uc
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

החפץ חיים זצוק"ל בספר חומת הדת בפרק רביעי. אומר שצריך מאד להתחזק לראות שלא תשתכח תורה מישראל, דבר שמאד צריך להתחזק בזמננו כדי שלא יתמוטט כבוד ה' חס ושלום מן העולם, ידוע מה שאמרו חז"ל בתמורה דף י"ד. מוטב להפר תורה ואל תשתכח תורה מישראל, הביאור הוא, חס ושלום מי שמפר באיזה ענין, מי שמפר באיזה ענין אפילו שיצטרך לתת לעתיד לבוא דין וחשבון על זה, מכל מקום עדיין הוא בכלל יהודי, אז גם עוברי עבירות שיתנו את הדין לעולם הבא עדיין הם בכלל יהודי, ישראל שחטא ישראל הוא. אבל אם חס ושלום תשתכח תורה מישראל לא נוכל לשער בדעתנו את סוף הדבר מה שייוולד מזה חס ושלום.

והנה כעת הוא אומר החפץ חיים לפני כמאה חמישים שנה, בעוונות הרבים אנו אומרים חדשות בארץ שבאיזה שנים שלפנינו היה דרכו של יצר הרע להסית אדם לאיזה עבירה, אבל לעצם התורה עדיין לא הגיע, יצר הרע לא היה בא לאדם וטוען עליו טענות שיעבור חלילה על התורה, עבירה כן, אבל חלילה לסלק אותו מן התורה עדיין לא הגיע, ועל כן איש הישראלי שנשמתו היא חלק אלוה ממעל, כשמתחיל ללמוד מוצא בתורה שהדבר שהוא עשה הוא נגד רצון ה' יתברך, הוא מתעורר לתשובה כי הוא לומד תורה והתורה מעוררת אותו, אבל כעת הוא אומר החפץ חיים, התחיל יצר הרע להתגבר בכל כוחותיו להשכיח תורה מישראל. להסית את הבעלי בתים שלא יתנו את בניהם לבית הספר, רק כשהם קטנים להבין אותם את הא' ב' והתיבות שיוכלו להתפלל, ז"א כבר התחיל אז נטיה להוציא את הילדים מבתי הספר החרדים ולשים אותם במקומות עם השכלה, ויש שמלמדים אותם גם מעט חומש וגם בחומש הזה יש תערובת של שיג ושיח של הבל מן המתודס. כל מיני מתודות כמו אליבא, סיפורי המקרא קוראים לזה וככה מייפים את זה ועושים להם את זה ככה. מאחד מאלף יימצא שיכניס את בנו ללמוד תורה שבעל פה, את המשנה את הגמרא שמסורה לנו מהר סיני, ועל הלימוד הזה כרת הקב"ה ברית עם ישראל, כמו שאמרו חז"ל בגיטין דף נ"ט. על פי הדברים האלה כרתי איתך ברית ואת בית ישראל, אז ז"א עם ישראל הקב"ה הסכים לכרות איתנו ברית בתנאי שאנחנו נלמד את התורה שבכתב ותורה שבעל פה, והוא אומר שבזמנו כבר החפץ חיים אחד מאלף היה הולך ללמוד לימודים כאלה.

ובעבור איזה שנים, יתכן שיימצאו כמה עיירות שלא יהיה בהן אפילו בן תורה אחד, וכל דיני התורה אפילו העיקריים יהיו מוזרים להם. זה מה שקורא כשמשתכחת תורה ולא עוסקים בתורה. ואפילו כעת בעוונות הרבים, בכמה עיירות בתי מדרש סגורים כל היום שלא ימצא מי שילמד בהם, כי יצר הרע מתגבר בכל עוז לקרר את הענין של לימוד התורה בישראל הן לקטנים והן לגדולים, ואוי לנו שכך עלתה בימינו, שדור אחד לפנינו היו כל החדרים מלאים מנערים שלמדו גמרא פירוש רש"י תוס' בעיון, וכן ישיבות ותלמודי תורה בכל פינה, וכל בתי המדרש היו מלאים מבעלי בתים ואברכים שעוסקים בתורה באהבה נאמנה, ועתה בעוונותינו הרבים בהפרש של דור אחד ירדנו כל כך פלאים שאינו מצוי בין הנערים שיהיו בקיאים אפילו בחמישה חומשי תורה כהוגן. אז התחילה האמנציפציה, נתנו שחרור ליהודים, תרגיל שעשו הגויים עם יצר הרע ואז חלק ברחו לגימנסיות, אוניברסיטאות, נהיו משכילים ועזבו את התורה. החפץ חיים מודיע, שתדעו לכם, אחרי המלחמה הראשונה, מלחמת העולם הראשונה, שזה גוג ומגוג הראשונה, יש שלש, הוא אמר בעוד 25 שנה תהיה עוד מלחמה גדולה הרבה יותר, וזה היה באמת מלחמת העולם הראשונה, שבה נרצחו ונהרגו חמישים וארבע מיליון, והוא אמר, כשיעברו עשר שמיטים מהמלחמה הראשונה, אז יהיה זמן משיח, ז"א זה השנה. עברו עשר שמינים, זאת שמיטה עשירית מאז. אז ז"א, ככה אמר החפץ חיים, אבל הוא ידע שחייב להיות מה שצריך להיות, וכשעוזבים את התורה אז מקבלים בראש, אין דבר כזה שיעזבו את התורה ולא יקבלו עונש, אין דבר כזה. אם אתה הולך לשכוח את תורתי אשכח בניך גם אני, אין דבר כזה לשכוח את התורה, כרתי איתכם ברית על זה, התחייבתם לי, אמרתם שכל אשר אני עושה נעשה ונשמע, איפה זה? אז הוא מזהיר ואומר איך שפלנו וירדנו כל כך בהפרש של דור אחד.

והנה כאשר נתבונן בדורנו את מצוקות הזמן שהוא נורא מאד כידוע, גם מחלות, גם דלות, עניות, ושאר צרות גרו מאד עד שכמעט לא יימצא איש אחד אשר אינו מסובל ביסורים אם זה מעצמו, או מבניו, והכל שואלים על מה עשה ה' ככה לנו בעת הזאת, לכן באמת בא כל זה עבור עוון השבתת התורה שנתגבר בימינו, כמו שכתוב בגמרא בשבת ל"ב, שעל עוון ביטול תורה וחילול שבת חרב וביזה בא לעולם. שנאמר "והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית" ואין ברית אלא התורה, שנאמר "אם לא בריתי חוקות שמים וארץ לא שמתי". אז לכן החרב היא נוקמת את הנקמה של הברית, איזה ברית? התורה. אם לא בריתי יומם ולילה שצריכים להגות בה יומם ולילה.

זה מה שאנחנו רואים כרגע במצב של השנה הקריטית. אתם רואים מה קורה מסביבנו, זה לא יאומן כי יסופר, שעשרות אלפי דעשים כבר כבשו שתי מדינות כמעט לבד, והם דרך לכבוש את אירופה, ואמריקה, ואין להם בעיה, כל כתובת שהם שמים על המפה הם מגיעים, הם גם שמו אצלנו כתובת, הם אמרו שבקרוב הם יפציצו ויעשו כל מיני דברים באילת, והם אמרו שהבירה שלהם זה ירושלים, ככה הם החליטו שזה מספיק. לולא ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם זה אדם ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם, אזי חיים בלעונו, יכולים לאכול אותנו בחיים, אין להם שום בעיה. אז ז"א המצב שמסביבנו הוא איום ונורא, הם רוצחים ושוחטים במיתות משונות כדי להפחיד כל אחד את השני, בקצב רצחני, זה מכונת השמדה לא פחות מהשואה. וזה הכל מסביבנו כשאנחנו הכתובת האחרונה, בינתיים זה סונים ושיעים והחבר'ה שלהם, ונוצרים וישמעאלים, והם יתפנו אלינו בסוף כמו שכתוב "ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה" והם יבואו עלינו כולם. כולם. לא רק הערבים, גם האירופאים והאמריקאים כולם, ממש כולם, נו מה הסיכוי שלנו אתם אומרים? כן אבל מה הסיכוי שלנו, מה הסיכוי, הסיכוי הוא אפסי, נכון. אבל אם אנחנו נעשה את רצון הבורא, נלמד תורה ונשוב בתשובה ונעסוק בגמילות חסדים, אז יפול מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש, ככה ה' הבטיח ומה שהוא מבטיח הוא מקיים.

בשיעור לפני שיצאתי לפה ונתתי בבית מדרשנו קהילות פז בבני ברק, אז אמרנו שאלישע עם גיחזי עמדו מול כל מחנה ארם, מאות אלפים, והם עומדים שניים, והנער רועד, אז הוא אומר לו רבים אשר איתנו מאשר איתם, איך רבים, אני ואתה עומדים לבד, איך רבים מאשר איתנו? ואז הנביא גילה את עיניו והוא ראה סוסים ומרכבות אש מקיפים אותם ושומרים עליהם. אמר לו אתה רואה, לא מה שאתה רואה בעיניים זה מה שצריך לראות, הם באים עם סוסים של בשר ודם, אנחנו יש לנו סוסים של אש, ה' יילחם לכם ואתם תחרישון, כשה' יילחם לכם אתה לא צריך לראות את הסוסים, אתה לא צריך לראות את הכוחות שה' מפעיל בשביל להפיל את האויבים, לא צריך לראות, אתה צריך להיות בטוח.

שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם, אל תפחדו, אל ירך לבבכם, אל תחפזו ואל תערצו מפניהם, לא לפחד! אם אתם הולכים איתי, שמע ישראל, אתם מחזיקים ביחוד ה' יתברך, אתם לא פוחדים כי אתם באים מכח התורה הקדושה, אתם הנציגים שלי עלי אדמות, אתם עדי, אתם הסגולה, אתם הבנים, בני בכורי ישראל, אני לא אשמור על הבן שלי? אבל מתי אתה הבן שלי? כשאני אבא שלך, אבל אם אני לא אבא שלך אתה לא עושה מעשה בן, אז איך אתה רוצה שאני אשמור עליך? לכן יש חרב נוקמת, נקם ברית את הנקמה של הברית התורה אם אנחנו מפרים אותה.

ולא רק זה אלא אסור לנו לשכוח את התורה שלומדים, ז"א כל השוכח דבר אחד מתלמודו גורם גלות לבניו, שנאמר "ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני". לצערנו הרב כמה וכמה הורים אומרים שהבנים שלהם עזבו אותם ונסעו לגולה ויש כאלה אפילו התחתנו עם גויות או הפוך, רח"ל, צרות, בעיות, רואים שהילדים לא ממושמעים והולכים, מאיפה זה בא? הנה כתוב, אתה שוכח את התורה של אלקים, אני אשכח לך גם את הבנים ואז הם יוצאים בגלות.

וגם ידוע לכל מה שאמרו חז"ל, על מה העולם קיים? על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, אז כמה חשוב ששולחים את הילדים לתלמודי תורה שילמדו תורה, כי הפה הטהור של הילדים האלה הוא מגן עלינו  יותר מכל הצדיקים שיש לנו ביחד. ואין הרבה. אבל ילדים יש הרבה מאד, וההבל פה שלהם מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז, לשון רכה תשבור גרם, לשון רכה זה של התינוקות, תשבור גרם, תשבור זה אותיות תינוקות של בית רבן, זה תשבור, גרם  - גזרות רעות מבטלים. התינוקות האלה שאומרים תהילים, שאומרים פסוק במקרא, אז לכן הבל פיהם על זה עומד כל העולם, ובעוונות הרבים כיום כמה אלפים ורבבות העבירו האבות את הילדים מלימוד התורה לגמרי, וגם הלומדים בחדרים, בחיידר מה שנקרא, כן, בתלמוד תורה, השכיל יצר הרע להחליש כח הבל של התינוקות שבמקום שיגידו תורת ה' נתן להם מתודס, את המתודיות את הלימודי ליבה, שילמדו עוד דברים ככה מסביב לא ברוח התורה. ועל כן מתמוטט העולם, אחרי שהעמודים שהעולם קיים עליהם נהרס, ומה שאתם רואים מסביב זה שמתמוטט העולם. ז"א בודדים כבר לא פוחדים ממעצמות, ונלחמים עם מעצמות והמעצמות מתאחדות יחדיו ולא מצליחות נגד הבודדים, זה לא הרס וחורבן העולם?

תאר לך הנה היום הזהירו שדעש יכולים לקחת מפקיסטן פצצה גרעינית, והם יתנו להם, מה אכפת להם שהם יהיו השליחים של השטן לפוצץ את העולם? אין שום בעיה, כסף יש להם, את כל הבנקים בדרך הם ניקו, כל הדלק והגז יש להם ביד, יש להם בסיסים, חצי מדינת עירק וחצי מדינת סוריה, שמה הכל הפקרות אין חוק, אין דין ואין דיין, מה שהם רוצים הם עושים. רוצים להפציץ כימי - כימי, ביולוגי- ביולוגי, אטום, מה הבעיה רק תביא, רק תביא. נו, זה נקרא שנהרסים עמודי העולם, אין סדר, אין חוק, אין משטר, אין יראה.

חכמים לימדו אותנו שתהא אימת מלכות עליכם, למה אם לא לעולם תתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, הנה, רואים מפורש, אין אימת מלכות בולעים אחד את השני, חותכים אחד את השני,  טורפים, שורפים, הכל, כשאין אימת מלכות ואם נכנס בהם רוח זו שאצלם זה רוח גבורה והקרבה, והם הולכים עם הדת שלהם שהם מאמינים בה, והם אומרים שרק האיסלם ישלוט בעולם וכל השאר בעולם הם כופרים, מי שלא יקבל את דתם אחת דתו להמית, נו, אתם זוכרים שאמרתי לכם שתשעה חדשים האסלאם ישלוט בעולם? אתם זוכרים? זוכרים הא? זה נראה יותר ריאלי עכשיו, נכון? ושתהיה מלחמת גוג ומגוג כבר כולם מדברים, גם ההגויים מדברים, אז ז"א אנחנו נמצאים בסוף, ולפי החפץ חיים אנחנו ממש ממש ממש קרובים, ז"א הדלק נשפך ורק הגפרור צריך להדליק, והחגיגה מתחילה, זיקוקי דינור בכל המדינה. הנה, מחר מחרתיים מתחיל מבצע הגנת העורף, למה ביבי נזכר עכשיו גילינו הוא אומר, שהעורף זה הקו הראשי. עכשיו הוא גילה. אני מדבר על זה שנים וראש ממשלתנו גילה את זה רק עכשיו. יפה. אז עושים תרגילים עכשיו להתקפה מהצפון, מהדרום וכו' וכו' וכו'. נו יופי. יופי יופי, אבל זה יפתור את הבעיה? מה פתאום. בשמים מחליטים מה יהיה, זהו, אם יחליטו לפי זכויות שלנו להקל עלינו, אז יהיה הקלה, אם יחליטו שאין מספיק זכויות אז אנחנו נרעש מהרעש של הטילים, אלף טילים ביום זה לא חויה כל כך מרנינה. והחשש הגדול כבר אמרתי שזה יהיה פקקים בכל המדינה, כי אם הם פוגעים עורק ראשי שהתחבורה נמצאת וכולם בורחים מהמכוניות, יש פקק להגיע ממקום למקום, כוחות הצלה לא יגיעו לשום מקום. מה יהיה? לא פשוט נכון?

יש אפשרות לדחות את זה כמה שיותר, צריך להרבות חיילים לתורה, שכל אחד יקבל על עצמו ללמוד תורה באמת. לקיים מצוות. להפיץ זכויות לזכות את הרבים, כדי שנצבור הרבה זכויות, רק זה יכול לשמור עלינו. אבל אם אנחנו שאננים ומחכים לראות מה יגידו בחדשות, אז אנחנו נהיה חס ושלום המטרות.

לכן, מתמוטט העולם מאחר שהעמודים העולם קיים עליהם נהרס, ובאמת זה מקרא מפורש בנביא הושע פרק ד', "כי ריב לה' עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ", ופירשו במדרש, אין אמת - זה אין דברי תורה, שהתורה נקראת אמת, כמו שנאמר "אמת קנה ואל תמכור", ואין דעת אלהים זה פשוט, כי לא נותנים לב להתבונן בגדולת הקב"ה שנתן את התורה ולא מתבוננים בהשגחתו, שהקב"ה הוא משגיח על כל הברואים והכל הולך מידה כנגד מידה, איך שאנחנו מתנהגים כך הוא יתנהג איתנו. ה' צילך על יד ימינך, כמו שהצל שלך מלווה אותך ככה ה' מלווה אותך. איך שאתה מתנהג - הוא איתך.

אז הבעיה העירית שמוסרים את הילדים את התינוקות של בית רבן למוסדות חילוניים, ולא מלמדים אותם בתלמודי תורה שהפה הטהור שלהם יגונן על העולם. וזה הגורם. וכך האמונה וההשגחה מתרפה וקדושת התורה מתחללת, וממילא על ידי ביטול תורה וחסרון אמונה בא ממילא למצב שיהיה כמו שכתוב בפסוק "אלה וכחש וגנוב ורצוח ונאוף", וסיים הנביא על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה. אז מה יהיה העונש, יגיעו לפשעים הכי גדולים של גנבות ורציחות ואונס ומה לא, וכל זה יגרום שהארץ תהיה באבל וכל יושביה יהיו אומללים, בעוונות הרבים מתקיים כל הדברים האלה של הנביא בעת הזאת, אומר על זה החפץ חיים, ועל כן כל איש אשר יראת אלקים נוגע בליבו בעת הזאת, וצרת עמו הגיע נפשו אין לחשות כעת ועליו לעורר ולחזק ידיים רפות ולאמץ ברכיים כושלות שיתחזקו בעיקר הזה שבו תלוי הכל והוא ללמוד תורה שעל ידי האור של התורה והקדושה שלה יחזור הכל למוטב. אז תקשיבו טוב רבותי, אומר ומבקש החפץ חיים זצ"ל, הוא אומר ככה, כל איש שנוגע בליבו בעת הזאת שהוא רואה שהמצב הוא כזה והצרה של העם הגיע לנפש שלו, הוא אכפתי, אין לו לחשות בעת הזאת, עליו לעורר ולחזק את הידיים הרפות ולאמץ את הברכיים הכושלות שיתחזקו בעיקר הזה, שבו הכל תלוי זה לימוד התורה הקדושה שאורה וקדושתה תחזור לכל והכל יביא אותנו למוטב.

כך אמרו לנו חז"ל על זמן החורבן הראשון, שעיקר הסיבה לאבדן הארץ היה על ידי עזיבת התורה, וכתוב על מה אבדה הארץ, על עזבם את תורתי. אם תוכל למצוא את התמונה הסרטון של החפץ חיים שצילמו אותו.

כבר אמרתי משל על זה לאחד שנפל בבור עמוק, ונעשו בו פצעים וחבורות רבים, קראו לרופא מומחה, והוא ענה לאלה שעומדים מסביבו וחובשים אותו, מחפשים לו כל מיני תרופות לפצעים ולמכות, אז הוא אמר להם, אתם לא רואים שעוד מעט יוצאת נשמתו, אתם מטפלים לו בפצע ביד והבן אדם הולך לאבד את הנשמה, צריכים מקודם להשיב את נפשו, ורק אח"כ לטפל בפצעים ובתרופות. ככה בענין של עמנו, הפצע שיש לעמנו כרגע הוא רב, רב מאד. בעוונות הרבים איברי הנפש של עם ישראל לוקים, אבל קודם כל עלינו להשיב את עצם החיות של הנפש, זה על ידי אור התורה שעליה נאמר בפרשת נ צבים, כי היא חייך ואורך ימיך", בלי התורה שאתה לומד אותה אין לך זכות קיום בכלל. אין זכות קיום, "כי הם חיינו ואורך ימינו", "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים", לכן היא חייך ואורך ימיך, אבל אם אנחנו נפיח בקרב העם רוח שלה תורה אז יתרבו ממילא גם שאר האיברים, כי המאור שבתורה מחזירם למוטב. אם אדם זוכה ללמוד תורה הוא כבר לבד יתקן את עצמו משאר העבירות והאיסור.

לזאת החיוב על איש שיראת ה' נוגעת בליבו לבקש חברים לשים לב ביחד על הענין הזה, וכל אחד בעירו, בשכונתו, בבנינו, במשפחתו, צריך להתרבות לימוד גמרא, לשבת ללמוד שיעורים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לא רק שיחות פעם פה שם, לשבת קבוע לקבוע עיתים לתורה, איך תעמוד לפני ה' הוא ישאל אותך נתתי לך את התורה הקדושה שאיתה בראתי עולם ומלואו, שמים וארץ, את הגן עדן בראתי עם התורה הזאת, אם לא למדת בה מה אתה מבקש בעצם, שאני אכניס אותך לאן? איפה שלא רצית להתבונן אפילו? בחדרי התורה שאצלך בספריה לא רצית לראות, אתה רוצה שאני אכניס אותך לגן עדן בחדרים הגדולים והנפלאים שמצפים לצדיקים? על מה אתה רוצה? מה עשית שאני אתן לך את זה? מה יגיד? יגיד לו אתה קיימת תורה? לא, בא  תגיד לי מה למדת, בא תתחיל להגיד נו, תגיד, מה, אתה יכול להגיד דרשה 180 יום רצוף? אתם יודעים שכל אחד חייב להגיד דרשה 180 יום רצוף? הכנתם את הדרשה? הכנתם את הדרשה מאה שמונים יום רצוף? אז זה מה שאדם נדרש. למדת כל כך הרבה תורה תן דרשה, שמה זה עולם הנצח יש זמן, אין חדשות, לא יוצאים לאכול גת ולא הולכים לטיול, שמה חביבי הגעת זהו, עכשיו תדבר, דבר, כל מה שקנית כל מה שלמדת דבר, שחרר. יש לך הזדמנות. מה יעשה הבן אדם מסכן, מסכן, תחשבו על זה, אתם לא מתמקדים בנושא הזה, אתם נותנים לחיים לעבור ויהיה בסדר, יהיה בסדר, אני בחור טוב, בחור, טוב, כמוך יש גויים מלא, בחור טוב, מה זה בחור טוב, יש הרבה אנשים טובים, מה זה קשור? מה זה קשור להתחייבות, לברית? ה' כרת איתנו ברית בחורב שנקיים את כל התורה, ונלמד את התורה, "ושננתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת בחורב, מה קורה עם זה? מה קורה עם זה?

אז לכן צריכים לדעת, שעלינו לא רק להתעורר, גם לעורר את החברים והשכונה, עיר, כל מה שרק אפשר. ולהפיח בקרבם רוח חיים של התורה, אז יתרפאו ממילא גם שאר איברי הנפש כמאמר, המאור שבה מחזירן למוטב.

לזאת יש חיוב על איש שיראת ה' נוגע בליבו לבקש חברים לשום לב ביחד על הענין הזה, כל אחד בעירו יתרבה לימוד הגמרא בחדרים, שיחזקו את התלמידי חכמים, שיתחזקו הגדולים שבכל עיר לעשות חבורה ללימוד שיעור גמרא ומשניות. אומר החפץ חיים שהוא מצא שבכל מקום שהיה מינוי של רב בזמנם היתה חובה שיהיה לו ישיבה. הוא לא מקבל כתב מינוי להיות רב פוסק ומורה הוראות בעיר אלא אם כן תהיה לו ישיבה. לכן כתוב תמיד, ראש ישיבה ור"מ, מה זה ר"מ? - ראש מתיבתא, ראש ישיבה, כמה זה ישיבה? כמה שיש, חמישה, עשרה, עשרים, מאה מאתיים שלש מאות חמש מאות אלף, כמה שיש, אבל אין אחד שלא יהיה לו שיעורים קבועים לבחורים נערים ללמד אותם תורה באופן קבוע, כל רב, כל תלמיד חכם צריך שיהיה לו שיעורים קבועים.

המעלה של שמואל הנביא היתה גדולה מאד, הוא לא ישב על מקומו, הוא הלך מעיר לעיר, כל יום מעיר לעיר נתן דרשות ולימד את התורה לכל ישראל, זאת הדרגה הכי גבוהה שיש. הדרגה אחרי זה זה הסנהדרין שישבו בירושלים, אמנם הם היו גדולי הוראה ועל פיהם יישק דבר, אבל הם ישבו במקומם, הם לא הטריחו את עצמם לצאת ממקומם חוץ למקומם, אז לכן הם רק דרגה שניה בצדקות. שמואל הראשון. אברכים שלומדים בבית או בכולל דרגה שלישית, אפילו שיהיו הכי חכמים הכי גאונים הכי עילויים, דרגה שלישית, והרביעית זה תומכים בתורה, אלה שתומכים קבוע קבוע בתורה להעמיד את התורה, אלה דרגה רביעית של צדיקים.

אבל בכל אופן יהודים יקרים, כל אחד צריך לפעול בכל הכוחות האפשריים העומדים לרשותו, הקב"ה נתן לכל אחד כח שונה מחברו, לכן גם צריך לעשות חבורות של פועלי צדק, שמה יעשו? שיהיו גדולים וקטנים שאנשים שהם בעלי מסחר יעשו כדי לחזק את יסודי הדת וקיום התורה בפועל, שיוזילו מכיסם בשביל לעשות לכבוד התורה להרבות תורה ופעלים לתורה, זה הם לא יכולים להגיד אני לא מוכשר, אני לא נבון, אני לא דרשן כי אני לא צריך, כמו שאתה קונה כל דבר תקנה זכויות לעולם הבא. תקנה זכויות שיהיה לך זכויות לעולם הבא, במה תקנה? בכסף שלך נתנו דרשה ארוכה שבעצם אדם שזוכה לקיים תורה בכספו הוא יזכה לשבת בצילם של החכמים, בצל התורה בצל הכסף, בצל החכמה בצל הכסף, ז"א בצל הכסף - שמת כסף אתה תהיה בצל החכמה, ביחד. ז"א אדם יכול לזכות זכיה גדולה מאד גם אם אין לו ידיעה כל כך גדולה בתורה, מה יעשו עמי ארצות שהם לא יודעים ללמוד? אז ישיאו את בתם לתלמיד חכם או יעשו פרקמטיא עם תלמיד חכם, יעשו בשבילו סחורה ומלאכה בשביל שהוא ישתכר ולא יצטרך לעבוד לפרנסתו, או שיטילו מלאי לכיסם של תלמידי חכמים. אז ז"א, יש אפשרות גם כזאת, אבל בכל מקרה אף אחד לא פטור וכולם חייבים לעשות כל אשר לאל ידם.

ואז יאר ה' פניו לישראל וישלח לנו את הגואל צדק במהרה בימינו אמן ויתקיים בנו גם כי יתנו בגויים עתה אקבצם", ואז יהיה קיבוץ גלויות ועם ישראל ישוב לארצו, אבל זה רק בתנאי שאנחנו נקדים לפני שיגיע הזמן של בעיתה, כשיהיה רק אחישנה, אחישנה. אם נזכה שאנחנו נחיש את הגאולה אפילו רגע אחד לפני בעיתה אז יהיה מידת הדין רפה, רפה, אבל אם יעבור השניה הזאת ויגיע הזמן בעיתה שלא בזכותנו, זה יהיה בדין הקשה אין כמעט מי שימלט מן הדין. אז הכל תלוי בנו, אם נהיה חכמים להספיק לפני למה צריך צרות ויסורים, למה צריך שנראה חס ושלום דברים איומים ונוראים. השואה שתבינו, זה היה משחק קטן, קטן, קטן קטן לעומת גוג ומגוג האחרון. כי שני שליש מהעולם ימותו, מה שאתם רואים שהם שוחטים שמה כל היום, זה כלום, זה עשרות מאות זה כלום, שני שליש זה ארבע וחצי מיליארד. אתם מתארים לכם איזה נהרות דם יהיו?

בואו תראו את החפץ חיים על המסך. זה באמצע, אתם רואים? זה החפץ חיים ממש. זה רק לראות אותו יראת שמים מקבלים. תראה עוד פעם, עוד פעם. תעצור את התמונרה רגע חנג'ורי, זהו, זה החפץ חיים באמצע, לא מביט לצדדים, ראשו כפוף, הולך שחוח, תראו איזה בגדים פשוטים שבפשוטים, הולך, כל התורה נמצאת באדם הזה, ואנחנו פרנסנו כל כך הרבה יהודים שחזרו בתשובה בגלל השיחות שלו, הוא כבר בעולם האמת ואנחנו עם השיחות שלו מחזירים יהודים בתשובה, אתם מבינים?

כן, אז למי שיש שאלות בבקשה. תן לה בבקשה מיקרופון.

 

 

ש. יש לי חברה שלפני ארבע שנים היא נפטרה והיינו חברות נפש והיום בבוקר חלמתי עליה, ואני אומרת לה את מתה כאילו מה את עושה פה, והיא אומרת לי, שלחו אותי משמים להגיד לך שמי שילך בחוקות ה' יהיה לו רפואה שלמה והגאולה כבר פה משיח ושאנשים יחזרו בתשובה, אני התחלתי לבכות, אני עדיין מזועזעת.

 

הרב: נו, אז את אומרת מה שאמר החפץ חיים, יפה מאד. אז את חוזרת בתשובה, הכל בסדר. ברוך ה'. נפלא. מה עוד, מי רוצה? שמה תן לבחור. כן.

 

 

ש. יש לי שאלה לגבי ענין של הכשרויות שהרב

 

הרב: עורר, עורר

 

ש. עורר את הענין של הכשרויות לגבי העופות, ולגבי כל הסכינים שנמצאים שם, אם הרב יכול לתמצת את מה שהוא אמר שמה לגבי הענין, האם אנחנו יכולים היום לסמוך על הכשרויות המהודרות לשיטת מי שאומר שזה מהודר וכן הלאה, עם הדברים האלה.

 

הרב: בחודש חודשיים האחרונים אנחנו הצגנו הרבה ראיות עובדות, הבאנו רבנים שהם מהתחום, חמישים שנה, ארבעים שנה, אלה שנמצאים בפועל, לא שראו פעם, אלא כל יום הם נמצאים עד היום בפועל והם רואים בדיוק מה שנעשה, יצאנו להרבה משחטות לבדוק בעצמנו, צילמנו תיעדנו, והדבר היותר חמור שגילינו שזה ממש דאורייתא זה הנושא של הסכינים, שסכינים אנשים סומכים כאילו ומוציאים שם כאילו שיש סכינים טובות מאד, זה נכון, אבל זה לא אומר שסכינים טובות לא נפגמות, הן נפגמות ועוד איך נפגמות. ואני יכול להגיד לך לדוגמא, אני עשיתי שחיטה קטנה, קטנה, ביקשתי 500 עופות, בשביל שיהיה קצת לציבור שלנו שלא אכלו כבר חודשים, רק דגים, אבל אמרתי להם אני רוצה שהסכין תהיה איך שהיא עולה ככה היא יורדת, בלי שמות אח"כ שכל מיני שינויים בסכין ייקראו בשמות כאלה ואחרים שכאילו מתירים. איך שהסכין עולה ככה שתרד. יום שלם לא הצליחו להוציא לי מה שאני מבקש עוף אחד, אבל הבד"צ לקח את זה כמהדרין מן המהדרין. רק ביום השני הצליחו להוציא לי. אז ז"א, כשאתה יודע מה אתה מבקש, מה אתה רוצה ולמה אתה רוצה ואתה עומד על כך שככה אתה רוצה, אז פתאום מתברר שזה לא כל כך להוציא את זה, לא כל כך קל להוציא את זה.

עכשיו, אמרנו לפי מה שקיבלנו מידע מאחד הסוחרים הגדולים שמוכר לבד"צים, שעטרה שוחטים 120 אלף ביום! ומחפוד שוחט שבעים אלף ביום, זה 190 אלף, כמה סכינים פגומות הם מוצאים? כמה מהליין הם מורידים? לפי מה שאני ביקשתי לעצמי אז הם היו צריכים לפחות לפחות חצי להוריד. למה? איך יכול להיות שיום שלם לא יוצא סכינים שהן ראויות, ז"א שחטו אבל כשבדו אותם לאחר מכן ביבש אז נמצאו פגימות, פגימות קלות, כן קלות שקוראים להם תיק, קוראים להם שינוי, קוראים להם הרגש, קוראים להם שינוי בחלקות, קוראים להם כל מיני שמות כאלה אתה יודע שמקילים על זה, זה לא אומרים הוא נרצח, נהרג, הוא פשוט מת קצת, הוא גוסס כמעט, שמות כאלה קרובים, לא נרצח, לא לא לא. עכשיו, זאת הבעיה, והרבה עדים שהעידו שבכלל העסק יחסית די מופקר, די מופקר, כי צריכים להספיק, אתה צריך להוציא חומר, צריך אנשים רוצים לאכול. עכשיו מי שמכיר שוחטים שהם שוחטים וזה ופה ושם, בלחישה הם יגידו לך את מה שאנחנו אומרים ובקול גדול אבל בצד, אבל כשהם צריכים להגיד את זה בפני אנשים אז יש לו עבודה, אם הוא יגיד את זה בפרהסיא יזרקו אותו  מהעבודה. אותו בחור שבא אצלנו בבית כנסת ואמר שמתוך ארבע מיליון עופות בערך שהוא שחט בימי חייו לא מצאו אצלו פגימה אחת. אתה שומע דבר כזה? אז ז"א אבל אחרי שהוא חזר לעבודה ביקשו לפטר אותו מיד. אז ככה זה עובד, אם תתלונן אז יפטרו אותך כי את המפריע, אם תקפיד מידי אתה מאיט את הליין, לא יוכלו לייצר כי כל פעם אתה תגיד שצריך בדיקה צריך בדיקה, צריך בדיקה, זה עוצר את הכל כי זה עוצר את הכל, לא מחכה לך בסרט נע, העופות הולכים הולכים הלאה, הלאה, אתה לא יכול לעצור כל פעם להגיד רגע יש בעיה, עשרים עובדים יעמדו ויחכו עד שאתה תבדוק, אין דבר כזה, זה נוסע. אז בתעשייתי זה בעיה. לכן כל גדולי הצדיקים אוכלים רק משחיטה קטנה זה נקרא שחיטה של חבורה, חבורת אנשים יראים שהם בודקים סכינים לאט, שוחטים לאט, כמות קטנה, אפשר לפקח על זה לבדוק את זה היטב היטב ושלום, כל קהילה עושה לעצמה באופן קטן וככה זה מסתדר. אמנם זה מייקר את התוצרת, כי אתה שם יותר אנשים, לוקח יותר זמן וכו' וכו', אתה מקפיד בכל ההקפדות, אבל אתה בסוף אוכל בטוח, אבל אם אתה אוכל ספק נבלות וטרפות אתה כבר בבעיה, ספק אפילו. עכשיו תחשוב, אם אכלת נגיד מהשגחה מסוימת שהיא מאלה הגרועות שפרסמתי, אז אפילו אם פעם אחת נפל לך נבלה וטריפה ואתה בישלת בסיר, מעכשיו כל מה שתביא אפילו בשחיטה פרטית, הכל יהיה טרף, כי הסירים שלך טרפה. זה הכי גרוע שני אלה. אז ז"א, ז"א, מה את חייבת לאכול?

 

ש. אני לא הבן שלי

 

הרב: מה אכפת לי מהבן שלך? שיאכל דגים, אם הוא יאכל דגים הוא ימות?

 

ש. כל יום דגים?

 

הרב: מה כל יום תעשי דגים? תעשי פעם דגים ופעם דגים, ופעם עוד פעם דגים ואח"כ דגים. גם בבקר, בבקר גם יש בעיות חמורות והבעיות החמורות הן מסוג נוסף,

 

ש. הרב

 

הרב: רק שניה, בבקר יש לבדוק את הריאות, הריאה של הבהמה, עכשיו אם יש בה רירים או סרחות אז זה פסול לפי מרן השו"ע הספרדים לא יכולים לאכול מזה, רירים זה משהו דקיק כזה כמו ריר ממש ככה יורד איזה משהו כזה וזהו, זה תלוי ככה מדנדל ככה תקתתקק ככה, יש רישים שדבוקים מצד לצד ויש סרחות שזה דברים יותר גסים. עכשיו, לספרדים אין שום עצה, אם נמצא רירים גמרנו, זה טרף. טרף. לא כשר, טרף, אז אי אפשר לאכול, אבל יש כמו מחפוד שהוא מוריד את הרירים בלי שום בעיה, והיום קיבלתי בנוסף לכל העובדות שהבאתי והעדים והעדויות שהוא היה עושה את זה, הוא עשה דברים הרבה יותר גרועים, הוא היה קונה עופות מגויים ומוכר, דברים איומים, אבל הבאתי עובדות והיום קיבלתי עוד ידיעה מראש צוות בכיר מאד ברבנות הראשית, תשמעו רגע, שניה שניה שניה, אח"כ נעבור על הרשימה אם את רוצה, עכשיו, אני מקבל היום אימייל שבו כתוב לי ככה:

בענין מחפוד אם היה רק זה דיינו, כל הבעיות שעוררנו, הבעיה שהוא מכשיר גם עם סרחות וגם עם בועות ועושה זאת חלק. בכנס שהיה לפני שנים ברבנות הראשית, כשהיה הרב בקשי דורון אמר מחפוד כי אם יש סרחות קטנות שיורדות בקלות הוא עושה את זה חלק, כל הרבנים שהיו נוכחים במקום הקימו צעקה גדולה וביניהם הרב עמר שהיה חבר המועצה ורשם זאת ברשומות שלו, כי לפי דעת מרן הרב ברוך יש לזה דין של סרחה אפילו כחוט השערה וזה טרף, לא כשר, טרף. ורחוק מלהיות חלק. זה כותב אחד מראשי הצוותות שהיה נוכח בישיבה ויעיד על זה הרב עמר שכתב את זה אצלו ברשומות, שהוא אמר במו פיו שהוא מוריד אותם, וזה איסור של טרפה.

אז ז"א, הדברים הם לא פשוטים אבל אני כבר יצאתי כנגדו לפני 15 שנה, מי שזוכר, מי שהיה מעורה בזה, ויצאו נגדו הרבה מגדול ישראל, והרב שלי הרב שפירא זצ"ל כתב מכתב חמור נגדו, ועד כדי כך שאמר שאין לו חלק לעולם הבא ומי שעשה מילה אצלו צריך הקזת דם. אז ז"א זה לא פשוט, אבל מה לעשות שבכשרות בדרך כלל אנשים מכסים אחד על השני, אבל ככה בצד בינינו אומר לך את הכל. אבל כלפי הפרהסיא אחד מגן על השני כי אם כל אחד יפתח על השני לא יישאר כלום, אז לכן אתה יודע, כל אחד מגן על השני וכו' וכו'.

אז ז"א אם לוקחים עכשיו שחיטה פרטית שהיא עשויה בכמות קטנה, אז אפשר. אנחנו התחלנו עכשיו שחיטה קטנה ואנחנו מצליחים בקושי לספק לאנשים שלנו שאיתנו. מי שאיתנו אז אנחנו מספקים לו, מי שלא איתנו הוא יסתדר, אבל יכולים להקים חבורה, לוקחים באמת שוחט מפורסם ירא שמים, מומחה גדול שעובד שנים רבות בשחיטה, לא בחור שהתחיל לפני חמש שנים, אחד שהוא שוחט כל יום, כל יום שהוא יודע בדיוק, ושישחט במתון לאט לאט שלא יגיע למפרקת לאט לאט, שלא יפגום את הסכין ולא יהיה בעיה, ויהיה בודק סכינים מצוין שלא מחפף שבודק את הסכין על יבש, שאז מרגישים הכי טוב, ואחרי כל זאת לבדוק את שאר התהליך, אם זה העופות, אם זה הבקר, את כל שאר הדברים, אם זה בקר ע"י בודק פנים בודק חוץ וכו' וכו' ומה שצריך וכמובן שאח"כ תהיה ההמלחה כראוי וכו' וכו', רגע, ושלא יהיה בשר שהתעלם מן העין, כי יש כאלה ששוחטים ואחרי שהם שוחטים הם מולחים ומשאירים גויים למלוח והבשר נתעלם מן העין ואין שמה משגיח יהודי, ובחו"ל הבאנו סיפורים מזעזעים שמשאירים אנשים יהודים, אבל מחללי שבת בפרהסיא, אז זה גם כן לא טוב, זה כמו גויים, ועוד כל מיני סיפורים קשים ונוראים. לכן צריך לדעת, זה לא פשוט, מי שרוצה לדעת בדיוק את כל המעשיות מסביב לתעשיה, יכול להכנס לאתר שופר. טי וי, יש את זה גם באפליקציה אם אתה כותב שופר. טי וי יש לך אפשרות לראות הכל פה ולשמוע בשידורים ישירים, כרגע עכשיו יש שידור ישיר פה וכל הפלאפונים, יש גם בטלפון ניח, 054-8392069 בכל הפורמטים אנחנו מדברים ושמה יש את העדויות והסרטונים והעדים, תוכלו להתרשם. אבל זה בעיה חמורה מאד בעת הזאת, לכן הצעתי מה שאמרתי, או כך או כך, אבל לקנות כרגע במצב הזה זה בעיה.

ירד אלי מירושלים הבן של הרב מאיר ברנדסודרפר, ראש העדה החרדית בירושלים, הבן שלו הוא אב"ד ומורה הוראה, יש לו בית הוראה בירושלים, הוא אומר שהוא קיבל מאות טלפונים של אנשים בעלי תשובה שהם לא יודעים מה לעשות, צריך להגעיל את הכלים, מה לעשות, אז הוא אמר שהוא לא יכול לענות תשובה סתם, קבע איתי פגישה וירד לבני ברק ובא לברר את הדברים, והראיתי לו את העובדות והשמעתי לו ודסקסנו על הנושא והוא הסכים איתי ברוב הדברים ואמר שעכשיו הוא יודע מה לענות. אז תבינו, מי שאכל מההשגחות האלה ודאי שהוא צריך להגעיל את הכלים, ומכאן ולהבא שלא יאכל עד שיהיה לו שחיטה מהודרת ברורה שהיא פרטית, זה הדבר הכי בטוח. מי שרוצה לסמוך על סמוך, או מי שרוצה לסמוך על רבנים שמדברים ברדיו בעלי כשרויות שרוצים לדאוג לכשרות שלהם, רוצה ליפול בפח בבקשה, מותר לכל אדם לבחור איזה דרך שהוא רוצה. אני אומר לכם, אחרי בדיקה של חודשיים באופן רציף ויום יום ויושב על הסוגיות ולומד אותם עם תלמידי חכמים, המצב לא פשוט בכלל. דרך אגב, הרבנות בעצמה מידי פעם  מוציאה כל מיני הערות ואזהרות וכו', לא מזמן הרבנות כתב שבבקר של הרב מוצפי שהגיע מחו"ל היה חלב ממש, שזה כרת, כרת, ובאו וסיפרו לו את זה והוא לא רצה להאמין, אבל הם הביאו את התעודות והמספרים של המשלוח והכל ויש על זה כתבה בערוץ שבע. ז"א הדברים ידועים למי שנמצא בתחום. תראו, זה קשה מאד גם שיימלט ממצב של טעות אפילו שגגה נגיד, אני דיברתי על מחפוד שהוא עושה במזיד, שתפסו אותו עושה במזיד, לי הוא העיד שהוא אוכל נבלות וטרפות, אבל לחילונים הוא אמר, לחילונים, אז שילכו לגיהינום החילונים העיקר שיהיה לו ביזנס, אבל מכל מקום האחרים, אפילו נגיד זה בשגגה, נגיד שזה בשגגה או ברשלנות אבל מה זה נוגע לנו, מה שנשים בסיר אם הוא לא כשר מאה אחוז אנחנו אכלנו אותה, מה אכפת לנו מי עשה ולמה עשה. אז לכן צריך להזהר.

לכן רוב האנשים בלי להיעלב מטומטמים, למה הם מטומטמים? כי כתוב בתורה, מי שאוכל מאכלות אסורות "ונטמתם בם" הוא נהיה מטומטם. כי זה אוטם את הלב של הבן אדם ואת השכל שלו, לכן קשה לו להאמן, קשה לו להבין, אז במקום להגיד יו, אז מה נעשה עכשיו איך נכשיר איך נגעיל איך נעשה, הוא שואל מה נאכל, מה נאכל, ז"א הטמטום קופץ החוצה, זה סימן שהוא אכל נבלות וטרפות. אז לכן צריך להבין זה מצב קשה.

עכשיו אני אומר לכם את החלק הזה, רגע, רגע, כמה כמה אדם חוטא אם הוא אוכל נבלות וטרפות? אם הוא אוכל כזית, שלשים גרם בערך, ועל זה הוא מקבל גם 39 מלקות, מגיע לו עם השוט 39 מלקות על כל כזית, אבל זה החלק הקל, יש חלק הקשה וזה תלוי בכם עכשיו, לא בשוחט, איך אתן בודקות את הירק פטרוזיליה וכוסברה וחומוס ושעועית ושומר ובצל ופלפל ירוק ופלפל אדום וגמבה, איך אתם בודקים? בואו תראו איך צריך לבדוק ותגידו לי אם אתן בודקות ככה ואם לא אתן מאכילות בכל חרק שנמצא בתוך הירק או משהו, חמישה חזירים או חמישה עכברים סלט חי. סלט חי.

בבקשה תראה להם בדיקת חסה בבקשה.

בואו אני אלמד אתכם משהו, כל אחד שיש לו רב במקרה הזה הוא לא יכול לשאול את הרב, רגע אני אסביר לך, למה הוא לא יכול לשאול את הרב? כתוב עד אחד נאמן באיסורים, ז"א אם אחד ראה איסור הוא נאמן, אחד, בד"כ התורה אומרת צריכים שני עדים, אבל באיסורים אחד. עכשיו תקשיבי טוב, אני ראיתי עכשיו יש פה שומן  ויש פה חלב, חלב זה אסור לאכול מן התורה מי שאוכל את זה במזיד - כרת, הוא ימות בין גיל חמישים לשישים. עכשיו, התערבבו ככה ואנשים לא יודעים כבר, אה, מה מה מה החלב מה השומן, ואני בא, אני עד, אני ראיתי, עקבתי, שמתי לב, לא נעלם מעיני ואמרתי זה החלב, אחד אומר שמע לא מאמין לך, אני הולך לרב שלי הכל אשאל את הרב שלי, איך הרב שלך יכול להגיד אם זה חלב או לא, הוא היה פה? הוא לא היה פה אז איך הוא יכול להגיד? מה מועיל הרב שלך? מי שעד הוא עד, עכשיו את הלכת, שמעת מחברה שלך שפה מישהו הרביץ למישהו, והיא ראתה במו עיניה והיא נסתה להפריד אפילו, והיה מכות והיא אומרת שפלוני עשה כך וכך לאלמוני, עכשיו לך לא מתאים, למה לא מתאים, כי את אומרת מה פתאום, אני מכירה אותו זה לא יכול להיות, שהוא יתן מכות? מה פתאום? היא אומרת תשמעי, אני ראיתי במו עיני, אני מכירה אותו בדיוק כמוך, הוא נתן מכות ואני ניסיתי להפריד, את אומרת את יודעת מה, אני אשאל את הרב שלי. מה תשאלי את הרב שלך? מה קשור לרב שלך? ז"א יש דברים שמבררים בהלכה, תשאלי את הרב שלך. אם ההלכה ככה מותר בשבת אסור בשבת, מותר ככה אסור ככה, אבל אם מדברים על עודות, עובדות שקרו בשטח צריך להיות בשטח בשביל להגיד אם היה או לא היה, אבל אם אתה לא היית, אתה לא בדקת מה שאני לא בדקתי. גם אם אתה יכול לבדוק יום אחרי ותגיד זה היה טוב, מה זה קשור לאתמול? מה שאני ראיתי אתמול אתה לא יכול למחוק, כן. אחד עישן סיגריה, עישן סיגריה, אני ראיתי אותו היום עישן סיגריה, למחרת הוא לא עישן סגריה אומר מה אתה מבלבל את המח הוא לא מעשן סיגריות, ישבתי איתו יום שלם הוא לא עישן. אז מה זה סותר את מה שאני ראיתי אתמול? אתה כן יכול לראות אותו ואני לא יכול לראות אותו? רק לך יש עיניים לי אין? אני אומר לך שראיתי אותו מעשן סיגריה אתה אומר לי לא? איך אתה אומר לי לא אתה איתי? אתה בשביל להזים אותי אתה צריך להיות גם כן שמה, אבל אם לא היית אז מה אתה בא להזים אותי, במה? בסיפורים? לכן אין לקבל מאף אחד רק מי שהוא עד נאמן באיסורים, בשביל שאנשים יוכיחו את ההיפך ממה שאניא ומר, יצטרכו להוריד את כל ההוכחות שיש לי, אם לא יכולים להוריד את כל ההוכחות ואי אפשר להוריד כי אני מביא סרטונים והם מוסרטים, אז אם הם מוסרטים אתה יכול להחזיר את הסרט אחורה? אתה לא יכול, מה נעשה. אם רואים את מחפוד מנפח ריאה פפפפפפפפפ וזורק אותה בלי בדיקה, נו, אז רואים שהוא לא בדק, אז מה אתה אומר? מה יש לך להגיד? אם אתה רואה שהוא משחיז סכין ואח"כ הוא בודק ומי שמשחיז לא צריך לבדוק כי היד שלו אחרי שהוא עושה כמה פעמים ככה היא לא כל כך רגישה כל כך אם הוא נינוח והוא בודק, ואם הוא לא בודק שש פעמים, כן כל צד מלמעלה הוא עושה כל פעם צעד וחצי, זה בדיקה? זה נגד ההלכה, רואים בסרט אבל, זה אני עשיתי? אני האשמתי אותו? הוא אשם מהסרט, כל מי שמסתכל על הסרט רואה שהוא אשם, מה אני, מה זה קשור אלי, אני הזזתי לו את היד?

ז"א מה לעשות שאלה הועבדות, לצערנו, אני ניסיתי לתקן אותו לפני 15 שנה אבל הוא לא הסכים, היה לו סיבה, אם אני אתקן אותו אז זה יהיה מסודר, אם זה יהיה מסודר יהיה פחות רווחים, אז לכן יהודים יקרים, צריך להבין שזה המצב לצערנו הרב, ומי שרוצה להיות חכם יעש המה שאמרנו, מי שלא רוצה, מי שבאמת רעב ואין לו כלום יכול להצטרף אלינו. ואם יהיה לנו, לצלצל לארגון שופר 03-6777779 ויירשם, ובעזרת ה' כשנעשה שחיטה אני מקווה השבוע שבוע הא, אז כמה שיצא נחלק לפי זה לציבור לפני הענין.

 

ש. הרב, מה קורה לגבי ההכשר של לנדא?

 

הרב: אז אמרתי שיש בעיה כמו שאמרתי עם הסכינים, שיש לנו צילום של שחיטה שנעשתה ושמה רואים שהסכינים בבדיקה הם במהירות בחפזון על רטוב, לא שלו, אבל על אותם שוחטים ששחטו לו ז"א הוא שחט עד 11, מ-11 באה שחיטה אחרת, על אותם שוחטים אותו ליין, אותה עבודה רק ראש צוות אחר, ורואים שמה יש לנו עד שהיה שמה הרב עזרן צילם ותיעד את הכל, ורואים בדיוק איך בודקים וזה לא טוב. איך שזה נראה זה לא טוב, יש עוד בעיות אחרות בבקר שקיבלנו מידע באיזה נושאים מסויימים, אני לא אפרט, אבל למה, באופן הכללי יש בעיות.

 

ש. לשיטת הרב אין שום שחיטה מהודרת לא בארץ ולא בחו"ל.

 

הרב: יש בעיה, כן, כל מה שהוא המוני יש בעיה. עכשיו שתבין, כולם מודעים לזה, וכולם מתפרנסים מזה, לכן כיון שמתפרנסים מזה אז שותקים מזה.

 

ש. מה לגבי הענין של השחיטה של הרב של קהילות פז?

 

הרב: אז אמרתי, אנחנו הולכים עם שני בודקי סכינים, אחד זה הרב בן ציון רוט שהוא בודק סכינים מפורסם, אחד זה הרב בלחסן, ואנחנו מבקשים שזה יהיה לאט לאט אבל בתנאי, שהסכין איך שעלתה ככה היא תרד בלי שום שינוי, אם לא לא לוקחים, לא קרה כלום, אז לא לוקחים היום, מחר יהיה יהיה מחרתיים, לא קרה כלום, לא מתים אם אוכלים, כמה חודשים אכלנו דגים, מה הבעיה, תענוג יותר קל בבטן. לא צריך לחשוב כלום, מותר לא לאכול. בעיה אמרתי מי שרוצה להיות נקי מכל חטא ועוון ואשמה, שיישמר ויזהר נקודה. תסתכלו באתר יהיה לכם מספיק חומר להזדעזע.

 

ש. מה לגבי שאר המוצרים וחומרי גלם היום בארץ, הם טובים או פחות מהודרים?

 

הרב: במוצרים יש פחות בעיות מסיבה שהפסילה אם הם יפסלו זה לא על חשבונם, אם הם יגידו שזה לא טוב, זה לא עולה להם כלום והם לא צריכים לספק את זה גם, אבל בשחיטות פרטיות של בד"צים אם הם לא יספקו הם יפסידו, אם הם יוציאו הרבה אנשים ויהיה הרבה נבלות וטרפות אז הם ישלמו הרבה משכורות וטיסות ומלוות והכל, מי יכסה את זה? אז חייבים להספיק, אם לא מספיקים לא מרויחים, לא מרויחים אז מה עשינו? אז לכן זאת הבעיה. כשזה נוגע לאדם, לא בחינם אמרה הגמרא, כשר שבטבחים שותפו של עמלק, למה? שהטבח לא רוצה להוציא טריפה מתחת ידו כי זה עולה לו שבעת אלפים שקל בהמה, אם הוא יגיד זה טרפה, נבלה, אז מה, מי ישלם? אמנם בחו"ל זה הולך לגויים הם לוקחים את זה, אבל צריך לדעת דבר אחד, אם אתה שוחט שוחט על פארש מה שנקרא ולא יוצא ולא יוצא הוא מאד כועס, הוא רוצה להרויח כסף, והוא נותן לך את הבקר והוא רוצה שתשחט שיהיה כמות, ש כאלה שהוא לא מסיכם, אם אתה לא מוציא ככה 500 בקר, 700 בקר, אלף בקר, אני לא נותן לך עבודה. והם צריכים חביבי לחסל אותה תוך ארבע שעות, מחפוד והרב בן ציון בחו"ל באורוגוואי ובשחיטות שמה מוציאים חביבי 400-500 בשעה. לא בשעה, סליחה, 110-120 בשעה, 400-500 בארבע שעות, זה לא יאומן כי יסופר, זה קצב מסחרר. אז ז"א תעשו חשבון כמה צריך לעשות בקר, עכשיו אם תראו הסרטות, יש הסרטות, אם תכנסו ביוטיוב תראו הסרטות באיזה קצב שוחטים.

 

ש. מה השתנה מלפני 15 שנה שהרב דיבר על אותו נ ושא של כשרות שהיה את הבעיות לגבי ה יום, זה אותם בעיות שחזרו על עצמם ועוד פעם לעורר את ה מודעות במדינה או להשאיר את זה ככה ונשאיר את זה עוד פעם.

 

הרב: אצל מחפוד מה שהתברר זה שהוא הבעיה בעיקר הגדולה ביותר, שהוא מחטיא מחפף, בבעיות של אחרים ידענו שהם מחליפים גם שקיות, נגמר לאלה לוקחים מאלה, ז"א אתה קונה את ההשגחה, גם במצות זה ככה, נגמר לאלה לוקחים מאלה ושמים את הקופסא שלהם, אבל בעידן הזה התברר הבעיה של הסכינים, שעל זה לא דיברו אף פעם כמעט, היה רק מי שעורר את זה לפני שנים רבות אבל אף אחד לא התייחס אליו, כאילו מי רצה לשמוע אותו, כאילו מה אתה מבלבל את המח, אז אף אחד לא רצה להתייחס אליו עד שהוא בא אלי, והוכיח לי את הדברים, ופתחנו ספרים וראינו, ואח"כ בא האדמו"ר מאלמין סיפר את הסיפורים שלו מחו"ל, אתה יודע שמצאו בלוס אנג'לס ובמונסי שבמשך עשרות שנים האכילו שמה את כולם כולל הרבנים הצדיקים האדמו"רים הכל, האכילו אותם נבלות וטרפות שלשים ארבעים שנה. ועכשיו לפני שנה וחצי גילו בגרמניה, גם כן שכל יהדות גרמניה אכלה נבלות וטרפות, כי אם אתה קונה מהגויים זה עולה לך שליש ממה שעולה לך, אתה יודע מה זה להרויח שני שליש בתוספת על מה שאתה מרויח משל היהודים? אז אם אתה מוכר במאה ועולה לך 15-20 שקל תראה כמה אתה מרויח, אז מי עומד בפיתוי הזה, כמה אנשים עומדים בפיתוי הזה? זאת הבעיה.

אמרנו הבעיה היא כללית, הבעיה היא כללית. אתה מוכן עם החסה? בבקשה. תזמין אותו .

 

אנחנו לוקחים את החסה, הוצאתי אותה מהניילון,

 

ש. איפה כל הרבנים? איפה כולם?

 

הרב: זה גם אני שואל

 

ש. יש רבנים ראשיים לישראל

 

הרב: או, הרבנים הראשיים לישראל תכנס לאתר שלי ותשמע שמה שיחות, שמצלצלים לרב יצחק יוסף ואומרים שלום, אפשר לדבר עם הרב הראשי לישראל, כן באיזה נושא, תשלחו פקס, תשלחי פקס, אומרים לו רוצים לדבר איתו דחוף, יש בעיות חמורות, תשלחי פקס. תשלחי פקס, שולחים פקס לקח חודש עד שקיבלו תשובה, הרב יצחק יוסף לא מתעסק בנושא הכשרות, זה הרב דוד לאו. כרגע חמש שנים ראשונות הם החליטו שהרב דוד לאו הוא מתעסק בעופות ובבקר, אחרי חודש, היום צלצל אחד בשם יעקב סבג שהוא מהרבנות הראשית, דיבר יפה, יש לי הקלטה של השיחה פה שלחו לי, דיבר יפה, אמר כן, תמליצו לרב, לרב דוד לאו שיקים ועדה, שידונו בנושא ויבדקו וכו', אתה יודע מה זה ועדה, לוקחים את אותם אנשים שהם אחראים על מה שאנחנו מדברים והם יקימו ועדה ויגידו לעצמם נו נו נו, נו, משתפר, בסדר ביי סגרו הוחלט שמעתה הועדה החליטה שהכל יהיה כמתכונת הכתובה במרן השו"ע ושאר הפוסקים, ואחרי זה מי יבדוק? אחרי זה יהיה חסימות, אתה יודע אני הגעתי לעטרות, שוחט שמה מחפוד, הגעתי לשמה רציתי לבדוק בודק סכינים שמה רציתי עליתי לקומה שלישית ואני בא לבדוק, פתאום מקיפים אותי ערבים, מה אתה עושה פה? איך נכנסת לפה.... מה קרה? מה קרה? אומרים אסור להכנס לפה, סכנת נפשות, ואם תיפול ואם יקרה ככה, איזה שטויות, מה מדברים איתי, פתאום אומרים לי אנשים הפסיקו את כל הליין, כל הבנין שלש קומות עצר, עצרו את העופות כל העופות עומדים דום, מה קרה? הוראה ממחפוד, הוא הגיע בטח הוא מצלם, לעצור הכל. הבנת? במקום שיגיד בכבוד, בא תבדוק, תראה איזה יופי, תראה איזה זה, כולם מתים, אף אחד לא חי, הכל בסדר, אתה מבין? נכון נכון? וואלק הבנת, איפה איפה, בכסף בכיס. מה אתה לא יודע שהשוחד יעוור עיני חכמים, לא קראת את זה? דילגת עליו? אם הגמרא אומרת, כשר שבטבחים שותפו של עמלק, שמעת? איך אפשר להגיד על הכשר שבטבחים שהוא שותף של עמלק? תגיד לי מה זה? מה זה? יש סיפור מהבעש"ט שבא אחד אליו לשאול אותו שהוא רוצה להיות שוחט, אתה שומע? אז הוא אמר לו אתה רוצה להיות שוחט? אמר לו כן, בא אני אראה לך משהו, הוציא אותו מהבית, הראה לו על הארובה של הבית הוא רואה בן אדם שמשחיז סכין, אומר לו מה זה? אומר לו זה בא מעולם האמת בגלל שהוא האכיל נבלות וטרפות והסכין שלו היתה פגומה, שלחו אותו לעולם הזה שאני אלמד אותו איך לתקן את הסכין, וכשהוא ידע לתקן את הסכין הוא יחזור למעלה, הוא אומר שלש שנים הוא כבר פה מנסה להעמיד סכין והוא לא מצליח, אז תאר לך אם פה שלש שנים אחרי שהבעל הראה לו איך לתקן סכין הוא לא יכול, כמה הוא האכיל נבלות עד אז. עכשיו יש כאלה שאין להם הרגש, לא כל כך, יש כאלה יותר טוב, יש כאלה פחות טוב, ומה הם יגידו לך שהם מרגישים או לא מרגישים? לכן השוחט לא צריך לבדוק סכין, צריך בודק סכינים אחר, מומחה. למה? שיגידו שאני מחפש ביזנס? הרי אומרים שכל מה שאני עושה, הלו, אומרים שאני עושה הכל בשביל עסק. אתה יודע, פעם אני יצאתי נגד הטלפונים, אתה יודע מה זה הטלפונים? אמרו שמוציאים טלפונים כשר והכל, אבל עשו עוונטה, מה הפירוש? הוציאו טלפון שאם אתה משנה בהגדרות אז הוא הופך להיות כמו זה, כמו אייפון, אז אני צעקתי ואמרתי שזה לא בסדר כי אתם מטעים את הרבנים הגדולים שיתנו הסכמה דוקא לטלפון שהוא מעוקר לגמרי, איך הגדירו את זה החכמים, שהוא כמו נעל, כמו נעל שאי אפשר לראות איתה אינטרנט ככה צריך להיות הטלפון, אבל אם אתה נותן טלפון שאפשר לפתוח ולהגיע לאינטרנט, זה לא, אזה הוכחתי להם לרבנים והכל, ואמרו לי כל הכבוד ומעכשיו אנחנו נעשה אבל היה ביזנס 3000 טלפונים שכבר קנו אותם, אז למחרת יצאו נגד כל העיתונים, כל העיתונים החרדים יצאו נגדי למה אתה אומר כזה דבר זה שקר וזה לא נכון, והוכחתי, ופתחתי, פתחתי לחבר הועדה פתחתי לו את הטלפון לידו, אבל מה זה משנה, אל תבלבל אותנו עם עובדות, יש פה כסף, נו, אז תגיד לי אחרי שאני גיליתי את זה פתחתי חברת טלפון? לא. אני אמרתי שיש ספינות תענוגים וחרדים עולים לשמה והולכים לארבעה ימים ללב ים, ספינות תענוגים, עוברים שם עבירות דברים נוראים, צילמתי תעדתי העליתי לאתר, פתחתי אחרי זה לקחתי מספנה? גם לא, נכון? יצאתי נגד הזמרים, פתחתי להקות? גם לא. הגעתי לעופות אמרו הוא פותח עכשיו כשרות, הוא פותח כשרות, אני מקווה שתתקנו ואני לא צריך אפילו לשחוט לבד, אבל תתקנו, תתקנו. אבל אם תתקנו זה ברור שהמהירות תרד, והכמות תקטן משמעותית, כי אי אפשר בקצב הזה לעמוד בקריטריונים שאתם מבלפים את האנשים. כן.

 

ש. לא שומעים אני רוצה לדעת אם אפשר לקנות את העופות של הרב רובין, לא אכפת לי

 

הרב: אמרנו שיש בעיה כללית

 

ש. אז אני אוכל רק דגים

 

הרב: או את רואה, הסתדרת.

עכשיו רק רגע, אנחנו רוצים לראות את החסה. בואו נראה את החסה. אם חשבת שאת גמרת פרק קטן תראי את הפרק הרציני עכשיו.

 

כבר במבט ראשון שאנחנו מסתכלים אנחנו יכולים לראות זבובונים, זה זבובון אחד שנמצא, אני מוריד אותו, עכשיו מה שאנחנו עושים בחסה, אנחנו מורידים את החלק התחתון, שפה בד"כ כל החרקים נמצאים בחלק הזה, בד"כ הם יורדים למטה הרבה הרבה חרקים, לא כולם כמובן, זובונים גם יישארו למעלה, עכשיו אני מפריד עלה עלה, שם אותו במקום של ההשריה, אני לא עושה את כל החסה כי אין כרגע מקום בשביל להראות את זה, אני שם סבון, ממלא מים, מפריד את העלים אחד מן השני, ונותן לזה שלש עד חמש דקות. כרגע אני רוצה להסביר שיש הבדל גדול בין חסה מגידול רגיל לחסה בגידול מיוחד שבחסה בגידול מיוחד גם כשישנם חרקים מספר מצומצם, וגם בסוגי חרקים שיורדים בשטיפה, לעומת זאת בחסה רגילה יש חרקים שלא יורדים בשטיפה כמו חרק זבוב המנהרות בתוך העלה הוא עושה מחילות, או המנהרן שהוא בתוך הגבעול אפילו נכנס שמה, בנוסף יש כנימות עלה בכל מיני סוגי חרקים שהם לא יורדים בשטיפה קלה, עכשיו אנחנו נמתין שלש דקות ונמשיך.

אחרי שעבר שלש דקות אני שוטף עלה עלה תחת זרם מים כל עלה משני הצדדים שלו, איפה שיש קפלים אני פשוט משפשף, ככה אני צריך לעבור עלה עלה, זרם מים חזק, עם היד שפשוף קל, את כל החסה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה היה בגבעול למטה, אנחנו נתקדם לראות את זה, שימו לב את הזבובונים, רואים אותם בגבעול למטה, גם כאן עוד זבובון, עכשיו אני אראה לכם אותם בהגדלה.

 

הרב: אני לא אחראי עכשיו

 

ש. זה הזבובון בהגדלה, אני אראה לכם עוד זבובון הקטן יותר, וזה הזבובון השני.

 

הרב: זה כשאוכלים את החסה שומעים צ'ריק צ'רק כזה

 

ש. או מי שרוצה שאלות בנושא חרקים ניתן להתקשר אלי...

 

הרב: תראה להם עוד משהו מזויע, לא לא לא תאכלו, תאכלו, רק תשטפו טוב ויש גם שולחן שיקוף עם פלורוסנט, או ללכת קרוב לפלורוסנט רואים בדיוק או ביום בשמש, מול השמש, אז הכל משתקף. כן. של השום זה פי כמה יותר גרוע. כל דבר צריך בדיקה, גם כי טוב של שעועית גם אורז, כל דבר צריך בדיקה.

 

שימו לב על השום, זה כבר שלישי, שום יפה מבחוץ, תיכף אני אשלח תמונה בהגדלה. טוב, תראה להם את האורז, אורז, יש לך אורז. תראו

 

היום אני רוצה להראות ברירת אורז, איך בוררים את האורז, צריך להדגיש שרצוי וכמעט על סף החובה לסנן את האורז כי אני אראה לכם אח"כ את החרקים של האורז ואתם תבינו שיש חרקים שיהיה מאד קשה לזהות אותם על שולחן האור או על משהו לבן כשאתם בוררים ידנית בלי שולחן אור שיש לו מסננת שיפלו החרקים, אתם תראו את החרקים הקטנים שזה הכיני ספרים ואז אתם תבינו את החשיבות של הסינון. איך מסננים את האורז? אנחנו לוקחים או קונים בטמבור רשת חלונות, עושים שני קשרים מכל צד נהפך לנו לסל, או שיש רשת ביתית שהרשת עצמה היא גם כן עם חורים, חשוב שהחורים יהיו בגודל שהאורז לא יפול אבל שיהיו חורים שהחרקים כן יפלו. לא כל החרקים נופלים בסינון לכן אחרי הסינון אנחנו חייבים לעבור ידנית, עכשיו אני יעבור לבדיקה בפועל. אני לוקח את האורז, אורז חדש, שופך אותו לרשת לסל הזה שקניתי, ומסנן היטב על השולחן. אחרי שסיננתי ה יטב אני מתקרב ובודק אם יש חרקים הולכים על השולחן. כאן כרגע אנחנו ר ואים שיש רק לכלוכים פירורים קצת אבל אנחנו לא רואים דברים חריגים.

השלב השני זה שלב הברירה הדני, אני בכל אופן בורר, למרות שאתם תעשו את זה בבית לא יהיה לכם את השולחן אור את הרשת, אני בורר ככה להראות לכם איך עושים, אני לוקח אורז שופך אותו בערימה בצד אחד, ומתחיל שוחטח אותו שכבה אחת רואה שאין בין האורז שום דבר ומוריד אותו, אני לא מחפש כתמים באורז עצמו כמו שאנחנו נראה תיכף, אלא בין האורז עצמו יכול להיות חרקים. רואים אורז, זה אני לא מעניין אותי, כל מיני כתמים באורז לא מפריע לי, אני מחפש את החרקים בין האורז.

אחרי שאני מסיים את השלב הזה והכל יצא נקי, אז האורז נקי.

אני רוצה להראות לכם, הבאתי את ה חרקים, את סוגי החרקים של האורז כדי להראות לכם מה צריך לחפש. אני עכשיו אשפוך את החרקים על השולחן אור, זה אורז נגוע, שימו לב, קודם כל כבר רואים את החבקניות, אלה כיני ספרים שאמרתי לכם שאתם תראו אותם רק בסינון, יש פה עוד חרק עקרית מחסן שזה דבר נדיר, הוא מאד קטן, וגם תולעת, רואים את התולעת על האורז. אני עכשיו אגדיל לכם את החרקים שתוכלו לראות אותם בגדול. שימו לב את התולעת הקטנה שיורדת עד גרגר האורז, תראו את הגודל שלה, עכשיו אני אראה לכם כינת ספרים, שימו לב את הכינת ספרים על הגרגר של האורז

 

הרב: זה נקרא חמישה עכברים

 

עכשיו אני אראה לכם את החדקנית, זאת היא החדקנית ואני אראה לכם את העקרית, שימו לב שני כיני ספרים ואת התולעת הקטנה על הגרגר אורז.

 

הרב: כן, אז זה דוגמאות, אם תכנסו לאתר שופר תוכלו לראות איך בודקים כל דבר, כל דבר, אין דבר לא נגוע, גם פלפל אדום חריף שטה, תפתחו אותו יש בו חרקים, גמבה היא באותה צבע, באותו צבע, ירוק - תולעת ירוקה, כתום - ככה, אותו צבע בדיוק, ולא מבחינים בזה, זה לא גדולים, קטנים ממש, אז צריך כנגד האור לראות את זה, לאט לאט, צריך להתחיל לבדוק את כל מה שרוצים לשבת ביום חמישי לאט לאט לשים עם תשומת לב לא בלחץ, וכשיגיע יום שישי ואתן מבשלות או משהו תקחו. לא, יש סלמנדרה שמתנור שיש לו שבעת אלפים, שבעת אלפים מעלות חום יוצא בריה כמו עכבר, בריה מהתנור, אז חום וחריף לא מפריע להם, זה מהמין שלהם. אי אפשר לעשות פלפל ממולא, אם תעשו פלפל ממולא זה לא טוב, תעשו עם כרוב ותשאירו אותו 48 שעות במקרר הוא יהיה כזה רך, ואח"כ תמלאו אותו אם אתם רוצים אחרי שבדקתם שטפתם הכל אז תמלאו את האורז אם אתם רוצים לעשות כמו, אבל פלפל שלם, להכניס לבפנים בלי לפתוח בפנים לחצי לארבע ולבדוק מכל הצדדים אתם תאכלו אותה על בטוח. אין פלפל ממולא. כן.

 

ש. לא שומעים

 

הרב: בריה מתה זה כמו בריה חיה, רק אם הבריה נטחנה לחלוטין אז מתבטל שם בריה, אבל אם יש לך נגיד תולעת, מתה או חיה זה אותו דבר, אותו חטא אותו עוון אותו טמטום אותו עונש, אבל אם טחנו אותה, נגיד את קונה חומוס מהשוק בהכשר טוב, נגיד של העדה החרדית מירושלים, אז הם טחנו אותו לגמרי, גם אם היה שמה משהו הוא נטחן לגמרי ואין לו צורת בריה, זה לא נעים אבל זה לא אסור. אבל אם זה בריה או חצי בריה זה בעיה. הבנת? אם את עושה סחוג אחרי שבדקת תטחני טוב טוב, שלא ישאר שום דבר על כל מקרה. כן, אז תשימו לב רבותי.

 

ש. גם לימון

 

הרב: לימון אסור בכלל עם קליפה חיצונית, חייבים להוריד אותו כל השחורים הקטנים זה כנימות, אם נופלת לכם כנימה אחת אכלתם אותה חמישה חתולים. חייבים לקלף את כל הלימון, ואתן רוצות לגרד בשביל העוגה, נכון? לא לא, נגמר העוגות האלה, נגמר. לא עוזר, הכנימה היא עומדת עמידה. עכשיו תהיו דתיות, עכשיו תבואו סוף סוף לא העיקר אבלע אטחן. פעם את זוכרת שאת היית מכשירה את העופות לבד? כי לא היה אף פעם דבר כזה.

 

ש. פעם היה שוחט

 

הרב: נכון, והיית הולכת אליו עם העוף והיה שוחט לך, אבל זהו, התקלקל הדור, הכל עושים לנו מוכן, אנחנו לא בודקים, לא מעוניינים לבדוק, ישר לבפנים, וכותבים לנו אין חשש ואנחנו לא חוששים, אבל החרקים לא מעניין אותם מה כתוב על השקית, הם נכנסים לכל מקום. זהו.

כן, שמה בבקשה בסוף.

 

 

ש. שלום עליכם כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. רציתי לומר לך תודה על שנתת לי כיוון מה לעשות עם הבת שלי ארבעה חדשים, שהייתי בבית כנסת בכיוון השני של העיר, היא היתה חולה מגיל חדשיים כל חודש חום ארבעים, אמרת לי ללמוד תורה ברצף, כל יום שעתיים, ועשיתי ארבעה חדשים שעה וחצי ארבע וחצי נשאר עשרים יום והיא בסדר.

 

הרב: ברוך ה'.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: אבל אתה ערמת עלי, אם היית עושה מה שאני אומר היה יותר מהר.

תן לו בבקשה פה ליהודי.

 

 

ש. ערב טוב מורינו הרב, ואנחנו מאד רוצים להודות לכבודו שמכבד אותנו בנוכחותו, שמי לירון ואני מגיד שיעורים כאן בעיר, מביאים את דבר ה' זו הלכה לציבור ברוך ה', כהנה וכהנה כיד ה' הטובה עלינו. אני חייב לומר שאנחנו מסכימים עם הרב על הכל, הרב לא צריך את ההסכמה שלנו אבל ההתעוררות הגדולה שהרב עושה בענין הכשרויות הוא דבר גדול ועצום להסיר מכשול מקרב בת עמי, זה דבר חשוב מאד, אבל יחד עם זאת אני הייתי רוצה להציף נושא כאוב מאד שלי באופן אישי כואב מאד מאד, מיצר על כך מאד ממש עד דמעות, ואני בטוח שחלק גדול מהציבור חושבים כמוני בענין הזה. גם לפני שנתיים סביב נושא הבחירות שהיו וגם כעת סביב נושא הכשרויות שנתעורר, הרב, לצערנו הרב עולות, עולים בזיונות של תלמידי חכמים ושמות של רבנים שצפים ממש לשם ודראון עולם בעוונות הרבים, אלו  מדברים על אלו ואלו מדברים על אלו ומכנים בשמות, גם את מורנו הרב, גם כשהיום הראה לי מאן דהוא את הסרטון שהיה שמה אמר הרב ההוא ומה כבודו ענה, וזה כואב וצורם מאד מאד. ידוע הרב שהמחלוקת מכלה כל חלקה טובה, ופוגעת בכל השכבות, וכשניתנת רשות למשחית להשחית אינו מבדיל בין צדיק לרשע, והםא זה באמת מקומם של אנשים קטנים כמוני להיות חלק ושותפים במחלוקת הזו וידוע שהרי הדברים סוחפים לכאן ולכאן, ויוצרים איזשהו חיץ בתוך הציבור עצמו, בו בזמן שאנשים מחליטים שהם מצדיקים את הרב הזה ומחליטים להצדיק את הרב הזה, ואני חוזר ואומר, מדובר באנשים קטנים כמוני שאני לא יודע עד כמה באמת זה נכון להכניס את הראש בין הרים גדולים כפוסקי הדור כדוגמת מורנו הרב שליט"א. אני שואל האם אפשר באמת לעשות את הדברים בצורה קצת יותר מעודנת, פחות פוגענית, פחות צורמת כדי שחס ושלום המחלוקת הזו לא תשרוף את כולם בסופו של דבר.

 

הרב: טוב, שאלה יפיפיה אבל אני אגיד לך תשובה. התשובה היא כך, קודם כל אני לא חושב שיש מחלוקת, חולקים עלי בלבד, אני לא חלקתי על אף אחד, הפוך, אני הלכתי בשביל להוסיף כח לציבור החרדי, כמו שבמשך שלשים ושמונה שנה עשיתי למען הציבור החרדי כולל ש"ס ובפרט ש"ס את הכל שהם ירויחו, ז"א בגלל שהחזרתי בתשובה בנו ערים לחוזרים בתשובה, בנו מפעלים לציציות, בנו מפעלים לתפילין, למזוזות, כל הכשרות נתרבתה ונתעשרו, כל מה שעשיתי שהבאתי מאות אלפים של משפחות למגזר החרדי העשרתי את המגזר החרדי ולא קיבלתי תמורה מעולם ולא ביקשתי תמורה מעולם, פעלתי בהתנדבות בלי מדינה, בלי לקבל ממפלגה, בלי לקבל מעיריה, כלום, הכל למען שמו באהבה. ואת מי הפניתי כולם? את הספרדים לספרדים שהם הרוב שהיו, והמעטים לאט שצריך,

 

ש. ועל כך הרב חשוב לומר שיש לציבור כולו הכרת הטוב גדול מאד מאד למורינו הרב.

 

הרב: תודה. עכשיו, אני רוצה רק להגיד לך, שאהבה שהיתה ביני לבין הרב עובדיה יוסף היתה גדולה מאד, עכשיו אני אהבתי אותו יותר ממה שהוא אהב אותי, הוא אהב אותי מאד, אני אשמיע לך עכשיו קלטת חדשה שהוצאתי השבוע, והוא אהב אותי מאד, אבל אני אהבתי אותו יותר, אתה יודע למה? כי גם כשהכריחו אותו בסוף להגיד כמה מילים עלי, לא הקדיח תבשילו שזה יהודית עשתה ולא כל השקרים שהם הפיצו, כי אם זה הוא היה כותב היו מתעדים את זה בצילום, כמו שעשו לפחות כשעשו לדורעי, מה עשו לדורעי? הרי צילמו את הרב, אמרו לו מה יקרה אם הוא יחזור, אתה תחזיר אותו, אתה מכיר את הקלטת המפורסמת, מה שהם רצו להנציח ולהוכיח אז הם באו אליו וצילמו אותו שיהיה להם תיעוד, מה שהוא אמר עלי לא תיעדו, חוץ מבסוף שהוא אמר מעשיו הרעים כשהעלילו עלילה כאילו נשרף ספר של ילקוט יוסף באור יהודה וכאילו חסידים שלנו עשו את זה חס ושלום, כשהתפרסם אח"כ בדיוק מי עשה את זה, עשה את זה בשביל אברהם יוסף שהוא בעצמו עשה לו בעיות בכשרות הוא עשה, אבל לא משנה, אז הצליחו להוציא ממנו את המילים, את מה שהוא אמר שהוא לא מוחל זה לא היה עלי בכלל, זה על אמסלם, שקרנים, הרי אם זה היה אמת למה צריכים לחתוך את הסרט, תראה את כל הקטע ישר, אם חתכת ברור שאתה סילפת, אבל אני גם יודע את זה מהצלם שצילם. מכל מקום הנקודה היא פשוטה, יכולתי לנצח את הבחירות בגדול אבל המושפל הגדול ביותר היה הרב עובדיה יוסף, כי אם הייתי חושף את מה שחשפתי אחרי, אתה יודע שהוצאתי אוי לך ש"ס, כמה קלטות וכמה הקלטות מביתו, של בני ביתו, מה הם אומרים מה מתרחש משה ויהודית ומה הם עשו ואיך הם היטו  והכל, לא הוצאתי, הייתי יכול להוכיח את כל דברי באותה העת, אין יותר טוב על חם, אבל התאפקתי כי ידעתי שזה יפגע בו. אז לא עשיתי את זה והמתנתי, ואמרתי אתה יודע מה, בא נמתין, נגמרו הבחירות הם המשיכו, ואומרים לא היה באתי לפה קרעו מודעות, תלו פה כל הלילה בבוקר התמונות שלי קרועות, מי עושה את זה? החבר'ה של ש"ס, וככה זה ממשיך, אז אני שתקתי שתקתי ושתקתי וקרה מקרה והוא נפטר והמתנתי עוד שנה, מה אני בשנה אני אצא וכו' וכו', לא יצאתי והיה לי את הקלטת של הרב יעקב יוסף שאם הייתי משמיע אותה באותה העת ודאי הייתי לוקח מנדטים רבים ואז היו רואים באמת מה האמת שהוא קרא להם סנהדרין של אסאד והוא אמר עליהם דברים קשים, לא עשיתי, המתנתי, וגם אחרי שנגמרה שנה לא פתחתי, עד שהגיעו הבחירות הבאות ושוב הם מדברים עלי ושוב מונעים מאנשים להכנס להרצאות, ואומרים לאנשים לא לבוא, ומפרסמים את הכל וכו' וכו', יש גבול לעקירת התורה, עכשיו אין את הרב עובדיה, הוא בעולם האמת, יודע מה האמת, יודע מי צודק, והוא הראה להם, הוא לא עזר להם הם ירדו בארבע, והרב מזוז ירד עם ארבע, והחרדים ירדו עם אחד והפסידו תשע מנדטים, מה שאני הייתי צריך להביא לקחו מהם. עכשיו התאפקתי והתאפקתי והתאפקתי, עכשיו מה קראו לי? שמות הגנאי הכי גרועים שיכולים להיות, במשך שנתיים הם קוראים לי בכל שמות הגנאי, אפיקורס, מין, ישו, מה לא, עובד עבודה זרה, כל מיני דברים, תסתכלי באתרים, אברם יוסף קורא לי עובד עבודה זרה, להפסיק את ההוראות קבע, לעשות ככה, ההוא קורא לי ככה, ההוא אמר רובי אמר ימח שמו וזכרו, כלב בן כלב, כלב מקולל, כל מיני קללות מהבית, כל אחד הביא מהבית את מה שקיללו אותו כשהיה קטן, והכל הפילו עלי, ואני שותק, אני לא הרגילו אותי מהבית לקלל, לא הרגילו אותי, אמא שלי היתה צדיקה ואבא שלי גם ולא הרגילו אותי לקלל, אבל אני יודע דבר אחד, שהתורה אומרת שאני חייב לצאת ולפרסם אותם ולחרף ולגדף, ככה כתוב בהרמב"ם, שמי שעובר עבירות נגד התורה ובפרהסיא, בפרט עקירת התור,ה הרי כל המבזה תלמיד חכם הוא אפיקורס, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ואין לו חלק לעולם הבא, זה פסק של הרב עובדיה, לא עשיתי להם את זה. מה עשיתי? הקטנתי אותם בשם קצת, במקום ראובן רובי, במקום דניאל זר דני צעקני, במקום אתה מבין זה, כל אחד הקטנתי אותו במשהו, כי חייב שיהיה זילותא כנגדו, כי אחרת דבריו נחשבים הנה. עכשיו יש כתב בככר השבב, הגאון הרב אברהם יוסף מכנה את הרב אמנון יצחק מה? מין ואפיקורס. נו, אז הציבור מה שומע, יש הגאון ויש אחד פשוט, הבנת? מי זה הגאון? ראש המקללים, אדם שפוער את פיו פה סרוח מהבקר עד הערב, צלצל אליו נראה מחר, תגיד לו שלום, אני רוצה להזמין אותה לחופה לערוך אותה, מה אתה מצלצל אלי הביתה, תצלצל למשרד, אתה רוצה נידוי? אני אשמיע לך הקלטות כאלה, יש לי הקלטות כאלה, ככה הוא מתנהג לאנשים, הוא ברום העולם, הוא רצה להיות הרב הראשי אבל דורעי סידר לו תיק.

מכל מקום אז תאמין לי שכל מה שאני עושה אני עושה את זה בהכי עדינות שיכול להיות, אם ה ייתי פוער את הפה שלי, אבל לא בקללות חס ושלום, רק להגיד את ההגדרות שלהם או להזכיר רק את הלאוים שלהם שהם עברו, כל יום הייתי מדבר, כל יום הייתי פותח ומחבר שיר עליהם, שיר עם הכל האיסורים שהם עברו, אתה יודע מה הייתי עושה, אבל אני לא מחפש רק בלית ברירה כשתוקפים אותי ותוקפים אותי ותוקפים אותי, ואין ברירה הציבור שואל נו מה, נו מה זה נכון? זה לא נכון? אז מה אתה רוצה שאני אדום? שאני אגיד לא, הרב הגאון טעה במקרה זה, אפשר לקרוא לו הרב הגאון? אם התורה קוראה לו אפיקורס וקוראה לו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ואומרת שאין לו חלק לעולם הבא, ואומרת שצריך לחרף ולגדף אותו ולקלל אותו, כך כתוב ברמב"ם בהלכות דעות, אז אני ממש מתחשב. אם היו מתחשבים בי ככה והיו קוראים לי אמנוני, או אמי, לא נורא, הי היותר טוב, אבל הם לא קוראים ככה, הם רוצים שווי ווי ווי, שיכנס עכשיו לגיהינום. עכשיו.

 

ש. לא נותר אלא לברכה הרב, יהי רצון שבאמת הקב"ה ישכין שלום ושלוה ואהבה ואחוה ורעות בעזרת ה' ותפסק אש המחלוקת

 

הרב: יהי רצון שעם ישראל ישוב בתשובה לאביו שבשמים.

אבל אני רוצה לזכות אתכם בעוד משהו, תקשיבו לפני שתלכו אולי תזכו במצוה. היות ואכלנו, כולנו אכלנו נבלות וטרפות, והיות והאכלנו, כי מי שאכל אצלנו בבית אכל על חשבוננו, וכיון שצריך לעשות תיקון על הדבר חוץ מלהגעיל את הכלים, אז צריך לא רק שאדם יחזור בתשובה בעצמו, צריך גם להציל אחרים ולהזהיר אותם, אבל אתם לא תוכלו לדבר כל היום להזהיר את כולם, אז אנחנו הולכים עכשיו להוציא כמה מאות אלפי דיסקים בנושא עם כל הדעות העדויות הכל, אז מי שרוצה שיהיה לו בעזרת ה' יתברך תיקון על מה שהוא חטא והחטיא, יכול להתנדב מאה שקלים בחודש עשרה תשלומים והוא יהיה זכאי באלף דיסקים שיחולקו בחינם ברחבי הארץ לציבור כדי שיישמרו ממאכלות אסורות, כולל הסרטונים האלה שראיתם, כולל מה שדיברנו על עופות והכל, אז מי שרוצה ימלא פה הו"ק, מאה שקלים לחודש, ויזכה במנית זכות להפיץ את נושא הכשרות בארץ והזכות הזאת תעמוד לו לתקן הכל אמן ואמן. אם אפשר להעביר להם טפסים ימלאו יחתמו ויחזירו.

תן לו.

 

 

ש. יש רב אחד ממונסי קוראים לו הרב יוסף מזרחי, אולי שמעת עליו

 

הרב: שמעתי עליו כן

 

ש. ואני רוצה לדעת מה אתה חושב עליו כי

 

הרב: הוא היה בהתחלה נורמלי ואח"כ הוא התקלקל. הוא, הזמנתי אותו לסמינר שאני עשיתי, שני סמינרים שאני עשיתי בארה"ב, ותראה את זה בסרטים, אבל אחרי זה הוא פתח את הפה בבחירות הקודמות וקיבל לשון הרע עלי מיגאל כהן בבית כנסת איפה שהתפללתי, האמין למה שהוא אומר ואמר שאני יצאתי נגד הרב עובדיה והתחיל להוסיף תראו איך בן אדם התדרדר ונפל וזה ופה, דברים קשים.

 

ש. אני שומע הרבה הרצאות שלו ודוקא בהרצאות שלו במסילת ישרים בפרקי אבות והכל

 

הרב: הוא הזכיר אותי לטובה

 

ש. הוא משבח אותך המון

 

הרב: עד הבחירות הקודמות ששמה הוא השתבש, בלי לבדוק איתי, בלי לצלצל אלי, האמין.

 

ש. אז אני חושב שמישהו העביר מידע מוטעה, כי אני שומע באמת את כל ההרצאות שלו ומעולם לא שמעתי

 

הרב: אבל נאי שמעתי, אני שמעתי את הקטע, יש את הקטע אם תרצה נשלח לך אותו, אתה תביא את הזה ואני אשמיע לך את הקטע שהוא מדבר. דברים כאלה צריך לבדוק, יש טלפון, הלו, שלום הרי אנחנו מכירים בהיכרות אישית, אם אנחנו מכירים בהיכרות אישית אז מה הבעיה, זה לא אדם זר, תשאל אותי ואני אגיד לך, מותר לי גם להגיד משהו, אבל לקפוץ על המציאה ולמכור אותי בלירה - לא יפה.

 

ש. כבוד הרב... שאני לא ידעתי, אז אתה יכול לברך אותי שיהיה לי רפואה שלמה ?

 

הרב: בטח מה השם?

 

ש. רחל בת אלגרה

 

הרב: רפואה שלמה מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, שאלה אחרונה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, אני מאחד מתלמידיו של ישעיהופינטו, ועכשיו הוא במצב שהוא צריך ברכה כדי ש

 

הרב :מה השם שלו?

 

ש. ישעיהו פינטו

 

הרב: אבל האמא, אמא

 

ש. אני לא יודע

 

הרב: לא יודע, טוב ישעיהו פינטו ה' יצילו בדינו מהרה אמן.

 

ש. הוא הרב שלי

 

הרב: כן אני מכיר.

כן, אחרון שמה ולילה טוב. תמלאו רק הו"ק תזכו כדאי לכם.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, כמה שאלות לגבי הרב מזרחי התכתבתי איתו במייל שמעתי שהוא יצא נגדך, התכתבנו דרך קהילות פז דרך הווטסאפ, אז לא האמנתי כי אני שמעתי ואמרתי אני יעשה שמוע בין אחיכם, קודם אני אשאל אותו מה פשר הדבר אז התכתבתי איתו במייל, אז הוא אמר, זה לא אם אפשר להקריא את ההתכתבות איתו

 

הרב: תקריא, תקריא, כן מה הוא אמר?

 

ש. הרב מזרחי יוסף, שניה.

 

הרב: מה לעשות מתוק, אני לא אשם, מה אני יכול לעשות בבא.

 

ש. תדבר איתו

 

הרב: אני? הוא צריך לדבר, הוא צריך לעשות תשובה, תשובה רבה הוא צריך. כן.

 

ש. רק שניה, שניה, זה במייל שניה .

 

הרב: אבל אתה שמעת את הקטע שהוא דיבר כנגדי

 

ש. כן אני שמעתי, מישהו מהחבר'ה מהקהילה שלחו לי, אז עשיתי בשמוע בין אחיכם

 

הרב: הוא לא רק דיבר, הוא דיבר בזלזול כזה כאילו האדם הפחות ביותר באנשים. לא בצער, הוא לא דיבר בצער מתוך כאב איך הוא נפל, איך הוא התדרדר, מסכן, חייבים לעזור לו, בואו כולנו נעזור לו, נרים אותו, אתה מבין, לא, בכיף, איזה יופי. כן.

 

ש. הנה, שניה

 

הרב: כן הנה יש את הקטע, בא נראה את הקטע. כן. יש? כן אתה מוכן?

 

ש. אפשר? שלחתי לו שלום כבוד הרב, יוסף מזרחי, לאחרונה שמעתי הרצאה בפרשת בא שערי תשובה עלולים להנעל, תשע"ד ונחרדתי לשמוע שהרב מדבר סרה על הרב אמנון יצחק, אמנם ברמז אבל כל מי שנמצא בסביבה הבין זאת, השאלה איך יכול הרב לדבר נגדו בלי לדבר איתו קודם? מה פשר הענין וכו'? כדבאי לבין תורה שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. זה שולחן ערוך מפורש אמרתי לו. אז המשכתי מחילה מכבודו על המילים הבוטות אבל למען בירור האמת, כי אני שמעתי, כי אני מאד מחזיק מהרב ושמעתי הרבה הרצאות, אבל אחרי ששמעתי ערערת לי את האמונה בך, הרי יש הרבה שועלים קטנים מחבלים כרמים שיכולים לקלקל את היחסים, אם היית מברר היית מקבל תשובות כמו שאני קיבלתי, ותאמין לי שיש תשובות שעיוותו את האמת האמיתית, אשמח שהרב יגיב באמת ויגיב למען בירור האמת בברכה.

אז הוא עונה לי, יש הרבה מה לומר לך אבל עדיף לשתוק.

שלחתי לו עוד הפעם, למה הרב לא רוצה להגיב, מה ככה אנחנו יוצאים ידי חובה בבירור? הרי מצוה לעשות, מצוה לברר את האמת.

אז הוא עונה לי, כיון שאין נפקא מינא יותר לגביו הנזק נעשה כבר ומעוות אי אפשר לתקון, עכשיו זה סתם דיבורי סרק שלא יועילו לא לי ולא לך ולא לאף אחד. זה מה שהוא ענה לי.

אז אני כותב לו, לי כן יועיל כי אני הייתי ניזון ממך שנים וגם מן הרב אמנון, ואני יודע ברור כמו שמש שהוא איש אמת. וזה מערער לי את האמונה, ולא רק לי, לאלפי כמוני שאלתי.

אז הוא כותב לי, אתה מערבב בין תוכן ההרצאות לבין הוא עצמו, כבן אדם אל תתבלבל, אתה לא מכיר אותו, אני מכיר אותו אישית.

הרב הוא כותב

 

הרב: על זה נאמר רשע מרושע. זה בעל גאוה סרוחה, אתה מבין והוא יתן את הדין על זה. עכשיו תראו איך הוא מדבר, תראו את הזלזול והאוה הסרוחה, בבקשה.

 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אחד היה לו הרבה זכויות, הוא כל הזמן טען זה לא הרב עובדיה נגדי, זה אנשים שמסביבו, שלחו לו אזהרות, דיברו איתו, נתנו נאומים, רמזו עליו,

 

ש. מי זה מי זה?

 

הרב מזרחי:  לא משנה מי זה, אם הייתי רוצה להגיד מי זה הייתי אומר את זה מול המצלמה, תפעילו את הראש, מישהו מישהו

 

הרב: תראה איזה זלזול

 

הרב מזרחי: מי שלא יודע עדיף שלא ידע, רק אני רוצה שתבינו את הרעיון איך זה עובד, הוא כל הזמן חשב אין כזה דבר, הרב עובדיה לא יצא נגדי, הרי הוא חיבק אותי ונישק אותי במשך שנים

 

הרב: הוא כבר יודע מה אני חושב

 

הרב מזרחי: לא יכול להיות שהוא פתאום יעיף אותי ככה, אין כזה דבר. זה אלה שמסביבו ממציאים הכל, אמרו לו הרב מדבר נגדך, תפסיק, תחזור בתשובה

 

הרב: מי אמר לי?

 

הרב מזרחי: תפסיק את מה שאתה עושה, אתה מצער את הרב. לא רק שלא הפסיק, שאלו אותו אם הרב עובדיה יבקש ממך להפסיק תפסיק? אמר לא אני אלך יותר חזק נגד.

 

הרב: שקרן

 

הרב מזרחי: מקשה את ערפו, תקשיבו טוב. מה היה בסוף? גם הוא נחל מפלה גדולה, גם כל התכניות שלו התרסקו לו בפנים, גם הרב עובדיה אמר ודיבר נגדו ואמר שהוא בגללו לא ישן בלילות וגמר אותו לעד ולעולמי עולמים, בחיים לא יסתכל עליו יותר. גם שמו אותו כל הרבנים בחרם, הוא לא יכול להכנס לאף מקום שום שיעור יותר.

 

הרב: כמו היום

 

הרב מזרחי: תקשיבו  טוב, וגם אלה שהיו מממנים אותו הפסיקו לממן אותו, כל הסאטמרים, כל האחרים שנתנו לו מיליונים

 

הרב: ממש, סאטמרים לא נתנו  מעולם שקרן

 

הרב מזרחי: גם היום הוא לבוש כחרדי ושומר מצוות וכו', אבל זה מראה לכם יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד, אבל זה לא קרה ברגע אחד,

 

הרב: זה מה שקרה איתך

 

הרב מזרחי: היה אזהרה אחת, אזהרה שניה, זה לקח כמעט חצי שנה כל הפרשה הזאת, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עומד איש חשוב מדבר נגדך, עומד עוד אחד, עוד אחד, מוציאים נגדך מכתב, מזהירים אותך, מתחננים אליך, בסוף הרב עובדיה עומד בוכה אומר אני לא ישן בגללו בלילות עדיין לא הפסיקו, עכשיו מה קרה לו, גם הוא גמר לעצמו את החיים, וגם אם עכשיו ירצה לעשות תשובה ממי יבקש מחילה, הרב עובדיה כבר בגן עדן, הלך, אם הרב עובדיה היה חי כל מה שהיה צריך שהר בעובדיה יגיד אני מוחל לו בלב שלם, כולנו היו בעל כרחם מוחלים לו, מה, הבעיה שלו היה עם הרב עובדיה, הרב עובדיה מחל לו, מי אני שלא אמחל לו, נכון או לא?

 

הרב: תעצור רגע, תעצור. מזרחי יטמבל, הרב עובדיה רצה שאני אבוא אליו, הבנים שלו לא נתנו לו שאני אבוא, הוא ביקש שאני אבוא והרב עמר, מהרב עמר הוא התפייס איתו וביקש ממנו מחילה ורצה שגם אני אבוא, הבנים שלו הסכימו ויש לי הקלטות על זה שהם ביקשו, אבל בתנאים כאלה ואחרים, הם מנעו מה שהוא רצה ונתנו לו להפטר בלי לדבר איתי, אז זה שתדע מזרחי יטמבל. כן. עגל מארה"ב. כן בבקשה.

 

הרב מזרחי: גמר אותו, סגר אותו מכל הכיוונים. לא רק זה, היו בנות, בנות צעירות, מה כבר אתה מצפה מילדות בנות 18-20, שאמרו פה אחד, למרות

 

הרב: תרגיל דורעי

 

הרב מזרחי: למרות שהרב עובדיה אמר מי שילך איתו אני לא אמחל לו לעולם, הלכו איתו בכל זאת, תמכו בו

 

הרב: שקרן

 

הרב מזרחי: אחרי כל הבלגן באו לרב עובדיה, אמרו אנחנו רוצות להכנס להרב עובדיה לבקש ממנו מחילה

 

הרב: אתה היית שם? תרגיל פרסומי בככר השבב

 

הרב מזרחי: הרב עובדיה שריחם על כל המסכנים ומחל לאלפי אנשים שדיברו כנגדו, אמר לא להכניס את הבנות האלה אלי, אני לא מוחל להן, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. גמר אותנו. סך הכל

 

הרב: סיפורי פוקי, תלעס, תלעס את השפתיים.

 

הרב מזרחי: מה רואים מפה, בן אדם יכול בשטות אחת להפסיד את הכל, ממלא ממלא למלא את הדלי, הדלי שלך הכי גדול בעולם, ואז הגאוה הסרוחה שלך גוררת אותך והכל מתפוצץ ואתה לא רק שירדת לאפס ירדת למינוס מיליארד, ברגע אחד, ירבעם בן נבט. הגמרא אומרת, כל סוגיה בתורה הוא יכל לתת 127 דרשות, שונות, כל דרשה שונה לגמרי, תגידו, אדם שהגיע למדרגה שהוא יכול לתת על כל סוגיה בתורה 127 דרשות הוא לא רק ענק, הוא סופר ענק בתורה, להיות כזה גדול בתורה אתה לא יום אחד מתעורר ואתה נהיה מלאך, זה עמל של שנים, ארבעים חמישים שישים שנה של לימוד תורה, בסוף מה קרה לו, אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת מי זה? ירבעם בן נבט. הקב"ה בא אומר לו תשמע, אתה מרוב הגאוה שלך כבר מעביד יהודים עבודה זרה, למה, שפגעו לך בכבוד, שרחבעם הוא מלך בירושלים ואתה מלך בשער...

 

הרב: למה הוא עצר, הוא התעייף?

 

הרב מזרחי: ...ואתה יודע שרק מלך אחד יושב בעזרה ואתה תצטרך לעמוד בשביל זה אתה מונע מאנשים לעלות לירושלים, חזור בך, תחזור בתשובה תסלק את הפסלים האלה שהעמדת בדרך לירושלים ואת השוטרים, תעשה תשובה ואתה ואני ובן ישי, הכוונה דוד המלך, נטייל בגן עדן ביחד, מה שואל אותו, מי בראש, בן ישי או אני? מי יותר חשוב בגן עדן, דוד המלך או אני, הקב"ה אומר לו דוד המלך, אומר לו לא מעוניין, גאוה של בן אדם, תראו מה זה גאוה של בן אדם, שלחו אחרי זה אתה מחוק, אין לו חלק לעולם הבא, תראו גמרא בסנהדרין, ירבעם בן נבט אין לו חלק לעולם הבא, מה עם כל החמישים שנה שהוא למד תורה? מה עם כל מה שעשה? מה עם כל השבתות ששמר? מה עם כל? הכל הלך לאפס לעזאזל, זה נקרא יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד.

 

הרב: אז בא אני אספר לך סיפור, אני אספר לך סיפור מר מזרחי, שאתה לא ירבעם בן נבט, אתה אפילו לא נמלה. אתה צריך לדעת, היה אחיתופל, הוא היה יועץ של דוד, אבל היתה לו טינה בתוך הלב, הוא היה קנאי כמוך, ופעם אחת לא שמעו לעצה שלו, אתה הרי נותן עצות לכולם איך ללמוד, אתה מדביק שמות לכולם, מסווג את כולם, זה ירבעם זה דואג זה פה שם, אז אתה אחיתופל. אחיתופל שלא שמעו את העצה לשו  מרוב שהית הלו טינה בלב בסוף התאבד, תתכונן, לך תדע, אולי תראה את הסרטון הזה תעשה זאת. תהיה בריא יוסי. ביי. זה האיש, חביבי.

 

בקיצור שלחתי לו את הסרטון

 

הרב: הבנת? והוא עונה לו אין טעם אני מכיר אותו אתה לא מכיר אותו, פעם ועוד פעם נפגשתי איתו בחיים, כשאני הזמנתי אותו לסמינר, אתה שומע? פעמיים, לא דיברתי איתו מילה וחצי מילה, הוא רק נתן את הדרשות וכלום, אפילו לא ישבנו על שולחן אחד. והוא מכיר אותי, אתה מבין, הוא מכיר אותי. מאיפה אתה מכיר אותי? הוא ראה אותי בסמינר, זהו, זה מספיק. הבנת? זה האיש.

אבל מה לעשות, קנאה יש בעולם, היא לא פסקה והיא לא תפסק, כי הוא היה מוזמן, אני הייתי אורח הכבוד, הבנת, הביאו אותי מארץ ישראל לעשות סמינר, והוא כאילו שולט בארה"ב, אתה מבין מכירים אותו, הוא כאילו מרצה בלי זקן, בלי זקן, הוא חרדי מאד, אז זה קצת מעליב, אתה מבין, שאתה המקומי מוזמן לסמינר של מישהו שהגיע מהארץ במיוחד, ז"א אתה לא יכול לספק את הסחורה כמוהו אז לכן הזמינו אותו, הבנת? זה נקרא טינה היתה בליבו.

ערב טוב תהיו בריאים, לילה טוב.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט