35
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

נתניה - 04-08-09

ערב טוב, בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

אנחנו נלמד הערב כמה דברים ביסודות האמונה והתורה הקדושה. אחרי זה בעז"ה נראה לכם כמה דברים, ואחרי זה אני אתן אפשרות לשאלות ותשובות ובסוף ברכות בעזהי"ת, רק לפני שאני אתחיל אני רוצה לדעת כמה לא היו מכם בהרצאה הקודמת, שירימו את היד. ב"ה אנשים חדשים, איזה יופי, איזה יופי. טוב, ובכן יהודים יקרים.

התורה אומרת "רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך". בפשטות מבארים שזהו הלאו שלא לשכוח את מעמד הר סיני. "רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" בפשטות מדובר על הלאו, לאו  מן התורה - לא לשכוח את מעמד הר סיני. דהיינו, שלא תשכח התורה מפיו של האדם היהודי ומזרעו אחריו.

אך אם נסתכל בהרמב"ן שמבאר דברים חדשים, וז"ל: כי כאשר אמר שנזהר בכל המצוות, ונשמור החוקים והמשפטים, חזר ואמר רק אני מזהיר לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח את מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו עיניך שם, את הקולות ואת הלפידים, את כבוד ה' ואת גודלו ודבריו שמעת מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא. זה לא מספיק מה שאתה צריך לזכור, אלא אתה צריך גם להודיע את הדברים לאחרים אחריך. מבואר שכל המעשים של הקב"ה במעמד הר סיני, וכל האותות והמופתים שעשה הקב"ה, כולם נכללים בכלל מצות עשה של זכירת מעמד הר סיני. צריך לזכור וצריך גם לא לשכוח, ונמצא, כל מי שאינו זוכר את הדברים שהיו במעמד הר סיני, עובר על איסור שנקרא לאו להשמר לך פן תשכח את הדברים, שכתב הרמב"ן שזו מצות לא תעשה. ונזכיר לדוגמא, כמה מאמרי חז"ל בענין מעמד הר סיני, למי שלא זכה עדיין לדעת איך נראה המעמד, אז נאמר מעט מן הדברים שהיו שם.

מובא בגמרא במסכת שבת דף פ"ח. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העולם כולו בשמים, בעשרת הדברות כל דיבור ודיבור בשעה שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העולם כולו בשמים. ומכיון שמדיבור ראשון נתמלא העולם כולו בשמים, דיבור שני - להיכן הלך? הוציא הקב"ה רוח מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון, שנאמר "שפתותיו שושנים" אל תקרי שושנים אלא ששונים. והביאור: שכל דיבור של הקב"ה השפיע תענוגים רוחניים לאין תכלית על ישראל. דהיינו היה להם ששון גדול מהריחות האלה. וזה ענין הבשמים. ועונג זה הוא עונג גן עדן. ז"א הם הריחו ריחות גן עדן על כל דיבור ודיבור. ועיין ברש"י שכתב, כאשר העביר ה' רוח על הבשמים העבירן לגן עדן. עוד מובא שם בגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצאה נשמתן של ישראל, ומאחר שמדיבור ראשון יצאה  נשמתם, דיבור שני היאך קיבלו? הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם, אז ז"א הם זכו לתחיית המתים על כל דיבור ודיבור. עוד שם בגמרא, כשבאו מלאכי השרת והיו מדדין אותן, נמצא שבעת מעמד הר סיני זכו ישראל לגן עדן ולתחיית המתים, ונעשו להם ניסים לאין שיעור, והוצרכו מלאכי השרת להחזיקם, ועל כל זה נתכוון הרמב"ן שלא ישכח אדם את כל הציורים והניסים והמופתים אשר ראו עיניך במעמד הגדול בהר סיני.

וכתב עוד הרמב"ן: פירש הטעם, כי ה' עשה את המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדון ליראת עולם. ז"א כל מעמד הר סיני והאותות והמופתים שנעשו כדי שתשאר בישראל יראת עולם. וזה מה שכתוב בפסוק "ובעבור תהא יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", הביאור הוא, מעמד הר סיני חייב להשריש בקרב ישראל יראת שמים עד כדי כך לבלתי תחטאו. שתהא יראת שמים גדולה כל כך שלא יהיה מצב כלל שיוכלו להכשל בחטא. ז"א אם אדם מצייר לפניו את הציור של מעמד הר סיני כל יום, תהיה לו יראת שמים כזאת שהוא לא יוכל לחטוא. נתבונן עתה במצבנו הרוחני, ונראה כמה אנחנו רחוקים מידיעת יסודות התורה ואני מדבר עכשיו על החרדים. שאפילו אדם שדואג לטובת נפשו וחושב בזכירת מעמד הר סיני, מכל מקום הוא מסתפק בזכירה בעלמא, והוא רק זוכר אחד מעשר דברים שצריך אדם לזכור בכל יום, אחד מהם זה זכירת מעמד הר סיני אז הוא זוכר, אבל מה הוא זוכר? זכירה בעלמא, שהקב"ה נתן את התורה במתן תורה במעמד הר סיני, זהו, זה מה שהוא זוכר, ואת האותות והמופתים שארעו לישראל בעת מתן תורה אינו מעלה בדעתו כלל. והוא אומר: אלו עשר זכירות שחייב אדם לומר ואלו הן, יציאת מצרים, שבת, מן, מעמד הר סיני, ממשיך, וכן הלאה, זהו. אבל הוא מתבונן במעמד הר סיני כמו שאומר הרמב"ן שזה חיוב אם לא זה נקרא שהוא עובר על חיוב של לא תשכח, והוא לא מעלה את כל האותות והמופתים שהיו. והרי דברי הרמב"ן ברור מיללו שזה מכלל הלאוים דהשמר לך פן תשכח, ועל אחת כמה וכמה שאינו מבין בכלל מה מטרת הזכירה, שכל מטרת הזכירה לזכור בכל יום את מעמד הר סיני זה להקנות בנפשנו את מידת היראה כדי שלא נבוא לידי חטא, וכן מבואר בחז"ל שכל הנשמות העתידין להבראות עמדו בעת מעמד הר סיני, גם זה הוא לא מעלה בדעתו, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום, איך יכול להיות את אשר איננו פה עמנו היום, אם הוא איננו אז איך הוא פה? אלא כל הנשמות העתידות להבראות עמדו במעמד הר סיני וקיבלו את התורה. גם הנכדים שלכם שעוד לא נולדו והנינים נשמותיהם עמדו במעמד הר סיני, גם כל הגרים שעתידים להתגייר עמדו במעמד הר סיני. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום זה עם הגוף, ואת אשר איננו עם הגוף פה עמנו היום, הנשמות בלבד. וכולנו התחייבנו לקבל את התורה. ואת זה הוא גם לא זוכר כשהוא אומר זכירת מעמד הר סיני, נמצא שנעלמים מאיתנו יסודות וענינים חשובים מידיעת התורה. ופשוט ומובן מדוע רחוק אדם מיראת שמים, כיון שהוא לא נגע כלל באמיתות התורה. אז זה חוב לזכור את מעמד הר סיני בכל יום עם האותות והמופתים שהיו שם. אמנם צריך להתבונן, שאלה, מדוע הוצרכו במעמד הר סיני כל האותות והמופתים וההתגלות הנוראה? לשם מה אנחנו זקוקים לחזור גם ולחדש בקרבנו את כל פרטי הניסים הנזכרים שאמרנו? מדוע לא מספיקה הידיעה שהקב"ה נתן תורה לעמו ישראל במעמד הר סיני?

נרחיב קצת את הדברים. הנה כשם שנצטוינו בענין מעמד הר סיני לזכור את כל האותות והמופתים, כן אפילו במצות עשה של זכירת יציאת מצרים, שצריך לזכור את יציאת מצרים, אל לנו להסתפק בידיעה שטחית שהקב"ה הוציאנו ממצרים באותות ובמופתים, אלא חייבים אנחנו לפרט ולידע את פרטי הניסים בכל מהלך יציאת מצרים. הנה, בענין יציאת מצרים ראינו ענין גדול, שרצה הקב"ה בדווקא שיכנסו ישראל למצרים, למה הגלות של עם ישראל היתה במצרים? למה לא למדינה אחרת? ארץ מצרים היתה ארץ מלאה חכמה וכישוף, האנשים הכי חכמים בעולם באותה תקופה, והמכשפים הכי גדולים היו בארץ מצרים. כמו שמובא במדרש, שבעת שנהפך המטה לתנין, קרא פרעה לחכמים ולחרטומים שיעשו גם הם, יהפכו את המטות שבידיהם לתנינים, והם עשו כן, אחר כך קרא פרעה לתינוקות בבית הספר, וגם הם הפכו מטות לתנינים. ולא עוד, אלא שקרא לאשתו וגם היא היתה מכשפת גדולה, וגם היא עשתה כן, וכל זה היה ענין של חסדי שמים. רצה השי"ת שאת הניסים יראו ויכירו חכמים גדולי כחכמי מצרים, לכן הוא דאג שהכל יהיה בארץ מצרים, שאם זה היה בעם אחר אז היו אומרים תשמע, הקב"ה שלח את היהודים להודו, אלה אנשים טפשים, אין להם שכל בכלל,ע בדו עליהם עשו להם כל מיני קונצים ויצאו משמה צ'יק צ'ק. לא. הוא שלח את היהודים למצרים - ארץ הכי חכמה שהיתה אז, אנשים חכמים מאד שעד היום לא מצליחים להעתיק אותם בפירמידות, שידעו אלגברה והנדסה ומקצועות שהיום רק בלבל הגדול יודעים, והם מכשפים גדולים, וכל המכות שהראו למצרים לא פקדו רק חלק מאנשי מצרים, אלא כל המדינה כולה נזדעזעה מעונש המכות, לא נשאר אחד במצרים שלא הוכה, ואח"כ הכירו כל המצרים בגדלות השי"ת כמו שנאמר בנחמיה, "ותעש לך שם כהיום הזה" כל אומות העולם בזכות המכות שקיבלו המצרים, התפרסם שמו של הקב"ה בכל העולם וכבודו נראה בכל העולם כולו.

ז"א שגודל הנס שעשה הקב"ה בשעת יציאת מצרים עומד עד היום הזה. וכל זה כדי שיתחזק גדלות השי"ת באופן מיוחד. אם כן בודאי יש להקשות, אחרי שנתבררו ונתאמתו כל כך הניסים של הקב"ה, מדוע הוצרך הקב"ה להוסיף במעמד הר סיני גילוי שכינה ממש, שעם ישראל יראו בגילוי השכינה ממש. הרי כבר נתפרסם הדבר ביציאת מצרים בכל העולם כולו שיש אלוקים חיים שהוא שומר על עם ישראל ומכה את האויבים. על זה כתב הרמב"ן, תקשיבו טוב, שאם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצוה אותנו בהיפך מן התורה, ונתן אלינו אות או מופת, יכנס ספק בלב האנשים. אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאזנינו, ועינינו הרואות, אין שום אמצעי, אין שום מתווך, ישירות מה' לעיניים והאוזניים של כל היהודים וכל הגויים שהיום שם, מיליונים חזו בזה, לכן נכחיש כל חולק, אם יבוא אדם לחלוק על תורתינו הקדושה, אפילו באותות, אפילו במופתים, אפילו אם ירד משה רבינו מן השמים עכשיו עם כנפיים ויעמוד פה ויגיד, אני משה אתם רוצים הוכחות, ויעשה אותות ומופתים, ויגיד מהיום לא צריך לקיים מצות תפילין, הורגים אותו, נביא שקר הוא. כי התורה הזו לא תהא מוחלפת לעולם, חוקת עולם לדורותיכם. מה שראיתם בעיניים ושמעתם באוזניים, לא ע"י מתווך, לא ע"י אמצעי, גם משה העלה את העם, זה אי אפשר שיוכל אדם מן העולם להכחיש, לא יועיל אות ולא יציל מופת, מיד אנחנו יודעים שהוא שקרן. דהיינו, כל זה הוצרך כדי שנאמין בוודאות ולא יתעורר בנו שום ספק והרהור אפילו אם נראה אותות ומופתים אחרים ע"י נביא שקר. ז"א לא מספיק מה שראו את המכות במצרים, אלא עדיין הם צריכים גילוי שכינה בעיניים ובאזניים במעמד הר סיני. שלא יוכל אדם לחלוק על תורתנו הקדושה.

איך אומר רבינו סעדיה גאון, שהאומה היהודית הישראלית יכולה להכריע את כל הדתות וכל האמונות בעולם משלש סיבות, אחת - נוכל להעמיד את האמת שלנו, שתיים - ביכולתנו להכחיש כל דת, שלש - לנו היו אותות ומופתים לעיני מיליונים. שום אומה לא יכולה להעמיד את האמת שלה עם עובדות כמו שלנו יש, שום אומה לא יכולה להכחיש את התורה שלנו, ולאף אומה לא היה אותות ומופתים לעיני מיליונים כמו שהיה לנו. וזה היה הענין של חטא העגל, שעשה השטן ערבוביא בעולם, והראה דמות של משה רבינו מוטל בארון למעלה באויר ומלאכים מלוים אותנו, וחשבו שמשה רבינו נפטר. והיה נסיון גדול לאין שיעור, שראו מופתים בחוש שסותרים את האמונה, רואים את משה רבינו על מיטה ומלאכים מלוים אותו כמת. וזה מציאות, אומרים, מציאות, זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. השטן עשה את כולם נביאי שקר, אתם שומעים מה הכח של השטן? נביאי שקר. כולם רואים אותו מראה, אין אותו במציאות, והוא מראה לכולם מציאות של משה מת מוטל בארון. לכן נפל בישראל הרהור של ספק שמא מת משה ולכן הם לא מחו בערב רב שעשו את העגל, שהערב רב קמו ועשו את העגל, לא ישראל עשו, הערב רב, והערב רב אמרו לישראל אלה אלהיך ישראל, מי אומר אלה אלהיך ישראל, מי שהוא לא ישראל - הערב רב, אם היו ישראל היו אומרים אלה אלהינו ישראל, למה עם ישראל לא מחה בהם? בגלל שנכנס לו הספק כי הוא ראה שמשה רבינו מת. בעבור הרהור קטן נענשו ישראל ומתו אלפים מישראל עד שלולא עמד משה רבינו בפרץ והתפלל חס ושלום היתה נגזרת כליה על כל ישראל. כי חובת האמונה מגיעה עד שלא יפול שום ספק קל מן הקלים, להגיע למעלת האמונה השלמה אפשר רק ע"י התגלות השכינה במעמד הר סיני, שכיון שהם ראו בעיניהם גדולה הראיה יותר מכל האותות שיכולים להיות, וחובת האמונה ברורה, לא ניתנה רק לישראל שבאותו הדור, זה לא שרק אותו דור חייבים אמונה ברורה, כי הם היו נוכחים, אלא אף לבניהם אחריהם עד סוף הדורות. כמו שכתוב בפסוק "ואת בניהם ילמדון", אנחנו מחוייבים ללמד את הבנים, את הנכדים, את הנינים, כל הדורות הבאים - מה היה במעמד הר סיני, כיצד היה המעמד הזה, לעיני כמה, ולהוכיח את הדברים לבנים. כי כשנעתיק את הדבר לבנים שלנו, ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק, כאילו ראו אותו כל הדורות ברציפות, כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דברי הבל.

עד כאן זה קטע אחד שבו אנחנו מבינים את החובה לזכור "השמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך", ולא רק מה שראו, אלא גם מה היה במעמד, איזה אותות ואיזה ניסים ואיזה מופתים, ולמה היה המעמד - בשביל שתהיה לך יראת שמים שלא תחטא, זה שלב א'.

שלב ב': הרמב"ם גם כן, מאריך באיגרת תימן בגודל חיוב מצוה זו, והרמב"ן אומר, רק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור עצמך מאד מאד לזכור מאין באו אליך מצוות שלא תשכח מעמד הר סיני ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם, ופירש את הטעם: כי ה' עשה את המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים, ולכן תלמדון לדורות עולם, עד כאן לשון הרמב"ן. נראה ברור שבכלל מצוה זו לא לשכוח גם את המדרגה שהגענו אליה במעמד הר סיני כשאמרנו נעשה ונשמע, כשאמרנו "נעשה ונשמע". ונזהר שלא להפסיד מדרגה זו. לא נפסיד את המדרגה של נעשה ונשמע. וכשמקדימים נעשה לנשמע זה מראה על קבלה עילאית ודורשת התלמדות ועליה תמידית, כי ע"י זכירת מעמד הר סיני נוכל לשמור על המדרגה הזו, ונוכל לחפש דרכים להתעלות תמיד בלי להפסיד אותה בתהום הנשיה. למה? מה החשש? אתם יודעים, אדם יכול לעלות למדרגה גבוהה ביותר וליפול אח"כ למדרגה שזה יחשב כאילו הוא עובר עבירה. איפה למדנו את זה? בדברי הרמב"ן בפרשת נשוא. הוא מבאר מה סיבת קרבן חטאת שמביא נזיר, למה נזיר אחרי שהוא גומר את ימי הנזירות שלושים יום, הוא מביא קרבן חטאת. הטעם הוא, כי הוא עתה נזיר בקדושתו והוא עובד את ה' והיה ראוי לו שיזיר את עצמו לעולם, שימשיך להיות נזיר לעולם, ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוקיו. כמו שכתוב בפסוק בעמוס "ואקים מבניכם לי נביאים ומבחוריכם לנזירים" הכתוב השווה את הנזיר לנביא, כמו שכתוב "כל ימי  נזרו קדוש הוא לה'". כל ימי נזרו קדוש הוא קוראים לו, הוא כמו כהן גדול, והנה הוא צריך כפרה, למה? כי הוא שב להטמא בתאוות העולם, אדם שהגיע לדרגה של קדוש והוא מניח את המדרגה ויורד למטה וחוזר לטומאת העולם הזה, צריך להביא קרבן חטאת על זה. והנה אע"פ שהנזיר לא עשה שום עבירה, שהניח את הנזירות בתום זמן הקבלה, הרי הוא אמר שהוא נזיר לשלשים יום, בכל זאת עליו להביא קרבן לכפר על הפסקת הפרישות שהיה נוהג בה. אפילו שמעולם לא היה מחוייב לקבל עליו הנהגה זו. אם כן, קל וחומר אנחנו, אחרי שקיבלנו את התורה ועלינו למדרגה שנפסקה זוהמת הנחש ולא בתורת התנדבות עשינו את זה, אלא לקיים את התנאי שעשה הקב"ה עם מעשה בראשית, כי הקב"ה עשה תנאי מעשה בראשית, אם ישראל מקבלים את התורה אני מקיים את העולם, אבל אם ישראל לא יקבלו את התורה אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כמו שכתוב "יום השישי ויכולו השמים והארץ" יום השישי זה יום שישי בסיון, יום מתן תורה, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לא - ויכולו השמים והארץ - אני מכלה את העולם, מחזיר אותו לתוהו ובוהו.

ז"א ה' התנה תנאי, אנחנו לא עשינו טובה, העולם התקיים בזכות ישראל, אז אנחנו צריכים לפקוח עיניים, הרבה עיניים שלא ניפול מהמדרגה הרמה של קבלת התורה, כי אנחנו מחזיקים את העולם, "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" אז צריך לזכור גם את המדרגה שהיינו בשעת מעמד הר סיני, וכותב השל"ה הקדוש - שני לוחות הברית, שמחוייב אדם לזכור בכל יום ויום במעמד הר סיני ובמתן תורה. ויתעורר בליבו ויחשוב שבחר בנו השי"ת מכל האומות ועשה לנו ניסים ונפלאות וקרב אותנו להר סיני, כדי שתפסק זוהמת הנחש מאיתנו, ונתן לנו את תורתו שהיא חיי עד, ואיך יעלה על דעת האדם על דבר קטן לחזור לסורו, להתלבש בזוהמת הנחש חס ושלום.

אתם יודעים שבמעמד הר סיני עם ישראל הגיעו לדרגת אדם הראשון לפני החטא, ונפסקה זוהמת הנחש. אתם יודעים מה זה זוהמת הנחש? זו הזוהמה שגרמה שאנחנו מתים שוב פעם. מי גרם שאדם הראשון ימות? הנחש. בעטיו של נחש, מה זה עטיו? בעצתו של נחש. הוא נתן עצה לחוה, שהכשילה את אדם, ובאה מיתה לעולם, אם לא היה מכשיל אותם הנחש לא היו מתים. היו ממשיכים מגן עדן לעולם הבא. כשעם ישראל קיבלו את התורה חזרו לאותה דרגה ופסקה זוהמתו של הנחש, אבל כשעשו את העגל שבו עוד פעם, "אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון" אני אמרתי אם אתם כמו בני אלקים אתם חיים לנצח, בני עליון כולכם, אבל אחרי שעשיתם את העגל - אכן כאדם תמותון, אתם חוזרים בחזרה למות כמו אדם הראשון, זה מה שקרה במעמד הר סיני לאחריו כשעשו את העגל.

וכמו שאמרו חז"ל, כל המקבל עליו עול תורה, שימו לב, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. לא יאומן כי יסופר. אנשים רצים לעבודה, פרנסה כל הזמן הדאגה הראשונה, פרנסה עבודה עבודה, פרנסה פרנסה, כולם מוטרדים כלכלה פרנסה, בנקים אובר כל היום. כתוב במשנה "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ". לא שלטונים שולטים בו ולא עול דרך ארץ, לא צריך לטרוח הרבה בשביל הפרנסה. שהרי כל עצם המדרגה שלנו ממעמד הר סיני, מה היתה המדרגה שלנו? שקיבלנו את עול התורה עלינו והקדמנו נעשה לנשמע, וזה מחייב אותנו לחפש דרכים תמיד, איך להיטיב את מעשינו ולקיים מצוות ולהיות עמלים בתורה. והעיקר להתעלות תמיד ולהגיע לידי השגות יותר גבוהות, משום שקבלת התורה היתה קבלה למעלה מהיכולת וללא הגבלות. לקבל תורה זה לא פשוט, ועם ישראל קיבל את זה בלב אחד, אם כך הדברים נמצא שחל חיוב על כל אחד מאיתנו, בין קטן ובין גדול לקבל עליו עול תורה כפי כוחו, וזה בכלל זכירת מעמד הר סיני. ואין הכוונה דווקא לאלה שפורשים מעניני העולם, אלה שהם חרדים ועוסקים רק בתורה, אלא אפילו העוסקים בהם בעניני העולם, שהולכים לעבודה, מכל מקום במידה שיקבלו עליהם עול תורה, ככה ירד מעליהם עול של דרך ארץ.

יש לי בן שיחיה, כמה שנים הוא מתעקש רק עבודה, הוא רוצה רק עבודה נדל"ן נדל"ן נדל"ן, רוצה להיות נדלנצ'יק. אתם יודעים מה זה נדל"ן? - נכסי דלא ניידי, נכסים שלא זזים, נכסי דלא ניידי - לא זזים. אמרתי לו נדל"ן זה נכסי דלא ניידי, אבל האדם ניידי, האדם זז, אז האדם יזוז והנכסים ישארו, מה ישאר לך? כלום. אפילו אם יש לך בנינים, כל מנהטן שלך, זה לא נידיי זה ישאר, רק אם קעידה יפציץ, אבל האדם זז. אז מה אתה משקיע בדבר שאתה לא לוקח? תשקיע במה שאתה לוקח. אני לא יכול לשבת ללמוד, אני... ניסה עבודה, לא הצליח, ניסה עוד עבודה לא הצליח, ניסה את זה... בסוף החליט שהוא ילמד שעתיים תורה כל יום בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף. טוב, התחיל שלשה חדשים, תוך חודש רבותי אאודי קנה. תפרן תיכו, קנה אאודי. עברו שבועיים מצא עבודה - נהג של רב חשוב על BMA חדש, משכורת חבל על הזמן, כרטיס אשראי פתוח. עכשיו השאירו לו מרצדס חדשה, וזה רק משעתיים לימוד תורה. לפני שלשה ימים קיבל טלפון - אמרו לו אנחנו רוצים שתסע עם הרב שבועיים לשויץ אתה והמשפחה בפרסט לסט, שבועיים בלי כסף, כרטיס אשראי סע. אה, שעתיים תורה בתענית דיבור, י'חביבי. אם שעתיים ככה, ארבע מה? מטוס פרטי. והקב"ה כל יום מפתיע אותו  מחדש, זה לא יאומן כי יסופר. והוא מדביק אחרים בזה, מדביק אחרים, וזה עובד רבותי, זה עובד ובגדול, כי כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כמה שתקבל עוד תורה ככה יסירו ממך, כל המעביר עצמו מלימוד תורה מביאים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. עוד יותר, כל המסיר עצמו מדברי תורה מביאים עליו. והנה, בזה שאדם עושה תורתו קבע והמלאכה שלו עראי, המלאכה זמנית, התורה קבועה, תכנס ברכה במעשי ידיהם, ויצליחו במעט השתדלות ובלי להסיח דעת מעבודת ה'. ותשמעו את דברי הרמב"ם הקדושים, סוף הלכות שמיטה ויובל וז"ל: ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעבוד לפני ה' לשרתו ולעבדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשה אותו האלקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזיכה לכהנים וללווים. הרי דוד המלך ע"ה אומר, ה' מנת כוסי וחלקי, ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי, פירש הרדב"ז שהקב"ה יזכה לו, למי שעושה כן להרויח בעולם דבר המספיק לו. והדבר הזה מוכרח, שזה מדובר אפילו באלה שעוסקים בעניני העולם הזה ועובדים, ממה שמביא הרמב"ן ראיה מדוד המלך, שכל חייו היה עסוק במלחמותיו ומנעוריו עמל עבור מחייתו, בהיותו רועה צאן. ולמרות כל השתדלויותיו לא נמשך דוד יותר מידי אחרי עניניו אלא היה קבוע בעיקר בתורה ובעבודת ה', ולכן הצליח בכל אשר פנה. "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי". מלך מנצח במלחמות, שולט בכיפת העולם, יכול ליהנות מכבוד, ממה לא? אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי. שמעתם? לא בארמונות, ולא במרחצאות, בבית ה', בבית המדרש. אמנם חיבה יתרה נודעת לשבט לוי שהם נועדו להיות משרתי ה', והם נועדו להורות את דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, ומהם ניטל לגמרי עול דרך ארץ לכן כל ישראל חייבים לפרנס אותם ולתת להם מעשרות, אבל כל אדם מישראל שחשקה נפשו בתורה יכול להגיע למדרגה הזו, וה' יתן לו כל סיפוקו שהוא צריך בעולם הזה. אז איזה מדרגה של קבלת תורה שנקבל על עצמנו שישתייך אליה האדם, הצד השווה בכולם זה שעליו לפרוק מעצמו את עול חשבונות הרבים, כי אנחנו עושים כל מיני חשבונות, מה יהיה? איך נגמור את החודש, מה יהיה זה, תראה יש חובות, יש ככה יש משכנתא יש פה יש כל הזמן חובות וחשבונות, חשבונות וחובות. גמ"חים - גז מים חשמל טלפון פלאפון זה פח פי כל היום, כל היום חשבונות. צריך לרדת מזה קצת ולהיות ישר ולעבוד את ה' כפי כוחו להתאמץ לבטל לכל הפחות קצת מהחשבונות הרבים הסובבים אותנו שעלולים להשקיע אותנו בזרם העולם שמוליך שולל ללא מעצור, כי כל היום אנחנו אוספים אוספים אוספים אוספים אוספים עד שיום אחד נאספים. אז חבל כל החיים לאסוף ולהניח את זה גם לאחרים, והאדם כל חייו עמל רק בשביל הפה, רק בשביל לאכול, עד שזה מוריד את האדם מטה מטה להצליח בזה מוכרחים התבוננות רבה. לערוך חשבונות אמיתיים, להזכר תמיד באותו  מעמד שבו קיבלנו על עצמנו לכל הדורות את עול תורתנו הקדושה.

אז הנה זכינו היום ללמוד שיעור בקבלת התורה ונראה אם תזכרו את זה מחר, מכל מקום אני את שלי עשיתי, והחזרתי אתכם כמה דקות לתוך מעמד הר סיני בהתבוננות בחובות המוטלות עלינו. עכשיו מה שנשאר זה שאנחנו  צריכים לקבל עול מלכות שמים.

אבל אני לא רק אומר, אני גם עושה ומשתדל לבצע וגם לעזור לאחרים לעשות ולבצע. לכן בנוסף לדרשות שאני נותן כמעט כל ערב ברחבי הארץ והעולם, דאגתי עכשיו שיהיה שיעורים גם בגמרא באתר שופר. נט כל יום חמישי בשעה שמונה וחצי לערך מתחיל שיעור גמרא. מה זה שיעור גמרא? לדוגמא שואלים שאלה, היה תוכי שברח מבעליו ונחת בבית מסויים, בעלת הבית פחדה מהתוכי הגדול, אע"פ שהיה יפה מאד, והזעיקה את השכן שיבוא לחלץ אותה מן הדאגה. השכן ירד בבהילות, ראה את התוכי הגדול על המזנון, טיפס למעלה, תפס אותו בידו, ונדהם מיפיו וערכו הרב. חמד אותו לעצמו ולקח אותו לביתו. בעלה של האשה חזר הביתה, והיא מספרת לו את הסיפור, אז הוא אמר לה השתגעת, מה נתת לו את זה אם זה כזה תוכי. חצרו של אדם קונה לו, אם התוכי נחת פה זה שלי, מה את מחלקת תוכי. היא אומרת פחדתי ממנו. טוב, עולה בריצה למעלה אומר לו תביא לי את התוכי. אומר לו תשכח מזה, זה שלי, אשתך הפקירה אותו, היא אמרה לי לקחת. יש פה הפקר, החליטו טוב, מחר נלך לרב נשאל שאלה. בינתיים אשתו של השכן מלמעלה מגיעה הביתה עם עיתון. הוא פותח את העיתון רואה מודעה שכתוב שמה, מי שמצא תוכי נדיר יצלצל לטלפון כך וכך ויקבל 3500 דולר. הוא מרים טלפון שלום אדוני, מצאתי את התוכי, יש לך סימנים? אומר לו כן. על רגלו הימנית יש טבעת מוכספת, אמר לו כן, אמר לו אם כן התוכי שלך נמצא אצלי תבוא תקח. אמר לו טוב, אני נמצא רחוק בצפון, אני אגיע אליך בערב. בצהריים נוקשים בדלת, פותח את הדלת, עומדת אשה. שלום, שמעתי שמצאתם תוכי, אז הוא אומר לה נכון, מצאנו תוכי אבל גם מצאנו את הבעלים שלו. היא אומרת לו, אני הבעלים שלו. פתאום התוכי שמע אותה והוא צועק רותי רותי רותי, הגברת מוציאה תעודת זהות ואומרת לו מה כתוב, רותי שלום לקחה את התוכי והלכה. של מי התוכי? שאלה יפה, הא? של מי התוכי? התוכי ברח מאצלהם, נכנס לחצר של בן אדם, הגברת הפקירה אותו, ההוא לקח אותו, זאת באה לקחה את התוכי, אחד בדרך לקחת את התוכי, מה הולך פה, של מי התוכי? צריך ללמוד גמרא בשביל זה. זה לא מנחשים, זה לא בלש. אז מה? אז מה? מהצפון נתן סימן, אז מה? אז מה? אבל אם ברח לך הבעל חי מי אמר שהוא עדיין שלך? צריך ללמוד גמרא בשביל זה. צריך ללמוד גמרא. זה לא פשוט. צריך ללמוד. אז במשך שעה-שעה וחצי יש שיעור, צופים בו, יש דפים שאתם יכולים להוריד מקודם מודפסים ב-PDF ואז אתם לומדים, בסוף אומרים לכם את המסקנה אתם נדהמים. זה דוגמא, כן, כל שבוע יש שאלה אחרת מדהימה, עשרות אלפים משתתפים בשיעור הזה כל יום חמישי. זה דבר אחד חדש שעשינו, אתם ודאי רואים זה הרב ששאל את השאלה והתלמידים שמה מתווכחים וכו'.

עכשיו אני רוצה לומר לכם דבר נוסף. אנחנו החלטנו להרבות תורה בישראל ולכן החלטנו שאנחנו  נותנים הזדמנות ל-12 אלף יהודים זוכים ללמוד תורה בחברותא עם רב או אברך חשוב כמו אלה שראיתם בחינם. בכל מקום ומקום בארץ. ז"א אם אתם נתיינתים מעונינים ללמוד תורה שעה בשבוע, שעתיים, כמה שאתם רוצים ללמוד, יש אברכים ורבנים שמוכנים ללמוד אתכם בחינם. מה אתם צריכים רק לעשות? להרים את האצבע, ואז אני נותן לכם פה מגנט, אתם יודעים מה זה מגנט? זה שמים את זה על המקרר ומתמגנטים לתורה. כתוב פה אל תשאר לבד התחבר לתורה. יהודי יקר, מפעלי ללמוד וללמד טלפון: 050-416-60-70. מי רוצה מגנט להתמגנט? רק שניים? תרימו את היד, מצלמים אתכם, מעמד הר סיני. שכחתם מה למדנו? בבקשה בא תחלק להם. זה מה שהביאו? צריך יותר, קדימה תן להם, לא לבזבז רק רציניים, לתת רק לרציניים.

עכשיו, זה ענין התורה הקדושה, אבל התורה גם מצוה אותנו לעשות תשובה. יש מצוה "ושבת עד ה' אלקיך" ובפרט בתקופה הזאת שאנחנו צפויים למלחמה בצפון עם האיראנים סורים וחיזבאללה, ולכן אנחנו צריכים להתכונן ואין לנו עם מה להתגונן. רק תורה וגמ"ח, רק תשובה ומצוות יכולים להציל אותנו. שום דבר אחר, כי טילי החץ הישראלים הכזיבו בארה"ב והם לא יכולים למנוע מסאג'יל שתיים להגיע מאיראן. אז זה לא כל כך פשוט, וברגע שיותקף הכור האיראני, אז הם ישלחו לפה עשרות אלפי טילים מהגזרה הלבנונית וגם הסורית וגם האיראנית. ואז מה נעשה? ואז מה נעשה? ואז מה נעשה??? אז צריך לעשות כמו שאתם רואים למעלה מיליון בעלי תשובה. צריכים לעשות מיליון בעלי תשובה תוך שנה. אני התחלתי כבר קצת מזמן, ועוד מעט השנה צריכה להגמר וצריכים לסיים את המיליון. ב"ה יש התעוררות גדולה בכל העולם, כמאה אלף איש רואים אותי עכשיו בשידור ישיר, אתם יודעים? אתם רוצים לראות את עצמכם? הנה תראו תחייכו תגידו היי ביי לכל העולם, תעשו כן כן, כן שיראו אתכם, כן, היי היי שלום ביי ביי, כן, כל העולם רואה אתכם עכשיו, כל העולם. אתם מאמינים שמכל העולם רואים אתכם או לא? לא מאמינים. אז אני, יהודים יקרים, אעשה לכם עכשיו נסיון, שימו לב, אני נותן לכל העולם עכשיו מספר טלפון, מי ששומע אותי מכל העולם אבל רק מהעולם, לא מישראל, מי ששומע אותי מהעולם ורוצה לעלות לארץ ישראל ולקבל ברכה עכשיו, קצר, רק ברכה לעליה לארץ, שירים טלפון למספר: 052-808-1997, כל הקודם זוכה. אני מקבל רק חמש שיחות, תזדרזו, תראו איזה מבול עכשיו. תביא את הפלאפון קדימה, עכשיו בואו תראו מה קורה בעולם, אתם חושבים שאתם בנתניה יושבים לבד הא?

בינתיים אני רוצה לבשר לכם עוד כמה בשורות חשובות שיעזרו לכם להביא את הגאולה לעם ישראל ולהציל את היהודים ממה שעתיד להיות, כי אנחנו צריכים הגנה והגנה הרמטית עד כמה שאפשר, ואין מטריה שיכולה להגן עלינו יותר מתורתו ומצוותיו של ה', שעל זה אומר ה' "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" תנו לי לטפל באויבים, אתם תעשו את שלכם ואני אעשה את שלי. "אם בחוקותי תלכו אז ושכבתם ואין מחריד" אל תפחדו, אבל תעשו את מה שאני מבקש. אם תעשו אתם תראו שאני אטפל בהם ואסדר את הכל שהם בעצמם יכו את עצמם. כמו שכתוב "תבוא חרבם בליבם וקשתותם תשברנה". לצורך זה אנחנו עשינו רבותי, שני דברים חדשים, ובעז"ה יתברך הדברים האלה יעשו מהפכה בעם ישראל וכבר הם עושים. יש לך כאלה פה? אז אני אגיד לכם, רק רגע יש פה משויץ מישהו.

 

הרב: הלו?

ש. שלום כבוד הרב, מה שלומך?

הרב: ב"ה כמו תמיד. רק רגע, מי זה משויץ?

ש. יפת שעיבי

הרב: מהאיים הקריביים

ש. יפת שעיבי מבאזל

הרב: אה, יוסף שעירי, מה נשמע?

ש. ב"ה

הרב: כמה אנציקלופדיות אתה תורם?

ש. לא אני רק התקשרתי אליך להגיד לך שלום, זה הכל.

הרב: אתה עולה לארץ או לא?

ש. אני מת לבוא

הרב: אל תמות, אם תמות יביאו אותך בלאו הכי.

ש. הרב תברך שאני אבוא

הרב: ה' יברך אותך שתזכה לעלות לארץ ותפסיק להפריע לי בטלפון.

ש. אוקי.

הרב: איזה צחוק בריא. ביי ביי.

ש. ביי ביי.

הרב: רגע רגע רגע, רגע עוד שיחה, זה נכנס מהר עכשיו, שימו לב.

 

הרב: הלו?

ש. שלום

הרב: שלום מהיכן את?

ש. מה שלומך כבוד הרב

הרב: נפלא, מאיפה את?

ש. אני בעקרון עכשיו חזרתי ממיאמי ובעלי עלה למטוס גם,

הרב: אז את בבת ים? איפה את נמצאת עכשיו?

ש. עכשיו ברגע זה בירושלים, אבל חזרתי לפני חדש ועכשיו בעלי על המטוס.

הרב: בסדר, מה השם שלו?

ש. הכל בשבילך כבוד הרב

הרב: תהיי בריאה, מה השם שלו?

ש. שמואל בן רותי

הרב: שמואל בן רותי יזכה לעלות לארצנו הקדושה ולהגיע לשלום.

ש. אמן

הרב: תגידי לי מה את אומרת על הציבור בנתניה?

ש. הם צריכים קצת יותר להתעורר, נראה לי.

הרב: שמעתם מה היא אומרת, תשמעו תשמעו. תשמעו מה היא אומרת. מה את אומרת?

ש. להתעורר, להתעורר

הרב: הם צריכים יותר להתעורר, מה את מתכוונת במחיאות כפיים או בתשובה?

ש. ראיתי שהודעת להם בלימוד תורה, ולפי דעתי צריכים למחות על זה

הרב: אה, הרימו רק שתיים שלש בהתחלה אח"כ  נהיו עשרים, אבל כן, יש בעיה בנתניה, יש להם חוף הים ויש להם סוסים עם עגלות, ויש להם בתי מלון, את מבינה מה הבעיה?

ש. בשביל זה גרים בירושלים.

הרב: או, אשרייך, אשרייך, ממיאמי לירושלים. שיהיה לכם בהצלחה, כל טוב.

ש. תודה רבה

הרב: תהיי בריאה.

רגע, עוד שיחה, עוד שיחה, רק רגע, עוד שיחה

 

ש. הלו שלום, רציתי בבקשה לדבר עם הרב אמנון יצחק

הרב: מדבר, מאיפה אתה מדבר?

ש. כבוד הרב, קוראים לי יוסף כהן ואני מדבר מטבריה

הרב: מה קרה לכם? אני אצא לחו"ל בשביל לשוחח אתכם.

ש. כן. כבוד הרב

הרב: אתה רוצה לעלות לארץ?

ש. כבוד הרב, אני ר ציתי לבקש ברכה מאד מאד חשובה לדוד שלי, הוא בן אדם

הרב: מה השם? מה השם?

ש. קוראים לו יוסף מזרחי בן ברוריה

הרב: יזכה לרפו"ש מהרה.

אמן.

תגיד לו אבל שיעשה תשובה מהרה. בסדר?

ש. תודה, יש לי עוד בקשה בשבילך כבוד הרב

הרב: מחר, מחר, ביי.

כן, יש עוד אחד. רק רגע, הלו?

 

ש. כן. שלום כבוד הרב

הרב: את מהארץ?

ש. לא, אני מפריז.

הרב: פריז.

ש. יו

הרב: מגדל אייפל, יווי ווי

ש. אני נתנייתית, עכשיו אני צופה בכם,

הרב: אני נתניתית היא אומרת, ועכשיו אני צופה בכם. כן, איפה את גרה בנתניה?

ש. אני נתנייתית לשעבר, כבר 17 שנה אני בפריז

הרב: איפה גרת? באיזה רחוב?

ש. ההורים שלי גרים ברחוב הולנד

הרב: הולנד בנתניה, הולנד? מה קרה פה? כן,

ש. כבר 17 שנה אני בפריז,

הרב: והחלטתם לחזור לארץ עכשיו?

ש. ואני מאד מאד מקוה, אני מאד רוצה לחזור לארץ

הרב: לנתניה?

ש. לא, לירושלים

הרב: לירושלים, י'חביבי, יחביבי. יפה מאד, ה' יזכה אותך ומשפחתך לעלות לארץ הקודש בנקל מהרה לירושלים קרתא דשופריא.

ש. אמן. אמן, אמן, כבוד הרב, בקשה בבקשה, עם כל הקהל שמסביבך, אם אפשר בבקשה לברך את יעלה רוחמה בת שמחה,

הרב: יעל רוחמה בת שמחה רפו"ש מהרה

אמן.

הרב: ביי ביי.

איך זה עובד, יפה אה? אתם חושבים אתם יושבים לבד, רק רגע, עוד שיחה.

 

הרב: הלו?

ש. שלום

הרב: שלום.

ש. מדברת מגבעתיים

הרב: מאיפה אתם?

ש. מגבעתיים

הרב: מה זה? תצלצלו ביום ראשון, ביי ביי.

 

הרב: הלו? הלו? סגרתי בטעות, תחליפו פלאפון זה חרתה זה. הלו?

ש. שלום כבוד הרב

הרב: מאיפה את?

ש. ברוקלין ניו יורק

הרב: או, ברוקלין. איך אתם מרגישים שם, בסדר?

ש. ב"ה. לאור כל המצב אבל אנחנו עדיין בסדר ב"ה

הרב: אתם עולים אבל מהר, כן?

ש. אנחנו מאד רוצים, אנחנו עכשיו שמנו את הפתקים למכירה ומקוים להגיע במהרה.

הרב: מהר לבוא, כי מוכרים כליות שמה. ה' יזכה אתכם לעלות לארץ הקודש מהרה בהצלחה ובנקל ושתצליחו למכור את העסקים ברווח נאות.

ש. אמן.  כבוד הרב אפשר בבקשה ברכה לזרע של קיימא

הרב: כן, תזכו לזרע חי וקיים מהרה.

אמן.

הרב: מה את אומרת על הנתניתים?

ש. שיזכו לכל המצוות אמן.

הרב: חזק וברוך, אין כמו עם ישראל תהיי בריאה, ביי ביי. רגע, יש עוד אחד.

 

הרב: הלו? הלו?

ש. כבוד הרב

הרב: כן מי זה?

ש. מדברים מרומניה כבוד הרב

הרב: רונמיה. יחביבי, לרוודרה, לרוודרה.

ש. שומעים אותך כמו בניו יורק

הרב: שומעים אותי כמו בניו יורק,

ש. אנחנו רואים אותך כל יום אנחנו בשידורים איתך.

הרב: אה, כל יום אתם שומעים בשידור ישיר?

ש. כל יום בשידור ישיר כבוד הרב

הרב: לא, נראה לי שהשידור עובר דרך טייואן ויגיע לאירופה עד שהוא מגיע לרומניה, איזה סיבוב.

ש. הוא מגיע בשידור ישיר

הרב: נכון, איך זה לראות את עם ישראל שיושב בארץ מקשיבים לדברי תורה אולם מפוצץ בנתניה, מה אתה אומר על זה?

ש. ב"ה ב"ה ב"ה

הרב: אתם עולים לארץ?

ש. ב"ה כבוד הרב, הכל ב"ה. בעז"ה.

הרב: שתצליחו בעז"ה לעלות מהרה. י'חביבי איזה סיבובים.

 

הרב: הלו? רגע, הלו?

ש. הלו שלום

הרב: שלום מאיפה אתה?

ש. מבלגיה מתקשר ומגיע מבלגיה.

הרב: בלגיה, אשריכם, אשריכם ישראל. תכבה את הסאונד אצלך באינטרנט, תוריד את הסאונד באינטרנט.

ש. אוקי,

הרב: עוד עוד תוריד.

ש. הורדתי

הרב: עוד טיפה, עוד טיפה, לא צריך לשמוע אותי, תשמע אותי באוזן.

ש. אוקי

הרב: או, עכשיו תדבר

ש. אני חזרתי בתשובה בזכות תקיעת שופר בקלטת שופר

הרב: יפה מאד, יפה מאד

ש. כן, ואני רוצה ברכה לאותו ארגון שמחזיר אותי בתשובה, ואני רוצה להגיע לארץ, הרב דב קוק פסק לי להשאר בגלל שאנחנו מחזירים בתשובה, השאלה אני רוצה ברכה שאם יהיה יתחיל איזה בלגן שיהיה בהיכון כבר על הכיוון להגיע לארץ. אז אני רוצה ברכה שאני אגיע בנקל לארץ.

הרב: קח כרטיסים פתוחים קודם כל, ובעז"ה תגיע לשלום עם כל הקהילה שם אמן.

אמן.

הרב: תגיד לי כמה בבלגיה צופים בנו, אתה יודע?

ש. בארגון שלנו ב"ה בארגון צופים עשרות אנשים שמגיעים פה כל ערב ורציתי לדעת אם אתה מתיר לי לפרסם בכל העיר שהגיע הזמן לעלות לארץ?

הרב: כן, כן, מצוה ולהפנות אותם לשופר. נט שיראו את זה במו עיניהם.

ש. בעז"ה. אם אפשר ברכה שאני אגיע לארץ בנקל?

הרב: כן, מה שמך ושם האמא?

ש. יוסף בן חיה

הרב: תזכה להגיע לארצנו הקדושה במהירות בנקל ולהשתכן במקום קדוש אמן.

אמן

הרב: אני כבר פה ביי.

 

הרב: הלו? הלו?

ש. זה משה משה

הרב: משה משה, האו אר יו משה?

ש. היי ביי, האו אר יו?

הרב: וור אר יו?

ש. אמסטרדם

הרב: אמסטרדם י'חביבי. מה קורה משה, אתם עולים?

ש. עולים, עולים עוד חצי שנה מתכוונים לעלות

הרב: יותר מהר מתוק, יותר מהר, ה' יזכה אתכם לעלות מהרה לארצנו הקדושה בבריאות שלמה ואיתנה ולא להשאיר מאחריכם סרך של רכוש או דבר מה.

ש. בעז"ה תודה.

הרב: בהצלחה מותק, ביי ביי.

ש. אני רוצה רפו"ש, הלו הרב,

הרב: בטח הלו, ה' ישלח לך רפואה שלמה

ש. לא שמחה, לשמחה

הרב: אה שמחה בת?

ש. שמחה בן סלדו

הרב: ה' יזכה אותו לרפו"ש מהרה.

אמן.

הרב: משה, הלו ביי.

 

אפשר להשאר ככה שבוע. הלו? כן.

ש. צהריים טובים

הרב: איזה צהריים איפה את? את באמריקה, לא?

ש. אני באמריקה מסן פרנסיסקו

הרב: סאן פרנסיסקו, איף יו גויינג טו סאן פרנסיסקו

ש. בהכרה?

הרב: בינתיים

ש. אני רוצה ברכה שנזכה לעלות לארץ

הרב: ה' יזכה אותך וכל משפחתך לשוב לארצנו הקדושה מהרה בנקל ובמהירות

אמן

ש. כן תודה, וזיווגים לילדים שלי

הרב: וזיווגים לכל הילדים בארצנו הקדושה

ש. אמן אמן, תודה תהיה בריא אריכות ימים שתהיה לך, אנחנו מתחזקים בזכותך, הרב.

הרב: אמן אמן, כמה יהודים בסן פרנסיסקו מסתכלים על שופר. נט

ש. אנחנו  מחוברים אליך באינפוזיה

הרב: יווי ווי, אבל כמה? כמה? כמה?

ש. הרבה הרבה

הרב: הרבה? ב"ה, יאלה טיסה נעימה

ש. הרבה הרבה אוהבים אותך פה, מאד אוהבים אותך

הרב: למה אתם לא מזמינים אותי, לא יפה. למה אתם לא מזמינים אותי

ש. אם נזמין אותך תבוא?

הרב: בטח אני אבוא

ש. אוקי, בעז"ה, תן איזה ברכה שנצליח להרים את זה

הרב: תצליחו ובגדול

ש. אמן אמן, אנחנו אוהבים אותך הרב, אוהבים אותך, תהיה בריא

הרב: תודה ביי ביי

רגע, יש פה התקפה מכיוון אחר

 

הרב: הלו?

ש. פה מדבר חיים פרידמן

הרב: חיים פרידמן מאיפה?

ש. ממונסי

הרב: ממונסי, האו אר יו?

ש. ב"ה

הרב: חיים פרידמן חרדי, נכון?

ש. כן.

הרב: כן, אתה עולה לארץ?

ש. אם אני עולה לארץ? הייתי רוצה לעלות

הרב: אז קודם כל שה' יזכה אותך לעלות לארצנו הקדושה מהרה ובנקל

ש. אונליין, רציתי לבקש ברכה...

הרב: מה השם שלו?

ש. נחמן מרדכי בן גיטל

הרב: יזכה לרפו"ש מהרה

ש. לא ברור

הרב: יזכה למה?

ש. ה' יציל אותו ממאסרו מהרה

אמן

ש. לא ברור

הרב: ואשתו בעז"ה אמן

 

הרב: הלו?

ש. זה דוד ניסן

הרב: מאיפה?

ש. ונצואלה

הרב: ונצואלה, היום רבותי זה שיעור בגיאוגרפיה. כן, מה שמך?

ש. דוד ניסן,

הרב: דוד ניסן?

ש. לא ברור

הרב: ה' יזכה אותך לעליה מהירה בנקל ולהשתכן בארץ הקודש תמיד אמן

ש. אמן

הרב: טנק יו, ביי ביי.

רגע עוד אחד אחרון חבר'ה, נראה מאיפה זה?

 

הרב: הלו? מאיפה אתה?

ש. אוקלנד קליפורניה

הרב: אוקלנד קליפורניה, שלום וערב טוב

ש. שלום כבוד הרב, יש לי איזה סיפור קטן בשבילך אולי בשביל שאני אוכל לסגור איתך איזה שהוא מעגל קטן.

הרב: בבקשה

ש. אני לפני שלש שנים זיכה אותי בורא עולם לראות את הקלטת שלך ומאז אני פשוט אתה איתי בכל מקום, בבקר בערב בלילה, איפה שאני הולך אתה נמצא איתי ויישר כח על כל ההתחזקות שלי, ואני באמת התחלנו לשמור שבת וטהרת המשפחה, והתחזקנו בתורה ובלימוד ובתפילות, וב"ה זקן ובעז"ה שנעלה גם לארץ ישראל.

הרב: עכשיו הבנתי למה יש לי סיבובי ראש בתקופה האחרונה, כי אתה מסתובב איתי הרבה.

ש. אתה איתי בכל מקום, איפה שאני הולך אתה נמצא איתי.

הרב: כמה שמה באוקלנד מסתכלים על שופר. נט

ש. המון המון אנשים, אני הפניתי לאתר שלך להמון המון אנשים, והמון אנשים מסתכל עליך מפה.

הרב: תשלחו לינקים לינקים אימילים כל הזמן, אס אם אסים לחבר את כל היהודים ביחד.

ש. בעז"ה, בעז"ה, רציתי בקשה אליך כבוד הרב, אתה יודע, כמו ששואלים אותך שאלות כל הזמן לגבי אחד שאנשים שחוזרים בתשובה ופתאום נהיה להם חסימה כזאת והכל נעצר, ופשוט הכל מתייבש, ואני מאז אני פשוט מדבר יבש, כלום,

הרב: אני אתמול בהרצאה בדימונה הסברתי

ש. ולתת לי ברכה שיפתח לי החסימה הזאת

הרב: קודם כל תראה את ההרצאה שלי אתמול בדימונה שהסברתי בדיוק את הדברים למה לפעמים יש חסימה אחרי שמתחילים. ואני מברך אותך שתזכה להתחזק בתורה וירא"ש ותעלה מעלה מעלה ותגיע לארץ הקודש מהרה אמן.

ש. תודה רבה כבוד הרב, יישר כח על כל החזרה בתשובה שאתה עוזר לכל עם ישראל.

הרב: תודה מותק, תודה

ש. ותודה רבה לכל הקהל הקדוש בנתניה, ותמסור לכולם ד"ש חם חם חם

הרב: תהיה בריא, תהיה בריא

ש. תודה רבה.

 

הרב: אתם רואים מה מארגן ההרצאה זכה, זה ממשיך אני לא יכול לענות לכולם, יש עוד ימים שיש הרצאות, תעמדו בתור.

ובכן יהודים יקרים, מאה אלף איש לפחות בערב צופים! אתם מבינים מה מדברים איתכם? ויש שידור חוזר מחר אז תראו את עצמכם מחר גם, וכולם יראו אתכם מכאן ולעולם. עכשיו אני עושה אתכם משהו, ונראה איך יראו אתכם בעולם אחרי זה. שימו לב.

דאגתי שתוכלו להחזיר בתשובה כי אנחנו זקוקים מאד לתשובה של ישראל כמו שכתוב אם ישראל עושים תשובה מיד הם נגאלים, ואם אין עושים תשובה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן - אחמדניג'ד. אז אנחנו צריכים לחזור בתשובה מהרה, ולכן, מה עשיתי? הקב"ה סייע לי ובעולם עובדים בשבילנו שעות נוספות, הסינים בפרט, אז אתם ר ואים פה על היד שלי יש רצועה שנקראת שחרורון. לעבריינים שמים ביד אזיקון, או ברגל, לצדיקים שמים שחרורון. מה זה שחרורון? אתם רואים - זה התקן USB שנכנס בתוך מחשב 8 ג'יגה, בפנים יש סרטים שלי, הרצאות ושירים, כמו ששמעתם בהתחלה, אתה מכניס למחשב, וצופים בסרטים והכל. נתקלת בחילוני לא יודע כלום מחייו, לא מבין שום דבר, אומר לו בא נתחבר, טוז מחבר בפנים, יושבים ורואים ואתה יכול להחזיר אותו בנקל בתשובה. הוא לא יכול לשבת - תן לו את זה מתנה. קח מותק מתנה, מי לא רוצה להשתמש עם 8 ג'יגה בחינם? יש בפנים שלוש תיקיות, הוא פותח אותם ושמה הוא נלכד. אז זה העצה המהירה שכל אדם יוכל להחזיק את זה על ידו, ישאלו אותו מה זה? מה זה על היד שלך? וככה אפשר להביא את הבן אדם אלינו בחזרה.

דבר נוסף, זה הדבר המדהים הזה. זה המצאת המאה, קוראים לזה אינציקלופדיה אינטראקטיבית. זה אנציקלופדיה מדברת. כל מה שאמרתי בהרצאות בשלושים שנה האחרונות מרוכז ב-240 שעות בפנים, אתה שואל אותי שאלה, יש תוכנת חיפוש, שואל שאלה בכל נושא טוז לוחץ אני עונה. ישר עונה לך תשובה, מה אתה רוצה לדעת? תחיית המתים - טוז אני עונה. חיים לאחר המוות, טוז, גלגולי נשמות טוז, נבואות שהתקיימו טוז, מה אתה רוצה לדעת? השואה למה היתה טוז, הכל הולך בטוז. אני אראה לכם עכשיו שלש דוגמאות של תשובות ותגידו לי אם זה משביע את רצונכם. אם בא לנתניה בן אדם שאומר שהוא בא מהקופים, הוא מוכן לחזור בתשובה אבל הוא חושב שהוא בא מהקופים, תשכנע אותי שאני לא קוף אני  מוכן לחזור בתשובה. מה עונים לו? טוז.

כן רבותי, זה כל תשובה חמש אגורות. כל תשובה חמש אגורות, בתוך האינציקלופדיה הזאת יש 1727 תשובות כאלה בכל הנושאים שרק אפשר להעלות על הדעת. זה היה צריך לעלות אלף דולר, אבל עשינו מבצע לעילוי נשמת המנוח מורי ורבי הרב הגאון הרב יהודה שפירא זצ"ל מנוחתו עדן, ועשינו את זה תמורת תרומה של מאה שקלים בלבד, מי שתורם מקבל את זה חינם. מי שרוצה לזכות ולזכות את הרבים ולהחזיר יהודים בתשובה, ישלוף מאה שקל מהכיס, הכמות קטנה ומוגבלת, לקחת את האינציקלופדיה וממחר רצוף רבותי לשבת עם החבר'ה ולהחזיר אותם בתשובה. כל שאלה תשובה. קדימה. תן להם מוזיקה.

 

מי רוצה לשאול שאלה שירים את היד. יש לנו שאלה בשורה ראשונה, נא לתת לו את המיקרופון, אנחנו ממשיכים. בבקשה

ש. טוז טוז

הרב: או, או, אתה יודע איך להשתמש אני רואה

ש. לא, אני בודק אם השאלות באמת יניבו לי תשובות. יש לי רק שתי שאלות, שאלה אחת קודם כל שמסקרנת אותי זה בדניאל הנביא, בטח למדת עליו, רציתי לדעת עד איזה גיל הוא חי, אם יש לך את זה למה שאלתי אנשים ולא הצליחו. ושאלה יותר קצת מורכבת זה בתחיית המתים, שמה קורה שיש גלגול נשמות, בן אדם עולה יורד עולה יורד ואז יש לנו אותו בן אדם נשמה אחת שלשה קברים, מה קורה בתחיית המתים, האם שלשה קברים יפתחו כמו שנכתב, ומתוך נשמה אחת היא תתפצל לשלש, או שאחד כן אחד לא תלוי לפי המעשים שלהם, ומה קורה אחרי שיהיה תחיית המתים, האם יתרבו האנשים ולא יהיה פיצוץ אוכלוסין, אם אפשר בכלל להתרבות או שהכדור הארץ יתפח כמו בצק בשמרים או משהו דומה? תודה.

הרב: כן, אז בתחיית המתים יקום הבן אדם שתיקן את עצמו בגלגול האחרון. יקומו רק הצדיקים, ולכן יהיה מספיק מקום, ודבר נוסף, גם אם היו קמים כולם לא היתה בעיה כי היום כולם בשכיבה ובעמידה יהיה יותר מקום. לגבי דניאל כמה הוא חי אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל לא יודע, מוחזק אצלי משהו שבעים, אני לא יודע להגיד לך בדיוק את המקור, אבל נדמה לי שפעם ראיתי דבר כזה.

ש. תראה, אם הוא התנבא בגיל 24 וזכה להיות בבית המקדש הראשון והשני ויש לנו שבעים שנה במפסעה והוא חי מנבוכדנצר ועד אחשורוש ואפילו שרת את המלכה אסתר אני מעריך שהוא מעל 96 אבל לא משנה.

הרב: יכול להיות אבל אני

ש. ומה קורה, אפשר להתרבות אחרי תחיית המתים?

הרב: ודאי, הצעיר יהיה לאלף, יתרבו ויולידו, אשה תוליד בכל יום, ולא רק שתוליד בכל יום אלא יולידו בכמויות.

ש. או, או, איך כדור הארץ יסתדר עם הפיצוץ אוכלוסין?

הרב: יש לך בעיה, אפילו ארץ ישראל כתוב שהיא כמו צבי שנמתחת

ש. כמו בלון שיתפוצץ בסוף

הרב: מה אתה דואג? כל ימות משיח זה רק אלף שנה

ש. נסתרות הן דרכי האלוהים

הרב: כן, לך  נסתרות לנו הן כתובות, ובעז"ה אל תדאג לאוכלוסיה, יש מי שידאג - בורא עולם יש לו מיליארדי מיליארדי  מיליארדי נמלים, אתה שומע?

ש. שומע

הרב: בנתניה רק

ש. מיליארדי פתרונות.

 

שאלה הבאה. אני רוצה אבל אנשים ששואלים רק שאלות, לא ברכות, שאלות, ברכות בסוף. שאלות. יש לך שאלה שמה? תן לו לבחור שמה.

ש. הרב, יש לי חבר שהצלחתי לחזק אותו קצת, ולפעמים הוא שומר שבת ובא איתי לשיעורים בערב שבת, וההורים שלו לא אוהבים אותו וחושבים שזה ממש הורס לו את החיים וזה והוא לא יודע מה לעשות.

הרב: כן, אם היית לוקח אותו לאיזה פאב או לאיזה מועדון, מה הם היו אומרים?

ש. שזה עדיף אולי

הרב: שזה עדיף, אז אני אומר לך שזה עדיף מה שאתה עושה ואל תדאג, אתה מקיים מצוה גדולה מאד והוא לא עובר עבירה אלא מקיים גם מצוה של כיבוד אב ואם.

ש. אבל יש ביניהם ריב

הרב: לא צריך לריב, ילדים היום הולכים לאן שהם רוצים, והוא רוצה ללכת למקום של תורה, מה יש, אסור?

ש. אבל הוא בשליטתם

הרב: איזה שליטה, מאיפה הגיעה השליטה, איזה שליטה, מבן 13 הוא אדם לעצמו. מבן 13 הוא חייב במצוות, לא יכולים למנוע אותו והתורה אוסרת על ההורים למנוע את הילדים מלקיים מצוות.

ש. אבל הם לא הולכים לפי התורה

הרב: מה זה משנה, אבל התורה קובעת מה החוק לגבי כל יהודי, אתה שומע? אז הוא יכול לעשות את מה שמותר לעשות, הוא לא עושה עבירות, הוא עושה מצוות.

ש. אבל הם לא מבינים את זה ככה

הרב: זה שמעתי כבר פעמיים

ש. בסדר זה לא מספיק

הרב: למי?

ש. להם

הרב: אני יודע שזה לא מספיק, גם שבע פעמים לא יספיק, אבל שאלת עליו מה הוא צריך לעשות, עניתי.

ש. זה לא פותר את הבעיה אבל

הרב: למה זה לא פותר?

ש. כי הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא

הרב: מה פירוש הוא לא יכול? הוא לא יכול מה?

ש. הוא לא יכול לבוא יותר לשיעורים, קשה לו לשמור ככה שבת.

הרב: קשה לו זה משהו אחר, אבל הוא יכול לבוא לשיעורים

ש. זה רק בגלל ההורים, לא הוא גם לא יכול, הם לא רוצים שהוא ילך

הרב: אז מה אם הם לא רוצים, הם לא יכולים למנוע ממנו ללכת

ש. הם יכולים,

הרב: איך אתה קובע את, מאיפה החוקים האלה?

ש. חוקי המדינה

הרב: אין דבר כזה, אסור לכלוא ילד בבית, אם ילד רוצה לצאת וללכת להתפלל לא יכולים לכלוא אותו בבית, אין דבר כזה, אין חוק כזה.

ש. זה לא חוק, זה עובדה

הרב: בסדר, אתה מדבר על עובדות ואני מדבר על חוקים. זהו? נגמר לך?  תהיה בריא.

שאלה הבאה. שאלה למעלה בלבן שמה למעלה בפינה.

 

ש. שלום הרב

הרב: שלום וברכה

ש. שמי יונתן, יצא לי להיות כמה פעמים בהרצאות שלך, עכשיו השאלה שלי, לי יש ילדה בת שש, עכשיו אני בשבתות לוקח אותה לגן משחקים, עכשיו היא עולה על הנדנדה עולה ויורדת, ככה אני מרגיש באיך שאני חי כאילו, בעליות ובירידות, והשאלה שלי מה הסיבה שאני עצמי לא מצליח להחזיק במה שאני צריך להחזיק?

הרב: למה אתה לא מצליח?

ש. אני מאמין ויודע ופשוט קשה לי.

הרב: מהק שה לך?

ש. ואני חייב להגיד משהו הרב, שאני עובר כל כך הרבה אירועים בחיים, לדוגמא לפני שלש שנים היה לי גידול שפיר בבלוטת התריס, ובסוף ב"ה ה' עזר לי וזה היה גידול שפיר, לפני חצי שנה גילו עוד פעם שתי צ'יסטות עשיתי ביופסיה עוד פעם שפיר, לפני שבועיים עוד פעם ביופסיה עוד פעם שפיר, עברתי מוות קליני בחלום, כל מיני אירועים

הרב: מה אתה מבין מזה?

ש. אני מבין שאני צריך להתחזק, אבל אני לא יודע, אני לא מצליח להחזיק במה ש

הרב: מה אתה לא מצליח למשל?

ש. אני מנסה להתמיד בהנחת תפילין וזה לא הולך

הרב: גם זה אתה לא מצליח?

ש. אני מנסה

הרב: לא הבנתי, אתה עובד?

ש. מה ז"א עובד?

הרב: כל יום אתה עובד?

ש. אני כל יום עובד

הרב: במה אתה עובד?

ש. נדייק יותר, אני כאילו משהו מונע ממני לקום ולעשות מה שצריך

הרב: במה אתה עובד?

ש. במכירות

הרב: מכירות, מה אתה מוכר?

ש. מים.

הרב: מים? טוב מאד מים זה חיים, אבל גם תפילין. כמה זמן אתה מוכר, שמונה שעות?

ש. משמונה עד שבע-שמונה בערב

הרב: יפה מאד, אז כמה לוקח זמן להניח תפילין

ש. זה לא הענין של הנחת תפילין, זה הענין שמשהו מונע ממני ואני לא מצליח להבין

הרב: בקיצור יש בך טומאה הרבה

ש. יכול להיות שכן אבל

הרב: אז אתה צריך קדושה בשביל להסיר אותה: אז ככה, קודם כל אתה צריך ללמוד שיעור תורה כל יום לפחות שעה בשביל שתכניס אור של התורה ואז כל המצוות יהיו קלות עליך. אבל אם אתה לא תלמד תורה, אתה לא תעשה שום דבר, למה? כי אתה אומר מה אני אניח תפילין בלאו הכי מה יצא מזה, נו, אח"כ אני בלאו הכי הולך עושה עבירות, אני חי כמו שאני חי

ש. אתה יודע, לפעמים, הרב סליחה שאני עוצר אותך, לפעמים אני אם אני לא מניח תפילין אני פוגש את החבדניקים שאני מניח תפילין אצלהם, לפעמים זה יוצא לפעמים לא. משהו מונע, השאלה

הרב: זה הבנתי ועניתי, אני אומר עכשיו מה אתה צריך לעשות. אתה צריך ללמוד כל יום שיעור תורה שעה לפחות. אתה חייב להכריח את עצמך ללכת לשיעור תורה. נתתי פה מגנטים, תקבע עם חברותא שילמד איתך כל יום שעה, אתה תיהפך לבן אדם חדש. תוכל לעשות את כל מה שאתה רוצה.

ש. תודה

הרב: בהצלחה. כן, שאלה נוספת פה בחור עם כחול, תעמוד, תעמוד. כן.

אני לא מבין, אין כסף לשופר לקנות עוד מיקרופון? אולי מישהו יתרום להם, כן.

 

ש. כבוד הרב, אני הייתי באזור בהרצאה שלך אני הייתי עם מדים, אני עדיין חייל לא השתחררתי, אבל היום באתי עם אזרחי, אני חזרתי בתשובה, ורציתי לשאול כי אני משרת בקריה, ובקריה קצת קשה לשמור את כל התורה והמצוות, אז רציתי לשאול מה פשוט אני צריך לעשות.

הרב: מה סוג הדברים שאתה קשה לך, בגלל החיילות?

ש. בעיקר. זה אחד הדברים.

הרב: נו אתה לא יכול להיות במחלקה

ש. נגיד לשון הרע, מדברים במשרד לשון הרע

הרב: לשון הרע, מה הם אומרים?

ש. מרכלים אחד על השני,

הרב: מה זה ענינך?

ש. זה לא עניני, אבל אני יושב שמה במשרד ואני שומע את זה

הרב: נו, אז אתה לא מתכוון לקבל את הדברים אז אתה ניצל. ודבר שני, תדבר איתם על דברים, דברי תורה וכל מיני דברים כאלה

ש. אני משתדל, כן, אבל כל הסביבה שמה עזריאלי וכל מקום

הרב: אני יודע, מה חשבת מה אני לא יודע? אני יודע, נו אז מה? אבל תקעו אותך שמה אז מה תעשה?

ש. וגם אני רוצה כאילו להתחזק יותר, אני רוצה ללמוד תורה ואין לי כל כך זמן.

הרב: אני אגיד לך, תדבר כל הזמן תורה בלי הפסקה מרגע שאתה מגיע לבסיס תדבר תורה ישחררו אותך.

ש. בעז"ה

הרב: שיהיה לך בהצלחה.

כן, הנה פה יש בחור, רק רגע תעמוד, בבקשה תעמוד.

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. אני לא מפה, אני לא בנתניה, אני באתי לחופש לפה, ואני צופה בקלטות שלך כל פעם, ופעם הראשונה שאני זוכה לראות אותך אז רציתי לשאול אותך שאלה לגבי הענין לעלות לארץ, שקשה לי מאד כי אני רוצה באמת לעלות לפה, לירושלים בדווקא, לא לנתניה.

הרב: איפה אתה גר?

ש. אני גר בצרפת, בגרדה - ליד פריז, פרבר של פריז.

הרב: הבנתי, אז מה הבעיה? אין הרבה זמן בלאו הכי, כדאי להחיש

ש. הרב צודק, אבל שמה הסביבה אומרת שקשה לחיות פה, הפרנסה קשה מאד, ועוד יותר בפרט ללומדי תורה שהם אומרים שזה קשה, כי רואים שמה באים לצרפת כל מיני שליחים

הרב: בא אני אסביר לך, אתה אל תאמין לאף אחד. תאמין לקב"ה, הקב"ה יש לו מזון לתת בכל מקום, זה אחד. וארץ ישראל זה הארץ המובטחת ליהודים, וזו הארץ שלנו. שמה אתה נמצא אצל הגויים הם לא אוהבים אותך בכלל, והאנטישמיות גדולה מאד בצרפת. דבר נוסף, אתה צריך להבין, גם אם ארץ ישראל נקנית ביסורים ואפילו אם תהיה עני פה, עדיף מלהיות עשיר שם. אתמול למדנו שאברהם אמר טוב להיות במדבריות של ארץ ישראל מהטרקלינים בארצות הגויים. אברהם אבינו טוב לדור במדבר בארץ ישראל מלהיות בטרקלין של מלך בארצות הגויים.

ש. הרב צודק, אבל רציתי לדעת, כי אני לא נשוי עוד, אז רציתי לדעת האם כדאי לעלות לפני החתונה או כדאי להמתין שמה עד לחתונה או לעלות אח"כ.

הרב: בודאי שכדאי קודם לעלות לארץ ישראל ובארץ ישראל תמצא זיווג הגון הראוי לך מהרה אמן כי אוהבים צרפתים פה.

ש. אמן אמן אמן.

הרב: ביי ביי.

כן הנה פה שאלה שורה ראשונה בבקשה.

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. ברוך הבא לנתניה

הרב: ברוך הנמצא

ש. רציתי לשאול משהו שלא כל כך ברור לי, לגבי כל המלחמה שעתידה להתרחש. מה הסדר של הדברים, זה שתיפול קודם כל פצצת אטום הבנתי, וזה שכל העמים יבואו אלינו גם הבנתי, רק השבע שנים של המלחמה, איך זה מתבטא בדיוק, מה נלחם במי, מה משיח

הרב: אז אמרנו מספר פעמים שאומות העולם ילחמו אלה באלה ויבואו כולם לירושלים להלחם עליה, ויבוא עם מקצה העולם וילחם באדום ואדום ילחמו בו ואח"כ יצטרפו כולם ויכול להיות שמדובר בצפון קוריאה, סין משהו בקצה של העולם, אתה רואה שיש התרסה מהצפון קוריאנים היום נגד האמריקאים, אתה רואה שכל העולם מדברים על האטום, אתה רואה שכולם מדברים על מלחמה, אבל זה עתיד להיות ומהר, למה? כי הזמן קצר. אין יותר זמן לפי כל החישובים של כל הגדולים במשך כל הדורות, לפי הגמרא, לפי הזוה"ק אנחנו נמצאים בסוף. זה דור התשובה גם, מה שאומר שבדיוק אנחנו בסוף כי לא היה דור של תשובה כזה במשך אלפי שנים. ואנחנו נמצאים בדור של תשובה שיש למעלה ממיליון וחצי כבר בעלי תשובה. אז ז"א עם ישראל בדרך הנכונה, ואנחנו כל יום מוסיפים עוד ועוד ועוד וב"ה עם ישראל גדל ומתרחב והרבה אנשים רוצים לחזור למקורות. אז אנחנו צריכים לדעת להיות מוכנים. ולהיות מוכנים פירושו של דבר זה להרבות בתשובה של עם ישראל. כי מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובן לאדן ואבו עמר ופלשתין וכל השאר, מה אנחנו יכולים לעשות? יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת השתמשו בה אבותינו ונצחו את כל אויבינו. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד. אז לכן אנחנו נעשה עכשיו כמו שעשינו בפעם הקודמת, אבל לא היו פה הרבה אנשים מאלה שנמצאים כאן חדשים. אני מבקש מכם לשבת, להרים את הידיים לפתוח אותם חזק, ולמחוא כפיים כשאני אגיד חזק אבל חזק, עד שיגמר השיר, רגע, רגע, חזק, שיהיו אדומות אבל. למה אדומות? כי אנחנו מתכוונים למחוץ את האויבים בין הידיים, שלא יוכלו על עם ישראל. היכון צא.

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר,

יש לנו היסטוריה מנצחת

בתנ"ך היא כבר מונחת

השתמשו בה אבותינו

ונצחו בה את כל אויבינו

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

התשובה של כל אחד היא מכה לכל אחד ג'האד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג.

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

מבצע מיליון חוזרים בתשובה. כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע

מול הצועקים אלה וואקבר

שמע ישראל ה' אחד.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

 

שיר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

 

תודה רבה ואנחנו עוברים לשואל הבא, הנה פה בחור בשחור עם עגיל באוזן וכיפה לבנה על הראש.

ש. מה נשמע כבוד הרב

הרב: על הכיף כיפאק

ש. יש לי שתי שאלות כאילו

הרב: כאילו

ש. כן. שאלה ראשונה, נכון אומרים בדור הזה צריך לבוא משיח וכאילו מתחזקים וזה שיבוא משיח, אז איך לפני מאה שנה כולם היו צדיקים והתחזקו וזה ואיך לפני מאה שנה לא בא משיח? גם היו יותר גדולים מאיתנו עכשיו.

הרב: קודם כל זה לא בטוח מה שאתה אומר, לא יודע מאיפה אתה מביא את הנתונים שלפני מאה שנה

ש. לא, תקופת התנאים ולפני הרבה זמן

הרב: או, בתקופת התנאים אתה אומר לענין, אבל לא היה אז דור התשובה כמו שיש עכשיו והקב"ה רוצה שעם ישראל ישוב בתשובה ושכל הגלגולים יספיקו להתגלגל ורוצה הקב"ה שיזכו כמה שיותר כאלה ואחרים. בדור התנאים הרבה עלו לגן עדן, בדורות האחרונים הרבה חס ושלום לא הולכים לגן עדן, אז יש דור של תשובה שמכניס את כולם לגן עדן. אנחנו ראויים במעשינו, בדורות האלה שקשה מאד לעשות מעשים כאלה שנחשבים כמו בדורות של התנאים. כי מסתכלים לפי המדרגה של האדם גם את גודל מעשיו. שאלה שניה.

ש. שאלה שניה, נכון אני בזמן האחרון כאילו  מתחזק וזה, ובאים לי כל מיני  נסיונות

הרב: בלבלות

ש. כן, נסיונות כאלה, עכשיו הלכתי יש לי רב כאילו הרב באירוסים בקהילה שלנו, הלכתי שאלתי אותי, מה הרב כל פעם בא לי  נסיונות וקשה לי וזה, למה זה ככה? למה כל פעם כשאני מתחזק ואני בתקופה טובה, בא לי נסיון קשה כזה. הוא אומר לי ככה כל הזמן יבואו לך נסיונות, ככה זה העולם בנוי שיבואו לך נסיונות וזה, עכשיו אמרתי מה זה שווה, כאילו אם אני מתאמץ ויבוא לי נסיון אני יעבור אותו אחרי זה יבוא לי עוד נסיון עוד פעם אני אפול ואז, איך אפשר ככה

הרב: אתה היית בצבא כבר או עוד לא?

ש. עכשיו אני מתגייס בעז"ה

הרב: אז תדע לך שיהיה לך הרבה נסיונות שמה ויריצו אותך בטירונות הרבה נסיונות, הרבה, יתנו לך לטפס על קירות, יתנו לך לשכב ידרכו עליך.

ש. לא, אבל אני מתכוון כאילו שאני בעליה כבר מבחינה רוחנית וזה פתאום בא לך נסיון

הרב: גם שמה פתאום בשתיים מעירים אותך קום לשמירה, פתאום ככה פתאום אל תצא פתאום ככה, כל הזמן, אתה מבין, לא יתנו לך מנוחה.

ש. אבל זה יגמר מתי שהוא

הרב: איזה יגמר, לא ראית מה קרה בשריון? הרביצו לאנשים עשו להם פסים

ש. בסדר אחרי שלש שנים זה יגמר

הרב: גם פה אחרי כמה זמן זה עובר

ש. אחרי זה לא יהיה נסיונות כאילו,

הרב: מה פתאום? איזה נסיונות, נגמר הסיפור, חלאס דתי חרדי נגמר הסיפור.

ש. זהו?

הרב: לא, אבל יש לך בעיה, אני אגיד לך מה הבעיה, אין לך איזון באזניים. כי יש לך רק עגיל בצד אחד אז תביא לי אותו שתהיה מאוזן, בא מותק, בא בא. הנה עברת את אחד הנסיונות בקלות, רגע, עוד נסיון אני  נותן לך. אני נותן לך גם כיפה, ונותן לך גם ציצית, בבקשה.

ש. צריך לברך?

הרב: שהחיינו

ברכת שהחיינו

אמן

הרב: בהצלחה. מה השם? ה' יזכה אותך ותצליח.

 

ש. שלום

הרב: שלום שלום

ש. רציתי לשאול שתי שאלות,

הרב: כולם באים בזוגות פה היום, כן.

ש. שאלה ראשונה, כשאני רואה ערוץ הידברות, כשאני רואה נגיד שיעורי תורה באינטרנט או בטלויזיה, אז זה נחשב כאילו קבעתי עיתים לתורה?

הרב: אם אתה לא יכול ללמוד בדרך אחרת וזו האפשרות היחידה שעומדת בפניך זה נחשב ללימוד תורה.

ש. ושאלה שניה, רציתי לדעת את התשובה לתוכי בשאלה הראשונה שלכם.

הרב: יווי ווי, ראית מה תוכי יכול לעשות, י'חביבי, זה מראה שאתה בשביל ללמוד תורה, אתה. אתה יכול להיות חביבי בחור רציני.

ש. אם תברך אותי בעז"ה אני אהיה

הרב: בא תעלה אני אברך אותך

ש. זכיתי

הרב: תראו מה תוכי יכול לעשות.

ה' יזכה אותך בעז"ה להיות צדיק תלמיד חכם ירא שמים, תלמד תורה ותהיה מורה הוראות בישראל. בהצלחה.

שאלה באמצע שמה לבחורה, באתר שופר מחר תסתכל יש תשובה על התוכי. שאלה שהביא הרב רביבו. שאלה של הרב רביבו.

 

ש. קודם כל תודה רבה על כל מה שאתה עושה, יש לי זכות גדול להיות פה. אני שאלתי היום בבקר איפה אמנון יצחק היום מדבר, איפה שהוא מדבר, אני יהיה שם. אני לא מהארץ, אני לפני תשע שנים הייתי פה, אמרתי איפה שהוא יהיה ימצאו לי אותו, ואני בנתניה, אמרו היום בנתניה, איפה? אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני גרה בניו יורק, ואני גרה כזה במקום שרק יש איילים ועצים ולא רואים אנשים כמעט, ואם יש אנשים כולם דתיים. אני באתי לפה חשבתי אולי יש סיכוי אני יעבור לארץ, מה זה אני מפחדת פה, איפה שאני לא הולכת זה חפשיים, אם לא חופשיים נראים כחופשיים, וזה כזה מפחיד, אני בחיים לא הייתי רוצה להראות לילדים שלי מה שקורה פה. אני הולכת ואני רועדת. אנחנו שם לא רואים את זה מה שרואים פה, מה הביג דיל לעבור לפה? אני הייתי רוצה, אבל אני כל כך שומרת על הילדים שלי, אני  חושבת ביום הראשון הם כולם היו בורחים היו אומרים ביי אמא אנחנו בכיף, מה זה אף אחד לא שומע לאמא, אני הייתי שבוע שעבר פה, אחד בחור עבר לידי פתאום סתם בא לו ומשהו היה לו ביד והרביץ לי. אמרתי מה זה? לא עושים כאלה דברים. לא, זה היו ישראלים דתיים, פשוט אין כאן, רוצים אבל אחרי מה שרואים אפילו נראים דתיים או לא נראים דתיים פשוט אני מתביישת להיות פה.

הרב: אני אגיד לך מה את צריכה לעשות, את צריכה לבוא לחזק אותנו.

ש. אני מחזקת שמה.

הרב: לא, לא, תקשיבי טוב, יש הרבה מקומות שאת לא ראית כנראה, בית שמש, ירושלים, אלעד

ש. הייתי בוטרשים שבוע הבא באתי בערב תשעה באב, מה אני רואה?

הרב: תלוי איפה, תלוי איפה

ש. בכותל בחורים ובחורות מטיילים

הרב: מה חשבת? זה ירושלים סיטי, שמה מסתובבים גם גויים הרבה וגם ערבים, כן. אבל יש שכונות בירושלים שזה שכונות של חרדים, צריך לבדוק היטב, יש באשדוד, יש בכמה מקומות בארץ ב"ה מקומות יפיפיים, אם את רוצה מקומות שמורים יש גם מקומות כמו תפרח ואחרים ששמה נמצאים חרדים חרדים, יש, אם רוצים מוצאים. כמו שיש מונסי אצלכם

ש. אני שמה גרה

הרב: כן, אני יודע, אבל יש גם ברוקלין, ובברולקין נכון בבורו פארק זה נכון ובקווינס פחות ובלונג איילנד פחות פחות וכן הלאה, אז מה? אז מה? צריך למצוא את המקום הנכון, ואמר אברהם אבינו, טובים המדבריות של ארץ ישראל מהטרקלינים של הגויים.

ש. אוקי, תודה

הרב: וולקם.

כן,

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. קוראים לי נדב, אני בן 18 עוד מעט מתגייס, רציתי לשאול אותך שתי שאלות

הרב: הופה, שתיים שתיים

ש. דבר ראשון, אני נראה לי בין היחידים פה חילוני

הרב: מה פתאום, רגע, אל תגיד סתם, מי עוד חילוני פה שירים את היד, תראה כמה, תרימו את היד, תרימו, אתה רואה, יש פה כמה חבר'ה

ש. אמרתי לך בין היחידים, אין פה הרבה

הרב: אמרת את זה לבד, כן

ש. עכשיו, בזמן האחרון לפני שהיו לי את סוף הבגרויות הייתי הולך לשיעורי תורה עם חבר שיושב פה לידי, והוא שאל אותי דבר כזה, מה שונה החיים שלך מהחיים שלי, אמרתי לו שאני עושה כל מיני דברים שלמשל הוא לא עושה, למשל הולך לפאבים, למסיבות, דברים כאלה, למשל יש לי הרבה תאוות, והוא אומר לי עכשיו הפחד שלך זה לחזור בתשובה בגלל שאין לך את התאוות האלה. אני חושב שזה לא נכון, עכשיו שאלה אליך, האם אתה חושב באמת שהחיים שלך הם למעשה כמו החיים שלי?

הרב: קודם כל החיים שלי פי אלף יותר טובים משל כל חילוני

ש. תראה לי דוגמאות

הרב: דוגמאות? מה החילונים מחפשים בחיים תגיד לי אני יענה לך.

ש. א' כל דבר ראשון מחפשים אישה בדרך לא כמו שאתם מחפשים בדרך

הרב: יש לי אשה שאין לאף אחד

ש. איך השגת אותה אבל?

הרב: מה זה איך השגתי אותה? במעטפה. מה זה איך השגתי אותה?

ש. אנחנו משיגים אותה בדרכים אחרות,

הרב: אני לא בשידוך

ש. בסדר, יש יחידים.

הרב: לא יחידים, ומה רע בשידוך לא הבנתי?

ש. א' מה רע בשידוך, נותנים לך אשה שלא יודע מי היא

הרב: מה פירוש, מה אתה חייב לקחת, מאיפה הבאת את זה, מה אתה חושב?

ש. מה שאני רואה בסרטים

הרב: אה, סרטים של החילונים.

ש. למה, ראיתי גם את הסרט קדוש אם אני לא טועה

הרב: איזה סרט?

ש. קדוש עם אבו-קסיס

הרב: מה זה השטויות האלה, זה סרטים של מפגרים.

ש. למה מפגרים?

הרב: רגע, אני רוצה להבין דבר אחד, תקשיב טוב מה שאני אומר, חבר'ה לא לחלק פה, גברת, גברת, לא לחלק עכשיו.

ש. אני יכול להגיד לך דבר אחד, החיים שלך יכול להיות יותר טובים משל אחרים כי גם אתה מכירים אותך למעשה בכל העולם, אם אני רואה כל דתי אחר אני לא רואה את החיים שלו יותר טוב משלי.

הרב: בא בא תקשיב, קודם כל חיים לא נמדדים אם הם טובים או לא טובים, אם הם נכונים או לא נכונים. אדם שחי בשקר אין יותר גרוע מזה אפילו אם הוא נהנה. תשאל נרקומן אחרי שהוא לקח סמים מי מרגיש

ש. יותר טוב משלי

הרב: אתה רואה? אז הוא מרגיש יותר טוב ממך אפילו אם תהיה עשיר אדיר ותסע עם מכונית פאר באמצע הרחוב וכולם ימחאו לך כפיים והוא יגיד לך שהוא מרגיש הרבה יותר טוב ממך והוא צדוק. אז מה, זה אומר שהוא חי טוב ונכון? זה המדד?

ש. אני רואה אתכם מהצד השני סובלים, אני נמצא בצד אחד אתם נמצאים בצד שני

הרב: אז אתה יודע מה, החיים שלך יותר גרועים משל צב. כן, בגן חיות צב חי מאתיים שנה, מביאים לו את האוכל, באים מסתכלים עליו והוא הולך לאט והוא חי על הכיפאק, ויש לו דירה שהוא מתפתח איתה ולא דואג מכלום, ולא תמיד הוא מסתכל עליך.

ש. הרעיון הזה נראה נכון, ב' יכול להיות שזה נכון, לך תדע,

הרב: אז לא הבנת, אז המדד זה מי חי יותר טוב? צב חי יותר טוב, אז מה, אז אתה צריך להיות צב?

ש. לא.

הרב: זהו. אז אתה אדם, אדם צריך להיות בעל שכל וצריך להבין למה אני חי ואיך צריך לחיות נכון. אם תחיה נכון זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, בנכון, האם חיים רע או חיים טוב, חיים טוב מאד, ובפרט מי שיודע שהוא חי נכון - אין יותר טוב מזה. יש אנשים שעובדים ועובדים קשה, הם היו מעדיפים להיות בשפת הים כל היום, אבל הם מבינים שאם הם ישבו כל היום בשפת הים לא יהיה להם מה להאכיל את הילדים. אז הם חיים נכון, והם עובדים, מביאים פרנסה בכבוד הביתה ולא גונבים ולא עושים שום דבר וזה לחיות נכון. יש אנשים שהם גונבים כל היום, הוא אומר למה אני צריך לעבוד? תקבל את המשכורת אני אקח לך אותה.

ש. יום אחד יבוא שוטר לא תגנוב.

הרב: אה יפה, יום אחד יתן הקב"ה יתן לך חלעה ונראה מה תעשה.

ש. תשובה יפה.

הרב: תשובה יפה, זהו.

ש. עכשיו השאלה השניה, אני ראיתי באתר הידברות את צופן נתן אחי, עכשיו ראיתי שם כל מיני דברים, עכשיו השאלה שלי היא ככה, אם דברים שקרו לפני זה אתם חכמים לראות את זה, למה אתם לא רואים דברים שיקרו?

הרב: אני אגיד לך למה, כי לראות את הדברים לפני שיקרו צריך להיות נביא, אבל לראות את הדברים אחרי שקרו אז רואים שהנביאים כבר אמרו מראש.

ש. מה ז"א?

הרב: לא הבנת, אני אחזור עוד פעם. אתה רואה, צריך להיות דתי, צריך להיות דתי.

ש. לא, תסביר את זה בצורה שאני קצת יותר יבין.

הרב: אני אסביר עוד פעם, תקשיב. בשביל שאני אדע מה יהיה בעוד שנה אני צריך להיות נביא.

ש. נגיד

הרב: בשביל לדעת אם הנביאים שלי ידעו מה שיהיה השנה, אני צריך רק לפתוח את התנ"ך, ואז אם אני רואה שכתוב בתנ"ך אז אני יודע שהנביאים מראש ידעו. אבל שאני אדע מה הם ידעו לפני שיקרה, אני צריך להיות נביא כמותם, כי מאיפה אני יכול לדעת לפני. הבנת?

ש. כן.

הרב: נהיית דתי. אשריך. אתה רוצה אולי ציצית להרגיש טוב? בא מותק, בא.

ברכת שהחיינו

 

ש. כבוד הרב, יש לי שאלה, הרב כל הזמן מדבר על זה שבן אדם צריך ללמוד תורה, אבל איך בן אדם יודע כמה הוא צריך?

הרב: כמה הוא צריך ללמוד תורה

ש. אם הוא לומד ובא לשיעורים, איך הוא יודע אם הוא עושה מספיק?

הרב: טוב, שאלה יפה. קודם כל כמה שאתה צמא אתה צריך לשתות, כן? דבר שני, גם אם אתה לא צמא כדי שלא תתייבש צריך לשתות.

ש. אז יש בן אדם שבאמת בהתחלה אחרי איזה סרט יכול ללמוד כל היום ואחרי שבועיים ליפול, זה לא עוזר.

הרב: קודם כל מה שאתה שותה ואוכל זה טוב ובריא. אם תיפול אח"כ אז יקחו אותך לבית חולים ואח"כ תמשיך לשתות ולאכול. אבל אתה צריך להבין דבר אחד, בלי לימוד תורה זה לא לחיות פשוט, זה למות, למות. אדם בלי תורה זה כמו בעל חי. בעל חי מבחינתנו זה לא חי. אתה מבין? חי - כי הם חיינו ואורך ימינו, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. התורה הקדושה היא מחיה את האדם לחיי  נצח, לא רק פה, לחיי נצח. כי תעזוב יום אחד פה ומה שיהיה בך - בנשמתך, זה רק מה שלמדת ועשית מצוות. אז כמה שאתה מטעין את עצמך ככה אתה תאיר למעלה, כמו בטריה שממלאים אותה, אם היא פול מאירה פול, הבנת? הנשמה שלך צריכה מילוי כמה שתמלא יותר ככה אתה תהנה לאור הנשמה שלך לנצח  נצחים.

ש. בעז"ה

הרב: אתה רוצה גם כן ציצית? מגיע לך, בוא.

ברכת שהחיינו

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום וברכה

ש. בליל שבת אני מרגישה כמו בת מלך, שומרת שבת, מתפללת כמו שצריך, אבל ימים רגילים אני לא מרגישה את הדת, אני לא מצליחה להתפלל תפילה אפילו

הרב: יש לי עצה פשוטה, תחשבי שזה שבת.

ש. ואני רוצה להתחזק ממש אני רוצה

הרב: למה את לא הולכת למדרשיה?

ש. לא יודעת

הרב: יש מדרשיה בירושלים, כדאי שתלכי למדרשיה. את רוצה שאני אעזור לך להגיע לשם? תנסי שבוע שבועיים.

ש. טוב, אם זה יעזור למה לא?

הרב: בטח שזה יעזור, בעז"ה, אז אני אתן לך טלפון, בסדר? לתת לה טלפון בבקשה ואנחנו ניצור קשר.

אתם רוצים ציצית? בבקשה.

חלוקת ציציות, כיפות,

אני רוצה לשיר שיר, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא. 

04/08/09

  1. כרמלי יוסף
    אפר 7, 2015
    הרצאה יפה מאד ומרגשת
  2. גולדשטיין תקוה
    נוב 17, 2013
    עשיתי מנוי לארגון שופר. השאלה האם אני מחוברת כ תקוה גולדשטיין או tiki

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט