v7
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

הפסוק אומר "ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו", התורה מבקשת מאיתנו לשמור את השבת, אבל לא רק בהקשר של שמירת שבת ואי עשיית מלאכה, אלא אפילו כשבונים את המשכן אין בניית המשכן דוחה שבת, אלא השבת דוחה את בנין בית המקדש את המשכן. ורש"י אומר, אע"פ שתהיו רדופים וזריזים בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה. ז"א עם ישראל זריזים מאד, רודפים לעשות מלאכת שמים, בניית המשכן בציווי משה, אבל התורה מזהירה, שהשבת לא תדחה מפני מלאכת המשכן.

מפה לומדים, יתכן שאדם יעסוק במצוה גדולה כמו בנין בית המקדש, ובאותה שעה היו צריכים להזהירו שלא יחלל את השבת, "באורח זו אהלך בדרכי לעשות מצוה שם טמנו פח לי", ז"א אדם יכול ללכת בדרך של מצוה ופח גדול טמון לו שם, והוא בסכנה גדולה לעבור על התורה כולה.

במסילת ישרים פרק י' כתב במידת הנקיות, מידת הנקיות היא היות האדם נקי, לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. ז"א, להיות אדם עם מידת נקיות, נקי כפיים ובר לבב, זה לא מספיק שאדם יהיה נקי מכל חטא ועוון ואשמה, לא מספיק, לא די ממה שהוא נקי מחטא שהוא מפורסם וגלוי לכל, אלא מידת הנקיות תובעת מהאדם, שגם מה שהלב שלו נפתה להורות היתר בדבר, ז"א אדם מרגיש שיש פה מקום, צד לומר אסור, או חשש איסור, יש אפשרות ללמד זכות או להורות היתר, עם ספיק ספיק וכל מיני דברים כאלה, אדם נקי שיש לו מידת הנקיות מסתלק מכל ספק, זה ברור, וגם מה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. מאיפה זה בא שאתה מורה היתר בדבר? פשוט הלב שלך מתפתה להורות היתר בדבר, למה שאתה רואה היתה בדבר? כי ההיתר הזה משתלם לך מכמה סיבות, אם זה מדובר בתאוה אתה פשוט מתאווה, אם זה יכין לך כבוד אתה מחפש כבוד, אם זה יביא לך בזיון אתה בורח מבזיון אז אתה מוכן להגיד להורות היתר, וכן על זה הדרך, אבל הלב שלך נפתה, אם לא היה לך שום נגיעה בלב לענין הזה ודאי שהיית מורה איסור, אבל כיון שיש לך צד בזה, אז לכן כך הם הדברים.

היום השמיעו לי קטע שדיברו בקול בערמה, ושמה הביאו כל מיני מקודות על המחלוקת שיש בין הרב נחום יברוב משארית ישראל עם הבד"צ העדה החרדית, לגבי הזריקות בעופות שזה מטריף את העופות לדברי הרב נחום יברור, והביאו רב בשם בורנשטיין שהוא גם נמצא בתחום לשאול אותו אז מה עושים, זה אומר כך וזה אומר כך, הוא אומר שמצא עשרים אחוז טרף אחרי בדיקת הבד"צ, והוא אומר שהיה עשרה עדים שראו את הדברים והם לא היו מוכנים לשמוע אותם, ומצד שני הבד"צ אומר שהם בדקו הכל בסדר וכו' וכו', אז הרב בורנשטיין אמר, שב ואל תעשה עדיף, כרגע כל זמן שלא התברר מי צודק עדיף לא לאכול מהכשרות הזאת של הבד"צ העדה החרדית עופות וכו'. לא הבנתי, יש ספק, יש ספק אז הוא אומר שב ואל  תעשה עדיף, נו, והדרן המפורסם המומר מקבל את התשובה, לא הבנתי, למה שב ואל תעשה עדיף? תעשו ספיק ספיקא ותאכלו, יאכל ענוים וישבעו, פתאום נהיו צדיקים, למה הוא צדיק הרב בורנשטיין? למה הוא אומר שב ואל תעשה עדיף? כי מה שהוא לא יגיד הוא יסתבך עם הצד השני, אם הוא יגיד שהרב נחום לא צודק משארית ישראל הוא יסתכסך איתו, אם הוא יגיד שהעדה לא צודק – הוא יסתכסך איתו. אבל תוך כדי הוא אמר, שבימים הקרובים הוא יוזמן לבדוק את הדברים, הוא הוזמן על ידי הבד"צ לבדוק את הדברים, ואז אחרי זה הוא יתייעץ ואפשר יהיה להזמין אותו לדבר שוב. לא הבנתי מה זה יתייעץ, למה הו אצריך להתייעץ? אם היית שם וראית במו עיניך, עם מי תתייעץ? מה יש להתייעץ? אם ראית טריף – טרף, אם לא ראית לא טרף, מה יש להתייעץ?

כשאני אומר שיש טרף ממש ומביא ראיות, לא אומרים שב ואל תעשה עדיף, אומרים יאכלו ענוים וישבעו, חח, איך זה יכול להיות, לא הבנתי, כזאת זהירות, כזו התאפקות, לא למהר, שב ואל תעשה עדיף, יפה, ומה עם כל ההוכחות? מה עם הרב עובדיה שאומר שזה שקר וכזב מה שמוכרים לאנשים חלק בית יוסף? שישים אחוז איך יש? ורב עמר שאומר, והרב בן ציון, והרב יעקב יוסף ז"ל וכן כולם, מה עם כל זה? זה אפשר לאכול, אבל אם נתגלעה מחלוקת בין שארית לבד"צ העדה החרדית, אווווו שב ואל תעשה עדיף. למה להסתבך עם אריות. זה לא ענין של כשרות, כי אם זה ענין של כשרות תברח מספק, זה פשיטא, אם יש ספק זה ספק דאורייתא, הרי זה איסור נבלה וטריפה, אז זה לא שב ואל תעשה עדיף, זה פשוט על פי הכלל שבמקום שיש ספק לחומרא לא אוכלים, לא אוכלים! אז עד שיבדקו נו מה יקרה? הוא ילך ויבדוק, ומה הוא יראה? בסדר, מה בסדר? אבל פה בדקו כבר, למה אתה לא הולך לאלה שבדקו כבר, אתה תלך לבד"צ ואח"כ תגיד, אבל לאלה שבדקו עם עשר עדים למה אתה לא הולך? הרי אם אתה רוצה לבדוק תהיה בשני הצדדים, פה כבר יש עובדות, בדקו 350 עופות ונמצאו בהם עשרים אחוז טרף, עם עשרה רבנים עדים, למה זה לא לבדוק? מי מזמין? הצד הנפגע, כי הוא רוצה לתקן, אז הוא מחפש מישהו שיגיד שהכל בסדר, ונגיד שהוא יגיד שזה בסדר מה שהוא בדק, אז רגע, אלה שקרנים כל העשרה רבנים האלה שבדקו זה הכל שקרנים? ואיך את זה אתה מוריד? ומי אמר שהעופות שיציגו לך זה  מאותו סוג עופות שדיברו כאן? אתה עוקב אחרי העופות מהלול אחרי שעשו את הזריקה עד שהאפרוח יגדל ועד שאח"כ וכו' וכו'? או שאתה בא כשהעופות מוכנים לשחיטה? צריך לבדוק אם ככה מהתחלה. אבל ככה זה עובד, ככה זה עובד.

מה קראנו פה? מסילת ישרים אומר, שמידת הנקיות היא היות האדם נקי, לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלו, אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר.

והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע אל שלמות ה מידה הזאת. כי עבירות הניכרות וידועות קלות הן להשמר מהן, כיון שרעתם גלויה לכל, אך הדקדוק הזה שמצטרך לנקיות, שלא להיות מורה היתר בדבר, בגלל שאתה נפתה בליבך, זה קשה יותר, כי הוראת ההיתר מכסה על החטא. איך אנשים מכסים על ח טא? מה אני אוכל לבד? תראה כמה אוכלים, אז מה זה נקרא? הוא נתן לעצמו הוראת היתר שמכסה על החטא. לא הבנתי, אז מה אם הם אוכלים, אם הם אוכלים זה אומר שכל העובדות שנמצאות נמחקו? אם כולם אוכלים? כבר הבאנו את הדוגמא שאחד הגיע לאולם חתונות, והוא שאל סליחה, אתם יודעים אולי מה ההכשר פה? אז אחד הסועדים אמר לא, אני לא יודע אבל תשאל פה, שואל את השני אתה יודע אולי מה ההכשר פה שאוכלים? לא לא לא יודע  זה אנשים חרדים, אז אין ספק, זה הכל בסדר. שואל עוד אחד, בסוף אחד אומר לו שמע, זה אבא של החתן תשאל אותו הוא ודאי יודע, ניגש לאבא של החתן, אומ רלו סליחה, מה ההכשר פה? הוא אומר לו אני לא טיפלתי בנושא של ההכשר, אבא של הכלה טיפל בנושא של ההכשר, ניגש לאבא של הכלה שואל אותו תגיד לי, מה ההכשר? אומר לו מה אתה שואל אותי, אתה לא רואה שכולם אוכלים? זה ההיתר.

אין אפשרות הרי לאכול בכלל באולמות, אין אפשרות בכלל לאכול באולמות, למה אי אפשר לאכול באולמות? אז בואו נגיד כך, נגיד שאתה אומר שאתה מקפיד לאכול רק כשרות כזאת וכזאת בד"צ פלוני אלמוני, ומה עם השאר? אני לא סומך אני לא אוכל, כל הכבוד אז אתה מחמיר, הא? כל הכבוד. עכשיו אתה הולך לאולם, אין שמה את הכשרות שלך, איך אתה אוכל? אתה לא סומך, איך אתה אוכל? יותר מזה, אם האולם הזה יכול להביא לך, הוא אומר לך אני יכול להביא לך את הבד"צ הזה והבד"צ הזה והבד"צ הזה, איזה בד"צ שתרצה מאלה אני מביא לך, בסדר, עכשיו בא אבא של החתן ואבא של הכלה ואלה באמת אמרו אנחנו רוצים רק את ההכשר הזה, ואם זה יהיה ההכשר הזה לא לא לא, זה לא, ניתן לך יותר זול, לא! רק את ההכשר הזה. בסדר, רק ההכשר הזה. והם באמת מקבלים את זה. מה הם אכלו ביום הסעודה? טרף. למה? למה אתה לא אוכל מההכשר ההוא? כי אתה לא סומך, זה טרף. אבל הסירים וכל מה שמבשלים פה זה פעם מזה פעם מזה פעם מזה, אז בלוע בזה איסור. ואם בלוע בזה איסור אז איך אתה אוכל? גם אם אתה בא ואוכל אומר אה זה הכשר כזה אני לא אוכל, תביא סלטים, סלטים, כן אבל יש סלטים שעושים אותם גם בסירים האלה, סלט מטבוחה, סלט מיונז, סלט זה סלט זה, יש כל מיני סלטים שמבשלים אותם גם כן בסירים, אז מה אתה אוכל? טרף. אז איך אתה אוכל? שלא לדבר שאין היום בכלל כשרות שאפשר לסמוך עליה גם מהבד"צים כמו שהסברנו בשנה האחרונה בגלל בדיקת הסכינים וכו' וכו' וכו'.

בואו נשמע את הרב יעקב יוסף אומר את הדברים בקולו בחיים חיותו, זה חוץ מחלב שיש באולמות שהרב יעקב יוסף אומר גם כן.

 

הרב יעקב יוסף: אני הלך לשם, אומר לי האבא של החתן, יש לנו משגיח, מהבוקר עד הלילה המשגיח הזה שם לב. אני אומר לו המשגיח  נמצא פה מהבוקר? כן, אומר לי כל מה שנכנס רק בשר חלק, הכל הכשר הבד"צ הכל בסדר. אני שואל אותו, הגעלת את הכלים? אתמול בישלו כאן כשר, אז הוא עונה לי בשאלה, מה זה פסח? צריך להגעיל? הוא עם הארץ האדם הזה, הוא קורא לעצמו משגיח, על מי הוא משגיח אני לא יודע, אולי הוא משגיח על הזבובים, אבל במציאות אם אתמול היה שמה או מהבשר הכשר הקפוא או מהעופות האלה שתיארנו, צריך להגעיל, אם הוא לא מגעיל האוכל אסור. הרשב"א כותב, אדם שמבשל בכלי כזה בלי הגעלה דינו כדין מבטל איסור ולכן גם המרק ירקות, סלט חצילים, סלט מיונז, גם הם נאסרו באכילה, ואם הם נאסרו באכילה, מי שיברך על זה הברכה היא ברכה לבטלה.

 

הרב: כן, אז אנחנו שומעים בבירור הרב יעקב יוסף פוסק לכל הדעות, אומר במפורש שאם אתה אוכל במלונות באולמות במסעדות בכל המקומות, אתה אוכל אותה, נבלות וטריפות. אבל הוא  מורה היתר לעצמו כי הוא רואה גם רבנים יושבים, גם אנשים דתיים עם זקן ארוך, והוא אומר מה אם הם אוכלים אז מה השאלה בכלל, מה השאלה בכלל. וככה מורים האנשים. זה מראה שאין להם מידת הנקיות, מידת הנקיות זה שהלב לא יהיה נפתה אחרי הוראת היתר, כדי להתיר דבר האסור.

זה מה שאמרו חז"ל בגמרא בעבודה זרה י"ח, עבירות שאדם דש בעקביו סובבות אותו בשעת הדין, עבירות שאדם דש בעקביו הן עבירות גדולות וחמורות, ורק הוראת היתר מכסה עליהן. וכיון שכל הקושי הרי הוא במקום של הוראת היתר, אם כן מה לנו סכנה יותר גדולה משעה שעושים  מצוה, שהרי מצוה זוהי הוראת היתר הכי גדולה, אם אדם עושה מצוה יש לך הוראת היתר יותר גדולה? אני עסוק במצוה. אדם בא למקום שיש סעודת מצוה, והוא רוצה להשתתף, ויש רב גדול והוא רוצה להתקרב אליו והוא רוצה, אבל יש דוחק, ואז הוא דוחף כמה אנשים ככה, אז אתה שואל אותו, למה אתה עושה ככה, אתה עובר על איסור, אז הוא אומר לא, אני רוצה להתקרב לצדיק, לא הבנתי, אז הנה יש לך הוראת היתר בגלל שאתה כאילו עושה מצוה, בינתיים אתה פוגע באלה שאתה בדרך למצוה. אותו דבר, בנין המשכן יש בו סכנה, שאדם יגלוש לשבת. הוא עסוק במצוה, יש לך הוראת היתר יותר גדולה מזו? אז התורה מזהירה מאד, "אך את שבתותי תשמורו" אע"פ שתהיו זריזים מאד בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה. הוא הדין לכל מצוה, אתה אפילו אם עסוק במצוה אתה לא יכול לעבור עבירה כשאתה עושה מצוה, ואם אתה עושה מצוה ובגללה אתה עושה עבירה זה מצוה הבאה בעבירה, זה בכלל לא מצוה. ז"א, אדם צריך לדעת את הדברים האלה.

אבל כמובן שיש עמי ארצות, כמו שאמר הרב יעקב יוסף שהם מוגדרים אפילו משגיחים, בעיני הציבור זה המשגיח, כן, אבל מה יש לו בקופסא? כלום, הוא לא יודע אפילו מה הוא צריך לחפש, מה צריך לבקש, מה צריך לעשות, עבר קורס מזורז או אפילו בלי זה והכניסו אותו לעבודה שיתפרנס. הפוך, עדיף כמה שהוא מבין פחות הוא לא יאט את העבודה ולא יציק לטבחים ולבעל האולם, לא מחפשים אחד פוסק הלכות שעל כל דבר יעצור את המלאכה ויגיד לא לא, זה תזרוק, זה תשפוך, זה תעשה, מי יחזיק אותו? אם יהיה משגיח כזה אף אחד לא יקח אותו לעבודה. תשגיח בכור האטומי, לא פה. פה זה לא גרעין, גרעינים רק, בסה"כ גרעינים. מה אתה, ביטול תורה אתה בודק את זה יותר מידי.

אז יש כאלה שהם עמי ארצות כאלה גדולים שבאמת הם חושבים שהם עושים מצוה גדולה, מצוה גדולה.

יש אחד קוראים לו אילן קרייזי, שהוא החליט עכשיו שהוא צדיק גדול, הוא יוצא לשמור על הכבוד שלי, והוא הולך להקליט אנשים שהם פגעו בי, ככה התעורר בבוקר עם כל הנטיות הבריוניות שיש לו, והולך ומקליט אנשים, הקליט את הרב זכאי, פגע בשלמה בניזרי הלך אליו, צדיק ממש, צדיק גדול גדול, ואחרי זה הקליט את הזמיר וגם הקליט את יוסי מסרחי, ותפס אותם בעבירות גדולות מאד. עבירות. הוא שיחק אותה שהוא כאילו יש לו ירושה של מיליון שמונה מאות אלף והוא רוצה לתרום ארבע מאות חמישים אלף, לזמיר הוא אמר חצי מיליון, והוא רוצה לתרום לישיבה, ויוסי מסרחי אמר לו כן, יש ישיבה אנחנו רוצים לפתח את הישיבה וכו' וכו', נו, אז הוא אמר לו בסדר, בסדר אז איך אני מעביר את הכסף ופה ושם, לא נכנס לכל הפרטים, הוא אמר לי יש צדיק אחד בירושלים שהוא ראש הישיבה של הישיבה שאני מחזיק אותה שנים, פחות מעשרה אנשים, ותגש אליו וזה ותדבר איתו, דיבר איתו ופה ושם, ואמר לו איך אני מעביר את הכסף ופה ושם, אמר לו תשמע, צריך פה להשלים שמונה מאות אלף וכל מיני דברים, תן את הארבע מאות חמישים, אתה יודע מה, אני יוציא לך צ'ק על שמונה מאות, אתה תתן לי ארבע מאות חמישים תפרוט זה פה, קומבינות של הלבנת הון וכו', ואמר לו כך וכך, הוא הבין שיש פה משהו אז אמר אני, אפשר לראות את ה מקום אפשר לראות את הזה, על מה, אולי אני אכנס גם כן לעסקים האלה, אומר כן, יש דירות בירושלים, אנחנו בונים ומוכרים והכל, נסע לשם הקליט הסריט, מה מתברר, לא דובים ולא יער, אין הרחבת ישיבה, 17 שנה הישיבה ההיא טרנטה, בנין ישן, אף אחד לא מתכוון להרחיב, יש פה את הדירה של יוסי יש פה דירה שלי, יש פה דירה לעסקים, כמה שתשקיע ככה תקבל וכו' וכו', בקיצור אין פה בכלל תרומה, הכל הולך לדירה של יוסי. יבבי. איזה דבר עכשיו התגלה, יבבי, נו, אז הצדיק הזה אחרי שיש ל ואת כל העובדות האלה הוא משגר לי כל פעם את ההקלטות וההסרטות שהוא עשה וכו' וכו' וכו', ואחרי זה הוא מצלצל כמובן ליוסי, ואומר לו שמע, זה קומבינה אתם עושים, אין בכלל ישיבה ואין כלום, אומר לו מה פתאום, אני התכוונתי שאת הארבע מאות חמישים שאתה נותן שם, הוא אמר לו תכתוב צ'ק לכבוד מקרקעי ישראל, ככה הוא אמר לו, אז הוא התפלא איך מקרקע ישראל הולכים לתרום לישיבה, אז מה אני נותן צ'ק למקרקעי ישראל, הוא קונה דירה שמה, הוא קונה דירה, לכולם הוא אומר לא לעלות לארץ והוא קונה דירה, למה הוא קונה דירה? כי הוא פוחד מהספוטניק הזה עכשיו כוכב שביט שיבוא שיהיה לו לאן לברוח, ולכולם הוא אומר שמה שלא צריך לדאוג, אבל הוא דואג. טוב. אז הוא אומר לו לא, אתה לא הבנת, אני מתכוון הייתי לתת ארבע מאות חמישים אלף שאתה נותן שם – פה בשביל הדיסקים, מי דיבר על דיסקים? איזה דיסקים? הוא אומר לו לא, זה הכוונה בשבילה דיסקים, תשאל את שחר שמאי, הוא מצלצל לשחר שמאי, אומר יש בכלל משלוח איפה יש משלוח, תן לי קבלות, תראה לי שבכלל יש הזמנה, כל מיני דברים כאלה, בקיצור התברר שהכל תרמית, רצה לקחת את הכסף ולעקוץ למטרות שלו האישיות.

נו, עכשיו מה קורה, ה' מזמן לי בן אדם, מי שהזמין להם את הדיסיקם, והם אומרים שבשביל לשחרר את הדיסקים יש הרבה חוב עוד לשלם, חלק שילמו וחלק לא שילמו ויש חוב גדול שצריך  לשלם, והתרומ הזאת ארבע מאות חמישים אלף זה יהיה בשביל זה. אני שואל את הבן אדם, תגיד לי רון, רון עומסי קוראים לו, תגיד לי רון, אתה הזמנת להם את זה? אומר לי כן, כמה עלה? אומר שמונים ושבע אלף דולר, כל המיליון דיסקים, שמונים ושבע אלף זה פחות מארבע מאות אלף, אז איך אתם רוצים לכסות את החוב בארבע מאות חמשאתה כאילו תשלים שמע, שואל אותו, ומאיפה השיגו את הכסף? אומר תרמו את זה מארה"ב כמה אנשים, ואיפה הדיסקים? הוא אומר באניה, אמרתי לו אז זה שולם אם ככה, אומר כן, בטח זה שולם, אם זה לא שולם איך יעלה לאוניה? אז ז"א כל הארבע מאות חמשישים אלף עוונטה, יבבי. ואז הוא שולח לי את הדברים והוא מנסה לסחוט אילן קרייזי את יוסי מסרחי, מעצמו ומדעתו שיבוא ויבקש ממני  מחילה על כל מה שהוא עשה לי ודיבר נגדי וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'. טוב. יוסי פחד פחד מוות, שומעים את זה בקולו, ואחרי שהוא פחד פחד מוות הוא הבין שכלתה אליו הרעה, אז הוא שלח לו עבריין, ואמר לו אתה רוצה מלחמה? – מלחמה, ופתאום  מצלצל אליו אחד משה מרמת גן כביכול ואומר לו בא הנה משה משה בא הנה בא הנה בא הנה, בא נגמר את הענין איפה אתה, אבא בא אליך, בא הנה מיליון אנשים משתטחים בשביל יוסי, מה קרה לך? ואילן קרייזי נהיה חתלתול, פחד פחד מוות, לא ידע איך לצאת מהברוך, כותב לי הרב מה עושים? אמרתי לו מה אתה מתרגש, עברייני צעצוע, למה אתה מתרגש? מה עשית רע? רצית לתרום אמרת לו? בסוף התברר שזה לא בסדר, מה אתה עשית לא טוב? אבל הוא נכנס לפחד ואז הוא הפך את הקופסא, מה קרה מעבר לקו אני לא יודע, איימו עליו, הפחידו אותו, שילמו לו, לא יודע, פתאום הוא התהפך החליט שהוא היה סמוי בכלל והוא רצה להפיל אותי והוא עשה כך וכך, והתחיל להוציא סרטונים ולהגיד כך וכך וכו' וכו' ומוציא לשון הרע וכו' וכו' וכו'. צדיק! על צדיק כזה כתוב פה, הולך כאילו לעשות מצוה, בדרך עושה עבירות למכביר וקורא לעצמו צדיק, ועכשיו הוא בא להושיע את העולם באמנון יצחק שהוא הלך להציל אותו כאילו, כאילו להציל את כבודו שלא ביקשו ממנו בכלל.

זה דוגמא, למה אני מפרסם אותה? בגלל שהבן אדם מפרסם כל יום סרטון, לובש בגדים כמו משמרות המהפיכה, עם כובע קסקט כזה, אם הוא היה באיראן היו קוראים לו קולונל ג'ורה, כי הוא אינסטלאטור שמריח כל הזמן דברים כאלה, ולכן יוצא לו גדולים כל הזמן שהוא מדבר וכו' וכו', והבן אדם הזה פתח את לועו וחושב שככה הוא יטייל לו בפייסבוק והוא ידבר בלי סוף, אני חודשיים שותק, לא מדבר מילה, והוא רק כל הזמן מפיל את עצמו בעוד דברים ועוד דברים. יש כמה תביעות של מאה אלף שבדרך אליו, על לשון הרע הוצאת דיבה וכו' וכו', אני מקווה שיממנו לו את זה, אם לא יממנו לו את זה הוא יצטרך למכור את הבית, אבל האיש הזה ברוב חוצפתו הפך להיות צדיק שהוא מגונן על העולם, לא רק זה הוא כבר אומר שכל הפיגועים וכל הרציחות שיש בעם ישראל זה בגללי. למה כי אני לא עונה לו. והוא מאיים, כל זמן שהוא לא יענה לי ככה אני יעשה, כל זמן שהוא לא זה לא... אז הנה אני מפרסם את הדברים, נכון להרגע בקולי ממחר זה יהיה באתר שופר כל ההקלטות שהוא דיבר והקליט את כל הרבנים השקרן הרמאי והנוכל הזה. ואז יכירו את קולונל ג'ורה.

אז לכן רבי ישראל מסלנט ז"ל חידש שישנה נגיעה של צדקות, ובאמת הרי נגיעה זו היא הנגיעה הכי גדולה ומסוכנת, חנווני פשוט הרי הוא פשוט ומעשיו פשוטים, כשנכנס לחנותו יודע הוא שהנה הוא חוטא כל היום בעסקו תמיד בהונאה וכדומה, בחטאים גלויים, אינו יודע שום היתר ואין הסכנה גדולה כל כך כי עבירות קלות, אבל כשייגש לעשות איזו מצוה, אז כל העבירות נעשות מצוות בעיניו ובקל יעבור על כל התורה כולה. יש חנווני כזה ויש אינסטלאטור כזה, ואז הוא מחליט שהוא צדיק הדור והוא מגונן על הדור כולו.

רבי ישראל מסלנט ז"ל היה אומר גם, כשאדם הולך לשמוע איזה מגיד וכדומה, יוכל להחריב בדרכו את כל העולם, יזיק ויחבול הכל במרוצתו, כי הלא הוא רץ לשמוע מגיד, בשעה שאותו אדם עצמו יודע היטב איך שאסור לחבול בחבירו, אך הנגיעה הצדקותית הלזו היא הגורמת ומתרת לו את כל התורה כולה, שאין סכנה כסכנתו של עם הארץ הזה בדרכו לעשות מצוה. וככל מה שהמצוה יותר גדולה, הסכנה גדולה ביותר, וצריך לדקדוק יותר גדול ועצום. יתכן שאדם מרביץ תורה ברבים, ועוסק כל היום במצוות, "בלכתך בדרך בשכבך ובקומך" כל היום עסוק רק במצוות ובמיליון דיסקים, ולא תהיה כל עבודתו אלא עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. שכל התורה הותרה לו, עובר על לשון הרע, רכילות וכדומה, בדמותו שהנה הוא עוסק במצוות.

מי שישמע את הטיעונים המצחיקים להגנתו של יוסי  מסרחי שהוא אומר, מה אני דיברתי על אמנון יצחק רק פעם אחת כי כאב לי על הרב עובדיה יוסף ואני.... פעם אחת דיברתי, פעם אחת דיברתי, והוא אחרי שנתיים עורר את הדברים, למה היה צריך לעורר את הדברים? איזה שוטה, תגיד תודה שתקתי שנתיים לא דיברתי לא הגבתי לכל מה שאמרת והעללת עלי עלילות, אבל שאלו אותי בהרצאה, גם כן ברמלה, שאלו אותי בהרצאה, מה אתה אומר על יוסי מסרחי אז אמרתי, והשמעתי קודם למה אני אומר, השמעתי את הקטע מה הוא אמר עלי והסברתי מה הוא אומר ומי האיש, זהו. אז בגלל ששאלו עניתי. אם לא היו שואלים הייתי שותק. אבל שאלו אני בד"כ עונה, אז עניתי. אז אתה היית צריך עכשיו  לשתוק, למה? מותר להתגונן מפני השקרן, אמרת עלי שקרים, זכותי להתגונן מפני השקרים. אז אמרתי מה שיקרת ומה היה, למה המשכת לענות? ואמר עלי דברים שאי אפשר לחזור עליהם כלל וכלל מי שירצה יוכל לראות ביוטיוב, ומידי פעם אני הערתי לו גם, אבל באיזו צורה? הראיתי שכל ההלכות שהוא מלמד הכל זה בעצם עבירות. לא דיברתי עליו אישית, אלא רק על מי הוא לפי ההלכות שהוא מדבר.

עכשיו הוא מוכן לבוא לבקש מחילה לנשק את הידיים, אולי גם את הרגליים וכו' וכו' וכו', אבל כשהוא ראה שאילן קרייזי מתכוון אולי לפרסם את הדברים, הוא נבהל והוא אמר, אני אצא נגדך ואני אצא נגד הרב שלך כאילו אני שהייתי אז בזמנו כאילו כאילו כאילו הרב שלו, מצידו כמובן לא מצידי, לא הכרתי אותו בכלל, אבל ואז הוא מאיים איומים איומים, מה זה איומים, ושלח לו את העבריין הזה וכו' וכו'.

אז זה צדקות בגרוש. עושים מעשה זמרי מבקשים שכר כפנחס, ואז כל התורה מותרת להם עוברים על לשון הרע רכילות וכדומה לדמותו שהנה הוא עוסק במצוות, ואדם פשוט וחילוני הרי הוא קדוש קדוש בתכלית הקדושה לעומת אדם כזה.

הזהירות בשעה זאת צריכה להיות עצומה מאד, כי אין סכנה כסכנתו כיון שהמצוה הרי היא כל כך גדולה, בשעה שעסקו ישראל בבנין המשכן שם הוצרכו להזהיר שלא יחללו שבת, בשעה שלא היו עוסקים במצוה לא הזהירו אותם, אבל דוקא כשהיו רדופים וזריזים בזריזות המלאכה אז הוזהרו מאד מאד לא לחלל שבת. ז"א מתי הסכנה הכי גדולה שאדם יכול להכשל באיסור – בשעה שהוא מבין שהוא עוסק במצוה, זאת השעה שיצר הרע מתנפל עליו שהכל מותר, מי שמתבונן בעין פקוחה בדרכי החיים יראה שעיקר הזהירות שצריך אדם להזהר זה מאלה שעוסקים במצוות. אדם פשוט לא מסוכן כל כך, כי ההיזק שלו לא מצוי. עיקר ההיזק הוא דוקא מאלה שעוסקים במצוות ולשם שמים במרכאות, שם הסכנה גדולה מאד, כי מתוך הוראת היתר של חסידותו יכול לרדת לחייו של אדם, לדרוס על גופו ונפשו בפסיעות גסות מבלי שירגיש בזה כלל, כי הלא הוא עושה הכל לשם שמים, ובמצב כזה הוא משוחד ועיוור ודוחה את כל התורה כולה.

על זה נאותים מאד דברי ישראל מסלנט, שהתבטא פעם על זה בצחות לשונו, כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, כשאנשים פשוטים ניצים מתפשרים ביניהם בנקל, מתקוטטים קצת ואחרי זמן מה הכל בא על מקומו בשלום, אבל מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים, מחלוקת כזאת כבר לא במהרה תשקע כיון שהיא לשם שמים, ובלשם שמים הדברים הולכים לאט, יגעים מאד, כי הנגיעה גדולה ועצומה מאד עד שכל התורה נעשית היתר במצב ההוא.

למתבונן מן הצד יהיה קשה מאד להבחין מי צודק, כי רוב האנשים בד"כ נכנסים באמצע הסיפור, ואז מה הם אומרים, מה הבעיה, אני לא מבין, תשבו ביחד תסגרו את הענין, כן, יכול להיות שיש מצבים כאלה שהם מצבים שאפשר לסגור את הענין כך, אבל יש מצבים שהם עקרוניים. לדוגמא, קרח חלק על משה רבינו, מה הבעיה שמשה רבינו ישב ויסגור את הענין? מה הבעיה? אז הוא הלך לדתן ואבירם, והם עמדו ועוד גערו בו, קרח בכלל לא הסכים להתעמת עם משה רבינו, לא רצה להפגש איתו כי הוא ידע ששמה הוא יפול, אז לכן הוא התריס ועורר את כולם לטעון טענות, והוא היה מאחורי הקלעים, משה רבינו הבין שהתורה יכולה להיות פה בסכנה ולכן הוא ביקש מהקב"ה שהאדמה תפער את פיה ותבלע את קרח וכל אשר לו. כי פה מדובר על עקירת התורה, עקירת התורה אי אפשר לעשות שלום, על מה שלום? שימשיכו לדבר ולעקור את התורה? על מה שלום? שלום איך יכול להיות? ביבי אומר לפלשתינים, אני מוכן לשבת איתכם, הוא לא מתכוון ברצינות אבל הוא אומר לפחות, אני מוכן לשבת אתכם, תגידו שאנחנו מדינה יהודית, תכירו בזה, הם לא מוכנים להכיר, אז אם אתם לא מוכנים להכיר אז על מה יש לדבר? הוא פשוט שם להם מכשול מראש, אבל הוא צודק, אתם לא מכירים שאנחנו פה יהודים וזה מדינה יהודית אז מה זה אומר? שאתם לעולם תלחמו, כי אתם לא מכירים במציאות שלנו במזה"ת, אתם אומרים שלא היה לנו בכלל בית מקדש, אתם אומרים לעולם לא ישבנו פה, אתם אומרים שאנחנו גזלנים, אתם מכחישים את החלק של הנ"ך שמתייחס לארץ ישראל ולעם ישראל, אז עם מי יש לדבר? אם שני הצדדים אומרים טעיתי טעיתי ובאמת זה היה רק טעות, נו, אז קורה שמתווכחים בטעות, קורה, אבל אם זה דברים עקרוניים שרוצים לעקור בן אדם מן העולם, להכחיש את תורתו שימות הוא והתורה שלו, שיישן ולא יקום, ימח שמו, כלב מכולב, מקללים אותו כל היום בכל מקום, על מה יש לעשות שלום? עם מי? עם בעלי חיים?

אז ז"א צריך גם להבין, אדם המתבונן מהצד לא יודע הכל, לא מתחילה ולא משורש הדברים ולא מלפני שורש הדברים, הרי דברים לא קורים סתם. כשבן אדם מקיא, ברור שלפני שהוא הקיא הוא בלע, אחרת את מה הוא הקיא אם הוא לא בלע? ואם בן אדם מקיא דברים כאלה משמע שהוא בלע כבר לפני כן הרבה הרבה הרבה דברים שבסוף הוא פלט אותם, יום הפליטה זה לא טעות, מה פתאום טעות, את מה שהוא בלע – את זה הוא מקיא. זה לא שגגה, זה לא טעות, זה היה מבושל, זה כבר התבשל והקדיח תבשילם, ולכן יצא להם ההקדיח תבשילו. ואנחנו יכולים להעיד לדאבוננו על חורבנות שנעשו במחלוקות שהם לשם שמים. וישנם אמצעים שלא כשרים במחלוקות כאלה, עד שהצד השני מתיר לעצמו גם מלשינות ורכילות, שגם אדם פשוט יודע ומכיר בגריעותם, וכל זה אינו אלא משום שהמחלוקת בעיניהם היא לשם שמים. מי שיודע ומכיר מעט את קורות המוסר וראשית התפתחותו יודע מעט מעיקרי היסודות והכוונות של הלימוד הזה ויבין את המאמר הזה. אתם יודעים כמה יצאו נגד אנשי המוסר בדורות של רבי ישראל מסלנט ואחרים, לא הסכימו לקבל את השיטה החדשה הזאת כאילו, ללמוד מוסר, מה לא היה שמה, איזה מלחמות היו, מסירות והלשנות ודברים איומים. והדברים גלויים ופשטוים מאד, אבל בלי לימוד מוסר אי אפשר היה לעמוד על הדברים שלימדנו פה היום.

הנקודה הזאת נראית אולי לא חשובה ולא נוגעת לכם, היא נוגעת מאד, מדוע? משום שכל בן אדם היום שומע לשון הרע ורכילות בכל מיני ענינים ותחומים, והוא לא יודע את שרשי הבעיות, לא רק במקרה שאני דיברתי עליו, בכל מקרה ומקרה. ואין אנשים יסודיים אמיתיים שילכו לברר ורק אחרי בירור ידברו, לא תמצאו שדיברתי פעם בלי עובדות, בלי הוכחות, אבל אחרים אין להם בעיה אומרים ככה סתם בהינף יד, אה שטויות פוליטיקה פוליטיקה, זה עניין של כסף זה ממון זה ככה זה ככה וככה מנפנפים את הכל ושלום על ישראל. רקעצם זה שהוא אומר את זה ככה, הוא חשוד. אתה יכול להביא ראיות על כל דבר? אתה יכול לפרוך את כל מה שהצד השני אומר? אתה יכול לפרוך?

תשמעו מה אומר רבינו סעדיה גאון לפני אלף שנה, בספר אמונות ודעות, הוא אומר תורתנו הקדושה ודרכנו של עם בני ישראל, זו דרך מנצחת בגלל שלש סיבות, אחד, אנחנו יכולים להוכיח את אמיתת תורתנו, אנחנו יכולים להכחיש את כל התורות האחרות, ולעם ישראל היו גם אותות ומופתים גלויים בעולם כולו, שכל העולם יודע מהם, מה שאין לאומות העולם, אלה שלשת הדברים המנצחים ששום תורה בעולם לא תוכל לנצח, וככה אנחנו עובדים. אנחנו יכולים להוכיח את האמת שלנו, אנחנו יכולים לפרוך ולהכחיש את השקר שלהם, ולנו גם היה אותות ומופתים שכל העולם יודע מוסרט ומוקלט. את זה אי אפשר לנצח, אז כשאי אפשר לנצח מה עושים? אומרים אה זה הוא? לא, עזוב אותך, תשכח עזוב, תתמודדו עם מה שנאמר, לא לעשות ככה.

יש עכשיו רמטכ"ל קוראים לו גדי אייזנקוט, שמעתם עליו? תארו לכם אחד אומר, אה, אייזנקוט עזוב אותך, מה הוא יודע, וזהו והולכים. זהו? ומה ההוכחה שלך שהוא לא בסדר שהוא לא מתפקד שהוא לא יודע כלום, מה ההוכחה? אה עם האצבעות וזהו. מי ששומע דברים כאלה ואוחז מהם, הוא טיפש נבער מדעת. בן אדם שבא עם רזומה של שלשים וכמה שנה שלחם וזה וזה וזה וזה והחליטו שזה הבן אדם שיכול לעמוד בראש הצבא בשביל, אני לא עושה לו פרסומת, הוא רק דוגמא, יכולתי להביא מישהו אחר, אבל לבוא ולהגיד ככה בלי שום דבר? תביא שהיה ברק נגיד רמטכ"ל אמרו ברק ברח, אז הביאו דוגמא מצאלים שהוא ברח עם המסוק וזה והביאו כמה דוגמאות, אז אמרו הנ הפה הוא לא היה בסדר, פה הפקיר, פה ככה, אמרו כמה דברים לפחות, או על זה אפשר לשבת ולדון האם באמת ברח לא ברח היתה ועדה אמרה שלא ברח כן ברח, לא משנה, אבל יש דיון, דנו בנקודות שהעלו כנגדו, אבל לא עשו ככה אה ברק, אה, מה זה פרות באחו. זה סוג הטענות נגד האמת. אבל האמת מנצח, מתי? בסוף. אם היא היתה מנצחת קודם היינו כבר נגאלים. אתם חושבים שזה מחלוקת בין פלוני לאלמונים? לא, זה מחלוקת על הקב"ה. הקב"ה אמת? כן, תורתו אמת? כן. אז איך זה השקר חוגג? חמשת אלפים שבע מאות פלוס שנה, איך השקר חוגג והאמת עוד לא ניצחה את כל השקר? יש בעיה לקב"ה לעשות איזה אותות ומופתים כמו ביציאת מצרים? אין לו בעיה. למה הוא לא עושה? כי הקב"ה נתן בחירה לאדם עד עת קץ שהוא ינסה להשיג את האמת וללכת בדרכיה. ובשביל להשיג את האמת צריך להשקיע הרבה מאד, כי כל כך הרבה שקר יש והאמת היא רק אחת, שש ועוד שש – 12, זה האמת, לשקר כמה תשובות יש? הוא יכול להגיד שהתוצאה אחד שתיים שלש ארבע חמש שש שבע שמונה תשע עשר אחד עשרה שתים עשרה 13, 15 16 17 18 עד אין סוף מספרים הוא יכול להגיד השקר את התוצאה. האמת היא רק אחת. מי שהצליח לכוון לאמת זכה, אבל לכון לאמת זה לא קל, זה לא קל, כי זה צריך להיות עקבי וצריך למסור נפש כדי לברר את האמת בכל ענין ודבר. לא להיות שטחי, לא להיות המוני, לא להגיד אז איך הם, אז איך זה אז איך זה, תבדוק, אם אתה לא תבדוק אתה לא תדע, אתה רק מאמין למה שההמון צודק, למה? כי ההמון איך מאמין, אחד אמר על אחד הוא האמין לו, ואז הוא פרסם, אתה שמעת? גם הוא מאמין לו, וההוא גם כן, ונהיה כולם, ובקבוצה כולם שלחו את זה בווטסאפ וההוא אמר לההוא וככה וככה, ויווווו שמעת? כולם מדברים על זה שההוא כך וכך, מי אמר שזה נכון? זה נקרא המון.

אתם ראיתם פעם גלגלי קש כאלה שעפים ברוח? חתיכת קש עפה ברוח, נתקלה בעוד קש, ביחד התגלגלו, פגשו עוד קש ונהיה כך ונהיה גלגל גלגל גדול של קש, זה ההמון. אחד מדביק ונדבק, זהו, אבל בררת? לא. בדקת? לא. הגעת למקור לברר? לא, אז איך אתה יודע? אה סמוך עלי, אני אומר לך, סמוך עלי, סמוך עלי, בסדר סמוך עלי. ככה זה עובד רבותי, ואנשים נכשלים ומאבדים את העולם הבא שלהם.

קולונל ג'ורה חושב שיש לו עולם הבא גדול שהוא הציל את העולם והוא לא יודע שאיבד אותו  מזמן כבר לפני כמה שבועות. מסכן, יכול היה להיות בחור טוב. רק הילדים שלו שיגדלו והנכדים שלו שיראו איזה סבא טמבל היה להם, רק זה, כמה יהיה מסכן, ברגע שיגדלו איזה פדיחות עשית לנו, קולונל ג'ורה קוראים לך כולם, מה קרה לך? למה עשית את זה? מה ראית? אז נפלת בפח, איימו עליך, מה הפכת גרסאות כל יום, פעם סמוי פעם שתול פעם ככה פעם ככה, פעם הוא שר לי עוד פעם הרב אמנון יצחק אנחנו אוהבים אותך, ואני לא יודע מה קרה לי ביומיים האחרונים כנראה השתגעתי או  משהו, יכול להיות שזה מהשטן, יכול להיות שזה מיצר הטוב, אני לא יודע, אבל בסדר אני אוהב אותך ביי, למחרת איומים מחדש, אני אפרסם ואני אגיד ואני יעשה, אווווווו אני חושב אם פסיכיאטר לוקח אותו לבדיקה הוא צריך אשפוז, הפסיכיאטר צריך אשפוז. חילופי גרסאות כאלה בקצב כזה עוד לא נשמעו במחוזותינו. אבל זהו, זה צדיקים במרכאות שעובדים בג'ורה. כן, שאלות למי שיש בבקשה. או הנה הקולונל האיראני, אתם רואים, משמרות המהפיכה.

כן, בבקשה שאלה, תן לבחור פה שורה ראשונה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. ערב טוב, תודה שהגעת לרמלה

 

הרב: חן חן

 

ש. אני רוצה שתדע שעדיף קצת של אמת מאשר המון של שקר, לצערנו הרב האנשים של ש"ס פה עשו עבודה טובה קרעו מודות ותלו מודעות על המודעות, לצערנו הרב, אבל כמו שאתה אומר, האמת בסוף היא המנצחת, זה העובדה. יש לנו שכן בבנין שלפני יומיים יצא, יצא רצה לעשות את הסידורים שלו, פתאום מפרפר, נופל על הרצפה, מזמינים לו טיפול נמרץ, שני הכליות שלו הפסיקו לעבוד, השריר בלב נקרע, העורק הראשי, עכשיו הוא בלי הכרה בבית חולים וזה בן אדם מאד מוכר בעדה הבוכרית, כולם מכירים אותו, קוראים לו בכור חיימוב, ואני בטוח שמי ששומע אותי עכשיו בשידור וגם פה מוכן לעשות הרבה הרבה בשבילו כי הוא בן אדם שמאד מאד עוזר, כל החתנים שלו הילדים שלו האברכים שומרי תורה ומצוות, הילדים שלו, הבן שלו ביקשתי ממנו שהוא יבוא לפה, הוא ליד אבא שלו הוא לידו

 

הרב: שואל, האבא הזה שומר תורה ומצוות?

 

ש. האבא מה זה שומר, הוא הולך לבית כנסת, מתפלל, שומר שבת, הכל, הוא עולה כל שבת תשע קומות ברגל בשביל ללכת לבית הכנסת, כל שבת קבוע, לא עולה במעלית בשעה שאחרים עולים, הילדים כולם שומרי תורה ומצוות, הילד אמר לי כל מהש הרב אמנון יגיד אני אעשה, רק תלך תבקש ממנו, זהו.

 

הרב: כמה ילדים יש לו ובאיזה גיל,

 

ש. זה ילדים נשואים גדולים, יש לו נכדים כבר

 

הרב: שיתחילו תענית דיבור ארבעים יום

 

ש. תענית דיבור?

 

הרב: כן

 

ש. או אוכל

 

הרב: דיבור, ארבעים יום

 

ש. דרך אגב אני יודע שברכת אותו אבל הפורום של הציבור

 

הרב: אין שום בעיה, ארבעים יום בתענית דיבור, יעשו את התענית מהבוקר מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, ובעזרת ה' יתברך מה שמו?

 

ש. הוסיפו לו עכשיו את השם חיים, בכור חיים בן אסתר

 

הרב: ה' יזכה אותו בעזרת ה' לקום ממיטת חליו בריא ושלם לעבודתו יתברך.

 

ש. אמן, מי שמהקהל יכול אולי שתי הלכות כל יום במשך חודש

 

הרב: בעזרת ה', מי שיכול שתי הלכות במשך חודש ללמוד כל יום שתי הלכות שזה בערך חמש חודש, ירים את היד יהיה לרפואתו של היהודי הזה. הנה ברוך ה' יש עשרות יהודים

 

ש. ברוך ה', אין כמו האנשים שברמלה, אתה נולדת פה זה בזכותך כבוד הרב

 

הרב: ברוך תהיו לה' ושלא תצטרכו שילמדו בשבילכם

 

ש. אמן. אני רואה אותך יום באלעד יום בכרמיאל יום בחדרה, ברוך ה' זה מסירות נפש שאין כדוגמתה, תודה על מה שאתה עושה בשביל עם ישראל, לא הרבה יודעים את הערך, וזהו, זה הכל.

 

הרב: תודה רבה לך

 

ש. תודה תודה, תודה על מהש אתה בשבילנו

 

הרב: תודה. מי השואל הבא? הנה שמה יש בחורצ'יק תרים את היד גבוה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

ה

רב: ער בטוב

 

ש. קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני ואחי  מגיל קטן, זה התחיל, לימדו אותנו קודם כל ללכת אחרי רבנים מהמסורת שלנו, קודם כל התימנים שאין אצלם חרטות שאם אתה רוצה לעשות משהו תלמד תוה, תעשה הכל למען עצמך ולא להתעסק ביותר מידי דברים מסביב, ועם הזמן זה באמת גדל וראינו אצלך רק את האמת, קיבלנו את האמת רק דרכך. ורציתי לספר סיפור שקרה לי שבוע שעבר, אשתי היתה בהריון והחלטנו ביום חמישי שביום שישי נצא לקנות איזה כמה דברים, וביום שישי בבוקר היא אומרת לי שמע, יש לי דימום אני חייבת להתקשר לרופאה, היא התקשרה לרופאה באמת הרופאה אומרת תגשי מהר לבית חולים, הגענו לבית חולים ובאמת אשתי סבלה באמת מכאבים, ואחרי הרבה בדיקות הגענו לרופא, הרופא אומר לה, טוב אני רוצה לבשר לך שיש לך פתיחה של שתיים וחצי, ובאופן אתה יודע, זה אמור להיות דבר משמח, רק שהיתה בעיה שהיא בחודש שישי, היא בתחילת חודש שישי להריון, בשבוע 24, ואני יודע שהרבה קשה נורא לצאת מהמצב הזה, לעובר נורא קשה לצאת, יכול לצאת מזה הרבה נזק, ובאמת ישר הבהילו אותה לחדר לידה, הרופא הכניס אותי, אמר לי אני רוצה שתגשו לרופא פסיכולוג גם שידבר איתכם וינסה להסביר לכם את המצב, אני תמיד אחזתי בך, תמיד הקשבתי לך, לא נשברתי לשניה, באמת שלא נשברתי, זה היה באמת שעתיים וחצי לפני כניסת שבת, התקשרתי לאחי אמרתי לו שמע, תדבר עם החבר'ה של שופר, בואו ננסה לדבר עם הרב, אמר לי תקשיב, אין שמה אף אחד, בואו נראה מה עושים, אמרתי לו לא אכפת לי, אמרתי לאשתי תתקשרי לאמא שלך שתבוא, אני נוסע לבית מדרש של הרב, אני הולך להגיד תהילים לשני דברים, לרפואת העובר ושאני אזכה לראות אותך לפני כניסת שבת שפשוט תגיד לי מה לעשות, תגיד לי מה לעשות ואני  מוכן לקבל על עצמי, ובאמת הגעתי לבית מדרש, אחי גם הגיע, לא יודע איך, פשוט השיג אותך, דיברתי איתך בטלפון, השאלה הראשונה ששאלת אותי זה אם אני אוכל בשר כשר, ופעם ראשונה ששאלו אותי שאלה שכל כך נהניתי לענות עליה  תשובה בחיוב, אמרתי לך שאני כבר חודש וחצי לא אוכל בשר, ואני בטוח שיהיה לי רק רפואה מזה, ווי סליחה אני פשוט מתרגש, ובאמת הרופאים אמרו לנו שהמצב לא כל כך טוב, של העובר, שהוא נורא קטן ובאמת ביקשת ממני ומאחי שנקבל עלינו תענית דיבור כל השבת, ובהתחלה קצת נבהלתי מזה, אני יכול להגיד שזו היתה לי שבת פשוט נהניתי, באמת פשוט נהניתי להבין כמה שטויות אנשים מדברים מסביב כשאתה לא מדבר, וכשיצאה שבת באמת היה לי הרבה בטחון בה', השיחה הראשונה שהיתה לי זה שאשתי ילדה בן

 

הרב: מזל טוב

 

ש. תודה רבה. וביום ראשון הזה אמרו לנו שיש לו, היה לו דימום במח, והם צריכים לעשות לו בדיקה בראש, לעשות לו אולטרסאונד לבדוק שהכל בסדר, הם אומרים שהמצב קריטי מאד, ודיברתי עם הרב והרב אמר לי בעזרת ה' יהיה לך בשורות טובות, והיום התבשרתי לשמוע שיש לו דימום ממש ממש קטן, שאלתי את הרופאה כאילו מה זה אומר דימום קטן, היא אמרה לי שהלואי שכל הפגים יהיה להם תוצאות כאלה, וברוך ה' הוא גדל ואנחנו עוברים את המצב הזה. הוא עדיין במצב לא הכי טוב כי הוא עדין קטן, אבל אני רוצה להגיד לך כבוד הרב, זה כל כך מרגש אותי, אתה כל כך מרגש אותי יותר מהסיפור שלי, הנתינה שלך לעם, העזרה שלך, ההודעות שלך, האמונה שאתה נותן לנו זה דבר שהוא מרגש, זה דבר שלא ראינו, אם אנחנו קוראים הרבה בפרשת השבוע על כל המנהיגים בדורנו שעל כמה שהם נתנו לעם ורוצים להמחיש את זה באמת למציאות, כי באמת זה קרה לפני הרבה שנים, אז אם רוצים להמחיש את זה למציאות אני פשוט  מסתכל עליך, אז תודה רבה לך כבוד הרב.

 

הרב: תהיו בריאים.

 

ש. אם אני יכול רק דבר אחד קטן, זה טלית בשבילי ובשביל הילד בעזרת ה' שיגיע לגיל מצוות אני יביא לו את הטלית ואני אגיד לו, קרה מקרה שהיית קטן ואל תעשה פדיחות.

 

הרב: ה' יזכה את הבן הנולד ל?

 

ש. דניאל בן שלום

 

הרב: שיגדל ויהיה צדיק וירא שמים ברא ושלם, רק שתדע, הוא בטח נולד שבע מאות גרם, שש מאות גרם? אולסיפרי גם נולד פג, הוא הגיע לשתי מטר עשרים. בכבוד, בא תקח שתי ציציות.

תזכה לסיעתא דשמיא וכל טוב.

כן, הגברת פה באמצע.

 

 

ש. בכבוד הרב

 

הרב: כן

 

ש. אני מאד שמחה לראות אותך, בשבוע שעבר בעלי בא מהכולל, ואמר לי, תמזגי לי אוכל? אמרתי כן אני מוזגת לך אוכל, הוא אומר לי, לא רק בשר, תביאי לי את הקטניות שהכנת, אמרתי מה קרה בעלי יקר, הוא אומר לי, אני החלטתי  יותר לא לנגוע בבשר, אני שמעתי מרב שלמה אילקר, והרבה פעמים אני שמעתי ממנו הרבה אני כל הזמן חשבתי על זה, ולא אמרתי לך כלום, ואני החלטתי מהיום אני מפסיק לאכול בשר. אז אמרתי שתצליח ברצון שלך, והקב"ה יהיה איתך, ואני גם אהיה איתך וגם אני מפסיקה כי אני יבשל ושאתה לא תאכל ואני אוכל לבד, זה לא בדיוק נראה לי ואני מפסיגקה. עכשיו אנחנו שנינו הפסקנו  משבוע שעבר, שבת הזה שאנחנו עשינו אנחנו עשינו בלי גם בשר, הכנתי דגים וירקות וכל הסלטים, וגם הכלים אנחנו עשינו בעלי ואני עשינו הגעלה בבית, עשינו סיר גדול על הגז ושמנו כל הכלים ויש לנו עוד חלק כלים אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו עכשיו גם עשינו הגעלה לכלים, וכבוד הרב, אנחנו רוצים שאני מבקשת ממך מתנת חינם שאולי לא מגיע לי וגם לבעלי, ושה' ירחם עלינו יחזיר אותנו בתשובה, ויתן לנו שלום בית וחיים ארוכים מתוקנים והרבה בריאות.

 

הרב: אמן ואמן.

 

ש. שלמה קילקר עכשיו יושב בבית ורואה גם את ההרצאה שלך

 

הרב: אה,

 

ש. הוא מטפל בבית יש לו אמא צדקת בבית

 

הרב: והוא שומע את ההרצאות שלי?

 

ש. כן, בבית,

 

הרב: אה הבנתי, יפה מאד זה מתרחב יפה

 

ש. כבוד הרב תברך אותי

 

הרב: אמרתי אמן ואמן על כל מה שביקשת

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: תהיי בריאה. כן

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני מכירה אתכם למעלה משנה ברוך ה', את דרכי בתשובה עשיתי דרככם, באתי לפה האמת היא לשמוע את נושא ההרצאה שנקרא כוכב שביט בדרך

 

הרב: כבר אני מתחיל, בכבוד.

 

ש. רגע אבל לפני, אני גם שייכת לעדה התימנים ותימנים לא יכולים לחיות בלי בשר ובלי עופות, המרכיב העיקרי שלהם במרק זה או הבשר או העופות

 

הרב: את יכולה לפנות לקהילות פז

 

ש. יפה, אבל שמעתי שהמחירים שלכם לא כל כך שווים לכל כיס

 

הרב: נכון, אז קונים חצי – נהיה חצי מחיר.

 

ש. לא לא, אתה צריך להרחיב את הקהילה ולעודד את הציבור לאכול בשר

 

הרב: אם אפשר, אם את תשלמי את ההוצאות אני אתן לך יותר בזול

 

ש. כמה קילו עוף?

 

הרב: אני לא יודע בדיוק כרגע אבל אני חושב ארבעים לקילו

 

ש. ארבעים שקל לקילו?

 

הרב: כן, עולה בשחיטה פרטית יותר, ארבעים וחמש ויש גם מוכרים יותר, בחמישים וחמישים וחמש

 

ש. אבל המטרה שלך להרחיב את הקהילה

 

הרב: לא הבנת, אני מדבר על הוצאות, אנחנו שוחטים מעט, לא תעשייתי, אז זה עולה הרבה יותר כי אנחנו מביאים צוות נוסף ולוקחים בודק סכינים נוסף, ואנחנו פוסלים הרבה מהעופות שלא יוצאים בסדר, אנחנו הולכים לשחיטות שלא יוצא כלום לפעמים, אנחנו שוחטים 33 בקר כמו בפעם האחרונה ויוצא שתיים! זה הוצאות רבות

 

ש. לא הכמות אלא האיכות

 

הרב: ודאי אין לנו אפשרות

 

ש. אוקי, מתי זה יגיע למדפים

 

הרב: איזה מדפים, זה קונים רק בקהילות פז ברחוב מתתיהו 8 ואם רוצים מ שלוחים יש אפשרות לפעמים לעשות משלוחים, תצלצלי לשם

 

ש. ז"א שלא רק הקילו עוף עולה ארבעים שקל, אלא גם צריך להוסיף על המשלוח

 

הרב: שלשה שקלים לקילו

 

ש. טוב

 

הרב: אפשר לקפוץ אבל לשם, אנשים באים לוקחים ארגזים

 

ש. עוד מעט פסח, אתם עושים מבצעים?

 

הרב: יש כבר כן, המבצע הזה שיש בכלל עופות.

 

ש. תהיה בריא הרב

 

הרב: הנה עכשיו נ שרפה משחטה ויחסרו מיליון וחצי עופות לחג, יחסרו, אז זה אומר שיעלו המחירים, כך כתוב בעיתונים, יעלו המחירים, אצלנו לא יעלו. הנה יש לך מבצע.

 

ש. בסדר קניתי, עכשיו כוכב שביט

 

הרב: את רוצה באנגלית או בעברית?

 

ש. בתימנית.

 

אנשים! יש רבי בישראל, רב בולט מאד, בשם אמנון יצחק שאישר שכדור הארץ יופגז באופן קטסטרופלי על ידי אסטרואידים בשבועות הקרובים כחלק מתהליך משיחי שמפורט בתנ"ך. מה?? אתה רציני??? תן לי לקרוא על זה!!! רבי יצחק מוכר מאד, הוא מגיד כריזמטי שמושך קהלים של אלפים סביב העולם. הוא גדל בבית תימני חילוני, והוא השפיע על חילונים רבים לחזור בתשובה. עכשיו בהקלטה בשפה העברית שפורסמה ביוטיוב בחודש האחרון, רבי יצחק דן במחלוקת סביב התחזיות של ההגעה הקטסטרופלית של כוכב ניברו, הוא איש שזו בהחלטה אפשרות על פי התנ"ך. זה מה שהוא אמר, ציטוט: "בעוד כחודש וחצי הם אומרים, המטאור יחלוף על פני כדור הארץ", עכשיו אני מניח שהוא חושב שזה TX-68 אבל זה לא נאמר. ובזמן שהכוכב יעבור יעופו מטאורים לכדור הארץ". מה באמת מוזר בכל זאת? שחווינו פיצוץ מעל סקוטלנד, היה לנו פיצוץ מעל האוקיינוס האטלנטי בשבועיים האחרונים. וכעת נאס"א, שלושה ימים לפני פתאום הודיעה לנו שיש עוד חמישה אסטרואידים כולם בדרך יעברו בתחום של כדור הארץ. מאד קרוב... חלק מהם... במרחק של כ-250 אלף מייל מכדור הארץ כמרחק מהירח, חלק מהם חצי מהמרחק הנ"ל, כל חמישה הכוכבים יעברו ליד כדור הארץ מלפני האסטרואיד TX-68. אז תקשיבו לזה, הוא אומר את זה ששה שבועות לפני הוא אמר את הנבואה הזו. הוא אומר: "בעוד כחודש וחצי, הם אומרים, המטאור יחלוף על פני כדור הארץ, וכשיחלוף, יעופו מטאורים על כדור הארץ. הם אומרים, שמתקפת מטאורים כזאת לא היתה מעולם. ויש חשד גדול שהתוצאה תהא קטסטרופלית שהם אומרים שהמונים ימותו..." הוא לא אמר שהם אכן ימותו, אבל הוא אומר שהם מדברים על כך.

"כמה מהמטאורים אמורים להיות ענקיים זה מה שהם אומרים, ואני לא אחראי על מה שהם אומרים". ואז הוא בא ואומר: "אם זה נכון, מה שהם אומרים, זה מתאים למה שכתוב בספר יחזקאל פרק ל"ח פסוק כ"ב, שבורא עולם ימטיר אש וגפרית מן השמים וזה גם כתוב בזכריה פרק י"ג, פסוק י"ח, ששני שליש מהעולם ימותו". מה שאני הולך לעשות עכשיו לצטט את הפסוקים שהרב מתייחס אליהם. זה מה שאומר יחזקאל בפרק ל"ח, פסוק כ"ב: בורא העולם אומר כך: "ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו, ועל עמים רבים אשר אתו, זהו תיאור מהנבואה של מלחמת גוג ומגוג. הקב"ה אומר שישלח לארץ אש ואבנים כמובן גדולים וגשם שוטף, שיכול לבוא עם ההתנגשות עכשיו, תנו לי ללכת לספר זכריה פרק י"ג, פסוק ח', בואו נקרא מה הפסוקים אומרים, שהרב מתייחס אליהם. בזכריה י"ג פסוק ח' כתוב בפסוקים: והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו  יגועו והשלשית יותר בה והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו אמרתי עמי הוא, והוא יאמר ה' אלהי, אוקי, הרב מתייחס פה לנבואה של זכריה, מדובר על אש מזקקת ומבחן שיבוא על בני ישראל, ועל העולם, כפשוטו... אז, אני משתף אתכם מהרבי שניבא זאת, אבל הדגש הוא על הנבואה שהרב נתן ששישה שבועות לפני כן הוא דיבר אל אסטרואיד גדול שאמור להגיע ממנו יווצרו קטנים יותר, חלק מהם מטאורים מטאורים קטנים. שלמעשה הולכים לפרוץ את האטמוספרה של כדור הארץ. ואנו עדים ששבועיים לפני כן פחות משבועיים היה לנו פיצוץ באוקיינוס האטלנטי ופיצוץ מעל סקוטלנד, והמצלמות תיעדו את המקרה האחרון. את שני המקרים האלו נאס"א לא צפו מראש כלל! לאחר מכן נאס"א זורק לנו ידיעה פתאומית שאומרת לנו ש"חמש דקות לפני נפל..." לאחר 24 שעות ממש קרוב! וכל זה מתרחש כשלפנינו אסטרואיד TX-68. שהם לא יכולים להגדיר האם הוא עובר לפני כדור הארץ במרחק של 11 אלף מייל? או במרחק 300 אלף מייל? או במרחק 3.1 מיליון מיילים? וביכולתם להגיד לנו באיזה יום זה יקרה רק יום או יומיים מראש בלבד!!! מאד מוזר!

 

הרב: כן, אז זה מה שמדברים בארה"ב על מה שאמרתי, ומה שאמרתי תשמעו עכשיו בדיוק מה אמרתי.

 

אומרים שבעוד חודש וחצי בערך יעבור כוכב שביט מעל כדור הארץ, ובדרכו הוא משייר ומוריד ומפיל מטאורים, יש אומרים שיפלו על כדור הארץ כמויות של מטאורים שלא היה מעולם, ויש חשש גדול מאד בקטסטרופה המקסימלית שמתארים המדענים, יש סיכוי ששני שליש מהעולם יתפרק, ימותו וכו', תיאורים כאלה ואחרים. כי חלק מהמטאורים זה סלעים עצומים בגודל של קילומטרים, וכשהם יורדים מהאטמוספרה, יבבי מה שהולך להיות פה, יחביט חביט. זה מה שהם אומרים, אני לא אחראי למה שהם אומרים. אבל אם זה נכון מה שהם אומרים, זה מתאים למה שכתוב ביחזקאל ל"ח, מה כתוב? שהקב"ה ימטיר עליו ועל אגפיו אש וגפרית מן השמים. ומה כתוב בזכריה הנביא י"ג? ששני שליש מהעולם ימותו, רק שליש יישארו. אז זה אפשרות. זה אפשרות שזה כוונת הפסוקים, יש אפשרות אחרת שזה במלחמה כמו שכתוב באופן הרגיל והפשטני וכו', אבל ידוע שבגוג ומגוג הקב"ה ימטיר אש וגפרית מן השמים, השאלה אש וגפרית מן השמים זה טילים שיצאו מחוץ לאטמוספירה ויחזרו בחזרה לבפנים פצצות אטום מימן וכו', או שהכוונה כמו שהיה בדורות קודמים, שהקב"ה המטיר אש וגופרית מן השמים בלי טילים, כגון עם השיריים של כוכב שביט. לדוגמא, אז נשאר לכם עוד חודש וחצי לפי המדענים לחלום שאתם בין השליש שיישארו, או להיות בין השני שליש שחלילה ייקברו. אבל כיון שיש הבטחה שעם ישראל בכל אופן תמיד יישארו, לא כתוב אם כולם או לא, יש ככה אור החיים שאומר שכמה יתמעטו, לא משנה כרגע מספרים, דיברנו עליהם בהרצאות אחרות, אבל הנה, דוגמא, זה קשה לסבול דבר כזה, נכון, מה יותר קשה, לא לאכול נבלות וטריפות או לשרוד דבר כזה, מה יותר קשה לעכל? היה, לא היה, יהיה, לא יהיה, לא אחראי, אני רק אמרתי, ואני אומר שיש פסוקים, והפסוקים חייבים להתקיים, כך או אחרת, אבל הנה נתתי לכם נקודה להתבוננות ומחשבה, חשפו עכשיו איפה זה כתוב מי אמר מה, כמובן ככל שזה יגיע יותר לשביט שיעבור פה, אז הדברים יתפרסמו, יהיה מעקב אחרי זה וכל זה, יש מדינות אפילו שאמרו שאין להם בעיה, יש להם טילים שיוכלו לפוצץ באויר כבר את החנג'ורי והבסטרי, ובסדר, דיבורים בואו נראה. בינתיים יש לנו בעיה של נבלות וטריפות שכדאי להיות נקיים מזה ועל ידי זה נרבה זכויות ולא עבירות,  ממילא הסיכוי שנהיה מן הזוכים תמיד בכל מקרה שלא יהיה.

כוכב שביט עומד לבקר פה בסביבה והוא יחלוף מעל כדור הארץ, ואתם יודעים שכשהוא עף אז הוא משיל מעליו מטאוריטים או  מטאורים, תלוי לפי הגודל, ואומרים שיהיו גם סלעים בגודל של קילומטרים, שאם הם חוצים את האטמוספרה ויורדים על כדור הארץ זה כמו עשרים עד מאתיים פצצות מימין. בבבום, בבום, עכשיו אם זה נופל באוקיינוס כמו שהם צופים, וזה יפול לפי מה שהם חוזים, אמריקה ברזיל וקנדה, שמה זה האזור, יש אומרים שיהיו גלים בגובה של מאה עד 600 מטר, צונאמי כזה מכסה אותם לגמרי, וכמו שהבטחנו בקלטות הראשונות, אמריקה תשקע בלבלבלבבלבל. אז זה התחזית של אלה שרואים, אלה שהם מסתכלים בכוכבים ויודעים את המהלך של הכוכב שביט, וזה צריך להיות למאן דאמר אמצע מרץ, למאן דאמר אמצע מאי, אין עוד הרבה זמן, יש לכם עוד חודש וחצי לאכול שוקולד, שלשה וחצי חדשים מקסימום, ואז אם זה נופל באמת פה, פה, אז אנחנו מסובכים, הם אומרים ששני שליש מהעולם ימותו.

 

הרב: כן, אז זה בקיצור על שביט, אבל אם אתם לא יודעים, זה התפרסם עכשיו לפני שבוע, ששלשה שבועות לפני כן נפל מטאור, כמו שהוא הזכיר פה ששניים כבר נפלו, אחד נפל במרחק אלף קילומטר בקנדה עשה פגיעה בחוזק של פצצת האטום בהירושימה, והגודל היה בסה"כ של הסלע שנפל שש מטר, שש מטר, לפני כחודש נפל אלף ק"מ מקנדה בעוצמה של פצצת הירושימה, תעשו עכשיו כמה זה קילומטר אם נופל, ואם זה כמה קילומטרים והנה יש לכם את העובדות. עכשיו כדאי להתארגן, אם אדם יהיה זכאי, בעזרת ה' לא ייפגע, לא יהיה זכאי – כן יפגע.

עכשיו, עם ישראל, אם ישמרו על כשרות מה שאנחנו רואים עכשיו שמתגלים הרבה ליקויים בהרבה הרבה הרבה, אפילו הטמלבויזיה הישראלית התגייסה לגלות את כל הבלופים והשטיקים שיש בכשרויות של הבד"צים והכל, בנושא העופות והבשר, כי שמה מגלגלים מיליארדים, וזה הנסיון האחרון שאמר החפץ חיים שיהיה, זה גם מסביר איך גם אפשר לומר דור שכולו חייב וכולו זכאי, איך יהיה דור שכולו זכאי או כולו  חייב? איך יהיה? אז יש אומרים שיהיה או כולו או זה, ז"א שני הצדדים יהיה ברור, זה חייב זה זכאי, איך אפשר? או אוכל נבלות וטריפות או לא אוכל. זה הבירור האחרון.

מי שרוצה לראות יותר בהרחבה, או אם אתם רוצים עכשיו אני יכול להשקיע בכם עוד עשר דקות שתראו על מה אני צועק במשך שנה שלמה ותבינו זה בתמצית, מה בעצם הבעיות של נבלות וטריפות ומה אתם אוכלים בבית, ותבינו, אתם יכולים אם לא אגיד לכם את זה, להגיע אחרי 120 שנה ויגידו לכם רבותי, הייתם אוכלים  נבלות וטריפות, אני? אני קניתי בד"צ זה אני קניתי בד"צ זה מה אתה מקבל, בא אני אראה לך קבלות, כן, אבל אתה שמעת מה אמר אמנון יצחק או לא שמעת? אה הוא אמר לא, אבל כולם אכלו, נכון כולם אכלו אותה. בבקשה תראה להם את העשר דקות.

 

שחיטה תעשייתית אי אפשר שלא יהיה נבלות וטריפות, עוברים על ההלכות חוטפים, מה קרה למה כולם יצאו לרחוב התחילו לדקור דקירות בסכינים, מה קרה? אמרתי שנה אני מזהיר על הסכינים של השוחטים שהן פגומות, ואמרתי תהיה שנה גורלית, אחרי ראש השנה תהיה שנה גורלית, כי אם לא הקשיבו ולא חזרו בתשובה ודאי שמן השמים ינחתו עלינו גזרות.

תקשורת: בירושלים שלשה פיגועים ביום אחד

הרב: מה יצאו גזרות של הסכינים, כנגד השוחטים גזרות של הסכינים, אז עכשיו דוקרים יהודים עם סכינים פגומות. ועכשיו הגיעה ידיעה חשובה, שמי שמרבה לאכול בשר מעובד זה מסרטן.

תקשורת: משרד הבריאות יוצא היום בהמלצה בענין בשר מעובד, ארגון הבריאות העולמי קבעו שהוא מסרטן כמו סיגריות, לא פחות ולא יותר.

ההמלצה העיקרית החדשה היא להגביל את צריכת כמות הבשר המעובד ללא יותר מפעם בחודש, הכונה היא כן כן לכל הנקניקיות, המבורגרים, שניצלים מעובדים, כי יש קשר בין צריכת בשר מעובד לסרטן המעי הגס, וקשר גם לסרטן הלבלב והערמונית וגם לסרטן הקיבה.

הרב: אז עכשיו נפתרת הבעיה בכלל, אף אחד לא רוצה סרטן נכון? תחילת החטא של האדם אכילה אסורה, מאכלות אסורות. הכלה כל כולם מתים היום עד עכשיו בגלל מאכלות אסורות. אתם יודעים למה אנחנו מתים? בגלל שחוה אכלה מן העץ. אז בגלל אכילה כל העולם מתים, תראו מה אוכל יכול לעשות. החפץ חיים הבאנו בכמה הרצאות שמי שאוכל נבלות וטריפות לא יצא מהגיהינום, חייב קודם כל למרק את כל נשמתו  מכל הטינוף, כי  נבלות וטריפות זה בגופו כולו ברמ"ח איבריו וזה מטמא את נשמתו, שנאמר "ונטמאתם בם", זה בעופות, בבקר ה' ירחם, אין חלק בית יוסף בבקר, רק משחיטה פרטית קטנה, אין, תשכחו. עכשיו אם אכלת פעם אחת נבלות וטריפות בסיר שלך, מעכשיו הכל נבלות וטריפות. אם לא תגעיל את הכלים אתה תמשיך לאכול נבלות וטריפות, אם אתה אוכל נבלות וטריפות שקצים ורמשים, גם התורה שלך כזאת. אתה כולך משוקץ, ספק דאורייתא לחומרא, מה אתה מסתפק? אתה תאכל רעל? זה יותר גרוע מרעל. כי עובר על איסור דאורייתא, אין פה בית שלא אוכל נבלות טריפות שקצים ורמשים. אם לא  תחזרו בתשובה עד ראש השנה אוי ואבוי לאויבים. האשה לא תוכל להשתלט לבד. צריכים שיעזרו לה בבית וללמד את כל הילדים לעשות בדיקות, גם בדברים המושגחים, גם באלה שכתוב שאין  נגיעות של חרקים ותולעים. לא להאמין. מכאן ברור, שלא אוכלים במסעדות, ולא אוכלים בחתונות, לא אוכלים, כי באולם חתונות זה שלשים פטרוזיליה, ועוד שלשים כוסברה,  ועוד עשר קילו אורז, מי ינקה? מי יבדוק ככה? תחלמו חלומות. שוטפים ירשו ככה במים יאלה יאכלו ענוים וישבעו, אז תזהרו לכם, תהיו חכמים, תלכו שבעים. לא ללכת רעבים.

אם סכין בדקו אותה ומצאו שהיא נפגמה, כל מה ששחטו עד עכשיו הכל טרף. מי הוריד את כל האלפים האלה עכשיו החוצה, יזרוק אותם, מי? זה ודאי נבלות וטריפות בלי להכנס לבית השחיטה. יש סוחר שעומד מעל זה, יש יבואן, הוא צריך הספק, מחכים אם לא הוא הפסיד כסף. אז אני מודיע לכם יהודים יקרים שאין אפשרות לאכול בשר ועופות, בגלל שיש בעיות חמורות שהתגלו בסכינים, עופות טסים, טסים, אי אפשר לבדוק כהוגן וכראוי, לא את הסכינים ולא את שאר הבדיקות, ובפרט אם זה השגחות שהם לא כל כך טובות, ז"א אני אומר לכם לטובתכם, מי שרוצה לאכול נבלות וטריפות לבריאות, אבל גם אסור לברך על זה, לא בהתחלה ולא בסוף, כי גם אתם אומרים ברכות לבטלה. מי שאוכל נבלות וטריפות הוא לא יכול להיות שליח ציבור, הוא גם לא יכול להיות סופר שכותב ספרי תורה תפילין ומזוזות, וגם מי שעושה את העיבוד לתפילין או לבתים או לרצועות, אם הוא אוכל נבלות וטריפות זה פסול, אסור לקחת. עכשיו בבית אתם אוכלים גם סלט חי, למה קוראים לו חי? כי יש בו תולעים, ועל כל תולעת זה חמש חזירים. כמה משגיחים יש במסעדה, יש תעודה חפש את המשגיח, חפש אותו, אז איפה ההשגחה? אבל כסף הם לקחו ואתה בטוח שאתה אוכל. אתה יכול לאכול את הנייר של ההשגחה, אולי על זה יש השגחה, אבל על מה שקורה במסעדה אין שום השגחה, הכל חרית, אבל בן אדם מבסוט, כתוב, כתוב, והוא מסתפק בכתוב.

בד"כ משרים חמש דקות את הירק במים עם סבון, אח"כ שוטפים את זה במים קולחים היטב ואז מסתכלים או לאור השמש, או  מול פלורוסנט חזק, או שולחן שיקוף, שיש לו פלורוסנט מלמטה ושמים את העלים על זה ואז זה משקף. לא עושים כך, אוכלים שקצים ורמשים. יש תולעים קטנים קטנים קטנים שאתה לא רואה אותם, כשתראו את זה בעיניים תבינו על מה אני מדבר.

יש ספרים של הרב ויא, ו' י' א', שהוא שלשה ספרים עם צבעים תמונות עם הגדלה, ומדריך בדיוק כל דבר ודבר, איך בודקים איך שוטפים איך מנקים ואיך זה, אז אין שום בעיה אפשר לאכול, אבל אחרי בדיקה היטב היטב. הבאנו סרטונים באתר שלנו שבתוך סרט של חסלט יש צפרדע. הבאנו סרטונים שבתוך סופר מרקטים חתולים נמצאים איפה שהבשר. אני רוצה שתאכלו כשר ובריא מהבית.

 

הרב: תודה.

כן, שאלה אחרונה חנג'ורי בסטרי. תן לבחור באמצע. ג'מברי גום.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: וברכה

 

ש. רציתי לשאול כמה שאלות, בעניני הבשר שאמרת, עכשיו אני בא כעקרון  מבית שהוא לא כל כך דתי, אני התחזקתי בגיל 12, והתחלתי ללכת לבתי כנסת איכשהו מפה לשם, זה ממש זרם לי, הלך לי הכל טוב, האהבתי את מה שאני עושה, אהבתי את הקב"ה, הכל הלך לי טוב ברוך ה', השאלה שלי כזאת, ההורים שלי הם לא קונים בשר כאילו כשר, כאילו הם קונים בשר כשר בכשרות רגילה, עכשיו אני כל הזמן אני גם לא רוצה לריב איתם על הענין הזה, אני אומר להם שתקנו, והם אומרים לנו הכל בולשית, זה ענינים של כסף שהרבנים עושים שמה, ואין לי איך לענות להם על הדברים האלה, ואותו דבר כל דבר בעניני דת

 

הרב: תגיד להם אם הם אומרים שזה הכל בולשית

 

ש. לא הם לא כאילו ממש

 

הרב: שמעתי, אם הם אומרים אז לקנות בכלל. לא של זה ולא של זה ולא של זה, הם צודקים, אם הם אומרים שזה ככה אז אסור לקנות, איך אתה קונה? אז של מי אתה קונה? של השני, הרי זה גם כן אותו הדבר.

 

ש. קונים כשרות רגילה

 

הרב: מה זה כשרות, זה לא כשרות כי הכל בולשית. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אענה לך מה שענה הרב קניבסקי לבחור ישיבה, שאמא שלו אמרה שהוא חלש, מה יאכל בישיבה, כולם אוכלים שמה עופות מסוימים והוא לא רוצה לאכול כי הוא מבין את החומרה, אז הוא אמר שיאכל חלבי, אז אמרה אבל הוא יהיה חלש, אז הוא אמר תביאו לו  מהבית, הם קונים אצלנו, הבנת? אז תאכל חלבי, מה קרה? יש סויה, יש טופו, יש חלופות טובות, שעועית ממלא כמעט כמו בשר. אפונה

 

ש. עכשיו מה אני עושה בענין של ההורים עובדים בשבת ויצא לי כבר כמה פעמים לריב איתם בנושא הזה כי אמרתי להם, זה לא טוב, הרבה מלחמות סוג שיש לי איתם

 

הרב: בן כמה אתה?

 

ש. אני בן שבע עשרה וחצי עוד מעט שמונה עשרה,

 

הרב איפה אתה לומד?

 

ש. בבית ספר חילוני

 

הרב: הבנתי, למה אתה לא עובר לישיבה?

 

ש. מגיל קטן רציתי ללכת בהתחלה לבית ספר דתי, אמא שלי אמרה רחוק מהבית

 

הרב: ישיבה למה לא עכשיו?

 

ש. כי אני לומד מקצוע, אז אמרתי אני שם את המקצוע

 

הרב: כמה זמן זה ללמוד?

 

ש. לסיים את הי"ב

 

הרב: חצי שנה?

 

ש. בערך

 

הרב: נגיד, בינתיים אתה יכול ללמוד לימודים

 

ש. אני הולך לשיעורי תורה כל פעם ב

 

הרב: הבנתי, אז בא תראה, אם אתה הולך לישיבה אתה גם מכין את עצמך לקראת הנישואין שיהיה לך גם בחורה טובה, אתה גם נפטר מהמחלוקות שיש בבית, אתה בורח מהספקות בכשרות, בישיבות לא תמיד בבשר ועופות מקפידים על חבור'ה, יש כאלה ישיבות שכן מקפידים, שקונים רק משחיטה פרטית, אבל בכל אופן שמה יערב לך ויהיה לך יותר טוב.

 

ש. אבל אני לא מבין, אתה אמרת שכל הכשרויות למיניהם גם אפילו הבד"צים הם סוג של

 

הרב: לא סוג אפילו, ממש לא כשרים, לכן אמרתי חבורה – קבוצה קטנה ששוחטת מעט, כמו שאנחנו עושים, שחיטה קטנה ושוחטים באיטיות ומקפידים על כל ההקפדות שהתעשייתי לא יכול להקפיד כי זה במהירות, ואז ברוך ה' לא נכשלים באיסורים, כי אנחנו לא מחפשים לעשות סחורה, אלא שיהיה לציבור מעט לאכול, וגם אנחנו לא רוצםי להשתלט על שווקים, ולא לפתוח כמו שאמרה לנו הצעה פה הגברת, שלצבור יותר אנשים, אנחנו מחפשים לעשות את המינימום האפשרי במקסימום היעיל.

 

ש. עכשיו, מה, אם אני אלך לישיבה שמה אני אתנתק מכל הבית ו

 

הרב: אתה לא מתנתק, תמיד אפשר להגיע, תמיד אפשר לצלצל, למה להתנתק? לא מתנתקים, אם תלך לצבא אז אתה לא תתנתק? תתנתק, מה יעשו ההורים אם תלך לצבא.

 

ש. הם מעדיפים שכביכול אני כן אלך לצבא

 

הרב: מצוין אז

 

ש. לא, אבל הוא לא עשה עם עצמו  משהו, כי הוא לא הלך לצבא סתם אמר ש

 

הרב: לא חשוב, יש צבא כזה ויש צבא ה'. כן, אבל בכל מקרה אתה מנותק. רק בישיבה אתה פחות מנותק.

 

ש. הבנתי, ואיך אני אשפיע על ההורים שלים שיתחילו לשמור שבת שיקבלו על עצמם משהו

 

הרב: שים להם דיסקים ברקע, אל תטיף להם, הם לא יכולים לקבל מהילד שיחנך אותם ויגיד להם פתאום מה נכון מה לא נכון, זה צריך להיות הורים  מיוחדים בשביל זה,

 

ש. איך שהתחלתי כן לשמור שבת, אמרתי עם הפלטה זה הכל בסדר, הכל טוב, ויש דברים שאני אומר לה בואי תשמרי שבת, היא אומרת לא אני חייבת לצאת לנסוע עם האוטו

 

הרבף בסדר, אתה מנסה, אתה עושה את כל מה שאתה יכול, יפה מאד.

 

ש. עכשיו יש קשר שכל הזמן היא סוג של יש לה חולי כל הזמן יש לה בעיה בגב, ובעבודה שלה לא כל כך מסתדר לה, זה קשור איכשהו?

 

הרב: בודאי שמי שעושה עבירות אז הוא לא מקבל ס"ד, אדם שעושה מצוות והכל גם כן קשה מאד להשיג ס"ד אבל יש יותר סיכוי, כי לא כולם עושים באמת את כל מה שצריך, אבל ודאי שמי שעושה יותר מצוות וקרוב לה' הוא יותר נשמר מה'. אבל אם לא, הוא רחוק מה', אז איזה סיוע הוא יקבל?

 

ש. ואח שלי הגדול הוא ממש בעייתי כאילו מבחינה שהוא ממש בררן, הוא כל יום יוצא בלילה והוא ממש לא מביא מנוחה להורים שלי, אני

 

הרב: בא, בא נטפל בך, ישיבה ובעזרת ה' יתברך הצלחה בהמשך החיים.

ה' יברך את הקהל לכל מילי דמיטב, מה את הרוצה חבר שמה בפינה. תן לו שמה הנודניק הזה שמה. זה קוראים לו  יונה כהן. כן. כן יונה כהן.

 

 

ש. כבוד הרב, שלום עליכם

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. אם אפשר ברכה לאשתי להריון בריא ותקין ולידה בעתו ובזמנו

 

הרב: מה שמה?

 

ש. אסתר בת צביה סלטה

 

הרב: בעזרת ה' אמן.

 

ש. וברכה לחכמה בשבילנו

 

הרב: אמן, מה עם הקהילה שאתם פתחתם

 

ש. והבית כנסת כן

 

הרב: נו איפה הוא?

 

ש. אמרתם שתודיעו

 

הרב: אני אודיע? אני בכלל לא יודע שפתחתם, מה הכתובת?

 

ש. הגלעד 3

 

הרב: הבנתי, ומתי זה פתוח?

 

ש. בינתיים רק בשבת, ביום יום בשעה תשע

 

הרב: והתפילה בבוקר באיזה שעה?

 

ש. חמש ורבע בנץ

 

הרב: יפה מאד, ויש כיבוד אחרי זה?

 

ש. אוהו משהו

 

הרב: מה למשל?

 

ש. ג'חנון, ביצים, תפו"א

 

הרב: הופה, חבר'ה כדאי לקפוץ, זה חבר'ה של קהילות פז וגם שמה יש חזן שלא אוכל נבלות וטריפות, זה חשוב מאד. אז תנו חיזוק למקום ותתחזקו גם כן.

ברוכים תהיו לה'. אפשר להתקרב, אפשר להתקרב, מי שרוצה ציציות כיפות בבקשה. 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט