h
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

אור יהודה 19-1-09

ערב טוב, בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

"הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרינה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו" שלשה יועצים היו באותה עצה, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, איך מתמודדים עם עם ישראל, מלך מצרים פרעה מתייעץ עם יועציו. באותה עצה היו בלעם איוב ויתרו. בלעם שיעץ את העצה נהרג, "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב" איוב ששתק - לא הגיב לגזירה, נידון ביסורים, יתרו שברח - זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית.

כתב רבינו יונה בשערי תשובה, ספר שאני  מאד ממליץ לכל אחד לקרוא, ויש אנשים רבים חושבים כי אין עיקר האבדון והפסד הנפש זולתי בעבירות שיש בהן מעשה, הרבה אנשים טועים וחושבים שרק אם הם עושים עבירות שיש בהן מעשה אז יש בזה את עיקר האבדון והפסד הנפש של האדם החוטא אם לא חזר בתשובה,  אבל הרבה לא חושבים, וכי אבדון נפש הן האיש אשר הוא טהור מחטוא במעשה, אחד שלא חוטא במעשה, ובדרך העבירות לא הלך, וחדל מעשיית מצוות ומעשים טובים, הם חושבים שהוא לא נאבד לחיי העולם הבא, כמו הרבה אנשים שאומרים, תשמע, אני ב"א טוב אני לא עושה מצוות ולא עושה עבירות, אבל אני בן אדם טוב, מה זה לא טוב? יכול להיות שזה טוב, אבל יש אבדון הנפש בזה, כי אם הנפש לא מתקשטת בקישוטים של המצוות, במי היא תבוא לפני המלך? אז מה היא עשתה כאן, אנחנו לא בעלי חיים, לא באנו על מנת לחיות לאכול לשתות לנוח ולמות, יש מטרה, יש תכלית לבריאה. לא קיבלנו שכל סתם, רוח ונשמה לא קיבלנו סתם. לא צריך נשמה, אפשר להיות בעל חי, למה צריך נשמה? נשמה זה בשביל להכיר את הבורא ולעשות את רצונו, להבין את תכלית הבריאה, ולהשיג ע"י הנשמה ועשיית המצוות והמנעות מעבירות את השכר לחיי העולם הבא.

אז יש לתמוה הרבה מאד על איוב שהיה איש תם וישר, ירא אלקים וסר מרע, כמו שמעיד עליו הפסוק, והקב"ה משכנע את השטן "הראית כמוהו בכל הארץ", עד שאמרו חז"ל, שגדול הנאמר באיוב יותר מאברהם אבינו, שבאברהם אבינו רק אחרי עשרה נסיונות נאמר "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה" ואילו אצל איוב נאמר "איש תם וישר ירא אלקים וסר מרע" בלי עתה, בלי נסיונות, ה' מעיד עליו. אז פלא איך אדם כזה, איש תם וישר, יודה בשתיקה שלו לגזירה האכזרית של פרעה, הרי שתיקה כהודאה, בעצם זה שהוא שתק זה כאילו הוא הודה לגזירה, זה אפי' לא נמנע, זה הודאה. איך אדם כזה שותק? אם הוא פחד להוכיח את פרעה לכל הפחות היה יכול לברוח כמו יתרו, יתרו ברח, תברח גם אתה, איך עשו את זה בכנסת בקדנציה הקודמת - המורדים, לא נכנסו פשוט, ברחו מהצבעה.

איוב בשעה שבאו עליו יסורים היה מכחיש את ההשגחה האלוקית, הוא לא האמין שהוא מקבל יסורים בגלל מעשיו או אי מעשיו, הוא ידע שהוא צדיק, הוא ידע שהוא בסדר, והוא לא האמין שהיסורים באים בהשגחה. ואמר שהעולם נמסר בידי המזלות כמו שבאר הרמב"ן, ז"א יש מזלות בשמים, כל אחד נברא במזל מסויים ואתה הוא בחטק - איך שנולדת ככה זה, נולדת צדיק - אתה צדיק, נולדת רשע - אתה רשע, ככה רצה להגיד איוב כדי לתרץ איך יכול להיות שהוא מקבל יסורים, זה לא יכול להיותה שגיאה, כי לא מגיע לי. יש גם אנשים בימינו שלא חושבים שמגיע להם להיענש, רק שכר, יש כאלה שמתפלאים איך אנשים צדיקים נפטרים ונפגעים וכו', רק שכר. איוב היה אחד מהם, כי אחרת איך צ דיק כמוהו צריך לסבול? זאת היתה הקושיה שלו.

אז נשאלת השאלה, אם הוא התנגד לסבל של אנשים נקיים, הוא חשב שהוא נקי, נכון? והוא התנגד לסבל שהוא מקבל, ולכן זה לא יכול להיות בהשגחה, ככה הוא הבין, אז למה לא כאב לו על רציחתם של ילדי ישראל חפים מפשע שרוצים להכניס אותם חיים ליאור ולהמית אותם? אם זה לא מוצדק הם ודאי יותר חפים מפשע ממך, אז למה אתה שותק כשאומרים גזירה כזאת?! ואם זה משום שאתה חוזה בכוכבים ואתה רואה שנגזר על ישראל להשתעבד במצרים,  נגיד שאתה אחד שיודע להסתכל ולהבין שזה נגזר בכוכבים, אז אם אתה משלים כ"כ מהר עם שלטון של הכוכבים, אז למה אתה לא מאמין שעל עצמך ככה צריך לבוא גם כן? ואם מצאת שנגזר עליו רעב שהגר יהיה זרעו בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם - אם כן אתה יכול להצדיק גם את היסורים שלך, אולי מאיזה חטא של דורות קודמים אתה נענש עכשיו. כי לאברהם נאמר ארבע מאות שנה לפני גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ורק זרע זרעו קיבלו את הגזירה במצרים, אז למה אתה לא יכול להאמין שגם אתה יכול להיות שזה גזירה שמתגלגלת עליך? ובפרט שבסוף מי שגילה לו את הסוד למה הוא מתייסר, זה היה אליהו בן ברכאל חבירו, שאמר לו שהוא גלגול. ומה שהוא מקבל יסורים זה בגלל שהוא גלגול של תרח אבי אברהם. ועל כן באו עליו כל זאת. אבל מכל מקום איוב נזהר מאד שלא לעשות עבירה בידיים, לעשות במעשה בפועל עבירה הוא לא עשה. אבל מה היתה הבעיה? לא היה שנוי אצלו כל כך הרשע כדי שיוותר על עמדתו הרמה. היה לו תפקיד, הוא היה קונדוליסה רייס של פרעה, אז אם הוא ראה שפרעה רשע, והוא מבין שהוא רשע כי הוא הולך להרוג ילדים חפים מפשע, אם הוא עושה דבר כזה, הוא לא מוכן לוותר על התפקיד, על הג'וב.

וכבר כתב רבינו יונה, בשערי תשובה, וז"ל: "המתחבר לרשע, לא דיו אשר לא יוכיחנו בשבט פיו והרחק ירחיקהו, אבל כמו חבר יקרבהו", ז"א מי שמתחבר לרשע אם הם חברים אז זה לא רק שהוא לא מוכיח אותו בשבט פיו לומר לו מדוע אתה עושה דברים רעים, זה ודאי שהוא לא אומר לו, אחרת איך הוא חבר שלו, והוא גם לא מרחיק אותו שהרי הם מחוברים, אבל כמו חבר יקריבהו, והרי הצדיקים מאוס ימאסו את הרשע, לאו דוקא את הרשע עצמו, אלא את רשעתו הדבוקה בו, וכל זמן שהוא ברשעתו לא ירצו להיות במחיצתו, אלא אם כן להוכיחו, או לקרבו, אבל לא זולת זה.

ז"א יש בזה הרבה דרכי מוות, כמו שמביא רבינו יונה לאלה שמתחברים לרשע, והרבה הפסדים שנגרמים לאנשים שמחוברים לכאלו שעוברים על מצוות ה' ובפרט ביד רמה.

השוחד של הסררה של התפקיד, והעושר עיוורו את עיניו וטשטשו את מבטו מלראות את האמת. וחשב איוב שמספיק שהוא שותק ובזה את נפשו הציל. מה אכפת לי אם פרעה החליט לטבע אותם, אני לא הסכמתי, אני לא אמרתי כלום, הוא החליט. אתם מכירים דבר כזה שאומרים לפעמים, השוחט חייב והאוכל פטור? מה אכפת לי, השוחט שחט, מה אני צריך לבדוק הרבה, הוא שוחט יש לו זקן, יש לו חליפה, הוא שחט, אני אוכל אני פטור והוא חייב, מה אכפת לו הוא שחט לא נכון, אני אוכל פטור. בן אדם יגיד דבר כזה גם כן שהוא אכל חומוס מקולקל, והוא יגיד הוא מכר חומוס מקולקל אני מה אכפת לי שיש לי עכשיו כל מיני קולות בבטן, הוא יוותר? זה שהוא נהיה חולה ויש לו קלקול קיבה, הוא יגיד הוא חייב אני פטור, איזה פטור, מי הולך לבית חולים עכשיו, מי שהביא את החומוס או מי שאכל את החומוס?

אז ז"א אדם שעומד מנגד ולא מתערב וחושב מה אכפת לי מה שהוא עושה, אין דבר כזה! בשמים מסתכלים אם יש לך היכולת להוכיח, אתה מצווה להוכיח, שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" אם אדם יודע שחבירו הולך לבצע מעשה רצח או גניבה, והוא לא מונע בעדו, הוא שותף לפשע. אז הוא חשב מה לי ולרשעת פרעה שעשה עפ"י עצת בלעם, וכי על האשם הזה צריך לסבול? לכן לא מחה בפרעה כמו יתרו שברח והשתיקה שלו היתה כהודאה. והוא נחשב שותף בגזירה של הריגת כל הילדים ועל כן באו עליו יסורים, יסורי איוב, שלא היו כמותם מעולם! לשום אדם. מתו לו עשרה ילדים ביום אחד, והפסיד את כל ממונו, והוא היה עשיר אדיר. והיה לו שחין בגוף, כאבים איומים ונוראים, שהיה צריך להתגרד בחרס בשביל להרגיע את הגוף שלו מהפצעים עם המוגלות והחום שהיה נוזל מהם. יסורים הכי גרועים שיכולים להיות - יסורי איוב, רגע הוא לא ראה מנוחה. אתם יודעים מה זה לאבד עשרה ילדים ביום אחד? היום רואים בעזה, אמהות שכל הילדים שלהם הלכו, רח"ל, נקברו תחת ההריסות, הכל ה' ירחם, איזה דבר איום ונורא זה, איזה מלחמות קשות אלה, אבל בעזה החליטו לבחור בחמאס, והחמאס החליט לבחור בילדים האלה שהם יהיו המגן שלהם, והם החליטו למלכד את הבתים, אז מה הם חשבו שחיילי צה"ל יכנסו לבתים בשביל להתפוצץ? אז הם מוכחים לפוצץ את הבתים. אז בשביל שהקב"ה רצה לעשות הרס וחורבן בעזה בגלל שאותם עזתים במשך שמונה שנים לא מנעו מהאוכלוסיה של חמאס לירות על אזרחים חפים מפשע והיו שמחים על כל הריגה, החזירו להם מידה כנגד מידה וכמו ההרס של הבתים אצלנו הרסו את ביתם, לכן נתנו בשמים עצה לחמאס למלכד את הבתים כדי שלצה"ל לא תהיה ברירה אלא להרוס אותם. כי מי ששותק כשרואה שמנסים להרוג כ"כ הרבה יהודים, כ"כ הרבה שנים, אז נתנו להם לטעום עכשיו רק שלשה שבועות כאלה. הם לא היו מתנגדים אם היה הרס כזה אצלנו, זה רק היה מעלה את המורל אצלהם. אדרבה, כשהיו נופלים טילים אצלנו היו עולים על הגגות ורוקדים. הם שכחו כנראה את זה, אז הזכירו להם משמים. מדה כנגד מידה.

איוב שתק, נידון ביסורים. והנה בודאי היה איוב מצב קשה מאד כשהיה מוכרח לבחור בין השתיקה ובין הבריחה, אבל אם היה מתאזר  יותר ביראת שמים ולא עושה חשבון של שררה וכבוד, שבגלל החשבונות האלה הוא הפסיד את כל הכבוד והוא נהיה אדם הכי עני, הכי מרוד והכי חולה, ואיבד את הילדים שלו, כמו שאיבדו את ילדי ישראל, אם היה מתאזר ביראת שמים, היה יכול להציל את עצמו.

מזה נוכל להבין למה זכה יתרו לשכר כל כך גדול, שמבני בניו ישבו בלשכת הגזית בירושלים בסנהדרין, משום שהוא לא עשה חשבון אישי מה יצא לו ומה לא, מה הוא יפסיד ומה הוא ירויח, אלא הוא הפקיר את הכל וברח מהרשע פרעה ומחברתו ולא רק הפסיד את מעמדו אצל פרעה, בשביל האמת היה מוכן להפסיד גם את מעמדו במקומו והתגייר. והכניס את בנותיו לסכנת חיים שזרקו אותם הרועים לבאר - למוות, אם לא משה שהושיעם והצילם. ומה שילם לו הקב"ה? אתה הפקרת את חייך בשביל האמת - בשביל להדבק בי, אני אשלח לך את משה רבינו - רבן של כל ישראל הרועה הנאמן שאתה תהיה החותן שלו ותהיה בתוך ביתו. וכשיתרו הגיע אל משה רבינו, משה יצא לקראתו. ואם משה יוצא אהרן הכהן ובניו יוצאים, ואם אהרן ובניו יוצאים הזקנים יוצאים, ואם הזקנים יוצאים כל עם ישראל יוצאים, כל גדולי ישראל בחוץ הולכים להקביל את פניו, אז גם הם רוצים. אז מי יצא להקביל את פניו של יתרו? כל עם ישראל. עם סגולה. הבנים הנבחרים של הקב"ה כולם יצאו להקביל את פניו של חוזר בתשובה! לא סתם חוזר בתשובה, אלא גוי כומר לע"ז שהיה אפיפיור דאז, חזר בתשובה, הכיר את האמת, לקראתו מי יצאו? משה אהרן זקנים וכל ישראל.

מחר יהיה טכס ההשבעה של ברק חוסיין אובמה. עומדים לצאת לקראתו כשלש מיליון אמריקאים, אבל זה לא עם סגולה, וזה גם לא יתרו. זה מבני חם, שנתקללו עבד עבדים יהיה לאחיו. ותחת "עבד כי ימלוך" והעולם באטרף. לשמוע את התשקורת הישראלית איזה התרגשות יש בטמבלויזיה, מה יהיה מחר, יו, כאילו הולכים להקביל פני משיח, יו, יו, חכו רק נראה מה יהיה אח"כ, מה יהיה השינוי, ריצ'נג' זה ברינג מיסטר אובמה, הוא נוס ווט וויל בי זה צ'יינג', חכו ותראו מה יהיה השינוי. אבל אם היינו אנחנו בהתרגשות כזאת לבעל תשובה אחד מישראל, פשששש ראוי לצאת לפניו מיליונים. בעל תשובה אחד מישראל, בן של הקב"ה שחוזר לאביו. אם היו  מחזירים חיילי צה"ל עכשיו את גלעד שליט, לא היתה חגיגה יותר גדולה מזאת בעמ"י עכשיו. שבוי אחד ישראלי בשבי. יש לנו מיליונים יהודים בשבי של יצר הרע, מיליונים. שלא יודעים את אור האמת, וחובה עלינו להציל אותם, להציל אותם, להציל אותם! אחרי 120 שנה שנגיע בתור המצילים לשם יצאו כל המצילים בכל הדורות לקבל את פנינו. כי הצלנו את הבנים של הקב"ה.

אבל איוב לא היה כמו יתרו, והוא לא הפקיר את עצמו ולא את מעמדו ולא את ממונו. אז מה קרה? ה' הפקיר את מעמדו ואת ממונו ואת בניו. אם לא - היה יכול להרויח כמו יתרו. אבל הוא לא עשה זאת, לפעמים אנשים עושים חשבונות שחושבים שיכולים להתחכם על רצון ה' ולעשות בדרך אחרת, ה' אומר לשמור תומ"צ בדיוק, והם בוחרים מה מתאים ומה לא מתאים, יש כאלה בכלל לא מוכנים, אבל הם בוחרים מה מתאים וחושבים שעי"ז ישיגו יותר מהר מה שהם רוצים, והם לא מבינים שיש גזירת ה', ואם מגיע לך יגיע לך, ואם לא מגיע לא יעזור לך, וגם לא יוכלו לעזור לך, שום דבר לא יועיל, לא תוכל, רק ה' יכול לעשות את זה.

הנה פרעה בעצמו, הוא גזר את הגזירה "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" למה החרטומים שלו אמרו שצריך להיוולד מושיען של ישראל והוא עתיד ללקות במים. אז מה הוא אמר, כל מי שיוולד נזרוק אותו למים. ומה קרה בסוף? אפשר להתחכם על הקב"ה? אם הקב"ה רוצה להוליד את מושיען של ישראל שיגאל אותם ממצרים, מישהו יכול לעכב את הקב"ה. הקב"ה הסתלבט על פרעה, פשוט מאד, הוא נתן לפרעה לגדל את משה מושיען של ישראל אצלו בבית. והוא אכל אצלו והוא שתה אצלו והוא גדל אצלו והוא מאכיל אותו ומשקה אותו ועשה אותו מושל על כל ביתו. ולמד טכסיסי מלוכה והכל אצלו, ובסוף הוא הושיע את ישראל ונתן לו לקום עם פיג'מה, אחרי עשר מכות שקיבל שמהם זכינו לאמונה גדולה, מהחלעות שהוא קיבל, לקום עם פיג'מה ולהגיד "קומו צאו מתוך עמי" וללוות את עמ"י לשלח אותם, רק אל תשארו כאן, כשאמרו לו שלח את עמי ויעבדוני, אמר מי ה' אשר אשמע בקולו, אמר לו אין בעיה, אתה רוצה אני אכיר לך את אכיר לך את עצמי, מכה ראשונה קבל דם ואח"כ צפרדע ואח"כ נמשיך, עד שהרג את הבכורות, זהו, ואז פרעה התעשת. בשביל מה היית צריך לקבל עשר מכות??

ישראל אמרה לחמאס, יש שלב א' יש שלב ב' יש שלב ג' ויש שלב ד', מה אתם רוצים? אמרו לא כואב לא כואב לא כואב, הרסו להם את כל העיר, מה עשו להם? פרקו את הכל, עכשיו הם יקומו, אני משער שיהיו כמה מהפתאחים אולי משהו שיכולים ככה להתנקם בהם או לעשות להם משהו, אני משער. הרס וחורבן כזה, כמה אפשר? כמה אפשר? עושים שרירים על חשבונם של אנשים אזרחים. מילא לוחמים מול לוחמים, אבל שפנים. שפנים. מסתתרים, לובשים בגדי אחיות להתחבא בבתי חולים.

אז זה לא עזר לפרעה, המן גם כן חשב כמו אחמאדי. אחמאדי גם כן חושב כמו המן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים עם פצצת אטום. אחמאדי, אז מה קרה עם המן? אמר להשמיד להרוג ולאבד. מה עשה הקב"ה? אמר אתה רוצה לדכא את העם שלי, סמבלולו, אני השקעתי בהם כל כך הרבה, הוצאתי אותם ממצרים, נתתי להם תורה, מה אתה חושב שאני זורק את מה שאני עושה לפח? מה אתה נורמלי? מי אתה? המני, המני, אני אתלה אותך על עץ חמישים אמה, דרבלק אני אנדנד אותך כמו סאדם. אבל מי המן חושב בכלל על דברים כאלה, יש לו כח כרגע. אז הקב"ה נותן לו לבשל את המוות שלו, הוא דואג שזרש תמות ואסתר תבחר והיא בסוף שמוציאה אותו להורג. כל המגילה זה דרך נס איך המן מכין לעצמו את עץ התליה. למה? כי אי אפשר להתחמק מגזירת השי"ת.

מה מפסיד הרשע? שהוא מתכנן לעשות רע, בסוף הוא עושה את מה שה' עושה והוא גם יקבל עונש על מה שהוא עשה לא טוב, אז הוא לא הרוויח כלום.

מה עשו אחי יוסף? רצו להתנכל לו, שלא יתקיימו החלומות. ומי קיים את החלומות? הם בעצמם. הם מכרו אותו לעבד שילך למצרים, בסוף במצרים הוא מלך, אחרי שהוא מלך הם הוכרחו לבוא והם השתחוו לפניו, בדיוק כמו שהוא אמר בחלום.

אז אפשר להתנגד לגזירה? אי אפשר. אז מה יותר טוב מאשר ללכת בעצת ה', כי רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, בסוף רק עצת ה' היא תקום. אז למה לבוא בתחבולות, תסתכלו על העולם, העולם מעיד על עצמו כמה הוא טעה ושגה. והעם היהודי 3300 שנה. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ולא מצליחים, כי הקב"ה מצילנו מידם. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אלפי טילים ירדו, כמעט ואין הרוגים. מה זה? מה, הם לא מבינים שהקב"ה שומר על עמו ישראל? אם אני פלשתיני מתגייר, וואלה אני רוצה להיות בצד ההוא,  יורים עליהם לא פוגעים, מבזבזים כסף מבזבזים זה, מאמץ והכל ולא קולע, איך זה? וגם אם זה פוגע בדיוק הוא יצא בדיוק הוא הלך בדיוק הוא עלה בדיוק הוא ירד. אשאדה.

אבל מה, אנחנו גם צריכים להיות חכמים, להבין שהקב"ה שולח לנו את החבר'ה האלו בשביל לעורר אותנו, אנחנו גם את זה צריכים להבין. טוב, כמה יעשה לנו ניסים, כל היום ניסים מהבוקר עד הערב. אנחנו לא בדור המדבר שיורד מן וענני כבוד ובארה של מרים, אנחנו נמצאים בעולם חומרי, אנחנו עדיין בהסתר, ועם ההסתר אנחנו רואים כאלו ניסים, אבל צריך לדעת, יש גבול גם, יש גבול, בורא עולם מעורר אבל אנחנו צריכים להיות חכמים בשביל לדעת שאנחנו לא נסתבך, ועל זה אני רוצה לומר לכם מה כתוב.

בשיר השירים, "קול דודי דופק" שמעתם על זה? פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, פתחי לי, אני ישנה ולבי ער, קול דודי דופק, אני ישנה - מהמצוות, אני ישנה מהמצוות, עמ"י ישן מבסוטים, יש להם מבט, ערוץ 2 ערוץ 10, מבסוטים, אוכלים שותים, הכל טוב. אני ישנה, אבל לבי - הקב"ה ער, צור לבבי - הקב"ה נקרא ליבן של ישראל, אני ישנה אבל ליבי ער, "קול דודי דופק" - מה זה קול דודי דופק, תשמעו מה כתוב:

"קול דודי דופק" - ע"י משה. בשעה שאמר "ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" הקב"ה שולח את משה ובכל דור ודור הוא שולח את הנביאים והצדיקים לעורר את עמ"י שיחזירו בתשובה, "פתחי לי" פתח של תשובה, פתחי לי - פתח של תשובה אפי' כחודו של מחט כדי שאני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם ואני אביא לכם את הגאולה.

רבי יסא אמר, אמר הקב"ה לישראל בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. ז"א פי מיליונים ממה שאתם תפתחו אני אפתח לכם.

רבי תנחומא ורבי יחוניא ורבי אבהו בשם ריש לקיש, כתוב "הרפו ודעו כי אנכי אלוהים ערום בגויים ערום בארץ". ז"א אנחנו צריכים להרפות מהמעשים הרעים, ואז נדע, "כי אנכי אלקים ערום בגויים ערום בארץ" אם נרבה במעשים הלא טובים שלנו, במעשים הרעים, אומר הקב"ה "הרפו ממעשיכם הרעים ודעו כי אנכי אלהים" רבי לוי אמר, אילו היו ישראל עושים תשובה אפי' יום אחד, מיד הם נגאלים, ומיד בן דוד בא. מה הטעם? "כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקולו תשמעו" אם היום נעשה תשובה הקב"ה גואל את עם ישראל. אם ישראל עושים תשובה מיד הם נגאלים.

רבי יודן ורבי לוי אמריה, אמר הקב"ה לישראל, הרפו ממעשיכם הרעים ועשו תשובה כהרף עין, כמו שהעין מרפרפת - כהרף עין אפי', תשובה להרף עין, ודעו כי אנכי אלהים. אז הקב"ה אומר, "פתחי לי אחותי" למה אנחנו נקראים אחותי? אומר המדרש: שנתאחו לי במצרים בשתי מצוות: בדם הפסח ובדם המילה. עם ישראל במצרים היו ערומים, ערום ועריה מן המצוות. אפי' מילה הם לא עשו במצרים. והיו עובדי ע"ז כמו המצרים. ב-49 שערי טומאה. אז מה שייך להציל אותם? מידת הדין מקטרגת ואומרת - הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אז הקב"ה שולח לעמ"י לקיים שתי מצוות ע"י משה: אחת ברית מילה ואחת קרבן פסח. קרבן פסח זה לקחת את האלוהים של מצרים - השה, לקשור אותו ארבעה ימים ליד המיטה, אח"כ לשחוט אותו ולשים אותו על המנגל, לפני המצרים שיראו את האלוהים שלהם על המנגל ולא לשבור בו אפי' עצם, קרבן פסח. קודם צריך ברית מילה, כי ערל לא יאכל בו, אחרי שהם מלו, קרבן פסח. ועל זה נאמר "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך" - שני דמים - דם מילה ודם פסח. "ואמר לך בדמיך חיי בדמייך חיי" בזכות שני הדמים האלו. מה הרעיון? הרעיון זה אחד: ברית מילה, אנחנו נכנסים לברית עם הקב"ה, אנחנו  מוסרים את כל גופנו להשי"ת, ע"י הברית אנחנו מראים שאנחנו מוסרים את כל הגוף להשי"ת. וע"י קרבן פסח אנחנו מראים שאנחנו מרחיקים כל עבודה זרה מהמחשבה שלנו ואנחנו יוצאים נגד כל תרבות הגויים, רק עול מלכותו יתברך. ברית, יש תרי"ג מצוות, תרי"ג פחות אחד - זה ברית - תרי"ב. אחרי המילה נשאר עוד תרי"ב לעשות. אתה מקבל על עצמך את הברית ונכנס לעשיית מצוותיו יתברך ומבטל ע"ז, ז"א אחד הכחשה של כל התרבות העולמית שאינה עפ"י התורה. שתיים - קבלה של כל מצוות ה'. שני דמים.

ועל זה נאמר "אחותי". מה זה אחותי? לשון איחוי. לאחות קרעים, לוקחים מחט עושים שני חורים בחוט תופרים, מאחים קרעים. נהיינו אחות של הקב"ה, נתאחינו לקב"ה ע"י שני הדמים האלה - שני החורים האלה נהיינו באחוה. איך אומר לנו הקב"ה? "אחי ורעי".

ז"א אחותי, פתחי לי אומר הקב"ה אחותי. רעייתי - מה זה רעייתי? שריעו אותי בים, הפכנו את הקב"ה לרע ורועה שלנו, וגם ריצינו אותו, לשון רעוה - רועה בארמית. ואמרו "זה אלי ואנווהו" ואמרו "ה' ימלוך לעולם ועד" בשירת הים. אז הקב"ה קורא לנו גם רעייתי.

יונתי - מה זה יונתי? במרה שם נצטוינו ונצטיינו בכל המצוות, צדקות ומעשים טובים כיונה שהיא מצוינת. שנאמר "שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו במרה". מה זה יונה מצויינת? אתם יודעים, היונה אינה ממירה את בן זוגה, היא מצוינת לו, והוא מזהה אותה בכל מקום מפני שהיונים כולן נראות אותו דבר, ויש לו את הסימנים מי היא זו בת זוגו. אז כמו שהיונה מצוינת, ומסומנת ומזוהה, כך אתם נקראים "יונתי" בין כל האומות אתם יונתי המצוינת מכולם. היפה בנשים כן רעייתי בין הבנות, בין כל האומות כולם מי זו המצויינת? רעייתי, בין כל הבנות - אומות העולם.

תמתי - זה תמותי, שנתממו איתי בסיני ואמר "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע" היו תמימים ושלמים איתי, והלכו איתי בתמימות, כלפי אומות העולם הלכו בערמה ובחכמה, כדי לא לקבל את מרותם, אבל איתי - הלכו בתמימות, אמרו נעשה את כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע. רבי ינאי אומר "תאומתי" - מלשון תאום, תאומה, אז הקב"ה אומר - מה התאומים הללו אם חושש אחד מהם בראשו חברו מרגיש כך כביכול הקב"ה שנאמר "עימו אנכי בצרה" תאומים סיאמיים, מחוברים יחדיו, אם אחד מרגיש כאב השני גם. אומר הקב"ה אתם נקראים תמתי תאומתי, אני חש בכאב שלכם בדיוק אותו, דבר "עימו אנכי בצרה" אתם חושבים שאני עומד מנגד ומסתכל על הצרות שיש לכם, כואב לי כמו שלכם כואב.

אז בא הקב"ה אחרי כל זה, ואומר לעמ"י פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, מה הוא אומר? פתחי לי, טוק טוק טוק... פתחי לי, פתחי לי... לא עונים. פתחי לי טוק טוק טוק... לא עונים. פתחי לי, לא עונים. אחותי פתחי לי אחותי, לא עונים, אחותי רעייתי טוק טוק טוק... לא עונים. אחותי רעייתי יונתי, לא עונים. אחותי רעייתי יונתי תמתי - לא עונים. דופק דופק דופק לא עונים, בסוף שולח טילים.

בהתחלה הקב"ה שלח לנו על החלונות של המכונית עם האבנים של הפלשתינים. פתחי לי טרינג טרינג זרקו עלינו אבנים, לא הבנו שהדפיקות יעלו יותר. אח"כ דפקו בנו כדורים ואקדחים, פשששש פשש פשש... נהיו כבואים הפלשתינים, ולא הבנו, התחילו להשתמש עם תת מקלעים, טרר יורים טרררר... לא הבנו. התחילו להיות פיגועים, שמו מטענים בכל מיני מקומות, אתם זוכרים היה פעם מוקש כפתור, אתם זוכרים? התחילו עם כפתור, היו הולכים על זה אנשים - מאבדים את הרגל. אח"כ עברו למטעני צינור, אח"כ מתאבדים, אוטובוסים, בלגן, דופקים, תתעוררו, פתחי לי, לא שומעים, עברו לפצמ"רים - משהו קטן פצמ"ר פצצת מרגמה משהו קטן, פצמר- קטן, אח"כ קאסמים - קוסמים נהיו, קאסמים, צינורות חלולים, לא הבנו נהיה גראד,  מגרדים אותנו. לא מבינים. אחרי זה מה אם לא מבינים? שיהבים, לא מבינים מה - אטום.

מ-92 אני מזהיר את הציבור בישראל מהקלטת שלום עם ערפת מספר 35, אנחנו בקלטת 600. אתם מבינים מה זה - אני ישנה? זה תרדמת. מ-92, עוד לפני האינתיפאדה של ערפת מנוחתו גיהינום. אז עוד מעט.

ישנה - מה זה ישנה? לך תעיר ישנים. "דודי שלח ידו מן החור" הקב"ה מכניס את היד דרך הקיר, ראיתם את התמונות מהפיצוצים מהפצצות, קירות חורים וטילים, דודי שלח ידו מן החור, וואלק תתעורר, תתעוררו, נתן צ'פחות על הכרית, ראיתם טילים על המיטות של הילדים והזה ראיתם? כן, דופק הקב"ה, ולא פותחים. נו אז מה נשאר? אז מה נשאר? חייבים להתעורר לשוב בתשובה. חייבים. אין מה לעשות רבותי.

אז לכן אנחנו חיברנו שיר, שיר שהוא אומר את כל התסריט, אם אני אקח את כל הדרשות שאני דרשתי בימי חיי - שלושים שנה, ואני עושה מהם מיץ שיסביר את הכל, עשיתי את זה בשיר הזה. מה השיר אומר? יש מאות מיליונים פלשתינים ערבים מוסלמים ישמעאלים מסביבנו שרוצים להרוג אותנו. מלך סעודיה עכשיו אמר בכנס האחרון, יש לישראל שתי ברירות: או שלום או מלחמה, לא נשאר להם עוד הרבה זמן לשלום. יעני מה? מאיים במלחמה. אסאד אומר אותו דבר, מובארק רומז לכולם אפי' אם יש לכם מקוואמה - התנגדות, רק צריך שכל לחפש את הזמן המתאים מתי לתקוע את הישראלים. כולם מדברים יפה רק חכו להזדמנות, לא למהר, לא למהר, תרדימו אותם, תרדימו אותם, יום אחד אנחנו נבוא עליכם אולם. אבל במקום זה מה קרה? הם סכסכו בינינו, והם לא יודעים שזה לא ישראל כי ישראל לא יכלה לתכנן דבר כזה. אלא זה פסוק "וסכסכתי מצרים במצרים" הקב"ה דואג שהוא שומר על הילדים שלו, גם כן לסכסך את כולם עם כולם. והאירופאים שצעקו פ... פ... פ... שלח אותם לפה עוד לתת גיבוי יעני רוח גבית. איך הם אוהבים כבוד אלה, יחביבי. סרקוזי או מרקל או בראון, או אברום, כל החבר'ה באים להצטלם, טיסות על חשבון המדינות, טיולים. אבל אנחנו צריכים לדעת, לנו לא יעמוד אף אחד חוץ מאבינו שבשמים, כל אלה בלפי זה הכל משחק, האינטרסים שלהם - הם הקובעים.

שמונה שנים ירו עלינו טילים, מישהו בא להגנתנו? מישהו טס לפה? מישהו טס לחמאס אמר להם לא יפה? מישהו עשה החלטת או"ם נגד? מישהו יעץ משהו לעשות? כלום, כל זמן שיהודים מתים, זה בסדר, זה חומר גלם למיתה. אבל שיהודים הורגים - מה פתאום זה נגד הטבע, יהודים  צריכים להיהרג לא להרוג, הם משנים את הטבע, מה זה?

היתה שואה, אומות העולם ידעו, שתקו. שתקו. פתאום קוראים לזה טבח, טבח. טבח - נכון, החמאס טבח את התושבים, נכון. נתן להם לחיות בבתים ולא לצאת בשביל שהם יוכלו להפציץ את הבתים. אבל מה לעשות, היהודים חיילים קודמים להם. ככה כתוב - חייך קודמים.

האמריקאים, תשמעו מה האמריקאים עשו, כשבן לאדן שלח את המטוסים של אמריקה להפציץ את אמריקה, שלשה מטוסים הצליחו הרביעי לא, שניים פיצצו את התאומים - המגדלים, אחד את הפנטגון ואחד היה בדרך. מי הוריד את המטוס הרביעי? ארה"ב בעצמה. היא הרגה את האזרחים שלה באויר. למה? כי אם הם יתפוצצו על אוכלוסיה יהיו יותר הרוגים, זה שיקולים של הבטחון, צריך זהירות. חייבו אותה להרוג  את האזרחים שלהם באויר שלא ימותו אלה שבקרקע. אז אם לאמריקה מותר להרוג את האזרחים שלה בשביל שיפגעו פחות אזרחים למטה, אנחנו לא יכולים להרוג את האזרחים שלהם, לא ברצון, לא ברצון, אמריקה הרגה ברצון, לא ברצון - בשגגה, במקום האזרחים שלנו? למי אתם מטיפים מוסר?

אלא העולם שקרן, העולם אינטרסנט, מובארק אומר, שום חייל מאומות העולם לא יהיה על אדמתי, למה? מה יש? הם יעשו שקט, ישמרו יהיה שלום, אף אחד, אבדן, אבדן! איזה מילה - אבדן, זהו, נגמר. ראיתם? כשהיה מנהרות והוא היה חתום שהוא צריך לשמור שלא יכנסו, הוא העלים עין שיכנסו מה אכפת לו. עכשיו עוד פעם חותם, ויכנסו, ועוד איך יכנסו. למרות שהאינטרס שלו שחמאס לא ישלוט בגלל האחים המוסלמים אצלו במצרים, אבל אין לו שום ענין להגן על ישראל, זה שישראל עשתה לו את השירות היום וטיפלה לו בחמאס שגורם להפיכות אצלו במצרים, אז הוא מבסוט למה לא, אם ישראלים עובדים בשבילי אז אני שותק. אבל ברגע שהם גמרו את העבודה - חוזר להיות מובארק. אבדן. אף אחד פה לא דואג לנו רבותי, אם אנחנו לא נדאג לעצמנו לחזור בתשובה אבדן לא יעזור לנו.

אז מול כל מאות המיליונים יש לנו בעיה, יש לנו בעיה. ואם כל העולם יתאחד ויתארגן נגדנו, כמו שכל פעם אנחנו רואים איזה תזזית כזאת שבא להם איזה חשק כזה להאשים אותנו, מה נעשה?

יש רק דרך אחת, וזה במילות השיר.

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר, מה עושים?

יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת, השתמשו בה אבותינו ונצחו בה את כל אויבינו.

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג, טילים רבים ופצצת אטום יפלו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע? נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

הרוצה להנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמ"ח. מה העצה? קראנו פתחי לי, אפי' יום אחד אם כולנו חוזרים בתשובה על המקום נגאלים. היום - אם בקולו תשמעו. אבל אם קשה להחזיר את כולם בתשובה, יש לי עצה פשוטה, פשוט מאד, כל אחד יקבל על עצמו להחזיר יהודי אחד בתשובה, במשך שנה אפי', שנה, מיליון יהודים כל אחד יקח אחד - בעוד שנה נהיה עוד מיליון אחד, ואם נביא להשי"ת מיליון בשנה בעלי תשובה, מיד אנחנו נגאלים. הנה אפי' המקרן והמסך החליטו להתעורר. יש כנראה רוח בפנים.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו  יגווע, ומול הצועקים אלוואקבר שמע ישראל ה' אחד.

מי ינצח? הם אומרים אלה ווקבר ומתפוצצים, באמת רואים שאלה ווקבר, מתפוצצים, אקבר ווקבר. אבל אנחנו צריכים להגיד "שמע ישראל ה' אחד", עכשיו אני אעשה אתכם חזרה על המילים האלו עם מוזיקה, ואתם כמובן תצטרפו תקלטו תבינו תפזמו תשננו, ועם המסר הזה אנחנו נזכה להביא גאולה לעמ"י מהרה. בכבוד.

 

איטבאח על יהוד, איטבאח על יהוד....

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר,

יש לנו היסטוריה מנצחת

בתנ"ך היא כבר מונחת

השתמשו בה אבותינו

ונצחו בה את כל אויבינו

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

התשובה של כל אחד היא מכה לכל אחד ג'האד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג.

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

מבצע מיליון חוזרים בתשובה. כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע

מול הצועקים אלה וואקבר

שמע ישראל ה' אחד.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

 

שיר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

תודה רבה, תודה רבה.

נו, אז יש לנו פתרון בעז"ה יתברך, איך להתמודד מול כל איום שעלול לבוא על עם ישראל, זה כבר נעשה בדורות קודמים, בזמן המן שהיתה גזירה להשמיד להרוג ולאבד והיה בידם לעשות כן, כי אחשוורוש חתם גזר דין מוות והוא שלח ל-127 מדינות, בכל אופן, עם התשובה של עם ישראל, הקב"ה הפך את ליבו, "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" ונהיה לנו פורים.

ככה הקב"ה יכול לעשות עמנו היום, רק פתחי לי אחותי רעייתי יונתי, תמתי, פתחי לי, זה הכל. אם נעשה כן הקב"ה יעזרנו מהרה. כמו ההבטחה "היום אם בקולו תשמעו".

עכשיו, מאחר ודיברנו על ההבדלים בין יתרו לבין איוב, וראינו שאיוב שעשה חשבונות אישיים למה לא כדאי לו להבדיל ואף לא לברוח, ולא הוכיח את פרעה, שאם היה מוכיח את פרעה, אתם יודעים כמה היה זוכה? הרי יתרו שברח הוא לא הוכיח אותו, אבל הוא רק ברח, הבריחה היתה מעין אי הסכמה, אבל לא הוכחה, אם היה מוכיח פשש לאיזה מעלה היה מגיע.

אם אנחנו נקבל על עצמנו להוכיח יהודי אחד, לטובתו, שיהיה לו גן עדן, שיהיה לו שכר, שיהיה קרוב לקב"ה. אם נקח פרוייקט רק אחד, אתם יודעים מה גודל השכר שמחכה לנו? עולמות עולמות נצחיים הוא וכל דורותיו אחריו זה זכויות ששייכות אלינו. אתם יודעים מה גודל השכר? כתוב ברבינו בחיי, בחובת הלבבות, שאם בן אדם לוקח רשע ומכיר לו את האמת, המדרגה שלו יותר מהנביאים והמלאכים. כיון שזכויותיו נכפלות בכפלי כפליים בכל הזמנים. נביא נשלח לעשות את רצון הבורא, מלאך עושה את רצון הבורא, ואם אתה בבחירה שלך תחליט להיות כמו נביא, כמו מלאך, להוכיח את החבר שלך לטובה, אתם יודעים מה גודל השכר? כל הזכויות של כל הדורות הבאים יכולים להיות שלך. אחרי 120 שנה שתהיה למעלה יהיה לך עדרים עדרים של תלמידים שלך ממעשיך, שיעלו לך זכויות זכויות לאין ספור, זה לא יאומן כי יסופר מה שאדם יכול לזכות. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שלשה דברים שבעזרתם בעז"ה נגדיל תורה ונאדירה ונזכה למה שאנחנו שואפים באמת כבר הרבה שנים - אלפיים שנה זה מספיק, אנחנו זוכים וראויים לזכות לגאולה. אנחנו הדור שזכה לראות מיליון בעלי תשובה ביחד.

אני רוצה לשאול פה בתוך הקהל, כמה יש פה בעלי תשובה אם אפשר להרים את היד, גבוה גבוה גבוה, תראו בלי עין הרע, באור יהודה שלשת רבעי מהציבור היושבים כאן בעלי תשובה, אשריכם. ולכם יש משפחות שודאי גם כן יש ביניהם כאלו, אין היום כמעט משפחה בישראל שאין בעל תשובה מחובר אליה. זה מופת גדול לזה שהקב"ה רוצה לגאול אותנו ומיד. היו דורות יותר גדולים מאתנו, לפנינו, יותר גדולים, ולא היתה תנועה של תשובה כזאת, לא היתה, לא היתה. היה דור של האר"י הקדוש, מרן הבית יוסף, הגאון מוילנא, הבן איש חי, לא היה תנועה כזו של תשובה. הדור הזה זכה לתנועה גדולה של תשובה שלא ניכר כזה דבר אלפי שנים. ואני אומר לכם שמה שנעשה מיליון בעלי תשובה בשלושים שנה האחרונות אפשר לעשות בשנה אחת.

אחד, לאור המצב הבטחוני של ישראל, שמי שחושב שיש עכשיו הפסקת אש והיא תמשך לאור זמן טועה, אלה שבצפון מחכים להזדמנות ולהם יש כיסוי על כל הארץ, כולל אור יהודה, עד דימונה. סאדם הגיע עד אילת. הם יכולים להגיע יותר, עד דימונה זה אמר שר הבטחון, אבל הם יכולים להגיע יותר ולכסות, כי יש להם טילי שיהב שזה למרחקים של 3000 ק"מ. וזה לא טילים גראדים - 122 מ"מ, כל טיל זה טונה. הסקאדים של סאדם היו 250 ק"ג, זה טון. כל טיל. יש להם לחיזבאללה 43 אלף טילים מכוונים לישראל, אם הוא מקבל את הג'ננה, הוא נותן הוראה ללחוץ ויורים 500 בבת אחת, אתם יודעים מה קורה פה, מי יכול, מי יכול להתמודד עם זה, כמה אמבולנסים יש, כמה בתי חולים, כמה? אתם מבינים בכלל על מה מדברים. אפי' שצה"ל יכול לתקוף ולהרוס ולרסק את לבנון. אבל מה עם הציבור פה, לטילים כאלה לא עוזר המדרגות. לא, גם מקלט לא בטוח. טונה זה חודר יחביבי. ואם הם מצרפים לזה עוד כמה דברים כימיים וביולוגיים, יחלאווה מה שיהיה, יחלאווה, לא פשוט. ועכשיו הם  מוכים, האיראנים והחיזבאללה מוכים, יש להם פדיחות בכל העולם כי הם לא הצליחו עם ישראל, לצערנו הרב, גרמה להריגתם של חיילים, הישראלים ירו בישראלים, אם לא זה, הם לא הצליחו להרוג רק שני חיילים, עם כל מה שהם התנפחו ואמרו תכנסו תכנסו מאות מאות מאות מאות, בסוף מתו להם מאות מאות מאות מאות, והם ברחו למקלטים כמו שפנים. זה בושה בשבילהם הם פצועים, האיראני קיבל מכה, אחמאדי קיבל מכה, בושה, כל המוסלמים נגדו, סעודיה, ירדן, מצרים, קטר, כל אלה נגדו, הוא נשאר מבודד, ציר הרשע, והוא עכשיו מלקק את הפצעים. הוא צריך להראות שהוא דומיננטי, זה מסוכן. אז לא נהיה שאננים להצלחה המוגבלת שעשינו עכשיו, לא נהיה שאננים, צריכים להיות חכמים להכין תרופה למכה. הציבור והעורף לא יכול להתגונן, רק בדבר אחד: תשובה ותורה. הרוצה להנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

לכן החלטנו לפתוח שיעורי נ"ט. מה זה שיעורי נ"ט? שיעורים נגד טילים. מקום שנפתח שיעור יש לו הגנה מרחבית. הקב"ה צילך על יד ימינך, יפולו מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש. מי שרוצה להקים שיעור אצלו בבית, של חמישה אנשים, לפחות, אנחנו מוכנים לשלוח רב או אברך שילמד חינם. ולהביא גם ספרים חינם. כל מה שצריך זה רק שיסכים מישהו לפתוח אצלו שיעור בבית לחברים שלו, למשפחה שלו, ולדאוג רק להביא את הרב לשיעור ולהחזיר אותו הביתה, זה הכל, בלי כסף, בלי כסף. ויש אברכים מאור יהודה שמוכנים, יש מבני ברק שמוכנים, רק מי שרוצה שיעורי נ"ט אצלו בבית שזכות זו תגן עליו ועל סביבתו. מי שרוצה שירים את היד, יש פה את הרבנים כאן, שיעברו מהר עם הטפסים, להרים את היד גבוה, תקלטו אותם קודם, תמלאו, תעבירו את הטפסים, והם יאספו אותם בחזרה. להרים את היד גבוה...

גם מי שרוצה ללמוד בחברותא, ראש בראש, עם אברך בן תורה, יכול למלא בטפסים. חברותא, לא רק שיעור גם מי שרוצה ללמוד ולהתקדם באופן אישי, גם זה אנחנו מוכנים לסדר - חברותא.

עוד שתי עצות: עצה  נוספת, למי שלא יודע יש אתר שנקרא שופר.נט, זה האתר שלנו, יש שם למעלה מ-1500 סרטים, חינם, הרצאות אפשר לראות, שיעורים הכל. יש שמה מדור שנקרא "הכה את המומחה", יש שמה קרוב לאלפיים שאלות ששאלו אותי, אתה בוחר שאלה לפי נושא, לוחץ על השאלה ומקבל ממני תשובה בוידאו. אינציקלופדיה של שאלות ותשובות. ואתה יכול ללחוץ לשמוע ולהשמיע ולשלוח אותה למי שאתה רוצה גם בלינק לאימייל שלו. אז נא להמליץ על שופר. נט לכל אחד שאתם מכירים, כנס לשופר. נט, יש לאנשים שאלות אליכם, כנס לשופר. נט. מה אתה רוצה לדעת? אין בעיה, שופר. נט.

אני אראה לכם את הסרט של גוג ומגוג עוד מעט, אני מקווה שתישנו אחרי זה. אבל שופר. נט. אל תשכחו! ויש עוד דבר אחד, אני מאמין שאתם  נתקלתם באנשים עקשנים ופחדנים. יש אנשים עקשנים שהם לא רוצים לשמוע דברי תורה, פחדנים. מפחדים לדעת. מפחדים שזה יחייב אותם. מה עושים לזה? אם היינו  יכולים להמציא ריסוס, ריסוס שירסס אנשים כאלה, אני חושב שזו היתה עצה טובה. בן אדם רוצה שאדם חילוני יחזור בתשובה, לא צריך לשכנע, לא צריך כלום. לוקח בקבוק מיכל כזה של ריסוס, עומד לפניו עושה לו תסססססס פתאום הוא אומר ישתבח שמו לעד, ברוך הוא וברוך שמו, איפה יש בית המדרש, איפה בית כנסת. ישר מקבל התקפה, ריססו אותו. זה היה נחמד לא? באו ריהודה אני בטוח כל אחד היה הולך עם כמה. אם יש רק הזדמנות מרסס. אבל עוד לא המציאו דבר כזה. אבל אנחנו המצאנו משהו דומה לזה, אבל יותר טוב מזה. הריסוס יש לו מעלה שהוא מרסס מידית אבל החסרון שלו שהוא מתאדה מהר. אנחנו המצאנו משהו שמרסס את הבן אדם ולא מתאדה ואפשר להשתמש עם זה רב שימושי. איך קוראים לזה? דיססססססססק. דיססססססססק דיסקים, הדיסק הזה מסתובב מסתובב מנגן ומראה, ומי שרוצה דוגמא לראות איך זה עובד 24 שעות, ילך לדוד אשר אצלו בעבודה יראה כמה יושבים שמה והבחור, אז דוד אשר הזה מרסס באור יהודה, בדיוק, הוא לא מוכר מכוניות, ואם הוא מוכר - רק עם דיסקים. עכשיו, אבל זה טוב, כי אתה בא יושב אתה רואה, אבל יש כאלה לא רוצים, לא רוצים, ממש פוחדים. אז עשינו פטנט חדש, איך מגיעים לאלה כמו שייטת 101. איך נכנסים אליהם הביתה בלי שירגישו והופכים אותם. איך עושים דבר כזה? אתם רואים מה יש לי פה על היד? זה נקרא שחרורון. לעבריינים שמים אזיקון, לצדיקים שמים שחרורון. זה משחרר את הבן אדם מיצר הרע. איך משתחררים ממנו? זה פותחים אותו, אתם רואים, זה נקרא דיסק און קי. זה מכניסים להתקן USB ויש בפנים 8 ג'יגה שזה כמות אדירה של אחסון זכרון, יש בפנים תשעה סרטים DVD, 18 הרצאות ב-CD ותשעה שירים - ביניהם השיר ששמעתם 'השלום בוא יבוא'. כל זה נמצא ב-3 ג'יגה, ועוד 5 ג'יגה פנוי לשימוש, שבחמש ג'יגה אפשר להכניס מיליון ספרים! כל זה נמצא פה.

יש בפנים באלף שקל חומר, אם אתם נותנים דבר כזה מתנה ליהודי ולא מראים לו מה יש, אתה רוצה 8 ג'יגה מתנה? נותנים לו. הוא הולך הביתה מבסוט, פותח את זה, מוצא תיקיה. סקרנות. פותח את התיקיה, נפתחות שלש תיקיות, פותח את התיקיה, הוא רואה תשעה סרטים, לוחץ על סרט רואה קליפ, בן אדם נדהם, מה זה? מתחיל להסתכל, סקרן רוצה לראות סרט שני ושלישי ורביעי והרצאה ושירים בינתיים לא שם לב ריססו אותו.

מי רוצה כזה בשביל להציל חבר ידיד רע מכר שכן, מי רוצה שירים את היד? להרים גבוה, להרים גבוה. יפה. מי שתורם 400 שקלים בלבד ואפי' בארבעה תשלומים מקבל את זה עכשיו. אם משל מזומן או ויזה, ואם בתשלומים - בגמר התשלומים. מי שרוצה ירים את היד יביאו לו ויציל יהודים בתשובה, יהיה שותף בגאולתם של עם ישראל מהרה. בבקשה, להרים את הידיים.

כל מי שלוקח אני מברך אותו בברכה מיוחדת על זה שהוא שותף בגאולתם של עם ישראל. לשים על היד סימן היכר, אני מאלה שאכפת להם שעם ישראל יחזור בתשובה. להרים את הידיים, אפשר גם בארבעה תשלומים למי שקשה ואפשר בויזה. אפשר מכספי מעשר.

יש לי שאלה, ב-400 שקל הייתם מוכנים לשלם בשביל לשחרר את גלעד שליט? אז למה אתם לא מוכנים לשחרר מישהו אחר ב-400 שקל מגיהינום לגן עדן? אחד מבני המשפחה הקרובים או השכנים, מה הבעיה? בשביל מה יש כסף אם לא בשביל להציל יהודים, 400 שקלים אפשר להציל לא יהודי אחד, משפחה. הנה עוד חבר'ה שרוצים...

אלה שאין להם אפשרות, כיון שאנחנו רוצים באמת להחזיר את עם ישראל בתשובה מהר ובכל מקרה, הבאנו כמה קרטונים של קלטות וידאו לחלוקה חינם. אז מי שרוצה וידאו לקחת ולחלק ליהודים בחינם בשביל שיחזרו בתשובה, הנה יש לפניכם ושקיות, תוכלו למלא ולקחת ולהציל יהודים בעז"ה יתברך. העיקר שתפעלו שיהודים יוכלו לקבל זכות להכיר את האמת ולשוב בתשובה.

רגע, אני רוצה לשאול שאלה, שאלה, אבל תענו לי בקול רם. אני רוצה שתצעקו לי תשובה במילה אחת. מה עם ישראל צריך לעשות בשביל להגאל?

תשובה.

הרב: חלש.

מה עם ישראל צריך לעשות בשביל להגאל?

תשובה.

הרב: חלש, עוד פעם, מה עם ישראל צריך לעשות בשביל להגאל?

תשובה.

הרב: יותר טוב, עוד פעם. מה עם ישראל צריך לעשות בשביל להגאל?

תשובה.

הרב: עוד שאלה אחת: מה אתם צריכים לעשות בשביל להגאל?

תשובה.

חלוקת ציציות כיפות וכיסויי ראש.

 

כן, אנחנו עוברים עכשיו, זה אתם צעקתם, רוצים תשובה עם ישראל יגאלו בתשובה. מה יקרה אם חס ושלום לא? מה יקרה? יכולה להתפתח מלחמה אזורית שתקיף אח"כ יותר ותגיע למלחמת גוג ומגוג. שבו תראו ותבינו.

 

לא תהיה שום עצה, שום תבונה, שום הסכם, תזכרו מה שאני אומר לכם, הנה זה מוקלט ומצולם, שום הסכם, שום שלום, יבואו כל אומות העולם, ילחצו יד, ישבעו, יתקעו כף, ישימו עירבון לא יעזור. אם עמ"י עכשיו לא יחזור לשורשים שלו אנחנו צפויים לשואה נוראה.

טהרן, בית איראן.

במודעות היה כתוב מה יהיה, ומה שאני חושב שיהיה זה לא כל כך מעדד. הייתי מקווה שיהיה יותר טוב, אבל לפי מה שאני חושב יהיה פחות טוב. תזכרו את הערב הזה, זה אחד מהערבים היפים, שאתם יושבים בשקט, מקשיבים להרצאה, פנאן, יש אורות, נחמד עוד מעט יגיעו ימים שיגידו האפלה.

בשנה שנתיים הקרובות כמו שאני רואה את הדברים, וכמו שאני מבין בכתובים, תהיה מלחמה גדולה מאד שעוד לא היתה כדוגמתה. והתכניות של האויבים שלנו הן רציניות מאד, זה לא להכות אותנו בלבד, אלא להשמיד אותנו לחלוטין מעל פני האדמה.

וכבר אמרו בגמרא, שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ואם לא עושים תשובה הקב"ה מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן וחוזרים בעל כרחם. אז צריכים להזדרז. מי יותר מתאים למלא כרגע את התפקיד של המן? אחמאדי. ומה הוא אומר? שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל על יושביה בדיוק כמו שאמר המן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד.

אז ז"א אנחנו רואים שבדיוק מאותו מקום - מאירן, מפרס, כמו שכתוב במדרש, משם תפתח הרעה. אז אם כן אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים. ואתם יודעים, כשתפתח מלחמה גוג ומגוג, אז שבעים אומות העולם ילחמו בנו. כולל ארה"ב. ואתם רואים מה זה ידידות עם ארה"ב, כמו שהיא הפקירה את גיאורגיה ככה היא גם מפקירה אותנו. ומול האיום האיראני הם מניחים אותנו להתמודד לבד. עכשיו הם אמרו שהם יתנו מכ"מ לישראל שיאתר את הטילים שיהב 3 אבל פעם ראשונה יש חידוש בישראל, שראש הממשלה הרמטר"ל ושר הבטחון וליבני הסכימו שהיחידות יהיו אמריקאיות והם יפעילו את המכ"ם מה שאומר שהם ישלטו במידע והם יחליטו אם להגיד או לא ומתי, והם יוכלו גם לזהות אם לתקוף את איראן ולהודיע לנו סטופ, עצור.

מעולם לא הסכמנו לתנאי כניעה כאלה למדינה ידידותית. אבל מה לעשות, נמכרנו בידי לא נוכל קום, והעם יושב שאנן. ומה עושים? ומה עושים בטבריה? ומה עושים בחיפה? ומה עושים בשדרות? ומה ניתן לעשות? מה? מחכים עד שזה יתחיל וסומכים על האזעקה ויורדים למקלטים? ראינו כבר מה זה עושה. מה נעשה?

יש לנו צבא שהוא אחד מהחזקים בעולם, הוא יודע אולי לתקוף אבל הוא לא יודע להגן, שנים אנחנו כבר סובלים טילים, קטיושות, קסאמים, וכל מרעין בישין. והצבא לא יכול לחסום זאת. הציבור יושב חשוף ולא בצריח, ואומות העולם מתגרים מיום ליום יותר ויותר. כולם רוצים שלום, יש לנו הבטחה שהשלום יבוא בסוף, עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, יש לנו הבטחה. היא תבוא. אבל רק לאחר גוג ומגוג. יש לקב"ה חשבון של אלפיים שנה עם אומות העולם, "אל נקמות ה' אל  נקמות הופיע הנשא שופט הארץ השב גמול על גאים" יש לו  חשבון איתם, אלה שרצחו וטבחו ביהודים, אלה שהתעללו בהם, הקב"ה לובש את החלוק שלו שעליו יש את גויותיהם של כל ישראל שמתו, ויוצא לנקום באומות העולם. זה יהיה בגוג ומגוג. גוג ומגוג מלחמה של שבע שנים, שני שליש מהעולם ימותו, ארבע מיליארד בני אדם, רק שליש יוותרו, והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. מי שרוצה לראות את כל הדברים כתובים יקרא בספר יחזקאל ל"ח ול"ט שם מתוארת פצצת אטום על ישראל.

יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, "ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל הרמש הרומש על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונפלו ההרים ונהרסו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול". זה חייב לבוא, זה יהיה באחרית הימים, וזה יהיה על אדמת ישראל, ונאספו כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ז"א אנחנו רואים שכולם מדברים על ירושלים, בלי ירושלים, אומרים, לא יהיה שלום, רואים שכל אומות העולם מתכנסים נגד ישראל, וגם אמריקה מפנה לנו עורף. האינטרסים האמריקאים קודמים לברית הידידים עם עם ישראל.

אז ז"א אין לנו על מי לסמוך רק על אבינו שבשמים, ורק אם נעשה תשובה.

רק אז יש לנו סיכוי, אבל במסות, בכמות, שזה ישכנע את הקב"ה שמתקיים בנו הפסוק "שובו אלי ואשובה אליכם", אם נשוב לה' הוא מבטיח "ואשובה אליכם". רק אנחנו אומרים "השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם", אנחנו מחכים שהוא ישיב אותנו. אז אם אנחנו מבינים הוא כבר מאותת לנו שכדאי שנשוב. והוא אומר שובו אלי, ואם נחכה אשיבנו, אז חבל, אנחנו עלולים שהאחמדניג'ד הזה יעשה לנו בעיות. 

מחיאות הכפים הסוערות האלה חתמו את נאום השטנה הבוטה של אחמגניגד'נגד ישראל מעל בימת האו"ם.

אחמדניג'אד: השלטון האירני נמצא בדרך בטוחה לקריסה, ואין לו שום דבר לצאת מבור השופכין שהוא יצר בעצמו ובעזרת תומכיו.

קרין: מושבי המשלחות של ארה"ב וישראל נותרו מיותמים כשאמדינג'ד נשא נאום ארסי שלא היה מבייש בתוכנו את הפרוטוקולים של זקני ציון.

אחמדינג'ד: למרות שהם מהווים מיעוט פעוט, הם שולטים בחלק חשוב במוקדים הכספיים והפיננסיים כמו גם במוקדי קבלת ההחלטות הפוליטיות במספר מדינות אירופאיות וארצות הברית. באופן מטעה מורכב וערמומי.

גיל תמרי טלויזיה ישראלית, ערוץ 10 האם אתה מעונין בהרס של מדינת ישראל? או האם אינך מעונין בהרס של מדינת ישראל?

אנחנו באו"ם, ואני חושב, אדוני, שמגיעה לי תשובה. אני עיתונאי.

קרין: בראיון לרשת CNN עם אחמדינג'ד מזלזל ביכולתה של ישראל לתקוף את ארצו.

אחמדניג'ד: לא, היא קטנה מדי מכדי לבצע התקפה.היא ממש קטנה, היא אפילו לא מהווה גורם במשוואה של מדיניות החוץ של איראן.

הרב: הוא כבר מוכן עם 3000 צנטרפוגות, תוך כמה חדשים יהיו לו 6000, הב"א מוכן. הוא כבר הוכיח לעולם בהפתעה, אף אחד לא ידע, לא המערב ולא אנחנו, שיש לו טיל שיהב 5 והוא שיגר לויון ניסוי לחלל ז"א שהוא מכסה את אירופה ומדגדג כבר את אמריקה עוד מעט עם אפשרות הנחת ראש נפץ גרעיני והוא יכול להפציץ חופשי. והב"א אין לו שום בעיה, הוא לא עושה חשבון ולא סופר את האמריקאים בכלל.

הכנות וניסויים שהתבצעו לאחרונה באיראן. 

הרב: אם אנחנו לא מבינים את זה וחושבים שיש לנו עוד זמן, אני מודיע לכם הזמן קצר קצר קצר, ותשימו לב להתפתחויות, הן מהירות, הן דרמטיות, וממתי שמענו את רוסיה מאיימת שהיא תפעיל פצצות אטום וראשי נפץ גרעיניים, והיא מעבירה ספינות מלחמה לסוריה, לנמל טרטוס בים השחור, מאיימת על אמריקה, מאיימת על פולין. כולם מדברים באטום, אף אחד לא מדבר משהו אחר. איומים כאלה כבר לא שמענו מזמן המלחמה הקרה עשרות שנים אחורה. ואמריקה סותמת פיה. אין פטרונית יותר. ורוסיה עומדת להראות את כוחה. ועכשיו אסאד הגיע לרוסיה, והוא הולך לעשות עיסקה, אחלה עיסקה, להביא לפה מכמים ולהביא טילי שיוט וטילי קרקע שיכולים לפגוע בנו עם ראשי נפץ גרעיניים. ויש להם הצדקה לכאורה, לרוסים, אתם עזרתם לגיאורגיה נגדנו, אנחנו נעזור לסוריה נגדכם וגם נפתח אצלכם בסיסים שלנו. נו, אבל נו, אבל מה אנחנו יכולים לעשות מול פצצת אטום? אנחנו  יכולים לעשות משהו מול פצצת אטום? אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר.

מלחמת גוג ומגוג.

הזמן קצר. טירוף של שבע שנים מתחיל.

אם הבורא רוצה שהאדם ימות, לא יועיל לו שום דבר אפי' יהיה תחת בטון. ואם הקב"ה לא רוצה שהוא ימות, אז יפול מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש, אתה יכול להיות בין 11,000 מתים ואתה חי.

 

תודה.

אז שלא תגידו שלא אמרתי לכם, עדיף שתפחדו עכשיו ותחזרו בתשובה לפני, ממה שתפחדו אחרי זה כבר לא יעזור. עדיף להקדים תרופה למכה ולדעת שתפרוץ מלחמת גוג ומגוג, כתוב בנביא, שני שליש מהעולם ימותו. ארבע מיליארד בני אדם! שני שליש, אתם שומעים? ורי סום. אנחנו עכשיו כנראה עומדים להתגלגל בתקופה הקרובה לעימותים כאלה ואחרים שיגרמו לבלגן עולמי, ואנחנו נהיה מוקד הרעש, ואותנו יאשימו מכל העולם. כמו שמאשימים אותנו היום בשבר הכלכלי, כמו שאחמאדי אמר באו"ם שאנחנו שולטים על הכסף והכל, והוא מסכסך, ומחאו לו כפיים! מחאו לו כפיים. דם שמדבר כמו היטלר ומוחאים לו כפיים. ז"א שיש הרבה ששונאים אותנו, היו מעדיפים שנעלם מן המפה. וזה יתגלגל, אין מה לעשות, זה כתוב ביחזקאל ל"ח ל"ט ובזכריה י"ג י"ד ובשאר הנביאים, זה סוף העולם שצריך להגיע. אבל הקב"ה הקדים תרופה למכה ואמר, אם ישראל חוזרים בתשובה מיד הם נגאלים, אם לא - מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן ואז חוזרים בתשובה בעל כרחן. השאלה למה צריך לחכות לקבל מכה בעל כרחנו אם אפשר לחזור כמו הערב לצעוק תשובה, לעשות תשובה, להחזיר יהודים בתשובה, נהיה כולנו באחוה, בשיתוף בשלום, במקום שנאת חינם - אהבת חינם, בית שלישי יבנה, נגאל, וכל העולם יבואו ויקבלו עול מלכותו יתברך באהבה שנאמר "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

כן שמה עם האדום. תן לו בבקשה מיקרופון.

 

ש. כבוד הרב רציתי לבקש ממך ברכה, יש לי איזה חבר מאד טוב שבזכותו חזרתי בתשובה, ואני יודע שהוא החזיר גם עוד כמה חברים בתשובה, ואני צריך ברכה בשביל האיש הזה שיזכה לבית.

הרב: הבנתי, איפה הוא גר היום?

ש. בכפר שלום.

הרב: בבית?

ש. הוא גר אצל ההורים שלו.

הרב: הבנתי, יש הרבה פה שרוצים לזכות בבית. כן מה שמו?

ש. אבי בהבה בן רבקה

הרב: נשוי?

ש. כן.

הרב: כמה ילדים?

ש. שלוש ילדים

הרב: אבי בהבה בן רבקה, ה' יזכה אותו לשיכון טוב לדור במחיצת אשתו ובניו אמן.

אמן.

הרב: תהיה בריא.

כן, רגע אדום חכה תן לשחור מאחור.

 

ש. למה הרב לא מפרסם בארץ ובחו"ל שיש לבקש משיח? נביא אמת הוא איש אמת.

הרב: הבנתי, בסדר, בסדר אני כבר אפרסם עכשיו. כן תן לו בבקשה זה שלפניך.

ש. אני רוצה רק להוסיף דבר אחד אחרון, משפט אחד, גם לפני השואה הרבנים הגדולים את היהודים לחזור בתשובה

הרב: הבנתי הבנתי,

ש. אבל לא אמרו להם לעלות לישראל

הרב: שמעתי טוב, תודה. כן בבקשה.

 

ש. טוב, לי קוראים גיל חבר ולהבדיל מהפעמים הקודמות, לא התפרצתי והבטחתי לא להשתולל. עמדתי בזה.

הרב: ילד טוב. ילד טוב.

ש. עכשיו, יש לי כמה שאלות

הרב: נתחיל עם אחת

ש. השאלה הראשונה היא, הופעת אצלי בחלום שאני נוסע במכונית ואתה עומד בצידי הדרך עוצר אותי טרמפ, אני חוזר ברוורס אחורה ואוסף אותך. זה אחד, מה פירוש החלום.

דבר שני פעם ראשונה בכלל שראיתי אותך, והייתי בהרבה הרצאות שלך, שאתה נכנסת עם חלוק שחור. שתיים.

מחר ההשפעה של אובאמה, הערב הזה היום לא בחרת אותו סתם, אנחנו נמצאים מחר בהשבעה של נשיא ארה"ב שיביא בשורות טובות לעם ישראל.

האם התחלנו את הגאולה, האם אתה יודע שהמשיח נמצא פה, ואם כן מתי התחילה הגאולה ואם אתה יודע מי זה המשיח ומאיפה המשיח?

הרב: טוב, אז בחלום אתה אומר שראית אותי נוסע באוטו, אה אתה נוסע באוטו ואני עומד בדרך, ועברת וראית אותי חזרת רוורס ואספת אותי. קודם כל תודה רבה על הטרמפ. ואני שמח שאתה מוכן לאסוף אותי, סימן שמהפעם הקודמת יש השתפרות.

דבר שני - אתה אומר שנכנסתי עם חלוק שחור, זה מעיל, בחוץ קר. אז באתי עם מעיל שחור עד שהתחממה האוירה תוך כדי שאני מדבר התחממתי אז הורדתי.

אח"כ אתה אומר שאני לא סתם באתי יום לפני אובמה, לא. אני באתי לפי מה שהזמינו אותי ואובמה סתם בוחרים בו מחר.

ואתה אומר שהוא יעשה צרות לישראל, ואני מסכים שהוא יפתיע לרעה. והוצאתי על זה קלטת שמדברת מי זה אובמה. ואמרתי שהוא כנגד תדעל מלך גויים שאברהם נלחם נגד ארבעה מלכים, ואברהם בזכות התשובה "ואת הנפש אשר עשו בחרן" ניצח את ארבעת המלכים, ותדעל מלך גויים, זה המלך על רומי וכל הגויים, ותדעל זה בגימטריא ברק חוסיין אובמה. יש על זה קלטת שעה וחצי ניתן להשיג בשופר.

האם משיח נמצא? כן, משיח נמצא בכל דור ודור ונשמתו נמצאת והוא ראוי להתגלות, רק הקב"ה צריך לומר לו שזה הוא בשביל שיתגלה. עכשיו, גם אם הייתי יודע מי זה לא הייתי מגלה.

ש. למה?

הרב: אבל אני לא מגלה, בגלל שאני לא יודע. אבל מיהו ואיפה הוא נמתין בסבלנות, מה זה משנה איפה הוא ומי הוא, העיקר שנביא אותו? איך נביא אותו? ע"י התשובה.

ש. שניה אחת, שאלה אחת, כבדו אותי. לפני שנתיים היינו באותה סיטואציה של מלחמה, ובערך היו לנו 136 או 137 הרוגים, כשנלחמנו בחיזבאללה. לפני בערך כחודש, נודע לי לגבי הנושא של המשיח, ואני יודע שהרי בניסים עמ"י לא יחזור בתשובה, יש סיכוי שאנחנו  נחזור בתשובה כתוצאה מניסים, אבל מה שבטוח זה שמה שקרה במלחמה הזאת, וכתוצאה מזה שמשיח כן נמצא וכן יתגלה, וכתוצאה מזה רוב הניסים נעשו. אתה מסכים איתי לזה?

הרב: אני לא מתנגד למה שאתה אומר.

ש. תודה

הרב: תהיה בריא.

כן תן לו.

 

ש. כבוד הרב, אני כבר הרבה זמן מנסה לחפש את הרב. על בעיה אישית די חמורה. אם הרב יכול לעזור לי אני אשמח. הבן שלי בן שש וחצי - רפאל דוד שלום בן עובדיה, חולה מזה שנתיים בסרטן במח. עבר טיפולים והקרנות ומזה חמשה שבועות עבר פרכוסים תוך כדי טיפול, ונכנס לחוסר הכרה עד היום. לקחנו אותו הביתה מזה ארבע שבועות. הרופאים אינם יכולים לטפל בו. אני מתחנן כבוד הרב, לעשות לנו נס משהו לטובת הבן ולרפואתו. כי ברקע אני ואשתי התחתנו מאד מאוחר, ועד שקיבלנו את הבן עברנו לא מעט טיפולים. בתפילה ובתחנונים, יוסי גאון קיבוץ אלומים מהנגב.

הרב: תגיד לי משהו, אתה לומד תורה כל יום?

ש. אני למדתי עד לפני שהבן שלי קיבל פרכוסים, נכנס לחוסר הכרה הייתי לומד, גמרתי גמרא ברכות, אני למדתי עבודה זרה

הרב: כמה אתה לומד ביום?

ש. מה שלמדתי, למדתי אולי שעה משהו כזה.

הרב: מה אתה עובד?

ש. אני עובד בחשמליה בקיבוץ בתוך מזכיר.

הרב: כמה זמן יש לך פנוי ב יום?

ש. בעקבות הטיפול בבן יש לי, אני קורא תהילים, אני קורא כל מיני דברים.

הרב: אתה סמוך למיטתו?

ש. כן, בהחלט.

הרב: הוא בהכרה?

ש. הוא לא בהכרה, אמרתי לרב הוא בלי הכרה.

הרב: כמה זמן הוא כבר בלי הכרה?

ש. חמישה שבועות.

הרב: אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד ארבע שעות ביום בתענית דיבור במשך שלשה חדשים רצוף?

ש. אני אשמח לעשות מה שהרב אומר אם זה ניתן אני מקווה שאני אוכל.

הרב: ארבע שעות מתוך 24 תלמד תורה רצוף בתענית דיבור, לא מדבר עם אף אחד, אתה רוצה תכתוב משהו אם זה דחוף, לא עונה לא מדבר לא פלפונים לא כלום, שלשה חדשים רצוף כולל שבת.

ש. מקבל על עצמי.

הרב: יופי. אשתך תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה, שלשה חדשים רצוף כל יום חצי שעה, בלי תענית דיבור. בסדר?

ש. בעז"ה.

הרב: הארבע שעות זה חוץ מתהילים, תורה מפרשים הלכה מוסר גמרא משנה, מה שאתה רוצה, חוץ מתהילים.

מי שברוך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב.. הוא יברך את השם הטוב רפאל דוד שלום בן אורו אליה, ה' ישלח לו רפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

אמן.

הרב: ה' יזכה אותך לבשורות טובות.

אמן אמן.

הרב: כן, עוד שאלה, כן הנה פה באמצע.

 

ש. שלום כבוד הרב, אני עשרים שנה חולה נפש, נתנו מכה בראש בצבא, גויים, בתוך האלף חיילים אני הייתי יחידי, אם שאלו אותי אם בא זה שלש מכות אני נפלתי דם לקחו אותי לאמבולנס, אתה יכול לברך אותי?

הרב: כן, מה השם שלך ושם האמא?

ש. דניאל בן  נקדם,

הרב: ה' ירפא אותך ברפואת הנפש והגוף מהרה.

אמן.

הרב: בשורות טובות.

ש. תודה רבה.

הרב: כן שמה חולצה כחולה עומד.

 

ש. שלום כבוד הרב, שמי מיכאל, אני רציתי לשאול לגבי החזרה בציבור של ציבור, אצלי בעבודה הצלחתי ב"ה לקרב שני אנשים והתחברו אבל עדיין יש אנשים שהם אגוזים מאד מאד קשים, מה אני יכול לעשות, כי כל פעם שאני מגיע להם עם איזשהו כיוון או משהו אחר, אתה שומע אנטי, שאי אפשר. איך אפשר?

הרב: שחרורון. לחלק מתנות חילונים אוהבים.

ש. יש לי דיסקים אני נותן להם זה.

הרב: הם יודעים מה אתה נותן, זה בסתר, לא אומרים, רק שמונה ג'יגה חינם. תנסה ותראה.

ש. הרב יכול לברך אותי לזרע קיימא?

הרב: כן.

ש. מיכאל בן ציפורה

הרב: מיכאל בן ציפורה ה' יחזיר בתשובה את העובדים איתו בעבודה, ויזכה לזרע חי וקיים מהרה.

אמן.

כן הנה פה,

 

ש. יש לי אמא חולה מאד, יש לה גידול סרטן, מה אני עושה ומה אני מקבל על עצמי, חזרתי בתשובה.

הרב: אתה עובד?

ש. עובד, כן.

הרב: כמה שעות?

ש. חמש שש שעות ביום, שבע.

הרב: ב"ה פנוי?

ש. כן.

הרב: אתה מוכן ארבע שעות כמו שאמרתי לו בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף?

ש. בסדר.

הרב: מצויין, מה שמה?

ש. עפיה בן שמעא שרה

הרב: ה' ירפא אותה ברפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

אמן.

כן הנה בסוף שמה.

 

ש. ערב טוב הרב, בן דוד של אשתי, מאז שהוא נולד כל החלק התחתון שלו הוא לא יכול, אין לו שום דבר בחלק התחתון והוא לא יכול להזיז את הרגליים, ואין לו שום דבר שמה, כאילו הרגליים, יש לו רגליים

הרב: משותק

ש. משותק בחלק התחתון והרופאים לא נותנים שום סיכוי לרפואה לזה.

הרב: מלידה?

ש. מלידה כן.

הרב: בן כמה הוא?

ש. בן שמונה

הרב: וההורים שלו חילונים או דתיים?

ש. משפחה דתיה. כל המשפחה שלה כאילו חזקים שמה.

הרב: הבנתי, והאבא עובד?

ש. כן.

הרב: כמה שעות?

ש. לא יודע להגיד לך, אבל שתני הבנות שלו פה למעלה.

הרב: בנות כמה?

ש. בנות 18, 19.

הרב: צנועות?

ש. כן.

הרב: אם הן מוכנות ללמוד שערי תשובה חצי שעה לרפואתו שלשה חדשים רצוף, גם האמא, והאבא ילמד שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף תורה בתענית דיבור. אני אתן ברכה ותקותי שזה אכן יועיל. מה השם?

ש. אורי ישראל בן טובה,

הרב: אורי ישראל בן טובה ה' ישלח לו ישועה מאוצר מתנות חינם מהרה אמן.

אמן.

ש. והרב, אם אפשר בבקשה ברכה בשבילי, בשביל הצלחה בחיים ושאני אקים בית כמו שצריך, נאמן בישראל.

הרב: אתה עוד לא נשוי?

ש. נשוי עם ילדה.

הרב: ואתה מוכן ללמוד שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף.

ש. אני לומד כל יום בכולל.

הרב: בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף?

ש. כן. עכשיו כרגע יהיה לי קצת קשה כי אני במילואים בצו 8, אבל בעז"ה כשאני אצא מהמילואים עוד שבוע אני אתחיל את זה אז.

הרב: אין בעיה, מה שמך?

ש. רביד בן מזל

הרב: ה' יזכה אותך בעז"ה יתברך לבנות בית נאמן בישראל והצלחה מרובה.

אמן אמן.

הרב: יש מי שמצביעה? בסדר, תן להם שמה.

ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. אני בעלת תשובה כבר 13 שנה, באתי לבקש ברכה בשביל העיניים שלי, אני לא רואה טוב עכשיו, קיבלתי על עצמי לקרוא את השערי תשובה של רבינו יונה.

הרב: יפה מאד, שמך ושם האמא?

ש. שמי ג'וליה גאולה בת גמילה

הרב: ה' ירפא אותך ברפואה שלמה ובפרט בעיניים מהרה אמן.

אמן. תזכה למצוות.

הרב: גם את. כן, תן לה בצהוב.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, שלשתנו מאד רוצות להתחתן אבל לא מצליחות למצוא את הזיווג שלנו. מה אנחנו צריכות לקבל על עצמנו?

הרב: חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה ללמוד שלשה חדשים רצוף.

ש. תודה רבה.

הרב: מוכנות?

ש. כן, ואם אפשר לקבל ברכה גם.

הרב: כן, אז תגידי את השמות.

ש. שרית בת כרמלה, נירית בת רוחמה, איריס בת רחל

הרב: ה' יזכה אתכן לזיווג הגון מהרה.

אמן.

למעלה כן.

 

ש. אני רוצה לדבר בשם חברה שלי. אחותה חולה במחלת הסרטן, גילו לה את זה בשנה האחרונה, אני לא טועה, נכון? היא חולה מאד סופנית, יש לה את המחלה בכבד, אני לא יודעת איך לתאר בכלל את המצב שלה, אני רוצה שתברך אותה, לא יודעת רק שתהיה לה רפו"ש. אחותה מקבלת על עצמה טהרת המשפחה.

הרב: מה עם האשה הזאת החולה, יש לה בעל?

ש. היא לא נשואה, היא מאורסת. היא בחורה בת 23

הרב: היא חילונית?

ש. היא חזרה בתשובה עקב המחלה.

הרב: ממש?

ש. בלב. מבחינת הביגוד לא.

הרב: הבנתי, אמרת שהיא קיבלה על עצמה טהרת משפחה

ש. אחותה.

הרב: אה, אחותה?

ש. אחותה מקבלת על עצמה.

הרב: אחותה שומרת שבת?

ש. כן.

הרב: הבנתי. והאמא האחות תהיה מוכנה למשל לחזור בתשובה בנושא הצניעות לרפואתה?

ש. מה זה אומר?

הרב: זה אומר ללכת צנוע עם כיסוי ראש גם.  

ש. היא לא נשואה. מי האחות, על מי אתה מדבר?

הרב: האחות, האחות. אמרת שהאחות שומרת טהרה, לא?

ש. היא מוכנה לקחת על עצמה טהרת המשפחה

הרב: זה כבר היה, שואל עכשיו כיסוי ראש

ש. כרגע לא.

הרב: נו, אז איך את רוצה שאני אברך, צריך הקרבה קצת בשביל שיהיה סיכוי.

ש. אז היא תקח על עצמה דברים אחרים.

הרב: טוב, תחשבו בינתיים תגידו לי.

שאלה, מי עוד שאלה? הנה פה עם שחור.

 

ש. ערב טוב לך.

הרב: ערב טוב

ש. לצערנו כולם באים פה עם ברכות, ושיהיה בעז"ה לכולם רפואה שלמה. ה' זיכה אותי כבר לארגן את הערב הזה פעם שניה, ואת הערב הזה אני עשיתי עבור אחיין שלי שהוא נולד במוח עם חוסר חמצן, והוא מוגבל בראיה, הוא לא רואה. אם אתה יכול לברך אותו.

הרב: מה שמו?

ש. יונתן בן אסנת. אבא שלו פה ואני מאמין

הרב: קודם כל נתן בן אסנת, בזכות הערב הגדול הזה יזכה לישועה ורפואה שלמה מהרה.

ואיפה האבא?

ש. הוא מתבייש, הרב הוא שומר.

הרב: טוב שהוא מתבייש. והאבא שומר תומ"צ?

ש. האבא צדיק.

הרב: אבא צדיק, והאבא יהיה מוכן ללמוד שעתיים בתענית דיבור לרפואת בנו שלשה חדשים רצוף?

ש. לא, זה הוא לא עושה, אבל שאר המצוות הוא עושה.

הרב: נו, אז אני שואל, איך אני אקבל תשובה?

ש. סליחה איפה הוא, ברח. אני לא רואה אותו.

הרב: מוכן או לא מוכן?

ש. אני מאמין שכן. הוא לא נמצא פה. אה, הוא אומר שכן,

הרב: יופי, אשריו ואשרי חלקו שיזכה לראות את בנו בריא ושלם.

ש. הרב רגע, גם האמא שתזכה ללכת בצניעות כמו שצריך?

הרב: האמא פה?

ש. לא, היא רואה אותך באינטרנט.

הרב: באינטרנט, מה שמה?

ש. אסנת בת לידה

הרב: ה' יזכה אותך ללכת בצניעות מהרה בשביל שהמקטרג לא יוכל לקטרג על בנך ויצא בריא ושלם.

ש. אמן, תודה רבה לך.

הרב: תהיה בריא.

כן עוד שאלה פה באמצע, כאן.

 

ש. הלו כבוד הרב, שני שאלות, שני דברים, שאלה אחת, אם בן אדם חוזר בתשובה, הלא בהתחלה הוא לא יכול לחזור מאהבה אלא בהתחלה הוא נכנס לזה ועושה מצוות ומאד קשה לו בהתחלה, ופשוט לפעמים אפי' סובל מזה, אבל במהלך הזמן אחרי איזה תקופה של שנה שנתיים הוא כבר אוהב את זה והוא נהנה מזה, האם זה נחשב לו כאילו חזר בתשובה מאהבה?

הרב: אדם נידון על שם סופו, ואם בסוף הוא זכה למידת האהבה כל עוונותיו הופכים להיות זכויות.

ש. תודה. ועוד דבר, רציתי בבקשה ברכה לבת שלי, קרן לאה בת אלישבע שתזכה לבריאות הנפש והגוף.

הרב: קרן לאה בת אלישבע תזכה לבריאות הגוף והנפש מהרה.

מה הוחלט למעלה או שאין החלטה? אין החלטה כל כך.

כן יש שאלה למעלה.

 

ש. כבוד הרב, אני רוצה ברכה לזיווג, כי אני בחורה מאד נמוכה וקשה לי מאד למצוא את הזיווג שלי.

הרב: תראי זה לא בעיה אם את נמוכה, העיקר שהגבר יהיה יותר גבוה. מה השם שלך?

ש. אולגה בת שרה

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון הראוי לך מהרה.

תודה.

כן, פה הגברת פה בצד.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, תודה שזכיתי קודם כל להיות בהרצאה שלך, אני הרבה זמן מנסה להגיע, והיצר הרע נותן לי לישון חזק כדי לא להגיע להיות בהרצאה.

אני חזרתי בתשובה לפני שלשה חדשים, עקב היכרות שלי עם הקב"ה, וזכיתי, זכיתי להיות בצניעות, לשמור שבת, וקיבלתי את הבת שלי בחזרה. אני לא נשואה, כבוד הרב, קבלתי על עצמי שאף בן אדם לא יגע בי, צניעות מלא, והיום אני מקבל תרופה תחליף לסמים, באופן קבוע זה מת אדם. זה באישור משרד הבריאות אבל יש לי רשיון למות כל יום, אני מבקשת מכבוד הרב בבקשה אם הוא יוכל לברך אותי, את הילדים שלי, ולזיווג הגון לשורש נשמתי.

הרב: מה השם ושם האמא?

ש. ויטמן כלנית בת מזל

הרב: ה' יזכה אותך שלא תזדקקי לתרופות, ותזכי לזיווג הגון מהרה ותלדי את הילדים ביראת שמים טהורה.

אמן.

כן הנה בחורצ'יק פה מאחורה.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב, איפה הכיפה?

ש. שכחתי בבית.

הרב: העפתי פה הרבה, לא לקחת?

ש. לא הגעת עד לפה, הייתי לוקח.

הרב: פעם היית תורם הרבה ציציות?

ש. כבוד הרב, אני איתך עד הסוף, אבל יש לי כמה דברים שאני רוצה לשאול, אבל אני לא מתנגד, אבל יש כמה דברים שמפריעים לי, אני רוצה שתסביר לי.

הרב: נו

ש. אמרת גוג ומגוג. הבנתי שהרב שך הוא רב גדול, נכון?

הרב: כן.

ש. הבנתי שהוא הוציא את ישראל מידי חובה ממלחמת גוג ומגוג, ככה בכולל דיברו על זה גם.

הרב: אולי בכולל הוציאו אותו

ש. כבוד הרב, הרב שך זה לא קובי

הרב: לא שמעת את זה מהרב שך, שמעת את זה בכולל

ש. בכולל

הרב: בכולל גם אומרים שאני אמרתי שעד ניסן יבוא מלך המשיח ואם הוא לא יבוא אז אני אוריד את הזקן, ככה אומרים בשמי.

ש. אז יש חילוקי דעות, ז"א כל כולל מלמד משהו אחר?

הרב: יש הרבה דברים שעוברים בכוללים בבתי כנסת ברחובות וכו', יש הרבה דברים כאלה.

ש. בקשר לסרט שהראית, אני ראיתי אותו, ואני לא מפחד מכלום, מהסרט הזה פחדתי.

הרב: ב"ה, ב"ה.

ש. אבל יש לי שאלה אליך, אתה נראה לך אחמדיג'ד הזה שהוא יכול לעשות את כל מה שאתה אומר?

הרב: קודם כל אני רוצה להגיד לך שפרעה הגובה שלו היה כזה: אתה רואה ככה, זה היה הגובה שלו - קינלי פלוס.

ש. חצי מטר

הרב: והוא החזיק את כל העולם קצר. נבוכדנצר גם היה בגובה הזה, ושלט בכיפת העולם. זה פי שלש בגובה מהם, אתה מבין, אמנם רזה נראה אהבל, אבל הוא מסוכן.

ש. אני מסכים איתך

הרב: היטלר היה יותר נמוך ממנו

ש. אני מסכים איתך, תאמין לי אברך קטן יאכל אותו חי, עזוב אותך, אני אומר לך

הרב: זה לא יכול להיות, אני אגיד לך למה, כי אברכים לא אוכלים בני אדם

ש. הם אוכלים גויים, לא בני אדם

הרב: ובפרט לא נבלות

ש. אוקי, בסדר, אבל באמת עכשיו כבוד הרב, אני רוצה לדבר איתך באמת. הראית פה בסרט מוסים, אטום, טילים, הכל. מה שאתה הראית פה, כאילו אמריקה פצפונת לאירן, מי זאת איראן בכלל? אם אתה רגע רגע רגע,

הרב: בא, בא בא אני אגלה לך, אנחנו נמצאים בעידן שאתה לא מכיר או לא הבחנת.

ש. אני מכיר טוב מאד בגלל זה אני מדבר איתך

הרב: אתה מכיר, אז בא תראה איך אני אכיר לך אותו מחדש.

ש. שניה תן לי

הרב: אבל שניה, אמריקה הכי גדולה?

ש. כן

הרב: גדולה חזקה, מחר היא מקבלת את אובמה

ש. מקבלת כן.

הרב: עכשיו תקשיב טוב, יש אחד תימני סעודי

ש. עזוב את בן לאדן עכשיו

הרב: אה, עזוב אותו

ש. עזוב אותו,

הרב: זה הבעיה, עזבו אותו, בגלל זה הוא מפציץ

ש. כבוד הרב, הוא מסתתר במערה אוכלים זבובים

הרב: בן אדם אחד במערה מטריד את אמריקה, מפחיד אותה פחד מוות, יש לו כולה קלצ'ניקוב, והעולם רועד, מתפשט, כל טיסה צריכים להתפשט, מורידים לך את הנעליים, הגרביים, מריחים, בודקים הכל, לוקחים לך את השמפו ולוקחים את הבושם, ומהפחד מהצל שלו, יעני רק מה, בן אדם אחד. אחד. אחד, לא צריך יותר.

ש. הם לא פוחדים ממנו, פוחדים מהטמטום שלו

הרב: זה גם מטומטם

ש. אבל בסדר, אז מה לעשות שיש הרבה מטומטמים

הרב: זה שני מטומטמים.

ש. אוקי, עכשיו מי פוחד, זה שיש לו שכל, זה שאין לו שכל לא פוחד,

הרב: נכון. מי שאין לו שכל אין לו דאגות

ש. אז ז"א ליהודים ולאמריקאים יש להם ממה לפחד בגלל שיש מטומטמים

הרב: בגלל שיש לנו שכל, אז אנחנו צריכים לפחד, כי מטומטם יכול לעשות בלי שכל.

ש. נכון, אז מה לעשות?

הרב: אז לכן צריך להזהר, מה עושים? עובדים עליו, עושים תשובה ואז ה' יהפוך שהוא יתפוצץ עם הפצצות שלו ולא אנחנו.

ש. אבל זה לא יקרה לפי מה שאתה אומר

הרב: למה?

ש. כי מה שאתה אומר יהיה גוג ומגוג אז בכל מקרה

הרב: גוג ומגוג בכל מקרה יהיה על אומות העולם. השאלה איפה אנחנו נהיה.

ש. אם יהיה גוג ומגוג כמו שאתה אומר

הרב: יהיה. יהיה.

ש. קודם כל אני לא מסכים איתך

הרב: למה הסתיים הסרט יפול מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש, למה? כי איך אפשר שמתוך 11 אלף כולם מתים צפוף ואחד נשאר חי. איך יכול להיות דבר כזה?

ש. מקרה, מקרה, זה רק מה'.

הרב: רק אם ה' גוזר שפלוני יחיה, יחיה אסבנענו.

ש. אבל כבוד הרב, בא נדבר ברצינות, לא דברים, דבר איתי ברצינות, עוזב אותך, לא לעוות דברים, בא נדבר ככה פתוח

הרב: יאלה פתוח

ש. פתוח?

הרב: פתוח.

ש. יהיה מלחמת גוג ומגוג, טילים

הרב: יהיה

ש. תקשיב שניה, נופלים פה אטומים על ימין ועל שמאל, כלב לא ישאר זבוב. איזה ארבע מיליון לא ישאר כלום.

הרב: הבנתי

ש. רגע, שניה תן לי לסיים

הרב: בבקשה שתי שניות

ש. אני כזה קטן בשביל להבין במלחמות, אבל אני אומר לך שאני קורא ספרים ושומע מאנשים מבינים למעלה, שהאדם יכול להחריב את העולם 300 פעם, הכדור יתפוצץ לא ישאר פה כלום, אפס, אז איך אתה אומר ישאר שליש?

הרב: גמרנו?

ש. שניה עוד לא, עכשיו כשרואים את הסרט הזה כולם פוחדים פחד מוות

הרב: טוב מאד

ש. עכשיו, כולם פוחדים פחד מוות למה? כי כולם מתים בסוף, אתה יודע מה מצחיק, שאני מעדיף למות מאטום ולא למות ממחלה, למה מאטום מתים תוך שמונה שניות, וממחלה אני אמות ביסורים.

הרב: אפשר למות גם מדום לב

ש. ז"א גוג ומגוג גם זה מתנה, תדע לך

הרב: הבנתי.

ש. מתנה למי שבאמת לא רוצה לסבול, כי אף אחד לא יודע, איך אמרת פעם, טוב יום המוות מיום היוולדו, למה? כי בן אדם לא יודע איך הוא מת.

הרב: בא אני אגלה לך סוד עכשיו פתוח

ש. בא נשמע.

הרב: הקב"ה החליט להביא מבול על העולם.

ש. אבל בא נדבר על עכשיו, עידן הטכנולוגיה עזוב את המבול, העידן הטכנולוגי איזה מבול. כבוד הרב אני אגיד לך משהו, אם בורא עולם אתה מאמין בו חזק ואני יודע שאתה שליח לו, יד ימינו מה שנקרא, אם בורא העולם רוצה, יקח את הים האוקיינוס השקט בשניה יהפוך אותו על היבשה, כלום לא נשאר, נכון?

הרב: נכון.

ש. למה, כי שני שליש מהעולם ים, שליש אדמה. אז מי שהורס את העולם זה האדם, לא בורא עולם, האדם עצמו

הרב: בטוח

ש. עכשיו רגע, שניה, תן לי לסיים.

הרב: אבל עוד לא עניתי אני, אמרת לי את התשובה, תן לי לענות.

ש. דבר

הרב: או, הקב"ה הביא פעם מבול, נכון פעם מבול, אבל באיזה מקום לא היה מבול?

ש. בתיבת נח

הרב:  חוץ מזה?

ש. איפה לא היה מבול?

הרב: בארץ ישראל.

ש. אז לא בכל העולם, אל תגיד כל העולם

הרב: זה העולם

ש. למה מה, היא על גבעה על הר איך זה לא היה פה מבול

הרב: אה, יפה, שאלה יפה. שואל אותך שאלה, שני שליש מהעולם ים, ושליש יבשה, מה עוצר את הגלים האדירים של הים?

ש. חול

הרב: אה, עם חול אפשר לעצור?

ש. אתה חושב חול, זה לא חול, נשמה.

הרב: אז מה עוצר? מה עוצר? אתה אמרת חול

ש. אני אמרתי חול בגלל חושבים זה חול

הרב: אה, בגללם

ש. עזוב מה חושבים, אני רוצה את האמת, לא מה חושבים.

הרב: אז מי עוצר

ש. אם אתה חושב ששתיים

הרב: אז מי עוצר?

ש. רגע, אני אגיד לך

הרב: פתוח

ש. אם אתה חושב שתיים ועוד שתיים זה חמש, ואני אומר לך זה ארבע, ואתה חושב זה חמש, אני אגיד לך שאתה צודק?

הרב: בטח שלא.

ש. אז אם אתה חושב שחול עוצר אתה לא צודק.

הרב: אז מי עוצר?

ש. בורא עולם.

הרב: ברור

ש. אל תגיד חול, בורא עולם

הרב: עם מה, עם מה אבל ה' עוצר, עם מה?

ש. עם החול

הרב: בדיוק, שנאמר? גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לכסות הארץ. גבול שמת בל יעבורון בל ישובון לכסות הארץ. הגלים באים ורוצים לשטוף את העולם וה' שם גבול. איזה גבול? גבול מצחיק, חול. להראות שלא צריך כוחות וזה, הקב"ה עם גרגירים של חול יכול לעצור שני שליש מהעולם של מים. אתה מבין מה זה איזה מופת זה. אז בורא עולם אם רוצה, אתה אפי' תהיה גרגר חול בבריאה, אתה יכול לעצור את כל העולם. יכולים לזרוק עליך אטום ואתה תעבור באטום כמו שאברהם היה בתוך האטום - בכבשן האש, וכמו חנניה מישאל ועזריה שהיו ב-7000 מעלות חום בכבשן האש, ויצאו בריאים ושלמים ואפי' לא נחרך חוט בבגד, ונבוכדנצר התעלף. הבנת? כי אם ה' רוצה גם מכבשן האש אתה תלך בו כמו סלמנדרה.

ש. אני מסכים איתך כבוד הרב, אבל אתה כל הזמן חוזר איתי אלפיים שנה אחורה, שלושת אלפיים, אני רוצה עכשיו

הרב: עכשיו

ש. עכשיו אני מדבר איתך

הרב: עכשיו נפלו אלפי טילים ולא פגעו. עכשיו.

ש. עזוב אותך, תדבר מה שהיה פעם בלבנון

הרב: עכשיו, עכשיו. אתמול, אתמול, אתמול.

ש. איזה טילים היה, זה סתם זה כלום.

הרב: אה, טילים זה כלום.

ש. כלום זה כלום,

הרב: שואל שאלה, רימון כמה רימון,

ש. כבוד הרב

הרב: רימון כמה שוקל?

ש. מאה גרם.

הרב: אם זורקים אותו עכשיו פה כמה הוא הורג

ש. פה שלושים, אני יודע

הרב: שלושים, שואל אותך שאלה, טיל יש בו יותר ממאה גרם?

ש. 250, אל תביא אותי לסקאדים עזוב נו.

הרב: פתוח אמרנו, פתוח

ש. אבל כבוד הרב, אתה מעוות את הנושא לא נכון. אני אגיד לך, נשמה אתה מעוות את הנושא, עזוב. אני אגיד לך גם למה, תראה, כמה טילים נפלו עליהם - כל פצצה טונה - 1200 הרוגים

הרב: כן.

ש. לפי האורגינל צריך למות שמה 200 אלף, הניסים שלהם יותר גדולים מהניסים שלנו.

הרב: לא נכון.

ש. למה אתה אומר לי לא נכון?

הרב: אני אגיד לך למה? בגלל שישראל דאגה קודם כל להודיע להם שיצאו מהבתים והם ברחו והם הפציצו והפציצו רק את הבתים שהשתדלו שיהיו ריקים, ותוך כדי שהשתדלו שיהיו ריקים מתו אלה שלא ברחו או שהתחבאו או שזה, זה הכל, אבל הם התכוונו לא להרוג אף אחד.

ש. ניצחנו במלחמה?

הרב: לא.

ש. למה אתה אומר לא כבוד הרב? ניצחנו בגדול ובענק.

הרב: יש חמאס?

ש. מה זה יש חמאס, מה אתה רוצה להכחיד אותם,

הרב: הרעיון קיים

ש. אני רוצה להכחיד אותם אבל יש

הרב: יש חמאס?

ש. חמאס מרוסק

הרב: יש חמאס? יש להם טילים? שואל עוד פעם תענה רק, יש חמאס?

ש. כן.

הרב: יש להם טילים?

ש. כן.

הרב: הרעיון קיים?

ש. כן.

הרב: זהו, לא ניצחת.

ש. לא עזוב, תסתכל על במבט מלמעלה, ריסקנו אותם.

הרב: יש חמאס?

ש. אבל אי אפשר להכחיד אותם

הרב: יש חמאס? יש טילים, יש רעיון, מה השתנה מקודם? שמתו להם 600 ופיצצו להם חצי נגיד, ועכשיו איראן שולחת להם בדרך פי שמונה. בלבנון ריסקנו כמה שריסקנו, היה להם 12 אלף, היום יש להם 43. אז מה עשית? שום דבר לא עשית. רק תשובה תנצח. לא צה"ל ולא אמריקה ולא בטיח, איך אמרת? רק ה' יכול לעצור את כולם.

ש. כן אבל כבוד הרב, זה לא בדיוק כמו שאתה אומר, עזוב, אם ה' רוצה גם לא יתן להם להלחם בנו.

הרב: אבל הוא רוצה כי הוא אומר פתחי לי פתחי לי פתחי לי פתחי לי עד שהוא שולח טילים.

ש. אבל כבוד הרב, אתה החזרת מאות אלפים בתשובה, והוא עוד נותן לנו מכות, אז מה, אולי לא כדאי לחזור בתשובה.

הרב: כי הוא רוצה עוד מיליון אחד, נעשה אותו צ'יק צ'ק

ש. עוד מיליון?

הרב: אחד.

ש. אני שואל אותך שאלה, אם אני אבוא אליך עוד שנה ושתי מיליון חוזרים בתשובה מה תגיד לי?

הרב: אין דבר כזה. לא יהיה מלחמה אנחנו ניצחנו

ש. כבוד הרב תזכור עוד שנה אני אבוא אליך

הרב: ניצחנו, רק אומות העולם יאכלו אותה. אנחנו ניצחנו.

ש. רגע, יש לי עכשיו עוד שאלה אחרונה. הרב אתה אמרת פעם

הרב: לסיום פתוח. כן.

ש. אתה אמרת פעם אם יחזרו בתשובה יהיה גוג ומגוג, רק 20 אחוז יחזרו בתשובה, נכון?

הרב: אני לא אמרתי אף פעם דבר כזה, אני אמרתי שאם יהיה גוג ומגוג שליש ישארו

ש. כמה יחזרו בתשובה, כל מי שיחזור בתשובה ינצל, כמה יחזרו בתשובה אמרת, עשרים אחוז, שמונים לא,

הרב: לא אמרתי

ש. כבוד הרב, אני רואה קלטות שלך.

הרב: אני אגיד מה אמרתי.

ש. מה אמרת?

הרב: אמרתי כימי מצרים אראנו נפלאות והגאולה האחרונה העתידה להיות כעין הגאולה הראשונה, כמה נשארו בגאולה הראשונה במצרים? עשרים אחוז. כמה מתו? שמונים אחוז. אז עשרים אחוז מכלל האכלוסיה העולמית ישארו לעומת זה, נכון? עכשיו כמה זה, זה השליש שעליהם  נאמר וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים שזה גם יצטמצם קצת ואז ממילא ישארו אלה כולל ישראל שיהיו שומרי תומ"צ ומקיימים תורה וגמ"ח, והגויים שישארו "יעבדוך העמים וישתחוו לך לאומים"

ש. אוקי, אז אולי נשאר 15 אחוז בתשובה ולא נגיע לעשרים בשביל שלא יהיה גוג ומגוג.

הרב: מה אכפת לך מי ישאר, תחזור אתה, תחזור אתה זה הכל. תחזור אתה.

ש. טוב כבוד הרב, אני אוהב אותך, קשה לי להתווכח איתך,

הרב: בהצלחה, ותחזור בתשובה שלמה אמן

ש. אמן אמן, כבוד הרב ברכה לבן שלי. אלדד בן יעקב, לזיווג הגון ובריאות.

הרב: זיווג הגון מהרה

ברוכים תהיו לה' לילה טוב.  

19/01/09

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט