f
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בית שאן 15.01.09

בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

"לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה" זה מלך המשיח. מובא ברמב"ן, הענין הזה שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, ומלכות ישראל ממנו יהיה ולא ימשול אחד מאחיו עליו, אומר הרמב"ן, ולפי דעתי היו המלכים משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם ומעבירין נחלה. והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני שמשך לירבעם בן נבט, וכאשר האריכו להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך עברו על צואת הזקן ונענשו מהם. יעקב אבינו ציוה ובירך את יהודה "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" דהיינו המלכות ניתנה לשבט יהודה. ודוד המלך משבט יהודה הובטחה המלכות לו ולזרעו עד עולם, ישראל נכתרו בשלשה כתרים: כתר מלכות, כתר כהונה וכתר תורה, כתר מלכות ניתן לדוד ולזרעו אחריו כי הוא משבט יהודה, כתר כהונה ניתן לאהרן ולבניו וזרעו אחריו, וכתר תורה מונח בקרן זוית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. מכל מקום אחרי שאחיה השילוני הודיע ומשך את ירבעם למלך על ישראל, ונחלקה המלכות, יהודה - מלכותו של רחבעם, ונחלקה לירבעם, רחבעם שלט על 2 שבטים - יהודה ובנימין, וירבעם שבט על עשרת השבטים. מאותו זמן, אומר הרמב"ן, שהאריכו להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך, ועברו על צוואת הזקן - זה יעקב אבינו, ונענשו בהם. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי הם היו חסידי עליון, ואלמלא הם היתה משתכחת תורה מישראל, וכל המצוות היו משתכחות מישראל כי היוונים רצו להחטיא את ישראל שלא יקיימו מצוות, ומתתיהו וחמשת בניו יצא למלחמה נגד יון וניצח, מתאים להיום להתבונן איך משפחה אחת בלי טנקים ובלי מטוסים הצליחה להכניע את מלכות יון ששלטה בכיפת העולם, והרחיקו אותם מאדמת ישראל וחזר השלטון על ישראל יותר ממאתיים שנים. ז"א אדם צריך להבין, אם אנחנו מתבוננים היום, אז צה"ל - צבא שהוא היום מעצמה צבאית, לא מצליח כל כך מהר למגר כנופיה של חמאס. ז"א משפחה - זקן וחמשה בנים, מצליח למגר את מלכות יון. זה לא לנצח את סוריה, זה לא לנצח את ירדן ומצרים, זה גם לא לנצח את אמריקה, זה לנצח את כל העולם כולו שיון שלטה בו. אתם מבינים מה זה? זה היה הנס של חנוכה, ומי גרם? חשמונאים.

ולמרות כל זאת, שהם היו חסידי עליון, ואלמלא שיצאו במסירות נפש להלחם במלחמה הזאת, למרות כל זאת נענשו בעונש גדול, כי ארבעת הבנים מבני חשמונאי שמלכו זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב והגיע עונש בסוף למה שאמרו רז"ל, "כל מאן דאמר מבית חשמונאי כהתנא עבדא הוא" שנכרתו כולם בעוון הזה. למה? כיון שהם נטלו מלכות שהיתה שייכת רק לדוד וזרעו אחריו והם היו כהנים. זה לא שייך להם המלכות. למרות שהחשבון שלהם היה חשבון אולי נכון, אולי אמיתי, כי הם לא ראו מי שראוי למלוך במקומם ולהנהיג ביד רמה את עם ישראל, אבל זה לא תפקיד שהוטל עליהם וזה לא היתה הצוואה. הצוואה של יעקב אבינו היתה שרק דוד וזרעו אחריו.

מפה רואים עד כמה הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, ובני החשמונאים שהחזירו עטרה ליושנה ואלמלא הם היתה משתכחת תורה חס ושלום מישראל, נענשו בעונש כרת על זה שעברו על צואת הזקן, כמו שמשמע מדברי הרמב"ן, ויעקב אבינו לא אמר "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" כנבואה, הוא גם לא אמר את זה במצות השי"ת. הוא ברך את יהודה וציוה שכך יהיה, והקב"ה הסכים עמו, כמו שכתוב במדרש "אקרא לאלהים עליון" זה יעקב אבינו, "לאל גומר עלי" - שהסכים הקב"ה עמו ליתן לכל אחד ואחד מהם את ברכתו, שברך יעקב אבינו.

ז"א מפורש שלא היתה הבטחה מוקדמת או נבואה, שאלמלא כן לא היה שייך לדרוש שיעקב קרא לשי"ת והשי"ת הסכים על ידו. לפי שהנבואה הרי באה מה', אז למה צריך לבקש הסכמה מהקב"ה לאל גומר עלי? למה אקרא לאלקים עליון, אם הוא ציוה בנבואה לא צריך לבקש עוד פעם. אלא ודאי שהיוזמה היתה מיעקב וההסכמה היתה של השי"ת אחרי קריאתו. ואעפ"כ שזה לא היה נבואה ולא ציווי מהשי"ת, נענשו בני חשמונאי כצדיקים בעונש כה חמור שעברו על רצונו של יעקב אבינו, אותו צדיק, כי הקב"ה מדקדק עם סביביו מאד.

עוד יותר נוקב החשבון כשמתבוננים בדברי הרמב"ן, שלא רק משפחה אחת נכרתה מן העולם, מפני העוון הזה שעברו על צוואת הזקן, אלא שרובו של כלל ישראל נאבדו מן העולם, ועל כל פנים ניתק עמהם הקשר עד היום הזה. איפה עשרת השבטים? שהם היו ממליכים מלך אחר מלך מישראל, שלא היו ראויים למלוכה. איפה הם עד היום? ז"א נענשו ונכרתו ולא נמצאים לעינינו. אמנם נמצאים לפי המדרשים מאחורי הרי חושך והם עתידים לבוא בסוף, אבל בינתיים אלפי שנים אין קשר בין העם היהודי המפורסם עם עשרת השבטים. וכל זה מסיבת המרת רצונו של יעקב אבינו ע"ה. עשרת השבטים גלו מארץ ישראל מעל אדמתם ולא שבו אליה. ואשר האריכו למלוך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך ולא היו מחזירים את המלכות ליהודה.

גם במלכות יהודה עברו עבירות חמורות, לא נגיד שכל המלכים שמלכו מיהודה היו צדיקים, היו גם כאלה שעברו עבירות חמורות כמו ע"ז, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית שני  נחרב על שנאת חינם, וכל זה לא גרם עונש כה חמור להעלים כליל מן הישוב הישראלי עשרת שבטים, כמו שקרה בחטא שעברו על צואת הזקן. ואם בנוגע לחשמונאים ניתן הדבר להבנה עפ"י הכלל שהקב"ה מדקדק עם סביביו, הרי בנוגע לעשרת השבטים זה קשה להבנה עד למאוד, שעבירות חמורות כגון גילוי עריות שפיכות דמים וע"ז שהם בגדר נהרג ולא יעבור, נחשבות לקלות בהשוואה לענין דת של צוואת יעקב אבינו ישראל סבא.

עוד מביא הרמב"ן סברא מה היתה הסיבה של אבדן החשמונאים, ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים, ונצטוו 'תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח' הם מצווים לשמור את הכהונה שלהם לכל עניני המזבח, ולא היה להם למלוך אלא לעבוד את עבודת ה'.

ז"א שהחשמונאים נאשמו בזה, שע"י מלכותם הזניחו את עבודת המקדש המוטלת עליהם בתור כהנים, וגם זה  טעון הסבר. ואולי ההסבר בזה ידוע שלכל הבריאה יש סדר מסויים ולכל נברא יש את התפקיד המיוחד לו. כל אדם ואדם מאתנו יש לו תפקיד מיוחד בבריאה, כל אחד ואחד יש לו משימה, "יאחז צדיק דרכו" גם לכל צדיק וצדיק יש דרך מיוחדת לו בעבודת ה'.

המהר"ל מפראג מאריך לומר שאסור לשנות את הסדר, כל מי שמשנה את הסדר יוצא מן הסדר וגורם נזק לכל הבריאה כולה, כי הקב"ה ברא את העולם בסדר. כוכבים ומזלות הכל על מעמדם ומתכונתם, אין אחד שיוצא מן הסדר. אם היה אחד מגרמי השמים מתקרב אלינו מידי היינו אובדים, ואם היה מתרחק היינו קופאים. שום דבר מהבריאה לא יוצא מן הסדר, רק בני האדם חורגים מן הסדר וגורמים להרס וחרבן.

החמאס יוצא מן הסדר. הוא יורה עלינו כל הזמן טילים, אז נהיה חורבן בעזה, כל מי שיוצא מן הסדר גורם חורבן, ומה גורם לחמאס אתם חושבים, לירות? כיון שאנחנו יוצאים מן הסדר, ועל זה נעמוד תיכף. ואין אחד נכנס בתחומו של השני, אם השמש היה נכנס לתחומו של הירח או להיפך, עלול העולם להיחרב, אז זה לא רק בגרמי השמים אלא גם בנבראים. והנה גם בעם ישראל חולקו תפקידים בין השבטים, שבט שבט ותפקידו. וכשם שבבריאה בכללה עלול להיווצר חורבן חס ושלום, אם נברא אחד יחדל מלמלא את תפקידו ויחדור לתוך תחומו של השני, איך אמרה ליבני לראש השב"כ, באחד הימים הראשון של המלחמה, זה לא התפקיד שלך זה התפקיד שלי. לא להתערב. לא לערבב תחומים. כך בעמ"י עלול להיווצר קלקול אם שבט אחד יזניח את תפקידו ויחדור לתוך תחומו של זולתו. לפי זה מובן שבני לוי נענשו על שהם הזניחו את שמירת הכהונה שנמסרה לידם וחדרו לתחומו של יהודה שלו נועדה המלכות, והם לקחו תפקיד שלא מיועד להם.

ז"א אף פעם אל תפזול לתפקידו של זולתך, תתמקד בתפקידך אתה ותעשה אותו בשלימות, ואז כל אחד יעשה את חלקו, הכל יהיה בסדר.

תארו לכם ברכב שאתה מכוון את ההגה שמאלה והגלגלים מחליטים ללכת ימינה, מה קורה? תאר לך שהראש אומר לך להושיט את היד לקחת את הכוס, ובמקום זאת אתה דוחף אותה. כל פרט וחלק צריך לעשות את מה שהוא נדרש. ולא להכנס אחד לתחומו של חברו. כי אז יכול העולם לבוא לידי חורבן.

אמרתי שהחמאס יצא מהסדר, והוא התחיל לירות טילים, ואז ישראל הפציצה ומפציצה ונהיה חורבן בעזה, אבל גם ישראל יצאו מן הסדר. מה הענין? למה יש עלינו, אתם חושבים, כל הזמן שונאים? למה כל העולם נגדנו? למה בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו? למה? מפני שאנחנו לא מקיימים את מה שציוה אותנו, לא הזקן, בגדר ברכה, אלא מה שציוה אותנו הקב"ה לשמור את תורתו ומצוותיו וחוקותיו. ואם אנחנו לא שומרים על מה שהקב"ה אומר, אז מגיע לנו עונש. אז אם אנחנו כבר אלפיים שנה בגלות ואנחנו לא מבינים, אז יש לנו בעיה בהבנה. יש לנו בעיה בהבנה. אנחנו אמנם עם מאד אינטליגנט, ואנחנו למעלה מ25% מכלל העולם קיבלנו פרסי נובל, ביחס של 13 מיליון ל-6 מיליארד, שזה מדהים. אבל מה זה אומר? מה זה אומר? שאנחנו יודעים לחקות את אומות העולם בתחומים הרחבים? אנחנו צריכים להתמקד בעבודה שלנו. מה העבודה האמיתית של עמ"י? "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", מה התפקיד והיעוד שלנו? "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו" ישמעאל חל על חרבו, ואנחנו חיים בזכות הספר, ספר הספרים. מה מחזיק אותנו חיים? מה מחזיק אותנו חיים? הקב"ה שהוא אל רחום וחנון, והוא עושה אתנו חסד גדול, טילים נורים, צה"ל תוקף, צה"ל מצליח, כמו שאמרתי. לצה"ל יש יכולת וכח להפציץ למוטט להחריב, אבל להגן על הראש של התושבים הוא לא יכול. לכן מגיעים עשרות טילים, זה מעט, אבל זה לא נעים כל יום שמטילים עליך טילים כמו תבנית ביצים. ושצריכים לרוץ עם ילדים ממקום למקום ועם ישישים ועם נכים ועם דיאליזות ועם כל מיני צרות ומרעין בישין, ועם כאלה שיש להם פחדים גם בלי טילים, אז זה לא כ"כ נעים. ויש מיליון יהודים לפחות בדרום, לפני הצפון, שחיים תחת איום של מוות. גזר דין מוות. וחיים ברולטה רוסית, ויורים כל פעם טילים וכל טיל מסוגל להרוג עשרות אנשים. וראה זה פלא, הם לא פוגעים. מי עשה את זה? צה"ל? לא. צה"ל לא הצליח לעצור את המעבר שלהם. אולי נראה שהצליח קצת למעט, אבל לא הצליח לעצור, וזה עובד, וזה אמור לפגוע, וזה לא פוגע. זה לא פוגע. זה לא פוגע. אם אני הייתי בצד הפלשתיני אחרי אלפי טילים שלא פוגעים, אני הייתי מתגייר. צריך להמשיך להיות מפגר לירות טילים בשביל להוות מטרה שצה"ל יפגע בי, ואני לא פוגע. אבל אין חשש, הם לא יתגיירו. אבל אני מתפלא עלינו, איך אנחנו לא חוזרים בתשובה מזה שאנחנו רואים את גודל הניסים. כל מי שנמצא שמה זה כפסע בינו לבין המוות. אני לדוגמא, באים לפה בקי מון, איך קוראים לו בנקי בקי, בקי מון משהו כזה, סיני כזה הגיע היום, לא? הוא בא לפה, בנקימון, הוא בא לפה בשביל להגיד לנו לעשות הפסקת אש. אני הייתי במקום ציפי לבני אומר לכל מי שרוצה לבוא מאומות העולם להפגש איתי שיפגש איתי בשדרות, שמה נדבר. ותחת מטר הטילים שיסביר לי למה צריך הפסקת אש. ונראה אותו נצלם אותו רץ כמו אלי ישי ומתחבא, ואח"כ נגיד לו נו, כל יום שמונה שנים ככה, מה אתה אומר הפסקת אש אה? איפה היית עד עכשיו שמונה שנים? כשזה רק פגע בנו לא פגע לך ולא פגע בך, ולא הפריע לך, אבל כשזה פוגע באלה שפוגעים בנו אתה רץ לפה, אה? טיסה טראנס אטלנטית, על חשבון האו"ם. בטח, מה ההבדל בינינו לבין הפלשתינים? אנחנו יורים וחיילים יורים בשביל להגן על העגלות של הילדים מאחורה, ומה הם עושים? הם יורים כשהעגלות לפניהם, בשביל שאם יפגעו - יפגעו אלה שבעגלות - הילדים, ואח"כ הם בוכים - 300 נפגעו. למה זה קורה? למה יש מלחמה? אתם יודעים למה? אני אגיד לכם. שנים אני כבר אומר.

בשיר השירים כתוב "פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי" פתחי לי, לשון בקשה, פיוס, ריצוי, פתחי לי, אחותי אחותי יונתי רעיתי תמתי, אם אחד יקרא לאשתו ככה, יונתי רעיתי תמתי הוא קנה את החיים שלו. תגיד לו תגיד עוד פעם, אתה בטוח שאתה אומר את זה? הקב"ה דופק, טוק טוק טוק, פתחי לי, לא עונים. טוק טוק טוק פתחי לי יונתי, לא עונים, טוק טוק טוק - תמתי, לא עונים. טוק טוק טוק, רעיתי, לא עונים. טוק טוק טוק - אחותי, לא עונים. טוק טוק, פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי, לא עונים, מה עושה? שולח טילים אולי ישמעו. כמה אני יכול לדפוק. בהתחלה זרקו אבנים, חלש, אח"כ אקדחים פש פש, אח"כ תת מקלעים, אח"כ מתאבדים, אח"כ פצמרים, אח"כ מרגמות, אח"כ טילים, עכשיו מגרדים - גראדים. אח"כ שיהבים ובסוף פצצת א טום. עד שנשמע, לא שומעים, לא שומעים, לא שומעים. מה זה חרשים? הקב"ה אומר "פתחי לי" - "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם" תפתחו לי פתח של תשובה בלב, אפי' של נקב  של מחט. כנגד זה אני אתן לכם פתחו של אולם. סיעתא דשמיא, בריאות, ברכה, הצלחה, הכל אני אתן לכם, רק פתחו לי. לא שומעים בכלל מה מדבר הקב"ה, אז הוא שולח את האויבים ומעורר אותנו ואנחנו לא מבינים. שולח עוד, ולא מבינים. עוד יותר ולא מבינים. מפצועים זה נהיה הרוגים, מהרוגים זה נהיה עשרות, מעשרות זה נהיה טילים, מטילים זה נהיה אלפים טילים ואם כל הניסים האלו גם לא מועילים אז אני לא פותח פה אבל יכול להיות יותר גרוע. ואני מאמין שבצפון זה יפתח במהרה, כי אי אפשר שזה יהיה בשקט, למה? לא בגלל שיקולים פוליטיים בטחונים כאלה ואחרים, אפשר להסביר את זה גם ככה, כי אם אנחנו לא מסיקים את המסקנה ומביאים את הסחורה אז זה רק ימשיך. איך ישראל אומרת לחמאס? כל זמן שאתם לא תסכימו להסכמת אש בתנאים שלנו, אז אנחנו נמשיך ולא רק נמשיך אלא נעצים את הלחימה. כי אתם לא מבינים מה מדברים, אנחנו נכנסנו על מנת להשיג מטרות מסוימות, אבל כמו שאני  מכיר את הישראלים, הישראלים יכנסו עד הסוף ובסוף מי שיכתיב את התנאים להפסקה זה יהיו החמאס. לא אנחנו. כי בסוף אנחנו צריכים להיות יפי נפש, לא נשיג את מה שאנחנו רוצים, ואני אומר שגם לא נשיג מה שאנחנו רוצים לא רק מהסיבה הזאת שאני מכיר את הישראלים, אלא בואו נגיד שיש שקט, בואו נגיד וחמאס חזר בתשובה התגייר, זה יכול להיות? הרי בשביל מה יש את החמאס הזה? בשביל לאיים עלינו. בשביל מה יש את החיזבאללה? להוסיף איום עלינו. למה יש את איראן לאיים ברצינות עלינו, להשמיד את כל היהודים. למה בן לאדן קרא אתמול ג'יהאד על כל היהודים, להמשיך לאיים עלינו שאין מנוס, גם אם פה מקרוב יוותרו לכם, מרחוק לא יוותרו, ואם מרחוק לא יוותרו, אז בגדול כל האיסלאם לא יוותר. עכשיו זה מלחמת איסלם ג'יהאד נגד היהודים.

למה זה? למה זה מתעצם, למה מדברים ברור להשמיד יהודים, מה קרה? אנחנו לא מבינים את האיתותים והרמזים שהקב"ה רומז. אתם רואים, צה"ל לא מסביר מה הוא עושה בעזה הוא נותן להם להבין. היום חיסלו את סיאם - שר הפנים שלהם, וגם את אחיו התאום, תאום סיאמי, וזה הם  נותנים רמז יעני הניה, אנחנו בדרך אליך תבין, עכשיו שר הפנים אנחנו בדרך אליך, מחמוד הזהר תזהר, אנחנו בדרך אליך, קודם זה היה הפיקוד עכשיו זה הולך ממשלה ו... אז הם לא מסבירים צה"ל, הם נותנים להם להבין, גם הקב"ה להבדיל נותן לנו להבין. אנחנו לא רוצים להבין, כמו שחמאס לא רוצה להבין. הוא לא מבין, הוא עוד עושה תנאים.

אנחנו אומרים לקב"ה, הוא אומר לנו שובו אלי ואשובה אליכם, מה אנחנו אומרים לו? השיבנו ה' אליך ונשובה, תתחיל אתה, השיבנו ונשובה, הוא אומר שובו אלי, תעשו רק את הצעד שלכם אני מיד אשובה, אני מיד אגאל אתכם. אבל אנחנו כל הזמן השיבנו או שובו השיבנו או שובו, בינתיים הוא מלחיץ אותנו שנבין. אמנם במידת הרחמים בינתיים, אין הרבה הרוגים, לצערנו יש מעט מעט מעט, אבל זה הרוגים, ויש פצועים, ויש חרדים, לא מבני ברק, משדרות, ויש אבל תבינו, אומר הקב"ה, כמה אני יכול להגיד, פתחי לי פתחי לי פתחי לי, כמה? אז לכן חייבים להבין, זה לא יעזור, זה לא יעזור שום הסכם, הכל קשקושים, קשקושים, כל העולם קשקושים, ואובאמה אמר אני מיד ביום הראשון נכנס טריק טרק אני מטפל במזה"ת דבר ראשון. אז מה אתם חושבים, שאם הוא יטפל דבר ראשון, ויכניס את סוריה ואירן לתוך הקלחת, אז מה, אז יהיה שלום אה? אז יהיה שלום.

יש לי שיר שחיברתי עוד לפני שהתחילה המלחמה, אני מזהיר כבר בתקופה האחרונה שבשנה שנתיים הקרובות יהיה מלחמה גדולה מאד פה, שיכולה להתפתח למלחמת גוג ומגוג. ואני מסביר, והוצאתי שיר בשביל שנאשים ישירו אותו ויבינו ויזכרו מה עושים אם יקרה מה שיקרה. מה עושים. מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה, ובן לאדן ואבו עמאר ופלשתין וכל השאר. מה עושים נגד כל אלה? יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת, השתמשו בה אבותינו וניצחו בה את כל אויבינו. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. זה מה שרוצה מאתנו הקב"ה. שנשוב בתשובה ואז תבוא הגאולה. אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, אם עושים תשובה מיד הם נגאלים. אם לא עושים תשובה - מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן - אחמדניג'ד. זה אמר להשמיד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, וזה אומר להשמיד את כל היהודים מארץ ישראל. אז אם אנחנו לא נבין, תדעו לכם הוא רועד, אם ראיתם שהוא רועד בתקופה האחרונה זה בגלל שהוא רעד מהתרגשות לקראת הלחיצה שלו על הכפתור, הוא מחכה לרגע שהפצצה תהיה מוכנה בשביל שהוא ילחץ על הכפתור. אין לו בעיה למות, בטח חמינאי הבטיח לו שמה לא 72, 148. אבל הוא מג'נון, הוא מחכה לרגע שהוא יוכל ללחוץ. טוב, הוא ילך, אבל מה איתנו? אז השלום בוא יבוא רק לאחר גוג ומגוג, טילים רבים ופצצת אטום יפלו עלינו מכל מקום, מה נעשה לא להפגע מכל מרעין בישין ורע? נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים. מה כתוב - הרוצה להנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמ"ח. מה הפתרון? מה אתם אומרים, אפשר שתהיה מלחמת גוג ומגוג ואנחנו לא נפגע? הרי בגוג ומגוג צריכה להיות מלחמה שבע שנים, שני שליש מהעולם ימות, ארבע מיליארד בני אדם, ורק שליש ישארו, וגם בהם יהיה צירוף ובירור. אז מה אתם אומרים? איך אנחנו נצא מזה טוב, והמלחמה תהיה מכוונת על ישראל, שבעים אומות העולם יבואו להלחם כולם בישראל, כמו שהיום כבר היו למעלה ממאה פיגועי טירור ברחבי העולם אנטישמיים נגד ישראלים, נגד בתי כנסת, נגד כל מיני מוקדים של יהודים על מנת לפגוע. למה? בגלל המלחמה בעזה. מי אחראי לשבר הכלכלי העולמי? כמובן ישראל והיהודים. ווידורף - חמישים מיליארד דולר תקע את האנשים שם. מי שולט בכלכלה העולמית? ישראל. מי שולט בסנט בקונגרס? יהודים. והכל זה היהודים היהודים היהודים. וכולם מדברים על היהודים.

אנחנו נהיה הסיבה לפגיעה בסוף. גם האמריקאים ילחמו בנו. תזכרו מה שאני אומר. כל העולם. והם ירצו את ירושלים כמו שכתוב בזכריה י"ג י"ד, ובל"ח ל"ט -  יחזקאל הנביא. ותיפול פצצת אטום בישראל. אתם רוצים להנצל? אני אגיד לכם מה עושים. במקום מיליון אנשים שיש עליהם גזירת מוות בדרום בינתיים, כשזה יפתח בצפון זה כל הארץ תהיה מכוסה. אני מזהיר אתכם, תזהרו מירדן אתם. כן יש מג'נונים פה שפעם ביקרו אתכם פה, אני יודע. אתם צריכים לדעת דבר אחד, כשהג'ננה תתחיל זה יבוא מכל מקום. לא סתם 43 אלף טילים מספר רשמי, מכוון לעבר ישראל ע"י נסראללה. זה חוץ, שמה לא צריך מנהרות, שמה זה מגיע ישר, דרך איראן סוריה תחמושת בלי סוף, בלי סוף. ואני אראה לכם תיכף סרט מה יהיה רח"ל. אבל אני אומר לכם רק דבר אחד, לפני שאני חוזר לבני ברק, אני מודיע לכם מראש, אם אתם רוצים להיות מוגנים תשמעו טוב. מיליון בעלי תשובה ויותר יש כבר היום בישראל במשך 30 שנה האחרונות של תשובה. אם כל יהודי שזכה לחזור בתשובה, אם רק הם אפילו, רק הם, כל אחד ירגיש מחויבות לקב"ה על שזיכה אותו לצאת מגיהינום לגן עדן ולהביא אותו להכרה שיש בורא לעולם, מתחייב לעצמו שהוא לוקח על עצמו להחזיר יהודי אחד בתשובה תוך שנה אז בשנה הבאה אנחנו נהיה עוד מיליון בעלי תשובה. אם יהיה מיליון בעלי תשובה בשנה הבאה נוספים, אנחנו מיד נגאלים. אני מבטיח לכם גאולה לעם ישראל מגיעה בו ברגע. כי הקב"ה דוחק ועל פי התאריך אנחנו כבר עברנו חצות של יום שישי של הגאולה ואנחנו יכולים להגאל, רק צריך להביא את ההצדקה והצידוק, שאנחנו נעשה את הבחינה של "שובו אלי" ואז ההבטחה "ואשובה אליכם" מה זה צריך? להחזיר יהודי אחד בתשובה. אחד. פרויקט תקח שנה - להציל יהודי אחד בתשובה.

תראו, היום יהודים לוחמים בעזה, בשביל להציל אנשים מפגיעה של טילים, ומוכנים למסור את נפשם ושמים נפשם בכפם, הם הולכים ויכול להיות שהם לא יחזרו, והם מוכנים לעשות זאת, שהם מבינים את גודל האחריות להציל את משפחותיהם שנמצאות בעורף.

אני שואל אתכם שאלה, להציל יהודי מאפשרות פגיעה ספק פגיעה על ידי טיל, שהוא יכול להיות פצוע קל בינוני קשה אנוש או מת, או בכלל לא, זה מצדיק מסירות נפש עד מוות? עכשיו תסבירו לי, ולמסור שנה של מאמצים בשביל להציל יהודי מת בגיהינום לנצח נצחים, להעביר אותו לגן עדן, לא שווה להשקיע שנה, בלי להסתכן סכנת נפשות, ובזה לגאול את כל עם ישראל מכל המלחמות ומכל האויבים, לא שווה?! יש חזית אחת שאם ננצח בה ניצחנו את כולם, זה החזית של התשובה. אם נצליח בחזית הזאת להדוף את האויב האמיתי שזה יצר הרע וחילותיו, והקשקושים שלו, ותרבות המערב והטמבלויזיה וכל הטינופת והלכלוך, ונקדש את עצמנו להיות העם הנבחר באמת, וניתן את הצידוק הזה שאנחנו ראויים לקבל עול מלכותו יתברך, אנחנו תוך שנה זוכים להגאל עם כל ההבטחות שיש בתורה ובתנ"ך, כל מה שיש הבטחות רק על הדברים הטובים שעמ"י יקבל וכל אומות העולם יהיו כפופים לישראל. וכל אחד שיש לו ציצית קטן יהיה 2800 עבדים. "יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים" זה ההבטחה האלוקית. ובגוג ומגוג הקב"ה יטפל באומות העולם שרצחו וטבחו את היהודים במשך 2000 שנה, זה הוא אומר תשאירו עלי. "אל נקמות ה' אל נקמות הופיע הנשא שופט הארץ השב גמול על גויים" זה הוא יטפל. אנחנו צריכים רק לטפל בדבר אחד. שנה למסור את עצמנו להביא יהודי אחד, אם תביא שתיים אשריך לחיי העוה"ב. וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. וכל הזכויות של מי שהצלת שייכות לך, וכל הצאצאים שלו, וכל המעשים הטובים שלו, הכל שייך לך. וגם אם אתה לא שלם במעשיך, מעשיו של השני ישלימו אותך. דהיינו אם חיסרת בעבודת ה', מה שהוא יעשה יתוסף על חשבונך. אם אדם עשרים שנה לא שמר שבתות והוא גרם לשני לשמור שבתות, זה ישלים את מה שהוא לא שמר בעבר. לא רק תשובה לכפרת עוונות אלא גם השלמה של חסרים. שנה. ולא צריך, אפשר הרבה יותר מהר, ואם לוקחים את זה רציני אין דבר כזה שלא להצליח.

יש אתר שנקרא שופר. נט, עכשיו צופים בנו מכל העולם בשידור הישיר הזה, כל ערב שאני נותן הרצאה צופים בנו מכל העולם, זה עולה אח"כ שידור חוזר מחר בבוקר תראו את עצמכם שמה, תשתדלו לחייך כל הערב. ואחרי זה תדעו לכם, רואים את זה אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, שבע מיליון דקות צפיה בחודש! באינטרנט - שופר.נט. אתם יודעים כמה זה? ז"א אפשר להפוך את העולם. יש דיסקים, יש די.וי.די. יש MP3 יש הכל. ועכשיו, הסבירו לכם כנראה לפני כן, יש גם את הדיסק און קי, שהמטרה שלו, הרצועה הזאת, המטרה שלה זה לאלה שלא מוכנים לשמור. אני מאמין שאתם מכירים כמה כאלה שלא מוכנים לשמור, לא רוצים לדעת, מפחדים. מה עושים? נותנים להם מתנה. נותנים להם דיסק און קי 8 ג'יגה, מתנה. לא אומרים להם, מתנה כולם לוקחים. הם ניגשים למחשב מכניסים טוז... פתאום הם מוצאים תקיה, עושים דבל קליק, נפתחות 3 תיקיות, לוחצים על עוד תיקיה דבל קליק - מה נפתח? תשעה סרטים. סקרנות. לוחצים על סרט, וואו, בית ברבור, איזה צחוקים, יחביבי, סקרנים עוברים לעוד סרט, איצטדיון טדי, ווי כמה אנשים, 24 אלף איש! רוצים עוד סרט, וואו, הרצל והציונות, יואווו... פותחים תקיה נוספת - הרצאות, פותחים עוד תקיה - שירים, אי אפשר לא לחזור בתשובה, אי אפשר, זה נדבק לזה, לא יוצא. אז אנחנו עושים הכל בשביל לאפשר שכל יהודי יוכל להחזיר יהודי בתשובה בנקל. וזה אפשר יהיה להשיג פה הערב למי שרוצה בשביל להציל מישהו עכשיו. קוראים לזה שחרורון. למה שחרורון? לעבריינים שמים אזיקון, לצדיקים - שחרורון. אפשר לשחרר אנשים מגיהינום, ממש לשחרר אותם. הרבה אנשים מבקשים ברכה להשתחרר מהכלא, עוד לא שמעתי אנשים שמבקשים ברכה להשתחרר מגיהינום, היום בלי ברכה, עם שחרורון אפשר להשתחרר.

ז"א כל יהודי צריך להבין, יש את כל הכלים, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מעונינים לעשות את רצון ה', לאחוז את התפקיד שלנו בעולם, אנחנו עם הספר, אנחנו נבוא עם הכח של הספר, ואנחנו ננצח את כל אומות העולם, כי א"א לנצח, אפי' אם יש לנו נשק, את כל העולם כולו בנשק, רק עם דבר אחד עם זכויות, אם יש לעמ"י זכויות הקב"ה יעשה בלבלה בעולם, בלבלה. הנה. אחד הניסים הגדולים שאני מתפעל במבצע הזה - עופרת יצוקה, זה שהקב"ה הפך את ליבם של מנהיגי אומות העולם נגד החמאס. הם היו צריכים להתפוצץ, איך שופכים דם של פלשתינים ומאות ילדים והכל, והם עומדים מנגד כשחלק מהעם שלהם בעלי אותה זהות נתבעים על ידי האויב המשותף והם שותקים ועוד נותנים גיבוי ואומרים להם מגיע לכם. זה נס שאין כדוגמתו. אתם מבינים דבר כזה? אני לא מבין דבר כזה, זה נס. אז הקב"ה מראה שהוא יכול, שטילים לא יפגעו, שהערבים יהפכו להיות בצד שלנו נגד הערבים מאחיהם, זה מדהים. זה מראה שהקב"ה יכול ברגע להפוך קערה על פיה. איך היה אצל המן? מה הציל את עמ"י מהגזירה? היה צה"ל? לא. הם החליטו על מבצע עופרת יצוקה? גם לא. מה החליטו? לצום שלשה ימים לילה ויום ולשוב בתשובה. אם שבים בתשובה וצמים שלשה ימים ושלשה לילות - ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. ורק התהפך השכל של אחשוורוש, באותה טבעת שהוא חתם להרוג את היהודים הוא חתם להרוג את הפלשתינים בני אומתו. זה לא מה שאנחנו בערך רואים עכשיו, שמצרים חותמת נגד החמאס?! זה לא יאומן כי יסופר! אלא הקב"ה מראה לנו שיש לנו את הכח לזה. אבל אנחנו צריכים להחליט, רוצים להחזיר בתשובה או לא רוצים. מה אתם אומרים, אתם רוצים שתהיה תשובה בעם ישראל או לא רוצים? לא רוצים? אני אתן לך תיכף להגיד, רוצים תשובה או לא? אני אתן לכם הזדמנות, נראה אם תעברו את אלה שצעקו בחיפה. אם אתם רוצים תשובה תצעקו תשובה. רוצים או לא רוצים?

כן

הרב: אה, חלש, הכסאות הריקים צועקים יותר, עוד פעם אני אתן לכם צ'אנס אני רוצה לראות אם התקרה תעלה ס"מ.

תשובה

הרב: לא רע, לא רע, אבל הצד הזה יבש, תדעו לכם לא רק אני מצלם ויראו אתכם באינטרנט, גם בשמים מצלמים אתכם מי צועק שהוא רוצה תשובה. עוד פעם אחת אחרונה, רוצים או לא רוצים?

תשובה.

הרב: ווי ווי, מגיע לכם תשובה. תן להם.

 

איטבאח על יהוד, איטבאח על יהוד....

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר,

יש לנו היסטוריה מתנצחת

בתנ"ך היא כבר מונחת

השתמשו בה אבותינו

ונצחו בה את כל אויבינו

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

התשובה של כל אחד היא מכה לכל אחד ג'האד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג.

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

מבצע מיליון חוזרים בתשובה. כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע

מול הצועקים אלוואקבר

שמע ישראל ה' אחד.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

 

שיר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

תודה.

 

כן, זה אחד השירים שמופיע בדיסק און קי, ומי שירצה בעז"ה יוכל להשיגו כאן. 400 שקלים במקום אלף יש בפנים חומר באלף שקל, 400 שקלים גם בארבעה תשלומים ניתן בויזה, אפשר לעשות את זה לשלם במזומן לקבל לקחת ולהחזיר יהודי בתשובה. יש מושג ביהדות שנקרא מתנה על מנת להחזיר, זו מתנה על מנת להחזיר בתשובה. אז מי שירצה ירים את ידו, והנה שמה יש גברת שמעוניינת, מי שרוצים יש פה עוד בחור, כן מי עוד רוצה, להרים את הידים, לא לפחד, הזדמנות להחזיר יהודי ב-400 שקלים, משפחה שלמה, שווה כל מחיר, כל המציל ניצל.

 

בבקשה להיות מוכנים, לפני גוג או אחרי גוג?  תן לו לפני גוג ומגוג הוא רוצה לדבר.

ש. הייתי עכשיו בחוץ, ואנשים מדברים שישראל חזקה ישראל זה, יש פה ניסים, נס זה מה שמבלבל את האנשים, וצריך להבהיר את זה. הרמב"ן כותב שניסים  קורים או לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים בשביל לעשות בהם את עם ישראל. כותב החתם סופר על המן, "למען נסותי אותם הילכו בתורתי" שואל, הרי הקב"ה עושה פה נס גדול, מוריד מן מהשמים, אז מה זה הנסיון פה? הנסיון שגם עמ"י שחטאו, וחטאו בחטא העגל וכל העוונות, הקב"ה המשיך להוריד להם את המן. מה אמרו הרשעים, אנחנו בסדר, הקב"ה עושה לנו ניסים. נס - השורש שלו זה נסיון, נס זה בא לנסות בהם את עמ"י. כמו שכתוב "כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ובאו אליך כל האותות והמופתים לא תשמע לו" זה הוא אומר על דבר אחד מהתורה. נס זה נסיון ואם באים נסיונות ועמ"י כביכול לא הולך בדרך התורה, זה ודאי מבחינת הנסיון. כל ענין הצבא, כותב הרמב"ם בהקדמה לספר המצוות, וידוע לכל שהמלחמה וכיבוש הארץ יהיו ע"י מלך סנהדרין וכהן גדול, והיום אין לנו את כל הדברים האלה, כמו שכתוב במשנה במסכת סנהדרין, אין יוצאין למלחמת רשות של על דעת בי"ד של 71, כל מה שקשור לבי"ד של 71 זה שפיכות דמים, שפיכות דמים זה איסור של יהרג ואל יעבור, הלכות מלכים, ודאי שכל הצבא זה כפירה, זה כוחי ועוצם ידי, ולא יכול לבוא נסיון פה אלא מבחינת הנסיון. כל ענין הקמת המדינה זה ודאי זה כפירה, זה כנגד התורה, כתוב שאם עמ"י יעלו בחומה לא"י וימרדו באומות העולם, כותבת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר להם הקב"ה לישראל, אם אתם מקיימים את השבועות מוטב, ואם לאו אני מתיר את בשרכם כאילות וכצבאות השדה, דמם של עמ"י יהיה הפקר רח"ל.

המהר"ל מפראג כותב, אפי' כופין אותם כל אומות העולם בכל מיני איסורים לעלות בחומה בא"י איסור של יהרג ואל יעבור.

הרמב"ם כותב באגרת

הרב: טוב הבנו את הכל, עכשיו מה אתה רוצה בסוף?

ש. אז ז"א שאם יש ניסים הם עדיין בבחינת הנסיון.

הרב: בסוף?

ש. וכל אלה שחושבים שכוחי ועוצם ידי ואנחנו ואנחנו

הרב: בסוף?

ש. ועמ"י צריכים לחזור בתשובה.

הרב: מה אמרתי שעה?

ש. זה הדבר היחיד. לא, צריך להסביר את זה לאנשים, הם חושבים שאנחנו ואנחנו זה כל זה זה בסה, כל זה זה נסיונות.

הרב: תהיה בריא, טוב, רשות התגובה רבותי, גוג ומגוג משופר.

 

סרט גוג ומגוג:

לא תהיה שום עצה, שום תבונה, שום הסכם, תזכרו מה שאני אומר לכם, הנה זה מוקלט ומצולם, שום הסכם, שום שלום, יבואו כל אומות העולם, ילחצו יד, ישבעו, יתקעו כף, ישימו עירבון לא יעזור. אם עמ"י עכשיו לא יחזור לשורשים שלו אנחנו צפויים לשואה נוראה.

טהרן, בית איראן.

במודעות היה כתוב מה יהיה, ומה שאני חושב שיהיה זה לא כל כך מעדד. הייתי מקווה שיהיה יותר טוב, אבל לפי מה שאני חושב יהיה פחות טוב. תזכרו את הערב הזה, זה אחד מהערבים היפים, שאתם יושבים בשקט, מקשיבים להרצאה, פנאן, יש אורות, נחמד עוד מעט יגיעו ימים שיגידו האפלה.

בשנה שנתיים הקרובות כמו שאני רואה את הדברים, וכמו שאני מבין בכתובים, תהיה מלחמה גדולה מאד שעוד לא היתה כדוגמתה. והתכניות של האויבים שלנו הן רציניות מאד, זה לא להכות אותנו בלבד, אלא להשמיד אותנו לחלוטין מעל פני האדמה.

וכבר אמרו בגמרא, שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ואם לא עושים תשובה הקב"ה מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן וחוזרים בעל כרחם. אז צריכים להזדרז. מי יותר מתאים למלא כרגע את התפקיד של המן? אחמאדי. ומה הוא אומר? שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל על יושביה בדיוק כמו שאמר המן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד.

אז ז"א אנחנו רואים שבדיוק מאותו מקום - מאירן, מפרס, כמו שכתוב במדרש, משם תפתח הרעה. אז אם כן אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים. ואתם יודעים, כשתפתח מלחמה גוג ומגוג, אז שבעים אומות העולם ילחמו בנו. כולל ארה"ב. ואתם רואים מה זה ידידות עם ארה"ב, כמו שהיא הפקירה את גיאורגיה ככה היא גם מפקירה אותנו. ומול האיום האיראני הם מניחים אותנו להתמודד לבד. עכשיו הם אמרו שהם יתנו מכ"מ לישראל שיאתר את הטילים שיהב 3 אבל פעם ראשונה יש חידוש בישראל, שראש הממשלה הרמטר"ל ושר הבטחון וליבני הסכימו שהיחידות יהיו אמריקאיות והם יפעילו את המכ"ם מה שאומר שהם ישלטו במידע והם יחליטו אם להגיד או לא ומתי, והם יוכלו גם לזהות אם לתקוף את איראן ולהודיע לנו סטופ, עצור.

מעולם לא הסכמנו לתנאי כניעה כאלה למדינה ידידותית. אבל מה לעשות, נמכרנו בידי לא נוכל קום, והעם יושב שאנן. ומה עושים? ומה עושים בטבריה? ומה עושים בחיפה? ומה עושים בשדרות? ומה ניתן לעשות? מה? מחכים עד שזה יתחיל וסומכים על האזעקה ויורדים למקלטים? ראינו כבר מה זה עושה. מה נעשה?

יש לנו צבא שהוא אחד מהחזקים בעולם, הוא יודע אולי לתקוף אבל הוא לא יודע להגן, שנים אנחנו כבר סובלים טילים, קטיושות, קסאמים, וכל מרעין בישין. והצבא לא יכול לחסום זאת. הציבור יושב חשוף ולא בצריח, ואומות העולם מתגרים מיום ליום יותר ויותר. כולם רוצים שלום, יש לנו הבטחה שהשלום יבוא בסוף, עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, יש לנו הבטחה. היא תבוא. אבל רק לאחר גוג ומגוג. יש לקב"ה חשבון של אלפיים שנה עם אומות העולם, "אל נקמות ה' אל  נקמות הופיע הנשא שופט הארץ השב גמול על גאים" יש לו  חשבון איתם, אלה שרצחו וטבחו ביהודים, אלה שהתעללו בהם, הקב"ה לובש את החלוק שלו שעליו יש את גויותיהם של כל ישראל שמתו, ויוצא לנקום באומות העולם. זה יהיה בגוג ומגוג. גוג ומגוג מלחמה של שבע שנים, שני שליש מהעולם ימותו, ארבע מיליארד בני אדם, רק שליש יוותרו, והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. מי שרוצה לראות את כל הדברים כתובים יקרא בספר יחזקאל ל"ח ול"ט שם מתוארת פצצת אטום על ישראל.

יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, "ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל הרמש הרומש על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונפלו ההרים ונהרסו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול". זה חייב לבוא, זה יהיה באחרית הימים, וזה יהיה על אדמת ישראל, ונאספו כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ז"א אנחנו רואים שכולם מדברים על ירושלים, בלי ירושלים, אומרים, לא יהיה שלום, רואים שכל אומות העולם מתכנסים נגד ישראל, וגם אמריקה מפנה לנו עורף. האינטרסים האמריקאים קודמים לברית הידידים עם עם ישראל.

אז ז"א אין לנו על מי לסמוך רק על אבינו שבשמים, ורק אם נעשה תשובה.

רק אז יש לנו סיכוי, אבל במסות, בכמות, שזה ישכנע את הקב"ה שמתקיים בנו הפסוק "שובו אלי ואשובה אליכם", אם נשוב לה' הוא מבטיח "ואשובה אליכם". רק אנחנו אומרים "השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם", אנחנו מחכים שהוא ישיב אותנו. אז אם אנחנו מבינים הוא כבר מאותת לנו שכדאי שנשוב. והוא אומר שובו אלי, ואם נחכה אשיבנו, אז חבל, אנחנו עלולים שהאחמדניג'ד הזה יעשה לנו בעיות. 

מחיאות הכפים הסוערות האלה חתמו את נאום השטנה הבוטה של אחמגניגד'נגד ישראל מעל בימת האו"ם.

אחמדניג'אד: השלטון האירני נמצא בדרך בטוחה לקריסה, ואין לו שום דבר לצאת מבור השופכין שהוא יצר בעצמו ובעזרת תומכיו.

קרין: מושבי המשלחות של ארה"ב וישראל נותרו מיותמים כשאמדינג'ד נשא נאום ארסי שלא היה מבייש בתוכנו את הפרוטוקולים של זקני ציון.

אחמדינג'ד: למרות שהם מהווים מיעוט פעוט, הם שולטים בחלק חשוב במוקדים הכספיים והפיננסיים כמו גם במוקדי קבלת ההחלטות הפוליטיות במספר מדינות אירופאיות וארצות הברית. באופן מטעה מורכב וערמומי.

גיל תמרי טלויזיה ישראלית, ערוץ 10 האם אתה מעונין בהרס של מדינת ישראל? או האם אינך מעונין בהרס של מדינת ישראל?

אנחנו באו"ם, ואני חושב, אדוני, שמגיעה לי תשובה. אני עיתונאי.

קרין: בראיון לרשת CNN עם אחמדינג'ד מזלזל ביכולתה של ישראל לתקוף את ארצו.

אחמדניג'ד: לא, היא קטנה מדי מכדי לבצע התקפה.היא ממש קטנה, היא אפילו לא מהווה גורם במשוואה של מדיניות החוץ של איראן.

הרב: הוא כבר מוכן עם 3000 צנטרפוגות, תוך כמה חדשים יהיו לו 6000, הב"א מוכן. הוא כבר הוכיח לעולם בהפתעה, אף אחד לא ידע, לא המערב ולא אנחנו, שיש לו טיל שיהב 5 והוא שיגר לויון ניסוי לחלל ז"א שהוא מכסה את אירופה ומדגדג כבר את אמריקה עוד מעט עם אפשרות הנחת ראש נפץ גרעיני והוא יכול להפציץ חופשי. והב"א אין לו שום בעיה, הוא לא עושה חשבון ולא סופר את האמריקאים בכלל.

הכנות וניסויים שהתבצעו לאחרונה באיראן. 

הרב: אם אנחנו לא מבינים את זה וחושבים שיש לנו עוד זמן, אני מודיע לכם הזמן קצר קצר קצר, ותשימו לב להתפתחויות, הן מהירות, הן דרמטיות, וממתי שמענו את רוסיה מאיימת שהיא תפעיל פצצות אטום וראשי נפץ גרעיניים, והיא מעבירה ספינות מלחמה לסוריה, לנמל טרטוס בים השחור, מאיימת על אמריקה, מאיימת על פולין. כולם מדברים באטום, אף אחד לא מדבר משהו אחר. איומים כאלה כבר לא שמענו מזמן המלחמה הקרה עשרות שנים אחורה. ואמריקה סותמת פיה. אין פטרונית יותר. ורוסיה עומדת להראות את כוחה. ועכשיו אסאד הגיע לרוסיה, והוא הולך לעשות עיסקה, אחלה עיסקה, להביא לפה מכמים ולהביא טילי שיוט וטילי קרקע שיכולים לפגוע בנו עם ראשי נפץ גרעיניים. ויש להם הצדקה לכאורה, לרוסים, אתם עזרתם לגיאורגיה נגדנו, אנחנו נעזור לסוריה נגדכם וגם נפתח אצלכם בסיסים שלנו. נו, אבל נו, אבל מה אנחנו יכולים לעשות מול פצצת אטום? אנחנו  יכולים לעשות משהו מול פצצת אטום? אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר.

מלחמת גוג ומגוג.

הזמן קצר. טירוף של שבע שנים מתחיל.

אם הבורא רוצה שהאדם ימות, לא יועיל לו שום דבר אפי' יהיה תחת בטון. ואם הקב"ה לא רוצה שהוא ימות, אז יפול מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש, אתה יכול להיות בין 11,000 מתים ואתה חי.

 

תודה. נו, אז יש מחיאות כפים אחרי גוג ומגוג. אני מקווה שזה לא יהיה על הראש שלנו, אז צריך לדאוג ולהיות מודאגים, רבותי, זה התסריט שיהיה גוג ומגוג. איפה אנחנו נהיה? זה תלוי בנו, כמו שאמרנו בדרשה, אם אנחנו נציל מיליון יהודים תוך שנה בעז"ה, אז אנחנו פטורים מכל זה, אבל אם לא - איש איש לפי זכויותיו. למי שיש שאלות בבקשה. הכל מובן. זה היה צריך לשדר בכנסת אז היה נגמר הסיפור, היה לנו תוך שבוע מיליון. כן. תן לה בבקשה.

 

ש. שמעתי שמועה, אבל באמת שמועה,

הרב: שבניסן?

ש. כן.

הרב: אני אמרתי

ש. אמרת?

הרב: לא אמרתי. אמרתי שיש, האדמו"ר מאוסטרופצה שאמר שאחרי ניסן הזה, כיון שיש ליקוי חמה, מה שנקרא ברכת החמה, והאירוע הזה נופל רק כמה פעמים בכל תולדות האנושות, ואחרי זה תמיד יש הרג גדול באומות העולם, אז לפי החשבון שלו אחרי ניסן צריך להיות הרג גדול באומות העולם כי בי"ד ניסן השנה תהיה ברכת החמה שזה דבר שמתרחש אחת ל-28 שנים. וזה אמר האדמו"ר מאוסטרופצה,

ש. לא לזה התכוונתי

הרב: שמה

ש. היתה שמועה ש

הרב: שאני אמרתי שאם בניסן

ש. לא נגאל, כל מי ששם כיפות, כל מי ששם ציצית בזכותך יכול להוריד את זה.

הרב: או, אז זה כנראה אחד מהשונאים שלי, שהחליט להפיל שמועה דבילית כזאת, בשביל שאלה שלא שמעו מפי יחשבו שכך אמרתי ויהיו חופשיים להיות כופרים. צריך להיות שונא גדול, ואיך אומרים באידיש - גם אהבל, בשביל להגיד שטות כזאת. אז לא אמרתי, אמרו גם בחנוכה, אמרו גם בפורים, שמועות רצות וטוב שאת שואלת.

ש. תודה.

הרב: כן, שאלה נוספת למי? בבקשה.

 

ש. היית אצלנו בנתניה, באתי היום מנתניה במיוחד לפה לבית שמש. ואחרי זה בקברות צדיקים והצלחתי בעז"ה להחזיר 3 בתשובה.

הרב: אה, את שקיבלת על עצמך בכינר בטיול?

ש. נכון, כן כן.

הרב: קיבלת על עצמך להחזיר בתשובה והחזרת שלשה. יפה מאד.

ש. זה היה שלושה, עכשיו אני  צריכה את עזרתכם, אני קניתי עכשיו את השחרורון הזה, אני גננת ואני עובדת דווקא מבחירה בגנים חילוניים. בעז"ה הצלחתי להחדיר הרבה הרבה תורה דרך הילדים. יש לי אמא שמאד מאד מתקרבת ליהדות, אבל יש לי איתה בעיה, כל פעם שאני קוראת לה לשיעור, זה כמובן יצר הרע, אבל זה לא הולך והבעל בדיוק לא הגיע והילד החליט וזה שבר את הראש, לא מסתדר, לא מסתדר.

הרב: יש עצה פשוטה, לפתוח אצלה שיעור.

ש. אז זהו, שזה לא כ"כ ילך מפני שהבעל הוא קיבוצניק מאד קשה.

הרב: אפשר לעשות שיעור גם לגברים.

ש. כן, אבל זה לא ילך, הבעל לא הולך לו בקלות כל כך.

הרב: תני לו שחרורון

ש. הבאתי לו שחרורון, הנה היום קניתי את זה, אני כנראה אבקש ממך גם ברכה, אנחנו מתפללים עליהם

הרב: מה שמם?

ש. גילי בת טוני, וצפיר בן זיוה

הרב: ה' יזכה אותם לשוב בתשובה שלמה מהרה ולהקים שיעור תורה .

אמן.

ש. עכשיו עוד דבר אחרון, אתה שלחת, אנחנו שומעים, אני ובעלי לקלטות שלך. היתה אחת הקלטות, לא משנה, חיזקה אותה ואת השכנה להקים שיעורי תורה, כמו שאתה אמרת. ואני התפקיד שלי היה ללכת מבית לבית ולהודיע לנשים לבוא. אני לא עושה את זה, אבל דיברו איתי ושכנעו אותי ועשיתי את זה. רציתי פשוט להגיד את זה כי זה הזכות שלכם. אני אקצר, עליתי לאחד הבתים, דפקתי בדלת, זה היה בית חילוני קיבוצניק פולני, הבעל פתח לי, לא משנה איך היה נראה, אני חשבתי שאני הולכת להתגלגל במדרגות, נכנסתי לבית, האשה לא רצתה לראות אותי אפי' היא אמרה לי שכנראה טעיתי. אמרתי לה, אולי לא, בקיצור כל מה שניסיתי לשכנע ולהגיד היא אומרת, זה לא בדרך בכלל, אז אמרתי לה תקשיבי, לי אין ילדים, ואני עושה את השיעור הזה בשביל שיהיו לי ילדים. אז היא אומרת לי גם לי אין ילדים. אז אמרתי לה, אז תראי את בטח הלכת לרופאים, אז היא אומרת לי כן, אז היא אומרת אבל תגידי ניסית פעם ללכת, אני אתפלל עליך, את מוכנה שאני אתפלל עליך ואת תעשי בשבילי טובה, ותבואי רק קצת לשיעור אפי' לכמה דקות בשבילי. אז אני רעדתי, כל הגוף שלי רעד, וחשבתי שהיא הולכת להעיף אותי מהבית. אבל היא לא העיפה, והיא אמרה אני מוכנה, אבל רק לכמה דקות ואני הולכת. יצאתי מהבית וכולי בוכה דמעות מההתרגשות שהיתה, ירדתי למטה והייתי בטוחה שהיא לא תגיע, היא הגיעה בסוף, בעלה הביא אותה, היא אמרה רק 5 דקות, והיא נשארה עד סוף כל השיעור ושאלה את כל השאלות שרק היה, ובאה לשיעור הבא ובאה לשיעור השלישי, וב"ה היא זכתה לקיים טהרת משפחה מקווה עד היום, וזכתה לזרע בר קיימא אחרי הרבה שנים וטיפולים.

הרב: יפה. יפה, יפה.

ש. ויש הרבה, אבל זה לא הזמן, פשוט רציתי להודות לכם על הכל.

הרב: תודה, ומה איתך?

ש. אני צריכה עוד ברכות.

הרב: מה, עוד לא זכית את?

ש. עוד לא.

הרב: נו, אז כל בית שאן עכשיו תתמוך את הברכה, נכון?

מי שברך אימותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את השם הטוב יהודית בת יפה ויצחק בן שושנה, תזכו לזרע חי וקיים מהרה תאומים.

אמן. תודה רבה.

הרב: בעז"ה מהרה. ביום שלישי הייתי בחיפה, היה שמה יהודי שהגיע לשם, תוכלו לראות את זה באינטרנט - שופר. נט, יהודי שהיה בכלא הברזילאי שקיבל 18 שנים לשבת, אשתו הגיעה להרצאה הוא צלצל מחו"ל מהכלא, ביקש ברכה, אמר שהוא מתחזק בעקבות קלטות שלנו, וברכתי אותו ובקשתי מאשתו לטובתו שתקבל עליה כיסוי ראש והיא הסכימה, ותאמינו או לא, הבן אדם הצליח אחרי כמה חדשים לברוח מהכלא. והגיע לחיפה דפק בדלת ואמר אני פה. אם תשמעו את הסיפור שלו, סרט מתח. באתר האינטרנט הרצאה מחיפה מיום שלישי האחרון, שמה תראו דבר שלא ניתן להעלות על הדעת, לברוח מכלא מברזיל, עם הברזילאים ששונאים יהודים שמה, מה שהוא מתאר, ווי ווי ווי. ומה היה הפסק דין של השופט הברזילאי הגוי, הוא הקריא לו את ההרשעה ולימד אותו הלכות תשובה מהרמב"ם! שופט גוי ברזילאי, לא תאמינו. ואיך הב"א הצליח לברוח, 20 שקל כיסוי ראש של אשה וברכה ומשתחררים מהכלא הברזילאי. לא יאומן כי יסופר.

כן, עוד שאלה.  כן הגברת שם.

 

ש. שלום כבוד הרב אמנון יצחק, קוראים לי דוראל, לפני כשלש שנים חזרתי בתשובה, אח"כ הלכתי להורים שלי ועזבתי את שני בני אצל הגרוש שלי, הוא רצה לקחת לי אותם בבית משפט, אמרתי לו בסדר, אם ה' רוצה הוא לא יקח לי אותם. טוב, התגלגלנו לבית משפט, ב"ה זכיתי, ילד אחד אצלי וילד אחד אצל אבא שלו. שנתיים וחצי אני אצל ההורים שלי, עושה שבתות לבד ללא ההורים, צניעות מלא, כיסוי ראש, מזכה את הרבים, עושה שיעורי תורה, הרבנית קוק שולחת לי שליחה שלה פלוס הפרשת חלה, אני מעל שלש שנים כבר עושה שבתות לבד. ללא ילדי, כי ילדי לא שומרים שבת. אני לא מכניסה אותם בשישי שבת, כי הם רוצים להדליק טלויזיה ומחשב, רוצים להכניס טלויזיה ומחשב, אני לא מסכימה. בגלל זה מעל שלש שנים אני עושה שבתות לבד. אמא את מוותרת עלי לכבוד שבת? אמרתי קודם בורא עולם. מה עלי לעשות אמנון יצחק, אתה רב גדול בעמ"י, מה אני צריכה עוד לעשות בשביל לקבל בן תורה, חתן צדיק, ירא שמים, ירא אלקים, בעל חסד, בעל מידות טובות, שיהיה בן תורה. שיהיה דבוק בהקב"ה, אני רוצה נטו קדושה וטהרה בבית שלי. מה עלי עוד לקחת על עצמי מצוה בשביל לזכות בבן תורה?

הרב: בני כמה הם הילדים?

ש. יש לי ילד בן 17 וילד בן 10. בן 10 אצלי חמשה ימים בשבוע, כרגיל שישי שבת אצל האבא.

הרב: הם לא שומרים תומ"צ בכלל?

ש. הם לא שומרים תורה, הם נוסעים בשבת.

הרב: הבנתי, בהשפעת האבא

ש. לא, הוא חילוני.

הרב: הם למדו בבתי ספר דתיים?

ש. חילונים.

הרב: מהתחלה?

ש. כן

הרב: את עשית תשובה לבד?

ש. שלש וחצי שנים. אני בזכותך חזרתי בתשובה מהקלטת קפיצה קטנה לקנדה שנתנה לי חברה ממול.

הרב: קפצת מהר לבית שאן?

ש. עכשיו, כמה עוד אני צריכה לחכות

הרב: תראי, קודם כל יש לך שכר גדול מאד מן השמים על הדבקות והעקשות בתורת ה'. ואני מאמין שמגיע לך מה שאת מבקשת רק הוספתי גם עשיר, אם לא שמת לב.

ש. אני רוצה נטו קדושה וטהרה

הרב: רק רגע, שמעתי. מה שמך ושם האמא?

ש. קוראים לי דוראל בת כרמלה שוורץ

הרב: ה' יזכה אותך בעז"ה לחתן ירא שמים ולומד תורה תדיר ועשיר.

אמן

תודה הרב אמנון יצחק

הרב: רגע, וה' יהפוך את לבבם של הילדים שלך

ש. יצחק ובר ישראל

הרב: להדבק בתורה הקדושה, יצחק ובר ישראל בני דוראל. יזכו בעז"ה לשוב בתשובה שלמה מהרה.

אמן.

רק שכחתי להזכיר, שבר ישראל הוא בבית ספר דתי, והוא חובש כיפה רק בבית הספר ומתפלל רק בבית הכנסת, וכשהוא מגיע לשכונה פשוט הוא לא מוכן,

הרב: אולי תשימי שלט על הדלת אצלך 'בית הספר'.

ש. אני אנסה את זה. תודה.

הרב: שאלה הבאה, איפה פה, שורה ראשונה.

 

ש. כבוד הרב, זה לא שאלה, זה משהו שאני רוצה להגיד, בקשר למלחמה אני רואה פה את הניסים שהקב"ה עושה, ואני רואה את האיתותים שהקב"ה עושה לנו ניסים ולא איזה אטום או משהו, נראה לי שהגזירה תהיה יותר עליהם. מה דעתך בנושא.

הרב: אני מסכים.

ש. ועוד משהו, אתה אמרת על האיתותים ועל כל הדברים האלה, אני רק רואה את הניסים שהקב"ה עושה, ושמעתי עוד משהו, שאומרים, שהרבנים אומרים שרחל אימנו אמרה להם לחיילים, אני מאמין שזה גם שרה רבקה רחל כל אלה הגדולות האלה. מה דעתך?

הרב: תראה, אני לא יודע, לא הייתי שם אז אני לא יכול להגיד לך.

ש. גם אני, אבל אני מאמין, מה אני אגיד לך.

הרב: הכי טוב, אין יותר טוב.

הרב אמנון, מה אתה אומר?

הרב: אני לא, תשמע, אם זה שמועה כמו שאומרים שאני אמרתי שבניסן יזרקו את הכיפות ואת הציציות, אז זה מסוג השמועות האלה. יש כאלה שאומרים שהיו כמה חיילים שרצו להכנס לכמה מבנים ואז היתה שמה אשה שהיתה לבושה כמו ערביה ואמרה להם פה אל תכנסו זה ממולכד, ופה אל תכנסו, וזה ובסוף מצאו שבאמת הכל נכון ממולכד, ושאלו אותה בסוף מה שמך, תגידי מה שמך, מי את? אז היא אמרה להם רחל ונעלמה. אז יש כאלה רוצים להגיד שזה כנראה רחל אימנו, יש כאלה רוצים להגיד אולי זה רחל סויסה, אולי רחל חמסה אני לא יודע מי, אבל לך תדע, אולי זה, איך קוראים לחברה שנמצאים בפנים? אולי היא מסתערבת, אה? לך תדע, אולי יש גם מתסערבות. כן. שאלה נוספת. בלי עין הרע, כולם מבינים. כולם חכמים. כולם צדיקים. כן, אין יותר שאלות, איזה כיף. אז אני אחזור היום מוקדם הביתה, כן הנה תן לו שמה.

 

ש. ערב טוב הרב,

הרב: ערב טוב

ש. סליחה שאני יושב, אבל אני קצת מבויש, בזמן האחרון קיבלתי הרבה הרבה סימנים, אמר לי חבר טוב, איך תדע אם אתה בדרך הנכונה וחוזר בתשובה, אם כולם יגידו שאתה משוגע, אז אני רוצה שכולם פה באולם יצעקו שאני משוגע ואני רוצה להבין כאילו שזהו, שאני איתו עד הסוף, מפה הולך היום עד הסוף הולך איתו, מה שהוא יעשה מה שהוא יגיד אני אלך.

הרב: תגיד, אתה משוגע שכולם יצעקו לך משוגע?

ש. כן.

הרב: לא צריך להיות משוגע בשביל ללכת בדרך הנכונה. צריך להבין שהולכים בדרך הנכונה ולהסתכל אחורה, מי הלכו בדרך הזאת ולהמשיך. אם הרמב"ם הלך בדרך הזאת ורש"י הלך בדרך הזאת ומרן הבית יוסף הלך בדרך הזאת והאר"י הקדוש הלך בדרך הזאת, והגאון מוילנא הלך בדרך הזאת והבן איש חי הלך בדרך הזאת, ורבי ישראל אבוחצירה הלך בדרך הזאת, וגם אני הולך בדרך הזאת. גם אתה יכול ללכת בדרך הזאת.

ש. תודה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא. כן. אתה רוצה ציצית, יש לך ציצית? יש לך? אם היא לא כשרה אסור לך ללכת איתה, לא אסור, אז הציצית שהיא פסולה או לא כשרה אסור ללכת כי זה עבירה. בד שיש לו ארבע כנפות צריך להיות עם ציציות כשרות, אחרת זה איסור. זה כמו לשים מזוזה שאינה כשרה או להניח תפילין שאינו כשר, כמו לאכול מאכל לא כשר. אז בא. הנה תקח ציצית, תן לו מוזיקה. הציצית שלך כשרה, הרווחת עוד אחת. כן מי רוצה גם ציצית?

 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, ואת אלה שצופים בנו באינטרנט ואלה שיצפו איתנו למחר, ה' יזכה את כולם, בריאות, הצלחה, תשובה שלמה, להחזיר לפחות יהודי אחד בתשובה, גאולה שלמה, ומכות על האויבים בלי הפסקה.

אמן

 

15/01/09

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט