qd
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
בית שאן 18-7-12
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח
בפרשת פנחס ידוע שדור המדבר לא נכנסו לארץ הגברים, אבל הנשים לא נגזרה עלין גזרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים ניתנה ראש ונשובה מצרימה, והנשים אומרות "תנה לנו אחוזה". ז"א הציבור רצה לחזור למצרים ואילו הנשים רוצות להכנס לארץ. לכן נסמכה לכאן פרשת בנות צלפחד, כל פרשת הנחלות בארץ ישראל נסמכה לכאן למפקד שנעשה לישראל לפני הכניסה לארץ.
אבל בנות צלפחד היו חמש נשים, מחלה, נועה, חוגלה מילכה ותרצה, ואם כן למה זכו כל הנשים שהיו במדברים להנצל? משמע מכאן שכל הנשים זכו בזכות עצמן, אבל הם הושפעו כולם מחיבת הארץ של חמש נשים אלו. כיון שהנשים אמרו תנו לנו אחוזה, תנה לנו אחוזה, מי אמר תנה לנו אחוזה? זה בנות צלפחד אמרו, אז הן מגיע להן להכנס לארץ, אבל למה כל הנשים זכו? באמת כל הנשים זכו בזכות עצמן גם, אבל מאיפה היתה להן זכות לכל הנשים? משום שהושפעו מהחמש נשים האלה. נמצא כי זכו בזכות עצמן בזכות שחיבבו את הארץ, ולכן לא נגזרה הגזרה עליהן, הרי מה היה חטא המרגלים, שהם לא רצו להכנס לארץ, ואמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אז ה' אמר אז אתם תמותו במדבר, לא תכנסו, לא רוצים - אין בעיה, תשארו פה, הנשים שאמרו תנה לנו אחוזה, רצו להכנס, לכן הם נכנסו. אבל זה חמש נשים, הן השפיעו על כולם, שחיבת הארץ היתה גדולה בעינהם.
מזה רואים מה כח היחידים להשפיע על עם שלם, ז"א כח היחיד הוא אדיר. אפילו אם לא עושים סיורים מבית לבית ולא יורדים לשוק מחנה יהודה, אם אתה דוגמא אישית אז אתה יכול להשפיע על ההמונים אפילו שלא באת איתם במגע. היום בלויה יהיו מאות אלפים, ולא כולם הכירו אישית את הרב אלישיב אבל שמעו יצא בכל העולם. וההשפעה שלו והפסיקה שלו והדרך שלו השפיעה על כל העולם. אז יחיד יכול להשפיע על כולם.
מכאן יש תביעה בלימוד לאנשי רוח שאשמת ירידת התורה והאמונה בעולם תלויה בראשם. כי אם היו גדולים במדרגתם, אם היו שלמים באמונתם ובתיקון נפשם, בודאי שהדבר היה משפיע גם על הרחוקים. ז"א, אם יש התרחקות זה באשמת אנשים שלא השפיעו על הרחוקים. כל שכן אם הם לא משפיעים על הקרובים שנמצאים לידם וגם הם מתרחקים. אם הם היו שלמים באמונתם ובמדרגתם, העולם ודאי היה מתבשם מרוח תורתם, ומה שיש חסרון בעולם בתורה וביראה הוא מפני חסרון שיש במחנה היראים. אם היראים לא מצליחים להשפיע על אחרים זה חסרון ביראים.
מנין אנחנו לומדים זאת? מבנות צלפחד, שחיבת ארץ ישראל שלהם היתה כל כך גדולה, ממילא השפיע על כל הנשים ובכך הצילו את כל הנשים שלא ימותו במדבר.
מי השפיע על בנות צלפחד לחבב את ארץ ישראל כל כך? אז זה כתוב בפסוק, "ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף", למה נאמר למשפחות מנשה בן יוסף? הלא כבר נאמר בן מכיר בן מנשה, למה חוזר לומר למשפחות מנשה בן יוסף? אלא לומר לך שיוסף חיבב את הארץ, מנין? שאמר "והעליתם את עצמותי מזה איתכם", אז בנותיו חיבבו את הארץ. הוא אמר להקבר רק בארץ ישראל, אל תקברוני במצרים, אז הוא הכניס בהם את חיבת ארץ ישראל, ולכן שדיברו על נחלות הן אמרו תנה לנו אחוזה, בעצם זה שהם חבבו את זה כולם ידעו את החיבה המיוחדת של המשפחה הזאת וזה השפיע על כל הנשים. יוסף השפיע על משפחתו עד שהנכדים והנינים התרשמו ממנו והשאיר ברכה אחריו. הבנות הללו שינקו ממנו השפעה של חיבת הארץ השפיעו אחרי כן על בנות ישראל. מידה טובה המושרשת באבות עוברת בירושה לבנים. אולם גם יחיד יכול להשפיע אם הוא וליבו בוערים כאש באהבת ה'. ואם העולם לקוי בהכרת אחדות הבורא עלינו לחפש את האשמה אצלנו והחסרון הוא בנו. דהיינו, כוחנו להשפיע על הכלל. היחיד הוא דוגמא, ואם לא לומדים ממנו אז הוא לא דוגמא, וזה לא טוב.
עכשיו בכניסה לדוגמא, פנה אלי אחד מהאנשים והביא לי קול קורא שמסיונרים מסתובבים בבית שאן וכבר היתה תקלה עם ילדה אחת שלא הגיעה לביתה ספר והתברר שלקחו אותה המיסיונרים. אז צריכים להשגיח על הדבר הזה ולהתלונן במשטרה על כל נסיון של השפעה, משום שזה מעוגן בחוק, פיתוי להמרת דת, מתן הטבות כפיתוי להמרת דת. הנותן ומבטיח לאדם כסף, שוה כסף לטובת הנאה חמרת אחרת כדי לפתות אותו להמיר דתו, או כדי שיפתה אדם אחר להמיר דתו דינו מאסר חמש שנים.
המקבל או מסכים לקבל כסף שוה כסף או כל מתנה חומרת אחרת לטובת הבטחה להמיר דתו או לגרום מעבר בין דתות דינו מאסר שלש שנים, אז לא רק המסיונר, גם מי שמקבל ממנו שלש שנים.
העורך טקס המרת דתו של קטין או עושה פעולה אחרת המביאה לידי המרת דתו של קטין, בניגוד להוראות סעיף 13 א' בחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות תשכ"ב 1962 דינו מאסר שלשה חדשים.
המשדל קטין בפניה ישירה אליו להמיר דתו דינו מאסר ששה חדשים. אז תשימו לב, תשמרו על הילדים שלכם כי מפתים אותם, לא רק פה, בכל הארץ. וגם מפיצים ספרים וספרונים שבסוף כתוב יש"ו - ימח שמו וזכרו. אז צריך לקחת בחשבון לשים לב, ואם מגיע ספר כזה לשרוף אותו.
"דבר אל בני ישראל, איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה' מיין ושכר וכו'" הכתוב מתחיל ואומר, איש או אשה, ואח"כ חוזר ואומר יפליא בלשון זכר, היה צריך להגיד איש או אשה יפליא הוא, דיבר על שניים, ימשיך בלשון רבים, למה חזר לשון יחיד? אלא יש לפרש שהגורם הראשון להתעוררות לנזירות זה היה איש, והוא גרם שהאשה תתעורר גם אחריו, וגם היא תדור ותזיר נזירות, כיון שהאשה בתכונותיה חלשה יותר מושגיה הרוחניים למטה מדרגת והשגת האיש, ובגלל האיש היא התעלתה להשגת פרישות ונזירות, אם כן האיש הוא שהתחיל, לכן מסיים הכתוב על שמו של הזכר כי הכל הולך על שמו, השפעת היחיד עשויה להיות רחבה ומקיפה ביותר. לא רק על סביבתו, לא רק בקרב מקורביו והדומים לו בהשפעתו, אלא אפילו על הרחוקים מן המחנה שלו הוא יכול להשפיע, וגם על יצורי העולם וגם על החי והצומח. השפעה של אדם יכולה להיות השפעה אוניברסלית.
בפרשת דור המבול, כתוב "ויזכור אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה", מה זכר להם לבהמות זכות? "ויזכור אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה" אז הוא זכר גם את נח האדם, וגם את הבהמה וגם את החיה, מה הזכות שהוא זכר להם? לבהמות שלא השחיתו את דרכם קודם שנכנסו לתיבה, כי אלה שהשחיתו את דרכם לא נכנסו לתיבה, אז קודם כל זה זכות אחת שהם לא התערבבו, מה שאומרים, עם מה שהיה בדור המבול, ודבר שני, זכר להם הקב"ה שלא שמשו בתיבה. דהיינו גם הבהמות וגם האנשים והנשים, לא שימשו בתיבה. דהיינו, פריה ורביה. הצניעות שנהג נח ומשפחתו בתיבה השפיעה גם על החיות והבהמות שהתנהגו בצניעות, נח טיהר את האויר בתיבה שסילקה את החטא עד שגם השפיע על הטבע של כל הנבראים, שבעל כרחם התנהגו בצניעות, ז"א בסביבתו של הצדיק יש השפעה אפילו על בהמות וחיות שהן מתנהגות בהתאם. ידוע שהבהמות של הצדיקים לא אכלו אוכל לא מעושר, או גזל, כמו החמור של חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר, כאילו עשו זאת מדעת מהכרה ומבחירה. מכאן רואים שכל הבריאה מושפעת לטובה או לרעה.
היו שלשה שהיו חריגים בתיבה, ולמרות כל ההשפעה של כל החיות והבהמות הושפעו והעופות, הם לא. העורב, הכלב וחם בן נח. חם שימש בתיבה, למרות שבמצב כזה שנמצאים שכל העולם מת בשעה של צער ורעב ודברים כאלה, לא משמשים. בגלל זה הוא נענש חם שכל הילדים שלו יוצאים כושים. וחם הוא שהלך לאפריקה וזה המקור לכושים. בגלל שחם שימש בתיבה. העורב, לא משמש כדרך שאר החיות והבהמות, ואין לו שום הנאה מזה, אלא ממקור למקור, בגלל שעשה זאת. והכלב ענשו שהוא נתפס. אבל אלה חריגים, תמיד יש חריגים אבל הם חריגים, אבל הכלל מושפע מסביבתו והשפעתו של צדיק.
ידוע שעורב הוא אכזרי, אז איך הביאו עורבים לאליהו הנביא לחם ובשר בבוקר ובערב אם לילדים שלהם הם לא מביאים? לבני עורב אשר יקראו, אחרי שהעורב מביא את הילד לעולם, את העוף הקטן הגוזל, הוא עוזב אותו, יותר לא נותן לו כלום להתראות. אכזרי. אז איך עורבים מכלכלים את אליהו ומביאים לו בשר ולחם בבוקר ובערב, בשעה שאחאב ביקש את נפשו של אליהו כשהכריז ששלש שנים לא יהיה טל ומטר?
אבל לפי מה שאנחנו מתרצים עכשיו, כיון שהעורב היה בתיבה של נח, שעשה חסד עם החיות 12 חודש ולא טעם טעם שינה, לא נח ולא בניו, שהיו זקוקים לזון בהמה וחיות ועופות וכל אחד אוכל בשעה אחרת, ופעם אחת הוא אחר קצת בדקות לתת לארי את האוכל, אז הארי הכיש אותו והוא יצא צולע וגונח וקוהה דם מן הצינה, אז באויר של מסירות נפש כזאת בתוך התיבה הוא השפיע על כל החיות והדורות, וגם הארי לא הרג אותו, רק הכיש אותו, איך הוא יכול להרוג את מי שעשה איתו חסד כל הזמן. והיה שמה עוף שקוראים לו חול, שהוא לא ביקש אוכל, עבר נח והוא לא ביקש אוכל, אמר לו למה אתה לא מבקש אוכל? אמר לו ראיתי אותך מצטער כל כך לא ביקשתי, אמר לו הלואי שתחיה לעולם, והברכה התקיימה, והחול זה עוף שמתקיים אלף שנה עולה לכיוון השמש, מחליף שמה את כנפיו ונוצותיו ומחדש.
"ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת", הפסוק הזה מדבר בגנותן של ישראל, הכתוב מספר שלא שמרו שבת ראשונה, ז"א שמרו אחת ובשניה כבר חיללו, בא זה וחילל, לכאורה למה תלה הכתוב את חטאו של מקושש בכל ישראל וגינה את כולם? ויהיו בני ישראל במדבר, בשביל מה צריך להגיד, אנחנו יודעים שהיו במדבר, אלא תלה את זה בישראל, "וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת", למה גינה את כולם? למה התביעה על כולם? אלא אם היו שומרים שבת בדחילו ורחימו במדרגה גבוהה ועילאה, זה היה משפיע על הכלל כולו ולא היה קורה מה שקרה. כשאחד העיז לחלל שבת, חטא היחיד זה גנות של ישראל על מיעוט השפעתם.
זה שאתם רואים, תראו מה זה, אחד שרף את עצמו לפני מספר ימים, כבר שניים אחריו ניסו לשרוף את עצמם, אחד התחיל ועוד שניים, וזה ככה. אחד רצח את אשתו עכשיו כל יום שומעים עוד אחד רצח עוד אחד חיסל עוד שניים התאבדו וככה זה הולך. למה השפעה של אחד יכולה להשפיע על הכלל, הן לטובה והן למוטב. אז ז"א, בית שאן יכולה לשמור שבת, זה תלוי אם אתם שומרים שבת ברצינות, בדחילו ורחימו ורואים איך אתם שומרים את השבת. אם השבת היתה חשובה עד כדי כך, היו מדברים עליה גם כל השבוע, והיו דואגים לארח חילונים, והיו דואגים לעשות כל פעולה למנוע, ותנסו ותשתדלו ובואו ונעזור לכם וכו' וכו', אבל אם כל אחד חי איך שהוא רוצה בד' אמות שלו, אין השפעה. אפילו בתוך הבית שלו הוא לא יכול להשפיע.
והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קרבנה עליה, איש שאשתו סטתה היה צריך להביא קרבן, "והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה", אז החזקוני מפרש, אי אפשר שהקרבן יהיה לכפר עליה, שהרי זבח רשעים תועבה והיא עשתה מעשה כזה אז היא תביא עוד זבח? זה תועבה, זבח רשעים תועבה. אלא האיש מביא קרבן לכפרה שראה בה פריצות בתחילה ולא הוכיח אותה. היו כבר סימנים לפני עד שהיא הגיעה להיות נסתרת עם מישהו באיזה סמטה חשוכה או באיזה בית, והוא גרם לשם הנכבד והנורא להמחות במים בבדיקת מים המאוררים, והסטיה של האשה והירידה המוסרית שלה תלוי בירידת הבעל שהוא הראשון באשמה, והוא גרם לכשלונה, ומכח כוחו היתה שבירת נפשה של אשתו. ז"א אם הגבר בוגד - בעיה אצל אשתו, אם האשה בוגדת - הבעיה אצל הבעל, אם היו שמים לב אחד על השני באמת ואכפת לאחד מן השני ונותנים תשומת לב מספקת אחד לשני ושומרים על חיי המשפחה כמו שצריך, לא היו נזקקים אחד לאחר. כי השפעת היחיד היא השפעה מקומית אזורית ואוניברסלית.
מפה יוצא לנו שיש כח בכל אדם ואדם להשפיע. כל אדם ואדם יש לו כח להשפיע.
עכשיו בואו תראו, הקב"ה נתן לנו מתנה הכי גדולה בעולם, מה המתנה הכי גדולה שקיבלנו, נראה אם אתם יודעים. לא מצוה, שאלתי מתנה שנתן לנו, חיים יש גם לבהמות, מה המתנה הכי גדולה שלנו כבני אדם? מה המתנה של כל אחד ואחד פה שקיבל מהקב"ה? דיבור, מי אמר דיבור? כל הכבוד. במה אנחנו נבדלים מהבהמה? בכח הדיבור. כל אחד, הנה דיברת. גם אילם יכול לדבר, עם תנועות אפשר לדבר, לא כמו מי שמדבר אבל אפשר לדבר, אילם יכול לעשות מהפכה, אם הוא ירצה. אבל זה שיש לו פה לדבר והוא משתמש בפה רק לצורך עצמו, לאכילה ושתיה ולפטפטת הוא לא יותר טוב מבעל חי, אבל בן אדם שמשתמש בדיבור בשביל ללמוד תורה וללמד תורה, להשפיע תורה לאחרים, להדריך אחרים בדרך טובה, זו המתנה הכי גדולה שהוא קיבל, כי עם הפה אפשר לשכנע עולם ומלואו. לטוב או למוטב. אז זה כח אדיר. אפשר באמירה אחת לעורר מלחמות ובאמירה אחת לעשות שלום. באמירה אחת הולכים מכות, ובאמירה אחת מתפייסים. מוות וחיים ביד הלשון. אז קיבלנו מתנה גדולה כזאת, מה עושים איתה?
עכשיו תשמעו. הגדולה שבמצוות התורה מהי? תלמוד תורה כנגד כולם, במה היא תלויה - בפה, העבירה הגדולה מכל העבירות מהי? לשון הרע. ובמהי? בפה. אתם רואים אותו פה יכול להוציא לשון הרע בצחוק אפילו בצחוק, בצחוק, לא צריך לעשות, בצחוק, הוא יכול להרוס משפחות, הוא יכול לנתק לאנשים את הקשרים, במשפט, יכול אדם בפה בדקה, בדקה לעשות חצי מיליון מצוות. ואם זה בצער פי מאה, ואם זה בשבת עוד פי אלף, ואם זה בשעה בשבת שלשים טריליון מצוות. זה בפה. ואם הוא לא מדבר בשבת, לא לשון הרע ולא תורה, מפסיד שלשים טריליון, כל שעה. למה כי ה' נתן לנו פה לדבר "והגית בו יומם ולילה" והגית בו יומם ולילה". ודיברת בם ולא בדברים בטלים, נתנו לנו כח דיבור, כח דיבור, אתם יודעים שבקושי התירו לומר בשבת 'שבת שלום', בקושי. שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול, שבת קודש, אדם שזוכה לדבר לדבר לדבר דברי תורה כל השבת אשריו ואשרי חלקו כמה שכרו גדול.
הרב שטיינמן אמר לאור גזרת הגיוס עכשיו, מה העצה, אז הוא אומר שהעצה זה ללמוד שלשה ימים בלי הפסקה, לא בן אדם אחד, לעשות משמרות משמרות משמרות, אחד ילמד שעתיים שלש ארבע כמה שיכול, לפני שהוא מסיים מישהו אחר ממשיך, וככה לעשות משמרות משמרות ששלשה ימים בלי הפסקה יהיה לימוד בכל הארץ, וכך תתבטל גזרת הגיוס של לומדי הישיבה. כי מי שמחזיק את העולם בכח הדיבור זה אלה שמקיימים את העולם ועליהם נאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". אז זה כח הדיבור.
עכשיו אני רוצה לשאול את הציבור היקר שיושב כאן, מי מקהל הגברים כאן סיים את הש"ס, למד את כל התלמוד בבלי. אין צורך להסתובב, אף אחד. מי מהנשים כאן קראה את כל הנ"ך? אין צורך להסתובב, אף אחת. עכשיו תסבירו לי במה אתם יהודים? אם אתם לא מכירים את היהדות. אם את ספרי היסוד של היהודי אתם לא מכירים, במה אתם יהודים? תורה נביאים כתובים, זה מה שהפך אותנו ליהודים? לא יודעים תנ"ך, לא קראו אותו אפילו. כל התורה שבכתב ובעל פה שנמצאת בתלמוד הבבלי ששמה זה כל ההלכות והמצוות שהקב"ה ציוה את ישראל, אם בן אדם לא עבר עליהם במה הוא יהודי? שאלה ראשונה שישאלו אותו כשהוא יגיע למעלה, קבעת עיתים לתורה? תקוע. אם לא קבעת ישר לגיהינום. למה כי ודאי לא עשית כלום, איך אתה יכול לעשות אם לא למדת? ז"א, אדם חייב לקרוא את התלמוד בבלי ואת התנ"ך ונשים את התנ"ך. חייב. כי אדם מגיע לעולם האמת שואלים אותו, קרית מקרא, שנית משנה, הלכות ואגדות, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, לא יודע על מה מדברים. ישימו אותך נגיד בגן עדן, לא תבין מילה מה מדברים, כי לא למדת תורה, נתנו לך פה ומה אתה עושה איתו עכשיו, צוחק באמצע ההרצאה עם החברים. ז"א, בן אדם קיבל כח דיבור, וברגע שאדם ככה קורא, "ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת" בגנותן של ישראל דיבר הכתוב שלא שמרו את השבת הראשונה ובשניה בא זה וחיללה... כל מילה ומילה שאני מוציא תרי"ג תרי"ג תרי"ג מצוות תרי"ג תרי"ג תרי"ג מצוות, כמה שאני אגיד, אני הולך ברחוב ואומר "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", אני יודע רק פסוק אחד, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ בראשית ברא אלקים... על כל מילה שאני אומר תרי"ג מצוות, שוה להגיד בדרך את זה? אם אני לא אגיד את זה מה אני ארויח, סתם אני הולך, אתה יכול כבר להרויח למה לא להרויח? איזה הפסד יש לי? לדבר, לא מתעייפים, לא מתעייפים. דבר דבר אתה לא מתעייף. ביד אתה מרים אחרי כמה פעמים זהו, מחייך, בפה מדברים מדברים מדברים מדברים, ונשים חבל על הזמן, הן יכולות לגמור את התנ"ך עשרות פעמים במשך חייהם, בלבלבלבלבלבלב.... ז"א זה הפסד שאין כדוגמתו.
עכשיו בואו אני אגיד לכם מה זה אומר, אני לא אומר לכם את זה סתם. אחרי 120 שנה אתם תגיעו למעלה, ואז ילמדו אתכם רק מה שקראתם ולמדתם. אם קראתם ילמדו אתכם מה שקראתם, לא למדתם - לא ילמדו אתכם. אז אם אחד לא קרא את הש"ס לא ילמד אותו אף פעם. אם לא קרא את התנ"ך לא ילמדו אותו, אתם יודעים איזה עונש זה להיות למעלה טמבל?! יושב בן אדם סתום, לא מבין כלום מה מדברים. כולם מבסוטים מאושרים וזה הוא לא מבין, אתם ראיתם פעם אחד שמספרים בדיחות רק הוא לא צוחק, כי הוא לא מבין מה אמרו. וכולם צוחקים ממנו שהוא לא צוחק. והוא עוד יותר לא מבין.
בן אדם מגיע לעולם האמת לא יבין כלום. אז מה הוא נדרש? תקרא. אפילו אם לא תבין תקרא. נכון, לימדו אותה בבטן. לא, לא,

ש. לא שומעים

הרב: אז אתה יודע יותר מכל התנאים והאמוראים. זה מה שלימדו אותך, מי לימד אותך דבר כזה?

ש. לא שומעים

הרב: הנשמה אמרתי, היתה בבטן מלאך לימד אותה, לפני שיצאה שיכח אותה, שיכח אותה. זהו, עכשיו היא צריכה להשיג את התורה לבד. אם היא לא תעשה זאת לא ילמדו אותה.

ש. לא שומעים

הרב: כן, זה אפילו אם לא תבין, אם תשב בשיעור תורה ואפילו לא תבין ילמדו אותך למעלה את מה ששמעת. אבל רק מה ששמעת. לכן אם שמעת פסוק אחד ופירוש שלו זה מה שילמדו אותך. אבל אם גמרת את הש"ס ואת התנ"ך, אתה הקפת את הכל. מה זה מצריך? לא צריך כלום. צריך פה. פה. אם אתה משקיע שעה ביום אתה קורא בגרסה שבעה דפים בגמרא, שבעה דפים, בשנה אתה מסיים את כל הש"ס, בגירסה, כמו שקראתי עכשיו. בלי להתעכב. שבעה דפים אתה גומר את הש"ס, אתה מגיע לעולם האמת את כל התורה מלמדים אותך, שווה השקעה שעה ביום, שנה. זה מה שנדרש כל יהודי מינימום לפחות שיגיע לשם לא יהיה סתום.

ש. לא שומעים

הרב: אבל אתה הקפת את הכל או לא? אז ילמדו אותך רק מה שלמדת, לא כדאי שתקיף את הכל, שנה שעה. מה הבעיה?

ש. לא שומעים

הרב: שעה אמרתי.

ש. לא שומעים

הרב: אז עוד שעה בשבל להקיף את הכל, אז עוד שעה להקיף את הכל. אדוני, אתה חי 24 שעות ביממה, כמה אתה ישן?

ש. לא שומעים

הרב: כמה? כמה? כמה עשר שמונה שבע שתיים, כמה? עשר? עשר וכמה אתה עובד? לא עובד. עובד, כמה עובד? מזדמן. כן, ככה. בא נגיד חמש שעות, 15 שעות, נשאר לך תשע, מה אתה עושה איתם? שלש אתה לומד, נשאר שש, כמה אתה אוכל? עוד שעה? כמה אתה הולך ברגל? עוד שעה? נו, מה עם השאר? עוד שעה אחת אתה מקיף את כל הש"ס, כל התנ"ך, כל השו"ע, הכל הכל הכל, כל התורה אתה מקיף. אתה רואה את זה לידך, לומד שבעה דפים, אתה רואה את זה לידך אחריו ל ומד שבעה דפים, אתה רואה את זה שאחריו לומד שבעה דפים. אלה קיבלו כבר על עצמם לפני מספר ימים, שבעה דפים, יש היום למעלה מ-1300 שכבר יקבלו על עצמה שבעה דפים ולמעלה מ-800 נשים שקיבלו עליהן ללמוד את כל התנ"ך, ורק התחלנו לא מזמן. אתה יודע איזה אושר?

ש. לא שומעים

הרב: לא לא, אל תערבב, אל תערבב, זה הגנה שתגיע לעולם האמת ולא תהיה סתום, למה כי למדת הכל, זהו. זה שאתה לומד בעיון שלש שעות סוכר, מצויין, אין שום בעיה, כמה שתוסיף מוסיפין לך, אבל שלא תהיה בור ועם הארץ. תאר לך שאחד יודע רק מסכת אחת, זה טוב ויפה אבל רק אחת, תאר לך בן אדם לומד רק שעה א חת, בן אדם לומד שעה אחת, מגיע לעולם האמת צריך להלביש אותו בחלוקא דרבנן שמכל הימים שלו ומכל השעות שהוא למד מלבישים אותו בגד שלם. אבל אם הוא למד שעה אחת מתוך 24, יש לחו אותו למלתחה יגידו לו לך תתלבש, תלבש את החלוקה דרבנן שהכנת לעצמך מהמצוות והתורה שלמדת, הוא לא יצא מהמלתחה. ישלחו מלאך יגידו לו אדוני, למה אתה לא יוצא? הוא אומר הוא מתפחד, למה במלתחה הוא מצא רק גרביים. תחלק את הבן אדם ל-24 תראה גרביים של תינוק יש לו, זה מה שהוא עשה זה מה שהוא למד.

ש. לא שומעים

הרב: ודאי. ודאי.
אז לכן יהודים יקרים, אני רוצה לזכות אתכם בכח הדיבור. שאתם תנצלו את כח הדיבור שלכם לטובתכם, לעצמכם, במקום קשקשתה לקשקש כל היום וברברת וגלו גלאט, כדאי שתשקיעו בעצמכם קודם כל שעה אחת, לא משנה באיזה שעה וגם לא חייב להיות רצוף, אבל ביממה תשקיעו שעה, לפעמים זה פחות חצי שעה, הדפים הארוכים זה שעה ביחד. הדפים היותר קצרים זה חצי שעה, פחות אפילו. שעה להשקיע כל יום תוך שנה אתה מסודר, אתה יודע מה זה, סיימתי ש"ס, אתה יכול להגיד סיימתי ש"ס. אתם יודעים מה זה אשה אומרת אני גמרתי את התנ"ך, קראתי את כל התנ"ך, אפילו בלי להבין, אפילו בלי להבין בלי להתעכב. קודם כל שהוצאתי בפה את כל המילים הקדושות של התנ"ך. הוצאתי בפה את כל המלים הקדושות בגמרא, זהו, הנשמה שלי ספגה לתוכה את כל זה. זה כמו הקלטה, אני מיע למעלה, שמה ילמדו אותי הכל, מה שהספקתי פה להבין הבנתי, ומה שלא הספקתי שמה ילמדוני אבל שמה ילמדוני את כל הסודות לאין סוף. הבן איש חי פעם אחת בא אליו בן אדם, אמר לו פתח את התנ"ך תצביע על פסוק, ההוא פתח באקראי הצביע על פסוק, אמר לו הבן איש חי, 120 פירושים על הפסוק ההוא בארבע שעות. והוא אמר לו לא משנה איזה פסוק, אתם מבינים מה הוא הכניס לתוך הראש שלו במשך חייו? מה אדם יכול להספיק. ואנחנו בטלנים לא פותחים ספר, עיתון קוראים, טמבלויזיה רואים, אינטרנט כן, פייסבוק כן, הכל כן זה לא. למה זה לא? זה שלך, זה שלך, התורה שלך, החיים שלך. כי הם חיינו ואורך ימינו, בזה אתה תזכה לעולם הבא, במה תזכה, אין לך במה לזכות, מפה לא תקח שום קנינים. ישאלו אותך, קבעת עיתים לתורה או לא, שאלה ראשונה. אז אם אדם לא השקיע אפילו שעה אחת בשביל ללמוד אוי ואבוי מה מחכה לו, ודאי שהוא לא קיים גם, ואם קיים ודאי שלא קיים כהוגן, כי הוא לא למד.
אז לכן אני רוצה לזכות אתכם בכח הדיבור שלכם, ושתשפיע גם על חברים ואחרים שיקבלו על עצמם כי עם ישראל צריך את זה כנגד כל הגזרות שעומדות בפתח, סוריה במצב קשה והיא יכולה לעשות שטויות, האיראנים עשו היום את מה שעשו עם החיזבאללה, וביבי מבטיח תגובה חריפה, מן הסתם זה יתגלגל למחוזות שכבר ישראל הכינה את עצמה מראש לקראתה והיא מנסה למצוא את הפרצה שדרכה היא תוכל לבצע את מה שהיא רוצה, אנחנו כמובן נספוג פה טילים וכל מיני צרות, וצריכים הרבה זכויות לעם ישראל, לא רק לכלל גם לפרט. אז חשוב שכל בן אדם יכנס לפרויקט הזה של סיום הש"ס תוך שנה וסיום התנ"ך. תנ"ך לוקח יותר מהר, נשים ילמדו כל יום רבע שעה עד חצי שעה לקרוא מבראשית עד דברי הימים ב'. כל יום מה שמספיקים, מסמנות אח"כ ממשיכות, מסמנות עוד אח"כ ממשיכות. אותו דבר הגברים, שבעה דפים מסמנים ממשיכים וכן הלאה.
אז אני רוצה לזכות אתכם ולשאול, מי מהגברים מוכן לקבל על עצמו ללמוד שבעה דפים כל יום ולסיים את הש"ס ואברכהו בברכה גדולה. הנה שני יהודים ראשונים אשריכם ואשרי חלקכם, שתזכו לכל טובה וברכה. כן, מי עוד מהגברים רוצה לזכות בעזרת ה' לסיים ש"ס? שעה ביממה. קריאה. שני יהודים יש, מי עוד? אתם מפחדים לקרוא? לא למדתם לקרוא? מה תגידו לקב"ה, לא רצינו לקרוא, או, השלישי תבורך ותצליח בכל מעשי ידיך. כן. רביעי אשריך ואשרי חלקך לחיי העולם הבא. ארבעה יהודים בבית שאן, זה עדיין חלש מאד מאד מאד. הנה חמישי, אשריך לחיי העולם הבא. הנה שישי, תזכה לכל מילי דמיטב, הנה שביעי תבורך בכל הברכות. שבעה יהודים בבית שאן, זה עדיין חלש מאד. אתם תברכו אותי אחרי כמה ימים שתראו כמה אתם סופגים ידע וכמה זכויות יהיו לכם, כל מילה תרי"ג מצוות, חבל על הזמן. שמיני, אשריך ואשרי חלקך לחיי העולם הבא. יפה מאד.
נשים, מי מהנשים, הנה ראשונה תבורכי, רגע, נשים זה תמיד יותר, אחת, תרימו את היד, שתיים, שלש ארבע חמש שש שבע שמונה תשע עשר, 11,, תורידו, 11 נשים כבר, ראיתם? 12, 13, 14, יפה מאד, 15, 16, נשים תמיד הם יותר, 17, יפה, 17 נשים שמונה גברים, 18, 19 נשים, 19 נשים תבורכו בכל הברכות הכתובות בגמרא במשנה ובגמרא. 20, אשרייך. עשרים נשים, 21 יפה מאד, 22 נערות צעירות יפה מאד, 22 נשים, 23, יפה מאד. 23 נשים ושמונה גברים, הגברים חלשים בבית שאן. אתם לא יודעים לדבר גברים, לא יודעים? לא יודעים לקרוא, מה הבעיה לקרוא, קצת ידע, ידע ידע, אפילו אם אתם מבינים חמישים אחוז, עשרים אחוז, אתם יודעים מה זה עשרים אחוז להבין מהש"ס, אתם גאונים, אתם יכולים להיות ראש העיר של בית שאן. לכל מקום אתה יכול לקחת איתך את הש"ס או למצוא אותו בכל בית כנסת, אבל אין בעיה אם אתה רוצה לדחות אותו בקצת תדחה, אבל לפני נסיעה אתה יכול להוסיף עוד כמה דפים ולא יהיה לך שום בעיה, לא יחסר לך כלום. זה לא בעיה, יש המון זמן, אתה יודע היה רב אחד שקראו לו הרב בנגיס אב"ד של העדה החרדית בירושלים שסיים את הש"ס בחמש דקות, כל חמש דקות שאנחנו לא מנצלים הוא ניצל, וחמש חמש חמש דקות הוא סיים את הש"ס. הרב פיינשטיין זצ"ל סיים את הש"ס בפתיחת ההיכל, עד שמוכרים פתיחת ההיכל ומוציאים ספר הוא סיים ש"ס. צריך להיות חכם לנצל את החיים. במקום לעבוד ככה סתם כמו טמבל תגיד כמה דברים, תגיד, אפילו אם אין לך ספר תחזור על פסוקים. תגיד פרשה בקריאת שמע, תגיד שיר למעלות, תגיד מה שאתה רוצה, תגיד פסוקים, תגיד תגיד תגיד תגיד, נתנו לך כח הדיבור תגיד, דבר דבר דבר, כל מילה שאתה מוציא תרי"ג, לא שווה? "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו", ירד הקב"ה במעמד הר סיני עם 22 אלף מחנות של מלאכים לתת לנו את התורה, ואנחנו אפילו לא מעריכים? 23 נשים שמונה גברים בלבד. יאלה חבר'ה תעלו את הרף, תלמד גם, לא במקום. ככה אמר הרב קניבסקי והרב שטינמן רבינו בחיי, שמעת מה שאני אומר? תדע הלכות שבת ותקיים אותם פה ותהיה עם הארץ וסתום למעלה, תגמור את הש"ס ותלמד הלכות שבת. מה הסתירה? אשריך. אתה כבר מושבע מהר סיני, מה אתה מבלבל בלי נדר, כבר נשבעת בהר סיני. רפואה שלמה מהרה. תשעה יהודים. עשרה, אשריכם. 11, תבורכו. 11. 11 גברים, הנה עוד אשה 24 יפה מאד. 11 גברים. גם בתשעה באב מותר ללמוד אבל במה שמותר ללמוד, תקרא בהלכה מה מותר ללמוד. כל ענין החורבן. ואם לא אז במוצאי תשעה באב, במוצאי, כי יממה בתוך יממה אתה צריך, ודאי יום זה משקמים עד שהולכים לישון. זה יש לך זמן אתה יכול גם לחלק את זה. ואם ישן פעמיים אז הוא יאמר חצי וחצי. כן. 11 גברים 24 נשים. מי עוד? תראו מה כח הדיבור עושה, ראיתם? כמה דיברתי? קצת. ותראו מה עשינו, 11 סיום ש"ס 24 תנ"ך כבר, אתם רואים מה זה כח הדיבור. במקום שתדברו עם חברים שטויות תשכנעו אותם לעשות דברים טובים תרויחו את כל מה שהם עושים. תרים טלפונים קח טלפון אהלן מה נשמע מה זה יש לי רעיון אדיר, אתה רוצה להיות חכם בעולם העליון או סתום? תשכנע אותו. מה הבעיה? אותו דבר. 12 אשריך. אשריך, 12. הנה עוד אחד 13, תבורכו. הגברים מתעוררים, בית שאן מתעוררת. בית שאן מתעוררת. אתם יודעים, אנשים לומדים שבע שנים דף היומי בשביל לעשות סיום ש"ס, אתם בשנה תעשו סיום ש"ס, אתם תספיקו לעבור את הש"ס כל כך הרבה פעמים, מי שמתחיל צעיר עד החתונה יכול להיות גאון רק מגירסה. גאון. וכמה הוא משקיע - שעה. הנה עוד שתיים, 27 נשים.

ש. לא שומעים

לא. לא. ככה אומרת הגמרא בעבודה זרה י"ט, לגרס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, לגרוס אפילו ששוכח ואפילו שלא יודע מה הוא אומר. ואומרת הגמרא בשבת ס"ג, ליגרס איניש והדר ליסבר, קודם כל לגרוס ואח"כ ללמוד את הטעמים. קודם כל שיהיה לך היקף, שיהיה לך בקיאות, שתדע במה מדברים, מה זה מכיל בכלל. אפילו שלא מבינים, אבל מתוך שחוזרים מבינים. ומבינים יותר מהר ממה שמתעמקים, ככה אומר רבי נחמן מברסלב בשיחות מוהר"ן תורה ע"ו וכ"ח. 13 גברים. 27 נשים. 27 נשים. אתה לא חייב כל יום, אבל רצוי לך כל יום שתגמור בשנה, כי אם לא יצר הרע אומר היום לא אז מחר, ומחר אתה אומר לא זה 14 יום אני חייב, אז אתה אומר טוב בשבת ואז יהיה לך 28 דף ואז תתייאש, זה הפטנט שלו. אשריך. 14. יופי עוד 4 יפה מאד. 18. 18 יהודים בבית שאן אנחנו מתחילים לקבל את הכמויות הרצויות, 18 גברים, 27 נשים. יש סיכוי שהגברים יתגברו על הנשים? יש סיכוי? אתם יודעים שהגברים חייבים בתלמוד תורה יותר מהנשים. אצלכם זה עבירה אם לא תלמדו. אצלהם זה זכות גדולה. כן. יש עוד מי או שאני נותן מי שברך כללי וחותם בזה את הפרק של הדיבור? 18 ו-27. הנה עוד יהודי אשריך לחיי עולם הבא, 19, מי סוגר עשרים? מי סוגר עשרים? יש פה אחד שסוגר עשרים? אשריך, איזה חמוד, תבורך ותזכה להיות תלמיד חכם. 20 גברים ו-27 נשים, אתם עוד מעט יכולים לעקוף אותם.

ש. כבוד הרב, יש בני אדם מהעדה העיראקית שקוראים את התנ"ך בכל שבת. אז זה לא חדש פשוט

הרב: מה התכוונתי לחדש, אני לא מחדש

ש. לא, לא אני רק אומר כי כבר עושים את זה

הרב: מה אכפת לי מה עושים אני רוצה שכולם יעשו

ש. זה גם גברים, לאו דווקא נשים

הרב: גם כן למה לא? ודאי. מה קודם כל שהגברים ילמדו את הש"ס, שילמדו תורה שבכתב ושבעל פה. יפה מאד. הלאה. אז יש לנו 27 ויש לנו עשרים גברים. עשרים גברים. נו יש עוד סיכוי פה לזכות עוד כמה אנשים שיהנו בגן עדן? שלא ישבו שמה מסכנים ולא מבינים מה אומרים. בטוח שילמדו אותך בגן עדן את כל התורה. מה לא, מה לא? בגיהינום לא ילמדו אותך, בגן עדן ילמדו אותך. כן, אתה מסכים? כן. אחרי שלש נשאר לך עוד שעה קטן עליך. החפץ חיים, לא לא על זה, זה הרעיון שלו.

ש. לא שומעים

הרב: כן. כן. אתה ילמדו אותך בגן עדן את כל הש"ס, כן. אתה תגיע בסוף, זה ברור. אתה תגיע בסוף. אוקי אשריך, 21. מי יהיה 22 כנגד אותיות התורה? רגע רגע, 22 כנגד אותיות התורה אשריך. 22 אני מחפש מי שעוד לא היה, כנגד 22 אותיות התורה, הנה תבורך מפי עליון ותצליח בכל.
כן מה רצית לשאול? תן לו.


ש. יש לי שאלה, הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו שיצא בחוץ ואמר לו כה יהיה זרעך ככוכבי השמים, כמו שאתה רואה את הכוכבים ככה יהיה זרעך, השאלה הוא דיבר על יצחק או על ישמעאל, ואם זה על יצחק למה הישמעאלים יש יותר מהיהודים, ואיפה ההבטחה?

הרב: כתוב "כי ביצחק יקרא לך זרע", ורק ביצחק, וכתוב "ונשארתם מתי מספר בגויים תחת היותכם ככוכבי השמים לרוב", למה מתי מספר? בגלל העבירות. אז אנחנו נכחדים בשואות ומלחמות וצרות ופוגרומים, וחורבות וכל מה שקרה במשך כל הדורות בגלל העוונות.

ש. כל מה שקרה במשך הדורות לא הגיע למספר כוכבים. יש בגויים יותר.

הרב: למה אתה אומר, אתה לא יודע הרי כמה היו יהודים

ש. אני יודע, היו הרבה יהודים

הרב: אתה לא יודע. ודבר שני, ונשארתם מתי מספר, תקשיב טוב, למצרים ירדו שבעים נפש, 210 שנה יצאו היו 15 מיליון, אשה ילדה בכרס אחת ששה, אם שבעים הביאו 15 מיליון, 15 מיליון ועוד 210 שנים כמה היו צריכים להיות לפי אותו קצב? ביליונים, ובליונים עוד 210 כמה היו צריכים להיות? הבנת? איפה כולם? ונשארתם מתי מספר בגויים תחת היותכם ככוכבי השמים לרוב, כי לא שמעתם בקול ה'. אז מקבלים מלחמות. כן, תן לו למעלה. תן לו, הוא מרים את היד. קיבלתם שקיות? יופי בשקיות יש לכם דיסק חינם שאני אראה לכם תיכף ויש עוד כמה דברים. עכשיו, חילקו לכם דיסקים בבית שאן לפני שהגענו לפה? מ ישהו קיבל ד יסקים לפניש הגענו לפה? לא. בסדר, שאל שאלתך.


ש. כבוד הרב, רציתי לשאול אותך על הזכות בחירה ש ניתנה לאדם, אז השאלה שלי הוא כזאת, אם ה' צופה הכל ורואה הכל והכל קבוע מראש, ושאלתי רבנים אחרים שאמרו לי שיש כמה דרכים שהוא נותן לאדם וזה, אבל אם הוא יודע הכל זה בדוק שזה יקרה כאילו אין לי מה לשנות, כאילו הכל צפוי והרשות נתונה, אין לי מה לשנות כאילו

הרב: זה מתחיל הפוך, אחרי שאתה בוחר הוא יודע, רק לפני כן

ש. אה, אז הוא לא יודע מה אני יעשה כאילו?

הרב: אחרי שאתה עושה הוא יודע לפני כן מה מסובך, אני מסביר.

ש. פה נפלתי הרב

הרב: אחרי שאתה עושה את המעשה, תעשה ככה, אחרי שעשית הוא ידע לפני כן.

ש. נו זה מה שאמרתי

הרב: לא, אתה אמרת שהוא יודע מראש

ש. אמרתי עשיתי את המעשה

הרב: אתה אמרת שהוא יודע מראש,

ש. הוא יודע שאני הולך לעשות את זה

הרב: ואני אמרתי הוא יודע שתעשה לפני כן.

ש. אני אחשוב על זה

הרב: תחשוב על זה.

ש. תודה הרב

הרב: למה לקב"ה אין זמן, הוא לא הולך כמונו בזמן, עבר הווה עתיד, הוא מעל הזמן, אז לכן אצלו עבר הווה עתיד זה אותו זמן, אז אחרי מה שאתה מחליט לפני כן זה בדיוק אותו דבר, והוא לא מכריח אותך לכלום, יש לך בחירה מאה אחוז. כן. תן לבחור שמה שהצביע.


ש. ערב טוב

הרב: גם לך

ש. התבקשתי לגבי איזשהו רב פה שמעביר שיעורים בבית שאן והוא אדם נשוי הוא מעביר הרבה זמן שיעורים לנערים בבית שאן, והוא ביקש ממני לשאול אותך אם הוא יכול למסור שיעורים גם לנשים וגם לגברים ביחד, אמנם בהפרדה, אם יש לו אישור מהרב שלו לעשות את זה

הרב: מי זה הרב שלו?

ש. לא יודע

הרב: שישאל את הרב שלו

ש. הוא אמר שכן, הוא אמר לי שאני אשאל אותך

הרב: אתה רואה שאני נותן שיעורים בהפרדה.

ש. אז הוא שואל אם אפשר לעשות את זה גם

הרב: מה צריך לשאול,אם אני עושה ככה אז שואלים אותי אם אפשר לעשות?

ש. הוא רוצה סוג של הסכמה ממך, זה מה שהבנתי ממנו.

הרב: אני צריך לתת לו הסכמה, אני יודע מי הוא, אני יכול להיות אחראי על בן אדם? אני בקושי אחראי על עצמי.

ש. טוב אוקי. יש לי עוד שאלה

הרב: בבקשה

ש. אני ה ייתי בהרצאה שלך בעפולה בפעם האחרונה שהיית, זוכר?

הרב: אם אתה מזכיר לי אני אזכר

ש. דיברתי איתך על המריבה, לא יודע אם לקרוא לזה מריבה, זה שהיה בינך לגבי הערוץ הדברות והרב יצחק פנגר

הרב: כן ו

ש. אז אמרתי שמה שבהרצאה שלך שאני כבר עוקב אחרי הזמן כבר כמה שנים ואני חזרתי בתשובה בזכות הרב ויש איזשהו משהו שהוא די קצת הציק לי שאמרתי שאני יעלה את זה לפני הרב שאני הרוב הזמן שאם אני רואה כבר הרצאות של הרב אני רואה הרצאות ישנות, ישנות של הרב, ואני רואה את הפעילות שהיה הרב עושה פעם לעומת היום, היא לא חזקה וניכרת כמו שהרב היה עושה פעם, דוגמא, כן, כל הפריצות שיש היום, כל הלשון הרע, כל המריבות, לא חסר היום אסונות וצרות על עם ישראל כמו שהרב ציין, אז גם הרב שמוסר לנו של יום שישי אז הוא גם העלה את זה בתור שאלה שרציתי לשאול את הרב, האם באמת סאגת הזמרים שהרב יצא נגדם זה מה שבאמת העם היה צריך, כאילו אני לא שמעתי את הזמרים, אני כל מה שהרב אומר אני הולך אחריו בעיניים עצומות, השאלה שלי אם זה באמת אם כל העם היה מפסיק לשמוע את הזמרים זה מה שהעם היה צריך? כאילו אני מסתכל על הרב פעם איך הוא היה הולך וסוחף אנשים ובאמת הולכים איתו בעיניים עצומות בכמויות, ואני רואה את ההרצאות של הרב ואני משווה אותם לפעם, יש הבדל בכמות הסחיפה של האנשים שהיו הולכים איתך

הרב: זה מה שאתה יודע?

ש. בערך

הרב: הבנתי, אז אתה לפי מה אתה מתרשם?

ש. מה ז"א?

הרC: איך אתה מחליט שזה השתנה?

ש. לא, אני לא אומר שזה השתנה, אני מסתכל

הרב: אתה אמרת עכשיו, הסברת יפה למה זה השתנה

ש. אז אני מסתכל על סוג

הרב: אני שואל איך קבעת שזה משתנה?

ש. גם לפי כמות האנשים

הרב: איזה כמות אנשים?

ש. שיש בהרצאות של הרב

הרב: יש לך טעות, היום יש אינטרנט, כולם מסתכלים דרך האינטרנט

ש. אני יודע, גם פעם היה אינטרנט

הרב: לא, לא היה אינטרנט

ש. אני מדבר לפני חמש שש שנים

הרב: לא היה שידור ישיר.

ש. היה תמיד שידור ישיר

הרב: לא היה שידור ישיר

ש. אני הייתי רואה את הרב

הרב: לא היה שידור ישיר, היה שידור חוזר.

ש. אוקי

הרב: תודה. הלאה מה עוד השאלה?

ש. אני לא יודע להסביר את זה

הרב: אתה לא יודע להסביר, יש לך תחושות, הבנתי

ש. לא, זה לא תחושות, זה לא תחושות, אני רואה את הרב כמעט כבר תשע שנים, אני יודע הכל, כל ההרצאות כל

הרב: בטח, אתה יודע הכל

ש. לא, לא מבחינת הרב, ההרצאות של הרב

הרב: בטח, אתה ראית את ההרצאה האחרונה בבת ים?

ש. לא.

הרב: נו, אז מה אתה אומר שאתה רואה את הכל?

ש. אני מדבר על ההרצאות

הרב: כמה היו אנשים בבת ים? ראית?

ש. לא יודע

הרב: כמה היו ביפו שבוע שעבר ראית? ברעננה ראית? לא. שום דבר את הלא רואה, אז מה אתה מדבר, אתה יושב בבית שאן

ש. לא, אני לא מסתכל על כמות האנשים שיש פה עכשיו

הרב: אז לפי מה? אז לפי מה?

ש. באמת שלא.

הרב: אז לפי מה?

ש. אני לא מסתכל מבחינת האנשים

הרב: אז לפי מה, בוא נגיע לפואנטה

ש. אני מסביר שזה לא על איזה נקודה ספציפית שאני יכול לגעת בה, אני מסתכל על לא יודע, על הסגנון, לא יודע איך להגיד את זה, הדרך שבה הרב היה שורף אנשים פעם הוא יותר מאשר היום, זה מה שאני רואה ת זה

הרב: הבנתי, אז אתה מתפעל מסחיפות

ש. גם גם, כן.

הרב: הבנתי. אז בא אני אסביר לך, פעם הרב עובדיה היה סוחף יותר והיום הוא סוחף פחות, מה הוא עושה? הוא יושב ולומד תורה, פעם הוא היה נותן דרשות ברדיו, פעם הוא היה נותן ככה, דברים משתנים, לא נשארים אותו דבר, יש סוגי פעילות שונות, היום לרב עובדיה יותר חשוב לכתוב ספרים להנציח את התורה לדורות הבאים, אתה מתפעל מסוחף, הרב אלבז היה יוצא פעם כל ערב פללללל היום הוא יושב בישיבה והוא ראש ישיבה. אז מה, אז אתה קובע מה יותר טוב?

ש. לא חלילה

הרב: כן, כי אתה מתפעל מסוחף. זה לא הולך לפי סוחף, יש סוג עבודה של תקופה מסויימת יש אחריה ככה אחריה ככה. אני בהתחלה הייתי צריך לשכנע את העם שבכלל יש תורה
ש. גם היום צריך

הרב: והיום אני מלמד אותם כבר ללמוד אותה, זה ההבדל. שלב ב'.

ש. אני לא בטוח שכל העם עבר מהשלב שהוא לא היה יודע להיום שהוא כן יודע תורה

הרב: אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה כשהתהיה איתי יום יום ותתמוטט קודם כל אחרי זה אנחנו נדבר אם אתה מבין בכלל מה אתה רואה בעיניים. אתה יושב באיזה דוכסה בבית שאן ואתה כבר, אתה מבין ברוחך הגדולה מרחף עלכל האוירה הארץ ישראלית והעולמית וכבר מבין שחל שינוי

ש. לא חלילה, אולי הרב הבין אותי לא נכון

הרב: הבנתי הבנתי, גם רמזת עם הרב פנגר וזה ופה ושם וכו' וכו', בסדר.

ש. לא לא רמזתי, אני שלאתי את הרב שאלות

הרב: אין שום בעיה מתוק, אני לא עושה כלום כבר, אני סתם בטלן

ש. לא, אתה רואה הרב הבין אותי לא נכון

הרב: למה, הבנתי מצויין.

ש. לא, אם אתה אומר ככה אז הבנת אותי לא נכון, אני הפוך אני דיברתי על הרב מבחינת שבח שפעם, אני עד היום אני תמיד אהבתי את הרב, אני רואה את הרב כל הזמן

הרב: תגיד אתה יודע מה נעשה בעם, אתה יודע כמה יש מגידי שיעור שהם בעלי תשובה שלי, אתה יודע כמה ממשיכים את הפעילות שלי, אני יכלתי לשבת כבר בבית עכשיו, כרגע שומעים אותי מיליון איש. מיליון. מהדיסקים שיש בבתים מהזה מפה ושם, אתה יודע כמה אנשים ישנים איתי, אז זה צריך לראות סוחף, מה סוחף? אתה יודע כמה אנשים חולמים עלי בלילה, תשאל פה בבית שאן. זה לא קשור לסוחף, מה הסחורה שאתה מעביר, ליצנות, צחוק או דברים יסודיים, זה השאלה. היו תקופות שהיה צריך להסביר לאנשים בדרך מסוימת, היום כולם יודעים שהאמת זה התורה, היום כולם יודעים שצריך לחזור בתשובה, חלק לא רוצים, חלק בדרך, חלק חזרו. עכשיו צריך לעבות את התשובה ולהפוך אותה לאיכותית, ולהפוך את העם הזה ללומדי תורה ולהגיע לפינאלה. זה העבודה, הבנת?

ש. אני הולך עם הרב, אני גם לקחתי את הש"ס, כמו שאמרת

הרב: יופי, יופי, רק אל תשב פה ותרחף

ש. לא לא אני לא מרחף, אני לא מרחף

הרב: בסוף אתה תחליט שאתה נביא, יש כבר אחד כזה

ש. לא יודע אני לא נביא ולא כלום, אולי עשיתי את ההשוואה לא טוב

הרב: בא אני אתן לך דוגמא, בסדר? אני כבר לא סוחף, אבל עשיתי שני סקרים, שני סקרים, אחד לפני שמונה חדשים לערך ואחד שנה קודם, מה קורה אם אני מציע מפלגה, האם יבחרו או לא יבחרו?

ש. אני הראשון

הרב: תשעה מנדטים ודאי ועוד 17 ספק, פעמיים. זה כשאני לא סוחף. וכשאני אתחיל לדבר על זה אתה תראה מה יהיה, איזה בלגן יהיה פה. הנה אני שואל את הציבור אם אני מציע מפלגה כמה יצביעו בעבורה תרימו את היד, תסתכל תסתכל תסתכל, לא סוחף תסתכל.

ש. עוד פעם אני אומר הרב, אתה לא הבנת אותי נכון

הרב: אני בכלל, אני עונה לך לא לך, אני עונה לכל אלה ששואלים כמוך, אתה אפילו לא מבין, אני לא עונה לך, אתה סימפטום של כמה אנשים שחושבים שיודעים מה קורה. בשביל לדעת מה קורה אתה צריך לעבור יום אחד בחיי.

ש. אני לא אצליח לעמוד בזה שעה

הרב: אז לכן אני מסביר, אתה לא יודע מה נעשה בעולם, ויש דברים שנעשים לא בהופעות

ש. אז אתה אומר שהטעות שלי זה שהייתי משווה את ההרצאות של פעם לשל היום?

הרב: ודאי.

ש. כי פעם לא היה שידור חי

הרב: זה לא רק זה, אתה יודע כמה אנשים רואים מיוטיוב, כנס ליוטיוב, תכתוב הרב אמנון יצחק, תראה אם לא יצא לך מיליון ארבע מאות פעם, אח"כ תכנס לסרטים תראה יש סרטים שצפו מיליון וחצי, יש סרטים מילון מאתיים, יש מיליון שלש מאות, יש שבע מאות, יש שש מאות אלף, יש ארבע מאות, תראה כמה סוגי סרטים, יש אלפי סרטים עם כמויות של מאות אלפים על כל סרט! אתה יודע שלאתר שופר נכנסים בחודש 630 אלף איש. זה בכלל לא פעילות, זה כלום, זה מה זה, זה שום דבר, זה בית שאן. אתה יודע שהפצנו חמישים מיליון גנזי המלך, אתה יודע מה זה גנזי המלך, העלונים של שבת שמופיעים בבתי כנסיות, חמישים מיליון, תה יודע מה זה, תעשה כל מילה תרי"ג, תכפיל עכשיו בחמישים מיליון כפול מספר המילים

ש. בסדר, זכויות שלה רב אי אפשר לספור, יש לו

הרב: זכויות זה לא שינוי בעם? זה לא שינוי בעם? זה לא סוחף? מה זה? אתה יודע, הים הוא גדול גדול גדול גדול ענק אוקינוס, וכמה הוא סוחף לחוף, כמה הוא סוחף? כלום, קצת גלים וזהו, אז מה אתה אומר, תראה את הים כולו כולו, תראה תראה תראה כמה גלים הוא עושה כלום,

ש. ומה עם סאגת הזמרים?

הרב: זה הדר הכי חשוב, לעקור את הטומאה הזאת מקרבנו

ש. זה הכי חשוב?

הרב: זה החורבן. זה החורבן

ש. אם אנשים יפסיקו לשמוע את הזמרים זה מה שיעשה

הרב: בדיוק, זה החורבן של החורבן, תכנס לאתר שופר ותראה את כל הזבלים האלו

ש. ראיתי

הרב: זהו, זה החורבן.

ש. אני עצמי הפסקתי לשמוע בגלל שהרב אומר

הרב: ותראה את בנות ישראל מה גורמים להם, ותראה את בני ישראל מה גורמים להם וגם הילדים שלך יהיו ככה אח"כ

ש. אבל יש זמרים חילונים ששרים יותר גרוע

הרב: לא נכון. לא נכון. אלה רשעים הכניסו את החילונים אלינו, ואת המוזיקות שלהם, אלה רשעים ארורים. אין להם חלק לעולם הבא. הרב בן ציון קורא להם נבלות ורוצחים. הרב בן ציון מוצפי, תראה את הראיון שדיברתי אתו שעתיים.

ש. ראיתי

הרב: אז מה אתה מדבר, זה אני. זה 25 גדולי ישראל יצאו נגדם באחרונה, כולל הרב עובדיה, כולל הרב עובדיה. ומנסים לשקר בשמו כל הזמן, כאילו הוא לא אמר. כשהוא כתב במפורש וחתם והרב דוד בנו החתים אותו, והעיד לי.
עוד אחד אשריך, כמה אנחנו? מה פתאום. 23 עכשיו. ישתבח הבורא, ונשים 27. כן הנה יש לכם טפסים לבחירות, תמלאו, אלה שאומרים שיצביעו, תמלאו תחזירו בחזרה, נכניס אתכם לקומפיוטר.
כן, שאלה למי עוד יש? הנה הבחור פה בפינה. תן לו.


ש. הרב יש לי שאלה לגבי, אני זכיתי ב"ה להיות כבר בערך עשרים שנה להיות חבר בארגון שלך ע"י תרומה של ח"י דולר, האם בעולם הבא זה יחשב לי בשותפות שאתה עושה בעולם הזה?

הרב: ודאי, בחלק היחסי של תרומתך ביחס לכל הפעילות זה יהיה חלקך.

ש. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא.


ש. כבוד הרב

הרב: כן, מי זה פה? מי זה פה?

ש. אי, אוקי מאזינות ומאזינים, כבוד הרב, קודם כל יש פה בקהל שתי בחורות שהם משגעות אותי, אני מבקש אותך שתברך אותם לזיווג שיעזבו אותי בשקט. ואיך השם? ברכה לשמעון בן פנינה, אני מתבייש קצת, עכשיו כבוד הרב בא נחזור, בהרצאה הקודמת דיברנו על מלחמת גוג ומגוג, נכון, ביום בוא גוג על אדמת ישראל, אתה איתי אוקי. אתה אומר שאם נעשה תשובה אז הגזרות ירדו מעלינו, אז איך הגזרות לא ירדו מעם ישראל כאילו שהם יצאו ממצרים וחלק מהם מתו במדבר?

הרב: תיכף לא שמעתי שניה. מה אתה אומר?

ש. פעם שעברה דיברנו על מלחמת גוג ומגוג, ביום בא גוג ומגוג על אדמת בני ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וביום ההוא אני יהיה אחד ושמו אחד והתגדלתי והתקדשתי והודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני ה'. עכשיו עם ישראל שיצאו ממצרים לפני שהם יצאו הקב"ה הרג חלק מהם, נכון? אתה אומר שאפשר לשנות את הנבואה אם נעשה תשובה

הרב: נכון

ש. יפה. אז למה הוא הרג אותם?

הרב: הם לא רצו לעשות תשובה והם לא רצו לצאת.

ש. אוקי

הרב: תהיה בריא

ש. לא כל כך הבנתי אבל אני אוותר לך הפעם

הרב: נחזור לך עוד פעם, מה הבעיה? כן, תן לבחור פה. אין שום בעיה בשמחה.


ש. כבוד הרב, רציתי שתברך את אחותי, היא עברה תאונת דרכים לפני שבע חדשים והיא במצב קשה עכשיו בלי הכרה, קיבלתי עלי גם לקרוא את השבע דפים, בלי שום קשר.

הרב: מה שמה?

ש. ברכה חיה בת שושנה

הרב: תזכה בעזרת ה' יתברך לרפואה שלמה מהרה.

ש. אמן ואמן.

הרב: כן.

ש. ואת הבן שלי ליראת שמים, נתנאל בן אסתר

הרב: אמן.

ש. תודה רבה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא. כן.


ש. כבוד הרב, קודם כל כבוד גדול בשבילי לדבר איתך

הרב: נפלא מאד

ש. אני רציתי לשאול האם עם ישראל יחיה לנצח?

הרב: לא.

ש. אתה יכול להסביר את עצמך בבקשה

הרב: עד העולם הבא ואחרי זה להתראות, אנחנו נהיה כבר בעולם הבא.

ש. אי ווי ווי ווי ווי.

הרב: למה רצית להשאר פה?

ש. אני מאד אוהב את ה מדינה הזאת ואני חושב כמוך שאנחנו העם הנבחר

הרב: יש בית קברות בבית שאן?

ש. כן. ליד האצטדיון זה יוצא טוב. רציתי לשאול עוד כמה זמן נשאר למדינת ישראל לעמוד על רגליה, מה שנקרא.

הרב: בינתיים היא יושבת.

ש. לא, אבל האם יש זמן, יש תאריך לקץ?

הרב: ברגע שיהיה גוג ומגוג יגיע המשיח ויטופל בכל הענינים

ש. אבל כבוד הרב, בקצב הזה החום יהרוג אותנו

הרב: יש אייר קונדישר

ש. תודה רבה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא.
כן, שאלה נוספת. נשים, תן לנשים שמה, הגברת שם.


ש. כבוד הרב, קוראים לי דוראל, מספר שנים אני הולכת עם של, לאחרונה רבנית בבית שאן אמרה לי דוראל, תרודיי את זה, מה דעתך, לדעתי אני לא יכולה, אני מנסה ולא מצליחה להוריד את זה

הרב: קודם כל את צריכה לשנות את השם, אין שם כזה דוראל

ש. הרב המשמש של ניסים הרב יגן אמר לי להוסיף אלישבע, מה אתה אומר על זה, אתה מאשר?

הרב: אלישבע זה שם נפל אבל דוראל זה בעיה, תשאלי

ש. זה שם של מלאך מהזוהר הקדוש, בגלל זה יש בעיה

הרב: בסדר, אבל לא מלאכית

ש. אז להוסיף אלישבע

הרב: את לא יכולה לקרוא לעצמך גבריאל מיכאל

ש. אז להוסיף אלישבע

הר: אני לא יודע, תלכי לרב קניבסקי מרח' רשב"ם 23 ב"ב ותשאלי שם, היא תגיד לך הרבנית. עכשיו דבר נוסף, לגבי

ש. לגבי השל

הרב: אם את הולכת רק עם השל כמו שאת הולכת רגע

ש. שנים

הרב: לא משנה כמה, אם את הולכת כמו שאת הולכת ככה אין בעיה.

ש. למה למה התכוונת?

הרC: אם את הולכת כמו שאת הולכת כרגע, זה ברור איך את הולכת רגע?

ש. כן של

הרב: זה בסדר, אין בעיה.

ש. אבל לא להוריד

הרב: אם תלכי מכוסה יותר מידי, תתחילי כבר לג'נן אז זה בעיה.

ש. לא, זה של כל הזמן, רק ככה

הרב: אין שום בעיה

ש. אז תברך אותי שאני אתחתן

הרב: אין שום בעיה, מה השם?

ש. דוראל בת כרמלה

הרב: תזכי לזיווג הגון הראוי לך מהרה

ש. אמן.

הרב: כן. תן לילד פה, לילד פה.


ש. שלום כבוד הרב, מה זה, לא מפחיד המלחמת גוג ומגו?

הרב: מאד.

ש. ווי ווי

הרב: מה ווי ווי

ש. מפחיד מה

הרב: תלמד שבעה דפים כל יום לא תפגע

ש. טוב, תודה.

הרב: בהצלחה. תן לבחור שם בשחור. רק רגע לא לדבר, תן לי פה לוס אנג'לס, רק רגע.


הרב: הלו?

ש. הלו שלום הרב

הרב: שלום

ש. אנחנו מדברים מלוס אנג'לס, רצינו לבקש ברכה לבת שלי היא עוברת כבר ש נתיים טיפולים למחלה, ועכשיו היא לקראת ניתוח

הרב: אתם שומרים תורה ומצוות?

ש. כן.

הרב: אל שמעתי

ש. אנחנו שומרים

הרב: קודם כל אני שואל אם אתם שומרים תורה ומצוות?

ש. כן שומרים

הרב: את הולכת בצניעות גמורה כולל כיסוי ראש וגרביים?

ש. כן.

הרב: בעלך לומד תורה?

ש. כן.

הרב: כמה שעות?

ש. בבוקר ובערב

הרב: הבנתי. תשמעי, תגידי לבעל שילמד כל יום שבעה דפים גמרא בגרסה, שיסתכל באתר שופר הוא יבין בדיוק על מה מדובר, ואת

ש. בעלי פרסי

הרב: אז מה אם הוא פרסי?

ש. כמה זמן אתה רוצה שהוא ילמד?

הב: כל יום שבעה דפים, לקרוא אותם, לקרוא, לקרוא את הדפי גמרא כל יום במשך שנה.

ש. הא רק לקרוא שבע דפים

הרב: כן.

ש. בסדר

הרב: ואת תלמדי כל יום חצי שעה תנ"ך מבראשית עד שתגמרי את התנ"ך כל יום חצי שעה

ש. בעזרת ה'

הרב: מה השם של הילדה?

ש. ברכה שרה חיה בת רוני נאוה תהילה

הרב: ה' יעתיק את המחלה ממנה לאסאד נשיא סוריה, ושבעזרת ה' יתברך ימצא את מותו בימים הקרובים

ש. אמן.

הרב: רפואה שלמה. כן, שאלה.


ש. הרב, רציתי לדעת מה דעת הרב על שירות בצבא היום?

הרב: הפראיירים משרתים, ורוב הפראיירים לא משרתים. אלה שיושבים במאהל הפראיירים לא כולם משרתים,

ש. לא שומעים

הרב: יו, איזה פחד. עכשיו, מי שהולך לצבא ולא לומד תורה אז זו החובה שלו. מי שלומד תורה ולא הולך לצבא, זו החובה שלו. החובה שלנו זה על פי התורה, על פי הקדוש ברוך הוא, חובה מחוקקת בתורה "והגית בו יומם ולילה", והחובה שלהם זה חובה שמחוקקת בחוקי הכנסת המשתנים. עכשיו כשיש את החוק של הקב"ה שמה שמקיים את עם ישראל זה תורת ישראל ומה ששמר על עם ישראל במשך 3300 שנה זה היה התורה ולא צה"ל, וצה"ל עדיין לא מצליח לשמור עלינו, כיון שטילים עוברים מעל הראש של צה"ל גם כן, למרות שיש כיפה סרוגה, אה כיפת ברזל ובכל אופן זה חודר, וכשיהיו הטילים אז אתה תראה כמה שצה"ל לא יכול לעזור לעורף וגם פיקד העורף לא יכול לעזור לעצמו. אבל, צריך כמו שאומרים שויון בנטל, זה פטנט חדש למדו, אז צריכים כולם לשרת שלש שנים וללמוד תורה כל החיים. אם זה ככה יהיה מצויין, אבל אם לא זה לא פייר, למה כי אנחנו כל הזמן בנטל של התורה והם רק הולכים שלש שנים. זה לא פייר. והם עוד קוראים לעצמם פראיירים, באמת פראיירים שהם לא לומדים תורה, כי בסוף אחרי שהם היו בצה"ל גם לא מובטח להם גן עדן, כי מי שהיה בצה"ל זה לא כרטיס כניסה לגן עדן

ש. באופן כללי אני חושב שזה חילול ה' כלשהו אם אנחנו נלמד תורה והם יעשו צבא, בכל מקרה

הרב: חילול ה' זה מה שאמרת עכשיו אתה צריך על זה כפרה. כי אתה אומר לקב"ה אתה מחלל את השם בבקשותיך בתורה

ש. גם לדוד המלך היו חיילים וליהושע היו חיילים למדו תורה והיו בצבא

הרב: כשיהיה צבא פה כמו שהיה לדוד וכשהרמטכ"ל יהיה דוה מלך אז זה בסדר

ש. אז נתגייס כ ולנו כל הדתיים ונהפוך, כמו שבשנים האחרונות

הרב: אין בעיה, תתגייס אתה, אנחנו לא צריכים עצות ממך יש לנו את התורה. אנחנו לא מחכים לגיל הטיפש עשרה שיסביר לזקני העדה איך לנהג את עם ישראל שהנהיגו אותם 3300 שנה, זה קצת חוצפה מטיפש עשרה

ש. יכול להיות

הרב: זה לא יכול להיות, זה גם חילול ה' שאין כמוהו, אתה צריך על זה כפרה, תשים לב מה שאני אומר, אחרי שתשמע אותי עוד פעם בשידור חוזר תבין מה אני אומר, אתה צריך כפרה על מה שאתה אומר, כי אתה יוצא נגד הקב"ה, לא נגד דתיים. זה מה שה' רוצה.

ש. אני חושב שוב

הרב: אתה חושב מי אתה, טיפש עשרה

ש. יש גם רבנים לא רק גדולים

הרב: הרבנים הגדולים שלך קטנים אצל הרבנים שלנו

ש. מה אנחנו ואתם, אני רואה את כולם ביחד

הרב: הרבנים שלנו, אתה אמרת רבנים שלנו

ש. שלנו זה שלי ושלך, לדעתי

הרב: לא לא זה לא שלנו, אלה שמעדיפים את הצבא על התורה זה לא שלנו בכלל.

ש. תורה וצבא

הרב: לא, תורה ותורה, ואם צריך צבא זה לפי התורה. בתנאים של התורה, אם זה לא בתנאים של התורה אז הרבנים שלך מתפשרים על התורה, כי עם בנות להיות ב יחד זה נגד התורה, כי "לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך", אז זה נגד התורה. הבנת?

ש. אני מבין אבל

הרב: תודה.

ש. תודה.

הרב: כן, שאלה נוספת. רגע יש פה ילד נחמד פה בפינה, כן. בבקשה.


ש. אם יש מקום גדול עם מים ויש שמה כמה נשים בצד, מותר לשחות במקום יותר מרוחק?

הרב: אם אתה נמצא בחוף ים שיש נשים במרחק ראיית עין?

ש. לא יודע

הרב: אני יודע, אם זה במרחק של ראיית עין ואין הפרדה וזה לא מוגדר אסור.

ש. תודה.

הרב: תהיה בריא.
כן, תן לבחור פה שהצביע. יש לך את הקליפ החדש שעשה לי רון על הצבא? הוא ישלח לך.


ש. הרב, אני לקחתי על עצמי ללמוד שעה ביום לרפואת שתי אנשים, אפשר?

הרב: כן, למה לא, בשמחה,

ש. אחד זיווג הגון לאחותי, שירן בת ציפורה

הרב: תזכה לזיווג הגון מהרה

ש. אמן. ואחד לרפואת דודה שלי,

הרב: מה השם?

ש. זהבה בת מרים

הרב: תזכה לרפואה שלמה מהרה

ש. אמן. תודה רבה הרב.

הרב: כן. הלאה. שאלה נוספת איפה, תן לבחור ההוא שלא רצה לעמוד, אתה תעמוד עכשיו או לא? כן או לא? יופי ילד טוב.


ש. כבוד הרב, אני רוצה לשאול רק לגבי השם של הילד שלי, קוראים לו אלרועי אבל זה אלרועי עם האות ה', בעקרון כשקראתי לו את השם ה' חשבתי על אלהי ועשיתי לו הפרדה והוספתי את האות ה',

הרב: אתה שואל אם יש דבר כזה?

ש. כן, אם השם הוא בסדר

הרב: זה לא שם בכלל, זה כלום.

ש. לא הבנתי.

הרב: זה לא שם.

ש. עוד פעם כבוד הרב לא הבנתי

הרב: זה לא שם, זה כמו להגיד אבג'דווס

ש. כבוד הרב, לא התכוונתי למילה אלהי, פשוט מאד קראתי לו אלרוהי אבל עם האות ה', כאילו

הרב: אין לזה שום משמעות, אמרתי לך, זה כמו אבגג'דווס,

ש. זה לא שם כאילו קוראים

הרב: זה לא שם, קוראים שמות או של אנשים צדיקים וחשובים מהתורה או שמות שנהגו בהם ישראל מדורי דורות, יש לזה סודות וכוונות והשם פועל ען הבן אדם ויש לזה שרשים בעולמות העליונים וזה לא דבר פשוט

ש. טוב, כבוד הרב אם אפשר לברך אותו

הרב: למה לא, הבן שלך, הבן של?

ש. שלי אלרוהי

הרב: אתה השם שלך

ש. דניאל

הרב: ואמא שלך?

ש. ג'נט

הרב: הבן של דניאל בן ג'נט ה' יזכה אותו להחליף שם בריאות שלמה והצלחה.

ש. תודה.

הרב: כן, שאלה נוספת מי? מי? הירוק, כן, הירוק תן לירוק.


ש. כבוד הרב, אני מתגייס עוד שבוע לצבא ורציתי לקבל עלי אולי גם את אותה לימוד הזה

הרב: כן

ש. רציתי לדעתי אם אפשר, אני לא יודע אם זה גם אפשרי בצבא ללמוד

הרב: תראה, כמה זמן יהיה לך שם אני לא יודע, כמה נותנים לישון בהתחלה זה מעט מאד, אבל אתה תגיד שאתה עושה את זה בלי נדר, יש בית כנסת בד"כ, ואולי בטירונות קצת יותר קשה, תלוי אם זה יהיה בסיס קבע או שתצא החוצה

ש. קרבי

הרב: בסדר, גם בקרבי יש בסיס. ובא נגיד שתגיד בלי נדר, בסדר? עם הכוונות הטובות שלך נקווה שתצליח לסיים את זה. גם אם תסיים את זה בשלש שנים זה יהיה לך שמירה גדולה מאד

ש. תברך אותי

הרב: מה השם?

ש. משה בן אורית

הרב: תלך לשלום, תחזור לשלום בריא ושלם

ש. אמן. תהיה בריא

הרב: תהיה בריא. כן עוד שאלה, הנה פה הילד הנחמד.


ש. כבוד הרב, אם יש בריכה אפשר להגיד מעורבת אבל הבנות באות מאוחר אפשר לשחות עד שהבנות יבואו ואז ללכת?

הרב: מה זה מעורבת, אתה אומר מעורבת,

ש. כאילו הבנות באות יותר מאוחר

הרב: קודם כל אם הבריכה ריקה ויש זמנים לגברים ויש זמנים לנשים, אם אתה נמצא בזמן של הגברים ואתה יוצא לפני שהם יכנסו אין שום בעיה.

ש. לא, זה כאילו בריכה מעורבת, יש קיטנה עד שעה מסוימת ואז באים ואחרי כמה זמן באות בנות, אפשר לשחות בלינתיים?

הרב: לא שמעת מה שאני מסביר, בשעה שאתה נמצא בבריכה יהיו רק בנים?

ש. כן

הרב: אז למה אמרת מעורבת, מעורבת זה שנמצאים ביחד

ש. לא, עד שהם יבואו כאילו

הרב: אין שום בעיה אם השטח פנוי מבנות ואתה נמצא שמה ויוצא לפני שהם יכנסו

ש. בסדר תודה רבה

הרב: תהיה בריא. כן, יש עוד מישהו? רבע מיליון איש בהלווית הרב אלישיב בירושלים.
כן, איפה? עוד פעם? חזרת כבר מהשירות? תן לו.


ש. כבוד הרב לא הבנתי את דבריך, אתה אומר לי להחליף את השם שלי כאילו?

הרב: ודאי. אתה רוצה שם?

ש. לא פשוט כבוד הרב, הייתי אצל רב אחר והוא אמר לי שזה שם מעולה, עכשיו נכון שאלתי אותך, אז אם שאלתי אותך

הרב: לא משנה, אם אתה רוצה תשאיר, זה בעיה שלך לא שלי, הילד שלך לא שלי. אבל אם אתה רוצה שאני אציע לך שם טוב אני אתן לך משהו הכי טוב שיכול להיות

ש. מה הבעיה בשם הזה כבוד הרב?

הרב: זה לא שם

ש. כן זה לא שם עם משמעות אבל זה שם ש

הרב: אז אמרתי לך אבגדווז

ש. הבנתי, תודה רבה.

הרב: כן. מי עוד? זהו, אין יותר שאלות, אני רוצה לברך את הקהל, לא מילאתם אף טופס, אתם רואים אתם לא רציניים, סתם העיקרי מצביעים וזהו, מילאו? יפה אז יש סיכוי יש סיכוי יש סיכוי. אתה מוכן? אתה הכנת? אתם לא ראיתם את הסרט חיה יחיה? אוי ואבוי. בבקשה.
חלוקת ציציות כיפות וכיסויי ראש.


השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט