• black
 • blue
 • green
 • blank
 • comming lectures

 • שיעורי תורה מצולמים

 • נסים מצולמים

 • Replays

 • Scheduale


  Enter Exit initials
  אילת 19:27 20:26 20:57
  באר שבע 19:32 20:32 21:02
  בני ברק 19:34 20:34 21:04
  חברון 19:31 20:31 21:01

  אילת

  עלות השחר 04:21 הנץ החמה 05:43
  טלית ותפילין 04:50 סוף זק"ש 09:13
  חצות 12:44 מנחה גדולה 13:19
  מנחה קטנה 16:49 שקיעה 19:45

  באר שבע

  עלות השחר 04:15 הנץ החמה 05:40
  טלית ותפילין 04:45 סוף זק"ש 09:12
  חצות 12:45 מנחה גדולה 13:20
  מנחה קטנה 16:52 שקיעה 19:50

  בני ברק

  עלות השחר 04:12 הנץ החמה 05:38
  טלית ותפילין 04:42 סוף זק"ש 09:11
  חצות 12:45 מנחה גדולה 13:20
  מנחה קטנה 16:54 שקיעה 19:52

  חברון

  עלות השחר 04:13 הנץ החמה 05:38
  טלית ותפילין 04:43 סוף זק"ש 09:10
  חצות 12:43 מנחה גדולה 13:18
  מנחה קטנה 16:51 שקיעה 19:49
 • סרטים

  • גנזי המלך - פרשת בלק

   גנזי המלך - פרשת בלק

   יום א - הוצאה 64

   יום ב - הוצאה 111

   יום ג - הוצאה 160

   יום ד - הוצאה 212

   יום ה - הוצאה 260

   יום ו - הוצאה 309

   יום ש - הוצאה 361הוצאה 411


  • פרי חיים לפרשת בלק ממרן בעל איילת השחר

   פרי חיים לפרשת בלק ממרן בעל איילת השחר

   פרי - חיים
   מרבינו מרן בעל 'אילת השחר' שליט"א

   הפה קדש קדשים
   כאשר נתעוררו האברכים החשובים בני החבורה בכולל פוניבז' לאחר פטירתו הפתאומית של האברך החשוב ר' משה אדלר ז"ל להתחזק. וכבר הובא בגליון קכ"ח שאמר רבינו כי דבר ראשון זה תורה. אך בניחום אבלים הוסיף רבינו עוד ענין והוא;
   על גודל חובת שמירת הדיבור בפרט אצל בני תורה, כיון שעיקר עסקם בפה והביא מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי; 'כי אילו היה בשעת מתן תורה, היה מבקש שתי פיות; אחד לתורה ואחד לשאר דברים'. וכונתו היתה; להראות כמה צריך לשמור בנקיות את הפה שעוסקים בו בתורה, עד שהיה ראוי ליחד פה שיהיה רק בשביל זה. לכן יראו להיזהר יותר (על אף שאינן נחשדין על כך) שלא לדבר שום דיבור אסור ולידע כי אפילו 'תיבה אחת' של דיבור לא טוב יכול לקלקל את מה שלומד.
   ופירט רבינו; כי בכלל שמירת הדיבור הוא כל הארבע כתות חשמ"ל; חנופה,...


  • דרשת הרב שליט"א לפרשת חוקת

   דרשת הרב שליט"א לפרשת חוקת

    

   "יַעַן לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָכֵן לֹא תָבִיאוּ אֶת הַקָּהָל הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ" ('במדבר' כ יב)

    

   מעט למלחמה והרבה לשלום

   מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

    

   'אמר משה לפני הקב"ה: "רבש"ע, אני הקפדתי, אהרן מה חטא"? לפיכך הכתוב מקלסו, שנאמר; "וּלְלֵוִי אָמַר תֻּמֶּיךָ וְאוּרֶיךָ"'...


 • Weekends for subscribers

 • גנזי המלך


  "GINZEY HAMELECH" no. (Kings Archives no.) 453

  • חג מתן תורה

   חג מתן תורה

   ארבעה שמות לחג, ואלו הם:

   א. חג הקציר- ``וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה...`` (שמות כג). ע``ש קציר החיטים שבתקופה זו. החיטים הם האחרונים בתבואת השנה והם למעשה מסיימים את עונת הקציר, ועושים חג במנחה חדשה שמביאים לבית ה`.

   ב. חג השבועות- ``וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חטים`` (שמות לד). ``ועשית חג שבועות לה` אלקיך...`` (דברים טז). ע``ש שבעה שבועות שסופרים ממחרת הפסח, וביום החמישים חג לה`.

   ג. יום הביכורים- ``וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה...`` (במדבר כח). ע``ש המנחה החדשה, וביום זה מתחילה עונת הביכורים שכל אחד לוקח מראשית כל פרי האדמה משבעת המינים שנשתבחה בהם א``י, ומביאם לבית ה`.

   ד. עצרת- חז``ל קראוהו בשם זה, לפי שעיקר ענינו של חג זה שהוא שמיני שאחר שבעת ימי חג הפסח וקשור עימהם, הוא המשכם וסיומם.
   משה רבינו קרא ליום מתן תורה `יום הקהל`, כלומר `עצרת`, שהכל נעצרים במקום אחד. טעם נוסף הוא שאין לחג זה מצווה מיוחדת...