k7
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בית שאן 11-8-10

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו  ירוויח

היום אנחנו נלמד, יהודים יקרים, על נושא החנף. יש ארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינה, ואחת מהן זה כת חנפים. ואנחנו לומדים כרגע בספר שערי תשובה בשער השלישי אות קפ"ז. וזה דבר כת החנפים, ענין הכת הזאת הוא נחלק לתשעה חלקים. חלק הראשון, החנף אשר הכיר הוראה או ידע כי יש עוול בכף חברו, וכי החזיק בתרמית או כי יחטא איש בלשון הרע או בהונאת דברים ויחליק לו לשון הרע לאמר, לא פעלת אוון. אז בואו נבין, החנף אמרנו, אשר הכיר או ראה או ידע כי יש עוול בכף חברו, ז"א אם אתם יודעים שמישהו יש לו עוול במעשיו, ואו שהכרתם בזה, או שראיתם את זה, או שידעתם את זה, אחד מהסוגים האלה זה כבר מספיק, ואתם יודעים שיש עוול בכף חברו, וכי החזיק בתרמית, החבר הזה או האדם הזה החזיק בתרמית, או שהוא חטא לאיש בלשון הרע, או בהונאת דברים, ויחליק לו לשון הרע לאמר לא פעלת אוון, דהיינו לא רק שהוא לא אומר לו תוכחת על מה שהוא עשה, אלא הוא אומר לו לא פעלת אוון, המעט ממנו עוון הנמנע מן התוכחה? וכי זה פשוט אצלו, שהוא לא מוכיח את חברו כמו שכתוב "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא", ועוד הוא מוסיף לחטוא שהוא אומר לו לא חטאת, כמו שכתוב בפסוק בירמיה "וחזקו ידי מרעים", במקום להשפיל את אלה שעושים רעה, במקום להוכיח אותם, במקום להוקיע אותם, עוד מחזקים את ידי המרעים.

והנה, אומר רבינו יונה, ביד החנף האוויל הזה עוון פלילי, ז"א מי שמחניף כך שהוא יודע או ראה או הכיר שביד חברו יש עוול או שהחזיק בתרמית, או שהוא חטא בהונאת דברים ועוא אומר לו לא פעלת אוון, החנף האויל הזה עובר עוון פלילי, כי לא יקנא לאמת. יש מצוה לקנא לאמת, ולא עוד אלא שהוא חוזר אחרי השקר, ויאמר לרע טוב וישם חשך לאור, מהפך הכל. גם נתן מכשול לפני החוטא משתי פנים, האחד - כי איננו ניחם על רעתו, זה החוטא שבמקום להוכיח אותו והוא אמר לו לא פעלת אוון, מה הוא גורם לו? הוא גורם לו שהוא לא מתחרט על הרעה שעשה. ולא עוד, דבר שני, מחר הוא ישנה באיוולתו, הוא יחזור על אותם מעשים שהוא עושה, הוא קיבל הצדקה מהחנף, כי הילל רשע על החנף אותו על תאוות נפשו. ז"א הרשע החנף הזה הוא מהלל את עצמו על תאוות נפשו, מלבד כי ישא עונש על הנזק אשר הזיק לאשר אשם לו החוטא. אז לא רק זה, החנף גם מתחייב על כל מי שימשיך להחטיא אותו אדם שהוא אמר לו לא פעלת אוון, הוא נהיה שותף עכשיו, כמו שכתוב "הוכח תוכיח ולא תשא עליו חטא", כי אתה תשא חטא אם לא תוכיח, והעוונות שהוא ימשיך לעשות הם בחשבון שלך, מה עוד, שאתה המלצת עליו ואמרת לו לא פעלת אוון. וגם יענש על דבר שקר, כי הוא משקר, גם כת שקרים, כת של שקרנים גם לא רואים פני שכינה, שנאמר "תאבד דוברי כזב", דוד המלך אומר שהקב"ה מאבד את השקרנים, אלה שהם דוברי כזב, אז הוא גם חנף וגם שקרן. ונאמר "מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גםשניהם" יש אדם שבמקום להרשיע את הרשע הוא מצדיק את הרשע, ובמקום להצדיק את הצדיק הוא מרשיע את הצדיק, עושה הכל הפוך, תועבת ה' גם שניהם. כל שכן, אם העוול אשר בכף הרשע חברו גלוי לרבים, ואם יודעים שהבן אדם הזה שהוא אמר לו לא פעלת אוון, הכל בסדר, תמשיך, אם זה עוד מפורסם לרבים מעשיו, אתה אמרת ככה, דהיינו כי באמור אליו החנף לפני בני האדם זך אתה בלי פשע, חילל וביזה דת ודין.

אז לדוגמא, יש אנשים שנכנסים לאתרי אינטרנט ומגיבים תגובות בכל מיני נושאים, ולמעשה הם מחניפים לרשעים והם מלמדים עליהם זכות, ואומרים שלא פעלו אוון, אז קודם כל יש להם דין של חנף שמחניפים לרשעים והם לא רואים פני שכינה, דבר שני הם שקרנים שעליהם נאמר "תאבד דוברי כזב" ואם זה עוד ידוע לרבים, אז הוא ביזה את הדת והדין בזה שהוא אומר לשני שהוא בלי פשע. ז"א כמה צריך אדם להזהר מאד שלא יחניף לרשעים כי זה כת שאינה מקבלת פני שכינה.

וחייב האדם למסור את עצמו לסכנה, ואל ישית נפשו עוון אשמה כזאת, ז"א שווה לאדם וראוי לו להכנס לסכנה ולא לשאת על עצמו עוון אשמה כזאת להיות חנף לרשעים ומצדיק את דרכם. ואמרו רבותינו במסכת סוטה דף מ"א, על ענין אגריפס שהיה קורא בתורה וכשהגיע לפסוק הזה "לא תוכל לתת עליך איש נכרי" זלגו עיניו דמעות, ואמרו לו "אחינו אתה", באותה שעה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה שחנפו לו לאגריפס שהיה נכרי, אף כהיושב על המשפט אין לו לפחד מאנוש ימות, גם דיין אסור לו לפחד. מי זה בן אדם? בן אדם זה אנוש ימות, צריך לפחד מהקב"ה שהוא חי וקיים ונעמוד לפניו לדין, ומה פתאום אדם פוחד מבני אדם, שנאמר "לא תגורו מפני איש", יש ציווי בתורה לא לפחד מפני איש. ויש בחלקי כת חנפים אשר בה מחנה נספה ואבד בעוון החנופה לבד, כמו שיתבאר. ז"א יש כאלה שהם חנפים שהם ימותו, פשוטו כמשמעו רק על החניפות. יש חנף שנספה ואובד בעוון החנופה בלבד, ז"א כל המצוות הוא מקיים, הכל הוא בסדר, יש לו רק עבירה שהוא חנף, והוא יכול למות רק בשביל זה, עד כדי כך מסוכנת מידה זו של חניפות.

החלק השני שאומר רבינו יונה, החנף אשר יהלל רשע לפני בני אדם, אם בפניו ואם לא בפניו, אע"פ שלא יצדיקנו על חמסו ולא יכזב על משפטו, אבל יאמר עליו כי איש טוב הוא, ועל זה נאמר "עוזבי תורה יהללו רשע". כי לולא אשר עזב את התורה, לא הילל העובר על דבריה ומיפר מצוותיה. ז"א עוזבי תורה יהללו רשע. מי זה עוזבי תורה? אלה שמהללים את הרשע. מי נקרא עוזב תורה? אתה יכול לשבת בספר תורה ללמוד כל היום עם טלית ותפילין, ואתה מהלל את הרשע, אז אתה בעצם עוזב תורה, כי אם לא עזב את התורה לא הלל העובר על דבריה ומיפר מצוותיה, איך יכול להיות שאתה מהלל את מי שעזב את התורה ומיפר את מצוותיה? אבל במה מדובר עכשיו, נחזור ונבין.

חנף שמהלל רשע בפני בני אדם, אם זה בפניו, שהרשע נמצא בפניו, ואם זה לא בפניו אפילו שהוא לא מצדיק אותו על חמסו, הוא יודע שהוא עושה חמס והוא אדם רשע, אבל הוא לא מצדיק אותו על החמס, לא מצדיק אותו, הוא לא אומר שזה בסדר, כמו שאמרנו קודם, או אומר לו לא פעלת אוון, הוא לא מצדיק אותו על החמס, גם לא מכזב על משפטו, כן, מגיע לו גיהינום, מגיע לו עונש מגיע לו הכל, הוא לא מכזב את זה, הוא לא אומר כלום. מה כן? אבל הוא אומר עליו שהוא איש טוב, תשמע אבל הוא בן אדם טוב, אבל הוא בן אדם טוב, אתם מכירים את זה שחבר'ה אומרים אבל הוא בן אדם טוב? אם אתה יודע שהוא רשע והוא עובר על התורה ומצוותיה, בין אם הוא עובר אפילו על עבירה אחת בלבד אבל באופן קבוע, הוא נקרא רשע מזיד. ואם אתה אומר, אבל הוא בן אדם טוב, מה זה בן אדם טוב? יכול להיות שהוא נותן צדקה, יכול להיות שהוא עושה חסד, יכול להיות שהוא תורם בסתר, יכול להיות כל מיני דברים, ואתה אומר אבל הוא בן אדם טוב, על זה נאמר "עוזבי תורה" רק עוזבי תורה יהללו רשע, כי לולא אשר עזב את התורה, האדם הזה שאומר עליו שהוא אדם טוב, לא היה מהלל את העובר על דבריה ומיפר מצוותיה.

וגם כי לא ישבח את הרשע זולתי במה שנמצא בו מן הטוב, ויליץ עליו בפני אדם להגיד לאדם יושרו, גם זה רעה חולה. גם אם הוא לא ישבח את הרשע, זולתי מה שנמצא בו טוב ויליץ עליו בפני אדם להגיד לאדם יושרו, גם זה רעה חולה. כי בהזכירו את הטוב ואת הרע לא יזכור ועל כל פשעיו יכסה, מה קרה? צדיק יחשב אצל השומעים. אז אם אתה אומר את הטוב שלו, ואתה לא מזכיר שהבן אדם הזה הוא רשע ועושה עבירות כאלה ואחרות, אז יתנו לו ייקר, אנשים ישמעו את הטוב ויתנו לו ייקר וירים ידו וגבר, ואז הבן אדם ימשיך באיוולתו.

וכבר הקדמנו להודיעך את המכשלות והשחיתות הנמצאים בכבוד הרשעים, שאסור לכבד רשעים, על כן לא נכון להזכיר צדקתם בלתי אם יזכיר רשעם וכסלם, כמו שנאמר "ושם רשעים ירקב", ז"א אדם צריך לדעת, אם אתה אומר איזה שבח על מישהו והוא רשע, אתה צריך להגיד את רשעם וכסלם כמו שנאמר "שם רשעים ירקב", זו חובה.

ואומר ישעיה הנביא, "אני אגיד צדקתך ואת מעשייך ולא יועילו" הפירוש הוא לא יועילוך המעשים הטובים להציל מרעתך בקומי למשפט בערכי לעומתם רוב פשעייך ומעשי תעתועייך, כי דברי עוונותייך גברו מהם. וכמו שאמרו רבותינו, כי מי שעוונותיו מרובים מזכויותיו נכתב ונחתם למיתה. והרשעים ניכרים הם בשיחתם והנהגתם. כמו שהקדמנו בשערי יראת חטא. ז"א שומעים שהקב"ה אומר, שגם עם ישראל אם יש להם מעשים טובים, זה לא יציל אותם כשהוא יקום למשפט אם הוא עורך לעומת רוב הפשעים ומעשי התעתועים, כי דברי העוונות גברו מהם, וכך למדנו גם במסכת ראש השנה דף ט"ז, כי מי שעוונותיו מרובים מזכויותיו נכתב ונחתם למיתה, אז ז"א הרשעים ניכרים גם בשיחתם והנהגתם.

והנה הצדיקים יתעבו את הרשע, תועבת צדיק איש עוול, הם גם מתעבים את הרשע, וכתוב תועבת צדיקים איש עוול, ככה אומר שלמה המלך במשלי. ואשר בסוד הצדיקים לא יהיה, מי שהוא לא נמנה על הצדיקים, אם תעב לא יתעבנו וגם קוב לא יקבנו גם ברך לא יברכנו. אז בכל מקרה, אם אתה לא מכת הצדיקים שמתעבים את הרשעים, לפחות אל תברך אותם. לפחות אל תגיד יושרם כביכול ותזכיר דברים טובים מהם, כי זה איסור.

ויתכן כי יקרה מקרה, המשבח את הרשע מדרך פתיות, יש אנשים שהם באמת לא נקראים עוזבי תורה שמהללים רשע, אלא הם פתאים, כי הפתי אומר לשבח זה טוב הוא, למה לא לשבח, למה להגיד רע על בן אדם, אם אפשר לשבח למה להגיד רע? או אם היו יהיה על דבר אמת ואם יהיה תמורתו ומבלי הדעת שיבח הוא את המתים, כי אמרו רבותינו בברכות י"ח על הרשעים שהם נקראים מתים, כמו שכתוב רפאים יחשבו בחיים ומתים הם קרויים, שנאמר "והמתים אינם יודעים מאומה", והשגגה הזאת עולה זדון. אדם פתי שחושב שזה שבח לשבח, סתם בני אדם תמיד לשבח, והוא לא יודע שמשבח את הרשעים במקום שאסור, השגגה הזו עולה זדון, למה? כי לא יאהב העבד האדון אם יאהב משנאיו ויקרב רחוקיו. הלא להם לדעת מדרך הדעת כי כן הוא, ואמר שלמה "וכסילים מרים קלון". ז"א איך אנחנו יודעים שהפתי הזה השגגה שלו היא עולה זדון? עבד שאוהב את האדון שלו, לא יכול להיות שהוא יאהב את מי ששונא את האדון שלו, לא יכול להיות שהוא יקרב את אלה שרחוקים מהאדון שלו. אם אנחנו אוהבים את הקב"ה, "אוהבי ה' שנאו רע", אם אתה לא שונא את הרע אתה לא אוהב את ה', למה? כי איך אתה יכול לאהוב את מי שה' שונא? או איך אתה יכול לאהוב את מי ששונא את ה' אם אתה אוהב את הקב"ה. אחד שונא את אבא שלך, אתה יכול לאהוב אותו, אתה יכול לקרב אותו ליד אבא שלך? אבא שלך שונא אותו, לא סובל אותו ונגיד שזה מוצדק, ואתה מה - אומר לו בא עיוני בא בא מותק, בא בא ליד אבא שלך. איך זה נראה? את מי אתה אוהב עכשיו, את השונא או את אבא שלך? אם אבא שלך בשמים אתה אוהב אותו, איך אתה יכול לקרב את השונאים שלו, אלה שעושים נגד הקב"ה, נגד מצוותיו, איך אתה יכול לקרב אותם? לקרב אותם הכוונה במקום שאי אפשר לקרב אותם, לא לקרב אותם בתשובה, אם אתה יכול לקרב אותם בתשובה נייחא, אבל תשובה אמיתית, לא משחקים, אבל אם לא איך אתה משבח אותם במקום שהקב"ה מגנה אותם?

אז זה הפתי, השגגה שלו, אנחנו אומרים שהוא פתי. רבינו יונה אומר שהוא פתי, הוא פתי אבל השגגה הזאת עולה לו זדון. ועליו נאמר "וכסילים מרים קלון".

החלק השלישי, זה החנף המשבח את הרשע בפניו. ווי ווי ווי ווי, הרשע לפניו והוא משבח אותו. אף חכמתו עמדה לו כי לא ישבחנו בפני בני אדם פן יהיה למוקש. אבל מה, זה שמשבח את הרשע בפניו הוא לא עושה את זה בפני רבים, הוא קצת חכם. הוא לא רוצה לשבח אותו בפני רבים שזה לא יהיה מוקש לאחרים, שאח"כ יכשלו ויאמינו למה שהוא אומר, הוא רק מחניף לו בינו לבינו, בינו לבינו הוא מחניף לו. גם זה החנף גדול עוונו, כי החליק אליו בעיניו. וזה - הרשע לא ישוב מדרכו הרעה, ולא ידאג לעוונה כי צדוק הוא בעיניו, הרי הוא אומר לו שהוא בסדר והוא מחניף לו אז הוא מקבל את דבריו. וכל אשר אינו מעדת הצדיקים, אם משבחים אותו מה הוא אומר בלבו? אמנם ידעתי כי כן. מה פירוש, הוא מצדיק, אתה רואה? הנה הוא אומר עלי שאני בסדר. זה מצדיק את עצמו. כענין שנאמר "בפה חנף ישחית רעהו ובדעת צדיקים יחלצו", הפירוש החנף משחית רעהו בפיו כי משבח אותו, הוא משבח אותו, אם הוא משבח אותו הוא משחית את רעהו, למה - כי הוא מאמין לדברים ויקשה את רוחו, ויראה את נפשו ביקר ולא יבין כי הופלה נפשו, והמכשלה הזאת תחת ידו גם ירום לבבו ויפול במכמורת גאוותו, והנה כי השחת ישחיתו בחלק שפתיו. אז החנף גרם לו נזק שהוא מחזיק מעצמו עכשיו בסדר גמור.

לעומת זאת, ובדעת צדיקים יחלצו, הצדיקים נחלצים בדעתם מהנזק של החנף, גם אם משבח אותם החנף ואומר לצדיק אייי איך אתה צדיק אשריך, אשריך, לא ירום לבבו למען זאת כי הוא צדיק, כמו שאמרו רבותינו במסכת נדה דף ל', אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה, הוי בעיניך כרשע. ואמרו באבות דרבי  נתן פרק כ"ט, אם יש עליך רעים מקצתם משבחים מקצתם מוכיחים, אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים, כי אלה לחיי עולם יביאוך ואלה ברעתך ישמחוך כי ישבחוך. אדם צריך לחפש את המוכיחים, למה? - כי התוכחת תוביל אותו לחיי העולם הבא, והמשבחים ישכיחו אותו  מהעולם הבא ויתנו לו ליהנות על זרי דפנה בעולם הזה.

ויש עוד פירוש "ובדעת צדיקים יחלצו" את רעיהם, יחלצו את רעיהם כי לא יחניפו להם, אבל הוכח  יוכיחו ויורו אותם בדרך. הצדיקים הם לא מחניפים, אלא מוכיחים ומורים את האנשים את הדרך שהם תועים בתוהו לא דרך. ונאמר "ופה חלק יעשה מתחה" המשיל את הפה החלק לדרך חלקלקות, ואמר כאשר יפול האדם ויידחה בלכתו בדרך חלקלקות, כענין שנאמר "יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך ה' דוחה היא דרכם חושך וחלקלקות". כן יפול האדם ויידחה בפה חלק והוא פה חנף. ועל הענין הזה ביאר דוד המלך ע"ה, "יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות", דוד המלך קילל פה חלק, כי הוא משחית את רעהו, והלשון הקשה שהוא ההיפך מהחלק והוא לשון הרע. ויש מן החנפים שמתכוונים להחניף לאנשי זרוע כדי שיכבדו אותם וינשאום, ואמרו רבותינו "כל המחניף לחברו לשם כבוד בסוף נפטר ממנו בקלון". זה לא יעמוד לך החנפות, בסוף הוא יבעט בך ויצא לך רק קלון מזה.

החלק הרביעי, המתחבר לרשע. לא רק, לא דיו שהוא לא מוכיח אותו בשבט פיו, שהוא צריך להוכיח את הרשע, והרחק ירחיקהו, הוא גם לא מרחיק אותו, אבל כמו חבר יקריבהו, זה נקרא מתחבר לרשע. שנאמר בדברי הימים ב' "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך", והצדיקים מאוס ימאסו את הרשע, כמו שנאמר בתהילים ט"ו "נבזה בעיניו נמאס". ואמרו רבותינו ז"ל, לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו, ואמרו כל עוף למינו ישכון ובן אדם לדומה לו. ז"א רשע מתחבר לשע. אם אדם מתחבר לרשע הוא גם רשע. כל עוף למינו ישכון ובן אדם לדומה לו, כל מי שמחניף לרשעים הוא נקרא עוזב תורה, הוא רשע בעצמו. ואפילו אם הוא פתי, אמרנו שגגה עולה זדון.

ואמרו במגילה כ"ח, אסור להסתכל בדמות אדם רשע, שנאמר "לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך". ואמרו שם במגילה, כל המסתכל בדמות אדם רשע עיניו כהות לעת זקנתו, שנאמר "ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות" למה? מפני שהסתכל בדמות עשיו, אע"פ שלא היה מכיר מעבדיו, יצחק לא ידע מה שעושה עשיו, אבל בכל אופן למרות שהוא לא ידע שהוא כזה רשע, המביט בפני רשע תכהינה עיניו. כי היה עשיו מסתיר את מעשיו, כמו שנאמר בישעיה כ"ט, "והיה במחשך מעשיהם".

והקדמנו להודיעך באר היטב כי רבו דרכי מוות הנמצאים אל המתחבר לרשע. לכן אמרו חכמים, ואתם אומרים את זה בתפילה בבוקר, החרק משכן רע, מחבר רע, צריך להתרחק מן הרשעים.

החלק החמישי. איש כי יאמינו בני האדם בדבריו וסמכו כל השומעים על דבריו, ויתכוון לנשא אחד האם או גואלו או קרוב אליו באהבתו אותו, ויאמר עליו כי הוא איש חכם והוא בן לא חכם, והיה לפוקה וצור מכשול כי יסמכו על הוראותיו ועל פיו יהיה כל ריב ויעוות משפט ואת העולם יחריב. יש אדם מאמינים לו בני האדם, מאמינים לדברים שלו, אם זה אדם רגיל ואם זה רב, וסומכים השומעים על כל דבריו, והוא מתכוון לנשא את אחד העם, לא משנה אחד מהאנשים, או זמר שהוא אוהב אותו או שהוא מדריך אותו, או גואלו הקרוב אליו באהבתו אותו, ויאמר עליו כי הוא איש חכם, והוא לא בן חכם, הוא לא, הוא בן לא חכם. והוא אומר על מי שחכם כשהוא לא חכם, או שאומר שהוא צדיק והוא רשע, או שאומר שהוא בסדר והוא לא בסדר, זה פוקה, זה מכשול כי סומכים על הוראותיו ועל פיו יהיה כל ריב ויעוות משפט ואת העולם יחריב. למה? כי הוא עושה מה שלא יעשה, והאחרים יגידו את האמת, שההוא לא חכם ולא צדיק אלא רשע, ואז יהיה מכשול, מה יהיה מכשול? העולם חרב. נהיה כאילו מחלוקת, חלק אומרים שההוא לא בסדר וחלק אומרים שהוא כן בסדר, וזה בן אדם ששומעים לו אנשים, בעיה. וכן כי יאמר על אדם כי הוא נאמן רוח, ולא הכירו אם הוא איש אמונים או בן לא אמון בו, ואומר הוא בסדר הוא בסגדר, בלי לבדוק עד הסוף מי הוא, ככה הוא אומר, בלי לבדוק, בלי לדקדק, בלי לברר, והוא אומר כך. ואולי ישמע השומע ויפקידהו על ביתו, וחומש לא יתן בידו, וכיחש לו לאמר לא ראיתיך, בסוף זה שהוא אמר עליו שהוא איש אמונים, בא אחד סמך על דברתו, לקח אותו שישמור על ביתו, גנב לו את הכל, ובסוף הוא אומר לא ראיתיך, סליחה, אני לא מכיר אותך, אני? אני לקחתי? בכלל אני? מה יהיה?

אחד ממליץ על זמר בלי לבדוק בכלל מיהו, מהו, חזר לא חזר, תעתע באנשים מתעתע יתעתע, לא משנה אומר עליו שהוא בסדר. מה יהיה אח"כ? יתברר שהוא לא בסדר, מה יהיה? בסוף יסמכו על אנשים ויצא חילול ה', אז מה, מטעים רבנים?

ואמרו רבותינו, כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרה. אתם שומעים? מי שממנה דיין שאינה הגון, הוא דיין, אבל הוא לא הגון, מעשיו לא הגונים, וכאילו נוטע אשירה, ובמקום תלמיד חכם כאילו נטע אצל מזבח, והיה מי שהקים מראש בימים הראשונים מי שאינו ראוי להורות, וקרא עליו המקרא בחבקוק ב', "אוי אומר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוס זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו", ועתיד הקב"ה להפרע ממעמידיו, שנאמר "וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ".

החלק השישי, מי שיש בידו למחות ואינו מוחה ואין בפיו תוכחות ועל מעשי החטאים לא ילטוש עין ולא ישגיח, ולא יהיה להם לאיש מוכיח, והנה נצטוינו לבער הרע מקרב עמנו. יש אנשים שהם רוצים להיות טובים, מה זה טובים? עזוב אני לא מתערב, לא אומר לאף אחד כלום, מה לי ולהם, תן לי לחיות בשקט, אני לא איש קטטה, לא איש מריבה, אבל רגע, כתוב בתורה, כתוב - מי שיש בידו למחות ואינו מוחה ואין בפיו תוכחות, אף פעם הוא לא מוכיח אף אחד, רואה שותק מעלים עין, מעביר, וכל מעשי החטאים לא ילטוש עין ולא ישגיח ולא יהיה להם לאיש מוכיח, והנה נצטוינו, יש ציווי בתורה לבער הרע מקרבנו, שנאמר "ובערת הרע מקרבך", ואמרו רבותינו, תשמעו עד איפה זה מגיע, במסכת שבת דף נ"ד, מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס על אנשי ביתו. כל העבירות של אנשי ביתו זה בחשבון שלו, כי היה לו אפשרות למחות והוא לא מחה. אם הוא מחה אפילו שזה לא הועיל, הוא לא נושא עוון על מה שהם עושים, כי מדין עריבות אנחנו ערבים זה לזה, ואתם יודעים, אם מישהו לא משלם ואתה ערב באים אליך, אז אם בן אדם לא מחה יש לו בעיה, מה הבעיה? הבעיה היא שהוא נתפס בעוון של כל אנשי ביתו. מי שיש בידו למחות באנשי עירו, ווי ווי ווי, ואינו מחה נתפס על אנשי עירו, כל העבירות של העיר אצלו בקופה. ומי שיש בידו למחות בכל העולם ואינו  מוחה נתפס על כל העולם, מיליארדים. ונאמר בספר ויקרא כ"ו, "וכשלו איש באחיו", ודרשו בו ז"ל בסנהדרין כ"ז, איש בעוון אחיו. מה זה וכשלו איש באחיו? כל אחד נכשל בעון של אחיו, ואמרו כל ישראל ערבים זה לזה, אז כל ישרלא ערבים זה לזה ואם לא אתה נתפס בערבות.

החלק השביעי, הרואה את אנשי מקומו, עם קשה עורף ואומר בליבו, אולי לא יקשיבו אם אדבר להם נכוחות ופי אמלא תוכחות, מי אמר שישמעו לי? על כן יחסוך פיו, אז הוא אומר אני לא אדבר, מאיפה אני יודע אם ישמעו לי? מן הסתם לא ישמעו לי. והנה עוונו יישא, יש לו עוון, עוונו יישא כי לא ניסה להוכיח ולהזהיר, אולי אם רוחם העיר יעורו משנת איוולתם ולא תלין איתם משוגתם, לפעמים אדם אומר מילה והשני כן שומע, מי אמר לך שלא ישמעו? ואמרו רבותינו ז"ל במסכת שבת נ"ה, בענין מה שכתוב ביחזקאל ט', "והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים", אמרה מידת הדין, אע"פ שהללו צדיקים גמורים וקיימו את התורה, היה להם למחות ולא מחו. ז"א הצדיקים היו צדיקים גמורים שראו את עם ישראל שלא הולכים בדרך התורה ולא מחו בהם, אמר הקב"ה, הקב"ה אפילו העיד על כך ואמר, גלוי וידוע לפני שאם היו מוחים לא היו מקבלים מהם. אז טענה לצדק אותם אומר הקב"ה, שגם אם היו מוחים לא היו שומעים להם, אמרה מידת הדין, רבש"ע, אם לפניך גלוי הם לא ידעו אם ישמעו העם לקולם ואם יחדלו, והקב"ה קיבל את הטענה של מידת הדין, וציוה השי"ת אחר כן "וממקדשי תחלו" אמרו חכמים "וממקודשי תחלו" ומידת הדין פגעה בצדיקים הראשונים והרגה אותם. ופעם ראשונה שחזר הקב"ה בו, אחרי שהבטיח טובה חזר לרעה. כי אף פעם ה' לא חוזר ממידה טובה לרעה, זה המקרה. למה, כי מידת הדין אמרה הם לא הוכיחו, וה' אמר אני יודע שגם אם היו מוכיחים לא היו שומעים להם, אמרה כן, זה לפניך גלוי, אבל לפניהם מי גלוי, הם היו צריכים לעשות את התוכחה, ישמעו או לא ישמעו זה ענין אחר, אבל חובת התוכחה היו צריכים לעשות. ולכן הם נענשו על זה שלא מיחו ומתו, שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא".

ואם הדבר גלוי וידוע ונבחן ונחקר כי החוטא שונא מוסר ולא ישמע לקול מוריו ולמלמדיו לא יטה אזנו, על זה נאמר "אל תוכח לץ פן ישנאך", על מי מדובר? על זה החוטא שידוע ומפורסם לכל, וכבר בחנו את זה וחקרו את זה וניסו מספר פעמים שהוא שונא מוסר, ולא שומע לקול מורים ולמלמדים לא מטה אוזן, אחד כזה ורק כזה כתוב, "אל תוכח לץ פן ישנאך", לץ זה רשע.

ואמרו ביבמות ס"ח, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה לומר דבר שאינו נשמע, וזה הולך באותו ענין. ואמרו במסכת ביצה ל', מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים וזה מדובר בציור שאמר.

החלק השמיני, יש לנו עוד שני חלקים קצרים ובזה סיימנו, איש אשר ישמע את בני האדם מדברים לשון הרע, או כי ישמע קול פה דובר נבלה, או יושב בסוד משחקים בוזים תורה ומצוות, ויודע כי הם סרבים וסלונים, קוצים ודרדרים, ואם יוכיחם לא יקשיבו אל דבריו, על כן ישים יד על פה, שם את היד שלו על פיו, גם זה יענש! כי לא יענה כסילים באיוולתם, כתוב "ענה כסיל כאיוולתו" בדברי תורה, פן יאמרו כי הוא כמוהם, וכי הודה על דבריהם, עצם זה שהוא יושב איתם. אף כי יתחייב לענות ולגעור בהם, לתת גודל לתורה ולמצוות אשר בזו ולעגו להם, ויקנא לכבוד נקי וצדיק אשר ישיחו בו. תשמעו עכשיו ציור, איש ששומע בני אדם מדברים לשון הרע, או מדברים נבלה, או יושבים סתם ליצים משחקים בוזים תורה ומצוות, ויודע שהם קוצים ודרדרים, הוא גם יודע שאם יוכיח אותם לא יקשיבו לדבריו, קודם כל מה אתה עושה שם? "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב", מה אתה עושה שם? ולכן הוא שם את ידו לפיו ולא אומר להם כלום, הוא יענש! למה? כי הוא לא עונה את הכסילים האלה באיוולתם, פן יאמרו כי הוא כמוהם וכי הודה על דבריהם, עצם זה שאתה יושב אז אתה מסכים, כי אתה לא מוכיח אותם, אתה לא אומר להם מה הם באמת, אתה לא עוזב את המקום, אתה נשאר במקום, זה כאילו אתה מודה לכל דבריהם. והוא מחוייב גם לענות ולגעור בהם ולתת גודל לתורה ולמצוות שהם בזו ולעגו. וצריך לקנא לכבוד נקי וצדיק שהם שחים בו.

כמה דברים כאלה יש ברדיו, שיושבים אנשים רשעים ומשדרים שידורים ומרוממים את קרנם של הרשעים הזמרים הפסולים, ומשבחים אותם, ונותנים להם להתראיין, ונותנים להם להשמיע גינוי נגד צדיקים שעושים את רצון הבורא, ואחרי שהם מדברים כל כך הרבה זמן, אומרים תשמע אסור לדבר, זה רב גדול, מזכה את הרבים, אסור ככה, ואח"כ נותנים עוד לדבר, והוא מדבר ומשמיץ ומשמיץ ומדבר, ואח"כ כמובן שאנחנו לא מסכימים שידברו על החכמים, מי אפשר לו עכשיו לדבר עשר דקות ולהכפיש את הרבנים, ואח"כ אתה אומר כן אבל אסור. זה כמו אתה אומר לאחד שיקלל, מקלל מקלל מקלל מקלל ובסוף אתה אומר לו תשמע, זה לא יפה, אתה יודע שאסור לקלל בפרט אדם חשוב, כן מה יש לך עוד להגיד, אה, והוא ממשיך לקלל לקלל לקלל לקלל, והוא אומר לו כמובן שאנחנו חלילה לא מסכימים לדברים, רגע אתה לא מסכים אז למה נתת לו לדבר? למה לא חסמת אותו מהרגע הראשון? אתה רשע כמוהו בדיוק, אתה יותר רשע ממנו, אתה מרשיע, אתה נותן לרשע להרשיע. אתה רשע מרושע, כי איך אתה נותן לו לדבר ככה? בפרט אם יצאו כל הפוסקים נגד ואמרו שאסור, אתה נותן במה לרשעים נגד הרבנים, נגד גדולי הדור שפסקו שאסור, איך אתה נותן דבר כזה? איך אתה מקרב את הרשעים? כי אתה מתפרנס מזה. יש לך כסף? אתה מראיין? יש לך כסף? אתה מוכר את העולם הבא שלך בלירות, הא בשקלים, באגורות, אתה ככה, אתה רשע מרושע, אסור. אסור. ומי שנמצא שמה במתווח, במתחם, במקום, צריך לעזוב את המקום בשאט נפש ולא להמשיך להיות מחובר למקום של רשע שיצאו כנגדו כל גדולי ישראל. וקרואים לזה גם רדיו חרדי, רדיו חרדי. מה חרדי שם? הרי פה רבינו יונה אומר שעוונו יישא והקב"ה על חניפות לרשעים יכול לאבד את האנשים לגמרי, רק בעוון חניפות, וראינו כרגע שמונה קטעים וחלקים שמסבירים מה הדין של מי שחנף, ומה זה רדיו אם לא חניפות?! למי  - רק לרשעים. שמים קישוט מידי פעם של איזה רב שיגידו דברי תורה, כדי שעוד עשר שעות יוכלו לשים זמרים פסולים ולהרויח מקידומם ולהיות שותפים איתם ולפרסם אותם ולשים פרסומות ולהחטיא את העם ולשלוח אותם להופעות שלהם ולפרסם את המקומות וכן הלאה. זה חניפות, רשעות שאין כדוגמתה. ויצאו נגד זה כל גדולי ישראל, יהודי חרדי, יהודי דתי אפילו, לא מחזיק רדיו בבית, גם לא חרדי, כי אין חרדי, אין דבר כזה רדיו חרדי. אם זה רדיו זה כבר לא חרדי, ממתי יש דבר כזה?

הזמינו אותי הרבה פעמים, הרבה פעמים לדבר ברדיו, הרבה פעמים לדבר בטמבלויזיה, פעם שאלתי את הרב שלי, כבוד הרב לכ כך הרבה מפצירים שאני אבוא, ורוצים יותר מזה, שאני אתן שיעור, יתנו לי שעה קבועה ברדיו, מה הרב אומר? אמר לי תלמיד חכם לא הולך לרדיו, רדיו זה לא בשביל תלמיד חכם, יש בית מדרש, מי שרוצה יבוא לבית המדרש. אז כל שכן, ראויונות, מראיינים תלמיד חכם, כבוד הרב תגיד לי מותר ככה, אסור ככה, תגיד לי מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, מה זה עיתונות? תלמיד חכם? אתם ראיתם פעם את האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר מגור בראיון? יש דבר כזה ראיון, מראיינים? איזה מן דבר זה? אחד שיש לו מקל מטאטא ושמו עליו מיקרופון והוא כבר מראיין, הוא שואל שאלות ברום עולם. הוא כבר מנחה, הוא אומר מה צריך לשמוע, הוא מחליט מי לקדם, יש חלק שהוא לא משמיע בכלל, הוא מחליט מה העם ישמע. והאנשים מחוברים, נכון, אתה שומע לפעמים דברי תורה, אתה שומע שיעור, לפעמים יש משהו טוב, וביני וביני, בפרסומות, בשירים בטינופת, בליצנות, ויש להם תכניות בלילה שמעלים מאזינים ומאזינות, בשתים עשרה, באחד בלילה, ומדברים שטויות והבלים, ומי שישמע תצילנה אזניו, זה חרדי? מה חרדי פה? מה חרדי פה? זה כת חנפים שמתפרנסים מזה, זה איום ונורא, יש על זה איסורים גמורים.

ולא רק זה, אלא מה, בזה שהוא יושב עם אנשים כאלה ומביא אותם ולא מוכיח אותם ועוד קוראים לו זמר הבית, יחביבי הודה על דבריהם ומתחייב הוא על זה שהיה צריך לענות ולגעור בהם, לתת גודל לתורה ולמצוות, שבזו ולעגו. אתם יודעים מה שווקי אמר עכשיו בהופעה בערוץ שתיים מה הוא אמר, כשהוא עבר על כל דברי חכמים ושיקר את הרב עובדיה שהבטיח לו בכתב יד, תראו בגנזי המלך השבת, מה הוא אמר? אני עושה מה שבראש שלי. הא, התחייבת לרב עובדיה "ועשית ככל אשר יורוך", ועכשיו מה אתה אומר? אני עושה מה שברא שלי? אוי ואבוי, אז מה נשאר? התפקרת לגמרי. ז"א בן אדם נהיה מופקר מכל התורה והמצוות, אסור להופיע במעורב אנשים ונשים, אסור שנשים ישמיעו את קולן מעל הגברים בשירה, אסור אורות וזיקוקי דינור ועשן וכמו דיסקוטקים של הגויים, אסור. אסור לרקוד כמו נחש. וכל זה הוא עושה, איזה תורה? מה עושה כיפה על הראש שלך? אסור להונות את האנשים, תוריד את הכיפה תהיה כמו הגויים אורגינל. אתה שר מוזיקה כזאת, אתה אומר דברים שאסור לשמוע, אתה אומר דברי קודש כאילו, פסוקים אפילו לציבור מעורב? איך אתה עושה את זה? "לפני מי אתם מטהרים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה" בושה וחרפה. והם מביאים אותו, ומשמיעים אותו בחתונות, והתורה קוראה לו רשע, אדם שעובר עבירה אחת אפילו באופן קבוע, אומר הרמב"ם מומר לדבר אחד מן התורה כמומר לכל התורה כולה. אז איך אפשר להשמיע אותו בחתונות או לשמוע אותו בכלל? וזה לא רק הוא, כל הדומים לו.

אם כן, אנשים  נכשלים בחניפות, וזה אחד מן הדברים אשר התחייב האדם לעזוב בעבורם את חברת הרשע, כי יענש בשמעו את דבריהם הרעים וילאה לענותם, אדם כזה צריך מיד שומע טררר לסגור את הרדיו בטעות, טררררר לסגור על המקום, טררר לא להשאיר רגע אחד, רגע אחד. וזה דבר מפורש בדברי שלמה שנאמר "אל תקנא באנשי רעה ואל תתאב להיות איתם, כי שוד יהגה ליבם ועמל שפתותיהם תדברנה" ר"ל כי תשא עוון בחטאתם, כי תשמע את דבריהם הרעים תמיד ותהיה כמחריש. אתה שומע רדיו, שומע את הרשעים, את השידורים, ואתה חביבי לא סוגר - אתה תקבל עונש כמותם. כי אתה שומע דברים נגד התורה ומחריש, או שאתה שומע אנשים שפסלה התורה ואתה עוד מחריש, ואתה עוד נהנה ממה שהם שרים לך באוזן.

החלק התשיעי, זה האחרון, המכבד את הרשעים מדרך שלום, שמעתם? הוא מכבד רשעים מדרך שלום, אדם מאפשר לו, עזוב תשמע, הכי טוב תהיה שלום, תהיה כמו אהרן הכהן, רודף שלום אוהב שלום, תשמעו. אמנם לא ידבר טוב על הרשע, כל הכבוד, לפחות זה לא, ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר יחשבו בני אדם כי יכבדנו מאשר יקר בעיניו נכבד, הוא גם לא מטעה את האנשים ומראה כאילו הוא מכבד אותו, כי לא יחלוק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני אדם את העשירים בדרך סלסול ולתקוות תועלת. הוא רק מכבד את הרשע כמו שמכבדים עשירים, למה מכבדים עשירים? שלום מה שלומך וזה,.... אולי יתן לו שתי ג'ובות, אול יתן לו איזה מאה שקל פעם, אולי לא יודע מה, אז לתקות, לתקות, לתקות התועלת בדרך סלסול כמו שמכבדים עשירים הוא גם כן מכבד את הרשעים. ולמה מכבדים את העשירים כאילו, כי צלחה דרכם ולא מפני חן ערכם, לא באמת שהם חשובים יש להם בעלי ערך, רק יש להם זהב נוצץ, ומפני זהב נוצץ אנשים מחייכים כשרואים זהב, אז כשרואים מי שיש לו זהב מחייכים לו, אם רואים תפרן לא מחייכים.

ואף גם זאת, יש חטא ואשמה בדבר הזה, אם אתה מכבד את הרשעים מדרך שלום, כמו שמכבדים את העשירים בדרך סלסול ולתקוות התועלת, תדע לך שגם בזה יש חטא ואשמה בדבר, כי אם מותר לכבד את הרשעים, לא כן הרשעים, את הרשעים לא מותר. שנאמר "וראה כל גאה והשפילהו", ראה כל גאה הכניעהו, והדף רשעים תחתם. אך החלק הזה, שימו לב איזה חלק כן הותר, אך החלק הזה הותר מדאגה, מדבר פן יזיק הרשע ויגרום הפסד בזמן, בזמן שיד הרשע תקיפה ושעתו חצופה, ואין בידינו להכניעו ובכלינו להניעו, על כן מותר לכבדו כדרך משכבדים בני אדם אנשי זרוע רמה מפחד ואימה וקימה בהידור ודומה להם, רק אם זה אדם מסוכן מאד והשעה משחקת לו ואין שום דרך להוריד אותו מזה, שמה במקרה הזה מתוך הדאגה מותר מתוך הפחד והאימה להדרו בקימה והידור, אבל לא ישבחנו ולא ידבר טוב עליו בבני אדם. ועל זה אמרו רבותינו ז"ל, מותר להחניף את הרשעים בעולם הזה בציור של רשעים מסוכנים מאד שאין שום דרך למנוע אותם ממסוכנותם וממעשיהם ולא ניתן להוכיחם כי הם אלמים, ובמקרה כזה מותר מחמת הסכנה ורק זה בלבד. כל השאר - למדנו שאסור. מי שלא זוכר כל מה שאמרתי כדי לדעת איך להתהלך למחר, אז יש שידור חוזר מיד אחרי ההרצאה, יכול להגיע הביתה ולהפעיל ולשמוע את השיעור מחדש ולשנן. מה שברור את הרדיו צריך לסגור, החרדי אני מדבר, לא כל שכן החילוני, וכמובן לא ליהנות מן הרשעים ולא להחניף להם כי סכנה גדולה ורבים נכשלים בזה, וזה מארבע כיתות שלא רואים פני שכינה, אתם יודעים מה זה? כתוב בפסוק "לא יבוא לפניו חנף", לפני הקב"ה הקב"ה שונא חרדים, אדם שמחניף לרשע שונא את הקב"ה. למה - הקב"ה לא אוהב את הרשע עד שיחזור מדרכו הרעה, הוא לא אוהב את הרשע, הוא מבקש להוכיח אותו, הוא מבקש שהוא יחזור בתשובה, כל זמן שלא והוא ברשעתו לנו אסור להחניף לרשע, יש לנו מצוה להוכיח אותו, ויש לנו מצוה לקרב אותו, אבל עד שהוא חזר בתשובה אז אנחנו מחזיקים אותו כמו שהוא. האם תקבל גנב מפורסם הביתה? הא? אתה רוצה לקרב אותו, האם תכניס אותו הביתה, שידע איפה כל המטמוניות שלך? לא, אבל הוא בדרך לחזור בתשובה, ואם הוא לא יחזור, מה ישאר לך בסוף? שום דבר, הוא כבר יודע הכל. אדם צריך להזהר, אפשר לקרב אדם שהוא רוצח מפורסם עד שהוא יחזור בינתיים, תכניס אותו? תחתן אותו עם הבת שלך? כן? לא. למה שמה לא? מה ההבדל? זה רשע זה רשע וגם זה רשע. לא חייב להיות רוצח וגנב מפורסם, גם זמר מפורסם ורשע זה מספיק. הפוך, זה יותר מסוכן, כשרואים רוצח כולם בורחים, כשרואים גנב עוברים כביש, אבל הזמר - פותחים ומקשיבים, פשששש איזה שיר, איזה שיר. אבל הוא רשע, אתה מכניס את הדברים הפסולים של הרשע לאזניים שלך והוא מטמא אותך, ואתה בעצם מסכים עם הרשע, אתה נהנה ממנו, אתה בחברתו, הוא חבר שלך, אתה מעריץ שלו אפילו, ואתה ממליץ עליו ואתה אומר שהוא משהו, פששש כל האיסורים של חנף יש בך, ממה? מזה שאתה שומע זמרים פסולים ושירים פסולים. אז ז"א בן אדם צריך להזהר מאד. עדיף לומר קינות או לשמוע קינות כל היום, מוטב לאדם להיות שוטה כל ימיו ולהקרא שוטה כל ימיו ולא להיות רשע לפני הקב"ה אפילו שעה אחת. עוד מעט ראש השנה, אנחנו ראש חודש אלול שנת תש"ע, מה יקרה? מה תגידו לקב"ה על שנה שלמה שאתם החנפתם לרשעים ושאתם מאמצים אותם אל לבכם ואתם מלמדים עליהם זכות, למדנו שאי אפשר ללמד על רשע זכות, צריך להגיד את כל הגינויים שלו אם אתה רוצה להגיד איזה דבר טוב עליו. אבל אנשים נכשלים בזה מאד מד, אני לא מדבר על עבירות שאתם עושים חלילה, רק חנפה, רק החנפה, רק החנפה, כמה נכשלים בזה, כמה מהבקר עד הערב, יודעים מי הרשעים, יודעים מי עובר עבירות ומחניפים ומחניפים מחניפים מחניפים ואתה עושה את העבירות בכמויות, ובטח אתה רוצה אח"כ להכנס עם הקב"ה ושהשכינה תקביל את פניך ביום פטירתם, וכתוב ארבעה אינם מקלים פני שכינה, ואחד מהם זה כת חנפים.

השיעור הבא שלי יהיה על כת שקרים, על השקרנים, גם אלה הקב"ה לא מוכן לקבל אותם. ויש הרבה שקרנים יחביבי, הם לא יודעים אפילו מה זה שקר, וזה נלמד גם כן תשעה חלקים, מהזה שקרנים יחביבי, יום ראשון תהיו מוכנים שידור ישיר על השקרנים.

כן, ערב טוב לכולם, אנחנו פה, מי שרוצה לשאול שאלות בבקשה. כן, ברכות רק בסוף עכשיו רק שאלות, אני אברך את הילדים שלך בשמחה. שאלות. תן לילד הזה הנחמד בכתום.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. דיברת על כל הענין עם הרדיו, אז רציתי לשאול אם יש רדיו שהוא משדר רק שיעורים, שיעורים שיעורים שיעורים ובין לבין שומעים שירים כמו, שירים של אמונה, שירים דתיים כל זה

 

הרב: איזה שירים לדוגמא?

 

ש. כי הרבית טובות אלי, דברים כאלה

 

הרב: של איזה זמרים?

 

ש. דתיים אבל לא יודע

 

הרב: כולם דתיים, כל העבריינים דתיים, כי הזמרים עבריינים והם דתיים, איזה? שווקי למשל?

 

ש. לא, דתיים. נחמן מאומן דברים כאלה

 

הרב: איזה? אברהם פריד?

 

ש. כן

 

הרב: זה עבריין, כן? כן, מרדכי בן דוד, יניב בן משיח?

 

ש. לא, ממש לא

 

הרב: הלו, הלו, יניב בן משיח אני מחכה ממנו לתשובה אם הוא מקבל על עצמו לא להופיע במעורב אני מחכה לתשובה. אני לא אפרט, אני עדיין  מחכה, הייתי בחו"ל, אתם יודעים אני נחתי היום והגעתי ישר להרצאה, אני באתי מחו"ל ישר אליכם, אז אני עוד לא קיבלתי ממנו תשובה, טרם צאתי דיברתי איתו ואני מחכה לתשובה, ואותו דבר דיברתי עם עוד כמה ואני מחכה לתשובה אם הם מקבלים עליהם את הפסק של הרבנים שפסקו שאסור להופיע בערבים של שירה או חפלות או קונצרטים שיש אנשים ונשים בנפרד, אפילו במחיצה זה אסור.

אין מושג ביהדות ערב של שירה. יש ערב של מצוה, כמו חתונה בר מצוה ברית פדיון הבן הכנסת ספר תורה, כמובן עם גדרי הצניעות וההלכה, שמה זה מותר, אבל ערב שירה - אנחנו בחורבן, בגלות, אל תשמח ישראל אל גיל כגויים, איזה שירה, על מה אתה שר? מה קרה? אה, אתה רוצה להרויח כסף, אה אתם רוצים בידור, מי התיר את זה? אתה רוצה לשמוע משהו שיעורר אתך לעבודת הבורא תוך כדי שאתה עובד את הבורא, נגיד שזה מותר, ממי שמותר, ממי שהוא נקי, מי שהוא בסדר, אבל מי שלא - אסור לשמוע אותו. אם אתה בדכאון מותר לך לשמוע שיר או מנגינה אבל של מי שמותר, ואלה אסורים. אז לכן צריך להזהר. תראו, תרופות זה דבר טוב, תרופות זה דבר טוב, רופאים ממליצים לקחת תרופות, אבל אחד שיכנס לבית מרקחת ויגידו לו תן לי מהצבע הזה, תן לי משמה, תן לי... הלו, אתה צריך רצפט, אסור לקחת תרופות בלי לדעת מה, לא כל שיר זה תרופה לנפש, יש כדור שימית אותך, יש שיר שימית אותך, לא כל תרופה. נכון ששירה זה דבר גבוה מאד וזה מרומם את הנפש של האדם, לא כל שיר ולא כל זמר, כמו כדורים, צריך רצפט. אז גדולי ישראל אמרו שאלה זמרים פסולים, למה? כי הם עושים את זה בדרך של החטאת הרבים, הם נקראים מחטיאי הרבים, מי שמופיע במעורב אנשים ונשים יחדיו, והם גם שרים ככה ובהופעות גוייות שזה נעשה זה לא נקרא אידישקייט אלא גוישקייט, גוישקייט שזה מעשה גויים, הופעות כאלה עם הרבה צבעים ואורות ועשן וכל הדברים זה של הגויים ממש, הגדירו את שווקי כמו מדונה, את שווקי, לא אני, חילונים כתבו עליו כתבה ממש, והוא אין לו שום בעיה עם זה, בכלל לא מעניין אותו. כל הופעה הוא משלשל כסף לכיסו על חשבון התורה. פעם אמרו שהוא היה אברך, אבל פעם זה היה, היום - הוא כורע ברך לפני כל דולר ולפני כל שקל והוא מוכן להחטיא את הרבים בלי שום בעיה, למרות שהוא התחייב לגדול הדור במכתב, בחתימת ידו, וכתב ועשית ככל אשר ירוך, תראו את גנזי המלך שאנחנו מחלקים בבתי כנסת בשבת, בדף האחורי, איך הוא התחייב לרב ואיך הוא הופיע בתערובת בקיסריה עכשיו שתי הופעות, ארבע אלף ועוד ארבע אלף בתערובת בפריצות. מי שיש לו אינטרנט והוא נכנס יכול לשות שווקי וימצא שמה את ההופעות שלו שהם נגד התורה ואיך הוא מבזה את כולם בזה שהוא אומר אני אעשה מה שברא ששלי. אם אתה תעשה מה שבראש שלך אז איבדת את הראש. כן. תן לגברת שמה לשאול שאלה. יש לו עוד שאלה רגע כן.

 

ש. מחר בעשרה לשבע אני עושה בר מצוה, רציתי רק שתברך אותי

 

הרב: כן, אבל מי הזמרים?

 

ש. אין זמרים

 

הרב: אין זמרים? אז מגיע לך כל הברכות, מה השם?

 

ש. אחינועם גונן בן יעל ואבי

 

הרב: יש שמה תקליטן?

 

ש. מה ז"א?

 

הרב: זה שמשמיע את השירים

 

ש. אה כן יהיה אבל רק שירים חרדיים

 

הרב: איזה של מי?

 

ש. אין של אף אחד

 

הרב: אין של אף אחד?

 

ש. לא שירים של זמר מפורסם אברהם פריד, שווקי וכאלה יניב בן משיח

 

הרב: אז מי?

 

ש. שירים חסידיים באמת

 

הרב: חסידיים אמיתיים של פעם.

 

ש. אין לי איך להסביר את זה

 

הרב: אתה צריך להגיד לי, אתה צריך לשבת עם התקליטן ולדבר איתו, לא זה מה שהוא רוצה, כי אתה נכנס לבר מצוה עכשיו, אתה מתחיל את המצוות שלא יהיו בירות, ה' יזכה אותך להיות צדיק תלמיד חכם וירא שמים.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: כן, תן לגרת שמה בכחול

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני רוצה להבין, כאילו אני יודעת שאין יהודי רשע, ככה אני יודעת, ואני רוצה שתסביר לי בעברית פשוטה מה זה יהודי רשע, תודה.

 

הרב: טוב, רשע זה מי שיודע שיש מצוה מן התורה והוא עובר עליה ביודעין. ז"א אם אחד יודע שצרי להניח תפילין והוא לא מניח או שהוא יודע שאסור לחלל שבת והוא מחלל או שהוא יודע שאסור להשחית את הזקן בתער והוא משחית, או כל מצוה שהוא יודע מן התורה שאסור או מותר וצריך לעשות אותה ולקיים אותה והוא לא עושה, זה נקרא שהוא עובר עליה במזיד. מה פירוש במזיד? הוא יודע ולא רוצה לעשות, הוא לא אנוס, הוא יודע ולא רוצה לעשות. אדם כזה נקרא רשע. הבנת?

 

ש. לא יודעת, אני יודעת שכאילו כיהודיה למרות הכל אין יהודי רשע, יכול להיות שהוא יש דברים שהוא עושה שהוא לא בסדר, אבל רשע אני לא מסכימה עם זה, סליחה כבוד הרב.

 

הרב: אני סולח אבל ה' לא סולח, אבל תדעי לך שדוד המלך כנראה לא ידע את מה שאת יודעת והוא דיבר הרבה על רשעים, גם הבן שלו שלמה כנראה לא ידע שום דבר והוא כתב הרבה על רשעים, גם משה רבינו לא ידע שום דבר כנראה כי הוא כתב גם כן על רשעים, והתורה מלאה מזה מי רשע ומי לא רשע, ואת כנראה לא נתקלת בזה.

 

ש. תודה כבוד הרב

 

הרב: תהיי בריאה. כן, תן לגברת שמה מצד ימין שלה.

 

 

ש. בהקשר לשאולה של הגברת, השאלה שלי אז כולנו נקראים רשעים, ז"א

 

הרב: מי שעושה במזיד כן הוא רשע

 

ש. לכל אחד יוצא לפעמים לעבור על עבירה שהוא מודע לזה

 

הרב: אז הוא רשע

 

ש. זה א', וב' הרב אמר שיש אנשים שלכתחילה אסור לא להתקרב אליהם, כמו גנבים וכו', אז מי כן יקרב אותם? מי כן יחזיר אותם בתשובה אם לא, אני לא מדברת עלינו כי גם אנחנו רשעים, אבל

 

הרב: אמרתי שאפשר לקרב בשביל שישוב בתשובה, ולא אמרתי מי יקרב, כל מי שיכול לקרב או להוכיח צריך לעשות זאת, אבל בינתיים זה הגדר שלהם, אבל להיות בחברתם - לא

 

ש. אבל אין לנו את הכלים לפעמים

 

הרב: אז לא צריך, אז את פטורה, אם אין לך את הכלים האלה

 

ש. אם אני אחת נמצאת בתוך חברה כזו, זה עדיין, קודם כל זה לא גורע, זה רק מוסיף כי הם רק יכולים ללמוד ולהוסיף ולהגיד שזה נראה

 

הרב: כן, אבל את צריכה להוכיח, פירושו להעיר את ההערה. אם את יודעת שמישהו לא בסדר, את צריכה להעיר לו, נגיד את תראי עכשיו אחת שהולכת ופה יש לה כתם בבגד, את תגידי לה או לא תגידי? מן הסתם תגידי, לא? את לא אשה רעה שאת תיהני שיש לה כתם ולא תגידי לה, נכון? ואם נקרע לה פה השרוול והיא לא שמה לב תודיעי לה או לא תודיעי? תודיעי לה. אז ז"א עכשיו צריך להבין דבר אחד, אם להוכיח את הבן אדם, להעיר לו, לעורר אותו על זה שיש לו כתם בבגד או קרע, זה כולנו מבינים שזה נצרך וחשוב, אז אם אנחנו יודעים שיש לו כתם בנשמה, או שיש לו קרע בנפש איך זה שלא נעורר אותו? איך לא נעיר לו? הרי אנחנו מחפשים טובת האחר, למה? למה זה לא? למה בזה אנחנו אומרים מה אכפת לי, ולמה בזה כן אכפת לי? אלא מה, אנחנו לא רוצים לקבל תשובה לא הולמת שאולי תפגע בנו שהוא יגיד מה אתה מתערב, נכון? ולמה שאת לא חוששת שאת אומרת לה שיש לה כתם היא לא תגיד לך את קנאית, לא אכפת לך כי כולם מבינים שלהעיר על דבר כזה זה לא קנאית. אדרבא, אם היית קנאית לא היית אומרת לה. אבל זה הבעיה, כי אנחנו בורחים מהענין לעורר, וזה נקרא חנף, וזה מה שלמדנו. עכשו שתביני, שאדם עובר עבירה, עבירת תנועה, ברגע שהוא  נתפס על מהירות גבוהה, מה הוא נקרא בעיתון, איך כותבים עליו? נתפס עבריין תנועה, אה, איך הוא זכה לתואר עבריין מעבירה אחת? כי מי שעובר עבירה נקרא עבריין, מה לעשות? ומי שרצח פעם אחת, פעם אחת נקרא רוצח, על פעם אחת. ומי שנתפס בגניבה פעם אחת נקרא גנב. ומי שעובר עבירה במזיד ביודעין נקרא רשע. מה לעשות? אבל הקב"ה נתן אפשרות לחזור בתשובה. אז בן אדם צריך לחזור בתשובה גם אם הוא עשה ונכשל, גם אם זה במזיד יש תשובה. בשביל זה אנחנו בחודשים אלול, וזה הזמן לעשות תשובה עכשיו אם לא הספקנו עד עכשיו, והשיעור הזה אני מקווה שיתרום משהו שתבינו שהעולם לא הפקר, אח"כ לא מבינים איך קורה מקרים ואסונות ומחלות וצרות ובעיות, מה חושבים? חושבים שאנחנו אנשים טובים. נכון. יכול להיות שאנחנו אנשים טובים, אבל גם אנשים טובים נקראים עברייני תנועה, אנשים טובים. אפילו תפסו פעם את שר המשטרה בעצמו עבריין תנועה, אז מה, יכולים להיות אנשים טובים אבל עבריינים. סתם ככה, כל העבריינים הם חושבים שהם אנשים טובים, ורובם עם כיפות, הם באים לבית המשפט עם כיפות, כמעט כולם ואפילו מגדלים זקן, נו אז מה? זה לא סותר. בסדר? כן. שאלה נוספת מעליה, כן.

 

 

ש. כבוד הרב רציתי לשאול אותך, איך אמא מתייחסת לבן שלה שהוא לא שומר מצוות והיא מסוגלת לקרוא לו רשע, איך היא בעצם תקרב אותו אם היא לא תרעיף עליו אהבה ותקרב אותו אליה כי אי אפשר להגיד על בן כזה דבר, אני קשה לי מאד לקבל את זה, אני מבקשת עצה.

 

הרב: קודם כל אני שמח שקשה לך לקבל, אבל מה לעשות, אם זה היה הבן של השכן היה יותר קל, אבל נכון שאדם לא רוצה להגיד על בני משפחתו שהם רשעים, אני גם לא ביקשתי שתקראי לו רשע, את צריכה רק לדעת את המצב שלו, ולקרב אותו - בשמחה רבה, ולהוביל אותו לתשובה כן, אבל את צריכה גם להגיד לו בדרך כלשהי שמעשיו הם לא ראויים ועל פי התורה זה נקרא רשע. תורה היא וללמוד אני צריך וצריך ללמד את היהודים מה זה רשעות. אדם שעושה נגד אביו שבשמים במזיד זה נקרא רשע, בואי אני אשאל אותך שאלה, את לא אוהבת שהבית מלוכלך ואת מקפידה על הנקיון, ובא בנך ושופך לך שמן באמצע הסלון, לא קצת, בקבוק, מה זה צדיק או רשע? הוא יודע שלא והוא ככה מול הפנים שלך שופך שמן, מה את אומרת, צדיק או רשע? מה תגידי לו חמודי, למה עשית את זה? אח"כ הוא לוקח מלח ושופך לך בכל המצעים, ומה את אומרת לו עכשיו, נשמה שלי מדוע עשית זאת? ואח"כ הוא לוקח מסמרים ושם לך בכל המטבח, מה את אומרת על הצדיק הנחמד הזה? וכל זה מה שאמרתי זה אפס לעומת כל עבירה שהוא עובר כלפי הקב"ה, והוא עושה לקב"ה את זה בסלון, במטבח, בכל מקום, העולם זה של הקב"ה, והוא בעולם שלו עם הכח שלו לוקח את הכוחות שה' העניק לו ועושה נגדו. זה לא הבן שלך, זה גם אני זה גם אתם, זה כולנו, כל מי שעושה כך שיודע מה אסור, מה ה' לא אוהב, מה הוא שונא, מה לא טוב, ועושה ועוד פעם עושה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עושה, זה רשע מה לעשות? מה לעשות?

 

ש. כבוד הרב, אני רוצה שתברך אותו

 

הרב: את כולם אני אברך, מה שמו?

 

ש. שלומי בן סימי

 

הרב: יזכה לשוב בתשובה שלמה ויקרא צדיק בישראל עם כל ישראל

 

ש. אמן, אבל אני אוהבת אותו איך שהוא

 

הרב: כן, גם הקב"ה אוהב אותנו אבל הוא מכניס אותנו גם לגיהינום בדרך, הוא אוהב אותנו באמת הוא אוהב, אבל בשביל לנקות אותנו הוא צריך גיהינום, מה לעשות, כמו שהילד שלך אם יתלכלך את תכניסי אותו לאמבטיה ותרחצי אותו עם סבון וליפה. כן.

כן יהודים יקרים, עוד שאלה. הנה פה שורה שניה.

 

 

ש. כבוד הרב, שאלה קטנה, ז"א צריך להבין לפי הדברים שאתה אומר זה או להיות טוב או להיות רשע, אז כאילו איפה זה עומד?

 

הרב: איפה שמעת אותי שאומר?

 

ש. לא, הכוונה שכאילו יש שני עולמות, אי אפשר להיות גם רשע וגם טוב,

 

הרב: בדיוק אליהו הנביא אמר את מה שאתה אומר, עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים, אם ה' הוא האלקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, בדיוק מה שאמר אליהו הנביא.

 

ש. אז ז"א אם לדוגמא בן אדם ששומר שבת ומניח תפילין ורוצה ליהנות מעולם אחר, כמו לשמוע שירים או להיות כל מיני דברים אז להחליט או זה או זה כאילו

 

הרב: לפי אליהו הנביא זה או זה או זה ואתה תחליט. אבל ליהנות משתי עולמות כבר אמרה הגמרא, שבינונים אין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא, וזה האנשים שאתה מדבר עליהם, אלה שהם פרווה, שרוצים ממנעמי העולם הזה באיסור ליהנות ואת המצוות הם עושים לכיסוי, כי הם באמת לא אוהבים את הקב"ה עד הסוף. הם פוחדים קצת מהעונש והם לא פוחדים קצת, מה שנראה בעיניהם שזה לא אסון הם עושים, ומה שנראה להם שזה אסון כמו חילול שבת ודברים כאלה הם לא מסתבכים עם הקב"ה, הם מחליטים בראשם מה כן ומה לא. שולחן ערוך לא מנחה אותם. ז"א הם יכולים להיות בחתונה, לשבת מעורב וגם לרקוד אפילו מעורב ואין להם שום בעיה עם זה, זה תחת מילות קודש וקידושין והכל והכל טוב ויפה אין להם שום בעיה עם זה. שבת הם יכולים לדקדק ולכבד את השבת ולקנות לכבוד שבת ולעשות הכל לכבוד שבת, זה כן, זה אנשים שהם רוצים ליהנות משני עולמות ועליהם צעק אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אני לא אגיד לך שתהיה רשע אם אתה לא יכול לקיים את הכל, אבל אליהו הנביא אמר את זה. אני לא אגיד לך, רק שאתה תהיה צדיק, זה מה שאני ממליץ לך, ואין שום בעיה, אפשר לשמוע שירים טובים ויקרים ויש זמרים כאלה, לא כולם מכירים כי מי שמפרסם מפרסם דווקא את הרשעים כי שמה זה הולך יותר כי זה תופס את הנוער, אתה יודע, לצערנו הרב לציבור החרדי והדתי נכנסת המוזיקה של הגויים כי זה מה שנמכר, אז ממילא מקדמים את אלה, ואלה שהם בסדר זה לא מדבר לנוער ולציבור, כי הציבור היום רואה טמבלויזיה, רואה פה רואה שם, ואתה מביא לו משהו כאילו זה נקרא ישן, מה ששנה שעברה שרו זה כבר לא שווה, אז אתה לא משמיע דיסקים של פעם, אתה משמיע של היום, והיום זה יוצא, אתה מבין, בראפ, ברוק אנד רול, בג'ז, אתה מבין? אז זה כבר במוזיקה של גויים, לא מוזיקה של גויים, זה בא מהטמטם של אפריקה, רוק אנד רול.

 

ש. תודה

 

הרב: תהיה בריא. תיכף. תיכף רק רגע, תן לבחור פה. זה מבין בזמרים נראה לי. כן.

 

 

ש. לפי מה שהרב אמר

 

הרב: ידעתי

 

ש. איך אפשר היום לעשות אירוע כגון בר מצוה או חתונה בלי השירים של פריד, מרדכי בן דוד ואברהם פריד, וציון גולן בא נגיד ככה גם,

 

הרב: איך אפשר?

 

ש. אלה הכי חזקים וכל השירים שלהם זה מה ששמים בחתונות

 

הרב: נכון, אז עכשיו זה צריך להתבטל ולהפסק ואני מזמין ליום ראשון כבר יום שני יום שלישי ויום רביעי ויום חמישי שיש לי הרצאות את כל היהודים שהגיעו להרצאות להביא דיסקים שלהם ולשבור אותם אצלי על הבמה, ואני אברך אותם בברכה מאד מיוחדת וגם אעניק להם מתנה, אבל זהו, נגמר הסיפור שלהם עד שהם יחזרו בתשובה שלמה, ועוד דבר אתה צריך להבין, אתה תברור, יש להקות חסידיות, תקשיב טוב, אם היית פעם בירושלים, אני מאמין שפעם היית, בירושלים יש שמה שומר אמונים והחבר'ה האלה יש שמה בשמחת בית השואבה, הם רוקדים שמה שלש שעות עם מוזיקה שמקפיצה אותך לא נותנת לך לנוח רגע, והכל כשר, ואין שמה סרך של עבירה. בשירים של אמת ויהדות והכל ומשמחים חילונים באים לשמה לא יכולים להפסיק לרקוד במעגלים שיש שמה, רק גברים כמובן, כן? יש זמר שקוראים לו אביש ברוט, זמר חסידי ירא שמים, לא מופיע במעורב ולא כלום, אם תראה סרט שלי שהיה בבאבאב יכירו וידעו, יש שמה אתה תראה אותו איך הוא שר. זה משהו, יש כאלה הרבה, אני לא מכיר את כל השמות, אניע כשיו לומד את זה, לא הייתי בארץ אז לא הספקתי, אבל אני אעבור ואני אפרסם שמות של זמרים שהם כשרים עם אחריות מוגבלת כמובן, כי אני לא יודע מי יתקלקל בהמשך ומי לא, כי הכסף יעוור את הכל, אני לא יודע, אבל בינתיים מי שיהיה כשר אנחנו נגיד בלי אחריות לעתיד, וכל זמן שהוא כשר אפשר יהיה לשמוע אותו. אבל אלה - פסולים באיסור גמור של כל הפוסקים, זה לא פטנט שלי, זה לא שאני אמרתי שזה אסור,

 

ש. איפה גדולי הדור?

 

הרב: קח גנזי המלך הקודם והנוכחי, יש פסק של כל גדולי ישראל כולל הרב עובדיה יוסף שחתום בחתימת ידו בעט כחול על מסמך שחור

 

ש. ראיתי את זה כבר

 

הרב: יופי, שאומרים שכל מי ששר בערב מופרד גברים ונשים, פסול לבוא בקהל.

 

ש. הם כתבו שאסור לבוא להופעה, לשמוע?

 

הרב: לא, הם כתבו אסור להזמינם אסור לשמעם, אסור בין קטנים בין גדולים בין גברים בין  נשים, ואסור להזמינם אפילו לערבים כשרים ואפילו כחזנים. אסור. שלא להחזיק ידי עוברי עבירה.

 

ש. שאלו פה על מידד טסה

 

הרב: בינתיים אני דיברתי עם האמרגן שלו, שהוא דיבר איתי בעצם, והוא אומר שהם מוכנים לקבל כל מה שנגיד, נראה אם זה נכון, בינתיים אני לא יכול להגיד עליו שום דבר לכאן ולכאן, כי אני  נותן צ'אנס שיחזור בתשובה, למרות ששלחו לי ואני חושב שזה מהכיוון הזה גם, מכתב מעו"ד על זה, ואנחנו מגיבים בענין, אנחנו לא חוששים מאף אחד, אנחנו אומרים את האמת והיא עומדת בצידנו, ואם צריך להתמודד נתמודד עם כולם בכל מקום.

 

ש. והנה הוא היה בטדי עם כל הרבנים, אף אחד לא דיבר

 

הרב: עד אותו רגע לא ידענו דברים עליו נכון לאותו רגע.

 

ש. טוב, תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא ותזכה לשמוע רק שירים טובים.

 

ש. תודה.

 

הרב: כן, תדעו לכם שכתבו הרבה מאלה שחקרו את הנושא הזה במשך השנים, שרבים מבני הישיבות התקלקלו בגלל זמרים כאלה. והרבה מהנוער השבבי הפך להיות בגלל האנשים האלה. כן, שמה.

בינתים אני אקריא לכם את הפסק הלכה שכתבו כולם, וכבר אסרו כל גדולי ישראל באיסור גמור את ערבי השירה אפילו בנפרד, על כן באנו בזה להביע דעתנו דעת תורה, א' הופעות מעין אלו אסורים באיסור חמור בין בארץ ובין בחו"ל, ב' - האיסור חל הן על המארגנים והן על המשתתפים גדולים וקטנים אנשים ונשים, וכל שכן האיסור על הזמרים והחזנים שהם מחטיאי הרבים. ג' - אסור לעיתונים לתת יד ופרסום להופעות אלו, ד' - זמרים וחזנים המופיעים במקום תערובת אין להזמינם לכבדם לשיר בשום אירוע. וכן אין לפרסם אירוע שהזמרים והחזנים משתתפים בו, כולל תפילות ואירועים כשרים, בכדי שלא לחזק ידי עוברי עבירה. ועל זה חתומים כל הגאונים: הרב אלישיב והרב שטינמן, הרב וואזנר, הרב שמואל אויערבך, הרב לפקוביץ, הרב ניסים קרליץ והרב עובדיה יוסף בחתימת ידו בעט בכחול. זה הפסק.

עכשיו אני אקריא לכם מה הבטיח שווקי ועבר עליו. לכבוד מורינו ורבינו מרן הראשון לציון, רבינו עובדיה יוסף שליט"א, זה היה בכ"ז תשרי תשס"ח, לאחר שהובא לידיעתי החלטת ועדת הרבנים של הועד לטוהר המחנה לגבי איסור הופעה בציבור חרדי, הריני להתחייב בזה לפני מרן שליט"א, הרב עובדיה יוסף כמובן, שכל אירוע ומופע אקבל את דעת תורתו, ואפעל אך ורק על פי הנחייתו של מרן שליט"א, וכל אשר יורה לי אעשה. ככה הוא כותב, הוא היה בקיסריה עכשיו מעורב ארבעת אלפים וארבעת אלפים, הוא קיבל היתר מהרב או שהוא עבר על דבריו במזיד. ומה הוא אמר בערוץ שתיים - אני אעשה מה שבראש שלי, ואיך הוא חתם? מוקירו ומכבדו תלמידו יעקב שווקי. והריני מקיים בזה מצות "ועשית ככל אשר יורוך". בושה וחרפה. אדם מושחת, והיתה הפגנה בקיסריה לפני כשבויים שהוא הופיע שמה במרד ובמעל כנגד ההתחייבות לרב הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א, ונגד האיסור המפורש שהרי הוא חתם עליו הרב עובדיה, וכדי בזיון וקצף. ובהפגנה היו מודעות שכתוב שווקי, חזרת לביוב כל כך מהר? וכתבו לו עוד, שווקי, רימית את הרב עובדיה יוסף, שקרן ומתועב. שווקי, שקרן, ככה מופיע במודעות. שווקי, איפה הדת שלך? ועוד כהנה. כן, זה לדוגמא איש שאתה אוהב לשמוע, ועוד הרבה אוהבים לשמוע, אבל מה לעשות, אנחנו לא אשמים שהוא חוטא ומחטיא הרבים, אם היה חוזר בתשובה היינו שמחים, אם ה' חנן כמה אנשים בקול נעים, הם היו צריכים לשורר לפניו שירות ותשבחות, לא לעצמם ועל עצמם, הוא לא נתן להם את הקול בשביל עצמם, בשביל לשבח לפניו. כן.

 

 

ש. שלום הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. ב"ה התנזרנו מהשירים החילוניים, ואני יודעת שהרבה בחורי ישיבות שומעים שירים חילוניים, וזה מאד מאד קשה, אז כאילו גם את השירים החילוניים שאנחנו מאד מתגברים לא לשמוע אותם, בנוסף לזה לא לשמוע שירים חרדיים, ואני עצמי לא אוהבת שירים חסידיים, בסדר, אז אני לא שומעת אותם, אבל אני שומעת בא נגיד יותר גרועים מהם, כאילו מהדתיים, אז זה קשה לי לא לשמוע.

 

הרב: הבנתי. תגידי לי

 

ש. בקושי בל"ג בעומר וכאלה אני לא שומעת, זה קשה לי, אז בכלל להתנתק מזה?

 

הרב: בל"ג בעומר כבר מותר, אבל תגידי לי, אשאל אותך שאלה, מה את אומרת על סמים?

 

ש. ברור שזה לא טוב, אבל מי ש

 

הרב: לא הבנתי, למה סמים זה לא טוב

 

ש. זה בסוף יהרוג אותך

 

הרב: גם זה יהרוג אותך בסוף.

 

ש. למה, זה לא יהרוג אותי

 

הרב: אה, את חושבת שמתים רק פה?

 

ש. טוב, בסדר אז אם אני חוטאת במשהו אז כאילו בקטנה

 

הרב: את יודעת מה זה לרקוד בגיהינום על שירים של שווקי? זה חם על גחלים לרקוד זה לא נעים בכלל,

 

ש. אבל זה קשה לי, מה אני יעשה, וזה לא רק אני זה כולם

 

הרב: נכון, גם נרקומן קשה לו, הרבה נרקומנים יש וקשה להם מאד

 

ש. אתה מבין דוגמאות יותר קשות מזה זה לא דוגמא קשה

 

הרב: נכון, כי זה המצב

 

ש. זה קיצוני

 

הרב: נכון, זה קיצוני להיות נרקומן לשירים זה קיצוני, מה תמותי אם לא תשמעי? לא תמותי, הנרקומן יכול למות אם הוא לא יקח סמים, אם ראית פעם איזה עויתות הוא מקבל, הגוף שלו ברגע שהוא מפסיק, בשבוע הראשון הוא ממש, הוא צריך השגחה רפואית אם לא הוא יכול למות, הגוף שלו כבר לא יכול, אבל את אם לא- תהיי קצת עצובה כמה ימים ותתרגלי שאפשר לחיות בלי, מה קרה? תאמיני לי שמנגינות יש יפות ויפהפיות שהן נקיות, זה יותר טהור ויותר נקי. את פשוט מעריצה את הזמרים

 

ש. זה נכון

 

הרב: את רואה

 

ש. יש זמר שאני אוהבת ואני מעריצה שלו ואבל אני לא אלך

 

הרב: אסור דבר כזה, אבל אסור, אבל אסור

 

ש. אני בדעה שלך

 

הרב: את רואה מה הם גרמו, את ראית מה הם גרמו? יש נשים שתולשות את השערות

 

ש. לא, אני לא כזאת, אני לא כזאת משוגעת

 

הרב: יש כאלה מחכות לו כשהוא יוצא,

 

ש. לא אני לא כזאת

 

הרב: ויש כאלה שכותבות לו באינטרנט אני לא רוצה אפילו מה, ומה לעשות, זה מה שהנרקומניות של הזמרים גורמת. ויש כמה זמרים שנכשלים באיסורים של עריות, ולא המקום לפרסם. ויש כאלה שמתגרשים צ'יק צ'ק מסיבות כאלה, ויש כל מיני

 

ש. זה נכון ואתה צודק במאה אחוז, ואפילו הזמר שאני אוהבת אפילו התגרש, אני מצדיקה את זה

 

הרב: נכון, אני לא רוצהלהגיד לך אפילו את השם

 

ש. לא אל תגיד

 

הרב: כולם מכירים, כן, כן, זה מתחיל באות כן כן כן

 

ש. תגיד באיזה אות זה מתחיל

 

הרב: בטח כולם ידעו, זה לפני ט', לפני ט', כן, נו,

 

ש. ואם חברה שלי מתחתנת עוד מעט ושואלת מה היא תביא

 

הרב: מה, את מי היא תביא?

 

ש. את מי היא תביא

 

הרב: תני לה לדבר, היא יודעת לדבר

 

ש. היא אומרת גם אתה לא יכול להביא תקליטן כי הוא ישמיע את השירים האלה

 

הרב: בטח שלא, הנה היא הבינה טוב את השיעור, אשריה.

 

ש. אז מה אני אביא?

 

הרב: עד שתתחתני אני אשתדל לפרסם מה שמותר, ואני אבקש מאלה שנשארו כשרים שילמדו לשיר יפה שתהיו מרוצים, ובלי תנועות ובלי עשן ובלי גיטרות פפפ. לפוצץ את האזניים ולעשות לנו רוק אנד רול של אפריקה. אנחנו יהודים וצריכים מוזיקה יהודית. הלויים ששרו בבית המקדש, מי ששמע נפשו יצאה בדברו, הנפש היתה כמעט יוצאת והיו רוצים לעבוד את הבורא כל כך, הם לא שרו רוק אנד רול ולא ג'ז, אבל מה כן שרו - יש הרבה שירים והרבה מנגינות, דוד המלך כל התהילים, זה תהילים ותשבחות לה', והקב"ה היה נהנה ממנו, נעים זמירות ישראל הוא נקרא, אבל איפה הזמירות האלה? למי השאירו אותם? לוקחים את של הגויים. אם תראו את השמונה הרצאות האחרונות שנתתי על זמרים כאלה ותשמעו את המקורות שאני הבאתי, בפרט ההרצאה שדיברתי בירושלים האחרונה לפני שיצאתי לחו"ל, בערב שיצאתי, אז שמה תשמעו את ההסברים, הבאתי קונטרס שלם שבו יש פסקים, החפץ חיים אומר שמי שיש חתונה בדרך פריצות, הוא אומר שהבית הזה יהיה בו קטטות ומריבות והבנים שלהם לא יהיו נכונו לעבודת הבורא. למעשה אומר הח"ח דבר איום ונורא, חתונה שלא היתהכ שרה רק נזק ותקלה כל החיים. והכל מתחיל בחתונה בקידושין, ועוד, הבאנו עוד פוסקים ועוד רבנים מגדולי הדורות שאמרו והביאו, והדברים מוכחים במציאות.

 

ש. הרב, נגיד שעכשיו, נגיד שעכשיו אני מסוגלת לשבור דיסקים

 

הרב: או, או, או, זה תדעו לכם מי ששובר יותר דיסקים בחודש אלול עד ראש השנה ומקבל עליו לא לשמוע, מובטח לו שהוא עובר בדין חבל על הזמן, כי זה עבירות של כל יום. כל יום כל יום כל יום עבירות, כל יום כל יום כל יום

 

ש. הרב, נגיד שיש לי אומץ לזה

 

הרב: ורגע, ואני אגיד לכם עוד משהו, שעבירה שעושים אותה בכיף עונשה יותר גדול, אדם שעושה עבירה והוא מתבייש בה, כתוב שנמחלים עוונותיו, ז"א אדם עושה עבירה אבל הוא יודע את הגנאי שבה, קודם כל ענשו פחות והוא עוד מתבייש בה וחוזר בתשובה עליה, נמחלים לו כל עוונותיו. אדם שנהנה מהעבירה, אדם שנהנה מהעבירה האדם הזה מקבל עונש יותר גדול. אתם יודעים למה יש גיהינום של אש וגיהינום של שלג? אלה שמתחממים מהעבירות יש להם גיהינום של אש, בגלל שהם התחממו מהעבירות. אלה שעושים מצוות ככה בקפאון, ככה בקושי כזה בלי שמחה, יש להם גיהינום של שלג, קפאון. לפי העבירות והמצוות ככה האדם מקבל שכר או שכר ועונש. אדם שעושה בהתלהבות מצוה, כמו האר"י הקדוש, שאלו אותו במה זכית לדעת את כל הסודות של התורה, והוא נפטר בן 38, למה זכית? הוא אמר בזה שעשיתי כל מצוה בשמחה. כל מצוה בשמחה הוא זכה להיות האר"י הקדוש. שמעתם? אם אדם עושה כל עבירה במצוה בשמחה כאילו, אדם כזה הוא המושחת שבמושחתים. כמו שיכול להיות האר"י הקדוש במצוות, יכול להיות העבריין שבמצוות אם הוא עושה הכל בשמחה - את העבירות. אז צריך להזהר, זה איום ונורא כי זה סוג עבירה שנהנים ממנה. זה כמו אוכל, אדם נהנה מהאוכל, אז הוא אוכל ואוכל ואוכל ולא שם לב כמה אוכל, זה עבירה - "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ואל תהי נבל ברשות התורה, ואח"כ נהיה לו סוכרת וכולסטרול ולחץ דם ומחלות ובעיות, ומי הביא לו את הכל? האוכל. אבל אני נהנה, אבל אני  נהנה, אני לא יכול, רואה שוקולד לא יכול, רואה עוגה לא יכול, מה רע בזה? זה כשר, בד"צ, כן, אבל יש מגבלה, הלו, יש מגבלה. אז גם אם מותר לא תמיד מותר איך שאתה רוצה לאכול. כל דבר יש לו מגבלה, זה אסור לגמרי. אסור. אסור!  נכון שזה מהנה, אז מה? יכול להיות שיש זמרים אצל הגויים כמו שאת אומרת שהם גם יש להם מוזיקות שאת אוהבת, אז מה זה מותר? יכול להיות שיש גם מוזיקה של עבודה זרה בכנסיה, זה כל כך אץ אוהבת את המוזיקה, אבל מותר? אסור. אז מה, יש הרבה דברים שאוהבים ואסור, אז מה לעשות?

 

ש. עכשיו נגיד אני שוברת דיסקים, מה אני אשמע מחר? מה אני אשמע?

 

הרב: אוי, שתהיי בריאה, קודם כל

 

ש. אני אוהבת שירים מה אני יעשה

 

הרב: גם אני

 

ש. יופי

 

הרב: את רואה, אני נכנסתי בלי שירים, לא משמיע שירים במעבר כלום, הפסקתי הכל עד שאניא סדר לי את מה שמותר ומה שאני אשמיע יהיה מותר, מה לעשות, בינתיים

 

ש. אבל אני זה לא אתה, אתה מצליח ואני לא, יש לי עוד דברים אחרים להתגבר עליהם חוץ מזה

 

הרב: מה הבעיה? אם תעשי את זה ותצליחי בזה, כל השאר יהיה לך קל כי זה הכי קשה ואני מסכים, כי אדם רוצה למלא את החלל, יש לו חלל ביום, במה הוא ימלא אותו? הוא רוצה לשמוע או רדיו או טמבלויזיה או דיסקים או זה כי הוא ריק, אין לו משהו לעשות ממש, יש לו מלא מה לעשות, יש הרבה מצוות, הרבה חסדים, אבל הוא לא פנוי כי הוא עסוק בשמיעה כרגע, הוא רוצה לשמוע חדשות,

 

ש. לא, אני בד"כ עסוקה בלשמוע אותך, את האמת

 

הרב: נו, אז אם את, איך את יכולה לערבב אותי עם כאלה, בחיאת, תהיי רצינית, נו.

 

ש. ברור שזה לא כל הזמן, זה בערבים

 

הרב: בסדר גמור, אבל תשמעי, זה לא מתאים להיות גם בבית המקדש וגם להיות בדיסקוטק, זה לא הולך ביחד

 

ש. ברור שלא, אבל מה לעשות, זה העולם שלנו ככה

 

הרב: העולם שלנו על הפנים בשביל זה עוד לא בא משיח והוא מחכה, ואת יכולה לקדם אותו

 

ש. אבל יש דברים יותר חשובים מזה

 

הרב: מה חשוב יותר, זה לא חשוב?

 

ש. לא יודעת, הצניעות

 

הרב: זה לא צניעות את חושבת לשמוע שירים פרוצים, שירים אסורים

 

ש. זה נכון, אבל קודם כל צניעות בחיצוניות, בלבוש דברים כאלה.

 

הרב: גם, אבל אני אגיד לך יותר מזה, נגיד שאת לא יצאת היום מהבית הרבה, לא הלכת שעות ברחוב, אבל ישבת שלש שעות שמעת שירים, הפריצות שהיתה לך בבית היתה יותר גרועה ממה שהיה בחוץ

 

ש. למה?

 

הרב: למה כי את שומעת שירים שאסור לשמוע. פרוץ זה לא דווקא פריצות של אשה או גבר, פרוץ זה שאדם פרוץ במעשיו, שהוא לא עושה את הדברים שצריך לעשות, נפרץ אצלו הסכר, צריך להיות סכר שסוכר עליו מעבירות, ואם הוא פורץ אותו הוא שומע דברים אסורים זה אסור. אסור. אחד אוהב לשמוע דברי היתול ושחוק, מותר? אסור, אבל זה מצחיק, נכון, אבל אסור. מושב ליצים אסור. נכון שיהודים לא הולכים לתיאטרון ולא הולכים לקרקס ולא הולכים לאצטדיון, למה? כי זה אסור. ישראל זה לא גויים. למה את חושבת אנחנו ביד הגויים עד עכשיו בגלות? בגלל שאנחנו הולכים בחוקותיהם, והתורה הזהירה כל כך הרבה נגד חוקותיהם. כתוב "ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם" זה איסור שהתורה הזהירה בעשרות פעמים. למה? בגלל שבני אדם נוטים לדברים האלה. ומה מעכב את הגאולה? הדברים האלה. וככל שנבנה את הבית שלנו  יותר יהודי ויותר כשר, ונתרחק ממעשי הגויים או אלה שמייבאים אותם אלינו במסווה של חסידי וחרדי, ככה נקדם את הגאולה. אבל אם לא - אנחנו עוזרים פשוט לשר של אדום, לשטן להמשיך לשלוט בנו ושנסבול במלחמות על ימין ועל שמאל, מחלות וצרות ותאונות, כל זה בא מהאיסורים אנחנו מכניסים אלינו הביתה ומקלים ראש בהם, כי זה נעים. מה חשבת? שיצר הרע יביא דברים שהם לא נעימים, אז במה הוא יפתה אותנו? רק בדברים  נעימים.

 

ש. בעזרת ה' אם אני יודעת שיהיה זמר ש

 

הרב: יהיה יהיה

 

ש. שיוציא דיסקים והוא לא יהיה אחד שירקיד מעורב וכל זה

 

הרב: יהיה אני אומר לך, יהיה

 

ש. בעזרת ה' בלי נדר אני אתגבר על עצמי ואני מוכנה אפילו לזרוק את הדיסקים

 

הרב: לא, אבל מחר אני רוצה שתבטיחי לי שאת שוברת כמה דיסקים

 

ש. לא לא לא לא לא

 

הרב: מה לא לא

 

ש. לא מבטיחה

 

הרב: מה זה את לא מבטיחה

 

ש. לא מבטיחה

 

הרב: מה פירוש אם אני מבקש ממך

 

ש. קניתי עכשיו דיסק חדש

 

הרב: בטח אני יודע של מי, הא, ליבי במזרח בטח

 

ש. לא

 

הרב: של מי? של חיים?

 

ש. משהו כזה

 

הרב: תשברי מהר, כמה עלה לך? כמה עלה לך?

 

ש. חמישים

 

הרב: חמישים, אני נותן לך עכשיו מאה, את שוברת?

 

ש. לא,

 

הרב: מה לא?

 

ש. זה לא הכסף

 

הרב: אז תשברי

 

ש. אין לי בעיה עם הכסף

 

הרב: אז תשברי

 

ש. אז אני אקנה חדש בשלושים שקל מרבי מאיר

 

הרב: לא, תשברי בשבילי, בשביל חודש אלול שיהיה לי מצוה

 

ש. קשה לי

 

הרב: למה, אחרי שאת רואה אותי כל כך הרבה ושומעת, לא מגיע לי?

 

ש. בשבילך אני מוכנה אבל קשה לי את הדברים האלה

 

הרב: איזה קשה מה קשה מאה שקל אני נותן

 

ש. זה לא קשור לכסף

 

הרב: אז מה?

 

ש. אמרתי לך אם יהיה זמר אחר וזה אני מוכנה לשבור את הכל בלי קשר

 

הרב: עזבי את הזמר אחר, אבל אסור לשמוע

 

ש. אבל אין לי מה לשמוע

 

הרב: אני מוכן לשלם לך מאה שקל שלא תחטאי

 

הרב: זה לא קשור, גם תשלם לי אלף

 

הרב: ואת מוכנה לחטוא בחמישים?

 

ש. לא

 

הרב: אבל את תחטאי אם תשמעי

 

ש. מה אני יעשה?

 

הרב: לא תחטאי

 

ש. אני אחטא כמו שכולם חוטאים

 

הרב: אה, את רוצה להיות בגיהינום עם כולם?

 

ש. אני אהיה בגיהינום בכל אופן אז עוד שנה שנתיים, מה אני יעשה

 

הרב: כן. תשמעי תפעילי את התנור אצלך בבית על חום של שבת תכנסי חמש דקות ותגידי לי אח"כ מה זה שנה בשביל הדיסק הזה

 

ש. זה נכון אבל מה אני יעשה, זה קשה

 

הרב: נו, אז מה משחקת אותה עכשיו כאילו לא יכולה כאילו חונקים אותך?

 

ש. אני לא מסוגלת, זה קשה

 

הרב: מה קשה, אז תביאי לאחיך שישבור אם קשה לך

 

ש. אחי נראה לך, הוא רוצה את הדיסקים.

 

הרב: נסכם על זה שאת שוברת?

 

ש. לא לא לא, מה, בחורי ישיבה שומעים שירים חילונים

 

הרב: הם יפסיקו עכשיו הם הפסיקו

 

ש. אה?

 

הרב: עכשיו הם יפסיקו, אני אדאג שהם יפסיקו

 

ש. בעזרת ה' אבל לא, אני לא מסכימה

 

הרב: לא מסכימה. את ידועת מה את גורמת לזמר? שיהיה לו עוד עוונות עכשיו

 

ש. זה כבר בעיה שלו

 

הרב: בעיה שלו? לא אכפת לך ממנו

 

ש. לא

 

הרב: העיקר לשמוע אותו

 

ש. כן, מה לי ולא אני לא אוהבת אותו ולא כלום, סה"כ אוהבת את השירים שלו

 

הרב: הבנתי, אבל אותך את לא אוהבת. את מוכנה להתאבד בשביל השירים שלו

 

ש. לא

 

הרב: כן גיהינום

 

ש. לא

 

הרב: מה, אמרת גיהינום שנה שנתיים

 

ש. זה קשה, אני לא מסוגלת להגיד כן

 

הרב: הבנתי, בשביל שיר את מוכנה להכנס לגיהינום שנה שנתיים

 

ש. זה לא, גם חברות וזה שומעים שירים, זה קשה

 

הרב: עזבי אותם, דיברתי עליך, את אוהבת את עצמך?

 

ש. אני לא מסוגלת

 

הרב: מה את לא מסוגלת?

 

ש. לא, אני לא מסוגלת

 

הרב: מה תגידי לקב"ה בראש השנה

 

ש. מה, אני אגיד לך כן ובבית אני לא אעשה את זה?

 

הרב: ודאי שלא, אבל מה תגידי להקב"ה בראש השנה?

 

ש. אני אגיד לו שהיה לי קשה והעולם הזה קשה

 

הרב: ותמשיכי להחזיק את הדיסק גם אחרי ראש השנה

 

ש. מה אני יעשה

 

הרב: אז איזה כפרה תקבלי מהקב"ה?

 

ש. אני לא רוצה חס וחלילה לדבר ולפתוח את הפה, אבל כמו שכל האחרים

 

הרב: עזבי את האחרים, אל תפלי עליהם כי זה לא יעזור לך בדין, כל אחד הולך לדין שלו. בן אדם ששוכב בבית חולים וצריך לעבור ניתוח, הוא לא מרגיע את עצמו כן יש עוד בתור, הוא היה מעדיף להיות בחוץ בריא, נכון, ולא נהנה מזה שיש עוד כמה אנשים שעוברים  ניתוח, נכון?

 

ש. מה אתה רוצה שאני אזרוק דיסק אחד?

 

הרב: אחד לפחות זה שאמרת לשבור אותו

 

ש. זה החדש?

 

הרב: כן

 

ש. לא

 

הרב: מה לא, למה לא? מאה שקל

 

ש. גם אם אני אשבור עכשיו אני לא אקח ממך שקל. לא אני לא מסוגלת, מה פתאום

 

הרב: תראי כמה זמן לקחת מעם ישראל בשביל דיסק

 

ש. לא נו מה פתאום, אז אני אשאל אותך משהו אחר שמישהו פה

 

הרב: לא יעזור, אני עכשיו על הדיסק הזה.

 

ש. איי, באמת לא חשבתי שיקרה לי מצב כזה

 

הרב: תראי, אני חזרתי מחו"ל עכשיו, ואני צריך עכשיו דיסק אחד ראשון לפחות שיהיה לי זכויות שנחתי בארץ ישראל ששוברים אותו סוף סוף, כן הנה היא שוברת? תני לה, תני לה רגע, תני לה. כן. כן.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. אני מקבלת על עצמי להיות ראשונה

 

הרב: אשרייך לחיי העולם הבא.

 

ש. אמן

 

הרב: של מי את שוברת?

 

ש. של שווקי

 

הרב: יפה מאד, אשרייך, אשרייך, הנה כבר יש לך הזדמנות להצטרף, לא כולם כמוך, את רואה? כבר מתחילים לשבור.

 

ש. לצורך הענין כבוד הרב, אני רוצה לשאול, במידה שאשה לא יודעת לגבי הזמרים מה שהרב הזכיר עכשיו שהם מחטיאי הרבים ושמעה במשך כל השנה, האם נחשב לה?

 

הרב: אם היא לא ידעה והיתה בשוגג, ברגע שהיא חוזרת בתשובה מזה נמחל לה על הכל

 

ש. אז אני רוצה שהרב יברך אותי

 

הרב: ה' יזכה אותך למחילת עוון ולתיקון בענין ולתקן אחרים גם.

 

ש. אכי"ר

 

הרב: אשרייך, רגע תחזירי לה שניה, תחזירי לה

 

ש. כבוד הרב, לגבי ערוץ הדברות אנחנו רוצים לשאול

 

הרב: כן מה יש שם?

 

ש. מה הרב אומר בכללות על הערוץ

 

הרב: אני לא מתייחס לערוץ אבל אני לא ממליץ להסתכל בטמבלויזיה, אני דואג שישברו אותם כמה שאפשר, עם הדיסקים ביחד.

 

ש. אוקי תודה רבה

 

הרב: תביאי שם לבחורה לפני, לפני זאת שהיתה, בואי נראה מה איתה, חייבים להציל אותה, כן. נו, תנו לה מחיאות כפיים לעידוד, נראה נראה.

 

 

ש. בסדר רגע, בעזרת ה'/ אם אני שוברת אני רוצה ברכה

 

הרב: מה זה אם את שוברת ורוצה ברכה

 

ש. לא אני שוברת בעזרת ה'

 

הרב: שוברת, חזק וברוך, חזק וברוך

 

ש. אבל מה אני אעשה אם אני אקנה חדש?

 

הרב: את לא תקני, אני עכשיו אתן לך ברכה שאת לא יכולה לקנות יותר. מה השם שלך?

 

ש. רגע, והרב ובזכות זה שזה מאד קשה לי,

 

הרב: זיווג הגון, זיווג הגון

 

ש. בסדר, לא כזה מוקדם, לא כזה חשוב לי מוקדם

 

הרב: חשוב, אני אתן לך עכשיו אברך שיהיה גם זמר כשר. יאלה. מה השם?

 

ש. חן בת אורית

 

הרב: תזכי להתנקות מכל השירים הפסולים והזמרים הפסולים ולא יחסרו לך ושתשמעי רק שירים שהם טובים מזמרים כשרים במקומות המותרים ולא האסורים, ותזכי לזיווג הגון הראוי לך בן תורה אמיתי נעים זמירות ישראל

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, מי עוד שובר? מי עוד שבר שירים את היד. מי עוד מקבל על עצמו ל שבור, הנה הבחורצ'יק למעלה, תן לו שמה. שובר? תן לו, הוא שובר הבחור הנחמד, תן לו.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב, דרך אגב רק רגע, אם תוכלי מחר לשבור את הדיסקים ולצלם את זה עם פלאפון ולשלוח לנו באימייל, נשמח להראות את זה. כן.

 

ש. מה דעתך להוציא דיסקים ואתה להיות הזמר?

 

הרב: יש לי כמה שירים אבל אני גם מסתפק לגבי המוזיקה

 

ש. צריך למלא את כל החלל הזה, לי אין בעיה עם זה, אני לא מחזיקה שום דיסקים, לא של זמרים

 

הרב: טוב, אני אשיר עכשיו שיר, תשירו איתי אבל רק הגברים, הנשים לא. אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא... נו, אתם לא יודעים לשיר? טוב אני אוציא לכם דיסק בקרוב. כן. קדימה, שאלה נוספת, רגע רגע שניה שניה. כן תן לבחור פה

 

ש. רגע, כבוד הרב זה רק היתה הערה קטנה אבל השאלה היותר רצינית, אתה בעבר דיברת על זה שאסור לשמוע זמרים או אני יודעת על הזמרים של הגויים בסדר, אבל על הזמרים של היום, כמו שעכשיו אתה ממש מוציא הרבה אנרגיות על זה, זה דיברת על זה בעבר? נגיד שנה שעברה.

 

הרב: לא.

 

ש. אז ז"א שהנושא הזה של הזמר גולן, ציון גולן הוא בעצם כל המקרה שלו יצא הרי לטובה, כי אני רואה שיש פה התעוררות בענין הזה מבחינתך

 

הרב: בואי אני אסביר לך, ציון גולן זה לא הסיפור, הסיפור של ציון גולן זה בן אדם ששיקר במשך כל הזמן ולקחו אותו בשביל להטעות את הרב עובדיה יוסף וחרה אפי בענין שמטעים את הרב עובדיה יוסף, זה מה שיצאתי בעיקר, וזה פעם שניה שעשו את זה, כמו שווקי שהוכחתי עכשיו שעשה את זה והיה ביודעין, ידעו אלה ש, שמחיוף ידע שהוא לא כשר, והוא אמר לי, ואם הוא יחזור בתשובה, אז אמרתי לו אל תעשו את הטעות הזאת ועוד פעם תעשו את הסיפור הזה כאילו שהוא חוזר בתושבה בשביל להכשיר אותו לכנס שאתם רוצים לעשות בבניני האומה, ולא שמעו לי ועשו דוקא כי זמרים כאלה מושכים קהל וככה הם יכולים להרויח את מה שרצו ולא אכפת להם כל כך מהתורה כי אם היה אכפת להם לא היו מביאים, וכואב לי שהולכים לגדול הדור ואומרים לו שהבן אדם חזר בתשובה. נו, אז אם בן אדם חזר בתשובה למה לא להביא אותו? אבל לא אומרים שהבן אדם לא חזר ולא מתכוון לחזור וזה הכל בלוף, והנה אחרי חתימתו במו ידיו הוא עובר על זה, שבועיים אחרי זה הוא כבר הופיע בקרון היידס בארה"ב בתערובת אנשים ונשים, והבאנו את זה אצלנו באתר ופרסמנו בזמנו בעיתון ארבע כנפות, ואמרו לרב עובדיה יוסף שהוא חזר בו? הוציאו מכתב נגדו? לא. היו צריכים להוציא עכשיו מכתב נגדו - נגד שווקי מהרב עובדיה אישית על זה שהוא הונה אותו, היו צריכים להוציא עכשיו מכתב מהרב עובדיה יוסף נגד ציון גולן שהונה אותו, כי במוצ"ש הוא הופיע במלון עדן עוד פעם במעורב אנשים ונשים יושבים גברים מסתכלים על נשים שרוקדות עם וילון כמו של האמבטיה. נו, אז זה בסדר?

 

ש. אני לא אומרת שזה בסדר, אבל זה נראה כאילו שכל מי שהתעסק סביב הנושא הזה החטיא את המטרה, יוצא שהוא עושה דווקא והוא עוד ממשיך

 

הרב: נכון, יש כאלה שממשיכים ואנחנו  נשתדל להפסיק

 

ש. אז מה, אז איך  נוכיח, אתה רואה שגם כשבאים להוכיח בסוף יוצא ש, צריך לדעת גם איך להוכיח

 

הרב: נכון, צריך לדעת להוכיח, זה מה שאנחנו עושים ולאט לאט זה ילך ויתמגר עד שהם יחזרו בתשובה. אתם הקהל קובע, שתדעו, אתם שתצביעו ברגליים ובאזניים אתם תנצחו את המאבק. לא אני, אני יכול רק להגיד לכם מה מותר ואסור לטובתכם, לתועלתכם, אבל אם אתם לא תשמעו למה שהתורה אומרת, אתם תספקו להם את הדלק להמשיך ולהחטיא את הרבים ואתם תהיו הקרבנות. אם זה מה שאתם רוצים אני לא יכול לעשות יותר מזה. בואו תראו איך זה עובד. כן. בינתיים תעביר פה לבחורצ'יק עם החולצת טריקו טישרט

 

ש. כבוד הרב, המבצע של האלף דולר עדיין בתוקף?

 

הרב: עדיין קיים ומי שרוצה לזכות במניה אשריו.

 

ש. אז יש לי פה חברה, שבאנו פה מנצרת עילית בעצם לערב הזה, שהיא בעצם רוצה לתרום את האלף דולר

 

הרב: בעזהי"ת אני גם אברך אותה, תיכף אני אזכיר את זה, בסדר? תודה.

כן, אתה מוכן? יש לך שאלה בענין או אחרת?

 

 

ש. ב"ה נכנסנו לחודש אלול וסליחות, עשי"ת ויום כיפור כמובן, אנחנו מבקשים סליחה, מתפללים בית כנסת והכל, אבל אני יודע שאני אחטא גם שוב בשנה הבאה, ז"א אני אעשה חטא, אני אבקש עליו סליחה ואני חוזר. וככה כל שנה, זה לא מאבד מהאפקטיביות?

 

הרב: תראה, האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב ביודעין ובדעת ועל דעת שהוא הולך לחטוא עוד בשנה הבאה זה לא מועיל. זה לא אומר שאתה פטור מלצום ביום כיפור ולעשות את כל המצוות, כי אתה חייב בכל המצוות כל השנה גם אם אתה עבריין, כל מצוה ומצוה אתה חייב, גם עבריין חייב בכל המצוות. אם אתה לא עושה אתה נענש על כולם, אתה עושה חלק - אתה מקבל שכר על חלק ועל חלק אתה מקבל עונש וכן הלאה. אבל אני לא מבין למה אתה צריך להמשיך לחטוא? התשובה היא כל כך טובה, היא כל כך ממלאת את האדם, נותנת לו שכר בעולם הזה ולעולם הבא, החיבור לקב"ה הקרבה אליו, הבקשה והדרישה שלך מהקב"ה ואתה נענה, אין סיפוק יותר גדול מזה. הרי אנשים רוצים להיות קרובים לסלב, למה - כאילו להיות במחיצתם קרובים לחזקים, למפורסמים וכו', אתה קרוב לקב"ה, לקב"ה אין דבר יותר גדול מזה, מה שתרצה ממנו אם תהיה ישר לפניו הוא יתן לך. "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" זה לא טוב? יש לך משהו יותר טוב? אתה תצטרך אותו בבריאות בחיים, תצטרך אותו בגידול הילדים, תצטרך אותו בבריאות, בהצלחה, בעסקים, פרנסה, כל דבר תצטרך אותו, אם לא תשמור קשרים איתו אתה תסבול, הוא יתן לך להתענות, הוא יתן לך לסבול לרוץ ולהתאמץ כל ימי חייך כשיכולת לקרב אותו אליך ולקבל כל דבר מיד, למה צריך לעשות נגד? אתה לא תשיג את מבוקשך בדרך שאתה הולך. אם תלך בדרך שלו תשיג הכל, לא תלך בדרך שלו - לא תשיג. ואם תשיג זמנית והוא יקח לך את זה וזה יותר כואב, הוא נותן לאנשים להתעשר ומפיל אותם ביום אחד, הוא נותן לאנשים להיות בריאים ומרגישים שהם אתה מבין, על הסוס, וטרק מחלה אחת מפילה אותם והם אבודים. הקב"ה יש לו סבלנות, אבל ברגע מסויים - הוא לא מוותר, והוא לוקח, אתה מבין ופודה, אז למה צריך להסתבך איתו?

 

ש. לא, זה לא חס ושלום שאני אומר אחטא ואשוב בכוונה, משתדלים אבל עדיין

 

הרב: אין דבר כזה, מי שמשתדל באמת מצליח, אין דבר כזה.

 

ש. אין צדיק ולא יחטא, כולם משתדלים

 

הרב: פעם ב, פעם ב, קורה שאדם נכשל בפעם ב, נו, אם זה פעם ב בסדר, אבל פעם ב, לא שהשנה ככה ושנה הבאה עוד פעם, לא, זה הכוונה. כדאי לך להיות צדיק, מרויחים מזה הרבה.

כן, בואו נראה רגע מה קורה ותבינו בקצרה.

כן יהודים יקרים, זה תמצית מתוך ההרצאות, תשמעו את החומר שמה מלא, מלא חומר, רואים את השקר עיני עינק איך עובדים על הציבור, איך עובדים על הגדולים, איך משקרים במצח נחושה ועושים את הג'ובות על חשבון התורה.

כן, הגברת הביאה פה את הדיסק, אני רואה, הבחורה זריזה והביאה את הדיסק לשבירה כבר מיד. כן, איפה השוברת? תקומי אשרייך, תן לה שוט ככה עם קידוש ה' שאין כדוגמתו, יותר מהר ממה שחשבנו. כן. נו, מה לא עובד, המיקרופון?

 

ש. הרב, אני הבאתי את הדיסק, לא בשביל דווקא שיראו או משהו כזה, בשביל להגיע הבית שאני לא אהיה בדילמה, שאני עושה את זה מולך וזהו.

 

הרב: אשרייך, חכמה, ככה עושים. אבל בעמידה, יש מצוה בעמידה. כן. תגידי הריני מקיימת מצות ובערת הרע מקרבך

 

ש. הריני מקיימת מצות ובערת הרע מקרבך

 

הרב: חזק וברוך, לא צריך עם הפלסטיק, היכון אחד שתיים שלש, את רואה יצר הרע לא נשבר מהר, ראית? אשרייך, אשרייך, אשרייך. תכתבי ותחתמי בספרם של צדיקים גמורים מהרה, אשרייך. חזק וברוך. יש פה עוד אחד שהביא דיסק, הנה עוד יהודי בחורצ'יק נחמד, רגע, תן לו רגע, איזה דיסק זה?

 

ש. הרב, אני רוצה לבקש שניה ברכה...

 

 

הרב: תן לו את המיקרופון שיברך הריני מכוון לקיים מצות ובערת הרע מקרבך

 

ש. הריני מכוון לקיים מצות ובערת הרע מקרבך

 

הרב: יפה, בבקשה. יצר הרע קשה, תראו מהזה יחביבי יחביבי וואו, אשריך אשריך אשריך. זכית, זכית מתוק, כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים.

 

ש. אפשר ברכה?

 

הרב: כן

 

ש. נתנאל בן מלכה

 

הרב: בריאות והצלחה ורפואה שלמה

 

ש. אמן

 

הרב: תבורך מפי עליון, אשריך, אבא שלך ישמח בך, שמח בני בחלקך. כן, תן לבחור בשורה שניה

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. לגבי איציק אשל

 

הרב: הוא הופיע לצערי הרב בהופעה בחולון, גברים ונשים, ולא הצלחתי לתפוס אותו בינתיים ולהזהירו אז לכן בינתיים אי אפשר לשמוע, אני מקווה שהוא יתעשת, הוא אמור להתחזק, צלצל אלי פעמיים שהוא מתחזק וכו' וכו', והוא מקווה שזה, אבל בוא נראה. אני גם אם זה יהיה אח שלי והוא לא הולך בדרכי התורה אז אני יוצא נגדו, אני אין לי שום בעיה, אין לי סנטימנטים לאף אחד, מי ששומר שומר.

 

ש. אבל אמרת שאם הוא יחזור אז קודם כל נתת לו צ'אנס.

 

הרב: נכון

 

ש. אי אפשר לחכות לצ'אנס הזה, לפחות להניח את הדיסקים במקום בל תשחית במגירה?

 

הרב: אני לא אמרתי, לדוגמא, על איציק אשל לא אמרתי עדיין כלום

 

ש. לגבי כולם לא חשוב

 

הרב: לא, לא כולם, לא כולם, שווקי פריד והאחרים שהזכרתי, אלה להרע עושים את זה שנים רבות ביודעין כשפנו אליהם גדולי ישראל והוציאו נגדם כתבים נגד שמותם. זה מפורסמים להרע, יש אחרים שאנחנו עדיין מבררים אם הם מתכוונים לחזור בהם או לא, יגידו שלא מתכוונים, הם דומים בדיוק לקודמים ויש לפעול מיד. יש כאלה שהם לא יודעים כל כך את גודל האיסור אז אנחנו צריכים להודיע להם, אלה שאני הזכרתי יודעים הבטיחו לא קיימו, הבנת? זה פנו אליהם גדולי ישראל, והם לא עמדו בזה ורימו והונו. אלה אין להם צ'אנס, כל מה שהם עשו בעבר מחוק פסול אסור.

 

ש. והיה ומחר הם חזרו בתשובה

 

הרב: מהיום הם יתחילו מחדש,ה שירים הקודמים שלהם ששרו בפה טמא כמו שפסק הרב יצחק רצאבי, אסור ויצטרכו לשיר מחדש.

 

ש. מקובל

 

הרב: תהיה בריא. כן. אני מחלק מתנות, מי שהולך הביתה מפסיד. כן, תן לגברת שמה בשחור. אלה שרוצים לדעת מה התכוונה הגברת שבאה מנצרת עילית יש מניה לאלה שרוצים להיות שותפים בחלוקת מיליון שבע מאות חמישים אלף דיסקים שאנחנו מחלקים של האנציקלופדיה האינטראקטיבית, והערב אנחנו גם נחלק לכם דיסק של אלף דולר חינם, אז מי שרוצה להיות שותף בבליונים של מצוות, יש לו הזדמנות במניה שהוא שותף בכל זה, זה 4200 שקל בעשרה תשלומים או באשראי או בהו"ק והוא זוכה בכל זה והוא בן העולם הבא הוא ואשתו. אז מי שרוצה לזכות יוכל לזכות הערב.

 

 

ש. הרב יש לי שאלה, אם יש הרצאה או שיעור תורה שמזמינים אליו את אחד מהזמרים האלה או משהו כזה, אפשר לבוא להרצאה ולצאת החוצה כשהם באים?

 

הרב: כן. אבל אסור לשמוע אותם צריך להגיד לאלה שמזמינים אותם שהפסק הלכה שהקראתי מחייב את כולם. רק שניה

 

 

ש. כבוד הרב, אני רוצה קבלה וברכה, אני מלפני עשר שנים עד לפני שנה חזרתי בתשובה שלמה חרדית והכל, ולפני שנה חזרתי כמו שחזרתי בתשובה חזרתי בשאלה, בגלל כל מיני קשיים ומעברים שעברתי שלא יכלתי לסבול, חזרתי בשאלה ממש, ולפני חצי שנה קיבלתי את המחלה,

 

הרב: עדיין את יכולה לחזור בתשובה אמיתית שלמה

 

ש. קיבלתי את המחלה במעי הגס וגרורות בכבד יש לי

 

הרב: הבנתי, אבל את יכולה לחזור בתשובה אמיתית שלמה, ובפרט עכשיו חודש אלול חודש הרחמים והסליחות, ותקבלי עלייך הכל לקיים מאה אחוז, כי אם לא אז את בסכנה ממש, כי יש קטרוג גדול עלייך, מי שחזר בשאלה מצבו הרבה יותר גרוע ממי שלא חזר בתשובה

 

ש. מוכנה לקבל עלי הכל,

 

הרב: הכל,

 

ש. יש לי החמרה במצב

 

הרב: אני נותן לך גם כיסוי ראש עכשיו, תתפסי אותו ותשימי על הראש, תעבירו לה בבקשה ואני אברך אותך בעזרת ה' יתברך. כן, שימי ותברכי שהחיינו, אבל לא לחזור יותר בשאלה אף פעם.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

הרב: אמן. מה השם שלך?

 

ש. אילה בת אסתר

 

הרב: אילה בת אסתר, ה' ישלח לך רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, ויעתיק את המחלה ממך ויעביר אותה לנסראללה.

 

ש. אמן.

 

הרב: שיהיה לך בריאות והצלחה ובשורות טובות. כן, עכשיו אני רוצה כבר לתת כמה מתנות לחבר'ה פה, ציציות כיפות ולחלק לכם גם דיסק אנציקלופדיה, אלה שרוצים לתת מניה יכולים לרדת פה, הגברת שמה למעלה יכולה לרדת לכאן. כן. אז תהיו מוכנים.

11-08-10

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט