u8
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

אנחנו קרובים מאד לחג השבועות. "ויאמר משה אל העם, אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, כותב הרמב"ן על דעתי הוא נסיון ממש, ואמר הנה רצה אלהים לנסותכם, התשמרו מצוותיו, כי הוציא מלבכם כל ספק, ומעתה יראה הישכם אוהבים אותו ואם תחפצו בו ובמצוותיו. עד כאן לשונו של הרמב"ן. אז הרמב"ן אומר, שהקב"ה בא לנסות את ישראל אחרי מעמד הר סיני, אחרי שהוסר כל ספק מליבם, כל זה כמובן אחרי כל המכות שהם ראו, אחרי קריעת ים סוף, אחרי המן והם נמצאים במעמד הר סיני ומגיעים לדרגה של נביאים, רואים ושומעים את הקולות והוסר כל ספק מליבם שה' הוא האלקים המדבר איתם אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני, את זה הם שמעו ראו במו עיניהם, אין ספק יותר בלב. אומר הרמב"ן אבל הקב"ה עכשיו מנסה אתכם, האם תשמרו את מצוותיו אחרי שהוסר הספק, ועכשיו הוא יראה אם אתם באמת אוהבים אותו וחפצים בו ובמצוותיו. הדברים של הרמב"ם מעוררים לנו הארה נוראה עד מאד, אני הולך להגיד לכם דברים שצריכים לתפוס ראש. כי אתם אמורים להיות בהלם אחרי הדברים. אז אל תופתעו.

אחר כל מעמד הר סיני, אחר שנפתחו כל הרקיעים, והראו להם באצבע כי אין עוד מלבדו, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק אתה הוראת לדעת כי ה' הוא האלהים ז"א הוראת לדעת - הם ראו בחוש, ואמרו חכמים ז"ל, אתם ראיתם לא על ידי שליח ולא על ידי סרסור דהיינו מתווך, אלא אתם בעיניכם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם, והוצאתי מלבכם כל ספק, ולאחר כל זה מתחיל נסיון, איזה נסיון? האם יחפצו בה' ובמצוותיו, הייתם מעלים על דעתכם שאחרי שהיה לכם ברור במעמד הר סיני שאתם לא תדבקו בה' ותאהבו אותו ותעשו את מצוותיו בשקיקה ובחפץ, הנה יש פה יהודים שומרי תורה ומצוות בלי שהיו במעמד הר סיני ושומרים שבת ומניחים תפילין, מקיימים מצוות, לא את הכל, לא הכל בדיוק, לא הכל נכון, עוד נעמוד על זה בהמשך, אבל לפקפק חלילה בה', אז בשביל מה אנחנו שומרים שבת ויום כיפור וראש השנה ועושים את כל זה אם אנחנו לא היינו מאמינים, אז אנחנו בלי מעמד הר סיני אחרי למעלה מ-3300 שנה והם הם הדור שנהנה מעשרת המכות, מקריעת ים סוף, אכל את המן, ראה שכינה, מעמד הר סיני, שומעים את קולו של ה', נשמתם פורחת וחוזרת, פוחדים לשמוע אותו, דבר אתה עמנו פן נמות, ועוד יש נסיון, הישכם אוהבים את ה' אתם אוהבים אותו? ואתם רוצים להדבק במצוותיו?

אז בואו עכשיו נתבונן מה היתה הדרגה של עם ישראל באותה שעה.

אנו אומרים תמיד שהתורה הקדושה אינה כשאר החכמות, אם נקח את החכמות הכי  מעולות שיש בעולם של אומות העולם, אפילו שהסברות שלהם בנויות על יסודות חשבון ומדע, והם מתאימים לדרכי המופת והחקירה, סוף כל סוף אינם אלא השערות. אולם סוד התורה הוא שתיכף בהתחלת התורה, איך שאתה מתחיל עם הב' של בראשית, הדברים אינם בגדר השערה חלילה, אלא בגדר ראיה אתה הוראית לדעת, איך פותח הרמב"ם את ספרו ספר המדע ביד החזקה, יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא לכל נמצא, לידע, לא להאמין, לידע, אתה הוראית לדעת ולא מדובר על המדרגה הגבוהה ביותר של חכמים ז"ל, שאצלם היה הכל ברוח הקודש, אלא עוד קודם לכן קודם דקודם תיכף בהתחלה של התורה, צריכים להכיר כי אין זה אלא ראיה ממש אתה הוראית, ומכאן מתחילות מדרגות עד אין שיעור, עד הדרגה של חכמים ז"ל הקדושים, שהם זכו לרוח הקודש, שפשוט הוא שזו ראיה ממש, גם בדרגת רוח הקודש יש דרגות רבות לאין שיעור, דרגה על גבי דרגה, יותר אור ועוד יותר עד דרגת נבואה, נבואה זה כבר ראיה מוחלטת לגמרי, והיא גבוהה הרבה יותר מרוח הקודש, וגם בנבואה יש חילוקים, בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים, ובכל חלק וחלק שבה יש מדרגות עד אין סוף, ומדרגת הנבואה הזו עדיין היא נקראת אספקלריה שאינה מאירה, כמו שאומרים חז"ל ביבמות מ"ט. אנחנו לא יודעים מה פירושן של המילים הללו, מה זה אספקלריה ומה זה אינה מאירה, שהרי שם כבר כלה חשבוננו בדרגות האור עד אינה מאירה. אמנם חכמים מסבירים לנו, מה זה אספקלריה, מה זה אינה מאירה, את ההשוויה בין לבין, אבל במהותם של דברים, בחוש כמוש אומרים, באתה הוראית לדעת אין לנו את זה את הבחינה המדויקת. ולמעלה מהדרגה הזאת יש דרגה שנקראת דרגת משה רבינו שהוא רבם של כל הנביאים, זו אספקלריה המאירה, המאירה, שעליו נאמר, לא כן עבדי משה פה אל פה אדבר בו, ז"א כביכול אין שום שינוי, מה שאני אומר זה מה שהוא אומר ומה שהוא אומר זה מה שאני אומר, פה אל פה אדבר בו, שכינה מדברת מתוך גרונו, והנה במדרגה זו היה כלל ישראל במעמד הר סיני. כולם זכו לדרגת משה רבינו. פנים בפנים דיבר ה' עמכם, והרי זוהי אספקלריה מאירה, והיו כולם נ ביאים כמשה רבינו ע"ה.

ננסה להסביר קצת, שיהיה קצת מושגים מה החילוק ההבדל בין אספקלריה שאינה מאירה למאירה. אספקלריה, בואו נגיד שיש פה זכוכית והזכוכית נקיה נקיה בהירה, המשתכר דרכה והיא נקיה אין בה לא אבק ולא אצבעות ולא כלום, היא תשקף בדיוק בלי שום הטיה והטעיה את מה שנמצא בחוץ, אבל אם היא לא כל כך מכוונת היא יכולה לשנות, גדלים, צבעים וכו', ואם יש עליה טיפה אבק תהיה גם השתקפות שלך בזכוכית, היא תהפוך להיות כמו מראה, אספקלריה שאינה מאירה זו אספקלריה שנקרא לה לצורך הענין מלוכלכת קמעא, אספקלריה מאירה זה שמראה בדיוק מה מעבר, נביאים ראשונים לא היו בדרגת משה רבינו, הם נקראו אספקלריה שאינה מאירה, שזה רמז שעדיין היה משהו משהו משלהם בתוך הנבואה מעורבב קצת, כמו מידות לא מתוקנות בשלמות, היה קצת משהו עם האני שלי, אני שלי היה בתוך הנבואה. אצל משה מה נאמר והאיש משה עניו מאד, מה זה עניו אמד? אין לו שום מציאות משל עצמו, כל המידות שלו מתוקנות, אין לו כלום, והוא אמר אפילו לא ואנחנו מה, ונחנו מה, אפילו א' של ואנחנו הוא הוריד. אז אין שום הפרעה מצד מידותיו בשעה שהוא רואה. אצל הנביאים האחרים היה עדיין משהו, אז כשאמרנו שהזכוכית היא לא נקיה לגמרי, אז רואים השתקפות של עצמם כאילו, אז פירושו יש משהו מהאני שלי מעורבב קצת בתוך הנבואה. זה סתם לסבר את האוזן שיהיה לכם מושגים.

ועם ישראל הגיעו לדרגה של משה רבינו, של ביטול האישיות שלהם, העצמיות שלהם, כל המידות היו מתוקנות, "ויחן העם נגד ההר כאיש אחד בלב אחד", איך יכול להיות דבר כזה? הרי אפילו אם אתם יושבים פה מידי פעם אחד מציץ איך השני ישוב ואיך ההוא מקשיב איך ההוא זה איך הוא פה איך הוא שם, כשגרים זה מסתכלים מה תלו על הכביסה מה קנו מתי יצאו מתי נסעו, יש תמיד איזה קנאה לבדוק לבחון לחמוד, משהו, משהו, כולם היו בלב אחד, לא סכסוך, כולם בהסכמה אחת, לא בגלל שכולם החליטו אז אני גם, כולם כולם כאחד היו ברורים מסולתים שלמים, כולם, כמו משה רבנו, דרגה שהיא תחזור רק אחרי הגאולה. שאז יהיה תיקון כל המידות כולם, ולכן פסקה מהם זוהמתו של הנחש, שהזוהמה שלו זה המידות, כמו שהיה לחוה, היה לה קנאה והיה לה תאוה והיה לה חמדה והיא ראתה את הפרי ונחמד למראה ונכנס בה קצת. אז זה פסקה הזוהמה, היו ברורים ושלמים. דרגה הכי גבוהה, מה עוד אפשר לבקש?

אם כן צריך להתבונן עכשיו איזה מין נסיון אפשר לנסות אותם במדרגה כזאת, שעכשיו אומר להם ה' "ועתה יראה הישכם אוהבים אותו ואם תחפצו בו ובמצוותיו". איך אפשר לא לאהוב את ה'? איך אפשר לא לחפוץ בו? אם הביא אותנו לדרגת האנושות הכי גבוהה, פסגת האדם השלם, אם הגענו וה' הביא אותנו ממ"ט שערי טומאה תוך מ"ט ימים לחג השבועות מתן תורה, הביא אותנו לדרגה של מלאכים, למעלה מהמלאכים, איך לא נאהב אותנו. תאר לך לוקחים אדם שהיה בבית סוהר עכשיו 25 שנה מוציאים אותו שמים אותו מלך שמונים שנה, לא על עם, על כל העולם, כמה הוא צריך להודות, יוסף היה בבור 12 שנה "ויריצוהו מן הבור", שמונים שנה מלך אח"כ, מי לא יודע כמה הכרת הטוב הוא צריך, ופה לוקחים עם שלם עובדים עבודה זרה שלא מצאו להם אפילו מצוות בשביל להציל אותו ממצרים עד שנתנו להם שתי מצוות, ברית מילה וקרבן פסח, בדמייך חיי ורק אז הוציאו אותם, ז"א הם היו עירום ועריה, ולהביא אותם לרום הפסגה הזאת איך הם לא יאהבו את ה'? איך הם לא יחפצו במצוותיו? והלא הם הם שאמרו נעשה ונשמע, סוד של מלאכי השרת שהסברנו אותו באחת הדרשות האחרונות, אז ז"א צריך להבין, עם ישראל היה בשיא של השיאים. אז עכשיו מתחיל נסיון הישכם אוהבים, אז את מי לאהוב אם לא את הקב"ה. הרי אם מישהו נותן לך עכשיו יתפוס אותך ברחוב, חמשת אלפים שקל בלי להכיר אותך, ויתן לך תפוס אותו ישר נשיקה תתן לו, אתה לא יודע אם יש לו חידקים או לא זה, ישר נשיקה, אולי הנשיקה תביא עוד 5000, אי אפשר לדעת. אבל מכל מקום, איך לא לאהוב את הבורא יתברך, איך? ועדיין יש נסיון.

עכשיו, אם בן אדם לא יאהב את ה' אחרי כזה דבר, הרי זה חטא, חטא זה מלשון חסרון, אז ודאי שזה חסרון גדול, אם אתה לא יכול ולא מסוגל, אז את מי תאהב בעולם? יש מישהו שתוכל לאהוב אותו? אם מביאים אותך לדרגה כזו, אם לא תאהב את ה', זה חטא, ומה יגרום לחטא הזה? טעות וחושך, כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, כמו שכתוב בסוטה ג', ואיזה חטא, איזה טעות, איזה חושך יכול להיות במדרגה של מעמד הר סיני, הלא תאוה לא היה בהם, שהרי הם היו סכלים נבדלים, מה זה סכלים נבדלים? שכל בלי גוף, כמו המלאכים, כי הגוף לא דיבר אליהם, לא מנע מהם שום דבר, הם התמזגו עם הקב"ה, הגוף לא אמר מילה, בד"כ בן אדם שוקל לא אני אבוא לא אני עייף אני זה אח"כ זה, שיקולים של הגוף כבר קודם כל לפני שהוא עושה משהו הוא שוקל מה עם הגוף אכלתי לא אכלתי אני אתקע שמה כן יביאו לי לא יביאו לי, כל מיני חשבונות שלה גוף, אצלהם הם היו סכלים נבדלים, שום דבר מהגוף לא הטריד אותם. ופסקה זוהמתם. מלאכי ממש, גם ספקות וטעויות אי אפשר שיהיה במצב הראשון של האור שהם זכו לו שזה האור היותר גדול של פנים בפנים דיבר ה' עמכם, וזה אספקלריה המאירה של משה רבינו, אז איפה מקום הנסיון? איפה יכול להיות פה נסיון שה' רוצה לנסות אותם הישכם אוהבים את ה'.

לפני שנתרץ את התירוץ יש לנו עוד פליאה אחת גדולה, חטא אדם הראשון, איפה היה המקום שמה לחטא? הלא כמו שכתב הרמב"ם שכל צבא השמים, אתם יודעים מה זה צבא השמים הכוכבים הגלגלים, כל מה שיש למעלה הם פועלים את פעולתם והם נקראים פועלי אמת שפעולתם אמת, השמש לא חורגת ממסלולה והירח והכוכבים והכל, הם פועלים אין פעם שהשמש תגיד היום אני עייפה שישנו עוד שעה, אין לי כח להסתובב כל הזמן אותו דבר, הם אלפי שנים פועלים פעולתם פעולת אמת על דיוק של שבריר שניה, זה נקרא צבא השמים.

והרמב"ם כותב, ככל צבא השמים שהם בבחינת פועלי אמת שפעולתם אמת, ובודאי שהיה אדם הראשון כמותם, והוא היה במצב של אספקלריה מאירה כמו כלל עם ישראל במעמד הר סיני, שהרי הם הגיעו במעמד הר סיני לדרגה של אדם הראשון שפסקה זוהמתם, ואם כן צריכים להבין אז איפה היה מקום אצל אדם הראשון לחטא, תאוה לא היה, שהרי היה לו שכל נבדל, עד שביקשו מלאכי השרת שראו אותו לומר לו קדוש, הם ראו שהוא האלקים. אם הקב"ה לא היה מפיל תרדמה עליו הם היו ממשיכים לטעות, אם כן הוא היה גדול מהמלאכים, כי המלאכים הכירו בו שהוא למעלה מהם עד שחשבו שהוא הוא הקב"ה. נו, אז במצב כזה חטא תאוה איך יהיה בו? וטעות גם כן לא שייך שיהיה לו, שהרי הוא היה באספקלריה מאירה, ואין לנו אפילו מושג באור שהיה שם, אז איך נכשל אדם הראשון ויצא מה שיצא?

ואגלה לכם סוד גדול בזה, ווי ווי ווי, תתכוננו. הנה מצינו שגם פילוסופים מצד השכל שלהם לבד עמדו על דבר זה שענין חטא אינו פשוט, למה כי האלקים עשה את האדם ישר, ועם השכל של צלם אלקים שנברא כל אדם בעולם, סתם גוי אוקראיני רועה חזירים בכפר יכול להשיג בשלמות את האלקים, כי כל מי שנברא בצלם אלקים יש לו שכל שאיתו הוא יכול להגיע לדרגה הגבוהה ביותר של השגת האלוקות. אז הפילוסופים בשכלם לבד, עמדו בעצמם על הענין שחטא זה לא פשוט. והם הגדירו כך: יש חוטא בהמי ויש חוטא רשע.

באמת זה מן הפליאה, פליאה גדולה על האדם שפעמים הוא לא רוצה בשום אופן לחטוא, מבין מכיר ולא רוצה, ואעפ"כ הוא עושה. מה דחק אותו? הוא יודע שזה עבירה, זה אסור, הוא מתבייש בה, הוא לא רוצה והוא נמשך ועושה בסוף, איך זה? כאילו שהוא לא בעלים על עצמו. ובאמת הוא אינו בעלים, שהרי למרות רצונו הוא עושה, מזה הם הכירו שיש חוטא בהמי ויש עוד חוטא רשע. ז"א יש אחד שעושה את זה כבהמה, כמו שבהמה אין לה מחשבה ואין לה כלום, והיא עושה מה שבטבעה, ויש חוטא רשע שהוא עושה בידיעה במזיד והכל. אבל חכמים ז"ל הגדירו לנו, לימדו אותנו דעת, מהו הסוד הזה? לכן הם אמרו שליצר הרע כמו שכתוב בסוכה נ"ב יש שבעה שמות ליצר הרע, אבל כולם קראו לו שמות לפי מצבם הם, כל אחד קרא לו שם כפי מצב ההפכי ממצבו הוא. יש קראו לו אבן, יש קראו לו צפוני, יש קראו לו  מכשול, כל מיני שמות, ואיך קרא לו הקב"ה? הקב"ה קראו רע. רע פירושו שהיצר עדיין במצב של טוב, טוב כל כך שרק הקב"ה קראו רע. ז"א אם אנחנו מסתכלים עליו יצר הרע או מלאך, היינו אומרים שזה מלאך שלם בשלמות ואין בו שום חילוק ממלאכי השרת הקדושים ביותר, רק הקב"ה קראו רע. מה פירוש? גם במצב שיצר הרע הוא טוב ומטיב ממש, אבל אם אינו טוב בלי תכלית, כמו הטוב שהקב"ה, אם הוא לא בדרגה "כי לעולם חסדו" שזה דרגת הקב"ה, אז הקב"ה קורא לו כבר רע. שמעתם? הוא יכול להיות המלאך הכי טוב, כל כולו חסד, הרי בזכותו אנחנו נכנסים לגן עדן, הוא כל כולו חסד, אבל אם במשהו קטן קטן הוא לא כי לעולם חסדו, הוא כבר נקרא רע. שמעתם?

גם אתם לפעמים בלי לשים לב, אומרים למישהו אפילו שהוא בן אדם טוב ועושה הרבה דברים טובים ורואים אותו פעם אחת עושה משהו לא הכי טוב או מתנהג, אומרים למה אתה רע? למה אתה רע? מה? הפכתם אותו עכשיו בגלל מעשה קטן כזה ללמה אתה, אתה כולך מאז שנולדת עד עכשיו למה אתה רע. כאילו הוא יצר הרע כמו שהגדיר אותו הקב"ה, על מעשה אחד אתם יכולים להגיד את זה. אז הנה אתם השגתם את הסוד הגדול. שאם כבר אתה לא בתכלית החסד והשלמות נקרא רע.

ציור לזה בוא ונראה מדהים, הגמרא בבבא בתרא עמוד ט"ז., אמרו חז"ל, שטן ופנינה לשם שמים התכוונו, מי אמר את זה? השטן בעצמו היצר הרע אומר, שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו, תשמעו מה אומרים חכמים,ש השטן בעצמו, אמר דילמא חס ושלום מינשי לרחמנותא דאברהם, כשהקב"ה אמר על איוב שהוא ירא אלקים אז השטן ישר אמר רגע רגע מה זה עזבו את אברהם אבינו? מי גדול מאברהם אבינו בחסד שלו, בעשיה שלו בכל, מה זה הקב"ה הולך לשכוח כביכול את אברהם אבינו? עמד ולימד זכות על אברהם אבינו. אתם שומעים דבר כזה? מה פתאום שהוא ילמד זכות. כתוב שהוא נהיה חבר שלו בסוף, ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, רואים שיצר הרע הוא לא רע עד הסוף, הנה אם הוא אומר אתה עומד במבחנים המכשולות שנתתי לך, הפוך את המדליה אני אתן לך, אני אהיה סחבק, אני איתך הולך יד ביד, אני אהיה היצר הטוב שלך, יהיה לך שניים, גם אני. רואים שהוא טוב,

והנה השטן היה דואג למצבם של ישראל עד סוף כל הדורות ולשם שמים, למה? כי הוא אמר מה, הקב"ה משבח את איוב? למאן דאמר שאיוב היה גוי, אז כאילו חס ושלום מה יהיה עם עם ישראל, הרי עם ישראל צריך לצאת מאברהם והכל, ואם הקב"ה עכשיו מחשיב את איוב יותר מאברהם אבינו אז הוא כבר ישר נכנס לתמונה ואומר רגע, מה עם אברהם? אתם שומעים איזה דאגה היתה לו, לא רק לאברהם עצמו, לכל השושלת שלו.

על טוב כזה כמו של השטן, אמרו חכמים שהקב"ה קרא לו רע, אפילו שהוא עוד בתכלית הקדושה, מפני שהוא היפך ממנו, זה נקרא היפך מה', היפך לגמרי, במה היפך? אם הוא לא בתכלית התכלית כי לעולם חסדו. אם יש לו משהו קצת פחות מזה הוא נקרא כבר רע. זה נקרא כבר חסרון גמור בחלות.

מה לומדים מזה, שהתחלת הרע, התחלת הרע זה בבחינה של יצר הרע ביצירה הראשונה שלו. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כשיצר הרע עוד היה בדרגה של קודש הקדשים, שעדיין כולו טוב, ואין שם שום שייכות לא ל חטא ולא לתאוה, בבחינה של ולא ישיגום משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל וכלל, במצב של טוב כל כך עד שאי אפשר לשום מלאך ושרף לעמוד על הרע שבו, רק הקב"ה קראו רע, שכלפי הטוב של הקב"ה כי לעולם חסדו קרא לו רע. זאת היתה היצירה הראשונה של הרע בעולם. מה זה רע? לא דרגה של הקב"ה.

ואנחנו לא יכולים להבין זאת, אלא רק לפי מה שגילו לנו חז"ל ברוח קדשם, שיש יצר הרע רוחני שהוא מלאך, ומכיון שהוא מלאך פשוט שאין לו תאוה ואין לו חמדה, ועדיין הוא מצב של טוב ממש, מצב של קודש קדשים, ושם כבר ישנו סוד של יצר הרע.

צריכים להבין שהוא רק אופן של אפשר להיות, היינו מצב כזה שאפשר להתגלגל ממנו רע, לא בפועל הוא רע, אבל אם הוא לא עדיין בדרגת השלמות כי לעולם חסדו, אז יש אפשרות לרע, כי אם הוא לא לגמרי לא לעולם חסדו אז פירושו שיתכן שיהיה מצב של אי חסד, רק אפשר לא בפועל, ועדיין הוא קודש קדשים ועדיין הוא טוב, אלא בגלל שאפשר להיות אז קוראים לו חכמים ז"ל המסית, ז"א הוא יכול להסית את האדם. ההסתה היא לא פעולה ממשית, היא רק כמו עצה, כי הסיתך אחיך בן אמך, זה רק הוא אומר כמה מילים, עצות, נותן לך דמיון משהו, הבחינה הזאת זה רע. ז"א באפשר להיות, אפילו אם עוד לא יצא לפועל כלום, זה כבר רע.

נמצא שיש שני סוגים של יצר הרע, יש סוג אחד שהוא באופן של תאוה וחטא, ויש סוג שני שהוא בא קודם דקודם, שלא שייך לחטא ולתאוה כלל, במצב שכל כולו טוב בתכלית אבל הוא רק בגדר הסתה. בגדר הסתה. ומצב של אפשר שיתכן כניסה ממנו לרע, ומצב זה הוא כבר רע. מצב זה הוא כבר רע. ועל זה כבר ניתנה כל עבודתנו, עבודת האדם, לבטל את הרע הזה, את זה את הדרגה הזאת שלא לסמוך גם על טוב כזה שהוא קודש קדשים, אלא להתעסק בביטול הרע, לבטל אפילו רע שכזה, לברוח ממצב מצב כזה של יצר הרע שהוא רק בגדר הסתה, ולבוא לידי מצב שאין בו באדם שום אפשרות לחטא, מצב שלא יהיה בו אפילו מקום כניסה לרע. סתם אתן לכם דוגמא קלה, דוגמא, עשו מדרגות משיש נפלאות, חלקות מסותתות יפיפיות רחבות בגובה של עשר ס"מ, לא 17, 19, שקל לעלות, קל לרדת, רחבות, זה טוב או לא טוב? הלואי בכל בניןכ זה דבר. תאר לך שיש לך כל מדרגה חצי מטר ויש לך 10 ס"מ בסה"כ שאתה ממש כאילו אתה הולך ברחוב, גם עולה גם יורד, בצפון ת"א פעם הייתי בבנין כזה שעשו כזה בנין, יפה משהו משהו, אתה יכול להיות גם זקן, אין בעיה, אתה תעלה בקלות. זה טוב או לא טוב? כל מי שיביאו יגידו אין כמו המדרגות האלה, אבל יבוא בוחן בטיחות ויגיד זה לא טוב, למה לא טוב? הם יפות, הן גדולות, אבל הן חלקות, חלקות צריך לשים פס, פס שבולם החלקה, כמו שאתם ראיתם בכמה מדרגות צריכים לשים פס, אפשר גם פס זוהר אבל לא משנה, העיקר פס שאם בן אדם מסיבת מה עלול להחליק הוא ייבלם. זה אפשרות רק שאדם יכול להחליק, גם את זה צריך לחשוף. מה זה חלק? כמו הפה החלק של יצר הרע. בחלקלקות, אז הוא יכול להסית אותך בחלקלקות, אתה צריך לשים  מחסום שגם אם הוא יבוא ישר יהיה לך בלימה. יש כל מיני מנגוני בטחון בכל מיני תחומים שלא נותנים אפשרות להחליק, להכשל, ליפול, אתם יודעים, למה כתוב ועשית מעקה לגגך אפילו שאתה יודע לעמוד יציב ואפילו שהכל ואתה נפלא וכל החיים שלך אתה מטפס על פיגומים, אבל חייב לעשות מעקה לגגך, התורה לא רוצה שאתה תכנס לספק סכנה. אז כל דבר אתה צריך לעשות מחסום. גם לפה נאמר "אשמרה לפי מחסום", ז"א גם יצר הרע לא של התאוה והחטא, אלא יצר הרע שכל כולו קדש קדשים ורק הוא בגדר הסתה, פירושו שממנו אפשר להכנס באופן כזה לכניסה לעבירה, אנחנו מחויבים לבטל את היצר הרע הזה שהוא קודם דקודם לפני כל הבעיות.

כך עלינו להבין את מקום החטא של אדם הראשון.

עכשיו אנחנו חוזרים לתרץ את הקושיות שהיה לנו, איך מבקשים מעם ישראל, הישכם אוהבים את ה' שהם הגיעו למדרגת נביאים כמו משה רבינו, ואיך אדם הראשון נכשל כשהוא היה בדרגה קרוב לקב"ה שהעידו עליו המלאכים קדוש, אחרי שביארנו שיש שני סוגים של יצר הרע אנחנו חוזרים להסביר. עלינו להבין שמקום החטא של אדם הראשון, הן אמת שהוא היה במצב של משה רבנו, אספקלריה מאירה ופסקה זוהמתו והטבעים שלו היו קודש קדשים, תאוה וחמדה לא היה שייך בו כלל, אבל מכיון שהיה שם מקום חלות שיכול לחול עליו, כיון שהיה בו מקום של אפשר להיות, להכנס לרע לפי מצבו, אסור היה לו לסמוך על הטבעים הקדושים שלו, והיה לו להתעסק באופן פעיל אקטיבי לביטול הרע, שלא יהיה גם אפשרות של מקום חלות, שלא היה מצב של אפשר ש, הוא היה צריך להתעסק בביטול הרע באופן בלתי מתאים עם טבעיו וללכת נגד הטבע הקדוש שלו, נכון שיש לך טבע קדוש, אבל אפשר שיהיה מקום חלות של יצר הרע, אתה לא צריך להסתפק בטבעים הקדושים שלך, אתה חייב להיות תמיד במגננה להתגונן מפני אפשרות של חדירה.

במלחמת המפרץ אמרו לנו לשים סמרטוטים עם אקונומיקה למטה, אמרו לנו לאטום את החלונות, למה אם יכנס הכימי מספיק שיכנס לחור קטן שיש שם גז, לא שוה כל מה שאתה אטום חדר אטום לא יעזור לך, אם השארת מקום כניסה של אפשר אתה בבעיה. אז אם תתפוצץ שמה הטיל ויתפשט הגז, הוא יכנס.

אותו דבר אתה יכול להיות אדם קדוש, הכל בסדר, אבל אם אתה לא טפלת באפשרות של מקום האפשר שיכנס יצר הרע, ואתה לא מתנגד כל זמן ולא נותן שיהיה אפשרות של פרצה שידבר איתך אפילו, שיכנס למשא ומתן איתך וכו' וכו' אתה תיפול אצלו, אתה תיפול אצלו, כי גז נכנס. הוא כמו גז, אתה לא רואה אותו, כשתרגיש אותו אתה כבר תהיה מסוחרר מתאוות וחמדות שהוא יכניס בך ותהפוך להיות בהמי, מקודש קדשים תגיע להיות בהמי.

זה כמו שהיה צדיק אחד גדול שפעם אחת כך כתוב בירושלמי, שפעם אחת הוא היה אומר כל הזמן, אל תאמין בעצמך עד זקנותך, ככה הוא היה אומר, אבל חכמים אמרו אל תאמין בעצמך עד יום מותך, גם ביום האחרון שאתה זקן בן 98 או 122 אתה אל תאמין בעצמך, והוא אמר עד זקנותך, כי הוא אמר אני אין לי יצר הרע, אני כבר איפה בטלתי אותו מזמן, בשמים כעסו עליו, שלחו לו מלאך בדמות אשה יפת תואר, שהוא התחיל לדבר איתה דברים לא ראויים. לא עשה מעשה חלילה ולא כלום, אבל דברים לא ראויים, ופתאום תפס את עצמו מה הוא מדבר, והתבייש, והתחיל לבכות, איך הוא הגיע למצב שהוא מדבר מילים כאלה, ואז הבחורה התגלתה כמלאך, ואמר לו המלאך, אני נשלחתי מן השמים בשביל להראות לך שאל תעבור על דברי חכמים, תמשיך להגיד עד יום מותך. ז"א אנחנו יצר הרע מחכה אפילו ליום האחרון.

חז"ל מספרים, המקובלים שהיו בצפת, שהיה מעשה נורא, בזמן הארי הקדוש, שהיה אדם שהיה גוסס והחבורה הקדושה עמדה לידו ואמרה לו שיגיד שמע ישראל, שיפטר עם שמע ישראל, והוא בוכה ומרתת ולא אומר, אומרים לו תגיד שמע ישראל, והוא לא אומר, בסוף הוא צעק, איך אני יכול כשהוא עומד עלי בחרב. ז"א יצר הרע מלאך המוות הוא השטן לא נותן לו להגיד שמע ישראל כדי שיכפור באחרונה. עד הרגע האחרון הוא מחכה אם הוא יכול, מאז תיקנו חכמים להגיד מודעה מחיים. אני פלוני בן אלמוני אומר בזאת שאם חלילה יגיע קיצי ולא אספיק להגיע 17 או לא אספיק כך או שאני אגיד דברי שטות והבל או אגיד דברים נגד ה' יתברך ותורתו ומצוותיו או אגיד כך וכך, וכל מיני, כל זה לא מדעתי לא מרצוני אלא זה הטעיית היצר הרע שיפעל עלי ברגע האחרון ואני מבטל את זה ולא מסכים לזה וכו' וכו', כעין זה יש מודעה שאדם בחייו כדי לשלול את האפשרות שיצר הרע יתפוס אותו ברגע האחרון ויתן לו לכפור. והוא עושה את העבודה עד הרגע האחרון, הוא לא משתמט מהמשמרת. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו.

אז לכן אדם הראשון הוא סמך על הטבעים הקדושים שלו, על השכל האלוקי, שהיה בו, הוא לא ציפה שהשטן יצליח ככה לעבוד על חוה והיא עליו, והוא יטיל מיתה על כל העולם. פה היתה הנפילה, באפשר של האפשר שמה הוא לא נזהר. ובגלל זה יצא מה שיצא

עכשיו במעמד הר סיני, כשפסקה זוהמתם והם ראו את הכל פנים בפנים באספקלריה מאירה, לא היה שום שייכות לחטא ולתאוה, כי הוציא מליבם כל ספק, אבל עדיין הם היו במצב זה, עוד מתחילת העבודה, לבעבור נסות אתכם בא האלהים. במצב הזה עוד יש ענין של נסיון, מהו? הישכם אוהבים את ה' והאם תחפצו בו ובמצוותיו, אם יסתפקו במצבם זה שהם הגיעו לרמה הזאת ויישארו במצב הזה והם מסתפקים בזה, ויישארו עם הטבע הזה, אפילו שזה טבע קדוש וטהור בתכלית הטוב, ואין בו שמץ של רע, אבל סוף סוף עדיין יש בו ענין של אפשר להיות, ואין להם לסמוך על הטבעים הקדושים כמו אדם הראשון, ואם המה באמת אוהבי ה' והם חפצים בה' ובמצוותיו הם צריכים גם במצב הזה שהם נמצאים להתעסק בביטול הרע, להלחם נגד טבעם, להגיע למצב שלא יהיה אפילו אפשר להיות. ואם נשארים בטבעם והם מסתפקים במצבם, זוהי הוראה שהם משלימים עם הטבע שלהם, והם רוצים בכך, והם רוצים את הטבע הזה, וזה אומר שהם לא אוהבים את ה' ואינם חפצים בו ובמצוותיו. טוב לנו במה שהשגנו וזהו. זה המצב שרובנו נמצאים בו.

אני דודי עד מלפני שאתה חזרת בתשובה, מה ... הנה מקרוב באו ... לא שמים עליך, והתימנים מגיעים אל פסוקים. אדם לא רוצה להשתנות, מה הוא אמר בעצם, הוא אמר אל תחדש חידושים, אל תבוא לנו עם זה, אנחנו הולכים מנהג אבותינו, אנחנו לא זזים כחוט השערה, זהו. זה מה אומר שאתה מבסוט מהמצב שלך, מהרמה שלך, זהו, אין מקום לשיפור, אין מקום להלחם נגד היצר והטבעים, אנחנו במצב הזה. זה מצב גרוע ביותר, כי זה אפילו לא מתחיל. אבל הם שהיו בשיא של השיאים אם הם לא יעמדו נכונים למלחמה, כל הזמן נגד האפשר, אפשר שיהיה, אז הם לא אוהבים את ה' זה נקרא ולא חפצים בו ולא במצוותיו, אה, להיות בדרגה של אדם הראשון בגן עדן למה לא, זה כן, אבל להתמודד שלא חלילה יכנס איזה משהו איזה וירוס חידק של יצר הרע יבלבל אותך במשהו, לעמוד על המשמר כל הזמן, זה לא. זה נקרא שלא אוהבים את ה'.

אם אדם לא ממשמש ובודק כל הזמן מה מצבו ברוחניות, אם הוא לא בודק מה עוד אפשר לשפר מה עוד אפשר לתקן מה עוד אפשר לעלות, אם לאדם אין שאיפות שהוא כל שנה במתן תורה אומר, השנה אני גומר כך, השנה אני גומר כך, השנה אני לומד כך, השנה אני עושה כך, אז איפה קבלת התורה? יש מתן תורה ויש קבלת התורה, ה' נותן מחדש את התורה, מעמד הר סיני מחדש, ואתה צריך לקבל את התורה, מה קיבלת? עוגת גבינה בחג השבועות, זהו? אז ז"א שאם בן אדם לא קיבל עול תורה מחדש עם חיובים וקבלות חדשים מה הוא עשה. הלאה.

כתוב "ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד". הפסוק מתכוון על שני סוגי יצר הרע שאמרנו, סוג אחד זה "ומלתם את ערלת לבבכם", זה הסוד של התאוה והחמדה, זה ערלת הלב, הלב ערל והוא רוצה תאוות, רוצה חמדות, הוא ערל לב, ולאחר שמלים את ערלת הלב ומסלקים מעלינו את התאוה והחמדה הלואי שנזכה, אז מגיעים למצב של מה? של אדם הראשון לפני החטא שלא היה לו שום תאוה ושום חמדה, וזה יהיה מצב של מעמד הר סיני שפסקה זוהמתם, שם אין כבר תאוה. עכשיו בשלב הזה לאן מגיעים, לעבודה נגד יצר הרע השני שהוא אינו אלא בגדר השטן ואפשר ואפשר. גם על מצב זה על הטבע הזה אסור לסמוך, במצב זה מתחיל עוד העסק של ביטול הרע, שלא להשלים עם הטבע שלו וזה נקרא בערפכם לא תקשו עוד, נכון, מלתם את ערלת לבבכם, יופי, אבל מה הפחד שלא תקשו את ערפכם עוד, עוד פעם תחזרו בחזרה. ז"א צריך שמירה מכאן ולהבא שלא חלילה לחזור רוורס. ואם האדם גם במצב של מדרגת אדם הראשון קודם החטא, והוא מתאים עם טבעו, מתאים לו המצב שהוא נמצא בטבעיו, זה נקרא שהוא שבע רצון מטבעו וזה נקרא קשה עורף. שמעתם? אתה יכול להית דרגת אדם הראשון ונקרא קשה עורף, למה? כי אתה לא רוצה שינוי, טוב לך עם מה שאתה וזהו.

זה מה שכתב הספורנו, הספורנו כתב "והנה עם קשה עורף הוא וגיד ברזל ערפם", תראו אני עם העורף ברוך ה' יכול להסתובב, אתם ראיתם יש אנשים ששמים להם ברזלים מאחורה פה בשביל שלא יזיזו את הראש, אסור להם להזיז את הראש ימינה, זה קשה עורף, מה פירוש, העורף קשה כמו גיד ברזל הוא מעורפל, לא צריך את המכשיר הזה, הוא לבד הראש שלו ככה. בלי קופת חולים. ויכול להיות שהוא גם יסתובב, אבל העורף שלו כמו גיד ברזל, הוא לא משתנה. ולא יפנו לשמוע דברי שום מורה צדק, לא מקבל לא מקבל אני לא רוצה לשמוע שום דבר. לא, ... וככה אנשים חיים, לא מעניין אותם, לא רוצה שינויים, אל תעשה לי זעזועים במערכת. זהו.

ולא יפנו לשמוע דברי שום מורה צדק, ויעיד על היותך קשה עורף, כי הנה חזרתם להקציף פעם אחר פעם, אחרי מעמד הר סיני חזרו עם ישראל להקציף פעם אחר פעם, ובחורב הקצפתם ויעיד מידת קושי רוע מידת קושי העורף כי אמנם כשהקצתם אל ה' בחורב לא היה אומר להשמידכם אלא בשביל שאתם עם קשה עורף, ז"א הקב"ה לא התכוון לכלות את עם ישראל בגלל מעשה העגל, אלא בגלל קשיות העורף כי קשיות העורף לא עושים תשובה, לא חוזרים בהם, זאת הבעיה זה השורש.

כמו שאמר ה', וראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא הרף ממני ואשמידם, לא כתוב ראיתי את העם הזה כי עשה עגל הרף ממני ואשמידם, לא, על העגל לא דיבר, על קשיות העורף הוא דיבר. על זה הם ראויים להשמדה. וזה כי אמנם קושי העורף מסיר את התקוה, אם אדם הוא קשה עורף הוא לא ישוב בתשובה. ולכאורה לא חטאו בעגל למה התביעה היא על קשיות עורף? אלא משום שהחטא שלהם היה בענין זה של קשה עורף שנשארו בטבעם וסמכו על טבעם, וזוהי הוראה שמשלימים עם הטבע שלהם ורוצים באמת רק את הרצון של הטבע שלהם, וזה סוד של קשיות עורף. אדם שלא מקבל שינוי זה מראה שהוא קשה עורף.

בדרך נסענו ונסע איתנו יניב סלע, ואמר לנו מה ההבדל בין האנשים שאומרת הגמרא, יש אנשים שאומרים מה בכך, ויש אנשים אומרים שמא, לעולם אל תהיה מאלה שאומרים מה בכך, אלא לעולם תאמר שמא, מה פירוש? תיכף אני אגיד לכם איזה סוגיה ואתם תראו שרוב האנשים אומרים מה בכך, ורק מעטים אומרים שמא. מה בכך פירושו שאדם רוצה לשאר במצבו, אתה אומר לו יש בעיה, יש תקלה, צריך לבדוק, צריך לבחון, צריך לעשות, צריך לתקן, הוא אומר מה בכך, אתה גם כן, ויש אחד שבא ואומר שמא, שמע, אני שומע דברים, לא מכריע כבר אבל שמא, ספק, חשש, תבדוק, זה נוגע אליך, תיכף נראה את זה.

ואנחנו מסיימים, ומה נורא הדבר שאי אפשר ואסור לו לאדם לסמוך על כוחותיו וטבעיו אפילו שהם טובים קדש הקדשים וכמו אדם הראשון אלא כל עבודתנו צריכה ללכת נגד הטבע שלנו, ולבטל את הטבע, כי טבע זה מצד הגוף, ולגוף יש דרישות, הוא כל פעם לוחש משהו. תראה מה יש במקרר, במזוה, אולי השאירו ופלים, אולי יש ככה, כל הזמן הוא לוחש לך הגוף. אז ז"א אדם צריך ללמוד לשבור את הטבע, אני רוצה להגיד לכם יהודים יקרים דבר, אני היום נדהמתי, ידעתי אבל לא זכרתי, ניגש אלי אחד מהקהילה שלנו, קהילות פז, יהודי יקר מחיפה, אומר לי היום זה היום ה-400 שאני בתענית דיבור, 400 יום בתענית דיבור. למה הוא לקח את זה על עצמו, מאז שהתחלנו עם הארבעים יום ארבעים יום, הוא ראה שבגמרא כתוב שהיה מי שהתענה 400 תעניות רצופות כדי שבניו ילכו בדרך ה' ללא שום תקלה. אז הוא החליט שהוא גם עושה 400, היום הוא הגיע ל-400, אתם שומעים דבר כזה? זה נקרא ללחום נגד הטבע, נגד הטבע. כולם אוכלים כולם שותים, הוא עובד כל יום כרגיל בעבודה ולא אוכל לא שותה עד צאת הכוכבים, עד צאת הכוכבים, אמרתי לו שילך לעשות בדיקות דם, אני רוצה לראות מה ההפרש בין הבדיקה שהוא עשה לפני שנה להיום, נראה את ההשוויה זה מעניין, אחרי כל כך הרבה תעניות, בטוח שהדם שלו יהיה משהו חנג'רי.

בקיצור, צריך לשנות את הטבע לא להיות עקשי, קשה עורף, לא להיות קשה עורף. ואפילו אם תהיה בדרגה גבוהה לדעתך, וצריך להלך נגד טבעו, וכלל ישראל במצבם של מעמד הר סיני שהיה גופם צח ומצוחצח, פסקה זוהמתם וטבעם היה קודש קדשים. ולא היה להם להשאר בטבע זה. אתם שומעים? גם בטבע כזה היה להם להתעסק בביטול הרע, ומיהו שיוכל כבר לפי זה לעשות חשבון ממצב זה שלהם עד למצבנו אנו.

והעובדה בגלל שה' אמר אני מנסה אתכם הישכם אוהבים, מה התברר בסוף, שהם גלשו, הם ירדו מהמדרגה, למה הם ירדו? עד שניטל עדים מעליהם, למה הם ירדו? כי הם לא שמרו על הבית, כמו שאומרים, הם נתנו לגז לחדור, הוא לא נלחמו לסתום כל פרצה, הם לא נלחמו נגד הטבע, איפה שמקום שיש אפשר דאפשר שיצר הרע יכנס, אם אתה לא נמצא כל הזמן במגננה נגד אתה עלול להיות מ ופתע, ז"א אדם צריך לעשות בפרט שהוא נמצא במלחמה והמלחמה היא תמידית, כמו חיילים, ביצורים על ביצורים, גם אתה תתלבש אפוד וגם תלבש קסדה וגם הכל וגם תזהר וגם תשים ביצורים וגם תשים אבנים וגם תשים חול, הכל, ותסתר ואל תחשוף את הראש כי הצלף ממתין וכו', אתה רוצה לצאת מהמלחמה חי? אתה צריך להיות כל הזמן במצב לא שטוב לי הנה לא קרה כלום, כי אתה לא יודע מאיפה האויב, זה יכול להיות מלמעלה, זה להיות בקשר בג'י פי אס, יש טילים היום עם ג'י פי אס, מחפשים אותך ומצלמים אותך עוד אפילו תמונת מחזור לראות את זה בטמבלויזיה, אז ז"א אתה לא יודע מאיפה, ואתה צריך לחשוב כל הזמן מאיפה ולא לעמוד במקום אחד ולדעת איפה אתה משתחל אם יגיע איזה טיל ותשמע שריקה וכו' וכו', אם לא תדע, יצר הרע מחפש אותך להמיתך מהיום הראשון שבאת לעולם. זה שה' שמר עליך עד עכשיו יכול להיות שזה טוב יכול להיות שזה לא טוב. זה טוב אם הוא נתן לך אפשרות ואתה עשית מצוות, זה לא טוב אם הוא שילם לך שכרך בעולם הזה כרשע אבל בינתיים אתה עושה עוד עבירות, אז אל תתפעל שאתה חי יותר, כי רשעים טוב להם שיוצאים מן העולם בחצי ימיהם, כי אז יש להם פחות עוונות, הוא משלם אח"כ. אז ז"א לא לסמוך על זה שאנחנו חיים שזה ראיה למשהו. שהרי רבי עקיבא אפילו על רבו חשש שהוא מקבל את כל עולמו בחייו, על רבי אליעזר, אז מה על רבי אליעזר, אז מה אנחנו מדברים?

לכן מה נורא הדבר שאדם סומך ובוטח על הטבע שלו כל עניניו מתאימים עם הטבע ויהיה אפילו טבע הכי טוב ואינו מהלך נגד טבעו, אדם כזה הלא מופרך הוא לגמרי וזה מבהיל מאד.

עכשיו אני מגיע לסוגיא מאד בוערת בתקופה האחרונה ואני רוצה לשאול אתכם, האם אתם מקפידים לאכול בהשגחות מהודרות כל דבר, כן או לא? לא עונים סימן שלא. טוב, אתם לא חיבים לענות, הרי לא עניתם על הברכות שאמרתי בהתחלה אז למה שתענו על זה. אבל מכל מקום אני רוצה לומר לכם, גם אם מישהו מכם מודע שצריך לאכול רק בהשגחות המהודרות, הוא לא מודע מה זה השגחה מהודרת. והוא גם לא יודע מי מהם באמת מהודר ומי לא.

ואני מגיע לנושא שהוא חמור ביותר שהפיל חללים בעם ישראל במשך כל הדורות, וכתוב בספרים הקדושים שיצר הרע הזדמן, השטן הוא הזדמן, הוא בסוף העולם הוא לפני שחיטה, אז מה הוא עושה, הוא פעם היה רודף אחרי כל אחד להחטיא אותו, היום יש לו פטנט, מה הפטנט שלו? הוא תופס שלשה סוגי בני אדם ואיתם הוא מחטיא את כל ישראל. אחד זה השוחטים, כדי להאכיל את כל ישראל נבלות וטרפות, שניים זה הסופרים שכותבים תפילין, מזוזות ספרי תורה שלא יהיה שום הגנה לישראל ולא כלום, ונותן להם לעשות ה' ירחם, והשלישי זה החזנים, נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה ואם החזן לא הגון לפי הקריטריונים הכתובים בהלכה התפילה לא עולה, וממילא השליח של הציבור לא העלה להם את התפילות ממילא הם התפללו אי אפשר להגיד שלא, אבל שיצא מזה תוצאות, גורנישט מיט גורנישט. זה הפטנט.

אז עכשיו אני מדבר על הנושא של שחיטות. אני טיפלתי בנושא הזה לפני 15 שנה, ובתקופה האחרונה חזרתי לזה עוד פעם שלא ברצוני, פתאום נודע לי שיש בעיות חמורות בכשרות אבל בנושאים שלא הייתי מודע להם, וזה סכינים, בדיקת הסכינים. ז"א, סכין שלוקחים לשחיטה היא חייבת להיות חלקה, חדה, מה שצריך, צריך לבדוק אותה 12 פעם בבשר ובציפורן, מקילים היום, עושים רק שש, והלואי, גם זה לא עושים, ועולים לשחיטה, ואחרי ששוחטים בין אם זה בקר או עופות אז יש לפעמים פגימות בסכין, עקב זה שמגיעים למפרקת, לפעמים מהבשר עצמו, לפעמים מנוצות, והיא נפגמת, ואם היא נפגמת באופן שזה נקרא אוגרת שיש שמה שני עומקים ואתה מרגיש זה לא נקרא שחיטה זה נקרא קריעה, ואז השחיטה היא נבלה וטריפה.

עכשיו, כיון שאנשים שוחטים, ושוחטים הרבה בתעשיה, בכמות, ולא בודקים את הסכינים שלהם הבודקים, אלא הם בודקים בעצמם ובודקים ברטוב ובודקים מהר, כי זה ממשיך הקצב, והם גם עייפים מהשחיטה כי כמה שאתה עושה שחיטה מהר אז אתה מאבד את ההרגש, אז זה לא בדיקה כראוי, ויש כאלה שלא בודקים להם בכלל אחרי כן, יש מקומות שכן אחרי פרק זמן בודקים להם את הסכין, עכשיו אם בודקים ביבש או ברטוב זה שאלה. אם בודקים ביבש מגלים יותר פגימות, אם בודקים ברטוב פחות פגימות, ואז יש שאלה, גם עם ניגוב עם הסמרטוט יש שאוסרים יש שמתירים, יש סיפורים בקיצור בפסיקה הרבה. ובודק את זה צריך להיות בודק ירא שמים אמיתי והכל, אבל כזה שיוכל להגיד להוריד מהליין כל פעם שהוא ימצא פגימה. והעידו לנו הרבה שוחטים שלא נמצא אף פעם פגימה. איך זה יכול להיות שלא נמצא פגימה? סימן שמאכילים נבלות וטרפות.

עכשיו, סיפר לנו אחד מהשוחטים, רואים את זה אצלנו באתר, שמנו את זה שכולם יראו, שפעם הוא העיר הערה על משהו, צעקו עליו אם פיטורין על מה שהוא אומר ככה וככה וככה, ז"א אל תעיר הערות ואל תבלבל את המח, זה מה שעושים פה, מתאים תשאר, לא תלך. לא מחפשים כאלה שיחפשו בעיות, אין בעיות, הכל חלק. זהו.

שאל שאלה את הרב הראשי בעל הגלימה, אז אמרו לו שלח פקס, הוא אומר יש לי נבלות וטרפות, שאלות בהלכה, אני צריך תשובה עכשיו מהירה, אדוני זה לא הולך ככה, שלח פקס תקבע זמן, נפגש, אוחורת.

היום השמעתי הקלטה של בן אדם בשם מנשה סופר, שלפני שנתיים היה שוחט, והוא צלצל ואחד האנשים האחראים ברבנות הראשית שבשפרעם בבית שחיטה של ערבים, הורגים בהמות, לא שוחטים, ומדביקים מדבקות של עטרה עם פלומבות של עטרה, לרוץ מהר, וההוא אומר לא אי אפשר לא זה, חרית לא ענה לו שום דבר והכל ממשיך לתוך השוק, ואברכים אוכלים וזה אוכלים וכו'.

תשמעו את זה, זה באתר נשמע בזה, גם בטלפון אם נתנו לכם פתקאות, תקשיבו, שיעור שאמרתי היום בבוקר, ועוד עדויות רבות, בקיצור אני לא מדבר עוד על ערבים שמכניסים עם זיוף וכו', הרב לנדא בעצמו אמר שמזייפים את הפלומבות שלו הערבים והוא אומר רק בחנות פלונית לקנות שמה אני יודע שהפלומבות לא מגיעות, רק שמה אתם יכולים לקנות, שאר המקומות אם זה הגיע אני כבר לא אחראי, למה זה יכול להתערבב. ויש עשרות סרטונים שיש אצלנו באתר שמראים איך תופסים משאיות של בטון, של חול של זה, מרימים אותם ומתחת בשר נבלות וטרפות חמורים וסוסים והכל. אני הייתי במשחטה שהסוחר היה ערבי שמביא את הבקר והחבר'ה שלי שאלו אותו, תגיד לי, מה אתם עושים עם הטרף שיוצא מפה? אומר למסעדות בתל אביב. המצב על הפנים, יש זיוף בירק, יש זיוף בזה. אבל מעבר לזה, יש בעיה בשחיטות.

עכשיו, דיברו בזה זה שבע שעות, הבאנו רבנים, שדיברו, יש את זה באתר, יש את זה בטלפון תוכלו לשמוע, אבל ביום שלישי הקרוב אנחנו מביאים את אחד הרבנים החשובים בתחום הזה של בדיקת הסכינים, יש בעיה נוספת, זה לא איך בודקים אם בודקים ואם מוצאים ואם לא, זה מהו השיעור והגדר של אוגרת, ז"א כשאתה בודק מה זה נקרא, כי יש אומרים יש שינוי טעם, יש אומרים יש הרגש, יש אומרים שיש תיק, תיק, תיק קטן, תיק קטן, ויש שאומרים שכל זה חרית. ז"א כמו שאתה עולה עם הסכין ככה אתה צריך אחרי השחיטה להשאר עם הסכין, שלא השתנה בה כלום.

עכשיו מה הצדק ומה האמת, ביום שלישי כולם מוזמנים לבוא, בפרט שוחטים, בפרט אברכים שלומדים מסכת חולין ברחוב מתתיהו 10 ב"ב בית מדרשנו קהילות פז, שמה יש שיעור כל אחד יבוא עם הסוגיות ישאל מה שהוא רוצה, אדרבא, בואו ונווכח מי צודק. אבל לא להגיד מה בכך, אלא לומר שמא, בואו נבדוק, כי אם אתם אכלתם ואני בטוח שכן, נבלות וטרפות, קודם כל אתם לא יכולים לאכול יותר ואתם צריכים להגעיל את הכלים, כי יש השגחות מאלו המפורסמות שודאי אצלם יש נבלות וטרפות, ודאי, ואנחנו יודעים עובדות ברורות, עם הקלטות, אבל זה אני אומר לזהירות לכל מי שירצה.

מה ניתן לעשות בשביל להתגבר על זה? היום נסע אחד מהאברכים עם הבן של הרב שטינמן וסיפר לו על המצב של הכשרות עם השחיטה ופה ושם, ואז הוא שאל אותו, מה כבודו אוכל ומה אבא אוכל, הרב שטינמן, אז הוא אומר אבא אוכל מחבורה, זה שחיטה מיוחדת פרטית, ומה כבודו אוכל? אמר גם אני. אז הוא אומר נכון יש הידורים וזה אבל צריך לבחון, יש יותר טוב ויש פחות טוב וכו' וכו', וצריך שהחבורה גם תהיה כמו שצריך, אחרת מה עשינו. בקיצור, הרב קניבסקי ככה אוכל, כל הצדיקים האמיתיים הם אוכלים רק משחיטות קטנות מצומצמות פרטיות. איך היה לפני חמישים שנה היו הולכים למורי, מביאים לו את הדג'ה הוא שוחט על המקום והולכים להוציא אח"כ את הנוצות ואוכלים. אבל היום יש ככה בשחיטה אחת אחד אחד אחד, זה פחות בעיה, הרמב"ם והשו"ע אומרים שאחרי כל שחיטה בין של עוף בין של בקר צריך בדיקת הסכין. אמנם היום בודקים לאחר מכן ואם יימצא לא בסדר צריכים להטריף את הכל, אבל מי, מי יהין לזרוק כל כך הרבה? זאת הבעיה, האם אתה מחפש למצוא פגימה או אתה מחפש לא למצוא פגימה, מה אתה מחפש, הרי הפסד ממון, כשר שבטבחים שותפו של עמלק, כי אדם לא רוצה לראות טריפה לעצמו. בקיצור זה נושא מסובך, יש בו הרבה דינים והרבה פרטים ומי שרוצה להתמודד מול השאלות האלה מוזמן, שלא יגיד שלא נתנו לו צ'אנס, או כמו שיש אחד שוחט מפורסם שהוא כבר רועד בידיו וממשיך לשחוט וגם מוהל, למרות שאסור על פי ההלכה מי שרועד לא לשחוט ולא למהול, והוא ממשיך ואומר הכל פוליטיקה, הכל בסדר. אז תבינו זה המצב. עכשיו זה שלב א'.

שלב ב', אני מאמין שאתם לא אוהבים עכברים, מישהו מכם זכה לאכול עכבר? עוד לא, אז אני אומר לכם שאתם אוכלים מלא עכברים, כל יום. למה קוראים לסלט חי? כי הוא חי, בפנים יש בעלי חיים, יש תולעים, יש ברחשים, יש טריפסים, יש כנימות, יש כל מיני ג'ינים, ואם לא יודעים לבדוק ולא בודקים כראוי בפרט בכמויות או כשאתם הולכים לחתונה או בר מצוה או ברית מילה ושמה יש הרבה עשבים שצריך לנקות, מי יש לו זמן, שוטפים במים ומספיק. אבל הם לא הולכים בקלות אלה החרקים, הם לא עוזבים כל כך מהר, ואז אם אתה אוכל אחד זה כאילו אכלת חמישה עכברים, או חזירים או גמלים או סוסים, אחד, ואם היו כמה, עכשיו למה רוב האנשים מטומטמים? משום שכתוב בתורה ונטמטם בם, אל תקרי ונטמאתם בם אלא ונטמטם בם, אז לכן אנשים אומרים מה בכך, זה מהטמטום, במקום להגיד שמא, שמע מה אני אוכל רעל? מה אני אוכל עכבר? אם אני אגיד למישהו עכשיו, תקשיבו טוב, אני נמצא בחתונה, ואני נמצא בחתונה ונכנסתי למטבח, וראיתי שעכבר עולה על כל הסלט וברח, ואני אומר ראיתי עכבר עכשיו על סלט, מישהו עוד ימשיך לאכול? אף אחד לא יאכל, ואם אני אגיד שראיתי חתולה שעכשיו היא לקקה את הבשר, מישהו יאכל את הבשר? לא, ואני מודיע לכם שלא עברה חתולה ולא עבר עכבר, הם בתוך האוכל, ואתם אוכלים, אלק דתיים.

עכשיו אני אראה לכם את זה בסרט שתראו בעיניים על מה אני מדבר. זה נמצא באתר שופר, כל מי שירצה או בטלפון יוכל לראות את זה כל רגע. בבקשה. בואו נראה לדוגמא דגים, נתחיל עם דגים.

 

בשר ששמים אותו להפשרה, מוציאים מהמקפיא או שמניחים אותו בחוץ, יכולים להגיע אליו זבובים, יש זבובים שממרחק רב מאד מריחים ומגיעים ומטילים ביצים או רימות, יש זבובים שמטילים ביצים שמתפתחות אח"כ לרימות, אנחנו נראה את השלבים האלה עוד מעט, הזבובים זה בד"כ זבוב ירוק או כחול או זבוב שנקרא זבוב שמה שיש לו על הגב מרובעים אפור ושחור. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הביצים, את הרימות שיש על דג שהיה כלה, כאן אנחנו רואים על הדג כמה הטלות של זבוב כנראה יותר מזבוב אחד על דג שעמד להפשרה, רואים אותם בגודל מילימטר שתיים, ומהם יוצא תוך זמן קצר רימות, במידה ורואים רק ביצים אפשר לשטוף את הדג ולהשתמש בדג במידה ורואים רימות אז לא ניתן להשתמש כי זה חודר לבפנים. עכשיו אני אראה לכם את זה בהגדלה. כאן אנחנו רואים את הקבוצות של הביצים, שמזה בזמן קצר יוצא רימות, שחודרות לתוך הבשר, או לתוך הדג, הרימות בהתחלה הם בגודל מ"מ שתיים, תוך שבוע הן כבר נהפכות לשמונה עשרה מילימטר. עכשיו אני אראה לכם מהספר של הרב ואיה גם את התמונות שלה זבובים וגם ביצים על בשר וכדומה. אלו התמונות שלה זבובים, אנחנו רואים את הירוק, את הכחול מתכתי ואת השחמט, כבר אני אראה לכם עוד תמונה על הבשר, כאן אנחנו רואים מהספר של הרב ויא, אנחנו רואים את התמונה של הביצים על הבשר, כתוב עשרות ביצים ולמעלה בעיגול אנחנו רואים את זה מוגדל פי שלש, עכשיו אני אראה לכם את השלבים מהספר של הרב, כאן אנחנו רואים את הרימות על דג בקלה, ואת השלבים ביצים, אח"כ רימה צעירה, רימה בוגרת, גולם וזבוב שהוא בוגר, וכאן ביצים של זבוב הבית שהן מוגדלות מאד, זה מהספר של הרב ויא. כאן שוב אנחנו רואים את זה על הדג שעמד להפשרה, שימו לב את הכמויות של הביצים, פשוט כמות מאד גדולה וכל אלו הופכים לרימות.

 

הרב: כן, אז זה דוגמא, לא שמים לב כי זה קטנים זה מילמטר מילימטר מילימטר לא רואים, והזבוב בא טוז עושה נעיצה אח"כ נהיה את הביצים האלה וראיתם את התהליך ואם הם חודרים לבפנים לא תזהו אותם בתוך הבשר שלה דג, ואחרי זה אתם אוכלים ואתם חושבים שאין פה כלום, ואכלתם עכברים.

עכשיו אנחנו נראה לכם דוגמא בבצל, בצל נשים כל יום חותכות בצל, עושות סלט.

בצל יבש, יש כמה סוגי בצל, יש בצל שהוא קשה, זה נראה יפה מאד מבחוץ, הוא בחזקת נקי אבל בכל אופן יש לעשות את הבדיקות כמו שנראה. יש בצל שהוא רך והקליפה שלו לא נראית כל כך טוב, זה בצל שבדרך כלל נגוע, ז"א חייבים לבדוק אותו כמו שצריך, ויש בצל שהוא כבר הוציא עלים, שזה הבצל הכי גרוע מבחינת חרקים שנכנסים חרקים בין העלים שלו, עוד מעט אנחנו נראה, גם נעשה בדיקה, הנה רואים פה כבר רק בהתחלה רואים פה טריפס, הוא הולך לבפנים, והבצל הבא גם כן בלי עלים זה בצל כפול, נקרא בצל תאומים, שיש שני גלדים אנחנו צריכים לפתוח כי זה בד"כ נגוע, מה שאנחנו עושים רק אני אראה קודם כל את הפתיחה, אנחנו פותחים ומתבוננים, עכשיו אני אתחיל מהבצל הקשה להראות איך בודקים אותו, את הבצל הקשה אנחנו מורידים חצי ס"מ מלמעלה, אנחנו מסתכלים שסגור הבשר, אנחנו רואים שאין פה שום חור, במידה ויש חור אז גם בבצל כזה הטריפסים יכולים לחדור, אנחנו מורידים קצת מהשורש למטה, ומורידים שכבה אחת קשה. ככה אני עושה, מוריד שכבה אחת קשה ושוטפים בברז. את אותו דבר אני עושה בבצל הפחות יפה, רק שפה אנחנו רואים שיש חור, דרך החור הזה יכולים להכנס הטריפסים לבפנים, אז או שאנחנו מורידים עוד קצת, ורואים אם זה סגור או לא, במידה וזה סגור אנחנו משאירים ככה מקלפים ופותחים.

נראה את הבצל הכי פחות יפה שהוא בצל כבר שהוא רך, אני מוריד תסתכלו מה רואים בפנים, הבצל ממש פתוח, בצל כזה אנחנו פותחים את הבצל, מוציאים שכבה שכבה מהבצל, ושוטפים תחת זרם מים חזק ורצוי מי שיכול לשקף את העלים אז ישקף, אם לא אז השטיפה צריכה להיות ממש שטיפה היטב היטב, ואח"כ מורידים את החלק הזה. אבל פה צריך לציין שבגלל שהבצל פתוח אנחנו חייבים לעשות את ההוצאה לכולו, ממש את כל העלים. סתכלו הנה עכשיו בתוך הבצל, רואים פה תריס, עכשיו אני אראה שתראו את החרקים בגדול. זה חרק שהיה על העלה החיצוני, עכשיו נעבור לאחר, זה זחל צעיר מאד של טריפס, הוא מנסה להתחבאות בתוכו, נכנס לבפנים, וזה בוגר שבורח במהירות.

הרב: כן אז זה כל יום יש לכם בצל בבית, צריך לדעת מה יכול לקרות. אתם עוד לא ראיתם את ש ולחן השיקוף שצריכים להשתמש בו אבל בואו נראה את החסה, גם אלה שאוהבים חסה צריכים לדעת מה שמה הבעיות.

פה אני רוצה להראות השטיפת חסה, אנחנו לוקחים את החסה הוצאתי אותה מהניילון שלא יראו איזה חברה, כבר במבט ראשון שאנחנו מסתכלים אנחנו יכולים לראות על זבובונים, זה זבובון אחד שנמצא, אני מוריד אותו, עכשיו, מה שאנחנו עושים בחסה, אנחנו מורידים את החלק התחתון, שפה בד"כ כל החרקים נמצאים בחלק הזה, בד"כ הם יורדים למטה הרבה הרבה חרקים, לא כולם כמובן, זובונים גם יישארו למעלה, עכשיו אני מפריד עלה עלה, שם אותו במקום של ההשריה, אני לא עושה את כל החסה כי אין כרגע מקום בשביל להראות את זה, אני שם סבון, ממלא מים, מפריד את העלים אחד מן השני, ונותן לזה שלש עד חמש דקות. כרגע אני רוצה להסביר שיש הבדל גדול בין חסה מגידול רגיל לחסה בגידול מיוחד שבחסה בגידול מיוחד גם כשישנם חרקים מספר מצומצם, וגם בסוגי חרקים שיורדים בשטיפה, לעומת זאת בחסה רגילה יש חרקים שלא יורדים בשטיפה כמו חרק זבוב המנהרות בתוך העלה הוא עושה מחילות, או המנהרן שהוא בתוך הגבעול אפילו נכנס שמה, בנוסף יש כנימות עלה בכל מיני סוגי חרקים שהם לא יורדים בשטיפה קלה, עכשיו אנחנו נמתין שלש דקות ונמשיך.

אחרי שעבר שלש דקות אני שוטף עלה עלה תחת זרם מים כל עלה משני הצדדים שלו, איפה שיש קפלים אני פשוט משפשף, ככה אני צריך לעבור עלה עלה, זרם מים חזק, עם היד שפשוף קל, את כל החסה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה היה בגבעול למטה, אנחנו נתקדם לראות את זה, שימו לב את הזבובונים, רואים אותם בגבעול למטה, גם כאן עוד זבובון, עכשיו אני אראה לכם אותם בהגדלה. זה הזבובון הקטן יותר וזה הזבובון השני, סרטונים נוספים ניתן לראות בפורטל הכשרות.

 

הרב: כן, זה הולך טוב עם הג'חנון, מכל מקום ככה זה כל דבר ודבר, חומוס ואורז והכל, באורז לדוגמא אף אחת מהנשים לא יודעת, תראה אורז רגע, אף אחת לא יודעת שצריך קודם נפה, לשים את האורז בנפה ואז לנפות לנפות על משטח לבן ואז רואים מה נופל שמה.

 

הרב דורפמן: היום אני רוצה להראות ברירת אורז, איך בוררים את האורז, צריך להדגיש שרצוי וכמעט על סף החובה לסנן את האורז כי אני אראה לכם אח"כ את החרקים של האורז ואתם תבינו שיש חרקים שיהיה מאד קשה לזהות אותם על שולחן האור או על משהו לבן כשאתם בוררים ידנית בלי שולחן אור שיש לו מסננת שיפלו החרקים, אתם תראו את החרקים הקטנים שזה הכיני ספרים ואז אתם תבינו את החשיבות של הסינון. איך מסננים את האורז? אנחנו לוקחים או קונים בטמבור רשת חלונות, עושים שני קשרים מכל צד נהפך לנו לסל, או שיש רשת ביתית שהרשת עצמה היא גם כן עם חורים, חשוב שהחורים יהיו בגודל שהאורז לא יפול אבל שיהיו חורים שהחרקים כן יפלו. לא כל החרקים נופלים בסינון לכן אחרי הסינון אנחנו חייבים לעבור ידנית, עכשיו אני יעבור לבדיקה בפועל. אני לוקח את האורז, אורז חדש, שופך אותו לרשת לסל הזה שקניתי, ומסנן היטב על השולחן. אחרי שסיננתי היטב אני מתקרב ובודק אם יש חרקים הולכים על השולחן. כאן כרגע אנחנו רואים שיש רק לכלוכים פירורים קצת אבל אנחנו לא רואים דברים חריגים.

השלב השני זה שלב הברירה הדני, אני בכל אופן בורר, למרות שאתם תעשו את זה בבית לא יהיה לכם את השולחן אור את הרשת, אני בורר ככה להראות לכם איך עושים, אני לוקח אורז שופך אותו בערימה בצד אחד, ומתחיל לשטוח אותו שכבה אחת רואה שאין בין האורז שום דבר ומוריד אותו, אני לא מחפש כתמים באורז עצמו כמו שאנחנו נראה תיכף, אלא בין האורז עצמו יכול להיות חרקים. רואים אורז, זה אני לא מעניין אותי, כל מיני כתמים באורז לא מפריע לי, אני מחפש את החרקים בין האורז.

אחרי שאני מסיים את השלב הזה והכל יצא נקי, אז האורז נקי.

אני רוצה להראות לכם, הבאתי את ה חרקים, את סוגי החרקים של האורז כדי להראות לכם מה צריך לחפש. אני עכשיו אשפוך את החרקים על השולחן אור, זה אורז נגוע, שימו לב, קודם כל כבר רואים את החבקניות, אלה כיני ספרים שאמרתי לכם שאתם תראו אותם רק בסינון, יש פה עוד חרק עקרית מחסן שזה דבר נדיר, הוא מאד קטן, וגם תולעת, רואים את התולעת על האורז. אני עכשיו אגדיל לכם את החרקים שתוכלו לראות אותם בגדול. שימו לב את התולעת הקטנה שיורדת עד גרגר האורז, תראו את הגודל שלה, עכשיו אני אראה לכם כינת ספרים, שימו לב את הכינת ספרים על הגרגר של האורז. עכשיו אני אראה לכם את החדקנית, זאת היא החדקנית ואני אראה לכם את העקרית, שימו לב שני כיני ספרים ואת התולעת הקטנה על הגרגר אורז.

 

הרב: כן, אז כמו שאמרתי לכם, אתם נגעלים מעכברים אבל אוכלים אותם. זה בקצרה, יש עשרות דוגמאות איך בודקים כל דבר, שומר נגיד הנשים חותכות שומר, נכון מגישים לכם את השומר עם ארבע עלים ככה חתוכים, יש לו שורש, זה אסור, חייבים לחתוך לגמרי למה, כי שמה הם יורדים כל החרקים, שמה בין ה, הבנתם? צריך ללמוד את זה, צריך ללמוד, יש ספרים של הרב ויא, אפשר לקנות אותם בחנויות ספרים עם תמונות הכל, כמו שהוא הראה לכם דוגמא, אז אפשר להבין במה מדובר.

רבי יניב סלע, הילדים שלו, יש לו ילדים קטנים יחסית, פחות מבר מצוה, הם כבר מומחים לתת דרשות בנושא הטריפסים והחדקניות והכל מרוב שהם עברו על הסרטונים האלה למעלה משלשים פעם.טוב לחנך את הילדים כבר מהתחלה מקטנות לראות ולהבהל כדי שיעזרו גם כן בבית לבדוק, וכשיגדלו ידעו, כי עד היום תבינו, אכלתם נבלות וטרפות שקצים ורמשים.

למי שיש שאלות בבקשה. כן בבקשה תן לו מיקרופון.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, אני באתי מבית דתי, אבל קצת בא נגיד איבדתי את הדרך, בהלכה, במה אלהים דורש מאיתנו, יש לי כמה שאלות גם על נושא חג השבועות, מתן תורה, קודם כל נתחיל במתן תורה, במה שאני יודע ולמדתי במעמד הר סיני משה רבינו ע"ה קיבל שתי תורות, התורה הכתובה והתורה שבעל פה, השאלה הראשונה מדוע אם אלהים ציוה אותנו שתהיה לנו תורה בעל פה, איך התרנו וכתבנו אותה, הרי זה עבירה על מצוה של אלהים. ולמדתי ופתחתי את התנ"ך קצת עיינתי כי הנושא הזה מאד עניין אותי, וראיתי כמה פסוקים שגרמו לי לחשוב, אני ברשותך אקריא את הפסוקים.

בספר יהושע פרק ח' פסוק ל"הנאמר "לא היה דבר מכל אשר ציוה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל והנשים והטף והגר ההולך בקרבם", משמע קרא הכל נכתב, ממה שאני מבין, השכל גוזר עלי שלא נאמר משהו בעל פה, נאמר גם בספר נחמיה "ויקומו על יהודה ויקראו בספר תורה את ה' רביעית היום ורביעית הדין משתחוים לה' אלהיהם", ז"א כל הדברים נכתבו ולא ניתן משהו בעל פה, אז איפה פה סתירה, מה מה מה קורה פה? אני רוצה לעבוד את אלהים אבל אין לי דרך נכונה.

 

הרב: שמעתי, אתה קראי, נכון?

 

ש. אני מכיר את הקראות וכן, אני למדתי

 

הרב: אתה קראי, כן, אז בא אני אסביר לך דבר אחד, תורת ה' לא יכולה להיות בלי תורה שבעל פה כי אי אפשר להבין איך לעשות שום מצוה. כתוב "וזבחת כאשר ציויתיך",נו איך עושים את ז?

 

ש. יפה, אני מאמין ואני מקבל פירושי התורה, אי אפשר לפרש את התורה בלי פירושים בלי תורה שבעל פה, איפה נמצאת כאן הבעיה?

 

הרב מה פירוש פירושי התורה, מי מוסמך לפרש את התורה, מה זה פירושי התורה

 

ש. חכמים אני מקבל את זה

 

הרב: מה זה חכמים, הם אומרים את זה מדעתם? סתם כך הם מחליטים

 

ש. למדו את התורה

 

הרב: איזה תורה? איזה תורה

 

ש. התורה הכתובה, גם בעל פה

 

הרב:

 

ש. בתורה שבעל פה יש דברים כל כך יפים

 

הרב: אם תתן לי לדבר אז אתה תוכל לשמוע ולהבין, שאלתי שאלה, כתוב וזבחת כאשר ציויתיך, מי יכול לפרש עכשיו את כל דיני שחיטה מהמילה הזאת "וזבחת" יש ספר שלם איך שוחטים הכל, ספר שלם, כתוב וזבחת, קודם כל מי זובח? מי מותר לזבוח? במה זובחים? איפה זובחים וכן הלאה, איפה כתוב במילה וזבחת, מי יכול לפרש דבר כזה בלי שיקבל פירוש מדוייק לחלוטין, שהרי אם הוא יעשה לא כך אז הוא לא קיים וזבחת, ואם הוא יעשה כך והשני יעשה מה שבא לו והשלישי כפי הבנתו והרביעי, אז מי צריך הלכות בכלל, אין הלכות בכלל, כל אחד יקח ויכול לתת בראש, בעורף, יכול לתת עם פטיש, יכול לעשות מה שהוא רוצה, מאיפה אני אדע מה זה וזבחת?

 

ש. אני יכול לענות?

 

הרב: כן

 

ש. קודם כל התורה צריכה פירושים

 

הרב: תענה על מה ששאלתי "וזבחת". אל תקריא לי פירושים.

 

ש. תן לי לדבר, אני אענה על כל הדברים. התורה לא בשמים היא לאמור ולא מעבר לים כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, בורא עולם נתן לנו חכמה לפרש, והוא נתן לנו את כל ספר התורה

 

הרב: לא נתן שום דבר, תפרש אתה, הנה הוא נתן לך חכמה

 

ש. שוב פעם, יש הרבה פסוקים שאומרים לא תאכל כל חלב וכל דם לא תאכלו

 

הרב: אתה בורח לאן שאתה רוצה ואני רוצה שתשאר ב"וזבחת", אתה אומר ה' נתן שכל לכולם לפרש, תברש לי אתה וזבחת, אתה תפרש אף אחד לא.

 

ש. אני שוב פעם אומר, את כל התורה צריך לקרוא, אי אפשר לקחת פסוק ולהוציא אותו

 

הרב: אני רוצה רק פסוק אחד עכשיו, איך עושים הלכות שחיטה, מהמילה וזבחת

 

ש. יפה אבל הלכות שחיטה לא בנויה מזבחת, מחלב וכל דם תאכלו, מאותו ואת בנו

 

הרב: מה אתה מדבר, הלכות שחיטה, לא מדבר מה לא לאכול מה לאכול

 

ש. שוב פעם, הכל מתקשר לזה

 

הרב: אני לא מתקשר, אני אומרת זובחת, רק את המילה

 

ש. ורק וזבחת מדבר על שחיטת חולין בתורה?

 

הרב: אני רוצה שתסביר לי וזבחת מה זה חולין, מה זה קודש, מה זה קרבנות, זה משהו אחר, וזבחת אני רוצה לדעת, רק זה, ושכלך שהוענק לך מן השמים שיש בכוחו לפרש הכל.

 

ש. שוב פעם אני חוזר על דברי ואני אומר, לומדים את כל התורה ורשום בפסוק איקס ובפסוק ווי עוד הרבה פסוקים שמדברים

 

הרב: רוצה רק את המילה וזבחת, אני גם קראי, למדתי את המקרא ורוצה להבין איך אני מקיים וזבחת, לא מעניין אותי שום פסוק אחר בתור,ה רק זה אני רוצה ללמוד עכשיו.

 

ש. וזבחת לה' אלהיך צריך לזבוח אוקי לשחוט, אם זה עיר הקודש,

 

הרב לא שאלתי למה, איך מקיימים?

 

ש. מה זה איך מקיימים, אני אומר, אני מקבל את הענין של התורה

 

הרב: לא הבנתי, וזבחת אני רוצה לדעת מה עושים, מה זה הזביחה

 

ש. אז אני רוצה להסביר איך הוא מנסה לשחוט, קודם כל אלהים מצווה אותנו בשחיטה להוציא את כל הדם

 

הרב: מי מדבר על דם

 

ש. איך אתה רוצה שאני אשחט ולא אוציא את הדם

 

הר: מה אכפת לי מה יהיה אח"כ, קודם כל איך הזביחה

 

ש. קודם כל אנחנו מדברים פה על ענין שחיטה וזבחת, אתה לוקח לי פה פסוק

 

הרב: מי אמר שוזבחת זה בכלל שחיטה, אולי וזבחת זה לשים על הקטורת

 

ש. אני יכול חוץ מבעלי חיים יש לי

 

הרב: מי אמר שוזבחת זה שחיטה, אולי זה לשים

 

ש. נכון זה לא רק שחיטה

 

הרב: אז מה זה וזבחת

 

ש. שוב פעם

 

הרב: מה זה וזבחת

 

ש. עם כל הכבוד אתה לא נותן לי לדבר

 

הרב: אני נותן, אתה לא נותן לי תשובה, אני רוצה תשובה

 

ש. אתה לא נותן לי לדבר, אנחנו רואים את המנחה שקין מה זבח

 

הרב: לא מעניין אותי

 

ש. לא מעניין אותך כבוד הרב אתה בא על פסוק אחד על מילה אחת

 

הרב: רק וזבחת, רק וזבחת

 

ש. אז אני נותן דוגמא קין, מה זבח?

 

הרב: עוד פסוק, וקשרתם לאות, מה זה וקשרתם?

 

ש. יפה, אני יענה, כמו בפסוק שאמת לי וזבחת

 

הרב: שכחתי ממנו, וקשרתם,

 

ש. וקשרתם, יפה. בא נקח את כל הפסוק המלא ו

 

הרב: נו הלאה וקשרתם לאות על ידך

 

ש. יפה, בספר שמות נאמר פעמיים וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך, ונאמר גם וקשרתם לאות על ידיך ולזכרון בין עיניך

 

הרב: מה זה וקשרתם?

 

ש. יפה, עכשיו נאמר על נפש בנימין ויעקב ונפשו קשורה בנפשו, האם היא קשורה בחבל? לא, היא קשורה ברוח, ונאמר וקשרתם על לוח ליבך וכתבם על גדרותיך, האם מצוות התורה זה במשנה, האם מצוות התורה קשורות לנו על הגרון בחוטים? לא, זה ענין של מטפורה, ענין של רוחניות

 

הרב: ז"א אין מילה בתורה של קשירה של דבר שנקשר, הכל זה מטפורי

 

ש. בענין הזה

 

הרב: איך אתה קובע שבענין הזה?

 

ש. אני אמרתי שיש לי פירושים, מי אמר שיש לי פירושים

 

הרב: מי אמר שהפירושים שלך זה מה שה' אמר? ה' יניח את זה שאתה תפרש אחרת ממנו וממנו, זה תורה של הוראה לתת לאדם לפרש מה שהוא רוצה, איך יכול להיות?

 

ש. הפירושים שלי אינם סותרים את התורה לעומת הפירושים של ההלכה האורתודוקסית, ז"א שמהמילים המילה תפילין בכל התנ"ך לא מוזכרת המילה תפילין שפירושה תכשיט, ומי ציוה אותי להגיד רוך אתה ה' שציוונו להניח תפילין, שהרי אין מצוה כזאת.

 

הרב: אני אלמד אותך אחרי זה, על פי התורה אשר יורוך לא תסור ימין ושמאל, זה דבר אחד, וקשרתם לא שמעתי, חוץ מזה שסילפת כמה פסוקים וטעויות לשוניות אבל אמרת דברים שכאילו וקשרתם זה רק ענין רוחני, ונפשו קשורה בנפשו, קשרם על גרגרותיך, קשקשתה, וקשרתם בסוף קושרים משהו או לא קושרים?

 

ש. לא חד וחלק

 

הרב: אז וקשרתם לאות על ידיך זה פירושו ככה לעשות, לבוא לבית כנסת או בכלל לא, ללכת לככר המדינה ולעשות ככה, רוחניות וככה נקשרו מה שצריכים

 

ש. זה אתה אומר, אז אני אסביר לך פירוש שלי, לפי הפירוש שלי, כמו שנאמר ולטוטפות

 

הרב: לא כמו, תגיד וקשרתם מה עושים הקראים? וקשרתם מה הם עושים

 

ש. אז יפה, אתה רוצה לתת לי לדבר

 

הרב: לא, מה הם עושים?

 

ש. אז תן לי לדבר ואני אסביר, אבל בינתיים אתה חותך אותי ולא נותן לי לדבר עם כל הכבוד

 

הרב: כי אני רוצה שתתמקד במה שאני אומר

 

ש. איך אמרת בהרצאה, תגיד לשם ולא שמא, אז בא תגיד שמא, בא נקשיב, נכון? יפה מאד

 

הרב: יאלה, אבל תענה

 

ש. אני עונה, בא נגיד

 

הרב: לא בא נגיד, איך הקראים קושרים

 

ש. אתה לא נותן לי לדבר אז עם כל הכבוד תן לי לדבר, להסביר את עצמי ונדבר יפה.

 

הרב: רק תגיד מה הקראים עושים

 

ש. אז אני אסביר, ענין וקשרתם לאות על ידיך ולטוטפות, או שנאמר זכרון בין עיניך, ענין לקשירת עשיית המצוות. ז"א נאמר "ועשית מעקה לגגך" לעשות סוכה, לקיים את המצוות.

 

הרב: איך מקיימים וקשרתם

 

ש. יפה, אז אני אמרתי, ועשית מעקה לגגך, לעשות סוכה

 

הרב: יש לכם תפילין?

 

ש. מה פתאום

 

הרב: אין לכם תפילין

 

ש. מה פתאום

 

הרב: אתם לא שמים בין העיניים משהו?

 

ש. לא לא, מה זה הרגע אמרנו לטוטפות בין עיניך

 

הרב: שואל יש לכם?

 

ש. לא

 

הרב: אין תפילין אצלכם?

 

ש. לא

 

הרב: אין תפילין בכלל

 

ש. לא

 

הרב: אז מה זה וקשרתם מה אתם עושים?

 

ש. אמרתי לך מקיימים את המצוות, מהזה לטוטפות בין עיניך כבוד הרב?

 

הרב: לא הבנתי מה אתם עושים?

 

ש. מקיימים את המצוות, כמו ועשית מעקה לגגך, לעשות סוכה, עכשיו אני שואל שאלה הרב

 

הרב: רגע רגע רגע רגע, וקשרתם זה פעולה מעשית, וקשרתם לאות על ידיך זה יד מעשית, זה קיים.

 

ש. כן גם ביד חזקה ובזרוע נטויה זה קיים כבוד הרב, כמו שאמרתי שאלהים מניח תפילין?

 

הרב: כרגע מדובר, תקשיב, כרגע מדובר על היד וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, מה זה טוטפות אתה לא יודע, אבל כמו שאתה אמרת עם הקשקשתה שלך שיש פירושים שכל אחד מפרש, אז אצלנו אין פירושים, אצלנו יש מסורת שקיבלנו ממשה רבינו שקיבל את התורה בעל פה, לא רק בכתב. הוא קיבל בעל פה, לא רק בכתב, והוא נאמר לו מה זה לטוטפות, לטוטפות זה שתיים ועוד שתיים, תת בכתפי ופת באפריגי, זה שניים בשניים, שני בתים, ואם לא ידעת שמילת תפילין קיימת אז תדע לך שהתרגום אומר ולתפילין בין עיניך, תפילין זה התרגום של טוטפות, וארמית ולשון הקודש הן זהות. אם לא למדת אי פעם תקח ספר של הבן של הגאון מוילנא, הוא מביא את שרשי כל המילים כולן, אז אם היית לומד במקום טוב ולא אוכל מזביחה שאתם אוכלים נבלות וטרפות לא היית מטומטם והיית מבין בדיוק מה צריך לעשות.

 

ש. עם כל הכבוד הרב אני לא גידפתי אותך אז אל תגדף גם אותי

 

הרב: מטומטם אמרתי גם לקהל מקודם, וכל מי שאוכל נבלות וטריפות הוא מטומטם

 

ש. אני לא בינתיים לא אוכל את הדם ולא אוכל את החלבים

 

הרב: אף אחד לא אוכל את הדם

 

ש. האליה בשווארמה זה לא חלבים

 

הרב? לא זה לא אוכלים אצלנו, תגיד לי מה אצלכם איפה זה החלב, מי אמר לכם איפה זה החלב?

ש. התורה אמרה במפורש

 

הרב: איפה איפה חלב?

 

ש. החלב על הכרס,

 

הרב: מאיפה אתה יודע לפרש מאיפה הוא, הרי יש שמה חלב ושומן, מאיפה אתה יודע מאיפה עד איפה?

 

ש. עוד פעם הרב, לא שמעתי

 

הרב: אתם אוכלים בקר?

 

ש. בטח

 

הרב: אתם שוחטים או מורטים בראש

 

ש. שוחטים ארבע סימנים, שתי ורידים קנה וושט על ידי הוצאת כל הדם

 

הרב: איפה זה כתוב

 

ש. יפה מאד, אני אמרתי שיש לי פירושים ויש לי את סמל ה ירושה

 

הרב: כתוב

 

ש. יפה, אני רוצה להסביר

 

הרב: לא הבנתי, כתוב מאיזה פסוק,

 

ש. יש את ענין ושננתם לבניך

 

הרב: אה, יש ושננתם

 

ש. אבל אני אומר מהתחלה שהקראים מקבלים את סמל הירושה

 

הרב: אז בא אני אסביר לך מה הדין שלך, הדין שלכם שאתם לא מבני ישראל, אסור להתחתן איתכם, שחיטתכם נבילה, הברית מילה שלכם ערלה

 

ש. כן, אנחנו מוצצים את אבר המין וגורמים למחלות הוספה על התורה

 

הרב: אתה בקיצור הדין שלך זה כדינך, אתה כאחד מאומות העולם, אין לכם שייכות לישראל עד שתחזרו בתשובה

 

ש. ואתה חזרת בתשובה, אתם כשקראתי פסוק "ויהי ככלות משה לכתוב את כל דברי התורה עד תומם, משה כתב את הכל ולא נאמר שום דבר בעל פה, וכבוד הרב פה אומר שניתן או תורה שבעל פה, ובספר יהושע, לא בספר דברים על משה

 

הרב: מה זה שכתוב אלו הדברים אשר דבר משה אל כל קהל ישראל, הוא דיבר בכתב? הואיל משה באר את התורה, זה בכתב? הואיל משה לבאר את התורה זהו,  מספיק לך. די.

 

ש. פעם בשבע שנים היו קוראים

 

הרב: תודה רבה לך, ק יבלת במה של קראי שכולם ידעו שאתם לא מבני ישראל ואסור, אסור לצרף אתכם לשום דבר מצוה. תודה.

כן, שאלה נוספת. הוא בא להסית, לא שמעת על יצר הרע? כן. שאלה נוספת למי שיש בבקשה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אנחנו נשואים שנתיים פלוס ועדיין אין לנו ילדים, אז רציתי לשאול מה אנחנו יכולים לקבל על עצמנו

 

הרב: אם תהיי מוכנה ללמוד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה במשך שלשה חדשים, ובעלך ילמד שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף תורה, בעזרת ה' ה' יזכה אתכם לזרע חי וקיים.

 

ש. אמן. תודה.

 

הרב: תני לגברת אחרייך.

 

 

ש. שלום כבודו, קוראים לי  מיטל, אני נשואה שנה, אני ובעלי נמצאים בשנה של טיפולי פוריות,

 

הרב: אחרי שנה? מה בוער

 

ש. שניה, כי נגלה אצלי איזה-שהיא בעיה מסוימת, הצלחתי להכנס להריון, ולצערי העובר לא מתפתח כמו שצריך, השאלה היא מה אני יכולה לקחת על עצמי כדי שבאמת ככה ביום שני יש לי עוד פעם בדיקה ולדעת שבאמת הכל בסדר

 

הרב: תשובה שלמה וכיסוי ראש, להתחיל ללכת בצניעות גמורה. מסכימה?

 

ש. האמת אני אגיד לך, אנחנו, אני לא דתיה

 

הרב: זה מה שצריך תשובה שלמה

 

ש. אני מסכימה איתך, השאלה איך אני מתחילה לאט לאט

 

הרב: אני אתן לך רבנית שתצלצלי והיא תכוון אותך.

 

ש. א וקי.

 

הרב: בבקשה, אפשר להעביר לה בבקשה את הזה, בבקשה, תן לה שם, תברכי שהחיינו,

 

ש. שהחיינו והגיענו לזמן הזה

 

הרב: שימי על הראש, תן לה את המספר טלפון של הרבנית.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

הרב: אמן.

 

 

ש. הרב, שתי שאלות, אחד מה שהוא שאל לגבי המהות של הכותרת, מה

 

הרב: השנה תהיה קריטית כן

 

ש. או, המהות של הכותרת, זה אחד, שתיים, לגבי הבחירות האחרונות שהיו הרב קצת בלבל אותנו, תקף ירה לכל הכיוונים ולא הורה לנו למי לבחור, כשהרב התמודד רצה שנבחר בו, הרב תקף את כולם ובלבל אותנו לגמרי.

 

הרב: טוב, אז בא אני אסביר, נתחיל באחרון, כי הראשון יותר ארוך. אני אמרתי לא לבחור, לא אמרת אתה אומר שהשארתי אתכם בלי להגיד, אמרתי לא לבחור. ז"א אי אפשר לבחור במי שעוקרים תורה, ואי אפשר לבחור במי שעומדים מנגד כשעוקרים תורה. אז כיון שעקרו תורה ואחרים עמדו מן הצד, ונח היה להם, אלה לא ראויים לשרת את הציבור הדתי, כי אם מי שהעמיד תורה יותר מכולם אז בשבילם אפשר למחוק אותו מעל פני האדמה, אלה לא ייצגו את האינטרסים הדתיים שלך בכלל, כי מה אתה יכול לבקש יותר מזה שיש עולם של תשובה כזה גדול ומצידם שירד לטמיון, מה זה מעניין אותם בכלל, איזה מן מפלגה דתית זאת? אז לכן אין מקום לחזק ידיהם כלל וכלל. כי זה נקרא עוקרי תורה, עוקרי תורה לא בוחרים בהם.

 

ש. גם כשעומדת מערכת רבנות

 

הרב: רגע רגע שניה. דבר שני, לגבי הכותרת אז מי שרואה היום את מה שקורה מסביבנו, רואה שהמצב שדיברנו כבר בשנים האחרונות ועוד לפני עשרות שנים לקראת גוג ומגוג, הולך ומתגשם לעינינו, והיום גוג ומגוג זה כבר ביטוי נדוש באומות העולם גם, לא רק אצלנו, וכולם מדברים על הנושא הזה והיום הוא כבר בפועל. יש מדינה אסלאמית שהכריזה שהיא רוצה לכבוש את כל העולם, להפוך את כולם למוסלמים, מי שלא יכיר בדת שלהם יחתכו לו את הראש, והם עושים את זה בפועל, זה לא אמירות מעורטלות מכוונות וממעשים. ואתה רואה שכל העולם מסביבנו לוחם אחד בשני, והורגים אחד את השני בטענות דתיות, וכתוב שתהיה מלחמה בסוף בין האסלאם לבין הנצרות ואח"כ הם יבואו כולם עלינו, המדינה האסלאמית הכריזה שירושלים זה בירתה והיא תגיע לפה ברגע שהיא תשפוך מספיק דם מסביב, וכבר לא יפריעו להם מעל הגופות להגיע אלינו, והדברים ברורים, כולם מדברים על זה, כולם מתכוננים, כולם הכינו את כל התחמושת ליום פקודה, הדלק נשפך צריך מישהו שידליק את הגפרור, וכל רגע אתה רואה שבצפון כולם מוכנים ויודעים שברגע שזה ייפתח אז יהיה פה הר געש יותר גרוע מנפאל, נפאל זה כלום. יהיה פה מצב קטסטרופאלי. אם זה יגרר הלאה ולא יפסק עוד פעם כהפסקה לפני אחרונה או לפני לפני האחרונה, וזה ייגרר הלאה, כשהיום הותיקן הכריז שהוא מכיר במדינה פלשתינית והרבה מהאירופאים מכריזים שהם מכירים במדינה פלשתינית, ואובמבה אומר במפורש שהוטו שלו כבר לא שווה כלום באו"ם, ועוד כהנה וכהנה צרות מזדנבות, אז המצב הוא לא כל כך בהיר ונהיר בפרט עם ה-61 של ביבי שמבינים ששלום עם הפלשתינים לא יגיע, והם קצרי רוח ומועד כי הם התחייבו לעשות שלום, אובמבה יצא מפה איך שהוא עלה לשלטון תוך שנתיים יהיה הסכם, עברו שש, שש וחצי, ועוד לא נהיה הסכם, אז לפני את הנקמה לחיוך המתוק של ביבי הוא רוצה לעשות. והוא הבטיח להם שהוא יעביר את ירושלים לאסלאם, לפני שהוא יגמור את הכהונה. אם לא ראית את הסרטון, אם תוכל להראות את הסרטון שהכנו להרצאה הקודמת ולא הספקנו להראות, אז תדע עכשיו שידעו את זה מראש פה, בישראל, המודיעין הישראלי ידע שאובמבה ייבחר, הסעודים הכשירו אותו, הכינו אותו, כנראה הם מימנו את הקמפיין שלו, והם אמרו מראש, לפני שנבחר עוד לפני שהיה בקונגרס הם אמרו שיהיה להם נשיא מוסלמי, וככה היה. וזה התכנית שלו, הוא מ וסלמי, הוא אמר שקשה להיות מוסלמי ולכרוע חמש פעמים ברך לפני מכה, קודם הוא אמר שהוא נוצרי, אח"כ הוא שיקר ועוד פעם שיקר, והבאנו סרטים עוד מהתחלה. הראינו שהוא דומה לפרעה, והוא זיהה את עצמו דומה לפרעה, ראית את זה פעם? לא ראית, הוא היה במצרים והוא ראה שמה את הפסל של פרעה ושל אשתו והסתכל על שניהם ואמר זה אנחנו, מדהים, אבל צריך להכנס לאתר שופר בשביל לראות את הדרים אנשים שוכחים מהר, מכל מקום המצב מסביב לא טוב, בין ביחסים הבינלאומיים, בין ביחסים הכלכליים העולמיים ובין במצב שאנחנו בו נמצאים. ואתה רואה שפוטין הטיל וטו על ישראל שלא למכור נשק לפה ולשם, והוא בעצמו כן מוכר נשק לאויבים מהסוג היותר מסוכן, אמריקה ראית ששמה לנו ברז והחלטה לעצור את החימוש וכו', היא יכולה לעשות את זה בכל רגע, אנחנו עדיין קשורים בשרשרת אליהם, וזה הבעיה שהישראלים לא עצמאים לעמוד בזכות עצמם ובפרט בזכות אלהיהם. וזה המצב שאנחנו נגררים והשנה תהיה קריטית מהבחינה הזאת שתהיה התפתחות מהסיבה הזאת שאנחנו נהיה במצב קשה מאד. הבנתיוך?

תן רגע שיראו את הסרטון הקצר. זה לא יראו לכם בטמבלויזיה אף פעם. תתחיל מהתחלה.

 

למה אתה אומר את זה

אני אתן לך את התשובה, אשתי רייצ'ל יהודיה ואני יהודי, אבל אני מאמריקה והיא ממצריים, אני חושב כמו נוצרי, היא חושבת כמו מוסלמית, אשתי אוספת מודיעין לממשלה הישראלית ברדיו קול ישראל, והיא אספה תשדורות במשך שנים לפני הבחירות של שנת 2008, והסעודים היו שם, ואשתי לא הבינה את זה, אלא רק יותר מאוחר, יהיה לנו מוסלמי בבית הלבן ב-2008, והעובדה היא שאף אחד לא ידע מי זה אובמה עד שנת 2008,

זה נכון

והוא התמנה לסנאטור אני מאמין ב2006, הוא מילא את התפקיד זמן קצר כסנאטור ולפתע הוא הפך לנשיא ארצות הברית. אבל העובדה היא שב-19 לינואר 2010 רק לפני מספר חודשים אשתי קלטה שידור מהטלויזיה המצרית כשהיא צפתה בתכנית שנקרא 'דיונים סביב השולחן' ושר החוץ, (כמו מזכיר המדינה) שר החוץ של מצרים אבו אל רייט אמר בנחת שהוא ערך פגישה ב-4 עיניים עם אובמה, והנשיא אובמה נשבע לו שהוא מוסלמי, שהוא בן למוסלמי, בן חורג למוסלמי אחר, ושאחיו למחצה בקניה הם מוסלמים, משבט בקניה, שהוא הלך למסגד, ולבית ספר מוסלמי עד גיל 11, והוא אמר: תראה, יש לי בעיות פנימיות (בנוגע לשירותי הבריאות בארה"ב) ברגע שאני מסיים לטפל בענין הזה אתם המוסלמים תראו מה אני עומד לעשות למען האיסלאם, בנוגע לישראל, זה היה בטלויזיה המצרית.

וואו

חודשיים לאחר מכן, הופיע כתבה בעיתון של איחוד האמירויות בה הופיע שהשליח של אובמה לליגה הערבית ששמו רשאד חסאן, אמר כמוסלמי, הנשיא אובמה מבין את חשיבות ירושלים לעולם המוסלמי, בתור הכיוון הראשון של ה"קיבלה", כיוון התפילה באיסלאם.

האם יכול להיות שמה ששמעו אבי ואשתו בשנת 2006, 2007 וב-2010 זו המציאות אותה אנו חיים היום? היתכן שיש לנו נשיא מוסלמי בבית הלבן? כפי שהמוסלמים במזה"ת טענו, שכעת מעניק לעולם המוסלמי את המתנות שהבטיח קודם לכן, האם יתכן שאנו עדים לתחילתה של מתקפה על ישראל בחדשות היומיות שלנו?

 

הרב: אז רואים שכל הכיוון שלו שהוא מריע את היחסים שלו עם ישראל והוא אומר שבעצם זה כאילו ההתנהלות של ביבי זה הכל תירוץ, ובעצם יש לו אג'נדה, הוא תמיד מרע את המצב, הוא שקרן כי שמעתם עכשיו מה שנדחף תוך כדי שאני לעולם אתמוך בישראל, כן, הוא יתמוך בנו שנתמוטט ונהיה בידי המוסלמים הקיצוניים, הוא סירב לקרוא טרוריסטים להרבה ארגונים, הוא קורא להם לוחמי חופש, ובניגוד לכל מה שחושבים בארה"ב אבל הוא הפרזידנט, מה לעשות, כרגע הוא הנשיא וזה המצב, הוא רע מאד לישראל, אמרנו את זה מהיום הראשון, מי שעקב אחרי מה שדיברתי אמרנו שהוא גלגול של כדרלעומר. היה נמרוד המלך הראשון והוא היה כושי, והמלך הזה האחרון זה מבני חם וזה מבני חם, אותו דבר זה מורד במלכו של עולם וזה ממריד נגד עם עולם. אז ז"א, ההיסטוריה חוזרת ומסתיימת, אבל צריך להבין, איתו לא יצמח לנו טובות רק רעות, והוא יצליח להזיק הרבה עד שהוא יסתלק מהמפה העולמית, אני לא רוצה לומר את דעתי מה יעלה בגורלו, אבל מי שמבין אז יבין. אבל בסך הכללי המצב לא טוב. לא טוב וכל רגע כל רגע ממש יכול להתפתח פה מצב קריטי ביותר למדינת ישראל, לעם ישראל היושב בציון וגם ליהודים שבגולה כי הם יהיו המותקפים הכי קלים, להם אין שום גורם שיגן עליהם, ורואים מה קורה בשנים האחרונות בחו"ל וכמה עולים מצרפת בגלל האנטישמיות שמתפתחת שם.

הנה זה דוגמא תראו איך דומה אובמבה לפסל של פרעה. הוא אמר בעצמו, אוי הוא דומה לי, וזה אשתו תסתכלו ליד הפסל של אשתו של פרעה, אתם רואים את הפסל של אשתו של פרעה, אפילו אותה תסרוקת. אז להוי ידוע לכם זה הוא אמר על עצמו. תראו כמו שתי מג'נונות בצד, אתם רואים מצד ימין, זהו, תודה מספיק.

כן, שאלה נוספת, לגברת שם ליד הדלת.

 

 

ש. יש לי שאלה, כל הזמן אתה מדבר על הטלויזיה, טלויזיה, ואתה מופיע בארצות ארה"ב ומספר בפרטים פרטים פרטים, אם רואים אותך בחדשות של לבנון וסוריה וכל מקום בפרטים מה יהיה, למה לנו אתה לא אומר ולא מזהיר אותנו מה נעשה.

 

הרב: קודם כל את אומרת דברים לא נכונים, אחד אני לא מדבר בשום טלויזיה, לא בלבנון ולא

 

ש. סליחה מראים אותך

 

הרב: אה מראים, דבר שני את מה שאני אומר אני אומר לציבור שלנו רק הציבור שלנו לא שומע והם שומעים, והם משמיעים, והם לוקחים את ההקלטות של מה שאני אומר ומשתמשים בהם, ואומרים הוא צודק, למה אתם לא שומעים לו, זהו, זה מה שקורה. אם הטמבלויזיה היתה מביאה את מה שאני אומר, אני חושב שגם היינו נמנעים מהרבה מלחמות, ואם היו שומעים גם למה שאמרתי בצוציק איתן זה גם לא היה נגמר ככה.

 

ש. מה אפשר לעשות?

 

הרב: מה אפשר לעשות, החילונים שולטים בינתיים וזה המצב, הם לא מקבלים דעת תורה ולא דעה בכלל, יש להם שמה מטבחון, הם אוכלים בורקס, והם מחליטים מה שהם רוצים.

 

ש. אז איך כן הערבים שומעים אותך?

 

הרב: כל יום, כל יום, גם עכשיו הם שומעים אותי ומחייכים. מה לעשות.

כן, עוד שאלה. אם אנחנו רוצים להנצל מכל הצרות תדעו לכם, זה תלוי בתשובתם של ישראל, אם ישראל שבים בשובה ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ה', אנחנו טוחנים את זה כבר קרוב לארבעים שנה, אם תרצו להאמין תעשו נרויח, לא תרצו אז נצטרך להסתבך בכל הדברים הרעים שהתורה הבטיחה, הנה בפרשה שלנו עכשיו, אם בחוקותי תלכו אז מובטח ושכבתם ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם, אבל זה אם בחוקותי תלכו, אם תלכו תמיד בחוקותי לא יקרה שום אסון, שום דבר, אבל אם לא תלכו ה' ירחם, אז כתוב שירדפו אחרינו ויכו אותנו ויהיה לנו בגלן, איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם.

שאלה אחרונה. הייתם נפלאים עד עתה, כן, תן ליהודי שמה בפינה.

 

 

ש. הרב, רציתי לשאול בנושא אנחנו יודעים לאורך כל הדורות עם ישראל תמיד ניצח כשהוא היה מאוחד, ודוקא בזמננו אנו המצב דוקא הולך ומחמיר, כולם עדרים עדרים, כל רב בשלו, כל רב מכפיש את השני, לדעתי גם הציבור כל אחד הולך לפי מה שנראה לו כי הוא עם הרב זה וזה עם הרב הזה וכל אחד יש לו את רבותיו לסמוך עליו, אבל אחדות אין לנו.

 

הרב: אז קודם כל אני אלמד אותך דבר שהבאנו מהספר הדור האחרון ששם כתוב, שאחת השאלות שישאלו אותך כשתגיע למעלה זה האם נשאת ונתת באמונה, לא רק באמונה, באמונה, האם נשאת ונתת שמי שאתה מאמין לו או מה שאתה  מאמין זה באמת מה שצריך? אתה כל הזמן צריך לשאת ולתת, והבאנו על זה שיעור מפורש שגדולי ישראל אומרים שגם הרב שלך צריך לבחון אותו, אם הרב דומה למלאך ה' צבקות תורה יבקשו מפיהו ואם לאו אל יבקשו מפיהו וכו' לא להיות ניזון משמועות רק, אלא צריך לבדוק ולבחון את הדברים לפי התורה, אז יש הלכות, יש שו"ע וכו'. לדוגמא, בזמן הבחירות כבר טחנו את זה אבל אני אזכיר לך רק בקצרה, יש דין פשוט ומבורר, שלא דנים אדם אלא אם כן שומעים אותו ונותנים לו אפשרות להשמיע ואז יכולים לדון, אבל לצאת נגד בן אדם שלא שאלו ולא בדקו ולא טענו ולא הזהירו ולא התריעו ולא התרו ולא שום דבר, סתם לשחוט אותו באמצע ככר העיר, ואל סתם אדם שזה אסור, ולא סתם אדם אלא אדם חשוב, ולא סתם חשוב אלא אדם שעשה כל כך הרבה לכלל ישראל, אז אם עושים כזה דבר זה נגד התורה ולא אני אמרתי, הרב יעקב יוסף אמר פסק הלכה, והוא מהם, לשעבר, והוא אמר פסק הלכה, זה א' ב' שצריכים לדעת אותו ואם לא זה נקרא רשעים. לא רק זה אלא עובדיה יוסף אומר שמי שיוצא נגד רב בבחירות אז הוא אפיקורוס ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה ואין לו חלק לעולם הבא, זה פסק של הרב עובדיה יוסף, וכן על זה הדרך, אז ממילא זה קל לברר, כתוב בדיוק מה מו מי, ואם בן אדם יטען כן אבל הוא אמר אבל הוא לא זה, טענות יכול להיות יפות, שאלת אותו? דיברת איתם? נימק? אם בכלל? זה היה? לא היה? מה אומרים, סיפרו לי, כמו הרב בעדני, עלה לרב בעדני אמר אמרו לי ואם זה נכון אז זה חמור, ובינתיים הוא שוחט אותי באמצע הרחוב. אז איזה מן דבר זה? זה מותר דבר כזה? איפה יש הלכה כזו?

לכן צריך להבין, צריך אדם לבחון גם דברים, לא להיות כמו עדר, המורי שלי אמר המורי שלי אמר, אז מה אם המורי שלך הוא המורי שלך, כתוב עשה לך רב, אתה עשית אותו רב, מי אמר שבחרת בדבר הטוב? ובפרט אם יתגלה שהוא עובר על משהו שכתוב בתורה, והרי כתוב שבמקום שיש חילול ה' לא חולקים כבוד לרב, אז איך אתה ממשיך אם הוא עובר על התורה? והרבנים אמרו לא רק הרבנים, ההלכה אומרת והרב עובדיה אומר שאם אחד מזלזל, זה כתוב בסימן רמ"ב ביורה דעה שכתוב אפילו אם עבר על דבר אחד בזלזול ממצות התורה אסור לשמוע אותו, אסור לשמוע לו, זלזול אפילו, הקלה, כל שכן אם עובר על התורה, עוקר תורה, גורם להפסד הרבים, נותן הוראות לקרוע מודעות ולא ללכת לשיעורי תורה.

 

ש. הרב גם הזכיר בבחירות לא לבחור באף אחד היות והם עברו על לא תעמוד על דם רעך

 

הרב: גם

 

ש. אז השאלה מזה שעברו על לא תעמוד על דם רעך אז כל הרבנים השניים פסולים?

 

הרב: לא, זה רק אחד מכל הדברים, מה זה לא תעמוד, לא תעמוד זה איסור חמור ביותר, יתבעו ממך את כל הדמים של כל אלה שהפסיקו ללמוד תורה.

 

ש. אז זו השאלה, האם גם עכשיו כל הרבנים האלה פסולים? מה אנחנו פוסלים לפי

 

הרב: אנחנו לא פוסלים לפי, הם פסולים מעצם מה שהם עשו, מה פירוש, אנחנו לא פוסלים לפי, בתורה כתוב מי פסול ומי לא, מי שנכנס לגדר הזה נהיה פסול ומי שלא לא. מי שהאכיל נבלות וטרפות הוא פסול לשחיטה, אני פסלתי אותו? ההלכה כותבת, אבל אם ראיתי שהוא האכיל נבלות וטרפות הוא פסול לשחיטה, אז אם אני מצביע עליו באחד שעשה את זה ויש את ההוכחה, אני גזרתי את דינו או שההלכה? ההלכה אמרה.

 

ש. הבעיה היא שכל אחד סומך על הרב שלו

 

הרב: מה אמרתי קודם, תשא ותתן באמונה, תבדוק אם הוא הולך על פי התורה בכל דבר. אם תמצא בו שקר זרוק אותו.

 

ש. וכל הנזק החינוכי שנגרם פה בעקבות הדברים האלו

 

הרב: אתה מדבר על נזק חינוכי

 

ש. אני מדבר שזה התחיל בכלל שיצאו נגד הרב ואחרי זה זה פשוט נהיה סחף

 

הרב: זה לא נהיה סחף ומלמדים בתינוקות של בית רבן לקרוע תמונות שלי, לא לשמוע אותי, לשבור את הדיסקים, לעשות כל מיני דברים, הם עד היום קורעים מודעות

 

ש. ברור שזה חוזר להם חזרה, אנחנו רואים את זה היום שגם יוצאים נגד רבנים אחרים וגם קורעים את התמונות שלהם בגלל שהם חשבו לפתוח מפלגה

 

הרב: כי זה אותו סיסטם, זה מאפיה, מאפיה חרדית שעושה מה שהיא רוצה  בציבור. כי הציבור האמין למי שעמד בראש, הרב עובדיה יוסף, ניצלו את השם הזה ועל זה בנו וככה חיסלו אנשים, מי שלא מתאים להם שלא ילך באג'נדה שלהם, זה הכל.

 

ש. זה ברור, היה חשוב להשמיע את זה לקהל.

 

הרב: כן, ככה זה מאפיות, כל מאפיה בעולם ככה עושה, מי שלא נשמע ולא סר למהותה ולא נותן דמי פדיון או פרוטקשן מחסלים אותו. דרך אגב, כמה מהם אמרו על עצמם שהם מאפיה, אברהם יוסף אמר עליהם שהם מאפיה, הרב עמר אמר עליהם שהם מאפיה, הרבה אמרו עליהם שהם מאפיה.

כן. אמרנו שאלה אחרונה, שכחתם? אה את גם רוצה, טוב אז זה היה שאלה זכר וזה שאלונת.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. יש לי בעיה עם שלום בית.

 

הרב: כן

 

ש. מה אפשר לעשות, אני ניסיתי הכל וכאילו לא יודעת לא הולך

 

הרב: זה לא מתאים לדבר באופן פתוח אבל האם הרקע הוא דתי או הרקע הוא חברתי

 

ש. דתי

 

הרב: ז"א הוא לא רוצה להיות כל כך דתי, בעלך לא רוצה להיות כלכ ך דתי

 

ש. הוא רוצה, הוא רוצה מאד

 

הרב: אז מה הבעיה, אז מה הרקע למחלוקת?

 

ש. לא יודעת

 

הרב: לא יודעת? מצב טוב, אז אין בעיות.

 

ש. יש, יש המון בעיות, זה פשוט לא עוזר, עשינו הכל ו

 

הרב: אז אני אפנה אותכם בעזרת ה' למי שיכול לטפל בזה ואני מקווה שתמצאו את הפתרון, אבל צריך ויתורים, את ויתרת הוא ויתר? או שרק את ויתרת או הוא

 

ש. אנחנו ניסינו לזמן קצר

 

הרב: גם לוותר, גם לוותר, גם עם הויתורים לא הלך

 

ש. נכון

 

הרב: אז מה המוקש? לא מסתדרים, לא מתאימים, האופי? מה?

 

ש. יצר הרע

 

הרב: אה יצר הרע זה לא בעיה, אפשר להגיד לו קישטה שניכם וזהו. ואם תתגרשו ותתחתנו שוב, מה יצר הרע אתם חושבים יעזוב אתכם? אז כדאי להתמודד מולו עכשיו ולא בפעם הבאה כי זה לא יעזור, זה אותו דבר.

 

ש. יש ילדים ברור, אנחנו לא רוצים להתגרש חס וחלילה

 

הרב: אוקי ניתן לך ברכה בינתיים עד ש, לפחות להערב, מה השם?

 

ש. ירדן בת שרה

 

הרב: זה שם שצריך להחליף ה כבר סיבה, והשם שלו?

 

ש. נתנאל בן חבצלת

 

הרב: ה' ישכין השלום ביניכם ותחיו באהבה ואחוה שלום ורעות ותנצחו את היצר הרע.

 

ש. אמן

 

הרב: רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט