sZ
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

יבנה 6-7-14

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

בפרשת השבוע הקב"ה מצוה "נקום נקמת בני ישראל אמת המדינים אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת ה' במדין". ה' מצוה את משה רבינו, אתה לא יכול להפטר מן העולם עד שתנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים על מה שהחטיאו את בני ישראל ע"י בנותיהם ומתו 24 אלף, אז אתה חייב לנקום את הנקמה הזו, אחר תאסף אל עמך, ז"א הפטירה שלך תהיה תלויה באם תסיים את המשימה. לכאורה משה היה יכול להאריך את חייו בלי גבול, לא לבצע את המשימה ולדחות אותה כמה שיותר וככה יאריך ימים, כי מיתתו תלויה בנקמת מדין, רק אחרי שהוא יסיים את נקמת מדין הוא ימות, אבל מה עשה משה, "וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין" והוא עושה את זה מיד, ולא מעכב את מיתתו כיון שזה רצון ה'. ה' דואג שישראל ינקמו את הנקמה על מה שעוללו להם האויבים המדיינים, משה אומר שזה נקמת ה' במדין, שהקב"ה חס על כבודם של ישראל, והוא אומר "החלצו מאתכם אנשים לצבא", ושואל הילקוט, חכמים ז"ל אומרים, הקב"ה אומר למשה "נקום נקמת" והכוונה נקום בעצמך, והוא שולח אחרים, איך הוא עושה כזה דבר? אני אומר למישהו תן לי בבקשה כוס מים, אז הוא פונה לשני אומר לו לך תביא לו מים, זה דרך ארץ? ובפרט שהקב"ה מדבר, ומדבר ישירות אל משה, והוא אומר לו נקום לשון ציווי, איך הוא מפנה אחרים לביצוע המשימה?

אלא שעל ידי שנתגדל במדיין, אמר אינו בדין שאני מיצר למי שעשה לי טובה. משה רבינו אומר, אני לא יכול לפגוע במדיינים, אני נתגדלתי במדין, איך אני יכול להחזיר להם רעה תחת טובה שנתגדלתי שם? הרי כשהוא ברח במצרים אחרי שהוא הרג את המצרי ופרעה ביקש את נפשו למות, הוא ברח למדין והיה אצל יתרו ארבעים שנה לערך, ושמה נתגדל משה רבינו, אז הוא אומר זה אינו בדין, זה לא יהיה דין הגון וצודק שאני אהרוג את אלה שאצלם נתגדלתי. אז איך אני אהיה מיצר למי שעשה לי טובה?

אבל תמוה מאד, הרי נצטווה שינקום הוא את נקמת בני ישראל במדין, ואיך הוא דוחה את מצות ה' מפני מנהג דרך ארץ והכרת הטוב? האם הכרת הטוב דוחה את ציווי ה' המפורש? האם הכרת הטוב ודרך ארץ יכולים לבטל ציווי של הקב"ה מפורש?

אלא על כרחנו אנחנו צריכים לפרש, שחיוב הכרת הטוב מפרש ומבאר את דבר ה', שכשה' אומר "נקום" הכוונה על ידי אחרים, גם כשה' אומר נקום הכוונה ע"י אחרים. ואע"פ שלולא מידה זו היתה הכוונה פשוט שהוא צריך לנקום בעצמו, אבל היות ויש פה חוב של הכרת הטוב ושל דרך ארץ, ואנחנו מצווים במידת הכרת הטוב, הרי זה ככל מידות שהתורה נדרשת בהם, ואף כאן אנחנו דורשים נקום - ע"י שליח ולא בעצמך, מדוע? כי אינו בדין שאני מיצר למי שעשה לי טובה.

יסוד גדול יוצא לנו מפה, שאין לאדם שחייב טובה למישהו או מישהו היטיב לו בכל דרך שהיא, שיוכל לפגוע בו אפילו אם יקבל ציווי מהקב"ה, שמעתם דבר כזה פעם עד כמה זה הכרת הטוב?! ואם נאמר, מנין לו למשה רבינו שמי שחייב הכרת הטוב לחברו שלא יהיה מיצר לו אפילו אם רצון ה' יתברך להכותו ולעשות בו נקמה, ויש לומר שהוא למד את זה ממכות מצרים, הקב"ה הביא על המצרים עשר מכות, כולן היו ע"י משה, מלבד שלש ראשונות, דם צפרדע וכינים, שלש מכות אלה הביא הקב"ה על ידי אהרן, מה הטעם? פירש רש"י, לפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים. כל מכה ומכה היה לוקח משה את המטה ומכה, שתי מכות ראשונות צריך היה להכות את היאור, מכת דם ומכת צפרדעים שיצאו מן היאור, אבל אינו בדין להיות מיצר למי שהיטיב לך, היאור היטיב למשה רבינו, כיצד הוא היטיב? שאמא שלו שמה אותו בתיבה בסוף בתוך נהר הנילוס, אז מי הציל את משה רבינו - היאור, איך אתה יכול להכות אותו? מה היאור מרגיש? מה, הוא נפגע? אינו בדין להיות מיצר למי שעשה לך טובה, בור ששתית ממנו מים אל תשליך בו אבן, בור מבין שהשליכו בו אבן? הוא מרגיש, כואב לו? לא, אתה צריך להרגיש שאתה לא יכול להשליך בו אבן, זה מידה שאתה צריך לפתח בעצמך להכיר טובה אפילו לדומם שהיטיב לך, כל דבר שהיטיב לך אתה צריך להכיר לו טובה. מכה שלישית היתה כינים, צריך היה להכות בעפר, אבל כיון שמשה רבינו הטמין את המצרי בעפר, אז איך אתה רוצה להכות את העפר? לכן לקה על ידי אהרן, שלש מכות ראשונות על ידי אהרן כיון שנהנה משה רבינו מהיאור ומן העפר.

אז על כן אינו בדין, מפה למד משה רבינו שהוא לא צריך לנקום בעצמו במדין, כיון שהוא חייב להם הכרת הטוב שנתגדל שם, ואע"פ שה' אומר לו נקום בלשון ציווי כלפיו בנוכח, הוא מבין שאין הכוונה כך והוא צודק.

הרי שאע"פ שהיה בדין להכותם ומשה בעצמו היה צריך לעשות זאת כדרך שבאו על ידו כל המכות, אלא כיון שקיבל טובה מן היאור ומן העפר לא לקו על ידו, ואע"פ שהעפר והמים דוממים לא ידעו ולא יבינו, מאחר שהוא נהנה מהם התחייב להכיר להם טובה, ומי שחש ומרגיש בנפשו גודל החיוב לזה, למי שהיטיב עמו, כוחו גדול עד מאד ואין גבול ליכלתו לעשות הכל עם מיטיבו ולשם טובתו.

כתוב כאן, כל מי שיש לו הכרת הטוב אמיתית כלפי מי שהיטיב לו כוחו הופך להיות כזה גדול שהוא יכול לעשות ישועות עם המיטיב לו עד כדי החייאת מתים. זה הכח של מי שמחזיר טובה למי שהיטיב לו.

אמר הכתוב, "וילך משה וישוב אל יתר חותנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי" אמרו חכמים ז"ל, בשעה שאמר לו הקב"ה, "ועתה לכה ואשלחך אל פרעה" אמר לו, רבון העולמים, איני יכול, מפני שקיבלני יתרו ופתח לי ביתו, ומי שהוא פותח פתח לחברו נפשו חייב לו. הקב"ה במשך שבוע ימים מנסה לפייס ולשדל את משה רבינו ללכת בשליחות ממדיין למצרים בחזרה כדי לגאול את עם ישראל, וה' אומר לו אם אין אתה גואלם אין מי גואלם, אתה הגואל שנבחר, שבוע ימים הוא מסרב בטענות כאלה ואחרות, שהוא לא ראוי, שהוא לא מסוגל, שהוא כבד פה, כבד שפתיים, אח שלו הגדול, הוא המנהיג, הוא לא יכול לעשות לאחיו כזה דבר, וכו' וכו' וכו', שבוע, בסוף הוא מתרצה, שה' אומר לו שאחיך אהרן ישמח כשהוא יראה אותך "וראך ושמח בליבו", אני יודע שאחיך שמח בקבלת התפקיד על ידך ולא כואב לו והוא לא מקנא בך חלילה, הוא מסכים, אבל אומר לקב"ה, רגע, אני לא יכול ללכת עוד, אני חייב ללכת ליטול רשות מיתרו, מה זה יתרו? אני הקב"ה אומר לך לך, "לכה ואשלחך אל פרעה" שולח להציל את עם ישראל, אומר אני חייב ללכת לבקש רשות, "וילך משה וישוב אל יתר חותנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי" לבקש רשות. למה הוא לא יכול ללכת בלי לבקש רשות? מפני שקיבלני יתרו ופתח לי ביתו, הכנסת אורחים עשה לי, איך אני יכול ללכת בלי רשות? ומי שהוא פותח פתח לחברו נפשו חייב לו, צריך למסור את הנפש בשביל מי שפתח לו את הדלת והכניס אותו והאכיל אותו פיתה.

הקב"ה שולח את משה רבינו להצלת עם ישראל, עם כל זאת אין משה יכול למלא את השליחות כל עוד הוא לא נוטל רשות ממי שפתח לו פתח ביתו, כי את נפשו הוא חייב לו. גם בזה  צריך להסביר שמשה רבינו ע"ה ידע דעת עליון, ששולח אותו גם כן על מנת שיטול רשות מחותנו. ובאמת הקב"ה לא גער בו לא אמר לו מילה וחצי מילה על העיכוב, שהוא הולך עוד לבקש רשות בשעה שעם ישראל משוועים לגאולה, וכל רגע שעובר הם סופגים מכות. אלא מפה רואים עד כמה הכרת הטוב מחייבת.

עוד מובא במדרש שם, וכן אתה מוצא באליהו הנביא, בשעה שהלך אצל צרפית האלמנה ומת בנה, התחיל מתחנן, הגם אל האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה, ככה הוא פונה לקב"ה בלשון כזאת שזה ממש למסור את הנפש בשביל להחיות את בנה של הצורפית שמת. מסירות נפש, כי לדבר ככה אל הקב"ה, הגם אל האלמנה אשר אני מתגורר עמה, אני חייב לה טובה, כשאני עובר פה בדרך היא נותנת לי פה לישון, אז הוא אומר הרעות להמית את בנה, הרעות, ככה הוא אומר לקב"ה, מי יכול לדבר ככה לקב"ה? זה מסירות נפש כמה הוא מוכן בשביל להחיות את בנה להכיר לה טובה על שנתנה לו הכנסת אורחים.

מה כתוב אחרי זה, "וישמע ה' בקול אליהו ותשוב נפש הילד", החיה את המת, ולא עוד, אלא שכל הפותח פתחו לחברו חייב בכבודו יותר מאביו ואמו, שמעת? הלכת להתארח אצל חבר, הכניס אותך, ארח אותך, האכיל אותך, חייב בכבודו יותר מאביו ואמו. איך יכול להיות? אביו ואמו האכיל אותו גידל אותו כל השנים, ופה חייב יותר? היתכן? תשמעו, היה לו לאלישע לילך אצל אביו ואמו להחיותם כמו שהחיה בן אכסניה שלו, וכן אליהו היה לו להחיות אבותיו כמו בן הצרפית, למה אליהו ואלישע שהחיו את המתים, למה הם לא הלכו לבית קברות להחיות את אבא ואמא שלהם? אם יש לכם כח כזה שאתם יכולים להחיות מתים, הראשונים שזכאים יהיו ההורים, למה הם לא הלכו? אלא שמסר נפשו על אכסניה שלו. הרי אמרנו כל הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו, אז הוא מסר נפשו על אכסניה שלו, אלה שהכניסו אותו וארחו אותו והאכילו אותו.

מה מבואר פה במדרש? מבואר מדברי חכמים ז"ל, שהכח הגדול שהיה לאליהו ולאלישע להחיות מתים היה להם מחמת הרגש החזק של הכרת ה טוב שחשו כי נפשם הם חייבים לבעלי אכסניה שלהם, וההרגשה הזו נתנה בהם כח ואומץ בלתי מוגבל עד להחיות מתים. ואע"פ שודאי הם היו רוצים להחיות את אבותיהם, אך מאחר שלא היתה להם הרגשת 'נפשו חייב לו', לא היה בכוחם לעשות כן. שמעתם? אנחנו אפילו שיודעים בהכרה שההורים נתנו לנו  יותר מכל אדם עלי אדמות, אנחנו לא מרגישים שאת נפשנו אנחנו חייבים למסור להם, כי אצלנו זה ברור כאילו שהם חייבים, כאילו זה מגיע לי אני הבן שלו, מה הוא לא יתן לי? אם הוא לא יתן לי אז הוא לא אבא טוב, היא לא אמא טובה, ככה אנחנו מבינים, כאילו זה רגש טבעי אצלנו, אבל אחד שלא חייב לי כלום והוא ארח אותי וקיבל אותי וכיבד אותי ועשה לי, פשששש אדם מרגיש נפשו חייב לו. ובכח הזה של הכרת הטוב הוא יכול להחיות מתים, בשביל אותו בן אדם.

ומה שהשוו חכמים ז"ל את אליהו למשה, פירש ביפה תואר, שכשם שמשה מסר נפשו על מידת הכרת הטוב בכך שביקש לדחות את שליחותו עד שיטול רשות מיתרו חותנו, כך אליהו מסר נפשו על בן הצורפית היינו שהחיהו על ידי מסירות נפשו ממש. אז רואים שכל הצדיקים האלה, משה, אליהו ואלישע היה להם מסירות נפש לאלה שהיטיבו עמהם.

שנינו בפרקי אבות, פרק ב', איזוהי דרך רעה ש יתרחק ממנה האדם, רבי שמעון אומר הלווה ואינו משלם. ולא נמנו במשנה חטאים שיתרחק מהם האדם, המשנה לא דנה בחטאים, במצוות, בעבירות, לא, אלא איזוהי דרך רעה שהיא מקיפה את כל מהותו וחייו של האדם, מה זה נקרא מידה רעה? דרך רעה, שאדם יתרחק ממנה, שהיא מקיפה את כל מהותו וישותו של האדם, אז אחד מהתנאים אומר, לב רע, אחד אומר עין רעה, אם המהות של האדם שהלב שלו רע או העין שלו רעה - מזה יתרחק האדם. אבל מה אומר רבי שמעון, רבי שמעון אומר, איזוהי דרך רעה, אומר הלווה ואינו משלם. זה לכאורה נשמע חטא, עבירה, אדם לקח הלוואה לא משלם, לא מחזיר, לא, לא מדובר פה על הפעולה הזאת לווה ואינו משלם, אלא מדובר על מידה כללית באדם, מדובר על הסיבה שבגללה אינו משלם, למה הוא באמת לא משלם? מי שלווה למה הוא לא משלם? הוא לא מרגיש חיוב שהוא חייב להחזיר. אין לי, אין לי, מה אני יעשה, חשבתי שיהיה לי בתאריך שקבענו ואין לי, מה אתה רוצה שאני יעשה? מה אני אתאבד? אין לי, אתה צריך להבין, קורה שבן אדם אין לו. הוא לא מרגיש חיוב שהוא צריך להחזיר. זה נקרא מידה רעה, שאדם אין לו הכרת הטוב כלפי מי שלוה לו, והוא לא מרגיש מחויב להחזיר. ומי שמופקע מהרגשה של הכרת החיוב, החיוב להכיר טובה ולהחזיר, הוא רע מכולם לפי רבי שמעון. אין רע יותר ממנו, שאין לו הכרת הטוב, קיבלת טובה - תחזיר. לווה רשע ולא ישלם, אם לוית ואתה לא משלם לא מחזיר אתה נקרא רשע.

מצד שני שנינו במשנה, איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, רבי שמעון אומר הרואה את הנולד. איזו מידה זאת הרואה את הנולד? שאר התנאים דיברו על דבר והיפוכו, יש דרך רעה ויש טובה, רבי אליעזר אמר דרך טובה זה עין טובה, דרך רעה זה עין רעה, זה הדבר והיפוכו, רבי יהושע אמר חבר טוב, הדרך הרעה זה חבר רע, וכן כולם אמרו דבר והיפוכו, ואילו רבי שמעון אומר בדרך רעה, מה זה דרך רעה? הלווה ואינו משלם, וההיפוך - הרואה את הנולד, מה זה? אמרו החכמים איזהו חכם הרואה את הנולד, הרואה את הנולד, מה זה קשור? מה זה ההיפוך של לווה ואינו משלם?

אלא לאור האמור יתבאר הענין, הלווה ואינו משלם - שאינו מרגיש את החיוב שלו להכיר טובה עם מי שהיטיב לו לסוף הוא יבוא לידי כך שלא יהיה אדם בעולם שילווה לו בשעת הדוחק, ולא יהיו בני האדם שייטיבו עמו גם בעת הצורך, ואם כי לפי שעה נח לו שהוא לא משלם, נח לו, בינתיים הוא לא משלם, אז באופן זמני הוא כאילו מרויח, אבל עינו אינה רואה את הצפוי לו בעתיד שכל העולם יתרחק ממנו, לא ירצו לבוא איתו במגע, זה כפוי טובה, זה נצלן. לכן בא רבי שמעון להשריש בתוכנו את הדרך הטובה שהיא הרואה את הנולד, דהיינו מידת הכרת הטוב לכל אחד ואחד שעשה עמנו טובה כלשהי. וזה יסב אותנו מן הדרך הרעה שהיא לווה ואינו משלם. אם תהיה לנו בחינה של רואה את הנולד, תמיד תדע שמה שאתה עושה זה  יחזור עליך בומרנג, אז אם אתה תעמוד בדיבורך יתנו לך, לא תעמוד בדיבורך -  יתרחקו ממך, כשתרצה באמת לא תקבל, לא יעמוד אחד לימינך, אם תאמץ את המידה הטובה הזאת רואה את הנולד, אתה גם לא תגיע למידה הרעה - לווה ואינו משלם. כי אם לא תשלם הרי אתה כבר רואה את הנולד שאח"כ אחרים יעשו לך כך ויותר גרוע, ויוציאו עליך שם רע. מה ראינו שרבי שמעון מבסס את כל דבריו? על הכרת הטוב, תכיר טובה, לוית - תדאג לשלם.

עכשיו תשמעו עד כמה הדין הזה חמור. הבה ונראה כמה רעה חולה היא לאדם שיש לו חוסר הכרת הטוב. הגמרא בסנהדרין כ"ד אומרת, אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו. אחד ביקשו ממנו ממון ואין לו, מה, אשתו צריכה למות בגלל שאין לו ממון? איזה מן דבר זה? למה שאשתו תמות אם אין לו ממון? זה שורת הדין? זה נכון? זה הגיוני? זה צודק? איך אפשר להגיד דבר כזה?

אלא ודאי שהאשה מתה בגלל חטאים שלה, אבל משפטי ה' אמת צדקו יחדיו, אם אשה מתה בגלל חטאים שלה בעלה יסבול כי הוא יהיה חסר אותה, אז מה הוא אשם שיש לה חטאים היא תמות והוא יסבול? איך משפטי ה' אמת צדקו יחדיו? ולמה יענש במיתת אשתו? על כן אמרו חכמים ז"ל, אתה יודע למה מתה אשתך בחטאים שלה ונלקחה ממך? מפני שמבקשים ממך ממון ואתה אומר אין לי, ומה הוא אשם שאין לו? מה הוא אשם שאין לו? אין עבודה, אין לו, בשביל זה יקחו לו את האשה? לא מדובר כך, מדובר ממון שהוא חייב, הוא לוה מאנשים, הוא חייב להם את הכסף והוא אומר אין לי, אין לי לפרוע. אמרנו לווה רשע ולא ישלם, אבל אין לי, אין לי, עם ניגון הוא עושה, נער אותי, נער אותי אין לי, אתה יודע מה - מה שתמצא תקח, נו זה לא מספיק בשביל שלא יקחו לו את האשה? לא, יקחו לך את האשה. היא בחטאיה, אבל יקחו לך אותה, אם לא היה הסיבה הזאת שהיית אומר אין לי, לא היו לוקחים אותה אפילו שיש לה חטאים, כי אם לא מגיע לך שיקחו אותה לא יקחו אותה אפילו שהיא חטאה. אבל כיון שאתה גם כן חוטא, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו, יקחו לך אותה. מה פירוש אבל, אני לא מבין, אם בן אדם אין לו אז אין לו, מה, לא תהיה לו כנושה כתוב בתורה, לא תהיה לו כנושה, אז למה פה אומרים שאשתו תמות?

אלא מדובר שהוא לא מרגיש את החיוב, אם היה מרגיש את החיוב היה לו ממון לפרוע. כי מי שמרגיש חיוב יהיה לו לפרוע. מה זה חיוב, אני אתן לכם דוגמא. אומרים לו הבן שלך צריך לעבור ניתוח דחוף וחייבים חמישים אלף דולר, אם לא - הבן הזה מת. תוך יומיים אם אתה לא משיג את הכסף הוא מת, הוא משיג את הכסף או לא משיג את הכסף? אה, פה אתה מבין שהחיוב הוא חיוב של פיקוח נפש, הבן ילך, אז אתה תמכור את הדירה, אתה תמשכן דירה של אמא, של סבתא, אתה תלווה, אתה תתחייב, אתה תקח משכנתא, אתה תמכור את הרכב, אתה תלך ברגל, אתה תעשה הכל בשביל שיהיה חמישים אלף, אם לא אין בן, רק הניתוח הזה יכול להציל אותו. אה, אבל אם אתה חייב לההוא אתה אומר תנער אותי, באמת ינערו לך את האשה, יקחו לך אותה. ולמה יקחו לו את האשה דוקא? שיקחו לו את העיניים, שיקחו לו את הידיים, למה יקחו לו את האשה? כי המלווה הכי גדולה של האדם זו אשתו. מי עושה איתו הכי חסדים, מי מיטיבה לו, מי הכל? הוא מכיר טובה? אם הוא לא מכיר טובה לוקחים לו את הטובה שהיתה לו, אבל לא לוקחים אותה בגללו, לוקחים אותה בתנאי שהיא יש לה חטאים שראויה למות, רק אז, אבל אם לא - לא. ואם יכוון הבעל לקחת הלוואות ולא לשלם בשביל שאשתו תמות, הוא ימות. אי אפשר לעשות קומבינה על האשה, הקב"ה שומר שזה יהיה משפטי אמת.

מכל מקום, הביאור בזה כי יותר מכל חייב אדם לאשתו, ואין לך מלווה ומטיב גדול לאדם מן האשה, ואם לאחרים אינו מרגיש הכרת הטוב, גם לאשתו אינו מכיר טובה. כי בד,כ אדם חושב כמו ההורים, מה זה אשתי היא חייבת להכין לסדר לזה לכבס.... חייבת. אצלו כולם חייבים לו, רק הוא לא חייב. אז אם הוא לא מכיר טובה למי שלא חייב לו, אדם זר שעזר לו והלווה לו ונתן לו, אם הוא לא מרגיש שמה טובה ודאי שלאשתו הוא לא מרגיש, לא מכיר טובה. וכיון שאינו עומד בחובותיו נוטלים אותה הימנו.

היוצא ממה שלמדנו רבותי, שאפילו אם יש ציווי מפורש מאת ה' יתברך לעשות פעולה, אבל בפעולה הזאת יש מצב שבו אתה חלילה עובר על דרך ארץ והכרת הטוב שמחייבת התורה, כמו במקרים האלה שאמרנו, אז פשוט שהקב"ה רוצה שאתה תעמוד על מידת הכרת הטוב ולא תהיה כפוי טובה, שאין לך מידה גרועה הימנה, שכל הכופר בטובתו של חברו סופו שכופר בטובתו של המקום. מי שכופר בטובה שקיבל מחבר הוא יכפור גם בטובות שנותן לו הקב"ה. אז ז"א זאת מידה רעה שרשית שחייבים לעקור אותה, וצריך להכיר טובה לכל אדם שמטיב לך.

מישהו מכם מכיר טובה לדוור שהוא מביא לכם את הדואר? הוא מקבל משכורת, מה אני צריך להגיד לו תהיה בריא, תודה רבה שהבאת את הדואר וזה? מישהו מכיר טובה למישהו שבא ואוסף את הפחים? מי רוצה לראות אותו ולהריח אותו בכלל, מישהו מכיר טובה לחנווני שהוא קם בארבע לקחת את החלב והלחמניות שיהיה לך מוכן? מה פתאום, הוא עושה בשביל הפרנסה שלו, מה הוא קם בשבילי? אם לא היה לו מזה רווח הוא היה קם? זה לא משנה, גם אם הוא מרויח, גם אם הוא מרויח אתה צריך להכיר לו טובה, זה מה אם הוא מרויח, אסור לו להרויח מה אתה רוצה שימות, שלא יתפרנס, רק ישרת אותך, מה הוא עבד שלך? צריך להכיר טובה לכל אדם ולכל פעולה שנעשית בעבורך, בין בשכר בין בלי שכר. זה נקרא הכרת הטוב, מי שיש לו את זה אוה, טוב עין הוא יבורך, יש לו כח בברכות, יש לו כח להחיות מתים, יש לו כוחות אדירים. מי שיש לו הכרת הטוב מן השמים  משלמים לו עוד ועוד עוד ועוד.

זה השיעור, ועכשיו אני רוצה להתבונן לאור השיעור במיסטר ביבי, יו נו מיסטר ביבי, פרי מיניסטר ביבי? אז אני רוצה להשמיע לכם כמה קטעים שדיברתי בשבוע האחרון על מיסטר ביבי לאור המבצע שנקרא צוק איתן. יבבי.

 

לא יאומן כי יסופר, ואני רואה בזה דימוי למה שקורה כרגע בארץ, רצחו שלשה נערים, מה היו צריכים לפעול ישראל כנגד זה? איך נדע איך היו צריכים לפעול ישראל? ממי נלמד? היה ראוי ללמוד מהערבים עצמם, לא? מה היה עם הערבים? לפני כמה ימים נרצח ערבי, לא ידוע עדיין על ידי מי, הישראלים רומזים, כוחות הבטחון בעצמם והמשטרה שזה ע"י יהודים, אפילו שאין בירור והם לא שוללים את הפלילי, הערבים החליטו לא משנה בסוף מה יתברר בשבילנו זה סיבה למסיבה אז אנחנו עכשיו נוקמים על האחד הזה ומדליקים את כל הארץ. רוגמים אוטובוסים באבנים, פוגעים באנשים, יורים זיקוקי דינור, עוד מעט זה יהיה נשק חם, שורפים, הורסים, בלי שום בעיה, יורים טילים, גראדים, הכל מותר בגלל ספק של ערבי אחד. אז אם זה התגובה על אחד שזה ספק, אז על שלשה שנרצחו ודאי על ידם מה היו צריכים הישראלים לעשות? אבל לישראלים יש כבר שיטה שהמציא שרון וגם לפניו המציא שמיר, הבלגה, איפוק זה כוחנו. פשוט אנחנו מאד מעריכים את היהודים, הרי מה אפשר לצפות, מה זה אבנים על אוטובוסים, זה כלום, מה זה על תינוקות זה שום דבר, הרי אנחנו משלימים עם זה שטילים עפים על אזרחים ואנחנו מבליגים, אז מה זה אבנים, בשביל זה נעשה רעש? ודאי שלא. וגם אם ימותו כמה לא נורא, אבל שלא תתלקח כל הגזרה כולה, ואז יהיה בעיה, אוי ואבוי, יפגעו בצפונבונים בתל אביב, ואם יפגעו בצפונבונים בתל אביב שהם סוג א' ושדרות זה סוג ד', ואשדוד זה סוג ג', אז זה תהיה בעיה. אז רואים שהנכרית הזאת אמרה אפילו אם אני חולה ולא אתרפא, אבל לעשות עבודה זרה כזאת מבאישה - היא לא מוכנה, וישראל נצמדו לבעל פעור לטינופת הזאת, הא? הגוי אומר חביבי, אני אין אצלי קונצים, אתה פגעת לי באחד, אפילו ספק פגעת לי - אני חביבי מפרק לך את המדינה.

אבל הישראלי נצמד לשיטה האמריקאית, הבלגה, מתינות, סובלנות, אהבה ואחוה שלום ורעות. במצב כזה שראש הממשלה של מדינת ישראל הוא נחנח צריך להגיד לו שלש מילים ברורות, ביבי לך הביתה, כמו מה שקורה עכשיו במדינה, ברגע שהם פרצו את הגדר ולא עוצרים אותם ולא גודרים אותם ומניחים אותם להתפרץ הלאה והלאה בעוד מקומות, לא יוכלו לגדור אותם רק בשפיכות דמים. רק שיהיה רציחות והרוגים רבים, אז אולי ישראל תבין שיש לה אולי לגיטימציה להוכיח שכוחנו זה חולשתנו. בינתיים איפוקנו זה כוחנו. וכשיצטרכו להפעיל כח זה יראה את חולשתנו. שמעתם איך זה הולך הפוך, שאפילו עובדי עבודה זרה היה להם גדרים, אבל בעבודה זרה של פעור לא היה גדרים, אין גדר, מה שממשלת ישראל היום עושה זה פעור, היא פשוט אומרת אין גדרים, אפשר להרביץ, אפשר להכות, אפשר לזרוק בקבוקי תבערה, צינורות של חבלה, הכל אפשר לעשות, הכל, כי זה כוחנו, האיפוק. אבל ברגע שהם כבר לא יוכלו להשתלט אז חולשתנו תהיה כוחנו. מסטולים, זה מסטולים, מי שמסתכל על פעור יכול להבין עבודה זרה כזאת? מי יכול להבין דבר כזה? שום גדר? ופה מדינה אחרי איומים של מר ביבי שהוא אומר נקמת תינוק קטן משורר נהיה, ואחרי זה אומר חמאס ישלם, חמאס מעמיד לו היום תנאים, אני לא מפסיק לירות עד שתסכים לכל התנאים. איפה אתה מר ביבי, אולי תתייעץ עם שרה? ואם לא - לך הביתה.

ואתם יודעים מה קרה, כתוב שמשה והזקנים התרשלו, רפו ידיהם, לא כמו אלה איפוק הוא כוחנו, אלא נתרשלו, ונענש משה רבינו על זה, נענש משה רבינו על זה, שלא נודע מקום קבורתו עד היום. רפו ידיהם והיתה לו סיבה מוצדקת כביכול למשה, כי הוא הקשה עליו, אם אתה לקחת מדינית למה אני לא יכול לקחת מדיינית? ואז אם יקנא או יהרוג אותו משה רבינו יגידו שזה ענין אישי פרטי, אתה נפגעת הוא טען עליך טענה ונתרשלו ידיו, נתרשלו ידיו, ואעפ"כ הוא נענש, אתם שומעים? עם חשבון נכון וטהור נענש. אז אלה שמתרפים ומפקירים דם ישראלי, דם יהודי וקוראים לזה איפוק, איפוק מה איפוק? עומדים להרוג יהודי, אז בשביל מה יש צבא ומשטרה? מה איפוק פה? קוראים לזה הכללה, איזה שטויות, מי סימא את עיניהם ככה? מחכים שיהודי ירצח, יהודיה, מה הולך פה? איפוק זה כוחנו, לא יאומן כי יסופר, מה ההפקרות הזאת? מי בחר בכם בכלל? ביבי, לך הביתה!

וקראנו היום שהשתדלו כולם לבוא למשמר הלילה, לטובת כלל ישראל, שנמצאים כרגע בצרה ומאות טילים בכל יום נשלחים כמו שאמרנו שיהיה, וזה רק ההקדמה, כי זה רק עם החמאס, אבל ברגע שזה יהיה עם החיזבאללה זה יהיה אלפים, זה לא כל כך פשוט, ורק מטח אחרון בבאר שבע היה חמישים טילים בבת אחת, וזה הולך ומתגבר, וצריכים זכויות, לצערנו היום כבר יש נפגעים ראשונים, אמנם נפגעים ולא חלילה אבדן נפש, אבל זה עלול, הקב"ה נותן לנו אורך רוח ורואים ניסים והשגחה, אבל אם זה לא מעורר את האנשים לתשובה ולהבין שפחד מוות זה כמו מוות, ואפשר להפוך את הפחד מוות מפחד למוות חלילה, כי אם תולים את זה בכיפת ברזל ולא בכיפה שעל הראש, והסיכוי הוא להוריד את הטילים וליירט זה תשעים אחוז אבל בעשר אחוז יכולים להפגע הרבה, שזה לא מיירט, אז לכן ה' חס על עמו, אפילו שעם ישראל לא ראוי כל כך, לא ראוי כל כך בגלל שאנחנו יודעים בדיוק מה המעשים ומה המצב בעם, עם כל זה ה' מגלה אהבתו אלינו, אבל צריך שקרדיט הזה לא יגמר, צריך לייצר מחדש פידבק לקב"ה להראות לו שאנחנו בזכותו מה שהוא מראה את אהבתו אלינו נגלה אהבה גדולה יותר אליו, ונלמד יותר תורה ומוסיף במצוות ונעזור איש לרעהו ונעשה חסדים וניתן צדקה, כי צדקה מצילה ממוות, ונתמוך באברכים המסכנים שאין להם מה לאכול, ונעשה כל מה שרק אפשר, נראה לקב"ה שמה שהוא רוצה אנחנו מבינים, מבינים שהוא רוצה שנפחד ונעשה את רצונו והוא ישמור עלינו, ה' לוחם את מלחמתנו, וכוחי ועוצם ידי מתקזז עם כוחי ועוצם ידי, אבל מה שלא שייך לכוחי ועוצם ידי זה השגחה ברורה שרואים אותה על ידי הקב"ה שאין פגיעות בנפש עד עתה השבח לאל בורא עולם, אבל לא לעולם חוסן, זה ברור שהרי כל זה לעורר אותנו, אם מתעוררים - אז היטיבנו דרכנו לא צריך יותר את הפחד, אבל אם לא מתעוררים, נשארים שאננים וחושבים שרק החדר המוגן או המקום שאתה יכול להיחבא בו, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, אם חושבים שזה יועיל תמיד, זה לא הכוונה של הקב"ה, הכוונה היא שאנחנו נבין נשכיל ונעשה את רצונו ביתר שאת. ואלה שלא עשו - יעשו, שאם לא יעשו אז נצטרך חלילה לשמוע בשורות טובות בעזרת ה'.

זה בדיוק כמו אבו מאזן, שמעת על אחד כזה אבו מאזן איש השלום מקבל פרס הנובל העתידי, שמעתם עליו? הוא עוד לא קיבל? אם הוא לא קיבל הוא יקבל, למה? כי הוא צדיק בסדום, הוא אומר מה שישראל מבצעת זה רצח עם, הא, אבל הם שיורים כל הזמן על מנת לרצוח עם, רק לא הולך להם מה לעשות שהקב"ה איתנו ולא איתם למרות שהם צועקים אלה ווקבר והוא לא שומע להם בכלל, אלה ווקבר אלה ווקבר ולא מצליחים, נו, והקב"ה איתנו אבל הם רוצים לרצוח עם שלם, הם יורים לכל הערים כמויות אדירות לרצוח עם שלם, עין להם בעיה עם זה, והצדיק הזה בסדום אומר שאנחנו מבצעים רצח עם, שמעתם? נו, אז אנחנו אמורים לקבל  מוסר ממנו, לא? טול קורה מבין עיניך, אתה אומר זה רצח עם? אתם משתמשים במגן אנושי, אתם רוצחים את העם שלכם, אתם מוכנים שימותו כמה שיותר אצלכם כדי שתשיגו את המטרות. אתה לא מתבייש, אתה אומר רצח עם? אתה שותף הרי בממשלת החמאס, אתה התחברת אליהם, ועכשיו ממשלת החמאס בראשותך יורה את הטילים על מנת להרוג יהודים, ואתה אומר רצח עם? מי מבצע את הרצח עם? מי התחיל לירות טילים? זה נקרא רודף שלום, הוא יקבל פרס נובל, הוא יקבל פרס נובל, כמו ערפאת, ערפאת היה שוחר שלום מאין כמוהו, אתם לא זוכרים כמה הוא דאג לשלום? כשהביאו לו כבר הסכם שלם חתום לשביעות רצונו ולפי דרישותיו ובקשתו בצרפת, העט ביד לחתימה, קם וברח. כי הכל נושא השלום זה בלבלבלבלבל בלבלבלב מה פירוש? לא שלום, שלום זה רק שלב בתכנית להעיף את ישראל מכאן, לכן אם הוא יחתום נגמר הסיפור, אי אפשר לבוא עוד בטענות על ישראל, חתמנו נגמר, אח"כ ודאי הם יתחילו עוד פעם אז העולם יגיד הגזמתם הפעם, אבל כל זמן שלא חתמו הדרישות תמיד יבואו. מי שישמע את הקלטות הראשונות שלי, כבר אמרתי מראש. בהתחלה היה פדיון ואח"כ היה פתאח ואח"כ נהיה החמאס, ואמרתי אח"כ יהיה חומוס ואח"כ יהיה טחינה ויחליפו שמות כל הזמן, וכל שם יבוא ויגיד מה פתאום, מה הוא הסכים על חשבוני, אני לא מסכים, אז מה שההוא השיג הושג, ומכאן השגות חדשות, יבוא זה יגידו אנחנו מה פתאום, אנחנו מג'הידים, יגמרו עם אלה יבואו הג'יהאד, יגמרו עם אלה יבואו דעש, אלקעידה, כל מיני כל יום שמות חדשים צצים ולך תגמור, אתה לא תגמור. אלא מה, ביבי, אתם מכירים אותו, ביבי, כבר אמרתי לו לפני כמה ימים, לך הביתה, עשה טובה, אתה לא מכריע כלום, אתה רק מאיים, אתה בדיוק כמו שהם, הם אומרים תזהרו בשעה תשע יהיה עכשיו טיל חדש, יבבי אנחנו הולכים לעשות כך וכך, ואתם תראו ותברחו וזה וזה וזה, והכל חרית. אותו דבר ביבי, אנחנו לא זה עד שיהיה שקט ועד שיהיה ככה ומאחורי הקלעים הוא מחפש לחזור להסכמות של 2012 בלי התניה נוספת בלי כלום. לא מבין, לא מבין מה אתה עושה ביבי? בשביל מה יש לך צבא? אתה מעצמה אזורית, מה אתה עושה, ארגון קטן מצליח לטרטר אותך מדינה שלמה בושה וחרפה, בכל מקום אחר אחרי יום יומיים מעיפים ראש ממשלה כזה הביתה, אומרים לו אדוני לך הביתה, אתה לא מסוגל לקבל החלטות, אתה פוחד מועדת חקירה, אתה פוחד שתפסיד את הקדנציה, אתה פוחד שיהיה הפסד, נו, אז מה אתה עושה, תגיד, מה אתה עושה על הכסא, ומודיע להם אנחנו הולכים לעשות ככה, ומודיע, מה אתה מודיע? מי מודיע? איפה כח ההפתעה, מה אתה מודיע? סיכנתם עכשיו את השייטת, מה אתם מודיעים תפנו כי אנחנו רוצים להכנס ואנחנו רוצים זה, אז מחכים לכם, מחכים, כמו שבזיקים חיכו לקומנדו שלהם חיכו גם עכשיו לשייטת, כי מה לא יודעים שיבואו מהים? זה השכל הישראלי?, זה היכולות? מחפשים פוזות להראות משהו הירואי, רמבו? ביבי לך הביתה, בחיאת ביבי, אמנם אתה היית גם כן ביחידה מובחרת אבל אתה כבר זקן, ביבי, לך הביתה.

דם  יהודי עומד להשפך, ועכשיו עושים חשבונות מה האומות יגידו, מה לא יגידו, זה ייראה טוב, לא ייראה טוב, יישמע טוב לא יישמע טוב, מה הולך פה? הוא לא עשה חשבון, הוא נכנס במסירות נפש על דעת לא לצאת משם חי, אבל כ יון שהוא עשה לכבוד ה' יתברך, לא לכבוד כיפת ברזל, מכל המלחמה הזאת בסוף יצא מכירות רק לכיפת ברזל, אבל המצב יישאר יותר גרוע ממה שהתחילו, אז לכן הוא לא עשה חשבונות, רק חשבון אחד, יש בורא בשמים והבורא רואה שיש חילול ה', ומישהו פה צריך לקום מתוך העדה ולעשות מעשה. "ויקום  מתוך העדה ויקח רומח בידו", וקנא לה' וה' מודה לו, "בקנאו את קנאתי ולא כיליתי את בני ישראל".

אתם שומעים דבר כזה? וכל המערכה הזאת בצוק איתן, איזה שם חרטה, צוק איתן, אולי הם מתכוונים צוק זה הכוונה סלע שהוא לא זז, צוק הוא בד,כ עומד הוא לא זז, איתן, כי הרי איפוקנו זה כוחנו וכוחנו זה איפוקנו, ומחכים ומחכים ומחכים אם יהיה כניסה או לא יהיה כניסה, אם יעשו ככה או לא יעשו ככה, הם  מתאוים להרוג ולרצוח עם שלם, היום יכול להיות שהם ישחררו טילים חדשים שכבר יותר מסוכנים שמתפצלים לכמה ראשים, ככה הם בכל אופן מראים בסרטונים, אם זה נכון או לא אי אפשר לדעת, אבל מה מחכים, שהם ישחררו עוד ועוד עד שחלילה יפול משהו, בשביל מה צריך לחכות? בשביל מה יש צבא? הצבא נועד בשביל מה, שהעורף יגן עליו או שהוא יגן על העורף? לא מובן מה קורה פה. הנה פרשה, פרשה ברורה, "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים" אפילו שהם לא היוו איום כבר המדינים ולא ירו טילים ולא כלום, רק החטיאו את ישראל וגרמו לאבדנם של עשרים וארבע אלף, זה מספיק בשביל למגר אותם. "ולא תדרוש שלומם וטובתם לעולמים". נו, נו, אז לראות במיתתם, ומה, ושנאבד את משה רבינו בשביל זה? עם ישראל מוותר, אומר לא רוצים, לא רוצים נקמה, לא רוצים כלום, רוצים את משה רבינו, משה רבינו מבין לא, לא, אני אלך ואני אסתלק מן העולם, אני רוצה שאתם תעשו את מה שה' רוצה. ה' רוצה לראות את הנקמה במדיינים. שמעתם? זה היה דרכו של הרועה הנאמן משה רבינו, וכך צריכים להיות רועי ישראל בכל דור ודור. לא כמו ביבי.

פה נאמר לביבי, איפה הכרת הטוב לבוחרים שלך? איפה? שהם רוצים שמישהו יגן עליהם, אמרת שתגן עלינו מאיראן, והאיום שמה הוא עוד רחוק, כבר לפני שנים אמרת תוך חצי שנה יהיה להם גרעין וגרעינים והכל, עברו שנים ושנים 12 שנה ועדיין הקו האדום לא הגיע אפילו שהוא אמר כמה פעמים, נו, ולא עשית כלום, עכשיו שיש איום ממשי איפה הכרת הטוב לבוחרים שלך? מה אתה מתחשב בקרי, באובמבה, בכל מיני אנשים כאלה, מה, איפה הכרת הטוב שלך? נתגדלת על ידי הבוחרים, לא? אז למה אתה לא מחזיר להם טובה לגונן עליהם? למה אתה משתפן? למה אתה נחנח? ביבי, לך הביתה.

במאמר מוסגר, נכון להיום, במבצע צוק איתן אז אומרים שאם יכנסו לעזה כדי לסיים שמה את הכל, יקח לפחות שנה, אתם שומעים? וזה הצבא הכי מתקדם, וזה הצבא שיש לו כיפת ברזל שאין לאף אחד שום מענה עם כיפה, זה הדבר היחידי בעולם שיש לו כיפה. ובכל אופן שנה יקח להם. יהושע בינון נלחם לא עם ארגון טרור, עם 31 מלכים, והוא מתח את המלחמה לשבע שנים. אם ארגון טרור זה שנה, ונגיד זה לא היה מלכים רק ארגוני טרור אז היה צריך 31 שנה, לפי החשבון שלהם, ואם זה מלכים היה לפחות פי שתיים שלש, אז זה מאה שנה. והוא היה יכול לסיים את המלחמה יותר מוקדם, רק הוא האריך אותה, ב-31 מלכים, ולא צבא מעצמה אזורית או עולמית או מספר 6 בעולם או 4 בעולם עם נשק מתקדם, זה הכל עם הידיים, חרבות וכידונים, חביבי חביט חביט עבודה עבודה, זה לא משגרים טיל והופ מפרקים כמה במכה אחת. אז איזה מן צבא מודרני זה? זה צבא מודרני? זה ביבי? זה יעלון? זה גנץ? ווס מכסטע? מה זה, זה צבא מודרני? בושה וחרפה. צוק איתן עלק, צוק איתן. זה היה צריך להקרא מבצע חרטטן, כי ביבי חרטט אותנו, עוד רק רצחו את השלשה נערים הוא כבר אמר אוה, נקמת דם תינוק, אייי לא ברא השטן, שירים התחיל לנו, משורר. ומה קרה בסוף? מחפש רק הפסקת אש איך לעשות. נו, צוק חרתתן.

עוד מאמר מוסגר, מפקד גבעתי כתב מכתב פקודת יום ללוחמים שעומדים לצאת למלחמה, יש לך את המכתב? במכתב הוא אומר פסוקים ואומר שנבטח בה' וה' יעזור ונצא למלחמה, משהו נדיר לא היה דבר כזה. מה אומרים כמה שמאלנים סרוחים, חילונים הם הם, לפטר אותו, לזרוק אותו, חס ושלום, מה זה צבא ה'? זה צבא הגנה לישראל ככה אומרים רשעים ארורים.

מה הוא כתב - דף מפקד לקרב מבצע צוק איתן. מפקדים ולוחמים יקרים, זכות גדולה נפלה בחלקנו לפקד ולשרת בחטיבת גבעתי בעת הזו, ההסטוריה בחרה בנו להיות בחוד החנית של הלחימה באויב הטרוריסטי העזתי אשר מחרף מנאץ ומגדף אלהי מערכות ישראל, נערכנו והתכוננו לעת הזו, ואנו מקבלים על עצמנו את המשימה מתוך שליחות וענווה גמורה, מתוך שאנו מוכנים להסתכן ולמסור את נפשנו על מנת להגן על משפחותנו, על עמנו ועל מולדתנו. טוב, זה החלקים של כוחי ועוצם ידי. ועכשיו, נפעל יחד בנחישות ובעצמה, יזמה ותחבולה, ונחתור למגע עם האויב, עד כאן זה הוראות צה"ל. נעשה הכל בכדי לעמוד במשימה על מנת להכרית אויב ולהסיר את האיום מעם ישראל, אצלנו לא חוזרים בלי לבצע, הוא טעה, זה כשיש מפקד אמיתי, לא כשיש נחנח. נפעל ונעשה הכל בכדי להחזיר את בחורנו בשלום תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובכל העצמה שתדרש, אז אני מבין שזה עוד לפני שידעו שהבחורים נרצחו. אני סומך עליכם על כל אחד ואחד מכם כי תפעלו ברוח זו, רוח של לוחמים ישראלים ההולכים חלוץ לפני המחנה, הרוח ששמה הוא גבעתי. עד עכשיו זה כוחי ועוצם ידי בדיוק לפי הגרסה הצהלית. אבל מה פה, פה הוא נכשל, לפי השמאלנים, פה הוא נכשל. רוח של לוחמים ישראלים ההולכים חלוץ לפני המחנה, הרוח ששמה הוא גבעתי, זה עד כאן צה"ל. אני נושא עיני לשמים, וקורא עמכם שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ה' אלקי ישראל היה נא מצליח דרכינו אשר אנו הולכים ועומדים להלחם למען עמך ישראל כנגד אויב המנאץ שמך, ממש דוד נגד גלית. בשם לוחמי צה"ל ובפרט לוחמי החטיבה והמפקדים, עשה ויתקיים בנו מקרא שכתוב "כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן" יחד ורק יחד ננצח עופר וינטר אלוף משנה מפקד חטיבת גבעתי. והשמאלנים הסרוחים, ישר יצאו לפטר אותו, באיזה רשות הוא משתמש בצבא הגנה לישראל למטרות דתיות. שמעתם? זה לא צבא של אלקים, זה צבא של ישראל. רשעים ארורים.

היום נפלט להם בטעות לכל השדרנים, ברוך ה' לא נפגע אפילו לפיד אמר בטעות, יוצא להם כזה מרוב שכולם אומרים ברוך ה' אז כבר נפלט להם, כן אתה מבין. אז מכל מקום צריך לדעת, אם רק אתה הולך עם עצת ה' אז היא תקום, אז תהיה תקומה לכל מה שאתה רוצה שואף ואז יהיה לך סיעתא דשמיא, אבל אם רבות מחשבות בלב איש, ה' יוכיח לך שזה לא עובד כמו שאתה רוצה. עיין אחיתופל, עיין בלעם, עיין קרח והמן, וגלית, עיין בכולם ותראה מה יהיה. אני מקווה בשביל עם ישראל שהנחנחים מצוק איתן לא יביאו עלינו אסון.

 

ביבי טיבי

רועה שאין לו שכל, לפני שבוע אמר נכנסים עד שחוזרים עם תוצאות כאלה וכאלה שאין יותר נשק ויריות, ושבוע אחרי זה הוא אומר הפסקת אש אפילו בלי כל התנאים שאמרנו. שהתנאים יישארו רק בדיבורים, בכתוב, אבל במציאות לא חייב. אני לא אשלול מהם את הנשק עד הסוף, מה פתאום, מה פתאום. אם אני יעשה את זה אני אהיה מנהיג טוב, אבל הדור הזה לא מגיע לו מנהיג טוב, אז מה אתם רוצים, זה שאני דפוק זה בגללכם, זה לא בגללי, אם הדור זכאי מקבל מנהיג בהתאם, אם הוא לא זכאי מקבל בהתאם, אז אם אני כזה תבואו בטענות על עצמכם.

אה, איפה בגין, שהוא החליט משהו עשה, גם דברים שכולם אמרו לו לא לא לא לא, וגם נגד מה שהוא אחז, לעשות שלום עם מצרים, להחזיר את כל סיני, שני שליש מגודל מדינת ישראל, להחזיר ככה ללא תמורה רק פיסת נייר שיהיה כתוב השלום. אבל הנה, שלשים וכמה שנים שקט בזכות ההחלטה שלו נגד כולם, כולל מפלגתו כולל כולם. אף אחד לא האמין שזה יהיה, גם המצרים לא האמינו. איייי. אין לאנשים הבנה מה זה ברוך אומר ועושה. אדם שאומר ועושה הוא ברוך, מי שלא הוא ארור, שקרן, רמאי, חרתתן. ובפרט מנהיג, בפרט מנהיג. לגייס את כל הצבא, ארבעים וכמה אלף, לשים את כולם בהיכון. פעם הקודמת שבעים אלף, לשים אותם ימים ולילות ימים ולילות, בלי בית, בלי עבודה, בלי פרנסה, בלי שום דבר, להשתזף בשמש ולשמוע את הבומים עד הסוף, ובסוף להגיד להם זהו, הגענו לפיוס, אתם רק הייתם איום, ואני משתמש בכם כאיום, אבל לא רציני, מראש ידעתי. למה אני פחדן, אבל מה אני אגיד לכם שאני פחדן? מה פתאום, אתם תראו כמה אני גיבור, תעמדו בחזית ותחכו, זהו, פחדן תדעו ביום שיהיה הפסקת אש, פחדן. חרתתן.

אך אם מתבוננים יותר רואים שהוא הולך עם זרם המים לכיוון הירידה, ואז לשאול מדוע הוא לא שוחה כלפי מעלה נגד הזרם? מכאן ההוכחה שאין לו שום עצמיות, שום רוח חיים, הוא מת. הסימן של החיים זה בהליכה נגד הזרם, אך אם הולכים עם הזרם ולא מתגברים זה לא סימן של עצמאות אלא ההיפך הגמור, זהו כצאן לטבח יובל, אם אין לאדם כח להתנגד להשפעות השליליות והוא שוחה עם הזרם ואינו מתגבר, זהו חוסר עצמיות, אך העצמיות והעצמאות סימנם דוקא בשחיה נגד הזרם, בקבלת ההדרכה הנכונה והטובה. היום זה מנהיגים של סקרים, הם בודקים בסקר מה הציבור אומר, ואז הם אומרים ככה אני חושב. הבנתם, שזה לא יתנגד עם הציבור. זה כאילו הראש אומר ליד מה את אומרת ,מה את אומרת, והרגל מה אתה אומר ומה אתה  אומר וכל אבר ואבר מה אתה אומר, אוקי, אז אני הראש מחליט ואחר שהחלטתי שכל ההחלטות הן רק שלי, אמנם רציתי לראות אם אתם מכוונים לדעתי, שדעתי היא ככה, פפפ מה זה הרחטה הזאת, חרתתן, שפן, היום תשמעו את כל התירוצים המגוחכים של החרתתן מסטר ביבי, הוא יגיד כמה חרטות, כמה הוא ניצח וכמה הוא הרס וכמה הוא פירק וכמה הוא הכל, הוא רק לא יגיד שעדיין שני שליש ממה שהיה נשאר והוא הפך את החמאס עכשיו לישות מוסכמת שנכנסים איתה למשא ומתן, הוא אמר קודם שלא מדברים איתם בשום מצב ועכשיו הוא מסכים איתם לעשות משא ומתן להפסקת אש, ז"א הוא מכיר בהם, כל הגורמים בעולם מכירים בהם, כולם מתווכים בין ארגון הטרור לבין מדינת ישראל ואתה הצלחת להרים את החמאס למקום שהוא לא חלם אפילו. החמאס ניצח אותך מיסטר ביבי, אתה יודע שמה שטיבי רצה אתה הצלחת לעשות בעבורו, מיסטר ביבי טיבי. איזה זכויות למיסטר ביבי יש, אפילו ברוך שאמר והיה העולם הוא לא אומר בבוקר, אפילו לשמור שבת הוא לא שומר, איזה זכויות יש למנהיגים כאלה? צריך מנהיג רוחני שיביא אותם, יוציא ויביא אותם בזכויותיו, ככה אומר רש"י, וזה מי שהיה יהושע בינון לכן הם נצחו 31 מלכים, מלחמות שלא היו בהם נופלים בלי כיפת ברזל, בלי כיפת ברזל רק עם הכיפות שהיו להם על הראש הם נצחו בכל המערכות. זה מנהיג רוחני עם זכויות.

בימים אלו ממש מיסטר ביבי איז לייק א ביבי, מה שהוא עושה זה בושה וחרפה. הוא עושה חשבונות איך להקים את מפלגת המרכז כי הוא מבין שהוא לא יישאר בליכוד ומאסו בו, ודני דנון עשה את מה שעשה לפי רגשת רוב הליכודניקים ואמר את מה שאמר, אתה הבטחת ולא קיימת, אתה כשהיית באופוזיציה בדיוק כמו שאני היום אומר לך - אמרת לשרון, אתה בדיוק בשעה שהיתה מלחמה אתה טענת טענות כאלה. אם כן מה אתה מפטר אותי? אלא מה, הוא יודע שהוא מקום ראשון בליכוד דני דנון, והוא רוצה להאפיל עליו וזה לא יעזור כי הוא  מתעצם, אבל הוא מבין שהוא לא ישאר שמה כי ליברמן יצא, הוא דואג פוליטית לעצמו מה יהיה לבחירות הקרובות, ויריבו על הצד הימני של הציבור, ואז ממילא ביבי הולך לכיוון האמצע יותר לשמאל, והוא יקים מפלגת מרכז ויקח את כל אלה התנועה והאחרים ויבנה מזה מפלגה כזו ואחרת ויקח את הדתיים איתו וכו' וכו', ולכן הוא מנצל כרגע את מה שקורה, עם חשבונות אישיים פוליטיים אינטרסנטיים וזה החשבון שלו, לכן הוא לא נכנס לעזה, הוא רוצה להיראות איש מרכז, איך אתמול הוא מקבל שבחים מכל השמאלנים, זה סימן שהוא פועל לא נכון. כי אם הוא עושה מה שהשמאל רוצה, השמאל רוצה שהחמאס יתקיים, והוא אמר בהתחלה שהוא לא ישאיר מהחמאס, והוא יתן להם בראש על מה שהם עשו והוא יגמור אותם, מה קרה פתאום אתה רוצה שהחמאס ישאר? נהיית שמאלני לעת מצוא? או שנהיית ביבי, מה קורה פה?

אלא מאי, הכל מנצלים את מה שקורה עם חשבונות אישיים והעם סובל, ואח"כ הוא יגיד שזה היתה טקטיקה ואיסטרטגיה שלו, וזה היתה תכנית לתת כדי לקבל יותר לגיטימציה, ממי אתה צריך לגיטימציה? רוסיה ביקשה לגיטימציה בגיאורגיה? בכרים היא בקשה? ארה"ב ביקשה מהעולם מאפגניסטן ועיראק שהלכה אלפי מאות קילומטרים מרחק להרחיק את הטרור ממנה שפגע לה בשני בנינים, על זה הם הלכו לשני עמים להלחם שנים, כדי למגר את הטהור ולא הצליחו, מה זה? הם ביקשו רשות ממישהו? הם פגעו בחפים בפשע בלי סוף, בבתי ספר, בילדים, בכל, חיסלו עיתונאים והליקופטרים, שלא יכתבו עליהם לא טוב, יש הקלטה ביוטיוב שרואים והראינו את זה באחת ההרצאות, מה זה, העולם מבקש, סוריה מבקשת אישור? איימתם עליהם סנקציות תעשו תכנסו תפציצו, מה עשיתם? כלום. נתתם להם מדרג לרדת, הא? הרוסים נתנו להם שיבטלו את הכימי, ואתם מאמינים שהם ביטלו את הכימי? עולם שלך חרטה ברטה, ולא מתביישים האמריקאים, אתמול הם אומרים שהם הביאו את העולם למצב שהעולם שלם בזכותם היום, שלם, הם יושבים לא עושים כבר שום מלחמה וכולם נלחמים, איזה עולם שלם, כי הם העולם, חוץ מהם אין עולם. אבל מתי שגומרים את המלחמה ישלחו את קרי לעשות הפסקת אש, אז הוא היה בדרך, לא הצליחה הפסקת אש אז הוא לא בא, למה הוא בא רק לטקס וגם הוא יקבל ודאי בסוף פרס נובל לשלום כמו ערפאת, נו, עולם שקר, מה הולך פה? ביבי דונט בי ביבי.

 

תודה רבה. זה תמצית השבוע האחרון, בצער רב ויגון קודר. אז ככה זה המצב יהודים יקרים, ועם ישראל צריך זכויות, עם המעט שיש לנו בינתיים הקב"ה מראה את אהבתו, לצערנו כבר יש הרוג אחד, ולך תדע, אתם יודעים, היתה שגגה, טיל אחד הגיע לצד המצרי ומטיל אחד נהרגו שבעה ו-22 נפצעו, טיל אחד פגע ברפת, עשרים פרות מתו ושלשים נפגעו, פרה זה במקום שלשה אנשים שעומדים ביחד, כן? אז אם עשרים מתו זה שישים אנשים, ושלשים נפגעו זה תשעים, זה טיל אחד! אז ה' הראה לנו בפרות מה יכול להיות אם יפגע חס ושלום במקום. ומה, והוא הולך בקצב שלו, העיקר שהעולם ימחא לו כפיים ויבואו לבקר אותו ויעשו פה הסרטה והוא יגיד אני ככה ואני רוצה ככה וככה וככה. הם לא מבינים משהו אחר חוץ מחביט חביט הם לא מבינים. למה החמאס לא יורה על מצרים? כי עם סיסי אי אפשר לשחק, עם ביבי אפשר, כי ביבי הוא פיפי. הוא יפה נפש, שיתעסקו עם סיסי אני רוצה לראות. הוא מוחק להם את עזה, הוא לא מענין אותו יש עולם, הנה הוא לקח את כל האחים המוסלמים שהם חמאס והוציא 700 להורג, במשפט, כל אלה משפט מוות, זהו, תולים אותם. גמר את הסיפור. מישהו צועק עליו? מישהו אומר לו איזה משפט זה, איך גומרים משפט בשלשה חדשים? אין מי שידבר, קוראים לו סיסי. ביבי פיפי, אז זה בעיה, אבל רגע, תחשבו כשהוא מחכה כל יום, מי יטפל אחר כך בילדים האלה שיהיה להם טראומות כל החיים, חרדות לנשים, כבר מתו כמה רק מהפחד, מי אחראי על הדם הזה? בשביל מה מיליארדים מיליארדים מימונים לצבא? אז מתי ישתמשו בו? בחופש? מתי? לסדרת חינוך? למה יש צבא וטנקים ומטוסים והכל, למה? זהו. יש שיטה חדשה שמלאנית, אי אפשר לנצח מלחמות ה יום, ככה הם החליטו, מלחמות לא מנצחים היום, צריך פשוט להתפשר עם כל ארגוני הטרור. אז היום אתה תגמור עם אבו מאזן, אבו מאזן לא שווה כדור, כדור הוא לא שווה, אחרי שהוא יביא את השלום הוא יקבל אחד בקשיש, לא יבקשו ממנו גם תמורה על הכדור, ויחליפו מישהו אחר. ואחרי זה יבוא דעש, דעש אומר אהה ישראל זה שלנו, ואיטליה וספרד, עוד לא גמר בעירק הוא כבר באירופה, למה הם מחזירים את החליפות עכשיו לעולם, ההגמוניה האסלאמית. אתם זוכרים שאני אמרתי לכם הרבה פעמים פעם שעתידים המוסלמים לשלוט תשעה חדשים בעולם? ישמעאל ישלוט תשעה חדשים בעולם, כעת יולדה, וזה מתקרב, מתקרב מתקרב, ואף אחד לא יכול עליהם, ואובמבה המוסלמי בעצמו מה הגדיר אותם? לוחמי חופש, הם לא טרוריסטים, הם לוחמי חופש. אתם שומעים חוצפה, זה לא יאומן כי יסופר. גם אלה שפוצצו את התאומים והרגו שלשת אלפים איש, הם גם לוחמי חופש? אז למה הלכת לשמה לפקיסטן, למה הלכת לאפגניסטן? למה הלכת לעירק? למה נלחמת שנים? לוחמי חופש, תן להם, תן להם את וושינגטון והם יירגעו, תשלים איתם. מה הבעיה, כמו שאתה מייעץ לנו, שלח להם את קרי. אם תלכו עמי בקרי אני אלך עמכם בחמת קרי. אם לא נכנס למנהרות הם ייכנסו אלינו מהמנהרות. ומה עם האזרחים שלנו? ברוך ה', ואם הם יצאו לך מאיזשהו מקום אח"כ וחלילה יחטפו או יהרסו או ירצחו וכו', מה תגידי? אז בשביל מה יש צבא, לשמור על האזרחים או שהאזרחים צריכים להיות כפרה על החיילים? אז לא צריך צבא. בואי נבטל את הצבא ונגיד לכולם פוס, אין מלחמה, כמה אתם רוצים, חצי מדינה - בבקשה. יאלה בואו נחתום ונגמור. אח"כ יבוא דעש יגיד הוא גם רוצה, חצי מהחצי, יאלה, אח"כ יבוא עוד אחד ויאלה, בשחיה לקפריסין. את לא מבינה שהחמאס אומר מפורש, עד שכל מדינת ישראל לא תהיה שלנו לא נפסיק, השבוע הם אמרו את זה. מהנהר עד הים, הכל שלנו. הם אומרים אנחנו ישבנו פה, אתם כובשים, ואף אחד לא יכול להוכיח להם אפילו שארץ ישראל הובטחה לאבות הקדושים היא שלנו, והיא שלנו בטאבו. הרי עם התנ"ך קיבל בן גור גור, קיבל את המדינה. נו, אין היום אחד עם שכל שיכול להוכיח, ולא היה מעולם פלשתין פה, ואין עם פלשתיני, זה המצאה, לא היה בעולם, לא היה. אז העם שלא היה הוא הוא העם, אנחנו שהיינו פה בכלל מעולם לא היינו, הם אומרים גם לא היה בית המקדש, כלום לא היה.

כן אבל חביבי יש לך נחנחים, יש לנו פה נחנחים זו הבעיה. 12 שנה הוא כבר עובד על הציבור הישראלי, בטח למה לא, אני אפעל באיראן וזה הקו האדום, איפה הקו האדום. כבר עבר את המבחנה שהוא עשה. אמרתי הוא אומר אני לא אשם, אני דפוק בגללכם, אם אתם הייתם ראויים היה לכם אחד שמתאים.

עכשיו המצב הוא קשה רבותי, אנחנו בעת מלחמה, יש קטרוג מן השמים, דינים מתוחים עלינו, הפחד הזה הוא פחד מוות, הגזרה היא גזרת מוות על ישראל, יש גזרה בשמים גזרת מוות על ישראל, רק ה' מחליף את זה במקום שיהיה מוות ממש - פחד מוות, שפחד מוות זה כמו מוות, אז עצם זה שכל אחד בורח ורץ ורץ ורץ זהו. אבל זה לא יכול להמשך הרבה זמן, ובפרט שהצבא לא מזכיר את הקב"ה, הכל זה כוחי ועוצם ידי, וגם זה לא משתמשים. זה רק לראות חסדי ה', רק חסדי ה'. אשה נופל לה טיל היא בדיוק באמבטיה אם היא לא באמבטיה הלכה. גן ילדים בדיוק הם לא נמצאים, אולם שמחות בדיוק הם לא שם, זה ככה, מה זה? מה זה? שאלו אותם את החמאס, תגידו אתם למה אתם יורים טילים, אתם לא רואים שהאלהים שלהם הוא שומר עליהם? אמרו אנחנו מחכים שהוא יכעס עליהם פעם אחת. הם ירו, ירו כבר למעלה מאלף טילים, הם יירו עוד אלף אלפיים שלש עד שפעם אחת הוא יכעס, הם אומרים, הם יודעים שהקב"ה אוהב אותנו. אבל זה לא מעניין אותם, זה עמלק, עמלק לא מעניין אותו.

 

ש. לא שומעים

 

הרב: אם היא תגיע לפה נדבר. בשביל זה אתה לובש חולצה אדומה.

בכל אופן רבותי, צריכים להתחזק, כל אחד להוסיף במצוות, במעשים טובים ולחזק אחד את השני, כדי שבעזרת ה' יתברך ה' יתן בינה ועצה טובה שלא יכשילו אותנו המנהיגים האלה, אלא שבאמת נוכל לעמוד בכל המבחנים שעומדים לפנינו ונבין שהקב"ה מן השמים לא עושה הקש בגג, הקש בראש עושה לנו, אנחנו עושים להם הקש בגג, אבל הקב"ה מקיש לנו בראש, תתעוררו תתעוררו, למה? יש עליכם קטרוג גדול בשמים, יש שרים של אומות העולם למעלה שהם מקטרגים עליכם שאתם לא יותר טובים מהגויים. כך היה הקטרוג כשעם ישראל יצאו ממצרים, השר של מצרים אמר לקב"ה רבונו של עולם, למה אתה מאבד את המצרים מפני הישראלים? אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, למה? אז הקב"ה נתן לנו שתי מצוות, קרבן פסח ומילה שבזכותם אנחנו היינו עודפים וטובים יותר. מה זה שתי המצוות? אחד קרבן פסח זה לשחוט את האלהים של מצרים, לכפור באמונה של המצרים, בתרבות של הגויים, זה מה שצריך לעשות, וברית מילה זה להכנס בבריתו של אברהם אבינו, לקיים את רצון הבורא במסירות נפש, שני דברים, לעקור מהבית את התרבות הזרה ולקבל עול מלכות שמים, עם זה אנחנו נבדלים מאומות העולם ובזכות זה נגאלנו. אם רוצים להגאל זו הדרך. עקירת כל הזר ליהדות, כל התרבות הזרה להוציא מהבית, להשאר רק עם תורת ישראל וקיום מצוותיה והקב"ה בקלי קלות יושיע אותנו. אתם רואים, אחרי אלף טילים אם זה התוצאות, איך לא רואים את האלקים חי לידינו?

 

ש. לא שומעים

 

הרב: ברור, ברור, אבל אנחנו צריכים להכיר ולהוקיר ולהעריך ולעשות, כי אם לא זה תביעה עלינו, אז בשביל מה עשיתי לכם את כל הניסים? שתמשיכו לחטוא? בגלל זה אני פוחד מאסון. כי יש גבול, כמה הקב"ה יכול למתוח, הקטרוג ממשיך והוא רומז, נו, נו, נו.

אתם יודעים מה העונש הכי גדול? היו אנשים נמצאים בתוך כלא, חתרו מחתרת, עשו חפירה מנהרה כמו שעושים החמאס וברחו, אחד נשאר, בא שר בית הסוהר ראה אותו בפנים, נתן לו מכות במקל. ושואלים מה פתאום שיתן לו מכות, צריך לתת לו צל"ש כי הוא לא ברח. הוא אומר זה שהוא לא ברח סימן שהוא לא מפחד מהכלא. הם לפחות פחדו מהכלא - ברחו, זה טוב לו, לא ברח, ז"א הוא מזלזל בעונש. בורא עולם נותן לך דרך, תברח אל התשובה, תברח, אתה רואה טילים רודפים אחריך תברח לתשובה, לא, מתאים לו, אין לו שום בעיה, עולה, מצלם, הכל בסדר, נו אז אם אדם לא מבין את כל הרמזים שה' נותן לו, מה הוא רוצה, כמה הקב"ה יכול להחזיק?

אז לכן כל אחד ישתדל להתעורר ולעשות כל מה שרק אפשר להתחזק ולחזק אחרים. והדרך הפשוטה היא - לקבל עלינו עול מצוות, לעשות את זה כמו שצריך, להתפלל כראוי, לברך כראוי, לשמור את השבת כראוי, להתחזק בכל מה שאפשר ובלימוד התורה בעיקר, ולהרחיק מעלינו כל סממני עבודה זרה של תרבות הגויים, כל הטמבלויזיה והפיסבוק וכל הטינופת של כל אומות העולם החדירו לנו, עשו מאיתנו גויים. חושבים כמוהם, אוכלים כמוהם, מתלבשים כמוהם, הכל כמוהם. איפה היהודי? במה אתה נבדל מהם? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אם היו מבינים את הפסוק הזה מזמן היינו אחרי כל הבעיות, אבל לא מבינים את זה. אני מקווה שאתם הבנתם.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 

 

ש. .... האם זה נכון לסגור את הברז, זה אומר אוכל סדקית טלכרט חשמל גז מים, עזבי את זה חשמל גז ומים זה בתים, אני מדברת על בתי כלא, איפה שכל העצירים הבטחוניים נמצאים, האם זה נכון לסגור את הברז קודם כל לאותם האנשים שנמצאים שם?

 

הרב: קודם כל הבא להרגך השכם להרגו, פירושו של דבר בלי התראה, בלי שום דבר, בלי להקיש לא בגג ולא בדלת. מי שמשתמש באנשים כמגן אנושי הוא האשם. מי שתשמש באנשים כמגן אנושי, כמו שהחמאס אומר אל תצאו מהבתים, הוא האשם. על פי חוקי המלחמה הבינלאומיים, האדם הזה הוא אשם ולא צריכים ואין שום דינה שנקשה בגג להגיד אני מפציצה, הפציצה וזהו.

 

ש. אז מה הענין של הממשלה שלנו, לחכמי החלם שלנו

 

הרב: זה השמלאנים, זה היפיופיים, יש לך בצלם, הם מצלמים כל דבר ומאיימים שימסרו אותם להאג, והם פוחדים מהאג שיהיו פושעי מלחמה אז לכן הם עושים לפנים משורת הדין של הדין של הדין. וזה הבאלה. אבל בסדר, מי שרוצה להיות האבל שיערב לו. דבר שני, שאלה שלך השניה ש?

 

ש. כל העצירים הבטחוניים, קציעות עופר וכו'

 

הרב: עצירים בטחוניים צריך לעשות להם לא פחות מיגאל עמיר. אם יגאל עמיר על רצח של ראש הממשלה שמו אותו במעצר בצינוק באני לא יודע איזה מצב שמה, לא נותנים לו שום דבר, ולא חבורה עם אף אחד, אז אותם צריכים לשים בתנאים הרבה יותר גרועים, כי הם מצידם רוצים לרצוח לא ראש ממשלה, ממשלה שלמה, עם שלם, אז אם המטרה שלהם לרצוח המונים אז כרוצח המונים צריכים להכניס אותם לפחות בתנאים האלה, אבל נותנים להם תואר שיהיה אקדמאי ויהיה דוקטור, על חשבונך, על חשבונך, ואז הוא ילמד יהיה מלומד, ואח"כ הוא יוכל להמציא עוד יותר דברים חמורים, ואת רואה אלה שמשחררים חוזרים בחזרה לאותו דבר. למה? השנאה עוד גברה. אבל אני אומר שיש מצב שצריכים להוציא להורג פה, אם התורה אומרת שהאנשים שעברו על עבירות שבתורה יהודים, יש דין של ארבע מיתות בית דין, אמנם על פי בית דין, אבל יש ארבע מיתות כאלה, אז התורה אומרת ובערת הרע מקרבך, עכשיו אם אתה לומד מהאמריקאים הכל, אז הם מוציאים להורג, למה אתה לא מוציא להורג? אתה יותר יפה נפש מהם? ושמה לא מדובר ברוצחי עם, מדובר באחד שרצח את החבר שלו, אני יודע מה, מדרגה ראשונה קוראים לזה, רצח ממדרגה ראשונה, נו אז מה עושים איתו. מוציאים אותו להורג, למה שם אף אחד לא מתלונן וזה בסדר והם נאורים והם בסדר ופה לא? הרי זה דבר משתלם, אתה רוצח כמה שיותר יהודים, אתה מקבל משכורת על כל אחד שרצחת, מעבירים לך את הכסף ישראל, אתה יושב בכלא, אתה לומד על חשבון המדינה, אתה יודע יחטפו אחד וישחררו אלף, אתה חוזר בחזרה וכן הלאה, מה זה, זה צחוק מהעבודה?

 

ש. יש פה ענין, אני שואלת בכוונה קצת יותר לעומק. סתם דוגמא בן אדם עובד במקום מסוים, שהמקום הזה הוא מקום יהודי ישראלי לכל דבר שהוא בעצם מספק את כל הקנטינות, אוקי, לאותם מקומות, קציעות עופר וכל השאר, איפה שכל העצירים הבטחוניים נמצאים, וכבעל בית, סתם דוגמא, אני כבעל בית הדעה שלי היא לא רוצה לספק עכשיו, סוגר את הברז, חמאס, ג'יהאד וכו', וכל הקבוצות המוסלמיות האלה, אבל ברגע שהוא כפוף למדיניות הוא לא יכול לעשות שום דבר עם כל הדעות האישיות שלו.

 

הרב: קודם כל אם יש שמה יהודים גם אז אין בעיה.

 

ש. מדברת על אגפים שנטו

 

הרב: אין דבר כזה שמספקים רק לאגפים, מספקים לכל הכלא

 

ש. בסדר, אבל אני מדבר ספציפית לסגור את הברז לאותם אנשים, לאותם

 

הרב: אם האדם הזה זכה במרכז אז הוא יכול להפר את המכרז, להפסיד כסף אם הוא כל כך כזה צדיק, ולהפסיד את הכסף של המכרז או להעביר אותו למישהו אחר אם זה אפשרי, ושיעמוד בתנאים של המכרז ולהתראות. זה הכל. מותר להפסיד בשביל עקרונות, אם זה באמת עקרונות, אם זה רק שאלה ל יופי אז יישאר בגדר שאלה.

 

ש. תודה.

 

הרב: תהיו בריאים ערב טוב. מי שרוצה ציציות, כיסויי ראש יכול לגשת. 


השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט