2H
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ראש העין 26-5-09

ערב טוב, בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

אנחנו נאמר דברי פתיחה, דברי תורה מהפרשה, נקשור אותם למצב הבטחוני שאנחנו עומדים בפניו בקרוב, למי שלא יודע צפויה מלחמה בחודשים הקרובים, גדולה מאד שעוד לא היתה, ומה המסקנות, מה עושים.

כפי שידוע לכם פיקוד העורף עושה תרגיל ביום שני הקרוב, בכל הארץ כללי, אפשרות של ירי אלפי טילים על ישראל ופיגועי טרור בתוך הארץ, וסגן הרמטכ"ל אמר, סליחה סגן שר הבטחון אמר, שזה לא דמיוני אלא צריך להתכונן לזה ברצינות.

פרשת השבוע: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם", המדרש רבא אומר, היה משה עומד ומתמה למה לא ציוה הקב"ה לבנות את שבטו, ראה הקב"ה שהוא תמה, אמר לו בתוך בני ישראל אין אתה מונה אותן, אבל לעצמן - מנה אותן. אמר הקב"ה, אם נמנה שבט לוי עם ישראל ומתערב עמהם, יבוא מלאך המוות להרוג את ישראל והגזירה יוצאת עליהם שלא יכנסו לארץ אלא מתים במדבר. כיון שהקב"ה צפה שיעבור למרגלים ושבני ישראל יקבלו את הלשון הרע שהם יוציאו את דיבת הארץ רעה, ואז הם יתחייבו למות במדבר שש מאות אלף איש, ממילא כדי להבדיל את שבט לוי משאר שבטי ישראל היה צריך למנות אותם בנפרד כדי שלא יהיו באותו מנין, שלא יכללו בגזרה הזאת. לכן הקב"ה אמר, אם נמנה שבט לוי עם ישראל ומתערב עמהם, יבוא מלאך המוות להרוג את ישראל והגזרה יוצאת עליהם שלא יכנסו לארץ אלא מתים במדבר. לפיכך לא מנה אותם עם ישראל אלא הפרישם במנין.

עוד מובא במדרש, לא אמרתי לך כן אלא להוציאם מן הגזרה שלא ימותו עמהם, למה? שהלויים שלי הן שנאמר "והיו לי הלויים" שכל מי שהוא מקרב אותי אני מקרבו. שימו לב עכשיו לכותרת שאני אומר, אומר הקב"ה, כל מי שהוא מקרב אותי אני מקרבו. אני מקרבו אלי. כמו שכתוב "והיו לי הלויים" כל דבר שהקב"ה אומר לי זה לעולם. אז אני חוזר, כל מי שהוא מקרב אותי אני מקרבו. הם קרבו עצמם לי, מתי? שנאמר "מי לה' אלי" משה רבינו מכריז אחרי עוון העגל "מי לה' אלי", ויאספו אליו כל בני לוי, היחידים שנאספו אל משה להשמע להוראותיו עם ציוויו זה היה שבט לוי כל השבט. שנאמר "ויאספו אליו כל בני לוי" אז הם קרבו עצמם לי, גם אני מקרב אותם, אמר ה', והיו לי הלויים. אני חוזר על הכותרת: כל מי שהוא מקרב אותי אני מקרבו.

כשאנחנו לומדים את דברי המדרש האלה, אנחנו צריכים להיות מפוחדים מעומק הדין, למה? הלא חטא העגל מבואר בחז"ל שדורשים על הפסוק "שיחת עמך" זה רק הערב רב חטאו וישראל עצמם לא חטאו בעגל, ה' אומר למשה רבינו כשהוא נמצא בהר, "לך רד כי שיחת עמך" מי זה עמך? זה אותו ערב רב שהעלית ממצרים שהתעקשת להעלות אותם ממצרים, הערב רב האלה הם שיחתו, הם עשו את העגל, אבל עם ישראל לא היו שותפים לעשיית העגל. מה היה החטא שלהם? החטא שלהם שהם לא מחו בערב רב בשעה שעשו את העגל. הם ראו שהם עושים את העגל, עמדו מנגד ולא מחו בהם. לכן הם נתפסו בעוון הזה. ובנוסף, עוד דבר מתמיה, הרי עברו אח"כ 120 יום בתפילה ובתחנונים לפני הקב"ה, וחז"ל מציינים שארבעים יום אחרונים היו בפיוס, ונתרצה הקב"ה לעם ישראל עד שנתן להם דגלים. כי עם ישראל כשנתפתחו השמים והם ראו מחנות של מלאכים למעלה ערוכים דגלים דגלים,  נתאוו להיות גם הם דגלים, והקב"ה נתרצה להם והסכים שגם הם יהיו דגלים כל אחד על דגלו. ורואים במדרשים כמה חביבות יש בענין הדגלים, ואף על כל זאת חלוקים עדיין בני ישראל משבט לוי עד שלא נמנו עמהן יחד, אלא הפריד הקב"ה בין המנינים כדי שלא יתפסו בגזירה שבט לוי. עם כל ההקרבה שקירב הקב"ה את ישראל עדיין אין זה בגדר "והיו לי הלויים" לא נאמר בהם "והיו לי כל שבטי ישראל" רק הלויים שקרבו את עצמם זכו להיות נאמני ביתו של הקב"ה.

מפה יש לנו ללמוד ולהשכיל, שמי שמקרב אחרים להשי"ת, הקב"ה מקרב אותו והוא נקרא מבני ביתו. יש לו פתחון פה אצל הקב"ה. כמו שמובא במדרש "אני עושה אותם בני פלתרין ותשמיש ביתי עליהם" לכן נתן הקב"ה את כל עבודת אהל מועד ללויים.

אם כן פחד צריך ליפול על האדם, ממה? שמא יתדבק בשמץ של חטא שעל אף המחילה והכפרה עדיין לא יוכל לחזור למה שהיה, שהרי אחרי 120  יום של תפילה ותחנונים ו-40 יום שהיה פיוס בין הקב"ה לישראל לא חזרו למעלתם הקודמת. לפני העגל עמ"י הגיעו למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, ובעצם היה מתבטל מלאך המוות, יצר הרע, לא היה גלויות, לא היה צרות, היו לומדים ולא משכחים את התורה, כל המעלות. העולם היה מגיע לשלמותו. ברגע שחטאו בעגל ירדו ממדרגתם ולא יכלו לחזור אליה שוב. וההבדל הגדול כל כך עד שהזר הקרב לעבודת הלויים יומת, אתם מבינים כבר מה היה ההבדל? שאם אחד מבני ישראל עושה עבודה שהיא צריכה להיות רק של הלוי, הזר הקרב יומת - העונש שלו מיתה. כי ברוחניות חסרון אי אפשר להשלים בשום אופן, לא כל כך פשוט להשלים חסרון, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. אמנם יש לי דרך שאפשר להחזיר גם דברים שאדם החסיר, אבל נגיד את זה בסוף הערב. לכן מובא במדרש, "עשה סטים שנאתי" אומר דוד המלך בתהילים, מי זה עשה סטים שנאתי? אלו ישראל שסטו מאחורי המקום ועשו את העגל, ושנאם המקום להיות גזברים שלו, לא הסכים הקב"ה יותר שהם יהיו גזברים שלו. אז נתבונן בעצמנו, כשאנחנו רואים חוטא בחטא כלשהו, או שאנחנו רואים שהדור שרוי בחטא של מחללי שבתות וכדו', האם הדבר נוגע לנו? ראש העין פעם לא היו מחללים שבת, היום חפשי על הבר, נוסעים שבת, מחללים שבת, רפורמים למכביר, חיתון עם ערבים, רח"ל, השבט התימני שבט חשוב ביותר ובכל אופן הגיעו למצב כזה של התדרדרות שזה לא יאומן כי יסופר. האם מישהו רואה חוטא בחטא כלשהו או רואה את הדור שרוי בחילולי שבת וכדו', זה נוגע לו? הלא זה היה החטא שהיה בעגל, על מה נתפסו כל ישראל? שהם לא מחו, לא מחו בעושי העגל. כל העוון שלהם היה שלא מחו. וביותר בזמן האחרון שפשה נגע המיסיון והרפורמים, והלא זה גזירת שמד, ואנחנו שותקים ולא חשים כלל.

אני אגיד לכם עוד מעט איזה מכתב שכתב מורי ורבי המנוח רבי יהודה שפירא זצ"ל על השבט התימני, משהו מרגש ביותר. לא יאומן כי יסופר, פרסמנו את זה באתר שופר. נט, אבל עכשיו ישלפו לי אותו החוצה ואני אקריא אותו לציבור.

הלא עוון זה שלא מיחו אין הכוונה למנוע את העבירה, יתכן שלא היה בכח ישראל למנוע את הערב רב מלעשות עגל, אבל הם ראו שתקו ולא צעקו כנגדם, וזה ראיה שלא נגע החטא לליבם, שבעת שקרוב הדבר אליו צועק וזועק במר לבבו, אני מכיר אשה אחת פה מראש העין שהיא בד"כ מארגנת הרצאות, ויש לה כאב עצום מאד על ההתפשטות של הרפורמים פה ביישוב ועל השתיקה הרועמת של הציבור שמבליג ומורידים אנשים מן היהדות בדרך הזאת.

העוון הוא שלא מיחו, אין הכוונה למנוע את העבירה, פעמים שאי אפשר למנוע את העבירה, אבל לא לזעוק, לא למחות, לעמוד מנגד, זה היה העוון של אלה שהיו בדור המדבר, ראו את העגל ולא מחו. ויש להוסיף עוד, שבשעה שרואה חטא ועובר על זה בשתיקה, זה ראיה שיש לו גם שייכות לאותו החטא, ז"א זה עובר אצלו. ואפילו שהוא לא חוטא בפועל מכל מקום אף זה חלק מהחטא. את היסוד הזה ודאי בלי לימוד של מוסר אין לדעת בשום אופן, לדעת שאדם בעצם יש לו חלק שותפות בדבר שהוא רואה ולא מוחה, אדם שרואה עוול כלשהו, חטא כלשהו והוא לא מוחה יש לו שייכות לזה. אפשר להגיד אפילו שיש לו צד הנאה מזה. לדוגמא יש אדם שרואה אנשים מתקוטטים ורבים מכות, יש אנשים מבסוטים שיש מכות, עומדים בצד ומסתכלים כאילו תחרות אגרוף, יש אנשים שלא יכולים לסבול נכנסים בין הדבקים ומוכנים אפילו לספוג מכות אבל להפריד, כי זה מפריע להם, העוול הזה מפריע להם. אחד שעומד מנגד ולא עושה כלום, או אפילו מוחה, מי אמר שאתה יכול להכנס בין הדבקים, אבל למחות אתה יכול, לבקש שיפסיקו שירפו אחד מן השני, זה ודאי כל אחד יכול. אם הוא לא עושה כן, ז"א זה לא מפריע לו, יש לו חלק בזה, הוא נהנה מזה.

הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל אומר שפעמון הכנסיה המצלצל וקורא לעבודה זרה, מחטיא ומזיק את כולם. שכיון שקרוב האדם לחטא ורואה זאת בעיניו, נדבק בו החטא אף שאינו עושה מאומה. ירושלמים, אולי גם פה שומעים מהכפר הסמוך, אבל ירושלמים שיושבים בירושלים ושומעים מידי פעם את המואזין, זה כבר חויה שמתקבלת אצלהם בצליל לפעמים, ז"א הם מצפים לזה. אנשים שרגילים לשמוע את הפעמון של הכנסיה מנגן, זה כבר נדבק בהם משהו, משהו מן ההווי, מאורח החיים שהוא גר בו, זה לא מפריע לו. אומר הגאון, רבי ישראל סלנטר, פעמון הכנסיה המצלצל וקורא לעבודה זרה מחטיא ומזיק את כולם, שכיון שקרוב אדם לחטא ורואה זאת בעיניו נדבק בו החטא אף שאינו עושה מאומה. אז אם ככה מה נגיד על טמבלויזיה ואינטרנט שמצויים בכל בית כמעט, והאנשים צופים ומסתכלים וזה חלק מהתרבות שלהם. נו, מה עכשיו נגיד? עבירות רבות נראות שם, והאדם שותף להם ונהנה מהם. אז מה התלונה שתהיה לו אח"כ אם קורה לו משהו או הוא נפגע או חולה או משהו, במה הוא תולה את זה? בצדקותו שהולך לבית הכנסת, שהוא מתפלל, שהכל בסדר לפי דעתו, אבל אתה מחזיק את העגל בתוך הבית. לא שאתה לא מוחה, אתה נהנה, אתה מחכה לתוכנית, אתה צופה, אתה חלק מזה. מה ההצדקה שלך? יגיע הרגע שכל אחד יצטרך לתת דין וחשבון, מה יגיד? מה יגיד? אז אסור לאדם לזלזל בכל השפעה אפילו אם היא רחוקה ממנו, כל שכן אם הוא יוזם אותה בעצמו או שם אותה בסלון, עגל בסלון, בסלון, יש לו LCD גדול, הוא שם אותו מול הפנים, תולה אותו על הקיר, מכבד את האורחים בחתיכת תכנית, מראה להם, מזמין אותם בשביל שיצפו איתו יחדיו ויהיו שותפים לעגל, יפה. ואח"כ מה? חושב שהוא צדיק. אתם יודעים שמי שמחזיק טמבלויזיה בבית הוא לא יכול להיות שליח ציבור, ידעתם? אדם שיש לו טמבלויזיה בבית אינו  יכול להיות שליח ציבור. תבררו את ההלכה ותראו. אתם מבינים דבר כזה, בן אדם יש לו טמבלויזיה בבית עגל הזהב מולו.

שבט לוי הובדל משבטי ישראל, כל ההבדל היה רק עבור השפעת החטא שספגו ישראל בעת החטא מהערב רב, לכן הם הובדלו. עתה כשאנחנו רואים גזירת המסיון שמתגייסים אומות העולם למשוך נשמת יהודי לתוך הרשת שלהם, אנחנו צריכים להזדעק, כמה הם מוכנים להשקיע מיליארדים, מיליארדים דולרים בשביל לגנוב נשמות מישראל, כי הם מאמינים שכמה שהם מצליחים לנצר ככה הם מקרבים את המשיח שלהם. לדעתם ככה הוא יבוא. ובאמת למאמין, יכול להתחזק ממה שהם עושים, כשרואים כמה עמל ויגיעה הם מוכנים להשקיע בהשגת נשמת יהודי אחד, לקחת אותו לירדן, לטומבלו בפנים המים, לקנות לו כרטיסים, להוציא אותו לחו"ל, לקחת אותו למנזרים, לכנסיות, כמה השקעה הם משקיעים על יהודי. כמה ספרות, כמה ספרים, כמה הם מחלקים וידאו ודיסקים ו-DVD, כל זה בשביל לגזול נשמה אחת. ובכיסוי של סיפורים, של דברים, רפורמים ענינים של תרבות פתיחות קשקושים, וככה מורידים את היהודים לטמיון ומעבירים אותם על דעתם לדעתם, ואנחנו עומדים מנגד ולא מגיבים, לא מוחים אפילו.

אם הם עושים כך כמה אנחנו צריכים לפעול בענין החזרה בתשובה. הרי שאלו אותנו במה אתם פחות מהם? הם לוקחים לשקר ומשקיעים מיליארדים, אתם בשביל האמת, זה לא אנשים זרים, הם לוקחים עם אחר ומחפשים שיהיה כמותם, אנחנו את האחים, את המשפחה שלנו, את השכנים, את הידידים, את המכרים אנחנו לא דואגים להם. אנחנו רואים אותם נופלים בשבי של יצר הרע ואנחנו עומדים מנגד לא עושים שום דבר. אולי פה ושם זורקים איזה מילה אבל לא במסירות נפש של מיסיון. הם לא מוותרים, הם יתחברו אליך, יחבקו אותך, יקרבו אותך, יתנו לך כסף, יתנו לך, ישקיעו בך שנה שנתיים שלוש - עד שיצליחו להוציא אותך. ואצלנו מה? אמרתי לו הוא לא שומע, מה אני יעשה, אמרתי לו הוא לא שומע, לא זה חבל על הזמן, זה אני מכיר אותו אין מה לעשות איתו. כן, אבל אם תרעיף עליו אהבה, אם תרעיף עליו, תשקיע, תנסה, תשכנע, במקום להזמין אותו לתכנית טמבלויזיה תזמין אותו לעימות מול האנציקלופדיה האינטראקטיבית של שופר, יכול להיות שאתה תצליח ובגדול. אבל אם אתה לא יודע מה זה אנחנו נסביר לך, מה הבעיה. אתם רואים את השלט למעלה - מיליון יהודים בעלי תשובה, זה לא על העבר, זה משימה שקיבלתי על עצמי לשנה הקרובה, להחזיר מיליון יהודים בתשובה. מה אתם אומרים - זה אפשר להשגה? בר השגה? מה אתם אומרים, אפשרי או לא? בעזרת ה', הא? אתה יכול להכין לי את נתניה, את הקטע שאני מבקש מהציבור משהו, אתה יכול להכין לי בבקשה גם את טבריה, את הקטע שאני קורא לציבור. אני אראה לכם מה אני עושה בתקופה האחרונה אתם לא תאמינו.

אני לא יודע למה הגיעו מעט היום בראש העין, אמרו לי שהיה איזה משחק כדורגל ושלוש משפחות אבלות, אבל אני לא מקבל את התירוץ. יכול להיות שהמחיר 15 שקלים הפיל את האנשים? לא? אבל לא מובן לי מה קרה פה, פעם קודמת כמעט שברו את הדלת. טוב, אבל כנראה שזה הרפורמים מצליחים פה כנראה, כנראה שאצלהם הולכים יותר.

מכל מקום תשמעו, מימי החורבן, חורבן הבית, כבר כותב הרמב"ם באגרת תימן, שכל מחשבות הגויים כל הזמן רק למשוך ולהחטיא את בני ישראל, זה הלשון של הרמב"ם, ומזה אפשר לראות בחוש שהכל יודעים ומכירים שעם ישראל הוא העם אשר בחר בו ה' ומחמת קנאתם בו אינם יכולים לשאת זאת. ולכן מנסים בכל כוחם להחטיא את ישראל. זה גם העצה של גוג ומגוג, וזה גם העצה של האינטרנט והטמבלויזיה להחטיא את ישראל. זה גם העצה של גוג ומגוג, וזה גם העצה של האינטרנט והטמבלויזיה להחטיא את ישראל בבית. היום לא צריך, יש לך דור שלש וחצי בכיס, אתה מחובר, זהו. יצר הרע כבר לקח אותך אליו, אתה בצד שלו, נגמר, היום יצר הרע יש לו כבר תכסיסים הוא נכנס לך על הלב, יושב לך פה בכיס על הלב, אתם זוכרים את מאמר חכמים, שיצר הרע יושב על מפתחי הלב, הנה דור שלש וחצי על הלב, יש כאלה מדלדלים את הפלאפון עם שרוך פה, על הלב, ועוד עושה לו כאן כמו הפעמון של הכנסיה, פנג פנג פנג...

וענין נוסף יש שהקב"ה בוחן אותנו בחינה נוספת את ישראל גם כן כתב הרמב"ם באגרת תימן, שיתבררו ויתלבנו ויצורפו רבים לעת קץ, ובעת שעוברים על זה בשתיקה הרי זה עצמו הבירור והבחינה היכן מצבנו הרוחני.

ז"א למה בעצם בן אדם לא מוחה בחבירו? כי גם הוא לוקה באותו חסרון, מה יגיד לו? תוציא את הטמבלויזיה, יגיד לו טול קורה מבין עיניך, מה אתה מדבר איתי. ואתה מה יש לך, שלוש גם בחדר שינה וחדר ילדים, אז יש בעיה, אדם ירצה למחות בחברו הוא בעצמו לא בסדר, יגידו לו קשוט עצמך אח"כ קשוט אחרים, אז השתיקה רבה. אז זה הנסיון אומר הרמב"ם, בעצם זה שלא מוחים רבים יתבררו ויתלבנו ויצורפו רבים לעת קץ, זה יהיה הבירור, אחד מן הבירורים זה אם מוחים או לא מוחים. שלו היתה לנו שייכות לקב"ה לא היינו יכולים לשתוק שאנחנו רואים נשמות נמשכים אל עובדי כוכבים ומזלות, ומתחתנים עם ערבים רח"ל עם אויבי ישראל. איך אפשר לשבת בשקט? איך אפשר לא לפעול ולעשות משהו שזה לידכם בית ממול?

מה עלינו לעשות כדי לא להכלל באלה אשר לא מיחו? אז קודם כל צריכה להיות דאגה והגברת התפילה בשביל כלל ישראל בענין זה שהקב"ה יחוס על עמו, ויציל אותם מהנגע הזה וצריך לפעול להחזיר אותם בתשובה ולקרבם למצוות. ואני אראה לכם לאור המלחמה הקרובה מה ניתן לעשות, זה מתחבר גם ביחד, כיון שהצרות לא באות עלינו בחינם. כי אם עם שלם יושבים ושותק והמצב מתאים לו, כמו שאומרים, ולא יוצא לחוצות וזועק, אז פירושו של דבר שכולנו באותה קלחת. כמו שדור המדבר לא מיחו, נתפסו באותה גזירה, רק שבט לוי שהבדילו את עצמם מישראל הם זכו לא להכלל במנין שלהם ולכן הם ניצלו ולא מתו בגזרה, כך אם אנחנו נהיה אגודה אחת ונתאסף כולנו לאור מה שאני אגיד לכם כאן, נוכל בעז"ה יתברך גם כן להנצל לפחות אם לא להציל את כולם לפחות אנחנו ננצל באשר אנחנו רוצים בטובת העם בכללו.

בואו תשמעו עד כמה דברים חמורים ושאף אחד לא נפטר מהענין הזה של מחיה, למחות בחברו.

הגמרא בשבת נ"ד, אומרת פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. ז"א לפי שאדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת, והיא היתה נושאת משוי של רצועה בין קרניה, נקרא פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. נו, ואתם מאמינים שרבי אלעזר בן עזריה עובר על איסור תורה? ממשיכה התורה ואומרת, ולא פרתו היתה, אלא של שכנתו - של השכנה שלו, ומתוך שלא מיחה נקראת על שמו. הוא היה רואה את הפרה יוצאת עם המשוי בשבת ולא היה מוחה בשכנה, נקראת הפרה על שמו, פרתו של רבי אלעזר. שמעתם דבר כזה? וזה נכתב במשנה לעולם. כיון שלא מיחה בפרת שכנתו נקראת פרתו ממש, מה הביאור בזה? שיתכן שאדם יהיה גדול כרבי אלעזר בן עזריה, ויראה מעשה רע כנגד עיניו, ואם לא יעמוד בחזקה ויעורר וימחה ויכאב על זה, זה משפיע באיזה מידה גם על פנימיותו עד שנקראת הפרה על שמו. כי היה לו צד שייכות לענין הזה אם הוא לא מיחה. אתם יודעים איזה גזר דין זה? כתוב במשנה לעולם שהפרה היא פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, לא יאומן כי יסופר.

"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם", חז"ל דורשים - בה' בראם, בהבראם - בה' בראם. תולדות השמים והארץ בה' בראם, אומר רש"י: בשתי אותיות של ה' יצר את שני העולמים, שה"ש י' וה' - בשתי אותיות של שה"ש י' וה' הקב"ה יצר את שני העולמים. העולם הזה נברא בה' ועולם הבא נברא בי'. העולם הזה, תשמעו כמה הקב"ה ברא עולם מפואר כזה, במה? בה', אמר ה' - נברא עולם, בלי שום מאמץ שום יגיעה. ה'. העולם הבא נברא בי' - "כי ביה ה' צור עולמים" הקב"ה בי' וה' צר את העולמים. ולמה עולם הבא בי'? לומר שצדיקים שבאותו זמן מועטים כמו י' שהיא קטנה באותיות. הי' היא האות הקטנה באותיות, צדיקים מועטים לעולם הבא. לא קל לזכות לעולם הבא, אפילו שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל זה עדיין קשה להשיג את העולם הבא לפי מה שהקב"ה תובע מן האדם. לכן נברא העולם הבא בי', ללמדנו שמועטים הצדיקים והסכנה גדולה בעולםה זה. אז מי שבאמת מחזיק טמבלויזיה ואינטרנט ודברים פסולים, אוי ואבוי מה הסיכוי שלו להשיג את העולם הבא? כמו שאמר רשב"י, ראיתי בני עליה והם מועטים, וביותר שכל חטא הנעשה בעולם משפיע עלינו ודאי, וללא עבודה ויגיעה לא יזכה האדם לעולם הבא, כי יתכן שאפילו גדולים ביותר ינזקו וירדו ממדרגתם. עד כאן זה דברי התורה של הפתיחה להסביר לכם בעצם, שכל מי שמקרב להשי"ת קרוב, ואם המסיון טורח כל כך והרפורמים ומשלמים הון עתק לקרב את נשמות ישראל לכיוון השני, לסטרא אחרא, כמה מחוייבים אנחנו לעשות ההיפך. ועוד, שלא לעמוד מנגד כשאנחנו רואים שהרבה אנשים חוטאים, ולמחות בהם, לעורר אותם שישנו את דרכם לטובה כדי שיזכו לחיי העולם הבא. אם אדם עושה כן, מובטח הוא שהוא בן העולם הבא. אם אדם מוחה ואם בן אדם פועל בשביל שאחרים יזכו, הוא בעצמו זוכה לחיי העולם הבא, אבל אם אדם עומד מנגד והוא בעצמו חלק מכל זה, אז מה הסיכוי שלו?

כל מה שאני אומר זה הקדמה למה שאני רוצה להגיד לכם יהודים יקרים, אני הייתי פה בהרצאה קודמת גם, ואני כבר כמה פעמים מזהיר את העם היהודי בארץ ובעולם, ואני רץ ערב ערב ממקום למקום, יום ראשון הייתי בעכו, יום שני בטבריה, היום אני פה, מחר אני איפה? ברחובות, שבוע הבא וכן הלאה, תסתכלו באינטרנט שופר. נט כל ערב הרצאה, רץ ממקום למקום להודיע ולהזהיר את העם עומדת להיות מלחמה בצפון, מלחמה קשה ביותר שלא היתה מעולם. אלפי טילים ישוגרו לעבר ישראל, אין לנו הגנה, צה"ל יכול לתקוף אבל אנחנו בעורף צריכים להיות מוכנים לכוננות ספיגה. לא נתנו לנו אפילו ספוג לרכך את הנפילה, רק אמרו לנו כוננות ספיגה, אנחנו הספוג, אנחנו נספוג, אלה שיודעים להגיד שמע ישראל יגידו, אלה שלא יודעים להגיד אני מרחם עליהם. אבל מכל מקום, צריך להבין שזה לא בא סתם, התאריך כבר מתקרב, הגאולה בפתח ואנחנו עוד ישנים. "אני ישנה וליבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי" ז"א הקב"ה אומר - אתם ישנים מהמצוות, אני ער, וליבי ער זה הקב"ה, ליבי ער - הקב"ה מעורר אותנו, דופק, פתחי לי - תפתחו לי פתח של תשובה כדי שאני אגאל אתכם. אבל אם לא תעשו כן, אז אתם לא הבנתם אינתיפאדה ראשונה ולא הבנתם אינתיפאדה שניה והשלישית אתם גם כן לא מבינים. התחלתי אתכם באבנים וסיימנו בטילים, ואתם עוד לא מבינים, "קול דודי דופק" ואתם לא מבינים. אז עכשיו יש שבר כלכלי עולמי, ואין סיבה גם שהיהודים ישארו בגלות וצריכים לעלות לארץ ישראל כי אין כסף. אבל גם אם הם לא מבינים, אז מה עושה הקב"ה? האנטישמיות פושה מאד מאד עכשיו בכל העולם כולו, משהו מפחיד ביותר, מאות מיליונים של מוסלמים ואחרים נגד יהודים, ויש הפגנות ענק בכל העולם, בטלויזיה הישראלית לא מראים לכם כי לא רוצים להפחיד אתכם, וגם לא אכפת להם כל כך מהיהדות בגולה, אכפת להם מהישראלים לא כל כך מהיהודים, למרות שזו נקראת בסוגריים מדינת היהודים, אבל תמיד כשיש אירועים בחו"ל אז נהרג ישראלי או לא נהרג ישראלי, לא שמעתי מעולם נהרגו יהודים או לא נהרגו יהודים, רק ישראלים או לא ישראלים, אם זה נוגע לישראל מדברים, סתם יהודים זה לא קשור. אבל מכל מקום, המצב קשה ביותר, ויש עוד נתון דמוגרפי מדהים מפחיד מפחיד מפחיד, שמסביר שלא יתכן שזה ימשיך ככה, והקב"ה רוצה שנתעורר שנבקש גאולה. הקב"ה רוצה שנבקש גאולה, אם נבקש ברצינות הוא יגאל אותנו, אבל אם אנחנו לא מבקשים ולא רוצים אז מה הוא יעשה? הוא יגאל אותנו? מה יגאל? אף אחד לא מוכן לקבל אותו, אתה לא מזמין אורח אתה רוצה שהוא יבוא? הוא מחכה שתזמין אותו הוא יבוא אליך לשבת, אתה לא מזמין אותו למה שהוא יבוא, מה יבוא ידפוק בדלת יגיד שלום אני פה, באתי עם הג'עלה, איזה מן דבר? תזמין - יבוא. הקב"ה מחכה אלפיים שנה שנזמין אותו. אלפיים שנה אנחנו בגלות, מבקש שיזמין אותו, אף אחד לא מזמין אותו. אומרים אמנם פסוקים, אומרים כל מיני דברים, לישועתך קוינו ה', אומרים, אבל לא מתכוונים, אומרים בשביל לגמור את התפילה וללכת לעבודה, לא מתכוונים ברצינות, גם אם היו אומרים לנו שהוא יבוא מחר היינו נכנסים ללחץ, רגע עוד לא גמרנו את העסק, יש לי פגישות, יש לי עוד דברים. אז אנחנו לא מחכים, אם אנחנו לא מחכים אז הקב"ה מזרז אותנו שנבין שהוא כבר לא יכול להמתין, כי יש שני מצבים, יש גאולה בבחינת אחישנה - שאנחנו נחיש את הגאולה, ויש גאולה בעיתה שאי אפשר לעבור את העת, אז אם אנחנו לא מחישים מגיע התאריך של בעיתה, והקב"ה לא רוצה שניתפס במצב שאנחנו לא מוכנים, לכן הוא עושה כל מיני דברים בעולם שנבין שאנחנו - החבל מתהדק סביב צוארנו, שנתעורר ונבין, כי אם ישראל עושים תשובה מיד הם נגאלים, אומרת הגמרא, ואם לא - מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאחמדניג'ד, שאומר להשמיד להרוג את כל היהודים, וצפון קוראה עוזרת לו, והיא משלחת טילים מהבקר עד הערב, והיא לא פוחדת מארה"ב ומצפצפת על העולם, יושב שם דיקטטור ועושה מה שהוא רוצה, יושב דיקטטור נוסף אחמאדי ועושה מה שהוא רוצה, עוד אחד אסאד עושה מה שהוא רוצה, ועוד פה וחמאס מה שהם רוצים, וכל אלה זה בעצם איראן אחת. והכל מטרה אחת, ויש הוגו צ'אבס נשיא ונצואלה שעוזר לאיראנים לשבור את הסגר שעליהם, בקיצור המצב לא טוב. מה זה לא טוב? שש אניות מלחמה עכשיו של האיראנים מגיעים לנמל עדן, ועוד אניות מלחמה רוסיות גם כן מגיעות, וכן הלאה, והכל הולך ומתהדק, מתכוננים למלחמה, ואנחנו יושבים פנאן בראש העין, רודקה גת מדע חדשות, טמבלויזיה תכניות, אינטרנט וזהו. כשתגיע האזעקה לא יבינו בכלל מה קרה, עוד פעם התקלקל להם הצופרים? אבל זה יהיה כבר אמיתי, זה יהיה אמיתי, וכל הארץ מכוסה, זה לא צפון ודרום, זה כל הארץ מכוסה עם קלודינג ראש העין סיטי, עם קלודינג. אז תהיו מוכנים כי אני מתריע ואולי פעם אחרונה בראש העין, אז תהיו מוכנים.

עכשיו אני אתן לכם נתונים מפחידים, כי עכשיו אי אפשר לדבר מעדנות, הנה הוא בורח, לאן אתה בורח? יהודים יקרים, אני אראה לכם את זה בסרט אבל בסרט הכיתוביות לא כל כך מוצלחמות, לכן אני מקריא לכם בהטעמה בשביל שתבינו על מה אני מדבר.

העולם משתנה, התרבות הגלובאלית שילדינו יורשים תהיה שונה מאד ממה שהיא כיום, אתם עומדים להיווכח בסרט שנקרין תיכף בדיווח על הדמוגרפיה המשתנה בעולם. על פי מחקרים בכדי שהתרבות תצליח לשמר את עצמה מעבר ל-25 שנה, שיעור הילודה הנצרך הינו 2.11 ילד למשפחה. ז"א כל אוכלוסיה שהיא מביאה לפחות בממוצע שני ילדים בקצת, בממוצע, תשמר את עצמה בעשרים וחמש שנה הקרובה, כל מי שתפחת מהכמות הזאת תתאדה. בכל שיעור הנמוך מזה, התרבות תשקע, תרבות העולם לא הצליחה להפוך שיעור ילודה של 1.9 מעולם ושיעור של 1.3 הינו בלתי הפיך. ז"א מנסיון העבר של העולם אם היתה תרבות כלשהי שהילודה היתה 1.9 הם לא הצליחו להפוך את השיעור הזה לטובה שיהיה יותר, אבל שיעור של 1.3 בלתי הפיך, גמרנו, אותה אוכלוסיה לא תהיה בעולם יותר. למה? כיון שייקח בין 80 ל-100 שנה כדי לתקן את עצמו ואין שום מודל כלכלי שיכול להחזיק תרבות במשך זמן זה. במילים אחרות, אם יש שני זוגות, ולכל אחד יש ילד אחד מספר הילדים הינו חצי ממספר ההורים, אם לילדים האלה גם יהיה ילד אחד אז יהיה רק נכד אחד לארבע סבים, אם רק מיליון ילדים נולדים ב-2006 יהיה קשה ששני מיליון מבוגרים ייכנסו לשוק העבודה עשר שנה לאחר מכן ב-2026 כשהאוכלוסייה מתכווצת, גם התרבות עושה זאת. שימו לב לנתונים הבאים:

ב2007 שיעור הילודה בארצות הבאות הוא כדלהלן: בצרפת היה 1.8, כולם פחות מהשיעור להתקיים. אנגליה 1.6 יוון 1.3, גרמניה 1.3 איטליה 1.2 ספרד 1.1 לאורך כל האיחוד האירופי ב-31 מדינות, שיעור הילודה הינו רק 1.38, המספרים ההיסטוריים אומרים לנו שמספרים אלו הם בלתי הפיכים. בעוד מספר שנים, אירופה איך שאנו מכירים אותה, תחדל להתקיים.

אבל סך אוכלוסיית אירופה אינה פוחתת, למה?

כי יש הגירה. הגירה מוסלמית. מכל גידול האוכלוסין באירופה מ-1990, 90% היה הגירה מוסלמית. לדוגמא: צרפת יש בה 1.8 ילדים למשפחה, אבל מוסלמים: 8.1. בדרום צרפת, האזור עם הצפיפות של הכנסיות הקתוליות הגבוה בעולם, יש כיום יותר מסגדים מאשר כנסיות, 30% מהילדים מתחת לגיל 20 הינם מוסלמים. בערים הגדולות כמו ניס, מרסיי ופאריס מספר זה עלה ל-45%. ב-2027 1 מכל 5 צרפתיים יהיה מוסלמי, ב-39 שנים הבאות צרפת תהיה מדינה אסלאמית. שמעתם? ב-30 השנים האחרונות האוכלוסייה האסלאמית באנגליה צמחה מ-82,000 ל-2.5 מיליון הכפילה את עצמה ב-30 פעם. יש באנגליה למעלה מ-1000 מסגדים, הרבה יותר מהכנסיות לשעבר.

בהולנד, 50% מהתינוקות שנולדים מוסלמים, וב-15 שנים בלבד חצי מאוכלוסיית הולנד תהיה מוסלמית. ברוסיה יש מעל 23 מיליון מוסלמים, כלומר, 1 מכל 5 רוסים מוסלמי. אתם מתארים לכם רוסיה איסלאמית? 40% מהצבא ברוסיה יהיה איסלאמי תוך מספר קצר. כיום בבלגיה 25% מהאוכלוסיה ו-50% מכלל התינוקות שנולדים מוסלמים, על פי ממשלת בלגיה, שליש מכל ילדי אירופה ייוולדו במשפחה מוסלמית ב-2025. זה רק 17 שנים מהיום.

הממשל הגרמני הראשון שדיבר בפומבי על הנושא הזה מסר הודעה לאחרונה: "לא ניתן לעצור את הנפילה באוכלוסיה הגרמנית, הנפילה הספירלית כלפי מטה היא בלתי הפיכה גרמניה תהיה מדינה מוסלמית ב-2050". עוד 41 שנה כל גרמניה מוסלמית.

שליט לוב מועמר קדאפי אמר "יש סימנים שאללה יתן ניצחון לאסלאם באירופה. ללא חרב, ללא נשק, ללא כיבוש. איננו צריכים מחבלים ומתאבדים. 50 מיליון המוסלמים יהפכו את אירופה ליבשת מוסלמית תוך עשרות שנים. יש כיום 52 מיליון מוסלמים באירופה. הממשל הגרמני אמר שמספר זה יוכפל תוך 20 שנה ל-104 מיליון. בקנדה שיעור הילודה הינו 1.6 הרבה מתחת לנדרש כדי לשמר תרבות, והאיסלאם הוא הדת שצומחת יותר. בארה"ב, שיעור הילודה בקרב האמריקאים הוא 1.6, אם מחשיבים גם את ההגירה האיספאנית השיעור מגיע ל-2.11 בקושי המינימום הנדרש לשמירת התרבות. ב-1970 היו באמריקה 100,000 מוסלמים כיום יש למעלה 9 מיליון. העולם משתנה. הגיע הזמן להתעורר.

האיום אינו רק דמוגרפי

מאות מיליונים של מוסלמים בכל העולם מוכנים לתקוף יעדים מערביים בכלל וישראלים ויהודים בפרט. בסרט שנראה לכם תיכף תראו את המשטרה בורחת מהמון מוסלמי והם צועקים להם רוצו פחדנים, רוצו.

והם מוכנים לכל.

מוסנופה מרי מבכירי החיזבאללה בדרום אמריקה: אתם יודעים, בדרום אמריקה יש עשרות אלפי מתאבדים שמוכנים להפציץ את אמריקה ברגע שיהיה איום על איראן, וזה ציטוט מדבריו: אתם תראו מה יהיה כאן בפרגואי, בארה"ב יש המון מוסלמים, גם בקנדה. אם יזרקו פצצה אחת על איראן אתם תראו, העולם כולו יישרף, מגיעה ההוראה, וכל המוסלמים בכל העולם כולם ישימו עליהם פצצות, בכל העולם. אם מישהו יזרוק פצצה אחת על איראן הם יפוצצו את העולם.

זה ההכנות לחגיגות, רבותי, למלחמה שתהיה בצפון עוד מעט, העולם הולך לבעור אם אתם לא מבינים, וה יכול להתגלגל למלחמת גוג ומגוג. וכמו שאנחנו רואים שהמלחמה תהיה בסוף על ירושלים כמו שכתוב בנביא זכריה, וכמו שהזהרנו תמיד, אובמה חוסיין מתכוון להציע את ירושלים שתהיה בינלאומית, הפפא שהיה פה עכשיו אמר שמדינת ישראל שייכת לשני עמים ולשלש דתות, בבריטניה אומרים שירושלים היא בינלאומית, וכולם מדברים עכשיו על ירושלים והמלחמה בסוף תהיה על ירושלים. אז הנה אמרתי לכם את החדשות בקצרה, זה רק המשך למה שאני אומר בשנים האחרונות, והיום זה רק לעינינו, עיני עינק מהבקר כמו שאומרים.

אז לכן שימו לב, יהודים יקרים, לסרט שאתם צופים כרגע, שיהיה לכם גם התחושה ואחרי זה אני אסביר לכם מה עושים. בבקשה.

העולם משתנה

התרבות הגלובאלית שילדינו יורשים תהיה שונה מאד ממה שהיא כיום, אתם עומדים להיווכח לדיווח על הדמוגרפיה המשתנה בעולם. על פי מחקרים בכדי שהתרבות תצליח לשמר את עצמה מעבר ל-25 שנה שיעור הילודה הנצרך הינו 2.11 ילד למשפחה, בכל שיעור הנמוך מזה, התרבות תשקע, הסטורית, אף תרבות מעולם לא הצליחה להפוך שיעור ילודה של 1.9 שיעור של 1.3 הינו בלתי הפיך כי ייקח בין 80 ל-100 שנים כדי לתקן את עצמו ואין שום מודל כלכלי שיכול להחזיק תרבות במשך זמן זה. במילים אחרות, אם יש שני זוגות, ולכל אחד יש ילד אחד מספר הילדים הינו חצי ממספר ההורים, אם לילדים אלו גם יהיה ילד אחד אז יהיה רק נכד אחד כל ארבע סבים, אם רק מיליון ילדים נולדים ב-2006 יהיה קשה ששני מיליון מבוגרים ייכנסו לשוק העבודה ב2026 כשהאוכלוסייה מתכווצת, גם התרבות עושה זאת.

ב2007 שיעור הילודה בצרפת היה 1.8 באנגליה 1.6 ביוון 1.3, בגרמניה 1.3 באיטליה 1.2 בספרד 1.1 לאורך כל האיחוד האירופאי ב-31 מדינות, שיעור הילודה הינו רק 1.38, המספרים ההיסטוריים אומרים לנו שמספרים אלו הם בלתי הפיכים. בעוד מספר שנים, אירופה איך שאנו  מכירים אותה, תחדל להתקיים.

אבל סך אוכלוסיית אירופה אינה פוחתת, למה?

הגירה. הגירה מוסלמית. מכל גידול האוכלוסין באירופה מ-1990, 90% היה הגירה מוסלמית. צרפת 1.8 ילדים למשפחה, מוסלמים: 8.1 ילדים. בדרום צרפת, האזור עם צפיפות הכנסיות הקתוליות הגבוה בעולם, יש כיום יותר מסגדים מאשר כנסיות, 30% מהילדים מתחת לגיל 20 הינם מוסלמים. בערים הגדולות כמו ניס, מרסיי ופאריס מספר זה עלה ל-45%. ב-2027 1 מכל 5 צרפתיים יהיה מוסלמי, ב-39 שנים בלבד. צרפת תהיה מדינה אסלאמית. ב-30 השנים האחרונות האוכלוסייה האסלאמית באנגליה צמחה מ-82,000 ל-2.5 מיליון הכפילה את עצמה 30 פעמים. יש מעל 1000 מסגדים, הרבה מהם כנסיות לשעבר.

בהולנד, 50% מהתינוקות שנולדים הם מוסלמים, וב-15 שנים בלבד חצי מאוכלוסיית הולנד תהיה מוסלמית. ברוסיה יש מעל 23 מיליון מוסלמים, כלומר, 1 מכל 5 רוסים. 4 בצבא רוסיה תהיה אסלאמית תוך מספר קצר של שנים 40% מצבא רוסיה תהיה אסלאמית תוך מספר קצר של שנים. כיום בבלגיה 25% מהאוכלוסיה ו-50% מכלל התינוקות שנולדים הם מוסלמים, על פי ממשלת בלגיה, שליש מכלל ילדי אירופה יוולדו במשפחה מוסלמית ב-2025. זה רק 17 שנים מהיום.

הממשל הגרמני הראשון שדיבר בפומבי על נושא זה מסר הודעה לאחרונה: "הניפלה הספרלית כלפי מטה היא בלתי הפיכה גרמניה תהיה מדינה מוסלמית ב-2050".

שליט לוב מועמד קדאפי אמר "יש סממנים שאללה יתן ניצחון לאסלאם באירופה. ללא חרב, ללא נשק, ללא כיבוש. איננו צריכים מחבלים ומתאבדים. 50 מיליון מוסלמים יהפכו את אירופה ליבשת מוסלמית תוך עשרות שנים. יש כיום 52 מיליון מוסלמים באירופה. הממשלה גרמני אמר שמספר זה יוכפל תוך 20 שנה ל-104 מיליון. קרוב לבית המספרים מספרים סיפור דומה. כיום שיעור הילודה בקנדה הינו 1.6 הרבה מתחת לנדרש כדי לשמר התרבות. והאיסלאם הוא הדת שיותר צומח. בין 2001 ל-2006 האוכלוסיה בקנדה גדלה 1.6 מיליון מתוכן 1.2 מהגירה. בארה"ב, שיעור הילודה בקרב האמריקאים הינו 1.6, אם מחשיבים את ההגירה הלטינית השיעור מגיע ל-2.11 בקושי המינימום הנדרש לשמירת התרבות. ב-1970 היו באמריקה 100,000 מוסלמים כיום יש מעל 9 מיליון. העולם משתנה. הגיע הזמן להתעורר.

האיום אינו רק דמוגרפי

מאות מליונים של מוסלמים בכל העולם מוכנים לתקוף יעדים מערביים ובכלל וישראלים ויהודים בפרט.

הם מוכנים...

מוסנופה מרי מבכירי החיזבאללה בדרום אמריקה: אתם תראו מה יהיה כאן בפרגואי, בארה"ב יש המון מוסלים, גם בקנדה אם יזרקו פצצה אחת על איראן אתם תראו, העולם כולו יישרף, מגיעה ההוראה, וכל המוסלמים בכל העולם כולם ישימו עליהם פצצות, בכל העולם. אם מישהו יזרוק פצצה אחת על איראן.

 

כן רבותי, זה דוגמא למה שהולך להיות, ואתם יודעים שהקב"ה הבטיח לנו לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, יש לנו הבטחה שאנחנו נגיע לגאולה ושעם ישראל ישלוט בכיפת העולם. לפי הנתונים האלה זה לא מסתדר, נכון? אבל זה כן מסתדר, שתהיה גוג ומגוג שני שליש מהעולם ימותו, ארבע מיליארד בני אדם, וזה לא רחוק, אז צריך להבין שזה מסתדר ועוד איך. אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים לדעת מה לעשות.

לפני שאני מסביר מה אנחנו עושים הבטחתי שאני אקריא את כתב ידו של המנוח הרב הגאון רבי יהודה שפירא זצ"ל שהיה נשיא ארגון שופר שהחזיר למעלה מחצי מיליון יהודים בתשובה. וזכותו של הצדיק הזאת עמדה לנו למעלה מעשרים שנה, תשמעו מה הוא כותב על השבט התימני:

השבט התימני היה אחד השבטים המובחרים והיפים בין שבטי ישראל. מצד אחד בעל אמונה חזקה, תום ויושר, מלא גאוה יהודית, ומצד שני פיקח ובעל שכל. רובם ככולם נהנים מיגיע כפיהם שמחים בחלקם ואין רודפים אחרי תענוגי העולם הזה המדומה. את העונג והאושר היו מוצאים בחיים הרוחניים שלהם.

אנחנו גרנו בימי הנעורים בעיר העתיקה בירושלים ולעולם לא אשכח את הנעימות וההתלהבות של השבת שלהם, איך היו מתאספים שעה לפני כנסת השבת וקוראים ביחד בנעריהם ובזקניהם את שיר השירים וקבלת שבת בנעימה וברגשי קודש. ובאשמורת הבוקר, שעתיים לפני הבוקר, נתמלא כל החלל בזמירותיהם והתפילות הנעימות.

והנה לפני ארבעים שנה כשפתחו שערי ארצנו, באו רובם ככולם בהתלהבות קודש ועלו לארץ. הם לא ברחו מפני פוגרומים ובלית ברירה, אלא מתוך חיבת הארץ להתיישב בה ולעבוד בה את האלקים. איזה מראה קודש נגלה בעלייתם, ביד אחת מחזיקים את שק המטלטלים שלהם שעל הכתף, וביד השניה שתילים של אתרוג שהיו בטוחים שאינו מורכב, כי שמעו שבארץ יש מורכבים, וכשירדו מהאוירון השתטחו לארץ ונשקו עפרה, עלייתם היתה עלית קודש, עליהם אני קורא הכתוב כה אמר ה' וכו'.

והנה לדאבוננו ובעוונותינו לא יצא כמו שחשבו. החילונים השתלטו עליהם ועל נפש ילדיהם ובאכזריות שאין כמוה פיזרו אותם במקומות שהם רצו, הפרידו ילדים מאבות וכפו אותם לעבור על הדת. ואמנם היה מלחמה קשה אתם, מה שלא היה עם שבטים אחרים, כי התימני היה פיקח ובעל אמונה חזקה, ניחן במעלה של עם ישראל של עם קשה עורף, שפירשו כבר הראשונים דהיינו הם לא פונים עורף ובורחים אלא עומדים במערכה. אבל המציאות והכלים של המשתלטים עליהם היו יותר חזקים, וכך הצליחו להפריד בנים מאבות ולהחריב את כרם התימנים, מלבד יחידים מוצלים מאש.

ובדרך הטבע היה נראה שהדבר אבוד, כי התימני מעלתו היא גם חסרונו כי הוא קשה עורף גם למצבו של היום, ואלו העוסקים בחזרה בתשובה, יודעים שהאגוז הכי קשה הוא דוקא התימני כי אי אפשר להזיז אותו מעמדתו.

והנה קרה לפנינו הפלא הגדול, שקם איש בעל נשמה גדולה מלא אש דת ובעל מסירות נפש הפועל ימים ולילות לשמה, הוא בעצמו הוא המופת הכי גדול לקיומו של עם ישראל לא ע"י השפעה מן החוץ מצא את דרך התורה אלא מעצמו בסיעתא דשמיא ממש  ניסית והשגחה גלויה, וכבר זכה להחזיר מאות יהודים לדת, ואין לי ספק שאם יתנו לו את העזרה הכספית שהמפעל הזה זקוק, כי כל בעל תשובה מביא איתו בעיות גשמיות, ברוחו הגדולה הוא מסוגל להחזיר לדת אלפים ואולי רבבות. ואני שואל מי יכול לעמוד בצד במצב זה, הבו לו העזרה ותנו לו יד ויהיה חלקכם עמו, ויקויים בכם את אשר נשבענו על הר גריזים "ברוך אשר יקים לנו את דברי התורה הזאת".

אלה דבריו שלה רב הגאון שנתן את המכתב לפני למעלה מ-15 שנה בתחילת הדרך, שהיה צריך להיות דינר ערב התרמה בארה"ב, וזה היה המכתב שהוא כתב למתאספים שם. מכל מקום, ראינו את ההחשבה והחשיבות שלו לשבט התימני המפואר שהגיע שמור יותר מכל שבטי ישראל, אבל כמו שבעקשנות הוא שמר אלפיים שנה, הוא מתעקש גם עכשיו אחרי שהשתנה לרעה בחלקו, אני לא רוצה להגיד איזה חלק הגדול או הקטן, שומר על הדרך שהוא תקוע בה כעת, וקשה מאד להזיז אותו. אמנם אני רואה ב"ה שכיום כמעט ואין הבדל בין השבט התימני לשבטי ישראל האחרים, וכולם מתעוררים, ויש התעוררות מן השמים, לכן אני רוצה לומר לכם שבסיעתא דשמיא כמו שאומר הרב הגאון המנוח, בהשגחה ניסית הקב"ה עזר לנו, עוזר ויעזור שנוכל להשלים את המשימה ולהביא לגאולתם של עם ישראל. ואני רוצה להראות לכם קטע, אחד מיני רבים בתקופה האחרונה, מה אני עושה עם ציבור ברחבי הארץ. בואו תראו, נתניה לדוגמא.

עם ישראל רוצים את הגאולה, אתם לא יודעים מה אני רואה כל ערב בכל רחבי הארץ וזה לא משנה איזה אוכלוסיה. אינטליגנטים, עממיים, אשכנזים ספרדים תימנים, כל הארץ זה ככה, כל ערב זה ככה. מי שלא רואה שידורים ישירים, כל ערב יש שידור ישיר, כרגע צופים בנו שלושים אלף איש באינטרנט בשידור חי, מחר זה שידור חוזר. באתר שופר. נט יש כל הזמן את כל השידורים. אם אתם רוצים לראות איזה מהפך יש בעם ישראל ערב ערב תכנסו ותראו, אבל אז אתם תשתוממו, לא תבינו אפילו, אתם ישנים, אתם לא ערים, אם הייתם ערים הייתם פועלים. מה אפשר לפעול? אני אגיד לכם. איך מתמודדים מול הסכנות והמלחמות הצפויות וכל הצרות? אתם יודעים מה עושים? מול חמאס וחיזבאללה גם איראן ונסראללה ובן לאדן ואבו עמר ופלשתין וכל השאר, מה עושים, אתם יודעים מה עושים? יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת, השתמשו בה אבותינו וניצחו בה את כל אויבינו. מה השיטה? התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. השלום בוא יבוא רק לאחר גוג ומגוג, טילים רבים ופצצת אטום יפלו עלינו מכל מקום. מה נעשה לא להפגע מכל מרעין בישין ורע? נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים. אם נעשה מיליון בעלי תשובה תוך שנה שכל אחד יקח על עצמו להחזיר יהודי אחד בתשובה, אנחנו  נגאלים בשנה הבאה. נגאלים פשוטו כמשמעו כמו שאני אומר לכם.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע, ומול הצועקים אלה ווקבר שמע ישראל ה' אחד, אנחנו עם שמע ישראל ה' אחד ננצח. אני עכשיו מבקש מכם, מרגע זה עד שיגמר השיר, מחיאות כפיים חזקות אבל שהידיים שלכם יהיו אדומות ובזכות זה תכוונו שאנחנו מוחאים כפיים ומוחקים את כל המרעין בישין וכל המקטרגים לעם ישראל וכל המחבלים כרות יכרתון. מוכנים? קדימה.

 

איטבאח על יהוד

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר,

יש לנו היסטוריה מנצחת

בתנ"ך היא כבר מונחת

השתמשו בה אבותינו

ונצחו בה את כל אויבינו

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

התשובה של כל אחד היא מכה לכל אחד ג'האד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג.

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

מבצע מיליון חוזרים בתשובה. כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע

מול הצועקים אלה וואקבר

שמע ישראל ה' אחד.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

 

שיר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

 

כשאנחנו מתאחדים עם ישראל כתוב, אתם ניצבים היום כולכם, כשאנחנו כולכם ניצבים, לא יכולים לכופף אותנו, אם אנחנו באחדות גמורה ורוצים להביא גאולה לעם ישראל ומבקשים את אדוננו אבינו מלכנו, הוא יבוא אלינו. "שובו אלי ואשובה אליכם" אומר ה'. מה עושים בשביל שנגמור את זה מהר ונספיק להביא את הגאולה? טרחתי ויגעתי שנים רבות איך להגדיל את האפשרות להפיץ את דבר ה' ברבים בנקל ובהזדמן. יש גויים רבים בעולם שחושבים על כסף, אנחנו חושבים על מצוות וזה מתחבר טוב. הם לוקחים את הכסף ואנחנו עושים את המצוות.סינים עובדים בלי סוף, בדולר ליום, שתי דולר ליום, זה עשירים כבר. ומייצרים לכל העולם מכוניות, חידושים, טכנולוגיות, הכל. אבל יש גם סינים שטורחים בשביל העם היהודי בלי לדעת, אתם רואים פה על היד שלי רצועה. הרצועה הזאת נקראת דיסק און קי, זה רצועה שיש בה התקן USB שנכנס למחשב שמונה ג'יגה, הנה אני פותח את זה, רואים? זה נכנס USB בתוך המחשב, יש בפנים תשעה סרטים, 18 הרצאות ותשעה שירים בשלוש ג'יגה, חמש ג'יגה פנוי, אפשר להכניס בתוך החלק הריק מיליון ספרים. אפשר להכנס לאתר שופר. נט ולהוריד סרטים מתוך 1500 סרטים. למה עשינו את זה בזה? זה נקרא שחרורון, אם אתה נתקל באדם שהוא חלילה עומד להכנס לגיהינום ואתה רוצה להציל אותו, אז אתה מביא לו את השחרורון ומשחרר אותו, כי אם הוא רואה את הסרטים שיש בפנים הוא משתחרר מיצרו הרע. זה ערכת מגן דוד אדום של ארגון שופר, נתקלת באדם שהוא מת רוחנית אתה יכול להחיות את המתים. אז זה זה. אבל לא הסתפקנו בזה, ועשינו אנציקלופדיה שאין בכל העולם כולו, אנציקלופדיה אינטראקטיבית. מה זה אומר? שמונה שנים טרחנו ויגענו להכין תוכנה שהתכנה הזאת זה מנוע חיפוש שיודע לקחת טקסטים ולקחת סרטים ולחבר אותם ביחד לשאלה שאתה שואל. לקחנו 82 סרטים שלי, הכי טובים שעונים על הכי הרבה שאלות שנשאלתי בשלושים שנה האחרונות. כתבנו מלל של כולם, חתכנו את זה פיסות פיסות לפי נושאים תת  נושאים ותת תת תת תת נושאים, זה הנושאים שאתם רואים לדוגמא, כשלוחצים על אחד רואים עוד את כל החלוקה של כל קלטת וקלטת, אתם רואים זה מקטעים נקרא, וכל מקטע כזה זה סרט שהוא תשובה לשאלה. אם אתה שואל אותי שאלה נגיד בנושא, האם אדם בא מן הקוף או לא, אתה כותב קוף מביא לך את התשובות אתה לוחץ ואני עונה לך תשובה. אתה רוצה לדעת מה בענין שבת? לוחץ שבת ומקבל תשובות לוחץ טיק ואני עונה לך תשובה. אתה רוצה לדעת נשמה, כותב נשמה יוצא תשובות, טיק ועוד פעם אני עונה לך תשובה. כל שאלה תשובה, 1727 מקטעים כאלה של סרטים שעונים על תשובות.

אני אראה לכם שלוש דוגמאות, בשביל שתבינו מה זה האנציקלופדיה ומה היא יכולה לעשות, עד היום ה' זיכה אותנו ובמשך תקופה של כחודש ימים העפנו כמה אלפי אנציקלופדיות בכל ערב וערב, למה? משום שכשאנשים מבינים מה זה עושה ואיך זה עובד וכמה זה עולה, חוטפים ולא נשאר. ולא נשאר. אז שימו לב, מה קורה אם לראש העין מגיע אדם צפונבוני שאומר אני  מוכן לחזור בתשובה רק תשכנע אותי שאני לא קוף, מה אתה עונה לו? בבקשה.

 

ובכן יהודים יקרים, האנציקלופדיה הזאת מכילה 1727 סרטונים שהם תשובות לשאלות. היא היתה אמורה לעלות אלף דולר, בשביל לכסות את ההוצאות, כיון שהפיתוח של התכנה עלה למעלה מחצי מיליון שקלים, והחומר שנמצא בכל אנציקלופדיה כזאת זה למעלה מ-5000 שקל, אבל לעילוי נשמת מורי ורבי הרב הגאון רבי יהודה שפירא זצ"ל, החלטנו לעשות נחת רוח בשמים ושילמד עלינו סנגוריה למעלה שנוכל להמשיך ולהתמיד עד שנזכה לראות כולנו בגאולה השלמה, להביא את האפשרות שכל אחד יוכל לקחת אנציקלופדיה ולהשתמש בה להרבות דעת בקרב היהודים לעשות חוגי בית, לעורר אנשים, ולהזמין אותם על מנת שישאלו שאלות לכתוב את השאלה ולקבל את התשובה בסרט. מבצע לעילוי נשמתו מאה שקלים בלבד. למי שרוצה את האנציקלופדיה בשביל להציל יהודים, גם הדיסק און קי שעל היד שלי יש בו חומר למעלה מאלף שקל, העלות של הדיסק און קי בחנות עולה יותר ממאה שקלים, זה עולה מאה שקלים כולל כל החומר וההצלה. אז אלה שרוצים לזכות הערב, מי שמקרב, למדנו בדרשה, מי שמקרב לקב"ה הקב"ה מקרבו אליו. "והיו לי הלויים" מי רוצה שיקרא שמו אצל הקב"ה "והיו לי"? אלה שלוקחים אנציקלופדיות ורוצים להחזיר יהודים בתשובה ומקיימים בזה גם מצות תוכחה ולמחות באלה שלא מקיימים את התורה. הזדמנות לתושבי ראש העין הערב, מי שרוצה ישלוף מאה שקלים מהארנק, ירים את היד יתנו לו אנציקלופדיה ואו שחרורון ובעז"ה נמשיך מיד לאחר מכן, בבקשה לרים את היד, ולקבל בזריזות, הכמות מוגבלת שלא תצטערו אח"כ שלא קיבלתם.

 

אנחנו ממשיכים, לפני ההפתעות דהפתעות אני רוצה לשאול מי יש לו שאלה בערב זה שרוצה לשאול, הנה הבחור פה בשחור אם אפשר למסור לו את המיקרופון.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. יש לי מספר שאלות, אני לא רוצה להטריח את הציבור, שתי שאלות רק עיקריות שיש לי. אחד: השאלה הראשונה, זה אמרת גם לפי הדרשה שלך, אני קושר אותה לדרשה שלך בהתחלה, זה שה' ברא את העולם בה', למה היה צריך בכלל להגיד את הה' הזה ולא יכל לברות את זה בכח המחשבה אפילו בלי להתאמץ בכלל. ומה היה לפני זה? השאלה העיקרית שבאתי זה מה היה לפני זה, לפני שהוא ברא את העולם, מה הוא עשה לפני זה? היה עולם לפני זה קודם, כמה זמן לא ברור לי גם מה היה לפני כן. והשאלה השניה למה יש את המוות, למה אין כפרה על המוות, אז הוא אומר שגם אם היתה בניית בית המקדש השני, העונש של המוות לא ברור לי למה אין כפרה עליו ולמה צריך אותו, כאילו היה את החטא הראשון הבנתי, עשה איזה משהו מסויים, זה כמו שאני יש לי אני אבא לשני ילדים ב"ה, ואת העונש הזה נראה לי כבד מידי בשביל לתת מוות. יש עונשים אחרים בשביל זה, למה צריך את המוות הזה ולמה אין כפרה עליו, או בגאולה הבאה כן יהיה כפרה עליו, אני לא יודע כאילו, שלא יהיה את העונש מוות, כאילו אני לא רואה אבא או מישהו שעושה את זה בעונש הקשה ביותר שאפשר להעניש את הייצור שבראת, למה לא להפסיק את העונש הזה לגמרי, שלא יהיה מוות בעולם?

הרב: טוב, תודה רבה על שתי השאלות, והתשובות הן כדלהלן: הקב"ה ברא את העולם באותיות, יש ספר יצירה שחיבר אותו אברהם אבינו שזה סוד האותיות כ"ב אותיות ומנצפ"ך אותיות שהקב"ה נתן לעם ישראל ובהם נברא העולם, אם זה היה במחשבה אז אי אפשר היה לצרף צירופי אותיות ודברים כאלה ולפעול איתם משהו. התורה כולה היא צירופי אותיות צירופי שמותיו הקדושים של הקב"ה. כמו שאומר הרמב"ן, בהקדמה שלו לספר שמות, שלמעשה כל התורה היא שמותיו של הקב"ה. ז"א אם אתה מוריד כרגע את הניקוד ומוריד את הרווחים בין המילים אז הוא אומר שכל זה צירופי, שכאילו זה רצף של אותיות שכולם זה שמות של הקב"ה. מי שיודע את סוד האותיות האלה יכול לברוא שמים וארץ ויכול לעשות את כל מה שהוא רוצה בעולם. ובספר יצירה אפשר לברוא גולם, אפשר לברוא דברים, אפשר למחוק דברים, לפרק דברים, אפשר להעביר את הים ממערב למזרח אפשר לעשות הכל. זה סוד האותיות ולכן נברא העולם באותיות דווקא.

לגבי המוות - מוות זה לא דבר שלילי.

ש. לפני זה כבוד הרב, לגבי מה היה לפני זה

הרב: מה היה לפני כן, לפני כן היה ה' לבדו, לפי מה שכתוב לנו במדרשים בזוה"ק היו תתקע"ה דורות קודמים לבריאת העולם שהקב"ה מחה אותם, יש אומרים שהיו במציאות, יש אומרים שבמחשבה, והם היו הכנה מתוך החורבן יצא האור ככה גם תבוא הגאולה מתוך החורבן שעומד להיות בגוג ומגוג יבוא האור הגדול ויבנה בית שלישי. יש בזה ענין למה היה צריך קודם ואח"כ וכו' וכו', יש לזה הסבר עפ"י הקבלה אבל צריך להכנס לזה עם הרבה הקדמות בשביל להגיע לתוצאה.

לגבי המוות, מוות זה לא דבר שלילי. מוות זה התיקון לחטא, הקב"ה אמר לאדם הראשון ביום אכולך ממנו מות תמות, זה יהיה התיקון שלך. מה התיקון? כשאדם עושה חטא החטא נדבק בו ובנשמתו, בגוף ובנשמה. כדי למחות את רושם החטא מן האדם ושיהיה מתוקן, אז הוא עובר תהליך של מוות. מה זה מוות? הפרדות של הנשמה מן הגוף, הגוף נטמן באדמה והנשמה עולה למעלה. הגוף כשהוא מתפרק באדמה אז רושם החטא לא נשאר בו. הנשמה עוברת צירוף אחר צירוף בגיהינום אם היא לא ניקתה את עצמה פה בתשובה, ואז היא מזדככת והיא שלמה אח"כ ונקיה בעולם העליון. בתחיית המתים הנשמה הנקיה תכנס לגוף נקי ויעמוד שוב בתחיית המתים במדרגה של אדם הראשון לפני החטא שלו.

עם ישראל במתן תורה הגיעו למדרגה הזאת שבטלו את המיתה מהם. אבל אח"כ הם חזרו ונכשלו בעגל כמו שהסברנו, ולכן זה חזר שוב. כשיבנה בית שלישי "ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים" ואז שוב יתבטל המוות, יאריכו ימים כאלף שנים, והכל יחזור למדרגה של אדם הראשון לפני החטא שזה יהיה בחינה מוקדמת לעולם הבא.

עולם הבא זה העולם החמישי והאחרון, שהוא העולם הנצחי והאין סופי. אז לכן מוות הוא לא עונש, אלא פרידה מהעולם הזה שהוא זמני בלאו הכי, וצריך להגיע לעולם שממנו באנו עם טנא מלא ביכורים. עם סל של מצוות שעשינו בימי חיינו כי לא ירדנו לפה לריק, לא לאכול לשתות ולישון, אלא באנו לפה לאסוף ולצבור זכויות שבשכרם נקבלם את העונג האמיתי לנצח נצחים.

ש. סליחה עוד משהו קטן, למה זה לא כמו שאתה אומר בהרצאות שלך, שאני רואה, זה כמו הוראות יצרן, ככל שהבן אדם עושה יותר מצוות אז הוא אמור להאריך יותר חיים, זה כמו שתעשה מכונת כביסה אתה תעשה לה לפי הוראות יצרן היא תאריך יותר חיים, לא תעשה דברים נכונים היא תתקלקל מהר. למה זה לא עובד בצורה כזאת?

הרב: אני אסביר, כי גם בהוראות יצרן יש משך שנים שהמכונה יכולה לחיות. גם המנוע באוטו יש לו מגבלה, גם רולס רויס, ז"א אומרים לך תשמע, המכונה הזאת יכולה לעבוד עד עשרים שנה אם תמלא את ההוראות. כתוב בתורה שבעים שמונים שנה ואם בגבורות וכו', אבל אנחנו רואים שגם זוכים היום יותר. רוב גדולי ישראל היום זוכים לאריכות ימים, 95, 100, 105, לא יאומן כי יסופר. אבל זה אם מאריכים ימים, זה כששומרים מצוות. אדם יכול גם לא לחצות את ימיו, כמו שכתוב רשעים לא יחצו ימיהם. אבל יום אחד צריך לצאת מפה, כי המטרה זה לא העולם הזה, העולם הזה זה ההכנה לעולם הבא. אנחנו כל כך מתאהבים בעולם הזה ששוכחים מה המטרה. לדוגמא עובר בבטן הוא חי הכי טוב שרק אפשר, לא חסר לו כלום, הוא אוכל את תמצית האוכל הטוב של אימו, הוא נמצא במזרן של מים, הוא שמור מכל צד והוא לומד מפי מלאך את כל התורה כולה, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, אין חיים יותר טובים מזה. איוב אמר - "מי יתנני כירחי קדם, כימי אלוה ישמרני, בהילו נרו על ראש" כשהוא היה תשעה ירחים בבטן. ז"א זה מצב טוב, אבל זה רק מצב הכנה ליציאה. אותו דבר העולם הזה זה רק הכנה ליציאה, ואנחנו צריכים פה להכין את עצמנו לקראת היציאה, יש מישהו שחושב שהוא לא הולך? כולם מתנהגים כמי שלא הולכים אבל יש מישהו שחושב שהוא לא הולך? אז למה הוא לא מכין?

ש. למה צריך לצאת אבל? למה אין עולם שאם אתה עושה לפי ההוראות יצרן, נתתי דוגמא למכונת כביסה זה משהו שביצירה בריאה משהו מוגבל יצר אותו, אז עשה לו זה, הקב"ה יכול להגיד כאילו אם אתה עושה לפי ההוראות יצרן שלי אתה חי לנצח. למה צריך להגביל אותו לצאת למשהו אחר ולא ל...

הרב: קודם כל אתה חי לנצח, תרגע. גם כשיצאת מבטן אמך וגם כשאתה פה וגם כשתמות, אתה חי לנצח. כי הנשמה חיה לנצח. הנשמה לא מתה, היא רק עוזבת מקום ועוברת מקום. יש אנשים שגרו בראש העין ועברו לרעננה, מה קרה מתו? עברו ממקום למקום, לא קרה כלום. התרעננו. אדם היה פה ועבר לעולם העליון זה הכל, הוא רק עבר מקום, זה אותה נשמה, זה אותו אדם, אותם מחשבות, אותן מידות, אותן זכויות, אותן עוונות, זה אותו אדם. הוא רק פשט את הבגד, את המלבוש, את הגוף שלו, ועלה למעלה זה הכל, הוא לא מת. מת זה שם שמתייחס לגוף שהוא דומם, נשמה לא מתה, לכן אומרים נפטר, עזב, לא מת. אז מה אתה מצטער? חוזרים לאבא. באת מאבא, חוזר לאבא. קודם באת ריק חוזר מלא. אם באת עם זכויות אשריך, באת עם עוונות יצטרכו להחזיר אותך בגלגול נוסף, ואז תצטרך להכנס עוד פעם למערכת של טיטולים, מוצץ, גן ילדים, בית ספר יסודי, ראש העין עוד פעם, וכן הלאה.

ש. תודה רבה

הרב: תהיה בריא.

 

ש. יש לי פה חבר שהוא קצת מתבייש לדבר ואני רוצה לשאול בשבילו את השאלה.

הרב: בבקשה

ש. אז הוא שואל למה אסור להדליק טלויזיה בשבת, ולמה אסור לנסוע באוטו בשבת, כי הרי טלויזיה אתה לא מבעיר אש או משהו, אז אתה יודע זה הכיוון של השאלה.

הרב: הבנתי, זה כמו אחד ששואל למה אסור לאכול חזיר בשבת? אסור לאכול חזיר בכלל, גם ביום חול, טמבלויזיה זה אסור כל ימות השנה, עם הבערה ובלי הבערה, הוא פשוט מבעיר את הנשמה. זה אחד. שתיים - טמבלויזיה אסור כי זה עובדין דחול, שבת היא קודש צריך לרומם את הנשמה, להתעסק בענינים רוחניים ולא גשמיים. וכל מעשים של חול שהם חול וטומאה וכו', ודאי שאין מקומם בשבת.

ש. הבנתי, ולגבי להבעיר בשבת

הרב: טמבלויזיה זה לא הבערה בשבת, אם הוא מדליק זה כן, אבל אם הוא לא מדליק נגיד הוא משאיר אותה מיום שישי הוא לא עובר על הבערה או הדלקה, אבל האיסור הוא לא רק מצד זה שהוא עושה מלאכה אם הוא מדליק בשבת, מכבה בשבת, שזה איסורים בפני עצמם, אלא עצם הטמבלויזיה אסורה כל ימות השנה, ודבר שני בשבת עוד יותר בגלל שזה מעשים דחול.

ש. ולגבי סיגריות כבוד הרב

הרב: סיגריות זה הבערה ממש. הוא פשוט מבעיר את הגחלים בגיהינום.

ש. תודה רבה

הרב: תהיה בריא

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

ש. אתה בחלק מהמקומות אתה מדבר הרבה על מידות,

הרב: נכון

ש. באחת הפעמים שמעתי אותך לגבי אחת המידות של לא תיקום ולא תיטור, והדגשת שלא תיטור הכוונה אפילו לשכוח את מה שעשו לך, שזה משהו שהעליב אותך או משהו שפגע בך, ממש לשכוח את זה. אני גם יודע שלמשל הסטייפלר היה, אומרים, זצ"ל, היה יוצא החוצה ומחפש מי שיעליב אותו כי הוא טען שזה הדרך הכי טובה לכפר על העוונות, ואז הוא פטור גם מצום וגם ממלקויות שונות, אבל בכל זאת אני יודע שלי באופן אישי למשל, מאד קשה לי, מאד קשה לשכוח למישהו מילה שהוא אמר לא במקום או מעשה, בין אם זה במשפחה בין אם זה שכנים, ואפילו גם אתה הרבה פעמים מזכיר אנשים שהם נגד רוח היהדות כמו הרפורמים למשל, אז זה קצת קשה פה

הרב: איך זה מסתדר

ש. איך אתה יכול לשכנע אותי באמת להיות לא תיטור, להיות יותר סלחן אולי או משהו כזה.

הרב: הבנתי, קודם כל כתוב "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך" - אלה שעושים מעשה עמך. על אלה נאמר "לא תיקום ולא תיטור" אבל מי שלא עושה מעשה עמך מה שכתוב בתורה, מותר, אין איסור. האיסור הוא רק בבני עמך. רפורמים לא עושים מעשה עמך, ורשעים שמחללים שבתות בפרהסיה ביד רמה ובגאון הם לא עושים מעשה עמך, וכן על זה הדרך. גם אין איסור של לשון הרע עליהם. הבנת? אז לכן זה מסתדר יפה מאד.

ש. תודה רבה

הרב: תהיה בריא. כן תן לו.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. רציתי לשאול לגבי הנושא העיקרי של הערב על הענין של קירוב לבבות בין האחים, בעצם החזרה בתשובה, איך אפשר בעצם לקרב יהודים בלי לגרום לחילול ש"ש. למשל: שאדם שמגדיר את עצמו כלא מאמין, יבוא ויראה נגיד בטלויזיה או בכל מקום כזה או אחר, יראה דמות של אדם עם זקן מדבר, הוא פשוט מאד יעביר את הערוץ או ינסה כאילו להתעלם מזה. עכשיו גם ראיתי לגבי הדיסק של האנציקלופדיה, שרשום שמה בעצם שאין רשות בעצם להעביר את זה, הענין של הזיכוי הרבים, השאלה היא באמת איך מזכים את הרבים?

הרב: איפה קודם כל אתה רואה חילול ה' אם רואים אדם עם זקן בטמבלוזיה, מה פירוש רואים, אם צלמו אותו אז מה הוא יעשה?

ש. לא הכוונה היא שאם נגיד אני בא ומציק לאדם מסויים, כאילו מנסה כביכול קוראים לזה כפיה דתית, ישר כשרואים בעצם שב"א שלא מאמין שמדברים איתו על אמונה, אז הוא ישר רואה את זה כסוג של כפיה דתית.

הרב: קודם כל אני רוצה שתבין שיש כפיה חילונית מאז קום המדינה. החוקים הם כפייתיים, והם נגד שומרי תורה. הטמבלויזיה כפייתית כי היא מציגה רק את התכניות שהיא מעוניינת, אז היא כופה על ציבור משלמי האגרה להראות רק מה שהיא רוצה. משרד החינוך הממלכתי הוא כפייתי הוא קובע את דפוסי החינוך בעם ישראל ובמדינת ישראל פה, ואומר מה ילמדו ומה לא. הוא כופה אותנו ללמוד שאנחנו באנו מן הקופים. זה לומדים, הוא כופה אותנו ללמוד ערבית, הוא לא כופה אותנו ללמוד תנ"ך. כי את התנ"ך מוציאים מבתי ספר, וגם אלה שמחנכים על פי התנ"ך ברוח של קסוטו או אחרים שזה בכלל לא התנ"ך. אז למעשה אנחנו נכפים ע"י החברה החילונית כל הזמן. עכשיו, אם אני רוצה להביע את דעתי, יש זכות לשומע לקבל או לא לקבל, להקשיב או לא להקשיב. אני לא כופה עליו שום דבר. אבל חוק הוא כפייתי, אנחנו אין לנו חוקים שאנחנו כופים על מישהו. אדם לא רוצה לשמור שבת הוא לא שומר שבת. מותר לי למחות, מותר לי להסביר, מותר לי להגיד, כמו שאני נוסע באוטובוס ומישהו מעשן וזה מפריע לנוסעים, מותר להגיד לו סליחה, אתה מוכן לכבות את הסיגריה, זה מפריע לאשה בהריון. מותר להגיד או אסור? מותר להגיד. ואם אני אתעלם ואני אראה אותה משתעלת משתעלת משתעלת ולא אכפת לי אז אני לא בסדר. מותר לך להגיד זה לא כפיה, רק הם מלבישים על כל דבר כפיה בזה הם מסתירים את הכפיה שלהם בעצם ההפניה אלינו. הם כופים מושגים של כפיה על כל מקשיב להם.

ש. איך בעצם מציגים את זה בנועם?

הרב: בנועם - הנה אנשים לוקחים אנציקלופדיות, הולכים הביתה, מזמינים חברים, אומרים להם בואו, יש לכם שאלות, אתם רוצים לדעת משהו ביהדות, אתם מסתפקים במשהו, בבקשה תשאלו. מה אתם רוצים לשאול, כותבים, לוחצים ושומעים. מישהו כפה אותם לקבל את זה? לא. ירצו - יעשו, לא ירצו לא יעשו, אבל לפחות היתה להם הזדמנות.

ש. אז בעצם החובה של הדור היום זה ההצגה של הדברים, זה ההשתדלות,

הרב: ודאי, אחד הדברים שגורם שאנשים רחוקים זה שהם פשוט לא יודעים ולא מודעים לגודל הסכנות בדרך שבה הם חיים. ומה הם גם מביאים על כלל ישראל. הרי עם ישראל זה לא אנשים פרטיים, זה אומה אחת. גם העולם דן אותנו כאומה אחת. יהודי אחד עושה משהו כולנו נאשמים. לא כמו אצל הצרפתים, צרפתי עשה משהו לא אומרים כל הצרפתים עשו, אבל יהודי עשה משהו אומרים היהודים, למה? כי אנחנו באמת בני אב אחד נחנו. אנחנו בני ישראל הבנים של יעקב, משפחה אחת, עם אחד, אומה אחת. אז לכן המחוייבות שלנו היא אחד לשני. ויש לנו ערבות מהר סיני שנכנסנו להיות ערבים זה לזה. הנסתרות והנגלות... אתה מכיר את הפסוק כן? הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי אנחנו מחוייבים. אלה שזכו ולקחו היום שחרורונים ואנציקלופדיות והשתמשו בהם בשביל לקרב יהודים, אשריהם ואשרי חלקם ובשמים יוכלו להגיד אני פעלתי ועשיתי ככל שיש לאל ידי.

ש. תודה רבה

הרב: תהיה בריא.

 

ש. כבוד הרב, רציתי לשאול, אתה כל הזמן אומר טמבלויזיה, טמבלויזיה, רציתי לשאול האם אפשר לראות תכנים יהודיים בטלויזיה ומה הבעיה עם זה?

הרב: אסור להחזיק בכלל את המכשיר הטמא הזה ונפסק ע"י גדול הדור לא תביא תועבה אל ביתך. עצם זה שאתה מביא את הצלם הזה לתוך הבית, אפילו הוא ריק משמש כעציץ זה בעיה. זה צלם, זה העבודה זרה של הדור הזה. דרך זה מעבירים את כל האנשים על יהדותם.

ש. גם אם אני רואה דברים חיוביים?

הרב: יש LCD, אתה רואה הנה המסך הזה פה שאני מצביע עליו, זה אין לו שום תכנים, אם אתה מכניס אליו מכשיר, מכניס את הדיסק און קי הזה ישירות או דרך מחשב, בלי אינטרנט, מי שלא חילוני מי שלא צריך אינטרנט לא יקרב אותו לבית, מי שצריך לצורך העבודה אז התירו בשביל צורך העבודה, ואם משמה הוא יכול להכנס לשופר. נט בשביל לצפות - כן, אבל זה שונה. זה מכשיר טמבלויזיה טמא. אסור שיראו אותו בבית יהודי. ילד שגדל בבית כזה האדם הזה כבר שם עליו תוית לכל החיים.

ש. ומה הבעיה עם זה?

הרב: עם מה?

ש. עם המכשיר הזה?

הרב: LCD עצמו? אתה יכול לראות על זה שקופיות גם, אין שום בעיה. זה אין בעיה, אבל טמבלויזיה עם תחנות זה בעיה. אם זה עומד בפני עצמו אין בעיה. אם תחבר אליו DVD ותראה סרט שלנו נגיד, או של רבנים אחרים ישירות אין שום בעיה. אם תקח דיסק און קי כזה ותחבר אותו דרך USB אין שום בעיה. הבנתיוך? יש מצוה לשבור את הטמבלויזיה, ואם אפשר בפרהסיה עוד יותר טוב, ואם אפשר להזמין אורחים - נפלא.

ש. הלואי ויכולתי.

הרב: מה הבעיה? פטיש

ש. באמת אשתי רוצה

הרב: מה לשבור?

ש. לא, היא רוצה שיהיה לנו טלוזיה

הרב: זה חמור מאד, היא פשוט מאבד את המשפחה, זה חמור מאד, וסתם ככה אשה צריכה להיות חכמה, טמבלויזיה זה לא טוב לגברים. הם רואים שמה דברים שאח"כ יכולים לעשות ריחוק, לא כדאי, אני לא צריך להסביר לכם. אז אשה חכמה צריכה היא הראשונה לזרוק את זה. כן. יהי רצון שתזכה לשבור אותה.

 

ש. סליחה כבוד הרב

הרב: סלחתי כדברייך

ש. אנחנו לפני עשר שנים הוצאנו את הטלויזיה מהבית, ובכלל לגמרי, אח"כ אנחנו עשינו צלחת, אז הכנסנו טלויזיה הביתה, אבל מה, אפילו חדשות,  ניתקנו את הכל את הכל, רק אם יש לנו קלטות או שאנחנו אירועים של המשפחה, זה הכל. אז אני לא יכולה להחזיק טלויזיה בבית?

הרב: להוציא אותה ולהחליף אותה או במסך של מחשב או ב-LCD כזה, לא להשאיר את הטמבלויזיה בבית אפילו כמצגת זכרון, אפילו אם תשימי עליה פס שחור של אבן גם לא.

ש. בסדר

הרב: לא נורא, קאסח יהיה כמו שאומרים.

ש. אני שנה בחרתי לערבים

הרב: כן, למה לא שהם יחטאו.

כן עוד שאלה, מה ההבדל, הוא אומר מה ההבדל, תן ליהודי הזה הוא שואל מה ההבדל. למה לא לא? אני רוצה לראות אותך, תן לו.

 

ש. שאלתי מה ההבדל בין TV ל-LCD

הרב: אני אגיד מה ההבדל. תקשיב, מה ההבדל בין מקרר שיש בו חזיר ולא אוכלים את החזיר למקרר שאין בו חזיר. מה ההבדל? שאם מישהו פותח אצלך את המקרר ורואה שיש חזיר ואתה נשבע לו שאתה לא רואה חדשות של החזיר, ואתה לא רואה תכניות של החזיר, אבל אתה צריך להסביר למה יש לך חזיר בכלל. אתה מבין מה הענין? אבל אם יש לך LCD אין פה את החזיר, אין פה כלום יש מסך, זה כמו חתיכת בד לבן שאתה יכול להקרין עליו במקרן ביתי מה שאתה רוצה, בר מצוה, חתונה, אבל אין לו תכניות, אין לו חדשות, אין לו כלום.

ש. למה זה נראה אותו דבר

הרב: אתה יכול להכניס הכל גם בכיס, אני דיברתי המציאות היא, LCD לא מכיל כלום וטמבלויזיה כן מכיל.

ש. היום המסך וLCD בבתים, מ-TV ל-LCD פשוט.

הרב: אני אמרתי שלא? אבל אני אמרתי שלא יהיה טמבלויזיה רק LCD, אז אם יהיה LCD אין בעיה. אין חזיר בבית, אין, יש מסך אז מה? גם הכרית שלך יכולה להיות מסך. אם אני אשים מקרן על הכרית שלך יראו תמונות, אז מה? הבנת עיוני? לא מסובך, נכון? רק הרצון להשאיר את הטמבלויזיה מסבך, זה רק מראה כמה היא טמאה, משבשת את השכל.

ש. זה מסך וזה מסך, זה לא בשבילי.

הרב: לא, מותק, לא, זה בשר וזה בשר, זה חזיר וזה פרה

ש. אותו תכנים, אותו

הרב: איזה תכנים? LCD אין תוכן

ש. תכניס

הרב: אה, אם תכניס חזיר אז אמרתי אל תכניס חזיר

ש. אז זה אותו דבר

הרב: לא, אבל בטמבלויזיה יש את החזיר כבר, מה אתה לא מבין שיש בו חזיר? יש תכניות, יש תחנות, יש הכל, מה אתה לא מבין?

ש. זה כבל, כל ההבדל

הרב: עזוב את המילה כבל, תעזוב את המילה כבל

ש. היום ברוב הבתים זה LCD, זה לא TV, נו.

הרב: אדוני, אם יש לך אקדח והוא טעון או לא טעון זה נכון אקדח, אבל טעון או לא  טעון יש הבדל. לא טעון לא הורג, טעון הורג. הבנת? אפילו אם אתה לא יורה.

ש. לא משכנע אותי

הרב: בטח שלא, בטח שלא. הנה יש לו טעות קטנה, רגע רגע תן לו שניה. תן לו. תיכף הנה טכנאי טלויזיה יופי. הנה. זה ברור מבחוץ אבל אתם לא מבינים

 

ש. הוא מדבר על התחנה עצמה מבחוץ שאתה מחבר לתוך הטלויזיה

הרב: עזוב, מתוק אתה חושב שאני לא מבין, אני מבין, אפשר לחבר, אני אסביר, תגידו אתם לא מבינים?

ש. לא, כולם פה לא מבינים

הרב: טמבלויזיה בפני עצמה חוץ מהמסך, חוץ מהמסך יש בה את התכנים שהיא יכולה להראות

ש. לא, אין בה, אין בה, אם אין לו אנטנה

הרב: מה אני אמרתי? בטח שיש לה אנטנה, אמרתי שאין לה אנטנה? יש אנטנה וכבל וחשמל

ש. גם פה יש אנטנה וכבל וחשמל

הרב: עוד פעם אפשר, אתם לא מבינים, יחביבי. בא בא, תקשיב, תקשיב, אני מסביר עוד פעם. הטמבלויזיה המציאות שלה, המציאות של טמבלויזיה זה שהיא משדרת, מה היא משדרת? תחנות וכו' וכו' וכו', רגע עד פה זה נכון?

ש. נכון, אבל גם ה-LCD

הרב: אני יכול לדבר, נכון? שואל קיר זה טמבלויזיה?  סדין זה טמבלויזיה? מסך סתם זה טמבלויזיה

ש. כן

הרב: מסך?

ש. אם אתה לא מחבר לו כלום לא

הרב: אני יכול גם להעביר את השידור מהטמבלויזיה לקיר, אז מה אז קיר זה טמבלויזיה בגלל שאני יכול להעביר? זה אותו דבר. רק במקום שזה קיר של טמבלים זה מסך LCD משוכלל, זה הכל. רק החיבור יותר טוב, במקום לקחת משהו שישקף לי על הקיר אני לוקח מסך שהוא מוכן, אז מה? אבל זה כמו קיר וסדין, זה. טמבלויזיה זה האפשרות לשדר, הבנת? המקור שמשדר הוא הבעיה. הבנת?

ש. בערך

הרב: תודה טכנאי טמבלויזיה.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. יש איזה קבלן אחד שנכנס לבית חרדי, הוא קבלן שיפוצים. בניה ושיפוצים, עכשיו הוא לא יודע, הוא אמר לו בא תשפץ לי פה וזה, הוא בא פותח לו כביכול כמו ארון ספר תורה, מוציא טלויזיה. מה הוא יגיד על זה עכשיו, הוא חילוני, הוא רואה חרדי, הוא לא יודע מה עכשיו, הוא לא מכיר אותם.

הרב: מה יש להגיד, מה זה עבריין

ש. עכשיו בתור בן אדם שחילוני שהוא בא רואה, הוא רואה הנה החרדים מחזיקים טלויזיה.

הרב: נו, מה אני אמרתי? עבריין. מה אתה רוצה?

ש. אבל זה לא אחד, יש הרבה

הרב: אז מה אתה רוצה עבריינים

ש. אז כל בני ברק?

הרב: מי שמחזיק, מה זה משנה, אפילו בכותל המערבי.

ש. אז עכשיו מה שהרב אמר המסך הזה הוא לא יודע מה זה, הוא רואה מסך הוא יודע טלויזיה, רואים טלויזיה

הרב: איזה מסך?

ש. לא משנה

הרב: בטח משנה, בטח משנה

ש. מה זה משנה?

הרב: מה זה אותן עיניים, העיניים יכולות לראות טמבלויזיה ויכולות לראות LCD ויכולות לראות קיר אז העיניים טמאות

ש. גם המחשב

הרב: עוד פעם, העיניים טמאות? אותן עיניים גם רואות גם לא רואות, אני שואל הן טמאות? לא. המכשיר עצמו אמרתי, עצם החזקת מקור הרשע והפשע זה האיסור הגדול אפילו אם הוא ריק. למה? מיחזי, מיחזי, הבנת? עכשיו LCD יכולים להשתמש איתו רק לדברים טובים, יכולים גם לרעים, אבל יכולים רק, ואתה יודע שההלכה אומרת, כל דבר שניתן לומר שמשתמשים לטוב ומשתמשים לרע, אז אנחנו תולים בהיתר, נכון? נכון? אותו דבר, אבל טמבלויזיה לא צריך להשתמש בטמא בשביל טהור, מי הולך להביא טמבלויזיה בשביל לראות סרטים של דתיים.

ש. אבל אחד שבא לבית שהוא לא מכיר הוא רואה עכשיו טלויזיה זה מה שהוא רואה, זה התצפית שלו.

הרב: אמרתי שזה לא טוב

ש. אז אם ככה יש הרבה מבני ברק

הרב: מה אכפת לי, תגיד שאתה רוצה להגיד לשון הרע על בני ברק

ש. לא חס וחלילה, לא דווקא על בני ברק

הרב: אז מה אתה רוצה להגיד על ירושלים,

ש. לא על ירושלים

הרב: על מה על אלעד, על מי על ראש העין? על מי אתה רוצה להגיד

ש. אני אגיד דבר כזה,

הרב: אז תגיד מה אתה רוצה?

ש. בשבת למשל אחת הסיבות שאומרים לך גם בחדרי חדרים אסור.

הרב: נכון, גם בכיס אמרתי בשלוש וחצי

ש. אז עכשיו ב"א שנגיד עשה שעון שבת הכניס דיסק לפני שבת

הרב: שאלות טפשיות, נו אז מה? אז מה? עניתי כבר קודם, שמעת, לא?

ש. מראית עין

הרב: לא מראית עין, בלי מראית עין עובדין דחול ומחלל את השבת, זה הכל.

ש. בסדר, אני לא מדבר

הרב: איפה בבני ברק או בירושלים?

ש. לא בבני ברק, בבית פרטי

הרב: בראש העין כן

ש. בית פרטי

הרב: נו הלאה, מה עוד אתה רוצה להגיד על הדתיים?

ש. לא על הדתיים אני מדבר על הבן אדם עצמו

הרב: כל בן אדם שמחזיק אמרתי לך עבריין, ואם הוא דתי עוד יותר עבריין

ש. נו בסדר

הרב: מה בסדר? אתה יש לך?

ש. לא, אני לא זה

הרב: אני לא זה מה?

ש. אני לא נשוי, אני מבית

הרב: אז מה אם אתה לא נשוי, אתה מבית שיש בו?

ש. בית שיש בו

הרב: זה הבעיה, למה הלכת לבני ברק, תגיד בראש העין עיני, עיני, למה הלכת להפיל תיק על בני ברק

ש. כי כל אחד יכול להכניס מה שהוא רוצה

הרב: נכון, לכן אני מבקש ממך, אתה תגיד להורים אני לא רוצה שאתם תתחייבו לשמים, לכן אני מבקש מכם שתוציאו

ש. כן הם מוציאים אבל הולכים לשכנים לראות

הרב: זה לא ענינך, קודם כל

ש. יש הרבה עושים ככה

הרב: כן איפה? בבני ברק

ש. לא בבני ברק

הרב: אה, בראש העין, אז קודם כל שיוציאו את הטומאה מהבית, זה אחד.

ש. אל תשכנע עכשיו את כולם שכולם יוציאו

הרב: אתה גם מציץ מידי פעם לתכניות, אני רואה עליך שאתה ככה אולי כן מכיר, אתה אני אומר לך אתה ואחד ואחד.

ש. מה עם הרדיו שגם מדברים שם

הרב: מה עם הרדיו? מה עם הרדיו? יש לך זמן לשמוע רדיו, במקום ללמוד אתה סוחב זקן סתם?

ש. לא, אני לא מדבר, אני מדבר

הרב: על מי? על בניב רק

ש. יש משפחות שגדלו על בתים חרדים, הילדים שלהם בת"ת הכל טוב ויפה

הרב: עוד פעם דתיים

ש. הרעיון זה שהם הולכים לבתים חילונים

הרב: עזוב אותי מהם, אתה תוציא מהבית קודם והייתם נקיים, קודם, והייתם נקיים, קודם אתה תהיה נקי

ש. אז שהחרדים יוציאו קודם, יוציאו את ה, אני ראיתי לויין מעל בית כנסת

הרב: אין שום בעיה, אם אתה תהיה פעם בגיהינום ויבואו להוציא אותך אתה תגיד אני רוצה לצאת, יגידו לך חכה עד שיצאו כולם. אתה תשאר אחרון כי אתה מחכה שכולם יצאו קודם. אתה תזהר, ישתמשו עם זה נגדך, תזהר. תהיה חכם מותק, תהיה חכם, אל תפיל את עצמך מרגע לרגע יותר. אתה מוכן לחזור בתשובה או לא?

ש. אנחנו חוזרים בתשובה כל יום

הרב: כל יום? סימן שאתה עבריין כל יום. אתה מוכן

ש. כמו כולם

הרב: כתוב רשעים מלאים חרטה, אתה מוכן לחזור אמיתי?

ש. הרב, הדברים הם יפים מאד, אבל אני אספר לרב משהו,

הרב: ספר

ש. היה אחד הלך לרב, היה לו נ' תרנגולות, והוא התחילו למות לו כל התרנגולות

הרב: נתן לו עצה, נכון?

ש. לא, הוא שאל אותו כבוד הרב מה אני יעשה, הוא שאל אותו מה אתה מאכיל אותם? הוא אמר לו אני מאכיל אותם חיטה,

הרב: תאכיל אותם שעורים, בא אח"כ מתו לו מאה, אמר לו תאכיל אותם שיבולת שיפון אח"כ שיבולת שועל, אח"כ מתו כל התרנגולת אמר חבל שמתו יש לי עוד עצות, נכון? ידעתי. אתה מראש העין כל הכבוד לך. כן, אני לא הבנתי רק לפי המעשה, אתה בעל התרנגולת או אתה הרב?

ש. ככה זה כולם, הרבה עצות יש להם לאנשים

הרב: הבנתי, אתה גם בהרצאה הקודמת אם אני זוכר טוב שאלת אותי חרטות כאלה, נכון? אני זוכר אותך. אתה כנראה יש לך באג באג פה, יש לך באג נראה לי.

ש. היה בית כנסת אחת

הרב: אה, עוד סיפור? אה יופי, קוראים לזה בתימנית חיזוייה

ש. היה שם אחד נפל לבור, באו שאלו את הרב האם מותר להוציא

הרב: בטח באזניים אם זה שלו,  נכון? כן זה היה מהמשפחה שלו, נכון?

ש. הוא מצא פסקה שמותר כי זה שלו

הרב: כן כן כן כן, כן, אני זה מכיר מעשה אחד מראש העין שהיה אחד בהרצאה שלי שאל שאלות בגלל שהוא בעצמו עבריין. אתה מכיר אותו?

ש. כן.

הרב: זהו. תהיה בריא.

ש. טוב, בסדר יש לי עוד אחת.

הרב: כן עוד שאלה,

 

ש. כבוד הרב, לי יש טלויזיה בבית אין בה שום ערוץ

הרב: טמבלויזיה

ש. היא לא מחוברת לשום מקום,

הרב: אז בשביל מה אתה מחזיק?

ש. ויש לי רק DVD שאני מביא אנשים אני מראה להם הרצאות, זה הכל.

הרב: לא, תשבור, תכסח, ותתכוון

ש. איך אני אראה לאנשים הרצאה עכשיו את האנציקלופדיה בלי

הרב: אתה תתרים אנשים שיתנו לך עד שתקנה מסך בשביל שתוכל להראות לו. אל תחזיק את העגל הזה בבית. נקודה.

ש. אבל אין בה שום ערוץ

הרב: שבור, קסח ותצליח. טומאה בבית

ש. אפשר למכור את זה?

הרב: לגוי לגוי, לגוי.

ש. תודה רבה

הרב: אם אתם גברים אני עושה אתכם עכשיו עסק, תקשיבו טוב, אם אתם גברים, גברים. מי שיהיה מוכן להוציא טמבלויזיה מהבית, תקשיבו, ולהביא אותה למרכז העיר ביום נקוב ושמה כולם יבואו עם פטישים וישברו שמה את הטמבלויזיה לעיני כולם, ויהיה פרסום שכל מי שרוצה להוסיף עוד למרכז העיר את האנדרטה הטמבלויזיונית, אני נותן לכם ברכה שבחיים שלי לא ברכתי על קידוש ה' שאתם עושים וזה יהיה מחיקה לכל העבירות של חילול ה' שהחזקתם דבר זה. מי מוכן להביא טמבלויזיה למרכז העיר ביום נקוב לשבור ולכסח אותה לעיני כולם. מי יהיה הראשון? הנה היהודי הראשון, צלם אותו, אשריך. הנה הראשון, מי השני שמוכן לשבור את הטמבלויזיה לכסח אותה במרכז העיר, מי זה הגבר השני, או הגברת, אשריך לחיי העולם הבא...

ארבעה יהודים כבר, ארבעה יהודים. מי עוד מקבל על עצמו להוציא טמבלויזיה? אני צריך ערמה של עשר, לפני חג השבועות מתן תורה קבלת עול מלכות שמים כסח תכסח את הטמבלויזיה. מי עוד ומקבל ברכה חבל על הזמן. לא היתה כדוגמתה. קידוש ה' למחוק את העגל מהבית. מי עוד? אלה גברים אלה, אלה גברים. תדעו לכם, בשמים מצלמים, נתנו לכם הזדמנות לעשות קידוש ה' ולמחוק את הער, את החילול ה', הזדמנות. מצלמים בשמים לפני מתן תורה, מי חכם ומוריד את הטמבלויזיה למרכז העיר ושובר אותה מכה אחת בפטיש במרכז המסך ובזה הוא מתקן את כל העבר. מי נוסף? קדימה. מי עוד? לא תפסידו, מי שיורד לכאן ומקבל על עצמו ירוויח ובגדול, תזכרו מה שאני אומר. מי עוד מקבל על עצמו? איפה הגברת הנכבדה שהוציאה לפני שנים, יש לך הזדמנות להצטרף, שיהיה נציגות. הנה החמישי, יש לנו חצי מנין. בא, בא, בואי בואי. לא, לשבור, אני רוצה בככר העיר, לשבור. אומץ, איפה אומץ? איפה אומץ, יהודים יקרים. הנה החמישי, הנה זה החמישי, זה הגברת השישית? אשרייך הנה גברת ראשונה. בא בא בא אשריך, בא הנה עוד אחד. אשריך, אף פעם לא מאוחר, אתם רואים? לקיים מצות "ובערת הרע מקברך" זה מצוה לבער את הרע מהבית. מי עוד זוכה? מי עוד? יש לנו פה ששה, עוד ארבעה יהודים, מנין של יהודים מגנים על כל ראש העין, קידוש ה', למנוע את חילול ה' שהיה עד עכשיו. עוד ארבעה, עוד ארבעה תראו מה אנחנו עושים מהפכה. קדימה. יש לי שאלה, כמה עולה היום טמבלויזיה? 500-400 שקל, אנשים מוכנים ב-400 500 שקל לקנות את הגיהינום, משלמים כסף לקנותאת הגיהינום. אלה הולכים לשבור את הטמבלויזיה ולקנות גן עדן, גן עדן יהודים יקרים. גן עדן, 400-500 שקל, ההבדל בין גיהינום לגן עדן. אתם יודעים כמה עבירות עושים בטמבלויזיה - לאין ספור. לאין ספור. לאין ספור. וכמה הצלה יש מזה? כמה קידוש ה', ב-400-500 שקל, תעשו לשנה שקל ליום. קשקוש בגרוש. איזה כיף לקחת פטיש לשבור את הגיהינום ולזכות לגן עדן.

את אומרת להם שיסתכלו בשידור חוזר על מה שאמרתי פה הערב ובעז"ה תגיעו לכיכר, תיכף נגיד לכם איפה הכתובת, עוד ארבעה אני צריך, עוד ארבעה יהודים אני עושה מהפכה בראש העין, מי האמיצים שמוכנים להוציא? מי גבר מוכן? עוד אחד וכבר דוחפים את השלושה הבאים וגומרים את הסיפור, תיק תק תיק תק בא תהיה גבר. לא אני רוצה שתרוויח, תבוא מותק בא הנה השביעי, בא נשמה, בא. בא אל תתבייש. בא. תתן כח, תן כח לחבר'ה, בא. אני נותן לך מתנה מתנה, בא בא, בכבוד, בא תעלה. קדימה צלם אותו הוא עולה עולה, אל תסרב אל תסרב. תהיה חכם. אבל אני רוצה אותך פה לידי, אני רוצה לברך אותך, נשמה אני רוצה לברך אותך, די רואים אותך כולם כל העולם מה זה משנה, בא כבר. יש לנו שבעה, שבעה, זה לא צחוק מה שקורה פה, אמרתי לכם, הרב שלי כתב התימנים עקשנים, אני בזמן הזה הייתי מחזיר אלף אנשים בתשובה כבר. אתם בשביל להוציא 500 שקל מכם סיפור, גיהינום זה גיהינום, אתם לא מאמינים? גיהינום. עוד שלושה יהודים, יאלה תראו לנו שאתם משתנים לטובה, קדימה. אין נשים שרוצות לזכות לגן עדן? לזרוק את הטומאה מהבית, אין דבר כזה? יש אשה אחת נציגה של כל ראש העין, נו איפה עוד שלושה יהודים, שלושה יהודים שסוגרים מעגל, אתם לא מאמינים מה אני עושה אתכם פה הערב, עוד שלושה יהודים, איפה עוד שלושה, נו, תעזרו אחד לשני להחליט, קדימה רבותי עוד שלושה יהודים. אם אני מקבל עוד אחד מיד אחרי זה עוד שניים, עוד אחד אני צריך ואחרי זה שניים. אחד, מי זה הגבר שקם ומקבל על עצמו לפוצץ את הטמבלויזיה במרכז העיר, קידוש ה', תזכרו זה כמו שמשה רבינו שבר את הלוחות והציל את עם ישראל כמו שאומרים להבדיל, את העגל, ומצילים את ראש העין. עוד שלושה יהודים. שלושה בבקשה. מחיאות כפיים. טוב, אני עכשיו שואל פעם אחרונה, מי שהרוויח הרויח מי שהפסיד הפסיד, כולכם מצולמים, בשמים יודעים למי יש ולמי אין ולמה אתם לא מוציאים ואח"כ אל תבואו בטענות, אני מוכן לברך ברכה שבעז"ה תתקיים, כי קידוש ה' זה דבר אדיר. מי חכם שלש אני צריך, שלשה יהודים. יש עכשיו אחד שרואה אותנו באינטרנט ומוכן. רגע מאיפה הוא? מראש העין, איפה הוא נמצא, רחוק או קרוב? שירוץ לפה מהר אני אברך אותו יבוא מהר, מהר. עוד שניים יהודים יקרים, עוד שניים, עוד שני יהודים. אל תשאירו אותי בלי שתיים, מנין של יהודים כשרים שהחליטו לבער את הטומאה מהבית. הקב"ה ישלם לכם שכר גדול מאד, תזכרו. אתם לא יודעים מה זה קידוש ה', זה מצוה אחת מהגדולות ביותר שאדם יכול לזכות בימי חייו, ובמנין - שכינה שורה. עשרה זה מנין. איפה עוד שני יהודים? תראו יהודיה אחת זכתה, אין עוד יהודי? אני לא מאמין, בנות תימן היקרות, איך יכול להיות שאתן לא מוותרות על העגל הזה? איך? 400-500 שקל לשבור. נו, מי עוד? עוד שני יהודים. יש פה שיחה:

הלו?

ש. לילה טובה

הרב: לילה טוב, מאיפה את?

ש. קרני שומרון

הרב: קרני שומרון ואת צופה בנו?

ש. כמעט לכל הרצאה

הרב: אשרייך והחלטת להוציא את הטמבלויזיה מהבית?

ש. את האמת היא שעד ששמעתי את ההרצאה היום האמנתי שהוצאתי את הטלויזיה כי הטלויזיה שלנו לא מחוברת לשום אנטנה, אין בכלל כבלים כאלה ואחרים אבל זה רק... וקלטות לילדים, אבל עכשיו אני מבינה שגם זה מיותר, אז בעז"ה גם את זה ונזכה לברכה ולרפואה שלמה

הרב: זה אני שמח, אבל את תהיי מוכנה להגיע לככר בראש העין עם הטמבלויזיה ולנפץ אותה לרסיסים

ש. בשמחה רבה לשם שמים

הרב: אשרייך, אשרייך, אשרייך. רק רגע, רק רגע. בואו נקבע כבר, בואו נקבע, מחר זה יום רביעי, חמישי זה שבועות, אז מחר חייבים לפני מתן תורה, קבלת התורה הזאת עוד לא היתה בישראל. איפה הככר הכי מפורסמת פה? איפה? איפה? אבל שלא יהיה פקקים בתנועה כי יהיה הרבה אנשים. איפה? במזרקה, זה בסדר? במזרקה רבותי, רגע רגע רגע, אני רוצה לשלוח גם צלמים, אז אנחנו נעשה את זה בשעה שהצלמים יוכלו להיות. מחר מתי אנחנו בהרצאה? באיזה שעה יוצאים? בשלוש, אז בואו נגיד אתם יכולים אולי נגיד בצהריים, נגיד בשעה אחד, שלוש וחצי? שלוש וחצי? אפשר לקבוע בשלוש וחצי בצהריים במזרקה עם הטמבלויזיות? כן, שלוש וחצי. שלוש וחצי במזרקה בראש העין, אחרי זה אנחנו מכניסים את הסרט הזה לסרט הזה שהיה פה הערב ומראים את מקדשי ש"ש ברבים שזכו לפני מתן תורה לקדש את שמו יתברך ולבער את הטומאה מןה בית. אז עכשיו תזכרו, שלש וחצי מחר בצהריים בעז"ה במזרקה. מה הכתובת? מרכזי מסחרי כולם מכירים? באיזה רחוב? רחוב שבזי במרכז המסחרי, כולם מוזמנים. רגע, אפשר לעשות שידור ישיר מזה לכל העולם? כן? אז מחר יהיה גם שידור ישיר בשלוש וחצי, מי שיכנס מחר שעון ישראל יוכל לראות את הפטישים נוגחים במסכים הטמאים. מחר בשלוש וחצי במרכז המסחרי. רגע, רגע, קודם כל אני רוצה לברך אותך שיתמלאו כל משאלות ליבך לטובה, ושתזכי לגדל את בנייך ובנותייך לחופה למצוות מעשים טובים מתוך יראת שמים טהורה בריאים ושלמים. ונתראה מחר במזרקה. תהיי בריאה. רגע רגע, יש פה עוד מישהו שמוציא את הטמבלויזיה מהמחסן, בשביל, הנה הוא כבר זרק אותה לפני כמה שנים והוא ראה אותי עכשיו באינטרנט והוא מוכן להוציא ולשבור את זה בעז"ה. אפשר להשיג את היהודי? זה מישהו אחר? איפה המחסן? בא בא, הנה המחסן. שלומי בן מירב יזכה לזיווג הגון ומחיקת העבר הרע בעז"ה. בא תעמוד פה, הנה זה עוד יהודי, אני מבקש משלומי שמחר בעז"ה תגיע למזרקה בשלוש וחצי. כן, איפה היהודי שהגיע מהטלפון שאמרו קודם הבנות, בא מותק בא אני לא מתבייש, בא בא. איזה זכות, איזה זכות. הנה יש פה עוד בשורה, יש בן אדם שלא רוצה להזדהות כרגע אבל הוא יגיע מחר לכיכר, בעז"ה ישבור את הטמבלויזיה שלו גם כן. אז רגע, אני מודיע רגע לכל אלה שרוצים מחר בככר בשלוש וחצי לשבור את הטמבלויזיות להגיע לשמה אני מאמין שיהיה יותר, יגיעו מחר בעז"ה. יש פה עוד מישהי? עוד מישהי בטלפון, רגע שניה.

כן שלום, הלו, הלו, מה אתה עובד עלי, כן מי עוד רוצה, יש עוד מישהו? יפה מאד, אשרייך, את קבלנית קולות, אשרייך. הנה יש לנו פה עם האשה, אבל רק אשה אחת בראש העין אני לא מאמין, מקרני שומרון צלצלו, איפה? את מוכנה להוריד, באמת לשבור מחר? יאלה בואי לפה, בואי. אני נותן מתנות, אני נותן מתנות, בואי לפה, בואי. בואי לפה קדימה. אז יש לנו מנין בראש העין, ב"ה פחדתי קצת, אני אגיד לכם את האמת אבל סמכתי על זה שהקב"ה רוצה בטובתן של ישראל והקב"ה עוזר, יהודי מביא, מי היה הראשון? אתה, יש לו זכות אדירה. זה יש לו זכות אדירה, הראשון שהביא את כל העשיריה והנוספים, יבורכו מפי עליון. אני רוצה גם לברך, רק רגע, אבל לפני שאני מברך, לפני, לפני. אני נותן מתנה לכל אחד אנציקלופדיה חינם. שזה שווה יותר מהטמבלויזיה שאתם שוברים מחר. בבקשה. כל אחד יבוא עם פטיש שלו, לא להשאיל מחברו, כל אחד לקיים את מצות חג השבועות. אתם יודעים, חג השבועות קיבלנו את התורה ואח"כ ה' ירחם עשינו את העגל. עכשיו אנחנו הולכים לעשות הפוך, לשבור את העגל לפני מתן תורה, וזה יהיה תיקון בעז"ה למה שנעשה קודם. בבקשה. הנה הוא לוקח על עצמו גם ציצית, אשריך רק רגע. שתי אנשים, איפה הבחורה? לתת לה את האנציקלופדיה וציצית אני נותן ליהודי שביקש. יש עוד מישהו שרוצה? אני נותן גם, בבקשה הנה כיפות, תחלקו לכם גם. תחלקו, וציציות, מי רוצה ציצית, בבקשה. מי מהקהל רוצה ציציות?

חלוקת ציציות, כיפות,

ישתבח הבורא, כן גברת.

ערב טוב

ש. לא ברור

הרב: נפלא מאד. אמרתי לכם שיש אחדות בעם ישראל עכשיו.

ש. באמת כבוד הרב זה לא יאומן כי יסופר, זה ממש גל, באמת ממש גל

הרב: איזה משפחה אתם?

ש. היא קאהן ואני כהן, אבל אתה בטח מכיר את שתינו בפנים כי אנחנו להרבה מאד הרצאות שלך הגענו. אם זה בתל אביב רבתי, אם זה בכפר סבא, אם זה לפני כשנה שהיא היתה בטבריה והיא שאלה אותך שאלה בטיול בקברות צדיקים היא שאלה אותך שאלה, בטח ראית אותנו בכנס שהיה של ארגון שופר לפני כשלש שנים בירושלים,

הרב: באצטדיון בטדי

ש. כן

הרב: תגידי לי משהו, ומה את מתכוונת לעשות, את מצטרפת לאחותך מחר עם שתי הטמבלויזיות למזרקה?

ש. שתי הטלויזיות בטח לא, כי...

הרב: אז אולי לפחות טמבלויזיה אחת, שיהיה שחור לבן בלק אנד וויט

ש. כן אני אתן כשאחותי תבוא היא תקח אחת מהן

הרב: אה, אחת את נותנת לאחותך שתביא אותה למזרקה?

ש. אני אגיד לך מה, כי תראה כל דבר יש עוד מישהו בבית

הרב: אז תשאירי לו אחת ואת שלך תתני לה

ש. כן, זה מה שאני הולכת לעשות

הרב: יפה, תצליחי, רגע, למה קוראים לזה מזרקה עד היום לא ידעו - כי שם זורקים את העגלים. אז ה' יזכה אותך לקבל את התורה ושהקב"ה יערה עליכם רוח ממרום לטובה לטהרה ולקדושה ותצליחו בחינוך צאצאיכם אמן.

אמן.

ש. אמן, כבוד הרב אם אפשר להצלחה לבנים שלי לילדים שלי בישיבות

הרב: שבנייך יזכו בישיבות ויגדלו להיות תלמידי חכמים אמיתיים

ש. אמן, ועוד משהו, עוד דבר קטן, שאני אעשה את זה בעז"ה לעילוי נשמתה של מרגלית בת לבנה

הרב: אמן מנוחתה עדן. כל טוב לילה טוב תזכי למצוות

ש. תודה

הרב: נו, מה אתם אומרים יהודים, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? עם ישראל חי. עוד אחת מוציאה? תקח ממנה בבקשה. היא תבוא למזרקה נראה לי שיהיה צפיפות. רגע זה הכל אתה אשם, אתה הראשון, אשריך. אשריך.

מי שברך אבותינו הקדושים... הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם, ובפרט יברך את כל הצדיקים האלה שקיבלו על עצמם לשבור את העגל את הטמבלויזיה מחר במזרקה, הגברת הנכבדה והבחורה הצעירה וכל אלה שהצטרפו אלינו בטלפון וקבלו על עצמם להגיע מחר, שה' ימלא כל משאלות ליבכם לטובה, בריאות והצלחה, ישועה קרובה, פרנסה טובה בשפע, קדושה וטהרה, נחת מיוצאי חלציכם, זיווגים הגונים, זרע חי וקיים, כל הישועות וההצלחות מהרה

אמן

ושטליה בת ימימה תזכה לרפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, והבן שלך? בועז בן רומיה יזכה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו  ישראל מהרה.

אמן

הרב: עכשיו רגע, אני מודה לכם קודם כל, רדו יהודים יקרים ואני רוצה עכשיו לעשות מה שאני עשיתי בנתניה ומה שעשיתי בעכו ובשאר המקומות. כל אלה מכם שרוצים לראות בגאולתם של ישראל מהרה אני מבקש שהגברים יבואו לקדמת הבמה פה והנשים מצד שמאל ואני הולך לתת לכם הפתעות דהפתעות וברכות. קדימה במהירות. מוזיקה קדימה מהר מהר כל הגברים פה שורה ראשונה, הנשים פה קדימה.

אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא... אני אני אני העבד של הקדוש ברוך הוא...

26/05/09

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט