mV
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בית שאן 18-1-12

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

בילקוט שמעוני כתוב, שרבי יהודה בן בתירא אומר, "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה", וכי יש לך אדם שמבשרים אותו בשורה טובה והוא לא שמח? אם נולד לאדם בן זכר, או שרבו מוציא אותו מעבדות לחירות, אינו שמח? אז מה זה שכתוב "ולא שמעו אל משה"? אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מהעבודה זרה. עם ישראל שהיו במצרים, לצערנו הרב, עבדו עבודה זרה, והיה להם קשה לפרוש מכך. וזה מה שאומר רבי יהודה בן בתירא, "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה", והיה קשה להם להדבק במצוות.

ונראה לנו שזה מין גוזמא, יותר מידי להגיד כזה דבר על עם ישראל, שהיה להם קשה לפרוש מעבודה זרה, והיכן הדברים כתובים בתורה במפורש, ואיך יתכן לפגוע בעם ישראל קשות לומר דברים כאלה?

גם מה שכתוב במדרש על הפסוק "ויצוום אל בני ישראל", הקב"ה מצוה את משה ואת אהרן אל בני ישראל, אז הוא אומר להם, תהיו יודעים שבני סרבנים הם, טרחנים הם, על מנת כך תהיו מקבלים עליכם שהם מקללים אתכם וסוקלים אתכם באבנים. אז כבר מודיע הקב"ה למשה ואהרן, תדעו עם מי אתם הולכים להתעסק. ואיפה הכתובים האלה ומדוע להכביד כך על עם ישראל ולומר עליהם דברים כאלה? וכי לא מספיק היה להם בעבודת הפרך הקשה?

אלא פסוק מפורש אומר, "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה", איך הבינו חז"ל שהכוונה היא לפרוש מעבודה זרה, שהיה להם קשה לפרוש מעבודה זרה?

אבל רואים אנחנו שחז"ל ירדו לסוף דעתו של אדם בעומק נורא מאד. אפשר לומר בפשטות, אדם שאיננו מתעסק להתעלות בדרכי ההשגחה והבטחון, הרי הוא ללא ספק עובד עבודה זרה. מי שלא משתדל לעלות בעבודת הבורא בקיום תומ"צ ובבטחון בבורא, בלי ספק הוא בבחינה של עובד עבודה זרה. והגדר הוא, מה שכתוב בנביא ירמיה, "אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים", אם עם ישראל עוזב את הקב"ה ולא עובד את עבודתו של  ה' תורה ומצוות, ולא בטוח בה', והולך לחצוב לו בורות בורות נשברים שלא יכילו המים, בשעה שהקב"ה הוא המקור של הכל, אם אתה מזניח את השיבר, אתה הולך לברז הקטן, אם אתה לא בוטח בה' וסומך על המעביד שלך, זה מראה שאתה הזנחת את הבורא והלכת לחפש עבודה זרה. עבודה שהיא זרה לתורה, כי אם התורה אומרת שאם תבטח בה' יהיה לך הכל, מה אתה מזניח את זה והולך למקום וסומך על אדם שגם הוא סומך על הקב"ה? ואין לו מאיפה להבין אם ה' לא יתן לו, אז למה אתה צריך את השכפול אם אתה יכול לקחת מהמקור?

אם עוזבים את המים החיים ממילא נמצאים בבורות השבורים, כל אחד והעבודה זרה שלו. כל אחד והשגעון שלו. אע"פ שבני ישראל היו בשעבוד כזה כל כך מוכנעים תחת יד מצרים, על כל פנים עבדא בהפקרא נייחא ליה - עבד נח לו בהפקרות, ובשביל זה קשה להם לשנות את אורח החיים ולפרוש מעבודה זרה. וחז"ל אומרים, שעבודת כוכבים של אברהם אבינו 400 פרקים היו. היום יש לנו מסכת עבודה זרה ארבעה פרקים, לאברהם אבינו בזמנו היו 400 פרקים של עבודה זרה! תארו לכם כמה סוגי עבודה זרה היו בעולם.

וכל שכן אצלנו, היום בימינו יש עוד יותר, עוד יותר עבודה זרה. למה שהחובת הלבבות, רבינו בחיי בשער יחוד המעשה אומר, שהחנף אין תכלית לנעבדיו, עובד עבודה זרה פחות גרוע מהחנף, למה? עובד עבודה זרה עובד עבודה זרה אחת, נגיד הוא עובד לבודה, משתחוה לבודה, זה מה שהוא עובד. אבל מי שחנף הוא מחניף להרבה אנשים בשביל להוציא מהם את מה שהוא רוצה. אז אלה נקראים הנעבדים שלו, הוא עובד להם, הוא משתחווה להם, הוא מכבד אותם, הוא מפרכס לידם, הוא עושה הכל להשביע את רצונם כדי להוציא מהם משהו. אז הוא עובד עבודה זרה ללא תכלית בלי גבול, כי מכל אחד הוא מחכה להוציא משהו, בעוד שעובד עבודה זרה רוצה להוציא רק מפסל אחד משהו, זה - אין גבול לנעבדיו.

לכן גם החניפות וגם ההקפדה וגם השנאה וגם הנקמה וגם הנטירה, כל זה עבודה זרה, כי התורה אומרת שאסור, לא לשנוא, לא תשנא את אחיך בלבבך, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, התורה אומרת שכל הדברים האלה אסורים, הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, אז אם אתה עושה את מה שהתורה אסרה זה עבודה זרה לתורה. אם האדם לא מרגיש כך, זה בגלל שהוא רחוק מאד, וכשהוא כן מרגיש, קשה לו להודות על האמת. וחוסר הבטחון הוא בגלל חוסר בירור המידות ודבקות להשתדלות, ואף להשתדלות של איסור, ז"א אדם שלא מברר את המידות שלו לתקן אותן, בגלל זה הוא נדבק יותר מידי להשתדלות להשתדל להשתדל להשתדל להשיג את מה שהוא רוצה להשיג בעולם, גם בתמורה להחנפה לבני אדם שהם לא ראויים לכך בכלל, ואין בכוחם להושיעו. והוא מבזבז ומכלה את ימיו לריק, כי מה שלא יגזור ה' שאדם יקבל לא יקבל, גם אם יבטיחו לו כל העולם לא יקבל. רק מה שנגזר מאת השי"ת אדם יקבל גם אם לא ישתדל. אז למה לטרוח? כשעם ישראל היו במדבר ירד מן ארבעים שנה, למעלה מ-300 בשנה למעט שבתות וימים טובים היה יורד מן, לצדיקים איפה היה יורד? פתח האהל, לבינונים איפה? במרחק, לרשעים איפה? מחוץ למחנה. אז זה לא עוזר. ואם אדם משתדל לאסוף הרבה, היה לו י ותר? לא, עומר לגולגולת. ואם הוא שמר יותר - ירום תולעים, לא נשאר כלום, מחר תקבל מחדש, רק עומר לגולגולת. אם זכה מתברך במעיו. ז"א ההשתדלות זה לא בלחפש את הממון או את הפרנסה, ההשתדלות זה רק בקיום תורה ומצוות, ממילא הזכויות שלך יהיו רבות ועל זה מגיע לך. והקב"ה ימציא לך את מה שהוא חייב לך בלי שום ספק. אבל אם אדם הולך ומחפש להשיג את זה בכח עצמו ולא סומך על הקב"ה, הוא פשוט מאד מכלה את כוחותיו ולא ישיג מיליגרם יותר ממה שנקצב לו. ואח"כ כל ימיו תרעומת. כמה השתדלתי, כמה ביקשתי, כמה הפצרתי, כמה אמרתי, כמה הבטיחו לי, שום דבר לא קורה, יש לו תרעומת. תתרעם על עצמך, למה הלכת לטרוח במקום שאין צורך.

דוגמא לעבודה זרה. אדם כועס על ש"צ בגלל זה הוא לא עונה אמן יהא שמא רבה, הרי זה עבודה זרה ממש, וזה דוגמא של עבודה זרה שרק אם אדם יברר ויברור את המידות שלו וילמד מוסר, יהיה אפשרות להגיע לחירות מכל הלחצים של יצר הרע.

אז רואים מפה שאפשר לעבוד עבודה זרה עם כיפה, אתה יכול להיות עם כיפה, שומר שבת ועובד עבודה זרה. מהי העבודה זרה? המידות הרעות שאתה מתהלך על פיהם ולא מתקן אותם.

דבר נוסף, עוד דבר חמור - ליצנות, ליצנות, אנשים חושבים שליצן זה רק מי שצוחק ומצחיק או מספר בדיחות, לא, תיכף תשמעו את הגדר של ליצן, ליצן - לץ על פי התורה.

כתוב "ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים", הקב"ה מודיע למשה שהוא יקשה את ליבו של פרעה, אמר רבי יוחנן, מה שכתוב כאן בפסוק, מכאן פתחון פה למינים, המינים הכופרים יבואו ויאמרו, לא היתה ממנו אפשרות לעשות תשובה, אם ה' הקשה את ליבו אז פרעה היה מסכן, הוא לא יכול היה לעשות תשובה, שנאמר "כי אני הכבדתי את לבו". אמר לו רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, יסתם פיהם של המינים, אם הם טוענים ככה יסתם הפה שלהם, למה? כתוב "אם לליצים הוא יליץ, שהקב"ה מתרה בו באדם, פעם ראשונה, שניה ושלישית ואם אינו חוזר בו הוא נועל ליבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אז ה' נותן צ'אנס שלש פעמים, ואם הוא לא רוצה לחזור בו הקב"ה נועל את לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו על מה שהוא מתעקש. נועל זה לא אומר שהוא לא יכול לחזור בתשובה, יש מנעול - תפרוץ אותו.

הנה בדברים האלה ברור שפרעה נקרא לץ, שהרי נאמר ע"י ריש לקיש, אם ללצים הוא יליץ, אתה מתלוצץ - אני אתלוצץ עליך, אתה חושב שאתה יכול הלגיד לי לא לא לא לא, אז אני גם יגיד לך לא לא לא, גם אם תרצה לשוב בתשובה אני אסגור לך, אני אנעל לך, אתה מתלוצץ - אני אתלוצץ עליך. אם לליצים הוא יליץ, מפה רואים שנקרא פרעה לץ. לא קראו לו עקשן, לא קראו לו כופר, לא קראו לו רשע, אלא לץ, מה טעם הדבר? שכל הרשעות והעקשנות של פרעה נבעו ממקור אחד, מהו המקור? שהיה דוחה את האמת ומתעלם ממנה. מי שדוחה את האמת ומתעלם ממנה נקרא לץ. למה אתה לא רוצה להכיר את האמת? למה אתה לא מברר את האמת? נקרא לץ, והקב"ה עליו מתלוצץ. אח"כ הוא מחפש לצאת מהמצב שהוא נכלא, וצריך לעבוד קשה בשביל להשתחרר. לכן, כיון שהוא דחה את האמת וביקש להתעלם, נקרא לץ.

גם אבימלך נקרא לץ, מאיפה אנחנו יודעים שאבימלך נקרא לץ? משום שעל אברהם אבינו כתוב "ובמושב ליצים לא ישב", כי אברהם התרחק מאבימלך, מאיזה טעם? במושב ליצים לא ישב, שבמקום שהיה אבימלך זה נקרא מושב ליצים. לא מצאנו שהיה אבימלך מתנהג בליצנות, רק היתה ביקורת עליו שאנשים שלו לא התעניינו בהכנסת אורחים, ובמקום זה התעניינו באשתו של אברהם. הרי שהעלמת עין זה נקרא ליצנות. ההתעלמות והעלמת עין מן האמת נקראת ליצנות, כיון שהוא מתחמק מלעשות מה שמוטל עליו או להכיר מה שמוטל עליו, ועושה עצמו כמי שאינו יודע זה נקרא לץ.

כמה אנשים מתעלמים מן האמת ולא רוצים לדעת, ומה הם נקראים? כמו פרעה - ליצים. ומה ה' עושה להם? נועל להם את פתחי התשובה, ואח"כ הם צריכים לפרוץ את הדלת וזה לא קל.

מה היתה ליצנותו של פרעה? שהוא הקשה את לבו ולא רצה להכיר את הקב"ה ודחה את כל התוכחות, כל מה שנתן לו מכות משה רבינו, בהתחלה היה אומר כן כן כן כן, ואח"כ מתעלם שוב. כן כן כן כן אני משלח, וחוזר שוב. זה נקרא לץ. וכך נסתמו לפניו דרכי התשובה כדי שיבוא על גמולו הראוי.

חז"ל אומרים, שגם אצל עשיו הליצנות היתה בו, והיא גרמה שיעבירו אותו מן העולם. ומסופר בתנא דבי אליהו, שעמלק שאל את אביו אליפז, שאליפז היה בן של עשיו, אז עמלק שאל את אביו אליפז, מי יירש את העולם הזה והעולם הבא? ואליפז אביו אמר לו, ישראל, הם ירשו את שני העולמות, לכן לך ותשמש לישראל, כדי שיהיה לך חלק לעולם הבא. שאם הגויים משמשים לישראל ועוזרים לישראל, יהיה להם חלק לעולם הבא. כששמע זאת עמלק, מיד יצא להחריב את העולם ולהלחם בישראל, במקום לשמוע לאביו יצא נגד, וזו נקראת ליצנות, למה? כיון שהוא התעלם מן האמת ונמשך אחר הדמיון.

כתוב במדרש, היאך ברא הקב"ה את אלה? מה זה שכתוב "כובד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם, יש כובד אבן, יש הרבה אבנים בעולם, הרבה סלעים, הרבה הרים, ויש נטל החול, אתם יודעים כמה חול יש בכדור? הרבה מאד חול וכבד מאד. אומר הקב"ה, כל זה קטן עלי להרים ולשאת. כובד אבן ונטל החול קטן עלי, כעס אוויל כבד משניהם, רק לשמוע את האוויל, את השטויות שלו, את הטענות שלו, את הליצנות שלו זה כבד הרבה יותר מנטל החול ומכובד האבן. למה? משום שחותמו של הקב"ה הוא אמת, ולכן אינו סובל מה שהרשעים עושים את עצמם כאילו אינם מכירים את האמת, ואפילו בשעה שהם נאלצים להודות מחמת הניסים שהם רואים, מיד מיטשטשת בקרבם האמונה וחוזרים לסורם מהר, כמו שכתוב במדרש, שהרשעים כל זמן שהם בצרה מכניעים את עצמם, כשהצרה עוברת - חוזרים לקלקולם.

בזמן מלחמת המפרץ הגיעה אשה חודש אחרי המלחמה וביקשה שאני אתיר לה נדר. מה הנדר? היא אמרה במלחמה נדרתי נדר, מה היה הנהדר? שאני אשמור שבת, עכשיו נגמרה המלחמה אני רוצה להתיר את הנדר. ליצנית! מה זה לנדור נדר לשמור שבת? מהר סיני כולנו נשבענו שנקיים את המצוות, טרם ירידת הנשמה לעולם נשבענו לקב"ה שנקיים את המצוות. ז"א אי אפשר לנדור על שבועה, אתה מושבע ועומד מהר סיני, אז מה זה נודר נדר לקיים מצוות? אתה מחוייב. אתה עומד ומושבע, אתה עושה טובה? אלא מה, זה ליצנות.

עכשיו נוכל להבין דבר שכתוב במדרש על הפסוק, "ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתך ארצה", באמצע ירידת הברד במצרים במכת ברד, מה קרה? כתוב "ויחדלו הקולות כי עם הנפילה של הברד שזה היה בלוקים של ברד עם אש מתלקחת בפנים, "ויחדלו הקולות והברד והמטר לא ניתך ארצה", מה פירוש? זה נעצר. הקולות חדלו באמצע, והברד לא ניתך ארצה, נעצר. ופירש המדרש, שהקב"ה תלה אותם, גם את הקולות וגם את הברד ברפיון, ומתי ירד? זה ירד בימי יהושע על האמוריים, שנאמר "וה' השליך עליהם אבנים גדולות, והשאר שהיו בשמים ירדו עוד מעט על גוג ומגוג בימות משיח. והקולות היו תלויים, ואימתי ירדו? בימי אלישע מתי ירדו כבר? בימי אלישע על מחנה ארם, שנאמר "וה' השמיע את מחנה ארם קול רכב, קול סוס, קול חיל גדול, אלה הקולות שחדלו בזמן מכת ברד במצרים. והדבר תמוה, למה צריכים להשאיר ברד וקולות באויר, וכי ה' חסר לו ברד? הוא לא יכול לייצר ברד? הוא לא יכול להפעיל קולות חדשים טריים מה שנקרא, למה הוא צריך לשמור את הברד ממצרים ולהוריד אותו בשתי נגלות? עד עכשיו הוא שומר את זה עד גוג ומגוג, למה צריך?

ביאור הענין, כיון שהרשעים ממהרים לשכוח את הפורענות, שהיא מיועדת לאלה שבאים להרע לישראל, והם לא זוכרים את הניסים והנפלאות שהקב"ה עשה לישראל שהוציא אותם ממצרים, ולא זוכרים אומות העולם מסביבנו את העונש הכבד שהגיע למצרים שבשעתו זה הפיל פחד על כל יושבי תבל, כמו שכתוב "שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת", אם היו אומות העולם שמים לב למה שקרה למצרים, היו נזהרים מלהכוות בגחלתן של ישראל. אבל כיון שעכשיו הם מעלימים את העין מזה, ה' מביא עליהם את העונש מאותו ברד שירד על המצרים, דווקא מאותו ברד, כדי להורות להם שמה שהסירו מליבם - סופם של מצרים זה שגרם להם למפלתם. אם היו לומדים אתה לקח ממצרים לא היה נופל עליהם ברד, אתם לא זוכרים את זה? מאותו ברד שאתם זלזלתם ולא למדתם את הלקח, אתם תקבלו את המכות.

האדם הוא בעל שכל והכרה, והוא מוכרח בסוף להגיע או ע"י הכרת האמת לאמת, או בעל כרחו הוא יגיע לאמת, יש אפשרות או שנבחר להכיר את האמת מרצוננו, או שחלילה ה' יכריח אותנו להכיר את האמת. "כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגיפותי אל ליבך ובעבדיך ובעמיך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ", אם האדם יתחזק תמיד בהכרה ויעבוד את ה' בכל יכלתו, הוא יהיה זריז ונשכר. אבל גם הלץ שפורק מעליו עול מלכות שמים מוכרח לבוא להכרת האמת בעל כרחו כמו אצל פרעה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתלוצץ יסורים באים עליו. למה מתלוצץ באים עליו יסורים? כי מי שצוחק, כל מה שאתה מוכיח אותו הוא מוריד בצחוק. אתה אומר לו דברים רציניים הוא מלגלגל עליך, אתה אומר לו משהו הוא אומר זה מזכיר לי בדיחה, אתה לא יכול עליו, מה שתגיד לו דברי תוכחה זה מחליק מעליו. אז מה העצה? רק שהקב"ה יתן לו מכות ויסורים וכשמקבלים את זה אי אפשר לצחוק.

לכן אדם צריך להזהר מאד שלא יהיה בגדר לץ, כי נכונו שפטים ללצים. וחבל. אז שלא נתקרב לדרכם של הרשעים שנמשלים לאפילה, ומסירים מעצמם את אור השכל, ולכן מזהיר אותנו חגי הנביא, "שימו לבבכם על דרכיכם".

ובפרט, בשעה זו שמתכוננים להפציץ את איראן, ואנחנו קרובים מאד להכרעה, ואל תופתעו אם בזמן הקרוב יתרחשו דברים שכבר דיברתי עליהם בשנים האחרונות, ואחת מהסיבות שביבי הפסיד את האימון הגדול עכשיו עם ארה"ב, כי הוא לא מרוצה עם מה שאובמבה מתנהל בתקופה האחרונה, ולכן הרשה ליעלון לפתוח את פיו כנגד ההתנהלות של אמריקה וגם לליברמן, וכמובן שהכל בידיעת ראש הממשלה - ביבי, וזה דבר מדהים שפעם ראשונה ישראל מסרבת לעשות תרגיל צבאי גדול עם ארה"ב ועוד בשעה שאנחנו מאויימים בעשרות אלפי טילים. כיון שהסנקציות לא מגיעות לתכלית, וכיון שאלה שרוצים להחריף, האמריקאים והאירופאים זה רק בעוד שנה, ואחרי שנפל שמה המל"ט, האמריקאים לא עשו כלום כדי לחלץ אותו או להפציץ אותו, בקיצור פה בארץ מרגישים שנח יהיה לאמריקאים אם האיראנים כבר ישיגו את הפצצה, ואז יגידו זה כבר מאוחר, אין מה לעשות, ואז ניתן לכם ברית הגנה גרעינית שאם תותקפו נגן עליכם, מה שישראל לא רוצה ורוצה לחיות בזכות עצמה, אז לכן ביבי רוצה ללכת על מהלך לבד. ומי שלא מבין את ההשלכות, הם לא כל כך ברורות שנצא עם ידינו על העליונה לגמרי, גם אם תהיה הצלחה במאה אחוז, אבל תהיה התקפה עלינו גם במאה אחוז, ובאלפי טילים, וזה לא פשוט, בכלל לא.

אז חשוב לא להיות בגדר עובד עבודה זרה ולא לץ, כי אם כן נכונו לנו חלילה שפטים, כמו שלמדנו. ואז חלילה ימצא המקום ברוך הוא מקום להפרע מאיתנו, וזה לא משתלם, כי בשעה שמידת הדין מתוחה על ישראל אז המשחית לא מבחין בין צדיק לרשע. רק צדיק גמור יכול להנצל, או בעל תשובה גמור. אז זה לא פשוט, וכדאי להיות כזה כי אחרת אין הבטחה לאף אחד.

אז מה החלטנו לעשות בעת הזאת? ביקשתי מכל הקהל, כל מי שיכול להתענות ארבעים יום תענית ברציפות למעט שבת וראש חודש וט"ו בשבט, ארבעים יום כאלה שקולים כנגד שלשה ימים רצופים, לא אוכלים ולא שותים לא אוכלים ולא שותים שלשה ימים ושלש לילות, שזה קשה מאד לבן אדם לעשות שלשה ימים רצוף, וארבעים יום רצופים שזה מעמוד השחר עד צאת הכוכבים שזה היום בערך 12 שעות, ארבעים יום כאלה רצופים עם הדילוג של שבתות ור"ח וט"ו בשבט, זה נחשב כמו שלשה ימים. והתחלנו מיום ראשון ויש כבר מאתיים איש שקיבלו על עצמם תענית כזאת, ואנחנו רוצים להגיע לאלף, כולל נשים חוץ מיולדות ומיניקות, ואז תהיה תפילה גדולה מאד בתום הארבעים יום להצלת עם ישראל, לתיקון התאוות שלנו והקטנת השפעת החומר והיצר הרע ועליה רוחנית שלנו מעצם התענית, וכפרה על כל עוונות וחטאת נעורים שלנו, ואז בתפילה כזאת שפונים לפני הקב"ה מובטח שמי שמתענה ארבעים יום תפילתו נשמעת. ואם יהיו אלף איש, זה דבר אדיר שאין כדוגמתו, ואני אסביר מה זה אומר. מאתיים איש בערך זה תענית של כמעט עשרים שנה רצוף! זה 8000 ימים! ז"א זה הרבה הרבה הרבה זמן, זה יותר מעשרים שנה כאילו בן אדם צם רצוף בלי הפסקה. והדבר הזה נחשב מאד בשמים, שהרי אם אדם בולם את פיו, אוכל מקערה או מצלחת ולפני שהוא מסיים הוא מניח שתי כפיות ולא מסיים, זה נחשב לו תענית של יום אחד, סעודה שהנאתך - הנח ידך ממנה. אתה כל כך נהנה מהסעודה, אומרים חכמים, לפני שאתה בולע את הכל תניח את היד לפני כן, תשאיר משהו, אוכל והותר, ואז זה נחשב תענית של יום אחד. אז אדם שמתענה יום שלם ומניח את ידו מכל הסעודות, מה שכרו? ואם זה ארבעים יום רצופים זה דבר אדיר, קודם כל אתה גיבור בקנה מידה שאתה לא מכיר, כי אתה כובש את יצרך ואתה לא נותן לו לדחוף לך נשנושים כל היום ולרוץ כל הזמן למזווה או למקרר, וכל הזמן כל הזמן להיות עסוק בעצמך בפיטום אישיות שלך. ואתה מצליח לשלוט על עצמך 12 שעות, ואז אתה אדון לעצמך לעשות את מה שמוטל עליך. אתה לא מוגבל. ועושים את זה אברכים ועושים את זה בעלי בתים ועושות זאת נשים מתוך המאתיים יש כבר כעשרים נשים שקיבלו על עצמן מהארץ ומחו"ל, ואני מקבל טלפונים כל הזמן של אנשים שרוצים להצטרף למעגל הזה. זה דבר גדול מאד שיועיל לנו לכלל עם ישראל כמה שירבו. למרות שעל פי דין ועל פי ההלכה אנחנו לא מחוייבים בתעניות כאלה בימינו, ואם אדם עמל בתורה באמת באמת זה יותר חשוב ויותר נאות למי שלומד תורה וכו', אבל בשביל למגר את היצר מתוכנו ולהשתלט עליו, ובפרט שאנחנו בזמן של שובבי"ם ת"ת שעכשיו זה הזמן של התענית על החטאת נעורים, אז בכלל זה הזמן. והסיום  יוצא בפורים, בתענית אסתר, כשאנחנו התחלנו זה נגמר בדיוק בפורים, ומה היה בפורים? ההצלה הגדולה של ישראל, בזכות מה? "לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלשת ימים לילה ויום", וזה היתה ההצלה של עם ישראל מהמן, וזו ההצלה שאנחנו רוצים לעשות כנגד אחמאדניג'ד. אז מי שרוצה לקבל על עצמו בעז"ה תענית ארבעים יום יקובל ברצון ויקבל ברכה ביחד. וגם אלה שצופים בנו ורואים ושומעים כרגע באינטרנט, יכולים לצלצל למספרים הבאים: 050-6500666, 050-5256070, יצלצלו, ישאירו באס אם אס את ההודעה ויצטרפו למנין הזה בעזהי"ת וזכות המצוה הזאת תגן עליהם ועל בני ביתם מכל צרה וצוקה ונגע ומחלה ומלחמה. אמן. אתם בקושי עונים כאילו אתם כבר אחרי ארבעים יום, אמן. תודה רבה.

למי שיש שאלות בבקשה. הנה יש כבר יהודי שמצלצל כבר מכפר סבא, בבית שאן אוהבים לאכול אני מבין, כן? מה אתם אוכלים שאתם לא רוצים להפסיק? פיצה? נחמד. כן.

 

 

ש. ערב טוב הרב,

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי לציין שאני כבר נשואה שנים ב"ה, ויש לי ילד בן עשר וחצי ב"ה ואני רוצה שהרב יתן לי ברכה לזרע של קיימא בעזרת ה', ומאז אני לא נפקדת, ואני רוצה ברכה מהרב לזרע של קיימא.

 

הרב: תקבלי על עצמך ללמוד חצי שעה ספר שערי תשובה במשך שלשה חדשים כל יום כולל שבת וחגים, ובעלך ילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף, שעתיים רצופות בתענית דיבור הוא לומד תורה חוץ מתהילים, וחוץ משניים מקרא ואחד תרגום, שלשה חדשים כולל שבת וחגים.

 

ש. מה אני צריכה בדיוק לעשות?

 

הרב: ללמוד ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים כל יום חצי שעה.

 

ש. בעזרת ה'.

 

הרב: ובעלך שעתיים רצופות בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים, כולל שבת וחגים

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: ויום זה נחשב מהבוקר שקמים עד שהולכים לישון. ואם מפספסים יום אחד מתחילים מחדש. אז לא כדאי לפספס, בסדר?

 

ש. בעזרת ה' הרב, הרב יכול לברך את אילנה בת שרה לזרע של קיימא גם כבר שנים שאין לה ילדים

 

הרב: אבל עוד לא ברכתי אותך. מה שמך?

 

ש. זיוה בת רבקה

 

הרב: תזכי לזרע חי וקיים מהרה בזכות שתקיימו את מה שארמתי.

 

ש. אמן.

 

הרב: ואותו דבר, תגידי לחברתך, ואם היא תסכים לתנאים עכשיו בטלפון בשקט תאמרי לי ואני אברך.

 

ש. בעזרת ה'.

 

הרב: תודה.

 

ש. והרב יכול לברך לזיווג הגון את לולו מרגלית בת רבקה

 

הרב: שהיא תלמד חצי שעה כל יום ספר איזה?

 

ש. שערי תשובה

 

הרב: של רבינו יונה במשך?

 

ש. שלשה חדשים

 

הרב: כמה זמן כל יום?

 

ש. חצי שעה

 

הרב: תגידי לה ואני מברך, מה שמה?

 

ש. לולו מרגלית בת רבקה

 

הרב: תזכה לזיווג הגון הראוי לה מהרה.

 

ש. אמן, תודה רבה הרב.

 

הרב: מה השם של הבן שלך?

 

הדסה בת פרחה רפואה שלמה מהרה שתלמד חצי שעה כל יום ספר איזה? שערי תשובה של רבינו יונה במשך שלשה חדשים תודה. חצי שעה.

כן שאלה נוספת, תן לבחור פה שורה ראשונה. אחרי ההרצאה הזאת אתם תוכלו לחלק תרופות בבית שאן חופשי.

 

 

ש. כבוד הרב, אחותי עברה תאונת דרכים והיא בלי הכרה כבר חודש ושבוע, וכאילו מה רציתי ברכה שתברך אותה

 

הרב: חודש ושבוע בלי הכרה לגמרי?

 

ש. כן, שמתי לך פה פתק

 

הרב: מה, היא קיבלה מכה בראש?

 

ש. פיגוע ראש, כן

 

הרב: בתאונה?

 

ש. עברה במעבר חציה ואופנוע פגע בה

 

הרב: בכלל לא התעוררה?

 

ש. לא התעוררה

 

הרב: מה זה ההגדרה, קומה?

 

ש. אין הגדרה לא יודע מה זה

 

הרב: תרדמת?

 

ש. תרדמת.

 

הרב: תראה, מה שאני ממליץ לכם זה שתעשו הרצאה לרפואתה שכל הזכויות של ההרצאה יהיו בעבורה, אם היא במשך זמן כל כך רב לא מתעוררת צריך לייצר הרבה זכויות, היא דתיה?

 

ש. לא במיוחד

 

הרב: הבנתי. בת כמה היא?

 

ש. בת חמישים ומשהו

 

הרב: אז היא אמא

 

ש. כן

 

הרב: יש לה ילדים חילונים?

 

ש. אחד בצבא

 

הרב: חילוני, והבעל חילוני?

 

ש. אין לה בעל

 

הרב: הבנתי, אז קודם כל הילדים שלה מיד צריכים לחזור בתשובה כדי לעזור לה, כי הגזרה היא גם עליהם, אם לא חלילה הם יכולים להשאר יתומים, אז עדיף שתשאר האמא. אז צריך שהם יחזרו בתשובה, שהיא תתעורר בעזרת ה' תצטרך לעשות תשובה, אבל בינתיים אלה שסביבה צריכים לייצר לה זכויות, לייצר זכויות צריך לעשות הרצאה לרפואתה. אז תודיע למשפחה אם הם רוצים יצלצלו לארגון שופר לבקש את יונתן ויסביר איך עושים הרצאה, בסדר?

 

ש. אוקי

 

הרב: מה שמה על כל מקרה?

 

ש. נתנו לה שם בת שבע ברכה בת שושנה

 

הרב: ה' יזכה אותה לקום ממיטת חליה לחיים טובים ולשלום בזכות התשובה, ובזכות הזכויות שיעשו בעבורה, ושאסאד יכנס לתרדמת במקומה.

 

ש. אמן ואמן.

 

הרב: תהיה בריא.

תן לו.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. יש לי דוד לא עליכם הם חלו במחלה הקשה, ורציתי לשאול מה אפשר לעשות, מצב קשה מאד

 

הרב: דתי או חילוני?

 

ש. חילוני

 

הרב: אותו דבר, המשפחה חוזרת בתשובה, זה א' ב'

 

ש. מה זה המשפחה?

 

הרב: אבא, אמא, ילדים, לא רוצים לא צריך

 

ש. איך עושים את זה?

 

הרב: מה זה איך עושים, מסבירים להם את חומרת המצב

 

ש. ניסינו הסברנו ,לא הולך

 

הרב: לא רוצים, מוותרים על האבא, לרופאים יש פתרון?

 

ש. לא

 

הרב: תודה. לי יש פתרון, רוצים או לא רוצים, זה השאלה?

 

ש. לא שומעים הרב

 

הרב: לא שומעים אז מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני אחיה מתים? המת לא רוצה לחיות, אני אחיה אותו?

 

ש. החולה מוכן

 

הרב: החולה מוכן זה נפלא, אבל אין לו מספיק זכויות, צריך שיהיה גם מסביב כי זה נוגע גם אליהם. יש עוד דבר שאנשים לא מבינים, זה שהעולם גלגל ואנשים יכולים להפגע בהמשך גם, ואת זה שוכחים אנשים, חושבים הוא בריא כרגע אז מה אכפת לו אם השני חולה אפילו אם זה משפחה

 

ש. אנחנו מבינים את זה הרב, הם לא מבינים, הם רחוקים מאד

 

הרב: אז תראה להם את הסרט נס מצולם ותראה להם את ניסים התותח, ותראה להם כאלה שהיו שבוע לפני המוות ובגלל שעשו תשובה התרפאו לחלוטין. אז כשיראו כמה עשרות ניסים כאלה שהם רק בגלל התשובה, יבינו שמה שהרפואה לא יכולה לעשות התשובה יכולה לעשות וזה פחות כואב ולא עולה כסף. אז מה הבעיה? וגם בלי החולה הם צריכים לעשות תשובה, שאם לא - הם ירשו גיהינום גם פה וגם שם, אז מה, מה העכבה? מה, אם חוזרים בתשובה לא אוכלים, לא ישנים, לא רוקדים, לא שמחים, מה קרה, שעושים כמה מצוות, מה הבעיה?

 

ש. אני מבין את זה הרב

 

הרב: אז תסביר להם מה שאמרתי ושיראו מה שאמרתי. תראה להם יהיה שידור חוזר מחר, זה חייבים לעשות. ואם המצב הוא חמור וקריטי, להוסיף מצוות וזכויות כי אין להם, שיעשו גם כן הרצאה לרפואתו, זה הסיכוי שיכולים לצאת מהמחלות.

 

ש. אפשר ברכה הרב?

 

הרב: על מה?

 

ש. בעזרת ה' זה יהיה

 

הרב: על מה? אני יכול לברך שיחזרו בתשובה, זה כן. מה שמו?

 

ש. אברהם צרפתי בן רחל

 

הרב: הוא ומשפחתו יזכו לשוב בתשובה שלמה ותבוא הרפואה מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: תהיה בריא.

אני רק רוצה להמליץ קודם לפני שנמשיך, באו איתי לפה אברכים חשובים מאזור המרכז בני ברק והסביבה, שיש להם מטרה אחת בעזרת ה' יתברך לעזור לכל יהודי לזכות להדבק לתורה הקדושה במשהו אפילו, ז"א או ללמוד עם חברותא שהם יסדו בחינם, או ללמוד עם מישהו בטלפון אפילו אם אתה עצלן לקום מהמקום, או ללמוד בערב באיזה שיעור, או לפתוח שיעור תורה בין לגברים בין לנשים, או לבקר בישיבה בבני ברק או בירושלים או בצפת או באיזה מקום שרוצים לשישי שבת או לשבוע לראות להרגיש לטעום להכיר לברר לחקור לדעת, זה הם עושים בשמחה והתוצאות הן מדהימות, משום שהמון חבר'ה שניסו את זה וטעמו לא רוצים להפסיק מהטעם הנפלא של לימוד התורה הקדושה ולימוד הגמרא ודברים שלא זכו ללמוד עד עתה כלל וכלל, בגלל שהיו עסוקים בצפיה בטמבלויזיה. אז מי שרוצה לזכות פעם אחת בטעימה, כמו שכתוב "טעמו וראו כי טוב ה'", אז יש הזדמנות נפלאה לנסות פעם אחת ולראות. יש עוד אפשרות, מי שרוצה להתארח בבני ברק ולהיות קרוב מאד לשיעורים שאני נותן בשבת, ואני נותן שמונה שיעורים בשבת בבית כנסת במשך השבת, מי שרוצה להרגיש מה זה עיר של תורה בלי מכונית אחת ולראות כמה יהודים לומדים תורה בשבת, ומארבע וחצי בבוקר כבר מתחילים ללמוד, זה חויה שלא שוכחים. ועשינו כבר כאלה דברים, יש ישיבה שמארחת בחינם אכילה ושתיה ולינה, ויכולים לבוא לשהות שישי שבת ובמוצ"ש לחזור בחזרה, אבל טעם כזה זה של פעם בחיים. גם מי שצופה בנו מהאינטרנט יכול להרים טלפון למספר: 050-4141386, הרב יאדלר לצלצל לרב אהרן ולתאם איתו.

כן, שאלה נוספת. למלא את הטפסים ולהחזיר לאברכים החשובים. הנה הבחורה למעלה תרימי יד גבוה. תשימו לב איפה היא, איפה המיקרופון?

 

 

ש. ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. למה רשע טוב וצדיק רע לו?

 

הרב: מי אמר לך שזה כך?

 

ש. שאלו אותי אז אני שואלת

 

הרב: שאלו אותך אז תגידי להם שזה לא נכון בכלל, צדיקים טוב להם ורשעים רע להם.

 

ש. ולמה כשאדם בצרה אז הוא נזכר לחזור בתשובה?

 

הרב: כי הוא לא נזכר קודם.

 

ש. אפשר ברכה?

 

הרב: כן.

 

ש. חזרה בתשובה למשה בן אורית

 

הרב: ישוב בתשובה שלמה מהרה.

 

ש. תודה.

 

הרב: מי רוצה, אתה? תן לבחורצ'יק פה שמתעטש הרבה.

 

 

ש. הי, אוקי מאזינים ומאזינות הנכם מאזינים לאתר שופר. כבוד הרב, איך אתה מסביר אתה אומר כאילו שהולכת להיות מלחמה, נכון?

 

הרב: נכון

 

ש. אז למה אתה אומר שאנחנו צריכים לצום ארבעים יום אם הנבואה אומרת שביום בוא גוג על אדמת ישראל מעם ה' לא יודעת את ההמשך ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וביום ההוא אני אהיה אחד ושמו אחד, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני ה', אז איך אתה מסביר את זה שאנחנו צריכים לצום אם הוא יתגלה ויחסל את כל החשבונות עם האויבים שלנו

 

הרב: אבל יהיה אם אתה מבין גם כמה ממטרות של טילים עלינו.

 

ש. כן, אבל הנבואה אומרת שאין לנו מה לדאוג

 

הרב: איפה כתוב לנבואה שלנו אין לדאוג

 

ש. אז בא אני אגיד לך, אתה אמרת את זה באחת ההרצאות שלך באינטרנט

 

הרב: שמה אמרתי, שאין לנו מה לדאוג אם נעשה תשובה. אם נעשה תשובה

 

ש. לא יכול עליך לא יכול

 

הרב: מה לעשות.

 

ש. אוקי.

 

הרב: תהיה בריא. כן, תן לבחור לידו. יצחק פחימה נמצא פה? איפה יצחק פחימה? איפה הנה הנה? אהלן, מה אתה מסתיר את הקוקו בכובע? תכין אותו, תכין אותו, הבאתי מספרים חדות. כן, נו תשאל. נו, שאלתך.

 

 

ש. כבוד הרב, אני שמעתי מפי הרב שלי שיש דעה כזאת בגמרא בסנהדרין שאומרים שמלכות פרס כאילו לא היהודים, פרס הגויים ממש כמו אחמדניג'ד וכל האלה, שמה יקרה, הם ישלטו תשעה חדשים נראה לי, אני לא בטוח ככה הבנתי, והם לא רק שהם יפילו את כולם, גם ארה"ב הם יפילו אותה, כולם, כולם, אז אם היא תשלוט תשעה חדשים, שאלה יותר נכונה, כשיבוא המשיח מה, אילו יהיה עדיין טעמא דמותא או שלא יהיה טעמא דמותא

 

הרב: כשיבוא מלך המשיח "ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים".

 

ש. אז ראיתי את זה היום באמת בסוף מסכת מועד קטן של המשניות, השאלה מה הפשט של זה, מה כאילו אם יבוא משיח לא יהיה יותר מוות?

 

הרב: יאריכו ימים עד כאלף שנים

 

ש. אז לא יהיה מוות יותר

 

הרב: נער יקרא בן מאה, ואחרי זה יעברו לעולם הבא שזה עולם הנצחי.

 

ש. ואחרי  נצח זה עם גוף או שזה רק נשמה למעלה, כי הבנתי מת"ח שיש מחלוקת של הראשונים או האחרונים לא יודע, שיכול להיות חיי נצח גם גוף, וחיי נצח גם יכול להיות שגם רוחני, אבל מה המסקנה?

 

הרב: מה אתה מעדיף.

 

ש. אני לא יודע, אני שואל את הרב מה המטרה

 

הרב: העיקר שתשאר לנצח. או שאתה תהיה כמו אליהו עם הגוף שעלה בסערה השמימה, והוא מלאך, או שאתה תהיה מלאך בלי הגוף של כמו אליהו שעלה בסערה השמימה, מאי נפק"מ בשבילך, העיקר שתתקיים לנצח.

 

ש. תודה רבה, הרב אפשר ברכה ליישוב הדעת, להיות תלמיד חכם

 

הרב: בשמחה רבה, מה שמך?

 

ש. איתמר בן יפה

 

הרב: ה' יזכה אותך ליישוב הדעת ולהיות תלמיד חכם אמיתי.

 

ש. אמן

 

הרב: אוהב תורה וזוכרה

 

ש. אמן. אמן. וזיווג הגון

 

הרב: כבר?

 

ש. כן

 

הרב: בן כמה אתה?

 

ש. אני עשרים וחצי

 

הרב: אתה נראה צעיר

 

ש. תודה

 

הרב: תזכה לזיווג הגון הראוי לך מהרה עם אשת חיל.

 

ש. אמן.

 

הרב: שאלה נוספת, אין פה אחד שלוקח תענית ארבעים? בושה, בית שאן מה זה? מעכשיו אני אקרא לכם זללנים, מה זה? אין אחד לפליטה? כן. ממחר אם אתה רוצה להתחיל אתה יכול להתחיל. מעמוד השחר מפסיקים לפני כן עכשיו אתה מתנה

 

ש. כאילו אחרי תפילת שחרית

 

הרב: לא לפני, לפני עמוד השחר

 

ש. מעמוד השחר

 

הרב: זה בערך אצלנו בבני ברק, זה בערך חמש ועשרים, אצלכם מקסימום זה חמש ורבע נגיד

 

ש. אצלנו זה הפרש של שבע שעות.

 

הרב: אז חמש ורבע בערך אתה מתחיל עד חמש עשרים וחמש אחה"צ, זה 12 שעות, וזה כדאי, גם בריא וגם כפרת עוונות וגם זכות אתה מתפלל על עם ישראל כולם, ואתה אומר עננו בתפילה בשומע תפילה, וחביבי הקב"ה אוהב את אלה שרוצים להתקרב אליו. זה דבר אדיר, אני עושה את זה כבר כמה ימים וזה נפלא, נפלא. ויש כבר מאתיים לפחות שעושים את זה.

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: אתה מסוגל? ומתחיל?

 

ש. כן

 

הרב: אשריך לחיי העולם הבא. רגע, רגע, רגע, ממחר עכשיו תקשיב, במנחה מחר, במנחה אל תשכח בסידור בתפילה לפני יהיו לרצון האחרון

 

ש. אני יודע תענית ציבור משהו

 

הרב: בדיוק, אתה אומר הריני מקבל על עצמי בלי נדר תענית ארבעים יום רצופים למעט שבת ראש חודש ט"ו בשבט, ואם חלילה יקרה אונס ולא אוכל להמשיך אני אגיד מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר ואוכל להפסיק. ואח"כ אתה תשלים. זה רק אם חלילה יקרה משהו שאתה לא תוכל להחזיק מעמד דבר שלא סביר כי בינתיים ב"ה כולם עומדים בזה נפלא

 

ש. מותר לעשן

 

הרב: מותר לעשן, מותר להתקלח, שום דבר, רק לאכול ולשתות לא אוכלים ולא שותים. תהיה בריא.

 

ש. גם אתה

 

הרב: מה שמך שאברכך

 

ש. יהודה בן עליזה

 

הרב: ה' יזכה אותך לכל טובה וברכה בריאות והצלחה.

 

ש. אמן אמן אמן.

 

הרב: כן, תן לבחור שם.

 

 

ש. כבוד הרב, יש לי איזה דודה ששנה שעברה שהיא באה לפה להרצאה שלך והבטחת לה ברכת אותה שיהיה הבנות שלה יתחתנו תוך שנה, שאם יקראו איזה ספר של רחל אמנו, לא יודע, משה כזה, ועברה שנה והן עדיין לא התחתנו, מה עושים במצב כזה

 

הרב: קודם כל הן לא למדו בספר הנכון כי אני לא אומר

 

ש. לא יודע, משהו כזה, לא זוכר היא אמרה רחל אמנו

 

הרב: הבנתי, אם הן עשו מה שאני אמרתי הן היו אמורות להתחתן, אבל אם הן לא קיימו את זה בדקדקנות

 

ש. הן למדו את הספר, לא יודע

 

הרב: אתה אומר, אתה אפילו לא יודע איזה ספר

 

ש. היא אמרה אני לא יודע

 

הרב: היא אמרה, אתה יודע, תלונות לא חסר. אבל מכל מקום, אם הם ילמדו שלשה חדשים ספר שערי תשובה של רבינו יונה

 

ש. אה אותו דבר

 

הרב:בדיוק, בעזרת ה' יזכו לזיווגים הגונים מהרה. תהיה בריא.

 

כן, הנה שאלה למעלה באמצע. המספר טלפון שאתם צופים על המסך מיועד לרישום לחברותות לשיעורים לישיבה וכו', המעוניינים יצלצלו לטלפון הזה. כן.

 

 

ש. אני מבקשת מהרב לידה קלה לשני חיה בת זהבה

 

הרב: שומרת תורה ומצוות?

 

ש. כן

 

הרב: מה כן?

 

ש. שומרת שבת

 

הרב: שומרת שבת חלקית, חלקית נכון?

 

ש. כן

 

הרב: כן מה?

 

ש. שומרת שבת

 

הרב: חלקית?

 

ש. חלקית.

 

הרב: שומרת הכל לגמרי לגמרי. לא רוצה טמבלויזיה בשבת

 

ש. לא רואה, לא רואה

 

הרב: מי זה את?

 

ש. אמא שלי

 

הרב: בטוח?

 

ש. כן

 

הרב: לא מדליקים אור?

 

ש. לא

 

הרב: קצת גם לא?

 

ש. לא

 

הרב: לפעמים גם לא?

 

ש. אבא שלי הולך לתפילות

 

הרב: לא, אמא שלך, לפעמים מדליקים חשמל קצת?

 

ש. לא

 

הרב: בכלל.

 

ש. לא

 

הרב: מה השם שלה?

 

ש. זהבה בת שושנה

 

הרב: ה' יזכה אותה לרפואה שלמה מהרה

 

ש. אמן.

 

הרב: שאלתי אם זה את את אומרת לי אמא, תגידי לי עוד פעם את שומרת או לא?

 

ש. אני שומרת שבת

 

הרב: מה מלא פול?

 

ש. כן

 

הרב: אין הדלקה פה ושם?

 

ש. לא.

 

הרב: בכלל.

 

ש. בכלל.

 

הרב: בטוח?

 

ש. בטוח.

 

הרב: ובעלך גם לומד ומתפלל?

 

ש. כן

 

הרב: ואת רוצה מה, זרע חי וקיים?

 

ש. לא, לידה קלה

 

הרב: אה, לידה קלה. אוקי. את רוצה לידה כתרנגולת?

 

ש. כן

 

הרב: את מוכנה לשים כיסוי ראש שאני אתן לך?

 

ש. זה מגרד לי בראש.

 

הרב: לא נורא, תגרדי פעם פעמיים וזה יעבור. אבל תקשיבי אם את תחפפי לא יגרד לך הראש. ומכנסיים במקום מכנסיים יש חצאיות ושמלות, הנה אני נותן לך כיסוי ראש יפה, תסתכלי. שימי עלייך, עכשיו אני אברך, שימי על הראש את הכתר

 

ש. אפשר לבקש ברכה?

 

הרב: אמרתי, שימי את הכתר על הראש ואני אברך אותך. קיבלו על עצמן תענית שתי נשים נוספות, יהיה להן קל להחזיק מעמד. בזכות נשים צדקיות

 

ש. חתן צדיק לאסתר בת זהבה

 

הרב: מה השם?

 

ש. אסתר בת זהבה חתן צדיק בעזרת ה', היא ילדה צדיקה, לומדת בבני ברק

 

הרב: למה אתם מערבבים לי את הברכות? תביאי לי לברך אותה. מה השם?

 

ש. שני חיה בת זהבה

 

הרב: שני חיה בת זהבה תזכי ללידה קלה על דרך הטבע כתרנגולת.

 

ש. אמן.

 

הרב: בקבקב קבקב. עוד אשה מקרית אתא בת 57 לקחה תענית עכשיו, אשריכם ישראל, רק בית שאן אוכלים כל היום. אתה גם? הנה עוד יהודי, כן או לא? אה אתה רוצה רק לדבר. תביאו לבחורה שמה. אם אפשר להעביר.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. בתחילת ההרצאה דיברת על לא תיקום ולא תיטור ולא תשנא בלבבך, למה רק בלא תשנא שמו דגש על בלבבך זה השאלה הראשונה, והאם רק זה אסור או שאסור לשנוא בכלל, שנאה שהיא מחוץ ללב היא מותרת?

 

הרב: קודם כל שנאה שהיא חוץ ללב, שאדם מראה אותה היא פחות חמורה מהלב, מה שאדם מסתיר בלבבו האנשים פשוט טועים בו, הוא שונא בלב ומראה פנים שוחקות והכל החוצה. אדם שהוא שונא מבחוץ זה לא טוב ודאי, אבל מה, רואים את זה ויודעים להזהר. עצם זה שאדם מטמין לחברו את השנאה ומטעהו זה כמו להסיר מכשול מדרך עמי, זה כמו לקלל חרש, שהוא לא שומע, לא דווקא חרש ממש, אחד שהוא לא בפנינו, וכן על זה הדרך. התורה מקפידה שהדברים יהיו גלויים וברורים ביחסים בין אדם לחבירו.

 

ש. אז למה בלבבך, למה הדגש רק בשנאה ולא בנקמה ולא בטינה

 

הרב: בגלל שזה הרבה יותר גרוע בלב מאשר שנאה חיצונית. על אחי יוסף נאמר "וישנאו אותו אחיו", אבל זה ניכר, זה נראה והם דיברו על זה. אבל בלבבך, תארי לך שיושב מולך בן אדם שאומר לך דברים טובים והכל, ובעצם הוא שונא אותך וגורם לך תקלות מאחורי הגב ועושה לך רק רעות והכל ואת לא יודעת בכלל, אין לך ממי להזהר אפילו. מה יותר גרוע, מוקש או מכשול?

 

ש. אז לפי מה שאתה אומר אז לא מסתירים את זה, אסור להסתיר את השנאה, לא?

 

הרב: שואל אותך שאלה, מה יותר גרוע מוקש או מכשול? מכשול את יכולה להזהר, מכשול שאת רואה את יכולה להזהר - לעקוף אותו, מוקש את לא רואה ואת נופלת בו. זה יותר גרוע. בלב זה מוקש, את לא רואה, וכשאחד אומר לך בפנים אני לא אוהב את מה שאת עושה או אני לא יודע, אומר דברים יותר קשים, את יודעת ממי להזהר, לא להתעסק איתו. את לא יכולה לתקן את כולם אבל להשמר מהם את יכולה. תהיי בריאה.

 

ש. תודה.

 

הרב: שאלה נוספת.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: אהלן

 

ש. שואלים פה שאלה

 

הרב: מאד קשה

 

ש. למה אתם שומעים ארז יחיאל, פסלת כמה זמרים, פסלת אותם, למה ארז יחיאל גם היה באולפן שקוף ראו אותו בטלויזיה.

 

הרב: היו היה, אבל הוא עשה תשובה

 

ש. מה זה היו היה, גם כשהוא היה דתי הוא היה שם

 

הרב: היו היה, אבל מאז הוא חזר בתשובה והסכים אפילו לקבל מלקות. אז הוא חזר בתשובה קומפלט, ואתה יודע שאחרי שעושים תשובה ירוחם. אבל אף אחד מהאחרים לא הסכים בגלל שהם רוצים להיות מחטיאי הרבים. זאת הבעיה.

 

ש. הבנתי

 

הרב: תהיה בריא. בסדר גמור. כן בבקשה.

 

 

ש. ערב טוב, כבוד הרב ערב טוב

 

הרב: טוב

 

ש. רציתי לדעת מדוע הרב תמיד מציין את הספר שערי תשובה לרבינו יונה בכל מיני ענינים, מה הסגולה בעצם שהרב ראה בספר הזה דווקא?

 

הרב: זה ספר יסודי ביותר לענין התשובה וקרבת האלקים, ולדעת מה יעשה ישראל שלא יכשל ויזכה לחיי העולם הבא. זה הספר שמקצר את הדרך להגיע לגן עדן.

 

ש. והספרים של רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן אומר שהספרים שלו הם הרפואה לדור, לא שומעים את הרב בהרצאות מדבר מרבינו, אומר שרבינו העצות שלו להתבודד, לפרט שיחתו לפני הקב"ה, תיקון הכללי, לא רואים ז"א שהרב

 

הרב: אם תקרא את הראשונים אז תראה שכל מה שאמר רבי נחמן כבר נאמרו דבריו אצל הראשונים. ועדיף הראשונים מהאחרונים.

 

ש. אני מתכוון לענין שהרב ב"ה הוא מורה את העם בתשובה והוא מדבר עם כל עם ישראל בענין של הנה, כמו שהרב אומר ללמוד את רבינו יונה ושאר הספרים, אם יש, ז"א אני מתכוון שהרב יכול לעורר דווקא בענין הזה של רבי נחמן, שהעצות שלו הן יותר כביכול פשוטות, לכל עם ישראל, כלל עם ישראל, עצות פשוטות גם לפשוטי העם, לקרוא תיקון הכללי, למשל שמעתי

 

הרב: אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה שהרבה אנשים לא מבינים את הספרים של רבי נחמן ומגיעים אפילו לכפירה, משום שהם אומרים שמי שלא יתחבר לצדיק האמת לא יזכה לתשובה ולא יזכה לזה ולא יזכה לזה, ומדברים שטויות שאין אפילו מי שידריך אותם, לכן זה לא כל כך פשוט. ודאי שאם אדם לומד בספרים עם תלמיד חכם אמיתי ולא יבוא לידי בלבול, אז אין שום בעיה. אבל כשאנשים קוראים ספר לבד והם עוד בעלי תשובה מתחילים ועוד לא יודעים צורת הא', כמו שאומרים, והם כבר נמצאים בת' וכבר מדברים על כל אלה שלומדים לא משנה מי ומה וכמה שנים, שהם לא מבינים כלום כי הם לא התחברו לרבינו, ואם הם לא יהיו באומן אז הם בכלל לא ישיגו את התשובה, ואין מי שיוציא אותם מהגיהינום וכל מיני דיבורים אלה, זה בעיה.

 

ש. אוקי, זה אני מבין, אני מדבר על שאר דיבורים, כמו למשל רבי נחמן אומר שכל הרהור בעולם הוא נמשך בעצם ממנו, כל הרהור תשובה.

 

הרב: לא מקבל את זה.

 

ש. הוא אומר את זה על עצמו

 

הרב: יכול להגיד, אבל אם זה נאמר ולפניו מה היה?

 

ש. יש ענין שהיה לפני

 

הרב: ולפניו מה היה?

 

ש. מה ז"א מה היה, מה השאלה מה היה

 

הרב: מי שלא מכיר עכשיו את רבינו והוא באוסטרליה ולא הגיע לו ספר וחזר בתשובה, הוא יהיה בגן עדן או שלא?

 

ש. אבל זה לא השאלה אם הוא יהיה בגן עדן

 

הרב: הוא יהיה בגן עדן או לא?

 

ש. הוא יהיה, כל עם ישראל

 

הרב: אז למה הוא תלוי בהרהור שלו שיתחבר לרבינו, למה הוא צריך להיות מחובר לרבינו אם הוא יכול להרהר לבד בלי רבינו?

 

ש. הצדיק הוא בחינת, הוא כולל את כל נשמות ישראל

 

הרב: יש הרבה צדיקים, לא אחד, למה צריך להתחבר לאחד?

 

ש. אז המושג של צדיק האמת הוא לא נכון, הוא לא אמיתי?

 

הרב: צדיק אמת זה כל צדיק אמת, למה רק אחד?

 

ש. יש בחינת משה ראש בני ישראל, ראש השולחן

 

הרב: מי אמר שהשאר לא, בגלל שהם לא כתבו על עצמם?

 

ש. זה לא, אבל הוא אומר שיש רבי, הוא אומר בליקוטי מוהר"ן יש רבי, יש בני ישראל

 

הרב: אני לא יודע מה, אני יודע דבר אחד, שיש ל"ו צדיקים, מה אתה אומר על זה?

 

ש. יש לנו ל"ו צדיקים בכל דור, נכון.

 

הרב: נו, אז איפה זה? אז מה איתם? מה הם?

 

ש. הם גם, עם ישראל כולם צדיקים, הענין הוא שיש את השורש, להתחבר לשורש, כתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

 

הרב: ואת הדבר הזה לא מקבלים כל גדולי ישראל, אלא מאי, מי שרוצה להתחבר דרך רבי נחמן בבקשה, מי שרוצה דרך הרמב"ם בבקשה.

 

ש. הוא אמר דיבורים מאד מבוררים לדור, זה הוא אמר דיבורים שאין עליהם עוררין, הוא אמר דיבורים שאין גם הוה אמינא לא לקבל אותם, ז"א

 

הרב: לך אין הוה אמינא אבל לאחרים יש את כל הוות אמינות שבעולם

 

ש. מה עם הענין שהוא אמר ממני עד משיח לא יהיה חדש, ויש את הפתק שקיבל סבא ישראל שגם על זה לא מדברים בכלל

 

הרב: הסבא אני הייתי אצלו והסבא זה בעצם פתק שהגיע מחבר'ה מישיבה מטלז סטון, אבל זה לא המקום לדבר על הדברים האלה. יש הרבה תמימות גם אצל החבר'ה מברסלב שלא מבינים ולא יודעים, הם חדשים טריים מתלהבים, אבל צריך קצת יישוב הדעת ולהתייעץ עם גדולי דור בשביל לדעת את הדרך האמיתית. זאת הבעיה בעיקר בברסלב שכל אחד קורא ומבין מה שהוא רוצה להבין ככתוב. בתורה כתוב הרבה דברים, אבל זה בכלל לא מה שכתוב, כי כשפותחים את הגמרא אז זה לא מה שכתוב. למה? כי כתוב לחוד, רמזים לחוד, כוונות לחוד, ומי יפתח לנו את הכל? צריך המומחים הגדולים שישבו על מדין ארבעים חמישים שישים שבעים שנה, שיבואו ויסבירו לנו איך מפרשים ואיך אסור לפרש. זאת הבעיה.

 

ש. אני יכול לקבל ברכה לבן זכר הרב?

 

הרב: בשמחה רבה. מה השם?

 

ש. מאור בן יפה

 

הרב: ה' יזכה אותך לילד שיאיר את העולם.

 

ש. אמן.

 

הרב: ראית? תהיה בריא.

 

ש. וכן למר

 

הרב: אמן.

כן, תן לבחור שם. רגע הוא מתחמם, תן לו להרויח עוד כמה דקות

 

 

ש. ערב טוב הרב, רציתי לשאול איך הרב יכול להגיד לאנשים פה שאמא שלהם חולה, להגיד להם שילכו לבנים שלה ויגידו להם לחזור בתשובה, ולמה כשהבנים האלה ירצו לעשות את זה מתוך זה שהם בכלל לא מחוברים לקב"ה, ואתה מאלץ אותם לעשות מתוך הכרח, מתוך כאילו זה שבעצם שאמא שלהם חולה אז להגיד להם תחזרו בתשובה, למה שהם ירצו לעשות את זה? חוץ מזה שלבן אדם יש אגו, שזה גם בעיה שניה.

 

הרב: אני לא מבין איך רופא יכול להגיד לאמא שצריכים לעשות לה ניתוח ולחתוך לה את הבטן והיא גם צריכה לשלם כסף בשביל הניתוח, וגם הילדים או האבא צריכים לחתום שאם יקרה לה משהו והיא תמות הם אשמים ולא הוא. איזה חוצפה זאת להגיד להם דברים כאלה. מה הוא מנצל את זה שהיא חולה?!

 

ש. לא, רציתי להגיד שהרי ידוע שבדור הזה אדם אם הוא חוזר בתשובה זה מתוך אהבה לקב"ה ולא מתוך זה שהקב"ה

 

הרב: אין דבר כזה, זה דמיונות מאיפה הבאת את זה? אין דבר כזה לחזור מאהבה, אין דבר כזה בעולם לחזור מאהבה, רק בדרגה של אברהם אבינו. תקרא הרמב"ם בהלכות תשובה פרק עשירי ותלמד.

 

ש. הרב, בישיבה שבה אני לומד ממש דוגלים בענין הזה לחזור מאהבה ואדם

 

הרב: אין שום בעיה, אצלכם גם דוגלים להיות עם בנות ביחד

 

ש. ממש לא הרב

 

הרב: כן.

 

ש. ממש לא.

 

הרב: בישיבות של ההסדר ובישיבות האחרות יש הרבה מהם שהחיבור בין נשים לזה בחתונות בישיבה מעורבת, בכל הדברים האלה, קולות שעוד לא נשמעו בישראל.

 

ש. הרב אני רוצה להגיד לך שהייתי בחתונה לפני חודש ואת החבר'ה שלנו סגרו במחיצה.

 

הרב: זה מה שצודק אני, שאתם הייתם במחיצה כמו בג'ונגל והאחרים עשו את שלהם.

 

ש. מה לעשות, החתונה הולכת לפי החתן והכלה

 

הרב: זה מה שאמרתי, זה מה שקורה במגזר הזה. לכן אתה יכול להיות מחמיר אבל הציבור שלכם לא מחמיר. אבל לעשות מאהבה, זה מילת קסם, לשוב בתשובה מאהבה, איך מאהבה ואנשים מעורב? אין לך פירוד מהקב"ה יותר מזה, עד שספק אם יכולים להגיד "שהשמחה במעונו" בחתונה בכלל והקב"ה לא משרה שכינתו, ובשמחה כזאת אומר הח"ח, יהיה קטטה בבית הזה והבנים שלהם לא יצאו הגונים בכלל. אז איך אפשר להגיד שזה מאהבה? מה אם רוקדים באהבה ואוהבים את כולם זה באהבה?

 

ש. הרב, החתן והכלה היו דתיים והריקודים היו נפרדים, ומה לעשות, זה בשביל האורחים שיוכלו להגיע

 

הרב: הבנתי, ומה עם הקב"ה? האורחים יותר חשובים ממנו? אז ממש אוהבים

 

ש. ברור שלא, זה בדיעבד, זה לא מלכתחילה

 

הרב: אז אוהבים את האורחים יותר מהקב"ה אז זה לא אהבה. אתה יודע, כתוב "אלה תולדות נח, נח איש צדיק היה בדורותיו", אתה יודע מה זה נח נח כתוב, נח לשמים ונח לבריות. אם אפשר להיות נח גם לשמים וגם לבריות זה מצויין, למה לא? מה רע? אבל בחתונה כזאת או שאתה נח לשמים ואתה מקפיד על קלה כבחמורה ואז אתה לא נח לבריות - לאורחים, או שאתה נח לבריות ולא נח לשמים. מה עושים במצב כזה? התורה אומרת, "אלה תולדות נח, נח" נח לשמים ונח לבריות. "את האלקים התהלך נח", כשיש לך את הברירה בין השמים לבין הבריות - את האלקים התהלך נח, הולך עם האלקים ולא עם הבריות.

 

ש. הרב אני לא הייתי מנהל החתונה, ואם הייתי בודאי הייתי עושה אותה נפרדת, החבר'ה של הישיבה הגיעו רק בשביל לשמח את החתן שזה מצוה לשמח חתן

 

הרב: אין מצוה לשמח במקום עבירה, יש מצוה להתרחק ממקום עבירה. לא משמחים בעבירה, ומצוה הבאה בעבירה - עבירה.

 

ש. זה לא זה הכוונה

 

הרב: זה לא הכוונה אני יודע

 

ש. החתונה היתה רק כדוגמא ואף אחד לא בא לעשות עבירה

 

הרב: אז לכן אני מסביר שהמושג תשובה מאהבה בלתי ידוע לאלה שמדברים עליו, צריך ללמוד הרמב"ם קודם ולקרוא בדקדוק פרק עשירי מתחילה ועד סוף. אומר הרמב"ם בלשונו, "ולא כל הצדיקים זוכים לעבוד את ה' מאהבה", ולא כל הצדיקים! אלא כאברהם אוהבי, שמסר נפשו על קלה כבחמורה והחזיר את כל התבל בתשובה. זה נקרא "ואהבת את ה' אלקיך", לא רק שתהיה אוהב אלא תהיה מאהיב, תמסור את נפשך לעם ישראל שיאהבו גם הם את ה', אבל בקיום מצוותיו ולא במצב שהם אוהבים אחד את השני, או את עצמם.

 

ש. הרב, אדם שחוזר בתשובה מתוך איראה אז ההרגשה שלו כלפי הקב"ה היא מאד כאילו, זה בכפיה כזאת.

 

הרב: מה ההרגשה שלו לא מעניין, הלואי שיזכה לחיות בפחד כל ימי מה', הלואי. זה היתה תפילתו של רבן יוחנן לתלמידיו, שיהא מורא ה' כמורא בשר ודם, הלואי. וזה הוא אמר לתנאים, הלואי. שאם אדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם ולא אומר שלא יראני ה', הלואי, זה נאמר לתנאים. והיום בדור הזה כל אחד עם כיפלה כבר חושב שזה רק מאהבה, אם לא - לא משתלם, מה פתאום שאני אחיה עם יראה וכפיה והרגשה לא טובה, מה פתאום?! תגיד לשוטרים שלנו הכחולים שעוברים עבירות מהבקר עד הערב ונתפסים במצלמות, תגיד להם שאתה רוצה לקיים את החוקים מאהבה. אתה לא רוצה לראות מדים כחולים ולא איומים ולא קנסות ולא רפורטים ולא כלום, אם אתם רוצים שאני אסע יפה בבקשה אל תופיעו בכלל לפני. אז יש לכם סיכוי שאולי אני ארד במהירות. כן זה בדיוק בברכות ד' ג'.

 

ש. הרב, שוטרים זה כלפי אדם לחברו, הקב" זה כלפי אדם לחברו זה התנהלות אחרת לגמרי. אדם צריך לעבוד את הקב"ה מתוך זה שהוא ירצה לעבוד אותו,  נכסף אליו

 

הרב: ואם הוא לא רוצה אז הוא פטור?

 

ש. ואם הוא לא רוצה אף אחד לא יכול להכריח אותו וגם לא פחד, כי היום אנשים אין להם פחד.

 

הרב: לא הבנתי, הקב"ה יכול לעשות מה שהוא רוצה עם זה שלא רוצה לפחד

 

ש. ודאי, אבל האדם הזה לא מפרש את זה ככה

 

הרב: מה אכפת לי מה הוא מפרש, יש חוקים

 

ש. אנחנו רוצים לחזור בתשובה, לא שהוא ישנא את הקב"ה

 

הרב: תגיד, אתה שומע מה אתה מדבר?

 

ש. ודאי

 

הרב: לא הבנתי, בן אדם חייב, את הנשימה הוא קיבל מה'?

 

ש. ברור

 

הרב: מה הוא מאיים על הקב"ה

 

ש. לא כולם מבינים את זה

 

הרב: לא הבנתי, מה הוא מאיים על הקב"ה? הוא אומר לו שמע אתה לא רוצה שאני אשנא איתך, אל תדבר איתי, אל תדבר איתי ככה, מה אתה כותב כאלה דברים, מה אתה מפחיד אותי, למה אתה כותב מות תמות, למה סקול יסלק ירו יירה למה אתה נותן לי פרשת בחוקותי פרשת כי תבוא, מה זה זה מפחיד, אני לא מוכן להסתכל על הספר הזה, אל תדבר איתי יותר.

 

ש. באמת הרב אדם שחוזר בתשובה צריך לבוא אליו בדרך נעימה, להתחיל בדברים

 

הרב: אז למה ה' מאיים?

 

ש. למצוא את כל הטובות ומשמה להתחיל

 

הרב: אז למה ה' מאיים?? כל התורה איומים.

 

ש. זה ללמד את האדם הזה כשהוא יהיה צדיק ויהיה מוכן לקבל עליו הכל

 

הרב: אה, זה תורה לצדיקים?

 

ש. לא מהתחלה

 

הרב: הבנתי.

 

ש. מה זה צדיק, שיהיה יותר חזק באמונה

 

הרב: הבנתי. זה לצדיקים.

 

ש. מה תבוא אליו ישר בדינים?

 

הרב: מה פתאום, בלטיפות בנשיקות ובפרחים

 

ש. ודאי, ככה מתחילים

 

הרב: מאה אחוז, עוד לא ראיתי אתכם עומדים בצמתים ועושים זאת

 

ש. אנחנו עושים את זה בישיבות שלנו ובדרכים שלנו

 

הרב: בישיבות שלכם זה הצדיקים, אז מה אתם עושים עם הצדיקים?

 

ש. לא זה כבר מוטמע בחינוך, לא צריך

 

הרב: אבל צריך לחילונים, אני לא רואה שאתם אצל החילונים מחלקים פרחים מנשקים וכו'.

 

ש. הרב, אני לא יודע מה איתך, אני חושב שאדם שמכריחים אותו בכח ומכניסים לו דיסקים לאוטו

 

הרב: כמה החזרת בתשובה?

 

ש. מה זה כמה אני החזרתי בתשובה, אני רוצה לשאול אותך

 

הרב: כמה ראש הישיבה שלך החזיר בתשובה?

 

ש. אני לא יודע

 

הרב: כמה כל ראשי הישיבות שלכם החזירו בתשובה?

 

ש. אין לי מושג

 

הרב: אין לך מושג

 

ש. זה לא אומר שהם לא החזירו בתשובה

 

הרב: אז אני החזרתי מאות אלפים יהודים בתשובה, חלק בהפחדה וחלק בדרך אחרת.

 

ש. הרב רציתי לשאול עוד שאלה אחת. זה כשאדם,

 

הרב: כן, דבר.

 

ש. מקודם בחורה שאלה לגבי צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, אז מדוע הרב ישר אמר לה מי אמר לך ולא ענה לה בהערכה, השקיע בתשובה, אמר לה תשמעי רשע יש לו את העולם הבא הוא לא מקבל שמה חלק, כל מה שמגיע הוא מקבל בעולם הזה וצדיק רע לו בעולם הזה ואת השכר שלו בעולם הבא, למה ככה להגיד לבחורה מי אמר לך בגלל שהיא לא מכירה את כל המקורות ואת כל הדברים?

 

הרב: תגיד לי, כמה פעמים יצא לך לדבר מול קהל ולהבחין מי השואל ולמה הוא שואל?

 

ש. עוד לא יצא לי הרב

 

הרב: אז לי יצא קצת

 

ש. אבל אני עדיין חושב שכל בן אדם צריך לתת לו את הכבוד הראוי

 

הרב: תודה רבה, אני אלמד ממך בעזרת ה',

 

ש. אני אגיד לך, הקהל כבר צחק, וזה יצא הלבנת פנים לדעתי

 

הרב: אני אסביר לך עכשיו משהו, אם אתה שמת לב, ולא שמת לב, שאחרי שהיא שאלה את השאלה ועניתי לה אז היא אמרה ככה ביקשו ממני לשאול, שמת לב לזה?

 

ש. היא התביישה ואמרה שזה חברות שלה, לדעתי

 

הרב: אז אתה גם פסיכולוג אתה, בלי עין הרע.

 

ש. ידוע שאדם אומר חבר שלי שאל כשהוא מתכוון לעצמו

 

הרב: הבנתי, ז"א כל מה שאתה טוען כרגע זה רק ביקורת למה שאני עושה

 

ש. חס וחלילה ביקורת, הרב רציתי להבין את הדרך

 

הרב: להבין את הדרך, אתה אומר לי בדיוק מה אני צריך לעשות, אתה לא רוצה להבין. אני מסביר

 

ש. מצטער להגיד שזה לא היתה הכוונה

 

הרב: זה לא היתה הכוונה, אז אני אסביר לך עוד פעם, איך מדברים לאנשים ומה התוצאות ומה ההשלכות, תאמין לי שעברתי את זה 35 שנה. כמעט כל ערב, זה מספיק זמן?

 

ש. אני סיימתי עם השאלות

 

הרב: סיימת? נפלא מאד.

 

ש. זה לא אומר שעדיין אין לי שאלות אבל אני מפנה את המיקרופון

 

הרב: כן. תן מי רצתה שמה? תן לה, תן לה. תן לה בבקשה אני אענה לך.

 

 

ש. האמת היא שהצלחתם שניכם לבלבל אותי, אז מתוך מה עובדים את ה'?

 

הרב: אסביר לך. רוצה לשמוע?

 

ש. מאד

 

הרב: קודם כל עובדים את ה' בכל מצב, כי חייבים לעבוד את ה' ואין ברירה. נבראנו על ידו, נצטוינו על ידו וחייבים לעשות, בין רוצים בין לא רוצים. כמו בחוק הישראלי להבדיל, בין תרצי בין לא תרצי, בין שהחוקים תואמים ומתאימים לדעתך או לא, וגם אם הגישה היא טובה או לא והפקידים הם לא טובים, תצטרכי לשלם את כל המטלות המוטלות עלייך. עכשיו כמובן שכל אחד רוצה לבחור בדרך שמתאים לו שיפנו אליו, זה נכון אבל זה לא פוטר את החיובים. עכשיו, מי יכול להגיד באיזה דרך צריך לגשת לאנשים? מי שזה ההתמחות שלו, אחד בא ואומר למנתח מה פתאום אתה חותך את הבן אדם ככה, תחתוך ככה, תעשה ככה, מה פתאום אתה אומר לבן אדם שיש לו חולי כזה, מה פתאום אתה אומר לו, אל תגיד לו, וכן הלאה, כל אחד יכול לתת עצה לכל רופא, לכל שופט, לכל שוטר, לכל דבר. מה הבעיה להגיד עצות? אבל מי אמון על זה, מי שהתמחה בזה שנים הרבה. עכשיו, רבינו בחיי בשער האהבה בפרק שישי אומר, שצריך להוכיח את האנשים בין ברכה בין בקשה על פי המקום והזמן והאדם, ז"א פעמים צריך לדבר רכות, פעמים צריך לדבר קשות, תלוי באדם, תלוי במקום, תלוי בזמן, תלוי בשאלה, תלוי בניגון של השאלה, תלוי בכוונה של השואל, תלוי בנימה, בניואנסים, זה כל כך מורכב שרק המומחים יודעים להבחין איך להשיב, קצר או ארוך, ברצינות או פחות, וכן הלאה. זה התמחות.

 

ש. את זה הבנתי, אני יודעת שאנחנו מחוייבים בכל המצוות האלו, אבל אני לא חושבת שכל דבר צריך מתוך להיות מתוך יראה, כי לדוגמא שאני קמה בבוקר ונוטלת ידיים אני לא עושה את זה מתוך פחד, אני עושה את זה דווקא בשמחה ואני מברך ברוך אתה ה',

 

הרב: מישהו אמר לך לפחד?

 

ש. אני שומעת כאן, אם לא מתוך אהבה אז נשאר יראה

 

הרב: לא, לא, לא,

 

ש. אז מה נשאר?

 

הרב: לא, לא, שואל אותך, לא לא, כשאת עושה מצוות את עושה אותן מרצון, כמו שאת אומרת

 

ש. זה אהבה

 

הרב: אני אסביר, זה לא אהבה עדיין. יראה פירושו של דבר שאני ירא מלעשות עבירה, "סור מרע" לדוגמא, את לא יראה בגלל זה את לא הולכת עם כיסוי ראש, שאם היית יראה את האלקים, יש דרגה נמוכה זה יראת הפחד, ויש דרגה הגבוהה ביותר וביניהם יש אלפי דרגות, זה יראת הרוממות, אם היית נכנסת אצל רב גדול מאד וקדוש לבד היית מכסה את הראש, נכון? משום כבודו נכון?

 

ש. נכון, נכון

 

הרב: אז למה לבשר ודם אפילו שהוא קדוש את תכסי את הראש כי את מבינה שזה לא מתאים להכנס לרב כזה בגילוי ראש, למה לקדוש ברוך הוא את מסתובבת בעולמו בגילוי ראש?

 

ש. אתה צודק, אבל יש דרגות

 

הרב: זהו, אז אין לך

 

ש. כל אדם לפי הדרגות שלו

 

הרב: אז אין לך אפילו את הדרגה הראשונה של היראה, לכן אפילו אם את נוטלת ידיים באהבה אבל אין לך יראה כשאת הולכת באיסור, אז איך יכול להגיד אני אוהב

 

ש. לכולנו אין יראה מושלמת, זה ברור, אבל עדיף להתחיל משהו מאשר בכלל לא

 

הרב: לא אמרתי שבכלל לא עדיף, תקשיבי, אי אפשר לעולם להגיע לאהבה בלי לעבור את היראה. אי אפשר לעולם.

 

ש. לא אמרתי אהבה, אני רק אמרתי שאי אפשר רק מתוך יראה

 

הרב: אני אמרתי רק? אני אומר שאי אפשר בלי היראה, זה הסטנדרט הראשון. אשאל אותך שאלה, את אמא?

 

ש. כן

 

הרב: יש לך ילדים

 

ש. ב"ה

 

הרב: הילדים שלך כשגדלו כשהיו קטנים, מה אמרת להם על כל דבר מותר או אסור?

 

ש. כשהיה מותר אמרתי מותר כשהיה אסור אמרתי אסור

 

הרב: לא צריך להגיד מותר, הם הכל עושים רק את האסור אומרים להם, אסור לגעת בזה זה יפול ישבר, אסור לגעת בחשמל, אסור אתה תחליק, אסור אתה תיפול, אסור אתה זה, רודפים אחרי הילד בלי הפסקה אסור אסור אסור אסור, לא אומרים לו מותר ללכת, מותר לשבת, מותר לאכול, לא אומרים לו. זה ברור. רק את האסור אומרים, למה? כי הוא בתחילת חינוכו בתחילת החינוך זה לאסור עליו את הדברים שהוא חושב שמותר ויזיקו לו, זה לטובתו. אבל אם ילד קטן ימרוד באמא שלו ויגיד לה אמא נמאס לי כבר ממך, רק אסור אני שומע, נו אז מה היא תגיד לו מעכשיו, הכל מותר בשביל שהוא ישאר? אז מה, שיגע בחשמל, שיכנס לאמבטיה, שישקע, שזה מה מה? מה? אין ברירה. חייבים להגיד את האסור תרצי או לא תרצי. אז כשאדם חוזר בתשובה בהתחלה סור מרע ועשה טוב, אבל סור מרע, אם לא תסור מרע מה זה מועיל שאתה עושה טוב? נגיד אחד נותן צדקה בשבת, מה את אומרת, מאהבה, 500 שקל הוא נותן לעני שרואה בשבת, מה את אומרת, מאהבה, מותר או אסור?

 

ש. אתה לומד עם הזמן את ההלכות ואתה יודע שזה אסור

 

הרב: תודה, אז אם אדם יודע מה אסור גם הטוב שהוא יעשה יהיה טוב. כי יש אנשים שעושים את הטוב בתוך הרע. הנה, יש חתונה קוראים לזה מצוה לשמח חתן וכלה, כשהחתן וכלה בעצם פושעים כנגד הקב"ה. אז מה משמחים? את העבריינים. העבריינים עושים  נגד ה', והם באים לשמח אותם על זה שהם עושים נגד, איזה מין דבר זה? זה כמו לתת 500 שקל בשבת צדקה. אבל למה זה קורה? כי קוראים לזה אהבה. אהבת הבריות, המילה הזאת מלטפת, מענגת, עוטפת את כולם ומי רוצה לשמוע מיראה? יותר כיף. מה עושים הנוצרים פיס אנד לאב - הכי טוב, שלום ואהבה, ומה צריכים לעשות כלום, תבוא יום אחד תשמע שמה את הפסנתר, תשב עם אשתך, ביום ראשון תלכו אח"כ לטייל, ביי, נגמר. יש חובות, יש מטלות? גורנישט כלום. אבל אנחנו לא עם של חרתות, אנחנו עם הנבחר, קיבלנו תרי"ג המצוות, צריך ללמוד ולעשות, עושים מקבלים שכר, לא עושים מקבלים עונש. לא אני אמרתי, התורה אמרה, אל תאמיני לי, תקראי תתקדמי פסוק אחרי פסוק. נכון שזה לא נח לבן אדם, מי אוהב שיגידו לו מה אסור? מי אוהב? מי אוהב? לא אוהבים, אבל מה לעשות, כי היצר רוצה להתיר הכל. והתורה באה להגיד אל תשמעו לו, כי הוא יפיל אתכם בבאר שחת. תלכו לפי מה שה' אומר. ה' ציוה אותנו לטוב לנו כל הימים, בעולם הזה ולעולם הבא. אז מה לעשות שיש אנשים שלא רוצים לשמוע? אז לפעמים בשביל להציל אותם צריך להפחיד אותם. נגיד שיש לך ילדה או ילד ואת יודעת שיש משהו שאת לא יכולה להגיד לו כרגע ואת לא מעוניינת, אז את באה אליו בטוב ואומרת לו בני תשמע, כך וכך, את רואה שהוא לא מתכוון לשמוע ואת יודעת שיש סכנה, את מתחילה להזהיר ואתו, את אומרת לו תשמע אתה לא יודע מה אתה הולך לעשות, אתה לא יודע מה עלול לקרות, אתה לא יודע זה, אז הוא אומר לך מה את מאיימת עלי אמא, מה את מאיימת? אני לא רוצה. ואז אין לך ברירה את חייבת להגיד לו בדיוק, תשמע, למקום שאתה הולך יכול לקרות לך כך וכך וכבר קרו מקרים וכך וכך וכך וכך, בתור אמא אחראית אם לא תגידי לו ותרצי להיות איתו ביחסים טובים, את יכולה לאבד חס ושלום ילד. אם לא יבוא עכשיו הקב"ה ויגיד לנו תשמע תשמע תשמע תשמע, ויתן לנו לחיות ככה איך שאנחנו רוצים, בסוף נגיע לנקודת האפס ושמה נקבל את המכות, אז מה הרויח? אז השליחים הנאמנים זה אלה שמורים לאנשים את האמת, ולא מורחים להם בשוקולד את הכל. התורה יפהפיה, היא טובה, היא מאשרת את האדם, עושה אותו מאושר גם, אבל אדם צריך לקבל את זה הוא בעצמו מרצון, פירושו - אם באים להדריך אותי לטובתי למה שאני לא אשמע?

כשלוקחים אותך לצבא, אז מטרטרים אותך חודש חודשיים אין רחמנות, כל טעות - עונש, תקיפו את המחנה, תעשה ככה, תקום לשמירות בלילה, מטרטרים את הבן אדם, אז מי שיעמוד מהצד יגיד בא הנה זה לא אנושיים האנשים האלה, מה הם עושים? אבל מי שמבין אם הכוונות שלהם הן לא זדוניות, הוא מבין שהם מחיילים את החייל ומכינים אותו למלחמה, כי אם הוא יהיה פדלאה וירחמו עליו באימונים כשהוא יגיע לקרב הוא ימות. אז מכינים אותו. אז זה קשה, מה לעשות? כמה את מזהירה את הילדים שלך? תזהרו מחברים לא טובים, תזהרו מפה, תזהרו, למה את מזהירה אותם בכלל? שיחיו איך שהם רוצים בכיף, לא, את אמא אחראית. תקח סוודר, תקח זה, אכלת? שתית? מה זה, מה את מתעלקת עליהם, תני להם לחיות. לא, את אמא אחראית, מה זה לא טוב?

 

ש. הכל טוב בסדר, הכל טוב ויפה אבל התכוונתי לדברים אחרים במקרה

 

הרב: תגידי מה הדברים?

 

ש. לא, קצת סטינו מהנשוא, התכוונתי

 

הרב: לא סטינו, הסברתי לך בדיוק מה ששאלת

 

ש. אני הבנתי ואני מקבלת את זה, אני בחורה מאמינה ואני בחורה מסורתית

 

הרב: אז הנה אני נותן לך כיסוי ראש, שבעזרת ה' תהיי יראה סוף סוף, בבקשה. זה המצוה הגדולה, להיות יראת שמים.

 

ש. יש. ב"ה יש

 

הרב: צריך שזה יהיה גם בפועל, שזה יהיה בפועל, שה' יראה וישמח

 

ש. כל אחד לפי הדרגה שלו

 

הרב: בסדר גמור.

כן, הנה הבחורצ'יק פה

 

 

ש. סליחה עוד דבר קטן אחרון, רציתי לשאול מדוע הרב מסיים את התשובות שלו לאנשים, בד"כ בהרצאות ובוידאו בצוה התנצחותית, שלפעמים קצת מעליבה את הבן אדם, אני אישית לא  נעלבתי אבל לפעמים אנשים נעלבים וזה גורם להרבה כאילו חס וחלילה הלבנת פנים במיוחד שהפנים שלהם מופיעות מול הקהל על וידאו.

 

הרב: אני עד היום לא שמעתי תלונות כאלה ב"ה, אבל אתה באת מוכן היום עם ביקורת מהתחלה עד הסוף, אז אני הנה בצורה לא מתנצחת אומר לך תודה על כל ההערות.

כן. שורה שניה בבקשה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה בקשר לגלגול נשמות, אם הקטע של גלגול נשמות הוא בא לתקן על עבירות שאדם עשה לפני חייו הנוכחיים, נכון?

 

הרב: מה שאתה אומר זה נכון.

 

ש. אז כשבן אדם מגיע לגוף חדש, איך הוא יודע על מה לתקן?

 

הרב: מה שקשה לו במיוחד לעשות באופן תדיר, זה מסוג הדברים שהוא צריך לתקן.

 

ש. ואם הבן אדם הזה לא מרגיש בקושי? הוא מנהל חיים  נורמליים והכל טוב ויפה

 

הרב: נורמלים זה לא נורמלי, אם בן אדם הכל אצלו נורמלי זה לא נורמלי.

 

ש. מה ז"א?

 

הרב: כמה אנשים יש פה שהם חיים חיים נורמליים בלי שום קשיים?

 

ש. אני מדבר מבחינת תורה ומצוות

 

הרב: מה זה מבחינת תורה ומצוות?

 

ש. הרי הגלגול הוא בא כאילו לתקן משהו שקשור למצוות

 

הרב: אני יודע, לא צריך לחזור על זה.

 

ש. טוב מאד, אז כאילו הוא בא נגיד הוא אתאיסט, הוא לא מאמין

 

הרב: לא מדברים על זה, אתה אומר שהוא שומר תורה ומצוות

 

ש. אני לא אמרתי, אני מדבר על בן אדם אתאיסט שהוא כביכול חזר בגלגול, אז אין לו על מה לתקן, כי הוא לא מרגיש  צורך לתקן על משהו.

 

הרב: עוד פעם, אם הוא נשאר כופר פה, אז הוא ודאי שצריך לתקן את הכפירה, בשביל מה הוא חזר בגלגול?

 

ש. אבל הוא לא מרגיש צורך לתקן.

 

הרב: אז בשביל זה הוא נתקל עם יהודים כמונו ואחרים, או בדיסקים כאלה ואחרים, או בבעלי תשובה כאלה ואחרים, או בשאלות כאלה ואחרות, מן השמים יזמנו לו התקלויות כאלה. אם הוא ינצל אותם הנה מה טוב, לא ינצל אותם - יחזור בגלגול נוסף, לא יתקן גם פעם שלישית יחזור בגלגול של בעל חי, ואז הוא לא צריך להבין כלום, אז הוא יצטער ויתייסר עד שיתקן בכמה וכמה גלגולים.

 

ש. נשאלה פה גם השאלה, האם הסרט חותם האמת הוא נכון

 

הרב: איני מכירו.

שאלה נוספת. כן. תן לבחור שם.

 

 

ש. אם אפשר שלש ברכות. לאחותי רפואה שלמה, דורה בת פולינה, ולאבא שלי חזרה בתשובה אמנון בן דבורה, ולי - אליהו בן פולינה

 

הרב למה?

 

ש. לי?

 

הרב: למה?

 

ש. לאחותי רפואה שלמה

 

הרב: שמעתי, השלישי למה?

 

ש. כללי.

 

הרב: כללי, שומרים תורה ומצוות?

 

ש. אבא שלי לא, אחותי מתחזקת, ואני משתדל.

 

הרב: ה' יחזיר את שלשתכם בתשובה שלמה מהרה ובריאות איתנה.

 

ש. אמן, תודה רבה.

 

הרב: כן, שאלה נוספת. יש עוד מישהו שלוקח ארבעים יום בעזרת ה' להצטרף לעם ישראל? אתה? אשריך לחיי העולם הבא, צלם אותו הבחורצ'יק הזה. ראית כבר קיבל ברכה קודם כבר ארבעים יום, ה' ימלא משאלות ליבך לטובה. מי עוד רוצה לקחת על עצמו ארבעים יום? יש עוד מי שרוצה לקבל על עצמו? הנה עוד אשה מכפר סבא ועוד יהודי מישיבת תיבת נח בירושלים, אשריהם ישראל. וכל אלה לוקחים ארבעים יום בגלל שאתם לא לוקחים.

כן. תיכף רגע, כן עוד מישהו? שורה ראשונה פה לבחור

 

 

ש. כבוד הרב שתי שאלות שנזכרתי בהם, זה נכון שאיראן תירה עלינו פצצת אטום והיא תעמוד שישים יום כסיכה בשמים, זה נכון, ואיפה זה רשום?

 

הרב: על הסיכה אני לא יודע כלום

 

ש. לא, היא תעמוד כסיכה בשמים

 

הרב: אבל את הפצצת אטום תיפול אחת בישראל לפחות

 

ש. ואיפה זה כתוב?

 

הרב: ביחזקאל ל"ח ול"ט.

 

ש. אוקי, ועוד שאלה. רשום שהקב"ה יוציא את השמש מהנרתיק שלה, נכון משהו כזה?

 

הרב: הנה יום בא בוער כתנור

 

ש. מתי זה יהיה ואיפה זה רשום

 

הרב: עוד מעט בספר מלאכי

 

ש. זה כאילו בגאולה בעזרת ה'

 

הרב: כאילו כן

 

ש. אוקי. מה עם פחימה עם הקוקו? קוקו והעגיל שלו. פחימה.

 

הרב: כן, שאלה נוספת. הנה פה היהודי בשורה השניה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, יש לי ברכה לא שאלה, ברכה אפשר?

 

הרב: כן, למי?

 

ש. אם אפשר לברך אשתי יונית בת אילנה לרפואה שלמה ולגדל את הילדים בנחת

 

הרב: היא הולכת בכיסוי ראש מלא?

 

ש. כן, מלא מלא

 

הרב: מטפחת

 

ש. כן

 

הרב: שמה?

 

ש. יונית בת אילנה

 

הרב: ה' יזכה אותה לרפואה שלמה מהרה.

 

ש. לגדל את הילדים בנחת

 

הרב: לגדל את הילדים בנחת

 

ש. אמן תודה רבה

 

הרב: תהיה בריא. כן, שאלה נוספת.

 

 

ש. מה ז"א שכתוב שהקב"ה "ויחר אפו" או שנאמר כל אף, כל מיני דברים כאלה

 

הרב: דיברה תורה כלשון בני אדם כדי להסביר לנו מה היחסים בינינו לבין הקב"ה במעשינו. אז כמו שאצלנו זה מתבטא כביכול כעס, אז זה בא לומר שה' לא מרוצה ממעשינו, עד כדי מצב שנקרא אצלנו - כעס. תהיה בריא. שאלה נוספת. אין עוד מישהו שרוצה לצום? כולם רוצים לאכול? את רוצה לצום? תן לה שאלה יש לה למעלה.

 

 

ש. הרב, אפשר ברכה?

 

הרב: כן.

 

ש. ליצחק בן יהודית

 

הרב: דתי או לא?

 

ש. הוא היה דתי ונהיה

 

הרב: יו, מה שמו? יצחק בן יהודית ה' יחזיר אותו בתשובה שלמה מהרה.

 

ש. אמן. וגם אני, שמחה בת יהודית

 

הרב: תשובה שלמה מהרה.

 

ש. אמן. ולזיווג הגון לחננאל בן יהודית

 

הרב: וזיווג לחננאל בן יהודית ותשובה שלמה מהרה.

 

ש. אוקי. יש לי שאלה. אני בי"ב, ואני קשה לי להמשיך בסמינר, אם הרב ממליץ ללכת למכללה חרדית?

 

הרב: באיזה סמינר את נמצאת?

 

ש. עכשיו בתיכון דתי בכפר גדעון

 

הרב: ומה יש במכללה שונה מהסמינר?

 

ש. הסמינר זה אני לא רוצה ללמוד בו כאילו אני רוצה ללמוד במכללה

 

הרב: כן.

 

ש. וזה מה שיש במכללה כאילו לא את המקצוע

 

הרב: תראי, אני לא מתמצא בזה, אבל החבר'ה פה אולי יודעים, הרב יודע, הרב אהרן מבין את החלוקים בין מכללה לסמינר? אתה יכול לברר בינתיים בטלפון?

 

ש. יש בסוף יום הרצאה

 

הרב: תגשי בעזרת ה' יתברך אל הרב החשוב שם למעלה, והוא יברר תוך כדי עכשיו להגיד מה ההבדל ומה כדאי וימליץ לך, אני פשוט לא מתמצא בזה.

 

ש. ולגבי כאילו אני לומדת בכתה י"ב והכתה שלנו רוצה להתחזק בעקרון, היא צריכה חיזוק

 

הרב: הכיתה

 

ש. כן, כאילו אם אתה יכול לתת לי עצה שאני אתן לבנות וכולנו נתחזק

 

הרב: לקחת דיסקים ולצפות בהם בהרצאות, יש לי אנציקלופדיה אינטראקטיבית שאפשר

 

ש. לא, משהו שכולם יעשו אותו כאילו

 

הרב: הדבר הכי חשוב שתעשו וזה יתן לכם כל טוב זה צניעות. לעבוד על הצניעות זה הדבר הכי גדול שאתן יכולות לעשות, ברגע שיש לכן את זה יש לכן השראת שכינה, והקב"ה יסייע לכן בכל, ובפרט בזיווגים הגונים.

 

ש. עוד שאלה. הרב ממליץ ללכת למדרשיה?

 

הרב: גם זה כבר יגידו לך ביחד.

 

ש. אוקי, ואני רוצה ברכה לעצמי לזיווג.

 

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון הראוי לך מהרה

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, שאלה נוספת יש? אם אין אני מחלק לכם עכשיו מתנות בעזרת ה' יתברך.

ההרצאה התקיימה במתנ"ס מופת בעיר בית שאן ברחוב ירושלים הבירה 1, ביום רביעי כג' טבת 18/01/2012,

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט