l0
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

אור יהודה 19-1-11

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

כן, יהודים יקרים, אנחנו היום נלמד קצת בנושא היסורים והקושיות שיש לפעמים לאנשים על הנהגת הקב"ה.

בפרשה כתוב "ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו". במרה ניתן לעם ישראל מקצת פרשיות שבתורה שיתעסקו בהם, שבת, פרה אדומה ודינים. וזה פלא, למה ענין פרה אדומה ניתן להם כאן, הרי עדיין לא הוקם המשכן, ולמה להקדים מצות פרה אדומה וליתנה עם המצוות הראשונות שנצטוו. נראה שלימוד גדול מלמדת אותנו מצות פרה אדומה וזה מיסודות הדת.

כאשר מתבוננים על השהיה שהיתה להם במרה מקבלים רושם שהגבורה שלע ם ישראל היתה בגלתי הגיונית, הרי אך עתה שרו להקב"ה על הניסים של קריעת ים סוף, והם ראו במו עיניהם את הנקמה במצרים, ואיך נהפכו כקשת רומיה לבוא בתלונות על משה אודות המים? "וילונו". מה הם חשבו, שהמתקת מי מרה זה דורש מהקב"ה נס יותר גדול מזה של קריעת ים סוף? אז אם ה' קרע לכם את הים וכבר אמרתם שירה "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת" היה ברור לכם שהקב"ה יכול לעשות הכל, מה קרה עכשיו אתם מתלוננים, אז הגעתם למקום יש מים מרים, מה קרה? מה, אתם חוששים שצריך פה נס יותר גדול מהקריעת ים סוף? מה החשש?

אולם ביאור הענין הוא, שהם נתבלבלו מהחלפת ההנהגה של הקב"ה איתם, הם הרגישו שפה הקב"ה מחליף את ההנהגה, כי על הים התנהג איתם בחיבה גלויה שקרע להם את הים ל-12 גזרים לכל שבט בנפרד, ונתן להם את ביזת מצרים, עושר גדול ואדיר יותר ממה שהם יצאו כל אחד עם תשעים חמורים נושאים כסף וזהב, וגם הם ראו נקמה גדולה בשונאיהם, ולפתע פתאום הוכנסו למצב שאין להם מים. וכי לא היה בכוחו של הקב"ה להכין להם מים טרם בואם כדי שלא יצטרכו להצטער בחינם? הרי כל הזמן התנהג איתם הקב"ה בהנהגה גלויה וסיבב אותם בענני כבוד ואיך יתכן שנבצר ממנו דבר פעוט כזה של הספקת מים מתוקים לעם?

זו היתה הטענה של ישראל, שהם היו ראויים שימנע מהם הקב"ה התלבטויות שונות, למה הקב"ה לא הכין להם מים מתוקים? על כן הקדים להם הקב"ה את מצות פרה אדומה, להורות שנוסף למצוות השכליות כמו שבת ודינים, יש עוד חלק בלתי נפרד של התורה שהוא בבחינת חוק, חוק זה ללא הסבר, ללא הגיון, ללא הבנה, חוקה חקקתי גזרה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה. וזה דבר שלא נתפס ע"י שכל כלל, על זה אמר החכם מכל אדם, "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", אפילו שלמה המלך ע"ה שהיה חכם מכל האדם, מצות פרה אדומה לא הצליח לעמוד ולתהות על קנקנה, רק משה רבינו ידע. אבל גם שלמה אומר, "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". מדוע? מפני שפרה אדומה היא מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים, זה דבר בהיפוכו. והתורה שהם עומדים לקבל היא למעלה מהשגת השכל, ואין לנו אלא לקבל בתמימות את כל חלקי התורה, גם אתה חוקים גם את הדינים גם את המשפטים, הכל צריכים לקבל בתמימות. ומזה יבינו שאין להשיב על הנהגת הקב"ה, למה פעם הנהגתו גלויה ופעם נסתרת. שכך עלתה במחשבתו של הקב"ה ואין לנו רשות להרהר אחריו ודבריו, אז צריכים לדעת, הקב"ה לא מחוייב לתת הסברים, והקב"ה יכול לעשות ככל העולה על רוחו, ואתה יכול ללכת בהנהגה גלויה פעמים ופעמים נסתרת ופעמים מעורבת.

וזה באמת אחד מהיסודות של ההנגה האלקית, שאדם יעמוד בנסיונות תדירים להוציא מן הכח אל הפועל, ותיכף עם החוק ומשפט שם ניסהו, שמה הנסיון. ז"א דברים סתומים ולא מובנים ודברים כן מובנים, אבל אתה צריך להבין שזה הנסיון. פה אתה צריך להוציא מןה כח אל הפועל את האמונה התמימה שלך בה' שהכל מאיתו יתברך לטובה, "כל מאן דעביד מן שמיא לטב עבדין", הכל לטובה.

אמרו חכמים ז"ל בגמרא יומא ס"ו, למה לא ירד המן פעם אחת בשנה? למה צריך להטריח אותם כל יום לצאת לחפש מן? כדי שיהיו צריכים כל יום  לכוון את ליבם לשמים, כל יום אתה תלויה בחסדי שמים, ככה אתה תצטרך לכוון ליבך כל הזמן, אבל אם תקבל פעם בשנה אתה יכול לשכוח כביכול מהקב"ה עוד שנה. ומזה רואים שגם החוק הוא באמת משפט. וטעם גדול ישנו בכל דבר, אלא שלא תמיד זה מובן לנו. ומובא במדרש שלעתיד לבוא גם טעם מצות פרה אדומה יובן לנו, אבל זה עוד מעט.

האדם צריך לקבוע בליבו שכל דרכיו של הקב"ה משפט בלי שיחפש להבין סיבת כל דבר, אלא יתאזר בבטחון שבודאי הקב"ה עוזר לו בכל המצבים. גם אם אתה רואה לא טוב, או מרגיש לא טוב, או מבין לא טוב זה טוב. זה טוב לך, כי הקב"ה חושב רק טוב, להיטיב לבניו. רק מה לעשות שלפעמים צריך גם לנקות את הילדים, ילד שמתלכלך צריך לנקותו, גם אמא מנקה את הילד שמתלכלך, אז גם אבא מנקה. אבל זה רק טוב. אז האדם צריך לזכור שבכל מצב הקב"ה מתכוון לטובתו וצריך להתאזר בבטחון. וכמו שפירש הגאון מוילנא על הפסוק שאמר שלמה המלך ע"ה, "בטח בה' בכל ליבך ואל בינתך אל תשען", אל תאמר אבטח בה' אבל אני מחוייב לעשות ולהשען גם על שכלי, לכן אמר "אל תשען", אפילו בתור משענת אל תסמוך על שכלך אלא בטח בה' בכל ליבך.

על ענין זה נשתבח חזקיה המלך שסמך גאולה לתפילה, הכוונה שהוא הבין חזקיה המלך שצריך לכלכל שתי הנהגות של גאולה ושל תפילה גם יחד. אפילו שגאולה ותפילה זה דברים סותרים כביכול אחד את השני, כי מצד אחד גאולה זה כבר מצב של הנהגה גלויה, כי יש כבר גאולה, רואים בחוש, אז זה מצב של נס גלוי, כי עמוד ענן הולך לפניהם יומם ועמוד אש לילה, הם רואים את זה עם ישראל במדבר, אבל מצד שני על כל צעד ושעל הם צריכים לצעוק ללחם ומים. אבל אין בזה כל סתירה, ז"א אע"פ שאתה רואה גאולה, כי ענן ה' הולך לפניך אז אתה רואה את ה' כביכול בנוכח, אבל בתוך זה אתה צריך לבקש לחם ומים, אז זה תפילה, ותפילה זה לא גלוי כי אתה מבקש, אתה עוד לא יודע אם תקבל. והוא סמך גאולה לתפילה והוא הבין שתי ההנהגות הן לא סותרות. ואין בזה סתירה משום שעלינו להתנהג בתמימות ולקבל את כל הגזרות של ההשגחה האלקית, וכבר גילו לנו חכמים את טעם הדבר כדי שאנחנו נכוון את ליבנו לשמים, אם הכל היה ברור והיה מתקבל מיד, מה היינו צריכים בעצם לעשות, איזה השתדלות להתקרב לבורא יתברך?

וגם אומות העולם בסופו של דבר משיבים על החוקים, הם משיבים ורוצים התלוצצות על חוקי התורה, אבל בסוף משבחים אותם, כמו שכתוב "מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים" אומות העולם בסוף מבינים שעם ישראל חוקיהם, אפילו הדברים הסתומים שאצלם הם דברים חכמים וצודקים.

הרמב"ן מפרש שהחוקים והמשפטים הם לתועלת גדולה שאין כדוגמתה, ואין כמותה, שה' יהיה קרוב אלינו בכל קוראינו אליו, וכן העמים יתבוננו בזה וידעו כי החוקים נעשו בחכמה ובבינה לקרב אל האלקים ואז יראו מאיתנו. ז"א כשהעמים מבינים שעם ישראל עושים דברים שלכאורה סותרים את הבנתם, אבל בסוף עם ישראל נגאלים בגלל החוקים, אז הם מודים לעם ישראל וחוקיהם ולאלהיהם. ז"א ז"א לדוגמא אם עם ישראל היה מנוע מלשבת וליהנות מסעודתו של אחשוורוש אע"פ שהאוכל היה כשר, זה לא יכולים להבין הגויים, מה הבעיה, סידרתי לכם את השולחן כמו שאתם רוצים, הבאתי לכם כרצון איש ואיש, קיבלתם אוכל ושתיה והשתיה כדת אין אונס, הבאתי לכם שתיה מהדרין, מה הבעיה? הגוי לא מבין את זה. וישראל נענשו על זה, והיתה גזרת המן, ובסוף הם עשו מעשים שהם לכאורה לא יביאו להצלתם, מה הם עשו? הם התענו שלשה ימים לילה ויום וחזרו בתשובה, נו, אז מה יש כח בזה למנוע את הגזירה של המן? כבר יש חתימה מהמלך ב-127 מדינות להרוג את היהודים, מה זה יועיל? אתם יכולים לצום אתם יכולים לבכות, תתעטפו בשקים ותגידו מה שתאם רוצים, מה זה עוזר? אבל רואים שחוקי התורה כשהקב"ה אומר שאם עושים תשובה הוא מבטל גזרות, אכן מתבהרים, כי מה הציל את עם ישראל? התשובה. עשו תשובה ואת מי תלו? את המן בעצמו, את בניו ואת כל אלה שהיו שותפים לו. יוצא שבסוף מהללים ומשבחים הגויים את היהודים. למה - זה נראה חוקים, בלתי מובן, לא הגיוני, מה הקשר בין זה לזה, אבל בסופו של דבר הנה זה מה שפעל. אז הקב"ה בכוונה רוצה שיהיו דברים לכאורה סתורים, בלתי מובנים, וכשנעשה אותם העולם לא יבין, מה הם עושים את זה? ואעפ"כ זה יפעל, והעולם ישתומם, יכיר וידע את גדולתו של הקב"ה.

הסבא, הגאון רבי שמחה זיסל זצ"ל פעם דיבר בהתפעלות אל הסתירות שיש בתוך אדם, אני בטוח שפה יש חלק מהציבור שחושבים שהם מאמינים ובוטחים בקב"ה, והם ודאי יגידו את זה בקול גדול, אני בוטח בה' יתברך בלי שום ספק. אבל הסבא אמר כך, סוחר שוכר עגלון להוליך אותו ביום השוק בעגלה, והוא סומך עליו לגמרי כשיגיע יום השוק שהוא יופיע בזמנו, כמו היום אתה מזמין טקסי לעוד שבוע שיקח אותך לשדה התעופה כי אתה טס לחו"ל, או שאתה מזמין VIP, אין לך שום ספק שהם חלילה לא יגיעו, למה? כי אדם סומך על חזקה, חזקה שאומן לא מרע אומנותו, האומן לא ירצה לפגוע באומנות שלו, הרי זה השם שלו, מה זה אם חברת שהיא VIP לא לא תקח בסוף איזה נוסע והוא יאבד את הטיסה, יצא לה שם רע והיא תתמעט בלקוחות. אז יש חזקה כזאת שסומכים, אז אדם יסמוך על נהג מונית, על VIP על אחרים הוא יסמוך עליהם שהם יבואו ויקחו אותו, אבל מצד שני, האם הוא סומך על אביי ורבא ועל בעל חובת הלבבות? על גדולי ישראל וגאוני ישראל הוא סומך כמו על נהג מונית, על עגלון? על עגלון הוא אומר מה זה, אין דבר כזה, אתה יודע כמה פעמים הזמנתי אותם, תמיד הם באים בזמן ולפני הזמן, ובטוח הוא מגיע, גם אם לא יש להם מחליף תמיד מוכן. אז עליהם אתה סומך, ועל התורה הקדושה וחכמיה אתה לא סומך, והרמב"ם אומר משהו ואתה לא סומך, ורש"י אומר ואתה לא סומך, והקב"ה בעצמו אומר ואתה לא סומך, מה איך אני יעשה, מה אין לי שכל, מה אתה חושב שאני, רגע אבל זה כתוב בתורה, כתוב בסדר כתוב, אבל שמע, צריך להפעיל את השכל. ככה אומרים לך אנשים, לא? זה בדיוק הפוך ממה שלמדנו. צריך לבטל את השכל במקום שהתורה אומרת, כי התורה זה הקב"ה, ואם הקב"ה אומר לך משהו אתה חושב שתעשה משהו אחר ממה שהוא אומר תצליח? אין דבר כזה. אלא מאי, בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, אז אחד חושב אם הוא יחלל שבת ויקבל 300 אחוז יותר אז הוא יצליח, והוא גם יראה הוכחות, כי כל שבת בסוף מרויח 300 אחוז, כן, אבל במצטבר בא נראה מה יקרה, כמה בסוף יהיו הרווחים, חלק אותם לזמן, כמה תקלות, כמה צרות, כמה נסיונות, כמה תאונות, כמה הפסדים, כמה זה, בא נראה לאורך זמן ואח"כ נראה, אם לא הקב"ה נתן לך שאתה תלך בדרך שאתה בחרת ובסוף לא רק שלא תרויח, תפסיד בכמה מובנים.

דבר נוסף שאנחנו צריכים ללמוד, שהקב"ה כשעושה משהו אפילו שנראה לנו שזה משהו קשה כגון מחלה חס ושלום לעם ישראל, גם מחלה שבן אדם מקבל, זה רק לרפואה. שמעתם פעם דבר כזה, מחלה לרפואה? מישהו שמע פעם שהמטרה של מחלה זה רפואה? אם רוצים שיהיה רפואה לא צריך רפואה, אבל בואו תשמעו פסוק שאתם קראתם בעצמכם בפרשת השבוע, "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך והישר בעיניו תעשה וכו' כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך", אז ה' אומר שכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפואך, אז בשביל מה צריך רופא אם אתה לא שם מחלה? אם אתה לא שם מחלה, "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך", אז אם אתה לא שם, למה אתה אומר אני ה' רופאך, ה' לא צריך להיות רופא אם אין מחלות. אלא מה, הפשט הוא כך, המכות שקיבלו מצרים נקראות מכות, למה הם נקראים מכות? כיון שלא נמשך משום  מכה תועלת, כל מכה שהם קיבלו לא יצא להם מזה תועלת, כי פרעה על כל מכה עוד הוסיף חטא על פשע. ונמצא שזה היתה מחלה בלי רפואה, כל מכה מחלה בלי רפואה, אבל אם חס ושלום עם ישראל מקבלים מכה, תמיד זה מכה שמביאה רפואה. ולא עוד, אלא שהקב"ה מקדים תרופה למכה.

בדור של המן הרשע לא התחרטו עם ישראל על המאורע שארע להם בדבר המן, שהפחיד את ליבם. מאחר שכל הפחד והצרה שהיתה יצא להם מזה ידיעה ברה כשמש ומאירה, להגדיל תורה ולהאדירה, הפוך מהגזרה נתחזקה האמונה של עם ישראל עוד יותר, עד שהם קיבלו את התורה מאהבה מה שהם לא קיבלו בהר סיני, בהר סיני הם קיבלו את התורה מיראה, שהיה צריך לכפות עליהם את ההר כגיגית, ואילו באותו זמן בגזרת המן הם קיבלו את התורה מאהבה. כמו שאמרו ז"ל שאמר המן למרדכי היהודי, יבוא מלוא קומץ שלכם וידחה עשרת אלפים ככרי כסף שלי, מה שהם היו לומדים בשעה שהוא מצא אותם לומדים מנחות, ולומדים דינים אלה, וראה שהם מאמינים שיבנה בית המקדש והם יקריבו מנחה, אמר זה הבטחון שלכם והאמונה שלכם בהשי"ת ושאתם מלמדים את הילדים שלכם בשעה שיש גזירה, זה בא ודחה את העשרת אלפים ככר כסף שנתתי לאחשוורוש כדי להוציא אתכם להורג, מה שאתם בוטחים בקב"ה.

נמצא שהמכה של ישראל, כשמקבלים ישראל מכה זה רק לשעתה, זה באופן זמני לעורר אותנו לרפואה. כשמקבלים מכה בגוף, זה בא להגיד לנו חביבי, אתה חולה בנפש, תרפא את הנפש יתרפא הגוף. אבל לבסוף המכה עצמה מתהפכת לרפואה, וזה מה שאומר הפסוק, "כל המחלה אשר שמתי במצרים" שהיא מחלה בלי רפואה, אצל ישראל "לא אשים עליך" כאלה מכות שאין להם רפואה, אלא "אני ה' רופאך", אני ארפא אותך ממחלה כי מטרתה רפואה, אבל מחלות על מצרים אין להם תרופה. ולכן צריך להתעורר מכל מחלה ומכל מכה להבין מה הרפואה שרוצים מאיתנו שנשיג.

אבל יש עוד דבר, כתוב פה לפני כן, "ויאמר אם שמוע תשמע בקול ה' אלקיך" אז "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך", מכאן שכל מי שעוסק בתורה יסורים בדלים ממנו, אם אתה עוסק בתורה הקב"ה יסיר מעליך את היסורים.

עכשיו בואו נראה מה קורה, אדם סובל יסורים, בנוסף על עינויי הגוף שפעמים הם קשים ביותר, אבל יסורי הדמיון עוד יותר קשים מיסורי הגוף, וזה מתלווה לאדם הסובל, למשל כשאדם סובל רעב לבד מכאב הרעב המעיק לו הוא סובל מכח הדמיון, שמצייר לו כל מיני פחדים, שמא יחלה וישאר בעל מום, או שמא ימות לגמרי, או שמא יצטרך להיות סובל רעב כל ימי חייו, או חלילה להיות עני נודד על הפתחים, וכל החברים ייבדלו ממנו, וכל כבודו יינטל ממנו, ההשפעה והדראון מתחילים להתגלגל לפני הדמיון של הסובל רעב, או מי שחולה לשעתו, שמא חבריו ילעגו לו או יצטרך להשאר כלוא בתוך כתלי ביתו, הוא מביט מן החלום רואה כולם רצים ונעים וכל אחד ממהר לעסקו ולעבודתו והוא אינו יכול לצאת החוצה, ונדמה לו שכל עולמו חשך בעדו לעולם רח"ל, ז"א כח הדמיון יותר קשה מאשר החולי עצמו. אבל מי שהוא איש רוח, אדם רוחני, מצליח ליישב את דעתו המתלהטת בבעיות הקשות ע"י בטחון גמור שהשי"ת לא ירעיב את נפש עבדיו, ושיחלץ אותו מייסוריו, ושגם היסורים האלה משמשים לו אמצעי זיכוך וטהרת הנפש, איש התורה כשיסורים באים עליו אינו שם מבטחו בבני אדם. הוא לא בוטח שהם יסמכוהו ולא יחיוהו ולא יבקרוהו, אבל הוא מתדבק אל הקב"ה שהחדווה והעוז במקומו ואפילו במידה שהוא כלוא בבית על מיטתו אין הבדידות יכולה להוציא את איש האמונה האמיתי משיקול דעתו, כי הוא מרגיש שכינה נמצאת למראשותיו של החולה, דבקותו ומחשבתו בה' זוהי חדוותו ונחמתו. השמחה האמיתית נמצאת במעיינות הפנימיים של האדם, החכם לעת מצוא דולה ממעיינות נפשו את התורה והמוסר שלמד, ואפילו שיהא נתון לרעה ולמחסור לא יחת ולא יישבר, כי הוא יודע שכל רגע גזירה מיוחדת ואין לפחד מן העתיד, כי בערב ילין בכי ולבוקר שמחה, זה שאתה עצוב בלילה ומדוכא זה לא אומר שבבוקר לא תקום שמח. הוא יודע שכל רגע זה גזירה מיוחדת, ואין פחד מן העתיד, ורק היום לא תמצאוהו בשדה אבל למחר טועמים כל מיני מטעמי חיים כמו המן, והחולאים הם רעים ונאמנים, רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתם, ז"א הקב"ה שולח יסורים לאדם עם קצבת זמן, כמה זמן יהיו המלאכים שצריכים לייסר אותו, כמה זמן, ובאיזה זמן שנקצב להם שהם צריכים לצאת הם נאמנים בשבועתם, לפני שהם יורדים הם נשבעים לה' שאכן יעשו במשך הזמן שנקצב להם.

ואכן כשאדם לומד מוסר, הוא נבדל מהמון העם, כמו שאומר בעל חובת הלבבות, תשמעו איזה לשון של זהב, הוא אומר, העתה בעולם הזה כי אם גר שלא יועילוך רוב אנשיו ולא יזיקוך מיעוטם, ואתה בו כיחיד הבודד אשר אין לו צוות כי אם אדוניו, ולא חומל עליו כי אם בוראו. אומר בעל חובת הלבבות רבינו בחיי, החסיד הספרדי לפני 750 שנה לערך, הוא אומר כך: אדם נמצא עולם כמו גר, לא יועילו לו רוב בני אדם, ולא יזיקו לו מיעוטם, המזיקים הם יותר מעטים מאלה שהם מרובים שלא מועילים, אתה צריך לדעת שאתה כיחיד הבודד שאין לו צוות - צוותא, אין לו חברה כי אם אלקיו. ולא חומל כי אם בוראו, כי הקב"ה תמיד עם האדם, גם כשאתה לא מרגיש הוא משגיח עליך בעין חמלתו, והוא היחידי ואין אחר. וזה צריך אדם לדעת, אז כשאיש תורה ומוסר כלוא בתוך ביתו, אינו מתייסר ביסורים החולפים, והוא בוטח בה' בכל עניניו וצרכיו, ההתעסקות בתורה ובמוסר וההתענגות על דבקות בהשי"ת בכוחה ליצור חומת מגן לפני כל ההרגשות של פורענות שלכם.

על כן, חובה על כל אחד מאיתנו שרוצה להיות מוגן מפני כל מה שעלול להיות, ללמוד תורה בעמל, ומוסר, לבטוח בהשי"ת, לברוח מהכבוד המדומה, לא לשים מבטחו בבני אדם, גם לא להתייאש מהם, ולהתלמד להרגיש את נועם בדבקות בהשי"ת גם כשהוא בודד. ואין לך תרופה טובה מזה לריפוי ולהחלמה של הגוף, ואז הדמיונות נעלמים, היסורים מתפוררים ובדלים, ומעט יסורי הגוף בודאי יעזבוהו במו מועדם לצאת, כמו שאמרנו, רעים בשליחותם, שמייסרים את הגוף, ונאמנים בשבועתם לעזוב בזמן.

אבל הרשע מכאוביו מכאובים, כל מכאוב גופני קטן מתגדל ומתנפח ונהפך למכאובים רבים, מפני חסרון האמונה והפחד של הדמיון, לכן יראה איש התורה למלא את כל חדרי נפשו, ומעיינות נשמתו באור התורה והמוסר ולא להשאיר חלל ריק שחושך היצר הרע יוכל לחדור שם, על זה נמליץ את הפסוק "ירא את ה' וסור מרע", אם תירא את ה' אז אתה תסור מרע, ואם תסור מרע רפאות תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך, כל גופך יהיה בריא ושלם תמיד, ואם חלילה יקרה שתבוא איזה מחלה, "אני ה' רופאך", זה רק לצורך הרפואה הרוחנית, כדי שתתקן את מעשיך ודרכיך ואז ודאי שתרפא מיד.

אם כן למדנו כמה דברים חשובים פה הערב, שיכולים להיות לנו הצטיידות די טובה לקראת העתיד, ולזכור ולדעת שיש דברים בהנהגת ה' שהם סתומים לעינינו ולא מובנים, ויש דברים שאנחנו נהנים ומובנים, אבל הקב"ה עושה כן בכוונה, הנהגה נסתרת וגלויה גלויה ונסתרת, כדי לנסות אותנו, "שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו", חוקים שזה לא מובן, משפטים שזה כן מובן, אז זה הנסיון, אתה צריך לעמוד בכל המצבים, ולא להתייאש אם חלילה אתה לא מבין. ולא להפנות אצבע מאשימה, ולא להקשות קושיות כי לא תקבל תירוצים, כי ה' יודע מה טוב לך גם אם אתה לא מבין, ודאי שיש לך עצות לקב"ה מה היית מעדיף, וכמובן שאתה מבטיח שאתה מוכיח לו עד כמה אתה צודק, שאם היה נותן לך נגיד מלוא חופניים כסף וזהב, ודאי שהיית פותח לו עשרה כוללים לפחות והיית תומך בעניים וביתומים ואלמנות, ויש לך כמה עצות לתת לזה, ברור, אבל הוא החליט שאתה לא תהיה כזה, והוא יודע למה, אז תסתדר עם מה שהוא נותן לך וזה גם מספיק, והוא לא מצפה ממך לא ביקש ממך שתנהל לו את כל העסקים ותפתח לו הרבה כוללים, נראה אותך בינתיים פותח כולל עצמי ולומד כמו שצריך, ומקיים את המצוות כמו שצריך, בא נתחיל איתך, כמו שאומרים, ואח"כ נראה. אבל מי שחכם יודע שהקב"ה מייעד לו את הטוב ביותר לפי מדרגתו, לפי הכרתו ולפי הזמן שבו הוא נמצא.

אז זכרו זאת תמיד, ותשכילו לא להתחכם עם הקב"ה. פרעה התחכם עם הקב"ה, בהתחלה אמר "מי ה' אשר אשמע בקולו", אח"כ אמר "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים", אבל את הגאווה הוא לא תיקן, אז מה הועיל לו? שהיה צריך לקבל מכות על מכות, מכות על מכות ולהפסיד את כל האומה המצרית, וזה עזר לו? לא עזר לו. אז אם מלך שמלך בכל העולם כולו לא עזר לו וכמוהו היו רבים, מה יעזור? אוסטרליה מדינה גדולה מאד, נו, ומה עוזר לה להוציא את המים מהשטפונות. ברזיל, מדינה גדולה מאד, ומה עוזר לה למנוע את ההרוגים מהשטפונות, ואמריקה גדולה מאד, ומי יעזור לה להוציא את כל הררי השלג שהיא טובעת בהם, וכן על זה הדרך, עכשיו כבר סעודיה צוללת במצולות עוד מעט, כי גם שמה יש שטפונות, וזה לא לאט חודר אלינו, זה עושה סיבוב. אז מה הולך פה? הקב"ה מאותת, מראה - אין כח, אין חכמה, אין תבונה, אם הקב"ה היה משאיר את הברז עוד קצת פתוח היה מבול. אבל בינתיים הוא לא עושה ככה, הוא רק ככה קומה ראשונה, עד קומה ראשונה שטפונות. סערות, רוחות, הוריקנים, טייפונים, בולענים, הרים מעשנים, מה לא עושה הקב"ה בעולם בשביל להראות לאנשים כמה הם קטנים. בן אדם אפילו לא שם לב מה הגובה שלו, מטר שבעים שמונים, מי רואה אותך בכלל מבנין גבוה? איפה אתה נראה בכלל מהלוויין? את המדינה שלך בקושי רואים, נקודה שמה אי שם מלוויין, משמי השמים מי אתה בכלל? ועומד לו זאטוט ואומר לקב"ה, לא לא אני לא מבין את זה לא מבין, מה שאני לא מבין אני לא עושה. שמעתם פעם דבר כזה? יש לי קלטת, פעם הוצאתי תשמעו אותה באתר האינטרנט של שופר, אולסי פרי והנמלה, שמעתם פעם דבר כזה? אולסי פרי, בטח שכחתם מי זה היה, היה שחקן כדורסל שני מטר עשרים, ישראל התלהבה, הראשונה שהיה לה שתי מטר עשרים, נו, אחד כזה הולך ככה ענק כזה הולך ככה ברחוב, תארו לכם שהנמלה עומדת ככה עם החבר'ה שלה, ואומרת לו הלו, אל תעבור פה זה אור יהודה, ואולסי פרי שומע איזה צפצוף קטן ככה והוא ככה מחפש מי זה שם מצפצף, פתאום הוא רואה איזה להקה של נמלים ככה על הרצפה ואחת עומדת על הרגליים האחוריות שלה, גובה שלש מילימטר, ואומרת לו שמעת, אתה לא תעבור פה, נו, מה אולסי פרי עושה, מוציא את הבוהן שלו מהאצבע מהנעל ומועך את כל השכונה, כל השכונה תשששג' נגמר, מה היחס בין אולסי פרי לנמלה, מה היחס? שני מטר עשרים. זה מאלף מצחוק לא, לראות נמלה מאיימת על אולסי פרי, נכון, ועוד חוסמת לו את הדרך כאילו, עושה פוזה של ג'ברי, הא, זה מצחיק, לא? ומה היחס ביניהם? שני מטר עשרים, ואם הוא היה חמש מטר עוד יותר מצחיק, ואם הוא היה הר עוד יותר, נכון? ואם הוא היה עד השמים עוד יותר, נכון? ואם הוא למעלה למעלה למעלה, כמו הקב"ה, ואתה אפילו לא כמו  נמלה ביחס של אולסי פרי לנמלה, אז איך אתה אומר להקב"ה אני לא בא לי לחזור בתשובה, לא מתאים לי לחזור בתשובה, איך אתה אומר את זה לקב"ה, הרי אם הוא יחליט להוציא שמה משהו ללחוץ עליך ככה, מה הכח שלך בכלל להגיד לו דבר כזה? אז יש מדינות שאומרות לו את זה, אז מה הוא עושה? מה הוא עושה? אפצ'י אפצ'י ונהיה שטפונות, עושה ככה, ההההההה קצת הדים נהיה שלג פשששש יבשת שלמה, עוד אפצ'י, אפצ'י - ברזיל שטפונות. "יגע בהרים ויעשנו" - רק נוגע בהר עולה עשן כל אירופה משותקת שבועות, מיליארדים יורו הפסד. מה זה? "המביט לארץ ותרעד" אתמול רעידת אדמה 7.3 בפקיסטן. באתר האינטרנט שופר. נט תכנסו תראו את עשרת האסונות הגדולים שהיו בתקופות האחרונות, במאה שנים האחרונות, מתו למעלה מחמש מיליון אנשים, בצונאמי, שלשה ארבעה גלים גדולים וזהו. בין 250 ל-300 אלף הרוגים,. אתה יכול להראות להם כתבה באתר של שופר על האסונות, תקבלו מושגים רק, עוד פעם תזכורת, בטח ראיתם פעם משהו אבל עכשיו יש משהו יותר מרוכז. ככה ניתן להבין קצת, אם כדאי לשמוע להקב"ה או לא. יש שמה למעלה את הסרטון. טוב, תחפש בינתיים אם לא תצלצל למי שצריך.

כן, אנחנו נעבור לשאלות ותשובות של הקהל למי שמעוניין בעזרת ה' אתן לו  מיקרופון, ישאל ונשתדל להשיב. הנה בשורה ראשונה יש לנו את הראשון, בבקשה.

 

 

ש. כבוד הרב כמה שאלות ברשות הרב דבר קטן לפני זה, על עין הוד שהרב דיבר עם העגל וכל מה שהם עשו, אז יש בפרשה עוד כמה שבועות שתהיה בכי תשא שזה גם ענין העגל, וגם בהפטרה על אליהו שזה מתחבר ביחד על הכרמל, אז זה מתלבש ביחד גם כרמל גם

 

הרב: זה כבר היה שבוע אחרי שהיה הסיפור שמה בכרמל, כן הלאה

 

ש. כמה שאלות, שאלה ראשונה זה באמת על פרה אדומה, כפי שהרב דיבר על זה, לגבי שלמה המלך איך הוא בעצם, אם אני רוצה לפתור את מה שהוא התקשה בו כביכול, איך אני אלך לשאלה, כי אולי, כי קשה להבין מה הוא לא הבין בכל הדברים, יש גם פירושים לפי הסוד וכל מיני דברים אבל

 

הרב: זה שאלות שתשלח לי באימייל ואני אענה, כן, משהו שנוגע לעכשיו?

 

ש. יש לי כמה שאלות בדברי תורה אם אפשר

 

הרב: על הכיף כיפאק באימייל ונענה

 

ש. ושאלה על הזמרים אם אפשר?

 

הרב: זה כבר שאלת ברמת גן, לא?

 

ש. לא, אולי דיברתי על זה אבל

 

הרב: משהו קטן,

 

ש. שאלה שפשוט קשורה לרב לגבי הזמרים כאילו לגבי העיתוי שהרב דיבר על זה ואם זה קשור מן הסתם לזה שזמר אחד הזכיר שהרב כביכול תומך בו אז הרב רצה שכולם ידעו שלא יהיה חשד וכו', אבל מעבר לזה אם כביכול הרב בהתנהלות שלו ראה בזה סימן כביכול שאולי משמים כאילו שהוא צריך לדבר על זה או שאתה צריך לדבר על זה או אולי אם אפשר לשאול את השאלה הזו

 

הרב: קודם כל אני  מתייעץ עם חכמים גדולים לפני שאני עושה משהו, התייעצתי עם הרב שטינמן ואחרים, ואחרי שקבלתי את ההסכמה פעלתי בהתאם למה שהבנתי שצריך לפעול, וזה לא מהיום, רק כיון שיצא מכתב של הרב עובדיה לפני שלש שנים נגד וניסו להביא זמר שמרקיד מעורב לאצטדיון טדי בראיה ולהכשיר אותו כביכול בדרך זו פעם נוספת אחרי כמה פעמים, אז זה כבר היה עובר כל גבול אז לכן יצאתי נגד אותו מקרה, ומשמה זה כבר המשיך הלאה כיון שבחנתי את כל הנושא כבר בהיקפו והגעתי למסקנה שהדרדור של הציבור שלנו הוא כל כך גדול בעקבותה זמרים הפסולים האלה שהייתי חייב לצאת לדרך אחרי הסכמת הגאונים ובחתימתם.

 

ש. אם אפשר לשאול על הנושא של ערב רב, כבוד הרב, יש ענין של כמה דרגות בערב רב, גם אנשים עם תאוות מסוימות, גם מחטיאי הרבים

 

הרב: הגר"א אומר, הגאון מוילנא אומר שיש חמש דרגות, ובספרי הרב לוגאסי תוכל למצוא שמה הכל

 

ש. כן, אז השאלה שלי פשוט יותר מעשית ברשות כבוד הרב לגבי כאלו שכביכול מעידים על עצמם עדות שקר בקשר שלהם לעם ישראל אם זה כאילו חילונים אנטי דתיים שרואים את עצמם יותר קרובים לגויים, או דתיים שרואים את עצמם לחילונים שאומרים סנגוריה על רשעים

 

הרב: אנחנו לא נבחן ולא נברור

 

ש. אסור לדבר על זה?

 

הרב: לא נבחן ולא נברור בין האנשים, הקב"ה יודע מה לעשות עם כל מי שצריך

 

ש. ושמעתי מישהו אומר על מישהו

 

הרב: מה זה משנה, בשביל מה צריך להגיד

 

ש. אז לא צריך להגיד

 

הרב: לא צריך להגיד

 

ש. טוב, תודה רבה כבוד הרב.

 

הרב: תהיה בריא

 

ש. לגבי המייל, איך אני, שלחתי כמה מילים פשוט

 

הרב: תצלצל לעוזר שלי והוא יגיד לך איך להעביר.

תן לבחור פה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. שמי דורון חזן ובאתי לכאן ממש באותו ענין שהרב דיבר, הנושא המרכזי הערב, הנושא של יסורים, כולנו פה בנים של אמא אחת שהיא סובלת יסורים מאד מאד קשים בבית חולים תל השומר, היא מאושפזת לסירוגין כבר למעלה משנה וחצי, מסוכות לפני שעבר, יש לה את המחלה הנוראה פשוט היה לה את זה ברחם והיא עברה הסרה של הרחם ואז הענינים התגלגלו בצורה כזו שהיא מקבלת הקרנות או שהיא מקבלת כימותרפי וגלולות על בסיס הורמונלי, מצב ממש לא פשוט, אני יודע שלפי דברי הגמרא, ששאל תנא את התנא חברו אם באמת יסורים חביבים עליך אמר לא הם ולא שכרם, גם אמא לא רוצה לא אותם ולא את השכר שלהם, ובאמת אמא עשתה תשובה, אבא עשה תשובה, כל המשפחה ב"ה אברך לומד בכולל יום שלם, באמת כל המשפחה התחזקה, אנחנו דיברנו עם הרב לפני כמה חדשים והוא הציע לנו באמת ללמוד בתענית דיבור ועשינו את ההשתדלות, עשינו את זה קצת אמנם בצורה קצת צולעת, אבל אם הרב יכול באמת לברך את אמא ולהגיד לנו מה עוד אפשר לעשות, אנחנו נשמח לעשות

 

הרב: לא מה עוד, לעשות רק מה שאמרתי, ללמוד כולם שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף ולא לקרטע בזה, והבנות והנשים ילמדו חצי שעה שערי תשובה שלשה חדשים רצוף, ויש לזה כח אדיר, אבל צריך להתמסר לזה, אין מה לעשות.

 

ש. אנחנו נתמסר הרב, רק אני שואל אם באמת הרב יוכל לברך את אמא כאן במעמד הגדול

 

הרב: מה שמה?

 

ש. עליזה בת רחל

 

הרב: ה' יסיר את הגזרה ממנה ויעתיק אותה לאחמדניג'ד מהרה

 

ש. אמן, תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: תהיו בריאים ושיהיה בשורות טובות. כן, תן לגברת שם שאלה

 

 

ש. כבוד הרב, אולי לא בנושא של יסורים, אבל יש לי בעיה עם חכמינו אמרו בעל המאה הוא בעל הדעה, ואני פעילה בקהילה יהודית, קרבתי והבאתי רבנים אורתודוקסים לקהילה, והגעתי למצב שאני מוצאת את עצמי מתרחקת, כיון שאני באמת רואה שבעל המאה הוא בעל הדעה, אפילו שלא מגיע לו. מה אתה היית מציע לאחת כמוני לעשות

 

הרב: לא הבנתי למה הופתעת, הרי אמרת שחכמינו אומרים שבעל המאה הוא בעל הדעה, למה היית צריכה לחכות עד שתראי את זה עיני עינק

 

ש. אבל מה עלי לעשות, האם

 

הרב: מה את רוצה, את רוצה שלא יהיה להם דעה או שלא יהיה להם מאה, מה את רוצה?

 

ש. לא אני לא רוצה, אם הרבנים

 

הרב: תגדירי מה את רוצה

 

ש. מה שאני רוצה בזה שאני מתרחקת מלעזור לרב לקרב אנשים כאלה שפתאום הם הופכים להיות המחליטים בהרבה נושאים שלדעתי לא מקובלים

 

הרב: תראי, הכל זה סביב רמזים בלי שמות, זה לא מעניין אותי שמות, אבל אם אני לא אדע דוגמא למשל אז אני לא יכול להתייחס

 

ש. דוגמא שרב אורתודוקסי מרשה פתאום לשבת בבית כנסת שהיתה מחיצה שם, מכיון שאותם אנשים באו ואמרו לא, אנחנו רוצים להתפלל יחד עם נשותינו, זכותינו, והמחיצה הוסרה פאילו שהבית כנסת היה אורתודוקסי והרב דתי

 

הרב: הוא לא אורתודוקסי כלל וכלל

 

ש. אפילו ששמו מופיע ב

 

הרב: יכול להופיע איפה שהוא רוצה, אבל מי שמתיר שגברים ונשים ישבו ביחד בבית כנסת ודאי שהוא לא אורתודוקסי

 

ש. אז מה עלי לעשות?

 

הרב: מה פירוש מה עליך לעשות? מה יש לך לעשות?  קודם כל מותר לך למחות, ואם את רוצה תוכלי להשיג גם פסק דין מגדולי ישראל שיתנו לך שהמעשה הזה הוא פסול ואסור וכו' וכו', ואם תרצי גם יוכלו להוציא בשמו ולומר לו בהפניה אישית שמה שהוא עושה זה אסור

 

ש. אז זה לא מתנגד לבעל המאה הוא בעל הדעה?

 

הרב: לא, את רואה שעם פתק אפשר להוכיח אותו על פניו אפילו שאין שקל.

 

ש. כבוד הרב, אם אני יכולה לבקש ברכה לבן של חברים שהיתה לו תאונה לא קלה, איך קוראים לו? חיים בן בילהה

 

הרב: הוא שומר תורה ומצוות?

 

ש. הוא היום הוא צמח,

 

הרב: הבנתי, והמשפחה?

 

ש. והמשפחה יש ביניהם כאלה ששומרים מצוות ויש כאלה

 

הרב: האבא והאמא מה?

 

ש. אני באמת לא יודעת, אבל האח שלו נמצא כאן

 

הרב: איפה האח, אפשר לדבר?

 

ש. כן

 

הרב: כן, מה המצב שמה אבא אמא אח אחות, מה קורה? מה, לא שומרים? מישהו צריך לקחת על עצמו תשובה בשביל להפוך את הגזר דין, כי הוא לא יכול כרגע להגיב, אז מישהו צריך לקחת על עצמו תשובה לא על מנת שיהיה בריא, אלא שבאמת כמו שאומרים, שמה שהוא שוכב זה בא לעורר את כולכם, הוא לא יוכל לעזור לעצמו, מי שיכול לעזור לו זה אתם, וממצב שהוא נמצא בו זה בא לעורר אתכם, כי אתם עכשיו תקועים במצב הזה. אז לכן אתם צריכים לפעול להצלתו, הפעוהל שניתנת להצלה "והיה אם שמוע תשמעו בקול ה' אז יכולים לגרום שיתרחש נס והוא יתעורר ויבריא ויחלים, אבל בלי לזוז זה לא זז, אלא אם כן  נגזרה גזרה כזאת או אחרת שאתם לא יודעים אותה. אבל אם רוצים לבטל גזרות חייבים לעשות דברים כאלה. יש על זה הרבה סרטים באתר שופר. נט, לראות כמה אנשים שהיו על סף וקיבלו על עצמם, אלה שהיו בריאים ואלה שלא היו בריאים והכל התהפך לטובה, מה שהקב"ה עושה זה רק בשביל לקרב את האנשים אליו, מי שהתרחק - פשוט הקב"ה באילוצים מה שנקרא, אחרי זמן, אחרי נסיונות, אחרי דוגמאות, אחרי איתותים, לא מבין אז מגיעים לפעמים למקרים כאלה. ולצערי אני שומע כל ערב מקרים כאלה. בטח שיהיה אפשר, אבל אני שואל אם יש מישהו שיכול להרים את הכפפה, כמו שאומרים ולקבל תשובה לרפואתו, זה הצלת נפשות ממש.

 

ש. לא פשוט

 

הרב: נכון, היית בצבא? אם היית צריך להסתער היית מסתער? עבור מי אתה היית מסתער? ואתה לא מכיר אותו בכלל, ובשביל אחיך אתה לא מוכן להסתער על העמדה, כמו שאומרים, של היצר הרע או לחזור בתשובה ולהציל את האח?

 

ש. זה לא מוכר לי, זה לא משהו שאני

 

הרב: הבנתי, לומדים את זה, אבל כמו שלא מוכר לבן אדם שצריך להוציא נגיד מאתיים או שלש מאות אלף דולר להשתלת כבד של אחיו, ויש מקרים כאלה, לא מוכר לו, הוא לא יכול להגיד לרופא שמע, לא מוכר לי הנושא, אני בחיים שלי לא לקחתי שקל מבן אדם וכסף ודאי שאין לי, אבל הוא אומר חביבי, יש לכם שבוע להתארגן אם לא אז הכבד לא מתפקד ויעלה לכם יותר זול אח"כ מצבה, אבל אדם צריך לדעת שכשלפעמים לא מוכר אין מה לעשות, החיים לפעמים טופחים לבן אדם על הפנים אומרים לו עצור, גם מצב כזה שהאח שוכב לא מוכר, תמיד היה בריא, וקורה מקרה. אני לא לוחץ אותך, רק שתבין, אני רק אומר לך

 

ש. אני שואל גם, אבל השאלה מה

 

הרב: מה זה אומר?

 

ש. לא, אני אומר מה זה אשמתו כאילו, למה על משהו שאנחנו לא עושים אז הוא לא

 

הרב: לא לא לא, לא בגלל זה, בדיוק הפוך, לא בגלל זה, אם היית שואל מה זה אשמתנו שהוא במצב הזה זה היה יותר נכון, לא מה אשמתו אם אתם לא תעשו, הוא זקוק לעזרה, אז הוא כמו בן אדם שלקה בכבד ואתם תפרנים, אין לכם כסף לזה, אז אתה אומר לרופא מה אשמתו שאין לנו המשפחה כסף לארגן, אז מה, נגזר עליו למות, מה אתם לא יכולים לסדר לו כבד בלי כסף? מה אשמתו? זה מה שאתה שואל בעצם, זה לא נכון לשאול ככה, אתם בבעיה בדיוק כמוהו, רק הוא שוכב ואתם בריאים, ומי שיכול להועיל לו ולהציל אותו כרגע זה רק אתם, כי הוא אפילו לא יכול לשמוע מה שאני אומר, אם הייתי מבקש ממנו נגיד והוא היה בהכרה שיחזור בתשובה, אפשר שהוא היה מקבל על עצמו. כי הרופאים לא יכולים להמליץ לו מצב יותר טוב, אין להם מה לעשות, התורה באה ואומרת שיש מה לעשות, השאלה אם מוכנים לעשות. גם אם מבינים וגם אם לא מבינים, חוק ומשפט. עד שתבין ועד שלא תבין בינתיים אתה יודע, זה סכנה. אבל אם אתה רוצה ויש עוד זמן נגיד הערב, תכנס לאתר שופר, תראה שני סרטים, אחד ניסים התותח ואחד נס מצולם ותבין בדיוק איך אפשר לחולל ניסים שהקב"ה יעשה עם בני אדם שמצבם הוא גמור מה שנקרא. אבל זה התורה, זה כל הזמןה תורה מדברת, הפסוק הזה בדיוק היום למדנו "והיה אם שמוע תשמעו" "והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים" שהיא היתה בלי תרופה, "לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" ואני ארפא, ואני ארפא, אבל תשמע בקול ה' אלקיך, תאזין למצוותיו, תשמור חוקיו, כל חוקיו אז כל המחלה אשר שמתי לא אשים, לא אשים מכה שאין לה תרופה, שים אבל שיהיה לה תרופה. וכמו פסוק אחר שכתוב "והסיר ה' ממך כל חולי", בד"כ כשאדם מתרפא נשאר רושם המחלה, כן, אם הוא שבר איברים נכון? מה קורה? אפילו אם הוא יתרפא תמיד באותו מקום יהיה לו כאבים יהיה לו ככה יהיה לו ככה, אומר ה' כשאני מרפא והרפואה היא ממני, "והסיר ה' ממך כל חולי" לא יאשר רושם של חולי. אבל יש כללים בזה. לברך אין לי בעיה, זה לוקח משפט אחד ממני ואני גמרתי את המשימה, אבל בשביל שזה יועיל צריך לעשות מה שאני אומר. אתה רוצה ל חשוב, אתם רוצים לחשוב? על העיני תודיעו לי.

תן ליהודי מאחורה שמה שיש לו פתק ביד מוכן.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. קוראים לו אורן, אני בן 36 אבא לארבעה ילדים ואשה בחודש תשיעי, בשנה האחרונה התחילו לי בעיות ברגל, ובחצי שנה האחרונה החמירו מאד, הרופאים אומרים שיש חשד לבעיה מסוימת, אינני רוצה לפרט בפורום כזה, אבל ממשיך אני בבדיקות, רק אומר שהמצב לא משתפר ורק החמיר, אני לא עובד מספר חדשים ומתאמץ מאד מאד בהליכה, וזה מגביל אותי מאד, קרוב לחצי שנה, באתי עד לכאן כדי שתברך אותי ברפואה שלמה, תפעיל את זכות הציבור היושב כאן שיקבל קבלות ותעמוד לי סנגוריה כדי שיקרה נס ואתרפא. כי צדיק גוזר וה' מקיים. בהזדמנות זאת ובמעמד קדוש זה רוצה אני לבקש סליחה וחרטה גמורה מהקב"ה בין שחטאתי לו בין בשוגג ובין במזיד, כי אין יסורים בלא חטא. תודה.

 

הרב: תגיד לי משהו, אתה קובע עיתים לתורה?

 

ש. כן

 

הרב: כמה זמן ביום?

 

ש. אני לומד בערך שעתיים ביום

 

הרב: לבד או בציבור

 

ש. לפעמים לבד לפעמים בציבור, משתדל ללמוד

 

הרב: הבנתי, אתה יכול לקבל על עצמך ללמוד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף

 

ש. כן, אני התחלתי

 

הרב: אבל לא לפספס יום אחד

 

ש. התחלתי חודשיים כבר

 

הרב: אבל שעתיים רצופות

 

ש. כן

 

הרב: מה השם שלך?

 

ש. אורן בן מזל

 

הרב: עוד בקשה קטנה, תהיה מוכן לגדל זקן?

 

ש. תתפלל עלי?

 

הרב: עכשיו

 

ש. בסדר.

 

הרב: יפה מאד, אשריך זכית. מה השם ושם האמא?

 

ש. אורן בן מזל

 

הרב: אורן בן מזל, ה' יפתח מזלך ותזכה לרפואה שלמה וישועה קרובה מאוצר מתנות חינם, ותלך על רגליך בריא ושלם ומה שיש לך יועתק ממך לנסראללה.

 

אמן.

 

הרב: תהיה בריא.

 

ש. חזק וברוך

 

הרב: שאלה, יש שמה גברת שהצביעה כבר קודם.

 

 

ש. תודה רבה כבודה רב שנתת לי הזדמנות לדבר ולשאול, אני מאד מתרגשת, יש לי בעיה מאד קשה עם הבת שלי, אני אשה חד הורית, אבא של הילדים

 

הרב: שאלה אם צריך לשאול את זה ברבים או כדאי אח"כ?

 

ש. אני מעדיפה עכשיו

 

הרב: איך שאת רוצה, בבקשה

 

ש. ככה, אבא של הבת שלי הוא משותק במוסד סיעודי, הבת שלי נקלעה לבחור שחשבתי שהוא בחור טוב, סליחה שאני אומרת, הגעתי למסקנה שהוא דתי בתחפושת, סליחה שאני אומרת מחילה את זה אבל זה נכון, היא נקלעה אליו והוא בחור מאד לא הגון, הוא לקח אותה לאילת והוא ניצל את ההזדמנות שאני לבד ואין מושיע חוץ מהקב"ה, והוא לקח ממנה גם כסף, הוא לקח את האוטו שלה גם לאילת כדי למכור את האוטו, ואני לא יודעת מה לעשות כבוד הרב, האם אני אלך, אני מפחדת שאם אסע לאילת היא לא תרצה לחזור איתי, כי הוא ממש משפיע עליה, אני לא יודעת, לא יודעת מה קורה שמה, ואני מבקשת ומתחננת כבוד הרב שתעזור לי, אני ממש לא יושנת בלילות

 

הרב: דיברת איתה לאחרונה?

 

ש. דיברתי איתה, כל הזמן אני מדברת איתה, שולחת אס אם אסים

 

הרב: מה היא אומרת?

 

ש. היא מאד מבולבלת, פעם היא אומרת ופעם היא אומרת לא, והוא מסית אותה נגדי קשות מאד, אף פעם הילדה שלי לא התחצפה אלי ככה

 

הרב: בת כמה היא?

 

ש. היא בת 19 וחצי, ילדה מאד מאד בן פורת יוסף יפה, מלומדת, ילדה טובה, והוא פגע בכבוד שלה

 

הרב: רגע, ולפני כן היא היתה גם כן

 

ש. הוא פגע בכבוד שלה כבוד הרב

 

הרב: שמעתי, היא קודם יצאה עם מישהו גם?

 

ש. לא לא ממש לא לא

 

הרב: הוא הולך עם חזות דתית?

 

ש. הוא הולך עם חזות דתית, כן, אבל זה לא ממש, זה לא ממש

 

הרב: את יודעת מי ההורים שלו?

 

ש. ההורים שלו גרים באילת, מעולם לא ראיתי אותם, אני לא מכירה אותם

 

הרב: את יודעת את שמו?

 

ש. אני יודעת את שמו

 

הרב: את יכולה לאתר את ההורים שלו לפי השם

 

ש. לפי השם אני יכול להיות שכן, יכול להיות שאני יכולה לאתר את ההורים, ואני גם יודעת שסליחה מחילה שאני אומרת, דרך האינטרנט היא הכירה אותו

 

הרב: זה המכה הכי גדולה שיש במדינה

 

ש. דרך האינטרנט הוא שם תמונות שלו בפייסבוק שהוא היה בצבא ושהוא עם  טלית ושהוא ככה ושהוא ככה ושהוא ככה

 

הרב: זה המכה של המדינה

 

ש. וככה הבת שלי נפלה, ואין אין מושיע, והאבא משותק בבית, במוסד סיעודי, ואני כל היום  יושבת כל הלילה ובוכה ומתפללת ומבקשת, סליחה כבוד הרב

 

הרב: הרכב היה רשום על שמה?

 

ש. הרכב עדיין רשום על שמה, זה רכב לא חדש

 

הרב: אז איך הוא מכר אותו?

 

ש. לא סליחה, לא מכר, רוצה למכור, לקח את האוטו לאילת, הוא פשוט בא הנה והוא שכנע אותה ולקח אותה עם האוטו לאילת

 

הרב: כמה ילדים יש לך בבית?

 

ש. אני לבד, אני והבת,

 

הרב: איזה בת, בת כמה?

 

ש. הבת הזאת, הזאת, הבת הזאת

 

הרב: אז למה את יושבת, למה את לא טסה לאילת לחפש אותה שם

 

ש. אני אעשה כל מה שכבוד הרב יגיד לי, אני אעשה כל מה שכבוד הרב יגיד לי

 

הרב: תקשיבי, תטוסי לאילת, תנסי לאתר אותה, ובעזרת ה' שמה כשתעמדי מולה ותגידי לה את כל האמת הכואבת שלך בפנים, אני מקווה שבעזרת ה' עם הברכה שאני אתן לך שהיא תתעשת, ותגידי לה שתסתכל באתר שופר בשידור חוזר, בשידור חוזר, אשריך אשריך אשריך, אשריך, אתה יודע מה אני הייתי מצפה ממך עוד אם כבר אתה כזה צדיק? שתטוס איתה גם כן ותעזור לה למצוא והזכות שלך תהיהג דולה מאד כי אשה שנשארת לבד והבת היחידה שלה כמו כמו חטופה, כמו חטופה ביד אחרים, אני לא מאחל לאף אחד להרגיש דבר כזה, וצריך לעזור במה שאפשר לראות שלא יהיה פה מצב שחלילה ינצלו אותה לרעה ואח"כ ישליכו אותה כמו סוכריה על מקל. אז מי שיכול לעזור בדבר הזה, זה עזרה גדולה, אם תאתרו אותה משמה אז אני אוכל אולי להפעיל כמה קשרים שיש לי שם באילת אולי לראות איך לסיים את הפרשה העגומה. אם הבחור רציני שיתחתן ואם לא שיניח לה

 

ש. לא, כבוד הרב הוא לא רציני

 

הרב: אני אמרתי? אמרתי אם הוא רציני

 

ש. אני רוצה להגיד לך משהו, כבוד הרב, סליחה, הוא דיבר עם מישהו באינטרנט, הוא דיבר עם מישהי באינטרנט בחורה אקדמאית בת 26 הוא סיפר את זה לבת שלי והיא גרה בירושלים והוא הלך ודיבר איתה מתוך, מתוך המחשב שלו והוא הלך להפגש איתה בירושלים אצל אחותו

 

הרב: שמעתי, עכשיו תקשיבו טוב, מפה יוצא

 

ש. הוא צוחק על הילדה שלי וחבל כבוד הרב

 

הרב: מפה יוצאת קריאת קודש, תשמרו על הילדים מהאינטרנט, זה מכה שאין לה תרופה, יותר ממכת מצרים, תדעו לכם

 

ש. כבוד הרב, בחיים שלי אני לא הייתי באילת, אני לא מכירה את אילת

 

הרב: חללים חללים זה מפיל, חללים, עוד שנה עוד שנתיים ועוד שלש עוד ארבע זה יהיה הרבה הרבה הרבה יותר גרוע

 

ש. מי שיכול לעזור לי בבקשה כבוד הרב, שלא יהיה בזיון

 

הרב: מה אתה אומר, בחורצ'יק נפלא, כן.

 

הבחור: לא שומעים

 

הרב: אם בשביל לנסוע איתך אני כבר יכול לנסוע לבד, אבל לא משנה, בסדר אם אתה עלול להסתבך כי אתה בחור ככה עדין, אז תשאר, אז תשאר באור יהודה תשמור על הסביבה, אבל בסדר, אם יש מישהו שמוכן לעזור לאשה הזאת, בין ששומע אותי מפה, אם מישהו שומע אותנו מאילת בשעה זו, שירים טלפון למספר: 0506500666, אם יש כזה שירים טלפון ונדבר איתו. בבקשה תודה.

 

ש. סליחה כבוד הרב, זה בחור שלא עובד בכלל והוא מנצל אותה כספית ונפשית ומכל הבחינות, ואני מבקשת גם שתברך כבוד הרב שממש זה יעזור שהיא תשתחרר ממנו ותחזור הביתה

 

הרב: יש פה מישהו? מאיפה? רק רגע מאילת. הלו?

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. שלום, אנחנו גרים באילת, אני שומעת הרגע את האשה הזאת זה ממש קורע לב

 

הרב:  נכון

 

ש. אנחנו מכירים פה הרבה אנשים, ואם אפשר אולי לקבל את השם שלו

 

הרב: מה השם שלה ושלו?

 

האם: קוראים לו אלירן בן רונית מלכה

 

הרב: אלירן הבן של רונית מלכה באילת

 

האם: ואבא שלו גדעון, זה מה שאני יודעת, והבת שלי סוזן בת אסתר

 

הרב: והוא מסתובב עם סוזן משפחה?

 

האם: מזרחי

 

הרב: מזרחי, האמא קוראים לה אסתר. את יכולה לתת תיאור, גובה שלה בערך?

 

האם: של הבת? היא שער ארוך גובה ממוצע

 

הרב: ארוך שחור?

 

האם: כן, בחורה בן פורת יוסף יפה מאד

 

הרב: גובה, גובה

 

האם: גובה ממוצע פלוס

 

הרב: איפה הם גרים, את יודעת?

 

האם: בשכונה שכמון, אני יודעת באילת בשכונת שכמון

 

הרב: שכונת שכמון

 

ש. שכמון, אני גרה בשכמון

 

הרב: הנה היא גרה בשכמון, איזה רחוב?

 

האם: סמטת חלוקים 6

 

הרב: סמטת חלוקים 6 יש לך ג'י פי אס ישר לבפנים

 

ש. כן, אני בררתי את זה ב-144

 

הרב: אולי תארגני משלחת, תכנסי לשמה, תדפקו, תגידו שאתם ועד הצלה של הילדה, והאמא בוכה ושיראו מה שקורה באינטרנט בשידור חוזר, ושיחשררו את הילדה, אם הבחור לא רציני, כמו שהאמא אומרת, אז שלא יהיה פה עוול חס ושלום וקפידה של אמא שהיא במצב כזה

 

האם: הוא צוחק עליה, הוא בן 28 כבוד הרב

 

ש. רק את השם של הילדה?

 

הרב: שם הילדה סוזן מזרחי

 

ש. בסדר, ורגע היא גרה שם עם הבחור?

 

הרב: היא נמצאת עם הבחור שם עם המכונית הטרנטה

 

ש. איזה מכונית עוד הפעם?

 

האם: כן, עם המכונית הטרנטה, מיצובישי סופר לנזר לבנה ישנה

 

הרב: יחביבי את יודעת הכל, מיצובישי סופר לנקר מה עוד? איזה מספר את זוכרת גם בעל פה

 

האם: אני לא זוכרת את מספר האוטו

 

הרב: צבע צבע,

 

האם: הבעיה זה לא האוטו, רק הילדה

 

הרב: בסדר, הם יזהו את זה בחניה.

 

ש. בעזרת ה' בסדר גמור

 

הרב: בהצלחה לכם, ואם יהיה חדשות תחזרו אלינו לפלאפון הזה

 

ש. יש פלאפון לילדה?

 

הרב: יש פלאפון לילדה?

 

ש. יש יש כן,

 

הרב: מה המספר? לא כדאי להגיד בשידור, אח"כ אנחנו נקבל ותצלצלי

 

האם: אני יכולה למסור את הטלפון שלי, כבוד הרב

 

הרב: הנה היא, רגע תשארי על הקו יעבירו לך את זה בשקט. רק רגע.

 

ש. הטלפון של האמא כן.

 

הרב: בסדר, שבי

 

האם: כבוד הרב, רק ברכה, ברכה כבוד הרב בבקשה

 

הרב: בעזרת ה' אני מקווה שביום יומיים הקרובים היא תחזור בטיסה שמחה לאמא

 

האם: אמן אמן תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: כן, שאלה נוספת, כן, בבקשה שורה ראשונה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב ערב טוב כבוד הרב, שמי משה, אני הגעתי ממדינת אריזונה שבארץ אובמבה, לא עלינו, היו שלש סיבות שהגעתי לארץ, אתה הסיבה השלישית, חבר התחתן שחזר בתשובה, משפחה ולראות אותך פה, ואני רוצה לומר לך בשם כל החבר'ה בגולה שאנחנו ממש נהנים לשמוע אותך, וזה אני בטוח שהרבה חזרו וחוזרים לארץ בזכותך, ואני  מקווה בעזרת ה' אהיה חלק מהם בעזרת ה' בקרוב

 

הרב: אמן

 

ש. היתה לי טיסה אתמול, ביטלתי אותה,כרגע אפילו אין לי תאירך חזרה

 

הרב: זה יותר טוב

 

ש. זה עוד יותר טוב שמעתי על הזמרים הפסולים והייתי באוטובוס, הפעם לא שכרתי רכב, אמרתי אני רוצה להיות עם האנשים לנסוע ולהרגיש, הייתי ברכב הרגשתי שאני לא רואה את כולם, ראיתי שני בחורי ישיבה בדרך לכותל, אחד עם אזניות, שאלתי אותו אתה שומע את הזמרים הפסולים? אז הוא אומר לי כן, אני שומע, אמרתי לו אבל אתה לא שמעת שהזמרים הפסולים זה לא טוב לשמוע אותם, אז הוא אמר למה לא טוב? אמרתי לו הרב אמנון אמר לא טוב לשמוע אותם, והוא אמר טוב, זה גזרה שקשה לעמוד בה. אז אמרתי לו טוב, גזרה שקשה לעמוד אבל גדולי התורה אמרו, זה לא הרב אמנון אמר, זה גדולי התורה, הוא מעביר את מהש גדולי התורה אמרו, אז הוא אומר כן זה קשה אני שומע, אמרתי לו טוב, אז אולי עכשיו אתה יכול להבין שבן אדם חילוני קשה לו בשבת גם כן, קשה לו, זה גזרה שקשה לעמוד בה, אז לא היתה לו תשובה על זה

 

הרב: ניצחת בחור ישיבה

 

ש. ניצחתי בחור ישיבה, כן, ודבר נוסף שאני רוצה לומר, אני רוצה לקחת על עצמי ציצית

 

הרב: בכבוד, ברוך הבא. זה נקרא לטוס אל-על עם ציצית לבנה. אשריך אשריך איך אתה רץ למצוות, אייי, אריזונה, שים שים שים תברך שהחיינו.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

הרב: אני אתן לך עוד כמה ציציות, חמש לאריזונה, ועוד חמש כיסויי ראש לאריזונה, והתפקיד שלך לתת להם שישימו, ועוד חמש כיפות.

 

ש. ויש לי עוד סיפור אחד שזה ממש מפליא, שזה ממש אני לא יודע איך להסביר את זה

 

הרב: תסביר

 

ש. אני אסביר. הגעתי לארץ שבת ראשונה, אמרתי לאחותי בקדר אני לא רוצה להשאר, הילדים אולי מדליקים טלויזיה, אני רוצה שבת כשרה לחלוטין, אז אמרתי לה שאני רוצה, אני נשאר בכותל, אני לא, שבת ראשונה עשיתי במעלות, הגעתי למעלות והלכתי לבית הכנסת כמובן, אמרו לי בכבוד, פתיחת ההיכל, אמרתי טוב, יפה נחמד, זה סימן טוב. חזרתי לירושלים בשבת הבאה, הגעתי ל, הלכתי ל, עשיתי טבילה, הלכתי להנץ בקודש הקדשים בתוך הכותל בפנים, הרב ישראל אביחי צדיק גדול, והגיע שעת ההיכל והוא קורא לי עוד הפעם לפתוח את ההיכל, פעם שניה כבר, במנחה הלכתי לבית הכנסת בורוכוב איפה שאבא שלי ז"ל היה מתפלל, במנחה גם כן פתיחת ההיכל חשבתי טוב, זה כבר פעמיים שלש, שבוע שעבר עוד לפני שהגעתי לפה כבר נרשמתי לערכים, הייתי שם בסוף שבוע, היה שבוע נפלא שמירת שבת זה היה משהו שאי אפשר לתאר אותו, זה היה ממש נפלא, מאתיים חבר'ה כולם רווקים, נזכרתי באבא שלי ז"ל היה בכותל שנים שנים על גבי שנים, מתפלל במנחה כל שבת בכותל, וחשבתי עליו, ירדו לי דמעות שלא יכולתי לעצור מלפני שמע עד אחרי התפילה, וזה הפעם השניה שקראתי תפילת שמונה עשרה כל כך בדבקות שגמרתי אותה ממש אחרי שאפילו גמרו החזרה של החזן, לא יכולתי לעצור את הדמעות. כשהגיע הספר תורה, שוב פעם הרב לסרי הזמין אותי להרים את הספר תורה, ואז אמרתי לעצמי, זה מה שנקרא תן לי חודו של מחט ואפתח לך חודו של אולם, משהו כזה

 

הרב: פתחו של אולם

 

ש. פתחו של אולם, וזה אני חושב שהסיפור הזה זה צריך לתת את כל הסיבות לחזור לארץ בקרוב במהרה בימינו אמן.

 

הרב: אמן, פתחו לך את ההיכל למעלה. תהיה בריא, כל טוב ונסיעה טובה בעזרת ה' ולחזור מהרה.

 

 

ש. לא שומעים

 

הרב: לא לא אם זה חבר כמוך אנחנו בביות, אתה כבר הפחדת אותי אני לא רוצה להסתבך, לא יגידו ששלחתי אנשים, לא, עוד יותר גרוע, לא.

טוב הנה כבר קיבלנו ידיעה שיש מישהו שמכיר אותו, ובעזהי"ת הוא יגש לדבר איתו גם כן, קיבלנו עכשיו ידיעה מאילת גם כן. בסדר, ב"ה אשריך.

כן, הנה פה בחורצ'יק בכתום.

 

 

ש. שלום לכבוד הרב, יש לנו מכרה שהיא לא יכולה להביא ילדים כבר כמה שנים ואם אפשר שכבוד הרב ידבר איתה או יתן לה ברכה, אני מאמין שאם כבוד הרב ידבר איתה אז היא כן תשתדל לעשות מה שצריך, אם כבוד הרב יכול לדבר איתה בטלפון?

 

הרב: היא לא שומרת תורה ומצוות

 

ש. היא שומרת שבת

 

הרב: הבנתי, היא נשואה?

 

ש. אני מאמין שכן, זה יותר מכרה של חברים, פשוט

 

הרב: ומה אתה רוצה בשבילה, שמה?

 

ש. היא מנסה להביא ילדים כמה שנים וזה מאד

 

הרב: אני שואל אם היא נשואה

 

ש. אני חושב שכן, כן

 

הרב: אתה רוצה שאני אברך על סמך שאתה חושב שכן

 

ש. לא, לא היא נשואה, היא נשואה. היא נשואה, היא פשוט זה דרך חברים

 

הרב: כדת משה וישראל?

 

ש. כן

 

הרב: תעשה לי בירור, בחיאת. אבל שלא יעבדו עליך.

 

ש. כן, כבוד הרב היא נשואה 11 שנה

 

הרב: כדת משה וישראל

 

ש. כן, כבוד הרב

 

הרב: טוב היא נמצאת? היא על הטלפון? תביא. אבל זה לא על ווליום, איך עושים ווליום?

 

הלו?

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. שלום וברכה כבוד הרב

 

הרב: שמעתי שהתחתנת לפני 11 שנים

 

ש. נכון. פחות או יותר

 

הרב: אשרייך, מי זה היה הרב המקדש?

 

ש. אני לא זוכרת, יוני אתה זוכר את שם הרב שקידש אותנו? אני לא זוכרת באמת

 

הרב: טוב, בסדר העיקר שהוא קידש. תגידי לי את לא הולכת עם כיסוי ראש, נכון?

 

ש. נכון

 

הרב: אז תקבלי על עצמך צניעות בכל הענינים, וכיסוי ראש על הראש ואני מברך אותך פה לפני הקהל

 

ש. בלי נדר בעזרת ה'

 

הרב: בסדר גמור, גם אני אברך בלי נדר בעזרת ה'

 

ש. בלי נדר, אני אמרתי גם לשלמי שבאמת אני משתדלת לעשות כל דבר כדי שאני אעשה אותו בהמשך ולא אעשה ואפסיק, ומה שאני לוקחת על עצמי אז זה לאורך כל הדרך

 

הרב: נכון, וזה מה שאת צריכה להחליט כרגע

 

ש. נכון, אז כל דבר שאני עושה אני עושה אותו כדי להמשיך אותו לכל הדרך, שלא חס וחלילה אני אעשה משהו ובסוף אני אחזור בי

 

הרב: ברור ברור, ברור, אז בינתיים את עוד לא מבושלת אני מבין, נכון?

 

ש. אני לבינתיים רוצה, אתה יודע, אני שומרת שבת אני קוראה תהילים, אני מתחזקת לאט לאט, גם אני וגם בעלי

 

הרב: טוב, יש שתי אפשרויות, שתי אפשרויות, אם את מקבלת על עצמך עכשיו ללכת מהיום עם כיסוי ראש ובצניעות אני מברך עכשיו, אם את צריכה עוד להתבשל ברגע שתרגישי שזה בא לך מהלב אז אני אתן לך ברכה

 

ש. לא שמעתי את החלק השני

 

הרב: כי את משאירה את המקלט שמה, את הטמבלויזיה פתוחה

 

ש. לא, לא, אני לא עם טלויזיה

 

הרב: אינטרנט

 

ש. לא, אני גם לא עם אינטרנט

 

הרב: אני שומע את עצמי, תנמיכי

 

ש. אין לי מה להנמיך, אני לא עם טלויזיה דלוקה, כבוד הרב

 

הרב: אינטרנט.

 

ש. אין לי גם אינטרנט

 

הרב: אז איך אני שומע את עצמי אצלך?

 

ש. אני לא יושבת באינטרנט

 

הרב: טוב, תקשיבי, או שאת מקבלת על עצמך צניעות עכשיו וכיסוי ראש מהיום עם לב ובלי לב ומקבלת ברכה, או שאנחנו ממתינים עד שיהיה לך בלב את ההרגשה שתוכלי ללכת ואז אני אברך אותך

 

ש. אוקי, אז אנחנו נמתין נראה לי

 

הרב: גם אני נראה לי היה, אז בעזרת ה' נתבשר בשורות טובות, תהיי בריאה, ערב טוב, ערב טוב.

שאלה נוספת.

תן לי לראות את הסרט של האסונות בשביל שנחזיר את החוב.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, קודם כל אני חזרתי בתשובה בזכותך, הייתי בקנדה, שמעתי את ההרצאות וחזרתי לארץ לפני שלש שנים

 

הרב: ב"ה

 

ש. היום אני לומד בישיבה, אני נשוי ואנחנו לא מצליחים להביא ילדים, אנחנו בני 38, רציתי לעשות איתך דיל ותגיד לי מה אני צריך לעשות, אנחנו שומרים

 

הרב: שלשה דברים, שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים, אשתך חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים ומניה

 

ש. מה זה אומר מניה?

 

הרב: זה השתתפות בתקליטור העולמי התורני שאנחנו מחלקים בכל רחבי הארץ בכל בית יהודי בעזרת ה'

 

ש. יש לי אותה

 

הרב: לא האנציקלופדיה, תקליטור תורני שיהיו בו מאות ספרים של תורה שיחולקו עם מנוע חיפוש, כמו תקליטור תורני, 4000 שקל בעשרה תשלומים, ואני נותן לך ברכה

 

ש. אוקי

 

הרב: שם ושם האמא שלך ושל אשתך

 

ש. דוד בן מרגלית ודגנית בת יונה

 

הרב: תזכו לזרע חי וקיים מהרה השנה.

 

ש. אמן,

 

הרב: בשורות טובות

 

ש. רגע יש לי עוד דבר, אני רוצה לדעת מה לעשות עם קעקוע שנשאר לי מהתקופה

 

הרב: תשאיר טלפון שלך, למי שלא יודע, אני גיליתי שיש אשה בצפת, אתה תהיה הראשון שאני אנסה לראות אם זה עובד, שאומרת שיכולה להוריד אתז ה בלי מגהץ ובלי דברים שמכאיבים ובלי כלום, עם איזה שמנים או דברים מסוימים שמורחים רק, ואני לא יודע אם זה עולה או לא עולה וכמה, אין לי מושג, אבל פגשתי אותה בשויץ, ואין לי על זה ערובה, אבל אתה יכול לנסות, זה יותר טוב ממגהצים וכו'

 

ש. אני אשאיר טלפון, ומחר הרב משה הררי עובר ניתוח, ביקשו ממני מהישיבה

 

הרב: חייבים לברך בקול רם, מה השם?

 

ש. הרב יהושע שמעון בן בחריה

 

הרב: ה' יזכה אותו לרפואה שלמה והצלחה בניתוח במאה אחוז

 

ש. אמן, תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא. כן, הנה שמה למעלה.

 

 

ש. שלום

 

הרב: שלום

 

ש. רציתי לשאול אותך בקשר לגיוס של בנות, מה אתה חושב על זה בכללית?

 

הרב: אני לא חושב אף פעם, יש תורה והתורה אוסרת על בת מישראל להתגייס בצבא שלא יהיה כלי גבר על אשה, זה פסוק מפורש, החזון איש זצ"ל אמר שזה יהרג ולא יעבור.

 

ש. אוקי

 

הרב: תהיי בריאה. מאחורייך

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, טוב אני קצת מתרגשת, שניה, ככה שאלה קצת מסובכת, אני עובדת בחברה מאד מאד גדולה, שלצערי נכון להיום בתנאים הנוכחיים שלי אני לא יכולה להרשות לעצמי לעזוב, הענין הוא שאני עובדת עם בחור, שזה בחור שבעבר יצאנו  מספר חדשים במהלך שהייתי בתחילת תשובה, וכבר שנה ב"ה טיפה יותר משנה אני שומרת נגיעה כבר כמה חדשים, ב"ה, לצערי אני עומדת בנסיון מאד מאד מאד קשה במהלך הימים בעבודה,

 

הרב: קיצור בואי נחסוך לך, אני אחסוך לך, אם את רוצה להרויח את החיים אל תתגרי עם יצר הרע, אם הוא לא עוזב את העבודה את עזבי את העבודה, אם אין לך שום קשר אליו ואין לך שום כוונה להתחתן איתו, חבל על הזמן, לא להגיע למצב שאני מרגיש לפי קולך שאת לא תוכלי לעוד בזה עוד תקופה קצרה, אז לכן את צריכה לברוח כבורחת מאש ולהציל את חייך, ותמצאי בזכות זה את בן זוגך הראוי לך משמים מהרה

 

ש. אמן.

 

הרב: בהצלחה

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: כן, הנה לידך יש עוד בחורה, כן.

 

 

ש. כבוד הרב, מכירים אותי פה אנשים אני קצת מתביישת

 

הרב: אז תתחבאי, תתחבאי

 

ש. קודם כל אני רוצה להרגיע את האמא הזאת שהבת שלה ככה, הסיפור שלי קצת יותר קשה מהסיפור של הבת שלך, שלי זה כבר זכרונו לברכה, ב"ה, אני בגיל 16 בערך כבר התחתנתי, גם אותו דבר חטף אותי טטט אהבתי אותי, אל תגידי לא אוהבת אותו, אהבתי אותו, זה היה נראה לנו כאילו אהבה, וב"ה היום הרב בירך את אמא שלי שאני אחזור אני אלך על שתיים ואחזור על ארבע, באמת חזרתי ויש לי ילדה. ואני אחרי שעשיתי צבא, והיום אני חוזרת בתשובה. די בלי כפיים, טוב לא צריך כפיים

 

הרב: את נשואה היום כן?

 

ש. לא לא גרושה

 

הרב: לא הבנתי, ואת הילד קיבלת מההוא?

 

ש. כן, הייתי מהגרוש שלי כן

 

הרב: ה' ירחם

 

ש. ילדה, למה ה' ירחם? קרה מה שקרה, הכל לטובה, לא?

 

הרב: טוב אם את אומרת אז גמרנו, יאלה

 

ש. הכל לטובה, קרה, היה מה נבכה

 

הרב: לא לא, את צוחקת כל הזמן

 

ש. אז מה אתה אומר שנעשה

 

הרב: לא בסדר גמור

 

ש. לא, אתה אומר ה' ירחם

 

הרב: לא, ה' ירחם שבמקום שיבנו בתים בלי חטיפות, בלי רדיפות בלי בריחות, בלי הכל, אפשר היה לעשות את זה בקדושה ובטהרה כמו שצריך, בת ישראל או בן ישראל, להכיר עם הסכמת ההורים עד כמה שאפשר ולהתחתן כמו שצריך ואז בעזרת ה' מצליחים יותר, הסיכויים גדולים יותר.

 

ש. אוקי אז כבר עשיתי את זה וזה עבר

 

הרב: לא נורא, עבר, עכשיו לפעם הבאה שתדעי איך לעשות

 

ש. לפעם הבאה אני כבר אדע. אני באה ממשפחה מאד חילונית, לא שאני חוזרת בתשובה, אבל בדרכים שלי, כאילו נגיד אמא שלי מבשלת, אז אני, מה אני לא אוכל?

 

הרב: בטח שתאכלי, מי אמר שלא תאכלי, אבל רק מה שמותר, כן?

 

ש. אני אוכלת ומברכת , אז מה אני לא אוכל את מה שבבית?

 

הרב: תאכלי מה שמותר,

 

ש. לא כשר, כאילו היא מבשלת בשבת

 

הרב: לא, את לא יכולה לאכול מבישול בשבת, תאכלי קר, קר, קר,

 

ש. אני גם עם ילדה, אני לא יכולה להגיד לה אל תאכלי...

 

הרב: לא הבנתי, את לא יכולה להכין לילדה מראש, לא הבנתי, בת כמה הילדה? מה היא אוכלת מטרנה?

 

ש. בת שש וחצי

 

הרב: בת שש וחצי שנים?

 

ש. כן

 

הרב: נו, אז מה הבעיה, תכיני לה מראש

 

ש. מה אני אכין מראש

 

הרב: אם היית גרה לבד ואת חוזרת בתושבה, יש לך בעיה להכין מראש?

 

ש. אבל אני לא גרה לבד, ואני הפרנסה שלי לא מי יודע מה וגם לא נפתחו לי מי יודע מה דלתות, להיפך נסגרו

 

הרב: שימי פלטה, פלטה פלטה

 

ש. אין לי פלטה

 

הרב: את לא יכולה לקנות?

 

ש. אל תהיו עכשיו מתנדבים לי

 

הרב: רגע, את לא יכולה לקנות פלטה? זה לא הרבה כסף

 

ש. אני יכולה לקנות כמה עולה פלטה?

 

הרב: כמה מאות שקלים

 

ש. בסדר, אבל זה לא הקטע עכשיו של פלטה

 

הרב: זה רק הענין של החם

 

ש.  זה חצאיות שאין לי וזה עוד דברים שאין לי, וזה כל החיים עכשיו

 

הרב: את רוצה שאני אביא לך איך קוראים לו כמה חצאיות אני אארגן לך?

 

ש. לא רוצה את החצאיות שלכם

 

הרב: שלנו? זה שלך, לא שלי. אם תקחי את שלי תהיי רב.  אז עוד לא החלטת לחזור בתשובה?

 

ש. אני חוזרת בתשובה

 

הרב: איך חוזרת איך שאת רוצה

 

ש. לא מה פתאום

 

הרב: אז את אומרת לא צניעות ולא שבת ולא

 

ש. אם לא היה לי ילדה היום הייתי הולכת למדרשיה אבל יש לי ילדה

 

הרב: יכול להיות, קודם כל יכול להיות שיש מדרשיות שמקבלים עם בת

 

ש. באמת? בסדר יאלה אני הולכת, לא אל תזמינו אותי לבתים אל תעשו לי את האי נעימות הזאת, פה באור יהודה? לא רוצה באור יהודה,

 

הרב: אבל את באור יהודה

 

ש. ברחוק, אני לא רוצה,

 

הרב: רחוק אין בעיה תסעי ותחזרי, אני מוכן לבדוק את האפשרות

 

ש. עם הילדה, אפשר? עם הילדה איתי? היא תלך ללימודים ואני

 

הרב: אנחנו נשתדל לבדוק את האפשרות הזו, אבל תשובה צריך לעשות כמו שצריך

 

ש. ואיך עושים כמו שצריך

 

הרב:  תקשיבי, תקשיבי, תשאירי את מספר הטלפון אני אפנה את זה לרחל אצלנו למשרד, או שתצלצלי ישר למשרד והיא תכוון אותך, טלפון: 03-6777779, שש ותשע, חמסה שבעיות באמצע ודברי עם רחל בצהריים

 

ש. אתה יכול לברך אותי בכל זאת?

 

הרב: בטח, למה לא? מה השם?

 

ש. רגע, וגם את אח שלי

 

הרב: קודם את, מה השם?

 

ש. ה' ירפא אותך ברפואה שלמה, יברך אותך שתחזרי בתשובה שלמה, ושתזכי לבנות בית נאמן בישראל מהרה

 

אמן.

 

הרב: ואחיך? ואחיך מה עם אחיך?

 

ש. אה נכון, תמיד אני שוכחת אותו אצל הרבנים

 

הרב: מה השם?

 

ש. נירון

 

הרב: זה שם של קיסר

 

ש. הוא כמו קיסר אח שלי

 

הרב: אבל זה לא טוב, זה מרומא, את צריכה להחליף לו את השם

 

ש. אני אחליף לו?

 

הרב: כן תגידי לו, נירון בן?

 

ש. נירון בן אסתר

 

הרב: בן אסתר, ה' יזכה אותו לשוב בתשובה שלמה ולעלות במעלות התורה

 

ש. אמן וזיווג

 

הרב: וזיווג הגון מהרה

 

ש. אמן משורש נשמתו.

 

הרב: לתת לגברת שמה כן.

הנה זה עובד, רגע רגע, שניה, שניה.

טוב מספיק, תודה, כן לצערנו הרב ככה הדברים קורים כשאין התראה. אנשים צריכים לדעת שדברים כאלה מזומנים ויכולים להגיע בכל רגע, ואף אחד לא חולם על זה. לכן כדאי להיות תמיד עם בגדיך לבנים בכל עת. כן, שאלה נוספת, כן, הבחור פה שורה ראשונה.

 

 

ש. ה' יאריך ימיך ושנים טובים,

 

הרב: כן, תודה

 

ש. הרב מזכה כבוד הרבים... כבוד הרב, יש לי בן בארה"ב, אף אחד לא שכנע אותו, אף רב לא שכנע אותו בכלל, ואתה שכנעת אותו, והוא אומר אני אהוב את אמנון יצחק, והוא מתקרב והוא רוצה לעשות עכשיו עליה בזכותך, והוא מבקש ממך שאתה תברך אותו שיצליח בעליה וגם פרנסה, הוא רצה לעשות עוד מניה, הוא תרם מניה אחת, לא בגלל שהוא תרם אבל הוא רצה עוד לתרום רק תברך אותו לפרנסה ושיעלה עליה בנח, שהכל ילך ושיחזיק בתשובה

 

הרב: מה שמו?

 

ש. אבנר בן צביה

 

הרב: ה' יחזיר אותו בתשובה שלמה, יחזירו לארץ ישראל בנח ויהיה לו פרנסה טובה בשפע

 

ש. אמן, עוד שאלה כבודו, עוד שאלה כבוד הרב, חגית אורינה בת צביה שתזכה לזיווג הגון

 

הרב: תזכה לזיווג הגון מהרה

 

ש. אמן בעזרת ה'.

 

 

ש. כבוד הרב, יש לי בן שהוא בן 31 ויש לו קושי להתחתן, למצוא בחורה,

 

הרב: הוא שומר תורה ומצוות?

 

ש. הוא מתחזק

 

הרב: שיקבל על עצמו ללמוד שעתיים בתענית דיבור במשך שלשה חדשים רצוף, מה שמו?

 

ש. שלמה שלום בן שושנה

 

הרב: שלמה שלום בן ששונה ה' יזכה אותו לזיווג הגון ולתשובה שלמה.

 

אמן.

 

הרב: כן, פה הבחור בשורה ראשונה בריצה

 

 

ש. כבוד הרב שלום

 

הרב: שלום שלום

 

ש. אני רוצה בבקשה ברכה לאבא שלו, הוא בן 72 ויש לו המון המון המון מחלות

 

הרב: הוא שומר תורה ומצוות?

 

ש. לא

 

הרב: אתה יכול לבקש ממנו לקבל על עצמו לחזור בתשובה?

 

ש. לא הוא לא ישמע לי

 

הרב: אז זה לא יעזור, משום ששבעים ושתיים שנה לעמוד במרד נגד הקב"ה ולקבל מהקב"ה ברכה להמשיך עוד כמה שנים, זה כמו לעג לרש. חייבים לעשות תשובה בשביל שאדם סוף סוף עם כל הרמזים שנותנים לו גם בגיל כזה והוא לא מבין שהוא בבעיה

 

ש. לא שבת לא מעניין אותו

 

הרב: הבנתי, יש לך אנציקלופדיה שלנו?

 

ש. כן יש לי, אני ראיתי אותך, אני רואה אותך לפחות שעתיים שלש בכל לילה

 

הרב: יפה, והראית לו? אתה מוכן להראות לו?

 

ש. אין בעיה

 

הרב: תראה ואני מקווה שבעזרת ה' כמו הבן שלה אבנר שאף אחד לא השפיע אולי זה ישפיע, אז אני אשמח לברך אולי זה יועיל,

 

ש. בסדר

 

הרב: שיהיה לך בהצלחה. כן הנה פה.

 

 

ש. ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אם אתה יכול לברך את הברכות שכתובים בדף

 

הרב: בטח, מארגן הערב מבקש את אלה שנותרו על הדף.

 

ש. תודה רבה הרב, ה' יזכה אותך לאריכות ימים

 

הרב: תהיה בריא. תהיה בריא

כן, עוד שאלה לבחור שמה, רבותי מי שירצה לזכות במניה ולתרום יוכל לעשות את זה פה הערב בעשרה תשלומים, מניה של זכות שלכ ל ההפצה של מיליון שבע מאות אלף חמישים תקליטורים בכל רחבי הארץ, פרטים יש לכם בשקיות שקיבלתם מי שרוצה, ואלה שרוצים לתרום דרך הטלפון 050-6500666, כן שאלתך.

 

 

ש. אהלן ערב טוב הרב

 

הרב: אהלן אהלן

 

ש. לפני שלשה שבועות בדיוק אחותי נרצחה, בעלה רצח אותה, עכשיו דיברת על יסורים ובעצם מאז שהיא התחתנה עוד עם הבעל הראשון שלה היא עברה יסורים, עכשיו היא הכירה את הבן זוג השני שלה

 

הרב: הרוצח, הרוצח

 

ש. הבן זוג השני שלה והוא גם בעצם התחזה לדתי ואני לומד אצל אבוחצירה ואני תלמיד של הרב כדורי, וממש ספרים שרשום על השם שלו, כאילו שהוא קיבל מתנות מרבנים, וחשדתי בו ולא הסכמתי גם לא הייתי בחתונה של אחותי בעצם, למה לא רציתי שהיא תתחתן איתו, והיא הביאה ממנו שני ילדים, ומהבעל הראשון חמישה ילדים, ובעצם לפני שלשה שבועות היא נרצחה, עכשיו יש פה שבעה ילדים יתומים, ומקודם אמרת כאילו נסיונות שלאלהים, עכשיו אני בא ממשפחה ממש דתיה, כל המשפחה, ואני בעצם בשוליים, ואני מאמין שיש אלהים, אני מאמין על הכל אבל אתה יודע, כל בן אדם והאמונה שלו, עכשיו בעצם אני לא יודע איך להגיד את זה,

 

הרב: לא צריך אני מבין, אני אעזור לך

 

ש. כאילו אם לא ההורים שלי והמשפחה שלי ולא דור אחורה שהם דתיים היו, כאילו איפה אתה, אני אומר איפה אבא שבשמים שהשאיר שבע ילדים, כאילו איפה הייתי באותו רגע, אני לא מבין את זה.

 

הרב: יופי, זה אחד הדברים שאתה לא מבין ויש עוד הרבה דברים שאתה לא מבין, ואחד הדברים שאתה לא מבין שלמרות שאתה עדיין בשוליים והקב"ה לא עשה איתך שום דבר

 

ש. הייתי מעדיף שיעשה איתי ושלא ישאיר שבעה ילדים יתומים

 

הרב: אבל רגע, רגע, זה אתה מבין? הרי אם מישהו לא בסדר היה צריך הקב"ה לטפל בו, נכון? ואתה רואה שהוא לא מטפל, יותר מזה, אתה רואה יש כאלה יש כאלה שלכאורה לפעמים לא צריך לטפל והוא כן מטפל, משמע שאתה לא מבין, וברור שאתה לא מבין, והסברנו את זה היום בהרצאה, אבל אתה לא יודע מה הגלגול ועל מה היא באה לעולם

 

ש. מה, היא באה להשאיר שבעה ילדים וללכת?

 

הרב: כמו כאלה אחרים שגם כן באו והשאירו ילדים והלכו

 

ש. עכשיו אתה מסכים איתי, השבעה ילדים האלה, בעצם אנחנו

 

הרב: אבל עוד לא סיימתי את התשובה. יש כאלה שבאו וגם לא הביאו ילדים והלכו, וגם לא יודעים למה הם באו

 

ש. זה בטוח

 

הרב: ויש כאלה שהביאו ילדים והילדים הרגו אותם, ויש כאלה שבאו והביאו את הילדים והילדים היו רעים, ויש עוד כל מיני סיפורים, אבל אתה צריך להבין שהחשבון שלה קב"ה הוא חשבון מדויק, כי הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול, זה שהו אלא מגלה לך בדיוק למה הוא עושה כל דבר, זה ברור, כי הקב"ה לא משתף את אף אחד

 

ש. אבל כל היסורים האלה שהיא עברה 14 שנה ועוד

 

הרב: זה כלום

 

ש. ועוד למות ביריה במח זה

 

הרב: קודם כל שתבין זה כלום, זה כלום, למה זה כלום? משום שאיוב סבל הרבה יותר מאחותך, והוא חיפש יריה בראש ולא נתנו לו, הוא חיפש למות, הוא קילל את היום שהוא נולד, ולמרות כל זאת הוא סבל ולקחו לו עשרה ילדים בחייו, אם היית שואל את אחותך אם עדיף לה שיקחו לה את הילדים והיא תשאר בחיים

 

ש. אז בעצם היא נרצחה למען הילדים, הוא רצה לקחת ממנה את שני הילדים ואני דיברתי איתה בדיוק ביום של הרצח, דרך אגב, אמרה לי רפאל, אני אמות חיה איך שאני ואני לא אתן לו את הילדים, ופתאום בשעה שבע, אתה יודע אדם מרגיש, אנחנו חמישה, ויש לי ארבעה אחיות ואני, אני בן יחיד, עכשיו האסון קרה בשעה שבע, בשעה שבע קיבלתי דקירה ללב כאילו מישהו דקר אותי, כאילו מישהו הכניס לי סכין ללב, אבל בעצם חשבתי זה מהסיגריות, לחץ של העסק, ופתאום אחרי עשרים דקות מתקשר אלי רב של חב"ד, ואומר לי אתה אחיה של תמר? ברוך דיין האמת אחותך נרצחה, לא ידעתי בעצם איך אני מקבל את זה, אם זה באמת לא באמת, מה עושים, לא ידעתי מה ע ושים במצב הזה, אתה מבין? כאילו עוד לפני שהמשטרה הודיעו לנו

 

הרב: אין מה לדבר שהגזירה היא קשה לכל אדם ולכל משפחה, אבל אתה צריך להבין

 

ש. עכשיו אני רוצה לדעת בעצם, אני עומד עכשיו במצב שאני חצי מאמין וחצי אני לא מאמין

 

הרב: בא אני אעזור לך, אם אתה רוצה לעזור לאחותך שהקרבן הזה לא יהיה בחינם, אז שיהיה לה זכויות מהמקרה שקרה לה, ושיעמוד לזכותה לחיי העולם הבא, זה אם אתה תחליט שאתה חוזר בתשובה למרות שאתה לא מבין כל דבר. אבל אם תעשה הפוך, אז לא רק שהקרבן הלך בחינם, נהיה עוד קרבן - אתה, כי אתה תפסיד את העולם הבא. אבל אמרתי לך כבר קודם, אם היו שואלים אותה אם היא מעדיפה שהשבעה ילכו חלילה או היא ודאי שהיתה מוכנה כי על שתיים אמרת שהיא לא מכונה

 

ש. זה בטוח

 

הרב: אז לאיוב לקחו עשרה ילדים ביום אחד והוא קיבל יסורים בכל גופו וה' העיד עליו שהוא צדיק בכל הדור, אבל הוא היה גלגול של תרח אבי אברהם, והוא היה צריך לעבור את זה. ואנחנו לא יודעים בדיוק אתה סיפור של כל אחד איפה הוא מתחיל איפה הוא מסתיים

 

ש. כן, אבל אתה מסכים איתי שזה משהו נגד הטבע?

 

הרב: לא.

 

ש. שלמה לא, שהורה קובר את הילד, זה לא משהו נגד הטבע, זה לא תגיד הילד מת מפיגוע, הילד מת ממחלה, הילד נסתרות דרכי האל, אבל זה פה

 

הרב: אתה יודע, עד למקרה הזה, עד למקרה הזה שמעתי הרבה פעמים שהורים קברו ילדים, במלחמות, באסונות, ברציחות, בכבאים, כל יום, אבל זה לא דיבר אליך, למה זה לא נוגע לאף אחד, תקשיב, כשזה מגיע לבית כמו שאומרים, מתעוררים, אבל צריך להבין, הקב"ה לפעמים יש לו חשבונות עם האדם עצמו אבל יש לו חשבונות גם עם אלה שמסביב, והוא יודע מה לעשות ואת מי לעשות ומה לעשות וכמה בשביל לעורר את האחרים שהקרבן לא יהיה בחינם. החכמה היא להרויח ממקרה מזעזע ולא להפסיד עוד,

 

ש. אני לא מבין דבר אחד אני לא מבין, היא היתה עושה שיעורי תורה, לא היה לה כסף לאכול, שאלהים יסלח לי הייתי אומר לה תגידי לי, מה את עושה שיעורי תורה? אין לך כסף לאכול את בקושי מפרנסת את עצמך, אתה מבין, אני עומד במצב שאני לא יודע אם יש בכלל, אבל אני בטוח שיש בורא עולם, אבל אני לא יודע, יום אני אומר יש בורא עולם ויום עוד חצי שעה אני אגיד לך איפה הוא היה במצב הזה

 

הרב: שמעתי, בא אני אסביר לך, קודם כל אתה צריך להבין שהיא בודאי מרוצה כרגע

 

ש. בטח, היא נחה,

 

הרב: לא בגלל נחה

 

ש. אין לה שום  צרות, אין לה שום בעיות

 

הרב: נכון, לא רק בגלל הנחה, היא הכינה שיעורי תורה על חשבון הפת לחם שלה, זו זכות גדולה שאין כדוגמתה כמו יששכר וזבולון. דבר שני, היא רצתה שהילדים לא יהיו אצלו, את זה היא השיגה כי הוא ישב בכלא והילדים יגדלו עכשיו איפה שהיא רצתה אם אתם תדאגו שהילדים יקבלו את החינוך שהיא רצתה

 

ש. לצערנו הרב יש לנו סעיף בבית משפט שעוד קובע שכאילו שואלים את הבעל איפה הוא רוצה שהילדים יהיו

 

הרב: במקרה הזה אם יהיה לכם עו"ד טוב יכול להיות שיוכלו לעשות את מה שאני אומר. אבל מכל מקום, מכל מקום, אנחנו לא יכולים להכנס לחשבונות שמים לדעת על מה ולמה, אבל אני אומר לפחות שהתוצאה מזה תהיה חיובית גם לה גם לכם. הרי אם תתעוררו בתשובה אתם תסייעו לה כי היא תהיה הגורמת שגרמה שאתם חזרתם בתשובה, ואתם גם תרויחו מה שלא הייתם מרויחים בלעדי המקרה, אז כדאי להרויח בשתיים כבר, למה להפסיד? הבנת עיוני?

 

ש. מה למה להפסיד, אני לא רואה שיש המשכיות לחיים, אני עוד לא מעכל את זה שהיא מתה

 

הרב: רגע רגע חכה, עזוב המשכיות החיים אני אתן לך קלטת נקראת מבראשית שמה תראה שיש המשכיות לחיים לא רק על פי האמונה, אז זה שיש המשך לחיים זה פשוט, אל תערבב, זה שאין הבטחה על החיים זה נכון, כי אדם לא יודע כמה זמן יחיה, זה נכון אף אחד, זה מה שאני אומר כל הזמן, אין לאדם שום הבטחה, לא לעולם חוסן, אדם לא יודע מה ילד יום, ראית את האנשים עכשיו באסון, בצונאמי

 

ש. אז עם המצוות האלה, עדיף היתה מתה מתאונת דרכים

 

הרב: אנחנו לא קובעים לקב"ה, אבל שמת לב, רבע מיליון לא היו מוכנים בגלל לגלים האלה, רבע מיליון לקח דקות והם נעלמו, כמה דקות, רבע מיליון, לא שבעה יתומים שנשארו, אתה שומע מה אני מדבר? בהאיטי דררררר רעידת אדמה רבע מיליון מתו תוך דקות, אז אתה שואל על מקרה ספציפי שהוא כואב לך ולכל יהודי, אבל זה מקרה אחד, הקב"ה מזעזע את העולם שיתבוננו שאין לאדם חסיון אין לבן אדם בטחון במה שהוא חושב, רק מי שחוסה בצלו של הקב"ה, וגם זה תלוי מה הגלגול שלו. אבל מי שעשה וטרח והכין צידה לדרך מתי שירימו אותו הולך עם הצידה לדרך. אם אני צריך לטוס לחו"ל ואני הולך כל הזמן עם דרכונים, והכרטיסים בכיס והכסף וכל מה שרציתי להכין כבר שבוע לפני, אם מודיעים לי שהטיסה הוקדמה לעכשיו, אני לא נתפס בלי דרכון ובלי כלום ונתקע, על המקום הולך הכל מוכן. אם אני יודע שהזמן שלי שאול, ואני לא יודע מה הקצבה, אני דואג כל הזמן להיות מוכן שאם מגיע הרגע שמרימים את הבן אדם, אני הולך עם כל מה שהכנתי כל ימי חיי מוכן. זה החכמה, החכמה להיות תמיד מוכן, כי אתה לא יודע מאיפה זה בא לך וממי זה בא לך. אז לכן, אומר שלמה המלך ע"ה, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, כאילו אתה הולך עכשיו לחופה מוכן, לא מחכים לרגע האחרון כי אתה לא יודע מתי הוא. אז לכן אני אומר לך, כדאי שאתה למרות שאין לך בטחון מלא, ואמונה מלאה, להרויח מהמקרה בשבילה ובשבילך. ותשתדל לעזור שהילדים אכן יגדלו בחינוך תורני כמו שצריך.

 

ש. עושה את כל המאמצים

 

הרב: ה' יעזור לך שתצליח.

 

ש. רציתי בבקשה הרב שתברך את הילדים שבאמת יגדלו בדרך שהיא רצתה,

 

הרב: ה' יזכה את כל הילדים של

 

ש. תמר בת מזל

 

הרב: שיגדלו צדיקים יראים ושלמים ולא יראו שום צער

 

אמן.

 

ש. תודה.

 

הרב: תהיה בריא.

 

כן, אני  מסים אתכם יהודים יקרים, אהבתי להיות אתכם, הייתם נחמדים מאופקים סבלנים ואני אחלק לכם קצת מתנות לסיום ונתראה בפעמים הבאות בעזרת ה' יתברך.

19-01-11

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט