close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

close
:embed code

ניתוח הדיון בבית הדין של הרבנות נגד הרב שלמה מחפוד וכשרות 'יורה דעה' חלק ח'

תאריך: ליל שישי ט' תמוז תשע"ה 26/06/2015 שיעור מבית מדרש 'קהילות פז'

הרב אמנון יצחק: "ערב טוב! בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירויח,

הדברים שנאמר כאן, לא יהיו קלים לאוזן שומעת, אנו מצטערים! אבל זוהי המציאות החמורה שמאירה באור נגוהות, את חשכתו של 'מארי מחמוד' מאכיל הנבלות והטרפות.

לפני כן, ניתן אחד מהצידוקים לפירסום כל הדברים שאנו מפרסמים, ב'אור הנר' בסדר עבודת היום - מובא בספר "הדור האחרון" (עמ' שע"א):

"אחיי! אם תראו איש אחד, שעובר עבירה אחת בתמידות, ואינו שב על איוולתו, רק הוא "כְּכֶלֶב שָׁב עַל קֵאוֹ" (משלי כו, יא) אף שעוסק במצוות אחרות, אף על פי כן; הרחיקו את עצמכם מעל פתח אהלו! - כי הוא מסטרא אחרא רחמנא לצלן. ואין לו חלק באלקי ישראל ובתורתו. והוא מנודה משני (2) עולמות! כי על עשרים וארבעה (24) דברים מנדים, ובתוכם: העובר על דבר אחד מדברי סופרים. ואין צריך לומר מדברי תורה. ומוטל עליכם: להרחיקו מגבולכם, ולפרסם חטאיו - למען לא ילמדו מדרכיו".

הרב אמנון יצחק: בדיוק כמו שאומר ה'שערי תשובה' וה'חפץ חיים', כמו שהבאנו בשיעור האחרון 'גדרה'.

'אור הנר' "ובאם לא תשמעו - יהיה הקולר תלוי בצואריכם! ואם לא תשמעו; לפרסם אותו, את חטאיו, להרחיקו מגבולכם, - למען לא ילמדו מדרכיו, אם לא תשמעו - יהיה הקולר תלוי בצואריכם!. ואל תאמרו: כי זהו לשון הרע! כי זה לשון 'המאירי' אחד מהראשונים בשבת דף מ': "וכבר ידעת שלשון הרע מגונה ביותר! ומכל מקום, כל שמספרו כדי להבאיש מי ששמועותיו רעות, ומספר בגנותו - כדי להרחיק אחרים מעליו, שלא ללמוד ממעשיו - תבוא עליו ברכה! ואף בעבירה של דברי סופרים מותר לקרותו "עבריין", ולספר בגנותו! שאלמלא דברי סופרים - אף דברי תורה אין מתקיימים, והנוגע בהם - כנוגע בבבת עינו של התורה!".

הרב אמנון יצחק: אז עד כאן, בשביל שתדעו שאין בזה לשון הרע, אלא מצוה רבה לפרסם! לא רק אני, אלא גם אתם. וחובה! ואם לא - הקולר יהיה תלוי בצוארו של מי שלא יפרסם וירחיקו מעל כל גבול ישראל.

ואם פה כתוב על 'דבר תורה אחד בתמידות', פה זה כבר ארבעים (40) נכון לפרוטוקול, ומאז חמישים וארבע (54) שנה!

הפרוטוקול היה בשנת תש"ס (2000). "בחמישי בשבת תשעה עשר (י"ט) יום לסיון התש"ס", עברו עוד חמש עשרה (15), כבר חמישים וחמש (55) שנה שהעבריין הזה מארי מחמוד עושה את מעשיו! וכמו שתשמעו.

הדיון היה לבקשת הרב בקשי דורון, אז הרב הראשי לישראל, "בבנין הרבנות הראשית לישראל, נוכחים: הרבנים הגאונים: הרב גליקסברג שלמה משה עמאר והרב שמואל אליהו".

"בסיעתא דשמיא כ"ג אב התשס"א הנני להודיע, שהוועדה לא המשיכה בעבודתה, כי לא נדרשה לכך, ועל כן גם לא הסיקה מסקנות, ומשני (2) הצדדים פנו, ואמרתי: ש'לא הוסקו מסקנות'. ומשני (2) הצדדים נדרשתי למסור הפרוטוקול, ועל כן אני מוסר צילום נאמן למקור, לכל אחד (1) מהצדדים, בלי שינוי או תוספת כלל ועיקר. ולראיה מהימנא, באתי על החתום ביום הנ"ל שלמה משה עמאר".

מכירים אותו? כן? אז זה... מפה הגיע לידי הפרוטוקול בכתב ידו של הרב עמאר, אנחנו הדפסנו אותו לנוחות כדי שיהיה קל לקרוא, אבל יש באתר את המקור.

"הופיע כבוד הרב שלמה מחפוד, וכן הופיע הרב אפרים מדמוני השם ישמרהו ויחייהו".

מעכשיו, אני לא אקרא לו 'הרב' ויהיה לכם מובן: כי צריך לפרסמו, ואת חטאיו, ולהשמיצו בכל מקום! כדין הרמב"ם, והשולחן ערוך, וכל הפוסקים. אז תצטרכו להתרגל לזה… מצטער! זה הדין.

"ובכן, הופיע הרב אפרים מדמוני: "אני בודק חוץ אצל מארי מחמוד, במקומות שונים, אני כבר מסרתי מה שיש לי לרב רפול". זאת אומרת, הוא ממעט לדבר, הוא לא רוצה לפתוח את כל היריעה, והוא כתב הרבה דברים, אבל בקצרה הוא אומר: "הייתי עובד שם, וראיתי שסירכות קלות - היה עושה אותם חָלָק!". סירכות, זה טרף! לפי מרן "והוא היה עושה אותם חָלָק", זאת אומרת: הוא האכיל נבלות וטרפות! וזה עשה כבוד מארי מחמוד. "ואני כתבתי את דברי לרב רפול, ואני מכבד את מחמוד, ועושה מעשי לשם שמים, ואני סובל קשות! בגלל התוכחה הזאת". בעצם זה שהוא הוכיח אותו, הוא נודה וסולק וגורש!

"לשאלת בית הדין"

פה, אתם בדרך כלל תשמעו 'שאלת בית הדין', לא שומעים את השאלה, אבל מהתשובה תצטרכו להבין מה היתה השאלה, כי בפרוטוקול מציינים את עיקרי הדברים, לא את כל הסיפור.

אז… "לשאלת בית הדין הוא עונה: "שחטתי במקומות רבים; אירנלד והולנד, שם כשר רגיל חָלָק" רק עם הרב מחפוד הוא שחט, "יצאתי עם מחמוד קרוב לשלוש (3) שנים, לפחות שנים עשר (12) פעמים שיצאנו" הכוונה לחוץ לארץ, לחודש "לפחות בהתחלה הייתי שוחט ובודק פנים" בודק פנים, זה מי שבודק את הריאות, ושמה קובעים אם יש סירכא או לא, אם זה טרף או לא, מסמנים, וזה עובר לבודק חוץ, שהוא מאשר באמת וכו'. והוא רואה גם, אם לא נשמט מעיניו של הבודק פנים איזה דבר, שחלילה זה עדיין טרף, והוא לא שם לב.

"בהתחלה הייתי שוחט ובודק פנים, ואחר כך לפני כשנתיים מינו אותי בודק חוץ". "לשאלת בית הדין: אם רק סירכות קלות? או גם גדולות?" כי הוא אמר קודם "ראיתי שסירכות קלות עושה אותן חָלָק", אז בית הדין שואל: "האם גם גדולות"? -"כבר כתבתי" זאת אומרת, הכל כבר כתוב לפניכם. "בית הדין קרא לפני הנוכחים ממה שכתב העד מדמוני. ואמר: "כבר רשמתי את הדברים, ואיני רוצה להוסיף". "לשאלה משיב: למדתי שוחט ובודק אצל הרב בן ציון חוכימא, עופות והתמחות סכינים ובקר אצל הרב גריידי". "איפה ראית חָלָק? אצל מחמוד. לשאלה: האם מה שראית אצלו, כשלמדת אצלו, זה לא מה שראית באורגוואי? תשובה: "לא רוצה להוסיף. ולא יודע אם גם במקומות אחרים עשו חָלָק כגון אלו… מאז שהערתי למחמוד - נהפכתי לשונא שלו משום מה! כשכל כוונתי היתה לשם שמים! וסילק אותי מהצוות שלו, יצאתי מהרבנות, אך פחדתי להציע עצמי".

"לשאלת בית הדין: במכתב כתבת, שאתה כותב את התלונה על פי בקשת הרב שלום כהן, והראשון לציון הראב"ד שליט"א, מתי דיברת עם הרבנים? -  מזמן כתבתי, ואם לא היו מפטרים אותי, הייתי ממשיך לעבוד ולהעיר, ואם לא היו מתקנים, הייתי מפטר את עצמי - אם לא היו מתקנים את המצב. לשאלה, אומר: היינו משתדלים עוד ועוד, ואם לא היה עוזר, הייתי מתפטר. לשאלה: הייתי בודק חוץ, ומחמוד היה מחליף אותי". זאת אומרת, כשהוא היה בודק חוץ, אז הוא היה מחליף אותי. "לשאלה משיב: באתי להחליף את מחמוד, וראיתי שהחתים חָלָק, כשהיה על אותה הבהמה הערה מהבודק פנים". אם יש הערה, פירושו של דבר זה טרף! והוא הפך את זה לחָלָק. "ויתכן" הוא אומר, שמחמוד "מרוב חוכמתו יודע להבחין… שאלתי, ואמר לי: 'על פי הדין מותר!'" שאלתי אותו: איך אתה עושה את זה? אז הוא אמר לי: על פי הדין מותר "לשאלת בית הדין: אם כן מה היא תלונתך?" הרי הוא המומחה והוא הקובע מה חָלָק? ואתה אומר ש'ברוב חוכמתו' "העד השיב: שעובדה, שבגלל תוכחת - פיטר אותי!" אם זה שאלה לגיטימית, אני לא מבין! נגיד ואני שואל שאלה, זה סיבה לפטר אותי? אבל אם אני מעיר שזה טרף, אז זה יותר מדאי, אז זה יותר מגזים. אתה מבין? זה יותר מדאי מפריע בעבודה! בית הדין: אם כן היה לך להתלונן על הפיטורין ולא על הכשרות? "העד, שאלתי לאחרים: אם זה נקרא חָלָק? ואמרו לי: "שלא!". זאת אומרת, הוא לא סמך על עצמו, כי הוא אמר לו: 'על פי הדין'. אז הוא שאל אחרים, ואמרו לו: אין דבר כזה! זה טרף. "ומנוע מלומר מי אלו…".

אתם תראו, שכולם פוחדים פחד מוות ממנו! "ומנוע מלומר מי אלו". - "אני מנוע מלדבר, איימו עלי! מי איים עליך? - כל מיני אנשים איך איימו? -לא כדאי להוסיף, זה בגדר חמירא סכנתא מאיסורא!" זאת אומרת, עד כאן זה עדותו בקצרה.

יש לי את ההקלטה שאני אשמיע בימים הקרובים מה שהוא דיבר איתי, וסיפר לי את הכל, חוץ ממה שהקראתי את העדות שלו בכתב והיא נמצאת באתר, אבל פה זה בקצרה, אז נסכם את דבריו:

 "אני בודק חוץ אצל מחמוד במקומות שונים. סירכות קלות - היה עושה אותם חָלָק במקום טרף בהתחלה הייתי שוחט ובודק פנים, ואחר כך לפני שנתיים מינו אותי בודק חוץ. מאז שהערתי למחמוד נהפכתי לשונא שלו משום מה. באתי להחליף את מחמוד וראיתי שהחתים חָלָק, כשהיה על אותה הבהמה הערה מהבודק פנים שאלתי לאחרים אם זה נקרא חָלָק? ואמרו לי: שלא. אני טוען עדיין שהיו ארבע מאות (400) כבשים לשעה. אני מנוע מלדבר, איימו עלי. תשובה: לא כדאי להוסיף, זה בגדר חמירא סכנתא מאיסורא.

דרך אגב; יהודה אלחרר, זה שדיבר ב'שידור ישיר', מאויים עד עכשיו בטלפונים - שירצחו אותו!

(אני עכשיו, ככה, אני אומר את מה שהוא אמר, אני לא אומר את כל מה שהוא אמר, אני אומר קטע, ואני מעיר עליו, עוד קטע שהוא אמר, ומעיר עליו, בשביל שמיד תשמעו את ההערות - על המקום).

הרב שלמה מחפוד "לפני כשנה, כשהתחלתי להלחם עם יצחק עובדיה על המונופול בכשרות, במצות ובאתרוגים", זה תחילת עדותו, התשובה שלו למדמוני: "לפני כשנה" תשמעו טוב! מה הוא אומר: "כשהתחלתי להלחם עם יצחק עובדיה על המונופול בכשרות במצות ובאתרוגים" ואז אני שואל שאלה: להלחם עבור כסף? היכן הבטחון?! ושאין אדם נוגע במוכן לחברו? ולהלחם על המונופול?! כולו תאב בצע "אז נתן הוראה, להוריד אותי מהעץ" ככה הוא מעיד. יש אסמכתא, או עדות? אתה אומר "להוריד אותי מהעץ" אז אתה מבין שטיפסת גבוה משיעורך! "ואז אפרים ואלון היו מסתודדים ומדברים ביניהם" האם זוהי הראיה שלך להורדתך מן העץ? האם הינך קורא מחשבות? אז מה אם 'הסתודדו?' מה זה? סרטון מתח? "ופתאום! שלח מכתב להרב שלום כהן, שאנו שוחטים ארבע מאות (400) כבשים לשעה בלי בדיקת סכינים כדבעי" "ופתאום!" ? פתאום? הרי לדבריך זה היה מהלך מתוכנן ומתבקש, הרי אתה התחלת! כדבריך "להלחם ביצחק עובדיה" בשביל הכסף! אז מה אתה רוצה? שהוא לא יגיב? "ופתאום!"? "וזה לא נכון" מה שהוא אומר ש… "כתבו לרב שלום כהן ששוחטים כבשים ארבע מאות (400) לשעה בלי בדיקת סכין כראוי - זה לא נכון…" זה לא נכון?! זה לא נכון? אני שואל: רבים העידו נגדך בזה, ויש סרטון שאתה שוחט שבע (7) כבשים בדקה (60 שניות)! וזה עוד באיטיות לפני המצלמה, מבלי לבדוק סכינים אחר כל כבש וכבש, שזה יוצא ארבע מאות עשרים (420) לשעה (60 דקות)! ראינו את הסרטון פה שהקרין אותו הרב רבין, אז לא היתה בדיקת סכינים כל חמש (5) החליפו סכין ושמה ראינו את המהירות, ספרנו לפי שעון, כמה? שש-שבע (6-7) כבשים, זה ארבע מאות עשרים (420) בשעה (60 דקות)! וזה עוד כשהוא מחייך ומצטלם ו… נו? אז למה אתה אומר ש"זה לא נכון" מה שכתבו? כאילו זה בלתי אפשרי? והוא מוסיף בעדות "ויש צוות של שמונה עשרה (18) איש!" בשביל מה כל כך הרבה? האם בגלל שחלק רק מסתכלים עליך, והאחרים משגיחים על אלה שלא יודעים כלום כדבריך ודברי עדיך… תיכף תשמעו דברים שלא תשמעו בימי חייכם! "ויש עדויות" הוא אומר… היכן העדויות? רק מילים. אף אחד (1) לא העיד על כמות הצוות שיצא! המקסימום שציינו שהיו איתך שלושה (3) אנשים! כל העדים שהוא הביא, אין אחד שאמר שהיו יותר משלושה (3) איתו. "ויש עדויות מראשי צוותות, שהשחיטה לא עלתה על מאתים וחמישים (250) כבשים לשעה" זאת אומרת, הוא מבין שאם יש שחיטה יותר ממאתים חמישים (250) - אז זה בעיה כשרותית חריפה! אז אם אנחנו נתפוס אותו שהוא באמת שחט ארבע מאות (400) – אז גם הוא שקרן! וגם הוא מאכיל נבלות וטרפות! כי מה האיסור ארבע מאות (400)? למה אתה מדקדק לומר מאתים חמישים (250)? כי הרבנות לא מרשה יותר ממאתים חמישים (250), רק הבד"ץ שלו מעופף! עושה כפול!! אבל הסירטון שלו שהוא הצטלם - מעיד הפוך! וזה כמו שהדרכת אותם, את העדים שתשמעו אחר כך, שהוא הדריך אותם:

שאחד אמר: עד מאתים חמישים (250) הם היו שוחטים. והשני אמר: שמחמוד אמר לו להוריד למאתים חמישים (250). אבל הוא לא אמר מכמה לרדת? אז אם לעלות או להוריד? צריך לבדוק את העדים האלה גם כן…

ובינתיים אף אחד (1) מהבית דין לא שואל שאלות אלו כלל! מה שאני מעורר כאן, אבל את מדמוני – שאלו שאלות יפות. פה, בינתיים מחמוד מדבר – אף אחד (1) לא עוצר אותו…

 "שבאשר לטענתו שעשינו חָלָק גם מה שהיה הערה מהבודק פנים, זה אמת", ואי ואי ואי! פיו הכשילו! מודה שטרף הפך לחָלָק! שהרי ידוע שכל מקום שיש הערה על הפתק זה לא חָלָק למרן, וזה טרף לספרדים! וכפי שהודה לי בפני בביתי על ה'סינטה' שהגיעה ל'אלגאוצ'ו' שעוד נזכיר אותה בהמשך! "יש דברים שהבודק פנים מסמן - ואינו כלום!". אז מה הוא סימן? הוא מסמן – אז הוא הרגיש, היה לו הרגשה של משהו, של סירכא, או נגיד אפילו ריר כל שהוא, משהו כזה, אז הוא הרגיש, והוא סימן מה שהוא הרגיש! אומר "זה אינו כלום!". מה זה? עם הארץ! אז אם אתה שמת מישהו שמסמן מה שאין פה משהו! אתה מינית עם הארץ להיות אחראי, והעם הארץ הזה כבר שבע (7) שנים! שבע (7) שנים איתך, ואתה עדיין צריך להתערב בהחלטה; אם הוא יודע או לא מה שיש לפניו? מה, הוא לא יודע לשאול לבד, לברר את הספק? שהרי, אם הכריע שזה טרף על הכתב: אין מקום לשאלה! הלא הוא צריך להיות בקי בשבעים (70) טרפיות! "ואני המחליט!" זאת אומרת לפעמים הבודק פנים מסמן ואינו כלום – "ואני המחליט!". "ואני ארבעים שנה (40) שנה במקצוע, ויודע לפסוק!". אז אני מודיע לך מר מחמוד, אני מצטער, אבל הרב הגאון נסים קרליץ שאמר בפירוש! שאינו מחזיק ממך פוסק כלל! אמר: "הוא מוהל טוב… הוא שוחט…" -     בזמנו, "אבל לא פוסק!". זה אמר הרב נסים קרליץ לחבר הועדה שלך שמינית הרב אלעזר נידאם, וכך גם העיד משה רצון בשם הרב שמואל דרור ז"ל: שאתה לא פוסק. אז אל תתהדר בנוצות לא לך…

"ואי אפשר להביא אחד (1)"… כך הוא אומר להם בבית הדין… "שהוא שבע (7) שנים בשחיטה - כנגד רב פוסק". אז אם אני אומר שמה שהוא סימן – זה כלום! זה לא טרף, זה חָלָק! זאת אומרת הוא התבלבל אחרי שבע (7) שנים! מטרף לחָלָק?! לא יודע להבחין… אז הוא אומר: "מה אתם מביאים לי אחד (1) שהוא שבע (7) שנים, ואני ארבעים (40) שנה!…'. "ואת הדברים האלו אמרתי לו שם, והוא לא ענה כלום". איייי… אחרי שבע (7) שנים עדיין לא יודע כלום? או שהרגלת אותם שיש תמיד ספקות - כדי שאתה תכריע תמיד לקולא, ותכשיר נבלות וטרפות לחָלָק?! "והרי אני לימדתי אותו בדיקת חוץ", אתה לימדת אותו בדיקת חוץ? אז אלה התוצאות?! שאחרי כל זאת, ואחרי שבע (7) שנים הוא לא יודע כלום??? אוי למלמד כמוך! ואוי למי שיסמוך על הבחירה שלך, או על התלמידים שלך, או על השוחטים שלך, או על הבודקים שלך!. אם זה התוצאות אחרי שבע (7) שנים! שהוא עובד איתך! שנים עשר (12) פעם יצא איתך לחו"ל! והוא כותב לך דברים, כטרף - והוא לא מבין שזה חָלָק גמור…

"ואי אפשר לטעון שעשיתי כשר לחָלָק", למה אי אפשר לטעון? הנה, מעידים עליך! למה "אי אפשר לטעון"? אז מה כן עשית? "ותקראו דברי ראשי הצוותות…" איזה? שלא באו להעיד. "ותקראו את דברי ראשי הצוותות…", "ותקראו"… הם לא באו להעיד… הם רק כתבו מכתב… הם לא באו! ואתם יודעים, ש… מה שכתוב – זה לא עדות! וגם עדות שמיעה, זה לא עדות. רק עדות ראיה – זה עדות. אז "תקראו". "שעבדו יחד איתי! יד ביד!", שמעתם איזה הגדרה? הרב לנדא יגיד: 'איתי עובדים ראשי צוותות יד ביד'??? הרב רובין יגיד: 'יד ביד'??? הבד"ץ יגיד: 'יד ביד'??? למה צריך אותך 'יד ביד'??? אתה הרב הפוסק, ואתה צריך 'ראשי צוותות שיעבדו איתך יד ביד'! דהיינו; שכל ראש צוות יהיה צמוד אליך יד ביד?! אם כן, מה מעשיו? ומה תפקידו של זה? אם יהיה צמוד אליך יד ביד? כהכנה… רק להעיד לטובתך בבוא מועד החקירה! אף אחד מראשי הכשרויות לא נידון ברבנות הראשית מעולם! לא רובין, ולא לנדא, ולא הבד"ץ, ולא האחרים… רק מארי מחמוד…

"וגם מעולם לא עמד איתי בשולחן ביחד", הוא אומר שמדמוני מעולם לא עמד איתו בשולחן יחד. למה? למה הוא… למה הוא לא? כי הוא לא ראש צוות? אך בעדים שהבאת, שנשמע בסוף, היו רק בודקי פנים או חוץ, ולא ראשי צוותות כדבריך! אולי חששת שלא ילמד חלילה להיות פוסק כמוך? או שמא הרוצה לשקר - ירחיק עדיו?! למה? זה יותר מדאי דתי… אתם יודעים איך הוא היה קורא לו למדמוני? היה קורא לו 'רבי טרפון'! למה רבי טרפון? כי הוא היה מטריף הרבה, אז הוא היה קורא לו רבי טרפון! אתם שומעים? עוד לוקח את שמו של התנא הקדוש לזילותא! כאילו זה לא שבח… רבי טרפון! זה אדם שמטריף! במקום להעביר אותה… מטריף! רבי טרפון… "רק בהתחלה לימדתי אותו כך לבדוק, וכך לבדוק, וציויתי לראש הצוות - שישים עליו לב". כמה זמן לימדת אותו לפי דבריך? מה, הוא לא נבחן? לא עבר אפילו קורס מזורז? ומה זה ששמת עליו 'בייבי-סיטר'?! שישים עליו לראות אחרי שבע (7) שנים אם יודע מה עליו לעשות? בן אדם שבע (7) שנים איתך! שנים עשר (12) פעם יצא שוחט, לימדת אותו, הכל! הכשרת אותו, ובסוף אתה אומר שהוא לא יודע כלום, ורק לימדת אותו זה כך וזה כך, ושמת עליו מישהו… כל הזמן! "הריאה חָלָקה, ויש לפעמים בעיות אחרות של ריאות".

לשאלת בית הדין: איך מינית אותו בודק חוץ? רק על סמך פעם אחת (1)! שהראית לו בלי שימוש כראוי? זאת אומרת, אדם לא יכול להיות בודק חוץ אם הוא לא שימש, קודם כל צריך ללמוד את זה הרבה שנים! ואחר כך צריך לשמש בזה, זאת אומרת לעבוד לעבוד לעבוד לעבוד, לעשות שימוש תחת מישהו שכל הזמן… עד שהוא יהיה בקי, ויתנו לו רשות! אז הם שואלים אותו: איך מפעם אחת (1)! שהראית לו, נתת לו לעלות? בלי שימוש כראוי! זה הבית דין שואל אותו. תשמעו מה התשובה: "כי יש על ידו ראש צוות כמו הרב ענתבי ועמרני". ואני שואל: אז למה לשים חסר ידיעות, שעובד שבע (7) שנים! כשגדול על גביו? תשים את ענתבי, ועמרני, ותשלח אותו הביתה! חבל על המשכורת, ועל הנבלות והטרפות. כך מתנהל בד"ץ "יורה דעה". וראש הבד"ץ - עם תשובות של ילד בגן! שנתפס בעת קלקלתו, ושולף תשובות טיפשיות, שעדיף היה לשתוק!

"על פי רוב, אני עמדתי על השולחן, עם הבודק חוץ של הרבנות". אתם שומעים? לאיזה צורך? מה לך ולכשר בכלל? מה לך ולרבנות? אתה בד"ץ! הלא אתה צריך להתרחק מן הכשר! כי הכשר הוא טרף למרן?! אז מה זה שאתה אומר: "אני עמדתי על השולחן עם הבודק חוץ של הרבנות"? "ומה שסימן הבודק פנים בדקנו על השולחן, ואפילו רירים לא העברנו לחָלָק!", וכי רירים מותר להעביר? שאתה אומר "ואפילו רירים לא העברנו!" זה ממש לומר: 'ואפילו טרף לא העברנו' "ולפעמים הייתי בודק גם כשר ומסמנים כשר, כשהיה לחץ הייתי עוזר להם" מה לך? אתה בד"ץ ואתה עוזר לרבנות! לעשות כשר? "ולפעמים הייתי מסמן להם את הכשר" פתאום יש לך זמן להשתלט גם על הכשר, לא מספיק שאי אפשר להספיק במאה שלושים (130) ראשי בקר בשעה (60 דקות) להשתלט, יש עוד זמן לטפל בכשר? או שאתה נמצא ליד "הכשר" שזה טרף, כדי לעזור להעביר אותם גם לחָלָק, כפי שמעידים שוחטיך? כי מאה שלושים (130) ראש זה לא מספיק לך כדי לעמוד בכמות שחיטה של שלושת אלפים חמש מאות (3,500) ראש! כנגד מאה (100) ראש, שהרב לנדא הצליח לעשות באותו זמן שלך, כפי שהעיד נגדך בקלטת שהשמענו באחרונה, ונמצאת באתר.

"ואולי טעו, כשבדקתי כשר; וחשבו שאני עושה את זה חָלָק, אולי, אני לא יודע!". למה הנחת מקום לטעות? הרי אפילו על שולחן שאוכלים עכשיו בבית, ביום חול, בשבת, אם בן אדם אוכל חלבי, ורוצים לשים בשרי, אי אפשר לאכול על אותו שולחן. צריך להרחיק זה מזה, צריך לעשות היכר גמור, צריך לעשות על שולחן אחר, הכי טוב לא לאכול על אותו שולחן, אם אין ברירה אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל במקום שלא יבוא לעולם לידי בלבול וטעות! אתה הולך נדבק כל הזמן ליד הכשר?! למה? כי ככה אפשר להעביר, ולהחליף פתקאות, ולסדר את הכל… כמו שמעידים פה העדים! "ואולי טעו, כשבדקתי כשר, וחשבו שאני עושה את זה חָלָק, אולי, אני לא יודע".

אתם יודעים, 'מודה במקצת - חייב שבועה'. אז לך, לא תהיה בעיה להשבע, שהרי אתה עובר על השבועות שנשבעת לקב"ה;

א.       טרם ביאתך לעולם,

ב.       גם השבועה במעמד הר סיני שנשבעת לקיים את כל דברי התורה הזאת!

ועליך נאמר: "ארור! אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, וענו כל העם: "אמן!"

"הנקודה היא, שקשרו קשר עם "אשפר" - כדי להפיל אותי בכשרות: יצחק עובדיה בעל המפעל "אשפר", ויצחק אלון גיסו, והעד הזה מדמוני, קשרו קשר כנגדי". שקרן! הרי אתה אמרת עכשיו לפני דקות בבית הדין בלשון הזה: "לפני כשנה כשהתחלתי! כשהתחלתי! להלחם עם יצחק עובדיה על המונופול בכשרות; במצות ואתרוגים, אז נתן הוראה, להוריד אותי מהעץ" אז מי נלחם במי? ומי קשר קשר נגד מי?! הרי אתה אומר פה עכשיו בבית דין אחרי כמה שורות, ש"קשרו קשר עם "אשפר" להפיל אותי בכשרות"! אתה פתחת כשרות אחריהם! אתה עשית להם את כל העוולות! אתה גנבת להם את הלקוחות אתה גנבת להם בקר! אתה עשית את כל העבירות ואתה אומר ומצטדק כאילו הם עשו לך כשאמרת במו פיך! שאתה התחלת את המלחמה! אחר כך, הוא "מציג מכתב של יצחק אלון שמכחיש עדותו של מדמוני, ואין שם תאריך".

המכתב הזה הוצא בלחץ! ותרמית!! כפי שתבוא עדותו בהמשך של יצחק אלון. "וכל זה הוא שם רע בלבד! חשבו שישיגו את המטרה…" אכן, יש לך שם רע מאד מאד! ואין עוד מי שהעידו כנגדו מאות; שוחטים ורבנים וראשי ישיבות בעולם! כנגד עבריינותו בשחיטה כמוך! ומצוה לפרסם מעשיך הרעים בכל העולם כולו! כפסק הרמב"ם וכל גדולי הדורות! "ולגבי סדרי עבודה, יש כאן דו"ח של ראשי הצוותות, 'אטו ברשיעי עסקינן?!' הוא שואל שאלה מתמיהה! וכי עוסקים פה ברשעים?! הנה, יש פה דוחות… אכן ברשע גדול מבלעם הרשע עסקינן! כן, 'שותפו של עמלק!' "כשר שבטבחים" – זה מה שאתה חושב שאתה… עליך נאמר בגמרא: "שותפו של עמלק!"

לשאלה, הוא משיב: "בצוות, יש כאלה שלא מסתדרים, העד מדמוני, לא היה מסתדר עם סינואני, ועל כן הוצאנו אותו מהצוות, ולא בגלל התוכחה". זאת אומרת הוא פיטר אותו, אבל הוא אומר: לא בגלל שהוא הוכיח אותי שאני מאכיל טרפות! אלא זה הוא עשה בגלל שהוא לא מסתדר עם סינואני, אז למה לא זרקת את סינואני? למה זרקת את מדמוני? אה! תקשיבו טוב! בעדותו ותצהירו של מדמוני לרב שלום כהן העיד; שישי סינואני ומחמוד, שהו בחדר אחד, ב'סנטה אנה' שב'אורגואי' וסינואני הכניס מסרטה לצפות בסרטים! חוץ מהטלויזיה שהיתה בחדרו עם מחמוד! הוא ישן איתו ביחד! נגד תקנון הרבנות. אתם שומעים? הבד"ץ יותר גרוע מהרבנות! הרבנות לא מרשה. כי שוחט שרואה טמבלויזיה - הוא פסול לשחיטה, הוא לא ירא שמים! חייב להיות ירא שמים, אז גם מחמוד פסול! בלי הנבלות והטרפות, עצם זה שאתה שוהה במקום אחד ונותן לכזה שוחט שישחט! זה נגד התקנון של הרבנות! ומחמוד לא הוכיחו על כך, למרות התוכחת של מדמוני שאמר לו: יש לו טמבלויזיה ויש לו זה, ובחדר שלכם! האם לזה יקרא "לא מסתדר עם סינואני"? אלא, פירוש הדברים: שמחמוד מסתדר עם העבריין סינואני, שעושה נגד הדין וההלכה בחדרו שלו! ולא מסתדר עם מדמוני - שמעיר לו כדין וכהלכה כמו השולחן ערוך! עכשיו הכל ברור למה הוא פיטר אותו; הוא לא צריך אנשים שהם 'רבי טרפון'… הוא צריך אנשים לא יראים… עם טמבלויזיה, עם סרטים - כאלה הוא צריך… שלא יגידו שום דבר!

ופה בית הדין קיבל הפסקה עושה הפסקה; על מה הם מתייעצים? "מתייעצים פנימית על ענין האלימות והאיומים"

-        של מחמוד!

כולם פוחדים להעיד בפניו! כולם פוחדים להעיד בפניו, כבר שמענו את זה מהועדה, שלא הלכו להעיד אצל הרב קרליץ, וחשש 'סכנתא חמירא מאיסורא!' שמענו שאיימו באקדחים! וכו' וכו' יש כבר את ההקלטות באתר. הרי זה בושה וחרפה! עבריינות לשמה. כולם מתלוננים נגדו על איומים ואלימות; הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה קרא לו 'מאפיה!' יש לי הקלטה של מחמוד, שאומר: ש"הרב עובדיה בשבילו – זה כמו אלף (1,000) פוסקים! ומה שהוא אומר – אין אחריו". הרב עובדיה קרא לך "מאפיה!" כמו אלף (1,000) פוסקים! את זה שמענו מפיו של יצחק ועקנין, ששמע את זה מפיו של הרב עובדיה יוסף, ואמר את זה בהקלטה שהיא באתר. אז לפי הרב עובדיה יוסף: אתה מאפיה! וגם שומעים את הרב עובדיה יוסף אומר לי בקולו, מדבר איתי בשיחה ואומר לי: "למה לך להתעסק איתו? יש לו בריונים!! ומכות!!!". אז הרב עובדיה מכיר אותו… יודע מי זה הפרחח הזה, אז הוא אומר את זה בקולו! והועדה שלו שהתפטרה בגלל הנבלות וטרפות והחמץ בפסח, כמו שכתבה גם במכתב, שלא תגיע לבית הדין של הרב קרליץ מכיון ש'חמירא סכנתא מאיסורא'. וכן, כל העדים בפרוטוקול הזה של הדיון נמצאים בפחד נורא! עד שבית הדין צריך לקחת הפסקה; לדון בענין הזה. ומגיע בית הדין למסקנה: שהם צודקים.

והרב המכשיר במקסיקו יהודה אלחרר אוים באקדח! וברח ממקסיקו… מחשש לחייו! כפי שנשמע בהקלטה שבאתר. ועכשיו, באלפים וחמש עשרה החודש (06/2015)! מקבל איומים!! על ששוחח איתי על פשעיו של מחפוד. גם המשגיח קריספין ברח ממקסיקו, מסיבת איומים כנ"ל, על חייו! על שהעיר לו בנושא הנבלות וטרפות. וכן הרב הגר חשש לחייו! זה אותו שוחט שהוא פסל אותו! והוא קנה ממנו בשר! וכן נשלחו עבריינים בפועל לביתו של רבי צדוק שלמה לאיים על חייו. המשב"ק הראשון של הרב יצחק רצאבי! ועוד ועוד...

ולדוגמא חמורה ביותר! בתוך בית הדין! עד היכן שפלותו ונבזותו מגעת, עדותו של הרב עזרא רפול תשמעו מה הוא אומר בפני בית הדין; הרב עזרא רפול: "לפני מספר ימים דיבר איתנו (אני והרב סבאג) מחמוד, ואמר…" עם מי הוא דיבר? איתו ועם הרב סבאג… ואמר: "שמקוה שהסכסוך הזה לא יגיע לשפיכות,"למעשים חמורים! שלא יפגעו אלימים ברב שלום כהן!! והוא לא רוצה את זה, ולא את החילול השם שיצא מזה!!!"

שמעתם מה הוא מאיים? הוא פוחד שאנשים אלימים יפגעו ברב שלום כהן… הרב שלום כהן, זה היה ראש הבד"ץ שהוא עבד אצלו בהתחלה, ב"נוה ציון" ואחר כך הם העיפו אותו משמה! על כל הנבלות והטרפות שהוא עשה! הוא ואביחי גיאת, והצוות שלהם. ואז הוא פתח כשרות בפני עצמו. והוא אומר, בגלל הסכסוך הזה שהיה ביניהם; הוא פוחד, הוא לא רוצה שחס ושלום אלימים יפגעו! יפגעו ברב שלום כהן… הוא לא רוצה את החילול השם הזה שיצא מזה… ממש "צדיק". דואג לשלומם של כל אלה שחושפים את פרצופו, ודואג לחילול השם?! הרי לא היה בדורות האחרונים מחלל שם שמים כמוהו! ומאכיל נבלות וטרפות!! בקנה מידה עולמי!!! שטימא את כל ישראל!!!

עכשיו, "הוחלט לקרוא שוב למדמוני שידבר עם הוועדה לבדו שלא בנוכחות" מחמוד. משמעות הדברים, שבית הדין שוכנע שהאיש מחמוד מסוכן באמת! עד שקוראים למדמוני בלא נוכחותו. והעד ישר אומר: "מי ערב לי שלא יעברו הדברים שאומר כאן לבדי? וחמירא סכנתא מאיסורא!" מפחד על החיים שלו! גם לא בפניו של מחמוד, רעד ופלצות אוחזת בכל מי שעבד עימו. "והעד (מתעקש), עומד על זה, שבבירורים בינו ובין בודק פנים, ברור להם! ששם מחמוד חותמת חָלָק על בהמות שהיו בהם סרכות!", דהיינו; טרף! "והתווכחו איתו על זה קשות הרבה פעמים. הוא ראה את הפתקאות, ושאל לבודק פנים, ואמר לו: "שהיתה סירכא חזקה!". וזה קרה הרבה פעמים".

הרי לפנינו, עדות בפני בית דין! שמחמוד האכיל נבלות וטרפות!! באופן שיטתי!!! פעמים רבות. וכל זאת למרות שהוכיחוהו על פניו - לא חזר בו מדרכו הרעה. רק תאות הבצע מסמאה את עיניו.

עכשיו "הופיע הרב אברהם הגר עד, בפני כבוד" מחמוד; וכך הוא אומר: "אני עבדתי כראש צוות במפעל 'קרסקו' ב'אורגוואי', נתבקשתי על ידי היבואן בורדוויץ לייצר 'סינטה פילי' מבהמות חָלָק, למעשה המפעל עבד רק על כשר".

יש לדעת: שה'יראים', אלה שאוכלים רק חָלָק, וגם 'חָלָק בית יוסף' וגם חָלָק רגיל; לא לוקחים חלק אחורי של הבהמה. שתי (2) הרבעים האחוריים של הבהמה ששמה יש 'סינטה' ו'פילה', שב'סינטה' יש חלב, וגם היום מה שמוכרים 'סינטה', עוד אני אדבר על זה, יש קונטרס חדש שיצא. גם ה'סינטה' שאוכלים היום, שקוראים לזה כאילו כשר - זה עם חלב! או דאורייתא או דרבנן תלוי במחלוקת, יש חצי קילו לנקר! ולא מנקרים… לפי הרב סנדר בלבד, לשיטת בני ריינוס. ואנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה! אבל פה, הוא לקח כאילו מבהמות שהם חָלָק את החלק האחורי… אפשר לקחת מבהמות חָלָק גם את החלב! אז מה אם זה מבהמות חָלָק? אבל לא אוכלים את זה בחָלָק!

"ולמעשה המפעל עבד רק על כשר, והבהמות שהיו חָלָק שמרנו על המספרים שלהם, ואחר כך על פי המספרים לקחנו מהם סינטה פילי, ונתנו למשלוח. על הסינטה פילי חתום כשר", כי זה לא יכול להיות חָלָק! "חתום כשר". אבל "ואת הקרטונים של הסינטה פילי "החָלָק" כאילו במרכאות "החתמתי בכתב ידי ובחותמת אישית", שיזהו! שזה יצא מבהמות חָלָק… "וזה סימן שהם מבהמות חָלָק. והבשר נוקר" כי זה צריך ניקור, והניקור לא פשוט שם. "על ידי מומחה קוסטליץ. אבל לא הוכשר" לא הוכשר! "ואת זה נשלח לארץ". "ואת זה נשלח לארץ". "למעשה" אומר הרב הגר: "חששתי שמחמוד רוצה לשים לי רגל, משום שהיבואן אמר לי: שהבשר הזה מיועד לאלגאוצ'ו, מסעדה ברמת גן בכשרותו של מחמוד, ועל כן חששתי, כי הוא נקמן!!! והוא לא נתן לו לצאת, הוא פסל אותו לשחיטה, והוא קנה ממנו את הבשר הזה… הוא קנה ממנו את הבשר הזה! "על כן חששתי ומצד שני פחדתי לא לייצר, ולא ידעתי מה לעשות, וכל זה מתוך ידיעה! שמחמוד התנגד לי כראש צוות, ולא חתם על האישור שלי", אז זה מוזר! איך הוא מבקש?! הרי הוא פסל אותי – איך הוא מבקש? "ופתאום רוצים חָלָק שלי? זה הדאיג אותי! והתקשרתי לרב רפול עזרא, ולא שאלתי אותו, אלא רק יידעתי אותו, שאם יתלוננו עלי - ידע שעשיתי על פי הוראות". "העד מציג דו"ח ייצור של הסינטה פילי". העד הזה הציג את הייצור ולאן זה הלך ומי המזמין, היה לי בידי, ואת כל זה הצגתי בפניו של מחמוד כשהיה בביתי. "הבהמות הללו היו חָלָק בלא רירים", מבאר: שהכונה בלי סירכות דקות". עד כאן העדות שלו.

 

 

ועכשיו, אני אשמיע לכם שיחה שהיתה לי, לפני שהוא בא אלי ודיבר איתי בנוכח, והביא לי את המסמכים והעובדות שאותם הצגתי בפני מחמוד בביתי, וככה הוא רצה להתחמק! אבל לא יכל – כי העובדות היו בפניו! עד שהוא אמר לי: "כן! אני שלחתי את זה וזה לחילונים… אז מה אם הם אכלו נבלות וטרפות?! זה לחילונים"… בבקשה, בואו נשמע את הרב הגר:

הרב אמנון יצחק: הלו

השוחט אברהם הגר: כן

הרב אמנון יצחק: שלום הרב! אמנון יצחק מבני ברק

השוחט אברהם הגר: כן, מה?

הרב אמנון יצחק: כבודו, אני מצלצל, אתם יודעים, שאני כרגע מטפל בנושא של הרב מחפוד, עם… בנושא של הכשרות,

השוחט אברהם הגר: נו?..

הרב אמנון יצחק: ו… מצאנו כל מיני ליקויים, ו… דברים אה… שונים ומשונים, ובין הדברים זה ה… נושא שלכם: שהוא פסל אותכם אז משחיטה

השוחט אברהם הגר: כן

הרב אמנון יצחק: וכל הדברים, אתם יכולים לספר לי קצת? להרחיב לי את היריעה? על הנושא הזה!

השוחט אברהם הגר: כבוד הרב! זה יכול להיות רק פנים אל פנים.

הרב אמנון יצחק: פנים אל פנים אין בעיה

השוחט אברהם הגר: רק פנים אל פנים

הרב אמנון יצחק: מאה אחוז (100%). מתי כבודו רוצה להפגש? ביום ראשון שני?

השוחט אברהם הגר: מתי שהרב… מתי שהרב ירצה

הרב אמנון יצחק: אז אני אסתכל רגע בלוח שלי שניה אחת

השוחט אברהם הגר: מה, מה הבעיה כבוד הרב? מה…

הרב אמנון יצחק: שום דבר. אני פשוט רוצה לאמת דברים שאני שמעתי, אני יכול להגיד לך מה שמעתי, ואתה יכול להגיד לי אם 'כן' או 'לא', זה הכל. אם אתה רוצה לדבר איתי פנים אל פנים - אין בעיה.

אני יודע את הסיפור ש… בזמנו הוא פסל אותכם משחיטה,

השוחט אברהם הגר: כן

הרב אמנון יצחק: ולא רצה לתת לכם לצאת לחו"ל.

ו… ליכטנשטיין והוא היו חותמים על התעודות על… אישורי יציאה

השוחט אברהם הגר: כן

הרב אמנון יצחק: והוא לא רצה,

והרב בקשי התערב לטובתכם

השוחט אברהם הגר: נכון!

הרב אמנון יצחק: ואז יצאתם לחוץ לארץ

השוחט אברהם הגר: אההם!

הרב אמנון יצחק: ו… אחרי כן מהשחיטה שלכם

השוחט אברהם הגר: לקח בשר

הרב אמנון יצחק: לקח בשר!

נתן לאלגאוצ'ו ברמת גן

השוחט אברהם הגר: נכון!

הרב אמנון יצחק: זה נכון?

השוחט אברהם הגר: זה נכון!

הרב אמנון יצחק: עכשיו, אבל על פי הלכה אני מבין, שאם שוחט נפסל על ידי מישהו, אז אם הוא לוקח את הבשר שלו, אז למעשה הוא האכיל טרף?

השוחט אברהם הגר: אה… לכאורה!

הרב אמנון יצחק: לכאורה, בסדר. זה, זה- זה הנקודה שרציתי לברר. עכשיו, זאת אומרת, מה היתה הטענה שלו עליכם? אתם עברתם כאילו במבחן אצלו ולא הצלחתם?

השוחט אברהם הגר: זהו, את זה כבוד הרב, זה יהיה פנים אל פנים

הרב אמנון יצחק: הבנתי,

השוחט אברהם הגר: אני מאוד אשמח!

הרב אמנון יצחק: הבנתי,

השוחט אברהם הגר: אני מאוד אשמח!

הרב אמנון יצחק: כי… טוב, זה עוד דבר, כי מה הוא אמר?

 הוא דיבר בנושא הזה, בענין ההוא שהוא שלח את הבשר הזה?

השוחט אברהם הגר: בקשה?

הרב אמנון יצחק: הוא דיבר בנושא הזה, זאת אומרת?

השוחט אברהם הגר: של בעל הבשר הזה?

הרב אמנון יצחק: כן, קודם כל, זה אני מבין, זה היה 'סינטה פילי' אחורי, נכון?

השוחט אברהם הגר: נכון!

הרב אמנון יצחק: והסינטה פילי אחורי, אני מבין ששמים אותו ב'וואקום', והוא יוצא משמה בשביל אלגאוצ'ו, שהם לא רוצה אותו מוכשר!

השוחט אברהם הגר: ואי!!! איך… איך הרב יודע את כל הפרטים האלה???

הרב אמנון יצחק: אני הכל יודע! כבוד הרב. אני לא בודה את הדברים סתם. אתה רואה: אפילו שאני יודע דברים מכמה גורמים, ואני מאמת עם המקור הראשון תמיד! בשביל שאני לא אחטא בלשוני, ואדע ברור שאני יודע ברור.

השוחט אברהם הגר: כבוד הרב! אני… אני רוצה לדבר רק פנים אל פנים!

הרב אמנון יצחק: אין בעיה כבוד הרב! אני מכבד את זה, ואני אתן לכם רק רגע את הזמן שלי, רק שניה.

זו עדותו הראשונית. אחר כך הוא הגיע אלי, ודיבר יותר והביא לי את המסמכים וכו' וכו', ומה שמדובר פה זה: שהביאו את הסינטה; חלב ודם! 'כבוש - כמבושל דמי', זה מה שהוא מכר והאכיל…טוב, עכשיו מחמוד עונה על מה שאמר הגר, אז הוא טוען לבית דין ככה: "המסעדה היא לא בהשגחתי אלא ברבנות רמת גן", ואני אומר: שקרן! יותר מ"השגחה" של "יורה דעה" שיש אולי משגיח… אז בעל הבית… הופך להיות 'נאמן כשרות' כמפורסם אצלך, אלא אתה מעיד: שההשגחה היא שלך אישית! רק בניסוח מתפתל שנשמע מיד את תוכנו.... זה יותר מהשגחה! אתה אומר 'זה לא בהשגחה שלך'? זה יותר מהשגחה שלך! הרי ב'יורה דעה' לא צריך אפילו משגיח, יש 'נאמן כשרות'! נותנים לבעל הבית 'הכשר', אומרים לו: "אתה הנאמן כשרות, אתה תפקח"… או שיש מאיזה רבנות מישהו, אז הוא אומר לו: "אתה תהיה גם בשבילנו"… -        ככה ברוב רחבי הארץ תבדקו ותמצאו! אז העדת שההשגחה היא שלך אישית! אבל ניסחת את זה בנוסח מתפתל…

דרך אגב; היום, אני במוצאי שבת, הלכתי וקניתי 'סינטה' ו'פילה' מ'אלגאוצ'ו ברמת גן', ויש לי קבלה, ויש לי עדים, וזה מוסרט! שיש את ההשגחה של מחפוד 'חָלָק בית יוסף' עם כל ההידורים! ללא חשש, ללא רירים, ללא כלום… ומוכר את האחורי, את הסינטה עם חלב! לפי מרן… ובתעודה כתוב: 'לנוהגים שלא לאכול חָלָק אחורי – לא לבקש שיביאו להם' בקטן! 'לנוהגים'… אז איך זה חָלָק? איך אתה מסכים להכניס לתוך חָלָק, דבר שהוא לכאורה טרף?! אבל זה… הוא לא ישתנה…

"והם שאלו אותי" תקשיבו: 'הם שאלו אותי' הכוונה לאלגאוצ'ו… "הם שאלו אותי" הוא אומר לבית הדין: "אם אפשר לקחת סינטה פילה? ומאיפה?" אז אני שואל: מה פתאום שאלו אותך? שישאלו את הרבנות רמת גן שנתנה להם השגחה. הלא הם תחת השגחתם כדבריך! ומה להם ולך? והוא אמר להם ככה: "אמרתי להם: 'תקחו חָלָק ברבנות הראשית'", ואת זה הם לא ידעו לעשות לבד? ולמה לא יקחו ממך למשל? הרי אתה מעיד שכל מה שלוקחים ממך זה באחריותך! ככה תשמעו תכף בהמלצה… אז מדוע אתה מתנער? ולמה בסוף הם קנו ממך? ואז הוא אומר לבית דין: "ולא קבעתי להם מאיפה להביא". במילים הקודמות קבעת להם! הרי אמרת: "אמרתי להם תקחו ברבנות הראשית"! אז קבעת או לא קבעת? "אמרתי להם", "אמרתי להם" מה זה, קביעה או לא קביעה? "אמרתי להם תקחו חָלָק ברבנות הראשית", ועתה תוך כדי דיבור! אתה אומר: "לא קבעתי להם מאיפה להביא!" ?! אז איך הגיע הסינטה פילה הכבוש אליהם? אם לא מהזמנתך מהרב הגר! שפסלת אותו משחיטה, ועשית כסף מבשר-חלב המבושל בדמו!אז מה הוא אומר: "לא קבעתי להם מאיפה להביא… במקרה התגלגל שם…"

שמעתם תשובה? של פוסק! ראש בד"ץ! בפני בית דין! שמעתם על בשר שמתגלגל צ… חוץ לארץ עד… למסעדה… אבל הוא לקח את הכסף מהגלגול…!שמעתם דבר כזה פעם? זה התשובה שלו! היכן נשמע כדבר הזה שבשר 'מתגלגל' 'במקרה' ישר ממך לשם? למרות ש"אמרת להם שיקחו מהרבנות"?! ו"לא קבעת להם מהיכן לקחת"?! ולמרות כל הפצרותיך שלא יקחו ממך, רק מהרבנות, והם לא שמעו לעצתך, ובסוף 'במקרה', 'התגלגל' דוקא על ידך! אליהם, וכפי שהעדת בפני בביתי ושני (2) עדים שלי היו מוטמנים לך. יא שקרן! יא כזבן! שותפו של עמלק! שהודית לי בפיך, שאתה מאכיל נבלות וטרפות, חלב ודם, -      'כי זה חילונים!'… זו היתה התשובה המאולצת שהצלחת להוציא מפיך!

ועוד הוא אומר לבית דין: "האמנם, אני נתתי המלצה בכתב, שבעל המסעדה אלגאוצ'ו ברמת גן הוא ירא שמים, ושומר תורה ומצוות!" שמעתם?

א.       לאיזה צורך ניתנה המלצה זו?

ב.       אם יש לו רק הכשר 'רבנות', אז במה מתבטאת היראת שמים שלו?

ג.       ומדוע לא עשה כשרות בד"ץ - 'ירא שמים' זה? אם הוא כל כך ירא…

ד.       ולמה קונה חלק אחורי, שזה לא חָלָק כלל, בגלל בעיות הניקור והחלב?

ה.       ועוד קנה בשר כבוש בדמו! והוא ביקש את זה כך, וזה איסור כרת!

הלאיש כזה תקרא 'ירא שמים'?! אם קונה זה בעיניך ירא שמים, אז ודאי שבעיניך אתה "צַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם" (משלי י, כה) שהרי 'זיכית' אותו ב'סינטה' ליראת שמים גדולה! ובאיסור חלב ודם אלה, לא כן?? עוד הוא מוסיף לבית דין: "בהמלצה לא כתוב שזה חָלָק, אלא כתבתי…" אז הוא מודה! שהוא כתב את ההמלצה! בניסוח זה… "שזה מבהמות חָלָק". אז אם זה לא חָלָק, למה אתה מטעה את הקורא שלא מבין כלל! כשאתה מציין בהטעיה!! שזה מבהמות חָלָק, אם כן, מבהמות חָלָק אפשר גם להאכיל חלב! העיקר לציין שזה מבהמות חָלָק. תכליס' זה לא חָלָק, זה טרף חלב ודם! ומה עוד הוא אומר? תשמעו: "למעשה, במסעדה הזאת רק צולים, ועל כן אין בעיה שזה לא מוכשר".

אז הוא מודה שזה הגיע לא מוכשר! ואם עוברים עשרים וארבע (24) שעות בוואקום אז זה נקרא 'כבוש כמבושל דמי' זה איסור דם, שזה כרת! אז מה הוא אומר: 'אבל שמה רק צולים', שקרן ורשע! זה הגיע בוואקום לאחר יומיים (48 שעות), והדין כבוש כמבושל בדמו, וזה טרף לחלוטין ללא תקנה! אלא, שלי הסברת במו פיך בביתי, מה היו שיקוליך הכספיים; ש"את זה אוכלים חילוניים"…. וזה מותר? שאלתי אותך: "וזה מותר?", יא רשע!

עוד הוא אומר להם: "לא כתבתי חָלָק, כי זה… חלק מאחורי, רק כתבתי מ'בהמות חָלָק', 'בהשגחת הרבנות הראשית'". וכיצד אתה יכול להעיד, על אדם! בכתב התלוי בפרהסיא בחנות, בשעה שאינך נוכח ומשגיח כלל! על כל מה שנכנס לחנותו, נמכר ונאכל. ובבית דין אתה אומר, שאינך מוכר לו! רק 'מתגלגל' אליו 'במקרה'? ובשביל 'מקרה' אחד (1) ש'התגלגל' נתת לו מכתב המלצה לכל החיים?! יא שקרן?! אלא, מה לא עושים בשביל לגנוב דעת הבריות! כדי להכניס כסף ועוד כסף ועוד כסף לכיס, על חשבון נפשות ישראל!

כמו שעשית בשכונת ה'תקוה' עם דוד יונתנוב, אתה זוכר את דוד יונתנוב? אני אזכיר לך... הנה המעשה לפני, יאיר את נשמתך השחורה משחור... וזה המעשה! תשימו לב מה שאני מקריא לכם פה:

"כסלו תשנ"ג"

מ'שלמה יוסף מחמוד' שם רשעים ירקב

"המלצה!

הנני להכיר ולהוקיר, את יקרת ערכו של ידידי, רבי יונתנוב דוד, השם ישמרהו ויחייהו שהנני מכירו מימים רבים לאיש כשר, וירא שמים, מדקדק במצוות, ורץ לכל דבר מצוה, ומקדש שם שמים ברבים, ומזכה את העם במאכלים מהודרים, שאין שני לו במקומו", אין שני לו במקומו! "כך גם, שהוא נוח לשמים ונוח לבריות, אשרי יולדתו, מחנך את ביתו על פי תורתנו הקדושה" ועל זה חתום המחמוד הזה

אתם יודעים מי זה דוד יונתנוב? זה בעל 'מסעדת הקודש' בשכונת ה'תקוה' בתל אביב, שהיה הכשר של מחמוד שמה, והוא לא הכיר אותו כלל ומעולם! לפי עדותו של דוד יונתנוב, ויונתנוב אמר לי בהקלטה: שהמדרגה הרוחנית שלי היתה 'פחות ממזרוחניק!' שמעתם איזה ברכות מאליפות, ועדויות מאלפות?

ואחר כך תשמעו מה קרה… מה קרה עם ה'תכשיט' הזה דוד יונתנוב… תשמעו… לאחר שנתברר למחמוד, שהוכנסו בשרים ל'מסעדת הקודש' בשכונת 'התקוה' של דוד יונתנוב שאינם חָלָק אלא כשר 'רבנות', המשיך מחמוד להשיב לשואלים, והוקלטו השיחות, שאפשר לאכול במקום זה כלשונו: "אם יש תעודה שלי – יאכלו ענוים וישבעו!".

שמעתם? הוא אומר: אם התעודה תלויה? לא חשוב כל הסיפורים מה אומרים… "יאכלו ענוים וישבעו"… למרות שנודע לו מראש כולל שפנה אלי גם, וסיפר לי את כל המעשה! למרות שנודע לו על ידי ראש כולל במקום, שהבשרים שהוכנסו למקום, בעדות! הוא ראה; הינם כשר 'רבנות', וכל זה נמשך במשך שבוע (7 ימים), שנתתי לאנשים לצלצל כל יום אליו, ולדבר איתו, ולהגיד לו: ששמה הכניסו עוד פעם! הוא אומר: "יש פתק? יאכלו ענוים וישבעו". רק אחרי שבוע הורידו את התעודה.

אבל מה קרה? יומיים לפני שהורידו את התעודה, ואחרי המקרה הז

 

<

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט