qS
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
בית שאן 19-12-12
ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח
בפרשת השבוע יש לנו הרבה מה ללמוד מיוסף הצדיק. "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור" מובא במדרש קץ שם לחושך, זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים, כיון שהגיע קץ חלם פרעה חלום. כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום, לא הפוך, לא בגלל שחלם פעה הגיע הקץ. 
אמר ישעיה הנביא, "אני ה' אלהיך" מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך. בכל דרכיו של האדם מדריכים אותו מן השמים, וכל שכן למי שהוא בא להטהר, שהרי אמרו חכמים ז"ל, הבא ליטהר מסייעין אותו. ז"א כל אדם זוכה לסיעתא דשמיא, מן השמים רוצים לעזור לכל אדם, ובפרט מי שבא להיטהר מסייעין לו. 
יוסף שבטח על הקב"ה ולא שם לאיומים של אשת פוטיפר, זכה לעזר ה' והותר ממאסרו כדי שלא יהיה כפוף לשום אדם בלתי לה' לבדו. אדרבא, שמו אדון לבית פרעה ומושל בכל קניניו. ולא עוד, אלא אפילו תקופת מאסרו נמדדה בדיוק כדי ללמדו להועיל, ששתי השנים האחרונות היו על שני הלשונות שאמר זכרתני והזכרתני, שאמר לשר המשקים, ברגע שנגמר הלימוד הזה בא הקץ לסבלו ומיד חלם פרעה חלום. 
עכשיו שימו לב מקורה, אדם שמח כאשר הוא מצליח במעשיו, ואדם מצטער כשמתעכבים עניניו. אילו השכיל לדעת שכשמתעכבים לפעמים עניניו זה גופא סיעתא דשמיא הכי גדולה שלפעמים דוקא לא יצליח עניניו, שבזה ניתן לו מקום לבדוק את טיב מעשיו אם הם שלמים או לא, כי אם אדם נכנס ליאוש או כל מיני דברים כאלה סימן שהמטרה לא היתה אמיתית עד הסוף, אז נותנים לו אפשרות לבדוק את טיב מעשיו אם הם שלמים או לא, ולפעמים יש שאי הצלחה באה כדי שיעמוד על תיקון מעשיו, כמו אצל יוסף, שנתנו לו תיקון שנתיים על שתי מילים של קצת חוסר בטחון, ויש פעמים שזה הטבה גדולה מאת האלקים לשמרו מרדת שחת, שאם הוא יצליח בדרך מסוימת שהוא רצה וה' לא רוצה, עלול חלילה לרדת שחת, כמו שכתוב בספר הישר, אם תרצה לדעת אם טוב אתה בעיני ה' סימן זה בידך, אם בשעה שתעלה בדעתך לעשות טוב מסייעין לך מן השמים, ולהיפך, אם יעלה בדעתך לרע ימנעוך, כשלונו הוא סימן לסיעתא דשמיא משום שצעדת בדרך בלתי נכון. אדם חשב לעשות מעשה לא טוב מן השמים ימנעוהו, זה סיוע מן השמים כיון שהוא הולך בדרך לא נכון. ככה ידע האדם אם הוא טוב בעיני ה' או לא טוב בעיני ה'. 
יעקב אבינו היה מלומד בסבל מטל ילדותו ועד זקנותו. בכל זאת תמיד היה מתלמד ומפשפש במעשיו עד שמצאנו שפעם אחת לא עמד בזה, ואמר לבניו, למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח. המדרש אומר, מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא במקום זה, שהרי הקב"ה עוסק להמליך את בנו במצרים, באותו שעה הוא אומר "למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח", על מקרה בודד כזה מתרעם הנביא, למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מה'. אתם שומעים? דבר אחד, פעם אחת הוא אמר, למה הרעותם לי, כאילו יצא מזה רעה שהם אמרו שיש להם עוד אח אחד בבית ועכשיו בנימין גם כן יצטרף להצטרף ואז אוי ואבוי, עוד ילד ילך לנו חלילה, למה הרעותם לי, למה הייתם צריכים להגיד שיש עוד אח? באותה שעה הקב"ה דואג להמליך את בנו יוסף למלך על מצרים, ואתה אומר באותה שעה "למה הרעותם לי", אתה לא יודע איך הקב"ה מגלגל את כל הענינים, וגם מה שנראה לך רעה, ואפילו אם קול בערמה יוצאים נגדך, ומעלים כל מיני רמאים ושקרנים מוזמנים ומזומנים שיגידו דברי בלע, גם זה לטובה. ובפרט שהם משקרים, כי אז אתה יכול להוכיח, כמו הערב עם יניב חורש שאמר שהוא התפטר מסיבה כזאת, ושמו את ההקלטה מה הסיבה באמת שהוא התפטר עכשיו, בככר השבב, אז אפשר לראות את הדברים. כמשקרים תמיד נתפסים, אז לכן צריך לדעת לא להתעסק עם אנשים אמיתיים כי הם יחשפו את כל השקרים. 
אתמול לדוגמא, בקול בערמה העלו את הרב בעדני לדבר בלי שהוא יודע שהוא הולך לדבר ברדיו, ומעלים אותו לדבר דברים, חיממו אותו, מחר אני אשמיע הקלטות ששעה לפני כן שליח מביתו אמר לנו שהרב בעדני הורה לדרעי שלא ידבר יותר נגד הרב אמנון יצחק ונגד כח להשפיע, ואחרי כן מעלים אותו בלי לדעת שהוא מדבר ברדיו. מי אומר לנו את זה? נאמן ביתו, והדברים מוקלטים ומתועדים. ומה אומר הרב בעדני? אומר, מישהו צלצל אלי ואמר לי, מישהו צלצל ואמר לי, אז מה אם הוא אמר? ומה אני אומר? לא שואלים מה אני אומר? ואם זה נכון זה חמור, אז זה ספק בכלל אם זה היה ואם זה נכון זה חמור. איך אפשר להגיד דברים כאלה? אלא כשיש לחץ גדול, שעה לפני כן אומרים רגיעה ופשרה, ושעה אחרי זה פתאום מופיע ברדיו בלי ידיעה כמסיח לפי תומו ומדבר ומשמיעים דברים וחוזרים עליהם בלי סוף, בלי סוף בלי סוף בלי סוף. היום קול בערמה העלו מישהו שחשבו שזה הרב רפאל כהן מצפת, שהוא היה מתוכנן לדבר עלי דברים, דברי בלע, ויצא להם מן השמים שדיבר הרב רפאל כהן ממקום אחר שאמר שבחים. גם שרוצים לשקר צריך לדעת איך. 
ואתמול עשינו בית ספר לאבי מימרן, שהוא ממיר את דבריו ומשקר שהוא יודע גם מהרב עובדיה אישית שהוא לא רוצה שאני אכנס לביתו, הוא מעיד עדות, ממש האדם הכי אמין שיש בעולם, וחשב להכין כל מיני פטנטים כאלה שיתקל אותי ויגרום לי לתיקולים וקיבל בראש, וב"ה בזכותו נוספו עוד שני מנדטים לכח להשפיע, כל כך הרבה ממורמרים יש מהשקרים ומהשיטה שזה רק מוסיף עוד קולות, איפה השכל? אלא כך הקב"ה מסבב דברים בשביל שאנשים שהם לא הולכים בדרך הישר יפלו במעשיהם ויוכרו לעיני כל. זה היה בהערת ביניים.
עכשיו, יעקב אבינו אמר רק דבר אחד של בטלה וכבר הנביא מתרעם עליו, בקול בערמה אין דבר אחד שהוא לא של בטלה. כל כך גדולה היתה קבלת היסורים שלי עקב אבינו שרק פעם אחת בכל ימי חייו הסיח דעתו מזה, ואפילו שם באותו מעמד אמר אם כן איפה זאת עשו, ואמרו במדרש שאמר אולי, אולי משום שהחרדתי את יצחק אבי כשקיבלתי את הברכות, והוא אמר מי אפוא, הרי שתיכף דן בעצמו שהצער שנגרם לו הוא מידה כנגד מידה על הצער שגרם לאביו. לכן הוא אמר, אם כן אפוא זאת עשו, אם כן איפה, אם זה בגלל שאני גרמתי לו שיצחק נחרד ואמר מי זה יאפה פה בדינה של גיהינום על ההטעיה של הברכות, אולי מידה כנגד מידה גלגלו לי דבר כזה, ואם כן רק לשעה קלה הפסיק מלהצדיק עליו את הדין. 
כלל הוא בידינו, שהבא להיטהר מסייעין לו, לא רק שלא מפריעים לו אלא שמוכרח הוא לקבל עזרה בפועל. ואע"פ שנראה לו שאינו נוחל אלא כשלונות, יהיה לבו סמוך ובטוח שלא כשלונות הם אלא נצחונות. עוד פעם, כלל הוא בידינו, מי שבא להיטהר מסייעין לו, לא רק שלא מפריעים לו אלא הוא מוכרח לקבל סיוע בפועל, ואע"פ שנראה לו שאינו נוחל אלא כשלונות ליבו יהיה סמוך ובטוח שלא כשלונות הם אלא נצחונות. וזה שאמרו במדרש על הפסוק "אשרי הגבר אשר תיייסרנו יה ומתורתך תלמדנו", שאם בא אדם להתרגז על היסורים שבאים עליו ילמד מן התורה. הרי אברהם הובטח לו "ואברכה ואגדלה שמך", כיון שהלך מיד קפץ עליו רעב, ובכל זאת לא הקפיד ולא התרגז, משום זה גופא ההצלחה שעל ידי הנסיונות מתעלה האדם וזוכה למדרגה גבוהה. ז"א, מעצם הדבר הזה באה ההצלחה, כי ע"י הנסיונות אדם מתעלה ועולה למדרגה גבוהה, ובסוף משלמים לו מן השמים עד שגם עיני בשרים יכולות להבחין בהצלחתו.
גם אחי יוסף, שהתחרטו על המכירה והיו אומרים אימתי נרד למצרים ונחזיר את אחינו לאביו, כל אותם 22 שנה הם לא שתו יין משום שהצטערו על המכירה, ועזר להם הקב"ה לתקן את המעוות כשהיו נאלצים לרדת למצרים לקנות התבואה ושם הלכו לחפש אותו, ומסרו את נפשם על בנימין עד שנתגלה להם יוסף. ויהודה אמר "האלהים מצא את עוון עבדך" כאילו הובא עליהם פרענות, אבל באמת היה זה סיעתא דשמיא כדי לתקן את עוונם, אלא שלא נודע להם הדבר הזה עד אחרי זמן. ז"א מה שקורה לנו בעצם, שיש לנו כל מיני כשלונות או אי הצלחות, וחושבים שזהו, זה סימן שאנחנו לא רצויים בעיני ה', לאו דווקא, אלא רוצים לראות אם נתמיד ונעמוד במבחן ולא נבעט ביסורים ובנסיונות ונמשיך ונתמיד, כי הבא ליטהר מסייעין לו. והסיוע לא תמיד כמו שאתה מבקש, הסיוע לפעמים זה כשלון, כדי שתתגבר עליו ותזכה למעלה יותר גדולה, אז בשלב הראשוני אתה לא רואה, אבל ב-22 לחודש אתה כן תראה, לכן צריך להתקדם קדימה. 
הנזיר, שבא להטהר ולהזיר את עצמו מיין נקרא קדוש. והוא זוכה לקדושה שלה כהן הגדול, שהרי אסור לו להטמא אפילו לאביו ולאמו במיתתם כמו כהן גדול. ואפילו שכהן הדיוט מצוה להטמאות להם וכל שכן לישראל, אבל מי שנזיר שלשים יום רק שהזיר עצמו מן היין והתספורת קדוש כמו כהן גדול, ואילו עבד עברי שרוצה להשאר בעבדותו בתום שנותיו כי טוב לו עמך, נצטווינו לרצוע את אזנו במרצע. בנזיר נתקיים הבא להטהר מסייעין לו, ובעבד הבא להטמא פותחין לו, כי אוזן ששמעה על הר סיני "כי לי בני ישראל עבדים" לא היה לו לחפש אדון זולת הקב"ה. ואם הוא רוצה להכנס בעבדות תחת עבד, מגיע שאזנו תרצע, "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם" ולא עבדים לעבדים. 
אנחנו לא יודעים אם דרכנו כנים וישרים, אך סימן אחד בידינו, שיכוון את לבו לשמים ואז יזכה לסיעתא דשמיא. כי אם לליצים הוא יליץ, אבל לענווים יתן חן. זה שבא להטהר מובטח שקץ יהיה לחושך שלו, אבל אפילו לפני קץ, לפני הקץ הזה, אין החושך שולט עליו משום זרח בחושך אור לישרים, ומתוך הערפל מלמד אותנו הקב"ה להועיל ומדריכנו בדרך נלך. מה שנותר לנו זה רק לפתוח פתח, כמו שאמרו חכמים "פתחו לי פתח של תשובה כחודו של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסים בו", אבל פתח קטן כזה זה לא דבר קל. והסבא זצ"ל הקשה, למה לא רואים פתחים של עגלות וקרוניות? שהרי לא יתכן שבכל התורה והמצוות שלנו לא הצלחנו לפתוח פתח של מחט, והוא היה אומר בדקדוק גדול מה שאמרו חכמים, שהפתח צריך להיות פתח של מחט, אמנם צר, אבל מתקיים ואינו נסגר אף פעם. הבעיה שאצלנו אנחנו פותחים פתחים אבל זה תיכף נסגר, כיון שהעבודה לא בקביעות ולא נשאר פתח קטן. ז"א יש התלהבות ואחרי ההתלהבות מה קורה? בן אדם אחרי מספר ימים נסוג, נסגר הפתח. אבל אם היה פתח מפולש בלב מצד לצד קטן ודק כמו מחט, אבל קבוע, האור העליון היה שוטף והיינו מקבלים ס"ד כמו פתח של אולם, שיכולים להכנס בו עגלות וקרונות. אם לא נפתח לנו פתח כזה גדול של סיעתא דשמיא, סימן שהפתח שלנו נסתם. 
פעם היה פרימוס, הוא היה נסתם מהפתילה, אז היה איזה מחט שהיו צריכים כל פעם לעשות ככה בשביל שיצא משמה עוד פעם הבערה, ככה צריך מידי פעם לעשות בלב שהפתח יפתח עוד פעם. אז צריך ללמוד מוסר בשביל זה. 
בואו תראו דבר מדהים עד כמה נגיעה של אדם עצמו, כשהיא מעורבת אפילו עם כוונה אמיתית, יכולה לגרום לו נזק אפילו מאסר של שנתיים. תשמעו. 
בכל עצב יהיה מותר, אומר שלמה המלך, בכל עצב שאדם עצוב יש בזה יתרון, ודבר שפתיים אך למחסור, לפעמים אדם אומר בשפתיים כמה מלים כמו יהודה אבידן, ואח"כ העונש הוא גדול. ז"א, צריך להזהר שדבר שפתיים לא יהיה למחסור. ע"י שאמר שר המשקים, יוסף אמר לשר המשקים, "זכרתני והזכרתני" הוסיפו לו שנתיים בכלא. אבל יש להתבונן, הרי פדיון שבויים מצוה רבה היא, כמו שכתוב במסכת חולין על רבי פנחס בן יאיר שהיה הולך לפדות שבויים ופגע בנהר גינאי, ואמר לו תחלוק את מימיך ואעבור בך, אמר לו אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני, אתה עושה ספק ואני עושה ודאי, אמר לו תשמע, אם אתה לא חולק את ימיך גוזרני שלא יעברו עליך מים לעולם, הנהר פחד ממנו וחלק את מימיו, אותו אדם שהיה לוקח חיטים לפסח אמר לו גם כן חלוק לו גם כן, כיון שהוא עוסק במצוה, אמר רב יוסף, כמה גדול זכותו של רבי פנחס בן יאיר כמשה וששים ריבוא. זה הקטע, אז רואים שמצות פדיון שבויים יכולה לגרום לשנות את הטבע ולחלוק את הנהר ואפילו לאדם פשוט, אנחנו לא יודעים מי זה שהיה איתו שהלך לקחת חיטים לפסח, אם לכזה דבר יש מצוה ולשנות את הטבע, אז כמה הזכות גדולה למי שהולך להציל, מי שהולך להציל הזכות שלו כזאת גדולה.
עכשיו יש לנו דין, אביו ורבו בשבי, מי קודם? רבו קודם לאביו, כי אביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. אבל מי קודם לשניהם? הוא קודם לשניהם. אם שלשתם במאסר, אז הוא צריך לפדות את עצמו לפני אביו ולפני רבו, כי כל הקרוב קרוב קודם. ואם כן גדול החיוב על השבוי עצמו להשתדל בפדיון נפשו. אז מה רוצים מיוסף? יוסף אמר שתי מילים זכרתני והזכרתני בשביל לפדות את עצמו, יש מצוה לפדות את עצמו לפני אביו ולפני רבו, אז למה הוא מקבל שנתיים? אלא דין שמים הוא נורא, בשביל שהוא אמר את שתי המילים,ה השתדלות הקלה והישרה אצל שר המשקים שישלם לו טובה כנגד טובה, נענש עוד שנתיים. אם היה עושה את זה בשביל מישהו אחר, אין קץ לשכר של המצוה הזאת, אז למה נגרע בזה שכרו שהוא שבוי ומשתדל בעבור עצמו וקיבל עונש? 
אלא למדנו נוראות דין שמים, ואת המעמקים של הכוחות של האדם, שאם מתערב באדם משהו דק ביותר של אהבת עצמו במעשה המצוה נאבד על ידי זה כח הקדושה שבמעשה. עד שמצוה רבה כזאת לפדות שבוי כזה נהפך על יוסף הצדיק המשתדל בזה לרועץ. אסור שידבק במצוה משהו מעצמו, ולכן הוצריך להטהר ע"י יסורים גדולים של שנתיים, כמה גדול כח ההרס של משהו חפץ בשרי בנגיעת עצמו. 
מפה רואים יהודים יקרים, שגם אדם שמשתדל בשביל עצמו צריך לעשות זאת לשם שמים נקי, ולא לערבב את נגיעות עצמו. אז מה נאמר על כל הפוליטיקאים שהם רק על עצמם חושבים ומוכנים להרוס את הדת ולבזות את הדת ולהכפיש ולדבר לשון הרע בלי שום בושה על מי שעושים זיכוי הרבים גדול לאין שיעור. מה יהיה דינם לחיי העולם הבא, והאם תהיה תרופה למכתם. אין גבול. אין גבול לחוצפה. 
אבל, למרות כל זאת לקחנו הכל בחשבון מראש, כי אנחנו לא תמימים ויודעים דרכו של עולם והעולם הזה נקרא עלמא דשקרא, רק מה, המהלך הזה שאנחנו הלכנו לבחירות הפעם מגלה את השקרנים שהם במסווה של חרדים. וזה הבירור שכולם צריכים לעבור ולראות שרבים יתבררו ויתלבנו ויצורפו לעת קץ. 
אז לכן אני רוצה להסביר עוד פעם, לא לציבור היושב כאן, אלא לסתומים ברדיו ש חוזרים מחדש כל פעם עם אנטרה קבועה, כאילו כל מה שאני עשיתי מפלגה זה כנגד הרב עובדיה יוסף שליט"א חס ושלום. אז אני חוזר בפעם המי יודע כמה, ושמנו סרט עכשיו באתר שופר כמה הרב עובדיה יוסף שליט"א אוהב אותי וכמה אני אוהב אותו. יש שם איזה חצי שעה שרואים את המפגשים שהיו בינינו, כולם רואים את האהבה והחיבה. מעבר למה שאמר לי הרב, בורא נפשות רבות, ברוך מקדש ה' ברבים, נישק אותי על מצחי בעיני הרב שטרית אליהו ובני משפחתו, ואמר הרב אמנון יצחק אני אוהב אותך, אתה מזכה הרבים אתה מציל את עם ישראל. אמר לאנשים תרוצו לקבל ממנו ברכות מהר כי בעולם הבא לא תמצאוהו, ועוד כאלה לשונות, ויש מסכסכים שכואב להם וממציאים בדותות ומשקרים ואומרים דברי בלע מקנאה ושנאה ותחרות. אז אני מסביר עוד פעם, כל מה שיצאנו עם מפלגה נגד מה שאנחנו עושים במשך 35 שנה, זה היה על פי דברי הרב שטינמן שליט"א שנשאל אם יש לנו חיוב לצאת לבחירות לאור ריצתו של לפיד לבחירות, ובהיותנו יודעים מי האיש ומה פעלו ומה כוונותיו, למרות שניסה להסתירן בתחילה והיום חשף את צפורניו, אז לכן ידענו שהכח החרדי הנמצא בכנסת לא מספיק לבטל גזרות, ש"ס ואגודה ביחד לא הצליחו למנוע את ביטול הקצבאות לילדים, לא הצליחו לבטל את הגזרות להוריד את הסכומים שמקבלים האברכים, לא הצליחו שלא לבטל את חוק טל, והיום עומד המצב שכל בחורי הישיבות מועמדים לגיוס ואם לא לעונש מאסר, זה הם לא הצליחו כשהיו בקואליציה, אז לכן הבנו שיש פה אפשרות של חיוב לעשות משהו, הצגנו בפני הרב שטינמן את הסקר שרואים היום באתר בדף הבית שלנו שאם אנחנו נמליץ על מפלגה יהיה לנו שמונה תשעה מנדטים בלי לעשות עוד כלום, ועוד 17 מנדטים בספק, תלוי במצע, אז רק שתבינו, הרב ראה את הדברים, שמע אותם ואמר, אם יש כח מצוה להציל, ז"א, זה מצוה לעשות מפלגה על מנת להציל. מה עשינו, בררנו והתברר שהציבור רוצה, והחלטנו בסופו של דבר, היה קשה לקבל את ההחלטה, והחלטנו שאנחנו יוצאים.
מה המטרה בסוף? המטרה היא כך, המצע שלנו החברתי כלכלי, כי מעבר לרוחניות שאני מתעסק בה כמעט כל ערב, ובמשך כל שעות היום, מזה אינני פורש, אני ממשיך כרגיל ובתוספת אני שולח נציגים שייצגו אתכם בכנסת, את כלכם מכל סוג מכל עדה, מכל גוון, כולם חרדים חילונים בעלי תשובה גרי צדק חיילים נכים, כולם נמצאים ברשימה, מכל המגוון במטרה לעזור לציבור שאני אפרט תיכף במה, אבל אם אנחנו נכנס לשם בתוספת יש המון המון חילונים שרוצים לבחור בנו, שאין להם במי לבחור, ויש הרבה שלא בחרו, ויש הרבה כיפות שקופות שמבחוץ הם נראים כאילו חילונים והם בעצם מאמינים והם רוצים לעשות פעולה כזאת, אז אם אתה מביא עוד 10, 15, 20 מנדטים, זה לא טוב ליהודים? למה זה לא טוב? זה יהיה תוספת כח, אז מה הבעיה, יש את המפלגות הקיימות ותבוא עוד מפלגה אחת ותביא עוד מנדטים בחיבור זה יהיה הרבה מאד, זה יהיה עשרות מנדטים וביחד נבלום את הגזרות כולם. מה רע? 
אלא יש חשבונות אנוכיים. ובשביל זה מוכנים למכור את התורה בלירה ברדיו קול בערמה. מאות אנשים רוצים להגיב, חוסמים אותם לא נותנים להם. רק מי שהוא באג'נדה שלהם יכול לעלות, ולפעמים מתפקשש להם, כי כמה אומרים אני רוצה לצאת נגד אמנון יצחק אז הם נותנים לו, ואז הוא הופך אומר לא, הוא על הכיפאק, הוא צדיק, אומרים טוב הבנו, תסגור טוב יורד שלום ממשיכים. כמו שהיה היום. 
מכל מקום, זה הדרך, אנחנו באנו לעזור ולסייע ואני רוצה להגיד לכם במה. 
אחד - שיהיה לחם בשקל אחיד לכל הציבור תמיד, במקום 5.40, זה טוב או לא טוב? טוב או לא טוב? או שאתם רוצים לשלם 5.40.
שתיים - ביטוח רפואי לכל משפחה בעשרים שקלים, שזה יכסה את כל סל התרופות, השתלות וניתוחים, וביקור של רופא פרטי בבית בהשתתפות של 25 שקלים בלבד, כל יום אפילו, זה טוב או לא טוב?

ציבור: טוב

הרב: טוב, עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, התברר לי שהמדינה משלמת 300 מיליון שקל כל שנה תוספת לסל התרופות עבור תרופות מסוימות בודדות. 300 מיליון שקל, תעשו איתי חשבון, מיליון וחצי בתי אב כפול עשרים שקלים לחודש, זה שלשים מיליון בחודש, עשרה חדשים זה 300 מיליון, הנה אתה מכסה את כל סל התרופות והניתוחים וההשתלות וכסף של המדינה, גם עשרים שקל לא צריך להוציא ממשפחה בחודש, ואפשר לקבל ביטוח כזה ותלך בריא. מה זה אומר? היום נותנים לנו תרופות זולות, סל התרופות מכיל גם תרופות יקרות שהן מועילות הרבה יותר ומקצרות תהליכים. כשיהיה לך את סל התרופות המלא, אם תהיה חלילה חולה ותהיה זכאי לקבל את התרופה האמיתית כמו שאומרים, תהיה בריא מיד, וזה גם לא יעלה למדינה אח"כ הניתוחים וההשלכות וההשתלות, אז אפשר עם התרופות לחסוך ממילא זה גם יחסוך למדינה הוצאות. כי אם אתה נותן לבן אדם מה שמתאים לו מיד, לא צריך להתגלגל עד למצב שכבר לא ניתן לתקן וצריך לעשות ניתוח והשתלה. ז"א זה דבר פשוט שניתן לישום גם בלי הממשלה. חברת ביטוח שאני פניתי ועשיתי כבר ביטוח כזה שנקרא שופר בריאות, נתנה לי עבור אלף מנויים שאני אביא תוך שנתיים, ביטוח לזוג פלוס 8 ילדים עד גיל 22 כיסוי ביטוחי רפואי של סל תרופות מלא פלוס השתלות, בלי ניתוחים, ומה שאמרתי רופא בהשתתפות 25 שקלים, ב-45 שקלים למשפחה. וזה רק אלף, ואם אני אביא להם מאה אלף, אני לא אקבל עשרים שקלים? ואם אני אביא להם מיליון, כל המדינה, אני לא ארד. אז שאלנו את סמנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, והוא אמר בפחות מזה תקבל. ז"א זה דברים ישימים.
להוריד את מחיר הדלק. אפשר אם יש לך אצבעות בכנסת להצביע נגד מחיר הבלו. מה לוקחת המדינה על דלק אתם יודעים? היא לוקח 3.5 שקלים על כל ליטר שאתם נוסעים המדינה לוקחת מה שנקרא בחבר'ה, מס עוונתה, לוקחים שלשה וחצי שקלים בגלל שהחלטת לנסוע לעבודה. על מה ולמה? אם אפשר לקחת מהאזרחים למה לא? 
להוריד את המע"מ על מוצרי יסוד. להוריד על מטרנה ועל טיטולים. משלמים זוג צעיר על מטרנה 60 שקלים, כל יומיים צריך, ואם יש לו שני ילדים שלשה, כמה ההוצאות, מאות שקלים לחודש על ילד, על שני ילדים למעלה מאלף, זה רק מטרנה. מה עם טיטולים, איך יכולים להחזיק מעמד? למה לא להוריד ולהוזיל? אלא מה, למדינה לא אכפת שיש מיליון שמונה מאות אלף עניים מבוגרים, ועוד תשע מאות אלף עכשיו התברר השבוע ילדים עניים, זה לא מפריע לאף אחד. זה נתונים סטטיסטיים שישכחו אותם עוד כמה זמן, והרבה אנשים ימשיכו לחטט בפחים ולאכול מה שמוצאים. למה? המדינה הזאת אחת מהעשירות, יותר מהמדינות באירופה שקורסות. למה? 
למה לזרוק את הלחם שבצה"ל לתת לחם שלם עם נילון, לקרוע להוציא שתי פרוסות ואח"כ לזרוק. למה לא לעשות את הלחם חצי כיכר ורבע כיכר, ואם אוכלים שני חיילים לתת בהתאם, ואם אוכלים שולחן שלם לתת בהתאם, ואפשר לחסוך. ולמה לא לקחת את מה שנשאר אם זה נשאר נקי, המשאיות שמביאות את האספקה יקחו בחזרה למקום שירכז את הכל ויחלק לעניים, למה? למה זורקים את כל היותרת של הירקות והפירות ומשחיתים אלפי טונות בשביל שהמחיר לא יעלה או לא ירד, למה? 
אתם יודעים מה אפשר לעשות? אתם נמצאים פה בסביבה בדרך, כמה קיבוצים יש להם פה מאות אלפי דונמים, בסה"כ לכל הקיבוצים בארץ יש חמישה אחוז מקרקעות המדינה שזה מיליון מאתיים אלף דונם, שמשתזפים הקרקעות בשמש. אין בהם שום דבר. למה לא לתת את זה לזוגות צעירים ולמוגבלים שיבנו בבניה קלה במאה ועשר אלף שקל דירות בבניה קלה עם ממ"ד, בתוך שנתיים שלש לא יהיה אחד שלא יהיה מדוייר. למה? למה נתנו מתנה לקיבוצים בחינם על מה ולמה? למה צריכים להצטמצם כולם בשכונות, כמו בני ברק העיר הכי עניה בצפיפות הכי גדולה במרכז הארץ, למה? למה לשלם על דירה מיליון מיליון וחצי אם אפשר עשרה ילדים לשכן בעשר דירות ויהיה עודף. למה??? למה משרד השיכון לא יודע לעשות את מה שאמרתי עכשיו, קרקע יש, עושים איתה משהו, היא מרויחה למישהו משהו? כלום. סתם עומדת. למה לא לתת לעם? יש פה עם, העם חי במצוקה, תן לו לחיות. אף אחד לא אכפת לו, כולם מדברים מנטרה קבועה, חברתי כלכלי חברתי כלכלי, מה קיבלתם 64 שנה? חרית ברית, הבטחות ולא כלום. 
היום דיברנו רבותי עם אחד האנשים החזקים במשק, וביקשנו ממנו עכשיו שיאמץ את הרעיון של שקל אחד לחם אחיד. אנחנו צריכים לקבל תשובה אני מקווה בימים הקרובים, ואם ירצה ה' אולי עד סוף השבוע בתחילת השבוע אם הוא יסכים הם דנים בדירקטוריון עכשיו אם יש החלטה להעביר את זה, רבותי תופתעו שעוד לפני שנגיע לבחירות כבר יהיה אפשר לאכול לחם בשקל אחיד. זה טוב או לא טוב ליהודים? זה בלי ממשלה, זה בלי ממשלה כי זה משתלם. אם אתה מוכר לחם בשקל כולם אצים ורצים אליך, וממילא מה, נסעו עד אליך ויקנו רק את הלחם ויסעו הביתה, על הדרך קונים עוד משהו. ואם הפסדת פה שני שקלים נגיד למישהו מהחנות קטנה, אז מה קרה, הרווחת בשאר המוצרים, אז לא כדאי? גם זיכית את הרעבים וגם הרווחת קליינטים וכולם רצים אליך, מה ההפסד?
אני עשיתי ניסוי, צלצלתי למאפיות, אמרתי אני רוצה שלשים אלף לחמים, תורידו לי את המחיר, מ-5.40 הגעתי לשלש שמונים על שלשים אלף, על שלש מאות כמה אני אקבל? ועל שלש מיליון לחמים כמה אני אקבל? אתם מבינים? אתם אוכלים לחם והם אוכלים לכם את הכסף. אפשר להוזיל, אפשר להוזיל כי יש כח ציבור. אם הציבור גדול הציבור בוחר בכח להשפיע, והנחייתו וכוונתו של הרב אמנון יצחק עם האותיות פז, פ"ז, ראשו כתם פז, אז מה קורה? כח הציבור הגדול והאדיר הוא כח כלכלי שיכול לפגוע בכיסם של העשירים שלא מתחשבים במעוטי היכולת, ואז ממילא אנחנו נקבע את המחירים מכח הציבור שיש לנו. הרי אתם יודעים איך הצרכניות של החסידים עובדים, כל החסידים מתחייבים לקנות בצרכניה מסוימת, אז הוא בטוח שי שיש לו פה קונים מרובים, עם כח קניה כזה הוא מקבל את המחירים הכי נמוכים כי הוא לוקח אספקה גדולה, מי מרויח? גם הוא וגם הקונים. אז זה כשצרכניה אחת משרתת נגיד אלף אלפיים חסידים, אם היתה צרכניה שהיה לה מאה אלף חסידים, כמה משלמים בחברת חשמל על שיחות, פעם היו משלמים על שיחות הם היו משלמים הכי נמוך, כל דבר שיש ועד חזק של עשרים אלף, שלשים אלף, ארבעים אלף עובדים, ועד חזק זה נקרא, הם מביאים את המחירים הכי נמוכים במשק בכל תחום. זה רק שלשים ארבעים חמישים אלף, אם אתה בא עם שלש מאות אלף, בוחרים שיש להם ילדים, זה מיליון. אתה בא עם מיליון פיות שאוכלים, אתה יודע איזה כח יש לך? אבל מה לעשות, אנשים לא חושבים, לבחירות תדעו שולחים אנשים שיביאו ויצליחו להביא את מה שהם מבטיחים. אלה שהבטיחו ולא עמדו, אין טעם עוד פעם ועוד פעם כי זה אותו דבר, אבל אלה שעוד לא עמדו במבחן, אבל הצליחו במבחן כשהיו בחוץ 35 שנה והצליחו להחזיר מאות אלפי משפחות בתשובה, כמיליון יהודים בכסף קטן, ולחלק דיסקים ווידאו והכל בכל עם ישראל ולרוץ ולכתת את הרגלים כל ערב וערב והביאו את התוצאות האלה, קטן עליהם להביא את התוצאות של לחם בשקל ועשרים שקל ביטוח. 
מה אתם אומרים על מעונות יום שמשלמים בין 1800 ל-3500 למעון. למה צריך לשלם סכומים כאלה? המדינה תפעיל היא את המעונות, הקרקע שלה והמבנה שלה, גננת ושלש סייעות כמה שעולה היא תחלק עם ההוצאות למספר הילדים התינוקות שיהיו במעון, ואז המחיר יהיה 200-300 שקל, למה לשלם סכומי עתק? למדינה לא אכפת מהאזרחים, היא יכולה לעזור להם, למה לא לעזור? 
נכים, מסכנים מוגבלים בבית יושבים מול הטמבלויזיה כל היום מוגבלים, זזים עם הכסא ימינה ושמאלה ואחורה וקדימה, ושלום, לא יוצאים לעבוד כי קוראים להם נכים, אבל יש נכים שכן יכולים לעבוד כמו במשקם, שלוקחים אותם והם עושים פעולות כאלה ואחרות, ויש להם חיי חברה, הם עושים הולכים חוזרים חיים. אנחנו רוצים לחוקק חוק שחמישה אחוז מכלל הנכים שיש להם מסוגלות ויכולת לעבוד בכל מיני עבודות, הממשלה תחייב את מוסדותיה הממשלתיים והציבוריים לקבל חמישה אחוז מן הנכים במשרות האלה כחובה. לא מגיע להם? יש נכה צה"ל לדוגמא, הם קיבלו פגיעות בגלל ששרתו את המדינה והעם, לא מגיע להם? רק מדברים עליהם טובות אבל לתת להם את האפשרות שלא יתבזו וישארו בבית, למה אי אפשר לעשות זאת?
במצע שלנו יש דבר שאולי תתמהו, כל ניצולי השואה מעתה עד יומם האחרון יהיו פטורים מארנונה, מחשמל, ממים ומנסיעה בשירות הציבורי. למעט מטוסים ואניות. למה? מסכנים סבלו כל החיים ראו את המאורעות הכי קשים שיש, עדיין מתעלקים עליהם ומטרטרים אותם וחיים בבושה ובבזיון, מבטיחים להם הבטחות ולא מקיימים, עכשיו היה מגיע להם כסף ביטלו להם את זה ברגע האחרון. למה לא לחשוב שגם אנחנו נגיע יום אחד לגיל הזקנה ונצטרך שמישהו יתמוך בנו ואף אחד לא אכפת לו. אתם יודעים שיש בעיה עכשיו, בעיה למדינות, מה הבעיה? תוחלת החיים גדלה, אם פעם נפטרו בגיל שישים שבעים זה היה הממוצע, היום נפטרים בגיל 80-90, ז"א מתוספים שלשים שנה שביטוח לאומי לא לקח בחשבון, וזה עולה לו כסף, ויש אנשים שצריכים סיעוד וכל מיני דברים כאלה, ואני לא רוצה להגיד לכם מה התוצאות המחייבות בבתי חולים. 
אז לכן צריך להבין, יש הרבה דברים לתקן, הרבה דברים לתקן. ויש פה ציבור ספרדי, ויש פה טריפוליטאים ומרוקאים? יש פה? רק אחד? כל בית שאן זה מרוקאים, מה קרה לכם? ובכן יהודים יקרים, בטריפולי ומרוקו הגיעו הנאצים, למה אתם לא מוגדרים ניצולי שואה כמו באירופה? מגיע לכם גם כן פיצויים. מישהו דאג לכם? לא. אנחנו נדאג. עזבתם את הארצות שלכם והשארתם שמה רכוש, בתים ורכוש, מטלטלין, מישהו פנה למדינות להחזיר את זה? לתבוע את זה? הפלשתינים שזה לא עם, זה המצאה, זה פטנט, אומרים שהם רוצים את זכות השיבה ולקבל את כל הרכוש שלהם, שזה המצאה מאז מלחמת 67 שערפאת אמר בקולו שזה פטנט והמצאה. אנשים שהניסו אותם מבתיהם והשאירו את הכל ועשקו להם את הרכוש, זכותכם לקבל את הרכוש ומדינת ישראל צריכה לפעול בשביל להביא לכם את מה שמגיע לכם. מישהו דאג לכם? אנחנו נדאג. 
תסתכלו את המצע באתר המפלגה IL ORG. או אם העם, שמה תמצאו את כל המצע באריכות, וגם באתר שופר אני חושב שזה נמצא, מכל מקום תוכלו לראות מה אפשר לשנות אם רוצים. 
על כן יהודים יקרים, זו ההזדמנות. רוצים לעקור דת, רוצים להקשות על האנשים, דואגים לאלפיון העליון, פוחדים מאלה שהם עשירים שהם שולטים במדינה בכל כלי התשקורת והעיתונות וכו', ואתם התרגלתם. מכופפים את הראש וממשיכים קדימה. אבל יש הרבה אנשים שלא יכולים, שמים קץ לחייהם, הם לא יכולים לסבול את העוני. אתם זוכרים בשנים האחרונות כמה אמרו שבגלל העוני ושלא מצאו עבודה שמו קץ לחייהם. למה צריכים להגיע לזה? 
הנה עכשיו אובמבה התברר לו שהרשיונות להחזיק יותר מידי כלי נשק באופן חופשי, כי באמריקה אתה יכול לקנות נשק כמה שאתה רוצה, אז זה גורם לאנשים שרוצחים עשרות אנשים, עכשיו הוא שוקל לחסום את החוק הזה. ממה? מכמה אנשים שנהרגו בכמה פעמים. ואצלנו מתאבדים אנשים בגלל עוני ושורפים את עצמם, שורפים את עצמם בלהבות והמדינה עוד לא חושבת איך לפתור את הבעיה. אנשים באים לביטוח לאומי מדליקים את עצמם. לא אכפת למדינה. היא לא מתפעלת מדברים כאלה. 
מישהו צריך לעשות את העבודה. כח להשפיע זו המפלגה בעזרת ה' יתברך שתעשה את זה בשבילכם, כמו שעשינו במשך כל השנים בלי מפלגה, עכשיו יהיה תוספת, עם מפלגה, ז"א ניתן להציל עוד ועוד ולהגדיל את הכח בכללותו. 
למי שיש שאלות בבקשה. תן לבחור פה עם האפור.

ש. שלום הרב, קודם אני רוצה לפתוח להגיד יישר כח על כל פעלך כמוני ככולם. אני רוצה קצת, אני לא רוצה אני מרגיש צורך להעלות שאלה נוקבת על פעלך דרכך בעיקר עכשיו בבחירות הנוכחות.

הרב: נוכחיות

ש. נוכחיות. אתה מדבר הרבה על הענין של לדבר אמת ולעשות הכל לשם שמים, ואין לי ספק שזה הרצון לפחות הפנימי, אבל יוצאות מילים כמו כל הפוליטיקה, כל הפוליטיקאים עושים בשביל עצמם ואמירות שלי אישית ואני יודע שגם לאחרים שרואים בך אדם גדול איש צדיק מזכה הרבים קשה לשמוע, בכל זאת, וגם על כל הרדיו שכולם שקרנים וכבוד הרב בעצמו התראיין אצל מי שאמר שבדק עליו והוא בסדר ואפשר להתראיין אצלו

הרב: אצל מי? אצל מי בדקתי?

ש. לא יודע, שהתראיינת אצל אחד ברדיו

הרב: אצל מי?

ש. הקשבתי למילים, לא בשביל

הרב: ז"א הלבישו לך שאלה בשביל שתשאל

ש. לא לא לא חס ושלום הרב, לא אני שמעתי באתר שאתה שם שם דברים, הרב התראיין אצל מישהו ברדיו, אתה אמרת, ושבדקת אחרת לא היית מתראיין, מובן מובן, יש הרבה סטרא אחרא, אני יודע, הרב צדיק ומשתדל אמת ובכל זאת יוצאות מילים כמו כאילו כולם לא בסדר, וכל הפוליטיקאים שקרנים, או לדוגמא

הרב: קודם כל את הלשון הזאת לא אמרתי.

ש. סליחה, סליחה, עושים לעצמם עושים לעצמם, באמת אני מצטער הרב

הרב: אתה יודע למה הם עושים לעצמם, אף אחד לא מוכן לפנות את הכסא שלו, אם לא היו עושים לעצמם היו מוכנים ללכת הביתה בלי שום בעיה.

ש. אוקי, הרב בעצמו אמר, אנחנו נביא 18 או 17 כחלונים

הרב: נכון

ש. אז יש פוליטיקאים שעושה לא רק לעצמו

הרב: אני אמרתי שלא? רק שיבחתי אותו ואמרתי שאנחנו נהיה במקומו 18, זה מה שאמרתי.

ש. טוב, הוא בגדר כל הפוליטיקאים, הוא בכלל הפוליטיקאים

הרב: לא.

ש. הוא לא בכלל הפוליטיקאים

הרב: לא. הנה אתה רואה הוא בחוץ, למה בגלל שהוא היה כל כך טוב אז ביבי פחד שהוא יחליף אותו עכשיו להיות ראש ממשלה בקדנציה הבאה לכן הוא דאג לנפנף אותו.

ש. הבנתי, ובכלל גם

הרב: אז בא אני אסביר לך על מה ששאלת כרגע ואני אגיד לך. אני לא דיברתי 35 שנה עם שום גורם תקשורתי, פעם ראשונה שאני הסכמתי שיהיה ראיון שלי בקהל, לא שאני אתראיין עם מישהו מהתשקורת, זה היה עם גיא לרר. גיא לרר זה בחור שעמדתי על טיבו, הוא פגש אותי פעמיים לפני בכלל שהוא רצה להכיר אותי, ואחרי שהכרתי בו כך וכך סיכמתי איתו דברים בצורה שאני מבין שזה בסדר שככה זה יעבור בסדר, ואכן הוא עמד במילתו והוא עשה ראיון והראיון היה אמיתי. פעם שניה זה היה שאני התראיינתי שוב עכשיו בגלל הבחירות, ולמה בגלל הבחירות? בגלל שעלו כל פעם נציגים שלנו מהמפלגה ולא מכירים את התחבולות של השדרנים, וכששאלו אותם שאלות שמו להם כל מיני מוקשים מכוונים כדי שיפלו בכל מיני מקומות, לא שאלו אינפורמטיבית מה אתה אומר, על כל דבר התקילו, ושמעתי את התוצאות, הבנתי שאם זה ימשיך ככה נהיה בבעיה, אז החלטתי שבלית ברירה אני חייב עכשיו לגשת ולדבר בעצמי. ואז הסכמתי לראיון, והראיון היה בקול חי, ובאמת שאל בן אדם ירא שמים שאלות הגונות, אמנם נוקבות אבל הגונות ובדרך ארץ. והשידור נמצא אצלנו באתר אפשר לשמוע. עניתי כל מה שנשאלתי כי אני לא מתחמק משום תשובה והכל היה נפלא. אבל אם אתה לא יודע, אצל רדיוס כשאתה לא מדבר במקום אחד ולא מדבר במקום שני, אז הם רוצים שגם תדבר במקום השני, ואם לא הם גם דואגים שדבר, למה? כי הם מעלים מהצד השני הרבה וזה, עד שלא תהיה לך ברירה, כי אתה רק מותקף ומושמץ וממילא אין לך הגנה. אז ניסינו להגיב כמה פעמים ע"י העו"ד, אבל הם יודעים לברוח, מי ששומע בדיוק איך הם עונים מבין. 
אני מדלג על כל אלה שהתראיינו בדרך, ובסוף קול בערמה לחצנו, לא הם לא רצו לתת לי ראיון, לחצנו על מי שהוא נציג הבעלים, ואחרי שהתלוננו לרשות השניה ואמרנו שעושים איפה ואיפה, ועל פי חוק הבחירות אסור לעשות זאת, כי צריכים לתת את זכות התגובה וגם צריכים לתת שיהיה שוויוניות, ויש לי גם פה את הפסק עכשיו של השופט אליקים רובינשטיין, בנוגע לסקרים שלא משמיעים שבכלל קיימת מפלגה כזאת שנקראת כח להשפיע, לא בעיתונות ולא בשום מקום, ואני מקריא לך את התגובה שלו שהוא היום מסר אותה לנו, והוא אומר ככה, תשמע מה השופט אליקים רובינשטיין אומר. לכבוד מכוני הסקרים, פרופסור מנו גבע, יו"ר איחוד מכוני המחקר בישראל, עורכי העיתונים, מנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים, לכולם הוא מפנה. שלום רב, הנידון סקרי בחירות, אני פונה אליכם בהמשך למכתבו של עו"ד אריה סמרלי שהוא מקום ראשון אצלנו, מיום א' טבת תשע"ג, 14 ל-12, ובמכתבו של מר פאר ויסלר מיום ב' בטבת 16 ל-12, המצורפים בזאת, לידידי יש טעם רב בעמדתם של המתלוננים, ערך השויון וערך ההגינות מצדיקים כי בעריכת סקרים ופרסומים ינתן יחס ראוי לכלל הרשימות המתמודדת בבחירות, אודה אם תתנו לבכם לכך, בברכה אליקים רובינשטיין שופט בית המשפט העליון יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19. העתקים לעו"ד אורלי עדס המנהלת הכללית, עו"ד אריה סמרלי מר פאר ויזנר. ז"א, כל מה שטענו שלא משמיעים ולא מראים אותנו זה מגמתי. והשופט העליון מסכים ומורה להם שויוניות והגינות. זה אין ברדיו. 
עכשיו, ידוע שקול בערמה זה רדיו של ש"ס, וצבי עמר הוא אחד מהתורמים של ש"ס, והרדיו הזה הוא בניהולו של הרב משה יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף, והם מנהלים אותו בשביל הבחירות. אז לכן, לכן הלאה נציג ש"ס ברוך תהיה, לא לא אתה לא יכול לדבר מתי שאתה רוצה, לא מותק, לא לא מותק, לא לא לא, הגיע הזמן שתשב. הגיע הזמן שתשב. תשב תשב. תשב, תשב, אל תקבע. חביבי, חביבי, חביבי, שמעתי, שמעתי, דברי התורה נגמרו, אתה מוזמן ללכת הביתה. אנחנו מדברים עכשיו פוליטיקה כמו שש"ס מדברת בבתי כנסת. כמו שש"ס מדברת בבתי כנסת. עכשיו, אין זכות רק לש"ס להעמיד מפלגה, יש זכות לכל יהודי להעמיד מפלגה, אין לכם בעלות ואפוטרופסות על שום יהודי. אינכם אפוטרופסים של אף אחד. מה שאתה עושה אתה פוגע ברב עובדיה יוסף, תתבייש לך ילד. תתבייש ילד. שקרן שכמותך, אנחנו מעולם לא דיברנו על הרב, שתהיה עפר לרגלו, ישקרן. כן. דבר, עכשיו אני ממשיך. 
הנקודה היא ככה, צריך להבין, אז לאחר שנקבע, אחר שנקבע, אחר שנקבע שצריכים לעשות קצת מצב יותר הגון, לכן, לכן, הם פנו אלינו בבקשה שאנחנו נתראיין. הסכמנו להתראיין בשביל פעם אחת להוכיח את האמת לאמיתה. תשמע איך אבי מימרן הכין חומר מוכן, חשב שהוא יתקיל אותי וקיבל בראש על כל שאלה ששאל. ומה קרה אחרי זה, אחרי זה הוא הבין שהוא הפסיד, אז דאגו להעלות את הרב בעדני ברמיה כשהוא לא יודע בכלל שהוא מדבר ברדיו, ואני אשמיע מחר את ההקלטות כמו שהבטחתי, ואז תראה איך הם פועלים. מאז, הם השמיעו כל חדשות את דברי הרב בעדני, בלי אפשרות תגובה לאף אחד. וגם היום ממשיכים אותו דבר, ז"א זה רדיו של ש"ס שלא מתכוון להציג את האמת. זה נקרא שקר. רדיו צריך להיות אינפורמטיבי הגון, גם אם יש לך אג'נדה ואין שום שדרן וכתב בעולם שהוא לא בוחר באיזה מפלגה, אבל אם הוא יביע את דעתו יפטרו אותו מיד. אם יושב שדרן ואומר, נכון נכון נכון ומצדד באיזשהו צד, אפילו שהוא חושב כך, ראוי לסלק אותו מתפקידו. זה נקרא רדיו של שקרנים. הבנת? אז לכן בלית ברירה, אנחנו צריכים להעלות ולהגיב, כיון שאין ברירה אי אפשר להפקיר את השטח, לא מרצון, בלי רצון.

ש. השאלה היא, אולי ניגע יותר בנקודה, אני מעריך אותך, אני שואל את השאלה הזאת כיהודי ששואל את הרב שלו, לכן כי אני שומע את כל דברי אמת, אני בטוח שכל דבריך אמת וגם שאתה מדבר על אחרים הכל אמת, והכל נכון, ובכל זאת הייתי רוצה לשמוע

הרב: לא יכול לענות, אז לכן אני חייב להגיד את דברי בכל מקום שיש במה כדי להעביר את המסר, זאת הברירה כרגע. הבנת?

ש. טוב אני הבנתי את הרעיון, בסדר.

הרב: תודה. 
כן, שאלה תן לבחור שמה. תן לבחור למעלה.

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. אפשר לשאול שאלות גם התורה, נכון, לא חייב פוליטיקה, למה זה לא כל כך מעניין

הרב: אפשר אפשר

ש. אפשר גם אתה יכול, קרה מקרה מאד מאד קשה שאני רוצה שתסביר לי אותו כי הוא מאד לא מובן לי, אני הייתי בבית עם חברה שלי, היא אמרה לי שהיא לא מרגישה טוב,

הרב: שומעים ברקע את מיכאל, אני שומע באוזן את מיכאל, משהו פתוח או מישהו נמצא פה בסביבה?

ש. ופשוט אמרה שהיא לא מרגישה טוב והיא הולכת לישון והלכתי לחמש דקות, כשחזרתי מצאתי אותה במוות כאילו היא לא היתה ערה, מוות קליני ואח"כ עוד שתי דום לב, והצליחו להעיר אותה כאילו הצליחו להחזיר אותה לחיים אבל היא היתה ארבעה ימים בלי הכרה, 34-35 מעלות גוף, והיא לא מתפקדת, אין לה מערכת עצבים בגוף, והתקשרנו לרב, שאם הוא יכול לעשות משהו, הרב שניידר אם אתה מכיר. והוא לא בא ופשוט המשכנו להתפלל ופתאום הוא אמר שאני בדרך ואני בא, הוא בא לשמה ועצם את העיניים, פתח את העיניים אין אישונים, שם את העיניים ליד סומטל קוראים לה, ופשוט אמר לה שומטל, קומי בשביל כבוד הרב והיא פשוט התעוררה. ואת זה אני ראיתי בעיניים שלי, הרופאה התעלפה, הדוד שלה גם כי הם לא האמינו למה שהם רואים, הרופא לא האמין למה שהוא ראה כי הוא עשר דקות לפני זה יצא אלינו ואמר היא עומדת למות.

הרב: מה אתה רוצה להגיד עכשיו בזה?

ש. מאיפה זה בא? איך זה בא?

הרב: שאלת אותו?

ש. לא

הרב: אז תשאל אותו.

ש. לא מדבר כל כך

הרב: לא מדבר? הוא קרא לה שונטל, הוא לא יכול להגיד לך תשובה?

ש. זה היה כל כך מהר וכל כך לא ברור

הרב: והוא נעלם

ש. לא, אני לא בקשר עם המשפחה שלה

הרב: אבל אתה יודע איך להשיג אותו?

ש. לא, כי המשפחה שם לא מקבלת אותי, הם העיפו אותי מהבית חולים

הרב: נו אז מה הקשר, אי אפשר לברר איך הוא הגיע?

ש. אין לי מושג

הרב: אז גם אני לא יודע, לא ראיתי אותו ולא ראיתי את המקרה אז איך אני יכול לענות מה היה שם

ש. מאיפה באו הכוחות האלו

הרב: אני לא יודע אם היה כוחות, אני לא יודע אם הסיפור היה סיפור נכון. אז איך אני יכול לדעת, לא הייתי שם.

ש. אני אומר לך מה אני ראיתי

הרב: הבנתי, ואני עונה לך מה אני לא ראיתי.

ש. טוב.

הרב: לא נורא, פעם הבאה תקח תמיד טלפון, דבר עם הבן אדם

ש. ואני באתי, קודם כל אני באתי מפתח תקוה רק בשביל השאלה הזאת. כי אני לא מפה, למרות שאני מרוקאי

הרב: אני יכול לענות על דברים שאני יודע, על דברים שאני ראיתי שמעתי

ש. אני לא אומר על המקרה הזה ספציפי, מאיפה הכוחות האלו כי זה לא סיפור ראשון ולא סיפור שני, יש מלא סיפורים כאלו

הרב: מי שלו, או של אחרים

ש. כל מיני סיפורים שפתאום בן אדם קם שהוא נכה, שפתאום הוא מתעורר שפתאום כל מיני דברים כאלו ואחרים שרבנים עושים גדולים

הרב: תראה, זה שיש לפעמים אנשים צדיקים שמסוגלים לעשות דברים כאלה, זה ידוע מההיסטוריה, זה לא דברים חדשים. מה זה מאיפה הכח? זה יכל להיות משני כיוונים, או מכח של קדושה או מכח של זיכוי הרבים או מכח של טומאה להבדיל, אלה שלשה כוחות שיכולים לפעול. מה שבא ונעשה מן הטומאה אז זה אפשר שתראה דברים כאלה אבל זה טמא ואסור לעשות, ואם זה מצד קדושה או מצד זיכוי הרבים אז זה דברים שכתובים בספרים, וזה דברים חיוביים, ולאנשים כאלה הולכים. אבל אני לא יודע מי האיש בכלל, אתה לא מכיר אותו, איך אני יכול להתייחס אם אני לא יודע מאיפה זה בא?

ש. אני יודע רק את השם, אני לא יודע יותר מזה

הרב: טוב, אני לא יודע מי השם. מי בעל השם.

ש. הרב שניידר

הרב: לא מכיר

ש. אף אחד לא שמע, אין גם בגוגל, יש רק תמונה אחת שלו, אני גם חיפשתי, אף אחד לא מכיר אותו

הרב: מה אני יכול לעשות

ש. זה צדיק נסתר, אף אחד לא מכיר אותו

הרב: אין, נסתר זה לא איזה אחד שנעלם, ואחד שהוא נסתר זה גם אחד שלא בא לשום מקום

ש. אני לא שמעתי עליו לפני ואף אחד לא שמע עליו

הרב: בסדר לא נורא, תשאר עם השם הזה והתמונה ותסתדר עם זה בינתיים

ש. אם אפשר לברך אותי לזיווג איתה כמובן

הרב: ה' יזכה אותך קודם כל לתשובה שלמה ולזיווג הגון מהרה.

ש. אמן.

הרב: תהיה בריא. לא, מי שקופץ יותר מידי אני לא נותן לו, צריך להיות עדין, עדין. אתה תהיה עדין? תן לו, תן לו, הוא יהיה עדין ומנומס, תן לו, תן לו תעמוד.

ש. קודם כל ברוך הבא לכבוד הרב, אנחנו מאד מעריכים אותך מהחזרה בתשובה שלך

הרב: אבל אבל

ש. אבל בלי אבל פונים למפדל.

הרב: אתה גם בדרן, הא?

ש. אוקי, כבוד הרב תשמע

הרב: שמעתי שמעך יראתי

ש. בזמנו לפני ארבעים שנה אולי קצת יותר, מאז שקם מרן הרב עובדיה יוסף בזמנו,

הרב: Hאלה, להקת הבחירות קדימה הופה יסו יסו, כן

ש. שהתחיל את דרכו בבית כנסת של היזדים

הרב: ארבעה אנשים מתאמצים למחוא כפיים כמו מאתיים,

ש. לא כפיים תפסיקו למחוא, שהתחיל את החזרה בתשובה הזה דרך הרב עובדיה יוסףש הוא התחיל את החזרה בתשובה, זה התחיל עם הרב אלבז אח"כ עם הרב אורי זוהר, אח"כ עם הרב יגן ז"ל, והלאה בדור האחרון עכשיו זה אתה. המשך של החזרה בתשובה. הוא הדור של עכשיו בא נגיד, בסדר, המשך זה טוב

הרב לא חשוב הוא עושה לי הנחה, שם אותי בספח, לא נורא

ש. פלוס מינוס בא נגיד, בסדר?

הרב: לא נורא, לא נורא

ש. אתה מזכה הרבים, עושה הרבה מצוות,

הרב: עזוב נו אנחנו לא עושים תחרות עכשיו

ש. רגע אמרתי משהו לא בסדר? הוא טוב כל המשך

הרב: חברים, תנו לו לדבר, נתתי לו הוא מדבר נחמד ויפה, על העיני דבר דבר.

ש. כל כמה שנים יש עוד רב, יש לו את הזכות שלו

הרב: קדימה.

ש. יש לך זכות גדולה, באמת אתה מזכה את הרבים, אבל יש דבר אחד שאומר, אני בתנועת ש"ס משמונים מאז שהיא קמה, ואני יודע, אותי לא מעניין אותי אם זה אלי ישי לא מכיר אותי, אריה דרעי לא מכיר אותו, הם לא מעניינים אותי

הרב: ברור, רק מרן הרב עובדיה יוסף, ברור.

ש. יפה, אני גם היה לי נכוויתי בתנועה הזאת כמה פעמים אישית שרציתי משהו ולא קיבלתי, בא נגיד ככה, בסדר? דיברתי עם אלי ישי גם כשהייתי אצל מרן וזה, וגם פה במקומי לא קיבלתי מה שרציתי, וכולם יודעים שאני לוחם עם התנועה הזאת, שאני נותן הרבה לתנועה הזאת. אבל מה, היה עצרת ביד אליהו, ששמעתי את הרב דניאל זר שדיבר, שצריך להתלכד לתנועת ש"ס בגלל ההתבוללות, בגלל הרבה דברים, כשרות ולגייס חרדים וכל הזה, מה הוא אמר, הגיע הזמן שלא לבוא בטענות כן קיבלתי לא קיבלתי, בגלל זה אני לא אתן לש"ס, בגלל זה אני אפנה למפלגה אחרת ואני אעשה להם נקמה, כשהוא אמר את המילים האלה, זה תפס לי את זה בלב. ועד היום תמכת רק במרן ולא עשית חשבונות, כן קיבלתי בש"ס משהו, כן יתנו לי כסף או לא כסף, והרבה ואני חושב שהצד הזה שכבוד הרב עושה, זה לא ענין שבשמים מסכימים לזה, ככה אני חושב, יכול להיות שאני לא צודק

הרב: לא ברור אתה ודאי צודק

ש. לא כי אני אגיד לך למה, יש בעם עם החילונים, יאיר לפיד היה פה אני הייתי כשיאיר לפיד היה פה, אתה יודע מה הוא מתכנן לעשות, אז אם אתה הולך פותח מפלגה אתה מוריד מכח של ש"ס, ש"ס יורד, אתה תקבל בא נגיד, לא יודע כמה תקבל זה אלהים יודע

הרב: בא אני אענה חלך

ש. הם יעלו החילונים יעלו ואז החרדים יתגייסו ויהיה בלגן במדינה.

הרב: בא בא אני אלמד אותך

ש. ואתה לא יכול לעשות בשקל ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה כי המצב כלכלי לא טוב

הרב: הבנתי הבנתי, עכשיו זה מה שש"ס לימדו אותך, אני אלמד אותך כמה דברים חדשים, אוקי, עכשיו בא תקשיב, הנקודה היא ככה, שמענו שמענו, שמענו שמענו, אני מצטער שאתה לא יודע חשבון, אם היית יודע חשבון לא היית מתבלבל כל כך מהר. אני לא מבין למה אתם אומרים שאם אני אצא ש"ס תתמעט, ז"א אתם מבינים שהרבה לא מרוצים מש"ס ולא הולכים לפי מה שאתה שמעת מהרב דניאל זר והם כנראה יעברו אלי, רק שכחת דבר אחד, שני שליש מבוחרי ש"ס זה בעלי תשובה שלי, שני שליש מבוחרי ש"ס בעלי תשובה שלי, זה אומר שהם הילדים שלי, הילדים שלי יכולים לבוא לאבא, אין להם בעיה לבוא לאבא. עכשיו, בא נגיד שיש 11 לש"ס ובא נגיד שאני יהיה לי 18, נגיד שירדו עכשיו מש"ס 3 מנדטים ועברו אלי, בסדר? אז כמה נשאר לש"ס? 8, מ-11 שמונה ואני נגיד 18, שמתוכם נמצאים שלש של ש"ס, כמה אנחנו ביחד? 26, ועוד האגודה עוד שש, 32 ממש לב. ז"א, הפסדנו? לא. אבל אם אני לא אלך ישארו ש"ס עם ה-11 ואולי פחות, מה ענינך, מה ענינך מאיפה יש לי סקרים 8-9 בלי לקום מהכסא, אז אם אני מביא עוד כח למה זה לא טוב? זה מה שמרן רוצה, שיהיה יותר כח שיגן על גיוס בני הישיבות, שיהיה יותר כח שיביא דברים טובים ובזול, זה מה שהוא רוצה, להחזיר עטרה ליושנה. מה עשיתי עד עכשיו? החזרתי עטרה ליושנה, מה אני אעשה מעכשיו. אחזיר עטרה ליושנה, אם יתוסף עוד כח זה לא טוב? עוד יותר טוב. מרן ירקוד וישמח. אבל הפוליטיקאים מפחדים שיפסידו כמה כסאות, זה הבעיה. לא אכפת להם עכשיו אם אפשר להציל יותר, שהם לא יפסידו זאת הבעיה, ואני אוהב את מרן ורוצה לשמח אותו יותר ממך, לכן אני רץ כל יום בלילה לדבר, ואתה יושב ואומר מרן מרן מרן, זה טוב, אבל זה לא מספיק, צריך גם לפעול, לפעול, להניע את העם, להביא אותו למצב שיהיה אחדות, הבנת? וש"ס לצערנו הרב היא רק דואגת לספרדים החרדים, אתה מבין? אז החילונים לא רוצים להצביע לש"ס כי הם יודעים שלא יקבלו כלום, אין מוסדות לחילונים בש"ס, אין דברים שנותנים לחילונים, לכן כשאנחנו עושים ועושים לכולם, כולם יהנו, ספרדים אשכנזים חילונים דתיים חוזרים בתשובה חרדים, כולם, למה לא טוב שכל היהודים יהנו? מה כשאנחנו הולכים למלחמה בקרב אנחנו אומרים, לא זה חילוני זה חרדי? נלחמים בקרב כולם ביחד, הקרב הוא פה על השלטון, להחזיר לעם את השלטון, שהעם יקבל לחם בשקל אפילו שאתה לא מאמין, עשרים שקל ביטוח רפואי אפילו שאתה לא מאמין, כי הרגילו אותך לא להאמין. אני שהתחלתי עם חזרה בתשובה אמרו לי לפני 35 שנה, זה הרבה זמן, אז אתה צריך להבין, אמרו לי עם קלטת אתה רוצה להחזיר יהודים בתשובה? אתה עושה צחוק? עם סמינר של שבוע בקושי ואתה עם קלטת? ומי החזיר יותר בעולם עם קלטות? אני, מי למד ממני? כולם. מי הוציא דיסקים ראשון? אני. מי הוציא וידאו ראשון? אני. מי עשה אינטרנט? אני. מי למד ממני? כולם. אתה יודע כמה לומדים את הספרים של מרן הרב עובדיה יוסף בזכותי כל בעלי התשובה, צריך להגיד תודה על זה, לא? מרן לא שמח שיש לו עוד מאות אלפי תלמידים? אז להגיד לי היום, אתה אל תפתח מפלגה שחס ושלום לא יהיה לך כמה כסאות לאנשים, כי זה יהיה על חשבוננו, זה בדיוק ההיפך מהמצע של להחזיר עטרה ליושנה. זה להפריד עטרה מיושנה ולנכס אותה רק לאנשים מסוימים, זה היפך התורה, אנחנו הולכים ביחד, כולנו לוחמים לאותה המטרה וכל מי שירבה ויגדיל ויוסיף אשריו ואשרי חלקו. וזה הדין. הדין הוא - אם אחד פתח תלמוד תורה וחברו בא לידו ופתח תלמוד תורה, הדין הוא שזה שבא אחרון אפילו אם יעברו תלמידים מפה לפה ואפילו אם יפסיד כסף, התורה אומרת יגדיל תורה ויאדיר, אין בעלות לאף אחד על התורה. זה הדין. כן, תודה. זה מה שיהיה, אחרי הבחירות מיד זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. תן לבחור פה עם החולצה השחורה.

ש. כבוד הרב, אני רוצה קצת אולי לחדד את מה שהחבר שלי ידידיה מקיבוץ עין הנציב ניסה להגיד, וזאת בעצם אולי הנקודה. אתה עכשיו נכנס לבחירות פעם ראשונה החלטת להכנס לחיים הציבוריים, אז הבקשה, אנחנו אוהבים אותך, מכירים אותך, אוהבים לשמוע אותך, תן לנו, רגע עוד לא אמרתי את הפן שלהם, תן לנו מערכת בחירות אחרת.

ארב: אה, אה

ש. אתה מדבר רק על ה טוב, לא מעניין אותנו מה שאחרים עושים, איך? ככה, אמונה ובטחון. אתה רוצה לייצג ציבור חסר יכולת שבעצם אתה רוצה להגיד לו, יש לו יכולת, ואתן לך עוד איזה דוגמא, רק רגע סליחה

הרב: רגע רגע רגע
ש. אז פה עכשיו את אותו ידידיה, שאתה דיברת על הקיבוצים הסבא והסבתא שלו הגיעו אחרי השואה לקיבוץ עיןהנציב, הם הקימו את הקיבוץ כשעוד לא היתה כמעט מדינה, אני מרוקאי הגעתי כאן ב-67, לא הייתי אז בהתחלה שהחליטו אותם קיבוצים שעזרו לסגור אתכל גבולות הארץ, אני המשפחה שלי לא היתה כאן, אין לי תלונות אליהם, להיפך, קיבלתי מהם פלפלים ועגבניות ובצלים שאמא שלי עשתה לי את הסלטה המטבוחה, אז אני מודה להם

הרב: אבל במיליון מאתיים אלף שטח שהוא הפקר

ש. יש לזה פתרונות

הרב: אין פלפלים לזה משם.

ש. יש פתרונות לזה עכשיו, הקיבוצים משוועים לאנשים, יש פתרונות

הרב: משוועים? הם עושים כסף בשבת פותחים קניונים ועושים שמה מכירות, מרויחים במועצת הלול והחלב שלשים אחוז על כל מוצר שאתה אוכל, אתה מממן את הקיבוצים גם בחלב וגם בביצים, על מה אתה מדבר, ועוד מיליון מאתיים, על מה?

ש. אני מדבר שיש פתרונות לעשות, תן לנו מערכת בחירות אחרת

הרב: אני אגיד לך בא תקשיב

ש. אתה מדבר רק טוב, לא מעניין אותך מה שאחרים עושים, אנחנו נתרכז מה שאתה רוצה לתת

הרב: שמעתי אבל בא תקשיב, כשאני התחלתי את המערכת הזאת, תסתכל בהרצאות הראשונות מבת ים שהתחלתי לדבר, שאלו אותי, אם מרן אומר ואתה אומר אנחנו מעריכים את שניכם, תגיד לי משהו, מה לעשות? אמרתי הבוחר יבחר, למה יגדיל תורה ויאדיר, ככה אמרתי במספר הרצאות, אתה יכול לראות מבת ים הרצאה אחרי הרצאה. אבל ש"ס לא התאפקה, היא חששה לכסאות, אז היא התחילה ללכלך, שלחו את הרב דוד יוסף לבית כנסת שלי לפגוע בי ולומר, לא לבחור במפלגה של שקל לחם, ואלה שסטו מן הדרך, הוא משווה אותי לאמסלם, חוצפה שאין כדוגמתה. אתה בא לבית כנסת שלי, אני אלך ליזדים ואני אדבר נגד מפלגת ש"ס? אל תבחרו במפלגת ש"ס בגלל שהם אוכלים לחם ב-5.40, אני אעשה כזה דבר? זה חוסר טקט, זה לא דרך ארץ, זה בושה לתורה. לבוא לבית להתריס ככה? מה קרה? אנחנו אויבים? אתמול עזרתי להפיץ את הספרים שלך, תלמידים שלי קוראים את הספרים שלך, אמרתי להם לא לקרוא? אז איך אתה מעיז לבוא? אין בושה כי מבינים שיש איך קוראים לו, הפסד אולי. המתנתי ועוד, ראשי ישיבות מצלצלים אלי בחורים בעלי תשובה שלי ואומרים שראשי ישיבות מדברים בגנותך ומקללים אותך, בתוך הישיבות, ואומרים שאסור לשמוע לך, אתמול בקול בערמה העלו אדם נבל בשם יהודה אבידן, עבריין שהבן אדם הזה אתה מבין הורשע בפלילים, והבן אדם הזה קורא לי פרא אדם, והשדרן לא חוסם אותו. ובלילה חוזר וחוזר על הדברים. אתה רוצה שאני אמשיך להגיד רק טוב ושיקללו אותי כל היום? אין דין כזה בתורה, עם תמים תתמם, עם עקש תתפל, עם נבר תבברר, גמולו יבוא בראשו. אם הם הולכים לשלום ואני ישבתי עם אנשים שיהיה שלום, בינתיים אני לא רואה שהם עושים שלום, וקול בערמה זה המתסיס הכי גדול, לכן הם מעלים אנשים רק שיבזו ויקללו ולא חוסמים אותם. הרי אם אתה שומע מישהו מקלל רב, אם יקללו רב חס ושלום פלוני אלמוני, שהוא מש"ס, יתן לו מישהו להמשיך? יגיד עליו מילות גנות ויוציא אותו מיד, איך אתה מאפשר לו להמשיך לדבר? מאי נייחא לך בכך? אתה רוצה, הזמנת את זה, תכננת את זה, לכן ככה נראים הפנים, אין לי ברירה, דוחקים אותי לפינה שאני חייב להגיב. אתה רוצה ללכת בשלום, בא אחד נותן לך סטירה ועוד סטירה ועוד סטירה ודוחק אותך לפינה, כמה כאפות אתה מוכן לקבל? עכשיו מאשימים אותך בדברים ואין לך זכות תגובה, ממציאים עליך עלילות ואין לך זכות תגובה, זה חמור לאין שיעור, אתה חייב להגיב, ולא נותנים לך את השדה לדבר. אז מה תעשה? לא משאירים ברירה.

ש. אני שמעתי קיבלתי, אני אומר אמונה ובטחון ויש לך שני קולות מעין צבי,

הרב: תודה מתוק, אשריך. 
תן לבחור פה לדבר, תן לו לדבר.

ש. אני אומר שאתה עושה את הדברים הכי טוב שיש באמת, מכל הלב, אני לא נותן מחמאות בד"כ. והעקרון הוא שלמה לא מלכדים, כל הרבנים למיניהם, עזוב ש"ס וזה, יש ליצנים מכל מיני, עזוב אותם בצד, אני אומר, האנשים אנשי האמת, למה הם לא לוקחים יוזמה אחד מכולם, מכל הרבנים, ומלכד את כולם, רק ה' יתברך לא הוא לא היא לא אתה

הרב: אז אני אומר לך ששלחתי ליהודית שליח שילך ויגיד לה שלא כדאי להמשיך בדרך שהם הולכים, שיעצרו, והיא לא רצתה, בסוף לחצו עלי אמרה שתשקול עד מחר, והמחר כבר עבר לפני יומיים והם ממשיכים ביתר שאת ברדיו שלהם לדבר נגדי בלא הפסקה, יש גבול כמה בן אדם, בכל אופן אני מייצג ציבור גם בלי פוליטיקה, ציבור שנפגע, אתה יש לך נגיד ילדים, הם שומעים שפוגעים באבא שלהם, זכותם להגיב או לא? יש לי תלמידים בכל רחבי הארץ והעולם, שומעים שפוגעים בי זכותם להגיב? לא נותנים להם להגיב, מאות אנשים רצו לעלות אתמול להגיב, לא נתנו להם. היה עכשיו בככר השבב סקר, איזה מפלגה יותר, היה כתוב כח להשפיע 43, ש"ס 35, הורידו, בקול ברמה, סליחה באתר קול ברמה, היה שמה 43 כח להשפיע, 35 היה ש"ס, הורידו את הסקר. מה הם יראו שהבוחרים שנמצאים אצלהם באתר רוצים לבחור בנו יותר מש"ס? מורידים. היה עלי איזה עשר כתבות כבר, קיבלו הוראה מלמעלה הורידו את כולם, אין יותר כתבות על אמנון יצחק רק מלפני שנה, חוץ מאלה שעלו ביומיים האחרונים. ככה זה עובד, ככה זה עובד. יש פה רצון לא לתת לשום אדם לקום ולעשות ולפעול בשביל הציבור. יש מזל שלא אומרים גם שאסור להחזיר בתשובה, עוד מעט יגידו גם אסור להחזיר בתשובה, כי יש לנו מחזירים בתשובה משלנו, מה פתאום אתם באים? איפה נשמע דבר כזה?? 
כן, לנשים אמרו שאלה, איפה הנשים? אני לא רואה איפה. רק רגע, רק רגע, מארגנת ההרצאה מח"ל רוצה לדבר, בבקשה רק שניה.

הרב: הלו

ש. כן

הרב: ערב טוב, אני הזכרתי את השם של הבן בהתחלת ההרצאה, תסגרו שמה את האינטרנט. שרון בן ברכה ואליהו שרעבי רפואה שלמה מהרה. כן, את שומעת אותי?

ש. כן, שומעים אותי עכשיו?

הרב: כן מקוטע אבל דברי

ש. שרון בן אליהו וברכה שרעבי זה גיסי, הוא בן 35, הוא כרגע ממש נלחם על החיים שלו, ז"א שהסיכויים קלושים ורק ישועה וחסדי האל יצילו אותו, יש לו שלשה ילדים מאד קטנים, בת אל בת ארבע וחצי שנים, דינה בת שלש שנים, ישראל בן ארבעה חדשים בסה"כ, ואשה בשם חנה שכרגע ממש נקרעת בין טיפול בבעלה לבין שלשת הילדים הקטנים. מה שקרה זה שלפני שלשה שבועות בסה"כ התגלתה אצלו מחלת הסרטן שלא נדע בשלב מאד מאד מתקדם, סרטן נדיר והכי אלים שיש, קוראים לו סרקומה... למי ששמע את השם הזה, והוא הגיע במצב של תת תזונה, וממש מרוב שהמצב שלו כל כך קשה אי אפשר להתחיל אפילו את הטיפולים הכימותרפיים, הרופאים כבר לא יודעים מה לעשות, עלינו לכל הרבנים שרק אפשר, לרב פירר ואי אפשר להגיד את כל הזה, ויש שמה ממש ארגון של יהודים ורבנים ונכנסים ואנחנו מבקשים מאד מאד שכל אחד ינסה לקחת על עצמו איזה משימה ובאמת לכוון שמי שלמעלה באמת ישמע ויציל אותו, זה בחור שמאד מאד אהוב על כולם, מי שעכשיו היה חולה בבית חולים ..... הוא לפני שלש שנים חזר בתשובה ועובד מאד קשה לפרנסתו וכולם מסביבו, אנחנו מאד מאד ממש ממש מקוים שאולי ההרצאה הזאת וכל מי ששומע וינסה לחזק, אולי נזכה לנס חנוכה ויצילו אותו, אז ממש ממש חשוב לנו שתשמע את הסיפור, כי אי אפשר להסתכל לבן אדם, הבן אדם מאד ... וירד 15 קילו בסה"כ בשבועיים, זה קשה, מראה שקשה לראות, והאמא שמה נקרעת ובעלי שמה וקשה לנו, אין כאילו זה ממש צריך ישועה מה' ובאמת אם אפשר שיכוונו הלואי בעזרת ה' שנזכה.

הרב: בעזרת ה' אנחנו נשתדל שיקבלו פה קבלות, בסדר?

ש. בסדר בסדר, תודה רבה לכולם, תודה.

הרב: להתראות. 
כן, אז מי שמוכן לקבל עליו ללמוד שתי הלכות לשון הרע כל יום במשך חודש לרפואתו של החולה, אם אפשר להרים את היד זכות זאת תעמוד לו וגם לכם תעמוד, בעזרת ה'. תבורכו מן השמים. מי שרוצה לשים ציצית בעזרת ה' לרפואתו הנה תן להם ציציות לרפואה, קח, אני אגיד לכם, אני אגיד לכם רק רגע. תן את זה לנשים, אם הן רוצות כיסוי ראש לרפואתו בבקשה. וכיפות, הנה תעבירו כיפות אחד לשני, תחלק להם, תחלק. השם שלו שרון בן ברכה ואליהו שרעבי, כן, עוד שאלה למי יש? פה שורה שניה תן לו. פה שורה שניה.

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. הרב דיבר קודם על הרב דוד יסוף שהוא הגיע לבית הכנסת של הרב ודיבר נגד המפלגה, זה לגיטימי שהרב כעס מאד, אבל אפשר להבין לכאורה את הצד השני כי ש"ס טוענים, בעצם הרב טוען שאני לא לוקח מש"ס, לי יש שמונה תשע מנדטים ואם אני יוצא לעבודה אז זה גם 17 מנדטים, אז למה לא, למה שלא תתרבה התורה. אני לא מאמין שש"ס תתנגד לדבר כזה, אבל אפשר להבין את הצד השני, לכאורה ש"ס טוענים למה אם יש לרב שמונה תשע מנדטים, למה הרב נכנס לבית הפרטי של ש"ס, בדיוק כמו שהרב דוד יוסף נכנס לבית הכנסת של הרב

הרב: לאיזה בית פרטי אני נכנס?

ש. לכאורה שהרב קם במפלגה, אז כל, לא כל אבל מרבית הדתיים והחרדים פה בעיר היו מצביעים לש"ס

הרב: אתה לא שומע ששני שליש מהאנשים במשך עשרות שנים זה שלי? אז איך אני נכנס לבית של ש"ס

ש. לא, אני דיברתי הרב על פוליטיקה מפלגה

הרב: שמעתי, אני מדבר על פוליטיקה מפלגה. הבוחרים הם בוחרים

ש. למדינה, למדינה

הרב: הבוחרים הם בעלי זכות הצבעה, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה. כל אחד מציע את מרכולתו וכל אחד יכול למכור

ש. אמן

הרב: לא יכול שלדוגמא אם הרב דוד יוסף יש לו ספרים, הוא יכול למנוע ממישהו אחר שיש לו גם ספרים לקנות, אז אני רוצה למכור את המרכולת שלי, הוא מוכר את שלו, ומה זה מפריע? מי שרוצה לקרוא בספרים שלי יקרא מי שרוצה בשלו, מי שרוצה לבחור יבחר בי

ש. אבל הרב אמר בתחלה שלרב יש שתי מנדטים והרב לוקח את שאר המנדטים מהעם החילוני בא נגיד, נקרא לזה ככה

הרב: לא, אני אמרתי שרק אני מסוגל להביא מהחילונים

ש. מהכיפות השקופות

הרב: נכון, רק אני מסוגל כי הם שייכים אלי, ז"א אלה שנמצאים בש"ס שני שליש שלי, וחוץ מהם יש את האנשים שאני יכול להביא שהם לא בחרו בש"ס ולא יבחרו, והם גם יבחרו במפלגות אחרות חילוניות אם לא יבחרו, אם לא יהיה מפלגה שלי הם יבחרו בחילוניות, אז יתרבו החילוניות שיהיו נגד התורה, וממילא ש"ס עם אגודה שלא הספיקו לבטל את הגזרות, לא יוכלו לעמוד גם עכשיו. וביבי אמר שהוא מעדיף לא להיות עם החרדים הפעם, ז"א אם יהיה לו מספיק מנדטים הוא לא רוצה את הרגע'רס של החרדים שכל פעם השמאל תוקף אותו כי הוא שבוי אצלהם ונותן להם מה שהם רוצים, אבל אם יהיה כח יותר חזק נוסף, לא תהיה ברירה, שום מפלגה, שום קואליציה לא תקום בלעדינו. ז"א אנחנו ננתב את המדינה לאיפה שראוי להביא אותה, אז לכן חייבים עוד כח, והכח הזה הוא לא על חשבון הוא בתוספת.

ש. אמת, אבל למה שהרב לא ישאר במקום שש"ס לא נמצאים ואז הם ביחד

הרב: אמרתי אחרי זה,

ש. הם ישארו ה-11 שלהם והרב יביא את התשע שלו אז יהיה עשרים

הרב: אני לא מתכוון לעמוד בתשע מתוק, אני מדבר על 18

ש. הלואי בעזרת ה' גם 25

הרב: אבל רק רגע אני אסביר, אני לא נכנס לאף אחד, אני אומר את המצע שלי, אני לא אומר אל תבחרו בש"ס כמו שש"ס אומרת אל תבחרו כח להשפיע

ש. אבל הרב מגיע לבין שאן ויש פה אנשים

הרב: אז מה אתה רוצה, לאן אני אגיע? אם יש פה שניים ש"ס ושמה ארבע אני לא אלך?

ש. אבל זה חרדים וזה חרדים

הרב: מה הקשר, לא הבנתי, החרדים חלקם שלי
ש. אבל זה מה הרב טען, אם ש"ס

הרב: אתה יודע מה זה בית כנסת, בית כנסת זה שלי, יש לו בית כנסת ולי יש, לו יש יחווה דעת ולי יש את הבית כנסת שלי, יביע אומר, בסדר? אני לא נכנסתי אליו לחצר בבית, שלא יכנס אצלי לחצר לבית ויבוא להתריס, בכל עיר שילך, שידבר, כל נציגי ש"ס מדברים בכל הארץ, בכל הבתי כנסת, בכל המוסדות ובכל הישיבות, אני לא יכול להכנס לשם, אני יכול רק ללכת להרצאות לדבר, כוחי להופיע הוא מזערי לעומת ש"ס, מזערי, אז מה הם מפחדים? למה הם פוחדים? הרי אני

ש. אני חושב שאם הרב היה עשרים שנה בפוליטיקה וש"ס היו קמים ונכנסים לערים של הרב

הרב: לא, לא, עובדה שנתתי להם את כל הבעלי תשובה, לא יצרתי קהילה מסביבי, לא בניתי מוסדות שיכולתי להתעשר מהם כמו אחרים, לא עשיתי כלום, נתתי לכולם ליהנות מהפירות שלי ללא תגמול, יש יותר נקי כפיים מזה?

ש. יישר כח

הרב: תודה. אז אני לא אמרתי הם לא, וגם לא אמרתי אל תבחרו ש"ס

ש. וגם הם לא אומרים לא לרב

הרב: הם אומרים, כי זה מה שאמר דוד אצלי בבית, אל תבחרו במפלגה של לחם בשקל,

ש. הכוונה היא שהשסניקים לא יבחרו ברב ואז נהיה ביחד

הרב: לא הבנתי, אתה קובע לאנשים מה לבחור, בגלל שבחרו בך פעם אז נגמר, מי שיבחר בי פעם אחת אסור לו ל עבור? מי שקנה אצלי פעם דיסק אסור לו לקנות במקום אחר?

ש. אז למה שהרב לא יעבור על נתח אחר ברב, כמו שהרב אמר כיפות שקופות וכו' שש"ס לא יכולים להגיע

הרב: מותק, אני עובד בשביל כל העם, ובסוף, בסוף הסברתי לך, גם אם יעברו אלי כמה הם ישארו אצלי, זה אותו דבר בדיוק, מה ההבדל? באו עשרה אורחים לעיר לבית שאן, שניים הלכו אליך שמונה באו אלי, שניים מהשמונה עברו אליך, מה הבעיה, שנינו הכנסנו אורחים, אותו דבר. תהיה בריא.

ש. שאלה אחרונה הרב, דבר אחרון, אחרון, למה הרב חושב שיוכל להשפיע יותר מה-11 כסאות שיש לש"ס

הרב: הצלחתי להשפיע בלי קול אחד ובלי כסא

ש. אבל לא בפוליטיקה, לא ביבי נתניהו וכרישים כאלה

הרב: מי שיש לו כח הכרישים בשבילו דגיגונים, אני, אני יוצא נגד התשקורת השכם והערב, ולא הצליחו נגדי, רק הרימו אותי, למה? הם רצו להפיל אותי, אמרו עלי דברים קשים ואיומים ומה קרה בסוף, ניצחתי את כולם בבתי המשפט שלהם, ז"א אני יודע לטפל בחבר'ה האלה, ידעתי לטפל בהם גם כשהייתי בחוץ ועוד יותר מבפנים.

ש. הרב טוען שהוא יצליח לבטל את חוק טל?

הרב: הפוך, אני אדאג שיהיה תורתו אומנותו קבוע ולא עם איומים כל פעם. בשביל זה חילקנו את הסרט המנצחים, אתה ראית? מאיים אלף דיסקים, לא ראית?

ש. זה לא פוליטיקה הרב, זה תחומו לרב, אין שני לרב בתחומים האלה

הרב: לא, זה מסייע, כי כל חברי הכנסת החרדים לא יצליחו לעולם וביחד להסביר כמו שאני מסביר

ש. אבל הרב שולח שליחים, לא הרב בכנסת

הרב: שמעת, אני מדבר פה באולפן חרטה טי וי יום יום באון ליין, יש לי עכשיו אולפן כמו טלויזיה בדיוק ואני אדבר קבוע

ש. איפה בכנסת?

הרב: לא צריך להיות בכנסת בשביל להשפיע, הרי איפה מדברים חברי כנסת? ברדיו ובטלויזיה, איפה הם מדברים? אני מדבר בטלויזיה שלי עכשיו שזה אולפן שהוא יהיה באינטרנט, כל העולם יראה, לא רק בארץ, וממילא אתה תראה איה תוצאות יהיו. אני רוצה להקריא לך עכשיו לדוגמא מה כתב לי יהודי מארה"ב היום בעקבות השידור אתמול, שלח לי יהודי שראה, סליחה ששמעת השידור אתמול, אני אראה לך מה הוא כתב לי, תסתכל, תסתכל מה הוא כותב. הוא כותב את זה לירון סיבוני, ירון בוקר טוב מה שלומך? בא תצלם את זה במצלמה, יש מצלמה לצלם מה שאני מקריא? רגע בא תצלם. בא בא הנה, בבקשה. בא תצלם אתה רואה את זה? רואים, תראה לי במסך, תראה לי במסך, כן, עוד תעשה פוקוס תתקדם, עוד, יופי יופי עצור עצור, נו, תסתכל, עכשיו היה קכה רואים. ירון בוקר טוב, מה שלומך? שמעתי אתמול את הראיון של הרב אמנון יצחק ברדיו, אם יהיה לך דיבור עם הרב אם לא אכפת לך להגיד לו חזק וברוך, הרב עושה עבודת קודש ובצורה הכי מכובדת שאפשר, די לסתימת הפיות של הציבור הספרדי, הגיע הזמן שנדע מה הם זכויותינו ונכון שרב הוא ולא משנה מי אבל אין לאף אחד שלטון על הדת, כמו שכתוב אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ, וכמובן מרב שהוא אוהבו לא יתכן שיהיה רב שמי שחולק עליו ז הוא פסול, זו דרכה של תורה? ומי שלא מקבל זאת צריך לבדוק בציציותיו, זה הגיע מהרב משה סוסנא מאמריקה. עכשיו אני אראה לכם מה זה הסברה שאף אחד לא יכול להסביר בכנסת, שימו לב מאתיים אלף דיסקים, גם לכם חילקו, בבקשה.

את השאר תראו בבית קיבלתם את הדיסקים, אז לכן אני אומר לכם יהודים יקרים, בואו תשמעו כמה תשובות שהוא עונה הרב בן ציון מוצפי באתר שלו. 
שאלה, רציתי לשאול ולדעת מה גודלו ושיעורו של הרב אמנון יצחק גדול מזכה הרבים שיש אברכים חוצפנים שמזלזלים בו, מה לענות להם? 
אל תען כסיל כאיוולתו פן תשווה לו גם אתה.

שאלה, לאחרונה אנשים מנסים להוכיח את הרב אמנון יצחק בציבור ושואלים שאלות לא קשורות ולומדים זכות על החוטא, חשוב שכבודו יסביר לאנשים מה הדין בזה
עוון גדול לדבר על מי שלוחם מלחמת ה' ומוסר קדושת וצניעות הדור מפני הפרצות הקשות שיש בו, ואין כוונת דברינו לבקש לאותם ליצנים מחטיאי הרבים שאין להם תקנה כלל אלא דברינו מכוונים אל יראי ה' התמימים והישרים.

שאלה, שלום לכבוד הרב, חבל לקרוא באתרים של רבנים נוספים לא מצטרפים אליך ואל הרב אמנון יצחק במאבקכם, וחבל, הרגשה כמו נח והתיבה לפני המבול, יישר כח אתה מציל את העם. עשרות רבים של כהנים כבר הצטרפו, אך אינם רוצים להצטרף בפומבי, כי המארגנים חסרי המצפון מפעילים איומים ולחצים קשים עליהם, עכשיו קיבלתי ידיעה בטלפון שדיברתי הרגע שבעפולה מאיימים על משגיחי כשרות לא להצביע כח להשפיע. מכל מקום, אומר כאן מפעילים איומים ולחצים קשים עליהם שאין עתיד בניהם ונכדיהם עומד מול עיניהם, שחלק מהם יתדרדר רוחנית אל הכבוד מדומה וממון, בעת פקודה יופיעו כל גדולי הרבנים. אז הוא אומר, אשתי צופה הרבה באתר הרב אמנון יצחק ומתחזקת מאד מכך לאחרונה הוחלט שכדי לצפות בתכנים יש לשלם סכום לשנה, ולדברי הרב אמנון יצחק אפשר מכספי מעשר, האם מותר מכספי מעשר? תשובת הרב, בן ציון מוצפי, כן.

שאלה נוספת, שלום לכבוד הרב, האם הרב מסכים שנעתיק את התשובות לשאלת שנשאלות בקשר לפעלו של הרב אמנון יצחק ולפרסם באתר של הרב אמנון יצחק למען שילמדו שהמאבק נכון וצודק, תשובה בהחלט כן. כי גורל עם ישראל עומד כאן ולפרסם בהחלט את פסקי הרבנים בעבר שאסרו להופיע בערבי שירה ולהוכיח שהזמרים עבריינים גמורים הם. דברי הרב בן ציון מוצפי.

ש. לא שומעים

הרב: נכון, נכון, ויש לי קלטות, יש לי קלטות של אנשים שאוימו שיסלקו את ילדיהם מבית הספר באשדוד, אני לא רוצה להפעיל את זה כי אני לא רוצה להכניס אף אחד, אבל אם חלילה יעשו את מה שהם מתכננים לעשות הכל יהיה פתוח, הסברתי היום לנציגים מסוימים שהגיעו אלי, מה יש תחת ידי, אני לא רוצה לעשות, בפירוש לא, אבל הם מאיימים על אנשים שיסלקו את הילדים ממוסדות, זה חמור מאד מאד מאד. לא, אני לא רוצה, לא רוצה שיכניסו יהודים לבית סוהר, אבל אם הם יעשו, לא זה מוקלט הכל, מוקלט הכל, אבל אם חלילה יעשו את מה שהם מתכננים להגיד לרב עובדיה יוסף שיצא נגדי ושחלילה יגיד דברים שהם לא כראוי ומה שאנחנו פועלים באמת לטובה, אז כנראה שיצטרך מישהו שמה לשלם על זה ובגדול. 
אני מאחל לכולם ערב טוב, ברוכים תהיו לה', תזכו לכל מילי דמיטב, כח להשפיע בעזרת ה' יתברך. 10

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט