ty
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

קרית עקרון 9-12-14

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

בפרשה שלנו יש כמה דברים שאנחנו צריכים להבהיר, שלכאורה הם נראים מוזרים, ונשתדל לפשט אותם.

"ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כיסתה פניה", יהודה הולך בדרך והוא רואה אשה, הוא לא יודע שזאת תמר, הוא חושב אותה מה שאמרנו, כי הוא לא זיהה אותה כי כיסתה פניה, אז חכמים אומרים שכיסתה פניה בביתו, היא היתה כל כך צנועה שפה היא חשפה את פניה והוא לא הכיר אותה. ואז ידוע שבא מלאך והטהו ונולדו מזה זרח ופרץ ומזה יצא מלך המשיח.

אבל יש להבין כיצד העלתה תמר על דעתה שיבוא  יהודה למעשה זה, ז"א היא עומדת בפתח עיניים, ממתינה בצומת דרכים, הוא יעבור שם, היא שמעה שהוא עולה תמנתה, והיא ממתינה שמה ומה עולה בדעתה? איך עולה בדעתה שהוא יטה אליה? הרי תמר ידעה והכירה בגדלותו של יהודה שהיה מלך בשבטים והוא משבטי יה, ואיך חשבה שיתפתה לה?

והנה ביארו חז"ל בבראשית רבה כ"ה ח', ביקש יהודה לעבור וזימן לו הקב"ה מלאך ואמרה לו, יהודה, להיכן אתה הולך? מהיכן מלכים עומדים? מהיכן גדולים עומדים? ויט אליה אל הדרך על כרחו שלא בטובתו.

עכשיו להבין את הרקע, יהודה חיתן את בניו עם תמר, ער ואונן, ושניהם היו משחיתים זרעם ולא רצו להוליד. ואז היה צריך להיות הבן השלישי לייבם, זה היה הבן שלה, הוא היה עדיין קטן, והיא המתינה, כי מצות יבום היתה עוד לפני שניתנה התורה, גם אצל העמים הקדמונים. אז היא המתינה. והוא חשש יהודה לתת את בנו השלישי, כי אשה שמתו אצלה שני בעלים היא נקראת אשה קטלנית, ואז לא מתחתנים איתה, אז הוא לא רצה, לא רצה והתחמק. אבל הדין בדין יבום דאז, שאם הבן לא מייבם האבא מייבם, והיא לוותר להוציא זרע קודש מיהודה, דהיינו ממשפחתו, אם זה היו בניו, ואם לא זה ממנו - היא לא ויתרה, היא רוצה, היא יודעת שממנו יגיעו רק מלכים, נביאים, גדולים, בעלי שם וכו'. אז נשאלת השאלה, כשהיא מכירה בגדלותו, איך היא מתארת לעצמה שהוא יתפתה? וחכמים באמת אומרים שלא היה פה שום מצב מצד יהודה אלא ה' זימן לו מלאך והמלאך אמר לו יהודה להיכן אתה הולך? מהיכן מלכים עומדים? מהיכן גדולים עומדים? ויט אליה אל הדרך - על כרחו, שלא בטובתו.

נתבאר לנו בזה כי לא היה יהודה ראוי לאותו מעשה, אלא שנעשה זה על כרחו על פי ציווי המלאך שאמר לו, כי סוף מעשה זה שהוא יזכה שיצאו ממנו מלכות בית דוד ומלך המשיח.

ועדיין תמוה, מנין היה לה לתמר להעלות על דעתה שיתרצה יהודה לאותו מעשה? לא מצינו בדברי חכמים ז"ל שאף תמר הוכרחה לעשות כן, כמו יהודה, ולא בא לה שום מלאך ולא אמר לה כמו שאמר אצל יהודה, אז על מה היא שמחה? יהודה לא כיוון לכלום הלך לתומו, בא מלאך היטהו, אבל היא, מאיפה עלה על דעתה דבר כזה?

והנה מעשה אחר. מעשה של רות ובועז, נאמר "ותאמר לה נעמי חמותה, וירדת הגורן ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשי. אז היא מדריכה אותה נעמי, בהיתה יודעת שרות מיועדת לגדולות ושיצא ממנה מלך המשיח, אז היא אומרת לה תשמעי, האדם הכי גדול בדור זה בועז, והוא גם כן צריך להיות היבם, אז תלכי אצלו ובאת וגילית מרגלותיו, הוא חלילה לא יעשה שום דבר בלי ק ידושין, ובפני עשרה, אבל את תהיי מרגלותיו, ושכבת והוא יגיד לך את אשר תעשי. ונראה מזה כי על אף שידעה נעמי בגדלותו של בועז שהיה שופט ישראל, ושמועטים וקלושים היו הסיכויים שיתרצה בועז, לפי המדרשים היא היתה רות בת ארבעים, הוא היה בן שמונים, זה השיעור הנמוך שאמרו בגילו, יש אומרים שהוא היה למעלה ממאתיים, אבל לפי שמונים והיא ארבעים והוא שופט והיא נכרית שהגיעה, מה פתאום שהוא יתרצה? מה עלה בדעתה של נעמי שהתרגיל הזה, כמו שאומרים היום, יועיל? והיא לא נמנעה מלעשות את כל שביכלתה, כי אפשר שכתוצאה מההשתדלות הזו היא תזכה להעמיד את מלכות בית דוד ומשיח צדקנו. שני סיפורים ששניהם בתקופות שונות, ושניהם שייכים לשלשלת מלך המשיח. מאיפה הוא יצא, ובאיזה דרך.

כך היה גם במעשה תמר, הגם שהתקוה שיסכים לה יהודה היתה רחוקה למאד, לא נרתעה ועשתה כל שביכלתה להשגת המעלה הזו של מלכות בית דוד. וזאת למה? כי כל הפועל גדולות, מי שהוא אדם או אשה שהם פועלים גדולות ונצורות, לא יבחל בקטנות, הוא מנסה את כל האפשרויות ליצור גדולות, כי גדולה ועמוקה היא הכרתו בערך המטרה, אז כל טצדקי, כל השתדלות הוא יעשה, ולו הקטנה ביותר להצליח במשימה. ואם גם תהיה התקוה קלושה להשגתה של התכלית, הנה הוא עושה את כל המאמצים לזה. כמו, כמו מי ששטוף ברע אינו נרתע משום מאמץ כשמול עיניו נצבת  מטרה זו שיתקיימו רצונותיו. כך גם בצד הטוב שיש לאדם לעשות כל שבאפשרותו להשיג גדלות, ואפילו שמועטים סיכויי הצלחתו. ולכך, הגם שלא היה מתקבל על הדעת שיתרצו  יהודה ובועז, בכל זאת ניסו תמר ונעמי להעמיד את מלכות בית דוד גם באופן שהסיכויים מועטים. אנשים לא שולחים פיס? כשהסיכויים מאד מאד מועטים, אחד למיליונים, לא שולחים לוטו? הם רוצים להרויח, שיהיה להם סיכוי, אפילו לא את הפרס הגדול, אבל משהו, למה רוצים סיכוי, יש כאלה אפילו עשרות שנים ולא הרויחו אפילו את הזוטא, והם ממשיכים. למה? כי מי שמחפש להשיג תכלית מסוימת לא בוחל בשום אפשרות ולו הקטנה ביותר, בפרט אם הוא יודע מה גודל המטרה בעיניו. אז אם כן עכשיו אנחנו מבינים מה עלה בדעתה של תמר ומה עלה בדעתה של נעמי לעשות מהלכים כאלה שהסיכויים אפסיים. כיון שהם היו חושבות בגדול, ויודעות מה זה להוציא זרע קודש מיהודה ומבועז שמזה צריך לצאת מלך המשיח, לכן כל השתדלות ולו הרחוקה ביותר שווה, כי חוסר השתדלות לא יפיק את התוחלת.

והנה, בקיצור אלשיך על מגילת רות ג' העיר, כי המלאך שאמר ליהודה שיתחבר אליה שמהם מלכים ונביאים ייוולדו, לא אמר לו שאשה זו היא תמר, ויקיים בה מצות יבום, הרי אם היה אומר לו המלאך, זאת תמר כלתך שאתה חייב ליבם אותה, אתה לפי הדין צריך לייבם אותה, אז זה בכלל לא עבירה, אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות, למה לו להגיד לו ישר ודוגרי, תקיים את המצוה שהתחמקת. לא אמר לו, למה לא אמר לו? אומר האלשיך הקדוש, אלא רצה שיבוא אליה לא דרך אישות, שזה מותר בדרך אישות הוא נושא אותה, כמו שאומרים, או דרך יבום, לא, שכל דבר שבקדושה מגלה לנו האלשיך הקדוש, אינו מתקיים עד שיהיה בו מעט התדמות כאיסור אפילו שאינו איסור ממש, למה זה סוד גדול, תן חלק לאחר, מי זה אחר? סטרא אחרא, צריך לתת לו חלק שיסתום את הפה, כמו שאם אדם רודף אחריו כלב, ונובח ורוצה לנשוך אותו, אם הוא יתן לו חתיכת בשר או עצם, הכלב יניח אותו ויתעסק בשלו. אז תן חלק לאחר, תן לו משהו שהוא חושב שזה שלו והוא יעזוב אותך, אם זה יבוא בדרך שנראית איסור אז יצר הרע לא יקטרג ולא יפריע, אה, זה מהחבר'ה שלי, אלה שעושים עבירות, אז זה בסדר, אין בעיה, אני לא מפריע, אבל אם זה יהיה בקדושה ויהיה בטהרה, הוא יתן שיצא מלך המשיח? הוא יתן שיהיה דבר כזה? אז זה חייב לבוא רק בדרך שלעולם לא יעלה על דעתו שמפה תצא נשמה קדושה כמו נשמתו של פרץ, מעולם, כך היה עם דוד המלך, ככה עם רות, ככה עם תמר, כל המהלך עד שיבוא מלך המשיח זה רק בדרכים כאלה עקלקלות שלא ידע מאיפה תצא הנשמה הגדולה.

אז לכן, לא בא המלאך ואמר לו כבר, זאת תמר וקיים יבום, כדי שיהיה מתדמה לאיסור, ואז היצר הרע והסתרא אחרא יניחו, כמו שהיה ביעקב אבינו ע"ה שנשא שתי אחיות שהתורה עתידה לאסור, אבל המחשבה היתה קודש להעמיד בזה שנים עשר שבטים, גם זה מאותו טעם. וביאר בזה את הענין של רות שהלכה לבועז אל הגורן, שמכיון שהריחה נעמי כי היא האשה שממנה יגלה אורו של מלך המשיח בעולם, על ידי זיווגה לבועז והבינה שצריך להיות על הדרך שיהיה הנראה כחטא, לכן שלחה אותה להיות מרגלותיו. ונראה לבאר בכוונתו של האלשיך הקדוש, כי בכח הטומאה למנוע דבר שבקדושה, וכדי למנוע זאת ניתן לסטרא אחרא חלק זה עצמו שיהיה הדבר נראה כמו חטא, ומכיון שזה נראה כחטא אז זה כבר חלקו וכוחו של הרע, ממילא ניטל כוחו למנוע את קיום הדבר שבקדושה, ואז יכול מעשה הקדושה להיכון בשלמות.

קרוב לזה, למה שאמר האלשי"ך הקדוש, כתב הרמב"ן בענין שעיר לעזאזל, בשם פרקי דרבי אליעזר, בספר ויקרא ט"ז ח', שביום הכיפורים היו נותנים לשטן שוחד, כדי שלא יבטל את קרבנם של ישראל לקב"ה, הרי היו שני שעירים, שעיר אחד לה' ושעיר אחד לעזאזל, זהו שנאמר, גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל, שאין זה קרבנם של ישראל לשטן חס ושלום, אלא שעושים רצון בוראנו והוא הנותן לשטן את חלקו. אז ז"א שוב פעם התרגיל חוזר, תן חלק לאחר.

בתפילין שלנו אנחנו מוציאים שערות פה, זה זנב פרה, שכורכים את הפרשיות ומוציאים ותם דרך החורים, למה מוציאים? יצר הרע רואה תפילין בראשו של אדם הוא יודע מה קדושתם, אז הוא יקטרג, מה עושים? תן חלק לאחר  - מראים לו זנב של הפרה, אה, אומר אלה מהעגל, אלה מהעגל, אה, אז הוא מניח אותם.

מים אחרונים חובה, אנחנו אחרי הארוחה הולכים ונוטלים ידיים, אומר הבן איש חי צריך ליטול ידים קצת, קצת, פה שיריים של אוכל וקצת מפה, למה? השיריים האלה זה הולך לסטרא אחרא, זה מים מטונפים שיש בהם חיצונים, הוא לוקח את שלו ואתה יכול לברך ברכת המזון דאורייתא, אם לא - הא יקטרג. אז זה הפטנט.

כך הם פני הדברים גם בזה, כי לא יכולים להוות מעשים גדולים כהעמדת מלכות בית דוד ומלך המשיח ללא ביטול כח הרע המפריע ומונע מעשים אלה, ואופן ביטולו של השטן הוא בזאת שנותנים לשטן את מה שנראה כחטא, ועל ידי כך אין בכוחו למנוע את העמדת מלכות בית דוד.

אבל בדברי האלשיך יש תמיהה, במעמד קבלת התורה, במעמד הרם והנשגב שהיה כולו בקדושה וטהרה, לא היה מעורב בו שום שמץ חטא וגם לא היה בו מיחזי כחטא, לא היה דבר שנראה כמו חטא, והרי האלשיך הקדוש ייסד לנו יסוד כי כל דבר שבקדושה איננו מתקיים עד שיהיה בו  מעורב איזה ענין שנראה כחטא, אז איך נבאר עכשיו את מעמד הר סיני לפי היסוד של האלשי"ך הקדוש?

אלא הביאור הוא כך, חכמים ז"ל אמרו, בשעה שנתן הקב"ה את התורה ציפור לא צווח, עוף לא פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש, הים לא נזדעזע בגליו, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק ומחריש, כי אם ישמע איזה קול שהוא בעולם אז יש פה כאילו מציאות, שום דבר לא זז, ואז שמעו רק קולו של ה' אומר "אנכי ה' אלהיך" אין עוד מלבדו, כל העולם דמם. השתיק כל העולם כדי שידעו הבריות שאין חוץ ממנו. כדי שתקלט הקריאה אנכי ה' אלהיך שהיא בעצם ההכרזה של אין עוד מלבדו בעולם, מן ההכרח היה לסלק את כל קולות הטבע וגם אילו היו השרפים אומרים קדוש לא היה בזה הכרזה אין עוד מלבדו, לכן השתיק הקב"ה את כל העולם כולו, והעולם היה תוהו ובוהו כאילו אין בריה בעולם, וכבוד ה' לבדו העיר בעולם.

הנה לנו שהשתיק הקב"ה את העולם כולו וגם שרפי קודש וודאי שגם השטן הושתק בזמן מתן תורה, ולפי שבטל אז כוחו ומציאותו של השטן היה שייך שיהיה מתן תורה כולו בקדושה גמורה ללא עירוב של נראה כחטא, לפי היסוד של האלשי"ך. כי כלל זה שאין קיום לדבר שבקדושה שאם לא יהיה בו מעין חטא אינו אלא כדי לבטל את השפעתו של כח הרע, ככה מסלקים אותו, אולם בעת מתן תורה התורה היתה בקדושה גמורה וממילא ה' השתיק את כל העולם כולו, אז לא צריך לתת לו משהו שהוא ישתוק, ה' השתיק אותו כמו את כולם.

אמנם יש להבין כי אין קבלת התורה בלי מקבלי התורה, ואי אפשר לבטל את מציאותם ולהשתיקם מקבלי התורה, ואם כן יש לנו להתבונן איך שמעו הבריות אין עוד מלבדו, והרי מציאותם הם עצמם קיימת?

כאן הוא סוד הענין של נעשה ונשמע שאמרו ישראל, כי הקבלה שלהם היתה - נעשה ונשמע, באופן כזה שהם עבדים גמורים לקב"ה, ואין להם שום רצון חוץ מרצון קונם, וגם המציאות שלהם מכריזה שאין עוד מלבדו, כי אם קבלת התורה היתה כרוכה בהכרה שלהם העצמית - גם לא היתה יכולה להשמע הכרזת אנכי ה' אלקיך, ורק כשהם כפו על עצמם לקבל עול מלכות שמים ואמרו, כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע, אז אין מציאותם מפריעה יותר לשמוע אין עוד מלבדו. וקודם מתן תורה מה כתוב? "ויחן ישראל נגד ההר" פירש רש"י, כאיש אחד בלב אחד. ואמרו חכמים ז"ל, הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת, כל מקום כתוב ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, תמיד זה היה במחלוקות, פה כתוב ויחן - בלשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד, אמרו חכמים הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ועשו חניה אחת, הרי השעה שאתן להם את התורה.

יוצא שלמדנו יסוד גדול מאד שמבהיר לנו שכל דרך ההשתלשלות של ביאת משיח צדקנו, חייבת להיות בדרך של הסתר כדי שלא ידע יצר הרע לעולם מאיפה יבואו הנשמות הגדולות.

אברהם אבינו בא מתרח, מי שמוכר עבודה זרה ספק ראשי, ואני לא רוצה לתאר אפילו באיזה מצב היתה אמו בשעה שהיא התעברה וכו' וכו' וכו', למה? כי נשמה גדולה כזאת שלא נראתה בעולם עשרים דורות, מאדם עד נח ומנח עד אברהם עשרים דורות, לא היתה נשמה כזאת, מתואר במדרש שהקב"ה לקח כמו חול הים, היו אנשים כמו חול הים מיליארדים, והקב"ה ניער אותם ניער ניער ניער ניער עד שמצא את המרגלית, מתוך כל הים הגדול, שפת הים, מלא חול, היתה מרגלית אחת קוראים לה אברהם מתוך המיליארדים אחרי עשרים דור. ואיך יביא אותה? ממקום מפורסם, מאנשים גדולים וחשובים ששמה יצר הרע ממתין איך לעשות תקלות, איך לעשות בעיות, איך לעשות הפלות, איך לעשות כל מיני דברים? אלא ממקום שהוא לא חולם, מביתו של עובד עבודה זרה כזה גדול, יכול לצאת נשמה גדולה? תשכחו מזה. דוקא משם הקב"ה מביא. ז"א נסתרות דרכי ה' אבל גלויות, מה פירוש? התכלית והתכנית ידועים, אבל מאיפה, מתי, איך, למה - זה רק לאחר מעשה אנחנו זוכים להבין ולדעת.

אז מכאן מתבארים כל התמיהות וכל השאלות, מי שעקב אחרי הדרשות שנתנו על רחל ולאה והשפחות וכו', כמה השתוקקו להביא שנים עשר שבטים וכו', כמה זה הענין של להעמיד, הרי כל העולם עומד על שנים עשר השבטים הללו, והתכלית שתצא מהם שזה מלך המשיח שיגאל את העולם כולו, אז לכן זה היה חייב ללכת בדרכים כאלה. היה יכול המלאך להגיד ליהודה פשוט, קיים את המצוה שאתה חייב ולא היה לנו שום שאלות, הרבה אנשים לא יודעים שהוא חייב היה ביבום וזה מצוה שהוא חייב היה בה, חושבים שזה עבירה, בכלל לא עבירה, אבל זה היה צריך להיראות כעבירה בשביל שיסתום היצר הרע ולא יפריע ואכן יצא מזה זרח ופרץ שמהם יצא בי דוד.

וכן על זה הדרך רבותי, כל ההיסטוריה שלנו רצופה בדברים שנראים תמוהים, אבל אם לומדים את הדברים לעומקם ובפרט אם יודעים את סוד הגלגולים אז מבינים. לדוגמא, תמר התגלגלה בדבורה הנביאה, כתוב שהיא ישבה תחת תומר, תומר כתוב בלי ו', תומר דבורה זה תמר דבורה, תמר היא דבורה, ואיפה היא היתה יושבת? בפרשת דרכים, לתקן את פרשת הדרכים שהמתינה שם. וכמו שהיתה תמר אישה גדולה, ככה גם פה. ז"א הדברים הם לא פשוטים, יש עוד גלגולים שתמר עברה, אצל גומר בת דיבלאי, פה כתוב הרה לזנונים וגם שמה נאמר, אני לא רוצה להכנס לכל זה, אבל הדברים מי שיודע על פי סוד איך מתגלגלים הדברים בעולם, זה רק להשתאות איך הקב"ה רוקם את כל הבריאה ואת כל הבריות בשביל להגיע לתכלית הנחפצת, זה גילוי מלך המשיח והגאולה העתידה. וגם אנחנו כולנו חלק בתכלית הזאת, ולכל אחד יש תכלית ומשימה שלו, לכל אחד ניתנו כוחות ויכולות וקשרים וחיבורים שאם כולם היו מנצלים אותם ולא מוותרים אפילו על הקטנות שבקטנות, מי יודע מה היינו יכולים להוציא, שהרי פה ראינו אפס סיכויים שתמר תמתין בפרשת דרכים ושיהודה יבוא, היא לא ידעה שמלאך יגיד לו והיא לא התכוונה להגיד לו אתה חייב במצוה, אבל היא לקחה אפילו את האפס סיכויים. אותו דבר נעמי, מי יעלה על הדעת דבר כזה,ה פוך, עוד יכול לגעור בה, לסלק אותה, לבייש אותה, תתביישי לך, את נכנסת לי פה ברגליים, מה זה? מי יכול להעלות דבר כזה? אלא אם מבינים שיש אפשרות ולכל אחד יש יעוד ויש מטרה והוא לא יודע, הוא לא יודע אפילו מה המטרה. אבל אם אדם יחפוץ לעשות כל אשר לאל ידו או כוחו, אין גבול לבן אדם מה שהוא מסוגל לעשות, אין גבול למה שכל אחד יכול לעשות.

אז לכן יהודים יקרים, אתם צריכים לקחת בחשבון שהנכם נדרשים למלא את המשימה שהוטלה עליכם. אבל אתם לא יודעים מה המשימה שהוטלה עליכם, כל אחד חושב מה אני, מה חיי, מה כוחי, כל אחד הרי ודאי בשביל העצלות שלו הוא עניו וצנוע, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אבל לא ככה ידונו אותנו בשמים כי ידונו כל אדם לפי מה שהוא, מה זה לפי מה שהוא? זה אני, לא זה לא אתה, יראו לו את הנשמה שהיתה צריכה להיות כשהיא חוזרת בחזרה, אם היה ממלא את כל ההשתדלויות הנדרשות ממנו ויראו לו מי הוא עכשיו שהוא בא כזה פיצי, יגידו לו אתה רואה - זה אתה, לא זה, זה, מה יעשה אותו בן אדם שהוא לא יאמין שזה כל מה שציפו ממנו ונתנו לו את הכלים והיכולות, הוא לא יכול להגיד אבל אם הייתם נותנים לי הייתי יודע, לא. אני לא הודיעו לי מה אני צריך לעשות בעולם, אף אחד לא בא ואמר לי, ואני החלטתי שמה שאני יודע - אני מודיע, זה הכל, מה שאני יודע אני מודיע. ראיתם? משפט קצר וזה כל אמנון יצחק. יודע - מודיע. מה אתה לא יכול להודיע מה שאתה יודע גם? מי לא יכול להודיע מה שהוא יודע? והיום אין בעיה, יש אס אם אסים, יש אימילים, יש חרית, אוווווו אפשר להודיע הכל, לא שטויות, להודיע דברים שראוי לדעת.

 

ש. ואם אני לא יודע

 

הרב: תלמד, במקום פיתה פלאפל. תלמד, במקום להכניס לפיתה פלאפלים תכניס לאנשים דעת. חצי מנה, מנה, מנה וחצי.

אז ז"א בן אדם תלוי מה הוא בחר, מה זה לא יודע? תלמד. כולם אומרים "אתה חונן לאדם דעת", נתנו לו דעת הלך למכור פלאפל. חונן דעת, נו, קיבלת דעת, מה אתה עושה איתה? אז כל אחד משתמש עם הדעת למשהו אחר. אבל אם בן אדם היה יודע מה רצונו יתברך, לפרסם אלוקותו יתברך בעולם, כמו אברהם, מה אברהם עשה? אומר הרמב"ם, אומר הרמב"ן, תחשבו למה חשק הקב"ה באבות הקדושים? מה הוא מצא בהם שהוא חשק בהם? עכשיו אם אתה רוצה שה' יחשוק בך - תתבונן מה הם עשו. מה הם עשו? "ויקרא בשם ה'", בכל מקום שהוא הלך - הוא קרא בשמו של הקב"ה ונתן לכל האנשים להזכיר את שמו של הקב"ה. הכיר להם אותו, זה הכל. זה מה שהוא עשה. פתח ארבע פתחים, חנות פלאפל, וכל מי שנכנס - מי שברך את ה' - בחינם, מי שלא - שישלם.

יש אחד במונטריאול, יש לו מסעדת תל אביב, והוא שמה עשה פטנט, מי שרוצה לאכול אצלו במסעדה והוא מוכן לצפות בקלטת שלי, מהתחלה עד הסוף, כל מה שהוא אוכל ומזמין - חמישים אחוז הנחה. יש לו קומה מיוחדת - עולים למעלה אתה יכול לבוא לעשות בר מצוה גם, כמה שתביא, אבל בתנאי שרואים קלטת שלמה, רואים את הקלטת שלמה - חמישים אחוז הנחה. נו, אולי תעשה ככה בפלאפל? תעשה מסך, כל מי שרואה קלטת שלמה מחיר מנה בחצי מנה. אני חושב זה משתלם, קודם כל יראו שיש צפיפות אצלך, אז יבינו שזה טעים, כי אחרת מה מצטופפים כולם שם? אז יגדלו המכירות, אתה מבין? מכל מקום כל אדם יכול לעשות להרבות כבוד שמים, אין בן אדם שלא יכול. כמו שאמרו, אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' נזכיר, כל אחד לפי היכולת, יש אחד עם מכונית יש אחד עם ממון יש אחד עם דיבור, כל אחד יכול, אין בן אדם שלא יכול. אני אחרי ההרצאה הזאת, שולחים לי את ההרצאה ואני עושה טוז טוז ומעביר את זה לקבוצות מאות, מאות שמעבירים לעשרות עשרות לעשרות לעשרות זה הופך להיות אלפים, תוך דקות אלפים מקבלים את הסרט עכשיו מה שאני עכשיו מדבר אתכם, מקבלים את זה בין רגע, ומעבירים מעבירים מעבירים מעבירים מעבירים, פעולה של רגע. אין היום מישהו שיש לו ווטסאפ ואין לו קבוצה שתיים שלש ארבע חמש, במקום להגיד להם לשון הרע ושטויות וההוא נפל וזה נדרס וההוא הלך, במקום זה - טוז - שולח להם סרט שבו רואים דברי תורה וזהו, ירצה יראה לא ירצה לא יראה, אבל אתה זכית, כי אתה רצית לזכות אותו. אם אדם יש לו חנות פלאפל והוא רואה עני הוא אומר לו בא בא, אני נותן לך לאכול חינם, והוא לא רוצה לאכול, הוא זכה במנה פלאפל שרצה לתת לו, זה שהוא לא אכל - לא צריך, אבל אני רציתי לתת? כן, בשמים מה כתוב? שאני רציתי להאכיל את העני, הוא לא רצה, אבל אני לא הפסדתי.

אותו דבר כאן, כל פעולה שיהודי ויהודיה עושים הכל נרשם לפניו מה רצונך היה, מה כוונתך היתה. נו, תגידו לי עכשיו מי לא יכול לפעול? אז עוד לא ניצלנו אפס, אפס ממה שאנחנו יכולים.

למי שיש שאלות בבקשה.

 

 

ש. הרב, למה התכוונת שהשנה תהיה קריטית?

 

הרב: או. חנג'ורי. אתם רואים שמתחילת השנה כבר יש שינויים יותר דרמטיים מסביבנו, אז אנחנו רואים איך דאעש מתקרב, אנחנו רואים איך החמאס מתחדש מתחמש, בעזה אין בניה כרגע, אין תנופה, זה ממרמר אותם מאד, וזה יכול להדליק את הבעירה מהר, אתם רואים שסוריה ורוסיה מתגרים בנו, ובארה"ב, כי ארה"ב רצתה לעשות שטח טיסה סגור מעל סוריה ברצועה מסוימת בהסכמה עם ארדואן ותורכיה, והם חתמו כבר על הסכם, הרוסים רק שמעו את זה מיד סיפקו להם לסורים ולחיזבאללה אס 300 דהיינו נ"מ נגד מטוסים כדי שלא יוכלו לעשות סגר כזה ושבתוך המקום הזה רק יטוסו מטוסים של ארה"ב וכו', ולכן אתם ראיתם את הפעולה האחרונה שישראל הפציצה שמה את הטילי אס 300 ועוד טילי יחולט שאלה מכוונים כנגד הדבורים ושאר כלי שיט שיש לנו, עכשיו רוסיה מחכה לתשובה מישראל מה פשר הדבר שנכנסתם למרחב של סוריה כשאנחנו אמרנו שלא נשתוק אם מישהו יתערב בסוריה, נו, אז יעלון היום רמז שאנחנו לעולם נתקוף את כל מי שרוצה חלילה לשבור שויון במזרח התיכון, עכשיו נראה מה רוסיה תענה לנו, יש כמה ספינות שלהם בדרך לפה, דרך אגב, ספינות מלחמה, וזה בפן הזה. דאעש הכריז שירושלים היא בירתו, בירת המדינה האסלאמית, ז"א שהחבר'ה האלה יגיעו בקרוב, והיום הם רק שחטו ארבעה ילדים, הורידו להם את הראש. אז ז"א אלמנג'נים בדרך. עכשיו, לא חסר לנו גם בעיות מבפנים, אתם יודעים מה המצב כרגע של הממשלה, והמצב בעולם בכלל הוא לא כל כך משגשג, באירופה יש משברים כאלה ואחרים, צפון קוריאה מורדת, וכל רגע יכול להיות אתם יודעים גפרור, גפרור אחד שלאחריו חיזבאללה יורה אלף טילים ביום מינימום, ואין לנו מענה, כבר הודיעו במפורש, אין לנו מענה, תשכחו, זה אמרו הבכירים בצה"ל, כי אפילו כיפת ברזל לא יכולה להגיב לכמויות כאלו, היא לא יכולה להגיב, אין לה, יש תשע סוללות, יהיו עשר, 12, 13, זה לא יכול, לא יכול, יש מספרים, זה לא יכול. עכשיו הטילים שלהם של החיזבאללה הם מדוייקים, הם מונחים, הם עם חצי טון, לא כאלה כמו אלה שגנבו ברזל ויעשו מזה טיל, ויש להם נקודות ציון שהם כבר מבוייתים על הנקודות, עכשיו הם מתוחכמים מאד, והם רק מרימים ככה את הגגון הקטן, משלחים וסוגרים ולהתראות. ויש להם מנהרות בצפון שג'יפים יכולים לעבור בתוכם להעביר חיילים, והם מתכוונים לכבוש את הגליל, לא שאנחנו נכנס אליהם, הם מתכוונים להכנס אלינו מלמטה ומלמעלה, ולכן צה"ל עכשיו עושה תרגולים איך מפנים את הערים הצפוניות למרכז ולדרום, במקום לתרגל איך נכסים וכובשים שמה את הכל, אז כבר צה"ל מתארגן איך בורחים. אז זה יכול להיות בכל רגע קריטי, זה תלוי באיראנים. האיראנים הם מפעילים אותם, האיראנים לא רוצים שהחיזבאללה יתסבך איתנו על דבר שלא יגן על האינטרס של האיראנים, בשביל זה הם מממנים אותם ושולחים להם נשק ועושים הכל, כל זה מיועד רק שהם יצליחו לעשות את הגרעין. היום פעם ראשונה הרמטכ"ל שלהם, של האיראנים אמר, שכל הטילים הבליסטיים שהם אמרו שהם עושים זה סתם, הודה היום שכולם זה בשביל לחסל את ישראל, יש להם טילים של אלף מאה קילומטר שמגיעים לישראל. וכל המטרה זה השמדת ישראל, ז"א מחכים רק שתהיה הסיבה למסיבה והיכולת ואין להם שום בעיה, אתם יודעים שהם מתאבדים, שהידים, הבטיחו להם למעלה הבטחות, אז אין להם בעיות לעלות למעלה, אפילו עם טיל אין להם בעיה לעלות, אין להם בעיה. נו, עכשיו לך תלחם עם כאלה, ומסביבנו יש כחצי  מיליארד, ומה היה לנו עד עכשיו? שפניהו. כן, ראינו בצוציק קטן מה קרה, מה קרה בצוציק קטן? חמישים יום כל צה"ל לא יכול היה להחם נגד אלף חמאסניקים, מעצמה, חמישים יום הצלנו לפגוע בשלשת אלפים טילים, הם ירו 3000, אומרים שנשאר להם 4000, כמה זה לקח? חמישים יום, מי יודע לחשבן 180 אלף כמה זמן יקח לנו להפציץ ולחסל עד שזה יגמר הארסנל, דרך אגב אנחנו כמעט גמרנו את כל הטילים שהולים בין 300 ל-500 אלף כל טיל של כיפת ברזל, אתם מבינים מה הולך להיות? ואתם יודעים שהמיליארדים חסרים, חסרים, ועכשיו  מחלקים הרבה מיליארדים, כי ביבי צריך להצדיק, פתאום הוא צריך להצדיק את זה שהוא יהיה עוד פעם, הוא לא יהיה עוד פעם. ביבי לך הביתה. ביבי לא יהיה עוד פעם רבותי, מספיק לו, די, שיקר אותנו 12 שנה, אמר שיטפל באיראנים, אמר שיטפל בכלכלה, אמר שיטפל בעניים, אמר ש, מה לא אמר, הכל אמר ולא קיים. שישים וחמישה אחוז נשאלו היום - לא מאמינים לביבי שהוא יעביר את המע"מ אפס על מוצרי יסוד. מחרית, לחפני שבועיים הוא דחה את זה בעצמו כשהציעו את זה, אבל הוא הבין שהוא הולך להפסיד הכל אז הוא אמר שהוא יעשה את זה. ואני אמרתי, אני אמרתי את זה במצע שלי הראשון להוריד את המע"מ ממוצרי היסוד, רק עכשיו נזכרו. אבל זה עוד לא נעשה, נקווה שזה יעשה, אבל זכה מלאכתו נעשית ע"י אחרים.

מכל מקום המצב הוא קריטי, תבינו, אנחנו עודים על כרעי תרנגולת. ואתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה? אין מנהיגות בישראל. אין. זה אותה חפיסת קלפים שרק מערבבים כל פעם מחדש, ופעם זה מקבל את הקינג ופעם זה את המלכה ופעם זה את המלך וזה את הנסיך וזה ג'דתי וזהו הכל נשאר ופה ושם, הכל אותו דבר. אז מה יהיה עכשיו? עוד קדנציה, ויחליפו עוזרים ויחליפו אנשים ויכנס כחלון במקום האנשים, ויהיה ככה ויכנסו ארבעים ויצאו ארבעים וזהו, חרית. יש אנשים שבאמת חושבים שלא, הפעם זה מי יודע ודרימה, מה הפעם? יש שיר כזה, אך הפעם רק הפעם, הכל חרית, שום דבר מה יהיה, זהו. אז זה יהיה קריטי. תהיו מוכנים. כן, שאלה.

 

 

ש. כבוד הרב, ערב טוב.... ביקשתי ברכה בשביל אחותי גילה בת שרה אם אתה זוכר, שהא עברה ניתוח רגל וברכת אותה וכולנו אמרנו אמן, וברוך ה' היא עברה שיקום וברוך ה' היא הולכת, כמו שאמרת, וחזרה לעצמה בלי הליכון היא נכה מאה אחוז וגם מוגבלת.

 

הרב: ולמרות זאת היא הולכת

 

ש. ולמרות זאת היא חזרה להליכה

 

הרב: אין יותר טוב מזה, לקבל מאה אחוז נכות וללכת.

 

ש. תודה לאל, אין עוד מלבדו, ה' הכל יכול, צדיק גוזר

 

הרב: זה כל הקדוש, זה האמן שלהם זה לא צחוק

 

ש. אנחנו גם אנשים מאמינים בני מאמינים

 

הרב: ברוך ה', תודה על הבשורה.

כן, בבקשה.

 

 

ש. אני מבקשת מכבוד הרב בריאות, ברכה לבריאות למרים בת קדיה, מצבה קשה מאד.

 

הרב: מרים בת קדיה ה' יזכה אותה לרפואה שלמה מהרה.

 

ש. אמן. תודה רבה.

 

הרב: שאלה.

 

 

ש. כבוד הרב רציתי לבקש בריאות לבן אדם נפל קיבל התקף לב על גג ושעתיים היה על הגג והורידו אותו למטה עם מנוף, עם מכבה אש ומנוף, הוא היה בטיפול נמרץ, המצב שלו התייצב. השם שלו

 

הרב: רגע רגע, הוא דתי או חילוני?

 

ש. דתי, שומר תורה צדיק, ה' מכיר אותו יותר טוב

 

הרב: רגע, הוא עכשיו במצב שיש הכרה?

 

ש. לא, אין לו הכרה עכשיו

 

הרב: הבנתי, ומה הוא נשוי או לא נשוי?

 

ש. נשוי עם ילדים

 

הרב: אשתו הולכת בצניעות?

 

ש. אני לא מכיר

 

הרב: אז תגידו לה בבקשה אם היא תוכל לקבל עליה כיסוי ראש, ויש לו ילדים? איזה גיל? איזה גיל? יופי, להגיד להם שיתענו תענית ארבעים. ארבעים יום תענית. לא אוכלים מעמוד השחר עד צאת הכוכבים ארבעים יום, חוץ מראש חודש, שבת וחנוכה, וזכות של ארבעים יום זה להפך את הגזרה, אז בבקשה להגיד להם שיעשו א ת זה דחוף ושהאשה תשים כיסוי ראש. בסדר?

 

ש. וגם חצאית?

 

הרב: ברור, מה זה כיסוי ראש עם מכנסיים? אז להגיד לה, להגיד לה, להגיד לה. היא תכסה אתה גוף והגוף שלו יקום. גם אם היא יכולה ארבעים יום תענית, ז"א מהבוקר, מעמוד השחר כתוב בלוח, עד צאת הכוכבים לא אוכלים ולא שותים, בלילה - אפשר לאכול ולשתות מה שרוצים. חוץ משבת, ראש חודש שלא צמים וחנוכה.

 

 

ש. סליחה הרב, סליחה, אני רוצה ברכה לילדים שלי שיתחתנו ולנכדים

 

הרב: ה' יזכה אותך שכל הילדים והנכדים יתחתנו מהרה.

 

ש. אמן, ורפואה שלמה לזרע בן בנית

 

הרב: זרע בן בנית רפואה שלמה.

 

ש. אמן.

 

 

ש. קודם כל כבוד הרב, שלום עליך

 

הרב: ועל בניך

 

ש. אמן. דע לך, אני אוהב אותך אהבת נפש

 

הרב: אהה

 

ש. כן. דבר שני, זה שלא נכנסת אז לבחירות אני חושב שהעם לא היה זכאי לזה, כי לקבל אחד כמוך בממשלה שינהל את המדינה צריך זכות בשביל זה, אי אפשר לקבל צדיק כמוך שינהל את המדינה כמוך על פי התורה ואין לנו ז כויות מספיק, אז הכל תלוי בנו בשביל שנזכה שאחד כמוך בעזרת ה' יתברך ינהיג את המדינה בקרוב.

 

הרב: תגיד לי, כמה קולות אתה הבאת ברחובות?

 

ש. לפחות מאה אנשים הבאתי אני

 

הרב: כן? ועם זה אתה רוצה שיהי האפשרות להנהיג את המדינה, עם מאה?

 

ש. לא, תשמע כבוד הרב, עכשיו כבוד הרב, אתה הולך לבחירות הבאות בעזרת ה'?

 

הרב: לא, מספיק אני עכשיו נח. כן. שאלה הבאה.

 

 

ש. הרב, אם אפשר לברך, עכשיו הודיעו לי תינוק שנולד, הראל בן רננה לרפואה שלמה.

 

הרב: רפואה שלמה מהרה.

 

ש. עכשיו, הרב רציתי גם ברכה, בעלי פיטרו אותו  מהעבודה אחרי שלשים ותשע שנה

 

הרב: יופי, עכשיו הוא יכול ללכת ללמוד

 

ש. בעזרת ה'. ובעל הבית שלו לא רוצה לתת לו פיצויים

 

הרב: אין דבר כזה, בית משפט לעניני עבודה יביא לו גם הלנת שכר.

 

ש. אז אם אפשר, כי אנחנו ממש צריכים את הפיצויים, ורוצים לחסוך את כל המשפטים האלה, אם אפשר שהרב יברך שיתן לו את הפיצויים מוקדם בלי משפטים

 

הרב: בלי משפטים את רוצה? משפטים בל ידעום, בעלך תגידי לו חודש הוא לא עושה כלום, הולך לבית מדרש, לומד כל יום שש שעות. אם הוא עושה ככה בעזרת ה' יועיל מה שאני אגיד. עסקה, מה את אומרת?

 

ש. לא יודעת, צריך לשאול אותו, הוא פשוט

 

הרב: טוב, תשאלי אותו, יש טלפון

 

ש. אז הרב יכול לברך, אני אשאל אותו

 

הרב: אם הוא יגיד כן אני אברך אותו בשמחה, למה לא?

 

ש. הוא קובע עיתים לתורה וביום הוא

 

הרב: לא מעניין אותי מה הוא עושה, מעניין אותי מה הוא יעשה, ילמד שש   שעות חודש ימים.

 

ש. הוא פה

 

הרב: אין שום בעיה, אם הוא פה הוא יענה לי

 

ש. ואז במה הוא יזכה?

 

הרב: הוא לא זוכה, הוא יקבל את הפיצויים

 

ש. תוך כמה זמן?

 

הרב: תוך כמה זמן? הכי מהר שהחוק מתיר. צלצלי אליו, צלצלי אליו.

טוב, עוד שאלה בינתיים עד שהיא תחליט. כן, כן. ארבעים יום. כן בבקשה.

 

 

ש. כבוד הרב, אחותי נכנסה לבית חולים ועשתה צנתור, ובצנתור החמצן לא הגיע לעורק של הלב, לא הצליח אז היא קיבלה אירוע מוחי, אבקש איזה ברכה.

 

הרב: מה שמה?

 

ש. מרים בת אסתר

 

הרב: ה' יהפוך מזלה לטובה מאוצר מתנות חינם מהרה.

 

ש. אמן. תודה רבה. תודה רבה הרב.

 

הרב: שאלה, שאלה, אני מחפש שאלות, ברכות בסוף.

 

 

ש. כבוד הרב, מה שלומך?

 

הרב: ברוך ה'.

 

ש. יצא היום דף, ראיתי אבא שלי הביא לי, שרשום בגמרא על החמישה שהלכו

 

הרב: לא נכון, לא נכון

 

ש. מה לא נכון?

 

הרב: לא נכון, ראיתי, שלחו לי גם.

 

ש. ראית?

 

הרב: בטח

 

ש. אה

 

הרב: אה, חמישה צדיקים, נכון כתוב?

 

ש. ארבעה ואלגבילי

 

הרב: אבל אלגבילי לא יכול להיות מהצדיקים

 

ש. כתוב שם

 

הרב: אבל לא נכון אמרתי.

 

ש. אז מה נכון?

 

הרב: מה שלא כתוב.

כן, שאלה נוספת.

 

ש. אז מה כבודו אומר על מה שקרה שם באמת?

 

הרב: כבר דיברנו אתמול, תסתכל בהרצאה אתמול הארכתי בזה.

 

ש. מחילה.

 

הרב: לא אתמול, סליחה, שלשום, שלשום בנהריה נתתי הרצאה והרחבתי בנושא. כן, שאלה.

בסוף בסוף, הנה שם בסוף על הקיר, תרים את היד.

 

 

ש. יש ברכה תברך

 

הרב: אבל כבר בירכנו

 

ש. על ילד על ילד תברך

 

הרב: מה השם שלו?

 

ש. רפאל בן יוסף

 

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה בריאות והצלחה.

 

ש. אמן תודה.

 

הרב: כן, קדימה, שאלה.

 

 

ש. אפשר בבקשה לברך את לרפואה שלמה את יואב בן פוקא והאחים שלו והאחיות שלו לרפואה שלמה

 

הרC: הם שומרי תורה ומצוות?

 

ש. יואב כן.

 

הרב: יואב, מה קרה לו יואב?

 

ש. הוא זה, ניוון שרירים

 

הרב: ווי, כמה זמן?

 

ש. כבר הרבה שנים הוא מתפלל איתנו והכל, אם אפשר לברך אותו לרפואה שלמה

 

הרב: הוא על כסא גלגלים?

 

ש. כן, על כסא גלגלים ממונע, אז אם אפשר לברך אותו לרפואה שלמה אותו ואת אחים שלו ואחיות שלו, גם הן נכות

 

הרב: שמעתי, תגיד להן ככה שהם ישמעו כל יום ארבע שעות הרצאות שלי מוקלטות, יש את זה בטלפון בחינם, יש את זה באתר בחינם, יש את זה בדיסקים, יש את זה ביוטיוב, ארבע שעות כל יום, שזכות התורה תציל אותם.

 

ש. אה, וגם לאלה שצריכים גם עוד רפואה גם הם ארבע שעות ישמעו את הדברים תורה שלך?

 

הרב: כן

 

ש. בסדר

 

הרב: מה השמות תגיד?

 

ש. יואב ושולמית והאחים שלו והאחיות שלו בנות קוקה

 

הר: ה' יזכה אותם לרפואה שלמה בזכות לימוד התורה שאמרתי .

 

ש. וסעדיה בן יחיה וסעדיה בן מנשה

 

הרב: יזכו גם כן

 

ש. וכל חולי עם ישראל

 

הרב: בכלל חולי עמו ישראל.

כן, שאלה נוספת.

 

 

ש. כבוד הרב אמנון היקר, שלום וברכה, אני בצלאל בן דוד,

 

הרב: כן, מאגן ההרצאה

 

ש. כן, אני רוצה קודם כל ברכה לכל תושבי קרית עקרון

 

הרב: שיחזרו כולם בתשובה.

 

ש. יפה מאד. אמן. ורציתי לשאול מה דעת הרב לגבי הבחירות הקרובות?

 

הרב: תראה, אמרתי חפיסת קלפים, היא רק תעבור מיד ליד, אתה מבין, שום דבר לא ישתנה במדינה הזאת, כבר אמרתי בבחירות הקודמות, זה מדינה של קומבינה, זה דואגים רק לאלה שנמצאים שמה, לא דואגים לעם, אין דאגות לעם, גם אם דואגים זה בשביל לקבל בחזרה פידבק, זה הכל. אין פה מישהו שבאמת אכפת לו מהעם הזה. אין.

 

ש. אז מה הפתרון?

 

הרב: מה הפתרון? לייחל למלך המשיח, לדאוג שהוא יבוא על ידי מה שאמרתי בדרשה, כל אחד מכם יש לו כוחות אדירים נעלים ורק עם הפה שלכם אתם יכולים לעשות דברים גדולים ונוראים, אבל לא משתמשים, לא ביכולות, לא בדיבור, לא בכלים שנתנו לכם, כל אחד דואג רק לעצמו ולשבת תחת גפנו ותאנתו, בודדים, בודדים יוצאים לעם, פועלים, עושים, הנה אתה אחד מהם שמארגן דרשות מידי פעם, אני מאמין שגם לא רק איתי ועוד אחרים, זה סוג פעולה שהיא מקרבת את המשיח, כי כל דברי  תורה שנשמעים כל דבר זה זכויות לעם ישראל, עוד זכויות, עוד זכויות, עוד זכויות, וחייבים להטות את הכף ולהראות לה' שאנחנו עוזבים את הטמבלויזיה ועוזבים את ההבלים ובאים לשמוע דברי תורה. אנשים שמוותרים על כל זה ובאים זה דבר פשוט? זה לא דבר פשוט, בדור הזה שכל האמצעים והאפשרויות נמצאים אצל כל אחד תחת ידו, זה מדהים שאנשים באים לשמוע דבר ה'. מדהים.

 

ש. כבוד הרב, בקשה אישית, אני היום הנציג של הציבור הדתי בקרית עקרון, ויש לנו כל מיני מניעות כאן בשלטון המקומי שלנו כאן, אני רוצה שתברך, אותי ואת כל אלה שעושים

 

הרב: ה' יפיל כל המפריעים לך תחת רגלך.

 

ש. אמן. תודה.

 

הרב: כן, שאלה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. יש לי חבר שאבא שלו לא מרגיש טוב ואני רוצה ברכה.

 

הרב: בשמחה, מה השם?

 

ש. יוסף בן שמחה.

 

הרב: והוא דתי?

 

ש. כיפה סרוגה

 

הרב: כיפה סרוגה, יוסף בן שמחה, ה' יזכה אותו לחזור בתשובה ורפואה שלמה.

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, שאלה נוספת. יש תשובה כבר מהבעל או עוד לא? לא, צריך שהבעל ילמד שש שעות, הוא כבר עבד שלשים שנה, שלשים שנה הוא חייב לנוח חודש. חודש חייב ללמוד שש שעות. כל יום.

 

 

ש. כבוד הרב, שלום וברכה

 

הרב: אהלן

 

ש. רציתי לשאול, אז לבחור או לא לבחור?

 

הרב: חכה, יש עוד שלשה חדשים ואנחנו נראה מה יתפתח, אתה יודע, יכול להיות כך יכול להיות אחרת, אי אפשר לדעת, יכול להיות שתכנס מלחמונת באמצע, יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות שזה יתעכב, אי אפשר לדעת.

 

ש. יכול להיות שכבוד הרב ירוץ עוד פעם?

 

הרב: אני לא רוצה לרוץ יותר, אני כבר עייף.

 

ש. חבל על הכנס שארגנתי לרב.

 

הרב: לפחות אכלנו ביסקויטים משהו עשינו ברכות

 

ש. בטח, שתיה, הכל, עכשיו רציתי לשאול על הר הבית, מה הדין? מותר להכנס, אסור?

 

הרב: לא עולים להר הבית, יש איסור כרת, לא יודעים בדיוק את המקומות, אין להתגרות באומות העולם, זה שלנו אבל לא לעכשיו. כמו שגם דמשק שלנו אבל לא לעכשיו, כמו שעד הפרת זה שלנו אבל לא לעכשיו, עוד מעט יבוא מלך המשיח, יסדר הכל למה אנחנו צריכים לרוץ קדימה?

 

ש. אמן. תודה רבה.

 

הרב: כן, עוד שאלה. שאלה, שאלה, לא ברכות, קודם שאלה, \

 

 

ש. שלום כבוד הרב, מותר להפחיד אנשים?

 

הרב: מצוה במקרים מסוימים.

 

ש. כאילו על לחזור בתושבה

 

הרב: אני אומר שמצוה במקרים מסוימים

 

ש. וזה נכלל

 

הרב: אם אתה רואה לדוגמא שהבן שלך חלילה עומד לעבור את הכביש, מה אתה עושה לו, פסס פסססס פסססס או שאתה צועק תזהר! מותר להפחיד ילדים קטנים? תלוי במקרה.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא.

כן, שאלה נוספת. אם תתקדם זה לא יעזור, אני אתן לך אבל סבלנות.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. רציתי לדעת דעתך לגבי המתת חסד. לפני חודש אני שמעתי שפעם ראשונה בארץ קרה שהמיתו איזה חולה

 

הרב: נכון, זה התפרסם היום שויינשטיין נתן הוראת ביטול, מה שנקרא, שאפשר להמית בן אדם שהיה בניוון שרירים וכו' וכו' וכו', ההלכה לא מתירה להמית בחסד, מניעת חיים באופן שלא נותנים לאדם תרופות או משהו כזה יש מציאות כזאת, אבל בזה צריכים לדון פוסקים לגופו של דבר, צריך להעמיד בית דין שישמע את כל הדברים והראיות ויחליט אם על פי ההלכה אין ענין יותר לסעד את האדם או לא, לבטל, למנוע, לנתק או דברים בפועל בצורה אקטיבית - אסור, אבל אם לא לתת לו תרופה או דברים כאלה זה דיון שצריך להיות נידון כלפי כל אדם בבית דין תורני, לא בבית משפט. על פי ההלכה אנחנו מדברים, כן? זהו.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: כן, עוד שאלה. אם אין שאלה בינתיים אני רוצה להגיד לכם רגע, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד שאנחנו עושים כרגע ואני רוצה שאתם תזכו להשתתף בדבר הזה. אנחנו כרגע רכשנו, עוד לא הגיע, זה יגיע בינואר, רכב חדש לצוות, אתם רואים הצוות מגיע לפה עם טון ציוד, באים כשבעה חברים שנוסעים מקצה הארץ לקצה הארץ, שמונה שנים  נסעו ברכב, שבק חיים, זהו, גמר את הסיפור חייבים רכב חדש. החדש עולה מאתיים אלף ואנחנו נותנים לכל אחד להיות שותף איתנו באלף הרצאות. כל שנה אני נותן בערך, מאה לפחות, מאה זה המינימום, מאה הרצאות עשר שנים זה אלף הרצאות, כל הרצאה שקל השתתפות, ואתם זוכים להשתתף בכל ההרצאה, ז"א כל ההרצאה הזאת שהיתה עכשיו בשקל אתה יכול להיות שותף, כי בלי שיגיעו הצוות והציוד והכל - לא תהיה הרצאה. אז כל מי שנותן אלף שקלים בעשרה תשלומים הוא שותף בעשר שנים הקרובות באלף הרצאות, כמובן שה' יגזור על כולנו בחיים, וזה הזכות שלו. אז מי שרוצה לזכות במניה הזאת, מניה ברכב, אין עוד הרבה, עברנו כבר את המאה אלף, אנחנו צריכים להגיע למאתיים, בעזהי"ת יהיה לו חלק בכל ההרצאות שאנחנו עושים.

יש עוד דבר אחד שאני רוצה להציע לכם, בשנה שעברה אנחנו מכרנו זכות מניה של כסא בבית המדרש הנפלא שזכינו להקים בבני ברק, מי שראה אותו או לא ראה אותו כדאי שיראה, אבל הזכות הזאת של אלפיים שקלים לכסא לשנה, אני רוצה להגיד לכם שצלצלתי לכמה אנשים ואמרתי שלום, אתם יודעים מה זכיתם בשנה שעברה? אמרו לי לא, אמרתי זכיתם להשתתף בשמונה מאות הרצאות שלי מבית המדרש, כל בוקר אני נותן אחרי הנץ דרשה, שמשודרת ככה בדיוק ישיר לכל העולם ומתועדת אח"כ ביוטיוב, באתר, בקול שופר - יש את הטלפון החינמי ובדיסקים יוצא, וגם בערב בין מנחה לערבית אני נותן דרשה, כפול 365 יום 730 בערך,  נכון, ועוד ראשי חדשים וחגים 800 דרשות, להיות שותף בכזה דבר זה אומר שאתה שותף בשתיים וחצי שקלים לכל דרשה שיוצאת לאויר העולם לנצח, עד אחרית הימים, אתה שותף בכל התוצאות של הדרשה. מי שלומד שמה, מי שיושב ולומד שמה, אתה שותף, התפילות שעוברות שמה, החגים כל יום וכו' וכו', אתה שותף זכות של שנה בבית המדרש, אז מי שרוצה את זה או רוצה את זה יכול לזכות הערב, ירים את היד יקבל טופס ימלא וניתן לו גם ברכה גדולה.

כן, עכשיו אנחנו חוזרים לבעלך פעם אחרונה כי אני לא נותן לו יותר צ'אנס. כן, מה את אומרת, הוא מסכים או לא מסכים?

 

 

ש. אולי הרב

 

הרב: אין אולי, רק מה שאמרתי, רק מה שאמרתי בלבד, ופעם אחרונה, אם לא - אז מה שיהיה הקב"ה יגזור יגזור.

 

ש. אז אולי הוא נמצא כאן אולי תדבר איתו

 

הרב: אולי הוא נמצא, את לא יודעת, אולי הוא נמצא

 

ש. הוא פה, הוא פה.

 

הרב: טוב, אולי אתה פה? נו, אולי החלטת כבר? אם לא אולי תחליט?

 

ש. אפשר אחה"צ גם ללמוד או רק בבוקר?

 

הרב: מה אכפת לי מתי, שש שעות כל יום

 

ש. אי אפשר ארבע שעות ביום?

 

הרב: אפשר ועוד שתיים זה שש. את רוצה חלק מהפיצויים או הכל? אולי חצי פיצויים

 

ש. אפילו פיצויים מוגדלים אני רוצה

 

הרב: אה, פיצויים מוגדלים זה רק דרך בית המשפט. כן, איפה הבעל? בסדר, הוא לא בוער לו הפיצויים גברת בינתיים.

כן, עוד שאלה. מי? טוב, תן לבחור שורה שלישית.

 

 

ש. הרב בבקשה יואב בן קוקה

 

הרב: מה יואב, אמרת השלמת השאלה

 

ש. כמה זמן הם צריכים לשמוע את ההרצאות בארבע שעות

 

הרב: אה זה, השאלה?

 

ש. כן

 

הרב: ארבע שעות בארבע שעות, מה זה כמה זמן בארבע שעות?

 

ש. לשנה, שנתיים

 

הרב: לא, אתה רוצה שהם יהיו בריאים, לא?

 

ש. כן כן

 

הרב: עד שיהיו בריאים

 

ש. בסדר, תודה. וכל החולים והחולות שמתפלל עליהם אותו דבר, נכון?

 

הרב: כן.

 

ש. תודה רבה הרב, תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא. לקחת לך פרויקט רציני אני רואה, אתה מתפלל על הרבה.

כן, עוד שאלה רבותי. למי שלא יודע אני אודיע עוד הודעה, יצאנו עם הביטוח הרפואי שהבטחנו בזמן הבחירות הקודמות, יש לנו ביטוח רפואי לקטסטרופות: השתלות, ניתוחים בחו"ל וכל סל התרופות מה שלא מקבלים, אז מי שרוצה להתעניין בזה יצלצל לשופר ויקבל את המידע. הלאה, יש עוד מישהו? תן לה שמה, למה לא היא שואלת, למה לא, תן לה למה לא.

 

 

ש. הרב, בגן יבנה בהרצאה שהיית שם לפני איזה שלש שנים אז לקחנו על עצמנו לגמור את הספר תנ"ך

 

הרב: סיימת אני מבין

 

ש. לא, אני הגעתי עד ספר תהילים, וקשה לי אני עובדת משק בית

 

הרב: מה קשה, רבע שעה ביממה?

 

ש. לא, לא אני עובדת מאד קשה משק בית

 

הרב: לא הבנתי, רגע, רבע שעה ביממה?

 

ש. בסדר, אני ממשיכה, אני לא מפסיקה

 

הרב: אבל כמה את לומדת כל יום?

 

ש. הרבה זמן לא יצא לי

 

הרב: נו, את רואה, את מזלזלת ככה בתנ"ך?

 

ש. חס וחלילה

 

הרב: מה, את מזלזלת, אני אומר לך שלש שנים לא לגמור? גמרו את זה תוך ארבעה חדשים

 

ש. אני יודעת, קשה לי, אני עובדת מאד קשה במשק בית

 

הרב: עוד פעם את עובדת? במה את עובדת לעולם הבא?

 

ש. אני עובדת, אני עובדת,

 

הרב: לעולם הבא

 

ש. אני קוראה, זהו קשה לי תהילים בזמן האחרון לקרוא, הייתי קוראה שני ספרים, שלשה ספרים ביום

 

הרב: עוד פעם?

 

ש. אבל מה אני יעשה

 

הרב: תשמעי, אם את יודעת לקרוא שני ספרים ושלשה ספרים ביום את ממש עושה הרבה יותר ממה שבקשתי, אני ביקשתי רק רבע שעה

 

ש. בסדר, בסדר, אז אני אומרת, בשביל זה אני באה לרב להגיד לו שקשה שלי

 

הרב: עוד פעם קשה לי? אם את עושה שניים שלשה ספרים ביום אני לא יכול לעשות את זה

 

ש. הייתי עושה

 

הרב: אה, אז נו רבע שעה, מה זה רבע שעה? את שותה קפה?

 

ש. כן

 

הרב: עוגה לפעמים את אוכלת?

 

ש. כן אבל אני באה אני ישנה, אני לא מכירה אף אחד

 

הרב: בדיוק שאת שותה קפה את הולכת לישון?

 

ש. קשה לי הרב,

 

הרב: לא הבנת,י מאז שאת קמה את הולכת לישון?

 

ש. אני באה ממשק בית אני לא מכירה אף אחד, הולכת לישון

 

הרב: באיזה שעה את הולכת?

 

ש. אם באתי בארבע אני

 

הרב: באיזה שעה את הולכת לעבוד?

 

ש. בערך ברבע לשמונה

 

הרב: רבע לשמונה ואת בטח קמה בחמש שש, לא?

 

ש. לא לא

 

הרב: מתי? לא הבנתי, את תימניה או לא?

 

ש. כן.

 

הרב: ותקם בעוד לילה, מה זה התימניות התקלקלו? את צריכה לקום מוקדם רבע שעה קודם

 

ש. אני הולכת לישון מאוחר, ברבע לשלש, שלש, אתמול הלכתי ברבע לארבע

 

הרב: מה את עושה עד שעות כאלה?

 

ש. קוראה, אין לי זמן אז

 

הרב: קוראה? אז תקראי תנ"ך.

 

ש. לא, יש לי דברים אחרים לקרוא

 

הרב: אה, אז את בחרת לעצמך מסלול אני רואה

 

ש. אתה אמרת להתפלל על ימות המשיח, אז רוב התפילות שלי זה על זה

 

הרב: מאה אחוז,

 

ש. על כולם

 

הרב: מאה אחוז, אבל את צריכה גם לגמור את מה שהתחלת

 

ש. נכון, אבל קשה לי

 

הרב: זה יצר הרע עובד עלייך, שלש שנים לא לגמור את התנ"ך זה ממש בושה. תשלימי את זה  צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, אם הגעת כבר לתהילים את כבר בסוף. בסדר?

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: עד ההרצאה הבאה את כבר אומרת לי סיימתי

 

ש. בעזרת ה' שיבוא כבר המשיח.

 

הרב: אני גם מחכה לו.

 

ש. תברך לי את הילדה שתחזור בתשובה

הרב: בעזרת ה' שילדייך ישובו בתשובה שלמה מהרה.

 

ש. ושיתחתנו בעזרת ה'

 

הרב: יש לך כסף לחתן אותם?

 

ש. לא

 

הרב: אז איך יתחתנו?

 

ש. ה' עוזר, ה' יעזור

 

הרב: טוב, ה' יעזור שיתחתנו מהר.

כן, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, אולי תן לנג'ר בסוף, תן לו שמה עם הכובע. יאלה נג'ר, קום קום. תן לו לדבר, הבחור עד שנותנים לו מיקרופון.

 

 

ש. ערב טוב מורי אמנון

 

הרב: ערב טוב, מה נשמע?

 

ש. לאורך כל השנים שאני מכיר אותך

 

הרב: אל תבכה רק נשמה

 

ש. אני לא בוכה, פשוט מתרגש קצת. אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שאולי אף פעם לא שאלו אות, איך זה שבכל ההרצאות שלך כל שאלה ששואלים אותך אתה עונה להם בול, לא מפספס?

 

הרב: זה השאלה?

 

ש. זה הכל.

 

הרב: אתה יודע מה, בשביל שזה לא יהיה נכון מה שאתה אומר אין לי תשובה.

כן, אז אני מברך אתכם שתזכו בעזרת ה' שיהיה לכם חלק בבית מדרשנו, ושיהיה לכם חלק במכונית שבעזרת ה' תסע בכל הארץ ותעשה את מה שאתם צריכים לעשות, ובעזרת ה' שנזכה שמלך המשיח יתגלה במהרה אמן ואמן.

רגע רגע, יש הפתעה, רגע, יש הפתעה, לא לנתק, לא לנתק, נתקת? תזהר. איפה הוא בטלפון? הוא פה? הוא בחוץ. הוא מסכים שש שעות?

 

ש. כן

 

הרב: מה כן? שש שעות כל יום שלשים יום. מה השם שלו?

אוה, אמנון בן רחל יזכה לקבל את הפיצויים מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: ערב טוב.

/>

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט