2TR
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

 

בת ים מידת האחראיות ומעלותיה

120ד'ק

 

 

בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

 הערב יהיה לרפואה שלמה וזרע חי וקיים מהרה לשמואל בן יהודה ולרפואת יהודה בן שמואל ולעילוי נשמת הורי וחמי מנוחתם עדן

אני עוד אוחז בפרשה הקודמת כי יש הרבה מה ללמוד ולא מספיקים.

''ויהיו בני יעקב בשנים עשר'' חכמים לימדונו כולם שווים כולם צדיקים, וראובן לא חטא, ואפיל ושראינו מפורש שלא חטא ראובן כלל  אבל ראינו שהוא הפסיד את הכהונה והמלכות ויהודה זכה למלכות. למה, כי הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. וכיון שהיה פה חוט השערה מה שבלבל ראובן את יצועי אביו, לכן היה החלק שלה שונה וגזר הדין היה חמור מאוד. כי איבד ראובן את החלקים הראויים לו והפסיד את הכהונה והפסיד את המלכות. 

ופסק דינו של יעקב אבינו עליו השלום היה בפרהסיה. מה קרה, שיהודה שמע איך יעקב אבינו במקום לברך את ראובן שמעון ולוי הוא גער בהם הוא כעס עליהם הוא מחה בהם, אז הוא נרתע, התחיל נסוג אחור, פחד שמה יוכיח אותו על מעשה תמר . והנה במקום זאת יעקב אבינו אומר לו ''יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך ישתחוו לך בני אימך'' יעקב אבינו קרוא לו בדברי ריצוי ואומר לו אתה לא כמותם וזכה יהודה יותר משאר אחיו עכשיו ידוע לנו שהאחים השבטים דנו את יוסף, הם דנו אותו כדין רודף שרודף אותם אצל אביו-אביהם. ומוציא דיבתם רעה, וחולם חלומות שיהיה מלך ושכולם משתחווים לו וקראו לו בעל החומות והבינו שרוצה להדיר ואתם מהעולם הבא ואז דנו אותו כדין רודף למיתה. וגם יהודה עצמו סבר שמגיע ליוסף עונש כי הוא הסכים עם האחים על המכירה אבל הוא לא הסכים על האחים לדון אותו למיתה. הוא סבר שיש להסתפק במכירה לו לישמעאלים. בזכות זה זכה יהודה למעלה נוספת יותר משאר השבטים.

מה ההבדל בין מיתה למכירה, מיתה לפעמים יותר טוב, כי אם מוכרים אדם למצרים יכול להיות שידרדר רוחנית ויאבד גם את העולם הבא אבל אם הוא היה צדיק והרגו אותו אז הוא עולה ישר לגם עדן אבל אם הוא הלך למצרים ונמכר לעבד וידרדר אז  הוא אבוד. אז למה הוא זכה למעלה יותר  גדולה מכל האחים שהוא אמר ''מה בצע כי נמכרנו'' ועוד דבר

 ברשי מובא וכן בהריגת תמר שאמר ''צדקה ממני'' קודם יהודה פסק '''הוציאוה ותישרף'' למה , כי אמרו לו שהיא הרתה לזנונים ואז הוא דן את דינה ואמר שהדין שלה שהיא תישרף,

 ואח"כ  שהיא שלחה לו את הסימנים שהוא השאיר  בידה היא אמרה לו ''הכר למי אלה'', אז הוא הודה ואמר זה ממנו .

אמר ''צדקה ממני'' לפיכך הוא התברך,''כרע שכב כארי וכלביא יקימנו מברכיך ברוך ואוררך ארור''

 המדרש אומר 'אמר רבי תנחום בר חנילאי מיד קרה לו ופייס אותו ואמר לו יעקב, יהודה אתה יודוך אחיך'', אומר המדרש ,זה שאומר הכתוב ''זובח תודה יכבדנני'' כל מי שמודה במעשיו זוכה לחיי העולם הבא.

וככה אנחנו מוצאים אצל יהודה שהודה במעשה תמר, אמר לו הקב''ה, אתה הצלת את תמר ושתי בניה מן השריפה חייך שאני מציל בניך,, ז''א בשעה שנודע לו שבעצם היא הרה ממנו עכשיו הוא מלך מפורסם בבית דין

הוא יכול להשתיק את  העניין, אף אחד לא ידע מה היה פה. אף אחד לא ידע מה היה, ואף אחד לא ידע מה זה הסימנים שנתנו לו הכר נא למי אלה.

היה יכול להגיד כן הא, כן ,כן, תשאיר את זה פה ואחרי זה הוא יכול להגיד שהוא עיין שוב פעם בדין והיא לא צריכה לצאת להורג אלה מוצא לה כל מיני פתחי הצלה וכהה היה נמלט מזה שהיו יודעים שהיה מעשה כזה. או שהיה מתעלם. היה אומר,  אני לא יודע מה זה תזרוק את זה בפח, והיה נשאר הדין במקומו והיו מוציאים אותה להישרף כי היא לא הלשינה עליו.ממנה למדו ,מוטב לאדם לקפוץ לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. תמר הייתה כזאת צדקת היא לא רצתה להלבין את ]ניו להגיד לו ממך אני הרה שזה ביזיון שאין כדוגמתו, היא אמרה, אם הוא יודה, יודה, אם הוא לא יודה היא תישרף, מפה למדו מוטב לאדם לקפוץ לכבשן האש ולא להלבין פני חברו ברבים.

אבל הקב''ה התפעל מיהודה ואמר אתה הצלת את תמר ושני בניה מן השריפה אז חייך שאני מציל את בניך,

מה מצינו עכשיו ביהודה, מצינו שהיתה בו מידת האמת, הוא לא יכול לשקר. זאת האמת הוא מודה על האמת ולכן עבור ז ההוא זכה למלכות, אבל גם מידת האמת הייתה אצל כל השבטים , כל האחים שלו גם כן היו אנשי אמת, ואיפה אנחנו לומדים, הכתוב אומר ''ולא יכלו דברו לשלום'' כשהם היו רואים את יוסף, לא יכלו לדבר איתו בשלום. לא יכלו לקרא את השם שלו. ''הנה בא בעל החלומות הלזה'' לא קוראים לו יוסף, רשי אומר  מתוך גנותם למדנו שבחם שלא דיברו אחת בפה ואחת בלב.  ז''א מה שהם חשו בליבם אמרו בפיהם מה שאמרו בפיהם זה מה שחשו בליבם, אין משחקים אחת בפה ואחת בלב. כן, כלום מה שלומך .. הכל חרטה. ובלב שלו אני לא רוצה להגיד לכם מה הוא אומר עליו. וזה היה מחמת מידת האמת שהייתה בהם. כי מידת האמת היסוד שלה ''פיו וליבו שווים'' איך אומרים החבר'ה -דוגרי.

ישר אמיתי אומר בפנים מה שיש להגיד.

והיא אותה מידה שנמצאת אצל יהודה גם במעשה תמר שהוא  אמר במפורש והודה צדקה ממני.  אז נשאלת השאלה, מה ההבדל בין יהודה לבין השבטים, אז למה הוא זכה למלכות והם לא? אלא שבמעשה תמר בהודאה שהוא הודה על האמת זה היה כרוך בביזיון גדול מאוד. תארו לכם שהרב הראשי לישראל פתאום מתוודה שהוא היה עם הכלה שלו והיא הרה ממנו  יאבאביי איזה כותרות  בידיעות במעריב בכל האתרים וזה, הרב הראשי אומר שהוא

יאשואליי ולפני כמה ימים הוא פסק שהיא צריכה להשרף ובסוף התברר זה הוא, הוא מודה, יאאשואלאייי

זה ביזיון שאין כדוגמתו. ומידת האמת שבו גברה על הביזיון והודה על האמת ובעבור זה זכה יהודה למלכות.

בילקוט כתוב ''אתה הצלת את התמר ואת יוסף מן הבור חייך שאני מציל מבניך ארבעה'' הצלת ארבעה. תמר היו לה תאומים בבטן פרץ וזרח. מפרץ יוצא המשיח.  והוא הציל גם את יוסף מן הבור. אמר הקב''ה אני יציל את הבנים שלך גם כן בזכות זה, מידה כנגד מידה, הצלת את יוסף מן הבור, אני יציל את דניאל מגוב האריות.

אתה הצלת את תמר ושני בניה שלוש נפשות, אני יציל לך את חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש שהשליך אותם נבוחדנצר הרשע. אותם הצלת מהאש אני  יציל לך את הבנים שלך מן האש.

 דניאל חנניה מישאל ועזריה אלא צדיקי הדורות. אז רואים שהקב''ה מדד לו מידה כנגד מידה.

עכשיו בא נראה מה עומק הדין עד כמה הוא מגיע.עכשיו אם נתבונן  בעצם לא הייתה מעלה גדולה כל כך בזה שהוא הציל את תמר ושני בניה,

וכי יתכן שבשביל ביזיון יהודה יסכים שאשה תישרף עם  שני תינוקות שהיא הרה ועוד ממנו ? בשביל שהוא יסתום את הפה ולא יגלה את הביזיון שזה ממנו, מה זה רוצח.

אדם שיסכים שימותו שלוש נפשות בגלל שהוא לא רוצה לגלות את הסוד הזה, איזה מן מעלה זאת? איזה מן מעלה זאת? אבל התורה מגלה לנו שלפי הכוחות של אדם קשה , קשה לו מאוד להודות ולהתבזות אפיל ובציור כזה שאנשים יכולים להרג.

וואי וואי וואי  ויהודה  התגבר והודה על האמת בעבור הגילוי הנוסף של מידת האמת שהייתה בו יותר מאשר מצינו באחיו, לכן הוא זכה למלכות וניצלו ארבעה מזרעו מן הבור והשריפה בזכות זה. זה לא פשוט שאדם לא יתבזה, אדם  מוכר הרבה אנשים, תראו היום עדי מדינה חופשי על הבר. מה זה עד מדינה, זה שותף שלך לעבירה שותף לרצח שותף לשוד שותף לגניבות , שותף לכל והוא מוכר את השני שירקב בכלא ואתה תלך חופשי ועוד ישמרו עליך ומכרת אותו. שניכם הייתם שותפים. אתה רואה שבן אדם לא רוצה לסבול לא צער ולא ביזיון ולא כלום ולא אכפת לו למכור את השני. שירקב שימות. לא פשוט שבנ''א  יוכל להתגבר על ביזיון. אתם רואים שתופסים בנ''א על משהו  ישר הוא משקר, אני מה פתאום מה פתאום מאיפה אתה מביא את זה מה פתאום אין לך הוכחות  טה טה טה טי טי טי

למה, תגיד ישר תגיד למה, עשית, תודה. שאתה עושה  אז עשית בעיניים פקוחות ידעת מה אתה הולך לעשות?  אז תהיה אמיתי תודה על מה שעשית.

מצינו בשאול המלך, שאול הייה מלך. הנביא אמר לו שהוא צריך להשמיד את עמלך, אבל הוא לא השמיד את עמלך הוא הרג הרבה מהם אבל הוא השאיר את אגג הוא חמל על הצאן ועוד כמה דברים, בא אליו שמואל הנביא והוכיח אותו, והוא לא הודה מיד. לא הודה על החטא. הפוך, הוא עוד אמר הקימותי את דבר ה' בכלל הוא אומר הפוף ורק אחרי שהוכיח אותו שמואל חזק, רק אז הוא אמר חטאתי, אבל בנתיים הוא הפסיד את המלכות כי בשביל להיות מלך אתה צריך להיות אמיתי אם אתה לא אמיתי אתה לא יכול להיות מלך ,

מלכות זה מחייב שאדם יהיה בעל משפט שיהיה אדם אמיתי היה אחראי תיכף נלמד. דודו המלך הוכיחו אותו על מעשה אוריה החתי ועל זה שהוא מנה את ישראל, שתי עוונות ומה, מיד אמר חטאתי, אז הואל א הפסיד את המלכות, למה, הוא הודה, מיד הודה, אז רואים, אם לא היה שאול המלך טוען שהוא בסדר והיה אומר מיד חטאתי לא הייה מאבד את המלכות. רואים מכאן כמה חשוב שאדם יהיה אמיתי, מרוחים הרבה יותר ממה שחושבים שמפסידים מן האמת מרויחים הרבה יותר, בפרט אצל הקב''ה שהוא אמת ותורתו אמת.

הרמח'''ל אומר שלא רק בדברים חמורים צריך זהירות, גם בדברים קלים, כמו שיחה קלה בן איש לאשתו, כיון שעומק הדין הוא חמור כל כך שמדקדקים על כל פליטת פה על כל דיבור, על כל דבר. ואם יש חסרון מועט כמו שאמרו חכמים על ראובן שהייתה לו מידת הבהילות,הוא היה נחפז, שהוא בלבל את יצועי אביו, אפילו שלא חטא. , הוא תבע את עלבון אימו אבל הוא הפסיד, כל כך הרבה הוא הפסיד. את הכהונה והמלכות לדורות לכל זרעו או אמירת'' מה בצע'' שאמר יהודה בזכות זה זכה למלכות, רואים שם משפט משתנה. פה אומרים מילה ככה, פה עושים מעשה ככה, מקצה לקצה הכל משתנה. אז אם כן זהירות חייבת להיות בכל דבר קטן. צריך להזהר לעשות מה שה' מצווה בדיוק.

אבל יש לנו לשאול  שאלה, הרי ה' יתברך הוא רב חסד ומרבה להיטיב ''טוב ה לכל ורחמיו על כל מעשיו''  למה הוא מדקדק מדקדק כחוט השערה למה?

אלא זה עצמו חסד גדול של הבורא יתברך איתנו , זה שהקב''ה מדקדק איתנו  כחוט השערה, לא איתנו  עם הצדיקים, מדקדק, זה חסד גדול ,כתוב במדרש על הפסוק בקהלת י''ב ''והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה''

אומר המדרש כמו שנתנה לך בטהרה אף אתה תנה לו בטהרה. קיבלת את הנפש  את הנשמה שלך טהורה, תחזיר אותה טהורה. אז אתה צריך לנקות אותה טרם עזיבתה, אתה קם בבוקר ואומר ''אלוקי נשמה שנתת בי טהורה אתה  בראת תאה יצרת אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה ממני '' איך נחזיר לו אותה, מטונפת, מלוכלכת, הוא נתן אותה טהורה, תחזיר אותה טהורה. זה לא מספיק כי אם תחזיר אותה כמו שקיבלת אז בשביל מה באת?

אלא   רוצים שהיא תהיה מקושטת, בתורה במצוות במעשים טובים. אבל מכל מקום  קיבלת טהורה חזיר טהורה.

משל למלך בשר ודם אומר המדרש, חילק בגדי מלכות לעבדים, הפיקחים שבהם  נטלו את הבגדים והניחו בקופסא, הטיפשים לבשו אותם והלכו לעשות מלאכה, לימי ביקש המלך את הבגדים, הפיקחים החזירו לו אותם כשהם מגוהצים, הם היו בקופסא. הטיפשים החזירו לו אותם כשהם מלוכלכים, שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס לקראת הטיפשים מה אתם לא מבינים ,אני מביא לכם בגדי מלכות נותן לכם בגדים יפים מגוהצים מצוחצחים מה את מחזיר לי מה אני כביסה?

כן.  אלה שמחזירים את הנשמה מלוכלכת לוקחים אותה לכביסה, מכבסת גיהינום, שמה מכבסים את הנשמה שתחזור להיות טהורה כמו שהייתה בהתחלה, איפה יסירו את הכתמים מהעוונות? אם הסרת אותם פה על ידי תשובה, על ידי תיקונים שצריך לעשות מצוין. אז לא צריך, לפעמים נופל משהו, לוקחים סמרטוט מנקים על המקום, לא נשאר כתם. אבל אם משאירים אותו  הרבה זמן, גמרנו  אפילו אם תעשה ככה לא ירד, צריך כביסה.

אם אתה ישר אומר חטאתי, וחוזר בתשובה, אז אתה יכול לנקות מיד אבל אם אתה משהה את זה, וואי ועוד 'חיעלה לע' זה אבק ולכלוך והכל, זה כבר יהיה כתם שיהיה קשה מאוד הוריד אותו. קשה מאוד להוריד אותו.

אתם יודעים יש היום חברה שקוראים לה 'סנו' שמעתם? יש סנו כלים נו זה כל מיני דברים. בעיקר ניקיונות. יש בגמרא גם כן סנו, בגמרא כתוב שיש אנשים שנקראים ''סנו שומעניה'' שהשמועה שלהם שנואה, אנשים רשעים שעושים מעשים שלא יעשו והשמועה שלהם שנואה. מי ששומע אותם, אהרבה אל תזכור לי אותם לא לא רוצה לשמוע. שנואה שמועתו, איך קוראים לזה בארמית ''סנו שומעניה'' השמועה שלו שנואה, נו אז מה צריך אחד שהשמועה שלו שנואה, צריך לחזור בתשובה ולתקן את מעשיו. אם לא, הוא צריך סנו כלים. כן, מסיר שומנים, בגיהינום יש מסיר שומנים הכל. יש שמה סנו. אז לכן אדם, קיבלת נשמה טהורה תחזיר אותה טהורה.

החובה שלנו להחזיר את הפיקדון בטהרה כמו שניתן לנו.  וכאילו שנשמה שלנו ניתנה  בתוך הגוף שהגוף שזה משהו אחר מהנשמה, הנשמה טהורה, הגוף הוא עכור הוא עשוי מעפר, הוא חומרי מלא תאוות מלא רצונות כמו בעל חי.

עכשיו לך תשכין נשמה מלאך עם בעל חי, זה לא מתמזג כל כך. בשביל זה יש תורה, שהתורה אומרת מה מותר ומה אסור וככה אתה שולט על הגו, שלא יגיד מה הוא ורצה אלא אתה תגיד לו מה אתה רוצה, אתה תרכב על הסוס.  הגוף זה סוס. אתה רוכב בעל השכל

הנשמה  רוכבת על הגוף על החומר, במקום שהחומר ירכב עליך, תאר לך אדם הולך וסוס עליו, לא, לא  נחמד.

 אז לכן  כיון שניתנה לנו הנשמה בטהרה, צריך להחזיר אותה כך ואפיל ושהכניסו לנו את הנשמה בתוך הגוף חייבים לשמור את הנשמה שלא תיפגם בכלל. וצריכים להחזיר את הנשמה בטהרה. ולכן אם ה' רואה שיש פגימה קלה אפילו דקה מן הדקה אז אתה לו מילאת את התפקיד שלך לשמור את הנשמה בטהרה אם אתה לא תוכל להחזיר אותה בטהרה, מה עושה ה' עושה לך חסד, מה החסד, מנקה אותך פה במקום שם. אז במקום שאתה תהיה בגיהינום, לא כדאי  שיהיה כאב שן? לא כדאי שאת תחליק והיד קצת תשתפשף? לא כדאי שיה יהיה לך רצת איזה נקע קטן, במקום גיהינום לא כדאי? אבל אם היית חוזר בתשובה גם זה לא היה. חטאתי, וחוזר בתשובה. אז לא צריך ייסורים, לא צריך ייסורים.

אבל אדם לא פיקח, לא חכם כלכך אומר מה, אם הזמן מה קרה, סך סכל אני בשר ודם מה אני, מה אתה רוצה, מה אתה חושב אני מלאך אני לא יכול הכל. מה שאני יכול מ שאני יכול, חח איזה חמודי, מה שאני יכול

בעבודה אתה גם תגיד לבעל הבית, מה אתה רוצה עשיתי מה שאני יכול מה שאני יכול?

שולחים אותו לאילת היגיע לבאר שבע עצר, אומרים לו למה  לא לקחת לאילת אומר לו, מה שאני יכול מה שאני יכול. יחזיקו אותו עוד מחר? יגיד לו בעל הבית  לך הביתה, למה? מה שאני יכול מה שאני יכול  גם אני מה שאני יכול מה שאני יכול.

משו כך דקדוק הדין הוא גדול כל כך כדי לתקן את הפגימה הקלה שתשוב הנשמה בטהרה ולכן אפילו חטא קל שאנחנו  לא מבינים בכלל שהוא חטא, כמו שמצינו אצל אברהם אבינו הוא אמר 4 מילים . מישהו יכול למצא מה החטא, שאל את ה' ''במה אדע כי אירשנה'' במה אני אדע שאני , זרעי ירש את הארץ,  במה אדע כי אירשנה, שאל  שאלה, האא אתה שואל שאלה כזאת, כמה כמה מילים אמרת? במה, אדע, כי, אירשנה, 4 מילים אמרת, אז אני יגיד לך תשובה': ''ידוע  תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותן 400 שנה'' על כל מילה מאה שנה עבדות. תגידו אתם היי חושבים שבשאלה כזאת של 4 מילים  אפשר לקבל עונש 400 שנה עבדות של כל הצאצאים של אברהם? כי יש דברים שאצלינו זה לא חטא, אבל בשמיים בורא עולם, אתה שואל אותי שאלות כאילו מה, יש בשאלה מין פקפוק כאילו, אפילו אם לא התכוונת איך זה נשמע?

עכשיו אני אומר לך משהו ואתה אומר לי להרבה, מה להרבה? מה אני סתם מדבר? אם אמרתי מה אתה אומר להרבה, כאילו אתה לא מאמין, מה אני מדבר סתם? אם בורא עולם אומר לך משהו אתה אומר לו במה אדע כי אירשנה זה כאילו אתה אומר לו להרב.

ז'''א אצלנו אולי זה לא נחשב כלום, אתה יכול גם לתרץ שזה כאילו לא להה, כאילו מפקפק, זה כאילו התפעלות להה, כאיל ואחד אמרו לו הרווחת בפיס, להרב.

אדם מחריט יכול להגיד ככה יכול להגיד ככה יכול להסביר ככה אהל אצל הקב''ה אין קונצים, הוא שמע את ה4 מילים אמר 400 שנה, יאא וואי וואי עדיף לשתוק. אל תשאלו שאלות על הקב''ה למה זה עולה ביוקר. לא לשאול שאלות.

למה, יאמרו הגויים. יהודי לא שואל שאלות, רק גויים שואלים, למה, למה,למה.. בלי למה, אל תשאל שאלות.

איך מודדים גדלות של בנ''א.מי זה נחשב אדם גדול, מודדים גדלות של בנ''א לפי מידת האחראיות למעשים שלו, מי שאינו אחראי כלל למעשיו הוא בגדר לא בר דעת לגמרי.

אדם שהוא לא אחראי למעשיו הוא לא בר דעת לגמרי. כשרואים אחד שעושה משהו אנחנו בעצמינו אומרים, מי שעושה משהו שלא כהוגן מה אומרים לו, תגיד מה נפלת על הראש? תגיד איפה השכל שלך מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתה אומר לו איפה השכל שלך? כי בנ''א שהוא לא אחראי למעשיו הוא לא בר דעת בכלל, לגמרי.

ומי שאחראי  למעשיו במידה גדולה ביותר  הוא הגבר הראוי למלכות.

אחראיות, אדם צריך להיות אחראי.

 בתוספתה בברכות פרק ד' כתוב ''מפני מה זכה יהודה למלכות מפני שהציל את אחיו מן המיתה ויאמר יהודה מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו'' מישהו מכם מבין מה ההמשך? מה בצע כי נהרוג את אחינו זה אני מבין

מה זה וכיבסינו את דמו, מה אכפת לנו אם תכסה את דמו לא תכסה את דמו, אם אתה הורג אותו מה זה עוף, צריך לכסות את הדם שלו, מה זה וכיסינו את דמו?

נראה לבאר  את העניין שהוא לכאורה תמוהה, הרי האחים דנו את יוסף למיתה, יהודה היה איתם בפסק דין, מה ראה  לחזור בו , מה פתאום הוא החליט לחזור בו ופתאום שינה גרסה ואמר ''מה בצע כי נהרוג את אחינו'' ז''א  היה פסק להרוג ופתאום הוא מהרהר על הפסק ואומר מה בצע , כי נהרוג את אחינו, וכיסינו את דמו. תשמעו עכשיו חידוש מדהים מדהים, כדאי היה לבוא לעולם רק בשביל לשמוע את זה.

מה שאמר יהודה מה בצע כי נהרוג  את אחינו וכיסינו את דמו, רשי הקדוש אומר, מה זה וכיסינו את דמו?  ונעלים את מיתתו. מה הכוונה, למרות שהדין היה כהלכה שהוא חייב מיתה. אבל מאחר ואנחנו לא יכולים לקבל אחראיות על המעשה ונאלצים להעלים את מיתתו, וכיסינו את דמו, נכסה את זה נספר סיפור לאבא שחיה רעה טרפה אותו, אם אנחנו לא יכולים  לקבל אחראיות על המעשה שעשינו ונאלץ להעלים את המיתה עובד זו כשלעצמה פוסלת את הפסק דין מכל וכל.

 אז לכן הוא אמר לא, אם נצטרך לשקר לאבא ולהגיד לו הנה ראה זה כתונת בנך חיה רעה אכלתו, ולא נוכל  לעמוד ולהגיד לו פסקנו פסק דין, דין רודף יש לו והרגנו אותו.  אם לא יכולים וצריך לכסות,ף אם אתה לא אחראי למה שאתה עושה, אז הפסק דין הזה בטל מכל וכל.

 לכן הוא אמר אנחנו לא יכולים לבצע את הפסק הזה. לכן לכו ונמכרנו  לישמעלים.

 

פה הוא גילה יהודה רגש אחראיות, ובזה הוא זכה למלכות, מלך חייב להיות אחראי, חייב להיות אחראי עם שלם תחתיו.הוא עושה טעות כל העם סובל, הוא מדבר מתרברב שטויות טילים עפים, אנשים יהרגו. למה, הוא פלספן. צריך להיות אחראי.

עוד אמרו בתוספתא שם, מפני מה זכה יהודה למלכות, מה שלמדנו קודם שהודה במעשה תמר, גם פה הוא גילה את האחראיות שבו, קיבל אחראיות מלאה למעשיו, כן זה אני.

זה אחראיות, הוא לא התנער ממה שעשה וזו מידת מלכות.  כי מעשה מלכות תמיד הם גלויים וידועים ואינם נעשים בסתר.

אתם רואים גם אם בנ''א הוא ראש ממשלה ואפילו אם יש דברים שהוא עושה בסתר כולם 'מפרטשים' בדברים שלו, בוחנים ובודקים את כל הדברים כמה בקבוקים היא אספה, כמה סיגרים הוא עישן, כמה חליפות הוא קיבל, כמה צוללות הוא מכר ההאאאאהרב

עכשיו מצאו לו עוד פרשה חדשה, פרשת השבוע, כל  שבוע יש לו פרשת השבוע. למה? כי דברים של מלך  של שר, ראש ממשלה, נשיא, צריכים להיות גלויים לכל חשופים לכל.

רבי עקיבא אומר מפני מה זכה יהודה למלכות מפני שקידש שם שמיים על הים. שעלו השבטים ועמדו על הים זה אמר איני יורד זה אמר איני יורד, קפץ שבטו של יהודה וירד בתחילה, מי קפץ , נחשון בן עמינדב וקידש שם שמיים.

לכן כתוב ''הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו'' יהודה  קידש את שם ה' על הים לפיכך ישראל היו ממשלותיו, דהיינו  משל עליהם. ומלך עליהם בזכות שקידש את ה' כך אומר רבי עקיבא.

והדבר ברור, אם היו צריכים ישראל לקפוץ לים לקדש שם שמיים, לא הייתה בעיה כולם היו עושים את זה, אבל הייתה בעיה, היו צריכים להכנס לים לעבור אותו, להשאר  בחיים אבל לא להכנס ולטבוע. והדבר הזה היה קשה להם.

 צריך כח עצום להיכנס לים כאילו הולכים ביבשה, כאיל והולכים ביבשה, כל המים האדירים מסביב שהאדם עובר בים כאילו לא קיימים.  והקב''ה אמר למשה ''ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה'' צריך שהם ילכו בים כאילו הם הולכים ביבשה, שיראו את בטחונם בה' יתברך.

באותה שעה חש שבט יהודה אחראי על כל ישראל כדי שעשו את המוטל עליהם ומתוך ההרגש הזאת התעלו כל ישראל ונתמלאו כח לעבור את הים כאילו הוא יבשה ממש.

לכן זכה יהודה גם מסיבה זאת למלכות.

איך אנחנו נראים, האדם מטבעו תאמץ תמיד להסיר מעצמו כל אחראיות למעשיו.  לא רק כלפי אחרים.  אלא אפילו ביחס לעצמו הוא מתנער מכל דבר ואומר לא חטאתי.

אני לא מבין מה אתה נטפל אלי מה אתה רוצה ממני מה אני חייב לך משהו? מה אני אחראי, מה אני זה מה אתה רוצה ממני,

כל דבר הוא מנער מעליו אחראיות  למה לא? אני, זה הוא. שום דבר, אין דבר כזה בנ''א שלם, כל מי שפונה אליו, אני לא מבין מה הטענות שיש לך אני בסדר גמור, מה אתה שואל אותי תשאל את האחרים. כל בנ''א כמעט מתנער מאחראיות לא רק כלפי אחרים אפיל כלפי עצמו, הוא גם  לא רואה שהוא חוטא בכלל.

ומה אומר הנביא ירמיה בשם ה' , אומר  ''גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים'' טענות קשות על עם ישראל.  דם נפשות אביונים נקיים. ''ותאמרי כי ניקתי עכשיו אפו ממני'' לא, אני לא, הכל בסדר, אומר הנביא בשם ה' ''הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי'' הדגש לא על החטא, שפכו דם של אביונים נקיים, לא על החטא אומר ה' אני תובע אותכם, על זה שאתם אומרים לא חטאתי, שאדם מתנער מאחראיות זה יותר  גרוע מהחטא עצמו

תשמעו דבר מזעזע אתן מכירים את זה ולא מכירים התנחומא  אומר שאמר לו הקב''ה לקין ''איה הבל אחיך'' אמר לו ''לא ידעתי השומר אחי אנוכי אתה שומר כל הבריות ואתה מבקשו  ממני'' שמעתם חוצפה . תשמעו עד כמה זה חוצפה, אין לכם מושג לא תאמינו.

אומר המדרש משל למה הדבר דומה, לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפס, לבוקר תפס אותו השוער. אמר לו למה גנבת לי את הכלים, אמר לו אני גנב ולא הנחתי אומנותי, אבל אתה אומנותך בשער לשמור, למה הנחת אומנותך?

ועכשיו אתה אומר לי כך?

זאת אומרת הגנב התהפך עליו  בלהפוך, אומר לו אני לא מבין אותך מה אתה שואל בכלל, אני המקצוע שלי גנב עשיתי את העבודה מצוין הכל בסדר מה, זה התפקיד שלי , זה העבודה שלי,  מזה אני מתפרנס, אתה ממה מתפרנס, שואל, למה  אתה הנחת את העבודה למה התרשלת?גם קין, תשמעו איזה חוצפה, קין אמר, אני הרגתי אותו. אני הרגתי אותו . אתה בראת לי יצר הרע? אתה שומר את הכל. אתה הנחת אותי להרוג .אתה הוא שהרגתו, שאילו קיבלת את קורבני כמותו, לא היתי מתקנא בו, פפפשואלתש קין  מאשים את הקב''ה בכל, בראת לי יצר הרע זה דבר ראשון , דבר שני  אתה שומר, ראית שאני הולך להרוג אותו  לא עצרת אותי אז אתה הרגת אותו, ולמה אני הרגתי אותו , כבגלל שיש לי קנאה, למה קיבלת את הקרבן שלו ולא שלי? חכמים מסבירים לנו, כל הטענות של קין לטהר את עצמו רוצח שפל, מטהר את עצמו אין אחראיות למעשים מוטלות עלי. אני לא, אני לא אשם. אני לא אשם, מה אתה רוצה ממני? כמה אנשים מכם אומרים מידי פעם, מה אני יעשה יצר הרע, מה אני יעשה, מה זה מה תעשה? הביאו לך יצר הרע בשביל שתנצח אותו.

שניים עלו לזירה לאגרוף, אחד קיבל נוקאווט נפל,שאלו אותו בראיון אחר כך מה קרה למה נפלת אומר מה אני יעשה נתן לי נוקאווט. לא הבנתי אתה עלית בשביל לקבל או עלית בשביל לתת בשביל מה עלית? ברור שיש יצר הרע, יצר הרע אתה צריך אתה לתת לו נוקאווט לא הפוך. ומה אתה משתמש, באיזה תרוץ, מה אני יעשה הוא נתן לי נוקאווט.

כל  התירוצים האלה לא יועיל ולמעלה, לא יועילו. חייב אדם לקבל אחראיות על המעשים שלו, ולכם הנביא ירמיה אומר  איי אייי אייי  על מה הקב''ה זועם ביותר, על אומרך לא חטאתי!

לכן הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. מי שטוען לא חטאתי מפסיד הכל.

בשעת הניסיון של יוסף אמר לאשת פוטיפר, שנה שלמה היא מנסה לפתות אותו והוא לא מתפתה בחור צעיר יפה,יפה תואר. ובסוף היא תופסת אותו ומנסה בכח. מה הוא אומר לה, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, הוא סומך עלי, כל הבית, אני מושל על כל מה שיש לו, וכל אשר יש לו נתן בידי ואיך אעשה  הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהי'' כיון שהוא סומך עלי האדון ומסר לי את כל אשר לו על אחריותי אני לא יכול למעול באמון שהוא האמין בי .ואין לך חטא גדול מזה שלא עומדים באחראיות.

וגם מה שאמר ''וחטאתי לאלוהים'' למה הוא אמר את זה, כיון שהקב''ה סילק את עצמו מן האדם ונתן לאדם  בחירה עצמית בחירה חופשית, אז נמסר הדבר לאחראיותו  של האדם ואי עמידה  באחראיות היא עיקר החטא ותוקפו. ז''א  אם  הקב''ה הסיר את  את עצמו כביכול מן האדם, השאיר את האדם שיעשה מה שהוא רוצה, יעשה וטוב יעשה רע יבחר במה שהוא רוצה, אז ז'' א נמסר הדבר לאחראיותו של האדם, עכשיו זה באחריותך, אם אתה לא ועמד באחראיות, זה עיקר החטא ותוקף החטא.

עכשיו בואו נראה לסיום. מידת האחראיות  כמה היא דרושה להנהגה ולמלכות, עכשיו זה קצת יותר עמוק.

מה נאמר במלך המשיח, זה המלך האחרון שיעמוד מישראל ויגאל את ישראל ואת העולם כולו. כתוב עליו ''בהריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח'' מה הבאור, מי שדן לי מראה עיניו ,לפי משמע אוזניו, עלול לטעות במשפט, כי יש שחקנים, בכיינים,  ואתה מתמלא עליהם חמלה והוא רמאי נוכל שקרן, כמו אלה ששמים בצל ובוכים על מרן, מרן, מרן מרן, בצל,בצל, אז אפשר לטעות למראה עיניו גם למשמע אוזניו. אבל מלך המשיח הוא ידון הכח מיוחד במינו יהיה לו חוש ריח.

אפילו היום אנשים משתמשים בזב בלי להבין מאיפה זה בא להם, באנה אני מריח משהו פה מסריח הם הולכים לעשות עלינו קומבינה לא נראה לי אני מריח אני אומר לך, מה פתאום אתה אומר אני מריח ,מה זה שייך לריח למה הוא אומר אני מריח, תגיד, אני  מרגיש אני חש, אני חושב, אני סובר, מה זה אתה מריח? מאיפה זה בא, מפה.

הרד''ק אומר, מה זה בהריחו ביראת ה', מלך המשיח, חוש הריח זה הרגשה קלה, יש ריח של שריפה, זה הרגשה קלה טיק טק אדם מריח משהו כלומר במעט הבנה מלך המשיח ירגיש אם בני אד שעומדים לפניו הם טובים או רעים ובכח הזה ישכיל לדעת את מי לקרב ואת מי לרחק.

גם אנחנו לפעמים יש לנו הרגשה מסתכלים על מישהו, הוא לא בא ליטוב. זה נראה לי על הכיפאק, זה דווקא נראה לי על הכיפאק, זה כאילו הבחנות שיש לנו. אצלו זה יהיה עם כל כך מעט הבנה רק ראיה, הוא רק מריח את האנשים, זה צדיק ז הרשע זה רמאי זה אומר אמת זה.. ככה הוא ידע את מי לקרב ואת מי לרחק .

יש לנו דוגמא נפלאה הגמרא בנידה כ' אומרת, למה קראו לרבי אלעזר בן פדת מרא דארעא דישראל  שהוא השליט על כל א''י. הוא הגדול מכולם. זה דרגה קצת יותר ממרן. מרא דארעא דישראל.

היה מעשה איתו שהיגיע אליו אשה והראתה לו כתם דם והוא הריח ואמר לה זה דם חימוד. בד''כ מסתכלים אז רואים טמא, טהור, לפי גוונים צבעים וכו. והוא הריח ואמר דם חימוד, דם חימוד שאשה, בא מישהו ומציע לה נישואין היא מההתרגשות היא יכולה לפלוט וזה נקרא דם חימוד, יש בזה חילוק אם זה טהור , טמא, מדאוריתא או דרבנן לא משנה. אבל הוא בהרחה כן קראו לו מרא דארעא דישראל הגדול מכולם.

 

ודאי שהעניין הזה הוא לא פשוט. כי אם כל אחד, אם יש בדם הזה ריח, אז כל פוסק שהיה מריח היה יודע אם זה דם חימוד או לא, אבל ברור שזה לא, לכן קראו לו  כי זה היה חריג מה שהוא עשה ולכן קראו לו מרא דארעא דישראל. ועוד קרה עליו רבי עמי ''סוד ה' ליראיו'' זה לא כל אדם זוכה לדבר כזה. אילו הם הדברים שאמרנו שהרגש רבי אלעזר בן פדת בכח המיוחד של ''והריחו ביראת ה' '' שזה דם חימוד, על הכח הזה שהיה בו הוא נקרא מרא דארעא דישראל הטעם כי כח כזה נמסר רק למי שאחראיות של כלל ישראל עליו. מי שמרגיש שכל עם ישראל על הכתפיים שלו והוא אחראי על כולם והוא דואג לכולם ואכפת לו מכולם, אדם כזה ביראת שמים שלו זוכה לחוש ריח כזה, וזה הטעם גם כן שיש למלך המשיח את הכח הזה

עכשיו תשמעו דבר מדהים,

הראב''ד בסוף הלכות מלכים אומר שהכח הזה שנקרא 'מורח ודאין' מריח ודן והוא לעיקובא במלך המשיח, ואם אין בו כח זה  הוא משיח שקר''  ז''א אם אתה רוצה לבדוק את  מלך המשיח אם הוא המשיח באמת או לא, אם יהיה לו את חוש הריח הזה כמו שלמדנו, הוא משיח אמת, אם לא הוא משיח שקר ככה פוסק הראב''ד

 הרי מה שנתבאר לנו שאין הכח הזה מעלה יתרה בלבד אלא זה תנאי ועיקר גדול במי שמנהיג את ישראל. ובו נבחן אם משיח אמת הוא אם לא.  עכשיו יהיה לנו קל להבין דבר נפלא,

כתוב שאסתר ציוותה להתענות שלושה ימין רצופים 72 שעות. כדי לבטל את גזירת המן שציוה להרוג את כל היהודים ביום אחד, והיא גם ציוותה לצום מתי, בליל פסח. ז''א צמו ביום טוב.ועברו על מצוות הפסח ומרדכי עשה כל אשר ציוותה עליו אסתר, לכאורה תמוהה הוא ראש הסנהדרין, וכי אסתר גדולה ממרדכי, ואם היה הדין שצריך להתענות היה צריך מרדכי גדול הדור, ראש הסנהדרין, שהוא יצווה ויתקן מה פתאום היא מצווה את זה והוא שומע לה, מה פתאום. אלא אסתר, ,רגש  אחראיות של כלל ישראל פעם בקרבה ועל ידי זה היא נתעלתה יותר מכל החכמים שבדורה ולכן כתוב ''ותלבש אסתר מלכות''   שלבשה רוח הקודש, היא זכתה לרוח הקודש בגלל האחראיות שהיא לקחה על עצמה, ולכן היא ציוותה על הדבר וזה אחד הטעמים למה נקראת המגילה מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי ולמה לא מגילת מרדדכי ואסתר או אסתר ומרדי, למה מגילת אסתר, בגלל האחראיות שהיא לקחה על כלל ישראל. וכאשר אבדתי אבדתי'' היא הלכה במסירות נפש, היא לא רצתה להיות המלכה היא התחבאה, היא עשתה הכל בשביל לא להיבחר, גם כשהיא  צמה אז היא נכנסת למלך בלי רשות ואחרי שהיא צמה 70 שעות, איך נראה בנ''א אחרי 70 שעות שלא אכל ולא שתה והיא עוד הייתה בת 76 והיא נכנסת ככה יאשואלבי

זה צריך נס ומופת גדול שהוא יסכים לקבל אותה הרי מי שבא לפני המלך בלי רשות אחת דתו להמית ואחשווראש היה 'כובלי' הוא לא היה חכם אז קטן עליו לחסל, את אשתו הראשונה הוא חיסל, עוד אחת אין בעיה, זה מלך טיפש היה מאוד טיפש. הוא הרג את אשתו בשביל אוהבו ואחר כך הרג את אוהבו בשביל אשתו. בהתחלה הרג את ושתי בשביל אוהבו המן אחר כך הרג את המן בשביל אשתו אסתר. 'כובלי' אמרנו. אז אם היא באה לפניו במצב כזה זה כאשר אבדתי אבדתי, מה הסיכויים, אבל היא הרגישה אחראיות זהו, צריך להיכנס, ה' איתה ואפילו שהיא אמרה 'אלי אלי למה עזבתני' יאאאאאווו איזה מתח , אם זה היה בסרט יאאשואלבי כולם היו בוכים.

מכל מקום גודל האחראיות שאדם לוקח על עצמו זה עושה אותו יותר ראוי  למלכות. אז ראינו שלמעשה אנחנו צריכים להדבק במידת האמת במידת ההודאה, להודות. כי בזכות יהודה אנחנו נקראים יהודים. על שמו, בגלל שהוא הודה ואמר צדקה ממני, וצריך את מידת האחראיות  ולא להתחמק ולא לאמר לא חטאתי, הפוך להגיד מהר חטאתי ותחזור בתשובה ולא תפסיד, הפוך תתנקה, לא תצטרך אחר כך את הכביסה של סנו  בגיהינום, כדאי לך פה בעולם הזה להתנקות. אבל בכל לוי במה, ביסוד אחד, תיקון המידות, אם תעבוד על המידות שלך לתקן אותם ותצליח, לא תהיה לך שום בעיה אבל אם אתה רק בשכל מבין את זה, שיגיע הרגע שהמידה תבעט בך, אתה לא תעמוד בזה. אוטומט תשקר אוטומט תגיד מה פתאום זה לא אני, תחזור להיות מי שאתה. לא  יעזור לך, בלי לעבוד על מידת האמת לא תצליח.

 חייב אדם לשנן לעצמו ''נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי'' דבר ה' זה אמת, דבר ה' זה תורה, דבר ה' זה הלכה, מה שה' אומר, רק זה מותר לנו לעשות, מה שהוא אומר לא לעשות אסור לנו לעשות ואם ה' אומר תודה, ''מודה ועוזב ירוחם'' אני אומר לך אני ירחם עליך, לא משנה מה תעשה, לא משנה, אפילו העבירה הכי גדולה, אבל אם באמת אתה מודה ועוזב את העבירה, חוזר בתשובה, אני מרחם עליך כי אני בראתי את התשובה לפני בריאת העולם, בלי תשובה העולם לא הייה מתקיים כי אם אדם הייה חוטא ואין תשובה הוא  אבוד, חטא אחד הוא אבוד. אבל ה' נתן תשובה בעולם  שגם אם אדם חטא הרבה הרבה הרבה, ברגע שהוא חוזר בתשובה אמיתי ה' מכפר לו, אז איזה  טיפש לא ינצל את ההזדמנות הזאת, יש לך הזדמנות למחוק את כל החובות בכל הבנקים.

אמרו לך רק תעשה פעולה אחת קטנה, תודה שאתה בעל חוב ויותר לא תהיה חייב, תחזיר את הכרטיס יותר אל תשתמש ואל תגהץ וגמרנו מוחקים לך את המיליונים. מי לא יעשה את זה? מי לא יעשה את זה? הנה אנשים לא עושים למחוק את כל העוונות אתה יכול במה, ''כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו'' זה הכל, תגיד בפה תגיד אנא ה' חטאתי עוויתי פשעתי, תתחרט על העבר, תקבל עליך לעתיד לא לעשות. זהו סגור התיק, אין תיק. לא עושים.לא עושים.

נו. זה נקרא אדם אחראי??

תודה על ההקשה

מקווה שיועיל לכם

למי שיש שאלות בבקשה שאלה יש לך או ברכה? שאלה או ברכה? תיכף ברכות בסוף קודם שאלות  

שאלה יש לך? שאלה או ברכה? אז רגע , שאלות אני רוצה קודם, שלא נפסיד את הערב. שאלה? תן לו רגע

 

שואל: ערב טוב כבוד הרב יש לי ככה שאלה לגבי, למה חרדים לא רוצים להתגייס לצבא או מתנגדים?

הרב: שאלת אותם?

שואל: נושא מאוד קשוח ומאוד נוגע אבל זה משהו שככה חורה לי וחופר בי הרבה זמן

הרב: שואל, שאלת אותם

שואל: שאלתי אותם

הרב: מה הם אמרו? מעדיפים ללמוד תורה מאשר להגן על אחים שלנו

הרב: לא הבנתי. שאלת את החילונים מה הם מעדיפים? מה הם מעדיפים? ללכת לצבא ולא ללמוד תורה

שואל: יש כאלה שיכולים לשלב גם וגם

הרב: נכון. ויש כאלה רק ורק. אז לא הבנת מה הטענה

 יש חילונים שאומרים אנחנו רוצים צבא ולא רוצי ם תורה

יש כאלה שאומרים אנחנו רוצים תורה ולא רוצים צבא

יש כאלה שאומרים אנחנו רוצים גם וגם

יש כאלה שאומרים לא רוצים לא זה ולא זה

יש ויש.

למה יש שמאל ויש ימין?

שואל:בשביל שיהיה על מה לריב

הרב: (צוחק)

אתה צריך להבין כל אחד יש לו סיבה אחרת אין סיב האחת כל אחד סיבה אחרת. אבל אם אתה שואל אם צריך שיהיו לומדי תורה, ודאי שצריך שיהיו לומדי תורה.

אתה שואל האם צריך צבא בזמן הזה, כן, צריך צבא בזמן הזה כי אנחנו לא צדיקים גמורים

וגם שהיו צדיקים גמורים היה צבא, אמנם היה מנוהל על ידי צדיקים גמורים

שואל: אבל אתה לא חושב שש...

הרב: אני חושב? מי שאני שאני יחשוב?

ואתה לא חושב שלא צריך תורה?

שואל: אני חושב שצריך גם וגם

הרב: בסדר אז לכן יש אלה שהם גם וגם.

יש כאלה שהם רק ורק ובסוף יוצא מזה מרק.

לא הבנתי בגלל שאתה חושב משהו אז כולם צריכים להכנע למה שאתה חושב?

שואל: לא למה שאני חושב, זה לא סותר אחד את השני בין ללמוד תורה לבין..

הרב: זה מה שאתה אומר ואני שומע מה שאתה אומר אני לא מערער  אפילו על מה שאתה אומר

שואל: אז למה יש את הדבר הזה.

הרב: אבל הם טוענים, יש..

שואל: יש חרדים שאומרים שמעדיפים למות ואל ללכת לצבא

הרב: יכול לשהיות אני לא יודע  מה..

שואל: לא יכול להיות זה עכשיו אמרו זה לא ללפני הרבה זמן

הרב:אין בעיה, שאלת אותו למה הוא אומר ככה?

שואל: הוא ואמר את זזה כי הוא מאמין בזה  ויש עוד מיליונים כאלה

הרב: נו לא הבנתי אז אם הוא מאמין מה הבעיה שלו, הוא מאמין ככה ואתה מכמין אחרת

שואל: אני גר בעיר שקרוב לעיר שישי בה, מחצית ממנה הם חרדים

הרב: כן

שואל: והם פשוט מתנגדים ברובם ככולם לדבר הזה

הרב: אתה מתכוון להקשיב לי? ברצינות אתה מתכוון להשיב לי או רק להשמיע? ברצינות, אני ישאל אותך שאלה קשה ואתה תענה לי

למה מרץ לא לומדים תורה וגם לא מתגייסים לצבא?

ולא רק זה, הם גם מוסרים את חיילי צה''ל לאויב. והם גם מקימים עמותות שהם רק נגד המדינה ונגד היהודים ונגד החיילים ונגד ללומדי תורה ונגד כולם. למה, מה אתה אומר

שואל: כמו שישי בכל הצדדים.

הרב: האאא בדיוק. אז תגיד אותו דבר כמו שישי בכל הצדדים יש גם צדדים כאלה מה לעשות.

הבנת? אבל אף אחד לא רודף את מרץ על זה אף אחד, אף אחד. אף אחד.

 המשמיצים הגדולים 'בצלם'  ו 'קרן הידידות' וקרן ג'דטי' וכל הקרנות שלהם וכל האלפי עמותות אתה מבין, שהכל רק בשביל להכפיש. נו, אז מה? משהו טוען? הפוך, כולם  רועדים מהם כולם פוחדים מהם ישר הם הולכים לבג''ץ ישר הם הולכים לפה ישר הם הולכים לשם.

תודה רבה לך

כן שאלה נוספת שלאה יש לך?

כן תן לו שאלה

שואל: שלו ם כבוד הרב, יש לי שאלה אני גר בטורונטו חזרתי לשבועיים פשוט אני מהצפון לא יצא לי לבוא להרצאות שלך באזור, ואם יש לך  מישהו מהארגון שלך או שאתה מכיר שיכול לכוון אותי לגבי כשרות והכל שאני יכול להיעזר בהם שם?

הרב: כן, תבוא מחר לרחוב מתתיהו 10 בני ברק  ויש שם קבוצה שתדריך אותך בכל

שואל: אני פשוט מהצפון ואני השכרתי רכב רק להיום. אין לי אפשרות

הרב: הבנתי, אז אתה רוצה הערב

שואל: כן אני ישמח

הרב:  הנה יש פה  אחד שתיים שלוש ארבע, הנה אחד מאחוריך חמש. יש יסבירו לך הכל

שואל: בסדר תודה רבה

הרב: thank you very much

 

את רוצה שאול? תן לה לשאול פה, פה תרימי את היד.

שואלת: לקום?

הרב: כן, הוא צריך לצלם

שואלת: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואלת: ערב טוב, יש לי שאלה איך אפשר להתחזק ביראת שמים? זה שאלה ראשונה

הרב: לימוד מוסר כל יום. אם תלמדי ספרי מוסר כמו שערי תשובה, מסילת ישרים, חובת הלבבות וכאלה, מקבלים יראת שמים מרובה

שואלת: אוקי תודה, ודבר נוסף לפני שנה בערך הרב היה פה בבת ים ביקשתי ברכה לזיווג, הרב אמר לי ללמוד ספר שערי תשובה חצי שעה ביום כל יום בתענית דיבור  למשך שלושה חודשים. ו אני עדיין רווקה.

הרב: ואת הקפדת?

שואלת: כן

הרב: אולי את בררנית?

שואלת: לא

הרב: לא. טוב, מה השם שלך?

שואלת: רנית בת רבקה נועה

הרב: איך איך?

שואלת: רנית

הרב: ערנית?

שואלת:רנית

הרב: אה, רנית. צריך להחליף את השם

שואלת: החלפתי אותו  נולדתי בשם קרין.

הרב: אז החלפת למשנו אחר נו, שתהיי בריאה,

שואלת: אמן

הרב: רנית בת רבקה נועה ה' יזכה אותך  לזיווג הגון מהרה תוך שלושה חודשים

שואלת: אמן

 

הרב: כן, שאלה יש לך? תרים את היד

שואל: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: יש לי שאלה,

הרב: כל אחד שאני נותן לו את המיקרופון יש לו שאלה, לאין צורך להגיד כל אחד יש לי שאלה, ברור למה נתתי לך.

שואל:א ני מדבר עם אנשים משכנע אותם לחזור בתובה הם אומרים אנחנו נחזור בגיל, בסופו של דבר אנחנו נחזור בתשובה בגיל 40, 50

הרב: לאן לחזור? לאדמה הם מתכוונים

שואל: בתשובה,  אני לא יודע..

הרב: לא, מי אמר מי אמר?''אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה'' מי שיש לו את יום המחר בכיס? מי בטוח אם יחיה מחר? יש מישהו שבטוח שיחיה מחר?איך הוא אומר אני יחזור בתאריך כך וכך?

אם תבטיח לי שתחיה עד וכך אז ,אתה  יודע ושלט בחיים בסדר,  אבל אתה לא יכול להבטיח. כמה היום נפטרו אתה יודע, כמה תאונות היו היום שמת לב, כמה כל יום? מי הבטיח להם, הם ידעו בבוקר שהם לא יחזרו בלילה? הם לא ידעו.

אז איך בנ''א אומר אני  יתבגר ואז אני יחזור

שואל: זה מה שהם אומרים הם אומרים אנחנו נחזור בסופו של דבר מה הדין שלהם

הרב: כן, הם יחזרו בגלגול

שואל: הם יכולים לחכות עד גיל 90 , 80 ?

הרב:הם לא יכולים גם הם יקבלו עונש גדול מאוד על כל הדחיות כי כל יום שאדם יודע שיש לו את ההזדמנות לחזור והוא לא מנצל, כל יום שהוא יודע שעובר עבירות והוא רוצה להמשיך ליהנות מהעבירות וברגע האחרון לבקש סליחה, זה לא יועיל לו . ''האומר אחטא אשוב אחטא ואשוב'' אין מספיקים בידו לעשות תשובה'' מן השמיים ימנעו ממנו לעשות תשובה ויקחו אותו לפני כן, אדם כזה שאומר להקב''ה תחכה לי בסיבוב כמו שאומרים אני בגיל 70, 80 אני יתפנה אליך, כרגע אני עסוק בתאוות שלי אל תפריע לי. אדם  כזה לא יזכה.

שואל: הם יודעים שהם צריכים לחזור בתשובה

הרב: ודאי, מה אני מדבר, אני מדבר אחטא ואשוב

שואל: טוב תודה

הרב: תהיה בריא

תן לבחור שן אח''כ להוא שם, אח''כ אח''כ

 

שואל: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואל: שאלה, אומרים שה' שומע הכל ויודע מחשבות לב האדם

הה: כן

שואל: אז למה אומרים בקריאת שמע 'וחרה' בלחש, אז מה ה' לא שומע את זה

הרב לא, אנחנו אומרים את זה בלי לחש, יש כאלה שהם אומרים בלחש אבל זה בשביל לא לעורר את המקטרגים לא בגלל שה' לא שומע כן שומע, יש מקטרגים ואז הם אומרים   תראה הם לא מקיימים מה שכתוב בפסוקים והן גם אומרים שה' יחרה אפו בהם והכל, וממשיכים באותו מצב כאילו לא אכפת להם

שואל: ז''א לא צריך להגיד את זה בלחש, אנחנו לא נוהגים, התימנים אומרים בקול, יש כמה עדות שאומרים את זה בלחש

שואל: אפשר ברכה כבוד הרב

הרב: כן

שואל: רוני בן שלמה לוי ולאשתי פטריסה כוכבה בת אביגיל

הרב: תזכו ל?

שואל: בן זכר

הרב: זה לא הולך ככה בקלות צריך ללמוד

שואל: קיבלנו כבר בכר רבינו, ציצית כיסוי ראש עליה הכל.

הרב: רגע רגע, אתה תלמד שעתיים תורה כל יום בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף, והיא תלמד חצי שעה שערי תשובה של רבינו יונה שלושה חודשים רצוף ובזכות זה תזכו לבן זכר

שואל: אמן

הרב: תן לבחור שם

כן

שואל: רציתי לדעת מה דעת הרב בנושא עונש מוות למחבלים

הרב: ''הבא להורגך השקם להורגו'' הוא לא צריך בכלל להגיע לגזר דין, בעצם זה שהוא כבר היגיע להרוג התורה אומרת תקדים ותהרוג אותו. בלי להגיע עוד לפסק דין. כי מי שבא להרוג  הוא בא גם על דעת לההרג, ואם הוא בכל אופן בא, אתה רואה שהם גם באים להתפוצץ  הם לא באים סתם להרוג, מוכנים לההרג. ואם אתה משאיר אותו מה אתה גורם, שהוא יהיה קלף מיקוח. ואז יבקשו אלף בשביל גופה של חייל. אתה מבין מה החוצפה?

אני אמרתי בזמנו שהיה גלעד שליט שבוי והם ביקשו שחרור של אלף אמרתי מדינת ישראל כאלה טיפשים משא ומתן חייל אחד על אלף מרצחים? מה הבעיה, אומרים להם רבותי אם חייל אחד שווה אלף  אנחנו נחטוף לכם אלף ונשאיר אותם אצלינו. עכשיו אתם רוצים את האלף האלה? תביאו את האחד.

הבנת? הם קבעו את המחיר כמה הוא שווה. מה זה השטויות ?האלה מדינה שלמה לא יכולה עם כנופיה.

כן,

ושמעתי דעה מצחיקה שהרב הראשי אמר שלא לעשות חס ושלום כי זה יכול לגרום שיהרגו יהודים. למה מה עשו עד עכשיו? בלי שהרגנו להם אחד? וכשהרגנו להם וכשהפצצנו בעזה אש מה ? בדיוק הפוך הם נרגעו. כשאתה מפציץ אותם, כשהם יודעים שהם מקבלים בראש אז הם נרגעים.

אתם לא מכירים את הסיפור שהיה פעם ערבי שהוא בא לבנק, אתם יודעים היום הערבים הם מרגישים שהם בעלי הבית פה הם צועקים על היהודים. אז הוא היגיע לבנק, הייתה שם פקידה אומר לה אני רוצה חמשת אלפים שקל.

אמרה לו בסדר, אין בעיה תמלא את הטופס פה ותחתום. אומר לה אני לא חותם אמרה אין דבר כזה אני לא יכולה לשחרר כסף בלי חתימה אמר לה את שומעת אני לא חותם. התחיל להרים את קול נהיה בלאגן כל הבנק, המנהל צלצל שאל מה קרה, היא אומרת הוא  רוצה להוציא חמשת אלפים שקל והוא לא רוצה לחתום אומר שלחי אותו אלי. נכנס אמר מה הבעיה, אני רוצה חמשת אלפים שקל היא אומרת לי לחתום. אומר כן, אתה בשביל להוציא  כסף4 אתה צריך לחתום. אומר אני לא חותם. קם המנהל, שם לו כפה,  השכיב אותו על הרצפה, אומר לו טוב טוב, איפה חותמים?

חוזר חזרה לפקידה קיבל את החמשת אלפים שקל אז היא שאלה אותו לא הבנתי, למה אצלי אתה לא רצית לחתום ואצלו חתמת? אומר , הוא הסביר לי!

'' שבכל נהיה בדברו''

אמן

 

כן, שאלות, שאלות, תיכף אני יתן לכם ברכות אל תדאגו

 שאלה תן לו בסוף

שואל: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: במהלך הדרשה הרב דיבר על זה שיהודה עליו השלום שינה את הדין מכיון שהם לא יכלו להודות בזה,

הרב:לא יכלו..

שואל: לא יכלו לקחת אחראיות סליחה

הרב: כן.

שואל: בכל מקרה הם שינו את הדין ועדיין הם לא לקחו אחראיות הם עדיין אמרו משהו אחר לאבא.

הרב: נכון. אבל  להרוג ממש ואתה לא יכול לקחת אחראיות, אין לזה תקנה. אתה לא יכול לתקן את ההריגה במכירה בסדר, אתה השארת אותו בחיים אז זה לא דין גמור מה שהחליטו בהתחלה אז לפחות ככה השאירו אותו בחיים בסדר, לא יכולים לקבל את האחראיות לגמרי אבל לפחות אנחנו לא הורגים אותו

שואל: תודה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא

 

האאא הנה היא ראתה את הכותרת

 ובכן יהודים יקרים אתם רואים שאנחנו נמצאים במצב שהוא מורתח, כל הזמן המצב רותח יותר ויותר, לאאא דרום זה משהו קטן, יש לנו בעיה עכשיו עם איראן ובעיה עם חיזבאללה.

הקבינט בימים האחרונים יושב על הצפון כל הזמן ובגלל הצנזורה לא מגלים מה שמה אומרים אבל מבינים שאיראנים הכניסו כוחות והם מתכוונים להביא גם כוחות זרים שהם גם כמו שהיה באירן וכמו שהיה בסוריה כל מיני כנופיות עשרות אלפים שישתתפו בלחימה עתידנית בצפון.

החיזבאללה מבין שלכבוש בצפון איזה כפר או איזה עיר או משהו כזה, זה לא כלכך פשוט. אז לכן הם כל כך הרבה מתאבדים שיגיעו וכו וכו הוא מאימים שיצליח לעשות משהו. הוא גם לא סומך כל כך על כל הטילים למרות שזה יכול לעשות הרס עצום. אבל הם מבינים שהישראלים הכינו תוכנית שתוך בואי נגיד שעות במקרה, יכולים לפרק תשתיות גדולות בכל לבנון, בכל האזור שמה ואם זה בסוריה יהיה אז בכל המקומות האלה יש כבר, אז זה במצב רותח. סעודיה מאימת על איראן שמאימת עליה. והגושים האלה הם ממש במצב של קרוב למלחמה. תימן, את רואה מה הבלגן. איראן את רואה מה הבלאגן. טורקיה מתערבת בכל, בקיצור כולם לועסים את כולם וכל אחד רוצה אחיזה במזרח התיכון.

איראן רוצה לשלוט בכל המזרח התיכון, טורקיה גם כן רוצה אותו דבר, סוריה רוצה להישאר בגודלה וכן הלאה. הסעודים לא רוצים לאפשר, כולם מתעצמים, כולם קונים נשק בכמויות אדירות, מצרים הכפילה אם לא יותר את כל המחסנים שלה והכל, וכל זה למה מיועד לפורים? זה מיועד למלחמה שעומדת לפרוץ וכולם יודעים שהיא תפרוץ רק מה, מי ידליק אותה, זה הכל. אז ז''א כולם מחכים, בנתיים אנחנו באי של חלומות. בנתיים אנחנו באי, מסביבנו כולם הורגים את כולם בלי יוצא מן הכלל ורק אנחנו פה בנתיים אוכלים אחד את השני. אבל לא הורגים בנתיים, אבל מה שקורה מסביב זה רמז למה שעלול לקראת איתנו אם תפרוץ מלחמה כולם יתחמשו עם נשק יותר מדויק יותר כבד ובכמויות הרבה יותר גדולות והעומס שלהם יותר והנה כבר ראו שהצליחו פעמים ושלוש להחזיק מעמד אז זה נותן להם תקווה, הם יודעים שהישראלים שפנים. ברגע מסוים תמיד הם נסוגים והם תמיד יגידו וכבר אמרו כמה רמטכ''לים שאי אפשר כבר יותר לנצח מלחמות אין דבר כזה לנצח מלחמות זה לא זבנג וגמרנו. היום זה רק מצב שאתה יכול לקבל פסק זמן יותר ארוך זה הכל.ז''א אומרים בפרוש אנחנו חלשים, לא יכולים להכריע, לא מתכוונים להכריע, לא נחסל לכם את הראשים, שום דבר, אנחנו חברה טובים רק נגיד לכם תרגעו תרגעו תרגעו תרגעו וזה הכל, הנה ליברמן הבטיח טיל אחד אני מפרק אותם, אני מטיס את הראש של הניה מה קרה? כבר 45 טילים עפו, עכשיו רק בתקופה האחרונה עפו, והוא לא העיף אף אחד והפוך הרמטכ''ל אומר לא, אל תמהרו ואל תלחצו עלינו אנחנו לא רוצים להגיע.. אז מה אתה מראה, אתה מראה חולשה, עם כל האימונים וכל הכסף שאתה מוציא אתה מראה חולשה. אלה מבינים רק אם מסבירים להם. אם אתה מסביר, הוא מבין. אם אתה לא מסביר הוא יסביר לך.

כן

שואלת: ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד?

הרב:בעזרת ה' אחרי זה

שואלת: יש לי שאלה,

הרב: ברור, אבל את מצביעה ושואלת ישר אז  בשביל מה את מצביעה?

תן לה בקשה את המיקרופון

שואלת: נחזור לעונש מוות, הרב יוסף הראשון לציון, הוא התכוון, הוא נגד עונש מוות עכשיו למה הוא אמר, אם במקרה יהודי ירצח, יהיה גם מחבל ירצח איזה ערבי, אז אם נותנים עונש מוות לערבי למחבל ערבי אז צריך לתת גם עונש מוות ליהודי אז בגלל זה הוא נגד, אסור להרוג יהודי ,יהודי לא יהרוג יהודי

הרב: שמעתי, זה טעם טיפשי חבל על הדיבורים

מה זה אם זה ואם זה ואם זה.. מה נכון?

שואלת: אבל היו מחבלים..

הרב: לא הבנתי יש לי שאלה, כתוב ''הבא להורגך השקם להורגו''? את יודעת על מי נאמר? אפילו אם יהודי בא במחתרת לבית של יהודי, אם אתה רואה שיש סכנה שהוא עלול להרוג אותך,ת תקדים ותהרוג אותו, אתה יהודי. לא גוי, אז כל שכן גוי ואויב שמכריז שאני בא להשמיד אותך, ז''א..

שואלת: אבל לא מדובר..

הרב: רגע, עד פה שמעת?

שואלת: כן

הרב: גם אם אתה רואה אתה אבא, יש לך בן, והוא בא במתחתרת והוא רוצה להרוג, הבא להורגך השכם להורגו, רק אם זה היה הפוף שהאבא בא אז האבא הוא רחמן הוא לא יהרוג אז לכן הבן לא יכול להרוג את האבא שלו כי מן הסתם  האבא לא יהרוג אותו

 תקשיבי טוב. אז אם זה נאמר בישראל, כל שכן בגוי. אז מה, הוא ממציא דין חדש?ממה,זה הולך עם סברות? זה לא הולך עם סברות

שואלת: אז מותר להוציא גזר דין מוות על יהודי? לזה הוא התכוון

הרב: מה פתאום איזה קשקוש, מה זה יוציא... מוציאים גזר דין מוות על חפים מפשע על ילדים על תינוקות על בתי ספר על הכל אז את מחכה בשביל זה לא? הרי זה מרתיע אותם, ברגע שהם שמעו שיש דין כזה הם פחדו הם אמרו  באנה זה לא מובכם עלינו מה פתאום מה פתאום שתהרגו, מה אנחנו לוחמי חופש לוחמי חירות, מגיע לנו מדליה.

שואלת: טוב, זה לא דעה שלי זה הרב יוסף אמר

הרב: בסדר אבל את המתורגמנית.

שואלת: תודה רבה

 

הרב: כן תן לבחור שמה עם הכיפה הלבנה

שואל: ערב טוב כבוד הרב,

הרב: ערב טוב

שואל: בתחילת הדרשה רב אמר שמבריאת העולם הקב"ה לא עושה שום דבר ורק עושה זיווגים

הרב: עכשיו אני דיברתי על זה?

שואל: בתחילת ההרצאה כן

הרב: אני דיברתי? מתוק אני לא יודע באיזה הרצאה אתה, אנחנו בבת ים.

שואל: בהרצאה הזאת. בואו נריץ את ההרצאה אחורה

הרב: בסרטון לפני שבאתי

שואל: בשיעור

הרב: בשיעור אני לא אמרתי מילה כזאת

אלף שקל, אלף שקל תרומה לישיבה?

שואל: סגור.

הרב: סגור?

שואל: בלי שום קשר אלף שקל

הרב: סגרו? קחו פרטים חבר'ה הרווחנו

שואל: אלף ועשר אפילו

הרב: יאללה קדימה

שואל: אז כנראה זה באחד ההרצאות יכול להיות אני טעיתי והרב זכה אלף, יצא לטובה, הרב אמר שהקב''ה לא עושה שום דבר

הרב: לא אמרתי שהוא לא עושה שום דבר. ''שאלה מטרוניתה אחת מה עושה הקב''ה מאז הבריאה אז אמרו לה מזווג זיווגים זהו.

שואל: מכיר את הסיפור. מה איתנו?

הרב: מה, הוא לא זיווג אותך עדיין? מי אמר לך? בן כמה אתה?

שואל: 29

הרב: 29, בת כמה, רגע, בת כמה אתה רוצה? בת כמה?

שואל: אני לא מזווג זיווגים יש בורא עולם

הרב: אתה רואה, פעם אחת בא אלי מישהו בטענה ואמר לי אני בן  24 ואני כבר יצאתי ל90 זיווגים ועוד לא מצאתי. אמרתי לו תשמע, אולי היא  צעירה, חכה היא צריכה לעבור את הגיל, ובאמת בסוף עם בת כמה הוא התחתן, בת 18. כשהוא יצא לזיווגים הוא יצא בגיל 20  אז בת כמה היא הייתה, בת 14. ואיך הוא יכול להתחתן? זה שהוא רוצה להתחתן בגיל 20 אבל  הזיווג שלו היא בת 14 צריך לחכות, בנתיים היא גדלה, אולי זאת שצריכה להיות מיועדת לך היא עסוקה בדברים אחרים אין לה ראש בשבילך?

 

קהל נותנים רעיונות ..היא בהרצאה ....

הרב: תראו אתם לוקחים את התפקיד של הקב''ה בקלות

אתה יודע הייתה מטרוניתה אחת שיהא אמרה מה, כל מה שעושה הבורא זה מזווג זיווגים, אני יש לי אלף עבדים ואלף שפחות אני למחר מזווגת את כולם. חיתנה את כולם. אייייווואא זה בא בלי עין זאת באה בלי זה, אתה מבין זה לא ככה.

שואל: השאלה השניה שלי לכבוד הרב

הרב: אבל תלמד שעתיים בתענית דיבור שלושה רצוף ואולי תתחתן עם זאת שלמדה כבר שלושה חודשים...

קהל צוחק

שואל: שאלה שניה כבוד הרב, איך ממש ממש ממממש מנצחים את היצר הרע הזה? זה קשה לכולנו

הרב: פשוט אם אתה רוצה לא להפסיד ואתה לא רוצה להיכנס לגיהנום, זה מספיק. שני דברים, אחד, יש קרב, או שאתה או שהוא אחד מהשניים הולך פייפן כמו שאומרים

שואל: מודה, הוא יותר חזק

הרב: הו אלא יותר  חזק ממך, אם נתנו לך אותו במשקל שלך אז נתנו אותו שווה לך לכן כתוב ''תלמיד חכם, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו'' אתה מקבל באותו משקל , במושג, כן. אתה תמיד תקבל מישהו  שהוא יהיה ברמה שאתה צריך להתמודד איתו. אם הוא יהיה חלש מידי, אין לך יצר הרע, אם הוא יהיה חזק מידי אז הקרב אבוד אז אתה גמור, לא יעזור לך אין דבר כזה לעולם הוא צריך להיות שקול לך, ולכן כשתתחזק יותר הוא יגדל, תתחזק עוד יותר הוא יגדל. לעולם תהיה לך מלחמה. אז אתה לא צריך להתיאש, כי אם אתה במצב כזה, הוא לא יותר ממך, אבל לך יש יתרונות עליו, הוא מוכר לך בלופים, הבורא מוכר לך את האמת. הבורא אומר תיצמד לאמת שלי הוא לא יכול עליך. הוא בא משקר אותך תעשה ככה תעשה ככה, מותר, אני  אומר לך זה בסדר זה זה. מה התורה אומרת, מי זה התורה זה הבורא. הבורא אומר לך לא נכון. כמה פעמים צריך להגיד לך לא נכון. הבורא הוא אמת הוא אומר לא זה לא, הוא מתחנן, כן אבל תשמע אתה תהיה אחר כך חלש לא יהיה לך כח ..... מפתה אותך. זה שהוא צריך להגיד אלף פעמים כל מיני סיבות זה סימן שהוא מחריט. אם היה לו סחורה אמיתית הוא לא היה מתחנחן אליך. אתה מכיר את הערבים שמוכרים שטיח? שטיח, ארבע מאות ארבע מאות, אומר לו לא רוצה, מאתיים מאתיים מאתיים, בס4ף חמש שקל עוד אתה מקבל עודף.

למה, הוא חייב להתפטר למכור.

שואל: תודה רבה כבוד הרבב ה' ישמור אותך

הרב: תהיה בריא.

יאללה ברכות שהיא לא תישן כבר, תן לה תן לה רגע

שואלת: שלום הרב

הרב: שלום

שואלת: התפרץ אצלי לא מזמן הפרעה שנקראת OCD ואני רוצה לבקש מהרב שזה יעבור לי

הרב: את נשואה?

שואלת: לא

הרב: היית נשואה?

שואלת? לא.

הרב: את רווקה מתמיד?

שואלת: כן

הרב: הבנתי

שואלת: את הולכת תמיד בצניעות

שואלת: לא,

הרב:לא.

שואלת: כאילו בלי חצאית אבל לא חשוף

הרב: ברור ברור ברור. תלכי עם חצאיות שמלות כמו שאשה צריכה ללכת, תבלי על עצמך צניעות  ואברך אותך שתהיי בריאה. מוכנה? תחשבי טוב מה שאני אומר, אם תעשי מה שאני אומר אז הברכה יכולה לתפוס, לא תעשי, OCD תחליטי, מה את מחליטה?

שואלת: נראה לי שכן

הרב: נראה לי זה לא מספיק, נראה לי שהברכה תצליח

בקהל:  בלי נדר

הרב: מה זה בלי נדר, היא חייבת מהר סיני מה זה בלי נדר? היא חייבת מהר סיני

שואלת: צריך להגיד בלי נדר

הרב: לא, לא צריך להגיד, חייבים. מה זה בלי נדר, אני בלי נדר ישמור שבת מה זה בלי נדר, אני חייב לשמור שבת. אני בלי נדר אצום, מה זה בלי נדר. אתה חייב לצום בכיפור. מה זה בלי נדר?

שואלת: כן, אני שומרת שבת

הרב: אני לא אמרתי שלא אבל אני אומר לך דוגמא, על מצוות לא אומרים בלי נדר. מצוות חייבים לעשות, מה זה בלי נדר, את נשבעת בהר סיני שתקיימי את כל התורה, אז מה זה בלי נדר?

קהל...

הרב: אמרתי שלא? היא צדיקה מה הבעיה? למה לאט לאט? מה זה תיפול ואם תיפול תקום אז מה קרה, מה קרוה אם אדם נפל קם מה קרה? אל תפחדי שמעי ממני, לא כדאי מחלות כדאי בריאות עם שמלות.

שואלת: אוקי

הרב: אוקי. כן רגע.''מי דברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות ואימותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את  השם הטוב

שואלת: צפנת בת מזל

הרב: צפנת בת מזל ה' יפתח מזלך

קהל: אמן

הרב: וישלח לך רפואה שלמה

קהל: אמן

הרב: ויעתיק את המחלה ממך

קהל: אמן

הרב: ויתקע אותו באשתו של אסד נשיא סוריה

קהל: אמן

הרב: ולא יעונה לך כל רע, ותהיי צנועה ורצויה לפני הבורא יתברך.

קהל: אמן.

תן לה לידה

 

שואלת: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואלת: אני רוצה לבקש ברכה על הבית ועל ההורים שלי.אז רפואה שלמה ל..

הרב: מה, מה קרה אבל? מה יש לבית ומה יש להורים?

שואלת: אני חושבת שפשוט יש... כמו הסתכלות של השכנים יותר  מידי על הבית וזה

הרב: עין רעה? היום נתתי שיעור על עין רעה אם לא שמוכים יותר מידי תשומת לב, אז פחות העין שולטת. אם השכנים  מסתכלים, מאיפה הם? נגיד אתם גרים פה והם שכנים בבנין שני או באותו בנין באותו קומה, מה?

שואלת: בקומה למטה

הרב: קומה למטה?

שואלת: כן

הרב: איך הם מסתכלים עד למעלה?

שואלת: לא יודעת, זה ההרגשות

הרב: מה קרה? נשברו עציצים? מה קרה  שאת חושבת שעין..

שואלת: זה משהו שאני לא יכולה לדבר עליו ככה  בפומבי

הרב: אה בסדר, טוב.

שואלת 2: היא יכולה להתקשר אליך מחר?

הרב: היא יכולה כן, למשרד ויעבירו בהמשך. ותשאירי טלפון, אני יחזור בסדר?

שואלת: אוקי אז רק ברכה להצלחה, כי אני השתחררתי מהצבא ואני מתחילה דרך..

הרב: ואת הולכת למדרשיה?

שואלת: אהה לא.

הרב: ומה תעשי עכשיו?

שואלת: אלך לעבודה

הרב: האאא ואיך תכשירי את עצמך לנישואין?

שואלת: איך אני מה?

הרב: תכשירי את עצמך לנישואין, צרי להתכונן שילמדו אותך להיות אשה טובה, כדאי לך כדאי שלך תחשבי על זה טוב, שמך?

שואלת: אוראל בת מזל

הרב: אוראל... צריך להחליף את השם, אוראל בת מזל ה' יפתח את מזלך לטובה ותלכי בדרך טובים ותצליחי

שואלת: אמן, תודה

 רגע, זה היה שתי נשים עכשיו תן לגבר אחד לפחות

הנה פה שורה ראשונה פה, תן לו כן.

שואל: טוב ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: אני מגיע מרחוק. למעשה אני לא באתי אלא נשלחתי אליך, אני לפני 6 שנים נפטרתי מהעולם הזה, ואחרי שלושה חודשים חזרתי לחיים. כי אישתי עליה השלום לקחה אותי לעשות בדיקה שעושים בגיל 50 של בדיקות של פרוסטטה בשביל לגלות אם יש משהו במחלות המוקדמות. הרופא שעשה לי את הבדיקה הוא קצת התרשל ולכן הוא גרם לי לזיהום  וקיבלתי  משהו שרץ לי כל הזמן בדם שזה נקרא חיידק טורף, אושפזתי שלושה חודשים בערך חודש וחצי בטיפול נמרץ וחודש וחצי במחרה, בטיפול נמרץ היה בא הרב של הישוב והיה קורא תהילים כל הזמן, ויום אחד אמרו לרב שלא לבוא מחר כי הוא כבר לא יהיה פה. אני , הרב לא ידע מה לעשות, לקח את הגבאי של הבית כנסת והוא אומר לו וובר בא,ההולכים לקרות קבר למרסל. אני הלכתי לישון ולא הבנתי למה הכניסו פתאום כל הילדים  היו מסביבי והכל ואני הייתי מלא מסכות וצינורות וכל מיני. בלילה פתאום הסתנוורתי מין אור כזה וזה הפריע לי לישון למרות זאת הצלחתי להרדם ובבוקר התעוררתי, התעוררתי והיגיע הרופא שאמר שאני לא יהי ה. מסתכל עלי ולא הבין מה קורה

הרב: התאכזב

שואל: הרי המערכה וכל המכשירים הראו שזהו זה נגמר. ולכן הוא אמר להם, אחרי שנה וחצי אחרי שנתיים וחצי ,אישתי ז''ל  היא היתה מזכירה רפואית במחלקה של גניקולוגיה של נשים והיא הצילה הרבה נשים מהמחלה הקשה הזאת, הסרטן שהרבה נשים מקבלות בשחלות וחצוצרות וכל זה, אבל את עצמה  לא הצליחה להציל כי אז קיבלה את הגידול במח. אז זה היה המכה השניה שאני חטפתי ולא ידעתי מה קורה, ופתאום אני הולך ועושה בדיקות ומתברר שאחד התאים בתוך החצוצרה נגוע בגידול. שוב פעם אני  חוטף סטירה ואני עוד לא מבין למה, מה עשיתי. ואז מתגלה לפני, צלצלתי לאחותי בקנדה שהיא אחראית שם בבית חולים היהודי.והיא הלכה להתיעץ עם  אחד הפרופסורים הגדולים שמתעסק עם הניתוח הזה שצריך גם לעשות בשביל להסיר אתת הגידול. והוא אמר לה תראי, אח שלך גר בישראל והוא רוצה לבוא  לעשות פה. אנחנו כאן  רק מתנסים בגידול הזה, בניתוח הזה. בישראל יושב  פרופסור הכי טוב, לא בארץ, בעולם. בכל העולם והוא היחידי שעושה את הניתוח הזה. והוא  בישראל, קחי את הטלפון תגידי לאח שלך שיתקשר ויגיד שבא ממני, התקשרתי לטלפון הזה, ומי עונה לי, הפרופסור שסיכמתי שהוא ינתח  אותי. עברתי את הניתוח בהצלחה וב''ה יצאתי מזה במשך הזמן נשאר עוד, מבטיחי עד 80 אחוז הצלחה, אז נשאר עוד שצריך לטפל בזה היום אני, עכשיו לפני שבוע שבועיים אני מרים את הראש להקב''ה ואני אומר לו, אוקי מה אתה רוצה ממני, אני רוצה ממך תגיד לי מה אתה רוצה ממני בתמורה. ואז אני  בד''כ בעבודה יש לי זמן שאני רואה מערכונים של הגשש,פתאום כל פעם שאני לוחץ לראות את המערכון

הרב: קופץ אמנון יצחק

שואלת: קופץ אמנון יצחק.

(כפיים)

ניסיתי עוד פעם עוד פעם, אני מחליף תחנה, קופץ לי הרצאה שלך אחרת וככה משחק איתי כבר  שבועיים. עד שהבנתי ואמרתי רגע, בא נתחיל לשחזר קצת, אתה מבקש מהקב''ה שישלח אותך למישהו שיאיר את הדרך שלך שיסביר לך מה הקב''ה רוצה ממך בתמורה למה שאתה רוצה ממנו את הרפואה שלמה. ואז הבנתי שהוא שולח אותי לאחד הפקידים שלו שהוא אומר לך לפקיד שלי , והוא תבקש מה שאתה רוצה, והוא יגיד לך מה אני רוצה ממך על מנת שאני ייקח ממך ויזרוק למישהו אחר. אז לכן איך אומרים, ואח''כ גם הכרתי גם אשה שחשבתי שזיווג וקצת מתערער בשמן אחרון ואני מקווה שזה יסתדר אבל הנה אני אומר, למעשה אני פה לפניך  אתה הפקיד של הקב''ה שאתה תאיר לי את  דרכי תגיד לי מה אני  צריך לעשות ולהביא לי את הברכה המיוחלת שאני זקוק לה.

הרב:היות ואתה בחור רציני, והיות ואתה רוצה באמת והיות ואתה החלטת שאני הפקיד. אני  מבקש להזמין אותך אלי מחר, בשביל שאני ישב איתך אני ילמד אותך מה מעשיך עד היום ולפי זה אני יתן לך רצפט איך אתה יוצא מהמחלה

שואל: לאיפה להגיע?

הרב: הוא יביא לך את כל הפרטים

מחר רתה תבוא להתפלל איתנו ב4 אחר הצהרים מנחה וערבית, ואחרי זה נרד למשרד ואני ישב איתך ונלמד אחד את השני.

שואל: תודה רבה

הרב: תהיה בריא

 

תן לו שורה שניה

ברכה למה?

שואל: ערב טוב, ברכה לשלוש אנשים

הרב: שלושה

שואל: שלושה, ושתיים נשים

הרב: רגע, הם דתיים?

שואל: אהרב הגבר לא,

הרב: נו, אז זה צריך לחזור בתשובה,מה, איך תתקים הברכה?

שואל: ואשתו..

הרב: חצי חצי כאילו

שואלת: והאשה השניה שומרת שבת ויש לה..

הרב: בא נדבר על השלישית כן

שואלת:כל הבנות שלה חרדיות ו..

הרב: אוקי ומה היא צריכה?

שואלת: היא לא הולכת עם כיסוי ראש

הרב: אז אני יביא לה הנה. כן, תגיד לה שהיא תשים והברכה תתקיים

שואל: קוראים לה אסתר בת פרנגיס

הרב: אסתר בת פרנגיס ה' יזכה אותה שבנותיה יזכו לזיווגים הגונים ותתחזק..

שואל: הם נשואים..

הרב: הם נשואים?

שואל: נשואים, כן כולם

הרב: יזכו לזרע חי וקיים דור ישרים

שואל: אמן

הרב: והיא תזכה ללכת בצניעות בבריאות שלמה

שואל: אמן, האשה הראשונה שדיברתי עליה

הרב: אבל היא צריכה, דבר איתה בטלפון אם היא מוכנה לקבל עליה משהו וגם הבחור.

שואל: עם מי?

הרב: זה שהוא חילוני  עדיין, תגיד לי בסדר?

שואל: אוקי

 

 

הרב: תן לו לבחור פה  כן,

שואל: בריאות והצלחה

הרב: לך?

שואל: כן,

הרב: שמך?

שואל: מיכאל בן זוהרה

הרב: מיכאל בן זוהרב בריאות והצלחה

תהיה בריא

 

תן ל..חנג'ורי

שואלת:ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואלת: אני רוצה שתתן לאמא שלי ברכה אמא שלי יש לה כאבי ראש היא עשתה בדיקות וזזה לא עזר, לקחתי על עצמי ש..

הרב: לא, לא, בואי שהיא תקח, בואי, תביא לה כיסוי ראש ויעבור לה כל הכאב ראש. על המקום

שואלת: אישרת בת ...

הרב: איפה האמא?

שואלת: בבית

הרב:בבית טוב, מה השם

שואלת: אישרג בת אסצ'ילה

הרב: יאשואלאי אישרג בת רסצ'ילה ה' ירפא אותה ברפואה שלמה בעזרת ה' בזכות הצניעות, אני לא יודע איך יצר הרע מזה אתכם בכלל לפי השמות, איך הוא לא מתבלבל

 

כן, תן לו שמה

תן לו מיקרופון

תן לו שמה עומד

שואל: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: רציתי לבקש זיווג לאחותי

הרב: דתייה?

שואל: כן, היא יושבת פה שורה ראשונה, תרימי את היד,...מתביישת קצת

הרב: בסדר, מותר התבייש

שואל: ברכה לזיווג

הרב: שתלמד חצי שעה ספר שערי תשובה לרבנו יונה שלושה חודשים רצוף ושמה?

שואלת: אהובה בת שירה

הרב: אהובה בת שירה תזכה לזיווג הגון בזכות זה מהרה

שואלת: אמן עוד ברכה הרב, לבן שלי, יום שלישי אנחנו עושים לו פדיון הבן. ככה שהרב יברך אותו יהיה תלמיד חכם, איש אמת כמו הרב,

הרב: מה השם שלו?

שואל: ישאל מאיר בן אור

הרב: אווואה. ישראל מאיר בן אור ה' יזכה אותו להאיר בעולם

שואל: אמן, עוד ברכה מחילה, ברכה ל,בעזרת ה' יזכה אותי לקנות דירה בישראל

הרב: ה' יזכה אותך לישוב טוב מהרב

שואל: אמן, תודה רבה

 

הרב: תן לבחור שם בסוף, תרים את היד, נו תרים עוד פעם תרים כן, בשביל מה הרמת

שואל: ערב טוב כבוד הרב

הרב:ערבב טוב

שואל: לפני שאני ישאל את השאלה שלי קודם כל רציתי להגיד לך ישר כח גדול,

הרב: תודה

שואל: זה שמידי פעם אני שומע את השיעורים שלך בנסיעות ברכב בבית,ככה מאוד מעשיר

הרב: גם אני קופץ לך מידי פעם קופץ?

שואל:לא לא לא, אני שומע אני נכנס בלי לשמוע

הרב: מרצון

שואל: רציתי לשאול שאלה איך אני מזכה את אבא שלי שנפטר ככה בפתאומיות לפני חודש וחצי6. מה הזיכוי הכי שאפשר לעשות?

הרב: כל מה שאתה מקיים תורה ומצוות זה עולה אליו, כל מה שאתה עושה בהידור זה עוד יותר, אם תפתח שיעור לעילוי נשמתו ותדאג שילמדו, מצוין. אם תחזיק אברך שילמד, לא אוכל נבללות וטרפות. אבל תחזיק אברך שילמד תורה למשך שנה לפחות בשבילו זה טוב מאוד, אם אתה תלמד משניות כל יום בשבילו זה מצוין. אם תתן צדקה כל יום על שמו זה מצוין, הרבה דברים אפשר לעשות

שואל:אוקי תודה

הרב: בהצלחה

 

כן הגברת פה הצביעה קודם

כן, את גם את גם,  אבל קודם, חנג'רי נו, אז דברי נו.

שואלת: ערב טוב כבוד הרב

ערב טוב, תן לה לדבר

כן. אם הוא יפתח, מישהו כיבה, אתה כיבית?

שואלת: שומעים?כן

הרב: כן

שואלת: ערב טוב כבוד הרב, עקב בעיה שהייתה לי נפגעתי  פיזית ונפשית והייתי רוצה לקבל ממך ברכה,

הרב: מה פרוש נפגעת פיזית?

שואלת: אהרב אני לא יכולה לפרט, נפשית ופיזית

הרב:שמעתי, שאלתי על הפיזית דווקא, לא משנה תגידי לי משהו את שומרת שבת?

שואלת: כן

הרב: ממש?

שואלת: ושמרת שבת

הרב: ממש?

שואלת: ממש

הרב: לא מדליקים אור

שואלת: לא נוגעת בכלום

הרב:תגידי לי משהו אחר את נשואה?

שואלת: כן, אני מוכנה להתחייב בלי נדר לקרא פרק תהילים כל יום

הרב: לא, בלי פרקים עכשיו. מה עם טהרת משפחה?

שואלת: זה בסדר

הרב: כן, בטוח?

שואלת: אהה אני לא ממש הולכת חשוף ככה ש..

הרב:לא, את לא קובעת את ההלכות, צריך ללכת עם שמלות חצאיות, כיסוי ראש,

שואלת: אני רוצה להגיד משהו שאני יוכל לעמוד בו. לא משהו שאני..

הרב: בואי אני ישים לך את זה על הראש ותראי שאת עומדת בזה

שואלת: בשישי בארוחת שישי אני שמה שמקדשים אני גם שמה

הרב: לאאאא בשישי. את רוצה בריאות הנפש רק בקידוש או שאת רוצה כל השבוע?

שואלת: אני ...

הרב: תשמעי מה שאני אומר לך תשמעי מה שאני אומר לך, אם  היית באה לרופא והוא אומר לך בשביל רפואת הנפש והגוף צריך לעשות לך גבס בראש. היית אומרת לו לא? אם ז המהה שהרופא אומר זה מה שצריך לעשות. אני לא מביא לך גבס אני מביא לך כיסוי ראש זה קל זה לא שוקל הרבה וזה מציל.

את יכולה לקנות בצבעים אחרים ודברים יותר יפים

שואלת: כן, ברור

הרב: נו אז מה הבעיה, די תחליפי פאזה

שואלת:אני יכולה להגיד שאני ישתדל בלי נדר, זה הדבר הכי קשה

הרב: אין בעיה, אני ישתדל שהברכה תועיל

שואלת: קדימה שנינו משתדלים בואי הופהלה, תעזרו לה רגע. כן, מה השם שלך? רגע רגע חכי מה השם שלך?

מזל בת? אסתר סיסייל? ה' יזכה אותך לרפואת הגוף והנפש מהרה אבל תשימי שאני יראה שזה  מתאים לך

 

כן גברת שקיבלת....

שואלת: אני  מבקשת בעזרת ה' רפואה שלמה לבעלי היקר יוסף בן מזל אודט. שהקב''ה יביא לו רפואה שלמה

הרב: יוסף בן מזל אודט רפואה שלמה מהרה

שואלת: ולשמחה בת חיה  רפואה שלמה

הרב: שמחה בת חיה רפואה שלמה

שואלת:וזיווג טוב לבן שלי אברהם בן שמחה לזיווג טוב

הרב: אברהם בן שמחה לזיווג טוב

שואלת:אמן, אמן אמן

הרב: תהיי בריאה

 

תני לה לגברת מאחורה

שואלת:שלום לך כבוד הרב,

הרב: שלום

שואלת: תבורך מפי עליון וכל מעשיך ודרכיך, אשה שכבר לא נמצאת כאן הלכה, וביקשה ממני שתברך קודם כל אותה  שהמחלה תסתלק ממנה לגמרי, זהבה בת ג'ורג'יה

הרב: זהבה בת ג'ורג'יה, ה' יסלק את המחלה ממנה לאויביי ישראל

שואלת: אמן, שהיא איבדה את אחותה לפני שנה מאותה סיבה והיא רוצה שתברך גם את ילדיה  טוביה בן זהבה, שרית בת זהבה, אריק בן זהבה ועוד שם אחד שאני לא זוכרת

הרב, טוביה שרית אריק ועוד שם אחד בני זהבה' יזכה אותם לבריאות להצלחה וכל טוב

שואלת: אמן

הרב: תהיי בריאה

שואלת: ועכשיו כבוד הרב, עכשיו לגבי,

הרב: כן

שואלת: תברך לי את בני אליהו חי בן ירדנה איילה

הרב: ה' יזכה אותו לבריאות שלמה ואיתנה

שואלת: הוא עם גבס ביד כבר  חודש וחצי

הרב: עוד מעט יורידו לו

שואלת: ולזיווג מבורך משמים

הרב: אמן

שואלת: ועכשיו אני ייתן כמה שמות בורא עולם, שזקוקים ל...

הרב: תגידי את כולם אני יגיד אמן

שואלת: בסדר

יהושע בן ברוריה, לא חולה במחלה

אברהם בן ברוריה

עמוס בן פורטונה לא חולה במחלה אני פותחת את פי לטובה

הרב יאושיהו יוסף פינטו בן זוהרי

הרב ברלנד

יהונתן פולארד בן מלכה שיזכה שיתירו לו לבוא לארץ שיזכה לבוא לארץ לנשק את אדמת ישראל, להיות בכותל בכל המקומות הקדושים

ועכשיו, כל אלה זה גם לרפואה שלמה

ריבה רבקה בת שולמית

נעמי בת שולמית

מיכל בת שולמית

שושנה חיה בת שרה

רותי בת כלימה

ואותי ירדנה איילה  בת שולמית

וביתי רויטל בת ירדנה איילה

 ונכדי זוהר ואסף בריאות קשב וריכוז

הרב: אמן

שואלת: ועל כל עם ישראל

הרב: אמן

 

שהחינו,

כל הזמן,

תרא איך זה מתאים לך את אפילו לא יודעת, תראי לה תראי לה איך היא נראית

מלך העולם.. שהחייינו...

 

אמן

רפואה שלמה

אני מודה לכולם ברוכים תהיו

מי שרוצה יתקרב לפה בבקשה

 

 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט