uw
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

סיימנו עם ראש השנה, נכנסנו לעשרת ימי תשובה, ולפנינו יום הכיפורים. מה ניתן עוד לעשות? אז בואו תשמעו עכשיו איפה אנחנו אוחזים.

תנא דבי רבי ישמעאל, "ונטמאתם בם", אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. אז הגמרא אומרת שכל מי שעובר עבירה הוא נהיה מטומטם, דהיינו אטום, הלב שלו נאטם, מה זה אומר, תיכף נבין.

בכל חטא שאדם עושה ישנם שני ענינים, החטא גורם דבר אחד, פגם וחסרון בנפש האדם, כל עבירה שאדם עושה פוגמת בנפשו של האדם ויש לו חסרון. דבר שני, שבכל עבירה, אותה עבירה, יש גם בזה המרת רצון ה' יתברך. אז בכל עבירה גם אדם ממרה את פיו של הקב"ה. אז הוא גם גורם בכל עבירה פגם וחסרון בנפשו, והוא גם ממרה את פי ה', זה בכל חטא, בכל עבירה שאדם עובר.

וזה מוכח מהגמרא בחגיגה ט', שהמבטל מצות עשה הרי הוא מעוות לא יוכל לתקון, אדם לא קרא קריאת שמע אז הוא לא קיים מצות עשה, עבר זמן קריאת שמע, זה נקרא מעוות לא יוכל לתקון, נגמר, הוא הפסיד את המצוה הזאת לעולמים. אדם לא בירך ברכת המזון, עבר זמן ברכת המזון, מעוות לא יוכל לתקון. אז גם נהיה פגם בנפשו, וחסרון שלא יוכל להשלימו, וגם הוא המרה את פי ה'.

ולכאורה למה אין תקנה במצות עשה שאדם לא קיים? הרי למדנו בגמרא פ"ו שאם ביטל מצות עשה ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו מיד, אז כתוב מפורש, שאם אדם עשה עבירה במה הוא עשה עבירה? הוא ביטל מצות עשה, ביטל, והוא עשה תשובה על זה, כתוב במפורש וכך פוסק הרמב"ם, אינו זז משם עד שמוחלים לו מיד. אז מוכח מכאן שיש שני ענינים כלולים בכל עבירה, מה שאמרנו בהתחלה, יש פגם של הנפש וחסרונה, ועל זה מעוות לא יוכל לתקון, אי אפשר לתקן את מה שהחסרת, זהו חסר, ויש המרת פי ה' שאדם ממרה את פיו של הקב"ה, על זה יש מחילה אם הוא חוזר בתשובה, על מה שהוא המרה את פי ה', אבל מה שהוא חיסר - הוא חיסר. אז מה שאמרו בחגיגה שאין לו תקנה, זהו הפגם שחסרה הנפש מחמת ביטול המצוה את זה אין להשיב, אבל את החלק השני שבחטא שהוא המרה את רצון ה', לזה מועילה תשובה.

יוצא לנו עד כאן מה שלמדנו, שהאדם עובר עבירה כל עבירה, יש שני חלקים, הפגם והחסרון בנפש שלו, ושתיים - מתלווה לזה עצם זה שהוא המרה את פי ה'. על זה שהוא המרה את פי ה' אם הוא חוזר בתשובה ה' מוחל לו, אבל על זה שהוא חיסר את המצוה אין מאיפה להביא לו, עבר זמנו בטל קרבנו,  נגמר, עבר, הפסדת, וזה פגם בנפש וחסרון, הרי יש לאדם רמ"ח איברים ושס"ה גידים, כנגד מצוות עשה ומצוות לא תעשה, וכל אבר כנגד מצוה, ואם אתה מחסר את המצוה כנגד האבר - האבר שלך פגום. מאיפה באות לאנשים מחלות ויסורים בכל הגוף? ממה שהם לא מקיימים מצוות עשה ולא תעשה וזה פועל על אותם איברים שתלויים בזה.

כל זה מדובר עד עכשיו מה שלמדנו על מצות עשה, כמו שאמרנו, ציצית, תפילין, ברכת המזון, קריאת שמע וכו'.

עתה נבוא לבאר מה קורה עם אחד שעובר על מצות לא תעשה, מצות לא תעשה, יש בזה גם כן שני ענינים, גם כן פגם של הנפש, אין פה חסרון, פגם הנפש, הוא פוגם בנפשו שהוא עובר על לא תעשה, והוא גם כן ממרה את פי ה'. כמו שמבואר בדברי הרמב"ם, תשמעו עכשיו דבר מדהים, הוא נוגע בדיוק לכל מה שאנחנו מטפלים בשנה האחרונה כמעט.

אומר הרמב"ם בשער הגמול, כיצד? הרי שאכל חלב בשוגג נקרא חוטא. אחד קנה עופות בשר מחמוד, ואכל בשוגג, מבחינתו חשב שזה טוב, ואכל חלב, או אכל נבלות וטרפות, בשוגג, בשוגג, בשוגג, הוא לא התכוון, הוא חשב זה מהדרין, אבל הוא נקרא חוטא. מה חטאו? שימו לב לא יאומן כי יסופר, כל מה שאני מזהיר כל הזמן אומר הרמב"ן בשער הגמול מילה מילה, מה זה החטא? שלא נזהר ולא היה ירא וחרד על דברי המקום ברוך הוא, שלא יאכל ולא יעשה דבר עד שיבדוק יפה, ויתגלה לו הדבר שהוא מותר, וראוי לו לפי גזרותיו של הקב"ה. ווי ווי ווי, מה שאומר פה הרמב"ם, מה זה חוטא? אחד יבוא יתבכיין מה אני לא ידעתי, אני כולם אמרו, מה הרב שאלתי אותו אמר הכל בסדר אפשר לאכול הכל וזה וזה וזה. אומר הרמב"ן לא יעזור לך מתוק, מי שלא נזהר ולא היה ירא וחרד אל דברי המקום ברוך הוא, הקב"ה אומר שחייבים לבדוק כל דבר עד שיתברר לך שזה בסדר, לא להאמין, עד שיתברר לך שלא יאכל ולא יעשה דבר עד שיבדוק יפה, ויתגלה לו הדבר שהוא מותר וראוי לו לאכול לפי גזרותיו של הקב"ה. איך יכול לבוא רב כל שהוא ולומר שהכל מותר, בשביל הלגיד דבר כזה שהכל מותר, אתה צריך להיות בכל המקומות כל זמן לראות, לבדוק אישית ולדעת שזה בסדר, מה אתה יודע? שהיום זה היה בסדר, למה? כי אתה קבעת פגישה שאתה תבוא לבדוק, ואז מה יעשו לך? את ההצגה הרגילה שהכל בסדר. אבל כשאתה הולך צריכים לעשות 115 אלף עופות ביום, יחכו לך, צריך לבדוק את הסכינים היטב צריך לרואת ואם נמצא פגימה צריך להוריד וכו' וכו', איפה? אז אחד שאומר לך את זה אתה צריך להיות בטוח שהוא שקרן, אין לו יראת שמים בגרוש והוא אומר את זה בגלל חשבונות אחרים בכלל ולא מצד המציאות. ואיך אדם יכול להגיד, אני יכול להגיד שכל המאפיות בארץ הם בסדר? אני יכול להגיד שכל הירקות בארץ זה בלי חרקים? איך אני יכול להגיד דבר כזה? אני צריך להיות בכל המקומות בשביל להעיד עדות? לא פעם אחת, בשביל להגיד שזה תמיד, להגיד שזה לא בסדר לא צריך יותר מפעם אחת, כי עד אחד נאמן ביסורים, אם אתה היית עד וראית דבר ואתה יודע אותו, גמרנו, החזקה נפסקה. אבל להגיד הפוך שהכל בסדר, זה חייב להיות בן אדם נוכח תמיד ובכל התחנות בשביל לדעת.

אז אומר פה הרמב"ם במפורש, אומר מי שלא נזהר וירא וחרד על דברי המקום ברוך הוא שלא יאכל ולא יעשה דבר עד שיבדוק יפה ויתגלה לו הדבר שהוא מותר וראוי לו לפי גזרותיו של הקב"ה, זה נקרא חוטא. וגם אם הוא אכל בשוגג הוא חוטא, יש לו פגם בנפש, והוא המרה את פי ה', ואין לו יראת שמים בגרוש, ועל הדרך הזו זה טעם החטא של כל שגגה בתורה, למה? כי צריך אדם לעולם לבדוק, ועוד שכל דבר האסור, אם אכלת דבר אסור בשוגג, בשוגג, הרי זה מלכלך את הנפש ומטמא אותה, זה לא כמו עבירה שאדם עשה והעבירה היא חיצונית לו, פה הוא אוכל את האיסור, הגוף שלו נהיה אסור, הוא נהיה מטומטם, התורה אומרת "ונטמטם" - נהיה מטומטם, ככתוב "ונטמאתם בם" לכן נקרא שוגג חוטא. איי אני לא התכוונתי, אני הפוך שילמתי, שילמתי בשביל בד"צ הכי טוב, שילמתי, אבל אכלת בסוף בשוגג כבשמים אתה חוטא, למה אני חוטא? אומר לך הרמב"ם מפורש, לא נזהרת ולא היית ירא וחרד לא לאכול ולא לעשות דבר עד שתבדוק יפה ויתגלה לך הדבר שהוא מותר וראוי לפי גזרות ה'.

אני רוצה לשבח במעמד זה אחרי ראש השנה לפני יום הכיפורים יהודי שיושב פה בקהל, קוראים לו רבי רפאל נעים, יושב פה שורה ראשונה, יהודי שהיה לו פה איטליז, והיה מוכר כל מיני כשרויות, בד"צים, ברגע שנודע לו שיש בעיות חמורות סגר את העסק. סגר את העסק.

אז ז"א אדם צריך להבין, יראת שמים זה המבחן האמיתי כשרואים אותך בפועל, האם הבטן קובעת לך, האם הכיס קובע לך, או ה' קובע לך. אם ה' קובע אז הבטן תרעב והכיס יחסר וזה לא משנה, אתה לא תעבור על דברי ה', בסוף תצטרך לתת דין וחשבון לפניו, אתה לא תבוא אליו עם כיסים ולא יהיה לך קורקבנים ולא יהיה לך קיבה, אתה תגיע רק עם הנשמה, והנשמה חטאה, הנשמה שלך חטאה, עזוב עכשיו את הקרביים שלך וכל השאר, זה כלום.

מבואר בדברי הרמב"ן שהתביעה על החוטא בעבירה של לא תעשה טומנת בחובה שני דברים, דבר אחד שהמרה את פי ה', שלא היה ירא וחרד על דבריו ורצונו יתברך, שאם היה חרד על דבר ה' ודאי היה מבקש לכבד ולמלא את רצון ה', והיה חוקר ובודק יפה שלא יכשל חס ושלום שלא ימרה את רצון ה' לעבור על גזרותיו. ובפרט שמפרסמים עדויות שיש מכשלה גדולה בכל השחיטות התעשיתיות כי אי אפשר לעמוד בתעשיה שמייצרת עשרות אלפים מאות אלפים של עופות או מאות ראשי בקר, 130 ראשי בקר בשעה, אי אפשר בעולם, שיהיה חלק בית יוסף, זה בכלל למצוא בהמות שיהיו עשר אחוז חלק בית יוסף, ובדיקת סכינים במהירות של כל חצי דקה זה בדיחה, מה עוד שמעבירים רירים חופשי בכולם.

יש היום קיבלנו הקלטה של מישהו שדיבר עם אחד השוחטים בנתיבות, שהוא שוחט גם לרב אברג'ל וגם לבבא ברוך והוא אומר הם לא אוכלים חלק, הם אוכלים כשר, כשר זה טרף לפי מרן, כשר לספרדים זה טרף, יש או חלק בית יוסף או טרף, והבאנו את הרב עמאר שאמר כשהוא היה ראשל"צ הוא עמד ליד הרב עובדיה זצוק"ל ואמר לידו, אני בעיני ראיתי, כשהוא הראשל"צ, אני בעיני ראיתי שלא שוחטים חלק, זה שקר, בכל החוגים, הוא אומר וזה ענין של טרף. אז זה הוא אמר בהיותו הרב הראשי לישראל והוא אחראי על הכל, זה שום דבר לא השתנה, הרב דוד לאו אמר שהוא בדק שלש שנים אחורה וזה קטסטרופה, ובגלי צה"ל הביאו בסוף שבוע שעבר הקלטה, שמחפוד שישים אחוז מוציא חלק בית יוסף כאילו אין במציאות דבר כזה, אפילו הוא התכחש ואמר, לא, אנחנו מוציאים רק שלשים ארבעים אחוז בערך, ז"א הוא מבין ששישים אחוז זה לא, אבל בבית דין שהיה אצל הרב עמאר הוא אמר שהוא מוציא שישים אחוז וכו', והנתונים ברבנות הם כאלה, והוא משקר את הקהל. אבל הנה, כולם אוכלים, אף אחד לא אכפת לו, כי הם לא יראים וחרדים על דבר ה', והם ממרים את פי ה' לפי הרמב"ן.

אז בכל לא תעשה כזה, כל אכילת איסור שאדם אוכל הוא פשוט מאד עובר על זה שהוא ממרה את פי ה', עובר על גזרותיו ופוגם בנפשו ומלכלך ומטמא אותה בזוהמה של החטא.

מבואר לפנינו אם ככה, הן בביטול מצות עשה והן בעבירה של לא תעשה, יש שני ענינים: פגם בנפש ושאדם ממרה את פי ה'. ושאדם ממרה את פי ה' זה שווה גם במצות עשה גם במצות לא תעשה, אבל הפגם בנפש הוא לא שווה, כשאדם מבטל מצות עשה מה הפגם שלו? שהנפש שלו חסרה את המצוה שהוא לא עשה, אבל בעבירות לא תעשה המצב אחר, הפגם הוא שהתלכלכה הנפש שלו ונטמאה מזוהמת החטא, ועל כן בעוד אשר את הפגם של הנפש בביטול של מצות עשה אי אפשר להשיב, חיסרת מצוה - אי אפשר להשיב, זה מעוות לא יוכל לתקון, אבל את הפגם של הנפש בעבירת לא תעשה אפשר עדיין לתקן, אם ינקה את הנפש ויטהר אותה, חסרון אי אפשר להשלים, אבל לכלוך בנשמה אפשר להעביר. בנפש הכוונה.

עכשיו מבאר מה העצה, איך מעבירים את הלכלוך מהנפש בטומאתה, אבל לפני כן צריכים לבאר מהי הטומאה שרובצת על הנפש החוטאת, אדם שאכל איסור, אכל נבלה וטריפה בשוגג, הוא נהיה טמא, מה זה אומר? אומר הרמב"ן בפרשת שמיני, כתוב בפסוק "ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם" הפשט של הפסק הזה הכתוב לומר, העבירה גורמת טומאה לנפש האדם. תנא דבי רבי ישמעאל מה שפתחנו, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, שנאמר "ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם", אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם, רש"י מפרש במקום, מטמטמת אוטמת וסותמת מה חכמה. ברגע שאדם אכל מאכל איסור נסתם הלב שלו ונאטם לחכמה, זהו מרגע זה הוא סתום. אכילת איסור פעם אחת, פעם אחת.

הנה מבואר לפנינו שעל ידי העבירה יוצר האדם לנפשו אטימה וסתימה שלא מניחה לחכמה להכנס אל תוכו פנימה, ובהעדר החכמה ממילא הוא נעשה מטומטם. זה פגם שנגרם מעבירה של לא תעשה.

בעל מסילת ישרים הרמח"ל הקדוש מסביר את הדברים יותר, ואומר כמה חמור העוון של מאכלות אסורות, וזה הלשון שלו, עבירה מטמטמת ליבו של אדם כי היא מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקב"ה נותן לחסידים, כמו שנאמר בכתוב, "כי ה' יתן חכמה", אז אם אדם אוכל דבר איסור זה מסלק ממנו את הדעה האמיתית ורוח השכל שה' נתן לו, הוא נשאר בהמה, בהמי וחומרי, מושקע בגסות העולם הזה, והיינו שהעבירה מהווה חציצה וסתימה בפני דעה אלקית, הדעה האמיתית ורוח השכל מלשכון בלב של האדם, וכשהם נעדרים נשאר האדם חומרי כבהמה המשוללת דעת עליון ורוח נכונה, ומה לך פגם גדול מזה, אומר המסילת ישרים. אין פגם יותר גרוע ממה שאדם אוכל איסור, כזית איסור, זהו. אח"כ מתפעלים איך אנשים סתומים, לא מבינים, אתה מדבר איתם, אתה מביא להם ראיות, אתה מביא להם הוכחות, אתה מביא להם הקלטות, אתה מביא להם הסרטות, שום דבר לא נקלט, שום דבר הוא לא שומע לא רואה מעביר את זה, עזוב זה הכל פוליטיקה זה הכל ככה ככה ככה, איך אתה יכול להגיד כזה? תחוש, אומרים לך ספק היה פה זבוב יצא, היה פה זבוב יצא, לא רואים כבר את הזבוב, אחד שומע זבוב אומר עזוב לא רוצה לשתות תביא מים, זבוב, זבוב, ואם האדם אכל זבוב אומרים לו אכלת זבוב, אכלת, אדם אוכל נבלה וטריפה, אתם יודעים מה זה לאכול נבלה וטריפה? הוא נהיה בעצמו נבלה וטריפה. ולא אכפת לו ולא מזיז לו ואת ראש השנה הוא העביר עם נבלות וטרפות, ראש השנה ויום הדין, הוא בא להתפלל עם נבלות וטרפות, תוקע בשופר, פה דובר נבלה, הפה הזה אכל נבלות ותוקע בשופר, לא יאומן כי יסופר. אין יראת שמים לא פוחדים משום דבר כלום, כולם אוכלים הכל בסדר זה פה ושם מריח את הסיחים באור יהודה נכנס למסעדה ויאלה אודרוב הכל בפנים, הכל במחיר, הכל כלול.

אבל את הפגם הזה של הנבלות וטרפות אפשר לתקן, למה? אין פה חסרון של מצוה כמו קריאת שמע או ברכת המזון או תפילין או ציצית או סוכה שהוא לא קיים בכלל, אין פה חסרון של המצוה שאי אפשר להשלים, יש כאן אוטם הלב שצריך להעביר אות,ו ואם הוא יעביר את זה אז תכנס שוב הדעת בנפש של האדם וליבו יטהר מחומריותו. על זה אנחנו מצווים בתורה "ומלתם את ערלת לבבכם", מה זה ערלה? זה עור שאוטם את הברית, מה זה ערלת הלב? זה אוטם הלב שנעשה מהעבירות, אז התורה מצוה למול, "ומלתם את ערלת לבבכם", רש"י מפרש, למול את אוטם לבבכם וכיסויו, הלב אטום ומכוסה. ומה אונקלוס מתרגם? ותעדון יוטפשות ליבכון, ותסירו את הטפשות שבלב שלכם. ואלה הם הדברים שדיברנו, שכיון שבגרימת החטא נוצרה אטימה החטא נוצרה אטימה וכיסוי על הלב, עד שהחכמה לא יכולה לחדור פנימה, ממילא נעשינו טיפשים, והטיפשים חושבים שהם הכי חכמים. טיפשים, אכל פעם אחת איסור - טיפש מטופש, מי קורא לו ככה? התורה קוראה לו, קוראה לו מטומטם, קוראה לו בהמה.

המצוה עלינו להסיר את האטום הזה ולתת לחכמה האלוקית ולרוח השכל מקום שביתה בלב מחדש, ולהעביר את טפשות הלב. זה מה שמפרש הרמב"ן, ומלתם את ערלת לבבכם, שיהיה הלב שלכם פתוח לדעת את האמת, איך אדם ידע את האמת אם הלב סתום? אחרי שתפסיק לאכול תבין.

ואני מספר לכם עדות, יש פה חלק מהקהל שמכירים את זה מקרוב. היה פעם אצלו עובד עורך וידאו, קיבוצניק שבא מבית שלא יודעים כלום ממצוות, והוא לא היה מאמין מכלום, במשך שנים הוא עבד, והיה עורך את כל ההרצאות, אחרי שנתיים אני שואל אותו, תגיד לי, לא השתכנעת מכל ההוכחות שאני מדבר והכל, שום דבר לא הזיז לך? הוא אומר לי תשמע, אני אגיד לך את האמת, אין לי שום שאלה, ברור לי שאתה צודק. אמרתי לו אז למה אתה לא עושה? הוא אומר זה לא מדבר אלי, זה לא מדבר אלי, לא לא אין לי משיכה לזה שום דבר, בסדר אז אתה צודק אבל לקום לעשות משהו, זה לא מדבר אלי. נדהמתי, נדהמתי, תשובה כזאת, הוא אומר הכל נכון, אמרתי לו אבל זה אמת, אם זו אמת אז צריך לעשות משהו עם האמת, אבל זה לא מדבר אלי, איזו מן תשובה זאת? אדם שאומר לך זה אמת, וזה לא מזיז לו שום דבר, איך יכול להיות דבר כזה? ונזכרתי, היה לי חברותא שלמדתי איתו והוא סיפר לי פעם שהוא למד עם עו"ד חילוני חברותא גמרא, והעו"ד היה ממש מבריק, בחום שלו היה מבריק, ראש טוב, והוא ישב איתו שבועיים ולומד והעו"ד מתלונן, אני לא מבין מילה וחצי מילה, לא קולט, לא קולט, והוא התפלא איך יכול להיות באמת עו"ד משכמו ומעלה בתחום שלו, ולומד גמרא והוא מפרק לו את זה ברור כמו לילד, ולא קולט, אז הוא אמר לו אתה יודע מה, תגיד לי אתה אוכל כשר או לא כשר? אומר לא מה פתאום, אני אוכל הכל, אמר לו אתה יודע מה, כתוב שעבירה מטמטמת ליבו של אדם ובפרט מאכלות אסורות, בא תפסיק שבועיים, אל תאכל כל מה שאתה רגיל לאכול מסעדות והכל, ותקפיד לאכול רק בד"צים שאני אגיד לך כאלה ואחרים ובא נראה אחרי שבועיים מה יקרה. אחרי שבועיים שהבן אדם עמד בזה נפתח הכל, נפתח הכל מבין הכל, זה מה שהוא סיפר לי. נזכרתי בזה תוך שאני מדבר עם העורך, אמרתי לו אתה יודע מה, היה לי סיפור כזה סיפר לי החברותא, אולי גם אתה תעשה את זה. אמר לי אין לי בעיה, אמרתי לו רשימה, זה מה אתה אוכל זה אתה לא אוכל, תעמוד בזה? אמר לי כן. שבועיים הבן אדם היום בעל תשובה מקיים הלכה בדקדוק עושה הכל מא' עד ת', זה מה שמנע ממנו הרגש למצוות, לקדושה, שום דבר, סתום. הפסיק, עשה סירקולציה לדם, הרי כשאתה אוכל נבלות וטרפות זה הופך להיות דם, והדם עובר במח ובלב, אז כל הדם שלך הוא ממה שאת האוכל, מהאיסורים, אז אתה טמא כולך, הכל אטום. עשה סירקולציה, הפסיק לאכול, הכניס רק אוכל כשר, נפתח אוטם הלב והבן אדם נמשך ליהדות, וזהו חזר בתשובה גמורה.

אז רואים את זה בפועל. יש אנשים שהתחילו לאכול עכשיו רק מה שאנחנו שוחטים בחבורה, ואתה שומע אחד אומר מאז שהתחלתי לאכול את הבשר הזה או את העופות האלה, אני כבר לא כועס, לא כועס, אחד אומר אני מרגיש ככה והשלישי אומר ככה, מרגישים כאילו חילוף חומרים, ז"א בן אדם זה כתוב בתורה, זה לא פירושים מכאן ולהבא, כתוב בתורה במפורש, "ונטמאתם".

אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו להסיר את האטימה מן הלב. אז קודם כל ודאי שאסור לאכול כל מה שיש בו אפילו ספק, כי זה השוגג, ואז ממילא אם מקפידים אז אנחנו יכולים להנצל ממש. אבל רגע, מה יהיה עם כל האיסורים וכל ערלת הלב וכל הדברים שנסתם כבר הכל? מה עושים עם זה? תשמעו.

בכל ימות השנה קשה להסיר את כל אוטם הלב של שנים, אבל יש יום אחד בשנה, נתן לנו הקב"ה ברוב טובו כדי לטהר את הלב שלנו מן הטמטום הזה ולהסיר מהלב את האוטם שנוצר מכוחה של העבירה, זהו יום הכיפורים. מה כתוב? "כי ביום הזה יכפר עליכם" זה כפרה על מה שהמרינו את פיו של הקב"ה, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, זה גם מטהר היום הזה, אז כל ערלת הלב והכל נטהר, לא רק כפרה אלא גם טהרה, כי יש בכח רחמי ה' יתברך להשיב לליבנו את הטהרה והזכות כמו שהיה לנו לפני החטא. אבל זה כמובן שאדם מפסיק לאכול נבלות וטרפות או ספק אפילו הקל ביותר, וחוזר בתשובה על מה שהוא עשה. אז ה' מטהר אותו ביום אחד אתה יוצא טהור.

אז ביארנו את הענין של הפגם של הנפש שנוצר על ידי עבירה, הן בביטול מצות עשה והן בביטול מצוות לא תעשה.

עכשיו נשוב לענין שאדם המרה את פי ה' במעשה העבירה. הזכרנו שאת החלק הזה בעבירה אפשר לתקן, כי לזה מועילה התשובה, וכל דבר לפי החומרה שלו. תשמעו עכשיו מה כתוב בגמרא ביומא פ"ו וכך פוסק הרמב"ם בהלכות תשובה, עבר אדם על מצות עשה ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו מיד. אז אם אדם עבר עבירות עשה, לא קיים  מצוות, לא קיים מצוות, מצוות עשה לא קיים, חילוני, לא קיים מצוות, אבל החליט עכשיו לעשות תשובה, ברגע שהוא אמר אני חוזר בתשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו מיד על הכל. על מה מוחלים לו? נו מי יודע כבר על מה מוחלים לו? על מה שהוא המרה את פיו של הקב"ה, אבל להשלים לו את מה שהוא חיסר - זה אי אפשר. אבל לפחות את מה שהוא המרה את פי ה' זה מוחלים לו.

מה קורה אם הוא עבר על לא תעשה ועשה תשובה? תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. ז"א, זה לא מיד נמחל ומתכפר, אלא נגיד עשית תשובה באמצע השנה, אז זה עדיין תלוי, זה עוד לא נגמר עד שיגיע יום הכיפורים שסגולתו לכפר על מצוות לא תעשה שאדם עבר עליהם. אבל כל זה מדובר רק על מה שהוא המרה את פי ה'. רק מה שהוא המרה את פי ה', אבל הטומאה שיש בו מעבירות, עוד לא, זה רק יום הכיפורים יכפר, אבל על מה שהוא המרה את פי ה' במצוות לא תעשה - יום הכיפורים אמרנו הוא מכפר.

אע"פ שהתשובה מועילה תמיד בכל ימות השנה, הרי שבימים אלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא מקובלת ביותר, יותר קל לעשות תשובה גם בימים האלה עשרת ימי תשובה, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות תשובה פרק ב' הלכה ו', אז אם הדברים אמורים על כל עשרת ימי תשובה, ודאי שיום ראש השנה זה היה הזמן הכי ראוי עכשיו לעשות תשובה על מה שהמרה את פי ה'. למה כשאמרנו נמליכך מלך וקיבלנו את ה' כמלך עלינו, ממילא אמרנו שאנחנו לא רוצים יותר להמרות את פי ה', אז ז"א מי שניצל את הימים של ראש השנה אשריו ואשרי חלקו שאת החלק של המרת שם שמים שהוא עבר על דברי ה' עם החרטה על העבר וקבלה לעתיד שלא ימרה עוד את פי ה' אז הוא נקי מזה, מי שעשה וזכה. אבל מי שעוד לא עשה, יש עכשיו את העשרת ימי תשוה האלה, כל יום כל רגע תנצל לפני שיעבור הזמן, כי "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", הקב"ה בעשרה ימים האלה ממציא את עצמו במיוחד כל מי רוצה, לא כל השנה יש מציאות כזאת, יש אנשים שירצו לעשות תשובה באמצע השנה ה' לא יעזור להם, אבל בעשרת ימי תשובה ה' ממציא את עצמו לכל מי שרוצה. כל אחד.

אז ז"א הרשע הכי גדול הכי גדול, אפילו מנשה שעשה את העבירות הכי חמורות שיש, ברגע שהוא קיבל על עצמו לחזור בתשובה נתכפר לו, ה' חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד נגד רצון המלאכים, והוא זכה לחזור בתשובה ועוד 22 שנה חיה אחרי שהוא כל כך הרבה רע עשה שלא יספור, כמה הוא עשה רע. אז אין בן אדם שלא יכול לחזור בתשובה. אפילו בני קרח שנפלו כבר לגיהינום נבקעה האדמה וקרח וכולם ונפלו לבפנים, בדרך הם הרהרו בתשובה ונתבצר להם מקום שמה ולא מתו, הרהור תשובה ברגע האחרון, בכניסה לגיהינום, גם אז מי שמספיק - מספיק. אז היום שאדם חי ויכול כל רגע לעשות תשובה והוא לא מנצל את זה, זו טפשות שאין כדוגמתה, זה לא לנצל את החיים לעולם הזה ולנצח.

לכן אדם צריך לדעת, יש לנו אפשרות לתקן את הכל, השאלה אם אדם רוצה לעשות זאת או לא.

עכשיו אני רוצה רק ללמד אתכם משהו קטן, ובואו אתם תראו איך אני יכול לפטור אתכם, זה לא אני, זה התורה אבל אני מגלה לכם את זה, איך אתם לא צריכים את מה שאמרתי אפילו. כתוב שבמצוות עשה אם הוא חזור בתשובה אינו זז משם עד שמוחלים לו מיד, אמרנו בלא תעשה אם הוא חוזר בתשובה אז תשובה תולה ורק יום הכיפורים יכפר, אבל יש עבירות שאדם עבר שיש בהם עונש של כרת או עונש של מיתות בית דין, נגיד אדם חילל שבת או אכל חמץ בפסח או דברים כאלה, אדם כזה לא מספיק לו שהוא עשה תשובה, גם לא מספיק יום הכיפורים, גם לא יום הכיפורים אחד שתיים שלש ארבע חמש שש, לא לא מספיק, לא יתכפר לו עד שיבואו עליו יסורים שימרקו לו את הכל לגמרי. כמה זמן יסורים? שנה, עשר, עשרים, שלשים, איזה יסורים? מחלות, צרות, רדיפות, הפסדים, סכסוכים, גירושים, מה לא, כל זה בגלל שהוא עבר על עבירות שיש בהם כרת או מיתות בית דין, והוא שואל למה יש לו צרות, מה זה יש לו צרות, מה עשית עד עכשיו? עברת יסורים, צפצפת על התורה על הקב"ה עשית מה שאתה רוצה, מה חשבת, אתה בעצם העבירה הזמנת את העונש. כל עבירה יש בתוכה את העונש, זה לא הקב"ה מעניש, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אחד לוחץ במכונה לחיצה יוצא לו קוקה קולה, למה יצא קוקה קולה? כי אתה לחצת על קוקה קולה, אחד לחץ פה יצא לו לימונדה, למה יצא לך לימונדה? לחצת על זה, לחצת על עבירה זה בפועל את העונש, לא תמיד העונש בא מיד, לפעמים הקוקה קולה צריך לדפוק על המכונה עד שזה יורד, זה לא יורד תמיד מיד, אבל זה מגיע בסוף, בסוף זה מגיע. בכל אופן, אדם שעושה עבירות מה לעשות, אז צריך יסורים.

ואם אדם עבר עבירות ויש בהם חילול ה', זה כבר לא יעזור לו, זה כל החיים שלו יסורים, עשה תשובה, נשאר בתשובה, עברו ימי כיפורים, עבר יסורים עד שימות, רק כשימות  יתכפר לו. שמעתם? אז זה לא פשוט, לא פשוט. לא פשוט בכלל. מה זה חילול שבת, מה זה חילול ה' לדוגמא, אדם שעובר על עבירה אחת קבוע, אם יאמר העבד לרבו, הכל אני שומע לך חוץ מדבר זה, כבר פרק עול אדוניו מעליו, אומר לו בזה אתה לא דון עלי, זה אני מחליט. אפילו על עבירה אחת אדם עובר בקביעות, נגיד אדם עובר על אכילת נבלות וטרפות קבוע, כי אומר עזוב אותך, אפשר בלי בשר ועופות? מה אתה נורמלי? שלום עזוב אותך, זה מומר לדבר אחד כמומר לכל התורה כולה, זה חילול ה' שאין כדוגמו.

אדם נוסע בשבת זה חילול ה', אדם הולך ברחוב עם סיגריה בשבת זה חילול ה', זה מעבר לחילול שבת יש פה גם חילול ה'. אדם שעשה עבירה בסתר אז אין פה חילול ה', לא רואים מה אנשים מה הוא עשה, אבל כשהוא הולך בפרהסיא ועושה לעיני כולם על חילול ה' זה עד מיתה.

אבל אומר רבינו יונה, תשמעו דבר מדהים מדהים מדהים, אומר אפשר להפטר מכל ארבעת חילוקי כפרה האלה שאמר אותם רבי ישמעאל, ולא יצטרך אדם יסורים ולא יצטרך שום דבר, וברגע שהוא יעשה את מה שאנחנו נאמר עכשיו הוא גמר עם הכל, הוא בעל תשובה ולא יהיה לו יסורים והוא יזכה לחיי העולם הבא והכל יהיה בסדר. מה הוא צריך לעשות?

תשמעו אתם זכיתם היום, אם תבינו מה אני אומר ותעשו - הרווחתם את החיים שלכם, הרווחתם את החיים. תיכף תשמע מה כתוב.

אומר רבינו יונה יש עשרים תנאים לתשובה, התנאי השבע עשרה אני קורא לכם, לרדוף פעולות החסד והאמת, כל בעל תשובה צריך לרדוף אחרי פעולות של חסד, לעשות חסד ולרדוף אחרי האמת, כענין שנאמר כך כתוב במשלי, "בחסד ואמת יכופר עוון וביראת ה' סור מרע". עכשיו נתבונן במקרא הזה, מה סודו, אומר רבינו יונה, האמנם אם החוטא לא שב אל ה', לא חזר בתשובה, לא יתכפר עוונו בפועל החסד, גם אם הוא יעשה חסדים הרבה, יש הרבה אנשים שמרגיעים את עצמם, תשמע אני  יודע שאני לא בסדר, אני עושה פה ושם עבירות אבל אני תורם, תורם בית כנסת, תורם ספר תורה, עושה חסדים, נותן, מאכיל יתומים, אל תראה, נכון אני חילוני אבל אני תורם. זה יפה מאד, כל הכבוד לך, אבל לא מתכפר לך שום עוון, זה לא מכסה זה את זה, ה' לא לוקח שוחד, תעשה עבירות תעשה מצוות נתקזז, לכן אומר, האמנם אם החוטא לא שב אל ה' לא יתכפר עוונו בפועל החסד, כמו שכתוב "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד", הקב"ה, ופירשו חכמים ז"ל לא יקח שוחד מצוה למחול ולהעביר על העבירות. ועוד אמרו, כל האומר הקב"ה ותרן ייוותרו חייו, הקב"ה לא ותרן, מה זה משחקים? מה הקב"ה משחק? הוא אלהי המשפט, מה זה לוותר? אבל מה כן? הקב"ה מאריך אפיים, הוא לא גובה מיד, הוא מאריך אפיים, למה הוא מאריך אפיים? למה שלא יתן עונש מיד? כי הוא אומר בינתיים אולי יחזור היהודי בתשובה ולא יצטרך לקבל עונש. אז לכן הוא מאריך, לא מוציא לפועל מיד. אבל אם לא ישמעו, בסופו של דבר עבר זמן, המתין המתין ולא שמעו, ימוד פעולתם אל חיקם, יתן להם וישלם להם מה שמגיע להם על אחת אחת.

אכן מה זה שאמר שלמה המלך ע"ה "בחסד ואמת יכופר עוון", זה מדובר על בעל תשובה, בעל תשובה, כי יש עבירות שהתשובה ויום הכיפורים תולים ויסורים ממרקים, אמרנו שיש עבירות שאם עבר על כרת או מיתות בית דין עבירות כאלה, אדם יצטרך לקבל יסורים, אבל אם הוא עושה חסדים כבעל תשובה, יגן בעד החוטא וישמור עליו מן היסורים וגם יכול להציל אותו מן המוות, כמו שכתוב "וצדקה תציל ממוות". אז מה מועיל החסד? החסד מועיל רק לבעל תשובה, חסד למי שלא בעל תשובה זה לא מכפר לו שום עוון, הוא יקבל שכר על מה שהוא נתן חסדים, אבל לא מכפר עוונות. אבל אם הוא עשה תשובה הוא בעצמו כבר התפטר מהעוונות, אבל זה לא מספיק שהוא עשה תשובה, כי ישתשובה שהיא לא מספיקה, צריך גם יסורים, מה יקרה עם היסורים? מה ה' יוותר? הוא לא מוותר, אבל בחסד יכופר עוון, על ידי החסד הוא לא יקבל יסורים. למה? כי אם הוא מתחסד עם הבריות אז הוא השקיע מממונו, הוא הוציא על זה כוחות, הוא פעל פעולות, היה יסורים עד שהוא השיג את החסד או עשה פעולות של חסד, אז מקזזים לו בין היסורים שהיה צריך לקבל ליסורים שהוא בעצמו עשה תוך כדי החסד, וגם צדקה תציל ממוות, גם אם היה עליו גזר דין שצריך למות, צדקה יכולה להצילו ממש ממוות. כמו המעשה עם בתו של רבי עקיבא שהחוזים בכוכבים אמרו לו שבתו תמות ביום חתונתה, והוא המתין לראות מה יקרה ובסוף מה קרה? בסוף היא באה, הורידה את ההינומה שלה, תקעה אותה בקיר והלכה לישון, בבוקר בא אביה רבי עקיבא שואל מה קורה פה? בסדר גמור היא חיה, היא מושכת את ההינומה ונמשך נחש, שהיה צריך להכיש אותה, אז שאל אותה מה עשית אתמול? אז היא אומרת, בא עני ואנחנו באמצע הסעודה, לא היה לו מה לאכול, נתתי את המנה שלי ככלה לעני שיאכל. אמר צדקה תציל ממוות.

אז ז"א כל זה למי שעשה תשובה החסד, אבל מה יקרה עכשיו אומר רבינו יונה, למי שיש לו עוון חילול ה', הרי זה לא יועיל לו רק עד שהוא ימות, שהתשובה והיסורים תולים ומיתה ממרקת, שנאמר "אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון", תשמעו עכשיו את העצה שלא תצטרכו ולא נצטרך אף אחד מאיתנו למות, איך עושים את זה? שלא צריך לא יסורים ולא מיתה.

הנה כאשר האדם, מדובר על בעל תשובה, משתדל לתמוך ביד האמת, ויעזור אחריה, ויתעורר בדבריה, והופיע אורו לעיני בני עמו ויחזק ידי אנשי האמת ונישא ראשם, זה לא מספיק, וכיתות השקר ישפילם יגיעם עד עפר, הנה אלה דרכי קידוש ה', והוד והדר לאמונתו ועבודתו בעולם, ועוז ותפארת במקדש תורתו. על כן בהרבות פעליו לקדש את ה' ולעודד את האמת להכין אותה ולסעדה, ונסלח לו מעוון החילול עם התשובה בשומו האמת לעומת אשמת החילול, מידת תשובתו נגד מידת משובתו, זה מה שנאמר "בחסד ואמת יכופר עוון.

אני חוזר להסביר את זה, כל העולם מלא שקר, מעטים הם נושאי האמת, מעטים, כל העולם שקר, גם אצל החרדים, העולם מלא שקר בכל התחומים, מלא, נושאי האמת מעטים. שאדם משתדל לתמוך ביד האמת, כל מקום שהוא רואה אמת הוא תומך באמת, נלחם בעבורה למרות שכתות השקר הם כיתות, הם יילחמו יכפישו אותו יגידו טמבל מה אתה מבין מאיפה יצאת מאיפה באת, מי בלבל אותך וכו' וכו', הוא יתמוך, הוא יתמוך ביד האמת ויעזור אחריה בכל מה שאפשר, ויתעורר בעצמו בדבריה, והופיע אורו לעיני בני עמו, כולם רואים שהאיש הזה הוא לפיד, לפיד של אמת לא מעניין אותו מאף אחד, ויחזק ידי אנשי האמת בכל מקום שהם, ונישא ראשם, מרומם את ראשם, זה לא מספיק הוא אומר, זה חצי עבודה, אבל צריך גם את כתות השקר ישפילם יגיען עד עפר, מה אומרים אנשי השקר? תגיד מה אכפת לך, מה אתה מתערב בכל דבר, עזוב אותך הם רוצים להיות שיהיו ככה.... מה זה ענינך שב בשקט.... מי אומר את זה? אלה שלא אכפת להם מהקב"ה, אלה שלא אכפת להם מהמצוות, הם לא מוכנים להלחם בשביל הקב"ה, להתלכלך כמו שאומרים, הם לא מוכנים. אלה צריך כתות השקר להשפיל אותם, להגיע אותם עד עפר.

מה זה? אז על כתות שקר מה אומרים? זה חילול ה' מה שאתה עושה, זה חילול ה' מה שאתה עושה, אתה צועק אתה זה זה זה, יש אחד שיושב פה בקהל שבבית כנסת שלו פתח מישהו את הפה שלו נגד מישהו שהוא לא מגיע לסוליה שלו, הוא גירש אותו מהבית כנסת אחרי שאמר לו אתה חזור בך או לא, לא רצה לחזור בו סילק אותו מהבית כנסת. היה צריך להשפיל את אנשי השקר, את כתות השקר יגיען עד עפר. אנשים שמרימים יד נגד מי שעושים למען שמו יתברך. אלה דרכי קידוש ה' והוד והדר לאמונתו ועבודתו בעולם, ועוז ותפארת במקדש תורתו של האיש הזה.

על כן ככל שירבה האדם פעלים כאלה לקדש את ה', זה נקרא לקדש את ה', ולעודד את האמת ולהכין אותו ולסעדה, כמו אלה שעזרו לארגן את ההרצאה ומימנו אותה, זה נקרא לעודד את האמת להכין אותה ולסעדה, אז "ונסלח לו מעוון החילול", אם הוא עבר על חילול ה' וחייב מיתה - נסלח לו על החילול עם התשובה כשהוא שם את האמת לעומת אשמת החילול, ואז זה נקרא מידת תשובתו נגד מידת משובתו, כמה שהוא היה שובב ועשה מעשים נגד ה', בעבירות, עכשיו הוא מקדש את ה' על ידי התשובה והמעשים האלה, זה נאמר "בחסד ואמת יכופר עוון". בחסד אם אתה עושה תשובה ועושה חסדים אז מה אתה גורם? שלא יבואו עליך יסורים, וצדקה תציל אותך ממוות, ואמת כשאתה עושה אמת כמו שאמרנו משתדל לתמוך במידת האמת ועוזר אחריה ומשתדל אחריה, וגם משפיל את השקר, זה נקרא שמכפרים לך על כל העוונות ואתה לא צריך לא יסורים ולא מיתה.

תשמעו מה הרווחתם. עכשיו אני מגלה לכם עוד סוד קטן, מי שתומך בתורה שידע גם כן מה הוא יכול לזכות, לא תאמינו מה שאני אומר לכם כאן עכשיו מהגמרא. הגמרא בסנהדרין דף ק"ב אומרת, אחאב שקול היה, מה זה שקול היה? אחאב היה רשע שאין כדוגמתו, רצח את הנביאים, יש יותר מזה? רצח את הנביאים, רצח את נבות היזרעאלי בשביל כרם, עשה דברים איומים, עבודה זרה, לגלג על הנביאים מה לא עשה אחאב. הגמרא אומרת, היה שקול, שקול, זכויות ועוונות שקול. איך יכול להיות שהיה שקול? מתוך ז"א מה זה שקול? הוא היה מחצה עוונות ומחצה זכויות, מתוך שהיה מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, כיפרו לו על חצי. והמהרש"א אומר שמה כיפרו לו מחצה, למה כי המהנה תלמידי חכמים מנכסיו כאילו דבוק בשכינה, שנאמר "ואתם הדבקים בה' אלקיכם", וזה שאמר שכיפרו לו מחצה, אפילו שהוא היה אדוק אדוק ודבוק בעבודת כוכבים, אבל ממה שהיה מהנה תלמידי חכמים הוא גם היה דבוק דבוק בשכינה.

מצינו מבואר בפירוש מה המעלה של מי שמהנה תלמידי חכמים, שזה מכפר את העוונות, למה כיפרו לו רק מחצה? כי הוא היה דבוק גם בעבודה זרה, ממילא מה לומדים מפה? שמי שמהנה תלמידי חכמים תמיד והוא לא דבוק בעבודה זרה, מכפרים לו את כל העוונות. ועל זה נאמר "גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד", שנהיה חיבור גמור בין החוזר בתשובה לקב"ה.

אז הנה למדתם עוד דבר אחד גדול, כל מי שמהנה תלמידי חכמים מתכפרים לו עוונותיו. ישתבח הבורא, תראו כמה אפשר, כמה דרכים נותן הקב"ה כדי שאדם יוכל לכפר על כל העוונות שעשה, אפילו שלשים ארבעים שבעים שמונים, אפילו ברגע האחרון של חייו. אמנם כל מצוות עשה שהוא לא עשה הוא הפסיד, אבל אני אתן לכם עוד דרך גם לא להפסיד, עוד דרך. אם אדם מחזיר בתשובה מישהו, או שותף בחזרה של מישהו, כל המצוות שלו - שלו גם. אז אם לדוגמא אני לא התפללתי פעם, לא הייתי בעל תשובה, אז הרבה שנים לא התפללתי, אז אם לא התפללתי - החסרתי קריאת שמע ותפילה וברכת המזון וכל מיני דברים, זה חסרון, גמרנו, מעוות לא יוכל לתקון, אבל אם החזרתי אפילו יהודי אחד בתשובה והוא כל הזמן מתפלל עכשיו, אז כמה פעמים הוא אמר קריאת שמע? הרבה יותר ממה שאני החסרתי, כמה ברכות המזון הוא אומר? יותר ממה שאני לא ברכתי, זה מאחד, אז כל מה שהוא עשה נכנס לחשבון שלי. ואם עשיתי יותר - כל זה גם שלי, וכל התורה שהוא לומד והילדים שלו והנכדים שלו והצאצאים שלו, ואם בן אדם עושה בעל תשובה אחד, אחד, הוא מכסה את כל החסרונות שהיו לו בימי חייו בין בגלגול זה בין בגלגולים קודמים.

אז מי שעשה את ההרצאה הזאת ויצא מפה בעל תשובה אחד, תראו כמה הרוויח. ולא צריך שיצא מההרצאה עכשיו, צופים בנו עכשיו הרבה מאד יהודים בכל העולם, שידור ישיר, ואחרי זה זה יהיה בשידור חוזר, אחרי זה זה יצא בדיסקים, ודאי שאחד לפחות יחזור בתשובה, האחד הזה שווה שתרדוף שבעים שנה אחרי רשע אחד להחזירו בתשובה, כדאי לך, אומר המרח"ו, תלמיד של הארי הקדוש המובהק, אמר כדאי ששבעים שנה מהחיים שלך תרדוף אחרי רשע להחזיר אותו בתשובה. אתם יודעים מה זה לבזבז שבעים שנה בשביל רשע שיחזור בתשובה? יותר משתלם לך, אתם יודעים למה? כי אתה אף פעם לא תעשה את כל המצוות בשלמות ויכול להיות שגם תחזיר כמה, אבל הוא כל מה שיעשה הוא וצאצאיו עד סוף הדורות זה שלך, וגם אם הוא עשה אותם בחסרון, לא הכי מושלמות, ברכת המזון בלי כוונה, תפילה בלי כוונה, אתה מקבל מאה אחוז. אז שווה, אבל כמה יש חכמים כאלה? מעטים.

אתם יודעים, מארגן ההרצאה פה התעקש לעשות את ההרצאה, אני לא הסכמתי, אמרתי לו לא, אני לא יעשה כי אנשים לא יבואו, אחרי צום אנשים אחרי ראש השנה צום יבואו? לא יבואו, חבל תדחה, לא לא לא, יש לי את האולם דוקא בתאריך הזה, אמרתי לו טוב, אם אתה חושב אתה מתחייב שאתה תביא אנשים אז בסדר, אין לי התנגדות, אבל שלא יהיה אח"כ אתה תוציא כסף, תתייגע, ובסוף לא יהיה אנשים. אשריכם, אני אומר לכם, מה זה אור יהודה זה לא יאומן. אחרי תענית, אחרי ראש השנה, אחרי כל הימים הקדושים האלה שעברנו להגיע, לשבת, להקשיב לחומר כבד, חשבתם שאני אצחיק אתכם הערב, הא? חומר כבד, אבל החומר הזה חומר שמציל נשמות. מי שמבין מה שאמרתי פה ויעשה אשריו, הוא הרויח את החיים שלו פה בגדול. היום מי ששמע את הדרשה הזאת ויקיים - הרויח את חייו בגדול, והזכות הזאת היא שייכת לאלה שארגנו השקיעו טרחו מימנו וכו'. עכשיו אני רוצה עוד לברך את שני בת מרגלית לרפואה שלמה, ורפואה שלמה והצלחה למנחם בן מקנין, וזיווג הגון וזרע בר קיימא ורפו"א לרפאל בן אביגיל, והצלחה בחינוך הילדים ופרנסה וברכה בפרנסה לרפאל בן דורה ומירה בת ברטה, ורפו"ש מהרה לזבולון בת רומה.

תן לו בבקשה שמה מיקרופון לשאלה.

 

 

ש. הרב, מאז שהחנות נסגרה פה באור יהודה אני קונה בשר רק באשפר בבני ברק, האם אפשר לקנות בבני ברק?

 

הרב: לא, בשום מקום, אין בשום מקום עופות ובשר שאפשר לסמוך עליהם כרגע בכלל. הסברתי את זה באריכות, יש בעיות עם סכינים, סכין צריכה להיות חדה וצריכה להיות חלקה, וצריכה להיות מאה אחוז, אבל לא רק לפני שחיטה, גם אחרי השחיטה, כי אם נמצאת פגימה אחרי שחיטה, אחרי עשרות או מאות עופות, כל העופות עד עכשיו נפסלים. עכשיו, כמעט שלא מוצאים פגימות בשחיטות, ואני אומר לך את זה מבפנים, אני כבר שחטתי בכמה מקומות, בהכשרים הכי טובים שיש, ונכנסתי לבפנים, ואני שמתי בן אדם שהתפקיד שלו להיות בודק סכינים, שאם הוא מוצא משהו קטן בסכין אני לא לוקח עופות באותו יום, לא ל וקח, עד שיהיה סכין אחרי שחיטה כמו לפני שחיטה. ואני אומר לך שבמשך כמה חודשים הצלחנו בסוף בסוף בסוף אולי אולי אולי שמונת אלפים עופות. ואצל אלה שוחטים עשרות אלפים ביום, אין פגימות. רגע, רגע, רגע, שניה, תקשיב, אז ז"א אני יודע כמה קשה שסכין תשאר בלי שום פגימה, קשה מאד, זה עוד בלי הבדיקות אח"כ, זה רק בשלב הראשון, וסכין זה מן התורה, ז"א אם לא ה' ירחם אתה אוכל נבלה וטריפה. רגע רגע, תנו לו לדבר, למה אתה סוגר? רגע, לא משהו זז שמה, רגע, מה קרה?

 

ש. יש כאלה שמביאים לסופר של אור יהודה מביאים עופות שלמים ארוזים הכל ושמים גם בתוך המקרר וכותבים על זה השגחה של רב מחפוד, מה קורה עם זה? אפשר לקנות ?

 

הרב: אסור בשום אופן, זה בן אדם שמאכיל האכיל יאכל כל הזמן נבלות וטרפות, כבר הבאנו קלטת שלמה עם עדויות הקלטות של מי שעבדו איתו, היה לו דין תורה אצל הרב עמאר כשהיה ברבנות, יש נגדו 350 תלונות ברבנות, בלגן גדול איתו, הבן אדם הזה האכיל נבלות טרפות חלב דם, הבן אדם הזה היה לו בעיות עם איומים ברצח במקסיקו, ראשי ישיבות יצאו נגדו, דברים איומים ונוראים. זה בן אדם שקרן, אתה יודע מה זה שקרן? שמשקר את הציבור, משחק אותה אתה מבין צדיק, הבן אדם הזה עשה מיליארדים על הציבור והאכיל אותם איסורים. זה לא אני אומר, זה עדויות, כבר היה לו דינים לפני כן, הוא ברח מבית דין של הרב קרליץ, הוא ברח מהדיון של הרב עמאר באמצע הדיון, הוא התפטר שלא ידונו אותו, הוא תחמן גדול שעבד על הציבור במשך הזה, הוא נראה אם תראה אותו עם פאות קטנות וזה משהו כזה, אבל מה לעשות, גם יוחנן כהן גדול שמונים שנה היה בבית קודש הקודשים ובסוף התברר שהוא צדוקי.

 

ש. אז מאיפה אפשר לקנות?

 

הרב: אי אפשר

 

ש. אי אפשר לקנות?

 

הרב: אי אפשר לקנות רק מחבורה קטנה שלא עושים תעשייתי, אם עושים תעשייתי זה בעיה. הנה אתם לא שמים לב שפתאום כל העופות והבקר המחירים ירדו דרסטית? פתאום כולם מוכרים ב-16 שקל עוף, איך זה יכול להיות? מוכרים בשר טעון שלשים שקל קילו, מה זה משנה מאיפה מביאים? שמה שוחטים כמויות אדירות, על זה יצא הרב דוד לאו ואמר, בשר טחון 19.90 איפה? באושר עד, נו מה זה, זה מחיר של מרגרינה, איך יכול להיות? אלא בגלל שכל הציבור מתחיל להבין ואלפים ורבבות משפחות מישראל הפסיקו לאכול ממש בשר ועופות הפסיקו לגמרי, הגעילו את הכלים, כי אם אתם ממשיכים לאכול בכלים האלה שהיה בהם ודאי נבלות וטרפות אז כל מה שנכנס לסיר - נבלות וטרפות. זה לא פשוט הנושא הזה, הנושא הזה אני כבר צועק עליו הרבה זמן, והבאתי הרבה מתוך התחום, רבנים שמכירים מבפנים ואומרים את הכל, זה המצב, מה אני יכול לעשות, זה כסף, המון כסף, זה מיליארדים, מיליארדים. עכשיו  יצא חדש, אור ההידור, שמעתם על זה? גם כן 16 שקל, כמה שחטו ביום הראשון? 11 אלף, ביום הראשון, איך ביום הראשון 11 אלף, ואני במשך חודשים שמונה אלף בקושי, פה 300, פה 400 פה פה עד שיוצא סכין טובה, ואחד עשרה אלף על היום הראשון? בלי שיש שמה רב מהודר והכל חרית, שחיטת רבנות אפילו לא צומת הגידים, אפילו לא צומת, לא בודקים אפילו, רבנות. הכל סטטיסטיקה, בודקים 120 עופות ראשונים זה בסדר פחות או יותר יאלה אודרוב, תשחט. זה בעיה. מי שרוצה להתפתות שהבטן שלו תוביל אותו, לבריאות, אבל הוא יהיה מטומטם לפי התורה ולא יעזור לו שום דבר. אם הוא לא יזכה לחזור בתשובה מזה הוא לא יצא מהגיהינום. החפץ חיים אומר על פעם אחת שאכל איסור חייב להשרף בגיהינום, חייב, אי אפשר להוציא ממנו את הטומאה. זה לא פשוט, ואני מדבר איתכם רק על אכילת בשר, ויש בעיה עוד יותר חמורה, זה אכילת שקצים ושרצים ותולעים בכל הירק שאתם אוכלים בסלט החי. אתה אוכל סלט חי בטח, לא? אתה מרגיש שיש שמה גם שהכל נהיה בדברו? אנשים לא יודעים אפילו, אני אראה לכם רק קמצוץ, קצת קמצוץ שתראו רק איך נראים החרקים הזבובים התולעים מה שאתם אוכלים, אם אתם לא יודעים לבדוק כמו שצריך כל ירק ופרי כמו שצריך, אוי ואבוי מה שאדם מכניס לתוך הבטן שלו, תשימו לב בבקשה.

הנה דגים, תסתכלו איזה תולעים יוצא מדגים. התולעים בצבע של העור של הדג, לא מבחינים, תראו תראו איזה אורך, זה אורך התולעת בתוך דג. אף אחד לא ישים לב שיש, תראו מאיפה הוא מקלף את זה, תראו, לא רואים את זה, זה בתוך הבשר.

כאן אנחנו רואים את החרק בתוך החומוס שהוא מציץ החוצה, הוא מת כבר, אני אראה לכם עכשיו את החומוס עם הכתם שהיה בחוץ, זה החומוס בהגדלה עם הכתם שהיה עליו, אני אוריד עכשיו את הקליפה תראו את החרק איך שהוא יושב ממש בתוך החריץ שלו נראה אותו עכשיו בלי הגדלה, וזה בלי ההגדלה.

עכשיו אני רוצה להראות לכם מה היה בגבעול למטה, אנחנו נתקדם לראות את זה, שימו לב את הזבובונים, רואים אותם בגבעול למטה, גם כאן עוד זבובון, עכשיו אני אראה לכם אותם בהגדלה. זה הזבובון בהגדלה, ואני אראה לכם עוד זבובון הקטן יותר, וזה הזבובון השני.

 

הרב: חציל

 

דורפמן: שימו לב את התולעת תראו את הגודל שלה היא חדרה דרך החור ותראו

 

הרב: אם אדם לקח את החציל הזה, בישל אותו ומהצד השני הוא קילף את כל התוכן הפנימי וערבב, ועשה סלט, סלט חצילים עם מיונז, הוא לא ראה בכלל את התולעת. תראו את הגודל שלה ככה בגודל טבעי, תראו אותה לעומת האצבע איזה ענקית היא, ורואים את המחילה שלה כאן וכאן, לכן החשיבוית מאד גדולה לבדוק מבחוץ שאין לו חור, גם חור קטן צריך לבדוק, לראות שאין מחילות, היא מנסה להתחפר התולעת, רואים אותה. עכשיו נראה את זה בשולחן האור לאחר שקיבצתי חלק מהם למרכז, שימו לב את הכמות, שני סוגים אפילו של כנימות עלה

 

הרב: זה בכוסברה

 

דורפמן: ורק קיבצתי קצת, רואים פה לדוגמא עוד אחד, וכאן יש פה עוד שלשה וזחל קטן שלהם, יש פה הרבה, עכשיו אני יעבור להגדלה אראה לכם אותה בהגדלה. שימו לב אותם זה הקטנים, רואים אותם שני סוגים, תראו פשוט כמה, עכשיו אני אראה לכם מה שנשאר גם מסביב, רואים פה עוד אחד ועוד צעיר, וזה זחל שלהם, כאן רואים עוד אחד בתוכו באמצע,

כאן אנחנו רואים טריפס לאחר בערך עשר שכבות של עלים טריפס בוגר

 

הרב: אחרי עשר שכבות שמקלפים את הכרוב נמצא שמה טריפס שמי שאוכל אותו זה כמו חמש חתיכות חזיר.

 

מכאן החשיבות לשטוף היטב היטב ולבדוק

 

הרב: כל עלה ועלה בפני עצמו צריך שטיפה, לא לחתוך לארבע ואח"כ לקצץ ולעשות סלט אוי ואבוי

 

דורפמן: כאן אנחנו רואים טריפס מתחת לכפל

 

הרב: תראו איזה קטן, לא מבחינים

 

דורפמן: כאן אם תסתכלו טוב אנחנו רואים פה זחל, אני אדליק את האור שיראו אותו יותר ברור, שימו לב את הראש שלו, כעת נעבור להגדלה,

 

הרב: אתם רואים מה זה, מי רואה דבר כזה, אם לא שוטפים עם סבון, משרים חמש דקות ואח"כ שוטפים עלה עלה בשפשוף, עדיפ לקחת ספוג ולשפשף כל עלה אז תהיו בטוחים שתוכלו להתפטר מכל החרקים, וצריך גם שולחן שיקוף מאיר שרואים את העלים וזה מקפיץ את התולעים שרואים אותם ברור.

 

דורפמן: אנחנו נראה ביצים בהגדלה, ואח"כ אני אשתדל להראות לכם גם כן כנימות הולכות וכנימות בתחילת ההתפתחות שלהם על פרי הדר. שימו לב במרכז את כל הביצים מרוכזות

 

הרב: כל הקטנים האלה זה ביצים של כנימות

 

רואים במרכז שני ביצים, תראו פה עכשיו במרכז, רואים את כל הביצים, עכשיו אני אחפש לראות כנימת מגן בתזוזה, במרכז אתם רואים כנימת מגן שהיא תפסה מקום בפרי ומתחילה לבנות את המגן מעליה, נחפש עכשיו כנימה הולכת, כאן אנחנו רואים את הכנימת מגן איך שהוא הולכת

 

הרב: זה אכילה של דבר כזה בלי לדעת זה כאילו אכלת חמישה עכברים

 

דורפמן: עכשיו אני אראה לכם את הגדולה

 

הרב: מי שאוכל במסעדות או באולמות חתונות וכו', זה מה שהוא אוכל על בטוח, כי אף אחד לא יכול לנקות שלשים ארבעים חמישים פטרוזיליה, כוסברה, אורז, חומוס, קוסקוס, כל הדברים, אי אפשר לבדוק את זה היטב היטב, אי אפשר, שוטפים מהר קוצצים ואוכלים סלט חי. תתחילו לבדוק בבית כמו שצריך תמצאו אוצרות כאלה, אוצרות. יש בדיוק שלשה ספרים של הרב ויא עם תמונות עם הסבר כל דבר איך מטפלים בו, מה יש נגיעות, מה פחות, איך בודקים ואיך מנקים, אפשר לאכול כל דבר כמעט, כמעט, לא כל דבר, אבל אפשר לאכול כמעט הכל אם יודעים כיצד לבדוק, ויש סבלנות, כי אם אין סבלנות אוכלים ודאי שרצים ושקצים. תסתכלו, בתוך בצל, אתה פותח בפנים תולעים, בלגנים, כמה אנשים פותחים בצל ירוק? אנשים שוטפים מלמעלה ושלום מאמינים שזה בסדר ושלום, הוא נראה טוב, אין חורים, כן אבלן התולעת לא צריכה חור, היא נכנסת מהקודקוד או נכנסת מלמטה, תראו איזה תולעת.

 

דורפמן: רק לידיעה שמה שאנחנו רואים פה זה עוד אחרי ש טיפה שהעובדת שטפה ואנחנו עוברים אחרי זה, בודקים בבית הדברים הרבה יותר קלים לבדיקה, כל אחד סך הכל כמה שהוא אוכל, זה לא בכמויות, אבל שאנחנו נמצאים באולמות דברים כאלה

 

הרב: יש לפעמים גם תולעים בתוך העגבניה אפילו שהעגבניה סגורה הרמטי, מתחת לגבעול הם נכנסים, בכל מקום גם בגמבות הם נכנסים מלמטה. עכשיו תראו ענבים מי מאמין, מי בדק פעם ענבים, ותראו מה יש בתוך הענבים, באותו צבע של הענב.

 

דורפמן: נראה אותם עכשיו בהגדלה,

 

הרב: כתם קטן, קטן חום מחוץ לענב זה סכנה שיש בפנים תולעת. גועל נפש.

 

עכשיו כל כתם שיש בענב או נקודה שחורה יכול להיות בתוכו זחלים, צריך לחצות אותו לשתיים

 

הרב: מאז שראיתי את הסרטון הזה כל ענב נחלק לשניים.זה פטריות שגם מצויים בהם שקצים ושרצים. תעביר טיפה קדימה לקוסקוס. זה גמבה,

 

כאן רואים גם טריפס גדול יותר

 

הרב: עשרות של תולעים בתוך גמבה. בצבע של הגמבה.

 

דורפמן: כל הפסים הקטנים שאתם רואים

 

הרב: את כל הסרטים האלה אם תרצו לראות תוכלו לראות באתר שופר. טי וי, מי שיש לו סמארטפון, גם יכול לכתוב שופר. טי וי, יקבל את כל הסרטונים על כשרות ויוכל ללמוד כל דבר איך בודקים ומה עושים. הלאה קוסקוס, תמרים זה ידוע, כן הנה. בתוך התמרים,

טוב, אז הבנתם את הפרנציפ, בקוסקוס למשל יש גבשושים כאלה של כמה גרגרים, וחושבים שזה גבשוש. אבל אם לוחצים עליהם יוצא משמה ג'וקים, כל גבשוש יוצא ג'וק. אז צריכים להזהר, מאכלות אסורות זה מטמטם את הלב כמו שלמדנו היום, ומרגע שאדם יזהר במאכלות אסורות הוא ישתנה לחלוטין, הוא יבין אחרת דברים, חכמה תכנס אליו, הוא לא יכיר את עצמו, מרגע שאדם שומר על כשרות המטבח כמו שצריך הוא מתהפך לאדם חדש, הנה קוסקוס תראו, הוא מפוצץ תראו יוצא ג'וקים, אתם רואים, כל גבשוש כזה יוצא ג'וק. אדם לא חושב שיש, לכן מה עושים, לוקחים נפה ומעבירים אתכ ל הקוסקוס ככה עד שלא נשאר גרגר אחד ואז נשארים כל הג'וקים למעלה, אותו דבר באורז, אורז לא בודקים רק על השולחן, אורז שמים קודם בנפה שהאורז לא נופל ממנה רק החרקים, ואז מנערים מנערים טוב טוב טוב ואז נופלים כל אלה שמיותרים, ורק אחרי זה עוברים ככה ובודקים על השולחן עם אור, עם שיקוף  מלמטה פלורוסנטי. אנחנו עכשיו מקוים להזמין מחו"ל שולחנות כאלה כמה זה? שלשים על שישים, משהו כזה, בגובה ס"מ או שתיים שאפשר יהיה לראות בשיקוף, פה בארץ מוכרים את זה ביקר מאד, 700-800 שקל, אני מקווה שנצליח להנפיק את זה בשלש מאות שקל בערך בסביבה הזאת, אבל כל בית חייב שיהיה שולחן שיקוף או ללכת לפלורוסנט, מסתכלים על פלורוסנט עלי חסה מול הפלורוסנט ואז רואים ברור אם יש משהו נמצא על העלה, אבל כל זה כמובן אחרי שאתה השרית חמש דקות במי סבון וכו', שוטף טוב טוב במים קולחים ומשפשף, ואח"כ תסתכל. גם אחרי כל הבדיקות האלה מצאנו גם כן, כי יש כאלה עקשנים שנדבקים. כל זה מדובר רק במי שקונה את החסות ושאר הפטרוזיליות והכל מהכשרים טובים, אבל אם הוא קונה בשוק - לא יעזור לו כל הבדיקות, למה? כי יש תולעת המנהרות, זבוב המנהרות זה נקראה, שהוא נכנס בתוך העלה והוא עושה שמה מנהרות, ואתה לא תזהה אותו, לא תראה אותו, אבל אם אתה רואה את המנהרה שם מול שיקוף, אתה רואה צורה של זחל, זה נגוע, כשעושים את זה בחממות אז לא נותנים לזבוב הזה להכנס, ואם מוצאים מדגם אפילו אחד - פוסלים את כל החממה, כי אי אפשר להלחם איתו, אי אפשר לנקות אותו, הוא לא יורד בשטיפה צריך לקרוע את העלה, לא יורד בשטיפה, אז יש כל מיני חרקים שגם בשטיפה לא יורדים, זה אם קונים מהשוק הפתוח, אבל אם קונים מושגח, אז יש חרקים, אבל החרקים בשטיפה טובה יורדים. שלא תחשבו שאם קונים חסלט או משהו אחר אין, זה שקר, יש, רק ההבדל שזה יורד עם שטיפה כראוי ומהשוק לא יורד. זה ההבדל. כן שאלות נוספות.

הנה הבחור שמה מארגן הערב, רפאל יונייב. כן.

 

 

ש. שלום עליכם הרב.

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. החבר שלי מצאו אצלו חידק בדם ורציתי ברכה בשבילו

 

הרב: מה שמו?

 

ש. עופר בן דבורה

 

הרב: הוא שומר תומ"צ?

 

ש. כן הוא אברך

 

הרב: ה' יזכה אותו להנצל מכל חולי ולהיות בריא ושלם לעבודתו יתברך בזכות ארגון ההרצאה שלך.

 

ש. אמן וגם זיווגים הגונים לישראל וניצה בני ברטה

 

הרב: זיווגים הגונים לעבודתו יתברך. כן, איפה יש פה שאלה? אצל הנשים למעלה, תן להם שמה. רק שניה שנהי שמה.

 

 

ש. הרב, המרצה שלנו היא סיפרה לנו לגבי העופות לפני שנה, ואני רק לפני חודש היא שלחה לי בוידאו וראיתי לגבי העופות והכנימות בלימון אז אני בלי נדר קיבלתי על עצמי שחיטה קטנה, מה שנשאר לי זה ז"א את הכלים עדיין לא הצלחתי להכשיר כי אני צריכה עזרה, זה לא קל.

 

הרב: אנחנו מידי פעם עושים, תתענייני אצלנו מתי עושים

 

ש. זה אני מאד זקוקה גם עוד מישהי, ורציתי פשוט ברכה ואולי איזה עצה מה אני יכולה לעשות, אני קיבלתי סרטן, קיבלתי ששה טיפולים כימותרפיים שלא עזרו לי, שזה כל מחזור זה מיום ראשון עד יום שישי, בבית חולים באשפוז

 

הרב: איפה זה במעיים?

 

ש. לא, זה בכניסה לריאה הימנית ובבית החזה, זה מפושט, הוא לא יודע, אין לו תרופה בשבילי, עשיתי

 

הרב: לאף אחד אין תרופה, רק לקב"ה

 

ש. כן, אז עשיתי בדיקה גנטית הכי זולה, 13 אלף שקל בבלגיה והוא המליצו לו על שלשה תרופות שהם לא שייכות והוא גם כן לא מבטיח שום דבר, אחת מהם זה תרופה של כדורים בעשרים אלף שקל לחודש, אז אמרתי לו מה עושים אם בן אדם לא יכול אם אין לו תקציב, הוא אומר יש חברים ארגון לתרופה בב"ב ותדברי איתם, שאלתי אותם וברוך ה' הקב"ה זיכה אותי ויש להם את התרופה.

 

הרב: עכשיו תשמעי, רפאני ה' וארפא הושיעני ואיוושעה, תתכווני בברכה הזאת בתפילת שמונה עשרה היטב היטב, אבל תגידי ככה, רפאני פירושו שאין מי שיכול לרפא אותי בעולם רק אתה, לכן רפאני, אתה תרפא אותי אז וארפא, הושיעני - רק אתה יכול לתת לי ישועה ואיוושעה, אם תאמיני שהכל זה רק מאיתו יתברך, תקפידי על מאכלות אסורות בדקדוק רב, תפיצי לאחרים שלא יאכלו איסורים, בעזרת ה' הזכות הזאת תעמוד לך שתסתלק ממך המחלה ותעבור לאשתו של אסאד נשיא סוריה.

 

ש. אמן. ושהקב"ה יעזור, הרסו לנו את הוילה, נזרקנו לרחוב, ושיעוזר לנו הקב"ה להצליח לקבל את מה שמגיע לנו.

 

הרב: קודם כל זה סימן טוב שזרקו אתכם

 

ש. חמש שנים כבר אנחנו על כביש בקראוון

 

הרב: קודם כל מן השמים מרחמים עלייך, ואני אסביר לך מעשה שהיה עם שלמה המלך, יש מישהו שילמד אותו את שיחת העופות, ושלמה המלך אמר לו שזה לא טוב בשבילו, והוא התעקש והוא הפציר ובסוף הסכים. יום אחד הוא הלך שמע את העופות אומרים מסכן האיש הזה, כל היבול שלו יישרף, מה עשה? שמע שהעופות אמרו ככה הלך ומכר את כל השדות שלו, אחרי כמה ימים עבר שמע את העופות אומרים שהבית שלו ישרף, הלך ומכר את הבית שלו, אחרי כמה ימים עבר שמע אותם, מסכן האיש הזה ימות, רץ לשלמה המלך, אמר לו שמע, שמעתי ככה וככה, אמר לו, אמרתי לך שזה לא טוב שאתה תדע שיחת העופות, ה' גזר עליך מוות, במקום להמית אותך אמר הוא ישרוף לך את כל הממון שלך, אבל אתה ברחת מהגזירה, אז הוא אמר טוב, הוא ישרוף לך את הבית שלך, אתה ברחת גם מהגזירה הזאת אז חזרה הגזירה להיות כמו שהיא צריכה להיות מהתחלה ועכשיו אתה צריך למות. אז אם הקב"ה פגע לכם בממון והוציא אתכם מהבית והכל, את צריכה לשמוח כי זה במקום חס ושלום שיקרה משהו יותר גרוע, והלואי וזה יהיה התחליף תמורת מה שחס ושלום היה צריך להיות. תמיד צריך לראות שהבורא אף פעם לא בא לגוף, הוא הולך קודם כל לקירות, לבית, כמו שקערורות ירקרקות, רואים נגע בבית, אם לא זה מתקרב לבגדים, מה שהיה פעם, ואם לא זה בגוף, ז"א הקב"ה מאותת לבן אדם, הוא לא בא אליו ישר, קודם כל מרחוק, אבל זה איתותים. אם אדם מקבל את הגזרה בהבנה מה' ואומר, הלואי וזה יהיה כפרה ותמורה וכו' וכו', הרי הוא ניצל, יש עצה שיהיה קשה להרבה אנשים לקבל אותה, אבל זו עצה של הרמ"ק, רבי משה קורדובירו, הוא אמר שאם אדם חושש מגזרת מוות יכול לבקש מהקב"ה שיגזור עליו שיהיה עני כי עני חשוב כמת ואז יבטל לו את העונש מוות ממש, כי יש כמה דברים שאדם נחשב כמת ואחד מהם זה עני. אבל אין הרבה אנשים שיעיזו להגיד כזה דבר כי הוא חושב שהוא יחיה תמיד. אבל אם את יודעת שלקחו לך את הדין שלא כדין ולא בצדק וכו', אבל ברור שהקב"ה יודע מזה ולמרות זאת הוא אפשר את זה, אז תמיד תתלי בזה כפרת עוונות ותסכימי לזה בשמחה, ותסכימי בשמחה, תקשיבי טב, ואפשר שזה יבוא במקום כל גזרה אחרת חלילה שצפויה או צריכה לבוא. בכל מקרה אני מאחל לך שתאריכי ימים, שהמחלה תעבור ממך ושיימצא לך שיכון חדש.

 

ש. אמן, תודה רבה.

 

הרב: כן, פה הבחור רוצה לשאול שאלה כאן שורה שניה בבקשה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני בעלה של האשה שדיברה קודם,

 

הרב: האחרונה

 

ש. האחרונה כן, ואתה דיברת מקודם על הענין של רוממות האמת

 

הרב: נכון, ולהשפיל את השקר

 

ש. ולהשפיל את השקר, וזה הדבר שאנחנו עשינו, אני אספר בקצרה, עשו תכנית פינוי בינוי בכפר גבירול ברחובות, שבו אנחנו ישבנו על שטח של, זה שטח כללי של שבעים וחמש דונם, והשטח הזה זה היה שטח חרדי, כל מי שהיה גר במתחם הזה היו אנשים חרדים, החליטו לבוא ולעשות פינוי בינוי, לפנות את כל התושבים ולבנות אלף יחידות חדשות שזה לא חרדי בכלל, ואנחנו נלחמנו איתם שלפחות לפחות יהיה שליש מהמתחם שימשיך להיות דתי, לא יכולים לקחת שכונה שלמה שהיא חרדית ולהפוך אותה לשכונה לא חרדית, ובמלחמה שלנו הם הפעילו נגדנו סוללות של עורכי דין וטייקון גדול מאד שקוראים לו חברת אביסרור שהוא בנה את כל הפרויקט הזה והוא גרם לנו להפסיד את כל הבתים שהיה בשטח ואת השטח, ובשביל זה היום אנחנו גרים באיזשהו קרוון כזה צדדי וכל המטרה היתה לרומם את האמת ולהשפיל את השקר, ואנחנו פועלים על זה בעוד כמה דברים כמו דבר אחר שיש שמה בית כנסת, שגם הבית כנסת הזה היה צריך בקיצור לקבל פיצוי נאמר של שלשים מיליון שקל והם קיבלו רק שתי מיליון שגם על זה אנחנו נלחמים על כל השחיתות שיש מסביב, אז מה שאני מבקש זה ברכה מהרב שנצליח באומנות של האמת ולהפיל את השקר, כי זה לא קל, מה שאתה אמרת קודם זה

 

הרב: ה' יעזור לכם שהגדולים יהיו קטנים והקטנים יהיו גדולים.

 

ש. תודה.

 

הרב: כן, תן לבחור מאחוריו באדום.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. לפני לא הרבה זמן אני מנסה לחזור בתשובה בגללך, בזכותך, סליחה, העברית שלי לא משהו, עכשיו תראה, זה ממש הפחיד אותי כל מה שאמרת בהתחלה של ההרצאה

 

הרב: אני שמח מאד, סימן שהבנת

 

ש. אוקי אבל

 

הרב: אבל נתתי לך עצה איך להתפטר מהבעיות

 

ש. בדיוק, זה לא כל כך הבנתי כי תראה, אני

 

הרב: אני אגיד לך עוד פעם בקיצור

 

ש. סליחה כבודו, רק משהו, אני עשיתי רע לאיזה קודם כל אני למקום ואני לאנשים, וכאילו קשה לי לעכל שקר אם אני חוזר בתשובה נגיד אם אתה מבקש ממני לחזור בתשובה מלא ואני עושה את זה, כאילו קשה לי להבין שהוא יסלח לי, כי אנשים אני עשיתי להם רע, וממש רע, איך הם יסלחו לי על זה.

 

הרב: אז ככה, כתוב שאם הוא לא רוצה לסלוח לך, אתה הולך אליו מדבר איתו מנסה לפייס אותו, זה לא הולך תכתוב לו מכתב וזה פה שם, לא עזר, אתה לוקח שלשה אנשים שהם קרובים אליו ידידים אליו או משהו שיכולים להשפיע שהם יבואו לפניו ויבקשו בשבילך את המחילה, לא יסכים, אתה שולח עוד שלשה אנשים שילכו ויבקשו ממנו גם כן, הוא לא מסכים, אתה שולח עוד שלשה, תשעה אנשים, לא הסכים, אתה בשמים עשית את שלך והוא נחשב אכזרי.

 

ש. תודה. ועוד משהו אחרון, כן, אבל אם יש אנשים שאני עשיתי להם רע, אני אפילו לא יודע איך קוראים להם, איפה הם נמצאים עכשיו, שום דבר אני לא יודע עליהם, עשיתי להם כאילו רע בחינם.

 

הרב: זה ברור אבל אתה יודע איפה עשית את זה?

 

ש. תראה, יש אנשים שעשיתי להם רע ואני יודע איפה הם

 

הרב: זה הבנתי

 

ש. אבל יש אנשים שאני לא יודע שום דבר עליהם

 

הרב: מה פירוש, גנבת מהם? לקחת כסף? מה עשית?

 

ש. אלימות, אלימות

 

הרב: שפגעת בהם פיזית,

 

ש. כן

 

הרב: נגיד במועדון רבת מכות ואתה לא יודע מי זה

 

ש. כן, משהו דברים כאלה או כן, בערך.

 

הרב: יהודים או גויים?

 

ש. יהודים וגויים

 

הרב: הבנתי, ואתה לא יכול לדעת בשום אופן מי אלה

 

ש. לא לא כי זה היה בחו"ל, זה היה באוסטרליה

 

הרב: אוהו הסתובבת הרבה אני רואה

 

ש. כן

 

הרב: טוב, אז תשמע, אם אתה לא יכול לאתר את האנשים אז אתה צריך ככה, לעשות תשובה, ולהתחרט על מה שעשית, ולבקש מהקב"ה שימציא לך את המחילה מהם, בין אם תפגש מהם בין אם ימחלו לך לבד, בין כל עצה שיש לפני ה' יתברך שאתה תהיה נקי. יכול להיות שיש עוד עצה,

 

ש. תגיד, אני רוצה לדעת

 

הרב: שמעתי

 

ש. סליחה כבודו, אם מחר אתה אומר לי

 

הרב: שמעתי,

 

ש. שכדי שיסלח לי שמחר אני צריך להיות חרדי שחור לבן להסגיר את עצמי בתוך ישיבה אני אעשה את זה

 

הרב: בסדר אז אני אגיד לך את זה תיכף ומיד, אבל רק רגע, קודם כל אתה צריך להבין, אולי יש עוד עצה, העצה הזאת היא כתובה כשאתה לא יכול להשיג בן אדם, אם בן אדם נמצא בארץ רחוקה או הוא נפטר מן העולם, אז לוקחים עשרה אנשים, ואומרים בפני עשרה אנשים, חטאתי לפלוני אלמוני, זה כשאתה יודע מי זה, ועשיתי לו כך וכך וכך ואני מבקש מחילה ומצטער על כל מה שעשיתי, עכשיו אתה לא יודע את השמות, אתה אומר חטאתי לאנשים שאיני יודע את שמם ואני מעונין לחזור בתשובה ולבקש מהם מחילה ואיני יודע היכן הם נמצאים ואני מכריז פה בפני עשרה שאם יימצאו לפני אבקש מהם מחילה וכל מה שצריך וכו' וכו', ואם לאו אני מבקש מהבורא יתברך שימחל לי על מה שעשיתי או ימציא לי תרופה אחרת לענין זה, ובזה אתה מסיים את הסיפור

 

ש. אוקי, ועכשיו, אני מדבר לעכשיו, מה אני צריך לעשות עכשיו

 

הרב: לחזור בתשובה פירושו, להתחרט על כל העבר שלא שמרת מצוות, שעברת עבירות. שתיים, אתה מקבל עליך מהיום לא לעבור עבירות ולקיים מצוות. שלש, אתה מחר בבוקר כשהולך לבית הכנסת אומר וידוי, אשמנו בגדנו גזלנו, זה כולל את הכל, ואתה מתחרט על הכל. ומרגע זה ואילך אתה כמו תינוק שנולד והמחילות יהיו בהתאם למה שאמרתי, מצוות עשה נמחל מיד, ומצוות לא תעשה יום הכיפורים מכפר, ואם עברת עבירות שאמרנו יהיה יסורים, אבל אם תעשה חסד בתור בעל תשובה לא יהיה יסורים, ואם תעמיד את האמת ותשפיל את השקר גם לא תצטרך למות. ואז אתה מכוסה מאה א חוז.

 

ש. ואני מאד רוצה, כאילו זה ממש זכות בשבילי אם אתה יכול לתת לי סדר, ז"א אני לא יכול פתאום להגיד אני חוזר בתשובה ו

 

הרב: איפה אתה גר?

 

ש. אני גר ברמת גן

 

הרב: אז תבוא אלינו לבית הכנסת, רח' מתתיהו 10 ב"ב ואני אדריך אותך.

 

ש. טוב אז מחר בבוקר אני שם

 

הרב: בחמש וחצי

 

ש. בחמש וחצי אני שם

 

הרב: תודה.

 

ש. תודה כבודו.

 

הרב: רגע רגע אבל לפני שאנחנו נתפוס כמו שאומרים על הרגע את ההתלהבות אז שים ציצית כבר.

 

ש. שמתי כבר

 

הרב: אה יש לך כבר, אז זה יהיה לך לחגים

 

ש. תודה כבודו.

 

הרב: כן, עוד שאלה, תן לגברת שמה שעומדת.

 

 

ש. כל הכבוד שהתחלת עם של משיח זה צו שעה, ומי שרוצה להבריא ומי שרוצה שיהיה לו טוב זה מה שצריך לעשות פרסום ה'.

 

הרב: תודה רבה

 

ש. דבר אחד, שמעתי לפני 15 שנה שמעתי הרצאות שלך פעם ראשונה אצל נהג מונית ערבי, לא פחות ולא יותר, אני רוצה להזכיר. עכשיו, עכשיו, דבר ראשון בעצם אתה דיברת על חסד, זה שהקב"ה ברא את העולם בגלל החסד שלו הוא לא היה זקוק לאנשים כולנו יודעים, כתוב באיזה בקשה באיזה ישיבה למד משה רבינו? למה הוא ... הוא לא יכל לסבול שחזק מתעלל בחלש, אותו דבר מוצאים אצל אברהם אבינו, למה כתוב שהוא היה בן שבעים וחמש כשהקב"ה בא אליו ואמר תלך לארץ אשר אראך תעזוב את בית אביך, כי 75 זה לב גדול, לב 32, גדול 43 ביחד זה 75, ו-75 זה גם יהודים, כבר אז הקב"ה שלח אותו למנוע... 75 זה גם כהן, זה עצםה בריאה, זה דבר הכי חשוב.

 

הרב: תודה רבה. תודה רבה.

תן לה מאחורה.

 

 

ש. שלום ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. יש לי פה אשה מקסימה שמתקרבת ליהדות והיא ב"ה לקחה על עצמה כיסוי ראש, בהתחלה במשך שנה לשישי שבת, היא רוצה לקחת על עצמה מהיום אמנם היא באה עכשיו עם כיסוי ראש אבל היא רוצה לקחת כיסוי ראש קבוע, אבל מצד שני היא סובלת מאד מבחינה רפואית, יש לה בעיות בברכים מקבלת זריקות ויש לה גם

 

הרב: טוב, נברך אותה, יש לה כיסוי ראש פה או אין?

 

ש. שלם כן כל יום

 

הרב: טוב, עכשיו היא תלמד גם שערי תשובה של רבינו יונה כל יום חצי שעה שלשה חדשים רצוף, מה השם שלה?

 

ש. שמחה בת נעימה

 

הרב: ה' יזכה אותה שיסורו ממנה כל היסורים והמכאובים מהרה. כן.

 

ש. תודה.

 

הרב: כן, שאלה אחרונה פה למטה.

 

 

ש. יש לי שלשה שאלות

 

הרב: שלש שאלות

 

ש. כן, קודם כל על הויכוח שלך עם המורה שאתה אמרת שאם אני קוף גם אתה קוף, זה פה רואים את הגדולה שלך, שאתה קורא לעצמך קוף למה זה חשוב, כי הנביא ישעיה פרק ו' הוא אמר אויה לי כי ראיתי את המלך הויה ואני טמא שפתיים, הוא קורא לעצמו טמא, זאת הגדולה שלו, בגלל זה אח שלי פה רוצה אחרי שתסיים את ההרצאה לחוץ לך את היד.

 

הרב: חן חן, הלאה

 

ש. דבר שני, אם המשיח יהיה מגרמניה, כי כתוב מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה, אבל אדום זה גרמניה, איך אנחנו יודעים את זה, בגמרא כתוב שאדום ילד את עמלק ועמלק זה גרמניה, אז דוקא מגרמניה צריך לבוא המשיח כי איך להגיד לך את זה, אני חושב דוקא ממשפחות הגסטפו צריך לבוא משיח כי זה אדום, משיח זה אדום, והשאלה השלישית

 

הרב: רגע, אבל על זה אני צריך להגיד שזה שטויות, אפילו שאני קורא לעצמי קוף לצורך הבדיחה, כי הרמב"ם אומר שמשיח יבוא מטבריה, ואפשר לסמוך עליו קצת יותר, אוקי הלאה שלש.

 

ש. אם זה בפרק בעמד ל"א במסכת שבת כתוב האם ציפית לישועה, האם זה מספיק הרב שכל אחד יגיד, צמח דוד עבדך או צריך לעשות מודעה בעיתון על המשיח

 

הרב: לא, לא זה ולא זה, צריך לעשו קודם כל קיום תומ"צ ובזה מצפים לו כי בלי תורה ומצוות הוא לא יבוא, למי יבוא? לכאלה שלא מקבלים תורה ומצוות, אז לכן צריך לקיים תומ"צ ואז לצפות למשיח שבזכות המצוות שאתה מקיים אז הוא יבוא.

 

ש. שאלה מסיימת מסיימת

 

הרב: ברור ברור מסיימת

 

ש. אתה הטפת היום לצמחונות, אמרת לא לאכולב שר, גם בדגים ישתולעים, האם אתה מטיף לצמחונות?

 

הרב: לא, כי גם אמרתי שפירות וירקות יש וגם במים יש לפעמים תולעים אז אדם צריך לחיות מהאויר לפי זה, אבל אני לא אמרתי את זה, אמרתי רק צריך להזהר ממה שאסור ואם אין אסור מותר לאכול ואין שום בעיה, אני לא מ טיף לצמחונות.

אני מודה

 

ש. אל תשכח ללחוץ את היד לאחר שלי

 

הרב: אין שום בעיה, אני מודה לכלל הציבור, אני מברך את כלל הציבור, יש פה אשה שמסרה את האייפון לשבור אותו אתה מכובד. עמיר בן גאולה רפו"ש מהרה.

ערב טוב לכולם.

רבי חנניה בן עקשיא אומר... 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט