמו שהזמינו אותי אחרי הנס מצולם לארה"ב של ילד בן שלש שנים שהיה לו סרטן בבטן והכבד שלו הלך, והיה צריך השתלה, ואמרתי לאביו מה לעשות ותוך חודש הילד שוחרר מבית החולים, היום הוא בן שלש עשרה וחצי, חי, אז הזמינו אותי לאירוע גדול, היו שלשים אלף איש, קוראים לזה נס מצולם באתר שופר. אז אני מעדיף לברך על המוגמר, אבל לפני כן צריך עוד לעבוד. אתם צריכים ללמוד מה לעשות ולעשות, וזה הילד, אתה רואה אותו ברקע, זה המצב שלו היה ואחר כך הוא יצא ב"ה, והיום הוא בן 13 וחצי היה בכותל המערבי לפני כמה חדשים, וב"ה הוא נתרפא לחלוטין, אם אתה יכול להראות להם גם את ניסים התותח אז הם יבינו. מכל מקום, תעשו הרצאה גדולה. אם יש לכם אמצעים אז אני ממליץ במקום מרצדס בניני האומה, שלשת אלפים איש, ואז יהיה טררם גדול וזכויות לאין סוף, אם אין לכם אז הרצאה רגילה.

ש. תדוה.

הרב: מה השם של האבא?

ש. אליסף בן סנם

הרב: ה' יזכה אותו לשוב בתשובה עם בני משפחתו, וה' יגזור גזרות טובות עליו ויעתיק את המחלה ממנו לאסאד נשיא סוריה. והוא יצא לחיים טובים ואסאד למיתה. תהיה בריא.

ש. כבוד הרב תודה רבה, אם אפשר לברך גם את גילה בת סנם

הרב: ל?

ש. לרפואה שלמה

הרב: גילה בת סנם רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה

ש. אמן.

הרב: תשאיר את הטלפון שלך לבחור הזה ותעמדו בקשר לגבי הרצאה, וגם אני רוצה לסדר לכם מישהו שילמד אתכם. איפה אתם גרים?

ש. בבאר שבע

הרב: בסדר גמור.
כן, שאלה נוספת. מי עוד רוצה לשאול שאלה? הנה הבחורצ'יק פה.


ש. שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אותך לגבי עשיו ויעקב, אם עשיו היה חוזר בתשובה אז איך היה עשרת השבטים, כאילו היה פחות או יותר?

הרב: אם עשיו היה חוזר בתשובה זה היה מצב נפלא, אבל שבטים כנראה שהיו יוצאים רק מיעקב בכל מקרה, הוא מכר את הבכורה ליעקב, ויעקב קיבל את הבכורה וקיבל את הברכות והוא היה הבכיר שבאבות והוא היה יותר מוצלח מעשיו בכל מקרה, אז ממילא היה צריך לצאת ממנו כי הוא היה הזרע הנבחר.

ש. ולגבי עשרת השבטים, איפה כל עשרת השבטים שנעלמו?

הרב: מאחורי הרי החושך, איפה שנמצא נהר סמבטיון. יש מי שאומרים שזה בצ'יינה באיזשהו מקום שלא נותנים הסינים שמה לעבור אפילו למטוסים, יש ספר שיצא על נהר סמבטיון ועל המכתבים ששלחו במשך הדורות עליהם והתשובות שהיו עונים להם. והגאון מוילנא אומר שבאחרית הימים אחרי מלחמת גוג ומגוג "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו", אלו עשרת השבטים שיעלו ראשונה מן הגלות לישראל. והיום רואים שיש הרבה כל מיני שבטים וכל מיני מקומות סתם בעולם, שיש להם הרבה מהמסורת ה יהודים.

ש. זה נחשב בני מנשה, לא?

הרב: בני מנשה, בני משה, יש כל מיני בני, יש גם בברזיל ויש בכל מיני מקומות שיש להם תפילין יש להם מזוזות, חלק יש להם שבת, לא כמו שאנחנו שומרים אבל מושג שבת, יש כל מיני דברים, דברים מדהימים. גם באתר אצלנו שמו כמה דברים.

ש. הרב, משהו אישי לגבי, למשל הייתי באיזה הרצאה אצלך בלוד, אם אני זוכר בלוד או ברמלה, היה חבר שלי שנתת לו שערי תשובה, והחזרת אותו בתשובה בסוף הוא ירד מהדת, כאילו לא ירד ממש הוא קרבתי אותו קצת אבל הוא לא ממש

הרב: לאן ירד, לאיפה?

ש. הוא כבר לא שומר שבתות ועובד בשבת

הרב: ועכשיו יש לו גן עדן?

ש. לא, אני מנסה לתהות

הרב: אבל למה הוא ירד מה קרה?

ש. אני לא יודע, לא שאלתי אותו אישית, אבל לפני כן היינו חמישה חבר'ה שהיינו בשבת סעודות שבת בבית, וחלק מהם נשארו חלק מהם עברו לישיבות וחלק מהם ירדו

הרב: יכול להיות שהאוכל לא היה מספיק טעים?

ש. לא, אבל הוא נראה לי דיבר איתך פעם אחת, אבל אני לא יודע איך לקרב אותו עוד פעם, כאילו הוא רוצה ממש אבל החבר'ה

הרב: תביא אותו לאחת ההרצאות הקרובות אני אדבר איתו שוב

ש. אתה יכול לברך אותו גם?

הרב: למה לא בשמחה, מה שמו?

ש. אהרן בן מולו

הרב: בובוב בום ה' יחזיר אותו בתשובה שלמה מהרה.

ש. אמן, ולגבי איך אני יכול להתחזק בדת יותר, כי לפעמים יש

הרב: אני מציע לך ללכת לישיבה אין יותר טוב

ש. לא, אני בישיבה, אבל זה יותר

הרב: איפה אתה? איפה אתה?

ש. פה לומד בקרית גת

הרב: כן, אז מה הבעיה,

ש. אבל בדת עצמה כשאתה מגיע לבית, למשל עכשיו שהגעתי לבית הכלים אצלנו לא היו טבולים הרבה זמן

הרב: תאכל בחד פעמי

ש. לא, עכשיו זה התהפך, כבר טבלתי את כל הכלים וההורים שלי גם הסכימו לזה,

הרב: נו

ש. אבל אני רוצה לדעת איך אני יכול להתחזק יותר בשמירת העיניים, כל הדברים האלו

הרב: כמה שפחות לצאת לרחוב עד שתתחתן

אה. אתה יכול לברך אותי?

הרC: בטח, אבל אל תפחיד, לאט לאט, מה השם?

ש. אברהם בן וורקניש

הרב: יבבי. אברהם בן וורקינש, ה' יזכה אותך לחזק בתשובה שלמה

ש. אמן

הרב: תגיד לי אתם מבינים את השמות מה אתם אומרים? יש לזה משמעות או שזה סתם ככה

ש. לא, בעברית זה קוראים לזה זהב

הרב: אה, קוראים לך זהבה?

ש. לא, אמא שלי בעבריתז ה זהבה, כאילו הפירוש

הרב: וורקניש זה זהבה

ש. כן

הרב: וורקש זה זהב? רגע זהב איך אומרים?

ש. זהב וורק

הרב: אה חצי, וורק ה וורקינשט, יפה זהבה זכתה. כן

ש. אתה יכול לברך גם את אחותי שתחזור בתשובה

הרב: יו, עוד פעם

ש. לא, זה חשוב לי

הרב: בסדר לאט, איך השם?

ש. דנה בת הוריקנש

הרב: דנה בת וורקינש, ה' יזכה אותה לתשובה שלמה בריאות והצלחה.

ש. אמן אמן תודה הרב.

הרב: כן, תן לבחור פה עם הזקן.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. קודם רציתי להגיד תודה רבה, בזכותך אני חזרתי בתשובה

הרב: ב"ה

ש. זכיתי לגלות את האמת. זה לא היה קל, היו עליות ירידות, אני עדיין בתהליך, אבל השאלה שלי היא כזאת, איך אפשר אני, איך אני יכול אישית גם לחזק אחרים בקרב המשפחה, אם מישהו גם לא מעוניין אפילו לשמוע

הרב: לחלק דיסקים, לתת להם לראות את האתר של שופר, יש למעלה מאלף סרטים, יש תשובות לכל השאלות, יש קטעים הומוריסטיים, יש דברים חשובים, יש דברים חכמים, מאד מעניין, להביא אותם להרצאה, לעשות שיעור, לאו דוקא אני, שיעור, להביא מרצה, למצוא איזה אירוע משפחתי, להזמין את כולם להזמין אורח איזה רב שידבר, וכן על זה הדרך.

ש. אפשר לבקש ברכה לזיווג הגון?

הרב: למה לא, מה השם?

ש. יוסף בן לריסה

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה

ש. אמן.

הרב: כן, שאלה נוספת. הגברת שמה רוצה לשאול מאחורה. תרימי את היד.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. קוראים לי מלכה, השאלה שלי, לפני עשרה חדשים בערך לקחתי על עצמי חצאיות, וב"ה הלכתי והכל היה בסדר, ובשבוע האחרון קצת נמאס לי. אבל תוך כדי גם לא נמאס לי, אני ממש רוצה, אז השאלה שלי היא כזאת, אני יכולה לקחת תקופה נגיד לחזור לג'ינסים לטרנינג לא יודעת למה ולהבין שבעצם מה שאני רוצה זה חצאיות, אבל תוך כדי

הרב: יש לי עצה בקיצור, תשני עם ג'ינסים וביום תלכי עם חצאיות.

ש. לא, אבל אתה לא מבין, השאלה שלי היא אחרת

הרב: בבקשה

ש. אני רק דואגת שלא יצא מצב שיום אני אלך עם חצאיות ויום אחר עם ג'ינסים ואז יהיה חילול ה', שאני לא יודעת מה אני רוצה ומה

הרב: נשמה טובה תמיד רוצה טוב ורוצה להדבק בקב"ה ולא להתרחק ממנו. אני בטוח שאת לא רוצה להיות מרוחקת מה' וכשתפני אליו הוא לא יענה לך, את מעדיפה אני מאמין שתהיי קרובה אליו וכשתרצי משהו הוא יענה לך נכון?

ש. נכון

הרב: עם ג'ינסים הוא לא יענה לך כל כך ועם חצאיות הוא כן יענה לך, אז כדאי להיות קרובה לה', להיות בת מלך שמייצגת אותו בכבוד ולא הפוך. את לא גבר.

ש. זה לא קשור

הרב: מה פירוש זה לא קשור?

ש. כי ה' מכיר אותי, אני חושבת, הוא יודע מה אני

הרב: אה, הבנתי, אה הבנתי, הוא מכיר אותך, יפה. ומה עם המצוות שהוא ציוה,

ש. אני משתדלת

הרב: אבל הוא רוצה שתקיימי, לא תשתדלי

ש. אבל אני גם מקיימת

הרב: מאה אחוז אבל גם בחצאיות. יש פה איזה שוטר שמכיר אותך?
ש. למה?

הרב: את גרה בקרית גת?

ש. כן

הרב: מכיר אותך איזה שוטר?

ש. נגיד

הרב: אז את יכולה לעבור עבירות להגיד אתה מכיר אותי, לא? אז מה אם עברתי על משהו, הרי אתה יודע שהנפש שלי טובה ואני קרית גתית ומה הבעיה, אני לא מבינה. אז מה אם יש לך תפקיד של שוטר, כמו שהוא מכיר אותך יש גם מלאכים שמכירים אותך, והם אחראים הם השוטרים, והם מטפלים באלה שעוברים על החוק. למה לך להסתבך עם שוטר מקומי?

ש. טוב תודה

הרב: בהצלחה.

ש. תודה

הרב: לא לשכוח לישון עם ג'ינס.
כן, הנה הבחור עם הירוק.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום שלום

ש. היתה לי שאלה שמציקה לכל הציבור בישראל, למה החרדים כביכול הדתיים התלמידי ישיבה לא מתגייסים, אני כציוני ואני אוהב את הארץ ואלהים נתן לנו את הארץ, ואני מתאמן ואני משקיע לטובת הצבא, ואני לא רואה למה אנשים לא עושים כמוני?

הרב: שמעתי. אתה מאמין באלקים

ש. כן

הרב: אתה מכיר את הרמטכ"ל?

ש. מהטלויזיה רק

הרב: אתה מכיר את ביבי

ש. גם מהטלויזיה

הרב: מי יותר חשוב משלשתם?

ש. אף אחד, אלהים סליחה

הרב: למי צריך לשמוע אם אלקים אומר משהו וביבי אומר משהו, למי צריך לשמוע?

ש. לאלהים. אבל בינתיים אלהים לא שמענו ממנו כלום.

הרב: לא?

ש. הוא דיבר א יתי מתי שהוא, לא, הוא לא דיבר איתי, הוא לא פנה ולא

הרב: הבנתי, וביבי דיבר איתך?

ש. גם לא

הרב: גם לא. אז אתה פט ור.

ש. אבל הוא דיבר, ביבי כן נאם וכן הודיע

הרב: הבנתי, והקב"ה בדיוק בתורה הודיע מה החוקים ומה המשפטים מה מותר ומה אסור, מה צריך ומה מיותר, מי יעשה מה ומתי. יש הלכות מלכים בהרמב"ם איך מנהלים צבא, מי הולך לצבא, מי פטור מהצבע, יש הלכות שמיטה ויובל, כתוב מי פטור מצבא מי חייב בצבא, יש הלכות, הקב"ה קבע בתורתו מי מה מו, והוא אומר שמי שתורתו אומנותו פטור, למה? משום שהוא מחזיק את העולם, לא רק את עם ישראל, "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" אם לא יהיו לומדי תורה אין לי סיבה לקיים את העולם בכלל. אז מי שלומד תורה מקיים את העולם, לא רק את עם ישראל. אבל, יהיו כאלה שילכו לצבא, מי שלא לומד תורה וזה לא תורתו אומנותו הולך לצבא. רק מה, צריך גם להשתדל שהצבא יהיה על פי התורה, ושהצבא לא יעשה דברים שאסור על פי התורה כי אז זה בעיה גם לחייל שרוצה לשרת בצבא, כי אם מחייבים אותו לעשות מה שאסור עפ"י התורה יש לו בעיה, כי שוב פעם נשאלת השאלה, ה' אומר לא, הקצין אומר כן, מה הוא עושה. אז מי שמאמין בה' יודע שלעבור על דברי ה' הוא לא יכול לעבור. הרי יהודי מצווה אפילו להיהרג ולא לעבור על איסורים שהתורה אמרה, אם יגידו לו לחטוא בשפיכות דמים או בעריות או בעבודה זרה הוא מצווה למסור את נפשו ולא לחטוא, אז אם אומרים לאדם תעבור עבירה וה' אומר לא לעבור עבירה, אז הוא לא יכול לעבור עבירה. אז אם הצבא רוצה גם כאלה הוא צריך לאפשר להם תנאים שהם יוכלו לשרת. אבל אם הוא מקשה עליהם מצד אחד ומצד שני הוא רוצה שהם ישרתו, זה אליה וקוץ בה, וזה חוכא והיטלולא, תחליט - אתה רוצה אותם? יש להם מגבלות. כמו שבצבא מבינים שיש מגורי נשים ומגורי גברים, אז צריכים להבין גם שחייל וחיילת לא יכולים להיות בטנק אחד וגם לא יכולים להיות בשמירה אחת בלילה.

ש. יש כזה דבר צבא של חיילים וחיילות

הרב: לא בכל המקומות. לא בכל המקומות וזה הבעיה. מעבר לזה יש עוד כל מיני דברים שהם לא בסדר ושצריכים לתקן, אם יתקנו אין שום בעיה, כמה יש בסה"כ לומדים? כמה יש לומדים? שלשים אלף נגיד אם הגזמתי,

ש. הם טוענים ששבעים ואחד אלף, ראיתי בידיעות

הרב: בסדר ידיעות מה אכפת לו להוסיף

ש. הייתי בעצמי בישיבה בשישי שבת, בקרית מלאכי

הרב: והיו 772

ש. לא, לא היו כל כך הרבה,

הרב: נכון, אז נגיד שלשים אלף

ש. היו שלש מאות ו, סבבה?

הרב: שלשים אלף אני אומר לך

ש. ראיתי צעירים בגיל שלי שלא מאמינים בצבא בכלל, הם אומרים אלהים ילחם במקומם, אלהים נתן את המדינה והוא ילחם במקומם, הם לא צריכים לעשות צבא

הרב: קודם כל זה נכון, משום שהקב"ה עושה את המלחמות ולא אנחנו, ואם אנחנו היינו עושים את המלחמות לא היינו קיימים מזמן, כי בזמן מרדכי ואסתר לא היה בכלל צבא. אז איך ניצחנו 127 מדינות?

ש. בתקופת יהושע כן היה צבא

הרב: אני מדבר אחרי יהושע, הגענו להמן,

ש. אני לא מכיר כל כך את כל ההיסטוריה

הרב: אני מכיר, וכשהיו חשמונאים והיוונים שלטו בארץ, מי ניצח אותם משפחה אחת - חשמונאי, איך זה יכול להיות? אלא הקב"ה שמר עלינו 3300 שנה עד עכשיו בלי שום בעיה, והוא ימשיך לשמור עלינו אם נעשה מה שהוא אומר, אם לא אז כבר ראינו מה שאפשר שיהיה חס ושלום. אז לכן צריך להבין, מי שתורתו אומנותו על פי התורה הוא פטור ובינתיים גם על פי החוק, למרות שביטלו את חוק טל ודחו אותו עד אוגוסט שימצאו תחליף, וימצאו תחליף.
דבר שני, צריך להבין דבר נוסף, מי שלא לומד תורה ולא ת ורתו אומנותו הוא בלאו הכי מגוייס, אין לו שום הגנה חוקית אז הוא לא מגויס אז מה השאלה? אבל ארבעים וחמישה אחוז מהלא מגויסים השמאלנים ששונאים את ישראל, על אלה אף אחד לא מדבר, אלה אויבי ישראל, מדברים נגד ישראל

ש. אני גם חושב שהם לא צריכים בכלל להיות במדינה שלנו אם הם כל כך שונאים את ישראל

הרב: מה לעשות, אתה רואה, ואף אחד לא יוצא נגדם ואין חוק נגדם ואין שום דבר וכולם בעדם והם מנהלים את העולם. למה הם הבנים של, של של של של של של הבנת? זהו, ועל הדתיים זה הכי קל לעשות עליהום.

ש. כי הדתיים מקצינים את החוקים שנמצאים בתנ"ך ועושים דברים על דעת עצמם

הרב: זה מה שאתה קורא בעיתונות ובטמבלויזיה, אבל אם היית קורא את התורה היית יודע הפוך, שהחילונים מקצינים את עצמם ואת כל החוקים נגד הדתיים.

ש. תודה רבה.

הרב: כן.


ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. יש שתי זמנים שיבוא משיח בעיתו ואחישנה, נכון?
הרב: או או

ש. או או אחישנה כבר לא יבוא

הרב: מי אמר?

ש. כי רשום זה בעשה טוב, עכשיו אנחנו

הרב: כל זמן שעוד לא הגיע בעיתה עדיין יש אפשרות של אחישנה

ש. אבל אומרים זה לפני 300 שנה

הרב: מי אמר?

ש. הרב ישראל לוגאסי

הרב: לא, הוא לא אומר כזה דבר

ש. אני יכול לתת לך את הספר שלו,

הרב: הוא לא יכול להגיד כי עדיין לא הגיע בעיתה, אם היה מגיע בעיתה כבר היינו בפנים

ש. אומר זה או או כאילו

הרב: שמעת מה אני אומר? בעיתה זה בעיתה ואחישנה זה לפני בעיתה

ש. כן, אבל זה לא השאלה

הרב: כל זמן שלא הגיע בעיתה עדיין לא הגיע הזמן של אחישנה.

ש. אבל זאת לא השאלה

הרב: אז בבקשה, תשאל שאלה.

ש. השאלה היא כביכול שבעיתו יבוא כביכול שנהיה כמעט נ' שערי טומאה, כדי שנקבל על עצמו את הנ' שערי קדושה, אז למה בעצם נתחזק?

הרב: למה להתחזק?

ש. כדי שנכנס לנ' שערי

הרב: נ' שערי טומאה זה שערי האפיקורסות ואנחנו נמצאים בהם כבר

ש. נכון, מפה יבוא משיח, כאילו מהחושך הזה

הרב: אז מה אתה רוצה, מה לא טוב?

ש. אז מפה צריך לבוא משיח, מהגאולה לגאול אותנו, נכון?

הרב: אז מה אתה רוצה לא טוב?

ש. אז למה עכשיו כאילו כביכול להתחזק, הרי בעצם צריך, לא צריך השאלה היא לא

הרב: אתה חושב שאם יהיה שערי אפיקורסות אז אלה שהם אפיקורסים אז הם ינצלו?

ש. לא יודע, זה לא משהו שמטריד אותנו עם משהו שאני מתחזק, זה משהו שכביכול

הרב: אז לכן אני מסביר לך,

ש. מעניין אותי לדעת

הרב: מסביר לך, מי שיהיה בשערי הטומאה באפיקורסות ולא יעשה תשובה הוא ייפגע.

ש. ולמה דוקא עכשיו כביכול הכל קורה, כבר בעצם הכל חומרי גלם

הרב: כשמגיעים לסיום ככה זה קורה.

ש. הרי מה שקרה לפני 300 שנה, כל החומרי גלם כל האייפונים כל המחשבים והיו את אותם מוחות, למה דוקא בתקופה שלנו

הרב: בגלל שזה הסיום של היצר הרע, הוא צריך להשתמש עם כל הכלים להכניס את הטומאה לכל הבתים, לכל המוחות, לכל האנשים, וזה נקרא ספאם - ספאם זה כנגד ארבע דורות, סדום פלגה אנוש ומבול. כל הדורות שחטאו בכל החטאים הכי גדולים שבגללם נחרב בעולם, זה הביא בדואר זבל שנקרא ספאם, כל החטאים האלה נמצאים היום באייפון בסמרטפון וכו'

ש. ולמה לפני 300 שנה לא היה מישהו נגיד כמוך שמחזיר בתשובה, שלא נגיע למצב הזה בכלל?

הרב: זמנים משתנים וזמנים יש להם עת ומתי שמגיע הזמן הקב"ה מחליט את מי לשים איפה. למה בדור של רבי שמעון בר יוחאי לא באה התשובה ולא היה מי שיחזיר את העם בתשובה וכו'? כי העולם היה צריך להתקדם עד הזמן שצריך להגיע אליו. תהיה בריא.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש, הם ונשיהם ותלמידיהם וכל אשר להם, הקב"ה יתמלא על כולם ברחמים, בריאות שלמה ואיתנה, הצלחה במעשי ידיכם, ישועה קרובה, זיווגים הגונים, זרע חי וקיים, פרנסה טובה, סיעתא דשמיא ותזכו לכל מילי דמיטב. יום טוב חיים טובים.

ההרצאה התקיימה במתנ"ס אידית שדרות העצמאות קרית גת ביום שני ד` אדר 27/02/2012

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט