• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • הרב אמנון יצחק

 • נסים מצולמים

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 17:58 18:51 19:27
  באר שבע 17:58 18:51 19:27
  בני ברק 17:57 18:51 19:26
  חברון 17:57 18:50 19:25

  אילת

  עלות השחר 05:28 הנץ החמה 06:37
  טלית ותפילין 05:51 סוף זק"ש 09:31
  חצות 12:26 מנחה גדולה 12:55
  מנחה קטנה 15:50 שקיעה 18:16

  באר שבע

  עלות השחר 05:28 הנץ החמה 06:39
  טלית ותפילין 05:52 סוף זק"ש 09:33
  חצות 12:27 מנחה גדולה 12:56
  מנחה קטנה 15:50 שקיעה 18:16

  בני ברק

  עלות השחר 05:28 הנץ החמה 06:39
  טלית ותפילין 05:52 סוף זק"ש 09:33
  חצות 12:27 מנחה גדולה 12:56
  מנחה קטנה 15:50 שקיעה 18:15

  חברון

  עלות השחר 05:27 הנץ החמה 06:38
  טלית ותפילין 05:51 סוף זק"ש 09:32
  חצות 12:26 מנחה גדולה 12:55
  מנחה קטנה 15:49 שקיעה 18:15
 • הרב ניסים אביטן

  • גנזי המלך - פרשת בראשית

   גנזי המלך - פרשת בראשית

   גנזי המלך - פרשת בראשית

   בס"ד הנושאים שבגליונות מחולקים לפי ההוצאות כדלהלן:

    א - הוצאה 77

    - "בראשית ברא אלקים"; התורה והמצוות הם תכלית הבריאה והאדם. תנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית; אם ישראל מקבלים את התורה, מוטב ואם לאו - אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו.

    - שו"ת חברותא: להסתכן עבור קיום מצוות; עירובין דף כא,ב

    - משל: "לפתח חטאת רובץ"; אסור ללכת שבי אחרי מנגינותיו של היצר

    - מחשבה: "ויכל אלהים ביום השביעי";  כל האומר "וַיְכֻלּוּ" בלילי שבת, כאילו נעשה שותף להשי"ת בפרטי המעשים. [על פי הסנדלר רבי משה יעקב הכהן רביקוב זצ"ל]

    - תפילה: "ועשו להם ציצית"; כתב 'בעל הטורים': ציצית עולה בגימטריא 600 ובתוספת 8 החוטין שבה ו – 5 הקשרים שבה יעלו ל613 - כמנין תרי"ג [הרב יוסף ירושלמי שליט"א]

    - פרשת בראשית: "ויעש...


  • הרב כף החיים פלאג'י זצ"ל נגד יצחק יוסף

   הרב כף החיים פלאג'י זצ"ל נגד יצחק יוסף

   כף החיים להגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל

   \
      

  • את מי מחבב ה' כמשה רבינו?

   את מי מחבב ה' כמשה רבינו?

   מספר "כף החיים" להגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל


 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

  • אלול חודש הרחמים והסליחות

   אלול חודש הרחמים והסליחות

   חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, חודש של תשובה, לפני ראש-השנה, שהוא יום הדין לכל באי עולם.

   אלו הם ימי רצון מימי קדם. כאשר ירד משה מהר סיני, ובני ישראל חטאו בעגל הזהב, נשתברו הלוחות, ומשה עלה אל ההר לבקש סליחה ומחילה על חטא העגל. הקב``ה נתרצה לו ואמר לו: ``פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים``. ובראש חודש אלול עלה משה אל ההר, למשך ארבעים יום, עד עשירי בתשרי.

   בעשירי בתשרי הוריד משה את הלוחות השניות, שנתן הקב``ה לישראל ברצון ובשמחה. וארבעים ימים אלו נקבעו לתשובה וכפרה לדורות. למרות שבכל עת ניתן לעשות תשובה, ימי אלול מסוגלים יותר לקבלת התשובה. משום שבימים אלו יש התעוררות של רחמים מלמעלה, והיד פשוטה לקבל שבים.

   יש הנוהגים לומר סליחות כל חודש אלול באשמורת בבוקר (הספרדים) ויש הנוהגים לומר סליחות ארבעה ימים עד שבוע ויותר לפני ראש- השנה (האשכנזים). בראש חודש ושבת אין אומרים סליחות.

   רמזים לאלול

   ...