u3
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

ישנן תקופות אצל האדם שונות בעבודת ה'. ישנם ימים שיש לו התחזקות בעבודת ה', ולעיתים יש לו ימים של התרשלות ונסיונות. והימים האלה נקראים ימי האהבה וימי השנאה, האהבה והשנאה נלחמים פעם יגבר האחד ופעם יגבר השני. את הדברים האלה אומר רבינו תם בספרו ספר הישר, בשער השישי. אז שמענו, יש ימים של התחזקות, יש ימים של התרשלות ונסיונות, הם נקראים ימי אהבה וימי שנאה, והם נלחמים האהבה והשנאה פעם יגבר אחד ופעם השני.

אחרי התבוננות מרובה נראה שבכוונתו לימים אלו ימי האהבה והשנאה, שגילה לנו רבינו תם סוד גדול ורם, ובמילים האלו כלול כל הסוד של האדם ושלמותו. מהי המהות של אהבה? איך אתם מגדירים אהבה? נתינה. עוד הגדרה? שמחת חיים ופשטות. אמת. אהבה זה אמת. מה עוד אתם יודעים? מה זה אהבה? מסירות. מה עוד אתם יודעים?

ובכן המהות של אהבה היא השתוות. כשאנו אומרים על שניים שהם אוהבים זה לזה, המכוון הוא שיש לשניהם השתוות שבמידותיהם ותכונותיהם שווים הם זה לזה, וזה מאחד אותם ומקשר אותם יחד, ועל זה אנו אומרים שהם אוהבים איש לרעהו, כמו שאדם לפעמים מתבטא על  מאכל בלשון אהבה ושנאה, יש אהבה ושנאה למאכל? אלא המכוון בזה לומר שיש לו השתוות למאכל, והוא קורא לזה בלשון אהבה ושנאה, דהיינו אני אוהב את המאכל הזה, המזג של המאכל, הטעם של המאכל משתווה אלי בטבעי, באופיי, אני משתווה איתו, זה אני לא אוהב את זה, לא, אני שונא את זה, עזוב לא, זה לא מתחבר אלי, זה לא שווה אלי, אני לא משתווה עם זה. ככה יש אדם שאומר לחברו, אתה יודע מה אני אוהב בו, מה פירוש מה אתה אוהב בו? במה שאתה משתווה איתו אתה אומר אני אוהב בו. אתה יודע מה אני שונא אצלו? מה אתה שונא אצלו? מה שאתה לא משתווה איתו. ז"א אהבה זו השתוות.

כשאנו אומרים שמישהו שנוא עלינו המכוון האמיתי שהאיש הזה הוא בניגוד לתכונות שלנו, וההפכים ששולטים בינינו נקראים שנאה. אבל יש מי שאמר ששני שונאים בתכלית השנאה, אם נקח שניים שאין יותר שונאים מהם, אחד שונא לשני, אבל הם אוהבים זה לזה יותר מאהבת אדם לבהמה, כי השונאים הכי גדולים אחרי כל ההפכים שיש להם בתכונות יש להם יותר השתוות משני מינים כמו אדם ובהמה.

אמרו חכמים ז"ל, באבות ד', בעל כרחך אתה נוצר, היצירה של האדם היא חיבור של שני קצוות רחוקים בתכלית הריחוק זה מזה, אין ביניהם שום השתוות, והם שונאים זה את זה. הנשמה והגוף אינם משתווים בכלום, הנשמה זה מהשמים רוחנית לגמרי, הגוף זה עפר מגושם וגס, זה שונה בתכלית השינוי, אין קרבה ביניהם, אין דבקות ביניהם, אין כלום, זה שני שונאים גמורים אחד לשני.

במסכת נידה ל'. האריכו עד כמה קשה לנשמה להתחבר לגוף, ונצייר לנו צדיק גדול שחבשו אותו בבית האסורים ביחד עם אלקפונה, איך יכול להיות החפץ חיים עם אלקפונה בתא אחד? זה שני ניגודים, אחד רוצח גס מתועב, גשמי ברוטאלי, ואחד עדין נפש אציל צדיק גמור עניו, איך יכולים להתחבר בתא אחד? זה הרי דבר שהוא נוגד לחלוטין. האם יש מושג מה גודל הצער יהיה של החפץ חיים במחיצתו של אלקפונה? וזה עוד כאין וכאפס לעומת הצער של הנשמה הקדושה כשיורדת אל הגוף. הרי אנחנו אם יכניסו אותנו בתוך בוץ טובעני, בוץ, יש כזה דבר, בוץ טובעני, יכניסו את הבן אדם לבפנים עם הגוף שלו שזה זהה בדיוק לעפר, אנחנו נגעל לאין שיעור. להכניס נשמה לתוך הבוצץ הזה, העפר הזה, זה קשה קשה ביותר לתאר אפילו, הנשמה היא חלק אלוה ממעל, ככתוב בישעיה נ"ז, "נשמות אני עשיתי" וכל כולה של הנשמה היא ממידותיו של הקב"ה, לעומת הנשמה הגוף הוא שפל נבזה שקר ותרמית, שותק כמים עוולה, ההיפך הגמור של הנשמה מכל וכל, והחיבור הוא אך ורק בגדר של אש ומים לעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם.

אתם יודעים מה זה אש ומים? זה שני הפכים גמורים לחלוטין. אי אפשר לשים אש ומים בכלי אחד, אי אפשר, אני ארצה להכניס פה אש - אי אפשר, אם המים רבים הם יכבו את האש, אם האש חזקה היא תאדה את המים, הם לא יכולים לדור במחיצה אחת, הם אויבים זה לזה, אחד בא על חשבון השני. שניהם שידורו במחיצה אחת - אי אפשר. אבל יש דבר כזה שאש ומים דרים ביחד, שמים זה מאש ומים, אש ומים זה שמים, והשמים עשו שלום ביניהם, עושה שלום במרומיו, מה השלום שהוא עשה? מה השלום במרומיו? יש מלחמות? אש ומים זה השלום. אז מה הסוד? הסוד הוא שהם עשו שלום לכבוד הבורא יתברך, אז לכן גם הנשמה שלנו שנכנסה לתוך הגוף, החיבור כרגע זה רק בבחינת עושה שלום, זה הסגולה היחידה שיכולה לקרב שני רחוקים לגמרי. אפילו יש זוג שלא מסתדרים, המידות שלהם לא תואמות, אין בהם השתוות, תמיד הם מתווכחים, היא אומרת לו כך והוא עונה לה כך, לא מסתדרים, לא מסתדרים, למה? אין השתוות מידות, זה מבקר את זו וזו מבקרת את זה, כל אחד יש לו טענות כרימון על השני, אבל מה הם מבקשים בסוף כדי שיוכלו בסוף להשאר? שלום בית, כי רק השלום יכול לקרב את הרחוקים. זה סוד, שלום יכול לקרב רחוקים.

סדאת שנא את ישראל, בגין לא אהב את מצרים, היתה מלחמה ולמרות זאת עשו שלום, הרחוקים התחברו בגלל אינטרס משותף, השתוות היתה בנושא - אני רוצה את כל השטח של סיני, אני מוכן לתת לך את השטח של סיני, היתה השתוות - נהיה שלום. אז בקטע הזה השלום גרם לקירוב בין הרחוקים, אפילו שהם עדיין רחוקים אבל יש שלום. ז"א, סוד השלום יכול לגרום להשתוות.

כמו כן, הנשמה והגוף הם בגדר של אש ומים, כשהם נפגשים הרי אחד מכריח לשני שיפנה לו את מקומו, בשום אופן אי אפשר שהם ידורו בכפיפה אחת, אם האש יגבר תבער אש, ואם להיפך יכבה האש. כך הנשמה והגוף, אם הנשמה גוברת ואדם הוא רוחני, אז זה מחליש את הגוף ואת תאוותיו, אבל להיפך, תחשך הנשמה ושורה ביניהם שנאה ומחלוקת עולמית ואי אפשר ביניהם פגישה כל שהיא. כשרק הם מריחים זה את זה הרי הם בסכנה.

אתם רואים שיש אנשים שחיים בפיצול, פיצול אישיות ממש, מצד אחד הם רוצים לשמור מצוות, מצד שני הם לא מוכנים לוותר על העולם הזה, ויש להם כל הזמן מלחמה פנימית, והם לא נינוחים ולא רגועים, הם לא שלמים עם העבירות והם לא ששים כל כך אל המצוות, אדם כל הזמן במלחמה פנימית, למה? כי יש מלחמה תמידית בין הרוח לבין הגוף. אף אחד לא ניצח, חוץ מהרשעים הגמורים שאין להם רוח בכלל, אז הם חיים כמו בעלי חיים, אין להם שום בעיה, אוכלים נבלות וטרפות, נוסעים חוזרים, עושים מה שהם רוצים כמו בעל חי, אין מסגרת. אבל יש אנשים שהם רוחניים לגמרי, והם לא יכולים לסבול את כל הדברים שמושכים אל החומר וכל השטויות וכל ההבלים ומשחקים של כדור וכאלה, מסתכלים על זה כמו ילדים, כדור ובועטים בכדור ורצים ואנשים מריעים וצוהלים, מה זה? מה זה? מה זה ילדים, זה עד גיל שש שבע שמונה זה עוד אפשרי, אבל מבוגרים וזה ומדליות וגביעים וכל העולם כורע ומשתחווה לאלילות, מה זה כולה כדור, עבר מפה עבר לשם, זה עושה את הבן אדם חכם? זה אומר שיש לו רגל חכמה, אבל מה, זה חכמה?

אז ז"א הם מואסים בזה, הם מבינים שזה ביטול של החיים, לשבת ולבטל את החיים בשביל דברים כאלה, כשהחיים זה יקרי המציאות, אפשר להשיג בזה רוחניות, הרי יוצאים מפה בסוף, אותו גוף עם הבעיטות נשאר בקבר עם הרגליים גם עם הנעליים ורק הנשמה עולה, והיא עולה עם מה? עם המדליות? עם הגביע? היא עולה ערומה כמות שהיא באה, אבל מה יש בה, איזה תוכן היא הכניסה בתוכה, איזה חומר היא שיגרה למעלה, איזה מצוות, איזה מעשים טובים, איזה תורה, זה מה שהיא תקח מפה. אז יש מלחמה בקיצור, בין הגוף לבין הנשמה.

כתוב "ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו", מסופר שנדב ואביהו עם זקני ישראל וכו', ראו את האלקים את השכינה הקדושה בהתגלות שמימית גדולה, אבל כתוב בפסוק גם "ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו", וזה סתירה, אמרנו אם יש רוחניות אז לא צריכה להיות גשמיות, ואם יש גשמיות עם רוחניות יש מלחמה, כי אין הכרעה, ואין השתוות, אז פירושו של דבר שיש מלחמה, וכתוב "ויחזו את האלהים" ובאותה שעה כתוב "ויאכלו וישתו", רש"י אומר שהיו מסתכל בה' כביכול בלב גס מתוך אכילה ושתיה, אמנם אין לנו בזה שום מושג, ואין לשכל האנושי להשיג מה הגדירה התורה את ראייתם זו שהיא מתוך אכילה ושתיה, אבל מה שמותר לנו להגיד קצת זה היה פגם, כי בהתאם למחזה הנבואה שהם חזו, בהתאם לתמונת ה' יביט לא היה להם השתוות הגוף, כי הגוף נשאר בבחינה של "ויאכלו וישתו", והראיה שלהם היתה חלוקה משל משה רבינו, שמשה רבינו היתה לו השתוות של הנשמה עם הגוף בשווה, לכן הוא נקרא איש האלהים, למרות שהוא היה איש הוא היה אלהי, פירושו של דבר שהיה לו השתוות בין האיש לבין האלהי החלק הרוחני. אבל הם, כתוב "ויחזו את האלהים" וכיון שהם גם "ויאכלו וישתו" הם הסתכלו והציצו בשכינה ונתחייבו מיתה. למה? כי כשלא משתווים זה סכנה, זה מלחמה, אין השתוות זה מלחמה, ואפילו בהתנגדות של הגוף של נדב ואביהו שזכו עם הגוף להגיע למדרגה שהם חזו במחזה הנבואה, עם כל זה כיון שנשאר עוד בחינה של הגוף והיתה התנגשות קלה, זה חייב מיתה. עדיף שלא ייפגשו לא הגוף ולא הנשמה בסכסוך, עדיף שלא יפגשו, כמו אש ומים אם לא ייפגשו אז אף אחד לא יגבר על השני, כל אחד יהיה בפני עצמו. אבל אם יבוא אחד במחיצת השני מי שיגבר הוא ינצח ויכלה את השני.

מזה יוצא לנו לימוד גדול, מה הלימוד? יש לפעמים שאדם רוצה לקפוץ יותר מהמדרגה שהוא נמצא בה, ואז הבן אדם במצב הזה נכנס למלחמה כי אין לו השתוות. יש מצבים שאדם משתווה, הנשמה והגוף יש בניהם שלום, הם מסכימים על מצב מסויים וחיים ככה בסדר, זה לא מפריע לזה, אחד משמש לשני, אבל יש מצב שפתאום אדם רוצה לצאת חוץ מגבולו, וחושב שהוא כבר ברמה רוחנית גבוהה וחושב שהוא יכול ועוד לא ידוע שהוא כבול בכבלי הגוף ויכול להיות מלחמה ואז הבן אדם יכול גם ליפול ליפול מהר גבוה לבור עמוק, ז"א כמו אלה שאומרים עליהם שהם רצים יותר מידי מהר ואח"כ הם נופלים, למה? כי הגוף לא מניח להם להתנתק ממנו, אומר הלו, אני עוד חי פה. אז לכן רואים מפה שאדם צריך להזהר.

מי היה למשל נזהר כך? משה רבינו עם כל המדרגה העצומה שהיתה לו, והקב"ה רוצה לשלוח אותו לגאול את עם ישראל ממצרים, אז כתוב שמשה רבינו ירא מהביט אל האלהים. הסנה בוער ואיננו עוכל, שכינה נמצאת שם, וה' מדבר אל משה, ומשה שומע אבל הוא ירא מהביט אל הסנה, למה? הוא פוחד שזה למעלה מהמדרגה שלו, והוא לא רוצה שתהיה התנגשות בין הגוף לבין הנשמה אם הם עדיין לא הגיעו לדרגה של השתוות, כי פגישה כזאת היא סכנת נפש, על כן פחד להשאר במצב הקודם וירא מהביט אל ה'. מה הוא זכה בסוף? "ותמונת ה' יביט", הק"ה אמר לו, כל הכבוד משה רבינו, לא עלית יותר ממה שהרגשת, אז אתה תזכה באמת שיהיה לך השתוות בסוף בין הגוף לבין הנשמה "ותמונת ה' יביט", זה האיש שזכה לדבר אל ה' פנים אל פנים כדבר איש אל רעהו, ז"א אדרבא, זה שהוא לא מיהר והיה פזיז, זה מה שגרם בעצם שמשה רבינו ע"ה זכה לתמונת ה' יביט.

ועכשיו אני הולך לתת לכם הסבר מדהים על מדרש שהוא מאד סתום וחתום ובלתי מובן. לאור מה שלמדנו תשמעו עכשיו פלא פלאות.

כתוב בגמרא בשבת דף פ"ח. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו. הטענה היחידה שיש למלאכים נגד משה רבינו שהם אומרים הוא ילוד אשה, הוא קרוץ מחומר, הוא נולד מאשה, מה עושה ילוד אשה בינינו? הם שכלים נבדלים, שכל בלי גוף, המלאכים זה כמו נשמה - שכל בלי גוף, אבל הוא ילוד אשה, הטענה שלהם רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? מה ענה להם הקב"ה? הוא בא לקבל תורה. אז מה הם אמרו לו? אמרו לו לפניו, חמדה גנוזה לפניך תתקע"ה דורות ואתה רוצה לתת אותה לו? תנה הודך על השמים, תשאיר את ההוד הזה, את התורה הקדושה על השמים, היא שייכת לשמים. איך אתה רוצה לתת אותה לילוד אשה?

אמר לו הקב"ה למשה, החזר להם תשובה. תענה להם, מה אמר לו משה? רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם, אם אני יענה להם אני פוחד שהם ישרפו אותי בהבל של הפה שלהם. יש מלאכי אש, יש מלאכי רוח, יש כל מיני מלאיכם. אמר לו הקב"ה, אחוז בכסא כבודי, ואמר להם תשובה, מה אמר להם? אמר להם משה למצרים ירדתם? השתעבדתם לפרעה? בתורה כתוב שעם ישראל יהיו במצרים משועבדים לפרעה, אתם ירדתם למצרים והשתעבדתם לפרעה? מה כתוב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו, יש אצלכם דבר כזה? כבד את אביך ואת אמך - יש לכם אבא ואמא, לא תרצח, יש אצלכם רציחות? מיד הודו לקב"ה, מיד כל אחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר, שנאמר לקחת מתנות באדם ואף מלאך המוות מסר לו דבר.

המאמר הזה הוא חידה סתומה, מהתחלה עד הסוף, קודם כל את השאלה של המלאכים אנחנו עוד יכולים להבין, שהם אמרו מה לילוד אשה בינינו, כאילו מה קשור, מה הוא עושה פה, תורה זה רוחני, אנחנו רוחניים, בורא עולם שיא הרוחניות אם אפשר להגדיר בכלל, ומה עושה ילוד אשה קרוץ  מחומר, מה הוא עושה פה? מה השייכות שלו פה? זה לכאורה אנחנו עוד יכולים להבין את השאלה, אבל התשובה של משה רבינו, מה הוא חידש להם ושאמר להם למצרים ירדתם, יש לכם זכור כבד כל הדברים האלה, לא תרצח, מה התשובה הזאת של משה חידשה להם שהם הודו לו? גם מה זה הדבר הזה שהוא פחד שישרפו אותו בהבל פיהם, ובכלל אנחנו לא יודעים מה השנאה שהיתה ביניהם עד כדי כך, ואיך זה מהתשובה שלו נשתנה כל האהבה עד שכתוב שכל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו מתנה ונעשה שלום בינו לבין המלאכים ואפילו מלאך המוות, מלאך המוות נתן לו גם כן דבר, מה נתן לו דבר? את סוד פיטום הקטורת שזה יכול להציל ממגיפה ממוות, גילה לו את הסוד. אז איך זה, מה קרה שם?

אלא מפה לומדים את יסוד האמונה ואת היסוד מה זה ה' אחד ושמו אחד, אתם יודעים מה זה ה' אחד ושמו אחד? ה' אחד ושמו אחד, פירושו של דבר, "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", מה זה אחד? אחד זה א' - אל יחיד ומיוחד, אין דומה לו, הוא לא אחד שיהיה שני כמוהו, זה אחד יחיד ומיוחד, אין בלתו ואין זולתו, מה זה ח' של אחד - שמונה, ח' זה שמונה, שהוא שולט בשבעה רקיעים וארץ, זה העולם, מה זה ד' זה ארבע, כנגד ארבע רוחות השמים, ז"א שה' אחד, אין בכל העולמות חוץ ממנו שהוא אחד, כל השאר זה ברואים שנוצרו ממנו, כל מציאותם ממנו. אז ה' אחד ושמו אחד זה יסוד האמונה, שהכל באחדות גמורה עם ה' יתברך. הכל.

עכשיו תקשיבו טוב, אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אשה בינינו, אז לא היתה להם שום טענה על משה רבינו, שום טענה, רק מה, שיש לו חסרון אחד שהוא ילוד אשה. אבל ילוד אשה זה כבר סתירה וניגוד לתורה הקדושה כי התורה היא רוחניות גמורה והוא גשמי, ואמרנו כשאין השתוות זו שנאה. אם אין השתוות זו שנאה. כי איך יתחבר רוחני עם גשמי? הרי שאלנו על עצמנו, אם הנשמה שלנו עם הגוף שלנו לא יכולים להסתדר יחדיו כי הם שונאים זה לזה, אלמלא שלום שיש ביניהם אז לא יכולים לדור ביחד כמו אש ומים, אז מה אתה ילוד אשה עושה בינינו כשאתה ניגוד, אתה הפוך מהתורה, איך אתה, מה אתה עושה פה? זה היתה השאלה שלהם.

אמר להם הקב"ה בא לקבל תורה, ובזה יש את הסכנה הכי גדולה, כי צריכים עכשיו לדור ילוד אשה עם תורה ביחד ואמרנו כשאין השתוות זה סכנה הכי גדולה, כי זה שני אויבים, אבל זה גם אומר כשהוא בא לקבל תורה זה הוא בא להוריד את הקב"ה מהעולמות העליונים כביכול למטה, למה? כי הקב"ה אמר, התורה אני לא יכול לעזוב אותה, איפה שהיא הולכת אני איתה, אני נמצא איתה. משל למלך שהיתה לו בת יחידה, ובא מלך אחר ורצה להתחתן איתה, אמר לו אני מוכן לתת לך את הבת היחידה שלי בתנאי שכל מקום שאתה לוקח אותה אתם עושים לי קיתון אחד - חדר קטן שאני תמיד קרוב לבת שלי. אני לא עוזב אותה. ככה אמר הקב"ה, אני יש לי בת יחידה, קוראים לה התורה, אתם ישראל רוצים לקחת את התורה אני מוכן, אבל אתם תעשו לי ארון קודש, קיתון אחד קטן שאני תמיד נמצא שמה עם הבת שלי. לכן כתוב במקום שיש ספר תורה שכינה שורה.

אז ז"א הקב"ה אומר, הוא לא בא רק לקחת את התורה, הוא בא לקחת גם אותי עם התורה, ולהוריד אותי כביכול לארץ. וזה סכנה גדולה, כי מי שצריך להיות בקרבתו, מי שצריך להיות בקרבתו, מי שצריך להיות בקרבתו של הבורא עולם זה סכנה גדולה אם הוא לא מתנהג כראוי.

עכשיו תקשיבו, אם נקח את האופנים הכי מובחרים שיכולים להיות ואפילו את הגוף של משה רבינו שהוא היה המובחר באנושות ואין מובחר ממנו במציאות אעפ"כ כשהוא קורא לבורא יתברך ודאי שאינו כי אם פגם, כי אחרי כל המעלות הרי הוא ילוד אשה, וכשאין השתוות אפילו  מגופו של משה רבינו אז השנאה היא כל כך גדולה עד שישרפו אותו בהבל פיהם. אבל התשובה של משה רבינו היא מבארת לנו יסוד גדול, מה אמרו בסוף המלאכים כשהסכימו למשה? אמרו "ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ", מה אדיר שמך בכל הארץ, פירושו של דבר, מתי אדיר שמך? דוקא כשאתה נמצא למטה בכל הארץ. ומלוא כל הארץ כבודו, שזה היסוד של האמונה שה' אחד ושמו אחד. איך יודעים שה' אחד ושמו אחד? אם השמים היו שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, אז היינו אומרים שאין חיבור ולא רואים שה' אחד, שהכל נמצא באחדות, אבל אם הוא נתן את התורה לעם ישראל והוריד אותה לפה, ועכשיו התורה נמצאת פה, אז רואים שהשמים והארץ הם  מאוחדים יחדיו. ומי עושה זה? דוקא האדם משה רבינו שהוריד את התורה.

לכן אמר לפני הקב"ה, התורה שאתה נותן לי מה כתוב בה? אנכי, תורה למלאכים שוב מה כתוב בה, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, זכור את יום השבת לקדשו, אתם עושים מלאכה? אצלכם יש משא ומתן? לכם יש אבא ואמא שצריכים לכבד? אלא זה מה שאמרו חכמים במשנה, אם אין דרך ארץ אין תורה. תורה לבד בלי דרך ארץ, ז"א יש גם גשמיות ויש גם רוחניות, אם אין דרך ארץ אין תורה. התורה היא לא ניתנה למלאכים בשמים, היא ניתנה לבני אדם, שיש שמה דרך ארץ ויש שמה גשמיות, וזה הולך ביחד, וזה מורה שזאת התורה, לכן לא רק שתורה ודרך ארץ לא מתנגדים זה לזה, אלא הם מאוחדים בתכלית אחד גמור ושלם, שאם אין דרך ארץ אין תורה, שאם תתבטל הדרך ארץ חלילה תתבטל התורה. ז"א אם לא יהיה אבא ואמא וכיבוד אב ואם, אם לא יהיה את המצוות של בן אדם לחברו וענינים גשמיים וכו' אין תורה.

עכשיו תשמעו סוד גדול, כתוב מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, האם בחגים ושמחת בחגך אז כתוב "ושמחת בחגך" שאין שמחה אלא בבשר ויין. עכשיו, כתוב "עצרת לה' אלקיך" וכתוב "עצרת תהיה לכם", אז נשאלת השאלה, עצרת זה החג, זה כל החג יהיה לה' אלקיך, כשמגיע החג צריך ושמחת - להיות רק עם ה', לעסוק בתורה, או עצרת תהיה לכם זה רק לאכול ולשתות בשר ויין כל היום. רבי אליעזר אומר, שני הפסוקים אומרים או או, או עצרת לה' אלקיך אתה רק לומד תורה כל היום, או עצרת תהיה לכם - אתה אוכל ושותה כל היום. רבי יהושע אומר לא, חולקהו, חציו לה' וחציו לכם, חצי יום אתה לומד תורה וחצי יום אתה אוכל ושותה ושמח בחג. טוב, זה מחלוקת בין שניהם, אבל הכל מודים שבעצרת, בחג השבועות, כולם מודים שחייב להיות גם לכם. גם אכילה ושתיה, למה? כי זה יום שניתנה בו תורה. אה, אנחנו היינו מבינים בגלל שקיבלנו את התורה ביום הזה אז דוקא ביום הזה צריך להשקיע רק בתורה, ופה כתוב שגם רבי אליעזר שאמר או או הוא גם יסכים שצריכים לאכול ולשתות. למה כיום שניתנה תורה, למה ניתנה תורה אז למדנו עכשיו שאם אין דרך ארץ אין תורה, כי חייב להיות חיבור בין החומר לבין הרוח. לכן ה' לקח את הנשמה ושם אותה בגוף והוא רוצה שהם יהיו אחד, בהשתוות, מסכימים זה עם זה ועושים רצונו של הקב"ה בבחינה של "כל מעשיך יהיו לשם שמים", גם מעשיך. אתה אוכל ושותה - שיהיה לך כח לעבודת הבורא, אתה ישן, זה עבודה גשמית אבל זה יהיה לי כח לעבודת הבורא, שגם הגוף יהיה כמו הנשמה משרת למטרות הרוחניות.

אז לכן הוא אמר להם, אתם יש אצלכם לא תרצח לא תנאף לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, כיון שאם אין דרך ארץ אין תורה, אז איך יוכלו לחיות הפכים זה לזה? הרי אינם אחד בתכלית, וגם בהפכים הגדולים כאש ומים נאמר עושה שלום במרומיו, אמרו חכמים שזה לא נס, שאש ומים ביחד זה לא נס, אלא זה סוד וסגולה, שעל ידי שלום יכולים שני ההפכים הכי גדולים יכולים להיות אוהבים גמורים, וזהו היסוד של ה' אחד ושמו אחד, שהתכלית הוא ששמים וארץ יעשו אחד בלי חלוקה, בלי הגדרה בין שמים וארץ, ואז הודו המלכים ואמרו, ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, כי אני ה' בקרב הארץ, ודוקא שמו של הקב"ה מתפרסם כאן בעולם הזה, ולכן נאמר "השמים כסאי והארץ הדום רגלי", זו השכינה, ואם אין דרך ארץ אין תורה, ותורה ושכינה זה היינו הך. זה מה שמצינו שענה הקב"ה למלאכים, בשעה שיצר את אדם הראשון אמר להם למלאכים, חכמתו מרובה משלכם, שכאן בארץ חכמתו מרובה מבשמים. מיד כל אחד מהמלאכים נעשה לו אוהב למשה רבינו, למה? כי הם הסכימו עם כל ההגדרות האלה והגיעו להשתוות, קודם הם טעו, חשבו אין מקום לילוד אשה, אחרי שהוכח להם שכל התורה זה רק בשביל להשוות בין ההפכים בין הניגודים, אז הם הודו לו ונעשו אוהבים לו, ואז במקום "ישרפוני בהבל פיהם" נתנו לו מתנות כיון שהיה ביניהם סוד השלום. וכך נולדה בין שונאים אהבה שאין כמוה עד שמלאך המוות השונא הכי גדול נעשה אוהב נאמן דלגופו של משה רבינו. גם מלאך המוות הנה הוא אוהב נאמן ומסר לו את ענין הקטורת.

אז רואים מפה דבר מדהים, איך על ידי מתן התשובה הם נעשו אוהבים.

אני מגלה לכם עכשיו סוד נוסף, יש אנשים באים לדרשה, וכשבאים לדרשה הם לא באים אוהבים, הם באים שונאים, והם אומרים יש לי שאלות, אני אראה לו, אתה תראה אני יש לי שאלות תראה מה אני יעשה, ובסוף הם מקבלים תשובות ונהיה השתוות בדעות ונעשים אוהבים וחוזרים בתשובה. מה הסוד, שימו לב, נכנסו שונאים יצאו אוהבים, מי גרם? התשובה, הם קיבלו תשובה, התשובה התיישבה להם בדעתם ואמרו אה, אם ככה אתה צודק, אם ככה התורה צודקת, אם כן אין לי שאלות, עכשיו זה מסתדר, ואם זה מסתדר אין ניגודיות יש השתוות, אם יש השתוות יש אהבה ואם יש אהבה אז גם אני כמוך. תלמדו את הסוד הזה, הוא סוד גדול, איתו אפשר להחזיר הרבה אנשים בתשובה, להגיע איתם להשתוות, אבל השתוות אמיתית כמובן, לא מריחת שוקולד.

מכל מקום, אמרו חכמים ז"ל, שבשעה של מתן תורה באו אומות העולם אצל בלעם, שאלו אותו, הם שמעו קולות וברקים והעולם הזדעזע יותר מנפל, וכל העולם רעד, וכולם פחדו רצו אליו אל בלעם הוא הנביא של האומות, מה קורה בעולם, ה' מחריב את עולמו עוד פעם כמו במבול? אמר להם לא, ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. מה זה בשלום- סוד ההשתוות, הוא נתן לעם ישראל את הסוד שקוראים לו שלום, ה' יברך את עמו בשלום. זה הסוד הגדול שאמרו חכמים לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר "ה' יברך את עמו בשלום", כך אנחנו מסיימים כל תפילה.

אז רואים, חכמים הראו לנו שתי תמונות זו לעומת זו, מצד אחד אמרו לנו בעל כרחך אתה נוצר, מה זה בעל כרחך? נשמה שלא רוצה להיות בגוף וגוף שלא סובל את הנשמה, שני שונאים בעל כרחם שמים אותם במדור אחד ביחד לחיות, זה דבר אחד אמרו לנו חכמים. והראו לנו עד כמה זה בעל כרחך, כיון שהם שונאים זה לזה. אבל גם סיפרו לנו, מאהבה הגדולה בין הגוף לנשמה כשנעשה שלום ביניהם.

ולסיום אני אומר לכם מדרש, מדרש אחרון, וזאת הברכה, מדרש רבה מספר לנו כך: באותה שעה קרא הקב"ה לנשמה מתוך גופו של משה רבינו, משה רבינו הגיעה השעה שהוא צריך להפטר מן העולם, אז ה' קורא לנשמה שתבוא תעלה, מה אמרה לו? אמרה לפניו רבונו של עולם, יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה? לכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו, אמר לה הקב"ה לנשמה, צאי ואל תאחרי, יש זמן קצוב, 120 שנה, אי אפשר יותר, את צריכה לצאת אל תאחרי, והוא מפייס אותה ואומר, ואני מעלה אותך לשמי שמים העליונים, ואני מושיבך תחת כסא כבודי אצל כרובים ושרפים וגדודים, מלאכי מעלה. מה אמרה לפניו, בבקשה ממך הניחני בגופו של משה, הנשמה של משה מעדיפה את הגוף הטהור שלו על תחת כסא הכבוד של הקב"ה. באותה שעה נשקו הקב"ה ונטל נשמתו בנשיקת פה. ז"א כל כך היתה השתוות בגוף של משה רבינו לבין הנשמה שלו שהיא לא רצתה הנשמה לעזוב את הגוף, מילא גוף לא רוצה לעזוב נשמה, אבל נשמה לא רוצה לעזוב גוף? ז"א גופו של משה הגיע לדרגת נשמתו, והיא לא רוצה לעזוב. אז זה אהבה גמורה בין גוף לנשמה.

הנה בהתחלה הנשמה של משה לא רצתה לרדת לגוף של משה, כי בעל כרחך אתה נוצר, ואח"כ היא לא רצתה להפרד ממנו, עד שאמרה שאין לה מקום יותר טוב מגופו של משה, זהו סוד השלום, שבו אהבת הנשמה והגוף היא אהבה שאין כמוה, ומחבקים ומנשקים זה את זה. כך היו אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב והאמהות הקדושות שרה רבקה רחל ולאה וכל גדולי עולם שזכו לשלום בגופם, אהבת גופם את נשמתם היתה כל כך גדולה עד שהתנשקו כביכול עם הבורא יתברך תמיד, וזהו הענין שנקרא מיתת נשיקה.

בגמרא במועד קטן כתוב שמלאך המוות בא לכמה תנאים וביקש ליטול את נשמתם כי הגיע הזמן, והם לא אפשרו לו, ולא היה יכול לעשות שום דבר נגדם. היו כאלה שויתרו לו אמרו לו יאלה בסדר תעשה את העבודה שלך, והיו כאלה שדחו אותו, והיה רבי יהושע בן לוי שעבד עליו, שחטף לו את הסכין וקפץ מעל גן עדן תחתון מעל החומה נכנס לגן עדן ואמר אני לא מחזיר לך יותר, לא מחזיר לך את הסכין, לא תהרוג אף אחד יותר, עד שהיתה התערבות בשמים וביקשו ממנו שהיא יחזיר לו והוא התרצה בסוף והחזיר לו את הסכין.

מכל מקום יהודים יקרים, למדנו פה יסוד גדול מאד, אהבה ושנאה, השתוות אהבה, התנגדות ניגודיות - שנאה, לאוכל, לאנשים, גוף נשמה, תורה, אדם, כל זה תמיד יש מלחמות כשאתה מרגיש שיש לך מלחמה פנימית אין לך השתוות בין הנשמה לגוף, אתה עדיין במלחמה מה יגבר.

אז לכן צריך להתרחק מהתנגשות, אז צריך לעשות את מה שצריך ברוחניות וצריך מה שצריך בגשמיות וצריך שבגשמיות גם תעשה את רצון הבורא שזה משרת את הנשמה, אבל אם הגוף ירצה את שלו בכל מחיר, ולא מעניין אותו מה נשמה אומרת, נהיית מלחמה שבסופו של דבר אדם מפסיד ואז רח"ל כשיבוא חיבוט הקבר אז זה יקח הרבה זמן, לפעמים ימים בגלל המלחמה הזאת שהגוף לא רוצה להפרד מן הנשמה, הוא רוצה להשאיר אותה איתו, אבל הנשמה רוצה לפרוח, ומצד שני יש כאלה נשמות שרוצות להיות מחוברות אל הגוף אל התאוה, שהם יתקלקלו עד כדי כך שנשמת הרשע שעולה למעלה רוצה לרדת למטה לעולם הזה, במקום למעלה שהגוף כל כך קלקל אותה. אז זה סוד גדול שלמדנו עכשיו, כל מה שתרגישו עכשיו שיש לכם פיצול, פיצול, מצד אחד רוצים כך מצד שני כך, פעם יש לכם חשק לזה פתום אין לכם חשק, פתאום יש לכם כמיהה לקב"ה פתאום יש לכם נסיגה, פתאום יש לכם הצלחות אתם מרגישים ולפעמים נסיונות, לפעמים זריזות בעבודת הבורא לפעמים רפיון, זה הכל מלחמה בין הגוף והנשמה, אתם לא מודעים לזה, אבל כל אחד תובע את שלו, ואז לפעמים אדם נכנס לדכאון קוראים לזה, מה זה דכאון הגוף ניצח, מושך אותו למיטה, לך לישון, עזוב אותך מכל העולם, יאלה תפוס את הכרית, תתכסה, מחר נקום נראה מה יהיה, מי ניצח היום? הגוף, השכיב אותך במיטה לא נתן לך לעשות מצוות. אבל אם לפעמים אדם קם עם חשק ורץ לבית המדרש, רץ למצוות, רץ למעשים טובים, הוא גרר את הגוף איתו וניצח היום. בסוף יבדקו בדיוק כמה ימים של נצחון היו לך וכמה ימים של הפסד. וזה יהיה השכר שלכם לחיי העולם הבא. אז כדאי מאד לנצח פה כדי לא להפסיד שם.

למי שיש שאלות בבקשה.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. מספר שאלות אבל אם אגזול זמן מהציבור אז יפסיקו אותי. שאלה קטנה, אני רואה פה מחולקות ספרים שחורים ביאת משיח כי לה' המלוכה, זה אמין או שזה לא אמין?

 

הרב: לא מכיר לא ראיתי.

 

ש. תראו לו בבקשה. הנה הנה הוא מחזיק את זה ביד.

 

הרב: לא מכיר לא יודע.

 

ש. זה כל מיני גימטריאות ודברים כאלה

 

הרב: לא מכיר ולא יודע.

 

ש. לא מכיר ולא יודע, הלאה, שאלה ראשונה כבוד הרב, שמעתי הרצאה שלך באריאל, באוניברסיטת אריאל לפני מספר שנים כאשר נשיא ארה"ב אובמה עלה לשלטון, אמרת אז בזמנו שגימטריא 44 ולאחר מכן לאדם, לא יהיה לאחריו עוד נשיא, וזה קבעת מהמקורות, זה לא אני לא תופס אותך במילה שאמרת שנה שנתיים בקולוסאום בניו יורק, זה אמרת בעצמך שאתה לא נביא ויכול להיות שהקב"ה זה חשבונות שמים, אבל פה אתה אמרת שם מהמקורות ש-44 ולאחר צכן אדם לא יהיה, ושבוע שעבר שמעתי שאתה כבר אומר שיכול להיות שכבר תהיה נשיאה לבית קלינטון מהמפלגה הדמוקרטית 2007, איך זה יתכן כבוד הרב?

 

הרב: קודם כל אני שמח מאד שאתה עוקב אחרי טוב מאד, אבל אני אגיד לך, מה שאמרתי אדם ודם לא אמרתי מהמקורות כי אין במקורות דבר כזה, אני אמרתי שכדרלעומר ואובמבה זה כמו נמרוד ואובמבה שיתכן שזה גלגול של אותו אדם זה מרד וזה מורד, זה היה נגד אברהם אבינו שקירבאת היהודים וכן הלאה, וזה העכבה הגדולה של אותו מנהיג אובמבה שהוא בעצם זה, וזה היה עוד לפני, כמו שאומרים בתחילתו עוד לפני שהכירו אותו וכל העולם תמך בו והתלהב ממנו -88 אחוז היו כך. אח"כ עשינו איזה נשיא מספר דם ואנחנו יודעים שישראל נקראו אדם, אין אומות העולם נקראים אדם אלא ישראל נקראים אדם, אדם משום שלאדם אין ריבוי, יש איש ויש אישים, יש אנשים, אבל אין אדמים, אדם, אנחנו קרובים מאד בעזהי"ת לביאת משיח צדקנו, ואפשר בעזהי"ת שאנחנו באמת נזכה שלא נצטרך עוד ואדם  יגיע מיד אחרי הדם בלא צורך לתוספת. אבל זה אומר שגם יכול להיות במשך הזמן הזה, גם מיד אחרי זה, הרב קנייבסקי אומרים, עד כמה זה מדוייק או לא אני לא יודע, אבל שמעתי את הרב חזימישק ובסקי שזה מבאי ביתו שאומר בכנס של לב לאחים, שהוא אמר להכריז ברמקול שעד סוף השנה הוא יגיע, אם זה נכון לא נכון הרב חזי משקובסקי נחשב לאחד שהוא אמין אבל אי אפשר לדעת, אז גם הרב קניבסקי אומר, לא מה שאמרתי אז אלא אומר היום, שתכינו כמו שאומרים את החליפות כי משיח בפתח.

אנחנו נמצאים גם עכשיו בסוף שביעית, ובמוצאי שביעית זה גם כן זמן מתאים שיכול לבוא משיח. שום דבר לא מחייב כי הקב"ה יכול לשנות, וגם מה שאמרתי שנתיים שלש בנאסא קוליסאום זה באמת היה צריך להיות שכך הודה בזמנו גבי אשכנזי שהיו מתוכננים להפציץ באיראן והיום זה כבר ידוע, והפסיקו אותו את ביבי מהתכנית הזאת, ובסוף היא לא יצאה לפועל אבל זה מה שהיה צריך להיות באמת. זה שהקב"ה גלגל שבסוף זה התעכב וזה יכול להיות בתקופה הקרובה כמו שרואים בדיוק מה קורה מסביבנו, ואתה רואה שלא פוחדים להתגרות וחיזבאללה וכו', מה שיכול להקים עלינו את הכל כמו שדיברנו במשך כל הזמן, הכל הרה אסון ובין רגע הכל יכול להיות, לכן בא נמתין עדיין יש לנו זמן.

 

ש. פעם שאלו אותך כבוד הרב, שאם ישראל עושים תשובה מיד נגאלים ואם לא עושים תשובה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, אמרת שהרמב"ם אמר שלא יתכן שבני ישראל יעשו תשובה ותהיה מלחמת עולם שלישית שזה שבע שנים, אז איך עכשיו לפי טענתך אתה אומר שהרב קניבסקי אמר ככה וככה וככה ואין לנו נביא היום בימינו, אז או שיש שבע שנים מלחמה

 

הרב: קודם כל

 

ש. שני שליש מהעולם ימותו שזה ארבע וחצי מיליארד, או שיגיע משיח

 

הרב: קודם כל מה שאתה אומר הפעם לא נכון בכלל, כי הרמב"ם לא אמר כך ולא אמרתי בשם הרמב"ם דבר כזה מעולם אז לכן זה טעות. אמרתי שנכון שאם ישראל, זה הגמרא אומרת, אם ישראל עושים תשובה מיד נגאלים ואם לא מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, זה נאמר בגמרא. ז"א זה יכול להיות או כך או כך, אך ישראל יעשו תשובה מיד יגאלו, לא יעשו - יעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן. עכשיו פעם היינו חושבים שזה רק איראן, היום אנחנו רואים שיש הרבה כאלה שיכולים למלא את הפונקציה הזאת, יש אלבגדדי, יש נסראללה, יש חמינאי, יש צפון קוריאה, יש הרבה לא חסר עכשיו בכל העולם המנים מרובים ואובמבה הוא לא פחות המן מהם.

 

ש. בהרצאה שלך לפני שבוע שבועיים אמרת שכבר התחילו לשלוט הלינו תשעה חדשים, אני שמעתי

 

הרב: לא אמרתי, עוד פעם אתה לא מדייק,

 

ש. אמרת המוסלמים שולטים תשעה חדשים

 

הרב: ישלטו

 

ש. ישלטו עלינו

 

הרב: אבל לא אמרתי שכבר שולטים שבועיים

 

ש. לא, לפני שבועיים שמעתי בהרצאה שלך שאמרת שכבר נהיה הבלגן הזה

 

הרב: זה אני כבר אומר לפני שלשים שנה

 

ש. שלשים שנה שתשעה חדשים כמו שאנחנו עושים להם הם יעשו לנו ויורידו אותנו ויעשו לנו בדוקים והכל

 

הרב: כעת יולדה, כן.

 

ש. ושאלה לפני כחודש, איזה יהודי שאל אותך אם יהודי מתגלגל ביהודי וגוי מתגלגל בתור גוי, ענית לו שיהודי יכול להתגלגל בתור גוי בתור עונש, איך זה יכול להיות, כי פעם אמרת שבן אדם הוא נחשב כמו תמצית תה, כמו תיון תה, שלש פעמים השיבנו כאדם ועל ארבעה לא אשיבנו, אתה מעביר אותו מכוס אחד לשני, וגם הנשמות של היהודים נבראים מעולמות אחרים משל הגויים, אז איך יהודי אם אין לו זכות בחירה יתגלגל בתוך גוי כעונש, כי עונש זה רק בתוך חי צומח ודומם, אמרת לאותו יהודי שאם הוא יהיה הגוף שלו יהיה הנשמה תתגלגל בתוך גוי זה עונש כי הוא חי כגוי, הוא חי עם גויה, הוא חי עם הגויים.

 

הרב: יכול להתגלגל גם באדם, לאו דוקא בצומח חי ומדבר, יכול גם זכר להיות בנקבה ונקבה בזכר, אין שום בעיה, סוג התיקון נקבע לפי סוגי העבירות שהוא עבר ולכן הוא יכול להתגלגל בהם.

 

ש. אבל יהודי מתגלגל רק בתור יהודי?

 

הרב: לאו דוקא אמרנו, תראה את שער הגלגולים של רבינו הארי והרמ"א מפאנו, שניהם מדברים בזה בהרחבה ותוכל למצוא את נפשך שם.

 

ש. אוקי, אם יהיה אפשרי לאחר מכן לשאול אותך עוד מספר שאלות אני יעביר את זה לקהל.

 

הרב: תהיה בריא. שאלה נוספת, שם הבחור כן הצביע.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. יש לי כמה שאלות לשאול את הרב, שאלה ראשונה מה לגבי פלאפל או פיצה נגיד לגבי השגחות?

 

הרב: קודם כל השגחות צריך להבין, אם יש משגיח במקום אז זה מצב טוב, אבל במקום כל הזמן, דבר שני, ם אין משגיח במקום כל הזמן והחנות היא של חילוני שלא שומר תורה ומצוות, אז אין אפשרות לסמוך. דבר שלישי, זה גם המשגיח אם הוא רק משגיח ורק מסתכל זה לא מספיק, כי אם שמים שמה דברים כגון עלים שצריכים בדיקה, ולא בודק את זה המשגיח בעצמו והוא ירא שמים, לא ממלא פונקציה של משכורת, אז זה בעיה. עכשיו, צריך לנפות את הקמח בנפה שהיא תהיה כזאת שלא מאפשרת שתולעים יעברו דרך החורים, ולכן צריך להתבונן איך עושים את כל הדברים, בדרך כלל לא מומלץ בשום אופן לאכול בחוץ. ואפשר לעשות פיצות גם בבית, זה לא סיפור כל כך מסובך, וכשאדם ממהר להכניס לבטן אז יש בעיה חמורה משום שההשגחה היום היא קלילה ביותר במידה והיא קיימת כל הזמן, היא קלילה. אין מי שיעשה בדיוק ובפרט אם זה כמויות שעושים הרבה לרבים אז זה מסובך. במקומות שמוכרים שווארמה ודברים כאלה בשרים, זה עוד יותר חמור כי היום הכשרות של בשר ועופות המצב קשה ביותר למי שרוצה יראה את זה באתר שופר. טי וי, ההרצאות האחרונות שמובאות שמה בנושא כשרות. המצב לא פשוט בכלל. בבדיקת הסכינים, ברמת הסכינים, בבדיקות לאחר מכן, מי בודק, האם יש בודק בפני עצמו, השוחט בעצמו בודק, האם אחרי עשרות ומאות הוא בודק האם זה נקרא בדיקה בכלל או זה ספק טריפה ונבלה, ועוד הלאה הלאה הלאה עד שיגמרו את הכל זה סיפור, לכן אנחנו הפסקנו לפני כמה חדשים ועברנו לדגים. והרבה עברו לדגים אבל אנחנו מנסים לעשות עכשיו שחיטה קטנה, בשביל לעמוד ברף הכי גבוה שאפשרי באיטיות, בבדיקה קפדנית, לא תעשייתי, לא מהר, אלא הכל לאט לאט, או, אם נצליח לעמוד בזה כמו שצריך אז יהיה לקבוצה מסויימת וככה אפשר לעשות עוד הרבה קבוצות כאלה עם שוחטים יראי שמים ומומחים. כשעושים את הכל לפי קריטריון מהודר. אם לא זה בעיה. עכשיו שתבין יש הרבה מאפיות ומאפים שאין שמה שום השגחה, ולא מפרישים שמה חלה, ולא מנפים את הקמח, והרבה הרבה בעיות בכל תחום, יש באתר שלנו לדוגמא סרטונים איך בודקים תותים לדוגמא, אנשים אוהבים עוגת תותים, מי לא אוהב תותים אדומים על הכיפאק, אבל יש בהם תולעים קטנים בצבע של הצהוב, נכון יש צהובונים כאלה בתוך התותים, ככה בחוץ תיק תיק תיק תיק יש שמה בדיוק תיק תיק תיק תולעונים כאלה קטנים עם כל מיני שמות מיוחדים, טריפסים ריפסים כל מיני שמות, ואנשים לא יודעים, אז מה עושים? קודם כל מקלפים איפה שהירק נמצא, ואחרי שמנתקים את זה רואים שאין חור לבפנים, מנתקים גם למטה בקודקוד בחוד למטה, ואחרי זה יש שתי שיטות, או משפשפים עם מברשת את הכל מסביב עד שלא יישאר שום דבר מהקוצנים האלה והצהובונים, או שמקלפים לגמרי את כל האדום. אז אפשר לאכול תותים, בלי זה - אתם אוכלים גם תולעונים.

פטרוזיליה וכוסברה, אם זה לא של חסלט או גוש קטיף או דברים כאלה שהם יותר מנוקים, הם לא נקיים לגמרי, צריכים כל דבר של ירק להשרות שלש - חמש דקות במים עם סבון, ואחרי זה לשפשף היטב בתוך המים וסבון, ואחרי זה לקחת את זה במים קולחים ולהעביר את האצבעות על הכל שאם נשארו שמה כל מיני חרקים מתים שהם ירדו למטה, ורק אחרי שזה נקי כראוי אנחנו גם משתדלים לבדוק עם פלורוסנט, שולחן פלורוסנט, או לקצוץ את זה, שאם קוצצים את זה לגמרי אז אפילו אם יש שמה משהו בריה והיא נקצצת אז אין בזה שום בעיה. יש אפשרות גם לקנות פטרוזיליה או כוסברה יבשה, ששמה אין חשש של תולעים כי זה גם עובר חום של מאות מעלות ומשהים את זה גם שנה, אז גם אם יש משהו זה נקרא עפר ולא נקרא תולעים ולא כל הדברים.

עכשיו שתבינו מעבר לאיסור, יש בעיה שכל חרק לדוגמא, שעועית הראה לנו שמה הרב, שבתוך שעועית אחד יש חמישה ג'וקונים, כל אחד זה חמש לאוים, זה 25 לאוים, זה כמו לאכול 25 חזירונים, בשעועית אחת! מי מכם רוצה לאכול עכבר בארוחת צהריים? אז זה בדיוק כמו עכברים, כמו ג'וקים, כמו נמלים, בדיוק אותו דבר. אז ז"א, איך עושים? מתפיחים את השעועים והחומוס שמונה שעות במים, ואחרי זה זה משתקף יותר, ואז שמים את זה על שולחן שמשקף כמו האור הזה, ואז רואים, אח"כ שמים את השעועית על היד ככה, תחת אור ממש, שטוחה, אח"כ הופכים ככה ומסתכלים שאין שום משהו קטן כתם או משהו כזה או איזה צללית פנימית או משהו כזה ואז יכולים לאכול. וככה כל דבר ודבר, אין דבר שאין בו תולעים. גם פלפל ירוק, שטה, גם יש תולעים תימניות בפנים, וצריכים לדעת, צריך זהירות. פלפל ירוק, אותו דבר, גמבה - גמבה אדומה יש בה תולעים אדומות, ירוקה - ירוקות, ואתם לא רואים אותה, אי אפשר לקחת גמבה ולמלא אותה באורז ויאלה אוכלים ממולא, ממולא במה? צריך לחתוך אותה ולהתבונן בפנים תחת אור, ואז תראו שמידי פעם תמצאו תולעים קטנים לבנים כאלה צמודים לצבע בדיוק שאתם לא רואים, פתאום תראו משהו זז. אז לכן צריכים להבין זה לא פשוט. בבית אתם לא עושים את זה, אז בפלאפל ובפיצה יעשו לכם את זה? תשכחו מזה. בתאבון.

 

ש. טוב הרב עוד שאלה, אם נניח יש אבא ובן והאבא הולך לגן עדן והבן הולך לגיהינום, האם כשהאבא נמצא בגן עדן הוא מרגיש את הצער שהבן שלו בגיהינום?

 

הרב: כן. באופן עקרוני כן. אבל זה תלוי באיזה מקום באיזה דרגה הוא נמצא, לדוגמא, אבות העולם אברהם יצחק ויעקב נמצאים במקומות כל כך גבוהים שהם נקראים ישני חברון, כלפי העולמות מתחתיהם הם נחשבים ישנים כאילו אין עולמות מתחת, ואם רוצים לעורר אותם, לעורר רחמים על ישראל שהם בצרות אז או משה רץ אליהם או אליהו הנביא רץ אליהם ומעורר אותם, הבנים שלכם נמצאים בצרות וכו' וכו', ולא תמיד הם מוכנים גם לעזור. היו פעמים שבאו ושאלו אותם, הם אמרו יימחו על שם כבודך. אז זה תלוי באיזה דרגה האבא נ מצא וכן הלאה.

 

ש. אז בעצם מי שבגן עדן במקרה הזה הוא לא באמת שמח עד הסוף, הוא לא שלם.

 

הרב: אני אגיד לך יותר מזה, שאפילו אם הבן לא הגיע לגיהינום, הוא עוד פה עושה חגיגות ומטייל ממקום למקום והוא לא שומר תורה ומצוות יכולים להוציא את האבא מגן עדן ולהכניס אותו לגיהינום. זה אומר הגאון מוילנא, לכן הוא אומר יסר בנך ויניחנך ויתן מעדנים לנפשך, אם תלמד את הבן שלך מוסר פה בעולם הזה אז הוא יניח לך שלא יצערו אותך בעולם העליון והוא גם יתן לך מעדנים שתהיה בגן עדן לנפשך.

 

ש. אוקי, ואם נגיד בן אדם בגיהינום נגזר עליו להיות נצח בגיהינום, אז אם נגיד הבנים שלו עושים עליו זכויות לעילוי נשמתו פה, זה מבטל את זה.

 

הרב: דין של רשעים בגיהינום שנה אבל יכולים להפסק להם הרבה יותר זמן. עכשיו אם מפה פועלים בשביל רשע שהיה חוטא פה בגיהינום, אפשר להעלות אותו למעלה על ידי זכויות ששולחים ומשגרים לו. אפילו דוד המלך הצליח להעלות את בנו אבשלום מהמדור השביעי של גיהינום למעלה. אז ז"א בד"כ אבא לא מזכה בן, בן מזכה אבא, מקרה יחידי זה היה עם דוד המלך, שקרא שבע פעמים  מרחוב אבשלום והעלה אותו מהמדור השביעי. אבל בן ודאי, כל מעשיו הטובים נזקפים לאביו גם בלי שום כוונה מיוחדת. כל שכן אם הוא אומר ועושה ומכוון במעשיו לכבוד אביו ואמו. עכשיו לא צריך דוקא אבא ואמא, כל אדם סתם, קרוב משפחה מכר ידיד או סתם יהודי, יכול להחליט שהוא מזכה פלוני אלמוני לדוגמא ההרצאה הזאת היתה לרפואת פלוני, היתה לעילוי נשמת פלוני, כל זה מזכה את כל אלה שנאמר שההרצאה הזאת היא לישועתם בין מן החיים בין מן המתים, והזכויות הן עולות ולא נפסקות, בפרט אם אדם זוכה להחזיר בתשובה, שאז זה לנצח נצחים זכויות שלו צאצאיו והמושפעים מהם, הכל שייך למי שעשה את הזריעה הראשונה.

 

ש. אוקי, ואם כבר הרב הזכיר את הלזכות את הרבים, אז לא הבנתי כאילו מה עוזר המשנה הזאת של כל המזכה את הרבים, אם כל מי שבעצם מזכה את הרבים בדור הזה, הרבה רבנים, שהם בעצם חטאו כאילו לפי דבריו של הרב.

 

הרב: כתוב כל העושה עם הרבים אבל לשם שמים, כל המזכה את הרבים לשם שמים, אז זכות אבותם מסייעתם, הסיעתא דשמיא מקבלים דוקא אלה שעושים לשם שמים, אבל יש אנשים שהם נקראים ערב רב, שהם עושים בתי כנסיות ועושים בתי מדרשות להגדיל את שמם, אין מטרתם זיכוי הרבים או לשם שמים, הם עושים את זה רק להגדיל את שמם והם נקראים ערב רב, ויש חמש דרגות בהם דיברנו בזה בהרצאות.

 

ש. אוקי, יש לי עוד שתי שאלות וזהו. אוקי. אם נגיד דיברתי על איזה רב מסויים ולא חס ושלום קללות אלא כמו שהרב קורא, כמו שהרב קורא לרבנים, אז קודם כל אם זה אסור או מותר

 

הרב: אלה שאני הזכרתי בשמותם בלשון מזלזלת שזה היתה הנחה גדולה לעומת מה שהיה ראוי להגיד עליהם, אין בזה שום זלזול, זה הפוך, עדיין אומרים עליהם איזה צד של אנושיות. אבל הם ודאי לא אנושיים כלל.

 

ש. אוקי, ועוד שאלה אחרונה, אם עדיף לתפוס צד ז"א בענין הזה של הרב במקרה נגיד שלי, או עדיף פשוט לא לשמוע שום צד, לשבת לא לשמוע שום צד בענין הזה להמשיך לשמוע הרצאות דרשות של לא משנה של מי, ופשוט לא להתערב בזה, מה עדיף כאילו?

 

הרב: קודם כל זה לא נכון משום שכתוב ברבינו יונה שבמקום שאתה רואה את השקר אתה צריך להשפיל אותו, במקום שאתה רואה את האמת אתה צריך להגביה ולנשא אותה. זה התפקיד של כל יהודי, לכן כתוב "אוהבי ה' שנאו רע", למה אני צריך לשנוא את הרע, מה אכפת לי, אני אהיה פרווה, לא מתערב לא שונא את הרע לא אוהב את הטוב, לא כלום, תן לי לחיות לבד. כתוב אבל אם אתה אוהב ה' אתה חייב לשנוא רע, כי אם ה' שונא רע איך אתה יכול לאהוב אותו, איך אתה יכול לשתוק לו, איך אתה יכול? אם תשמע מישהו מקלל את אבא שלך, אתה תשתוק תגיד מחלוקת בין אבא שלי לשכן, אני שותק, זה סימן שאתה אוהב את אבא שלך? איך אתה יכול לשתוק? אם מבזים תורה, אם עוקרים תורה, אם מבטלים תורה, אם משמיצים בני אדם, אם מוציאים דיבה, אם עושים את כל הרע והפשע, אתה מחויב למחות, לא רק לשתוק אלא להיות פעלתן ולמחות, ואם אתה לא מוחה אתה נתפס בעוון.

 

ש. אוקי, ואני אנצל את הרגע הזה לומר, כאילו אם לא מחיתי מספיק או ששמעתי ולא מחיתי אם הרב מוחל לי.

 

הרב: בתנאי שתתחיל למחות.

 

ש. אני כל הזמן מוחה אבל זה כבר זה נמאס כבר, כאילו זה קשה

 

הרב: מה לעשות, זה התפקיד.

 

ש. אני ממשיך עם זה

 

הרב: אתה יודע, רבי יוחנן היה יושב ליד בבית המדרש במקום שהיו עוברים כל הזמן מבוגרים בשביל שהוא יקום בפניהם, הוא היה עושה את זה לעצמו. למה הוא היה צריך לעשות את זה? אומר כל פעם שהוא קם או עושה קימה בהידור הוא מקיים מצו המן התורה, מצות עשה מן התורה. ואתה מזמנים לך כל כך הרבה פעמים הוכח תוכיח, הוכח תוכיח, שכתוב אפילו מאה פעמים את אותו בן אדם, כל שכן אם באים עוד, אתה צריך לשמוח, לאלאלאלאלא הנה עוד אחד, וולקם ברוך הבא ישתבח הבורא אני מוחה בך על מה שאתה אומר, הריני מקיים מצות עשה דאורייתא של מחיה, מה זה תענוג.

 

ש. אוקי אז הרב מוחל לי?

 

הרב: אם אתה מוחה מעכשיו

 

ש. אני ממשיך ממשיך

 

הרב: מחול לך מחול לך

 

ש. ואני צריך ברכה למישהו שהוא חולה סרטן צריך ברכה חזקה, אם אפשר הרב

 

הרב: שומר תורה ומצוות?

 

ש. כן

 

הרב: שמו?

 

ש. יורם בן רוחמה

 

הרב: רפו"ש וה' יעתיק את ה מחלה שלו לנסראללה.

 

ש. אמן.

 

הרב: תגיד לי משהו אבל, הוא יכול ללמוד? שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף.

 

ש. כל דבר, תנ"ך ו

 

הרב: הכל, חוץ מתהילים שניים מקרא ואחד תרגום.

תן לבחור עם חולצה אדומה ולבן.

 

 

ש. ערב טוב הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אנחנו בעז"ה לפני התגלות משיח

 

הרב: יהי רצון

 

ש. אז יש לי שאלה האם יש איזה מדרש איך תהיה התגלות, איך נראה המשיח, וכמו שאומרים שאליהו הנביא יבשר על המשיח איך נדע שזה אליהו?

 

הרב: גם הוא לא יודע, המשיח עד שה' יגלה לו, תקרא פרק שמיני בתרגום של שיר השירים תראה שמה את הענין, לגבי אליהו כשהוא יבוא ידעו שזה אליהו, כמו שהרואה את אליהו בחלום יודע שזה אליהו.

 

ש. אז יש סימנים

 

הרב: לא צריך סימנים, הוא יבוא ויבשר בלי שום סימנים

 

ש. ברוח סערה כמו שהוא הלך?

 

הרב: לא סערות לא שום כלום. יבוא ויבשר כתוב שהוא יעמוד על הר הזיתים, יעמוד שם ויבשר, שלשה ימים, אז בא נמתין נראה בעזהי"ת.

 

ש. בעזת ה' תודה רבה.

 

הרב: כן, קול מבשר מבשר ואומר.

 

 

ש. כבוד הרב ערב טוב

 

ש. מתרגש, פעם ראשונה אני מדבר איתך, רציתי קודם כל לבקש שתי ברכות, לרפואתה של אמי זסי לוגנה בת ג'ולי

 

הרב: שומרת תומ"צ?

 

ש. קודם כל היא בת שבעים, היא כרגע

 

הרב: שומרת תורה ומצוות?

 

ש. לא, לא שומרת תומ"צ

 

הרב: היא בהכרה?

 

ש. היא בהכרה כן,

 

הרב: אתה תגיד לה שהיא חייבת הרגע כמו שאומרים לחזור בתשובה שלמה,

 

ש. אני יכול לקחת על עצמי עוד משהו

 

הרב: זה חוץ מזה אבל קודם כל היא, זה דבר ראשון שהיא תקבל על עצמה מיד, זה ההזדמנות לחזור בתשובה מיד, אין לה מה להפסיד רק להרויח

 

ש. מה זה אומר לחזור בתשובה שלמה?

 

הרב: לשמור שבת,

 

ש. אשה בת שבעים

 

הר: מה זה שבעים, גם תשעים

 

ש. גם קצת קשה לה

 

הרב: לא קשה שום דבר, בלי יצר הרע,  מספיק הוא הפיל אותה ישר במלבן, צריך פשוט מאד שהיא תשמור שבת, תלך בצניעות, תכסה את ראשה, תברך ברכות, ללמד אותה אם היא לא יודעת, להתפלל לפחות תפילה אחת ביום, להקפיד לאכול מה שצריך ולא מה שלא צריך, שיהיה הכל בהשגחה, להביא לה מהבית אם צריך, כמו שאני בזמן שאמי המנוחה היתה במקום אחרי מצב קשה היינו הולכים לתת לה אוכל בכל יום, ז"א צריך לתת לה לאכול כשר עד כמה שאפשר ולא לסמוך על המקום, למעט דברים סגורים שגם בבית אוכלים כגון גבינות ודברים כאלה.

עכשיו, היא תעשה את החלק הזה ואז יכול להועיל הברכה, אבל אם היא  תעמוד במריה ובמרדה ברכה לא תועיל בכלל, הפוך, זה יהיה עוד קטרוג, כי אם מברכים אותה שהיא תחלים והיא לא עושה משהו בשביל זה אז זה מצב קשה. אם שופט אומר לנידון אתה מתחרט? הוא אומר לו לא! זה נותן לו חשק לתת לו עוד כמה שנים בפנים, כמו שאומרים אז ז"א קודם כל החרטה, זה דבר ראשון, ותשובה, והברכה יהי רצון שתועיל. מה שמה?

 

ש. דגניה בת ג'ולי

 

הרב: רפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל. תוכל להראות לה את הסרטון הזה בשידור חוזר והיא תשמע מה אמרתי לה.

 

ש. עכשיו בשבילי הייתי רוצה ברכה להיות ירא שמים יותר

 

הרב: אמיתי אמיתי?

 

ש. אמיתי אמיתי.

 

הרב: ויש לך זמן ללמוד קצת ב יום?

 

ש. מה שהרב יגיד אני יעשה

 

הרב: אם אני אטיל עליך משהו קצת קשה גם תעשה?

 

ש. מוכן לעשות

 

הרב: ארבע שעות ללמוד כל יום רצוף בתענית דיבור

 

ש. זה אומר כבוד הרב ארבע שעות כל יום בלי לדבר

 

הרב: מותר לדבר מה שאתה לומד אבל אתה לא מדבר שום דבר של חול, לא מה השעה, תביאו לי תה או מה נשמע, כלום.

 

ש. עכשיו כאילו יש שעות מסוימות?

 

הרב: לא, תבחר מה שאתה רוצה וזה לא חייב להיות קבוע, העיקר משעה שקמת בבוקר עד שתלך לישון אתה חייב ארבע שעות.

 

ש. כמה זמן?

 

הרב: שלשה חדשים, תשעים יום.

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: אתה רוצה הרי להתחזק, לא?

 

ש. מוכן

 

הרב: בעזרת ה' שיהיה לך בהצלחה

 

ש. ומה אני אלמד?

 

הרב: הכל הכל, גמרא, משנה, מדרש, פוסקים, הלכות, אתה יכול ללמוד פרשת השבוע עם מפרשים, חוץ מתהילים ושניים מקרא ואחד תרגום.

 

ש. אפשר לקחת חברותא

 

הרב: בהחלט, אדרבא

 

ש. אם אני לא אבין אני אצטרך ליבון

 

הרב: אדרבא, אתה מכפיל את שכרך עוד יותר טוב.

 

ש. בלי נדר לוקח על עצמי שלשה חדשים ארבע שעות לימוד בתענית דיבור

 

הרב: יפה מאד.

 

 

הרב: כן, שאלה נוספת, הגברת פה שורה ראשונה.

 

ש. ערב טוב הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. שמענו את כל ההרצאות בנושא הכשרות וברוך ה' יקבלנו עלינו להחמיר מאד בבית גם בנושא השרצים והכל, עכשיו הבעיה זה שהילדים בישיבות והיום הייתי באחת הישיבות ומסתבר שהכשרות שם של הרב רובין, אפשר לשאול אם זה בסדר?

 

הרב: אמרנו שכל הכשרויות לפי מה שהתברר הם בבעיה, לכן הפסקנו גם אנחנו, אם זה היה בטוח היינו אוכלים,

 

ש. אז מה להגיד לילד, שיפסיק לאכול בשר בפנימיה? כי אין לו מה לאכול שם.

 

הרב: נכון, כי אם אוכלים מה שזה לא מאה אחוז יכול להיות שזה יטמטם אותו גם, חוץ מהעבירה,

 

ש. הוא כבר הפסיק, אבל חשבתי שאם זה הרב הזה שיצא

 

הרב: לא, יש דברים שהם תחליפיים, יש אנשים שהם טבעוניים וכולם חיים ויש ספורטאים מאד מוצלחים בעולם שהם על טבעונות.

 

ש. אני יודעת, אנחנו ב"ה הפסקנו ואנחנו מסתדרים יפה מאד בלי וגם מבחינה בריאותית

 

הרב: וגם זה חסכוני סוף סוף, אפשר לחסוך קצת.

 

ש. נכון, עכשיו עוד בקשה, יש לי ילד שהוא חולה בסכרת, והוא כל ערב שהולך לישון עם ההרצאות של הרב, והייתי רוצה שהרב יברך אותו ואני מוכנה לקבל על עצמי, אנחנו מאד רוצים שהוא יחלים.

הרב: סכרת נעורים?

 

ש. כן

 

הרב: מה שמו?

 

ש. עמיתי מרדכי בן רחלי

 

הרב: ה' יציל אותו מן הסכרת נעורים ויעביר אותה לאשתו של נסראללה.

 

ש. אמן, בכל זאת אני צריכה לקבל על עצמי משהו?

 

הרב: אם תרצי חצי שעה כל יום שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף.

 

ש. בלי נדר, תודה.

 

הרב: בהצלחה.

שאלה נוספת. הגברת באמצע.

 

 

ש. זה לא שאלה, זו בקשת מחילה שלא מחיתי על כבוד הרב.

 

הרב: מחול לך מחול לך ומהיום את מוחה, כן?

 

ש. כן

 

הרב: טוב.

 

ש. תודה.

 

הרב: או, הוא נזכר בעוד תאריכים.

 

 

ש. השלמת השאלה מקודם, אולי לא הבהרתי את עצמי, שאלה המשיח אמור להתגלות לפני או המלחמה בת שבע שנים אמור לקרות לפני?

 

הרב: אין אנחנו יודעים בזה דבר ברור, כמו שאומר הרמב"ם בסוף הלכות מלכים שלא נדע את הדבר עד שיבוא הדבר.

 

ש. יכול להיות שיתגלה ולאחר מכן הקב"ה

 

הרב: יכול להיות שהוא יתגלה והוא בעצמו משיח בן יוסף יילחם את מלחמות ה' ויכריע את האויבים, יכול להיות שזה יהיה תוך כדי המלחמה, יש מי שאומר פאילו לאחר מכן, יש בזה מדרשים חלוקים, אין הכרעה בזה.

 

ש. אבל אין מחלוקת שכבוד הרב אמר פצצת אטום תיפול על ישראל, שבע שנות מלחמה הגויים עם הגויים, לא משנה מי, ארבע וחצי מיליארד הרוגים, שני שליש מהעולם, אין מחלוקת.

 

הרב: לא שאין מחלוקת, זה הנביאים זכריה הנביא  בי"ג י"ד, יחזקאל הנביא בל"ח ל"ט, וזה שכתוב שיהיה שליטה של הגויים כעת יולדה. זה כתוב, זה לא אני אומר רק אני אמרתי את זה בשם הנביאים ואמרתי את זה לפני הרבה מאד מאד שנים.

 

ש. 35 שנה. לגבי הבחור ששאל אותך מקודם, שהילדים יכולים להוריד את האבא מגן עדן לגיהינום, עכשיו לפי מה שהבנתי ההורים מחויבים עד גיל מצוות לחנך את ילדיהם, אם לאחר מכן הם סרים ימין או שמאל זה כבר לא בשליטתם של ההורים והחברה עושה את שלה, כמו בימינו, אז הם פטורים מכך, או שאני טועה.

 

הרב: באופן עקרוני אתה צודק, כי אומרים ברוך שפטרנו מענשו של זה, אבל מצות הוכח תוכיח כמו שקיימת כלפי השכנים והאחרים קיימת ודאי גם כלפי הילדים, והאינטרס של כל אחד זה לתקן את משפחתו בשביל שלא רק להפטר ולומר אני את שלי עשיתי. דבר נוסף, שעיקר הדין שעושים עם האבות זה על מה שהם לא השקיעו בילדותם של הילדים ונתנו להם את המקסימום מוסר וחינוך והכל, כי אם אז הם לא הצליחו להשפיע עליהם ולא עשו את הכל כי רצו שקט תעשייתי ודחפו להם  מחשב ואמרו להם תרדו לשחק ואמרו להם ככה במקום להשקיע בחינוך, אז הם לימדו אותם כשההורים בלחץ אפשר לברוח מהבית, ממילא החינוך הזה לא יצמיח פירות טובים ואי אפשר להגיד אני חינכתי אותו טוב. אבל אם היה אוסף אותו יותר אל חיקו ומשקיע בו יותר זמן וכו', כל הורה והורה כמובן לפי עיסוקיו ומשימתו בחייו, אז אם הוא יהיה בסדר לא יתבעו אותו על כך, אבל אם הוא לא יהיה מספיק בסדר אז ודאי שהוא יקבל עונש על זה.

 

ש. אז אנשים חושבים שיש רק אחריות כלכלית על הילדים

 

הרב: לא, אחריות כלכלית לפי התורה זה עד גיל שש בלבד. אבל חכמים אמרו שעד גיל 18, עד שמשיא אותו משהו, אבל מן התורה עד גיל שש. אז ז"א החיוב הוא יותר בחינוך מאשר בכלכלי.

 

ש. מצד אחד עכשיו הפחדת אותי, לא צריך אם אתה מביא ילדים אז זה אחריות גדולה מאד מאד מאד

 

הרב: מאד מאד, לא מביאים אותם רק לשחק לגו

 

ש. אנשים חושבים רק בגלל האייפונים והגלקסי לא צריך להביא ילדים, בגלל שהמחיה קצת קשה היום.

 

הרב: בדיוק, אברהם למה ביקש

 

ש. אם היו שומעים את דבריך היום שבן יכול להוציא את האבא מגיהינום ויש להם עשרה ילדים הם צריכים לשאת בהשלכות ובאחריות על המעשים שלהם כל ימי חייהם אז הם היו שולקים את זה עשרות פעמים.

 

הרב: נכון, לכן אברהם אבינו ביקש מהקב"ה בן שימשיך אותו, ומה אהב הקב"ה אצל אברהם? שהוא הורה להם את הדרך ללכת הלאה בדרכו, זה מה שהקב"ה אהב אצל אברהם אבינו. הבנת? זהו.

 

ש. חזק וברוך

 

הרב: תהיה בריא.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום שלום

 

ש. יש לי שאלה אישית, אני יכול? עלי על עצמי

 

הרב: כן כן

 

ש. אני עכשיו הפסקתי לעבוד ואני רוצה שנה הבאה להרשם לתואר שני לימודים, למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן, אני קצת מתלבט עם זה, זה צעד טוב?

 

הרב: תחשוב אם אתה תגיע לשמים תגיד שאתה בעל תואר שני

 

ש. זה בשביל פרנסה, בשביל עבודה פרנסה למצוא עבודה טובה להתקדם

 

הרב: ואתה לומד במשך היום תורה?

 

ש. לא כל כך, לא.

 

הרב: מה עם הפרנסה של העולם הבא?

 

ש. צודק, השאלה מה אני צריך לעשות, ללמוד את זה, לא ללמוד את זה.

 

הרב: תראה, אם היית מוותר על זה ולומד תורה באמת בשביל לעשות את רצון הבורא, פרנסתך לא תקופח ותגיע עד אליך. אם לא תסמוך על ה' תסמוך על התואר שלך בשביל להשיג פרנסה כל ימיך תצטרך להתכתש עם החיים כדי להשיג את מה שהיה מזומן לך גם בלי לעבוד.

 

ש. אתה פוסל את הענין הזה או שאתה אומר

 

הרב: אני לא פוסל שום דבר, התורה מעדיפה שהאדם ילמד תורה, "והגית בו יומם ולילה" וה' אומר "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך", כמו שהוא נותן לך נשימה בזמן

 

ש. אז פרנסה היא מאלהים

 

הרב: ודאי. הוא נותן לך נשימה בזמן, הוא נותן לך ראיה, לא שילמת על זה כסף, בלי תואר שני, עם תואר שלישי, רביעי, ולא חמישי.

 

ש. אז מה אני עושה, לעשות את זה, לא לעשות את זה.

 

הרב: ממליץ שאתה תלמד תורה באמת.

 

ש. אוקי, טוב תודה.

 

הרב: בהצלחה רבה. כן.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני שתי שאלות קטנות, לא תעניות לא לצום לא כלום, אני ככה בקטנה רציתי לשאול שתי שאלות, אחד שאלה של טיפ ואחד שאלה של ידע. השאלה של הטיפ זה אמרת שהגוף לפעמים מסתכסך עם הנשמה

 

הרב: נכון

 

ש. ואצלי הגוף מנצח חמש פעמים ביום, אז אולי אפשר איזה טיפ קטן איך לחזק את הנשמה ש

 

הרב: אם תלמד כל יום מוסר שעה

 

ש. אז זהו, אני ידעתי

 

הרב: אתה יותר תנצח ממה שתפסיד.

 

ש. זה אני ידעתי כבוד הרב, ידעתי.

 

הרב: נו מה לעשות

 

ש. לגמור תהילים משהו לחזק את הנשמה כבוד הרב

 

הרב: לא לא לא, הגוף שלך מראש אמר אל תסתבך איתו

 

ש. זה נכון

 

הרב: לכן הוא אמר לך תגיד בקטנה שלא יסבך אותך

 

ש. זה לא הגוף, זה המח.

 

הרב: מה מח, המח כבר בשליטת הגוף, במקום שהמח ייעץ לגוף הגוף אומר למח תשמע, תגיד ככה וככה.

 

ש. לא, אבל אין איזה סוד, איזה

 

הרב: זה הסוד שאני מציע, זה הסוד שאני איתו מצליח, שאני לומד כל יום מינימום שעה שעתיים תורה כל יום, מינימום, זה הסוד שאיתו אני מנצח.

 

ש. הבנתי, ואיזה מזמור תהילים או

 

הרב: תוספת אין בעיה.

 

ש. אין קיצורי דרך אתה אומר

 

הרב: אין, זה לא מחשב.

 

ש. הבנתי. עכשיו שאלה שניה זה עכשיו אני מניח תפילין ברוך ה' וזה, ואני כל בוקר אומר מודה אני לך שאתה, אז מה זה לך שאתה?

 

הרב: מודה אני לפניך, מאיפה נהיה לך לך?

 

ש. לא, מודים אנחנו לך שאתה

 

הרב: כן, כשאומרים

 

ש. אז מה זה לך שאתה

 

הרב: אני אסביר, אסביר, אותך, אותך, לך, לך, זה תלוי בניקוד וזה תלוי בקריאה, אם זה סוף פסוק או אתתנחתא מסתיים תמיד בלך אותך, כל מקום שזה ממשיך זה בסמיכות לך נודה, לך יאה, אבל אם אני אומר מודים אנחנו לך ואני סיימתי זה אותו דבר כמו לך. זה לא נקבה וזכר, זה לא נ קבה וזכר.

 

ש. אני שמעתי כל מיני תשובות

 

הרב: עזוב אותם, שאלת אותי, הנה אני עונה לך

 

ש. לא אבל אני גם צריך ללמוד את זה עכשיו

 

הרב: לא לא צריך ללמוד, יש בכל פסוק אתנחתא, זה סימן כזה עם קוץ למעלה, כמו קלשון כזה קטן, זה אתנחתא, תמיד תראה את זה, לא בכל הפסוקים זה מופיע אבל בד"כ זה מחלק את הפסוק, אז זה בדיוק כמו סוף פסוק. סוף פסוק זה כשיש שתי נקודות ככה בעמידה. אז סוף פסוק וזה תמיד יבוא בקמץ, אז לכן אומרים לך אותך וכו', כשמדברים בסמיכות אז אומרים לך נודה, לך וכו'.

 

ש. אוקי תודה

 

הרב: תהיה בריא.

 

ש. גם כבודו

 

הרב: אמן.

כן, שאלה נוספת.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב,

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי לשאול אותך כמה שאלות, קודם כל אני התחלתי לראות את הסרטונים שלך בערך לפני שנה, אז רציתי לשאול אותך קודם כל למה אני בהרבה סרטונים שלך אני רואה שאתה אומר כל פעם כל שנה זאת תהיה שנה קריטית וזאת תהיה שנה כדי שיבוא המשיח וזה וזה, בעצם זה שלשים שנה שאתה אומר את זה, אז אני רוצה לדעת כאילו איך זה מסתדר?

 

הרב: אתה זוכר שאמרתי לפני שלשים שנה קריטית?

 

ש. לא, אני פשוט אומר לך שמה שאני שומע זה בעצם

 

הרב: אני אגיד לך מה אני אמרתי, מהתחלה אני הזהרתי את עם ישראל שידעו שהולך להיות גוג ומגוג, וכשיגיע גוג ומגוג צריכים להיות ערוכים ואיך ניצלים מפני זה, כי זה מוכרח לבוא וזה אחריתה ימים, ומאחר ואנחנו נמצאים בתקופת אחרית הימים אז לכן אני הזהרתי את מה שכתוב בנביאים. עכשיו תגיד לי אתה, האם לא כל שנה ושנה נהיה הרבה יותר גרוע?

 

ש. נכון

 

הרב: אתה זוכר מלפני עשר שנים עשרים שנה כל כך הרבה עמים מסביבנו נלחמים אחד בשני, רוצחים, שוחטים, מפוצצים, כימי, כל זה היה?

 

ש. לא כמו היום

 

הרב: זה נהיה יותר קריטי?

 

ש. נכון

 

הרב: זה מה שאמרתי.

 

ש. אוקי, הבנתי אז שאלה שניה, אני רוצה לדעת כתוב כאילו בכמה מקומות אז אם מישהו נגיד שומר שבת אז מובטח לו חלק בעולם הבא אבל כתוב גם מי שמבייש אנשים מול הרבים אז אין לו חלק לעולם הבא, אז איך הדברים האלה מסתדרים אחד עם השני?

 

הרב: בבית דין של מעלה יחליטו את הקיזוזים עד כמה הדברים הם חמורים וכו', ואז יכריעו מה יהיה דינו של האדם. יכול להיות שבינתיים יתנו לו אפשרויות של תיקון בדרך גלגול או ביסורים כאלה ואחרים, בית דין  צריך לפסוק כי זה שיקולים שרק בית דין יכול להחליט, כי זה מורכב, אדם עושה הרבה מצוות הרבה עבירות איך זה הולך ובפרט שפה יש הבטחה ופה יש ביטול ההבטחה, איך זה הולך זה בית דין של מעלה יחליטו. כדאי שאם יש לך ספק לדוגמא, אם דיברת ועשית דבר שיגרום לך לאיבוד עולם הבא לתקן עוד פה, כי אם הלבנת פנים או הוצאת דיבה אתה יכול לבקש מחילה ממי שעשית, ואם הוא ימחל לך בלב שלם אז אתה עושה תשובה גם לשמים ואז עוונך יכופר ולא תצטרך להמתין על בית דין של מעלה כי פה סיימת את הכל לבד. אבל אם תניח את הדברים כמות שהם ותצא מפה בלתי מתוקן אז הם יחליטו בדיוק מה יהיה דינך.

 

ש. הבנתי, ובקשר לגלגולי נשמה אז בעצם ידוע שיש גלגולי נשמה, אז השאלה שלי ברגע שיהיה תחית המתים אז אותו נ שמה שהתגלגלה לכמה וכמה גופים אז בעצם באיזה גוף היא תחזור?

 

הרב: בד"כ מקובל שבגוף שנעשה בו עיקר התיקון שם תחזור הנשמה.

 

ש. אוקי, בקשה אחרונה, רציתי לדעת אם אתה יכול לברך את אבא שלי שלא כל כך מבין עברית, שהוא בעצם צריך ברכה להצלחה שהוא עובר עכשיו תהליך של הוא צריך הצלחה בעבודה.

 

הרב: והוא שומר תורה ומצוות?

 

ש. הוא מתקרב

 

הרב: מתקרב זה לא מספיק, צריך כבר להיות בפנים. אם הוא יתקרב רק לעבודה ולא יגיע לעבודה לא יהיה לו מה לאכול.

 

ש. נכון, אז אני אתן לו את המיקרופון, אני חושב שהוא

 

הרב: לא צריך, רק תגיד לו בשפה שלכם ותגיד לו שיקבל עליו לשמור שבת, להניח תפילין ושלש תפילות, תגיד לו. חנג'ורי בסטרי נמגו... תגיד לו

 

ש. איטלקית

 

הרב: איטלקית נו תגיד לו, הוא מסכים אבל? שבת תפילין שלש תפילות.

 

ש. בלי נדר

 

הרב: מה זה בלי נדר, אתה כבר היית בהר סיני

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: אתה היית בהר סיני והבטחת לקב"ה ונשבעת שתקיים את כל התורה, לא רק שלש מצוות שאמרתי. אז לכן אתה בלי נדר זה לא טוב כי אם אני אברך אותך בלי נדר אז זה לא כל כך בטוח. אב בא אתה תלך על בטוח ואני אברך על בטוח ויהיה לשנינו טוב. תגיד בסדר, לא בלי נדר. תגיד בסדר.

 

ש. בסדר.

 

הרב: או, אז מה השם ושם האמא?

 

ש. עמנואל בן מירלה

 

הרב: ה' יזכה אותך בעזרת ה' להצליח בעסק הרוחני ובעסק הגשמי.

 

ש. אמן. תודה.

 

הרב: תהיה בריא.

כן, שאלה אחרונה רבותי, הנה פה בחור.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: וברכה

 

ש. אני מאמין שיש בורא לעולם במאתיים אחוז, מרגיש אותו כל הזמן, אבל אני פחות או יותר לא שומר תורה ומצוות.

 

הרב: למה?

 

ש. לא יודע, יצר הרע נלחם

 

הרב: אני אגיד לך למה, בגלל שאתה אוכל מאכלות אסורות, אתה לא מקפיד על המאכלים שיהיו כשרים. אם אתה במשך שבועיים לא תאכל שום דבר, בשר ועופות, ותאכל רק דברים שאין בהם שום חשש, שיש עליהם הכשר הרב לנדא ובד"צ עדה החרדית, בדברים שהם סגורים, חוץ מפירות וירקות שזה שמיטה שאתה צריך לקחת את זה בהידור, וגם אם אתה אוכל ירק אתה צריך לדעת איך לבדוק אותו ואצלנו באתר תוכל לראות, אחרי שבועיים תראה איך אתה משתוקק לשמור תורה ומצוות.

 

ש. תודה רבה

 

הרב: בהצלחה.

ה' יברך את כל הקהל בכל מילי דמיטב, בריאות והצלחה ונחת אמן.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. קדיש. 

  1. דב משה
    אפר 29, 2015
    הנני לומד בכולל,ואין לי שעות,יושב שם המון ובעיקר מתווכח עם אברכים שצריך לשמוע את כבוד הרב אמנון יצחק ללא הפסקה .ואני לא מגזים! בעצמי הנני כששב הביתה לא הולך לישון עד שרואה שיעורי בוקר ומנחה וערבית. ובכלל מסייר בדור האחרון ולא מפספס אף שיעור. כל הרבנים שנותנים הוראה לא לשמוע שיעורי תורה של הרב שאין כדוגמתם בעולם.אם החברים שלי בכולל היו כן שומעים ...הם היו אולי מתעוררים לדעת כמה חוכמת תורה הם הפסידו לעולמים. אני אומר את זה לחברים שלי בכולל חופשי..שגם הם יצטרכו לתת הסבר למעלה בבית דין מעלה. כי הרי דוד המלך אומר בתהילים,,,,,,השם מי יגור באהלך מי ישכון בהר קודשיך. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, ולא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס ואת יראה השם יכבד נשבע להרע ןלא ימיר,כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח. עושה אלה לא ימוט לעולם!!!! אז איך אפשר לקחת אחריות כזאת של ביטול תורה ומעל הכול עלבונה של תורה. מפני זה התורה של הרב לא מגיע להרבה אוזניים של אברכים ובכלל שלא שומעים את דרשותיו הנפלאות של הרב מפני שקיים איסור שמיעה שבא מרבניהם. לאן הגענו. אני אישית חי בתחושת החמצה שאולי לא אספיק לעבור על הכל הכל. אבל ברוך השם כבר כמה שנים עוקב בצורה מסודרת וקבועה ולא מפספס אף שיעור. בטוח שהרבה גם מתחזקים ושומעים ונראה תנסו לקרב את אחינו "המושמעים" ותראו שאין עם מי לדבר...אולי בגלל הכשרות שהאדמור מהאלמין הראה לכולם,,ואיי ואיי ממש ממש צריך להיזהר.שלוש שבועות אני אוכל דגים ומרגיש בלי הגזמה כאילו אני אחרי מקווה באופן קבוע.כדאי בכלל לראות את כל השיעורים על הכשרות,,,ורוב הסיכויים שהטילים שעוד מעט יתחילו להתעופף,,,אז יש סיכוי שמלאך המות לא ירדוף אחרי מי שאוכל דגים באדיקות....אלא אולי מי שהגוף שלו ספוג ספוג נבלות וטריפות.אז דחוף לראות ולגרור את הסרבנים ...אם ברצונכם להצילם .תבינו...כתוב ששני שליש מהעולם צריך להתחפף...ורק הילד אחד מכל ההמון מסתכל באימה על הקהל.. ומסתכל אל אביו ואומר לו...אבא...ואלאק...המלך הוא בלי....,אתם לא מבינים ששני שליש זה הרבה. אז אל תתבאסו אם אתם במיעוט.זה לטובתכם.פשוט עשו לכם רב. ובשופר יש הכל. לא צריך יותר כלום.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט