iT
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו  ירוויח

היום  נלמד חומר חשוב מאד, בנוגע לחומרה של העובר על דברי סופרים, על דרבנן, נושא שכמעט ולא מדברים בו כלל, ואחרי זה אנחנו נדבר קצת על אקטואליה, מה קורה כרגע בעולם ומה הולך להיות עם המלחמה על תל אביב, וניתן לכם אפשרות לשאלות ותשובות, ואחרי זה בסוף גם יהיה לכם מתנות טובות.

נתחייבנו מן התורה לקבל תקנות הנביאים והשופטים ולשמוע דברי חכמים ולהזהר בדבריהם. שנאמר בספר דברים "לא תסור מןה דבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". וגם כי הוזהרנו מן התורה לקיים עלינו להיות עושים ככל אשר יורונו. ואכן מצות עשה מן התורה חמורה מדבריהם, מפני שהוזכר עיקר הדבר בספר תורת האלקים מפורש, וציוה השי"ת עליו בפרט, ויש דרכים וצדדים נמצאו שם דברי סופרים חמורים מדברי תורה. אז באמת מצות עשה מן התורה היא יותר חמורה מדברי חכמים, כיון שהיא כתובה בספר התורה וה' ציוה עליה בפרט, אבל יש צדדים שדברי סופרים, דברי חכמים מה שקרוי בלשוננו מדרבנן, חמורים מדברי תורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, חומר בדברי סופרים ודברי תורה שאומר אין תפילין לעבור על דברי תורה פטור. אבל אם הוא אומר חמש טוטפות, להוסיף על דברי סופרים חייב. ז"א אדם שאומר שאין תפילין מן התורה, דהיינו אין תפילין, לא עוברים בזה על התורה, אז הוא לא מקיים מצוה, אבל אם הוא אומר שצריך לעבור חמש טוטפות, לא ארבע, הוא עובר על דברי סופרים והוא חייב. ומה זה חייב? כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. וזה גמרא בברכות עמוד ד'. ז"א חייב יותר ממה שחייב על זה שלא מניח תפילין.

ספר שערי תשובה בשער שלישי מביא, ועתה הלא עליך לדעת מפני מה העובר על דברי חכמים חייב מיתה יותר מן העובר על מצות עשה ועל מצות לא תעשה? וזה פשר הדבר, כל העובר על דברי חכמים אשר מלאו ליבו לעשות כן, כי תקל מצותם בעיניו, לא מתגבר יצרו עליו, אבל כי תכהינה עיניו מלראות אור דבריהם ולא יהלך לנוגה האמונה, ולא משך בעול גזרתה, ולא יטרח לקיים  מאמרם כי לא נכתב בספר התורה. אתם מכירים את אלה שתמיד אומרים - איפה זה כתוב בתורה, איפה זה כתוב, תראה לי איפה זה כתוב בתורה? זה לא כתוב בתורה, אז מה אתה בא לי כל אחד מחדש לו חידושים ואומר מה שהוא רוצה? מסכן, לא ראה את אור דבריהם, לא מהלך לנוגה האמונה ולא משך בעולה גזרות והוא לא טורח לקיים רק מה שכתוב בספר. ולא נהג כדרך העובר על דברי התורה אשר נפשו מרה לו ונקוט בפניו, וירא ויצר לו כי ישיעהו יצרו לחטוא. אבל יש בן אדם שאם הוא עובר על דבר תורה, כואב לו, הוא מצטער, פעמים בוכה וירא מיצרו כי הוא יודע שהוא עובר על התורה, אבל אחד שעובר על דברי חכמים לא מרגיש שהוא עשה משהו, אז חכמים אמרו ואני עושה אחרת, גם אני חכם, יש כאלה אומרים, גם אני חכם. כמו שדיבר איתי אחד בהרצאה האחרונה באחיסמך, כל אחד אומר מה שבא לו, מה שמתאים לו.

על כן משפט מוות יהיה לאיש כי הפיל דבר אחד מכל דבריהם הטובים והוא כאומר "ננתקה את מוסרותימו", ודומה למה שכתוב בענין זקן הממרה את פי החכמים.

כתוב בספר דברים פרק י"ז, "והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את ה' אלהיך או אל השופט ומת האיש ההוא וביערת הרע מישראל וכל העם ישמעו וייראו ולא יזידום עוד", זה נקרא הדין בזקן ממרה, אחד שהוא חכם ועובר על דברי חכמים וממרה את פיהם למרות שהם פסקו בבי"ד הגדול בדרך מסויימת, והוא מורה הלכה כנגדם  ועושה מעשה, אדם כזה חייב מיתה. אז זה כדין זקן ממרה.

דבר שני, אומר רבינו יונה בשערי תשובה, כי האיש ההוא רחוק מן התשובה אחרי אשר אין הדבר חמור עליו כי ישנה באיוולתו תמיד, אדם כזה גם לא חוזר בתשובה כי זה לא חמור בעיניו שהוא עובר על דברי חכמים ולכן הוא שונה על איוולתו פעם אחר פעם, והחטא הקל ענשו יותר מן החמור בהכשל בו החוטא פעמים רבות. אמנם זה קל מן החמור, אבל שעוברים על קל הרבה פעמים זה יותר חמור מהחמור.

ועוד אמרו רבותינו ז"ל, כי טובים דודיך מיין חביבים דברי סופרים יותר מיינה של התורה. וצריך לפרש זאת, ידוע תדע כי יראת ה' יסוד המצוות, כמו שכתוב "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך", אז ז"א יסוד המצוות זה יראת שמים, מה ה' שואל? יראה. ובזה ירצה ה' את ברואיו, כמו שאנחנו אומרים בתהילים, "רוצה ה' את יראיו" ותקנות חכמים וגדריהם יסוד לדרך היראה, כי יעשו גדר והרחקה פן תגע יד אדם באיסור התורה, הם עושים את לטובתנו, להרחיק אותנו מן האיסור החמור שלא נכשל. כבעל השדה אשר יעשה גדר לשדהו מאשר יקר בעיניו כי ירא פן יכנסו בו בני אדם והיה למשלח שור ולמרמס שה. זה פשוט שמי שעושה גדר דואג ומחשיב מאד את הכרם או את הפרדס או מה שיש לו, ככה חכמים דאגו וזה מבוסס על התורה הקדושה שציוותה בכך, כמו שכתוב בספר ויקרא י"ח פסוק ל', "ושמרתם את משמרתי", מה זה אומר? עשו משמרת למשמרתי. ורוב הזהירות והגדר וההרחקה מן האיסור הלא זה מעיקרי המורא - להיות ירא, והמרבה להזהר יגיע לשכר הגדול. מי שרוצה שכר גדול צריך להיות ירא שמים ומתרחק מן האיסורים וגודר את עצמו מהם, כמו שנאמר בתהילים, "גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב". על כן אמרו חכמים חביבין דברי סופרים יותר מיינה של התורה, כי גדריהם וגזרותיהם הם מעיקרי היראה.

ומצות היראה שכר הרבה, כנגד מצוות רבות, שכר היראה יש לה שכר הרבה כנגד מצוות רבות, כיון שהיא היסוד להם, והדוגמא לדבר, הנזהר מהתייחד עם אשה מפחדו פן יכשל בעוון וכאשר גזרו רבותינו ז"ל דין יחוד באשה שאסור להתייחד עם אשה, הלא זה מאשר זרח על נפשו אור יראת אלקים יתברך, אחד כזה שנזהר מיחוד שלא לשהות עם אשה ביחידות ביחוד, אדם כזה זרח על נפשו אור אלקי של יראת ה'.

והנה הקדמנו בשער היראה, כי נתחייב האדם לראות בבנים ולהבין בהם ולהבדיל בין עיקש ופתלתול ובין הישר הולך לתועלת נשגבה שהודענוך. הנה אם תראה אנשים זוללים, מזלזלים בנטילת ידיים, וישבו לאכול לחם, ואינם מברכים לפני אכלם ואחר אכלם, וכהנה רבות דברי חכמים ותקנותם אשר פורצים את הגדר, בזאת יבחנו, בזאת תדע ובחנת את דרכם כי הם רעים וחטאים לה' מאד ואחריתם עדי עובד. ועליהם אמרו, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. כי המעללים האלה, שהוא לא נוטל ידיים ולא מברך לפני ולא אחרי, המעללים האלה לא יכריחם היצר. ולא תוקף אותם תולדות החומר והתאווה הגשמים לחטוא בהם, אין זאת כי אם רוע לב ופריקת עול שמים מעל צווארם. והנה הם ככל המון כת הזדים, אלה שמזידים ואומרים לאל, סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו. עזוב אותי מהשטויות, בחיאת, סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו. גם הם רחוקים מדרך האמת. גם הכת שאינה נזהרים מגבינה של עובדי עבודה זרה, ומה שאנחנו קוראים חלב ישראל ויש חלב עכו"ם, תשימו לב מה שאתם אוכלים, אם זה לא בד"צים אז יש גם חלב עכו"ם - של עובדי כוכבים ומזלות - של גויים. מי שאינם נזהרים מגבינה של עובדי עבודה זרה ובישולי עובדי עבודה זרה, אתם יודעים, כשנכנסים לאוכל לדוגמא דברים שמבשלים אותם, שהם עוברים בישול, ואם מבשלים אותם ע"י גוי זה בישול עכו"ם, אסור לאכול, או שמבשל את זה מחלל שבת בפרהסיא, זה אסור לאכול, כי דינו כדין גוי לכל דבריהם, והבישול שלו נקרא בישול עכו"ם. אז אדם שהולך לאכול במסעדת דגים לדוגמא, נגיד שהיא כשרה והכל בסדר, נגיד, אז זה תלוי מי שמה במטבח, יכול להיות שהשף או מי ששם את הדגים הוא בעצם בן אדם שהוא מחלל שבת בפרהסיא אם לא גוי, גוי ודאי, אבל גם הוא בדיוק באותו דין. ולספרדים זה לא מספיק שמדליקים את האש, כמו הרמ"א, אלא צריך לשים גם את התבשיל מה שהולכים לבשל או לטגן על האש, ודווקא יהודי שהוא כשר. אז זה רק דוגמא, ותקישו מזה.

כי יקלו דברי חכמים בעינם, אע"פ שחוטאים למלא בטנם הנה בזה בזו לדברי חכמים ושברו עול התורה והמורא. יש בעיה, יש אנשים שנמצאים בבתים שהאבא מחלל שבת בפרהסיא, או ילד מחלל שבת בפרהסיא, והם נוגעים ביין בליל שבת או ביום שבת או באמצע השבוע, וזה נקרא יין נסך, אסור לשתות את זה.

היה פעם אחד שעשה חבית של יין אבל הוא היה מחלל שבת בפרהסיא, כל החבית היה צריך לשפוך לשירותים. הוא חזר בתשובה והתברר לו שזה אסור. ז"א אם אנשים לא יודעים מה חכמים אסרו ומה לא, על פי התורה שאמרה "ועשו משמרת למשמרתי" הם חוטאים בחיוב חמור ועליהם נאמר גם "העובר על דברי חכמים חייב מיתה".

דבר נוסף, כי אחרי שידעו כי עם הקודש נשמרים בכל אלו, ובפרט שידוע שעם ישראל נשמרים מדברים כאלה, והם הבדילו עצמם מעל עמנו ופרשו מדרכי הציבור, אמרו כבר רבותינו ז"ל, כל הפורשים מדרכי ציבור יורדים לגיהינום ונידונים שם לדורי דורות. ז"א אם אדם נמצא בקהל שהוא יודע שנוטלים ידיים לאוכל, והוא יודע שמברכים לפני ואחרי, הוא יודע מה מותר ומה אסור, הוא רואה את האחרים והוא בדווקא לא, הוא גיבור, הוא לא, כן תאמינו למי שאתם רוצים, אני לא מאמין לכל דבר, אני רק מה שכתוב בתורה, מה שכתוב רק בתורה זה קראים, לא מבני ישראל המה. מה זה רק מה שכתוב בתורה? מאיפה הבאת את זה?? אז ז"א אדם צריך להבין כמה חמור דברי חכמים.

ודע כי העובר על דברי חכמים ענשו ביד בית דין להכות מכת מרדות בשעה שהיתה יד והאפשרות והיכולת לישראל, כפי אשר עיני בי"ד רואות לייסר ולענוש בעת ההיא, אם לפחות מארבעים או להוסיף להכותו על אלה. והיו מכים ומלקים את האדם וגם אם היה חלילה מת תחת ידיהם, כיון שאמדו אותו שהוא מסוגל לסבול את המכות והוא לא יכול לסבול, אם אמדו אותו בטעות הם לא חייבים, והוא יתחייב.

עכשיו בואו נראה ספר החינוך מה אומר על המצוה מן התורה, מצוה לשמוע בקול בית דין הגדול שיעמדו להם לישראל בכל זמן. זה מצוה מן התורה עכשיו. לשמוע בקול בית דין הגדול ולעשות כל מה שיצוו אותנו בדרכי התורה, באסור ומותר, טמא וטהור, חייב ופטור. ובכל דבר שיראה להם שהוא חיזוק ותיקון בדתינו ועל זה נאמר "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך". "לא תסור ימין ושמאל" ונכפל בסמוך על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. ואין הפרש בזה בין הדבר שיראו הם מדעתם, אם החליטו החכמים מדעתם, פשוט מדעתם, או הדבר שיוציאוהו בהיקש מן ההיקשים שהתורה נדרשת בהם, זה מסוג הלימודים שאנחנו קיבלנו מהר סיני, או הדבר שיסכימו עליו שהוא סוד התורה, אנחנו לא נדע למה הם עשו זאת, אבל הם יודעים את סוד התורה שצריך לעשות כן, או בכל ענין אחר שייראה להם שהדבר כן. על הכל אנו חייבים לשמוע להם, והראיה שזה ממנין מצוות עשה מה שאמרו חכמים ז"ל בספרי, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה זו מצות עשה. אומר החינוך, משרשי המצוה כמו שכתבתי בכסף תלוה, ומדיני המצוה כגון מה שדרשו חכמים ז"ל על פי התורה אשר יורוך אלו הגזרות והמנהגות, ועל המשפט אלו הדברים שילמדו אותם מן הדין ואחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, מכל הדבר אשר יגידו לך, זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש, ומה שאמרו ז"ל שבזמן שבית הדין הגדול בירושלים, כל מחלוקת שהיה לכל בית דין במקומו שואלין אותו לבית דין הגדול ועושים על פיהם, כשבית דין קטן לא היו יודעים היו הולכים לבית דין של 23, בית דין של 23 שלא היו יודעים את הדין על בוריו היו עולים לירושלים לבי"ד של 71 ומה שפסקו בבי"ד הגדול שמה נפסק. כמו היום להבדיל שמחקים את הפרוצדורה הזו, ויש שלום מחוזי והעליון, חיקוי עלוב אבל חיקוי. או כנסת ישראל, כנגד הנביאים - חגי זכריה ומלאכי אז עשו כנסת גם כן, 120 חברי כנס כנגד 120 נביאים, הבנתם?

אז מכל מקום, עכשיו בעוונותינו שאין שם בי"ד, כל מחלוקת שיבוא בין חכמינו שבדורנו, והחולקים יהיו שווים בחכמה, מבין החכמים, אם אין אנו ראויים להכריע ביניהם ולא נדע להיכן הדין נוטה, אז מה קורה עכשיו? אנחנו בימינו יש מחלוקת בין החכמים, כולם שוים בחכמה ולא מגיעים להכרעה. לא יכולים לפסוק ולהחליט כך ולא כך, מה עושים? אז יש לנו כלל, בשל תורה יש לילך אחר המחמיר ובשל סופרים אחר המיקל. ז"א אם הדיון נסוב על ענין של מצוה מן התורה, ואנחנו לא יודעים לאן לנטות, אנחנו נטה אחר המחמיר מבין שני הצדדים, כי זה של תורה, אנחנו לא מסתכנים. ואם זה דברי חכמים, המחלוקת היא על דברי חכמים ואין לנו הכרעה, נלך אחר המיקל, כי כך העמידו מעיקר ההלכה והדין שלהם של חכמים שנלך אחר המיקל במקום שלא נדע לפסוק, לא שיש הרבה מקרים כאלה, אבל זה הכלל.

ומה שאמרו שאין בית דין רשאי לבטל מה שאסר בית דין הקודם לו, ואפילו אם יראה בדעתו שאין אותו הדבר אסור מדין ההלכה, כל זמן שיראה שפשט אותו איסור בישראל, אא"כ הוא גדול מן הבית דין שאסר הדבר בחכמה וגם במנין. ובמה דברים אמורים? שיוכל לבטל שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, שלא אסר הבי"ד הקודם לו אותו דבר כדי לעשות סייג לעם באיסורים, אבל אם אסר הבי"ד הקודם לו אותו איסור כדי לעשות בו גדר לעם באיסורים, אין כח בבית דין הבא אחריו לבטל תקנתו ואפילו הוא גדול ממנו בחכמה ובמנין. למה - כי הם ידעו למה הם רוצים לתקן את התקנה ולאסור איסור וכוחם אפילו שהוא קטן לא יכול בית דין גדול מהם לבטל את זה כיון שזה לא נובע מצד ההלכה, אלא מכח הגדר לעשות לעם איסור שלא יכשלו בדבר שהחליטו. ואחרי שכן הוא הדין, יש לכל בית דין ובית דין בדורו להתיישב בדבר ולחקור הרבה, ולתת לב בכל איסורים שיראה שהדור נוהג בו שלא לפרוץ ולהורות עליו להקל, כי שמא קודם לו לגדור את העם אסרו, עם היותו יודע שהדבר מותר מדין ההלכה, אבל הם אסרו לגדור, ופורץ גדר ישכנו נחש, נאמר אפילו על החכמים ש ירצו להקל במה שבי"ד קודם היה קטן אפילו ואסר מהטעם שאמרנו לגדור את העם.

ונוהגת המצוה הזאת בבית דין הגדול בירושלים בזכרים ובנקבות, והכל מצווין לעשות כל אשר יורו, גם הגברים גם הנשים. ובכלל המצוה גם כן לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן, ומצות השופט לומר, החכם הגדול אשר יהיה בינינו בזמננו, מה שאנחנו קוראים לזה גדולי הדור, שהם אומרים משהו חובה עלינו לציית. וכמו שדרשו ז"ל במסכת ראש השנה כ"ה, "ואל השופט אשר יהיה בימים ההם", יפתח בדורו כשמואל בדורו. כלומר, מצוה עלינו לשמוע בקול יפתח שאנחנו נמצאים בדורו, כמו לשמואל בדורו, אפילו שהמרחק בין שמואל ליפתח - שמים וארץ. ועובר על זה, מי שעובר על זה ואינו שומע לעצת הגדולים שבדור בחכמת התורה בכל אשר יורוה, מבטל עשה זה שאמרנו, וענשו גדול מאד, שזהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו. אתם שומעים על מה התורה נשענת? על העמוד החזק הזה שנשמע לקול גדולי ישראל, וזה דבר שידוע לכל מי שיש בו דעת.

עוד מצוה אחת נלמד היום ובזה נסיים, אבל אתם למדתם בצורה יסודית את הנושא של חומרת דברי חכמים והעובר עליהם.

ספר החינוך במצוה תצ"ו אומר, שלא להמרות על פי בית דין הגדול שיעמדו ישראל, פירושו, נמנענו מלחלוק על בעלי הקבלה, קבלה זה לא המקובלים, אלה שקיבלו איש מפי איש את התורה ומסרו אותה, כמו משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו', כן. נמנענו מלחלוק על בעלי הקבלה ע"ה ומלשנות את דבריהם ומלצאת ממצותם בכל עניני התורה. ועל זה נאמר "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", פה אתם תשמעו דבר מדהים. אמרו ז"ל בספרי, לא תסור, זו מצות לא תעשה, לא תסור מדבריהם זו מצות לא תעשה, משרשי המצוה, לפי שדעות בני האדם חלוקים זה מה לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים, נכון? כל אחד חושב אחרת, כל אחד יש לו זוית אחרת. ויודע אדון הכל ב"ה שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם, איש איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו, ותרבה המחלוקת בישראל במשמעות המצוות. ותיעשה התורה ככמה תורות, כמו אצל הנוצרים. וכענין שכתבתי במצות אחרי רבים להטות, וכסוף תלוה את עמי, על כן אלקינו שהוא אדון כל החכמות, השלים את תורתנו - תורת אמת עם המצוה הזאת שציוונו להתנהג בה על פי הפירוש האמיתי המקובל לחכמינו הקדמונים ע"ה, ז"א התורה לא תהיה שלמה, בלי המצוה הזאת, שימו לב ללשון של החינוך, השלים תורתנו - תורת אמת, עם המצוה הזאת שציוונו להתנהג בה על פי הפירוש האמיתי המקובל לחכמינו הקדמונים ע"ה, ובכל דור ודור גם כן כשנשמע אל החכמים הנמצאים שקיבלו דבריהם ושתו מים מספריהם ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות, להבין עומק מיליהם ופליאות דעותיהם, ועם ההסכמה הזאת נכוון אל דרך האמת בידיעת התורה.

אז זה לא כל אחד בא ומפרש מה שהוא רוצה חלילה, אלא יש פירוש אמיתי שעבר ממשה שהעביר ליהושע ויהושע לזקנים וככה עבר עד דורנו, וכל ראשי הישיבות וגדולי הדורות מעבירים לתלמידים שלהם שהם הופכים להיות גדולי הדור הבא והם מקבלים מפיהם, זה נקרא שימוש תלמידי חכמים ששותים בצמא את דבריהם ולא זזים מהם ולא מספריהם, ושוקדים יומם ולילה בתורה, ויגעים ביגיעה ימים ולילות, לא לומדים שיעור והולכים זה ונהיים כבר מבינים, וכל זה להבין עומק מיליהם ופליאות דעותיהם.

החזון איש שהיה גאון עצום, היה לפעמים יושב שבועיים בשביל להבין תוספות אחד. שורה או שתי שורות. שבועיים עם מח של גאון שאין כנמצא בו. למה? כי אי אפשר להעביר, אני מבין בערך, אין דבר כזה. אין דבר כזה. דוקטור יכול להיות דוקטור גם אם הוא קיבל שבעים בציון הגמר הוא מקבל תעודה, הוא דוקטור, אבל אם אתה שוכב על שולחן הניתוחים ויש לו עכשיו מקרה שהוא נכשל בו בשלשים אחוז החסרים במבחן, מה הסוף של הניתוח? אז יש לו תעודה אבל על שבעים אחוז, שלשים אחוז הוא לא יודע, ואתה נפלת עם השלשים אחוז שהוא לא יודע, מה הוא יגיד שהוא לא דוקטור עכשיו? למה לא עשו לו מבחן נוסף שישלים את השלשים? כי העיקר לקבל תעודה. אבל רב - אין דבר כזה שהוא יכול להכשל בהלכה, אם הוא נכשל בהלכה אסור לו להורות. אין דבר כזה, זה חיים או מוות. איסור והיתר. אין דבר כזה. וגם אם הוא לא ברור לו, פותח ספר, פוסק מן הכתוב. ואם הוא לא יודע - שואל אחרים, מה זה הדבר הזה להגיד סתם? ז"א פה צריך דקדוק של מאה אחוז, יש הרבה רבנים שיגידו לך תשמע, אני לא פוסק הלכות, תשאל פוסק הלכות. אפילו אם הוא יודע הוא יגיד לא יודע, תשאל פוסק הלכות, יש מי שזה התחום שלו. וגם אם הוא רוצה לפסוק לך, יגיד לך תמתין, אני אחזור לך עוד יום יומיים אני אגיד לך תשובה. מה זה סתם להגיד? זה תורה, זה לא ספר חוקים ככה כל שופט מחליט מה שהוא רוצה.

אבל זולת זה, אם לא נלך בדרך הזאת, אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתנו, לא עשירות, עניות דעתנו, לא נצליח לכל. ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצוה אמרו ז"ל, "לא תסור ממנו ימין ושמאל", תשמעו מה אמרו חכמים, אפילו יאמרו לך חכמים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, לא תסור ממצוותם. כלומר, כלומר, שימו לב, איזה יד זאת? איזה יד זאת? שמאל, אם אני אומר ימין אתם צריכים לשמוע לי. לא אני חכם הכוונה, כן, רק דוגמא, למה? לא תסור. מי לא יודע מה זה ימין ומה זה שמאל? אומרים שאפילו אם יאמרו לך על ימין, שזה ברור שזה ימין - שמאל, ועל שמאל שזה ברור שזה שמאל - יגידו לך ימין, לא תסור מדבריהם, ככה מצוה התורה. ככה מצוה התורה. למה? תשמעו למה. תשמעו למה לא יאומן, לא יאומן. שאפילו יהיו טועים חכמים, אפילו יהיו טועים חכמים בדבר אחד מן הדברים, נגיד שיקרה אחת ללא יודע כמה זמן שטעו טעות אחת באחד מן הדברים, נגיד, שאפילו יהיו טועים בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטעותם, נעשה כטעותם. למה? טוב לסבול טעות אחת ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, כי דעתם טובה תמיד, קרה נגיד פשלה פעם באני לא יודע כמה, עדיף לסבול טעות אחת ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת, יהיה חילוק של לב העם, העולם שלנו יתחלק, העם יתחלק, והפסד האומה לגמרי, האומה תפסד לחלוטין, לא יהיה עם ישראל. אז התורה אמרה "לא תסור מדבריהם ימין ושמאל", מה שיגידו לך אפילו ימין שברור לך ימין שמאל, שמע להם, וגם אם זה טעות - תעשה כטעותם.

ומפני ענינים אלה נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל, לכן נמסרה כוונת התורה, כוונת התורה, התורה נמסרה לכולם אבל כוונת התורה נמסרה לחכמי ישראל ונצטוו גם כן, עוד דבר נצטוו, מי נצטוו? החכמים, שיהיו לעולם כת מועטת מן החכמים כפופה לכת המרובין מן השורש הזה שאמרנו. כמו שכתוב במצות אחרי רבים להטות, אחרי רבים להטות.

עכשיו תשמעו ביאור נפלא בגמרא שכמעט כולם מכירים, אבל זה מתוק מדבש. ועל דרך זה שעוררתיך בני עליו, אפשר לך אגדה אחת שהיא בבבא מציעא, אגדה זה לא של ביאליק, אגדה - לשון הגדה ואגדה אצלנו זה הגדת דברים, לומר דברים שנאמרו בגמרא. גבי ההוא מעשה ברבי אליעזר בתנורו של עכנאי המתמהת כל שומעיו, היה מעשה שרבי אליעזר וחכמים היה מחלוקת ביניהם בתנורו של עכנאי אם הוא טהור או טמא, הוא פסק טהור הם פסקו טמא, והוא אמר שמה כמה דברים, הוא לא הצליח לשכנע אותם, והוא אמר תוכיח א מת המים, חרוב יוכיח, כתלי בית המדרש יוכיחו, מה פירוש? הוא עשה מופתים, הוא עשה מופתים, הוא אמר אמת המים תוכיח אם כדברי, אז אתם יודעים, מים תמיד יורדים למטה, נעשה נס והמים עלו למעלה, נגד הטבע, אמרו לו אין מביאים ראיה מאמת המים. חרוב  יוכיח, נעתק חרוב ממקומו, אל תביא לנו ראיה מחרוב. כתלי בית המדרש יוכיחו, נפלו כתלי בית המדרש ונעצרו באמצע, נפלו משום כבודו של רבי אליעזר ונעצרו משום כבודו של רבי יהושע שחלק עליו. אמר בת קול תוכיח, יצאה בת קול מן השמים ואמרה, הלכה כדברי רבי אליעזר בכל מקום, אמרו אין מביאים ראיה מבת קול, לא בשמים היא. התורה נמסרה ביד החכמים פה בארץ, לא בשמים היא.

מה קרה אחרי זה? כתוב בגמרא "אשכחי רבי נתן לאליהו, רבי נתן הלך בדרך ומצא את אליהו הנביא בדרך, אמר לו, מה עביד הקב"ה בההיא שעתא, מה עשה הקב"ה באותה שעה שהיתה המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים, אמר ליה, אליהו הנביא מספר לו, חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני. הקב"ה חייך ואמר, נצחוני בני נצחוני בני. מה זה? מה זה הדבר הזה? הקב"ה היה שמח שהיו בניו הולכים בדרך התורה ובמצוותה להטות אחרי רבים, רבי אליעזר באמת צדק, האמת היתה איתו, וכמו שאמרה הבת קול, אבל התורה אמרה אחרי רבים להטות והוא היה דעת מיעוט, והם היו רבים, והם קיימו על פי התורה אחרי רבים להטות, והכריעו נגד דעתו, אבל הוא צודק, האמת איתו, בת קול אומרת, הקב"ה אומר - נצחוני בני נצחוני בני, למה - הם באו מכח התורה, אני אמרתי בתורה אחרי רבים להטות. ומה שאמר נצחוני בני, חלילה להיות נצחון לפני הקב"ה, אבל פירוש הענין הזה הוא, שבמחלוקת הזו היה רבי אליעזר וחבריו, האמת היתה כרבי אליעזר וכמו הבת קול שהכריעה כמותו, ואע"פ שהאמת היתה איתו ביתרון פלפולו על חבריו, הם לא ירדו לסוף דעתו, לא ירדו לסוף דעתו, ולא רצו להודות לדבריו אפילו אחרי בת קול, והביאו ראיה מן הדין הקבוע בתורה שציוותה אותנו ללכת אחרי הרבים לעולם בין יאמרו אמת או אפילו טועים, או אפילו טועים. ועל זה השיב הבורא "נצחוני בני", כלומר, אחר שהם נוטים  מדרך האמת שרבי אליעזר הוא היה מכוון בזה לאמת ולא הם, והם באים עליו מכח מצות התורה שציוויתי אותם לשמוע אל הרוב לעולם, אם כן על כל פנים יש להודות בפעם הזאת כדבריהם שתהא האמת נעדרת, והרי זה כאילו בעל האמת נצוח. שמעתם דבר כזה? זה חכמת התורה. יקרה, יקרה, נגיד יקרה מקרה שחכמים טעו, נגיד, פעם אחת, שווה לנו, אנחנו לא עוברים עבירה אם אנחנו שומעים להם, מקיימים מצוה, ולא חס ושלום נהרוס את העם ונחלק ונהפוך לתורות ולכיתות הרבה וכו' וכו'. לכן השלימה התורה את עצמה במצוה זו לא לסור מדבריהם. אז כל מי שחושב שהוא חכם ומבין, קודם כל שיבין שהוא רחוק מלהיות חכם, זה אחד, וגם אם הוא בר הכי שהוא גדול באמתש אין כדוגמתו, כמו רבי אליעזר שאומרים שכל הלכה כמותו בכל מקום, אבל אם יהיו רבים כנגד דעתו התורה אומרת אחרי רבים להטות. אז אין צורך להלחם, בלי מלחמות, התורה כך קבעה. זה מה שהתורה רוצה. הבנתם? מדהים.

ז"א מדיני המצוה שאע"פ שהעובר על מה שפרשו חכמים בדברי התורה עובר על לאו זה של "לא תסור", אבל מכל מקום אין לו דין של זקן ממרה הידוע בגמרא שהוא חייב מיתה עד שיהיה חולק על בית דין הגדול שיהיה חכם שהגיע להוראה סמוך לסנהדרין, ויחלוק עליהם בדבר שזדונו כרת ושגגתו  חטאת, ובין אם הוא מקל והם מחמירים ובהיפך, ויורה לעשות כהוראתו, או יעשה מעשה על פי הוראתו שנאמר אשר יעשה בזדון ולא שיורה לבד, אבל אם היה תלמיד שלא הגיע להוראה והורה פטור, וכן הלאה.

בקיצור למדנו פה דברים גדולים ביותר, מה זה איסור של דברי חכמים וכמה צריך לשמוע להם. וכל ההולך בעצת הזקנים אינו מפסיד, רק מרויח ומצליח. בנין נערים - סתירה, סתירת זקנים - בנין. כשבאים נערים וצעירים ואומרים מה ככה צריך לעשות, ככה צריך לעשות ככה צריך לעשות, וחכמים מה אומרים? לא לעשות, הבנין של הנערים שחושבים לבנות זה יהיה סתירה הכל יתמוטט וייפול, ודוקא מה שאומרים חכמים לסתור ולא לעשות, לסתור את הדבר, זה הבנין.

אם היינו יודעים ערך אלה שלומדים תורה ביגיעה אמיתית, היינו מנשקים אותם יותר מספר תורה, כמו שכתוב בגמרא הני בבלאי תשאי קיימי מקמי ספרא דאורייתא ולא קיימי מקמי גוברא רבא. אלה הבבליים הטפשים שהם רואים ספר תורה קמים מנשקים, אבל רואים תלמיד חכם לא קמים מפניו, זה בבליים טפשים. תלמיד חכם המעלה שלו לא יאומן כי יסופר, אם לספר תורה קמים קל וחומר לתלמיד חכם, שהוא מלא בכל התורה והמצוות ומקיים אותם ועושה אותם. כשהיו נפטרים צדיקים היו מניחים ליד מיטתם ספר תורה ואומרים, שזה מה שקיים זה כתוב בזה. לא דבר פשוט הוא, אבל מה לעשות, יש עמי ארצות, ואנשים שהם קלי דעת, שמזלזלים בכל דבר וחושבים שהם מדברים ככה וככה. ויכולים לדבר על חכמים והם לא יודעים מיהם, לא יודעים מיהם בכלל. חכמים אומרים, איזה חכמים? אחד מהחכמים, לא מהגדולים החכמים, רבי שמעון בר יוחאי זכר קדוש לברכה, רבי שמעון בר יוחאי היה מסתכל על בן אדם בעיניים, אם הבן אדם עשה טעות מסתכל עליו בעיניים - גל עצמות נהיה. לא טילים, לא פצצות, לא שום דבר, מסתכל עליו - הא פותח את העיניים - מת. אתם יודעים איזה כח היה לחכמים? קטן שבהם היה מחיה מתים, קטן שבהם מחיה מתים. אז מה מדברים, אנשים לא מבינים בכלל, אין להם רקע, אין להם רקע, לא יודעים מה זה חכמים.

מישהו יכול להשיג בכלל מי זה היה הבן איש חי, זה בסה"כ דור וחצי שתיים מאצלנו. הרב כדורי עוד היה מתלמידיו, הוא כתב עשרות ספרים בכל מכמני התורה, ואי אפשר להקיף איך בן אדם הספיק כל כך הרבה. החפץ חיים כמה הספיק, הגאון מוילנא - לא השאיר דבר לפני 250 שנה שלא ידע, חוץ משלשה דברים הוא אמר, שאחד מהם זה פרה אדומה ועוד שניים, כל השאר בתורה עם כל הסודות הכל - הכל הוא ידע. אז מה נגיד על הארי הקדוש שהיה רק 500 שנה אחורה, וכל מי שהוא ראה ידע מאיזה גלגול הוא ועל מה בא לתקן והכל, ואם היה צריך לשאול שאלות היה הולך לקברי צדיקים וגוהר על הקבר ומייחד עצמו ומקבל מהם את כל מה שהוא רוצה לדעת. זה רק 500 שנה מאיתנו. אז מי זה היה הרמב"ם? מי זה היה רש"י? 750-800-900 שנה, אז מי זה היה הגאונים, ומי היו האמוראים, ומה זה תנאים, הרי האמוראים אמרו על דור לפניהם התנאים, שאם הם - התנאים דור לפניהם, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, זה המרחק והפער, ואם הראשונים כבני אדם אנחנו כבני חמורים, ואפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהיה אוכל רק מעושר. והחמור הזה היה גלגול של ישמעאל, זה לא סתם חמור. אז מי היו הנביאים? אם הייתם לומדים קצת סדר הדורות, לראות קצת על כל חכם וחכם הייתם משתוממים, משתוממים. הייתם משתוממים. לא יאומן כי יסופר. אז צריך לדעת את מעלתם של החכמים, וצריך לדעת שלא לעבור על דברי חכמים, וצריך לדעת שיש ברכה גדולה בזה שאנחנו שומעים דברי חכמים ומדקדקים במה שאומרים, זה חייבים לדעת. וחייבים להגיד את זה לאחרים, ולהגיד להם שיראו בשידור חוזר את ההרצאה בראש העין על לא לסור מדבריהם. זה שירות לכל האומה עכשיו, שידעו מה היקף הדברים בקצרה אמנם, אבל שידעו את הדברים.

אני אתן לכם רק קוריוז קטן מה שקרה לפני שבוע ומשהו, הוזמנתי לרעננה, אתם מכירים את העיר רעננה? רעננה לכאורה עיר נאורה, אבל עיריה חשוכה. הם החליטו לבטל שעתיים לפני ההרצאה את האירוע. אני לא נכנס כרגע לענין, אבל אני רק רוצה לומר לכם שיוגשו בקרוב כמה תביעות נגד כמה אישים שם, כמו שהבנתי, הגישו תלונות במשטרה נגדם על עבירה על החוק, יש חוק, אתם יודעים? שנקרא חוק השוויוניות, אסור אפליה במוסדות ציבור, ואם מפלים זה עונש פלילי. יש גם לשון הרע, זה עונש פלילי, שמה העיריה גם השתמשה עם החוק כדי לעבור על החוק, הזמינה משטרה לבטל את האירוע שהיא חתמה בהסכם וכן הלאה. אבל לא זה הסיפור שבאתי לספר, מי שירצה יראה באתר שופר . נט את כל המעללים שלהם, אתה תגובות, יש שמה משהו מפליא מאד, השבת יהיה גם כן כתבות בנושא הזה, הנושא הזה לא יגמר כל כך מהר כי אנחנו מתכוונים לרענן את רעננה, ובפרט שיש שמה דוקטור שקוראים לו דוקטור יער, שהוא דאג שהעיר תיראה כמו ג'ונגל. שכל אחד נוטל את החוק לידיו ועושה מה שהוא חפץ. אבל קוריוז, אני רק אגיד לכם. צלצלו למשרד וסיפרו שאחד מהבחורים ששם ציצית בן 18 וחצי ששם ציצית באותו ערב, סגרו את האולם, אני הגעתי לשם ורקדנו בחוץ, ואח"כ אמרתי להם, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח, איך שהתחלתי המשטרה אמרה נגמר הערב. אז הלכנו אחרי זה כי אנחנו מקיימים חוק, אם המשטרה אומרת אנחנו הולכים, אבל הוא חזר הביתה עם אוצר, ציצית וכיפה של שופר, ונכנס, ואבא שלו התחיל לגדף ולחרף אותי חבל על הזמן, ואסור לשמוע אותו ואסור ואסור ואסור, והבן חורה לו על מה שאסור, ומה שהיה, והאבא מחרף ומגדף לא מפסיק. טוב, ככה כמה ימים זה קורה, עד שבת בבוקר. שבת בבוקר, חוזרים מבית הכנסת, והוא טוחן, טוחן, אמנון יצחק טקטו.... וזה בן אדם מסורתי, וזה מסורתי, מסורתי. טוב, לפני הקידוש, ויש לו כלב, הכלב פתאום קופץ על האבא, על הפה שלו עם השיניים ונוגס לו בשפתיים, נחתך לו כל השפה, כולו שותת דם, האמא צועקת בית חולים בית חולים בית חולים, והבן אומר לאבא אתה רואה? זה כשמדברים על הרב אמנון יצחק. מאז הוא לא מדבר מילה עלי, לא טוב ולא רע. הוא מפחד על השפה השניה. על זה אמרו חכמים שמור מילים, אתם מכירים את זה? זה רק קוריוז.

מכל מקום, אנחנו נמצאים כרגע, כידוע לכם, בתקופה, אה, זה הכי חשוב, למה הם ביטלו את האירוע? כאילו, כאילו, אתם יודעים מה זה כאילו, כאילו, למה הם ביטלו את האירוע? הכותרת של האירוע היתה "היכונו - המלחמה על תל אביב". אז הם הפתג'עו, יו, ובא רעננה להכריז מלחמה על תל אביב, אז אנחנו לא ניתן לו. שמעתם? אני בא בשביל להכריז מלחמה על תל אביב לרעננה. אם אני רוצה להכריז מלחמה על תל אביב אני הולך לתל אביב.

מכל מקום, אח"כ היה להם גרסאות נוספות, אבל אני אמרתי היכונו המלחמה על רעננה, סליחה המלחמה על תל אביב, אני אמרתי שצריכה להפתח מלחמה על תל אביב, אני אמרתי? אני אמרתי? אחמדניג'ד אמר. נסראללה אמר היום, נסראללה היום אמר שהוא והלך להפציץ את נתב"ג, מפציצים את תל אביב חופשי, מה פירוש, אני רק מודיע, אני לקחתי תפקיד של פיקוד העורף, כי הם לא מודיעים בזמן, הם אומרים להיות מוכן בול בזמן, בול בזמן זה מאוחר, כבר הטיל נכנס. אני בא לפני הזמן, לא טוב. למה אתה מודיע? תן לנו לישון בשקט. יותר טוב שלא נדע. אז בשלומי גם שמעו, מחר אני בשלומי, אז שמה שמעו גם כן שאני כותרת היכונו למלחמה והם אמרו שהם שוחרי שלום, הם לא מוכנים מלחמות, ותל אביב עזרה להם בזמן מלחמת לבנון, אמרתי טוב, תרגעו, אני מחליף את הכותרת, אהבה ושלום לתל אביב, אמרו אם ככה בא. אז אני הולך מחר לדבר אהבה ושלום לתל אביב ולהודיע היכונו למלחמה על תל אביב. כי אני אוהב אותם ואני רוצה שיהיו מוכנים, לא רוצים שאני אודיע, מה, אני לא מבין מה עשיתי, אסור להודיע מה שמודיעים כל האויבים שהם מתכוונים ברצינות? לא יאומן כי יסופר.

אתם רואים את הדיסק הזה - יש לכם אותו בשקית. וכל אחד שקיבל את זה בשקית שידע, יש בפנים ג'ינגל חבל על הזמן, ויש בפנים 120 שעות של הרצאה שלי ב-MP3, אתם יכולים לדבר 120 שעות? 120 שעות רצוף יש לכם, 43 הרצאות בפנים בדיסק, אתם יכולים לנסוע רק למלא דלק כמה פעמים וזהו.

מכל מקום, המצב כידוע לכם, חמור ביותר, רוחות מלחמה, אני הייתי פה בראש העין פעם ופעמיים וכבר הזהרתי אתכם חלק שמעו אותי, אבל עכשיו רואים שזה קרוב מאד, וכולם מאיימים על כולם, וביבי נמצא כרגע ברוסיה, וכולם מתכננים מה לעשות, והרמטכ"ל האמריקאי פה, וגם הוא מתכנן מה לעשות, וכולם מתוכננים ומוכנים, וזה חומר נפץ שברגע שהוא ידלק עשרות אלפי טילים יעופו עלינו חבל על הזמן, זה לא יהיה אי הדיוק שהיה קודם, הפעם יש להם טילים מונחים, מסודרים, יש להם תכניות מפורטות, מאות קני שילוח באיראן וסוריה, בלבנון, בחמאס, כולם מוכנים, יהיה פה ממטרה חבל על הזמן. ואנחנו צריכים להיות מוכנים. וכידוע שאין לנו שום אפשרות להיות מוכנים ואין שום מוכנות מצד העורף, אלא דבר אחד בלבד, התשובה של עם ישראל יכולה להציל אותו בלבד. אנחנו בחודש אדר, עוד מעט פורים, ואנחנו יודעים שבפורים הכריזו עלינו 127 מדינות להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, ומה הציל את העם היהודי? לא ממשלה ולא צבא, שני יהודים - מרדכי ואסתר, שידעו מה צריך לעשות. אמרו לעם לשוב בתשובה, לצום שלשה ימים לילה ויום, וכך הקב"ה סובב את הסוויצ' לאחשוורוש והוא הרג 75 אלף מבני עמו. וליהודים היתה אורה ושמחה, ומרדכי יצא בלבוש מלכות תכלת וחור, ונהיה לנו חג פורים ואזני המן, ורעשנים ומסכות, ונפלא מאד. בזכות המן יש לנו עוד חג בישראל.

אז ז"א אם אנחנו רוצים חג חדש, חג נסראללה, חג אחמאדי, חג מג'אנין, לא משנה איזה חג, חג חדש - אז אנחנו צריכים לעשות תשובה ואם נעשה תשובה אז הם כבר יירו אחד על השני, יסתכסכו, הפצצה תתפוצץ אצלם, הקב"ה לא חסר לו תרגילים, מי שרוצה להזכר יראה איך הוא התעלל בפרעה ובכל חילו, איך נתן להם עשר מכות, איך דגדג אותם בכינים, איך הקפיץ להם צפרדעים, איך השתעשע איתם, אז מי שרוצה לראות יכול לראות בתורה הקדושה מה הקב"ה יכול לעשות, איפה הוא יכול לשאוב אותם לים ואח"כ לסגור עליהם, לתת להם לשחות בלי בגד ים, אין שום בעיה. הקב"ה יכול, איך אומרים באידיש, לנעוסם.

אבל צריך לדעת דבר אחד, זה תלוי בנו, אם אנחנו נעשה תשובה אז בעזרת ה' יתברך זה יועיל, אם לא נעשה, נשאר שאננים אז אנחנו נספוג, מה יהיו התוצאות- נראה אח"כ. אבל אני מנסה בינתיים למעט כמה שיותר, ולכן הכרזתי על מבצע של מיליון אנציקלופדיות חלוקה חינם. אתם זוכרים שבפעמים הקודמות באתי וביקשתי מכם שכל אחד יעשה בעל תשובה אחד, כל בעל תשובה יעשה אחד לפחות תוך שנה, אז אני מאמין שעשו כמה מאות אלפים בכל העולם כולו, שמעתי הרבה אנשים שעשו, אני לא יודע אבל לשער, אני משער כי גם חילקנו המון חומר, נתנו הרבה אפשרויות, אבל אנחנו צריכים להשלים מיליון בעלי תשובה. איך עושים? אם אנחנו מחלקים בכל בית אב אנציקלופדיה, אם אנחנו נתפוס מזה חמישים אחוז אנחנו מסודרים. הצלחתי להשיג מחיר מדהים למיליון, מיליון אנציקלופדיות במחיר מצחיק - שקל שלשים אנציקלופדיה. אבל מיליון. מה זה שקל שלושים, בתוך הדיסק, לא דיסק רגיל, דיסק 7.5 גי'גה, כמו שני דיסקים באחד. יש בפנים 240 שעות של סרטים, 1727 שאלות ותשובות שאני עונה בסרט, כל שאלה שאתה שואל אותי - אני עונה לך תשובה בסרט. זה בשקל שלשים, אתם מבינים בכלל מה אני מדבר? כמה זה עולה בסה"כ? 350 אלף דולר. השגתי חצי מהסכום, חצי השני אני עוד מחכה לחכם הנבון ובעל הלב - פרשת תרומה עכשיו, אשר ידבנו ליבו, אבל אם אין אחד כזה שיש לו לב, שיכול לתת ממה שיש לו, וגם ממה שאין לו, אז אני שואל שאלה, האם יש מישהו שהיה מוכן לדוגמא, לדוגמא, האם יש פה מישהו שמוכן לדוגמא, לתרום את הדירה שלו בשביל שתבוא הגאולה? יש מישהו כזה? זה רק מילים אתה אומר, מילים. יש לך דירה שלך? אה, כשיהיה לך כבר תהיה הגאולה. אבל מה עדיף לבן אדם, תגידו לי, לקנות דירה בעולם הזה או לקנות דירה בעולם הבא? אם בן אדם, תקשיבו טוב מה שאני אומר, תורם 180 אלף דולר, ולא תחשדו שאני מכוון אליכם כי אני יודע שאתם מעוטי יכולת ואין לכם שום אפשרות וחס ושלום, אני לא מנסה לפתות אתכם למכור דירות, אבל אני רק אומר, אם היה לבן אדם שכל, הרי בחצי מיליון דיסקים של אנציקלופדיה, אברהם יצחק ויעקב יוצאים לקראתו כשהוא מגיע ולוקחים אותו לידם. חצי מיליון, אתם יודעים מה זה מיליון? מיליון זה 240 מיליון שעות של תורה! שמעתם מספר כזה? חצי מיליון זה 120 מיליון שעות של תורה חוץ מהחזרה בתשובה, חוץ מהמצוות, וחוץ מהגאולה שיכולה לבוא בגין זאת. אדם זוכה במחיר של דירה בשכונת התקוה, או בשיכון ב'. בראש העין, לא, ברעננה זה עולה יותר.

בקיצור, הבנתם? מי לא עושה דבר כזה? מי שאין לו לב. אבל כיון שאתם לא יכולים, ואני מדבר לאחד הזה אולי שיש לו שכל באיזשהו מקום ושומע אותי, ושיש לו אפשרות ואמצעים, אז בינתיים אני הצעתי בשביל שנגמור את זה מהר ויהיה קל מאד וכולם יזכו להיות שותפים, שכל בן אדם שיכול, עוד פעם רק מי שיכול, שיקח מניה באלף דולר, אלף דולר בעשרה תשלומים, והוא שותף עם כל הקבוצה של המיליון. דרך אגב, את החצי נתנו שני אנשים, ואז הוא שותף במה? במיליון, בהפצה, הוא שותף כמו בית כנסת, כל אחד נתן אלף דולר לבנות בית כנסת, כל התפילות שיהיו בבית כנסת, כל החיים זה שלו. כל התפילות. והוא שותף בהקמת בית הכנסת. אם בית הכנסת נבנה מתרומותיהם של כמה אנשים, אלה זוכים בכל הקופה של ביתה כנסת, כמו שאומרים. מי ששותף באלף דולר במבצע הזה של המיליון הוא שותף במיליון, הוא לא שותף באלף דולר, במיליון. וזה כבר הרבה אנשים יכולים לעשות וזו זכות גדולה.

אני רק רוצה לומר לכם דבר אחד, באלף דולר אתם מדפיסים בעצם כ-4000 אנציקלופדיות. אתם יודעים כמה יהודים אפשר להחזיר בתשובה ב-4000 אנציקלופדיות? מאות אנשים. בשבת האחרונה כשהייתי בכינר דיברתי עם אנשים שיתרמו לעשות הרצאות, וההרצאה הזאת נתרמה. הרצאה עולה 15 אלף שקל עם כל ההוצאות הנלוות, שכירת מקום, פרסום, מודעות, כל הדברים, ציציות כיפות, כיסויי ראש וכו' וכו' וכו', שידורי אינטרנט תראו מה קורה פה, יש פה שידורים חבל על הזמן רק בשביל להגיע ולעשות. ואנשים תרמו, ב"ה, עשרות אנשים לקחו על עצמם לארגן הרצאה.

אבל באיזשהו שלב ראיתי שאנשים קצת קשה להם לעכל כאילו, זה סכום, בכל אופן זה סכום. אז פניתי לארבעה אנשים אמרתי סליחה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם היו אומרים לך שאתה יכול לשחרר אתה, אתה, ב-15 אלף שקל את גלעד שליט, אתה משלם את הכסף? אמר לי כן. ואתה? כן. ואתה? כן. ואתה? כן. ואתה? כן. אמרתי לא מאמין לך, אם גלעד שליט אפשר להחזיר אותו הביתה ב-15 אלף שקל, להחזיר הביתה לקב"ה מאות אלפים של יהודים, מאות ואלפים של יהודים באותו סכום, באותו סכום שיצאו מגיהינום ויכנסו לגן עדן, איך אדם לא נותן? איך אדם לא נותן? אם אדם מוציא 15 אלף שקל בשביל לעשות בר מצוה לבן, גם בלי הבר מצוה הוא בר מצוה, גם בלי לעשות את כל זה ולהביא אורחים ולעשות מעמד ולשכור אולם, אבל אם באותו סכום אתה יכול להכניס מאות ואלפים של יהודים לבר מצוה בגיל מאוחר, כן, להכניס אותם שישמרו תורה ומצוות שהם לא שמרו, זה לא עדיף לך ולקב"ה?

אבל מי חושב, כל אחד חושב על עצמו. לא חושבים על אחרים, אם היינו חושבים על אחרים היינו נגאלים. למה? על מה חרב הבית? על שנאת חינם, מה זה אומר, אומר רבי יהונתן אייבשיץ, שלא הוכיחו אחד את השני. אבל אהבת חינם זה שאני דואג שהשני גם יזכה לגן עדן, זה אהבה אמיתית. ראיתם אחד שקנה מרצדס שהוא דואג שכל השכנים יהיה להם מרצדס? לא. אבל יש אחד כזה - הוא אוהב את השכנים או לא אוהב את השכנים? אם אחד זכה לגן עדן והוא דואג לאחרים שיהיה להם גן עדן - זה אוהב אמיתי, אבל אם לא אכפת לו שהם ילכו לגיהינום, הוא לא אוהב, אז ישראל סובלים עד היום בגלות בגלל שנאת חינם ויכולים להפוך את זה באהבת חינם. אין אפשרות לאהוב באמת יהודי יותר מלהחזיר אותו בתשובה. אין מצוה יותר נעלה מזו. ואנחנו נמצאים בפרשת תרומה, תקראו בזוהר הקדוש פרשת תרומה, מה מעלתו של המחזיר בתשובה אצל הקב"ה, לא תאמינו מה שכתוב. בכל יום הוא מבקש את הדיוקן של מי שמחזיר בתשובה, אחרי תפילת שמו"ע לפני נפילת אפיים ושם לו כתר בראשו ונותן לו מפתחות של שבעים גנזים, ששום בריה בעולם לא יכולה לזכות. והוא נכנס למקומות ששום אדם לא זוכה, ואין שמחה לקב"ה יותר מהרגע הזה שמביאים לו את דיוקנו של מי שמחזיר בתשובה. והוא מברך אותו בשבע ברכות שבירך את אברהם אבינו "ואברכך" עד "והיה ברכה", בכל יום.

אז אדם שלוקח מניה של אלף דולר, הוא מחזיר בתשובה ודאי, לא שווה לו שהקב"ה יבקש את דיוקנו בכל יום ויתן לו שבע ברכות של אברהם אבינו ויזכה לכל המעלות שכתובות שם בזוהר הקדוש? אבל צריך נדבת הלב, שהלב שלו  ינדוב. מזה תקחו, הקב"ה לא רוצה לבנות את המשכן מכסף שלא בא מנדבת הלב, "מכל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי". אז מי שירצה ה יום לזכות במניה וגם לקבל ברכה גדולה, יוכל הערב לזכות בדבר הזה זכות גדולה שאין כדוגמתה, להציל את עם ישראל לפני המלחמה על תל אביב, סביבותיה וארצנו הקטנטונת. אז אם יש מי שרוצה אני פה הערב, אני לא אפציר בכם אפילו, אבל אם יהיו כאלו אני אשמח מאד.

למי שיש שאלה, דרך אגב מי שרוצה מחו"ל שצופה בנו כרגע, אז יכול לחייג למספר, אבל רק לענין המניה, יעביר בכרטיס אשראי ואני אברך אותו, המספר: 054-7408531, אני חוזר: 054-7408531. תודה. מי שרוצה לשאול שאלה בבקשה ירים את ידו.

אני הזהרתי גם את יהודי התפוצות בשנה וחצי האחרונות שיזדרזו לעלות לארץ, משום שאתם יודעים, האנטישמיות תגדל מאד, אחרי עופרת יצוקה המצב קשה מאד, כל שכן אחרי המלחמה הקרובה, אני לא יודע אם תהיה הזדמנות לכולם לצאת, יהיה לחץ, אבל בבריטניה אני מעדכן מספר שיא של מקרי האנטישמיות ב-2009, ובחמישים וחמישה אחוז יותר מהשיא הקודם שנרשם ב-2006, אז כל זה בעקבות עופרת יצוקה, ויש שמה לחץ גדול מאד, היהודים נמצאים במצב לא טוב. יהודי מלמו בשבדיה בורחים מהעיר בשל אנטישמיות והתקריות שם רבות, היהודים חשים שהשלטונות והפוליטיקאים המקומיים מתעלמים מהם, הם הפכו לגורם שולי. ומספר האנטישמיות שגברה פי שתיים מ-2008. ז"א המצב ילך ויתדרדר, זה לעדכן את האנשים מחו"ל, אל תחכו לרגע האחרון, חבל, ארץ ישראל מחכה לכם, כל מי שיכול לעלות ובזריזות - עדיף שיעשה זאת. כן. שאלה. יש בראש העין שאלות? בינתיים אני אברך אלה שנתנו מניות, לפני שהגעתי לכאן בטלפון עשו זאת....

כן רבותי, שאלות אין? אז אני עובר לסיום. כן, תן לבחור שורה ראשונה, תעמוד.

 

 

ש. אני לפני חצי שנה בערך לא הייתי שומר שבת לא כלום, ואיזה שבוע הייתי בבית ככה חולה וזה, אז אח שלי אמר לי תניח תפילין, הבאתי וזה, טוב חבר אמר לי בא נלך לביתכ נסת, התחלתי לשמור שבת והכל, ועכשיו אח שלי לא שומר שבת, וזה הוא מניח תפילין, וזה שאני שומר שבת בזכותו זה מביא לו זכות או  משהו?

 

הרב: ודאי.

 

ש. ועכשיו איך אני מחזיר אותו בתשובה?

 

הרב: אח שלי הרב אורי יצחק חזר בתשובה דרכי ויש לי את כל הזכויות שלו, והוא עובד קשה בלי עין הרע.

 

ש. עכשיו, איך אני מחזיר אותו בתשובה?

 

הרב: אותו? הוא החזיר אותך אתה אומר.

 

ש. כן, אבל הוא לא שומר שבת והכל, אני בזכותו.

 

הרב: איך שהוא עשה לך את זה תעשה לו

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: קח אנציקלופדיה, זה יעזור לכם, תגיד לו בא תראה איתי קטעים ובעזרת ה' אתה תצליח. כן. תן לבחור פה, זה שמוכר את הדירה. כן.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. יש לי שתי שאלות, שאלה ראשונה, מה התפיסה בין החרדים דתיים לדתיים לאומים?

 

הרב: יש קלטת שלמה שנקראת מה ההבדל, מה ההבדל, ושם אתה יכול לשמוע שעה וחצי לפחות על ה, אבל אם תרצה אני אראה לך את הקליפ הקדמה. כן, תכין את הקליפ הקדמה, אין לך אינטרנט? טוב פעם אחרת.

 

ש. ושאלה שניה - מה החשיבות של מצות ציצית

 

הרב: החשיבות של מצות ציצית גדולה מאד, זו אחת המצוות מן התורה, אדם זוכה לראות פני שכינה בשעה שהוא נפטר, הגאון מוילנא החזיק את הציציות לפני שהוא נפטר והוא היה צדיק גדול, לא היה חסר לו שום מצוה, והוא בכה, שאלו אותו למה, הוא אמר כי אני עוזב עולם שבשכר כמה פרוטות אני זוכה במצות ציצית שנאמר בה "וראיתם אותו" - את הקב"ה ברגע שיוצאים מן העולם זוכים.

 

ש. מה ז"א, על כל שניה שאני הולך עם ציצית אני אוסף מצוות?

 

הרב: ודאי. בכל רגע שאתה הולך עם המצוה הזאת, ולא עוד, אלא שבאחרית הימים, עכשיו תיכף אחרי המלחמה הגדולה שתהיה, אם אנחנו נגאלים אז יהיה לך 2800 עבדים על ציצית.

 

ש. טוב, תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: משתלם לא?

 

ש. ודאי

 

הרב: יש לך ציצית, לא?

 

ש. לא

 

הרב: אז אתה רוצה?

 

ש. למה לא?

 

הרב: ככה יהיה לי 2800 עבדים גם.

 

ש. אין בעיה, גם לי.

 

הרב: בבקשה. בהצלחה.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

הרב: אמן. חזק וברוך.

 

 

ש. שלום לך כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני באתי בגלל שהייתי אצלך חמש הרצאות, ופשוט התביישת להגיד בעבר את המחלה שלי, אני חולה בסכיזופרניה, וזה מחלה שאין לזה תרופה, ואני כרגע חוזר בתשובה חודש וחצי ובינתיים כל יום שעובר המצב שלי מתדרדר, אז מה אני יכול לעשות בשביל שאני אבריא, אני מוכן לעשות הכל מה שתגיד לי.

 

הרב: קודם כל, זה שאתה חוזר בתשובה שלמה זה הדבר הכי טוב.

 

ש. אבל המצב לשי מתדרדר מיום ליום

 

הרב: תשמע טוב, קודם כל זה המצב הכי טוב, למה - אתה מייצר זכויות, לאט לאט הזכויות האלה יתגברו עד שיוכלו להטות את הכף לטובה. דבר נוסף, אתה צריך לקבוע לך זמן ללמוד תורה, שיעורים, ללכת לשיעורים ולשמוע דברי תורה

 

ש. אבל זה קשה לי כי אני לוקח כדורים ואני לא יכול לצאת מהבית

 

הרב: אע"פ שאתה לוקח כדורים תשתדל ללכת לשיעור תורה, תהיה בחברה ותלמד תורה. אם אתה לא יכול בשום מקרה כאילו אתה כבר אנוס, אז תשמע את הדיסק הזה שהבאתי, יש לך מספיק מה לשמוע, אם יש לך אינטרנט תוכל להכנס לשופר. נט

 

ש. אבל אני שבוע שעבר הייתי מאושפז במחלקה סגורה

 

הרב: הבנתי, זה קורה, מידי פעם יש התקפות, אבל יש אנשים

 

ש. אבל זה תקופה אני מפחד כדי לא לחזור לעצמי ולא לחזור בשאלה ולחלל את השבת

 

הרב: קודם כל, אתה צריך באמת לפחד לחזור בשאלה

 

ש. מזה אני מפחד רק

 

הרב: אז אתה צריך להבין דבר אחד, מזה שלא עושים מצוות לא קונים זכויות, רק עבירות יותר והמצב מתדרדר. אם יש סיכוי לצאת, אז זה רק אם מתקרבים לקב"ה. ככל שעושים מצוות מתקרבים אליו, ואז יותר קל. הבעיה שלך זה שאתה כל הזמן שקוע במחשבות סביב המצב שלך,

 

ש. נכון

 

הרב: ולכן אני רוצה שתצא מזה ותלך לשיעור בחוץ

 

ש. אבל אני הולך אבל אי אפשר, אני לא מצליח להתגבר על זה, זה יותר גרוע מיצר הרע

 

הרב: אני יודע, אתה כפייתי, נכון?

 

ש. חזק מאד

 

הרב: אז אתה תלך ולמרות זאת אתה תשב ותכריח את עצמך, ואפילו אם לא תבין כל כך, עצם זה שאתה מכריח את עצמך אתה יוצא מהשעבוד.

 

ש. אני לוקח שלש כדורים, ה יום לקחתי קרוב לעשרים כדורים בלעתי

 

הרב: זה לא טוב, אתה אח"כ יכול להתמוטט, מה הרווחת?

 

ש. כי אני לא יודע כבר מה לעשות, כי תרופת פלא אין לזה, אין לזה תרופה.

 

הרב: יש, רק הקב"ה זה התרופה

 

ש. זה מה שעשיתי, והבעיה שלי שהמצב שלי רק מתדרדר

 

הרב: אז זה הבנתי, ולכן אני מסביר מה לעשות. אם תשמע בקולי ותחזור בתשובה כמו שאתה אומר ותלך לשיעורים בשביל שתוכל להיות בחברה, אפילו שיהיה לך קשה, לאט לאט תסמוך על עצמך שאם אתה תופס שעה שאתה לא חושב על עצמך זה מצויין

 

ש. אני יכול לבוא אליך לקבל ברכה?

 

הרב: בטח, אבל אתה לא צריך לבוא עד לפה, אני יכול לשלוח לך אותה עד לשם. מה השם שלך ושם האמא?

 

ש. מאיר בן כרמלה

 

הרב: הקב"ה יקח ממך את המחלה בזכות שאתה חוזר בתשובה, ויכניס אותה לנסראללה.

 

ש. אמן.

 

הרב: כן

 

ש. אני גם אפילו אני תמיד סומך על הקב"ה, רק עליו אני סומך, אפילו לא אכפת לי אם תגיד לי לצום שיהיה לי תקוה,

 

הרב: הבאתי לך משהו קל והכי מועיל, קל והכי מועיל. אנחנו לא פקירים, אנחנו אומרים לך דבר פשוט, אתה צריך חברה וללמוד, אפילו שאתה לא קולט, לא מסוגל להקשיב כל כך, עצם זה שאתה תוכל לא להתעסק עם עצמך ותהיה בסביבה של תורה שיש שמה שכינה, זה יעזור לך ביותר. אבל אם תתבודד ותשקע כל הזמן במצבך - כמובן שתתדרדר. זה לא אתה, אתה לא אשם, אתה גורם לעצמך במחשבות, לכן צריך להשתחרר מהם.

 

ש. אבל זה לא בשליטה, זה הנפש

 

הרב: אמרתי שזה בשליטתך? איך ידעת לבוא לשיעור שלי ולחמש הרצאות

 

ש. אבל זה הנפש

 

הרב: איך החלטת לבוא לחמש הרצאות שלי והגעת?

 

ש. בשביל להתחזק

 

הרב: יופי, בשביל להתפטר מהמחלה עכשיו אני אומר לך תלך לשיעורי תורה כל יום.

 

ש. אני גם לומד הלכות בבית

 

הרב: מצוין, אבל יותר טוב בחברה כדי שתשתחרר מהמחלה

 

ש. אבל לפעמים יש קטע שאני תופס אותו ויש קטע שלא ולפעמים אני שוכח אותו.

 

הרב: לא נורא, אמרתי לך שהתוצאה לא חשובה, אלא העיקר שאתה הולך למקום שנמצאים אנשים ולומדים תורה.

 

ש. תודה.

 

הרב: תהיה בריא. כן, תן לבחור שם בלבן. תעמוד בבקשה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרC: ערב טוב

 

ש. אמרת שבגוג ומגוג ימותו שני שליש מהעולם

 

הרב: לא אני, זכריה הנביא אמר

 

ש. כן, למה הקב"ה לא הורג את כל הגויים

 

הרב: כי צריך עבדים, 2800 על הציציות.

 

ש. באמת

 

הרב: מה באמת, מה זה צחוק? אתה לא אומר "יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים", איך יעבדוך אם הם לא נמצאים?

 

ש. איך שלי ישאר אם כולם חוטאים?

 

הרב: מה?

 

ש. אם כולם חוטאים איך השליש ישאר

 

הרב: לא, לא כולם חוטאים, למה אתה אומר שכולם חוטאים? לא, יש כאלה שהם לא חוטאים. לפי הקריטריונים האלוקיים שליש צריכים להשאר. כן, תן לבחור מאחורה. מאחוה מאחוריך.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי לשאול אותך שאלה על סבא שלי ז"ל שהיה בן אדם דתי, ויום אחד הוא ישב בשבת בצהריים, והיה לו נורא חם, אז הוא הדליק מזגן, אבא שלי בא שאל אותו, אבא מה עשית, למה הדלקת מזגן, אתה שומר שבת, ואז הוא עשה לו שבת זה אמור להיות עונג שבת, לא סבל שבת, האם אתה מצדיק את מה שהוא עשה?

 

הרב: חס ושלום, עונג שבת ללכת לים, לשחות, לנסוע עד לים, יש הרבה עונג שבת, לעשן מקטרת, מדעה, יש הרבה עונג שבת כזה, זה נגע שבת, לא עונג. עונג זה מה שהתורה ביקשה, מה שהיא לא ביקשה זה נגע.

 

ש. אוקי, תודה כבוד הרב

 

הרב: תהיי בריאה.

כן, שאלה נוספת. הנה הבחור בפינה פה מצד שמאל. כן, תעמוד בבקשה

 

 

ש. קודם כל אני אציג את עצמי, אני בן אדם חילוני, יש לי שאלה לגבי הפסוק הראשון בתנ"ך, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", כלומר בנקודת זמן מסוימת אלקים ברא את העולם הרי, נכון? ורציתי להיבן האם אלקים הוא גם כפוף לזמן או שאינו כפוף לזמן, כי אם הוא אינו כפוף לזמן הוא לא צריך לברוא את העולם בנקודת זמן מסוימת.

 

הרב: הקב"ה לא תלוי בזמן, אין לו זמן, הוא נצחי, והוא ברא את הזמן לצורך האדם.

 

ש. רק לצורך האדם

 

הרב: בדיוק

 

ש. אז מדוע הוא מסביר שבראשית הוא ברא את העולם, למה הוא צריך להסביר את זה אם הוא לא כפוף אליו

 

הרב: מה זה קשור למילה ראשית

 

ש. ראשית זה נקודת זמן, זו נקודת פתיחה - בראשית

 

הרב: כן, אבל ראשית לפי המדרשים לדוגמא זה ישראל שנקראים ראשית, ראשית תבואתו, ראשית זה גם התורה ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, ויש הרבה דרשות של חכמים בנושא הזה של בראשית, אבל המדובר פה שמבחינה שהקב"ה ברא את העולם נכון, כלפינו זה בנקודת זמן, אבל זה לא קשור אליו בכלל.

 

ש. לא קשור אליו באף מובן

 

הרב: לא, בשום מובן של זמן.

 

ש. הבנתי, ועוד משהו לגבי הבחור הזה שדיבר על מחלה, אני מ וכן לשים ציצית היום אם זה יעזור לו

 

הרב: בטח שזה יעזור, זה גם יעזור לך.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

הרב: אמן. תן לבחור פה שורה ראשונה.

 

 

ש. אח שלי פעם אחת בלילה חלם על הרב מלובביץ' שנתגלה אליו, והוא אמר לו מתי המשיח יבוא והוא אמר שאסור לו לגלות את זה לאף אחד, ואם זה החלום הזה אמיתי או לא?

 

הרב: אם היינו יודעים מה הסוד שהוא אמר לו והיינו שומעים מתי הוא יבוא, היינו יכולים להגיד אם זה נכון או לא.

 

ש. אה, הבנתי, תודה.

 

הרב: תהיה בריא. כן, תן לבחור באמצע.

 

 

ש. ערב טוב הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. הרב, הרב בירך אותי לפני שנה שאני אתחתן, השנה אני נשוי עוד יומיים אני נשוי שנה

 

הרב: ב"ה.

 

ש. הגעתי לרב לפני שנה הרב אמר לי שאני אתחתן, ועכשיו אני זקוק לפרנסה הרב, וסיפרו לי שיש לי איזה בעיה קטנה שאני  צריך לפתור אותה בשביל הפרנסה, אם הרב יכול לעזור לי

 

הרב: כן, אתה מוכן להתחייב ללמוד שעתיים תורה כל יום בתענית דיבור

 

ש. אני לומד, הרב, אני אברך

 

הרב: אתה לומד שעתיים בתענית דיבור?

 

ש. כן, אני לומד באור זרוע

 

הרב: מה זה משנה איפה, אבל שעתיים בתענית דיבור רצוף?

 

ש. כן הרב, אני לומד עם הראש כולל

 

הרב: שלשה חדשים רצוף

 

ש. שלשה חדשים אני כבר שם

 

הרב: אבל אתה לומד שעתיים רצופות בתענית

 

ש. כן, הרב

 

הרב: כולל שבת?

 

ש. שבת לא

 

הרב: אז זה לא רצוף. לכן אני אומר, שתלמד שעתיים תורה רצופות בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים. כולל פורים ופסח.

 

ש. מקבל עלי

 

הרב: יפה. שמך?

 

ש. יהודה אלעזר בן מאיר ומיכל

 

הרב: תזכה לפרנסה טובה בשפע רב ובנקל

 

ש. אמן.  הרב, יש לי עוד שאלה, יש לי אח שהוא ירד מהדת, הוא נמצא בבית, והוא לא אוהב ללכת לתפילות, לא אוהב ללכת לבית כנסת, ואנחנו יושבים לו על הראש שילך ללמוד ולעשות את כל מה שצריך, והיום הוא נמצא בבית ספר חילוני, מהאפשר לעשות, הרב?

 

הרב: בן כמה הוא?

 

ש. הבחור הוא בן 17

 

הרב: תנסה לתת לו אנציקלופדיה שלי, יש לו אינטרנט?

 

ש. יש לנו אינטרנט בבית, כן.

 

הרב: אז או שיכנס לשופר. נט, או שתתן לו אנציקלופדיה שתראה, אם הוא יראה אני מאמין שישתנה.

 

ש. תודה הרב.

 

הרב: תהיה בריא. שאלה נוספת. כן, הנה פה.

 

 

ש. ערב טוב לכבוד הרב

 

הרב: ערב טוב ומבורך

 

ש. אני רוצה לשאול שאלה כללית, אתה מכיר בטח את המשפחה שלי, פעם גם סיפרת את בן דודי בשידור חי, באחת ההרצאות שלך, וכשבן אדם עובר נסיונות, אלהים נותן לו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, הוא מבין שזה נסיונות, יש גבול לדברים האלה? ז"א זה מסתיים באיזשהו זמן, או שיכול להיות שבן אדם עושה תיקון במשך כל ימי חייו, אני מדברת גם בזוגיות, גם בבריאות, גם בפרנסה, זה בכל.

 

הרב: קודם כל ודאי שזה מסתיים כשנפטרים. ודבר נוסף, יכול להיות שאדם מתייסר כל ימיו, יכול להיות, ויכול להיות שלא, אבל במה זה תלוי? כתוב שיש ארבעה חילוקי כפרה של רבי ישמעאל, מי שעבר על מצוות עשה וחזר בתשובה, אז מוחלים לו מיד. אם הוא עבר על מצוות לא תעשה שבתורה וחזר בתשובה, לא מוחלים לו מיד אלא צריך להמתין עד יום הכיפורים שיכפר. אם בן אדם עבר על עבירות שיש בהם עונש של כרת או ארבע מיתות בית דין, אז זה לא מספיק שהוא חזר בתשובה, אלא תשובה ויום הכיפורים ואפילו הרבה יום הכיפורים עדיין תולין, ממתינים, עד שהיסורים ימרקו אותו. ואם בן אדם עשה עבירות שיש בהם גם חילול ה', אז לא יכופר לו אפילו שהוא עשה תשובה ועבר ימי כיפורים וקיבל יסורים כל ימיו עד שימות.

 

ש. זה יכול להיות גם מגלגול קודם?

 

הרב: גם, אבל רגע, כל מה שאמרתי כרגע זה החלוקה איך זה הולך ולמה אנשים שומעים מאחרים. אבל רבינו יונה אומר שיש אפשרות לתקן את זה גם בלי היסורים, אם בן אדם עושה תשובת המשקל כנגד, שימו לב, כנגד הקלקול הוא עושה תיקון, בואי נקח דוגמא, יש אשה שלא שמרה טהרת המשפחה, ואחרי זמן היא החליטה לשמור טהרת המשפחה, והיא הבינה את גודל האיסור שהיא עשתה ושהיא עברה כרתות היא ובעלה שהעונש על זה חמור מאד שנפטרים בין חמישים לשישים, או שנשארים עריריים מילדים. זה העונש של כרת על  טהרת המשפחה, על כל פעם שחיים באיסור, בלא טהרה.

 

ש. אבל אומרים שאלהים מוחל וסולח

 

הרב: אם חוזרים בתשובה אמיתית, שימי לב, אבל זה לא מספיק, צריך גם תשובת המשקל, מה היא תעשה עכשיו עם כל מה שהיא עברה כרת? הרי אמרנו שהיא צריכה לקבל יסורים כי עבירות של כרת ועבירות של בית דין שאדם אפילו חזר בתושבה ויום הכיפורים מכפר, אבל עדיין צריך למרק אותו ממה שהוא עשה וצריך לקבל יסורים. אז יש עצה, תשובת המשקל, כנגד מה שהיא נכשלה והכשילה את בעלה, והפוך - הוא נכשל והכשיל את אשתו, והם גרמו גם ללידת ילדים שהם במצב לא כל כך טוב, הם נקראים פגומים, אז ממילא מה עושים במצב כזה? תשובת המשקל זה שהם יגרמו לנשים אחרות שישמרו טהרת המשפחה. אבל הם בעצמם בקושי שמרו  טהרה עוד ישפיעו על אחרים? איך יעשו? אז מצאנו עכשיו עצה, היות והרב שטינמן, גדול הדור, חשוב לו מאד כרגע הנושא של טהרה שהוא בא לביתי ומבקש ממני שאפעל בענין זה, ואני רוצה לעשות את מה שגדול הדור אומר, אז החלטנו בעצה אחת איך לעשות שתרבה הטהרה בישראל. אז יש עשרות נשים שמוכשרות לדבר עם נשים בטלפון ולשכנען לשמור טהרה ומלמדות אותן בטלפון איך לקיים את הדינים הנוגעים להם. וברוך ה' מאות נשים מקבלות על עצמן בכל חודש לשמור טהרה שלא שמרו בכלל. וכל אשה כזאת בממוצע, מצליחה עשרים נשים בחודש לשכנע. עכשיו, אם כל אשה שרוצה תיקון על מה שהיא עשתה תחזיק פעם אחת לפחות אשה כזאת שפועלת כל יום להחזיר נשים בטהרה, יהיה לה תיקון בתשובת המשקל כנגד הכרתות שהיא התחייבה, כי היא תציל נשים אחרות מכרת, אבל היות והיא לא יודעת, אם היא תממן החזקה של אשה כזאת שמסוגלת שהעלות היא 2500 שקל בלבד לחודש והיא מצליחה לעשות לפחות עשרים נשים, בתשלומים כמובן, זה הולך לקרן של טהרה שהן פועלות, הכל נעשה בידיעתו של הרב הגאון הרב שטינמן שדואג לענין הזה מאד, וכואב לו על זה מאד, שתבינו, הוא בן 96 והגיע לבית שלי ועלה שלש קומות ברגל, רק בשביל המצוה הזאת להציל את בנות ישראל שלא יכשלו בטהרה. אז מי שרוצה יכולה לעשות תיקון כזה, תשובת המשקל, בשקיות שלכם יש לכם גם טפסים בענין זה, מי שתרצה תמלא הו"ק כזאת, תעביר אלינו, נעביר את זה לארגון שמטפל בנושא, ואז יהיה להם תשובת המשקל על מצוה זו. אז זה דוגמא איך אפשר להתפטר מהיסורים שצריכים לבוא אם עושים תשובת המשקל. או שעושים את זה לבד, אם תשכנעי הרבה נשים, קרובות משפחה וחברות שיעשו, לא צריך כסף, אבל אם אדם לא מסוגל אז יעשה את זה על ידי זה שיפדה את עצמו בתשובת המשקל בדרך זו. וזו דרך נפלאה, קלה ובטוחה שמזכה את הבן אדם שלא יצטרך לעבור יסורים. הרי אנחנו משלמים לפעמים רק על כדורים יותר, כל שכן אם זה חלילה ניתוחים ואם זה מחלות ואם זה צרות שונות, כמו שאמרת מכה אחרי מכה לפעמים, ולא יודעים מתי זה נגמר. אז זה עצה למי שרוצה בשביל שידע.

עכשיו אני מבין שאת שואלת לא דווקא עלייך. לא דווקא.

 

ש. לא דווקא

 

הרב: אבל אני שואל שאלה, את נשואה כמובן, נכון?

 

ש. לא

 

הרב: עוד לא? עוד לא?

 

ש. סימתי את הפרק הזה

 

הרב: אה, סיימת את הפרק הזה, הבנתי. ואת יודעת שגם מי שסיימה את הפרק היא צריכה ללכת עם כיסוי ראש? אני יש לי שלשה צבעים מיוחדים הערב שהבאתי, את שומעת, עם סמל של שופר.

 

ש. אמא שלי תמיד משגעת אותי בקשר לזה, אני יודעת שאני לא אעמוד בזה,

 

הרב: בואי נפתיע אותה

 

ש. לא לא

 

הרב: בואי נפתיע אותה. את יודעת, יש לך סרט עכשיו כל העולם מסתכל עלייך, זה קידוש ה' שמכפר על הרבה מאד עוונות, קידוש ה' גדול מאד.

 

ש. אני יכולה לכוון רק להערב אבל לא הלאה

 

הרב: קודם כל הערב זה נפלא, כי כבר ערב אחד לא נכשלת ולא הכשלת, זה דבר אדיר. אבל אני מאמין שזה ימצא חן בעיניך ואת תמשיכי, אני אתן לך שלש, לא אחד.

 

ש. רק להערב

 

הרב: נתחיל עם הערב. קח, תן לה. עכשיו אנחנו מתחילים עכשיו רק. איפה המחיאות כפיים, תן להם מוזיקה. אשרייך. מה שמך ושם האמא?

 

ש. אסתר בת סעדה

 

הרב: ה' יזכה אותך להיות צנועה, ותבני בית נאמן על אדני התורה בבריאות ובשמחה בלי יסורים.

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, מי עוד? מי עוד? תן לגברת שם.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי בבקשה לשאול את הרב לגבי חלב נכרי, בעלי ממש אוסר על החלב נכרי אבל יש מטרנות שחברה פעם הביאה לי וחלב נכרי מהדרין, רציתי לדעת מה זה, אם בכלל מותר

 

הרב: אני אתן לך עצה פשוטה, יש לכם פה רב חכם וגדול, קוראים לו הרב עזרא מחפוד שנמצא כאן בראש העין, תגשי אליו, תשאלי אותך ידריך אותך בכל. אבל להשתדל לא לאכול חבל נכרי כעקרון בכלל, במקום שניתן להשיג בלי חלב נכרי, זה ודאי שזה עדיף. במקרה ואין שום מציאות למצוא, ונגיד ילד צריך כך או אחרת, לכן תשאלי את הרב והוא ידרך אתכם בדיוק.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: כן, שאלה הנה פה הגברת רוצה כאן מצד שמאל, צלם מצד שמאל. צלם שמה, כן. תרימי את היד, תעמדי בבקשה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום ערב טוב

 

ש. סבתא שלי במצב ממש לא טוב בבית חולים, יש לה את המחלה בכל הגוף, אם אתה יכול לברך אותה?

 

הרב: שאלה, כמה זמן יש לה?

 

ש. הרבה זמן, עכשיו זה בירידה

 

הרב: הבנתי, את מוכנה ללמוד שלשה חדשים כל יום חצי שעה ספר שערי תשובה לרפואתה?

 

ש. יש משהו יותר קל?

 

הרב: משהו יותר קל? כן, ללמוד שעה ספר שערי תשובה חודש וחצי.

 

ש. מה זה הספר הזה?

 

הרב: זה הספר.

 

ש. שעה?

 

הרב: או שעה או חצי שעה תחליטי

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: אבל או שלשה חדשים או חודש וחצי

 

ש. חודש וחצי

 

הרב: אבל שעה.

 

ש. כן. ותן לי גם ברכה

 

הרב: בטח, למה לא? מה השם של הסבתא?

 

ש. ברוריה בת תמר

 

הרב: תמר או גמר?

 

ש. תמר

 

הרב: תזכה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו  ישראל, שהמחלה שלה שהתפשטה תתפשט בכל הגוף של אחמדניג'ד.

 

ש. אמן אמן.

 

הרב: ואת, שמך?

 

ש. אלימור בת ענת

 

הרב: אלימור? מה זה אלימור? זה לא שם, אני מצטער.

 

ש. שם מיוחד

 

הרב: נכון, אבל הוא לא שם, מאד מיוחד, אפשר לקרוא גם אגד אוטובוס מונית, זה לא שם. את צריכה לשלוח מישהו לרב קנייבסקי שישאל, זה לא שם צריך להחליף.

 

ש. באמת?

 

הרב: בטח, מה זה, עמוד עציץ אבן, זה לא שמות.

 

ש. טוב

 

הרב: קראו לך משהו אחר בהתחלה או ככה מהתחלה

 

ש. מהתחלה

 

הרב: אולי התבלבלו? טוב, אני אברך אותך בלי שם, שתזכי את שומעת? שתזכי בעזרת ה' יתברך למעלות רוחניות וזיווג הגון מהרה

 

ש. אמן.

 

הרב: כן. אה נזכרת עכשיו? תיכף, תיכף, הוא רוצה זיווג, תיכף זה ברכות עוד מעט.

 

 

ש. הרב, אפשר לשאול שאלה?

 

הרב: בטח, בשביל זה יש לך מיקרופון

 

ש. רציתי לשאול איזה סוג של יהודי נקרא רשע, וימות במלחמת גוג ומגוג?

 

הרב: איזה סוג של יהודי  נקרא רשע, אין סוג של יהודי שנקרא רשע, יש יהודי שהוא מהסוג שנקרא רשע.

 

ש. איזה סוג, כאילו בן אדם שהלך לים בשבת, מה, כאילו עד כמה

 

הרב: תראי, מחללי שבת בפרהסיא מצבם גרוע ביותר, זה נקרא כופר בכל התורה כולה. אז מי שכופר בכל התורה כולה הוא בבעיה.

 

ש. ואם יש ילדה דתיה נגיד שקשה לה לשון הרע או כל מיני חטאים כאלה שגרתיים יום יומיים

 

הרב: שגרתיים את קוראה לזה

 

ש. כן, שזה קשה לעמוד בזה

 

הרב: אז דיברנו בהתחלה, שכחת שאמרנו שהקלות שהן רבות הן קשות. צריך ללמוד להתמודד, במקום לדבר דברים אסורים אפשר לדבר דברים מותרים, במקום לפגוע אפשר להועיל, לא אומרים סתום את הפה אל תדבר, דבר, אבל דבר דברים טובים ומועילים. אני מדבר כמעט כל ערב ואני מדבר דברים טובים ומועילים, למה צריך לדבר דברים שלא מועילים?

 

ש אפשר ברכה לרפואת מישהי?

 

הרב: כן

 

ש. מיכל בת רחל יש לה סרטן

 

הרב: מיכל בת רחל רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

 

ש. אמן

 

הרב: את רוצה ברפואתה, נכון?

 

ש. בטח

 

הרב: ואת מוכנה גם לעשות את העסקה כמוה? צחקת עליה קודם, הא? מוכנה?

 

ש. כן.

 

הרב: יפה מאד. בבקשה.

 

 

ש. טוב, סבא שלי חולה הרבה זמן, ולא יודעת, אני די לחוצה מזה

 

הרב: סבא שלך חולה?

 

ש. כן, יש לו, לא יודעת יש לו כמה דברים את האמת

 

הרב: ואת מוכנה ללמוד גם כן

 

ש. אני  מוכנה לעשות הכל, מה שתרצה ממש,

 

הרב: אז אני רוצה שתי דברים ממך, אחד זה ללמוד כמו שאמרנו ושתיים ללכת בצניעות.

 

ש. מה זה כמו שאמרנו? שלשה חדשים

 

הרב: כן, חצי שעה בספר הזה, וצניעות אבל

 

ש. מה עם חצאית כל יום

 

הרב: בטח כל יום, וגם עם שרוולים אחרי המרפקים

 

ש. גם בקיץ?

 

הרב: מה, מה גם בקיץ, בטח גם בקיץ, בחורף כולם ל ובשים.

 

ש. לא נכון, בחורף אני עם קצר

 

הרב: לא, ודאי, כל השנה, מה זה.

 

ש. טוב

 

הרב: מה השם שלו של הסבא?

 

ש. חיים

 

הרב: זהו?

 

ש. אבא שלו נראה לי אהרן

 

הרב: חיים בן אהרן ה' יזכה אותו בעזהי"ת לרפואה שלמה ומחלתו תעבור להניה. כן.

 

ש. תודה.

 

הרב: הנה יש שמה יהודי, תעמוד, תעמוד.

 

 

ש. ערב טוב הרב, ערב טוב לכולכם, הבחור הזה שהוא לא הרגיש טוב, לא מרגיש טוב נגע לי מאד בלב, כי אני לא רחוק ממנו, גם אני מרגיש ואני יודע מה זה לסבול מחלות, ואני קצת יותר קשה אני קמתי אפשר להגיד

 

הרב: באומץ לב

 

ש. חי בזכות אשתי, בזכות הרבנים, גם בזכותך. בורא עולם זה נכון, לכן אני מקבל על עצמי למרות שאני  מוגבל, יש לי דיאליזה ואני הולך שלש פעמים בשבוע, וזה ארבע שעות תחת מכונה ולקבל ציצית קשה לי, מדוע - כי זה מאד מגרד לי המקום, אז אני צריך כל פעם גם להוריד אותו, גם להוריד ארבע שעות

 

הרב: יש לי עצה

 

ש. בבקשה

 

הרב: אתה תשים את זה על הבגדים

 

ש. קשה לי

 

הרב: לא צריך להתבייש

 

ש. קשה, לא לא לא בושה, לא, יש לי בבית ציצית אבל קשה לי לשים מצוה מכיון שגם פה אני צריך להכניס את היד

 

הרב: מתי שאתה תכניס תכניס, אבל בינתיים עד שאתה מכניס תשים

 

ש. אולי תתן לי משהו קל

 

הרב: מה זה לא קל? זה לא כבד

 

ש. זה קל מאד, כל התורה היא קלה מאד

 

הרב: אם רוצים

 

ש. בודאי, בודאי אם רוצים

 

הרב: אז אני נותן לך. עכשיו אתה נראה כמו מלאך

 

ש. ואני מאחל לבחור הזה רפואה שלמה וחיים קלים.

 

הרב: גם לך, גם לך.

 

ש. אתה נשוי? וזיווג כשר למהדרין

 

הרב: חזק וברוך. כן, מי עוד.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, שאלה

 

הרב: כן, תעמוד בבקשה

 

ש. ידוע הנבואות שהנביאים מדברים, הרב מדבר על מלחמת גוג ומגוג, אבל יש עוד נבואה, הענין הוא שבעצם להפחיד את עם ישראל בכל מיני מלחמות קשות, כשבידוע שיש עוד  נבואה שבעצם מדברת על, במיוחד שיש רבנים שאומרים שכבר עברנו את זה

 

הרב: בא, בא, בא אני ארגיע אותך. יש שלוש מלחמות גוג ומגוג שאומר המלבים וגם הח"ח, מלחמת העולם הראשונה, אמר עליה הח"ח שהיא גוג ומגוג הראשונה, השניה הוא אמר היא תהיה עוד כי הוא נפטר לפניה וזה היה מלחמת העלם השניה, והוא אמר שלישית ואחרונה זו תהיה גוג ומגוג האחרונה שאנחנו צפויים לפניה. גוג ומגוג המדוברת שאני מדבר כתוב בספרים הקדושים ביחזקאל הנביא ובזכריה תהיה על אדמת ישראל באחרית הימים, כשנהיה מקובצת מעמים רבים, וכשנשב פה על אדמתנו, אז יבואו על הרי ישראל להלחם כל אומות העולם. זה עוד לא היה, וזה תיכף יהיה. אז לכן צריך להתריע כי זה דבר שלא ניתן להתבטל, וזה חייב להיות כי זה הפרעון של הקב"ה, וכל אומות העולם שחטאו כנגד ישראל. אז זה חוסר אחריות לא להודיע לציבור, ולהכין אותם.

 

ש. אבל הנבואות מקבילות ביניהם לא? כלומר עם ישראל אם חוזר בתושבה הנבואה השניה מתקיימת

 

הרב: לא, לא, אם חוזר בתשובה גם יהיה גוג ומגוג, אבל יפגעו רק הגויים. אבל אם לא יחזרו בתשובה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן כלפי היהודים. הבנת? מכל מקום הקב"ה כתוב, לובש פורפירא דיליה ויוצא להלחם באדום. מי זה בא חמוץ בגדים מבוצרה, יש נבואות רבות על הקטע הזה. זה כל מה שנאמר גם בהאזינו, זה מה שעתיד להיות. אין מה לעשות. רק אנחנו צריכים לדאוג שנפגע פחות, אם בכלל. תלוי, אם נעשה תשובה כיאות לא נזדקק. ננווה - ה' שלח את יונה, אמר להם, שמעו לו, התבטלה הגזרה, חזרו - באה עליהם הגזירה. ז"א זה תלוי במעשים שלנו. בשביל זה אני רץ כמעט כל ערב לעורר לפני שיהיה.

 

ש. תודה

 

הרב: תהיה בריא.

 

 

ש. הרב, תן לי ברכה בבקשה

 

הרב: שמך ושם האמא?

 

ש. שמי משה בן סעדה

 

הרב: ה' ישלח לך בריאות שלמה ואיתנה ושתזכה לאריכות ימים וחיים של רוחניות תמיד

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, למעלה.

 

 

ש. בעוונותי אני שכחתי את אחי שזה חשוב לי ואני יום יום חושבת עלי, רפאל בן סעדה הוא בבית חולים והוא כבר חודשיים כמעט בטיפול נמרץ והוא סובל מסכרת, הוא סובל עם הלב, עם הרבה דברים, אני מאד מאד רוצה שתברך אותו למרות שאני יודעת שאצלו המצב הו אלא קל,

 

הרב: רפאל בן סעדה, הוא שומר תורה ומצוות?

 

ש. זה מה שאמרתי, המצב הוא לא קל מהרבה בחינות, זה לא תלוי רק בו, זה תלוי גם באשתו

 

הרב: אין מה לעשות

 

ש. אני יודעת

 

הרב: אין מה לעשות, הוא צריך לחזור בתשובה.

 

ש. זה מצב קשה לכן אני מבקשת ברכה

 

הרב: אבל זה לא יעזור הברכה אם לא מקבלים משהו, אם אדם לא מקבל עליו אז מה יעזור?

 

ש. כל המשפחה ניסתה, אתה מכיר את משפחה גרמה

 

הרב: נו,

 

ש. אתה גם עזרת

 

הרב: נו, אז מה, את רוצה שאני אדבר איתו?

 

ש. אם תצליח הלואי

 

הרב: מה פירוש אם אני אצליח, להצליח לדבר אין בעיה

 

ש. תצליח לדבר איתו, אשתו זו הבעיה

 

הרב: ואם הרופא אומר שהוא צריך להתאשפז בבית חולים ואשתו תגיד לא

 

ש. אז הוא ישמע לאשתו

 

הרב: לא, היא תגיד לו לא? אם הוא צריך להתאשפז בבית חולים היא תגיד לו לא?

 

ש. זה דבר מאד מורכב

 

הרב: אני שואל, אבל היא תגיד לו

 

ש. זה דבר מורכב, תבין

 

הרב: אבל השאלה שאלתי, היא תגיד לו לא?

 

ש. אוקי, יש דברים שיכולים לעזור

 

הרב: על זה אני שואל

 

ש. והיא גם אומרת לא, כן.

 

הרב: והוא ילך לבית חולים

 

ש. הוא בבית חולים

 

הרב: אני שואל, למה הוא שמה? כי הרופא אמר, נכון?

 

ש. נכון הוא נמצא בטיפולים

 

הרב: הבנתי, לא יותר טוב להיות בבית כנסת מאשר להיות בבית חולים

 

ש. זה נכון, אבל לך תשכנע,

 

הרב: נו, אז צריך לשאול אותה, איפה עדיף לה, ללכת איתו לבית חולים ולשמור עליו או שהוא ילך לבד לבית הכנסת ויחזור אחרי זה

 

ש. היה במצב שהוא היה במצב קשה, והיה הדבר הכי גרוע, כשהיה במצב קשה, הם קיבלו עליהם שהם ישמרו שבת היא והבנות והילדים וכל זה, כשהוא יצא מכלל סכנה הם חזרו לסורם, וזהו בעיה, אני גם על זה אמרתי אבל הם לא שמעו לי

 

הרב: זה לא יפה לעשות כזה דבר

 

ש. נכון, אבל אי אפשר להלחם איתם, זה בעיה, אם היו מקשיבים לנו הלואי

 

הרב: הבנתי, תראי תגידי לבחור

 

ש. ומה שקורה שאנחנו המשפחה האחים לוקחים על עצמם

 

הרב: תגידי לו שיצלצל אלי ואני בל"נ אשתדל להדריך אותו ולהסביר, ואם צריך לדבר איתה בלי נדר גם נדבר איתה. אבל בלי שהוא יקבל על עצמו זה קשה מאד. ובפרט שאת אומרת שכבר עשו מעשה וחזרו בהם ואח"כ חזרו מזה, זה לא טוב בכלל.

 

ש. נכון

 

הרב: זה כאילו מנצלים את הקב"ה ואח"כ אומרים לו תודה רבה

 

ש. אז אצלנו האחים אמרו לכל האחים הגברים אצלנו, לעשות תענית דיבור וללמוד שעתיים כל יום במשך שלשה חדשים, כמו שאמרת תענית דיבור

 

הרב: כן, אבל הוא מחזיק מעמד בינתיים, אנחנו רוצים לרפא אותו, לא?

 

ש. כן

 

הרב: נו, אז צריך להגיע להחלטה סופית, אי אפשר להתמסמס עם זה הרבה זמן

 

ש. אני אמסור את זה ואני מקווה שזה יעזור בעזרת ה'

 

הרב: בסדר גמור, אני פנוי לענין.

כן, עוד שאלה. כן. פה שורה ראשונה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, יש לי שאלה, בגמרא כתוב שבן אדם לאחר גיל 18 צריך להתחתן אחרת הקב"ה אומר תיפח עצמותיו של זה, אם אני לא טועה, ומצד שני ברמב"ם הוא אומר שבן אדם קודם כל צריך למצוא עבודה אח"כ לקנות בית ואח"כ האשה אחרת זה כמו קללה, איך אנחנו מגיעים להשקפה הנכונה כלפי הדבר הזה.

 

הרב: מה השאלה בעצם, האם צריך להתחתן בגיל 18?

 

ש. איך זה מסתדר עם מה שהרמב"ם אומר

 

הרב: שמה אמר,

 

ש. שצריך קודם כל

 

הרב: לבנות בית ואח"כ שדה ואח"כ, כן. אז הכל זה תלוי לפי המצב שבו נמצאים, לפי הדור. ז"א יש כלל ויש יוצא מן הכלל וזה תלוי לפי הדור ולפי היכולת ולפי המצב. בדורות ראשונים לא היה אפשר להחזיק לומדי תורה לדוגמא, אז בדורו של רבי יהודה בר עילאי היו מתכסים בטלית אחת ששה ועוסקים בתורה, היתה עניות גדולה. בדור כזה יש שפע גדול שיכולים לממן אברכים, ועשרות אלפי אברכים יושבים ושוקדים בתורה, אמנם בכסף קטן אבל יכולים לאפשר להם ללמוד. ז"א זה משתנה לפי הזמן. בדורות קודמים אמרו גיל 18, והיום בישיבות אומרים לבחורים שלא יקדימו לפני נגיד 20-21-22 עד 24 תלוי בישיבה ולפי מה שלומדים והסדר. אז זה לא דבר שהוא קבוע כחוק ברזל שלא ניתן לשינוי, אלא זה הדרך כלל לפי המצב שהרמב"ם אמר על פי הגמרא מה שנכון. אבל במקום שאי אפשר אז עושים על הדרך שאפשר.

 

ש. תודה, ואפשר ברכה לזיווג?

 

הרב: כבר? בן כמה אתה?

 

ש. 22

 

הרב: אבל אתה לא לומד תורה, הא? לומד בכולל חצות? אה, הוא אומר תיקון חצות כל ערב, השאלה איפה, באיזה מועדון. אה, איתך? אה יפה מאד, ב"ה, אני רואה אתה לומד עם כולם.

 

ש. יש לי שעות באוניברסיטה שאני לומד בכולל שם שעות חופשיות

 

הרב: תלמד שעתיים כל יום בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף ותזכה לזיווג הגון מהרה

 

ש. אמן.

 

הרב: תהיה בריא. כן, הנה בחור שמה למעלה, למעלה. חכם יעקב, שים לב ליד שלי, חכם יעקב שמה למעלה. תקום בבקשה, תקום. כן.

 

 

ש. כבוד הרב ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. שאלה לי אליך, אם בן אדם מאד מאד קרוב אליך חולם על סיאנס עם אנשים שהוא לא מכיר, מה זה אומר?

 

הרב: שהוא אכל דברים לא טובים. אז העשנים עולים למח והוא חולם חלומות כאלה

 

ש. מה ז"א?

 

הרב: אתה לא יודע שמי שאוכל אז עולים לו גזים למעלה

 

ש. ב"ה עד היום לא היה לי

 

הרב: אתה לא יודע, זה החלומות שלך. אתה התעסקת בנושא של סיאנסים בתקופה האחרונה,ה התענית בזה?

 

ש. את האמת זה לא אני חלמתי

 

הרב: מי חלם?

 

ש. בן אדם מאד מאד קרוב אלי

 

הרב: והוא חלם בזה?

 

ש. כן

 

הרב: והוא מתעסק בזה, מנסה לברר

 

ש. לא לא לא, בכלל לא.

 

הרב: פתאום רק פתאום, סתם ככה פתאום סיאנס עלה לו בראש

 

ש. לא, לא, כלום כלום כלום

 

הרב: זה מהאוכל

 

ש. לא מהסמים?

 

הרב: זה לא צריך סמים בשביל זה, עם אוכל אפשר לעשות את זה, למה להשקיע כל כך הרבה? עם סמים לא חולמים, רואים ממש. כן, זהו? כן. הנה פה יש נשים שורה שלמה רוצה לשאול.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. לקח לי קצת זמן לחשוב אם אני רוצה לשוחח אבל אני חושבת שזה חשוב, יש לי אבא מקסים, שהיה שנים רבות עצמאי ודאג למשפחה, קוראים לו מיכאל בן פרחה ז"ל, הוא בעצם היה כל השנים כמו מלאך בלי כנפיים כבן אדם, עזר תמיד, סייע, ואני יכולה להגיד שאחר המון שנים, לאחר שפרש מעיסוק הוא חלה בשתי מחלות קשות, אחת מהן זה אלצהיימר, תחילה של אלצהיימר, והוא לאחר ניתוח של מחלת סרטן, אני רציתי לדעת, למרות שאני בן אדם מאמין ואני יודעת שלכל בן אדם יש את התיקון שלו, אם יש משהו שיכול לסייע במיוחד בנושא של האלצהיימר שהתחיל ומראה אותות של המשך.

 

הרב: כמו שאני יודע ומה ששמעתי מהרפואה, אין לזה תרופה, נכון להרגע, אמנם יש איזה מחקר חדשני שאומרים אבל זה יקח עוד הרבה שנים עד שיוכלו לראות אם זה באמת עוזר, מצאו איזה משהו, טיפלו במחלה אחרת ויכול להתאים גם לענין הזה. מה שכן יכול להיות זה רק אם חוזרים בתשובה באמת, אם צריך גם סיוע משפחתי שמקבלים עליהם, הקב"ה עושה נפלאות לבדו.

 

ש. אבא היה דתי כל החיים, הוא עדיין מניח תפילין, קנינו לו תפילין וציצית חדשה, החלפנו מזוזות וב"ה את הקשירה הוא, אני כאילו מאמינה שזה מהש עדיין משאיר אותו איתן בדעתו בקטע הזה

 

הרב: תראי, דתי - יש הרבה דתיים, אבל דתי זה לא מספיק, צריך להיות שומר תורה ומצוות קומפלט דהיינו בעל תשובה אמיתי. אם בן אדם בעל תשובה אמיתי בכל מכל כל, לא מפספס שום דבר שחייבים ונמנע מכל הדברים האסורים, אז יש סיכוי שהשטן לא יכול פשוט לקטרג עליו כי הוא מושלם, אם הוא מושלם יש לו בעיה לקטרג

 

ש. אבל אתה מבין שהאלצהיימר פוגע ב

 

הרב: אני דיברתי במגבלות כמובן של מה שהוא כרגע, רק במגבלות, אם הוא לא יכול פטור, מי שאנוס פטור, גם בריא גם חולה, אבל אם הוא לא מוגבל בדברים מסויימים שיעשה כל מה שרק אפשר. לדוגמא, להשמיע לו כל הזמן תורה אפשר, אפילו שהוא במצב, עם אזניות לשים לו את הדיסק הזה שקיבלת עכשיו לדוגמא, או לתת לו לצפות בסרטים כאלה או אחרים, אבל שיהיה סביב ענין של תורה כל הזמן. דרך אגב, אלה שהיו דתיים באמת שימי לב, באלצהיימר, הם שוכחים הרבה פרטים מי מה מו, אבל מצוות הם לא שוכחים. דברים שהם היו מחוברים אליהם במאה אחוז

 

ש. הוא עד היום מחזק אותי

 

הרב: או, אז דברים שאדם היה מושרש אצלו זה תמיד נמצא, אפילו אלצהיימר לא מצליח לגעת בזה, אבל דברים שהם בטלים כאלה ואחרים אז זה כאילו הם התעייפו מזה ולא מעניין אותם בכלל, הם לא מתייחסים לסובב כל כך, אבל דבר שכן מעניין אותם הם כן עושים את הדבר הזה.

 

ש. כבוד הרב אני אשמח אם תברך אותו ואני אשמח גם לקבל ברכה לפריון

 

הרב: הבנתי. את תסכימי אבל שאני אציע לך דבר

 

ש. הצעות כרגע לא

 

הרב: כן, הצעה לא מגונה, כיסוי ראש יפהפה כזה לבן כזה בוהק

 

ש. אני אדם רציני ואני לא לוקחת דברים שקשה לעמוד בהם לאורך זמן, אני כן שמה כיסוי ראש בשבתות, בתפילות והכל אני שומרת שבת.

 

הרב: לא הבנתי, ההצעה שלי לא רצינית?

 

ש. היא מאד רצינית אבל קצת מחייבת

 

הרב: מה זה מחייבת, לא מכרגע, היא מחייבת מאז שהתחתנת. תראי, כשמתחתנים זה התחייבות, לא? וכשהקב"ה אומר לאשה שהיא חייבת ללכת בכיסוי ראש, אז זה התחייבות.

 

ש. אני יודעת.

 

הרב: אני אתן לך בכל אופן, ואת תעשי כהבנתך, את בחורה רצינית כמו שאת אומרת, ואני  מקווה שתקחי ברצינות את הדברים, מה שמך ושם האמא?

 

ש. אילה בת יהודית

 

הרב: תזכי בעזרת ה' ללכת בצניעות שלמה ומלאה, ולזרע חי וקיים מהרה.

 

ש. אמן. ואבא שלי מיכאל בן פרחה ז"ל

 

הרב: יזכה לרפואה שלמה והקלה במכאובו בזכות התורה והמצוות

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: כן, תן לה לידה.

רק שאלת ביניים עד שהיא תשאל, לא שמעתי אף אחד מראש העין שרוצה להיות שותף במיליון, המתנתי המתנתי, אין שום שותף איתי במיליון אנציקלופדיות שרוצה לקחת מניה אלף דולר, הנה חכמה, בחורה רצינית. אשרייך. אשרייך. ה' יזכה אותך לכל טובה וברכה לעבודתו יתברך ותרוי נחת מכל יוצאי חלצייך. יפה מאד, יפה מאד, יש לך הו"ק בתוך השקית תמלאי ותעבירי ותרשמי את מי שאת רוצה שאני אברך לך. כן, שאלה.

 

 

ש. לפני בערך 13 שנה אני הייתי בכנס שלך פה, אני זכיתי לשים כיסוי ראש, ב"ה ה' רק היטיב איתי עם זה, עכשיו אחד הבנים שלי ירד מהדרך, עד עכשיו הוא היה פה, אבל הוא לא נמצא פה עכשיו

 

הרב: כי החבר'ה הלכו כולם אז הוא הלך איתם

 

ש. כן, אני רוצה שהרב יברך אותו

 

הרב: מה שמו?

 

ש. נריה בן אביטל

 

הרב: ה' יהפוך לבבו לטובה לחזור לאיתן התורה

 

ש. אמן. אמן.

 

הרב: מי לוקח עוד מניה, יש מישהו שלוקח מניה נוספת? כן,

 

ש. אני יכולה לקחת מניה אבל לא לעשרה חדשים

 

הרב: לכמה?

 

ש. שנה וחצי

 

הרב: אני מסכים בשבילך שתזכי, אשרייך.

 

ש. אמן, אז לגלית בת דליה רפואה שלמה

 

הרב: רפואה שלמה מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: תהיי בריאה, גם את מניה? גם מניה? תן לה שמה. תמלאו את ההו"ק ותחזירו לי.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב,

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני רוצה לקחת על עצמי מה שהבאת לבנות האלו לרפואת הבן אדם הזה

 

הרב: בסדר גמור הנה בבקשה

 

ש. אני ועוד חברה, יש לי גם חברה שגם רוצה לקבל

 

הרב: אין שום בעיה ומה עם מניה?

 

ש. חצי שעה כל יום

 

הרב: מה עם מניה

 

ש. אה זה, אני לא יודעת.

 

הרב: טוב, כן, בבקשה. מי עוד לוקח מניה בעזרת ה' יתברך? אלף דולר עשרה תשלומים הזכויות גן עדן, גן עדן, הנה עוד יהודי מניה, תן לו, תן לו, הנה. גל, גל יש פה עוד מניה פה. גל יש לו פה, תן לו מניה. רק רגע, תן לו.  מה השם?

 

ש. ניסים בן שלום

 

הרב: ואשתו?

 

ש. הדסה שמחה בת יהודית

 

הרב: תזכו לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, פרנסה בשפע רב, עליה רוחנית, ונחת מכל הילדים בזכות הזכות הגדולה שלכם.

 

ש. אמן, תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: חזק וברוך. מי עוד לוקח מניה, אתה גם או שאלה? רגע שאלה, מי עוד לוקח מניה, הנה עוד יהודי למעלה אשריך לחיי העולם הבא. יפה ראש העין, כל הכבוד, יש לכם זכויות.

 

 

ש. כבוד הרב, אנחנו במלון כבר לקחנו גם הרצאות ב"ה, עשינו אותם רמת השרון

 

הרב: ישתבח הבורא

 

ש. עכשיו רציתי לשאול, לקחתי גם בתקופה ז"א לפני כמה זמן לקחתי את ההרצאה עשר אנציקלופדיות באלף שקל, ועדיין לא עשיתי אותם, אני רוצה לדעת אם אני יכול לצרף אותם למניה בעצם כאילו לעשות את המניה, זה יהיה כולל כאילו.

 

הרב: כן.

 

ש. חזק וברוך

 

הרב: תהיה בריא, אשריך, תמלא הוראה עכשיו ותעביר. מי עוד רוצה מניה לזכות ב-4000 אנציקלפדיות שיחזירו מאות ואלפים של יהודים. איפה תזכו במצוה כזאת בכל ימי חייכם, איפה אפשר לזכות לדבר כזה? פעם בחיים רק. כן, תן לבחור שאלה בינתיים.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. האמת שאין לי שאלה, אני לפני שנה שחיפשתי משהו אחר לגמרי בתכנה שנקראת יוטיוב הגעתי להרצאה שלך, האמת קטע שלך, ומאז קרוב לשנה אני כמעט כל יום נמצא באתר שופר, חזרתי בתשובה. הייתי אדם אחר לגמרי, האמת שלקחתי את המיקרופון להגיד לך תודה, תודה רבה שהצלת לי את החיים.

 

הרב: תהיה בריא

 

ש. היום אחרי שנה או פחות או יותר זה פעם ראשונה שאני רואה אותך במציאות, פשוט באת כל כך קרוב למושב שלי אז הייתי חייב להגיע, ואם אפשר רציתי לבוא לקבל ממך ציצית ואולי ברכה

 

הרב: על העיני, ברוך הבא. תהיה בריא, קח, זה כיפה שלנו.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

הרב: אמן, שתזכה לעלות במעלות התורה וזיווג הגון מהרה.

 

אמן.

 

הרב: רגע, יהודים יקרים, רגע, הנה פה יש, אתה כבר שאלת, רגע, תן לו שמה למעלה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, יש פה ארבע בחורים, בחור בשם נריה, הם לא רוצים לדבר עם הרב אבל מוכנים לקבל על עצמם ציצית

 

הרב: נריה קיבל כבר ברכה ממני

 

ש. כן, אבל הוא מוכן גם לקבל עליו ציצית ויש שלשה חברים שלו

 

הרב: בואו צדיקים, בואו בואו בואו, בכבוד. הם שמים את הציציות לרפואתך בעזרת ה' יתברך, אתה רואה כמה דואגים לך. תברכו שהחיינו.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

הרב: אמן, חזק וברוך. כן, מי עוד? תן לה שמה עם אדום. אדום זה לא צנוע. כן. יעקב שים לב שמה אדום באמצע.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, יש לי שאלה, בקשר לחזרה בתשובה אני התחלתי לחזור וזה מה זה קשה לי, אני מנסה כל פעם ובדיוק באים נסיונות מה זה קשים לי

 

הרב: נכון, מה חשבת, בלי נסיונות איך תעלי?

 

ש. אני לא מצליחה לעמוד בהם

 

הרב: בת כמה את?

 

ש. אני בת 17 וחצי

 

הרב: והתכוונת ללכת לצבא

 

ש. לא

 

הרב: לא,

 

ש. ממש לא

 

הרב: אבל את יודעת שבצבא יש הרבה נסיונות, צריך לעבור שמה מכשולים וטירונות ובלגן והכל, אז מה, אז הם אומרים אוי קשה לי, אין ברירה. החיים הם מלאים  נסיונות וצריכים לעמוד בהם, עוד מעט את תתחתני ויבוא לך בן חייל וביחד יהיה לכם יותר קל.

 

ש. אתה יכול לברך אותי?

 

הרב: בטח, מה שם ושם האמא?

 

ש. שני בת תמר

 

הרב: תזכי בעזרת ה' יתברך לזיווג הגון לבנות בית נאמן בישראל

 

ש. אמן, ויש לי עוד שאלה אחת, סבתא שלי לא מרגישה טוב, וגם סבא שלי חולה דיאליזה, מה אני יכולה לעשות בשביל שהם יתרפאו?

 

הרב: להתרפא זה לא כל כך פשוט, אבל להקל בעזרת ה' יתברך, אבל האם תהיי מוכנה ללמוד חצי שעה שלשה חדשים לרפואתם להקלה במצבם

 

ש. אין בעיה, קיבלנו על עצמנו לרפואתם

 

הרב: אין שום בעיה, אני  נותן לכם שני ספרים, בבקשה, שתזכו, מה השם שלהם?

 

ש. רחל בת סלמה וצדוק בן שאמס

 

הרב: יזכו בעזרת ה' יתברך לרפואה שלמה מהרה.

 

ש. אמן, תודה כבוד הרב.

 

הרב: כן, הנה שאלה פה לבחור. אלה שמילאו את הטפסים של המניות להעביר אלי עם השמות של הברכות שרוצים.

 

 

ש. שוב ערב טוב כבוד הרב, רציתי לשאול אותך שאלה, אני שומרת שבת כבר חצי שנה בערך, ואני שומרת שבת היחידה בבית, ואם נגיד המשפחה שלי מחללת, שומעת מוזיקה או רואה טלויזיה, זה אומר שאני מחללת או

 

הרב: לא, אם את לא מסתכלת ולא נעמדת ולא מתעניינת ולא מקשיבה לא, זה כמו מכונית שנוסעת ברחוב.

 

ש. תודה כבוד הרב

 

הרב: כן, תן לבחור פה.

 

 

ש. ערב טוב הרב, יש לי סבתא שהתעוורה לפני כמה שנים מסיבות כאב לה בהתחלה הראש, הלכה לבית חולים ושמה כבר עיוורו אותה, אין מה לעשות הם אומרים כי כל התשתית שמה הכל נשרף, אין מה לעשות, האם יש משהו שאתה יכול לעשות, שאני יכול לעשות שיכול לעזור לה אולי

 

הרב: בת כמה היא?

 

ש. שמונים וחמש

 

הרב: ווי, בלי עין הרע

 

ש. היא כבר ככה כמה שנים והיתה אשה פעילה, באמת והיום היא כבר יושבת על הכסא

 

הרב: אתה שומר מצוות?

 

ש. כן

 

הרב: אתה לומד תורה?

 

ש. כן

 

הרב: אבל לא קבוע

 

ש. לא

 

הרב: שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף אתה מסוגל?

 

ש. אשתדל

 

הרב: טוב, גם אני אשתדל, מה השם שלה?

 

ש. מזל בת סעדה

 

הרב: ה' יזכה אותה לרפואה שלמה והקלה במכאובה. תהיה בריא.

כן, עוד אחד ואחרי זה אני עובר למתנות, יש עוד מישהו שרוצה מניה ולזכות? הנה, הנה עוד אשה זכתה, בשביל מי, לרפואת הבחור? אה, היא עשתה את זה בשביל שהבן שלה יזכה לשוב בתשובה שלמה, אשרייך. תקח ממנה גל, אשרייך. נריה, נריה, אמא שלך דואגת לך, נריה, נריה, אתה יודע איזה זכות שיש לך עכשיו נריה,  יותר מ-4000 אנציקלופדיות יחולקו בזכותך, אתה יודע כמה יהודים יחזרו בזכותך? חזק וברוך, זה נקרא אמא אוהבת.

אפשר להעביר לו את המיקרופון שמה למעלה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. הוא כבר מרים לי את החולצה לשים ציצית ומהר, שתי שאלות הם שלו, אני מקווה שאני אשאל אותם כמו שצריך. שאלה ראשונה, הרי ידוע שיש ירידת הדורות, ומצופה מאיתנו להיות, ישאלו אומרים שנגיע למעלה, אחד השאלות, איך לא הגעת להיות כמו אברהם אבינו, אז אם יש ירידת הדורות, כאילו זה מן יאוש כזה הרי אני לא יכול להגיע להיות כמו אברהם אבינו.

 

הרב: הבנתי, תראה, אני משתדל מאד מאד לחקות את אברהם אבינו, ואני חושב שאני מצליח משהו לעשות, אבל כל זמן שאני משתדל לחקות אותו ולעשות מה שאפשר לא תהיה עלי שום תביעה אם אני עושה כמו אברהם אבינו, אז אתה רואה שאפילו בדור האחרון אפשר לעשות מעשים שעשה אברהם אבינו, הוא גייר גרים ואני משתדל להחזיר יהודים בתשובה.

 

ש. אז ההשתדלות כאילו עשינו בשלמות

 

הרב: אם עשית את כל האפשרויות שלך אין טענה עליך.

 

ש. סבבה. שאלה שניה, זה באמת פח השמן שבחנוכה, שיש דעה אחת שאומרת שהשמן הספיק לשמונה ימים, שכל יום התמלא מחדש, יש דעה שאומרת שכל יום מילאו שמינית מהשמן שנשאר ועוד כמה דעות, אז כאילו מה, אחת מהן לא אמיתית, מישהו פה אומר שקר, מה הכוונה פה?

 

הרב: אין כוונה לא אמיתית, מנסים להסביר מה היה גודל הנס, למה קבעו החכמים שמונה ימים, אם למעשה היה ליום אחד, אם היה ליום אחד, אז היו  צריכים לעשות לכאורה לשבעה ימים, למה עשו לשמונה ימים? אז מנסים להסביר מה יכול להיות שזה יחרב לשמונה ימים. אז אם בכל יום שמו קצת קצת אז זה  מובן למה זה שמונה ימים ולא שבעה ימים, כי אם היה ליום אחד אז היום האחד זה לא נס, הבנת? וככה מנסים לתרץ כל אחד ואחד כפי דרכו מה היה בעצם שמה הקביעה שקבעו שזה יהיה ש מונה ימים. או שזה ללכת להביא את הזיתים, עד שחזרו לקח שמונה ימים, מאיזה סיבה

 

ש. אז עדיין אחת מהדעות כאילו לא נכונה, כאילו אחד מהם חייב להיות נכון

 

הרב: אין בזה נכון ולא נכון כי זה לא הלכה, אנחנו רוצים להבין מה היה הנס. האם הנס היה זה כשקבעו החכמים או לא, אנחנו אין לנו את הידיעה הברורה מה היה בדיוק, אנחנו  יודעים שהם קבעו שיהיה שמונה ימים הנס. למה הם קבעו שמונה, אז עושים חשבון אבל היה ליום אחד, אז למה לא שבעה, למה שמונה, אז כל אחד לפי טעמו מנסה להסביר מה היה, זה לא נכון ולא נכון. זה לא מחלוקת במציאות, מנסים להסביר על מה תיקנו חכמים את השמונה. הבנת?

 

ש. ועכשיו עוד משהו קטן, יש פה את אביהו וזה נריה,

 

הרב: עוד נריה?

 

ש. אנחנו אמרנו אם למשל אני שם ציצית והוא שם ציצית ונראה שתי עגילים, כל עוד אחד מאיתנו עם ציצית אין עגיל פה באוזן

 

הרב: ואתה בטח רוצה

 

ש. אם נריה מסכים

 

הרב: ואתה רוצה לכבד אותם, אני מבין

 

ש. את מי את העגילים?

 

הרב: את שני החברים

 

ש. לא, לכבד את עמי, אנחנו מכבדים אותו בשביל העגילים שלו

 

הרב: אבל יש לו כובע של המארינס, יהיה לו קשה, לא? נריה בא אני אכבד אותך בציצית בוהקת, בא נשמה, בא.

רגע רגע, יש לנו פה הפתעה, יש לנו פה יהודי שרוצה לתרום הרצאה 15 אלף שקל, אשריו ואשרי חלקו. איפה הוא? איפה הוא? יניב בן דליה ואופירה בת מרים יזכו לראות את כל יוצאי חלציהם הולכים בדרך התורה והמצוות, יזכו לפרנסה טובה ובשפע ובית משלהם בקרוב. תרמו מניה, אשריהם. ולרפואת הגוף והנפש למיכאל בן פרחה, ואריכות ימים ורפואה ופרנסה וזיווג לאפרת בת יהודית, שלום בית..... נפלא מאד, חסר לי עוד שתיים שעוד לא מילאו, אם אפשר להעביר לי את השתיים.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, היינו השבת עם הרב בכינר

 

הרב: אה, השבת הזאת?

 

ש. יש לנו חמישים אלף דיסקים לחלק עם חבר שלי, הרב זוכר?

 

הרב: נכון  נכון נכון

 

ש. והיה 35 קבלות של הרצאות

 

הרב: נכון.

 

ש. אז החלטתי לקבל על עצמי גם הרצאה

 

הרב: אשריך, אתה מל"ו צדיקים עכשיו, 35 ל"ו  צדיקים.

 

ש. לרפואת שתי ילדי שחולים אביתר בן יפית ג'וליה ותהילה בת יפית ג'וליה

 

הרב: יזכו לרפואה שלמה בכל האיברים והגידים מהרה. אשריך שזכית ומחכים לך במשרד לבוא לקחת את הדיסקים. כן. מי עוד לוקח מניה וזוכה בערב גדול כזה? הנה יש שמה בחור למעלה.

מי שרוצה מהקהל להצטרף לתכנית כ"ח כפליים ולצאת איתנו לסופי שבוע בחינם פעם בשנה, יש לכם טפסים בתוך השקיות, מכספי מעשר, אפשר לצאת איתנו לשישים שבת לבית מלון חינם. אז מי שרוצה יכול להסתכל בשקית.

 

ש. הרב, פה מתחייבים לרפואת מי שקודם קם חצי שעה של חודש לימוד

 

הרב: בואו, אשריכם, בואו לפה אני אביא לכם ספרים. תראה כמה אוהבים אותך עם ישראל, כולם דואגים לך.

רבותי, רגע, הודיעו לי עכשיו הודעה, בואו נראה אם אנחנו מסוגלים או לא, אני לא יודע או מה, אבל בואו נעשה משהו נדיר, נראה אם נצליח, הקב"ה רק יכול לקבל את הכוונות הטובות שלנו. עומדים להוציא להורג יהודי בארה"ב, בעוד שעה, אז בואו תשמעו רגע מה נעשה, אני לא יודע אם זה  יועיל או לא, כי גזרה כזאת לבטל אחרי שכל הרבנים ניסו וכל הזה השתדלו והכל, יש רק עצה אחת אני חושב, חוץ מזה שהקב"ה יש לו הרבה עצות, אבל לפי העצה שאני מבין, אתם יודעים לפעמים יש תקלה, תלוי באיזה סוג מיתה עושים את זה, אם זה רעל רח"ל או שזה מכת חשמל או משהו, וכידוע שאם הם לא מצליחים אז הוא ניצל וזהו, מבטלים לו את ה, אז צריך לעשות איזה משהו בשביל שהוא ינצל. אז תקשיבו טוב מה אני עושה, אנחנו נחלק עכשיו ציציות, כיפות, כיסויי ראש לנשים וספרים ללמוד תורה, שכל אחד אבל יקבל על עצמו בעזרת ה' להשתמש בהם כדי שהיהודי הזה ינצל, ואם נצליח בעזרת ה', אם נהיה ראויים וזכאים, אולי בזכותנו יחיה ויהיה קידוש ה' גדול שאין כדוגמתו. אז אני קם, נותן לכם ואתם מקבלים על עצמכם ללכת עם זה בעזרת ה' וללמוד חצי שעה לפחות חודש בספרים כדי שנזכה בעזרת ה' לראות קידוש ה' גדול. מה שמו?

מרטין גרוסמן, ה' יעזור ויזכה אותו בזכות המצוות שלוקחים כאן היהודים בראש העין ובעולם כולו כרגע שצופים בנו, כדי שיתקדש שמו יתברך ושיוכלו להבדיל בין יהודי לשאינו יהודי, ושיקרה נס וינצל בעזרת ה' אמן.

אמן.

 

חלוקת ציציות, כיפות וכיסויי ראש.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט