t1
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בת ים 21-7-14

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

"ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת עוג מלך הבשן, הארץ לעריה בגבולות ערי הארץ סביב". כתוב פה בפסוק שמשה רבינו נותן נחלה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת עוג מלך הבשן. אבל בני מנשה לא שאלו להם בארץ סיחון ועוג, רק בני ראובן וגד שאלו, מי שביקשו להשאר בעבר הירדן המזרחית זה היו בני גד ובני ראובן אבל בני מנשה לא ביקשו. למה הם נותרו מעבר הירדן מזרחה? אלא על ידי שאביהם גרם לשבטים שקרעו בגדיהם במעשה הגביע נתנו לו נחלתו בשני עברי הירדן, הוא גרם לשבטים לקרוע את שמלותם את בגדיהם, קרעו את  נחלתו שהם לא ישבו השבט בשלמותו במקום אחד אלא יפריד ביניהם הירדן. והפירוש הזה הוא מפתיע, מביא אותו החזקוני, שכן במה אשם מנשה והלא הוא קיים את מצות כיבוד אביו יוסף הצדיק ששלח אותו לראות היכן נמצא הגביע, ולא רק זה, אביו גם היה רבו, אז הוא קיים מצות אביו ורבו, בתמימות למלא מצוה של אביו ורבו, והוא לא יזם זאת מעצמו אלא היה רק שליח בדבר, בכל זאת כיון שגרם צער לשבטי יה והביא לקריעת שמלותם נענש שגם נחלתו נקרעה מידה כנגד מידה.

טוב, אני רוצה לעצור פה רגע, ואני רוצה לעבור אתכם על כמה דברים דומים שנבין את התמונה.

עד כמה קריעת בגדים משפיעה. הרב יצחק הלוי, אומר פרשת זו חותמת בפרשת הגביע שנעלם זו פרשת מקץ, וזה נעלם גביע במפתיע מעל שולחנו של יוסף, כשהאחים היו במצרים. בשעה שהם היו בארמון אחר שהם יצאו את העיר פתאום "מגלים" במרכאות שנעלם גביע. מתפתח מרדף כביכול, האחים מושבים אחר כבוד אל כס הנאשמים,  מתנהל חיפוש, ויחפש בגדול החל ובקטן כילה ויימצא הגביע באמתחת בנימין ובשעה שהם ראו זאת "ויקרעו שמלותם", כאן מתחילה שרשרת של תחנונים ותחינות, האחים מבקשים על נפשם ועל נפש אחיהם בנימין שאצלו נמצא הגביע, וכל הקריעה שנזכרת בדברי ימי עמנו השאירה מאחור שובל של תלאות, ועם ישראל והנוגעים בדבר שילמו על כך טבין ותקילין,  מחיר יקר רח"ל.

קריעת המעיל של שמואל לאחר חטא שאול במלחמת עמלק, סמלה את קריעת הממלכה מעל שאול. קריעה של מעילו של שאול ע"י דוד במערה, עלתה לו לדוד בצמרמורות באחרית ימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו.

אחיה השילוני סימל את קריעת ממלכת ישראל לשתי מלכויות, יהודה וישראל בקריעת שמלתו החדשה. קריעת הכותונת של יוסף נרשמה באותיות של אש מעל דפי ההיסטוריה, והקב"ה גבה את מחיר הכותונת מעשרת הרוגי מלכות, כמו שמובא בקינה מפורסמת לתשעה באב.

מפה אנחנו צריכים ללמוד שכל דבר נלקח בחשבון, גם כאן על הקריעה של השבטים "ויקרעו שמלותם", נגבה על זה ערך מוסף. וזאת חלף העובדה שאותה קריעה שעליה נתן עם ישראל במהלך ההיסטוריה את הדין, היא עצמה שימשה פרעון לקריעה קדומה יותר, מה שקרעו השבטים את בגדיהם זה בגלל קריעה קודמת שהם גרמו. אומר המדרש על הפסוק "ויקרע יעקב שמלותיו", רבי פנחס בשם רבי יהושעיא אמר, שבטים גרמו לאביהם לקרוע, והיכן נפרע להם? במצרים, שנאמר "ויקרעו שמלותם". יוסף גרם לשבטים לקרוע, עמד בן בנו ונפרע לו שנאמר "ויקרע יהושע שמלותיו". בנימין גרם לשבטים לקרוע, והיכן נפרע לו - בשושן הבירה, שנאמר "ויקרע מרדכי את בגדיו". מנשה גרם לשבטים לקרוע, לפיכך נתקרעה נחלתו חציה בארץ הירדן וחציה בארץ כנען. והדבר הזה הוא מפחיד מאד, דבר זה מפחיד מאד.

טוב, יש לזה המשך ולא נעמוד בזה כרגע לבאר את כל הקטעים אבל זה הכלל וזה הפרט.

עכשיו מפה אנחנו רואים מה, רואים כמה תקיפה יד ה' על האדם, שאם הוא גרם למישהו ואפילו אם הגרמא היה בתוקף מצוה רבה וגדולה כמו כיבוד אביו וכיבוד רבו, ואפילו אם הכוונה לא היתה על מנת לצער, הרי מודדים לו כמידתו וכמעשהו, ומכל שכן שאם האדם מצער את חברו וזולתו אפילו ע"י עשיית מצוה, מה אנחנו אומרים, תראו כמה יד ה' תקיפה על אדם אם גרם למישהו אפילו בגרמא תוך כדי עשיית מצוה גדולה ורבה, הוא מקיים מצות כיבוד אב וכיבוד רב, והולך לעשות תביא לי את הגביע בחזרה, והוא עושה את זה בלי כוונה לצער, מודדים לו כמידתו וכמעשהו, אתה גרמת שיקרעו את בגדיהם מרוב צער, תקרע נחלתך וכל השבט שלך יסבול קריעה, וחלק יהיו בחו"ל, כמו שאומרים, וחלק בארץ.

ומכל שכן, אם אדם מצער את חברו וזולתו, אחד שמצער, לא עושה מצוה ולא מתכוון לא לצער, אלא הוא מתכוון לצער, ווי ווי ווי, ואפילו אם הוא עושה מצוה באותה שעה, לדוגמא אחד רוצה להכנס לשיעור או להרצאה ואין מספיק מקום והוא דוחף, אז הוא הולך לעשות מצוה אבל הוא  מצער את חברו, הוא דחף אותו, אז העונש שלו יותר חמור ממנשה שלמדנו שנקרעה נחלתו, וכל שכן אם הוא מצער אדם בלי שום מצוה, סתם מצער בן אדם, ובודאי אם אינו הגורם בלבד אלא הוא הראש והראשון שמביא לצער, כל מה שאמרנו קודם זה בגרמא, לא מישהו שהלך לעשות צער, אלא נגרם על ידו, כמה יגיע ענשו של מי שהוא ראש וראשון ומביא לצער, הרי זה לא יישכח מהקב"ה שום אנחה של מישהו מיצוריו ולמעלה מזה, אם אדם גורם צער לעבד ה', ליראי ה' ולחושבי שמו מה יהיה ענשו? אז זה כשגרם צער לסתם יהודי, אבל אם הוא מצער לעבד ה', לירא ה', לתלמיד חכם, כמה יהיה העונש המגיע לו למי שמצער, לא מזיק עדיין, מצער. אתם מתארים לכם עכשיו את הסולם שעברנו?

על האדם תמיד לחשוש ולבדוק אם הוא אינו נהנה מצער חברו. רוב האנשים לצערנו הרב מאד נהנים מצער של חבר, מה פירוש נהנים מצער? נגיד אם הם רואים  מישהו שהחליק אוטומט נפלט להם ככה איזה צחוק, מה קרה? במקום שתגיד יו, אוי וי ותרוץ, מעטים יהיו עם אוי וי, והרוב יהיו על הכיפאק ויעבירו את הסרטון,  יעבירו גם את הסרטון לאחרים.

ז"א, אדם צריך לחשוש ולבדוק תמיד אם הוא אינו נהנה מצער חברו, כי עלול הוא לקיים מצוה ולהביא על עצמו שכר ועונש כאחד. ז"א הוא יכול לעשות מצוה וליהנות בצער חברו ואז הוא מביא על עצמו שכר על המצוה ועונש על הצער. כי באותה מצוה יש גם עבירה, ואם מעשה המצוה קשור בצער שנגרם לחברו, הרי יש לחשוש שמא נהנה מן הצער הזה ואז ודאי שהוא יענש מן השמים. ז"א צריך לחפש תמיד שלא לצער את השני. לדוגמא שניים רוצים לקנות עליה לספר תורה, אבל בתוך התחרות שכל אחד רוצה לקנות ולזכות במצוה יש גם ככה אתם יודעים באמצע את החשבון אני לא אתן לו, אני אראה לו שהוא לא יכול לקנות מתי שהוא רוצה ושלא יחשוב כך וכך ומרימים את המחיר כך וכך. וגם אומר בליבו, אתה יודע מה, גם אם אני לא יכול לקנות בסוף והוא ירים יותר, אני אתקע אותו במחיר גבוה, כל אלה מחשבות שעוברות אצל בני אדם. אז מה יש פה כוונה, באמת הוא רוצה לקנות עליה לספר תורה, אבל הוא גם רוצה לצער על הדרך את החבר שלו אם אפשר. אז זה מצוה עם עבירה. אז אם הוא מתכוון לכך ודאי שהוא יענש גם. לכן מי שפורש מקבל שכר כמי שזכה וקנה את העליה. מקבלים שכר על הפרישה כמו על הדרישה.

מספרים שבזמן הרמב"ן היה יהודי אחד מלשין, דין של אדם כזה על פי התורה שמורידים אותו ולא מעלים, מי שמלשין לשלטונות זה דינו. אז מה זה מורידים ולא מעלים? אם הוא עובר ליד נהר או ליד בור נותנים לו דחיפה קלה ולהתראות, ולא מעלים זה אם הוא נמצא בבור והוא רוצה שיעזרו לו לעלות, לא מעלים אותו, ואם יש לו סולם בפנים לוקחים לו אותו. זה הדין של מלשין. ציוה הרמב"ן לשים עין עליו - על המלשין שהיה מפורסם אז בזמנם שהיו נתפסים יהודים למלכות בגללו, היה הולך להלשין על יהודים למלכות, ציוה הרמב"ן לשים עליו עין בעת שהוא יורד לנהר לרחוץ ואז לאבד אותו כמו שעושים למלשין. השליח של הרמב"ן עשה כמעשה הזה, אך מיד לאחר מכן מת בעצמו, כאשר שאלו בפליאה להרמב"ן, על מה ולמה מת האיש ההוא? הרי הוא עשה שליחותו כפי שציווהו והרי זה דין תורה? השיב להם הרמב"ן, כי אולי בשעת המעשה הוא נהנה כשהמית את המלשין ומכיון שהתערב בזה שמץ של הנאה נקמה ואכזריות ולא מצוה מן התורה הרי זה כבר לא מצוה והוא נידון בשמים כרוצח. וכתוב בתורה על דאטפת אטפוך - מי שרוצח ירצח. ז"א אם עושים מעשה כזה על פי דין תורה צריך להיות נקי לגמרי לגמרי מצד של הנאה מצערו של חברו אלא מקיים את הדין, כמו שהיו דינים של ארבעת מיתות בית דין, אז לא עושים את זה בשביל הנאה או נקמה, אלא מצות התורה "וביערת הרע מקרבך".

כתוב במקלל שהוציאוהו מחוץ למחנה וסקלו אותו באבנים אחרי שחרף וגידף שם שמים, כתוב "וירגמו אותו אבן כאשר ציוה ה' את משה", מה זה שכתוב כאשר ציוה ה' את משה? אומר הספורנו שלא רגמו אותו מפני שנאה על שהיה גר והתגרה באזרח, אבל עשו לבלתי סור מן המצוה, כל מה שהם עשו כשרגמו אותו זה היה לקיים את המצוה ותו לא בלא שום תערובת של שמחה לאיד או הנאה. לכן התורה מפרסמת שהם עשו כאשר ציוה. גם הרמב"ן ז"ל שם פירש, שעשו ישראל כן לשמור ולעשות כאשר ציוה אותם ה', לא לשנאת בן המצרי שהוא נצה עם הישראלי, אלא לבער את הפגום  מתוכם.

והרב אבן עזרא אומר על הפסוק בענין עיר הנדחת, עיר שהיא כולה עובדי עבודה זרה נקראת עיר הנדחת, מה הדין שלה? "ושרפת באש את כל העיר ואת שללה כליל לה' אלהיך", כולה לה' אלהיך, בעבור כבוד ה' תשרפנו באש, שורפים עיר שלמה רק לה', לא להנאת הנקמה אלא רק לה', והספורנו מפרש בענין זה, ובענין נביא השקר, שנצטוו להרגו ולבער הרע מקרבנו, ובו תדבקון - שתהיה תכלית כל פעולתכם לעשות רצונו, ושלא  תהיה שנאתך על זה מסיבת איבה קודמת.

גם נביא שקר יש מצוה להורגו, כי הוא מטעה את ישראל מאלקים ולכן מצוה להרגו אבל לא לסיבת שנאה או איבה קודמת.

הזהירות היא הכרח אפילו בשעת המצוה ואפילו בפעולות חשובות ונעלות, יש להזהר היטב שלא יצא מן הפעולה החיובית שום  נזק וצער לזולת, ומכל שכן שלא לכוון לצער ולהזיק, ובודאי ובודאי שלא לעשות עבירה בכוונה או במזיד. שעל זה ודאי הקב"ה לא מוותר, "ויאמר להם כה אמר ה', שימו איש חרבו על ירכו והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את רבו, ויעשו בני לוי כדבר משה ויפול מן העם כשלשת אלפי איש, ויאמר משה מלאו ידכם היום לה' כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה". אז אומר משה רבינו לשבט לוי שיקחו את החרבות ויהרגו איש את אחיו אלה שעבדו לעגל, ואחרי זה הוא אומר להם שיקריבו קרבן על שפיכות הדם כדי שיתכפר להם לפני ה' כיון שהם הרגו בכל אופן איש את אחיו, ולתת עליהם היום ברכה. רואים מכאן כמה אדם צריך להזהר ולהקפיד על טהרת המחשבה שלא ידבק ולא יישאר בו איזה שמץ מאי נקיות של המידות, שהרי כאן נצטוו ממשה רבינו על מעשה של קנאות וביעור הרע ועקירת עבודה זרה, אבל מכל מקום צריכים כפרה על שפיכות דמים. למה? אולי הם נהנו מאיזה מידה בלתי טהורה בשעה שהם עשו את המעשה. אז כדי לנקותם צריכים להקריב קרבן.

מה ראינו עד עכשיו, ראינו שכל דבר בא בשקלול ועל כל דבר נפרעים מן השמים, גם בשעה שאדם עושה מצוה גדולה ורבה מצות אביו ורבו, ומצות התורה, אבל אם יש לו צד הנאה שבשעה שהוא עושה מצוה אחד מן האנשים נפגע, או גורם לו נזק, או גורם לו נזק, אפילו קריעת בגד, יכול להיות העונש כזה שייקרע הנחלה שלו, והמשפחה שלו תתנתק, ויהיו מנותקים אחד מן השני. תראו מה זה השלכות. ז"א זה כשאדם כבר עושה את רצון הבורא אביו ורבו. אסור שימהל בתוך זה הנאת צער לזולת. עכשיו אם אדם לא עושה מצוה ומצער את חברו, אוי ואבוי, ואם הוא עושה בכוונה ה' ירחם, ואם הוא ראש וראשון שאחריו באים עוד אחרים ועושים, ווי ווי מה מגיע לו, ואם הוא עושה כלפי אנשים שהם תלמידי חכמים ויראי שמים וכו', ה' ירחם ירחם ירחם ואולי. וגם כשמקיימים מצוה רבה של ביעור הרע, מבערים רע, כשמבערים רע אז לכאורה שמחים שמבערים את הרע, סוף סוף מתפטרים מהרע, גם אסור לערבב נקמה ואיבה וכו', אלא רק לעשות את רצון התורה, רצון ה', רצון החכמים וכו'. ז"א אדם לא צריך ליהנות אפילו ממעשה של היתר של מצוה, אם יש בזה צד של צער לשני.

זה נאמר בפרשה שלנו, שלמדנו עכשיו. ואמרנו שמנשה לא רצה להיות בעבר הירדן מזרחה, אבל מה לעשות, כיון שמנשה גרם שהשבטים יקרעו אז הוא נקרע מן השבטים. זהו, זה דין התורה. רואים שיד ה' קשה וחזקה על מי שפוגע בזולת. גם אם אדם מתכוון לשם שמים, לצער את הזולת לשם שמים. כתוב שלאלקנה היו שתי נשים, חנה ופנינה, לחנה אין בנים ולפנינה יש, והיא היתה מצערת אותה פנינה את חנה, מה זה צער, למה היא היתה מצערת אותה? בעבור הרעימה - היא רוצה שהיא תבכה, והיא יודעת ששערי דמעות לא ננעלו, ואז כשהיא תבכה לה' על שאין לה ילדים אז ה'  יפקוד אותה כי התפילות מתקבלות עם הדמעות. אז מה היא עשתה? כשהיו יושבים על השולחן ואלקנה נותן מנות לכולם, חנה יושבת גלמודה, פנינה יושבת עם עשרת בניה והיא שואלת את חנה, תגידי, איפה הילדים, למה הם לא באים לאכול? שלחת אותם כבר היום לבית ספר? וכל הזמן מצערת אותה, וככה אומרת לה בפירוש, הילדים שלך השכבת אתם לישון? אתם יודעים מה זה להגיד לאשה שאין לה ילדים 19 שנה, מה זה, זה לקרוע אותה כמו שאומרים לגזרים, והיא היתה בוכה ובוכה ובוכה והולכת כל שנה ברגל עולה למעלה לעלי ומתפללת ובוכה עד שחשב אותה שיכורה, ובסוף היא נפקדה. בסוף היא נפקדה, וחכמים ז"ל אומרים שפנינה התכוונה לשם שמים, היא באמת רצתה שיהיה לה ילדים, אבל איך היא תגרום לה לבכות בכי מר מר עד שהיא תקרע את השמים - בזה שהיא ציערה אותה, אז היא התכוונה לשם שמים, והתוצאה הגיעה, מה מגיע לה - פרס, מה כתוב? על כל ילד שילדה חנה פנינה קברה שניים. ילדה עוד בן חנה קברה עוד שניים, וככה היא קברה את כל הילדים. והיא התכוונה לשם שמים, כי לצער את הזולת זה לא דבר פשוט בכלל בכלל בכלל. אז כמה צריך להזהר מלצער.

ועכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר שעוד לא אמרתי עד עכשיו, אמנם אמרתי אבל לא אמרתי אותו לאחר מעשה, אמרתי אותו לפני מעשה. בהרצאה שלי בויז'ניץ השנה ביום העצמאות, נתתי דרשה שם, ודיברתי על הנושא שקרעו את בני הישיבות מהישיבות ואמרו שיגייסו אותם לצבא, כי יותר חשוב הצבא מלימוד התורה. ומספיק לקב"ה רק 1800 תלמידים מובחרים, וכל השאר לצבא. ומי שלא יתגייס יהיה גזרות של מאה אלף שקל, סגירת ישיבות, כוללים וכו', גזרות כמו אצל הגויים. אמרתי ה' לא ישתוק ותבוא מלחמה כמו שהיה תמיד, ואז יראו כולם שהקב"ה פורע. היו יששכר וזבולון, זבולון היה מממן את יששכר שילמד תורה, וכשהוא היה מממן אותו שילמד תורה כתוב "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך", למה הוא יכול לשמוח - כי יששכר יושב באהל שלו, לומד תורה על חשבונו. אז כתוב שגם שמח זבולון בצאתך למלחמה, למה? כי יששכר באהלך, כשאתה תצא למלחמה תמיד אתה נוצח, כי יש לך את הסיעתא דשמיא שיששכר יושב באהליך, אמרתי עד היום אתם תראו לא יהיה סיעתא דשמיא בגלל שעקרו את הבחורים מן הישיבות, כשהחזיקו המדינה אפילו לא ברצון את הישיבות, הם נהנו מהשמירה האלוקית, אבל ברגע שפוגעים בבבת עינו של הקב"ה, הקב"ה לא ישתוק. ובימים האחרונים מאז שהתחיל המבצע אמרתי כמה דברים כנגד ביבי על הרפיסות שלו ועל ההחלטות המועטות שלו בהתחשבות עם השמאל, ועד שהיציאה הקרקעית וכו' וכו' בשביל לטפל במנהרות, אמרתי אם אנחנו לא נכנס למנהרות הם יצאו מן המנהרות, חמש שעות אחרי שאמרתי יצאו ה-13 הראשונים מן המנהרה. ז"א אמרתי עוד דבר, הכל אתם יכולים לשמוע נמצא באתר ואפשר היום גם בטלפון לשמוע את הכל, הנה זה עכשיו גם עובר בטלפון ישיר, בשידור ישיר, ויש גם שידור חוזר אחרי זה באתר שלנו. אמרתי רבותי תדעו לכם, זה שהקב"ה עושה איתנו ניסים שכל הטילים, קרוב לאלפיים טילים, לא פוגעים באנשים זה חסד הבורא, זה לא בגלל כיפת ברזל, כי לפני כיפת ברזל אם אתם זוכרים ירו עשרות אלפי טילים ולא היו הרוגים גם, בלי כיפת ברזל. וגם במלחמת לבנון כשהיו כל יום 300-350 טילים לא היה כיפת ברזל, חוץ מחיפה שמונה הרוגים ועוד איזה שניים שלשה, לא היה הרוגים. אבל אדם בוטח בכוחי ועוצם ידי וחושב שהצבא יש לו את הכח והיכולת, הנה, אנחנו לצערנו הרב נשאבנו למערכה, שהמערכה הזאת צבא גדול שהוא מעצמה, מעצמה, אנחנו בשקט יכולים להלחם גם נגד אירופה, אבל נגד כנופיה לא מצליחים למגר אותם, הם מכתיבים את התנאים. ויש עד עכשיו יותר מעשרים וחמישה הרוגים, וכמאה פצועים, חלקם קשה מאד. מה קרה? כל התקציבים שלקחו מהישיבות עכשיו מבזבזים על טילים, על כיפת ברזל ועל בזבוז של מיליארדים. אמרתי שתהיה גזרה, כי אי אפשר לעקור את מי שמקיימים את העולם כולו, לא ציערו את בני הישיבות רק ואת גדולי ישראל שבכו, ציערו את הקב"ה. מי שמעניק לנו שמירה 3300 שנה בזכות התורה, בא הדור הזה ואמרנו אנחנו לא צריכים אותך, גם לא תשמע מילה שאנחנו משבחים אותך בשום מערכה, זה אנחנו, תודה לכיפת ברזל, תודה לגנץ, ליעלון, לביבי, ומה עם הקב"ה? רק החיילים, רק החיילים מדברים עם הקב"ה, הקצונה חס ושלום אסור לה. מח"ט גבעתי הוציא דף שקרא שמע ישראל לחיילים, יצאו  נגדו, זה לא צבא של אלקים, זה צבא הגנה לישראל. נו, אז מה אתם חושבים? הרי אנחנו עכשיו מבוזים בעולם, כי אם אנחנו מעצמה עם טכנולוגיות שאין לאף אחד, שאין לאף אחד, ואני אומר לכם שאין בעולם, אין בעולם כמו כיפת ברזל, אין בעולם, מי אומר את זה? כולם. אז למה אף אחד לא קונה? אף אחד לא קונה כיפת ברזל מכל צבאות העולם, למה אף אחד לא קונה אם זה הכי מוצלח? אתם יודעים למה? כי אין עוד מדינה מפגרת שיורים עליה טילים. אז בשביל מה הם צריכים כיפת ברזל? המדינה היחידה שעושים לה הקש בראש, לא היא עושה הקש בגג, הקש בראש, כל טיל לכיוון הראש, בשביל לעורר את כל העם הזה תתעוררו! הרי אני שולח לכם כנופיה קטנה, תראו מה הם עושים לכם, כל שנה שנתיים סיבוב חדש, והם משתפרים, אולי תתעוררו ותבינו על מה ולמה. אין עם מי לדבר, יש מומחים שמאלנים שמסבירים רק משא ומתן, משא ומתן, משא ומתן, משא ומתן, משא ומתן.

אתם יודעים מה אומרים, אי אפשר למוטט את החמאס, למה? כי אם נמוטט אותם יבואו יותר גרועים, עדיף שאלה יישארו, ואומרים להם את זה בטלויזיה, אנחנו לא מתכוננים למוטט אתכם. נו, אז הם מבסוטים, אף אחד לא יגע בהם. משל למה הדבר דומה, אחד שנכנס לו נחש הביתה ובא הילד רוצה לרוצץ את גולגלתו, אומר לו אביו השמאלני, הרף, הרף בני, אל תכהו, שואל אותו מדוע אבי? אומר לו, בסוף יבוא לנו גרוע יותר עקרב צהוב, עדיף שנשאר עם הנחש. שמעתם פעם דבר כזה? נכנס נחש בגלל שעלול לבוא קרב אח"כ לא הורגים את הנחש? חיים עם הנחש? אבל יש טענה, אי אפשר לגמור איתם, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר זה עם, אתה יכול להרוג עם שלם? זה עם. נכנס לאותו אבא תיקן שחור חום כזה מגעיל, מה שנקרא בלשון ג'וק, נכנס הג'וק והוא בא לקחת את הנעל ולתת לו מכה, אז הוא אומר לו הנח לו, הוא אומר לו מדוע אבא? הוא אומר לו אתה לא יודע שבחיסולו לא תוכל להתפטר מעולם הג'וקים, אז מה התועלת בהרגך את הג'וק? הנח לו. בסוף יהיה בית מלא ג'וקים. מה אתם עושים כשבא לכם ג'וק? הורגים, לא? מרססים, לא? כן או לא? אבל שנה הבאה יבואו עוד פעם ג'וקים, אבל השנה לפחות שנהיה בלי ג'וקים, לא?

והנה פתאום הגיע נחיל של נמלים, ונכנס לבית של השמאלנים, והוא נכנס הנחיל הזה והילד לוקח K900 ורוצה לרסס את הנמלים, אומר לו אביו השמאלני, אל תפגע בהם, לא פוגעים במיעוט. אז מה נעשה, אבל הם באים נחילים נחילים, נכנסים למטבח, עולים לסוכר, עולים לכל מקום, מה נעשה? הוא אומר לו שמע , יש לי רעיון, אנחנו נכנס איתם למשא ומתן. אנחנו נאמר להם שנקצה להם חדר בבית, שם נשים להם את הסוכר ואת הופלים ואת הכל, והם תמיד יכנסו בדלת הראשית ויכנסו לשמה ונקרא לחדר הזה מדינת פלשתין, ואנחנו נגור ביתרה מה שישאר ונקרא לזה חדר ישראל, אז אנחנו נגור במחיצתם ונחיה בשלום. אז הילד אומר לו אבא, אתה מאמין שאחרי משא ומתן כזה עם הנמלה אבו מאזן אפשר יהיה לסמוך שבאמת הם לא יכנסו בחזרה לתוך המטבח לבדוק מה הבאנו? הרי זה טבעם של הנמלים שהן תמיד הולכות לכל  מקום, כי מה שיש להם כבר יש להן, הן הולכות להביא מה שאין להם, אז אם אתה נותן להם זה לא חכמה, זה כבר אצלם. הם רוצים לא 67, 48 ולקפריסין, זה הנמלים, זה לא נמלים רגילות, זה נמלים אדומות. נמלים אדומות למי שלא יודע הן מכסחות את הג'ונגל, עצים הכי גבוהים הם משטיחים אותם. אתה רוצה לעשות משא ומתן עם  נמלים אדומות.

אבל ככה זה במדינת היהודים היום, שיושבים פה אנשים שחושבים בצורה חולנית חילונית, וחושבים שהם מבינים הכל ואין להם היסטוריה, הם לא מסתכלים 3300 שנה מה עבר העם הזה וממה הוא ניצל ועל ידי מי, הם יש להם היום אנשים שלהם, יושבים תמיד בפאנלים, שואלים אותם שאלות, אז מתי זה ייגמר? תראה, אם זה ככה, אז מתי זה יגמר, ומה את האומר מתי זה ייגמר? ראש הממשלה לא יודע מתי זה ייגמר, שר הבטחון לא יודע, אתם שואלים מתי ייגמר, הוא קובע מתי ייגמר? וכל היום מתי זה ייגמר, למה הם שואלים את השאלה? כי הם רוצים שזה ייגמר. שיוכלו שוב פעם ללכת לקניונים והכל ולטייל ופה שם. ומה עם המנהרות, ומה יהיה עם המנהרות שכבר מגיעות לכל מקום, ואני אומר לכם רבותי, תרשמו את זה, שמנהרות של חיזבאללה נכנסות עד קרית שמונה. אם אתם חושבים שהם ישנים שמה אתם טועים, כל הצד הצפוני הכל לבפנים יותר מפה. ושמה יש 180 אלף טילים, ושמה יותר מאומנים, ושמה הכמויות יותר גדולות, ושמה זה לוחמים שעברו עכשיו את הסטאז' בסוריה, והם לא פוחדים למות, והם הבטיחו שהם יטיסו אותם ויצניחו אותם בתוך האוכלוסייה, לא רק מתוך מנהרות. אז מה יהיה אם תפתח עוד חזית, והיא תפתח כי לא הכינו את זה סתם, לא הכינו את זה סתם. וגם כיפת ברזל אפילו אם ישימו לה מגבעת זה לא יעזור, למה? כי אם יש לך אפילו עשר סוללות, ויש לך 12 קני שיגור, אז אתה יכול בבת אחת 120 נגיד, וכמה לוקח לך הטענה מחדש, ואם הם שלחו אלף בבת אחת, מה תעשה עכשיו עם 880 טיל? מה, נעשה ככה? מה נעשה? הא.

אז אני אלמד אתכם מה למדנו בפרשה. הפרשה אומרת אלף למטה אלף למטה, כשיצאו למלחמה נגד מדין לקחו רק 12 אלף חיילים מול מאות אלפים, בלי כיפת ברזל, בלי טנקים, בלי כלום, ידיים ורגליים חרבות וכידונים. אבל לכל אלף חיילים צדיקים שיצאו היו אלף מתפללים חוץ מעם ישראל, משה ואהרן והזקנים וכל עם ישראל התפללו בעורף, והם מה? הם יצאו כל חייל עם מתפלל, איתו ביחד. למה שהחייל הלוחם יראה את המתפלל ויתלה בטחונו במתפלל לה'. ולא יחשוב כוחי ועוצם ידי, כי אם הוא יחשוב כוחי ועוצם ידי זה יהיה סיבה להפסיד, אפילו שהם נשלחו על ידי ה' למצוה, מלחמת מצוה, לנקום את נקמת ה' במדין. אבל אם אתה לא תראה את המתפלל לידך ותתלה בכח הזרוע בתרגילים שלך, זה כפירה בקב"ה. זאת הבעיה שלנו וזאת הבעיה של צה"ל, שאנחנו אומרים כוחי ועוצם  ידי, אבל תשמעו יהודים, תשמעו, תשמעו מה צה"ל בעצמו אומר, ראש הממשלה שר הבטחון והרמטכ"ל, מה אומרים? אי אפשר למגר את הטרור. מה זה אומר? שאין כוחי ועוצם ידי. אתם תולים בכוחי ועוצם ידי ומודיעים לנו שאין לכם כח ועצמה למגר את הטרור, אז מה אתם אומרים, שלעולם נחיה על החרב. אבל אצל עשיו נאמר על חרבך תחיה, וליעקב נאמר "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו", אנחנו לא צריכים בכלל נשק, אנחנו היינו יכולים לנצח את המלחמות מבית המדרש, כשחזקיה המלך ישב ולמד הקב"ה הרג לו בלילה אחד 370 מיליון, את סנחריב וכל צבאותם, בלי שום מלחמה. ז"א אם נעשה את רצון הבורא, הכל יתהפך, הנה הקב"ה נותן לסורים להרוג סורים, עירקים הורגים עירקים, לובים הורגים לובים, הקב"ה אין לו בעיה, הוא יכול לסכסך את כל העולם שיריבו ביניהם, הנה עכשיו הולנד מאיימת על רוסיה וארה"ב על רוסיה על הורדת המטוס, לך תדע איך זה יתפתח, הם אמרו הכל על השולחן, כבר העתיקו מאצלנו, הכל על השולחן, כל השולחנות עמוסים, ולך תדע, ופוטין הוא בחור עצבני, אם מאיימים עליו הוא עושה דוקא, ועכשיו זה יכול להתגלגל. נו, אז אפשר שהכל יגיע לגוג ומגוג במהירות.

אבל אני מציע הצעה בלתי חוזרת למדינת ישראל, אתם רוצים שינוי ואני ערב עליו שכך יהיה, תחזירו את התקציבים, תתנו ללומדים ללמוד אלה שלומדים באמת כמה שרוצים ללמוד שילמדו, ותראו איך הכל יתהפך על האויבים שלנו מעצמם, מעצמם, לא נצטרך לעשות שום דבר. אבל אם תמשיכו בגזרות אחת אחרי השניה ותכריחו את לומדי התורה, לא רק לא ללמוד תורה אלא גם להתגייס, ולא רק להתגייס אלא ללמוד גם תרבות הגויים, ליבה, אם תכריחו ותאנסו את הילדים היחידים שהקב"ה מחזיק מהם שהרי כתוב מאז שחרב בית המקדש שאין לקב"ה אלא ארבע אמות של הלכה, אחרי שחרב בית המקדש מה יש לקב"ה שהוא מחזיק את עולמו בכלל? זה אלה שלומדים  בארבע אמות של הלכה. אז אם אתם רוצים במו ידכם לנתק את העם משרשו זה יחזור בומרנג עליכם. לכן הצעתי שמישהו מכל החכמים שמה במרכאות ובלי מרכאות ובפרט בנט, שהוא אמר לקב"ה מספיק לך 1800 לומדים, תחזירו את הלומדים ללמוד, תנו להם ללמוד, הצבא לא צריך אותם, כוחם בפיהם  יותר מרגליהם וידיהם, והם יכולים להושיע את ישראל כמו שכך היו ישועות בישראל בכל הדורות. לא תרצו להודות בזה אז תביאו אסון על ישראל כמו שאמרתי בשבוע האחרון. אסון על ישראל רחמנא ליצלן, בגלל עקשות הלב והגאוה. כמה מפלגות שחשבו שהם ישנו מה ששישים ושש שנה לא עשו הם יעשו ויעקרו את התורה מה שאף אחד לא העיז לעשות קודם. אלה הם התוצאות ואנחנו ביומן, כשזה יתחיל עם חיזבאללה, והוא כבר אמר, אני לא אפקיר את חמאס, אני יעזור לחמאס, הוא לא אמר עדיין איך, אבל ודאי שהוא לא מתכוון להגיד להם כל יום תהיו בריאים, תהיו בריאים, תהיו בריאים. אז בין אם הוא ישלח להם לוחמים, בין אם הוא יתן להם נשק ובין אם הוא יפתח מערכה.

אז לכן צריך לדעת, יש עכשיו אחדות בעם, אחדות דעים שאנחנו בצרה, אבל אין לנו במה להאחז. חייבים להאחז בתורה ובקב"ה. כשמחזיקים בתורה ובקב"ה הקב"ה מחזיק אותנו, זה כמו אדם שנפל מסירה, כל זמן שהוא מחזיק במשוט הוא מוחזק, והוא לא ישקע, אבל ברגע שהוא יעזוב את המשוט הוא ישקע. כל זמן שאנחנו מחזיקים בה' הוא מחזיק אותנו, אם אנחנו עוזבים את הידיים ממנו אנחנו שוקעים לבד.

לכן יהודים יקרים, צער זה דבר גדול, ואין צער יותר גדול מגדולי ישראל שבכו, ועשו הפגנה גדולה של מאות אלפים, כולם בוכים לה' ומבקשים רחמים על מה שעוקרים אותם מן התורה, מה שלא עשו להם הגויים, והנה זה הגיע כמו שאמרנו. הקב"ה לא ישתוק, לא עבר הרבה זמן, זמן קצר, והנה זה הגיע לפתחנו.

הזהרתי את היהודים בגולה, בסיבוב האחרון שהייתי בחו"ל, אל תשארו פה תעלו לארץ כי כשתתחיל המלחמה בישראל האנטישמיות תגאה ואתם תהיו הקרבן. לא שמעו לי והנה תראו איזה פוגרומים יש בצרפת, שרפו בית כנסת ויוצאים שמה הערבים החמאסניקים עם אלות אלפים וצובאים על היהודים. אז זה לא דבר פשוט יהודים יקרים, העולם מתרגש לקראת הסיום, אבל הכח שלנו זה כח התורה, החיבור לאלקים, ברגע שנבין זאת ונעשה תשובה לאבינו שבשמים, הכל ישתנה, לא, נבטח בכוחנו, ה' לאט לאט ימוסס אותו עד שנראה שאיננו יכולים. ואם תראו שבימים הקרובים ישראל מסכימה להפסקת אש זה לא בגלל לשפר עמדות, זה בגלל חולשה, כי היא באמת לא רוצה שיהיו יותר קרבנות, אבל זה לא יפתור את הבעיה, כי הם עקביים ונחושים להרוג את כולנו. הם לא רוצים שנהיה פה, וגם אם לא נהיה פה הם יחפשו אותנו שם, כי ג'יהאד זה להרוג את כל הכופרים במי שכופר בדת האיסלאם. זה הג'יהאד. ולכן הם אמרו דעש שישראל שלהם ואיטליה וספרד והם הולכים גם לכיוון אירופה, תוך חמש שנים הם אומרים אנחנו כובשים את כולכם. אנחנו מחזירים את החליפות לעולם ויהיה ממשל של האסלאם, ומי שזוכר אמרנו שתשעה חדשים האסלאם ישלוט בעולם. כעת יולדה. לפני ביאת גואל צדק. ואנחנו קרובים, אתם יודעים כמה הם? מיליארד תשע מאות מיליון, אוה זה הרבה נמלים, אדומות.

אז ז"א, תוך שלשים ושבע שנה רבותי כל אירופה מוסלמית, כי הילודה שלהם היא 8.1 והאירופאים 1.6. ואני אראה לכם מה אמרתי להם בצרפת לפני כמה שנים ב-2009 נסעתי במיוחד לשם, ארגנטינה ארה"ב ושויץ להזהיר אותם, שתוך שנים ספורות זה עתיד להיות, תעלו לארץ, תראו מה הם הבטיחו לי, וחלק באמת עלו, העליה הצרפתית גדולה מאד לארץ, אבל עדיין אל מספיק, יש שמה למעלה מ-600 אלף יהודים שזה כמות אדירה, ובארה"ב 6 מיליון, אז צריכים רבותי לפני שיהיה מאוחר להבין, כי ברגע שיסגרו שמה את השערים אני לא רוצה לצייר לכם מה יכול להיות. בבקשה.

אז אם עדיין אנשים לא מבינים שזה המצב, מה עושה הקב"ה מעורר אנטישמיות והאנטישמיות הזאת תדחף את היהודים בלית ברירה לברוח לארץ, השאלה מי חכם לעשות את זה בכבוד כשיש לו עוד טיפה זמן ולכלכל את מעשיו ולקום לעלות לארץ הקודש להגיד, אבא אני יודע שאתה מחכה לי אלפיים שנה, אני בא, אני בא. מה עם אחרים נראה, אולי אני אצליח עוד כמה להביא אבל אני בא. לא נעשה ככה אתם כבר מרגישים את הפחד פה בצרפת, נכון? הילדים שלכם לא לומדםי בלי שמירה, נכון? יש חשש בכל מקום, נכון? ז"א המצב לא קל, לא רק פה, לא רק פה. אתם יודעים שעוד עשרים שנה בערך כל צרפת תהיה מוסלמית, אתם יודעים? אם אתם לא יודעים אני מודיע לכם, אתם יודעים למה? אני אראה לכם כרגע סרט קצר שמראה מה המצב הדמוגרפי באירופה, איפה שאתם יושבים, בשביל שתדעו מה הולך להיות תוך פרק זמן קצר, לא יאומן כי יסופר פחד פחדים. בבקשה.

העולם משתנה

התרבות הגלובאלית שילדינו יורשים תהיה שונה מאד ממה שהיא כיום, אתם עומדים להיווכח לדיווח על הדמוגרפיה המשתנה בעולם. על פי מחקרים בכדי שהתרבות תצליח לשמר את עצמה מעבר ל-25 שנה שיעור הילודה הנצרך הינו 2.11 ילד למשפחה, בכל שיעור הנמוך מזה, התרבות תשקע, היסטורית, אף תרבות מעולם לא הצליחה להפוך שיעור ילודה של 1.9 שיעור של 1.3 הינו בלתי הפיך כי ייקח בין 80 ל-100 שנים כדי לתקן את עצמו ואין שום מודל כלכלי שיכול להחזיק תרבות במשך זמן זה.

מה אתם רוצים גאולה או גולה? .... להתראות בירושלים הבנויה מהרה.

ואכן פרעות המוסלמים ביהודי צרפת בימים האחרונים ותגובת היהודים להם 13-7-14

כן אז זה בימים האחרונים בצרפת וכבר אחרי זה היה יותר גרוע, כמו שאמרנו שרפו בית כנסת ועוד ידם נטויה לצערנו הרב. זה המצב שהולך להיות עכשיו בכל המקומות, המצב לא הולך להשתפר כי אתם רואים מסביב מה קורה עם כל המדינות האסלאמיות, האביב החרפי הפך להיות ארוך מאד, כבר שלש שנים בסוריה רוצחים והכל, ותראו את השחיתות של כל העלם, שמה הורגים כל כך הרבה ילדים הכל בכימי בכל דבר, כבר מאתיים אלף רצחו ומיליונים עקורים ופצועים והכל, העולם לא מדבר, זה בסדר, זה מקום של התגוששות, שמה זה בסדר, זה יודעים יש שמה מקום, זה אין בעיה, עיראק גם אין בעיה, אוקראינה יסתדרו, לוב - לא נורא, הכל, אבל פה יהודים יתגוננו מפני טילים, חס ושלום! חייב להיות דו"ח גולדסטון בשביל זה.

טוב, לאור המצב שאנחנו מבינים אבל יכולים לעזור רק במה שאמרתי, שום דבר אחר לא יעזור, אז אנחנו מתבקשים כולם להתחזק בתורה וביראת שמים ולקבל עול מלכותו יתברך, עדיף מהר מאשר בדיעבד, למה להתחנן אח"כ על ארבע, אבא, אבא, תעזור תעזור תעזור, כדאי בעמידה בישיבה, לקבל על עצמנו עול מלכות שמים בכיף, וגמרנו את הסיפור.

כן, בבקשה תן לו שמה מיקרופון.

 

 

ש. קודם כל ערב טוב כבוד הרב, אני מכיר את הרב הרבה זמן, אבל אני לא חזרתי בתשובה, אני רק רוצה להגיד כמה מילים, ברשות הרב, ברשות הקהל הקדוש. אני כשהייתי ילד, אני לא אאריך אבל כל זמן זה יקר. הייתי ילד בגיל שבע כשאני אתכם עכשיו פה אני קצת גם מתרגש ,מכיון שאמרתי את השמע ישראל אמרתי את זה חזק מאד, בקיצור אני אתחיל עם מה שעברתי. ההורים שלי באו  מהשואה וקיבלנו כמה מארקים, אני זוכר, הייתי ילד בן שבע, זה היה מדובר לפני 54 שנה, היום אני בן 61, בקיצור זה התחיל כך. ההורים שלי קנו אז פריז'ידר חדש, זה היה אמקור אני זוכר, והוציאו את המקרר לכיוון הגינה לחצר, והחצר שלנו היתה די גדולה, ובתור ילדים היינו משחקים תוך כדי והיינו נכנסים למקרר וכל מיני דברים כאלה, אטרקציות מה שנקרא, טוב, בקיצור לא היה אף אחד בבית, אני נשארתי לבד, למרות שאני הייתי בגן חב"ד, ההורים שלי לא היו כל כך דתיים בבית אבל שלחו אותנו ברוך ה' לבית ספר דתי והייתי בגן חב,ד, בית ספר חב"ד, הכל חב"ד, בא נגדיר את זה כך, ההורים שלי לא שמרו את התורה והמצוות אבל ברוך ה' הכניסו אותנו למקום דתי, והיינו גרים בלוד, הייתי גר בלוד, ובקיצור ככה זה התחיל, והייתי ילד בן שבע והאחים שלי עזבו את הבית, כל אחד הלך לבית הספר, אני נשארתי לבד, הייתי ילד שאוהב לשיר לשחק, הייתי שמח, ותוך כדי נכנסתי למקרר, עכשיו אף אחד לא בבית, ממש ככה, אני מגדיר את זה, רק אני ואלקים מה שנקרא, טוב בקיצור נכנסתי למקרר וסגרתי עלי את הדלת, אתם יודעים שמי שנכנס למקרר קשה לצאת אח"כ, זה בעיה, מכיון שרק מבחוץ אפשר לפתוח. ואז התחלתי לצרוח ואני מרגיש שאני נחנק, ואז אני התחלתי לצרוח ודחפתי את הדלת, שום דבר, אבל אמרתי ככה, שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, פתאום באה לי שכנה שאני לא ידעתי מאיפה היא צצה לי, פתחה לי את הדלת ואמרה לי חשבתי שאחיך הקטן בוכה, ובזה סיימתי.

 

הרב: תודה רבה.

כן, תן לגברת שם.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי לבקש בקשה מיוחדת, אני ובעלי נשואים כמעט שלש שנים ואנחנו לא מצליחים להפקד בילדים. לפני ארבע ימים לקחתי על עצמי כיסוי ראש למטרה זו, ובאתי לכאן במטרה לקבל את ברכתך שתתן לי את הברכה שלך כבודו.

 

הרב: בשמחה רבה אבל תוסיפו עוד שני דברים, את תלמדי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף, ובעלך ילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף, כולל שבת וחגים. ובזכות זה תזכו להפקד בזרע חי וקיים מהרה.

 

ש. אמן. תודה רבה כבוד הרב.

 

הרב: כן, שאלה. תן לבחור שם בסוף.

 

 

ש. קודם כל שלום כבוד הרב, אני מאד מחבב אותך, ויש לי שתי שאלות. שאלה אחת, אחרי כל מה ששמענו פה, מה כבוד הרב יגיד אחרי שתהיה הפסקת אש והכל יחזור לקדמותו, ילכו לקניון וכל אחד יחיה את החיים שלו, ושאלה שניה, האם יכולה להיות שואה שניה לעם ישראל כשאנחנו מעצמה גרעינית?

 

הרב: אז קודם כל לשאלתך הראשונה, זה ברור שבסוף תהיה הפסקת אש, השאלה לכמה זמן ומה יהיה בסיבוב הבא. ואני אגיד לך שעצם זה שתהיה הפסקת אש זה אומר שזה רק הפסקת אש, זה לא אומר שום דבר אחר חוץ מהפסקת אש, ואתה יודע, כשיש הסכם בין שני צדדים כל אחד מקיים את החלק שלו, אנחנו נקיים את ההפסקה והם יקיימו את האש. אז לכן זה מה שיהיה.

 

ש. כן, אבל המדינה כמעט קיימת שבעים שנה עם הפסקות אש

 

הרב: עם שמונה מלחמות אבל, חשבנו שנברח מהגטו באירופה ונבוא למדינה שלנו, מתברר שפה אנחנו בגטו יותר גרוע, מוקפים ב-380 מיליון אויבים והים בגב שלנו, עכשיו אם לא תשרוד פעם אחת, פעם אחת תעשה פדיחה אתה אבוד. אין לך כבר אפילו פיזור כמו שאומרים, אתה פה תקוע עד טיפת הדם האחרונה, אז זה לא פשוט, אתה מבין? ואם כל החזיתות יפתחו, אפילו שיש לך מכת אש, תראה מרביצים עליהם מכות אש שאני לא יודע באיזה מערכה הרביצו מכות אש כאלה בבת אחת, וזה רק על כנופיה, ולא מכריעים אותם, הם עוד לא גמרו את סג'עיה, עוד יש להם זיתון ואח"כ יש להם פלפל ואח"כ חומוס, הם צריכים להתקדם, יש עוד ערים, אז ז"א זה שכונות רק שתבין, זה לא עיר ממש, זה רק שכונה, אז תאר לך אם הם לא מצליחים נגד השכונה, מה יהיה נגד מדינות. עכשיו אם צריכים להלחם נגד איראן שהשטחים שלהם בלתי נגמרים, ויש להם אלפי קני שיגורים בכל מיני מקומות, מה אתה חושב שאפשר לטפטף ככה? ופה כבר יורים ורואים מאיפה יורים והכל ועדיין נשאר להם מאות מאות מאות של קני שיגור, אז זה לא פשוט חביבי, ומנהרות, נמלים מלמטה, אתה יודע מה זה? לא פשוט, זה לא הולך להגמר מאמי, רק בגוג ומגוג.

 

ש. ומה עם השאלה השניה

 

הרב: השאלה השניה, אם אתה חושב שאתה מעצמה גרעינית, אז זה יכול להיות טוב למכה שניה אבל לא מכה ראשונה, וגם במכה שניה אחרי שקיבלת מכה ראשונה מה אתה שווה עם המכה השניה? אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר, לא יעזור כלום, ה' חינך אותנו כבר אלפי שנים, אני שמרתי עליכם בלי פצצה גרעינית, בלי שום דבר, נתתי למעטים לנצח את הרבים, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, הכל זה אתה, רבת, דנת, נקמת, מסרת, זה הכל אתה. אנחנו לא. דבר אחד, אם תהיה אפילו משפחה אחת של חשמונאים, משפחה, זה הכל, לא מעצמה ולא בטיח, עם לב אמיתי שרוצה לקדש שם שמים, יכולה להציל את כל עם ישראל. אם יהיה פנחס אחד, פנחס אחד בקנאו את קנאתי ולא כיליתי את בני ישראל, היתה גזרת כליה על כל ישראל ויהודי אחד בקנאות האמיתית שלו לכבודו של ה' יתברך מחה מעל כל ישראל את הגזרה. זה הפטנט בעם ישראל, ללכת עם ה' עד הסוף, אם הולכים איתו. תראה מה הם כותבים בעיתונים אתה משתגע, הם אומרים בראיונות לעיתונות חוץ, הם אומרים האלהים של היהודים מבלבל את הטילים שלנו, כותרות. ז"א אז אומרים להם אז למה אתם יורים עוד טילים, יריתם כבר כמעט אלפיים ולא פוגעים, למה אתם יורים? אומרים מחכים שפעם אחת הוא יכעס עליהם. כמו בלעם. אתה שומע? זהו.

אנחנו לא מחפשים לטבוח את אף אחד, אנחנו מחפשים לעשות רק מה שה' רוצה, ה' רוצה שנשמור תורה ומצוות ונתאחד בינינו. אם אנחנו נהיה באחדות כל האויבים יפלו מסביבנו לבד. לבד. אתם נצבים היום כולכם, כשאתם כולכם אתם ניצבים, אם לא, אם יש פירוד כמו שיש היום רח"ל אז באה הצרה ומאחדת אותנו רק לתקופה של הצרה, תראי היא תגמר יתחילו המחלוקות מחדש, זה נגד זה וכו' וכו'. ככה זה. אז ה' רוצה שנהיה באחדות, דואג לנו לזריקה ככה שנתבונן, עושה לנו חשבון ואומר בואו תחשבו עכשיו למה זה בא לכם, הרי דברים לא נופלים מן השמים סתם. אם מישהו יגיד שטילים נופלים סתם אז הוא לא מבין שיש מישהו בצד השני ששלח אותם, ומי שלא מבין שמי ששלח אותם זה גם כן לא סתם אז הוא לא מבין שום דבר במה שמתרחש כאן.

כן, תן לו ליהודי פה. שורה שניה. תעמוד בבקשה.

 

 

ש. שלום, שמי דני שובר, אני חזרתי בתשובה ברוך ה' ישתבח כבוד ה', אני שואל את כבוד הרב, קודם כל אני לא מוצא מישהי, אולי כבוד הרב יתן לי ברכה שאני אתחתן עם מישהו, שני אחים שלי התחתנו, אבא נפטר וברוך ה' נשארתי לבד, מאד מקווה לה' שיהיה טוב, עכשיו כבוד הרב זה אחד שתתן לי ברכה ובעזרת ה' שאני אשאר גם בדירה, רוצים לעשות הוצאה לפועל בעיות וה' יעזור לי. זה אחד. עכשיו שתיים, כבוד הרב אומר שטוב להחזיר את כל אלה  מהישיבות שהלכו ז"א איך זה יתבצע, אני מוכן לקבל על עצמי להחזיר את כל אלו שכמו שאתה אומר שהצבא מוצף בחיילים, כל אלו שהמצב יפסיק, ואז אנחנו נראה ישועות והכל יחזור למצב שלו וטילים לא יפלו והמלחמה תגמר כמה שיותר מהר, ויהיה לנו גם פחות הרוגים, איך כל הדבר הזה יתבצע?

 

הרב: זה צריך החלטת ממשלה, אלה שקלקלו צריכים לתקן, אבל אם אתם תשלחו מכתבים לחברי כנסת וממשלה, תשלחו בווטספ ברשת בפייסבוק בכל מקום שיש לכם קשר עם אנשים לעשות עצומה, להגיד שאנחנו מבינים שהכל נגרם בעקבות זה, בואו נבדוק את הדבר, בוא ונחזיר בחזרה את המצב לקדמותו, יוכלו ללמוד אלה שבאמת לומדים, ושיגוננו עלינו בזכויות שלהם. בא נראה.

 

ש. כמה זמן זה יתבצע הסיפור הזה בערך לפי הערכה שלך

 

הרב: החלטה שלהם זה דקה, הם מחליטים בדקה, כמו שהחליטו לצאת למבצע בדקה וכמו שהם יחליטו על הפסקת האש בדקה, ככה הם יכולים להחליט בדקה לבטל את הגזרה, זה הכל,

ש. זה נקרא גזרה

 

הרב: ודאי שזה גזרה, על כל עולם התורה, על כל העולם היהודי, זה לא על בני הישיבות, זה עליך גם, כי אתה המפסיד הישיר, כל היהודים מפסידים.

 

ש. אה הבנתי. תודה רבה כבוד הרב יתן לי ברכה

 

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה.

 

ש. אמן, תודה רבה. ברכה והצלחה.

 

הרב: כן, תן לגברת פה. איפה? מי הצביעה? הנה שם.

 

 

ש. ערבטוב הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני רוצה לשאול את הרב לגבי מה שהרב התייחס דוקא לתחילת השיעור שלך, שדיברתי על כשאדם עושה משהו למישהו והוא צריך להענש על זה. בא נגיד שמישהו אחר עשה לנו משהו רע ואי אפשר מטבע האדם לא להרגיש איזה כאב או רצון שהקב"ה יחזיר לו חזרה, יש משהו כמו פידבק שבהרגשה, אז אם נגיד אנחנו חושבים שאנחנו באמת לא אוהבים את לפיד על מה שהוא החליט לעשות, שעשה אצלנו מצב של שנאת אחים והוא עשה ממש זעזוע בעם, מאד מזכיר לי את מה שהיה עם רבין, וכולנו הרגשנו גם עם הקטע של רבין אני זוכרת שכולנו הרגשנו שאנחנו לא רצינו את הגזרה שהוא רצה לגזור והיו כאלה שאמרו דברים במחשבה שיקרה לו משהו ומחשבות של בני אדם הם גם תפילה. אז אני שואלת, אם נגיד אנחנו  חושבים עכשיו רע על מישהו שעשה לנו רע שיקרה לו משהו רע, האם הקב"ה יעניש אותנו?

 

הרב: אדם נתבע גם על הרהורים, הרהורי עבירה קשים מעבירה, ואם אדם מכוון להרע למישהו במחשבותיו וזה יכול לפעול, אז ודאי שזה כמו מעשה. אמנם זה לא מעשה ממש, אבל תלוי עד כמה הכח. לדוגמא עין רעה של בן אדם, הוא לא אומר מילה, הוא רק מביט בעינו הרעה על רכושו של חברו ופוגע בו. אדם שעובר ליד הקמה של חברו אסור לו לעצור ולהסתכל עליה, למה? כי יכול להיות שהוא יפגע בה בעינו הרעה. אז ז"א יש דברים שהם פועלים מכח מחשבה, זה נכון, ולכן מחשבה שהיא רעה והיא עלולה לפגוע אז היא תבוא בחשבון. לעומת זאת כשאדם הולך לישון ואומר מה איטיב מחר לחברי או לחברתי או להורי או לידידי או לזה, עצם המחשבה שהוא הולך לישון איתה היא כבר יוצרת מלאך טוב כשהוא יקום שהוא יוכל לבצע.

 

ש. זה מכפר לו על המחשבה הקודמת?

 

הרב: לא. כל מחשבה היא בפני עצמה אבל אפשר לגרש מחשבות רעות ואפשר להתחרט על הקודמות. זה המצב הטוב שה' נתן תשובה על הכל, שאדם יכול למחוק את כל עברו הרע. אבל צריך לנצל את זה על ידי תשובה אמיתית.

 

ש. להתחרט על המחשבה, להתחרט על הכעס, להתחרט על השנאה?

 

הרב: ודאי, על הכל

 

ש. ואדם שמזיק לאדם באופן מתמיד, בא נגיד

 

הרב: קודם כל אם הוא מזיק צריך להסיר את ההיזק, לא צריך למי שמזיק, צריך להסיר את ההיזק, אבל אם ההיזק הוא לא במכוון אז יש מקום פה למחילה, אבל אם זה במכוון צריך להסיר את ההיזק.

 

ש. איך עושםי דברים כאלה?

 

הרב: פשוט מאד, לפנות לגורמים שמסוגלים לסייע, לתת עצה, להדריך או להסיר באופן ישיר את ההיזק.

 

ש. ואם לא קרה למשל, בא נגיד סתם אני באמת העליתי את לפיד, מה אנחנו יכולים לעשות כאילו הוא מזיק לנו

 

הרב: כל בן אדם יש עליו לחץ והשפעה, אם יש דעת קהל דעת קהל קובעת, אם עושים הפגנות או שולחים ברשת או אומרים דברים כאלה, תראי, כל הרשת הוציאה את המלחמות מאלג'יריה והלאה, מצרים, לוב, סוריה וכו', הכל התחיל ברשת. אז אפשר ברשת לדבר ואפשר להביע דעות ואפשר להגיד ואפשר גם לעשות הפגנות חוקיות בפועל, ודעת קהל משפיעה. יש אפשרות להשפיע על אחרים שישפיעו עליו, או אפשר להגיד לאלה שהם התחברו איתו, אם אתה תמשיך ללכת איתו אנחנו לא נבחר בך, יש כל מיני מנופי לחץ כאלה ואחרים שצריך לבדוק אותם מה יותר טוב.

 

ש. ויש לי, אני רוצה לקחת אותך לחלק השני של השיעור, שדיברת על הענין של מה שקורה בתקופה הזאת. אני זוכרת שיעור מלפני המון המון שנים שדיברת על מלחמת גוג ומגוג, ומאז חקוק לי במחשבה ואני מרגישה שהזמן הוא מאד דומה למה שדיברת אז, ואני זוכרת שגם אמרת שבעצם כל המדינות כאילו כל המדינות ילחמו אחת עם השניה

 

הרב: ואח"כ יבוא

 

ש. כאילו גם האמריקאים וכאילו כל אלה שאוהבים אותנו, כאילו כאיל,ו הכל בכאילו, והכל יבוא עלינו, ואז אמרת שאנחנו צריכים להחזיק בחסדים ותורה

 

הרב: תורה וגמילות חסדים ואז ננצל

 

ש. עכשיו מאד מרגיש שמה שאמרת אז דומה לעכשיו, אז זה אומר, כל מה שעלינו לעשות זה באמת לעשות כל מה שאמרת גמילות חסדים ולשמור תורה, והקב"ה ילחם לנו, אז ז"א באמת רואים שכל התהליך הוא באמת דומה.

 

הרב: נכון, וזה מה שאמרתי שזה יכול להתגלגל, ונתתי דוגמא, כל העולם כבר מתרגש במלחמות ונשאר פוטין באירופה, נשאר ארדואן וכל האחרים, וכל מיני משוגעים שצצים, וחמינאי, יש היו מנהיגים באמת מסטולים שיכולים לגרום לעולם להתלקח בין רגע.

 

ש. תודה רבה לך

 

הרב: תהיי בריא.

 

ש. כל טוב, גם אתה.

 

הרב: כן, הנה שורה ראשונה פה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. הרב דיבר על קטע שבן אדם מצער בן אדם בקטע שאם בן אדם פוגע בבן אדם מה עושה ושאלה שניה, אני רוצה נגיד לטוס, אמרו לי שאדם טס לאומן מקבל ברכות יכול לקבל דיבורים יכול לקבל דברים כאלה, מה עושה.

 

הרב: אז קודם כל מי שציער את חברו יכול לבקש ממנו מחילה ולהתחרט באמת, ולשכנע אותו שהוא באמת לא רוצה יותר לצער והוא מצטער על מה שעשה, ואם הוא יצליח להוציא ממנו מחילה גמורה אז באמת נגמר הסיפור, זה אחד. לענין שידוך לא צריך לנסוע עד לחו"ל, ידוע הסגולה שמי שהולך אצל רבי יהונתן בן עוזיאל זוכה לשידוך. אבל יש לי עוד עצה גם יותר קרובה, תלמד שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף, בלי הפסקה, ובעזרת ה' תזכה לזיווג.

 

ש. והרב, בקטע של המלחמה, קטע שעושים עלינו עכשיו טילים בלגנים, איך אפשר שיגמר עם בלגנים כאלה עם כל הצרות האלה?

 

הרב: אתה רוצה שיגמרו הבלגנים או יגמר עם בלגנים.

 

ש. שיגמר כל הבלגנים, שלא יהיה כלום, שיהיה שקט

 

הרב: אז אמרתי, כל הדרשה הסברתי, אם אנחנו נחזור לה', נעשה תשובה ונלמד תורה ונתאחד, בעזרת ה' יתברך לא נצטרך להתאחד דרך מלחמות, אפשר להתאחד בשלום, לראות את המשותף שבנו. כולנו שייכים לתורה, כולנו בנים של הקב"ה, אז למה לא יכולים להתאחד בתורה המאחדת? מי ששמר עלינו זה רק עצם זה שהיינו דבוקים לתורה, אם לא היינו מתפוררים, תראה את הרפורמים, תראה את האחרים, נפרדים מהעם, למה? כי הם ממציאים להם תורות חברתיות כאלה אתה מבין, אבל כשעוזבים את תורת ה' אז נפרשים מעם ישראל.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא.

כן, שאלה לגברת שם.

 

 

ש. הרב, מחילה קודם על השאלה אבל אתה כל הזמן ממליץ לפנות באמצעות האינטרנט, הווט סאפ וכל מיני דברים, זה דברים שהם טמאים, לא? אסור בכלל להשתמש בזה.

 

הרב: למי שאין ודאי שלא צריך, אבל למי שיש ודאי שצריך. אם כבר יש לו אז שיעשה עם זה משהו. את יודעת כשיש זבל, זבל, אפשר לדשן את האדמה, ויוצאים פירות יותתר טעימים, אז גם עם זבל אפשר לדשן.

כן, תני לגברת פה בבקשה.

 

ש. בכל זאת אני יכולה, הרב יכול לברך לזרע קודש בר קיימא אבל ממש שכולם יגידו אמן לזרע קודש בר קיימא ליעל בת שרה

 

קהל: אמן

 

ש. ולאלונה בת בלה, ולחן בת צפורה

 

ש. אמן

 

הרב: ראית איזה יופי, בלי שאני אתערב. כן בבקשה.

 

 

ש. שמי חוה, אז אם כבר מברכים אז אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתה של אמא שלי איווט בת אידה שנפטרה בשבט בב' שבט השנה

 

הרב: מנוחתה עדן

 

ש. אמן, ואתה הסברת לאשה הזאת בקשר לזרע חי קיימא סגולות של תענית דיבור, אתה יכול להסביר את זה מה התכוונת?

 

הרב: לא, אמרתי את זה על הבעל

 

ש. כן שמה

 

הרב: שהוא לומד שעתיים רצופות בתענית דיבור, הוא לא מדבר דברי חול בשעתיים האלה.

 

ש. בכלל

 

הרב: בכלל

 

ש. ז"א לא שום ענינים ברקע רדיו ענינים, שיהיה שקט

 

הרב: כן, ולומד תורה ולא מדבר כלום חוץ מהתורה שהוא לומד שעתיים.

 

ש. שעתיים ב יום

 

הרב: וזה במשך שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים

 

ש. שלשה חדשים כל יום

 

ש. אה אוקי, מה אמרת לאשה?

 

הרב: חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה כל יום חצי שעה שלשה חדשים רצוף, תוכלי לראות את זה בשידור חוזר או בטלפון שנמצא פה.

 

ש. יש לי אותו, שלחת הודעה לכולם. אז קודם כל אני אנצל את ההזדמנות הזאת, שתברך אותי, את חוה בת איווט ומשה בן ריזל לזרע בר קיימא, שיהיה לנו נס מעל הטבע.

 

הרב: ה' יברך בעזרת ה' זרע חי וקיים מהרה.

 

ש. אמן. אמן.

 

הרב: שאלה אחרונה לבחורצ'יק הנחמד שם ואחרי זה מי שירצה ציציות כיסויי ראש וכיפות יקבל כאן. כן, תעמוד בבקשה.

 

 

ש. נכון אתה אומר יש גם מבית ובחו"ל עם הערבים וזה, אבל יש לנו גם פה ערבים שנוגעים ביהודיות, הורגים וזה, וגם הרגו לי חברים גם, ומה אפשר לעשות איתם?

 

הרב: תראה, העזות פנים שלהם וחוסר הפחד שלהם נובע מהפחד שלנו, וכתוב פחדו בציון חטאים, מי שהוא בעל חטאים הוא פוחד, אבל אם עם ישראל לא יפחד כי הוא יקיים תורה ומצוות ולא יפחד, תיפול עליהם אימתה ופחד ולא יוכלו. דבר שני, הבנות שלנו לצערנו הרב הן הולכות אחרי הערבים בגלל שהם משחדים אותם בממון וגם מבטיחים להם הבטחות ואומרים להם מילים יפות, והישראלים לא יודעים לפרגן. אם הישראלים היו יודעים לעשות כמעשה הישמעאלים אז לא היו הולכות הבנות הישראליות אחריהם. הבנתיוך? והכל למטרות נישואין אני מתכוון, כן? תהיה בריא.

שיהיה לכם ערב טוב ומהנה ושתזכו לעשות תשובה ושעם ישראל יזכה לגאולה במהרה בימינו אמן. 


השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט