tP
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

אנחנו מגיעים לפרשת יתרו ויש לנו המון מה ללמוד מ יתרו. "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלהים, מה שמועה שמע? כתוב וישמע יתרו, לא כתוב מה שמע. שואלים חכמים, מה שמועה שמע? רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא, שמע שעם ישראל קיבלו את התורה ובא. שבשעה שניתנה תורה זעו כל מלכי אדמה בהיכליהם ובאותה שעה נתקבצו כל אומות העולם ובאו אצל בלעם ואמרו לו שמא המקום עושה לנו כשם שעשה לדור המבול, כל העולם נזדעזע במעמד הר סיני, אומות העולם רעדו פחדו, הלכו לנביא שלהם, שאלו אותו מה קורה בעולם, אולי ה' הביא מבול עוד פעם, אמר להם שוטים, תורה נותן לעמו, עכשיו יש מתן תורה, כיון ששמעו כולם את הדבר הזה מפיו נסו כולם והלכו איש איש למקומו. זה מופיע בילקוט שמעוני בשם המכילתא.

עכשיו צריכים להבן, לפי הדעה הזאת של רבי אלעזר המודעי למה באמת חיכה יתרו עד מתן תורה, מאחר שהוא כבר שמע על נס קריעת ים סוף שקריעת ים סוף נשמע מסוף העולם ועד סופו. ועוד קשה, מצינו ביתרו שעבד כל עבודה זרה שבעולם, ולא מצאנו שעבד פעם אחת את הקב"ה, אפילו שהוא ידע מהקב"ה כמו שאמרו ז"ל על הפסוק, "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים, אז המכילתא מפרשת, מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר. מה פירוש? אם היה כבר נס יציאת מצרים והיה קריעת ים סוף וכל העולם שמע מזה "שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת נמוגו כל יושבי כנען תיפול עליהם אימתה ופחד", גם הוא שמע, למה חיכה עד אז? למה חיכה עד מתן תורה ובא אחרי זה? הרי את הנס של קריעת ים סוף הוא שמע, דבר שני הוא הכיר שיש בורא לעולם, הוא עבד כל עבודה זרה ופלא, אם ניסית את זה וראית שאין בה ממש ועברת לאחרת ואין בה ממש וזרקת את כולם, למה את האלקים לא עבדת? ואת האלקים הוא הכיר, מאיפה יודעים? מזה שכתוב "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים", מה פירוש, אני הייתי מכיר אותו גם קודם, אבל עתה ידעתי שהוא גדול מכולם, מכל האלהים הכוונה מכל אלה שהוא עבד עבודה זרה וקרא להם אלהים, עכשיו אני יודע שאתה גדול מכולם. אז קודם ידעת שהוא קיים אבל לא ידעת כמו עכשיו, אז למה לא עבדת את האלקים?

עכשיו יש לבאר כך, יתרו חשב שהקב"ה מסר את ההנהגה של העולם לשרי מעלה, לכן היה עובד להם כדי שיעמדו לצידו ויצליחו את מפעליו. אתם יודעים בעולם העליון יש שרים, איזה שרים? מלאכים ממונים על כל אומה ואומה, יש שבעים שרים של מעלה. לכל אומה יש את השר שלה, למצרים היה השר שקוראים לו עוזה, ועשיו זה הס"מ, וישראל מיכאל, לכל אחד יש את השר הממונה עליה על אותה אומה ואומה. אז הוא סבר שהקב"ה מסר את ההנהגה של העולם ביד השרים, והשרים האלה הם המשפיעים טובות לאומות שתחתיהם או רעות. אז לכן הוא עבד את השרים, כי הוא חשב שזה בידם מסור כל הנגה, וכדי שהוא יצליח במעשיו אז הוא היה מקריב להם, ומנסה על ידי זה שהם ישפיעו לו טובות. אבל הוא חשב שלקב"ה אי אפשר לעבוד אותו ישירות, למה כי הקב"ה לפי דעתו הוא לא זקוק בכלל לתחתונים, מה הוא צריך, אנחנו אפילו לא גרגרים של חול, כאילו מה הוא צריך אותנו, הוא ברא את העולם נתן אותם לשרים ומתעסק בענינים שלו, ככה הוא חשב. אפילו אחר שהוא שמע כבר קריעת ים סוף, אה, אבל אתה רואה שיש פה ניסים מיוחדים לעם מיוחד, ואתה רואה שה' מתרה ואומר כך וכך, ואחרי כל מכה באה מכה, ז"א ה' משגיח והוא בקרב הארץ והוא עושה את הכל לטובת ישראל, אז אתה רואה שיש פה השגחה, לא? למה אתה לא מבין? למה אתה חושב שהקב"ה כביכול לא מתערב פה בתחתונים, אתה רואה שהוא עושה מעשים לטובת עם מסוים, להוציא גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים, אתה רואה. אלא גם אחרי שהוא שמע מקריעת ים סוף שאז הוא הבין שזה רק יד ה' עושה זאת במצרים, אבל הוא חשב אולי רק הפעם באופן יוצא דופן הקב"ה הושיע את ישראל משום שהמצרים שעבדו אותם יותר מידי, 210 שנים בגלות ועוד 86 בעבדות קשה, אז הקב"ה כביכול החליט להתערב הפעם. אז הוא אמר זה היה מקרה יוצא דופן. ואחר כך העולם יחזור להתנהג עוד פעם על פי שרי מעלה, ככה הוא היה סובר. אבל כשהוא שמע שיש מתן תורה, שהקב"ה בכבודו ובעצמו יורד עם מחנות מלאכים מעולם העליון ליתן תורה לישראל במעמד, ואומר אנכי ה' אלקיך שכולם שומעים, ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני וכולם שומעים, הוא נותן תורה עם מצוות ופיקודים, ושכר ועונש שכתוב בתורה, ווי, עכשיו מה הוא מבין? שיש השגחה פרטית, זה לא הוא הניח את העולם ביד שרים והוא מסולק מן העולם, לא.

כששמע יתרו ממתן תורה הבין שמעשה התחתונים הוא שורש ההשגחה. וכמו שהקב"ה אחד כך יש אחדות גם בהשגחתו ויש דין ויש דיין בעולם, ואין כוחות השמים מנהיגים ככל העולה על רוחם, השגחה היא עמוקה מאד מאד דק דק עד אין נבדק. וזה מנפלאות תמים דעים שאין לעמוד על זה, וכיון שנתן הקב"ה את התורה לבריותם סימן שזו השגחה עליהם. וזה לא מקרה יוצא מן הכלל שהקב"ה פרע לפרעה ולמצרים מידה כנגד מידה, כי בדבר אשר זדו עליהם מה הם עשו להם במזיד? הם שיקעו את הילדים שלהם בים, טבעו אותם, הביא אותם הקב"ה את המצרים לים, טיבע אותם ושיקע אותם, זה מידה כנגד מידה, איך שהתנהגתם על הבנים שלי כך אני אתנהג איתכם. כשהוא ראה את זה אז הוא הבין כבר שזה לא מקרה, והקב"ה הפך את כל הכוחות הטבעיים שבעולם להראות כי הוא מושל על כולם וכך היא המידה תמיד. זה לא מקרה יוצא דופן, מתי הוא הבין את זה? במעמד הר סיני כשהיתה התגלות אלקית.

מה עשה יתרו? שיבח את הקב"ה ואמר, ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים.

חכמים ז"ל אומרים שגנאי היה למשה ולישראל שהם לא אמרו ברוך ה' עד שבא יתרו ואמר ברוך ה', מי היה הראשון שאמר ברוך ה'? זה היה יתרו. למה לא אמרו עד עכשיו? צריך להבין גם איזה יתרון יש בשבח של יתרו יותר משירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, למה השבח של יתרו יותר משירת הים ששרו ישראל על הים. אבל זה יתברר עכשיו ברור, השבח ברוך ה' מראה על זה שהקב"ה הוא מקור הברכה וההצלחה.

כשאנחנו מברכים היום כל ברכה, ואומרים ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, ברוך אתה ה', כל ברוך אתה ה', מה זה ברוך אתה ה'? אנחנו מברכים את הקב"ה אומרים לו מי שברך, ברוך אתה ה', מה? מה זה ברוך אתה ה'? אלא ברוך פירושו אתה מקור הברכות, אתה המעיין של הברכות, אתה ברוך, אתה הברוך שממנו יורדות כל הברכות לעולם, ברוך אתה פירושו אתה מקור הברכות. אז הוא שיבח את הקב"ה ואמר שהקב"ה הוא מקור הברכות, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נודע לו שהקב"ה משגיח באופן תדיר על העולם ומשפיע ממנו ישירות את הברכות למי שהוא רוצה לברך.

בשירת הים שיבחו את הקב"ה, אבל מה אמרו, נאדרי בכח, מושל בעולם, אבל לא הביעו את האמונה שהקב"ה משגיח תמיד על העולם, את זה לא הזכירו שמה, ולא שללו את הדעה של אלה שמאמינים ביכולתם של שרי מעלה להשפיע, עד שבא יתרו ואמר ברוך ה', רק הוא ואין בלתו, הוא המשפיע היחידי בעולם. כל השאר מקבלים ממנו. הוא אמר את זה הראשון. ז"א שאין שום כח בעולם חוץ ממנו, אלא הקב"ה הוא מקור הברכות וכל השפע בעולם נובע ממנו לבד.

כל ימיו הקריב קרבנות לכוחות השונים בעולם, יתרו כל ימיו הקריב קרבנות לכוחות השונים בעולם, כיון שהוא הניח שהם משפיעים בעולם, ומשום שעזב הקב"ה את הארץ לדעתו והניח אותה בידם של שרי מעלה, חשב שע"י שהוא יקריב פולחן ימצא חן בעיניהם והם יטיבו לו ולאלה שהוא שולח אותם, בלי שיהיה צורך לאדם להטיב את דרכיו ולפקח על מעשיו, ז"א תקריב היום הרבה תקבל שפע, תקריב יותר תקבל יותר, תקריב פחות תקבל, זה לא צריך להקריב את עצמך ולא כלום, אתה יכול להיות גוי ולהקריב קרבנות ומה שאתה רוצה לשר למעלה שאתה חושב שהוא קיים והוא פועל בשבילך, ואז תקבל בלי תקן את המעשים. וכך הוא האמין, שאין שום סדר אחיד בהנהגת העולם אלא הכוחות מתעצמים זה מזה ומשפיעים למי שהם רוצים. פתאום יום אחד נהפך על יתרו כל עולמו, יש קלטת - הרסת לי את החיים, היתה אשה ממרץ שונאת חרדים ובפרט אותי, שבחמש ועשרים בבוקר שלחה לי פקס, אמנון יצחק הרסת לי את החיים, מה קרה? היא ראתה קלטת שנקראת הרצל והציונות, וזהו, היא הבינה שהיא חיה בטעות עד אותו יום, בעקבות זה היא חזרה בתשובה, היום היא חרדית לכל דבר, וזהו, ברגע שהיא הבינה את האמת גמרנו, כל השקר נפל בבור עמוק ולא היה לה יסוד להשען עליו.

ככה היה עם יתרו, פתאום חרב עולמו נהפך, והבין שאין העולם הפקר, אי אפשר להמשיך לחיות בסבבה, קונים פסל או מייצרים פסל מקריבים לפניו ומבסוטים, יורד שפע או לא יורד. אלא הבין שעכשיו יש דרך אמיתית שלא ידע ממנה שהיא מושתתת על תיקון האדם את עצמו, שחייב אדם לתקן את עצמו בשביל לזכות לקבל שפע, ממי? מברוך ה' ממקור הברכות. ולא רק זה, אם אדם מתקן את עצמו, אז הוא בעצמו מושל על הבריה, אתם שומעים? האדם יכול למשול על מלאכי מעלה, לא רק על אנשים, גם על מלאכי מעלה, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, מי שומר על מי? המלאכים שומרים עליך, אז מי גדול? מי ששומרים עליו.

"וישלח יעקב מלאכים לפניו", עובדים בשירותו, מלאכי אלהים עולים ויורדים בו, אז ז"א אדם כשמתקן את עצמו על פי התורה הוא מושל בכל העולמות. והוא יכול להוריד שפע לא רק לעצמו אלא לכל האנושות. כמו שכתוב על רבי חנינא בן דוסא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני.

מרוב החושך שהיה שקוע בו יתרו, היה הראשון לשבח על בקיעת אור השחר, על תפיסת העולם החדשה שנתגלתה לו במתן תורה. תורה חדשה של מוסר, של התאפקות, ומצא תרופה בתבלין היצר הרע שמקונן בליבו של אדם ומשסה אותו לדרך צלמוות, פתאום הוא גילה את התורה שיכולה לתת לאדם להתגבר על כל המצבים, ולהשתלט על היצר הרע של האדם, באותה שעה התמלא יתרו בוז לכל עובדי עבודה זרה, שהם מסתפקים בפולחן ריק מתוכן, חיים חיי הפקר כרצונם, מבלי שיעמדו על הצורך לתקן את עצמם בתורת האלהים. ז"א יתרו הבין שמי שחי חיי הפקר, מה שהרבה אנשים לצערנו הרב שואפים, כמה שיותר לחיות חיי הפקר יותר טוב להם, והם לא מבינים שהם ריקים מתוכן, הם עובדים את יצרם והם בעצם מפספסים את הזכות הגדולה, שהם יכולים למשול בצעמם ובעולם כולו. באותה שעה התמלא יתרו תשוקה עזה להתגייר, עזב את כל כבודו מעלתו ורבנותו, הוא היה כומר לעבודה זרה במדין, האפיפיור של מדין עזב את הכל והלך למדבר, לעם ישראל להצטרף אליהם, אבל אומות העולם עשו הפוך, ששמעו מבלעם אה, הוא נותן להם תורה, ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום, ווי אני חוזר הביתה, יופי, חשבתי מבול, אין מבול יופי אני פותח טמבלויזיה מדבר בפייסבוק, עזוב אותי מה זה תפילין מנחה ערבית, מי צריך, תן לנו אנחנו נשתעשע, נטייל, נעשה מה שבא לנו. זה יתרו זרק, זה יתרו זרק. הוא הבין שזה הבל הבלים, זה קשקושים, היה לו את כל האמצעים, היה לו את היכולת, היה לו כסף, היה לו כבוד, היה לו מעמד, אפיפיור, עזב את הכל הלך למדבר, איזה עתיד יש במדבר, מה יש במדבר? אהלים. סוכות? מה יש שם, בחול? איפה אתה הולך, אתה עוזב את הכל, כן, כי שם האמת, אם שם האמת אני הולך בכל מחיר.

אומות העולם גם להם נודע מתן תורה, גם הם הבינו שהקב"ה נתן דרך ונתיב לאדם להשיג את האושר על ידי התורה, אבל כששמעו את הדברים נסו למקומם, והשתדלו לשכוח מזה בשיקוציהם כי בזה נפשם חפצה, הם רצו דוקא חיי הפקר, חיי שקר, התכסו בחושך של אמונתם הנבערת מבלי להסכים לראות את השמש. פחדו מהצורך לתקן את עצמם וליישר את דרכיהם הנלוזים.

אני מודע ושמח שאתם באתם כי אתם לא כאלה, מי שבא לפה היום ודאי שהוא לא רוצה להשאר בחושך, הטמבלויזיה באור והוא בחושך, והוא בוהה לתוך הקופסא ומייחל לשמוע מה יגידו לו, מה ידריכו אותו ומה יחרתתו אותו, אבל אתם באתם לשמוע דברי אלקים חיים. אז הנה אתם יכולים להיות שמחים שהאפיפיור של מדין חזר בתשובה, התגייר, למה הוא עשה זאת? בגלל שהוא הבין שהאמת נמצאת אצלנו עם ישראל, אם ה' בכבודו ובעצמו יורד מהעולמות העליונים, משמיע את קולו, שומעים כולם וכולם עולים לדרגת נבואה ומבינים מה רוצה ה' ואומרים נעשה ונשמע ומקבלים עליהם את התורה ומבינים שבתורה הזאת הם יכולים לשנות הכל בידם, ביד שלך יש את כל המפתחות על החיים שלך לעשות כרצונך בעצמך, אתה רוצה להיות חכם, רוצה להיות גאון, אתה רוצה להיות חסיד, אתה רוצה להיות מלאך, רוצה להיות אליהו הנביא, אין שום בעיה.

אלא מאי, אדם צריך להבין, יש לנו את הכח, לא רק גברים גם נשים, כל אחד ואחת יכולים מעם בני ישראל בקיימם את התורה והמצוות לעשות בעצמם מה שהם רוצים. אין מדרגה שאדם לא יכול להגיע אליה, אין, אין פה בן אדם שאם הוא רוצה להיות נביא לא יכול להיות נביא. לא נביא לובש בגדים של נביא כאילו ומתחיל לקבל קהל. זה עבודה קשה כמובן, זה לא קל, כתוב בהרמב"ם כמה פרקים שלמים רק איך, הרמח"ל מביא גם, אבל צריך לדעת רבותי יש לנו את היכולת והכח, אף אחד לא מנוע מלהגיע. אפילו אדם לא מוכשר, אפילו אדם שלא הצליח בלימודים בבית ספר רגיל, שידע לו אם הוא ישאף באמת להתקרב לה', כשה' יראה שהוא עושה את המקסימום השתדלות הוא בסוויצ' אחד יכול להיות גאון הגאונים, אבל רוב גדולי ישראל במשך הדורות היו כאלה, שלא היו מוכשרים מתחילה ועבדו עבדו עד כלות הנפש, כמו שאומרים, בכו לפני ה' וה' פתח להם. אין אדם שמנוע מן הטובה הזאת, חכמה, תבונה, דעת, סיעתא דשמיא, הכל אתה יכול לקבל, רק מה, תדבק בה', כל הזמן תוסיף עוד עוד בעבודת ה', עוד עוד, ותעשה את זה לשמו יתברך, לא כדי לצאת ידי חובה, אלא לשמו יתברך, שכל דבר כל מצוה שאתה עושה יהיה לשם ה', ה' ציוה ואני עושה בגלל שהוא ציוה, "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו", ואני עושה בגלל שהוא ציוונו. אם אדם זוכה לעשות כך יזכה לכל הטובות הכתובות בתורה, ויש הרבה ברכות בתורה, הרבה מאד ברכות בתורה שאתה יכול לקבל את כולם. כל מה שאתם מאחלים לעצמכם טובה זה אפס ממה שה' מבטיח למי שיעשה את רצונו. אז קדימה רק להחליט שאנחנו הולכים בדרך שה' רוצה, ואם לא הערכנו את עצמנו מספיק יש לנו את יתרו שנכתבה פרשה על שמו בתורה, פרשת יתרו. אדם שהיה ברומו של עולם, עזב את הכל והלך ונדבק בישראל, למה זכה? להיות ח ותן משה, חותן משה, אתם יודעים מה זה? זה מה שאדם יכול לזכות.

יש עוד סיפור שלא נרחיב, אבל רחב, ידוע מה היא עשתה ארבעים שנה וכשנכנסו ישראל לארץ לרגל אז הובטח לה שלא תפגע עם בני משפחתה, וישראל עמדו בהבטחה, והיא הגיעה למעלות גדולות עד שהתחתנה עם יהושע בינון ויצאו ממנה שמונה נביאים. אשה שהיתה הכי הכי הכי הכי זולה באומות העולם, ועלתה לרום המדרגות. נו, איך אפשר כזה דבר? כי מי שרוצה אין מניעה מלפני ה' יתברך להגיע לשיא השיאים, אין שום מניעה. אפילו אם אדם חטא כל ימיו ברגע אחד הוא יכול לקנות עולמו, ברגע אחד, ויש על זה מעשים רבים.

אז יהודים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה קשה, קשה מאד, קריטית לעם ישראל. אתם רואים מה קורה מסביבנו, אתם רואים איזה רציחות, איזה עמים רעים, קשים, מחפשים את העינויים הכי מתועבים שיכולים, מזעזעים את העולם, מרבים חרב ואבדן, מה לא, כל אלה מייחלים להתפטר מהם, מהאחים שלהם ואח"כ לבוא אלינו, הם בדרך אלינו, שיהיה ברור. אז ז"א אנחנו מוקפים כחצי מיליארד כאלה ומה אנחנו, מעטים? ויש להם היום כלי נשק מודרניים, זה כבר לא כמו פעם שיש לנו יתרון כל כך גדול, עשיו הרוסים נותנים להם את הנשק היותר טוב, צפון קוריאה נותנת להם, איראן נותנת להם, יחביבי זה לא הולך להיות פשוט ולא הולך להיות קל. אז ז"א אנחנו צריכים המון המון המון רחמי שמים. בלי רחמי שמים לא יעזור לנו הרבה. צה"ל יכול להיות עצום והוא עצום, אבל אני אמרתי לכם לפני זמן שהקב"ה הוא מסתכל אם אנחנו בוטחים בעצמנו או בוטחים בו, אם אנחנו בוטחים בעצמנו ואומרים כוחי ועוצם ידי הוא יראה לנו שאנחנו לא יכולים. בצוציק קטן ראינו, חמישים יום ניסינו למגר את החמאס בקושי פגענו מאלף מהחמאסניקים הלוחמים ולא הצלחנו לשנות את המאזן ולא כלום, הכל חזר למקומו, זה היה יותר ארוך ממלחמה הכי ארוכה שהיתה בישראל עד ה יום, עם חיזבאללה זה לא יהיה פשוט הם יותר יותר מקצוענים, אתם רואים את הפעולה האחרונה ה' ירחם, מארבע ק"מ הם פגעו, אז ז"א זה לא פשוט מה שהולך להיות.

עכשיו אנחנו צריכים להבין, האמריקאים אובמבה שונא אותנו כמו שאמרתי מתחילה, והוא מוסלמי, הוא איש האחים המוסלמים, עכשיו הנה הם קיבלו משלחת של האחים המוסלמים נגד סיסי וכו', והוא כבר יוריד לנו את החלפים, יוריד לנו את התמיכה, וכמו שיוכל להרע לנו עד שהוא יעוף לאלף טיולים אז הוא גם ישתדל לסגור הסכם עם איראן לא טוב לישראל, הוא ישתדל מאד בתקופה הקרובה לסגור את זה, לתקוע אותנו, והכל בגלל ביבי, למה? ביבי משחק אותה טררם והוא משחק אותה הרקוליס, אז זה עכשיו מלחמה בין טרזן להרקוליס וזו התוצאה, כשעובדים על מידות אז ככה זה מה לעשות, כל המלחמות בעולם היו על מידות. זלזלו קצת בפוטין אז הוא לקח את חצי האי קרים, מה אתה עוד מזלזל אז אני מפציץ באוקראינה, מה עוד עוד אתה? אז אני, אל תפגע לי בכבוד, שמעת? זהו. זה הבעיה שאנשים לא מבינים שכל המלחמות מתחילות ומסתיימות במה? באגו המנופח של כל מנהיג, זה הכל, לא שיקולים צבאיים לא כלכליים, הנה הוא ידע שהוא יפסיד, כמה הם הפסידו, אתם יודעים עד עכשיו הרוסים, מאה שישים מיליארד בגלל שירד הנפט והכל והכל והכל, בגלל הסנקציות שעשו להם ארה"ב ואירופה ועדיין הוא מחזיק פוטין טררר הולך להצטלם כמו צייד, כמו זה כמו זה. אגו מנופח, זהו. אז ככה זה, השנה הזאת צריכה להיות קריטית ואנחנו רואים, גם בפנים המצב לא טוב ואתם רואים, איזה בלגן, איזה מחלוקות, איזה צרות, איזה סכסוכים, כל מיני בעיות, גם הכלכלה על הפנים, חברתי על הפנים, רק כולם מנגנים לנו חרטה ברטה כאילו הם יתקנו אותנו ויסדרו, מה זה מחר אם עולים לשלטון מחלקים דולרים, כל יום תבואו תקבלו דולרים, כל יום תבואו רק תקבלו, מה מחכים רק לחלק.

עולם השקר. אבל מי זוכה? מי שדבוק לתורה הוא יודע יש אלקים חיים, אני בדרך אליו, בסוף אני אגיע רק אליו, שום דין וחשבון אחר לא יעזור, אם הייתי פה נחמד לא נחמד אהבו אותי לא אהבו אותי, זה לא משנה לו, הוא דן אותך לפי מה שאתה על פי התורה, מה אכפת לו אם תביא עשרה אנשים שיגידו שאתה עשר ועוד 900 שיגידו שאתה בינוני ועוד, מה זה, זה בכלל לא מעניין אותי, מה שמעניין זה מה אתה באמת. איך הוא בודק? לפי איזה קריטריון? לפי התורה. קיימת או לא, הוא יעבור איתך מצוה מצוה, מצוה זו קיימת? פרו ורבו קיימת? כן? מה כתוב שמה? פרו ורבוו, מה צריך בן ובת לפחות, למאן דאמר שתיים ושתיים, ז"א צריך שתי בנים ושני בנות, וקיימת את זה או לא קיימת? יופי, הלאה בא נמשיך, וככה עד המצוה תרי"ג, כתבת ספר תורה? כל יהודי חייב לכתוב לו ספר תורה, אפילו אם הוריש לו אבא שלו ספר תורה חייב לכתוב ספר תורה לעצמו, אז מה קיימת או לא קיימת? לא קיימת. יעבור איתך דבר דבר דבר דבר דבר נו תגיד, עכשיו ישאל אותך למדת? בא תתחיל להגיד, נו מה למדת? אתם יודעים כמה זמן נותנים לאדם לתת דרשה? הגאון מוילנא אומר 180 יום רצוף אתה צריך להגיד דרשה, יאלה קדימה תתחיל. אומרים לאנשים שבע ברכות כבודו יגיד דבר תורה, אומר לא לא לא לא אני לא לא לא לא, תגיד משהו, תגיד רק בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, לא לא לא לא לא זהו, לא, מה יעשה בן אדם כשיגיע למעלה, בשביל מה נתתי לך שבעים שמונים שנה, בשביל מה? לפהק? לגהק? לשהק? מה שלחתי אותך, למה? לאכול פיתות, פיתות שכתוב עליהם לפיד מאכיל סושי, זהו? זה מה ששלחתי אותך? שלחתי אותך יחביבי ללמוד תורה, לקיים מצוות, להפיץ תורה ברבים, זה מה ששלחתי אותם, מה עשית עם זה? לא, אני לא זכיתי ללמוד, אני לא זה, אני לא יודע, לא לימדו אותי, ההורים שלי לא אמרו לי, סבתא שלי אמרה בא  תעזור לי, אני עשיתי ספונג'ה, אני עשיתי פה, מה זה קשקושים. כל בן אדם חייב, הוא לא עושה טובה, חייב אדם לקבוע לו זמן קבוע לתורה, חייב, אתה לא עושה טובה. אבל אנשים מסכנים, נמצאים בעולם וחיים את החיים שלהם קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מתפללים אולי שלש תפילות, אח"כ עייפים אם יש איזה שיעור קצר בין מנחה לערבית יאלה זה גם טוב, ואחרי זה הולכים או לטמבלויזיה או לפה ומדברים משוחחים יושבים במרפסת מטיילים הולכים חוזרים שלום הולכים לישון יום עבודה חדש וזהו. אם יש חגים כמובן משתדלים שיהיה סיחים כמצות היום. נו, אז מה, זה כל החיים? בשביל זה באנו?

אדם צריך להבין, יש לך משימה, נתנו לך להיות הבן אדם הכי מורם בעולם, אתם מברכים בבוקר "ברוך אתה ה' שלא עשני גוי", מה זה שלא עשני גוי? שלא עשני אובמבה, אתם צריכים לחשוב כשאתם אומרים שלא עשני גוי שלא עשני נשיא ארה"ב, למה הוא גוי, הוא לא מגיע לציפורן שלך, לציפורן שלך הוא לא מגיע, אתה בן של הקב"ה, בנים אתם לה' אלקיכם, הם אומות העולם לא בנים של הקב"ה, הם רק נבראו בצלם אלקים, אבל אנחנו הבנים של הקב"ה, בן של מלך - מלך. אבל הם לא, הם עבדים, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. לפני חמישים שמונים שנה אובמבה היה עבד, תחת עבד כי ימלוך.

אז ז"א צריך להבין, המעלה של יהודי היא כל כך גדולה, מעצם נשמתו, מאין היא לוקחה - מתחת כסא הכבוד. הנשמות של אומות העולם זה מעולם התחתון עולם העשיה, יש אצילות בריאה יצירה עשיה הם מלמטה, אנחנו מלמעלה. אדם לא יודע את ערכו בכלל מה הוא, אם היה יודע מה ערכו אוה איך היה מאושר.

אתם רואים לפעמים בא מישהו מפורסם, מצביעים עליו אתה יודע מי זה, אתה יודע מי זה, אתה יודע מי זה, מי זה? זה הבן של, הבן של? של מי, הבן של אומר שחקן כדורגל, אומר שחקן שם, מה שהוא אומר זהו, פשש מה אתה אומר, אפשר להצטלם איתך? אפשר להצטלם איתך? אהיה, יש מישהו מכם שיודע הבן של מי הוא? אתה הבן של אלקים, ואתה מתפעל משחקן כדורגל? אתה הבן של אלקים, ה' אומר בני בכורי ישראל, אתה הבן שלי, ואתה מתפעל מזה שהוא הבן של? אין לאדם הכרה אפילו מה מעלתו שלו. וזה חמור, כי אדם מפסיד את החיים, עוברים החיים והוא לא יודע כלום.

היה בן אדם אחד שקיבל מכתב ובמכתב שולחים לו  משרד הפנים, לכבוד פלוני אלמוני, הוא היה בן תשעים, לכבוד פלוני אלמוני, אנחנו  מקשים ממך מחילה, לא מצאנו את כתובתך ולכן אנחנו רוצים להודיע לך כי יש לך אצלנו עשר מיליון דולר. ואו הוא בן תשעים עכשיו עם עשר מליון דולר, לאיזה מועדון הוא הולך, כבר גמרנו, אין לו מה לעשות עם הכסף, אפילו פיצוחים הוא לא יכול, אין שיניים, מה יעשה? אבל הוא קורא עוד שתי שורות, כתוב שמה אנחנו מצטערים מאד, לקח לנו ארבעים שנה להשיג את הכתובת שלך, ווי ווי ווי, בגיל חמישים הוא היה עשיר אדיר ולא ידע שהוא עשיר. למה? לא הודיעו לו שהוא עשיר רק בגיל תשעים הגיע המכתב. אם נשאר לו עוד שבוע, בתום המכתב הוא הלך.

אז אני מודיע לכם לפני שתגיעו לגיל תשעים, תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אתם קהילת יעקב ויש לכם ירושה, התורה הזאת היא ירושה רק לכם, ולא לאומות העולם, תורה ציוה לנו ולא לאומות העולם. מורשה - ירושה לקהילת יעקב, מה יש בתורה? את כל ההבטחות של העולם הזה והעולם הבא, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, בריאות, הצלחה, עושר, בנים, כל מה שאתה רק רוצה הכל מובטח לך בתור בן של אבינו שבשמים, מלכו של עולם, שביכולתו לתת הכל בכל רגע נתון. אבל זה אם אתה הבן של, אבל אם אתה מתנכר לאביך על מה תקבל?

אז הנה הודעתיכם, התורה היא שלכם ואתם יכולים רבותי ללמוד להגות בה ולקיים את מצוותיה ולזכות, ולזכות, גם במצב שנראה הכי לא שייך זה הכי שייך. יוסף הצדיק היה צדיק? היה צדיק, זרקו אותו לבור? זרקו אותו לבור, מכרו אותו? מכרו אותו, היה עבד? היה עבד, עוד פעם זרקו אותו לכלא היה בכלא, כמה היה בכלא? 12 שנים נוספות, מגיל 17 עד גיל 30 הנער הזה הצדיק סובל סובל לכאורה בעיניו ללא סיבה, והנה יום אחד בכלא, בכלא, ווי ווי ווי, בכלא "ויריצוהו מן הבור ויחלף שמלותיו", והופך להיות מלך על מצרים שמונים שנה, שזה שלטון על כל העולם כולו. איך יכול להיות? תגידו לי זה יכול להיות דבר כזה? אפילו אם יעשו הגרלה שתגיד כמה סיכויים יש לאדם שנמצא בכלא שהוא ימלוך שמונים שנה, אפס אפס ישימו שמה סיכוי.

אבל לדוגמא, היום יש שרים, יש חברי כנסת, יש מעותדים להיות, שהם חושבים שהם כבר בכיפת העולם, הם כבר יוסף במלכותו, ולא יודעים שהם בדרך לבור לכלא, כן, היום גילו שיש קשר נוסף בפרשת ליברמן לעוד חברי כנסת. יבבי, יבבי, זה לא נגמר, זה שרשרת, זה קרון מביא קרון ועוד קרון מביא קרון, יחביבי לא יאומן כי יסופר, בדרך לכאן הודיעו לי שהראו בערוץ עשר שעכשיו מסובכים עוד כמה מהאלה החבר'ה של ליברמן וכו', אבל יש גם זליגה לכיוונים חדשים, ידידינו מיודענו דורעי גם כן נמצא שם, וגם אטיאס נמצא שם, וגם משהו לוחשים על גפני פתאום, וה' ירחם, ואני יודע על עוד שני חברי כנסת מש"ס שגם כן עכשיו יכנסו לחקירות, על אחד אני ודאי מצטער ועל השני לא, אבל זה לא טוב רבותי, לא טוב מה שקורה פה, יש אנשים שחושבים שנמצאים בכיפת העולם והם לא יודעים שהכל ילך הפוך, מה שנקרא חוזרים הביתה. יש אנשים שיש להם בית קבוע אי שם. זה שאדם לא הולך על פי התורה ורוצה להשיג בעקיפה, לא דרך ה', אני אקח לבד, אני יודע להסתדר יש לי קומבינות, אני לא מגלה אני אומר ככה וככה ואני יעשה ככה ואני לא אכתוב את השם שלי ובסוף מוציאים אחד מהחוליה, אומרים לו אתה עד מדינה אתה תצא נקי יאלה תרשיע את כולם, תרגיל ידוע, לא? ותמיד יש חוליה חלשה, אם לא אומרים לו אתה תכנס עשרים שנה, חבל לך, אומר עשרים שנה הם יטיילו על הכסף שלי? לא מותק, אני עד מדינה, וככה זה נגמר.

יש דברים שהולכים להיחקר עכשיו גם כן בנושאים כאלה ואחרים, יבבי, מיקי לוי שמעתם עליו? פעם היה במשטרה, אתם זוכרים? כן, הוא שואל איפה מאה עשרים מיליון נעלמו באל המעיין, ועכשיו נפתחת חקירה וזה סיפור, ועוד דבר, שש וחצי  מיליון השאיר אלי ישי לפני שהוא עזב את התפקיד, היה בחירות בפעם הקודמת שש וחצי  מיליון השאיר, 28 מיליון קיבלו בתור חברי כנסת לקמפיינים ואחרי זה תוך חודשיים נהיה מינוס שש וחצי, יחביבי מה זה הדבר הזה, כמה זה ביחד? ארבעים מיליון טרהו טרהו עפו, לאן עפו? כל הדברים האלה עומדים להיחקר וזה דברים קשים ביותר, וחבל למה? כי מי שהיה מאמין בה' יתברך היה יודע שהכל מאיתו יתברך.

אתה יכול להראות את זה בבקשה

 

כשחיים בן שושן, לשעבר מנהל החברה לפיתוח השומרון מספר בשיחות שבהן הוקלט על השיטה, כספים קואליציוניים למחיקת חובות תמורת כסף לאנשי שלומה של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, הוא מזכיר גם שמות של פוליטיאים נוספים, שלא מ"ישראל ביתנו", עד עתה נמנענו מלחשוף את השמות, אך לאחר שבחנו היטב את ההקשר, אנו משדרים היום גם את אזכורם של חברי הכנסת והשרים הנוספים בעבר ובהווה. הנה הקטע מההקלטה הראשונה.

חיים בן שושן, לשעבר מנהל החברה לפיתוח השומרון:

עכשיו תראה, אני אגיד לך מה יקרה, הוא יסבך את אלקין, הוא יסבך את פריניאן, הוא יסבך את יולי אדלשטיין, הוא יסבך את פאינה.

את סיפורה של פאינה קירשנבאום אנחנו מכירים היטב, ובן שושן גם מפרט בענינה בהרחבה, נאמר כבר עכשיו כי למיטב ידיעתנו על אף פניות שנעשו אליו, חבר הכנסת יולי אדלשטיין לא פעל למחיקת חובות של החברה לפיתוח השומרון וממילא גם לא ביקש על כך דמי תיווך. בבדיקת חדשות 10 עולה כי המשטרה אכן בודקת טענות ותיעוד על כך שחבר הכנסת זאב אלקין דאג להעברת מיליון שקלים מהכספים הקואליציוניים של מפלגתו, לצורך מחיקת חובות של החברה לפיתוח השומרון למדינה. ואילו ראש מועצת השומרון, גרשון מסיקה  ביקש מבן שושן להעביר מאות אלפי שקלים לחברה הכלכלית בהר ברכה שיתכן ואלקין ביקש לעזור לה. באשר לחבר הכנסת לשעבר ציון פניאן נבדקת במשטרה הטענה כי פעל למחית חצי מיליון שקלים מחובות החברה, בתמורה להעברת 250 אלף שקלים מהחברה לפיתוח השומרון לארגון דתי ללא מטרות רווח, אך בפועל ההעברה לא בוצעה. שיחה הבאה חוזר בן שושן על השמות הללו, ומזכיר גם את אנשי שלומה של קירשנבאום רמי כהן ואלכס גולדשטיין, אך מוסיף גם חברי כנסת ושרים חדשים.

חיים בן שושן, לשעבר מנהל החברה לפיתוח השומרון:

תהיה פה רעידת אדמה קולקטיבית, אני אתן לך את רשימת האנשים שהולכים בודאות לאכול אותה, את איווט ליברמן מחפשים כבר 15, שנה, הוא ופאינה, מנכ"ל משרד החלקות.

י': מי זה?

בן שושן: רמי כהן.

י': רמי כהן?

בן שושן: אלכס, הפרסומאי של ה...

י': אלכס?

בן שושן: אה, אלקין, אה איך קוראים לו, פריניאן, אה גפני,

י': גפני? אבל הוא לא שייך אליהם.

בן שושן: הוא עשה כל מיני, אני אומרלך, אני לא אומר לך סתם דברים... גפני, שר השיכון הקודם אריאל אטיאס

י': אטיאס גם כן?

בן שושן: כן. חלקים חברים של אריה דרעי...

י': אריה דרעי גם בפנים?

בן שושן: כן, תקשיב יש פה חונטה ששנים אי אפשר להגיע, לבקע... עכשיו אני אסביר לך מה, החברה לפיתוח הם מחקו להם חובות, והחברה לפיתוח שילמה להם קומישן עבור מחיקת החובות של חמישים אחוז.

י': אבל איך זה מסתדר?

בן שושן: תקשיב מה זה איך...

י': אתה מוחק חובות, למה מגיעה לך עמלה בכלל?

בן שושן: אתה לא מבין, מה זה אני הבאתי את הכסף הזה -  מגיע לו קמישן.

דרעי: נאמר כבר עכשיו כי באשר לחבר הכנסת אריה דרעי לא ידוע לנו שהיה קשור באופן כלשהו למחיקת החובות, ובאשר לשר לשעבר אטיאס, הרי שגם אם פעלו בסביבתו למחיקת החובות, אין ידיעה במשטרה על כך שהוא פעל בנושא באופן אישי, הסיפור עם גפני הוא מורכב יותר. כיו"ר ועדת הכספים, גפני היה בעל מהלכים משמעותיים במשרד האוצר. בחברה לפיתוח השומרון רצו להגיע אליו כדי שיפעיל את קסמיו ויפעל למחיקת 14 מיליון השקלים שנותרו כחוב של החברה למדינה. לכן שכרו את שירותיו של מעין שתדלן בשם מיכאל מלמד, היום סגן ראש העיר ראש העין, במשך שנתיים מלמד השתכר כ-12 אלף שקלים לחודש, כלומר יותר מ-280 אלף שקלים בסך הכל, השתדלנות לא עזרה משום שיועצו המשפטי החדש של משרד האוצר החליט לשים קץ לתופעת מחיקת חובות למדינה באמצעות העברת כספים קואליציוניים, אז אלו השמות, אלו חברי הכנסת ואולם לשם ההגינות צריך לומר שכלל לא בטוח אם המשטרה תמצא כי דבק בהם רבב. עד היום איש מהם לא נחקר באזהרה. חלקם כאמור, ספק אם קשורים לשיטה המדוברת, אולם בין אם הענין פלילי או לא, יש זכות לציבור לדעת כיצד כאשר מדובר בכסף ציבורי, ניתן למחוק חובות של מיליוני שקלים רק בזכות שתדלן ובזכות קסם אישי, וזאת עוד לפני שהמשטרה הוכיחה, ובעבור מחיקות החוב הללו משהו ניתן בתמורה.

 

הרב: תודה רבה. וכמו שאמרנו, לצערנו אם היו הולכים בדרך התורה לא היה צריך לעשות דברים כאלה, תאמינו לי שאלה שנמצאים שם, כל כך הרבה מיליארדים מועברים דרכם, אם היו רוצים להפנות אותם אליכם זה היה מגיע. אבל אף אחד לא רוצה להעביר לציבור באמת מה שהוא יכול, אלא משתדלים להעביר לקליקות שלהם ולשפר לעצמם את החיים, למשפחתם לקרוביהם וכו'. זאת הצרה רבותי, למדינה יש מלא כסף, מלא מלא כסף, והיא שוחטת אותנו יומם יומם ולילה, על כל דבר אנחנו משלמים מע"מ, על כל טיפת דלק אנחנו משלמים בלוק, על כל מה שזז אתה משלם דמי עמלה ופה ושם, אין דבר שאתה זז אתה לא משלם למדינה, אין. אז לכן צריך לדעת, היה אפשר לעשות את כל העם הזה מאושרים, אבל אם כולם יהיו מאושרים כולם ירצו להיות חברי כנסת, ואז המלחמה תהיה גדולה, ככה מספיק שתרויח 4,300, אולי 5000 לא תגמור את החודש, תחפש רק לגמור את החודש ולשבת בשקט במרפסת לעשין סיגריה, החודש ברוך ה' עברתי אותו, אמנם יש אובר קטן, אבל אנחנו נתגבר, ה' יעזור ה' יעזור, אתה לא אומר המדינה תעזור כי זה אין שום ספק שהיא לא תעזור, ה' יעזור. וזהו. וככה הם רוצים שיהיו הרבה עניים, יש מיליון שמונה מאות אלף, זה טוב, למה? שיהיו עסוקים בשלהם בפת לחם, להשיג את הפיתות. כשאני רציתי לתת לחם בשקל לא נתנו לי, אמרו שבע שקל, מי מנע? אלה שדואגים כאילו לשקופים, מה אמרו? אמרו ש"ס מה פתאום, אם רמי לוי נותן, והוא נתן, אני ישבתי איתו והוא נתן שלש שעות הוא התחיל, עד שאיימו עליו אם אתה לא מפסיק הרב עובדיה יצא נגדך יגיד לספרדים לא לקנות אצלך יותר ברשת, והפסיק מסכן, מה יעשה, הוא כבר אמר לי מראש, זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט מהמאפיות וזה לא יהיה פשוט לש"ס, והוא צדק, אבל הוא עשה יצא גבר, עשה והם מנעו, אז מה שיאכלו בשבע שקל לחם, למה לא? וככה יהיה לנו שקופים בבחירות הבאות.

כן, שאלות למי שיש בבקשה. כן הבחור פה בשורה ראשונה, אח"כ הגברת בשורה שם.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. זה לא בענין שאלה, בענין ברכה, לגבי הבת שלי מאז שהיא נולדה, היא בת שש היום, יש לך כל חודש חום למשך שבוע ארבעים, אם אפשר ברכה

 

הרב: מה זה פטנט כזה? כל חודש

 

ש. כן

 

הרב: מדהים, מה אומרים הרופאים?

 

ש. שום דבר וירוס

 

הרב: זהו חידק, הא? טוב, בת שנתיים אתה אומר

 

ש. בת שש

 

הרב: אה בת שש, יבבי, זה חנג'ורי. תגיד לי משהו, אשתך הולכת בצניעות? כולל כיסוי ראש?

 

ש. יש לה כיסוי ראש

 

הרב: יש לה, תשמע, אתה תקבל על עצמך למוד שעתיים בתענית דיבור תורה כל יום שלשה חדשים רצוף, ואשתך תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף כל יום חצי שעה, ובעזרת ה' רפואה שלמה לבת הנקראת?

 

ש. טליה בת ליאורה

 

הרב: מהרה. הבנת מה אמרתי?

 

ש. כן, דבר נוסף, אחותי נשואה שלש שנים ואין לה ילדים

 

הרב: דתיה או לא?

 

ש. אין לה כיסוי ראש

 

הרב: אבל היא שומרת טהרה ושבת והכל?

 

ש. כן

 

הרב: שתשמור צניעות ויעשו מה שאמרתי לכם.

 

ש. בסדר.

 

הרב:  מה השמות?

 

ש. אילה בת יעל טוב ובעלה ישראל בן סווטלנה

 

הרב: ה' יזכה אותם לזרע חי וקיים מהרה.

 

ש. אמן, ובקשה אחרונה ברכה, לגבי פרו ורבו, אנחנו בבית יש לנו רק שלש בנות, בלי בנים, והבת הרביעית בדרך, אם אפשר ברכה לבן.

 

הרב: חנג'ורי,

 

ש. לפחות שתיים

 

הרב: תשמע, אתה בריא?

 

ש. כן.

 

הרב: ואשתך בריאה?

 

ש. כן

 

הרב: מתי האחרונה נולדה?

 

ש. לפני חמש שנים

 

הרב: חמש שנים, אתם תתענו ארבעים יום תענית

 

ש. ידעתי שתגיד את זה

 

הרב: כן, ובעזרת ה' תזכו לבן זכר

 

ש. אמן. מה ז"א תענית רק?

 

הרב: ז"א שמהבוקר מעמוד השחר הכתוב בלוח עד צאת הכוכבים, אתם לא אוכלים ולא שותים ארבעים יום חוץ משבת, חוץ מיום טוב, חג, פורים ושושן פורים, היה כבר, ואתם יכולים לקצר את זה אם אתם רוצים. אה יש לך כבר עוד בת? באיזה חודש היא?

 

ש. חמישי

 

הרב: חמישי, זה כבר מאוחר לשנות. אז תדחו את הצום לאחרי הלידה, בפרק זמן סביר שהיא תהיה בבריאות, ואז תעשו את זה.

 

ש. תודה.

 

הרב: תהיה בריא.

תן לגברת במטפחת בז'.

 

 

ש. רציתי לכבוד הרב, אני מוכנה לתרום לחכות חודש, רציתי תברך בן שלי שיחזור בתשובה בבקשה.

 

הרב: מה השם שלו?

 

ש. משה בן שפרה

 

הרב: ה' יזכה אותו לשוב בתשובה שלמה מהרה.

 

ש. יש לי עוד שלש,

 

הרב: אני רואה בא לפה עם רשימות

 

ש. אני גם סובלת מכמה סוגי מחלות, מה לעשות עלי שיעבור הכל

 

הרב: זה שנים?

 

ש. כן

 

הרב: זה כרוני?

 

ש. כן

 

הרב: זה כרוני אומרים?

 

ש. כן

 

הרב: זה בתורשה?

 

ש. כן

 

הרב: יבבי, תשמעי, את יכולה להתענות ארבעים יום?

 

ש. לא

 

הרב: למה לא?

 

ש. אני חלשה, בלי לאכול אני כבר אי אפשר

 

הרב: כן, כמה את אוכלת ביום הרבה או קצת? את חלשה יש לך מונו?

 

ש. מאד חלשה

 

הרב: יש לך מונו? עשית בדיקות דם? חסר לך ויטמין די?

 

ש. לא אמרו ויטמין אבל אנמיה יש

 

הרב: אנמיה יש אז יש כדורים, למה את לא לוקחת?

 

ש. לא עוזר. גם דרך ורידאני מקבלת זה לא עוזר

 

הרב: ולא מעלה לך?

 

ש. זה מעלה זה יורד

 

הרב: יבבי, יש לך חיסול שמה מהיר.

 

ש. יש לי פריצת דיסק, יש לי

 

הרב: כמה יש לך ילדים בבית?

 

ש. שלש

 

הרב: באיזה גיל?

 

ש. 28, 21, 12 וחצי

 

הרב: הבנתי, תראי, שלשה חדשים שישי שבת את לא מדברת בכלל, תענית דיבור, לא מדברת, נכנס שבת לא מדברת עד מוצ"ש

 

ש. גם עם ילדה שלי?

 

הרב: עם אף אחד, גם בסימנים ורמזים, ודברי תורה את כל יכולה, ברכות את כל יכולה, תפילה את כל יכולה, דברי תורה ממש את אומרת מתוך כתוב, אבל שום דבר כן לא תקח את המרק תקחי משם תחזיר לשם, אין כלום. שום דבר. שבת קודש את לא מדברת, כמו שה' שבת גם את שובתת. ממה הוא שבת? מאמירה, איך הוא ברא את העולם? "ויאמר ויאמר ויאמר" ביום השביעי שבת, ממה? מאמירה. גם את שובתת מאמירה, ואז "ויברך ה' את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו".

 

ש. גם ככה אני לבד, אין עם מי לדבר

 

הרב: בסדר גמור, אבל אמרת שיש לך בת לכן שאלתי. את מסכימה או לא?

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: בעזרת ה' יופי.

 

ש. ויש לי גם חברה שיש לה ילד מחלה מעיים כרונית, היא לא יכולה לבוא, היא ביקשה קוראים לו נהוראי בן ליבי

 

הרב: רגע, הוא דתיה והוא דתי?

 

ש. כן כן, כיסוי ראש הכל,

 

הרב: והוא?

 

ש. גם הוא

 

הרב: בן כמה הוא?

 

ש. הילד?

 

הרב: כן

 

ש. 13.

 

הרב: 13, 13,

 

ש. מחלת מעיים כרונית

 

הרב: טוב, תגידי להם שהם לא אוכלים יותר בשר ולא עופות רק דגים, ז"א כל השאר ודגים ואוכלים רק הכשר בד"צ הרב לנדא והרב רובין, זה הכל. ובד"צ העדה החרדית ולנדא, כן, הלו את שומעת מה אני אומר? לא אוכלים בשר

 

ש. כל המשפחה?

 

הרב: כן, בלאו הכי יש כבר בעיה כרגע בכשרות למי שלא יודע בכלל, שישמע אצלנו באתר שלש דרשות של הרב רבין שהוא מביא, הוא בוכרי, מכירים אותו? יצחק הכהן רבין, אז הוא נתן שלש דרשות אצלנו, הוא מתוך הרבנות, חמישים שנה הוא שם, הוא הסביר כמה בעיות חמורות יש שם, כרגע מנסים למצוא אלטרנטיבות אבל במקרה שלהם בענין של המעיים זה מה שיעשו.

 

ש. עוד שאלה, אם נשמה חוזרת בגלגול, אם בן אדם נפטר ואומרים עליו קדיש, אבל אם הוא חזר בגלגול אז איך אפשר לדעת להגיד עליו קדיש?

 

הרב: אפשר להגיד קדיש משום שחלק מן הנשמה המתוקן נשאר למעלה, רק החלק הלא מתוקן יורד למטה. אמרת ארבע שאלות, אה וזה מוסף.

 

ש. לא, אני רוצה למסור לך מעטפה, אני לא רוצה להגיד את זה בפני כולם.

 

הרב: טוב, אז תעבירי בסדר. את מי לברך עכשיו מכל הסיפור הזה?

 

ש. נהוראי בן ליבי

 

הרב: רפו"ש מהרה

 

ש. שפרה בת בסנדה

 

הרב: רפו"ש מהרה. ו?

 

ש. יהודה דוד בן ברכה

 

הרב: רפואה שלמה מהרה.

 

ש. אמן. תודה רבה.

 

הרב: כן, תני לגברת שמה.

 

 

ש. שלום לך כבודו, אני רוצה בבקשה שתברך את בעלי שהוא יתחיל להתחזק וללכת בדרך תורה, כי אני השנה הזאת החלטתי לקחת על עצמי כיסוי ראש וחצאית למרות שאני כל השנים הייתי שומרת שבת בלבד ולא הייתי הולכת צנועה, והשנה אני החלטתי לקחת על עצמי כיסוי ראש לעילוי נשמת אחי שנפטר מתאונה, וכל הקטע שבעלי לא משלים עם זה שאני שמתי על עצמי כיסוי ראש וחצאית

 

הרב: מה השם שלו?

 

ש. ארקדי בן סווטלנה

 

הרב: ה' יזכה אותו לשוב בתשובה ויהפוך את לבבו לטובה.

 

ש. אמן, והשאלה שלי, כל הקטע שהוא פשוט אומר לי שאת לא התייעצת איתי בשביל לשים כיסוי ראש וחצאית, ואני לא מרגיש עם זה נח לצאת איתך כי אני מרגיש עם זה שאני, שאת כאילו עושה ממני אפס שאת דתיה ואני בלי כיפה, אז האם אני אמורה להוריד את הכיסוי ראש כדי שלעשותא ותו כבן זוג שלי, כאילו, איך אני אמורה לקבל את הדברים כדי שיהיה לי את השלום בית שלי

 

הרב: קודם כל הוא צריך לשמוח שאת צנועה, דבר שני את חייבת לעשות את זה גם אם הוא לא יסכים, אז

 

ש. לעשות מה? את הצניעות שקטע של כיסוי ראש?

 

הרב: ודאי, זה מן התורה חיוב על האשה ללכת עם כיסוי ראש ובצניעות, אז ז"א זה כמו שבעל יגיד לאשתו אני לא מסכים שאת תשמרי שבת, אני לא מסכים שתאכלי כשר, אין דב רכזה, מצוות חייבים כל אחד בנפרד לעשות, אם את הגעת למסקנה ולהכרה שאת צריכה ללכת עם זה אשרייך ואשרי חלקך, רק צריך להסביר לו את זה, אם הוא לא מבין תביאי אותו אלי אני אסביר לו. מה מצחיק אותך, נכון?

 

ש. לא, כי אי אפשר לשכנע אותו, הוא טיפוס מאד קשה

 

הרב: אין שום בעיה תביאי

 

ש. מה זה להביא אותו אליך

 

הרב: קושרים אותו ומביאים אותו, מה זה

 

ש. בשביל זה צחקתי, אני פשוט, לקשור אותו אני לא יכולה

 

הרב: את יכולה, את יכולה, תאמיני לי, תאמיני לי את יכולה, תגידי לו בא נלך לקבל ברכה ובעזרת ה' יתברך בא, והוא יבוא. אל תפחדי. תאמיני בעצמך קצת.

 

ש. קשה לי, כי אני רוצה באמת

 

הרב: משהו הצלחת לשכנע אותו בחיים שלך? לא? אז איך הצלחת לשכנע אותו להתחתן איתך?

 

ש. כי הוא רצה אותי אז התחתנתי

 

הרב: מאה אחוז, עכשיו אם הוא רוצה אותך שיבוא אחרייך לבני ברק.

 

ש. אהה הבנתי. יש לי עוד שאלה, יש לי ילד בן בעזרת ה' יהיה לו בר מצוה השנה, והוא רוצה ללכת לקטע של ישיבה

 

הרב: מצוין

 

ש. ואני רוצה לשלוח אותו לקטע של הכיפה סרוגה, כדי שיהיה לו

 

הרב: אויר, אויר בראש

 

ש. מה זה אויר בראש, השאלה שלי

 

הרב: שיהיה לו כיפה עם חורים, שיהיה לו אויר

 

ש. אני רוצה פשוט לדעת כל הקטע שאני פשוט רוצה לעתיד של הילד שיהיה לו קטע גם של בגרויות ועתיד בקטע של לימוד והכל

 

הרב: הכל יהיה לו

 

ש. מה אני אמורה לעשות כאילו לשלוח את הילד לפי מה שהוא רוצה ואני רוצה משהו אחר

 

הרב: לא, את לא צריכה לדאוג לו, ה' דואג לו, לא את, את צריכה לשלוח אותו למקום שהוא יהיה הכי קרוב לקב"ה, ובעזרת ה' יתברך ה' כמו שדאג לך ידאג לו. גם אם לא תהיי בעולם אחרי 120 שנה הוא ידאג לו. אל תפחדי הוא דואג לכולם, גם ליתומים גם לאלמנות גם לגרושות גם לנשואים גם לבעלי ילדים וגם חשוכי ילדים, לכולם הוא דואג

 

ש. אני תמיד יודעת שאני מאמינה באלהים ואני תמיד איתו ומדברת איתו ובסדר גמור

 

הרב: אז תהיי הכי קרובה אליו ותשמעי אותו, כמו שחנה לקחה את הבן שלה שמואל שנתיים רק גידלה אותו ואחרי שנתיים תרמה אותו לקודש, שמה אותו אצל עלי הכהן ושלום, ומה יצא לה? נביא. לא טוב?

 

ש. צודק.

 

הרב: תהיי בריאה.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: כן, הגברת פה

 

 

ש. רציתי לשאול, שכחתי, האם אני צריכה לעשות ניתוח רחם אמרו לי היום שאני צריכה, אני שואלת עצתך?

 

הרב: צריך שהרב פירר יראה את המסמכים על מה ולמה הם טוענים שצריך, ויגיד לך מנסיונו הגדול

 

ש. איך אני מגיעה לרב פירר?

 

הרב: בבני ברק כולם מכירים, אם תצלצלי לשופר יתנו לך את הטלפון. הנה תעבירי לגברת שם.

 

 

ש. אני רוצה לשאול אותך, יש לי בן דוד שעבר תאונה לפני שבוע, הוא נמצא בין חיים למות, הוא במצב ממש קשה, ורוצים לנתק אותו מהמכשירים ורוצים שתברך אותו.

 

הרב: קודם כל לא להסכים. דבר שני הוא דתי או לא?

 

ש. הוא שומר שבת

 

הרב: שומר שבת. תגידי את השם נברך אותו תתנו לצדקה שקל.

 

ש. נאור אלון לירז בן רונית

 

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה ויקום ממיטת חליו נגד דעתם של הרופאים.

 

ש. אמן. ורציתי עוד משהו אחד, שתברך את בעלי לחזור בתשובה

 

הרב: שמו?

 

ש. יוסף בן לבנה

 

הרב: ה' יזכהו לחזור בתשובה שלמה מהרה. כן. תן לגבאי. יש פה גבאי. טוב תשאלי כבר.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, יש לי בת דודה שהיא כבר שש שנים נשואה ועדיין אין לה ילדים, וקוראים לה אלינה בת לריסה

 

הרב: דתיה או לא?

 

ש. דתיה שומרת שבת אבל בלי כיסוי ראש

 

הרב: צניעות ולעשות מה שאמרתי, קודם שעתיים הבעל וחצי שעה האשה.

 

ש. לא הבנתי, מה היא צריכה לעשות?

 

הרב: שמעת מה אמרתי לאנשים קודם ללמוד שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים? והאשה תלמד חצי שעה שערי תשובה של רבינו יונה כל יום שלשה חדשים כל יום?

 

ש. כן כן

 

הרב: זהו.

 

ש. ולמרינה בת ארינה גם זרע קודש בר קיימא

 

הרב: אותו דבר כמו קודם, והשניה מה שמה?

 

ש. אלינה בת לריסה

 

הרב: יזכו לזרע חי וקיים מרה.

 

ש. ושניה אחת, ולזיווג הגון שירן בת בלה ברוריה

 

הרב: אמן, תעבירי פה לגבאי. לגבאי אמרתי, לגבאי.

 

 

ש. כבוד הרב, קודם כל שלום עליכם תודה שבאת לפה,

 

הרב: ברוך תהיה

 

ש. תברך אותנו, יש לי שאלה אחת גדולה על כל הקהילה של בוכרים שמתפללים פה איתנו. אני לקחתי לעצמי חוב לבנית הבית כנסת הזה כמעט מיליון מאתיים חמישים אלף שקל, שמתי את הבית שלי לערבון, לקחתי מאנשים כל אחד שנתן, אני כבר שמונה חדשים אני מתפלל לקב"ה שיתן לי קצת קצת כסף לתת לאנשים האלו, כעשר שנים כמעט אנחנו מתפללים פה בבית כנסת הזאת, זה היה מתנ"ס למטה, אנחנו בנינו מעל זה, והשיפוץ התחלנו בחודש מרץ שנה שעברה, עוד מעט יהיה שנה, ואנחנו לא יכולים להוציא מהחובות האלה, רק אני רציתי שאתה תברך אותנו, את כל הקהילה הזאת, שלצאת מכל החובות האלה, ואני בתוך השנה הזה שעברה אני עברתי ניתוח גדול שהיה לי, לא רוצה לספר וזה שאלהים יתן לי את הכח בעזרת ה' להיות גבאי של הקהילה שלי. כי אנחנו פה הגענו כמעט 800 משפחות מעיר אחת, איפה שהיינו מעיר מרגלא מאוזבקיסטן, ותוך שלש שנים, התחלנו באלפיים וסיימנו את כל הבית כנסת ב-2003, ונכנסנו ב-2004 כבר להתפלל פה, ואני רוצה שאתה תברך אותנו לצאת מהחובות האלו.

 

הרב: קודם כל אני אברך, דבר שני אני ממליץ שכל אחד מהקהילה יעשה הוראת קבע ויתן מינימום שקלים לחודש

 

ש. יש הו"ק

 

הרב: עוד חמישים שלא יהיה בן אדם שלא יתן, למה שלא יתן? דם צריך לעשר את כספו שיתן לקהילה של עצמו, הוא נותן לעצמו זה חוזר אליו, הוא הוא הנהנה, זה דבר אחד, דבר שני, למה אתם לא מקבלים תקציבים? בשביל מה ש"ס, שקופים שקופים,

 

ש. אם יש כסף שלנו אז ש"ס מקבל עכשיו

 

הרב: אה ש"ס מקבל עוד ממכם? יפה מאד. מה השם של הקהילה?

 

ש. בית כנסת אהל אברהם חיים, כי בתוך השנה הזה גם

 

הרב: ה' יזכה אתכם לסגור את כל החובות תוך שנה.

 

ש. אמן אמן. תן לי רק רפואה שלמה לאח שלי שהוא עכשיו הוא פצוע עם הרגל, הוא יצא קצת ללכת ורפואה שלמה לי

 

הרב: שמות?

 

ש. רפאל בן אברהם חיים וברכה ושמחה בן אברהם חיים ומזל

 

הרב: ה' יזכה אתכם לרפואה שלמה מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: אבל יש לכם עשירים גדולים בקהילה, לב לבייב וכל מיני, אין לו טלפון הא? כן.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני הייתי אצלך לפני שנתיים, הילד שלי אשתי היתה בחודש חמישי, רצו להפיל אותו, אמרו שיש לו בעיות בלב וצריך להפיל את הילד, הייתי אצלך בבני ברק בירמיהו במשרד, קיבלנו עלינו מה שקיבלנו והסכמת איתנו, ואני רוצה להודות לך שהילד הזה בריא, הוא בן שנתיים היום והכל בסדר. דבר שני, הבת של אחותי היא בת שלש, יש לה מחלת כליות, חרשות, אוטיזם, ניוון שרירים, אורטופדיה, ממש כל יומיים היא בטיפולים באשפוזים, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות

 

הרב: בקיצור גלגול מסובך

 

ש. גלגול שאנחנו לא יוצאים איך לצאת ממנו. לקחתי אותו אליך גם ואמרת לה גם לשמור שבת והכל היא לא רוצה לקחת, היא אומרת שלא יחייב אותי, אמרתי לה בשביל לצאת מזה את צריכה לתת בשביל לקבל משהו, ואם צריך תעשי מה שצריך, אז היא אומרת שלא יחייבו אותי, אמרתי והבתי חולים והרופאים לא מחייבים אותך כל פעם להגיע לבדיקות וענינים? זה קצת לא זה, מחר יש לנו שיעור תורה עם הרב בצרי בבית כנסת פה, כל מי שרוצה להגיע בשעה שש מוזמן, ליד בית ספר עמל, עושים שיעור תורה, אבל בכל זאת אני רוצה לבקש איזה שהיא עצה לראות איך אפשר לעזור לה

 

הרב: בלי שהיא תקבל אי אפשר לעזור

 

ש. יודע את זה, אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות

 

הרב: היא רוצה לסבול

 

ש. כן, אבל אתה יודע מצד שני הילד הסובלת בגלל ההתעקשות של האמא

 

הרב: אבל את הילדה נתנו לאמא הזאת. היום גם צלצלו אלי למנוע הפלה של אשה שהיא בחודש שמיני ואמרו לה הרופאים חייבת חייבת היום להפיל, חייבת חייבת כי הילד יצא ננס, אז אמרתי ואם יצא הילד ננס אז מותר להרוג ננסים? מה זה הדבר הזה?

 

ש. אני על הילד שלי אני יכול להגיד לך שהעורק היה מאחורי כלי הנשימה, ואמרו לי גם אם הוא יעשה ניתוח הוא לא יחזיק מעמד וכו' ויש לו כל מיני מחלות, ויש לי צילומים ביד שהייתי בקפלן ואמרו לי תשמע, הוא חולה לב קריטי וחולה לב הוא לא יחזיק מעמד, ואחרי שהייתי אצלך הלכתי עשיתי סי טי ופתאום לא רואים שום דבר בצילומים כאילו הכל נעלם, העורק כאילו חזר למקום, זה בדוק אני רוצה להגיד לך את זה, שתדע.

 

הרב: תהיה בריא, תביא לנו את המסמכים, זה חשוב. תודה. כן.

 

 

ש. ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני רוצה רק להגיד לך, זה לא שאלה, תמיד שאתה בא לרמלה הקהל פה חם ואוהב אותך ואני רוצה להגיד לך שעם ישראל מאד מאד אוהב אותו ולא שוכח את מה שעשית לו למעלה משלשים וחמש שנה, אתה בעזרת ה' תביא את הגאולה לעם ישראל, בזכותך אני ככה, בזכותך הרבה מעם ישראל אנחנו אוהבים אותך ובעזרת ה' תביא את הגאולה.

 

הרב: אמן תודה. כן הנה פה בחור.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. ראשית אני רוצה להגיד לך שאני מקשיב בערך 15 שנים

 

הרב: עם הקוקו הזה?

 

ש. עם הקוקו הזה, הרבה יותר גרוע מהקוקו הזה לפני ויש לך חלק מאד גדול בתשובה שאני עושה בזמן האחרון

 

הרב: ברוך ה'

 

ש. עכשיו לשאלתי, אני יודע שאני מקשיב ועוקב אחרי ההרצאות שלך ואני יודע שאתה תדבר על הבחירות ועל המלצות של הבחירות רק שבוע לפני

 

הרב: נכון

 

ש. רציתי להתייעץ איתך לגבי המפלגה של הרעיון היהודי שכהנא מייצג, זאת המפלגה שהכי מתחברת את האמת שאין אף מפלגה שאני מתחבר אליה, זאת המפלגה היחידה שאולי יש איזשהו קמצוץ של משהו שאני יכול ללכת אחריו, אבל שמעתי שאלי ישי הצטרף למפלגה הזאת וזה שוב החזיר אותי קצת אחורנית, רציתי לדעת מה אתה חושב באופן אישי על המפלגה הזאת, אם אתה יכול לענות על השאלה הזאת.

 

הרב: יכול, שבוע לפני.

 

ש. בנושא אלי ישי אתה מתכוון

 

הרב: בכלל, כל המפלגות להגיד מה לא לבחור מה כן כדאי אני אגיד שבוע לפני

 

ש. אוקי תודה

 

הרב: תמשיך לעלות מעלה מעלה. ואם תרצה יום אחד יש לי מספריים להוריד את הקוקו, חבל, תהיה חלק חלק. כן, תן לגברת בצד, היא הולכת לבכות כבר.

 

 

ש. הרב, רציתי לשאל אם אתה יכול לברך את סבתא שלי

 

הרב: כן, היא דתיה?

 

ש. היא שומרת שבת אבל

 

הרב: היא רואה קצת משהו זה פה שם

 

ש. היא רואה טלויזיה בבית

 

הרב: הבנתי, אז תגיד לה שתקבל על עצמה בעזרת ה' לשמור שבת

 

ש. היא שומרת

 

הרב: איך? עם הטמבלויזיה?

 

ש. לא, אבל ביום חול סתם ככה היא רואה

 

הרב: אה ביום חול, ובשבת היא לא מדליקה אור מידי פעם?

 

ש. לא

 

הרב: ממש שומרת, ממש?

 

ש. היא חולה במחלה גם

 

הרב: הבנתי, תגיד לה שתזרוק את הטמבלויזיה מהבית בכלל ואני אברך אותה שבזכת זה תצא מהחלה עם הטמבלויזיה. מה השם שלה?

 

ש. אסתר בת בכורה

 

הרב: רפואה שלמה מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, תן לגברת שמה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני רק רוצה שתדע שהרופאים לא נותנים לה הרבה זמן לחיות

 

הרב: תוציא את הטלויזיה מהרה מהבית, מהרה מהבית מהרה מהרה, שלא על מנת להחזיר. קדימה. תלכו לעזור לה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני רוצה שבעלי יחזור בתשובה ויתרחק מהחברים, ושכל היום הוא ילמד תורה

 

הרב: טוב, מה השם שלו?

 

ש. מיכאל בן חנה

 

הרב: ה' ירחיק אותו מהחברים הלא טובים וידבק בתורה ובמצוות מהרה אמן.

 

ש. אמן, אני רוצה לשבור את הטלפון.

 

הרב: איזה יופי. תעבירו.

 

 

שלום כבוד הרב

 

וברכה

 

ש. יש לי גיס בן 36 והוא דתי חרדי מאד מאד, הוא מחפש זיווג, אין לו זיווג, הוא קצת מגמגם והייתי רוצה שתברך אותו בבקשה .

 

הרב: דתי או לא?

 

ש. דתי מאד מאד.

 

הרב: מה שמו?

 

ש. יעקב בן מרוסיה

 

הרב: ילמד שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף כל יום ילמד תורה כולל שבת וחגים ויזכה לזיווג הגון מהרה.

 

ש. אמן. יש לי עוד שאלה, עוד ברכה בבקשה, זוג חברים שיהיה להם שלום בית אמיתי, ושיצאו מהחובות שלהם, מלכה ורפי חיים

 

הרב: שומרים תורה ומצוות?

 

ש. הבעל כן האשה לא

 

הרב: תגידי לה שתשמור תורה ומצוות ובעזרת ה' יצאו מן החובות.

 

ש. מה זה לשמור מצוות?

 

הרב: מה שצריך בתורה, את רואה הנה תסתכלי. כן קדימה.

 

ש. רפואה שלמה לשירינה בת בלה ברוריה

 

הרב: רפואה שלמה.

 

ש. זיווג הגון לעדן בת שושנה

 

הרב: שומרת תורה ומצוות או לא?

 

ש. כן

 

הרב: בטוח?

 

ש. כן

 

הרב: צניעות?

 

ש. לא

 

הרב: אז בבקשה

 

ש. והבן

 

הרב: רגע קודם, בבקשה כן או לא?

 

ש. ברור, נעשה.

 

הרב: טוב, מה שמך?

 

ש. שמי שושנה בת שרה

 

הרב: תזכי לזיווג הגון מהרה

 

ש. אני נשואה, אני כן, אני מאחלת לילדים שלי

 

הרב: בסדר. למה את לא הולכת עם כיסוי ראש?

 

ש. אני הייתי עם כיסוי ראש,

 

הרב: תעביר לה

 

ש. רגע אני רוצה שתשמע את הסיפור שלי כי אני הגעתי אליך לפני 11 שנים, הייתי עם כיסוי ראש מלא ושומרת תומ"צ, הייתי בהריון ונפטר לי הילד בחודש תשיעי בבטן, ובעקבות הסיפור הזה זרקתי את הצניעות ואת הכל מבחינת הדת. בעלי הוא שומר מצוות עם כיפה שחורה, אבי תרים את היד

 

הרב: ילד טוב.

 

ש. אני חזרתי לכשרות, חזרתי לנידה, חזרתי להכל רק לא מבחינת הצניעות

 

הרב: למה ?

 

ש. קצת כועסת על מה שקרה לי

 

הרב: אוי ואבוי לך

 

ש. ושלחתי לך מכתב בזמנו, ואתה החזרת לי תשובה שהוא גלגול של צדיק, ואני לא כל כך קיבלתי את זה לפני 11 שנים

 

הרב: אז מה, של רשע?

 

ש. לא יודעת,

 

הרב: אני יודע, שאלת אותי, לא?

 

ש. כן

 

הרב: אם הוא בא ולא יצא לאויר העולם והוא נפטר לבד  מן השמים אמרו עד כאן הוא צריך להיות גמר את התיקון חוזר בחזרה, גמר את הכל ואת היית שליחה טובה, למה את כועסת? בדיוק הפוך, את צריכה להודות לה'

 

ש. כי דוקא כשהתקרבתי לבורא עולם

 

הרב: אז דוקא לך הוא נתן לתקן את מה שלאחרים הוא לא נתן.

 

ש  .זה היה קשה לקבל את זה

 

הרב: קשה מאד, תגידי לי מה יותר קשה, לקחת את הילד לעקידה או שהוא

 

ש. חס ושלום

 

הרב: אה, חס ושלום, אז אברהם אבינו לא זרק הכל, הפוך, הלך, ה' ציוה בידיעה ושלשה ימים והלך על דעת לשחוט את בנו כפי בקשת הבורא, וה' לא התכוון רק לנסותו וחזר בחזרה וזכינו כל ישראל מזה. מה את יודעת מה את הרווחת בזה שנתנו לך את הדבר הזה, מה את יודעת, מי יודע אולי היתה עליך חס ושלום גזרת מוות ובמקום שאת תלכי אז נתנו לך צדיק שאת תפטרי אותו ויחזור בגלגול ואת תצאי לשלום, אז אתה עושה ברוגז עם הקב"ה? למה לעשות איתו ברוגז? עם ה' לא עושים ברוגז אף פעם. אף פעם עם ה' לא עושים ברוגז, תמיד תצטרכי אותו, תמיד, לכן איתו תהיי תמיד בשלום. עכשיו תעשי איתו שלום נראה שימי את הכיסוי ראש.

 

ש. אני מוכנה לקחת רק שישי שבת בינתיים

 

הרב: שישי שבת זה קרוב אחרי זה יום ראשון

 

ש. אני אשתדל

 

הרב: אני מאמין שאת תלכי אחרי שתראי את זה מסודר יפה את תקני גם כובע. תקנה לה לכבוד שבת כובע יפה ועוד כיסויים וזה. קדימה שהחיינו.

 

ש. ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני רוצה לבקש ממך ברכה שבעזרת ה' נחזור בתשובה מלאה אני ובני ובעלי ומשפחתי, ונקבל את זה באהבה ובטוב וברוך ה' בחודשים האחרונים אני מתקרבת ואוהבת את כל מה שאני עושה ומקיים  ורוצה להתקדם הלאה ולקבל ברכה.

 

הרב: מה השמות?

 

ש. ליאת ורמי שמואל

 

הרב: לא ככה, ליאת בת?

 

ש. ליאת בת פנינה ורמי בן זהבה לירם בן ליאת, אור בן ליאת, ותהילה בת לאה.

 

הרב: יזכו כולם לשוב בתשובה שלמה באהבה בבריאות שלמה ובהצלחה.

כן, תני לגברת שמה, היא רוצה לספר סיפור.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני רוצה שאתה תברך את בעלי מאד חולה, יש לו סוכר

 

הרב: שומר תורה ומצוות?

 

ש. כן כן

 

הרב: מה השם שלו?

 

ש. ניסן בן זיוה

 

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה, אבל שיתמיד ללמוד תורה כל יום. טוב?

 

ש. ועוד שאלה

 

הרב: אבל טוב?

 

ש. אני מאד

 

הרב: אבל טוב?

 

ש. כן, אני מאד עצובה מאד וכואב לי לב מאד על החתן שלי שהוא נמצא פה

 

הרב: מה יש לו?

 

ש. ובת שלי הם עוד מעט מתגרשים לא יודעת למה, מאד כואב לי כבוד הרב, אני אוהבת את החתן שלי, את הילדים שלו, אני רוצה שהוא יחזיר בתשובה, שיהיה שלום בית בבית שלהם, מאד כואב לי

 

הרב: ה' יזכה את מה השמות?

 

ש. שלמה בן אלה

 

הרב: ואשתו?

 

ש. ורד בת רוזה

 

הרב: ה' ישכין השלום ביניהם וישובו בתשובה ולא יפרקו את המשפחה ויהרסו את הילדים.

 

ש. אמן אמן.

 

הרב: בבקשה להעביר אחורה.

 

 

ש. מספרת סיפור שהילדים שלי חזרו בתשובה לפני, ואני הייתי עוד בלי כיסוי ראש, והבן שלי יום אחד קם, חלם חלום, והדבר הראשון שעשה שם כיפה על הראש, ואח"כ אני התחלתי לדאוג, אמרתי לבעלי איך הבן הזה יתחתן, מבית כנסת לבית? ויום אחד הוא בא אלי ואמר לי אמא, את לא תאחרי את הרכבת, כשהמשיח יבוא איפה תהיי, וכל פעם בא מוחא לי כפיים, אמרתי מה עוד לא עשיתי, כלים טבלתי, בשר חלק, הוא אומר לי מה עוד אפשר, אמר לי רק כיסוי ראש, אז אמרתי זה הדבר הכי קשה, אומר איפה קשה לך זה התיקון שלך, עכשיו בעלי לאט לאט הוא לא היה כל כך בתוך, אמר לי תזהרי, אם את עושה צעד קדימה אני עושה אחורה, אמרתי לו אל תדאג, אני אעשה רק את רצונך, יש לי בת שחזרה בתשובה הגיעה לי עם מטפחת ראש, שמה לי על הראש יום אחד, אמרה לי אמא את מזכירה את סבתא, אמרתי לה אבא לא רוצה, שמתי את המטפחת בארון, והבן הזה כל יום בא, נו אמא, מתי? יום אחד הביא לי את הקלטת של הרב אמנון יצחק, והוא שם לי את הקלטת ושמה מראים אותך שאתה זורק מטפחת כמו שזרקת היום, שכל מה שתבקשו ה' יתן לכם, הוא זרק לה את המטפחת והיא אמרה למה היא יהודיה ואין לה ילדים, למה יהודיה נשואה לגוי יש לה ילדים, ואתה זרקת לה את המטפחת ואמרת לה תוך שנה אני הסנדק אצלך, ובקלטת רואים אחרי שנה אתה סנדק. בעלי שאמר לי כל הזמן לא, אמר לי מה את מאחרת, מעכבת את האנשים של הבן שלך, אני שמעתי את זה רצתי מהר לקחתי את המטפחת והבן כמו שעשית עכשיו ברכה, שהחיינו וקיימנו והגיענו והדמעות שלי ככה זולגות. אני יוצאת למחרת לשוק עם המטפחת הקטנה הזאת, פוגשת אותי חברה, היא אומרת לי עליזה, ממתי? סיפרתי לה מה שסיפרתי לכם, אמרה לי יש לי כלה לבן שלך, אמרתי לה רגע אחד, הוא רוצה עם מטפחת ובלי טלויזיה, היא אמרה לי יש לי מלובשת עלי, אמרתי לה בסדר תני לה את המספר טלפון שלך אני אדבר עם הבן, שבועיים היא לא חזרה אלי, אמרתי אולי הבחורה לא רוצה. אני יום אחד יושבת ועושה עוגיות בבית, לחם, והבחורה דופקת בדלת, קיבלתי את המספר שלך, הבחורה רוצה, בסדר, נתתי יצא פעם פעמיים, אמרתי לבן איך היא נראית לך? הוא אומר אמא לא יודע כזה תמים, אמרתי אני עושה יום הולדת לאחיך בבית כנסת תביא אותה, איך שראיתי אותה אמרתי לו יצחק, זו תהיה אשתך. ותוך שלשה חדשים הבן היה נשוי והלואי על כל בית ישראל.

 

הרב: ברוך ה'. ברוך ה'.

טוב, שאלה פה בהתחלה שורה ראשונה. אפשר להעביר?

 

 

ש. כבוד הרב, שומעים אותי?

 

הרב: שומעים

 

ש. אני לקחתי על עצמי ארבעים יום תענית, עכשיו הצום שלי נגמר בראש חודש אדר, זה  יוצא א' באדר וב' אדר, השאלה אם בימים האלה אני גם צריכה לצום או לא?

 

הרב: לא הבנתי, בימים האלה מה?

 

ש. נגמר לי הצום, בראש חודש אדר, עכשיו זה יוצא א' באדר לא צמים

 

הרב: בראש חודש לא צמים

 

ש. יפה, ב' באדר

 

הרב: אם זה לא ראש חודש אפשר לצום

 

ש. אבל רשום בלוח שנה

 

הרב: מה רשום? אם זה יומיים ראש חודש לא צמים.

 

ש. לא צמים ?

 

הרב: לא.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: תהיי בריאה גם את.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. רציתי לשאול בשם אשתי, היא ביקשה לדעת את דעת הרב, לא מה ההלכה, לא מעיקר הדין, אלא מה דעת הרב בנוגע לכיסוי כשהאשה בבית אם היא יכולה ללכת כדאי או לא, בלי כיסוי ראש בבית וגם בנושא ברכות בלי כיסוי ראש, לאשה בבית.

 

הרב: אז קודם כל אני לא ממליץ בכלל, אבל לא צריך אותי, אמר רבי חזקיה, כך מופיע בזוהר פרשת נשא, אמר רבי חזקיה, כל המניח את אשתו להתראות משערות ראשה חוץ לכיפתה בביתה גורמת עניות בבית, גורמת שבניה לא יהיו גדולים בדור, כמה דברים לא טובים, בקיצור צריך גם בבית. דבר שני לברך אז לא כולם מקפידים לברך עם כיסוי ראש או לא, מי שעושה כן אשריה ואשרי חלקה. תהיה בריא.

 

ש. שתי ברכות, אחד לבן שלי שיהיה בריא, ישראל מאיר בן נעמי לרפואה שלמה

 

הרב: יזכה לרפואה שלמה

 

ש. וגם למשה זה גיסי שיצא מבית האסורים בעזרת ה' משה בן איתן

 

הרב: שומר תורה ומצוות?

 

ש. שומר תורה ומצוות, מתחזק מאד

 

הרב: משה בן זינה ה' יתירהו ממאסרו.

 

ש. אמן.

 

הרב: תן לו פה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. שתי דברים, אחד רפואה שלמה לשני אנשים שחולים במחלה, לחזקיה רפאל בן

 

הרב: רגע דתיים או לא?

 

ש. שניהם דתיים

 

הרב: שניהם דתיים, כן,

 

ש. אחד מהם דתי יותר חזק והשני שומר מסורת ומצוות

 

הרב: שיתחזקו יותר וילמדו תורה שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף. מה השמות?

 

ש. חזקיה רפאל בן מרים ומנשה בן אדלה

 

הרב: ה' יזכה אותם בעזהי"ת בריאות שלמה ואיתנה והצלחה.

אני רוצה להמליץ לציבור היושב כאן, אנחנו עכשיו רוצים לזכות ציבור שרוצה ללמוד מקצועות קודש, יש מכון שבו לומדים קורסים, מי שרוצה להיות שוחט, מוהל, סופר, משגיח כשרות, רב, דיין, כל המקצועות שיש בקודש אפשר ללמוד היום במספר שיעורים של ארבעים שיעורים פעם בשבוע כמה שעות וכו' ומקבלים תעודת הסמכה על כל מה שלומדים וזה פותח אופקים לאנשים. גם זוכים ללמוד וגם מי שהוא חבר בקהילת פז ומשלם 240 שקלים בשנה, ז"א 20 שקלים בחודש הוא שותף, מקבל חמישים אחוז הנחה, שזה אלפי שקלים על קורס, ואם הוא מביא עוד אדם נוסף, ז"א הוא בא ומביא עוד אחד, נגיד אם עולה קורס 7000 או 4000 חמישים אחוז הוא משלם ומקבל תעודה ויכול לצאת לשוק העבודה מה שנקרא. עכשיו כמובן שבן אדם שיוכשר גם ילמד תורה וגם יזכה בעזרת ה' שיהיה לו מקצוע ביד וקודש, מקצוע קודש, לא יסתובב במקומות לא טובים ויוכל גם לעשות מצוות. אז מי שירצה יוכל להתחבר לקהילות שופר, יצלצל לקהילות שופר, 03-6777779ושמה יקבל את הפרטים, חילקו לכם אנטי מבין, חילקו בכניסה, גם כתוב איזה הטבות נוספות, אנחנו מתכוונים לעשות גם דברים שעשינו בעבר כגון מצות מיוחדות בהנחה גדולה, ארבעת המינים, אנחנו עובדים כרגע לעשות גם כשרות אי"ה, שנוכל לעשות וכו' וכו' עד כמה שנוכל להיטיב ניטיב. אז מי שירצה להתחבר מוזמן.

שאלה נוספת.

 

 

ש. כבודו, זיווג הגון, בחור שיושב פה, דניאל בן יורי

 

הרב: זיווג הגון  מהרה.

שאלה אחרונה למי יש, כן תן לבחור שם. דרך אגב אנחנו הולכים להפיץ עכשיו שישים אלף דיסקים מכל החודש האחרון שנתתי דרשות, מי ששומע במספר הטלפון החופשי אז דיסק מרוכז של כל זה אנחנו הולכים להפיץ ברחבי הארץ, מי שרוצה להיות שותף בזה יכול לתת מניה של אלף שקלים לאלף דיסקים, אנחנו שישים אלף כאלה הולכים לזכות את הרבים. אז כל מי שירצה יוכל לתת מכספי מעשר גם בתשלומים אלף שקלים אלף דיסקים. למי שירצה יוכל לפנות לארגון שופר.

 

 

ש. שלום לך כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. קודם כל אני רוצה להודות לך על כל הדברי תורה שאני נהנה ממך במשך כל השנים

 

הרב: ודה.

 

ש. ודבר שני רציתי ברכה לבן של חבר שלי, לצערי הרב הוא חלה במחלה

 

הרב: דתי או לא?

 

ש. הוא חוזר בתשובה.

 

הרב: הבן או האבא?

 

ש. הבן הוא ילד בן שש בערך

 

הרב: הבנתי, תגיד לאבא והאמא שיצומו ארבעים יום על הילד, יתפללו בשבילו בכל יום לרפואתו, ואני אברך.

 

ש. אוקי, אפשר ברכה גם עבורי

 

הרב: קודם הילד, מה השם?

 

ש. הילד יאיר בן שגיד וניב

 

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה ויעתיק את המחלה ממנו לאסאד נשיא סוריה.

 

ש. אמן.

 

הרב: ואני נשוי שלש שנים ולא מצליח להביא ילדים

 

הרב: תלמד שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף ואשתך שערי תשובה חצי שעה כל יום שלשה חדשים רצוף. מה שמותיכם?

 

ש. רונן בן מזל ואמה בת דקלה

 

הרב: ה' יזכה אתכם לזרע חי וקיים מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: אני מודה לכם, ברוכים תהיו לה', מי שרוצה ציצית יכול לקבל, מי שרוצה כיסוי ראש יכול לקבל. 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט