uA
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

קרית שמואל 21-10-2015

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

פרשת לך לך, "וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט, לא תצטרף לאברהם אבינו שהלכו מאור כשדים לחרן ולארץ כנען, ורק אחרי שהוא נפרד מלוט הקב"ה דיבר איתו, כל זמן שלוט היה איתו הקב"ה נמנע מלדבר איתו. אז יש מחלוקת בין חכמים כביכול, רבי יהודה אומר, כעס היה על אבינו אברהם בשעה שפרש לוט בן אחיו מעמו, אמר הקב"ה, לכל הוא מדבק וללוט אחיו אינו מדבק? ז"א טענה קשה יש על אברהם אבינו למה הוא נפרד מלוט שהיה בן אחיו, לכולם הוא מדבק, את כולם הוא מקרב, הכנסת אורחים גדולה מאד. רבי יהודה אומר שהיתה טענה גדולה וכעס על אברהם אבינו בשעה שהוא פירש מלוט בן אחיומעמו, וה' אמר, לכל הוא מתדבק וללוט אחיו אינו מדבק? זה רבי יהודה.

רבי נחמיה, כעס היה לו לקב"ה בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו, אמר הקב"ה אני אמרתי לו "לזרעך נתתי את הארץ הזאת" והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו? ז"א פה יש טענה הפוכה לגמרי, שהיה כעס של הקב"ה על זה שלוט נדבק, ומאפשר לו אברהם ללכת איתו כי ה' הבטיח לאברהם שזרעו יקבל את הארץ מתנה והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו? ילך ויביא לו שני פרסטקין מהשוק ויורישם את שלו? מה הוא אוסף לו אסופים מן השוק בשביל שירשו אותו? זה דברי רבי יהודה ודברי רבי נחמיה.

במדרש הפליגו בענין הזה ואמרו, שנחלקו הקב"ה ופמליא שלו, אתם יודעים שהקב"ה כביכול מתייעץ עם המלאכים פמליא של מעלה, והיתה מחלוקת ביןה קב"ה ופמליא שלו, בית דין של מעלה אומרים שראוי שיהרג אברהם ויענש, מפני חבורת לוט, איך הוא התחבר עם לוט? והקב"ה אומר, הוציאוהו ממזל מיתה למזל חיים.

למה היה הנסיון של אברהם ברעב? אחד מהנסיונות של אברהם שהיה רעב ארץ והיה צריך לרדת למצרים, למה היה הנסיון של אברהם ברעב? לפי שלקח עמו לוט, לוט בא"ת ב"ש זה כפן, כפן זה רעב - כפנא - רעב בארמית, מה זה בא"ת ב"ש - א' כנגדה ת' - ראשונה ואחרונה, ב' זה שניה ושניה מהסוף ש', א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"ס ו"פ ככה זה הולך, אז בא"ת ב"ש האותיות המתחלפות לוט יוצא כפן, כפן זה רעב, שכל הנסיון של הרעב שהיה לאברהם בגין שהתחבר אליו לוט, ועוד דבר בזוהר דרשו את שמו של לוט, מלשון קללות, לוט זה קללה כמו לבטין בארמית, לבטין זה קללות, אז רואים שעצם המציאות של לוט בחיבור עם אברהם אבינו הזיק לאברהם אבינו, גם שהדיבור הקב"ה לא דיבר איתו, דבר שני שנסיון הרעב בא עליו, וגם קללות.

וכן במהותו של לוט עצמו מצאנו דעות חלוקות, מה היתה המהות שלו, הוא היה צדיק או היה רשע? באותיות דרבי עקיבא מובא בתורה שלמה, אמר לו הקב"ה ליעקב, ומה לוט שצדיק גמור היה, אפילו הכי לא רצה אברהם לילך עמו, עשיו שהוא רשע גמור הלא תתפרד ממנו, ודאי שלא תלך עמו, ז"א תלמד מאברהם, סבא שלך, אברהם מה עשה? לוט היה צדיק, איזה צדיק? צדיק גמור, ואפילו שהוא צדיק גמור לא רצה אברהם ללכת עמו, ונפרד ממנו, אז עשיו שהוא רשע גמור ודאי שתפרד ממנו, זה באותיות דרבי עקיבא, מצד שני מוצאים ברש"י, כל זמן שהיה רשע עמו, רש"י קורא לו ללוט רשע, כל זמן שהרשע עמו הדיבור פורש ממנו, לא היה דיבור עם אברהם אבינו, רוח הקודש לא שרתה עליו, ובפסיקתא רבתי ראה כמה קיפח לוט הרשע את אברהם הצדיק מהדיבור, ובמדרש רבה הפליגו עוד ברשעתו, שאמרו "ויסע לוט מקדם", מה זה ויסע לוט מקדם? הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי באברהם ולא באלקיו. ז"א לוט הגיעו למסקנה הוא לא יכול להמשיך עם אברהם, הוא יותר מידי צדיק, אני לא יכול לא עם אברהם ולא עם אלקיו, זה נקרא "ויסע לוט מקדם מקדמונו של עולם. אז אנחנו שומעים מצד אחד צדיק מצד אחד רשע, מצד אחד טוב שהוא נפרד מצד שני לא מטוב שהוא נפרד, התחבר לא התחבר, מה הולך פה?

ברור ששני הצדדים הללו הם שתי פנים במדרגות של לוט, ז"א יכול להיות בבן אדם אחד צדיק ורשע, כמו שנתנו פעם דרשה, יכול להיות בבן אדם אחד אלקפונה והחפץ חיים, ביחד. וכך מתבאר מדברי לוט עצמו, כמו שמובאים ברש"י, לוט אומר, כשהייתי אצל אנשי סדום היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי בני העיר והייתי נראה צדיק, וכדאי להנצל, וכשאבוא אצל צדיק אצל אברהם אני כרשע, כשהוא עומד בזכות עצמו בין אנשי סדום אז הוא צדיק, וכיון שהוא צדיק הוא ראוי להנצל, כמו נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, בין כל הרשעים של דור המבול הוא היה צדיק אז הוא ניצל, היה ראוי להנצל, אבל אילו היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום. אותו דבר ממש, הרי ששני המבטים הם מבטי אמת, בודאי שבסדום לוט צדיק, לא סתם צדיק ביחס אליהם כאילו אומרים יש רשעים והוא רשע פחות אז הוא הצדיק, לא, הוא היה צדיק ממש, מה פירוש? הרי הוא מסר נפש וגם הוכיח אותם, אל נא אחי תרעו, ויגשו לשבור הדלת, כשהם ראו שהמלאכים הגיעו אליו, המלאכים שבאו לבשר על הפיכת סדום, אבל הם נדמו כאנשים, לא כמלאכים, והם ראו שהם נכנסים אליו, והיה בחוקי סדום חוק, שמי שמארח מישהו או עושה חסד הורגים אותו, וגם אותם, גם את האורחים, היה להם מיטות מתיחה, לוקחים אורח, שמים אותו על המיטה ומותחים לו את האיברים עד שהוא מתפרק, או מקצצים אותו לחתיכות, כל מיני עינויים, או לוקחים אחת מהבנות שהם עשו לה ככה זו היתה בתו של לוט, מרחו אותה בדבש, קשרו אותה כפתו אותה על החומה, שכל הדבורים באו והרגו אותה, בגלל שהיא נתנה אוכל לעני. זה היה חוקי סדום. ויד עני ואביון לא החזיקה.

אז הוא היה צדיק, היה מוכיח אותם, ומוסר נפש ואומר להם, אל נא אחי תרעו ומה כתוב, ויגשו לשבור הדלת, רשעים ארורים, ולוט כבר ידעה שהם רוצחים, והוא מכיר אותם, כמו שכתוב בזוהר, שהנערה שנתנה פת לעני והמיתוה ע"י הדבורים היתה בתו של לוט, אז הוא מכיר אותם, על בשרו הוא חווה, וגם הצליח קצת שאפילו שהתנהג ההיפך מהם, מכל מקום הוקירו אותו, החשיבו אותו עד שמינו אותו שופט עליהם. אז עם כל זה שהוא היה הפוך והוא המייצג של החוק, הוא עבר על החוק, ובני משפחתו, כי הוא היה מכניס אורחים. והוא גם מסר נפש על האורחים אפילו שלא ידע שהם מלאכים, וגם לא סר מכל דקדוקי הכנסת אורחים שראה אצל אברהם, עד שעשה להם משתה, מילא אתה רוצה לעשות חסד באו אורחים, תן להם איזה פיתה, תכניס להם שמה משהו ושלח אותם, אבל אם אתה עושה משתה זה יתפרסם מספיק זמן בשביל שיגיעו אנשים, יקיפו את הבית ויבקשו שתוציא אותם. אבל הוא לא יכול בלי דקדוקי הכנסת אורחים, מה זה לתת פיתה והחוצה, משתה, פותח שלחן. כל זה למרות הסכנה הגדולה שחפפה עליו מאנשי סדום.

ובמדרש הגדול בפסוק "ויאמר לא", לא קיבלו עליהם עד שהחזיק בם שלא מרצונם והכניס אותם לבית, הם לא רצו להכנס, והוא הכריח אותם, הכניס אותם. נורא ואיום עד כמה גדלה צדקתו בהכנסת אורחים, שגם במצב כזה כפה אותם בעל כרחם. אדרבא, אתה רוצה לקיים מצות אורחים? הם לא רוצים - יצאת ידי חובה, לא רוצים ביי ביי ולא סכנת את חייך, לא, הוא לא משחק, הוא רוצה באמת, שיאכלו ויהנו וישתו. אז רואים שהוא צדיק, נכון? זה צדיק או לא צדיק? צדיק בסדום.

לעומת זאת מפורש בכתוב, למה הלך לוט לסדום? למה הוא בכלל הלך לסדום? כתוב "וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כולה משקה", הלך אחר עיניו, ראה, ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן, אז בשביל מה הוא הלך? בשביל ממון. ויש עוד פירוש שהוא הלך בשביל עריות. ומה שלא הרגיש את עוצם חטאו, שהוא התחבר לסדום, זה היה מחמת נגיעת חמדת הממון שפעלה אפילו על אדם גדול כמוהו בחסד. הרי אדם שאוהב חסד הוא מבזבז חסד, הוא מכניס אורחים, הוא לא גובה כסף, אז אם כן חסד, אבל הוא אוהב ממון, הוא גם אוהב ממון, אז הוא ראה שסדום משופעת במים, מטעים פרדסים, וגם שנה בחטאו זה, הרדיפה אחרי הממון, הרי הוא הסתבך ושבו אותו ואברהם הציל אותו מידי כדרלעומר וחבריו, ארבעת המלכים, ואז הוא שב בחזרה לסדום. איך אתה חוזר לאותו מקום?

הרי שמידה רעה היתה בליבו אז מה אנחנו אומרים, הוא צדיק היה במעשיו, בפועל הוא עשה מעשים של צדיק, אבל בתוך תוכיותו היה לו מידה רעה של אהבת הממון, והשחתה המוסתרת שקננה בפנימיות שלו, מתי היא באה לידי ביטוי? כשהסכים להפרד מאברהם, והוא היה הדוד שלו, והוא היה המקור של כל החיות שלו, וכל ההישגים בדרגות הרוחניות זה היה ממורו ורבו אברהם. ולמה? כל זה היה כדי להתיישב בין הרשעים המושחתים של סדום. והוא עזב את אברהם אבינו והתיישב בסדום, והעידה התורה הקדושה, שהרע נגע בפנימיות של הלב שלו ולכן שפטו אותו חכמים לרשע. איך אפשר לעזוב את אברהם אבינו, רגל במרכבה, אהובו של הקב"ה, נאמן בכל ביתו, מבורך מכל העולם, כל הברכות בידו, "והיה ברכה", ואתה עוזב אותו בשביל ג'ובות? זה רשע. שעושה חסד צדיק. לעומת זאת, לא הועילה כל מסירות נפשו למען החסד שלמד מאברהם אבינו, שכל אשר עושה האדם, שימו לב, מפאת חינוך שקיבל, אפילו עד כדי מסירות נפש, זה לא משקף את הדרגה האמיתית. למה? כי אם אדם מתחנך במשהו אז הוא פשוט רגיל לזה, רגיל. החינוך הוא הגורם, כמו אחד גדל על אמונה, מה זה אמונה? בבית אמרו יש אלקים, אז הוא הולך על זה, הוא לא ברר, הוא לא יודע, הוא מאמין, לכן יש אנשים לפעמים שנופלים, למה נופלים? הם נתקלים בכל מיני אפיקורסים וכל מיני אנשים אחרים, ויש להם קצת תאוות, הם רוצים קצת לגלוש החוצה כי העין שלהם בחוץ יותר ככה פתוח אפשר לעשות כל מיני דברים, ואז עם החיבור וקושיות והתירוצים שהם לא מקבלים לעצמם, אז הם אומרים אז אין לי תשובה בדיוק אז אני בינתיים יכול לעשות מה שאני רוצה לעשות. אדם שעושה אפילו דברים גדולים רק מכח חינוך, לא הכרה, לא הבנה וכו', אפילו ימסור נפש על זה, זה לא דרגה אמיתית.

מצד זה היתה טענה גדולה על אברהם אבינו למה הוא התחבר עם לוט, אם אתה יודע שהוא לא בעל מדרגה אמיתית, וזה רק כמו קוף שמחקה אותך ועושה מה שעושה כי הוא מבין שככה צריך לעשות, אבל זה לא מדרגה אמיתית, למה אתה מתחבר עם אחד כזה? זה נקרא זיוף. זה לא אמיתי.

ואפילו שכבר נענש אברהם אבינו ופרש ממנו הדיבור כל השנים שהוא היה עם לוט, מרגע שהוא יצא עם לוט לדרך פרש ממנו הדיבור, אז אתה יודע שזה נפסק, וה' לא מדבר איתך, אז איך אתה מוותר על הדיבור ואתה ממשיך להשאר עם מי שמוגדר רשע? מכל מקום טענו הפמליא של מעלה מידת דינו של הקב"ה שראוי היה אברהם לעונש מוות על חילול ה'. אתה עוזב את ה' בשביל לוט הרשע? בהיות איש כזה נחשב לאחד מילידי ביתו, וגם יורש של אברהם?! זה היורש? זה היה פמליא של מעלה שהם נקטו מידת הדין שצריך להוציא להורג את אברהם על זה, אבל הקב"ה בעצמו שהוא רואה את פנים הלב, בעומק לאין שיעור, מראייתם של המלאכים, אמר הוציאוהו ממזל מיתה למזל חיים, כי הקב"ה העיד עליו שעצם הראותו חיבה ללוט זה בגלל גילוי השאיפה לחסד הגדולה ביותר שהיה מוכן אברהם אבינו לוותר על רוח הקודש, כדי להשפיע על לוט עד שיתקן את פנימיותו. וזה כגדר שמצאנו גם באברהם אבינו, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, שהרי הקב"ה בכבודו ובעצמו בא לבקר את אברהם אבינו כשהיה חולה אחרי מילה, וכשנזדמנו לו שלשת המלאכים שהוא חשב אותם ערביים, בלי סכינים, אז הוא עזב את הקב"ה והלך אליהם, ה' לידך, מדבר איתך, ואתה עוזב אותו בשביל ערביים עובדי עבודה זרה? כן, משמה לומדים שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, מה פירוש? כי זה רצונו יתברך, שיהיה חסד בעולם, עולם חסד ייבנה. גם ה' בנה את העולם בחסד, הוא חייב למישהו משהו? היה מישהו שהוא חייב לו בכלל? הוא ברא אותנו בחסד כדי להיטיב לנו, אז אם יש יהודי כמו אברהם אבינו שהוא היה הגר הראשון, אז אם יש אחד כזה שהוא מבין מה המטרה של העולם, ה' שמח שהוא עזב אותו והלך אליהם.

אותו דבר הוא אמר, הוציאו אותו ממיתה לחיים, כי אני רואה שכל מה שהוא עושה הוא מוכן לוותר על רוח הקודש בשביל שיאריך הזמן עד שהוא ישכנע ויהפוך את הפנימיות של לוט להיות כמו שצריך, שזה לא יהיה מצות אנשים מלומדה אלא זה יהיה ממש המהות שלו. אז כדאי לדחות את הנבואה משום החביבות של גמילות חסדים.

גדר הדבר, שבמדרגת אברהם אבינו האיר החסד לנפשו הארה גדולה כל כך עד שאפילו גילויי הנבואה היו תפלים לה, ז"א אצל אברהם אבינו דבר ראשון, הרי הוא נקרא איש החסד, מידת החסד, אצלו הדבר הראשון זה חסד, קודם לנבואה, קודם לרוח הקודש, קודם לגילוי שכינה, קודם למעמד עם הקב"ה, גמילות חסדים.

אז פשר הדבר הוא ככה, מצד אחד היה אברהם מחוייב לקרב את לוט שלוט היה שאר בשרו של אחיו ולהשפיע עליו, אולם בדרגה שאברהם היה עומד בה, לא יכול היה להשפיע עליו בלי שיהיה ניזוק מההתחברות עמו, אז זה אליה וקוץ בה, ולכן היה מוכרח להפרד ממנו, שהוא ראה שאין אפשרות לתקן אותו והוא לא מתקן, בכל זאת הוא נתבע על הפירוד הזה עצמו.

ואתם יודעים, יש מעשה נורא, תמנע רצתה לבוא ולהתחבר לאברהם אבינו ולזרעו, והוא ריחק אותה, ויצחק אבינו ריחק אותה, ויעקב ריחק אותה, ומה היה העונש? היא היתה בת זנונים, ממזרתה, עם מידות גרועות, שפלה שבשפלות, והם לא קרבו אותה בגלל זה, ומה היה העונש? שיצא ממנה עמלק שעד היום אנחנו סובלים ממנו. וזה הרחוקה שברחוקות, בגלל שלא קרבו אותה זה מה שאנחנו סובלים.

פה אותו דבר, אברהם אבינו נתבע וסבל ונעדר ממנו הדיבור, למרות שהוא צדק בפירוד, עד שמידת הדין הוציאה עליו פסק דין של מיתה, למה? כי הרי אין סוף לדרגות של עליה, ולו היה אברהם אבינו מתעלה במדרגתו במידה עוד יותר גדולה ממה שהוא, היה מגיע למדרגה כזאת שההתחברות שלו עם לוט כבר לא היתה מחסרת ממנו את הדיבור.

יש בעיה, הבעיה שאסור להתחבר לרשעים, אסור להתחבר לרשעים. אנחנו אומרים בבוקר שה' ירחיק אותנו מחבר רע, משכן רע, כל דבר שהוא רע, אנחנו צריכים להתרחק מדבר רע, רע זה מצד הסתרא אחרא, אז צריך להתרחק, אמת צריכה להתרחק משקר, צדק צריך להתרחק מעוול, טוב צריך להתרחק מרע, זה ניגודים, אבל אם היתה לו מדרגה יותר גבוהה לאברהם ממה שהיה לו, היה מגיע למדרגה כזאת שגם חיבור כזה לא היה משפיע עליו כלום ולא היה מחסר ממנו את הדיבור, והיה זוכה להתגלות הנבואה, ואז לא היתה נחשבת לו ההתחברות עם לוט לעוון אלא למצוה רבה. אבל הוא הרגיש שהוא לא יכול להמשיך איתו, זה מגרע ממנו, אבל התביעה עליו שהמלאכים תבעו, למה לא עלית עוד דרגה שהחיבור כבר לא מפריע לך.

כעין זה מצינו שנתבע אברהם אבינו על עצם המריבה, היה ריב בין רועי לוט לרועי אברם. כך כתוב בספרי כי תצא, על הפסוק כי יהיה ריב, אין שלום יוצא מתוך מריבה, וכן הכתוב אומר "ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם" מי גרם ללוט להפרד מהצדיק? זה המריבה שהיתה, שאז ראה אברהם אבינו, הרועים שלו סיפרו על מה היה המריבה, הגמלים של אברהם אבינו היו יוצאים זמומים, עם זמם עם הפה שלהם, שלא יאכלו בשדות של זרים שלא יהיה גזל, אלא לוקחים אותם רק אחרי השטחים של אנשים למדבר שיאכלו מהפקר, והרועים של לוט היו יוצאים עם הגמלים בלי זמם, אז היה ריב רועי אברהם לבין רועי לוט, מה זה אתם גזלנים, איך אתם עושים כזה דבר? אז הם אומרים, כל הארץ ה' הבטיח לאברהם אבינו, ומי היורש שלו? לוט, כי לאברהם עוד לא היה את יצחק, אז מי היורש? למה בכלל לוט נדבק אליו? והוא נתן עיניו איפה שאברהם הולך אני הולך, כל הרכוש שלו נשאר שלי. אז היה ויכוח ריב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם לבין רועי מקנה לוט. אז מה אמר אברהם? אל נא תהי מריבה ביני וביניך, אם השמאל ואימינה ואם הימין והשמאילה, אנחנו חייבים להפרד. הפרד נא מעלי, אי אפשר ככה, אנחנו לא מאותו הכפר. אני עם גזל לא מתעסק, עם גזלנים לא מתעסק, לא רוצה, די, עד כאן.

עכשיו, אמרנו מי גרם ללוט להפרד מהצדיק? הוי אומר זה המריבה, מריבה לא שייכת אלא בין שני צדדים, כשיש מריבה זה בין שני צדדים, הרי שגם רועי מקנה אברהם גם היו אשמים בדבר, ואפילו שמבואר ברש"י שלשם שמים רבו עמהם להצילם מן הגזל, ואפילו שמצות תוכחה היא עד כדי נזיפה והכאה, ז"א מותר להוכיח אדם שעושה עבירה כמו גזל ולגעור בו ולהוכיח אותו אפילו שינזוף בו צריך להמשיך, אפילו שיקלל אותו צריך להמשיך, עד שיבוא להכות אותו, אז הוא יכול להיות פטור מהתוכחה.

אבל זה רק מצד המוכח, אבל המוכיח עצמו עליו לפעול מתוך אהבה וחסד, ולא להכניס את עצמו לתוך מריבה כלל, ז"א הוא צריך לעשות את זה באופן כזה שלא ירגישו שהוא רב איתם, אלא הוא מחפש את טובתם, וכיון שרועי אברהם הכניסו את עצמם למריבה נתבע על זה אברהם, כי לו היה מחנך אותם למעלה גדולה יותר בחסד לא היה קורה דבר זה ולא היה לוט נפרד ממנו. וכה נתבע אברהם אבינו ע"ה על לוט ועל זרעו ועל כל אשר היה ראוי לצאת ממנו עד סוף כל הדורות, וכל אשר חסר בכל אלה תבעו מאברהם, רואים כמה נוראה היא האחריות, לדעת מה מוטל על כל אדם ואדם, לא יכול אדם לבוא ולומר מה אני יעשה, אני לא בדרגה כזאת, מה זה אתה לא בדרגה? תעבוד להגיע לדרגה, מי אמר שאתה צריך להיות בדרגה כזאת, אתה צריך להיות כמו אברהם אבינו. הרי כתוב שחייב אדם לומר, כל אדם, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, אין בן אדם שלא יכול להגיע, הרמב"ם אומר יותר מזה, אדם אם רצה יכול להטות את עצמו ולהיות כמשה רבינו, זה בידו, ואדם יכול אם רצה להטות את עצמו ולהיות כירבעם בן נבט. משה רבינו זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו, ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטאת הרבים בו. כל הרבים, משה מקבל שכר מכל ישראל, כל מה שהם עושים, וירבעם כל העבירות על הראש שלו.

אז ז"א תלוי באדם מה הוא רוצה, אתה הכנת את עצמך לאיזה מטרה, משימה, שמת לך איזה משאלה, כיוון, הגדרת משהו, או שאתה חי סתם, קם בבוקר הולך לבית כנסת, מתפלל, שותה תה, נס קפה עוגה, פרוסת לחם הולך לעבודה, מנחה ערבית מנמנם קצת זה הולך לישון רואה טמבלויזיה ויאלה, מה, אתה חושב שבאת בשביל זה? מצפים ממך שתגיע לאברהם יצחק ויעקב, מה אתה חושב שאתה תבוא תגיד אני מה אני יעשה, אני גדלתי בקרית שמואל, אני לא גדלתי בבני ברק ולא שם ולא ראיתי גדולים וזה, מה היה אצלנו סה"כ זה אנשים שבאו להתפלל וזה הכל שלום, מה ראיתי, מה מה מה מה יש לי מאיפה אני מבין, אבא שלי לא לימד אותי גם הוא לא יודע הרבה וזהו ונגמר ככה. אתם ח ושבים סיפורים כאלה אוכלים שמה? אין דבר כזה, אין דבר כזה. שואליםא ותך קראת מקרא? מה זה נקרא, שאתה יודע את כל התורה, שנית משנה, אתה יודע את כל המשנה? תלמוד, כל התלמוד אתה עברת? ואח"כ ממשיכים הלאה עד קבלה עד מעשה מרכבה, אתה צריך להיות הארי הקדוש, ואתה אומר אני בקושי פרשת השבוע, שתיים מקרא ואחד תרגום לא יצא לי כל פעם. ואתם יודעים מה עושים אח"כ, פותחים לכם את התנ"ך עוברים איתכם פסוק פסוק ואומרים, זה קיימת? לא, וזה קיימת? לא, לא ראיתי את זה אף פעם, ומה עם זה? לא יודע, אבא שלי לא לימד אותי. ומה עם הפסוק הזה? המורה מתה בכיתה ב'. אין סיפורים כאלה, רבותי, לא תופס, תראו איזה דרגה אברהם אבינו, שיא השיאים, ממנו יצאה האומה הישראלית, כל העולם קיים בזכותו, אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקראי בבראם אלא באברהם, אומר ה' לא בראתי שמים וארץ אלא בשביל אברהם, אם אין אברהם אני לא בורא שמים וארץ, אבל עם כל זה תובעים אותו, למה הפסדת את לוט, הוא וכל זרעו יכלו להשאר איתך, אם היית מגיע לדרגה יותר גבוהה ולא היית נפרד ממנו, אתם שומעים? כן.

אז גם אנחנו מוטל עלינו ללמוד גדול האחריות לחנך את בנינו ואת בנותינו, את תלמידנו, כמה עלינו להתאמץ להתעלות במידת החסד כדי להשפיע עליהם טובה, לא לחסוך מהם כל העיקר שיתעלו ויתעלו ויתעלו מעלה מעלה מעלה.

מצד שני, צריכים להשמר ממעשים שהם כעין לוט, יכול לגדול בבית צדיק ורשע, איך אומרות האמהות, הוא צדיק אבל קצת שובב, השאלה מה מתחבא בתוך המילים שובב. כתוב בפסוק "שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם" אבל אם תשובו אני ארפא אתכם, אבל שובו, אז ז"א צריך לפחד מאד לא להתרחק מתלמידי חכמים אמיתיים, הבעיה זה למצוא אמיתיים, קשה מאד בדור הזה. אבל אם מוצאים כבר אחד לא עוזבים אותו, יונקים ממנו הכל. כי זה מציאה שאסור לאבד אותה, אין מציאה כמו אברהם אבינו, אז איך לוט מאבד כזה דבר? ריח הממון. עריות, איך היה עריות? שתי הבנות שלו היו איתו, ומהם יצא עמון ומואב, בראשונה הוא לא הרגיש, בשניה הוא הרגיש והעביר אותה, זה צדיק, גם היום אנחנו שומעים שיש צדיקים שעושים דברים כאלה, אז ז"א באדם יכול להיות צדיק ורשע, אלקפונה והחפץ חיים. למה נחשב? רשע, אחרי שהוא יגמור את הגיהיני גיהינום וינקו אותו לגמרי, אז הוא יעלה לקבל את שאר מה שמגיע לו. טינופת שיש בגוף האדם ובנשמתו חייבים למרק את זה, אם יש לך בן צדיק ונשפך עליו לבניה, צריך לקנות אותו או לא צריך לקנות אותו? מה קשור, צריך להכניס אותו גם למקלחת, אין מה לעשות. אז ז"א מי שמתלכלך צריך ניקוי.

אז עלינו לחשוש תמיד מהמידה הרעה של חמדת הממון, ועל זה נופלים כל הדור הזה, ולא רק זה כבר אלפיים שנה. אמרו חכמים, העולם הזה נידון בזעם, זעם זה שלש אותיות, זנות עבודה זרה ממון. אלפיים שנה של הבריאה היה בעולם זנות עד שה' הביא את המבול והשחית כל בשר ומחה אותם מעל פני האדמה, אלפיים שניים היה עבודה זרה, עשו עגל, עבדו עבודה זרה, אלפיים שנה. אלפיים אחרונות זה עכשיו - ממון, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ממון. זה הבעיה בזה נופלים. אז צריך להזהר ממידה רעה זו של חמדת הממון שהיא גורמת למעשים שיכולים להגיד אי אפשי באברהם ובאלקיו, שבן אדם יכול להגיד - לא מתאים לי, לא מתאים לי.

אתם יודעים, היה בן אדם אחד שחזר בתשובה דרך קלטת שלי, קלטת אחד בפלסטיק, היה חילוני גמור, והלך ולמד, חזר בתשובה אמיתית, הלך ולמד, למד בכסא רחמים, למד דיינות, נהיה רב באיזה שהוא מקום, נהיה ראש כולל כזה, ופתאום חמדת הממון תפסה אותו, קנה לו ג'יפ והתחיל ככה לזוז עם הג'יפ ומי שקונה גיפ הוא לא קונה אותו סתם, זה סימן שיש לו עיניים גדולות, ולאט לאט התחיל לקצץ את הזקן והעלה לגיפ נשים, וגילח את הזקן, וכפר בכל, והיום הוא חילוני עם הרבה כסף. אתם יודעים איזה עונש מחכה לו בגיהינום? גיהיני גיהינום, על חילול ה', אני לא מדבר עוד על העבירות, רק חילול ה', לראות אדם שהיה בדרך לדיינות ובסוף נהיה רועה לא אמשיך את ההמשך. לא יאומן כי יסופר. היתה תקופה שהוא אפילו הלך, היה לו תאות ממון, היה לו תאות ממון, הוא נסע פעם לחו"ל ושיחק אותה שמה מקובל, ובאו אנשים והיה אומר להם כל מיני תשובות, מה אכפת לו מה הוא עונה, אבל הוא קיבל כסף, עשה המון כסף, בכסף הזה הוא חזר איתו ועשה עסקים, הצליח בעסקים, ומי שיש לו מנה רוצה מאתיים, מאתיים רוצה 400, 400 רוצה 800, וככה התדרדר. חמדת הממון, כמו לוט, עזב את אברהם אבינו בשביל ממון. צריך להזהר מהמידה הזאת.

הרמב"ם אומר שזו אחת מהמידות הגרועות, אפילו יותר מרצח, רצח זה יכול להיות מקרה חד פעמי, ועל זה אדם יכול להתחרט באמת, אחרי שזה נגמר יכול להתחרט באמת ולשוב בתשובה, ויימחל לו, וייסלח לו, אבל מי רואה פסול או איזה דבר רע שיש הרבה כסף, כולם מייחלים שיהיה להם הרבה כסף, אבל הם לא יודעים שעושר שמור לבעליו לרעתו, זה לא יודעים. ולא יודעים שהממון מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו. ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ומרבה נכסים מרבה דאגה, ואח"כ הוא מרבה נשים מרבה כשפים. וכן על זה הדרך. אז צריך להזהר מהמידה הזאת.

הרי לוט בלכתו לסדום סבר, הוא באמת סבר ככה, שכוונתו לשמים, והוא אמר אני הולך לתקן את סדום, הרי אני צדיק ואני אבוא בין הרשעים ואני אהפוך אותם, ולא הרגיש שהכל נבע מהנגיעה של חמדת הממון, שזה נרשם כל כך עמוק בפנים הלב שלו, הרי כל יציאתו אחרי אברהם היתה בשביל הממון, שהוא יירש אותו, ולכן הוא לא הקפיד שהרועים שלו אוכלים גזל, ז"א הוא היה נגע במהותו בממון כל הזמן, אז כשהוא ראה את ככר הירדן והוא ראה את העושר של סדום, אמר אני לא מתאים, די, אני הולך לסדום וזהו. ואפילו שניצל מגיא ההריגה חזר עוד פעם לסדום.

והנה אברהם הביא את כל הרוצים להתגייר אליו, מה זה אליו? הוא עשה אש"ל - אכילה שתיה לינה, ז" הוא עשה אהלים, אכסניות בתי מלון, שיבואו אנשים ויאכלו אצלו ואז הוא ילמד אותם לברך לאלקים, "ויקרא בשם ה'" וככה הוא פרסם שיש אלקים בעולם, חסד גמור. אבל הוא גרם שהם יבואו אליו, ופעל עליהם הרבה בחסדיו ובלימודיו מה שלימד אותם, אבל הוא לא הלך עליהם. מה שאין כן לוט הלך והתיישב בסדום, והוא רצה לתקן וללמד, ונמצא למד. במקום ללמד הוא נהיה תלמיד שלהם. וצריכים לדעת, כי מי שהולך אל הטועים ללמד להם סכנה גדולה לפניו, שמא ילמד הוא מדרכיהם וטעויותיהם.

ובאמת היו מקרים כאלה שאנשים שהלכו לקרב רחוקים מה שנקרא, נפלו ונכשלו. נפלו ונכשלו, והיו כאלו שארחו חילונים בביתם כדי לקרבם, נפלו ונכשלו, או הילדים שלהם נפלו ונכשלו, וכן על זה הדרך. חיבור לרשעים באופן קבוע גרוע.

לכן האתרוג שהוא כנגד התלמיד חכם, ושלשת המינים, הלולב הערבה וההדס, שכל אחד זה כנגד מישהו בישראל, האתרוג כנגד תורה ומעשים טובים, ההדס מעשים טובים, ההדס ריח טוב, מעשים טובים, הלולב תורה, לא מעשים טובים, הערבה לא מעשים טובים ולא תורה, לא טעם ולא ריח, אבל יש מצוה לאחד את כולם, מתי? בשעת המצוה, אחרי המצוה מה עושים? שמים את האתרוג לבד, התלמיד חכם חוזר הצידה, והוא לא נשאר מחובר שמה, לצורך מצוה הוא מתחבר, נגמרה המצוה - חוזר למקום. לכן צריך להזהר.

וכבר אמר רבי יוסי בן קסמא, שפעם אחת היה מהלך בדרך ופגש בו אדם ואמר לו רצונך רבי שתדור במקומנו וניתן לך אלף אלפים מרגליות אבנים טובות הכל, אמר לו אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אין אני דר אלא במקום תורה. רק איפה שיש לומדי תורה וצדיקים. והקשו, אדרבא שילך ללמד את הטועים, את אלה שלא יודעים, מה אתה מועיל, שעוד דתי אחד בין הדתיים? תלך, תלמד אותם, תהיה אצלם. אלא על כרחך שאפילו תנא קדוש כמו רבי יוסי בן קסמא פחד מסביבה לא טובה. בני תורה באמת, התורה מלמדת אותם מה לעזוב, מה לעשות, ולא נופלים בטעות. ואפילו בדורנו זה שהוא פעוט מבין הדורות, מי שלומד תורה באמת היא מדריכה אותו על כל צעד ושעל מה נכון ומה לא נכון. הנה יש לנו פסוק אחד רק למדנו עכשיו, לא את כולו, אבל רק ככה מלמעלה מה שנקרא, וה' אמר אל אברהם, אחרי הפרד לוט מעמו, מתי דיבר ה' עם אברהם? אחרי שהוא נפרד מהרשע, למה הוא נקרא רשע? כי הוא אוהב כסף, הוא אוהב ממון, וזה הביא אותו לכל המכשולות.

כסף זה טוב, אם עושים איתו מצוות, אם מחלקים אותו לנזקקים, אם מאכילים יתומים ואלמנות, זה טוב, אבל מי שיודע להשתמש איתו, אין הרבה שיודעים להשתמש איתו, נסיון העושר הוא גדול וקשה מנסיון העוני. עני לא נחשב במצות צדקה, אין לו מה לתת, אבל עשיר ווי ווי ווי, זה לא רק שהוא נותן כפי מידתו כמה שהוא צריך לתת, גם איך הוא נותן, לפעמים אין לו סבלנות, הוא מבייש את העני, הוא עושה את זה בחוסר רצון, מה זה ה' נתן לך כסף שתעשה מצוות, הוא לא נתן לך לאכול, אתה לא יכול לאכול את כל הכסף שלך, אתה לא יכול, בשביל מה הואנ תן לך את כל זה? שתשמור בבנק? הוא נתן לך שתפרנס את בניו, שתעזור להם, זה כמו אדם נתנו לו חכמה, בשביל מה שתשמור את זה לעצמך? תפיץ את החכמה שלך ברבים, תן לאנשים שיענו, אתה גיבור? תעזור לחלשים, מה אתה הולך למכון כל יום לנפח את הג'ולות, בשביל מה, להיות עגלגל? אתה רוצה להיות חטוב ואח"כ לבקש שיהיה לך זיווג חטוב?

אז ז"א בן אדם צריך לדעת, הקב"ה מצפה מאיתנו שאנחנו נלמד את התורה ונקיים את מצוותיה.

בדור הזה בלי התורה אדם אבוד, אבל צריך תורת אמת, וזה גם קשה, קשה מאד, לא יודעים יש בלבול גדול מאד, אבל נתנו לנו סימן חכמים, הבעש"ט זצ"ל אמר, איך תדע בדור האחרון מי צדיק מי לא? כולם לבושים פחות או יותר אותו דבר, אז איך אתה יכול לדעת? הוא אומר, אם יצא דבר שקר מפיו - הוא לא צדיק, רשע, צא טמא תאמר לו. צדיק לא מוציא דבר שקר מפיו. אתם שומעים את הבדיקה?

עכשיו אם בן אדם לא מקיים מצוות כמו שצריך הוא שקרן, שקרן. עכשיו אם יש בן אדם שהומר שהוא עו"ד נגיד, והוא קורא לעצמו גם רב, והוא רק שש שנים מתחזק, והכל בעצת והדרכת הרב שלו, שהוא לא מגלה מי זה, ומתברר שהוא מתחזה לעורך דין, הוא בכלל לא עורך דין, שזה עבירה פלילית, והוא גם לא רב, הוא רב עם כולם כן, אבל הוא לא רב, והוא נותן דרשות ומחלק דיסקים, מחלק ספרים, בהתחלה בחינם ואח"כ בחמש עשרה שקל, והוא רק מרויח עשר שקל על כל ספר כפול 300,000 שהוא הפיץ, אחלה ג'ובות. ממש שנאת הממון. הוא נגעל מהכסף. הוא לא נוגע בו, מעביר את זה ישר לבנק, או מתחת לבלטות, הוא לא יכול להכניס את הכל בכיסים, זה הרבה כסף. והוא מטיף לאחרים, יש כאלה, חלק פה מכירים את מה שאני מדבר. אבל זה לא יאומן כי יסופר, יש אחד בשם עורך דין שלו בדיוק, שצלצלו אליו היום ואמרו לו שלום כבוד הרב, אנחנו רוצים ספרים? אז הוא אומר אני לא הרב ואני לא שום דבר, ואתה אחד משלש מאות איש שכבר מצלצלים אלי כל פעם, והוא לא עורך דין, והוא מתחזה, ולא רוצה להגיד לכם איזה מילת גנאי הוא אמר עליו, והוא מדבר רק לשון הרע על אחרים וכו' וכו' וכו', לא יאומן כי יסופר. ואנשים תמימים, מאיפה הם יכולים לברר דבר כזה? מאיפה הם יודעים לברר דבר כזה?

והיום זה לא בעיה, לכולם יש ווטסאפ וכולם משגרים בקבוצות, וכולם מפיצים סרטונים, וכולם שמים כך וכך, ומי יודע לברור, ואם הדברים נשמעים נעימים לאוזן וסיפורים כאלה ואחרים, אז למה זה לא טוב?

דוגמא נוספת, בטח שמעת את הסיפור על הילד בן 15, נכון? שמעתם, אבל מה לעשות שזה שקר. שאלנו דוקטור אמיר הלמר, זה אדם מומחה יחידי בישראל והיחידי שמעיד בבתי משפט, מומחה לשפת הגוף, הוא מסתכל עליך שאתה יושב ויכול לספר עליך מה עבר עליך מה אתה עושה מה זה, אתה תדבר איתו הוא יגיד לך אם אמרת אמת או שקר, אם נגעת פה הוא יסביר לך למה, ואם גרדת כאן הוא יגיד לך למה, ואם הזעת ואם עשית עם הלשון ככה ככה, וכל דבר הוא מסביר לך פיקס, הוא זה שגילה את המחבל עכשיו שתפסו אותו מלפני שנה, הוא כבר זיהה אותו, אומר זה מחבל, זה דוקטור הלמר אמיר. והוא עבר על הקלטת הזאת, של הילד בן 15 והוא אומר הכל שקר, והוא כותב בדיוק נימוקים, יש את זה באתר שלנו, אפשר להסתכל בדיוק את חות הדעת שלו. אני אמרתי את זה מהיום הראשון, אפילו שחלק ממה שהוא אמר נוגע אלי כאילו, אבל לא, שקר זה שקר, התורה היא תורת אמת, אי אפשר להצמיח משקר אמת, זה יפול יום אחד, למה כתוב מפרסמים את החנפים, אתם יודעים למה? מפני חילול ה', מה זה חנפים? יש אדם צדיק אבל שהוא עושה מעשים שלא יעשו, עכשיו אם אנחנו נשתוק על מה שהוא עושה, מחר הוא יקבל מכה משמים, ואז כולם יגידו איך צדיק כזה מקבל מכה, איך צדיק כזה מקבל מכה, ווי, איפה ה'? אבל אם אמרו שהוא לא צדיק כי הוא עושה מעשים שלא יעשו, מחר שהוא יקבל מכה מה יגידו, או, ה' צדיק, הנה הוא משלם. גם מי שמסתיר מעשיו ה' משלם. זה נקרא מפרסמים את החנפים מפני חילול ה', שלא יהיה חילול ה'. ז"א יש ענין להגיד את האמת שכשיבוא מה שיבוא ידעו.

למה היו אומרים לנביא, לך ותגיד לעם ישראל שכך וכך יקרה? למה צריך להגיד? ואם ה' יודע שגם לא ישמעו לו, אז מה התועלת שהוא יגיד? למה שיסכן את עצמו שהוא יגיד, הרי הנביאים סבלו, היו כמה שנרצחו, למה שהוא ילך ויגיד אם ה' יודע שהם לא יחזרו בתשובה, אתם יודעים למה? כי הוא אמר להם מה יקרה להם, ואז כשקורה להם הם לא יכולים להגיד מקרה היה לנו, למה הם לא יכולים להגיד מקרה היה לנו? אתם יודעים למה? כי הוא אמר בדיוק מה יקרה, אז הוא אמר למה יקרה גם, הוא לא אמר מה יקרה, הוא אמר בגלל עוונותיכם ככה יקרה, אבל אם הוא לא היה אומר והיה קורה מה שקורה, מה היו אומרים, מקרה היה לנו, עכשיו אתה תוציא את מה שאמרתי לפני 23 שנה, אמרתי מראש מה יקרה, אבל לפני 23 שנה מי שהסתכל עלי אמר מה זה, מאיפה זה בא האיש הזה, מה הוא מאיים, מה הוא אומר ככה, אתם זוכרים שהיו קוראים לי מפחיד, אתם זוכרים שהיו קוראים לי מפחיד? כן. אבל אני לא הפחדתי, אני התרעתי, אני הקדמתי תרופה למכה למי שרוצה, ואמרתי יהיה גוג ומגוג, ואמרתי שתשעה חדשים ישלטו המוסלמים עלינו ועל העולם כולו, מישהו מאמין שיבוא דאעש וירצה לכבוש את כל העולם? ושהוא רוצה לשחוט את כל הכופרים שזה כולל יהודים ונוצרים, ואפילו סונים, כן, מישהו היה מאמין? הנה לעינינו בימינו, במהרה אתם רואים הכל, הכל מתגלגל מהר. מישהו היה מאמין שרוסיה וארה"ב אחרי המלחמה הקרה יגיעו לעימות כמו שאנחנו קרובים עכשיו? אמרתי הרבה, אבל אני אומר לך לפני 28 שנה לפני תשמע שפרס אמר, פרס אמר שיהיה פה מזרח תיכון חדש, תהיה רכבת מסוריה, ירדן, ישראל, מצרים, סעודיה, כל החבר'ה יסעו לטייל כל היום, ככה הוא הבטיח בשביל זה הוא קיבל פרס נובל לשלום, לקח את הפרס ואמר שלום.

והשותף שלו ערפאת הצדיק, הצדיק מנוחתו איפה שהוא. וגם רבין זכה, ואפילו אובמבה, ואיפה השלום שהם קיבלו עליו פרס? עולם של שקר, תשמעו מה אמרתי לפני 23 שנים.

אבל יש כאלה שמתייאשים, אומרים כן, אבל אתה צריך להשקיע הרבה וזה ואני לא יודע לדבר ואני לא יודע לשכנע וככה וכל מיני תירוצים של היצר הרע, אז צריך ללמוד גם מנח, מה עם נח? הקב"ה אמר לנח לבנות תיבה...

הרב: זה לא זה. כתוב 23 שנה, כתוב, במובייל או באתר. זה גם קטע יפה על נח עם התיבה.

בינתיים אני אקריא לכם מה שאומר דוקטור הלמר אמיר. אז הוא כותב ככה: ניתוח שפת הגוף של הילד בן ה-15 והרב רמי לוי ע"י דוקטור הלמר אמיר מומחה לשפת הגוף ועד מומחה בבתי משפט היחיד בישראל, בעל נסיון של עשרים שנה בפענוח שפת הגוף. הוא זיהה את המחבל עובד בזק והזהיר מפניו שנה לפני הרצח.

אז ככה הוא כותב: המסקנה שלי לגבי הילד, היא מסקנה נחרצת שהוא משקר. שפת הגוף שלו אינה מהימה כי היא לא בהלימה למלל שלו, לאורך כל השיחה שלו הוא מתנהג כאדם שבודה סיפור ולא כאדם שחווה אותו, הוא מסתכל כל הזמן לעבר הרב על מנת לקבל הנחיות. מי שמעביר חויה אינו מבקש אישור מאדם אחר לחויה, בטח לא כזו ובטח לא בסיטואציה כזו, ברוב הפעמים אפילו הוא מנמיך קול כממתיק עמו סוד, התנהגות שאינה מתאימה עם מישהו שרוצה להעביר ארנגיות של חזון עצמה ערכים. הוא מגמגם וחוזר על מילים משפטים ולא מרחיב, כגון רחב רחב רחב, גדול גדול גדול, אינדיקציה לאדם שמשקר. הוא מרבה להסתכל עם עיניו לכיוון שמורה על שקר ובדיה, הוא מרבה לבלוע רוק, הוא מלקק שפתיים כאשר שואלים אותו שאלות, אינדיקציה לשקר. לאורך הסרטון רואים שהילד מתעייף למרות שהוא טוען שהאינפורמציה שהוא מעביר הינה משהו מיוחד ומעורר אמונה, שפת גוף זו אינה עולה בקנה אחד עם האנרגיות האמורות לעלות מדבריו, דברים אלו מקבלים חיזוק גם בהתנהגותו בסוף הסרטון, הוא מתמתח בכדי לשחרר לחץ מגופו, מה שמורה על דברי שקר לאורך כל הסרטון. עוד דוגמא, בדקה שעה ארבעים ושש וחמישים ושבע שניות, כששואלים את הרב רמי לוי ואת הנער אם דנו אותו מגיל 13, בשמים כמובן, הרב נראה מופתע ומסתכל על הילד בפליאה כמקבל תשובה, ונותן תשובה לא מהחויה של הילד אלא מהתורה, אם הנער חוה את הסיפור אז הוא צריך לתת תשובה ולא הרב, מה שמרמז על כך שהרב והנער ישבו ותכננו את סיפור המעשיה הזה.

לאור כל אינדיקציות השקר הללו אני מגיע למסקנה שדברי הילד הם שקר מוחלט. דוקטור המיר הלמר יזם ומאמן מגדלור אישי עסקי, ומומחה לתקשורת ושפת גוף מקצועית עסקית וחברתית, עמידה מול קהל, מכירות, מצגות, מו"מ פגישות עסקיות וחבריות ועד מומחה בבתי המשפט. זה נמצא באתר שופר למי שרוצה, יש גם טלפון שלו אפשר לצלצל לברר וכו'. מצאת? בבקשה.

הרב: ואני אומר לכם, אם השנה היתה קריטית, שנה הזאת תשע"ו תהיה גורלית.

הנה עכשיו מתפרסם סיפור עם ילד בן 15 שמספר סיפור שאומרים שהוא מת קליני, לא הראו מסמכים ולא כלום, אבל נגיד שכן, שהוא מספר סיפור, מה הוא מספר? שום דבר לא חדש, שום דבר לא חדש, כל מה שאמרנו במשך כל השנים, כל מה שהבאנו פסוקים וראיות הוא חזר על הדברים ואמר, או שהוא שמע הרצאות או שאמרו לו מה להגיד או שאני לא יודע מה היה, בקיצור הוא אמר, וחצי מיליון צפיות, ושמעת? שמעת מה הוא אמר? שמעת מה הוא אמר? לא הבנתי, כל התורה שעד עכשיו דיברו, כל מה שכתוב בתורה מאמין ולא מאמין, אבל ילד בן 15 הגיע עכשיו ואמר כי בחלום נראה לו, הוא היה בעולם האמת, ונראה לו שזה ככה, וכך הוא חושב שהוא מבין וככה נראה לו, ומנראה לו זה נהיה ודאי, אשאדה, מה זה שחוק.

בגאולה, איפה בגאולה?... אני שלחתי עכשיו כוננים, אני רוצה שתגידי לי אם הם הולכים או לא הולכים

ש. אני לא יודעת אני ברחתי משם.

בסדר גמור גברתי, בסדר גמור. אני שולח שם כוננים

הרב: יהודים יקרים, אניא ראה לכם שהנביאים והתנאים הקדושים דיברו על התקופה שלנו מראש, אז לכן שמעי בת וראי והטי אזנך, תקשיבו טוב טוב עכשיו

הרב: זה לפני 23 שנה

הרבה שואלים מה יהיה עם השלום הזה עם ערפת, יהיה או לא יהיה, מה יהיה התוצאות, מה הולך להיות

הרב: ברקע אתם רואים את כל הפיגועים של התקופה האחרונה

הרב: בפרק ח' פסוק י"ד והלאה, לכן שמעו דבר ה' אנשי לצון מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה שוד שוטף כי יעבור לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו. לכן כה אמר ה' אלקים, הנני סד בציון אוון אבל בוחן פינת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש. אח"כ כתוב, וכופר בריתכם את מוות וחזותכם את שאול לא תקום, שוד שוטף כי יעבור והייתם לו למרמס. מידי עברו יקח אתכם, כי בבוקר בבוקר יעבור, ביום ובלילה, והיה רק זוועה הבין שמועה, כי קצר המצר מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס". הפסוקים קצת קשים, אבל רבי יונתן בן עוזיאל התנא הקדוש מתרגם את הפסוקים, רצוני להקדים, התנא האלקי יהונתן בן עוזיאל שהיה הגדול בתלמידיו של הלל הזקן, כשהיה לומד תורה והיה עף עוף מעליו היה נשרף, קדוש עליון, מלאך אלקים, כשהוא כתב את התרגום נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, ויצאה בת קול מן השמים ואמרה, מי גילה סתרי לבני אדם, אז הוא אמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי ולא לכבוד בית אבי עשיתי, אלא לכבודך.

את התרגום שלו כתב רבי יונתן בן עוזיאל על פי הנביאים חגי זכריה ומלאכי, ותגידו לי אם הוא לא אומר לנו פה את החדשות טרם השמען. (ישעיה פרק כח פסוקים יד, טו, טז, יח) "בכן קבילו פתגמא דה' גוברין רשיעין שלטוני עמא הדין דבירושלם", לכן קבלו דבר ה' אנשים רשעים שליטי העם הזה שבירושלים, "ארי אמרתון גזרנא קיים עם קטלא ועם מחבלא עבדנא שלמא", הרי אתם שאומרים כרתנו ברית עם הרוצחים ועם המחבלים עשינו שלום "מחת סנאה ארי תיתי עליכון כנחל מגבר", מכת שונא תבוא עליכם כמו נחל המתגבר, מיום ליום רק יהיו צרות יותר ויותר כמונחל שמתגבר, למה? "דאתון אמרין לא תיתי עלנא", כיון שאתם אומרים לא יבוא עלינו מה שכולם חוששים שהמחבלים לא יעמדו בדיבורם והם עלולים לרצוח למרות הכל, אלה שליטי העם הזה אומרים לא יבוא עלינו יהיה בסדר, לא יקרה כלום, זה שלום אמיתי, הכל יהיה בסדר. אתם אומרים ככה? הרי אתם יודעים, הוא אומר, "ארי שוינא בכדב רוחצננא ובגין שקרין איטמרנא", הרי אתם יודעים ששמתם בשקר את המחסה שלכם, ובשקר אתם נסתרים, אתם יודעים שהכל זה בלוף. הגמרא אמרה, אין אמונה בגויים לעולם, אתם באים ואומרים, יש אפשרות להאמין במחבלים?

"בכין כדנן אמר ה' אלקים, האנא ממני בציון מלך - מלך תקיף גיבר ואימתן", אני אמנה עליכם מלך תקיף גיבור ואימתן, אומרת הגמרא, אין בן דוד בא, מלך המשיח עד שמעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, מה כתוב יהיה בהמשך, "ויבטל קימכון דעם קטלא, ושלמכון דעם מחבלא לא יתקיים", יבטל את הברית שלכם עם הרוצחים והשלום עם המחבלים לא יתקיים, אבל מה, "מחת סנאה ארי תיתי עליכון כנחל מגבר ותהון להון לדיש", אבל מכת שונא תבוא עליכם כמו נחל מתגבר ותהיו להם למרמס. איך תהיו להם למרמס? אומר הפסוק (ישעיה כח, יט) "מידי עברו יקח אתכם", איך השיטה, נוסעים באוטו, עוקפים את הנהג, יורדים, טטטטטט "מידי עברו יקח אתכם, כי בבוקר בבוקר יעבור ביום ובלילה, והיה רק זוועה הבין שמועה", רק למשמע הדברים אדם כבר רואה שזה זוועה, כבר אי אפשר לצאת לרחוב, אי אפשר לסמוך על שום דבר, בלילה כולם מתקפלים, אם עולה ערבי לאוטובוס והולך למושב האחורי כל הציבור עובר לנהג קדימה, מהפחד, מי מוכן לשבת עם הגב שלו לערבי, מישהו מוכן פה להפנות את הגב שלו? מה קרה? "הגוי יושב בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב" רח"ל. אנחנו רואים בחוש שחס ושלום המצב משתנה הגוי הולך בבטחון לא רק שהוא לא פוחד גם המשטרה שומרת עליו, ואתה מסוכן המסתכן, זה כתוב עד כדי כך מה יהיה המצב, כי קצר המצע מהשתרע והמסכה קצרה מהתכנס. המיטה שאתה ישן עליה, המצע יהיה כל כך צר קצר, למה? בגלל שאדם שישן בפחד הוא מתכוון והוא לא ישן בפישוט איברים, יהיה כזה פחד, כותב כאן הנביא, שאנשים בלילות לא יוכלו לישון בפישוט איברים, ברווח, הם יתכווצו מן הפחד, ועל זה אמרו האמוראים, כשיבוא מלך המשיח ייתי ולא אחמיני, כשיגיע אותו זמן, אותו זמן אני לא רוצה להיות באותו דור, לא רוצה לראות את כל הצרות שיהיו שם, והצרות יהיו קשות ביותר רבותי.

אני רק רוצה להראות לכם מה אומר המהרח"ו, רבינו חיים ויטאל זצוק"ל בספר עץ הדעת טוב, והוא כותב כך: יש עוד גלות חמישי אחרון לכולם וקשה מכולם, ארבע גלויות היו כבר, נשאר האחרון החמישי והוא נקרא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם, ואז יאמרו באופן אחר ישראל, לולא ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, למה הוא נקרא אדם? הרי כתוב על ישמעאל בתורה והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו", למה הוא נהיה אדם? לסיבת היוו בן אברהם, והוא הבן של הרב אברהם, ויש לו זכות אבות, כמו שמצינו שאמר לו ישמעאל יחיה לפניך, ועוד זכות יש לו, גם זכות המילה, שהוא עשה מילה, שתי הזכויות האלה, כי גם לסיבה זו נקרא אדם, ולכן גלותו תקיפה משאר ארבע המלכויות שהיו קודם, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל כי לכן נקרא ישמעאל, על שעתידים ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז ישמעם אל ויענם. הוא נקרא ישמעאל שבגלל הצרות שהוא יעשה לישראל, מרוב הצעקות שיצעקו לה' ישמע האל אותנו ויעננו.

 

הרב: כן, אז זה נאמר לפני 23 שנים כשעוד לא היה מכל זה, עכשיו בואו תראו מי אלה ישמעאל.

תקראו את התרגום.

ואנא מכם, זכרו שהמושג "איסלאמופוביה", הוא אנטי מורל, מטרתו להוריד את המורל. המושג פוביה משמעותו חרדה בלתי נתפסת, פחד מאיסלאם משמעותו ש-80% מהאנושות ישועבדו או יושמדו, ומבחינתם זה הגיוני ולא יקרא פוביה. סרט זה אין מוגבל לצפיה לשום דת, מה שתראו בסרטון הזה הוא אמיתי. המחבל עם פצצה בנעל יה מוסלמי, היורה צלפים היה מוסלמי, היורה בארבעה אנשים היה מוסלמי, המחבל עם מטען על הגוף היה מוסלמי, המתאבדים על ספינת חיל הים האמריקאי היו מוסלמים, המחבלים שפצצו את הרכבת במדריד היו מוסלמים, המחבלים במועדון הלילה היו מוסלמים, המחבלים ברכבת תחתית בלונדון היו מוסלמים, התוקפים בקולנוע במוסקבה היו מוסלמים, התוקפים במירוץ מרטון בבוסטון היו מוסלמים, המחבלים בטיסה 103 היו מוסלמים, חוטפי המטוס במבצע אנטבה היו מוסלמים, פקידי שגרירי ארה"ב באיראן נחטפו על ידי מוסלמים, פיגוע משאית תופת בבירות נעשה על ידי מוסלמים, שגרירות ארה"ב בלוב הותקפה על ידי מוסלמים, הפיגוע בבנין הקהילה היהודית בארגנטינה על ידי מוסלמים, הפיגוע על הספורטאים במינכן - על ידי מוסלמים, הפיגוע על השגרירות האמריקאית בקניה - על ידי מוסלמים, פיגוע במתחם חיילי ארה"ב בחובאר - על ידי מוסלמים, הפיגועים בבסיסי הכח הרב לאומי בבירות - על ידי מוסלמים, חטיפת בני ערובה בבית ספר ברוסיה - על ידי מוסלמים, הפיגוע הראשון במגדלי התאומים (1993) על ידי מוסלמים, מתקפת הטרור במומבאי - על ידי מוסלמים, חטיפת הספינה "אקילה לאורו" - על ידי מוסלמים, פיגוע טרור בקניון בניירובי בקניה - על ידי מוסלמים, פיגועי ה-11 בספטמבר (2001) על ידי מוסלמים, פיגועים בבית קפה בסידני על ידי מוסלמים, מרצחי התלמידים בפשאוור - על ידי מוסלמים, חשוב!!! הינדואיסטים מתגוררים עם יהודים - ללא סכסוכים, בהאים מתגוררים עם יהודים - ללא סכסוכים, יהודים חיים עם אתאיסטים - ללא סכסוכים, סיקים מתגוררים עם הודים - ללא סכסוכים, הינדואיסטים מתגוררים עם בהאים - ללא סכסוכים, נוצרים מתגוררים עם יהודים - ללא סכסוכים, יהודים גרים עם בודהיסטים - ללא סכסוכים, שינטואים - מתגוררים עם אתאיסטים ללא סכסוכים, בודהיסטים מתגוררים עם "סיקים" ללא סכסוכים, בהאים מתגוררים עם נוצרים - ללא סכסוכים, בודהיסטים מתגוררים עם שינטואים - ללא סכסוכים, בודהיסטים מתגוררים עם הינדואיסטים - ללא סכסוכים, הינדואיסטים מתגוררים עם נוצרים - סכסוכים נדירים בלבד, אתאיסטים מתגוררים עם בודהיסטים - ללא סכסוכים, תרבות סינית עם הינדואיסטים - ללא סכסוכים, אתאיסטים עם תרבות סינית - ללא סכסוכים, מוסלמים עם יהודים - בעיה! מוסלמים עם סיקים - בעיה! מוסלמים עם הינדואיסטים - בעיה, מוסלמים עם בדהיסטים - בעיה, מוסלמים עם שינטואים - בעיה, מוסלמים עם בודהיסטים - בעיה, מוסלמים עם נוצרים - בעיה! מוסלמים מתגוררים עם מוסלמים - בעיה מאד גדולה!!! כך שזה מ וביל שהם לא מרוצים בעזה, הם לא מרוצים במצרים, הם לא מרוצים בלוב, הם לא מרוצים באיראן, הם לא מרוצים בעיראק, הם לא מרוצים בתימן, הם לא מרוצים בפקיסטן, הם לא מרוצים בסוריה, הם לא מרוצים בלבנון, הם לא מרוצים בניגריה, הם לא מרוצים בלבנון, הם לא מרוצים בניגריה, הם לא מרוצים בקניה, הם לא מרוצים בסודאן, הם לא מרוצים במרוקו, הם לא מרוצים באפגניסטן, אז איפה הם כן מרוצים?! הם מרוצים באוסטרליה, הם מרוצים בבלגיה, הם מרוצים בצרפת, הם מרוצים בהולנד, הם מרוצים באיטליה, הם מרוצים בגרמניה, הם מרוצים בספרד, הם מרוצים בשויץ, הם מרוצים בדנמרק, הם מרוצים בארה"ב וקנדה, הם מרוצים בנורבגיה והוד, הם מאד מאושרים באנגליה, יש להם הרבה מאד הטבות באנגליה! הם מרוצים כמעט בכל מדינה שאינה איסלאמית! ואת מי הם מאשימים? לא איסלאם, לא הנהגה שלהם, לא הם עצמם, הם מאשימים את המדינות שטוב להם שם! והם רוצים לשנות את המדינות בהם מרוצים להיות כמו המדינות מוצאם בהם לא היו מאושרים הג'יהאד האסלאמי - ארגון טרור מוסלמי, דאע"ש - ארגון טרור אסלאמי, אלקעידה - ארגון טרור אסלאמי, טאליבן - ארגון טרור אסלאמי, בוקו חראם - ארגון טרור אסלאמי, אל נוסרה - ארגון טרור אסלאמי, אבו סיאף - ארגון טרור אסלאמי, אל בדר - ארגון טרור אסלאמי, האחים המוסלמים - ארגון טרור אסלאמי, לשקאר א טייבה - ארגון טרור אסלאמי, אנסורו - ארגון טרור אסלאמי, ג'מאה איסלאמיה - ארגון טרור אסלאמי, גדודי עבדאללה עזאם - ארגון טרור אסלאמי, אל שבאב סומליה - ארגון טרור איסלאמי, וזה רק טיפה מן הים מהעובודת על הטרור האסלאמי, יש הרבה והרבה יותר עובדות!

הרב: תודה.

אם כן אתם רואים, כל העולם מלא טרור אסלאמי, ואובמבה אומר שזה לא טרור. זה לוחמי חופש. אתם שומעים? אז עם זה צריך להתמודד, אלה מעוררים את גוג ומגוג, ברגע שהנצרות והאיסלאם יילחמו תדעו שאנחנו בתוך גוג ומגוג, אומות העולם יילחמו אלו באלו, אחרי זה כולם יבואו עלינו. שבעים אומות העולם, כולל יונייטד סטייטס אוף אמריקה, והאיחוד האירופי, ואפריקה, וסין, וצפון קוריאה, ופקיסטן ואפגניסטן ואיראן, כולם יהיו נגדנו. ואז הקב"ה יעמוד על הר הזיתים ויטפל בהם. "אל נקמות ה' אל נקמות הופיע הנשא שופט הארץ השב גמול על גאים" ה' מחכה לזה כבר אלפיים שנה, וזה בדרך, אנחנו כבר מריחים את אבק השריפה.

ואם אתם חושבים שהטרור שמתפשט ברחובות זה עומד להפסק מוקדם, לא נראה בכלל, בכלל בכלל, בהחלט בהחלט, אבל הציבור עדיין לא מבין מה ה' רוצה, אין לנו על מי לסמוך, צה"ל חילקו ברוב טפשותם בהסכמי אוסלמו נשק לפלשתינים, בשביל שהפלשתינים יתאמנו והם ישמרו על הגבולות כי הם קיבלו את כל מה שהם רצו, היום זה מופנה אלינו, צה"ל נתן גם נשק לחיילנו, ומה הם עושים עם הנשק? מאפשרים למחבלים לחטוף אותו ולירות בהם, אז איפה צה"ל השומר עלינו? אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר, מדינה שלמה מול כמה מפגעים, לא יכולה עליהם, אין עצה ואין תושיה. שמים חומות ליום יומיים מקבלים גערות מורידים אותם. אין החלטה, אין מי שיחליט, מר בטחון נהיה שפניהו, ושום דבר לא זז, ליברמן מקסח אותו ואומר שצריך לעשות א' ב' ג' ד' אבל כשהוא היה הוא גם עשה חרתה ברתה, ברק גם היה מר בטחון, כן כולם היו מר בטחון, שרון היה מר בטחון, אין פה אנשים בלי בטחון, רק האזרחים בלי בטחון.

אז אני שואל אתכם שאלה, אתם חושבים שיש תקוה, ממי? מאבו מאזן, לא, אין עם מי לדבר, הם אמרו ברור, היה סרטון בטמבלויזיה כמה דקות, שהם אמרו מפורש, גם אם נקבל 67 הבנים שלנו ימשיכו לבקש את 48, ואחרי 48 אתם תשחו בים. אבל את זה אמרתי לפני יותר מ-23 שנים, כשעוד היה פדאיון, ואח"כ נהיה פתאח, ארגון שחרור פלשתין, ואז נהיה חמאס ואז אני המשכתי לבד, ואמרתי אח"כ חומוס, ואח"כ יהיה טחינה, ואח"כ יהיה כל מיני שמות, שמעתם כמה ארגוני טרור כמה שמות? כל יום צצים שמות חדשים, הארגון לשחרור זה ולשחרור זה ולעילוי נשמת זה, אשאדה, כל אחד נהיה ארגון, למה? בשביל שכל אחד תובע משהו אחר, הוא אומר, לא, מה שהוא מדבר זה משהו אחר, מה שאני מדבר זה משהו אחר, אז עם מי אתה מדבר? אין עם מי לדבר, כי אתה מדבר עם זה יש אלפים מחכים בתור, תחלק לו מה שאתה רוצה אבל אנחנו באים אח"כ, ודאע"ש כבר הכריז שירושלים שלו, כן הוא הולך להגיע לפה עכשיו, מה חשבתם שדאע"ש יפקיר אותנו? עורפי הראשים בדרך, עם החרבות. נו, מה זה להפחיד, אני מכין אתכם, מה זה לא להפחיד.

אז לכן צריך לדעת, יש עצה, כשהקב"ה מביא גזרה יש סיבה, צריך לברר מה הסיבה, אם יודעים מה הסיבה חוזרים בתשובה אז מסתלקת הסיבה, שלום. הולכים לרופא לכאורה לוקחים את התרופה המתאימה, מסלק את הבעיה ונרפאים, כאילו זה לא הכדור עושה את זה, אבל בכל אופן רואים, עושים ככה נהיה ככה.

אם אנחנו נעשה תשובה הקב"ה יסיר את הכל, תראו הוא נתן לנו יותר מידי אורך רוח, להחזיק אותנו למרות שאנחנו לא שומעים בקולו, ואתם רואים מה קורה ברחוב בקרית שמואל, תצאו אחרי ההרצאה, אתם מלאים וגדושים בדברי תורה, יוצאים החוצה רואים עולם כמנהגו נוהג לא מכירים את ה' לא כלום הולכים בפריצות הולכים פה הולכים שם, כל אחד חי את החיים שלו, אוכל מה שהוא רוצה שותה מה שהוא רוצה רואה מה שהוא רוצה, מה איפה.

אז לכן צריך להבין שזה ה' רוצה לשנות, די, די, הוא כבר חיכה לנו אלפיים שנה, אלפיים שנה הוא מחכה, הוא רוצה לגאול אותנו, הוא רוצה לבנות לנו את הבית השלישי האחרון, שאחריו לא יהיה מוותר יותר, משיח יתגלה, הכל יהיה טוב, יאריכו ימים עד אלף שנה, ימות משיח, תחית המתים, רק דברים טובים, ואף אחד לא רוצה את זה. אף אחד לא רוצה אז אין ברירה לקב"ה. אמרתי לכם כמה פעמים. "קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי", בהתחלה הוא דופק חלש, לא שומעים יותר חזק, לא שומעים עם אגרופים, לא שומעים הוא פורץ את הדלת, ה' דופק, מתחיל סכינים עוד פעם, התחיל אבנים, עוברים סכינים, עכשיו אקדחים, עוד מעט תת מקלעים, עוד מעט תראו טילים פה, טילים לא משמה מעזה, טילי כתף, אז תזהרו, אבל זה לא יעזור, תתחבאו בבתים, לא תתחבאו בבתים, זה לא עוזר, אף אחד מאלה שיצאו לרחוב לא חשב שהוא יידרס, לא חשב שהוא יידקר, אף אחד. בן אדם הולך עם נשק הוא מרגיש הכי בטוח, מי יש יותר בטוח ממנו, הוא הולך עם נשק, אם 16. בסוף לוקחים לו את האם 16 ויורים בו, נו, אז ז"א אין בטחון בכלל. מה שכן, זה רק אם נעשה תשובה, אם העם יחליט שהוא רוצה לחזור בתשובה אז זה יכול להיות נחמד.

יש תמונות של ביבי ואשתו אם הם יחזרו בתשובה, אתה מכיר את זה? יש לך את זה? זה נמצא במובייל. ויש שמה גם את ביבי מחזיק באו"ם איזה שלט, אם הוא יחזור בתשובה הוא יראה אותו גם כן, תסתכל אם אתה יודע איפה זה, אמרתי לך תכין, יש לך? תסתכלו עכשיו אם הוא מוצא את זה אתם תיהנו, אתם לא תאמינו כמה מתאים לביבי ואשתו לחזור בתשובה. אין לכם מושג. זה אני אמרתי מזמן לביבי אבל הוא לא מקשיב, סיסי שומע לי יותר ממנו, כשאני אמרתי שבשביל המנהרות יקחו את המים מהים התיכון ויכניסו אותם לתעלות, ביבי לא שמע לי, אז עשיתי קלטת קוראים לה סיסי, תציל אותנו, אתם יודעים כמה צפיות היה? ממצרים 9700 צפיות, מסעודיה 7600 צפיות, ובסוף הם עשו את זה והנה שטפו להם את כל המנהרות, סיסי עובד מהר. אני אמרתי, סיסי ולא פיפי, לוקח לו הרבה זמן לחזור בתשובה לביבי, נו.

עשיו לא, אבל ישמעאל כן, אבל ישמעאל לא עשה ברית עד הסוף הוא לא עשה פריעה. איך מתאים? מתאים? מתאים.

עכשיו תשמעו, עכשיו תראו מה צריך להודיע ביבי, תסתכלו מה הוא צריך להודיע. יש לו הוא מחזיק נייר כזה שכתוב עליו שהוא פונה לע םישראל, שלחתי את זה ביחד. שרה משהו, היא נהיית צעירה בעשרים שנה. אם תצא הודעה כזאת מביבי אפילו שחצי מהעם לא ישמע, זה יהיה קידוש ה' שיכול להזיז פה ולשנות הרבה מאד. אבל הוא מומחה באו"ם לבוא עם מפות, לבוא עם קוים אדומים, נראה אותו שהוא יבוא עם כזה, צעטלה כזה, נראה. נו, בסוף יתרגלו אליהם. אם תראו אותם במציאות לא תזכרו. מה זה שלשה יועצים ולא מצליחים לעשות?

טוב למי שיש שאלה בינתיים ניתן לו אפשרות.

הרב: בא תקשיב, עשיו זה הנוצרים ישמעאל זה המוסלמים. עכשיו אנחנו יודעים מי זה מוסלמים ואנחנו יודעים מי זה נוצרים. מלכות אדום זו המלכות ששולטת בכיפת העולם, אבל השמעתי את המרח"ו שאומר שתהיה עוד גלות חמישית, גלות ישמעאל האחרונה ,וזה פרא אדם, לולא ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אזי חיים בלעוני. הנה בכל אופן תראו מה הוא כותב שמה, תגדיל. כן. אזרחים יקרים, לאור המצב הבטחוני הנוכחי הגענו להחלטה פה אחד שעל עם ישראל לחזור בתשובה שלמה כדי להרחיק שונאינו ומבקשי רעתנו ולבטוח בבורא עולם, אין עוד מלבדו, בברכה ראש ממשלת ישראל.

בקיצור יהודים יקרים שימו לב, רואים שהאסלאם רוצה להשתלט על העולם, סימן במפה דגלים שחורים, אמר המדינה האסלאמית תכוף את כולם, כל מי שלא יקבל דת האסלאם אז יהרגו אותו, הנה זה כבר יצא לפועל כמו שהזהרתי שמי שלא יעלה לארץ יסגרו לו בסוף את השערים ולא יוכל לעלות, הנה בתימן הודיעו להם, או שאתם מתאסלמים או שהורגים אתכם, אז ז"א יש להם את הברירה, תחליטו, מחר זה יגיע במדינות אחרות באופן כזה או אחר, יצרו את צעדיהם, איך התחילה השואה רח"ל, בהתחלה מגבלה כזאת אח"כ כזאת אתה לא יכול להכנס לפה אתה לא יכול פה, אתה לא יכול שם, תוריד את הזקן, תעשה ככה, תעשה ככה וככה וככה, עד שזהו מתחילים ,משלחים השתלהבות של בודדים, אתם רואים כמה צועקים והיום יש את הרשת, את הרשת זה כמו טרשת, שכן טרשת נפוצה, ואז חביבי אתה רואה מלהיבים את האנשים לאבד את חייהם, בלי דעת, בלי שכל, בלי תכנון בלי כלום, התקפות עמוק, וזה מה שקורה וזה עושה אנדרלמוסיה, הפסדים כבדים לסוחרים, לאנשים, לתיירות, זה פגיעה גדולה מאד, מעבר לפגיעה בנפש, אז ז"א יכולים להשבית מדינה כמה בודדים עם הסתה, וראיתם ב חו"ל בצרפת שורפים בתי כנסת, אנשים כל הזמן בהגנה, אין יהודים שהולכים שמה בלי הגנה, כל הזמן עם הגנה, קבוצות קבוצות מהפחד, איזה מן חיים אלה? והם מתגברים, ועכשיו הפליטים מגיעים לשמה אז נהיה עכשיו מיליונים, עוד מליונים שלהם, ואתם יודעים ברגע שהם יהיו רוב, ארבעים אחוז בהולנד אומרים היום להולנד שרוצים את דת השריעא לפי הקוראן, לא - ישרפו להם את הולנד, בשבדיה יש חמישים אחוז, ובכל מקום, ברוסיה יש חמישית מהציבור, ז"א מהאזרחים, עשרים אחוז, והסברנו לפני כשנתיים הבאנו מה יהיה המאזן הדמוגרפי ב-2027, יהיה רוב מוסלמי באירופה, ואז מה יקרה? בבחירות מי ייבחר? מוסלמי, ולמי יהיה אטום? למוסלמים. ומי יחליטו מה לעשות איתו? המוסלמים, ומה הם אומרים שהם רוצים לעשות? שכל העולם יהיה מוסלמי, אז מי שלא יקבל את הדת המוסלמית יוציאו אותו להורג בשם הממשלה. אז אין הרבה זמן לעולם בלאו הכי להחזיק את העולם, וכמה הם בעולם? מיליארד שמונה מאות מיליון. נו, לך תסתדר איתם עכשיו. אז ז"א המצב לא פשוט.

יש רק עצה אחת, שובו אלי ואשובה אליכם, אם נשוב לקב"ה ככל שנקדים פחות אבידות, ככל שנאחר יותר אבידות, חבל, אף אחד לא יודע מי זה יהיה הבא בתור, לכן לחוס על אחרים גם, אפילו אם אתה לא פוחד, אתה חושב שאתה נמצא במקום בטוח, אין מקום בטוח, אתם רואים, הם מדלגים מעיר לעיר ועושים בלבלה. מי חשב שיהיה בהרצליה, עפולה, מה זה שמות שלא שמענו אף פעם שמה טרור, מקומות שבכלל לא נראה ולא ניכר, היום בבני ברק אוטובוס ניסה לפגוע בכמה מכוניות, תפסו מחבל גם בכניסה לבני ברק עם סכין, מחבל שרוצה להכנס, ז"א היה מי שרצה לפגע בבית כנסת רח"ל עם מאות מתפללים, רק באותו יום הם היו בחופש אז הוא עשה פיגוע באנשים ברחוב, במקום להכנס לבית כנסת. ז"א המצב הוא חמור ב יותר. ומה, ה' עוד נותן לנו איתות, כמו במבול, הוא נתן 120 שנה זמן שיבנה נח את התיבה, ואח"כ נתן עוד שבעה ימים, ואח"כ עוד ארבעים יום, ועוד צ'אנס ועוד צ'אנסים, אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר - מבול.

אז לכן יהודים יקרים, תחוסו על נפשותיכם וילדיכם ובנותיכם, משפחתכם לשוב בתשובה, אין עוד מה לחכות, אין למה לחכות. לא תעשה את זה היום, באונס תעשה את זה יותר מאוחר על ארבע, כמו שאומרים, למה? למה להיות חס ושלום פצוע בבית חולים ואז אתה מבקש את ה'. למה צריך את זה? למה לא להיות בריא ולבקש את ה'? מה הוא מונע ממך? הוא מחסיר ממך משהו? הוא מבטיח שייטיב איתך, גם בעולם הזה וגם לעולם הא, אז למה לא, מה הקושי לעשות כמה מצוות, לברך על כל דבר שאוכלים, להגיד תודה לקב"ה, מה הבעיה? כן, מה להניח תפילין ציצית, זה הבעיה? זה משקל כבד? קדושה, אדם זוכה. שבת, עונג שבת, אוכלים טוב, נחים טוב, שרים על השולחן, דברי תורה, הולכים לבית הכנסת, נפגשים עם כולם, מה לא טוב, אני לא מבין, איזה מצוה לא טובה? הכל לטובת האדם נועד, והאדם לא מחפש טובות, מחפש להיות חופשי ומשוחרר. אי אפשר, אי אפשר שאדם יהיה בלי חוק, כל מדינה יש לה חוק, אפילו ועד הבית אצלכם יש חוק, מעלית יש חוק, כל דבר שאתה זז יש חוק, רק ה' אתה לא שומע לחוק שלו? למה?

כן אז יהודים יקרים, אני מבקש מכם, אלה שירצו בעזרת ה' ציצית אני אתן להם וכיסוי ראש, ולחזור לאבינו שבשמים, הגיע הזמן. כן גברת. תן לה מיקרופון בבקשה.

 

 

ש. שלום, יש כאן מישהי שרוצה לשבור את הפלאפון ולעבור לכשר.

 

הרב: בבקשה בואי לפה, יופי, את מרימה וזורקת לרצפה. הופה יפה. אשרייך. הנה יהודיה עשתה צעד קדימה, שברה את הפלאפון ועוברת לכשר, יפה מאד.

כן, מי עוד רוצה לשאול שאלה? כן הגברת פה תן לה.

 

 

ש. רציתי לדעת, מה אתה אומר על ביבי נתניהו אמר היום בחדשות משהו על ענין השואה שהוא מאשים גם את המוסלמים, הייתי רוצה שתרחיב קצת את הדיבור על זה מה, כולם נגדו, ומה אתה אומר על האדם הזה בכלל ועל המצב

 

הרב: קודם כל כולם נגדו זה ברור, בלי קשר למה שהוא אמר, עכשיו הוא נתן להם עוד סיבה, אבל זה נכון מה שהוא אומר, שהמופתי הזה רצה שישחטו את היהודים, ישרפו את היהודים והכל, אם לפני כן היה כבר פוגרומים ביהודים ורציחות, בסדר, אבל הוא בא להגיד בעצם שזה היתה השנאה, מי שנמצא פה בארץ ישראל הוא בעצמו שאף לחסל את היהודים לגמרי, לא להוציא את היהודים מארץ ישראל, לא להוציא, לחסל אותם לגמרי, וזה הוא צודק היסטורית. ועכשיו יש תגובות שמוכיחים שהוא גם צודק, אבל ככה זה את יודעת, יש אחד נוני מוזס, זה מידיעות אחרונות, והוא שונא אותו מאד, הוא גם אמר את זה ביבי, והוא כותב עליו כתבות מהבוקר עד הערב, וביבי לא טלית שכולה תכלת, הוא הבטיח הרבה הבטחות, הוא לא קיים שום דבר כמעט

 

ש. כן, אבל הוא הכי נורמלי בממשלה לפי דעתי

 

הרב: לפי התסרוקת? במה הוא יותר נורמלי מאחרים? כולם שקרנים אף אחד לא קיים כלום. איזה רע במיעוטו, תפסיקו להתרגל לרע.

 

ש. אז מי כן, יש מישהו בממשלה שאפשר להגיד עליו שהוא בסר?

 

הרב: אין מישהו, צריכים את המשיח אבל בשביל זה צריך תשובה, והוא יסדר את הכל. את יודעת מה יהיה הכח של המשיח? בהבל פיו ימית רשע, הוא לא צריך כלום, בשבט לשונו הוא יכה ארץ, הוא יגיד, ארצות הברית לתבוע, טדדדדדדדדם, נגמר הסיפור. הוא לא צריך נשק לא מלחמה לא כלום, בפה שלו הוא מסדר הכל. אז לא כדאי כזה מנהיג? אבל צריך לזכות, אנחנו יכולים לראות את זה, משה רבינו מי זה היה? המנהיג הגואל, מה הוא עשה? פתאום הוא הופיע במצרים אחרי ארבעים שנה שהוא נעדר, הוא היה אצל יתרו, הוא ברח מפרעה, חזר, מה עשה, התחיל לאיים, אתה לא תשחרר את עמי מחר יהיה מכת דם, וככה היה, לא שמע לו פרעה - צפרדע, צפרדעים בכל ארץ מצרים. כינים, ערוב, עד מכת בכורות, מה שיצא מהפה שלו זה מה שהיה, זה מה שיהיה עם מלך המשיח. בדיוק אותו דבר. אבל אתם לא רוצים אותו, אתם רוצים ביבי הרע במיעוטו, אולי הרצוגי, הרצוג אה, מה זה רק ישמעו אותו עם הקול הציפציף שלו מה זה אומות העולם יתרעשו ויתבהלו, כן, בפרט שליבני סגנית שלו עומדת לידו פיצי פיצי היא תעזור לו בטח, תדחף אותו תגיד לו נו נו נו תגיד ככה

 

ש. הוא עושה רק רוח

 

הרב: כן, כולם עושים רוח אף אחד לא קיים כלום, העם נשאר עני, השקופים התאדו, בטחון אין, לא ה ורידו את המע"מ מה שהבטיחו, שקרנים רמאים, הכל חרטה. רק משיח תבקשו, רק משיח. אבל הוא לא יבוא אם אין מי שמחכה לו, אף אחד לא מוכן לקבל אותו עדיין. אם אנחנו נעשה תשובה הוא יבוא אז הפוך, בלי אילוץ, אם לא זה יהיה ביד קשה אוי ואבוי.

לכן מה עושים בסה"כ להתחיל לקיים מצוות, זה הכל, אין פה שום סיפור קשה. כן הגברת שם.

 

 

ש. ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי לשאול לגבי מה שהרב אמר בהרצאה בירושלים נדמה לי, הרצאה אחרונה בירושלים, לגבי הפליטים שברחו מסוריה שלא כל כך הבנתי את מה שהרב אמר, שדאעש שולח את הפליטים לשלוח את אירופה, משהו כזה

 

הרב: נכון, רוב הפליטים שמגיעים הם בכלל לא מסוריה, וככה הם מחדירים אנשים שלהם לבפנים, שמה הם יספקו להם נשק, כמו שתפסו משאיות מלאות בנשק אניה מלאה בנשק, קונטיינרים מלאים בנשק שכל המטרה כולל טילים לתוך הערים, אבל תפסו, חלק לא תפסו, ויום אחד זה יצא החוצה והם יעשו את המהפיכה. אם פה את רואה שכמה בודדים יכולים לשגע מדינה אז תארי לך מה הם יעשו, והנה את רואה שיש דקירות בקנדה, באירופה, בכל מיני מקום, אפילו נציגה שמה אני לא זוכר מה כתוב, אחת בגרמניה, כן, גם כן אחת שניסו לדקור אותה וכו', בקיצור זה יתפשט בכל. הרי מה שאמרנו לנו, איך אתם לא מקבלים פליטים, אז ה' שלח להם כמה דוגמאות, ואני אמרתי, יגיע הרגע שהם ירו בהם, והנה כבר ירו בהונגריה באחד פליט שרצה לעבור את הגבול, וככה זה ימשיך, עכשיו הם מקדמים את הצבא לגדרות והם ירו בהם, פשוט הם ירו בהם, כי האירופאים הם טובים אצל אחרים, אבל כשזה מגיע אליהם לצלחת אז נהיים גרמנים. וככה זה יהיה, וה' ישלם להם לכולם כל העלילות שעושים עלינו יחזור להם בראש.

כן, תן לגברת פה.

 

 

ש. ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני חייבת לעמוד, למה כי בורא עולם זיכה אותי להגיע פה ולשמוע אותך. כל פעם הייתי מסתכלת באינטרנט, ככה, אני לא יודעת איפה טעיתי, אני בחורה ששומרת שבת, מתפללת, אבל בבית אין לי שקט. היא ממש לא יודעת איך להגדיר, ממש נהפכה כמו שעכשיו אתה אומר, טרוריסטים וכל הדברים האלה, ממש נכנסה בדכאון, לא עבודה ולא נקיון ולא שום שום שום דבר,

 

הרב: מי זאת הבת?

 

ש. הבת כן, לא זוגיות ושהילדה הזאת היא היתה ממש פורחת לגמרי, איפה טעיתי אני לא יודעת

 

הרב: בת כמה היא?

 

ש. 33

 

הרב: אתם לא אוכלים כשר בבית

 

ש. אני אוכלת כשר בבית

 

הרב: איזה בשר ועופות את אוכלת?

 

ש. של הבד"צ

 

הרב: זה לא כשר.

 

ש. של הבד"צ זה לא כשר?

 

הרב: לא כשר, אני כבר מודיע כמעט שנה שיש בעיות עם הסכינים, ואי אפשר לאכול בשר ועופות

 

ש. אני לוקחת את זה מביטון אפילו, והוא בן אדם כשר,

 

הרב: אז תגידי לביטון שהוא מוכר לא כשר, כי יש בעיות חמורות

 

ש. אלהים אדירים שיסלח לי

 

הרב: עכשיו תגידי לי משהו, את בודקת את הפטרוזיליה והכוסברה והכל מחרקים וזה?

 

ש. כן

 

הרב: את יודעת איך בודקים?

 

ש. כן, כי אני עובדת עם משפחת כהן

 

הרב: ראית אבל את הסרטונים א צלנו באתר ראית?

 

ש. אני בודקת כל הזמן והוא זיכה ממני כדי שאני אגיע, אני אסיים את העבודה מוקדם ולהגיע אליך

 

הרב: עכשיו תגידי לי למה את לא הולכת בצניעות גמורה עם כיסוי ראש

 

ש. זהו, אולי פה אני טעיתי, אני לא יוצאת

 

הרב: זה טעות גורלית

 

ש. גורלית

 

הרב: אז הנה אני נותן לך כיסוי ראש עכשיו ומתקנים את הטעות.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: תשימי ותברכי שהחיינו.

 

ש. ברכת שהחיינו

תודה זה רציתי כדי שלהגיע והוא זיכה אותי כנראה כדי שהייתי צריכה להיות פה

 

הרב: ה' יזכה אותך שמהיום הכל ישתנה לטובה, בתך תחזור בתשובה ותמצא זיווג הגון.

 

ש. אמן, תודה רבה.

 

 

ש. ערב טוב לכבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. קודם כל אנחנו חושדים בך שאתה המשיח

 

הרב: טעות.

 

ש. אתה לא יכול לדעת, אומרים שהוא לא יודע

 

הרב: נכון

 

ש. אז אנחנו חושדים שזה אתה בכל זאת

 

הרב: טוב, חשודים

 

ש. אנחנו מאד אוהבים את כבוד הרב.

 

הרב: אני יכול להיות אולי החמור שלו.

 

ש. לא לא, אנחנו

 

הרב: חמור זה לא קשה

 

ש. אנחנו מחפשים הרבה הרבה זמן אנשי אמת ומצאנו ברב את האמת ברוך ה', והצבעתי לפני שהיא דיברה אבל זה היה בהקשר של הבשר, אז באמת בערב החג תפס אותנו הבחור שהעביר לנו את המיקרופון, באושר עד, ופשוט שלפנו את כל הבשר מהעגלה

 

הרב: החזרתם בחזרה

 

ש. כן. עברנו את כל החג בלי בשר עד עכשיו

 

הרב: ברוך ה', יותר טוב משלעבור את החג עם נבלות ו טרפות

 

ש. זה בטוח. ובאמת רציתי לשאול אם גם הבד"צ העדה החרדית כאילו עד לרמה הזאת לפסול הכל?

 

הרב: יש בעיה של סכינים, בתעשיה אי אפשר להתעכב על הסכינים לבדוק אותם כהוגן, רק בחבורה, שזה קבוצה קטנה ולאט לאט, אני שוחט בחבורה, לא כל הזמן, מתי שמזדמן, עכשיו לא רק זה, אנחנו הולכים ולפעמים חוזרים ריקם, לא יכולים לקחת כי הסכינים לא יוצאות טוב. שוחטים מצוינים שוחטים הגון, אבל הסכין מתנהגת לפי מה שהיא נתקלת, היא נתקלת בבשר, היא נתקלת בעצמות במפרקת, יש כל מיני בעיות, וזה החלק הכי חמור שהוא דאורייתא, אחרי זה יש עוד בדיקות נוספות, שאם עושים אותם בחפזון זה לא טוב גם כן, אבל עיקר עיקר הבעיה היא מתחילה בהתחלה, ואלה שמעבירים את זה שתביני, יש מקומות ששוחטים שבעים אלף עוף ביום, יש מקומות שוחטים מאה אלף ביום, יש מקומות נוספים שוחטים מאה עשרים אלף ביום, אתם יודעים מה הקצב? זה משהו אי אפשר לעצור את זה, זה נוסע מסוע כל הזמן נוסע, נוסע נוסע, שוחטים בקר, כששוחטים בחו"ל שוחטים 100-120-130 ראש בשעה, כל חצי דקה שחיטה, עכשיו צריך לבדוק גם לא רק את הסכין, שזה לוקח זמן לאט, שש רוחות לפחות, לאט לאט זה לא סכין קטנה, זה ארוכה, ואם יש פגם או משהו אז הבהמה נטרפה וצריך עכשיו להחליף סכין, אז צריך מישהו ללכת לתקן את הסכין, וכמה יש אנשים שעומדים שם, וכמה יש בודקי סכינים? יש שלשה שוחטים ובודק סכינים, יש עוד אחד בעוד איזשהו מקום, בקיצור זה לא מתאפשר. דבר שני, בבשר אף אחד לא שוחט לפי הבית יוסף, מה שצריך לאכול, אם זה לא לפי הבית יוסף זה טרף, והבאנו סרטונים אם את ראית, הרב עמאר שאומר בעיני ראיתי שבכל החוגים לא עושים בית יוסף כי משאירים רירים ופעמים סרחות, שזה טרף, אז ז"א אין, לא אוכלים בשר ועופות, עוברים לדגים ובודקים מתולעים, כי בדגים יש גם תולעים, ויש את הסרטונים מאתר שופר. טי וי שמה תראו תגעלו, משהו, אתם לא מאינים, בתוך הדג עצמו אם לא מפשפשים יוצאים תולעים לפעמים בגודל כזה. ז"א זה דבר מדהים. אבל אנשים לא מאמינים כי הם לא רוצים להאמין כי הבטן מקרקרת. אוכלים דגים אבל בבדיקה, צריך לבדוק מתולעים, אם מביאים את זה עם הראש יש מאחורי האזניים, ובתוך המעיים, ולפעמים מתחת לעור, זה לא משנה מה, צריך לבדוק, עכשיו, יש לפעמים זבוב שבא ומטיל ביצים בתוך, דרך הקליפה, דרך העור, וזה אח"כ מפתח שמה את התולעים, צריך להתבונן היטב, להתבונן, לא אוטומט, מוציאים מהניילון ושמים, לא, מסתכלים מסתכלים טוב מאד. עכשיו יש דגים שהם מזויפים גם, שהם כמו כשרים, אבל הם מזויפים, לכן צריך השגחה טובה וצריך לבדוק, כי דגים שהם קלופים מן העור אז זה בעיה, את לא יודעת לזהות אותו אם יש לו סנפיר, יש לו קשקשת, מה טיבו, והיום יש כאלה שיודעים לרמות, ויש דגים שמביאים מסין, דגים מסין, ויש טמאים וטהורים דומים, אז לכן זה מי שלא מכיר את הנושא חייב ללמוד אותו, לכן בארגון שופר, תראה להם רק את המדור, את המדור, כן אבל רק אני אראה לכם, עשינו שמה עבודה כל דבר איך בודקים אותו, ומה יש לו, מה הסכנות, לא להאמין, אין חשש, יש חשש, לא להאמין, כי טוב, כי טוב אם אתם קונים שעועית כי טוב, אורז כי טוב, לא להאמין לבדוק, אנחנו מצאנו, לא היה דבר שלא מצאנו. ואין דבר שאין בו תולעים, אין דבר. רק מלפפונים בדרך כלל אין, גם בעגבניות יש אפילו שהן סגורות לגמרי, סגורות לגמרי. הנה תסתכלו, זה כל זה אם אתם פותחים בבית באתר שופר על כשרות, כל דבר מראה לכם בדיוק, הנה זה התולעים, תראו, בכל דבר יש תולעים, אתם רואים? הכל מותר לאכול חוץ מבשר ועופות רק אם זה יהיה בחבורה מצומצמת כמו שאמרתי עם יראי שמים שיודעים לבדוק את הסכינים באמת ואחראיים באמת ואם לא לא אוכלים בינתיים. מי שרוצה להשתתף איתנו בחבורה לכשיהיה, יצלצל לארגון שופר, ויסבירו לו יכניסו אותו לרשימה וכשיהיה מודיעים שיש, אבל זה לא קבוע, גם אי אפשר לייצר כמויות, שתבינו, כי בכמויות זה הופך להיות תעשייתי, אז זה בעיה, מה לעשות, אנשים לא מקפידים, אני אמרתי מראש שהשנה הזאת תהיה גורלית ואמרתי את זה עם סיבה, שנה שלמה התרעתי על הסכינים של השוחטים, וידעתי אם עד ראש השנה לא יחזרו בתשובה בענין הזה ולא ישתנו הדברים, למרות שהיו גזרות מן השמים, מיליונים עופות נפסלו, בשר היה בעיות לא יצאו לחו"ל, היה ויכוחים מהרבנות והשוחטים, בקיצור נמנע הרבה שחיטה, אבל מה קרה, לא חזרו בתשובה, יצאו הערבים עם הסכינים ועושים נבלות וטרפות. הקב"ה רומז לנו מאיפה זה בא, מי שרוצה להבין יבין, מי שלא רוצה לא יבין.

קודם כל דיברנו על זה לפני 15 שנה אבל לא על הסכינים, דיברנו על הכשרויות, ואני מדבר כרגע על בעיה חדשה שנתעוררה שזה הסכינים, כי הסכינים היום עושים אותם דק מאד, הם מאד חזקות, החומר חזק שמאפשר לעשות דק מאד, דק מאד גם מתכופף מהר, אז כששוחטים ובמהירות ולא ש מים לב, ובודקים אחרי הרבה זמן, אז אח"כ יש בעיה, אם נתגלה משהו לא בסדר, עכשיו צריכים לפסול את כל העופות שהיו כי אם התגלה פגימה פה את לא יודעת מתי זה היה, באחרון לפניו לפניו מהראשון, צריך את הכל להטריף. עכשיו כמה בן אדם יכול להטריף, הרי הוא יפסיד כסף.

אני אגיד לך למה, כי יש אנשים שהם קשורים לכשרויות ויש אנשים שפוחדים מבעלי הכשרויות שהם בעלי ממון גדול ויש להם השפעות בחוגים שיכולים להגביל אותם אח"כ בקידום בכל מיני ענינים, וזה תעשיה שעושה מיליארדים. אז קשה מאד, זה סינדיקט כזה, זה קשה, קשה להלחם מול קרטל כזה. והם הבעלים אף אחד לא יכול להיות שמה, כי השוחט רק יודע מה הוא עושה. אני לדוגמא, לוקח בודק סכינים, משלם לו כסף שימצא פגימות בסכינים, לא שלא ימצא, שימצא, על זה הוא מקבל כסף. אם הוא לא מצא הרווחתי, אז אני יכול לאכול, אם הוא מצא לא הפסדתי כי אני לא אוכל נבלות. אבל צריך להבין, יש בדיקה ברטוב שזה מעביר את היד ולא מרגישים כל כך, אנחנו בודקים ביבש, כשהסכין מנוגבת, ואז את מרגישה כל דבר אם יש חריץ שקרה, זה תורה שלמה, זה ספרים שלמים על זה, אבל בכל אופן, זה המצב, מודעים לו כולם, דיברו על זה, כתוב על זה שו"ת לא מהיום, אבל הציבור הבטן קובעת לו וזה הכל, זה הבעיה. ושתדעי לך, שמי שאוכל חס ושלום נלה וטרפה הוא נהיה מטומטם, נאטם לו הלב, כי כל הדם שלו הופך להיות מנבלות וטרפות, אז זה עובר לו בלב ועובר לו במח. וזה ההשגה שלהם שאנשים לא מקיימים תומ"צ בקדושה ובטהרה, עושים אותם מצות אנשים מלומדה כי אין להם חפץ ורצון באמת, עושים כי צריך לעשות, אבל זה לא כמו בן אדם שהולך לעבודה ויודע שהוא מרויח היום אלף דולר, אחד שיודע שהוא הולך להרויח אלף דולר הוא לא עובד כמו אחד שמרויח עשרים שקל, אחד שיודע מה זה מצוה, והוא טהור, הוא הולך מחכה לרגע שהוא יקום לנץ כולו תוסס כל היום, כמה כאלה את מכירה אנשים באים, זה אין לו כח, אני רוצה חמש דקות, עוד לישון חמש דקות, ברכת המזון איך הוא מברך בלבלב בלבל מסתכל פה מסתכל שם עושה ככה מאותת ככה עושה ככה, הכל חפיף הכל דליל, זה הבעיה. כן. תן לה שם.

 

 

ש. שלום לרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני חוזרת בתשובה קרוב לשמונה שנים ויש לי בן זוג שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא משתדל אפשר לומר, והוא נמצא כאן פעם ראשונה, ואני רוצה שתתן לו ברכה שיזכה להתחזק ויזכה להקים חופה בקידושין עוד השנה

 

הרב: מה זה הוא חייב, איפה הוא?

 

ש. הנה הוא שם בלבן

 

הרב: בלבן אהלן, הנה לבן הולך עם לבן. אתה עכשיו יוצא לדרך ומתחתן צ'יק צ'ק, אסור לכם להיות באיסור, צ'יק צ'ק, קח תן לו. ניתן לכם ברכה שהזיווג יעלה יפה. קח תן לו.

יאלה שים עליך מתוק, שים שים, מוישי שים. אשתך דואגת לך שיהיה לך עולם הבא. שהחיינו, ברוך, ברוך אתה.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

ש. אמן

 

הרב: מה השם שלך ושם האמא

 

ש. לא אנחנו לא נשואים, אנחנו רוצים להתחתן

 

הרב: זה מה שאני רוצה לברך, מה השם שלך? זוהר בן רבקה ואת?

 

ש. מורן שריה בת פניה

 

הרב: תזכו לבנות בית נאמן בישראל תוך שלשה חדשים

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, עוד שאלה פה לבחור בסוף, תן לו בריצה.

 

 

ש. כבוד הרב, רק ברכה אם אפשר

 

הרב: ה' יזכה אותך לעלות ולהתעלות בתורה ויראת שמים.

כן, תן לבחור פה.

 

 

ש. ערב טוב הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. בקשר לכל המוצרים של הבד"צ, החומרי גלם, צריך לבדוק אותם?

 

הרב: איזה למשל?

 

ש. שימורים, נגיד דגים, יש דגים קפואים כאלה

 

הרב: דגים קפואים צריך להסתכל, כן שופטים

 

ש. קציצות בסופרים

 

הרב: אם הם כבר מוכנים טחונים אין לך איך להסתכל אבל תסתכל פחות או יותר מלמעלה, לפעמים אתה יכול להיות מופתע.

 

ש. לא, לא שאני קונה, נמנע מלקנות את זה

 

הרב: כל מה שניתן לבדוק - לבדוק

 

ש. והפילה, צריך לבדוק אותו אפילו שהוא מפולט עם העור

 

הרב: אמרתי, אפילו שהוא מפולט והוא נמצא בסכין צריך לבדוק היטב היטב.

 

ש. אוקי, עכשיו אני עובד במסעדה,

 

הרב: בעיה

 

ש. כן, לא רגע אנחנו הפסקנו לאכול את הבשרים הכל

 

הרב: אתה הפסקת, ומה קורה בתוך המסעדה?

 

ש. אני התקשרתי לשופר אמרו לי לדבר עם פוסק בשם הרב ניסים אביטן, הוא התיר לי לעבוד, במסעדה

 

הרב: ומה אתה עושה שם?

 

ש. אני גרילמן, בשרים בשרים הכל על אש

 

הרב: אתה מגיש ביד לאנשים?

 

ש. אני מבשל, אני עושה על האש

 

הרב: בעיה, בעיה בעיה

 

ש. בעיה? מה עושים?

 

הרב: מחליפים מקצוע.

 

ש. זה קל להגיד יש לי חוזה

 

הרב: על החוזה אפשר לשאול שאלה את הרב קניבסקי אם אתה צריך להמשיך להפסיד את החוזה או לא, אבל זה בעיה. ובאיזה השגחה זה?

 

ש. זה חרטה זה רבנות

 

הרב: אה זה גם רבנות יחביבי אוי וי אוי וי

 

ש. לא, החסה חסלט המשגיחים בודקים יעני

 

הרב: איזה בודקים יעני יעני, עושים קצת במים ככה מרטיבים את התולעים

 

ש. חרטה, אני לא משגיח, כן, אני הגרילמן, אני חזרתי שם בתשובה במסעדה הזאת אבל בסדר, לא אוכל שם ברוך ה'. ועוד שאלה, רגע לעבוד או לא לעבוד?

 

הרב: אמרתי לא

 

ש. אתה פוסק לי לא

 

הרב: אני לא פוסק לגבי הממון, לגבי ההסכם אתה תשאל את הרב קניבסקי, לגבי לא לעבוד

 

ש. אני יכול להפר חוזה, זה לא בעיה, לא אכפת לי מכלום, אבל מה הרב מציע לי?

 

הרב: אם לא אכפת לך ה' יציע לך עיסוק קדוש וטהור

 

ש. אמן, עוד שאלה, פריה ורביה, פעם אמרת בהרצאות שאם זה שתי בנות שתי בנים קיימת את המצוה

 

הרב: זה הכי טוב, כן

 

ש. אבל בשביל לעשות מניעה, נגיד אשה רוצה לעשות מניעה

 

הרב: לא לא לא לא, מה פתאום, כל זמן שהיא יכולה ללדת ואין סכנת נפשות,

 

ש. מה זה סכנת נפשות? מה הכוונה?

 

הרב: שהיא ממש מסתכלת או שהיא מדוכאת בדכאון חמור ביותר,

 

ש. כמו כמו

ה

רב: רגע, אז הולכים לפוסק, והוא לא יכול לתת אחרי שהוא בדק ודיבר איתה ובאמת עמד על אמיתות הדברים, אז הוא יכול לתת לחצי שנה היתר זמני ואח"כ בדיקה עוד פעם מחדש מה מצבה הרוחני נפשי פיזי וכו',

 

ש. אם הפוסק הוא אוכל נבלות וטרפות, מה הוא סתום

 

הרב: לא, זה לא שואלים אותו בכלל

 

ש. רגע עוד שאלה

 

הרב: נכון זה בעיה

 

ש. אומרים על אנשים שהם צדיקים לומדים כל היום, אם הוא אוכל נבלות וטרפות לא צדיק אמיתי, אפילו שהוא לומד תורה כל הזמן, 15 שעות, עשרים שעות לא ישן

 

הרב: נכון, נכון, לא הוא אוכל ממני, מהשחיטה שלי

 

ש. אני אוכל מהרב, פעם אחת אכלתי

 

הרב: הרב חיים קניבסקי בפעם האחרונה לקח ממני עגל, חצי עגל, והרב יעקב אדלשטיין גם כן לקח ממני ארבע ק ילו.

 

ש. היה טעים. רגע, זהו שאלתי, עכשיו יש לי חבר בקשר לשלום בית, הוא קצת מתבייש, הוא התחזק קצת חיזקתי אותו שנתיים אבל האשה עזבה את הבית, חודש הבא רבנות, צו גירושין, הוא רוצה עכשיו ברכה

 

הרב: לכלה חדשה

 

ש. לא כלה חדשה מה הוא אמור לעשות שלום בית

 

הרב: אבל היא לא רוצה

 

ש. אז מה עושים?

 

הרב: מה עושים אם היא לא רוצה, אי אפשר בכח

 

ש. הנה הוא פה יושב, אתה רוצה לדבר איתו?

 

הרב: לא, אבל אי אפשר בכח, אם היא לא רוצה לא רוצה, כנראה מגיע לו משהו יותר טוב, אי אפשר להכריח בן אדם, יש בחירה, אדם רוצה להיות צדיק ואחד רוצה להיות רשע, מה אתה יכול להכריח אותו?

 

ש. לא שהיא לא רוצה לחזור בתשובה

 

הרב: הנה אברהם ניסה, לא הלך נפרד ממנו מה לעשות. כן מה השאלה עכשיו? ברכה?

 

ש. בשבילו ברכה

 

הרב: מה שמו?

 

ש. הנה נועם שלום יושב פה

 

הרב: שלום בן?

 

ש. לא, נועם בן סוריה רוצה שלום בית, הרב

 

הרב: ה' יזכה אותו לשלום בית עם אשה כשרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: ואם לא יצלח עם אשה אחרת כשרה

 

ש. אמן.

 

הרב: כן.

 

ש. תודה הרב

 

הרב: תהיה בריא.

 

ש. כבוד הרב, יש פה עוד יהודי שרוצה לשים ציצית.

 

הרב: בבקשה בשמחה, קח תעביר לו. עוד מישהו רוצה ציציות? בבקשה. נשים כיסויי ראש, כיפות בבקשה.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט