2M
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ציריך 10-6-09

ערב טוב, בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יהונתן, שלושה שאלו שלא כהוגן, לשניים השיבו כהוגן ולאחד השיבו שלא כהוגן. ואלו הן: אליעזר עבד אברהם, שאול המלך, ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם שאל לא כהוגן כשאמר והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא את כדך אפילו חיגרת אפילו סומא. ז"א אליעזר עבד אברהם שיצא משליחות של אברהם אבינו, להשיג בת ליצחק, הלך בדרך ועשה סימן, והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא את כדך, והיא תשמע ותעשה כפי שהוא קיבל מהסימן, הוא שאל שלא כהוגן. מדוע? כי יכולה היתה לצאת חיגרת - אחת ללא רגליים, או סומא - עיוורת. בכל אופן, השיבו לו כהוגן מן השמים, ונזדמנה לו רבקה, רבקה אמנו. שאול בן קיש כתוב "והיה האיש אשר יכנו ואת בתי אתן לו" מה ביקש שאול? שאול המלך ביקש מי יכול להלחם נגד גלית ולנצח אותו כשהוא עומד ומתריס במשך ארבעים יום ומחרף את מערכות ישראל, ולא היה מי שמוכן לקפוץ על זה בשביל להלחם איתו, וזה היה מבחן שבו יוכרע הקרב, ואו שפלישתים יהיו עבדים לישראל או הפוך. לכן הציע שאול המלך, האיש אשר יכנו את בתי אתן לו. שאלה שלא כהוגן הוא ביקש, כי יכול להיות שזה היה עבד שנלחם בגלית ומנצח, ויכול להיות ממזר, אז מה, הוא יתן את בתו לעבד הממזר? הוא שאל שלא כהוגן, אבל מן השמים השיבו לו כהוגן ונזדמן לו דוד בן ישי שהיה דוד המלך.

יפתח הגלעדי שאל שלא כהוגן, היה צריך לצאת להלחם נגד האויבים והוא חשש מן המלחמה, והוא נדר נדר. והיה היוצא אשר יצא מדלתי בתי הוא יקריב אותו קרבן לה'. איך אתה אומר דבר כזה? יכול להיות שיצא דבר טמא. שאל שלא כהוגן והשיבו לו שלא כהוגן, ונזדמנה לו בתו שיצאה אליו ראשונה.

אם כן, צריכים להבין, האם יש פה משוא פנים, השאלה היתה שוה, כולם שאלו שלא כהוגן, למה לשניים ענו כהוגן ולאחד ענו לא כהוגן? ועוד שאמרו חז"ל, שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. ז"א השיחה הזאת של עבד אברהם - דמשק אליעזר היתה כל כך חשובה, כל כך מיוחדת שיפה שיחה שלו מהתורה ממש, התורה של הבנים. ואיך יכולים חז"ל להגיד עליו דברים כאלה גבוהים בשעה שאומרים שהוא שאל שלא כהוגן?

נבאר את הדברים, אנחנו נבין פה יסוד גדול וחשוב בכל ההחלטות שיש לנו בחיים. אליעזר עבד אברהם, כשיצא בשליחות של אברהם אבינו להשיג אשה לבנו ליצחק, היה לו נגיעות אישיות והוא רצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק. אברהם אבינו אמר אין ארור מתדבק בברוך, אתה ארור מכנען, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, ואין ארור מתדבק בברוך. כמו שגוי לא מתחתן עם יהודי, וכמו שלהבדיל יש איסורים אחרים, אז לכן זה לא שייך.

מכל מקום, יוצא אליעזר עבד אברהם שהיה אדם גדול מאד, שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, ידע את כל תורת רבו, היה שולט ביצרו כמו אברהם אבינו, יוצא לשליחות זאת ויש לו בלב כל הזמן פקפוקים. האם הוא יעמוד במשימה או לא יעמוד במשימה. מדוע? משום שכל הזמן הוא שומע את הקול הפנימי שלו אומר שהבת שלו ראויה להתחתן עם יצחק. והרי בידו להחליט שהוא לא מצא שום אשה ראויה ליצחק, והוא יכול למצוא בכל אחת ואחת שהוא יראה גם, איך הוא יגיע למצב שהוא יאמר את האמת בינו לבין עצמו מבלי להכניס שיקולים אישיים לתוך החשבון? אז היתה לו מלחמה פנימית והיתה לו כונה טהורה להוציא לפועל את הבקשה והדרישה של אברהם אבינו, ולכן כדי לברוח מהחלטה שגויה ומחשבונות אישיים, לא נותרה לו ברירה אלא לבקש סימן ולומר, מי שתצא לקראתו ולומר לה הטי נא את כדך והיא תטה את כדה והיא תשקה, אותה הועדת ליצחק. אז הוא שאל לא כהוגן כי היא היתה יכולה לצאת חיגרת או סומא, אבל איך אומרים באידיש - נישט ברירה, נישט ברירה. לא היתה לו ברירה בשביל להעמיד את המצב על מתכונתו ולכן הוא ביקש וענו לו כהוגן. ז"א כוונת הלב שלו היתה כל כך טהורה שהוא ברח מחשבונות אישיים ומשיקול דעת של עצמו, ולכן הטיל את זה כלפי שמיא שהקב"ה ינהיג את הדבר. וענו לו כהוגן ויצאה רבקה. וכיון שיצאה רבקה לקראתו ב"ה עמד עם ישראל. מה זכה דמשק אליעזר בזכות זה? זכה בזכות זה שיצא מכלל ארור והגיע למדרגת ברוך ולא עוד אלא שזכה לעלות לשמים חי, ונכנס לגן עדן, הוא אחד מעשרה אנשים בעולם שנכנסו חיים עם גופם לגן עדן. זה דמשק אליעזר שכוונתו היתה טהורה לשמים בשביל לבצע את השליחות של אברהם אדונו.

אבל שאול בן קיש, שאול בן קיש, שאול המלך גם נענה כהוגן ונסביר, אבל יפתח הגלעדי כשאמר שמי שיצא מדלתי ביתו הוא יקריב אותו קרבן אמרו לו לא כהוגן ויצאה בתו לפניו, ואז הוא היה צריך להפריש אותה מביתו להרים, והיא לא נישאת לעולם, ויש בזה כמה דברים שדיברו חכמים, מכל מקום איבד את הבת שלו. למה לא ענו לו כהוגן? כי מי חייב אותך בכלל להכנס למצב שתגיד לדבר כזה. מה הבעיה? אתה יוצא למלחמה, אם תנצח תקריב אלף עולות, תקריב פרים, מה הבעיה? אין לך איזה ספק כלשהו שאתה צריך להלחם מלחמה פנימית ואישית שאתה צריך בשבילה לקחת שאלה שלא כהוגן, כי אם יצא דבר טמא, אז מה נקריב אותו לה'? אז לכן הוא לא נענה כהוגן. ז"א דבר שלא בא ממקור טהור, מכוונות אמיתיות, מחוסר ברירה, אז לא משיבים מן השמים כהוגן. ויצאה לו בתו והוא הפסיד בגדול.

שאול בן קיש, שאול המלך - כן ענו לו כהוגן למרות שהוא גם שאל לא כהוגן. הוא אמר שהוא יתן את בתו למי שינצח את גלית, ויכול להיות שהיה מנצח עבד או ממזר, אבל כיון שלא היתה לו ברירה והיה פה סכנה של כלל ישראל ולא היו קופצים שמוכנים להלחם נגד גלית שהיה כמו טנק ענק חזק, כולו משוריין קשקשים, לא היה מי שקופץ על דבר כזה. וממתינים, ממתינים ישראל ויש חילול ה', אז הוא שאל את השאלה הזאת, אמנם היא לא כהוגן כי יכול לקפוץ גם עבד וממזר, אבל מן השמים זימנו לו את דוד המלך שהיתה לו רוח גבורה והוא ניגש אליו והוא אמר לו "גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך" - אני ביום אחד הרגתי דוב ואריה לשמור על הצאן, בשביל להציל את עם ישראל ודאי שאני יכול לעמוד מול הגלית הזה. ובחלוקי אבן הוא הרג את גלית עם רוח הגבורה שהיתה לו. אבל ענו לו לשאול בן קיש, שענו לו על זה בכהוגן.

ז"א מי שמתכוון אפילו בשאלתו, אם הוא שואל מן השמים דבר שהוא לא כהוגן אבל בשביל כלל ישראל או בשביל סכנת שנמצאים ישראל, שאלה כזאת נענית כהוגן.

ז"א למדנו יסוד חשוב מאד שאנחנו לומדים שמי שיש לו כוונות אמיתיות והוא עשה כל אשר יש לאיל ידו בשביל לעשות את מה שניתן לו ובאפשרותו, ולא יכול יותר מזה לעשות, גם אם ישאל שאלה שלא כהוגן מן השמים יענו לו כהוגן. ואם זה דבר שהוא ביקש בשביל כלל ישראל, הצלת כלל ישראל, שאין ברירה אחרת גם כן, אז גם כן יענו לו כהוגן. ז"א זה יסוד גדול מאד שאנחנו לומדים פה מן הדבר הזה.

נשאלת השאלה אבל, מצינו שבחלום הלילה בא אל הכוזרי - מלך כוזר, בא אליו מלאך ואמר לו כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. מלך כוזר רצה לעבוד את האלוקים, וידע שיש כח עליון שמנהיג את כל הבריאה, הוא לא ידע מי זה, לא היה לו תורה, הוא לא ידע מאיפה. אז מה הוא עשה? - היה מקריב קרבנות לעבודה זרה. וכך הוא היה חושב שהוא מרצה את הכח העליון - את הקב"ה. הוא לא ידע מה דרך העבודה לעבוד אותו. מן השמים שלחו לו מלאך, מלך גוי - מלך כוזר, שלחו לו מלאך שבא אליו בחלום מספר לילות, ואמר לו - כונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. הכוונות שלך טובות, אתה מתכוון לטובה אבל המעשים שאתה עושה הם אינם רצויים. מה עשה מלך כוזר? קרא לשלשה חכמים, חכם של האומה הנוצרית, ושל האסלאם, ושל היהודים. ושאל אותם שאלות, מה הדת שלהם אומרת, מה אומרת בכך מה אומרת בכך, כל אחד ענה מה שאמר, לא נכנס לנושא, אבל בסופו של דבר הוא הבין שהחכם היהודי הוא הצודק, והוא בחר את הדרך של היהדות והוא התגייר וגייר איתו שש מיליון בני כוזר. ושש מיליון גויים התגיירו. נשאלת השאלה, למה מלך כוזר שהוא גוי ועבד עבודה זרה והיו לו כוונות טובות, למה הוא זכה שבא לו מלאך ואמר לו כונותיך רצויות מעשיך אינם רצויים עד שהוא הגיע לאמת, לחקר האמת. למה אלינו לא בא מלאך כל לילה להגיד לנו, הכוונות רצויות, המעשים לא טובים, תשנו את המעשים - יהיה בסדר. למה אנחנו לא זוכים למלאך? גם אנחנו מבקשים לכאורה, שהכוונות הטובות שלנו יתקיימו.

אלא מאי, יש שתי מיני כוונות רצויות, יש כונה רצויה שהאדם רוצה את האמת והוא רוצה לבקש את האמת בשלמות גמורה, עד הסוף בכל מחיר גם מה שיעלה. כל מה שיתבקש ממנו בשביל האמת הוא יעשה. כי כל מה שמכיר הוא חי על זה במציאות בפועל ממש בלי שום שינוי מההכרה שלו למעשה, מה שהוא מכיר מדעתו הוא עושה למעשיו, אין חציצה, אין הפסק בין ההכרה לבין המעשים. מה שנדרש עושים. אבל יש מין שני, סוג שני של בני אדם שהרצון והכונה שלו לאמת זה רק מבחינת מחשבה טובה, ונשאר הרצון רק בכונה בלבד, והוא לא מוציא לפועל לחיות על כל מה שיתברר לו, זה לא, הוא לא מגיע למצב כזה. לכן אצל הכוזרי שכל מה שהתברר לו היה חי על זה, ולא היה חסר לו רק הבירור, לכן זכה לבירור מן השמים במקום שיד שכלו לא מגיעה. בשכל הוא ניסה להבין איך לעבוד את ה', עשה כל מה שיכול בפועל, אבל משמים ראו שהוא לא מסוגל להכיר את האמת בלי שיעוררו אותו מן השמים, שלחו לו  מלאך בשביל שיעורר אותו מן השמים.

אז ז"א כל אדם שמתכוון להוציא את הכוונה לפועל יסייעו אותו מן השמים לזה. וכל בן אדם שמתכוון אבל לא עושה דברים למעשה עד הסוף, לא יעוררו אותו מן השמים. הבא ליטהר מסייעין לו, מי שבא באמת מעצמו להיהטר, אז אין דבר כזה שלא יסייעו לו, מן השמים יסייעו לו. ז"א גם אם אדם לקח החלטה ובקשה לא כהוגן, חזקה שיענו לו מן השמים כהוגן אבל בתנאי שהכונה אמיתית והרצון המעשי גם אמיתי, שמה שהוא ידרש הוא מוכן לעשות. וזה החיוב גם בין השלושה האלה שאנחנו למדנו עליהם כעת. שאליעזר היה מוכרח מצד טהרת ה נפש שלו לעשות דבר שלא כהוגן, כמו שלמדנו. אבל אצל יפתח לא היתה סיבה כזאת, שום בעיה של טהרת הלב, תתרום מה שאתה רוצה קרבן לה' וגמרנו את הסיפור.

אם כן, אנחנו לומדים יסוד גדול, בחיים יש לנו הרבה שאלות, אנחנו יודעים גם מה התשובות, גם אם אנחנו לא נלמד תשובות אנחנו יודעים איפה לשאול, והשאלה אם אנחנו מוכנים לשאול במקום שאנחנו יודעים שנקבל גם תשובה שהיא לא לרוחנו, וגם אם נקבל תשובה שהיא לא לרוחנו, האם אנחנו מתכוונים לקיים אותה ולעשות את מה שאמרו לנו. כיון שזה לא כך, לצערנו הרב אצל רוב בני האדם זה לא כך, אז לכן לא רבים שזוכים לס"ד בכל מעשה. ונשארים הרבה אנשים עם כוונות טובות אבל מעשים לא מביאים בשלמות.

מפה אני עובר לשני נושאים, אחד זה המצב העולמי שבו אנחנו נמצאים העם היהודי כרגע, וגם היהודים שיושבים בשוויץ, ואחד מה שנוגע אלינו היהודים בגין המצב העולמי, ומה עלינו לעשות, ומה הדרכים.

כידוע לכם שכרגע אנחנו מתבקשים בארץ ישראל דרישה מאד החלטית ודרמטית, אנחנו נדרשים על ידי מובארק חוסיין אובמה, אנחנו נדרשים לתת את ארץ ישראל לחלוק אותה לשתיים - לשתי מדינות ושני עמים. וגם העולם מסכים איתו שזה מה שצריך ואיך אומרים בצרפתית? אלון, נו נו נו קדימה, נו נו נו תוך שנתיים אנחנו רוצים שהכל יהיה גמור. לא למתוח יותר מידי את הזמן, בבקשה לחלק את המדינה בארץ ישראל לשניים - לשני עמים. נו, זה דרישה. דרישה. אבל רגע, עם מי אנחנו צריכים להתחלק, אני רוצה להבין? אנחנו צריכים להתחלק עם העם הפלשתיני. יש כזה עם? יש עם פלשתיני? אומרים לנו להתחלק, עם מי? עם העם הפלשתיני, יש אבל כזה עם? ואח"כ נראה עוד דבר קטן, האם ארה"ב תשמש לנו דוגמא למה שהיא דורשת מאיתנו. אז שימו לב יהודים יקרים.

יש בלוף פלשתיני ועולמי. באחד האתרים בישראל התפרסמה טענה של ערביה מחיפה, ועל הטענה שלה ענתה יהודיה ישראלית מהנגב. וזה הדו שיח שביניהם: תשמעו ותשכילו. הערביה מחיפה כותבת כך: אנחנו לא ערביי ישראל, כידוע לכם בתשקורת הישראלית קוראים לערבים ערביי ישראל, אז היא אומרת אנחנו לא ערביי ישראל, אנחנו פלשתינים אזרחי מדינת ישראל. והאזרחות שלנו היא דבר טכני הכולל דרכון ותעודת זהות ישראלים שאנחנו מציגים עפ"י בקשת המוסדות המבקשים. לנו יש לאום, ולפיו אנחנו פלשתינים ערבים. אנחנו לא ערביי המדינה הזו, ואנחנו לא מסכימים להיות מיוחסים לה כלל וכלל, אתם חסרי לאום, לכם יש דת שקוראים לה יהדות ואתם משתייכים לה ותו לא. היצירה היחידה שלכם היא השפה העברית, מלבדה - אין דבר אחד שהצלחתם לייצר תוך ה-58 שנים ששהיתם פה כחובשים על אדמתו של עם אחר. זה אדמתו של עם אחר. אתם פשוט עם בלי תרבות, ובלי שום עבר שמצדיק התגאות בו, אתם פשוט פרטים - אנשים פרטים שנאספתם מהגלות, הגעתם בחוצפה כדי לממש את זכותכם להגשמה עצמית על חשבונה של הזכות הזו של עם אחר. אני אומר את הדברים בכונה לאט כדי שהמתרגמת תספיק לתרגם, אז עמכם הסליחה לאלה שבלי אזניות. את השלום נוסח רבין רצחתם לנצח, אז תתביישו לכם כי לנו אין כבר מה לדבר איתכם. זה כותבת הערביה הישראלית מחיפה.

בתגובה לשורות האלה, ענתה יהודיה ישראלית מהנגב. תקשיבו טוב יש פה פצצות. אין במדינת ישראל או בשטחי ארץ ישראל אף לא ערבי אחד שאין לו ארץ מולדת ערבית. ועל כן אתם ערבים. פלשתם, זלגתם, חדרתם לארץ ישראל בחסות עידוד וגיבוי הכובש העותומני והכובש הבריטי. אך לא הפכתם עקב כך לבעלים או ריבונים, פתחי את מפת העולם, ערביה ישראל, תגלי ששטח 22 המדינות הערביות גדול משטחה של יבשת אירופה! ושטחן של כל 56 המדינות המוסלמיות, מכסה כשליש מכדור הארץ, שטח אדיר שאין לתארו. משאבים של נפט ועושר לאין חקר. אז על פניו נראה שזה ממש בסדר שלעם היהודי תהיה מדינה אחת קטנטונת משלו מבלי שיהיה עליו להתחלק בה עם עוד עם ערבי או מסולמי, לא? ככה היא שואלת. ובואי ואומר לך כמה מילים על העם הפלשתיני, עם "פלשתיני". אתם אינכם עם, אתם פיקסיה מוסלמית שמטרתה אחת ויחידה לכבוש את ארץ ישראל, נתחיל עם השם שלכם. הרומיים שכבשו את ישראל קראו לה כחלק מאקט הכיבוש - פרובליניקה הפלשתינה, על שם הפלישתים שישבו בערי החוף הישראליות. הפלישתים היו יורדי ים אדומי שיער, מה שנקרא ג'ינג'ים, שהגיעו לחופי ישראל מאירופה ונעלמו מאזורינו כ-1600 שנה לפני הולדת מוחמד. ז"א לפני כ-3000 שנה. זה הפלישתים שהיו מאירופה ג'ינג'יים שהגיעו לישראל. אין לערבים שמקורם בחצי האי ערב כל קשר לפלישתים. לא גנטי, לא דתי, לא תרבותי, לא היסטורי ולא גיאוגרפי, אתם ערבים ולא פלישתים. באותה מידה יכלו הרומיים לקרוא לישראל פרוביניקה השויצריה, האם זה היה הופך אתכם לשויצרים? באשר לארץ ישראל, ערביה מחיפה, תבחרי כל תיעוד היסטורי, כל מפה היסטורית, כל היסטוריון מקובל על ידי האקדמיה הבינלאומית שיראה לנו איפה פלשתין. מתי היתה אי פעם בהיסטוריה האנושית מדינה או ארץ שנקראה "פלשתין"? מתי היה אי פעם בהיסטוריה האנושית עם שקראו לו העם הפלשתיני, מי אתם? מאין באתם? ומה הקשר שלכם לשטחי ארץ ישראל? איני מצליחה למצוא שום פרט אחד באיזשהו מקום בעולם, כולל אצל חוקרים מוסלמים וערביים, שיאשש את טיעונייך, כולל הקוראן שבו ארץ ישראל נקראת "ארץ ישראל" ארצו של עם ישראל, בקוראן. יש תיעוד בריטי מתקופת המנדט הבריטי, יש תיעוד טורקי מהתקופה העותומאנית, תיעוד של כל הכיבושים שהיו על ארץ ישראל, אין זכר, לא לעם פלשתיני ולא למדינה פלשתינית. אז בואי נסכם: אם תמצאי כל תיעוד שהוא להיותכם וקיומכם בארץ ישראל, יש לנו ממה להתחיל לדבר. הכל זה רק חלק מתעמולה פלשתינית שמשנה את העובדות ההיסטוריות בדיעבד. אתם ציר מקרי של פלגים ופלנגות מרחבי העולם המוסלמי השונאים זה את זה כמעט כמו שאתם שונאים אותנו, זה למעשה הדבר היחידי המאחד אתכם - השנאה לציונים. זה בסיס עלוב ביותר לחונן על גבו עם. ב-1948 היה מספר הערבים שישבו בארץ ישראל זהה למספר היהודים שישבו בארצות ערב. מספר זהה. ה-120 היתה מאה של הגירה בחילופי אוכלוסין על פני כדור הארץ כולו. רוב היהודים מארצות ערב הגרו למולדתם - ישראל. רוב הערבים מישראל היו אמורים להגר חזרה לארצות מולדתם הערביות. לא רק שלא עשיתם כך, המשכתם להסתנן ולחדור לשטח ישראל בכל צורה מתוחכמת שאפשר להעלות על הדעת, ושמדיניותה הרופסת של מדינת ישראל איפשרה לכם.

למעשה יש לכם היום מדינה פלשתינית, היא הרבה, אבל אתם רוצים לעצמכם שלוש מדינות פלשתין. ירדן, פלשתין החדשה שתקום ברצועת עזה והגדה, וכמובן שערביי ישראל שמזהים עצמם כפלשתינים ימשיכו להתגורר בישראל ויביאו אליהם עוד ועוד "אחים" פלשתינים מרחבי העולם, כך שבעוד עשור-שניים יהיו היהודים מיעוט בארצם וגם ישראל תהפוך לפלשתין. לא מתאים לנו. ולכן זה מה שבסופו של דבר יקרה, כותבת היהודיה הישראלית מהנגב. גם אם השמאל שלנו מפזר אשליות הממלאות את ליבכם תקוה גדולה, יהיה עליכם לחזור לארצות מולדתכם. זה יקרה או בטוב או בחרב. במשך השנים אימצתם לעצמכם את האתוס היהודי, כלומר קדושת ירושלים וזכות השיבה לציון. אמנם בניתם מסגד במרכז קודש הקדשים היהודי, שזה מנהג מוסלמי נפוץ בעולמנו, לבנות מסגדים על כנסיות או על בתי כנסת, אך עירכם הקדושה היא מכה ולא ירושלים, וזכות שיבה יש לכם רק למולדתכם הערבית ולא לציון. לסיכום, מפנה אותה לספר ששמו "מסע תענוגות בארץ הקודש" שנכתב ע"י הסופר סמיואל לנגהורן הידוע בכינויו מרטוון, שכתב ב-1867, שימו לב 1867, הוא סייר בישראל לאורכה ולרוחבה, הוא לא ראה כאן פלשתינים, הוא לא ראה כאן בוסתנים מוריקים, לא כפרים ערביים, לא ערים שוקקות, כלום. הוא ראה ומתאר עזובה, ביצות, חולירע, קדחת וחולות. הוא כינה את ארץ ישראל דאז - ארץ הבכה. וכל מה שיש כאן היום - הגן עדן הזה שנקרא ישראל בנה הגניוס היהודי. ואין פלא שאת ואחיך חומדים אותו. ואם את יושבת בביתך המחובר לחשמל ומקלידה תשובה במחשב לאתר האינטרנט, ערביה ישראלית, זה כי אנחנו כאן מדינה שמאפשרת לך לחיות ברמה שונה לחלוטין משל 99% מאחיותייך במדינות ערב. הכותבת: אזרחית ישראלית יהודית בעלת המקום. יפה? התשובה יפה? אבל לומדים סוף סוף משהו.

אז מאיפה אובמה לקח שיש פה מדינה שעם פלשתיני שנשללה מהם וצריך לתת להם חצי חצי? מאיפה הביא את זה אובמה? מישהו יכול להגיד לי? העולם לא מחפש אמת, אלא שקט תעשייתי בניצול של החלשים, קרי: ישראל שמתרפסת לחבר העמים, כדי לרצותם בכל הזדמנות וענין, כעבד העושה רצון אדונו ומתבייש מפניו. הישראלים ממש מתביישים מהאדונים האירופים והאמריקאים, הם לא יכולים לסרב, לחלק את הארץ מה הבעיה - בשביל שתהיו מבסוטים, אנחנו ניתן, יהיה לנו קשה אבל אנחנו ניתן. והאמריקאים אם תגידו להם את מה שאני אמרתי כרגע בשם היהודיה הישראלית מהנגב, הם יגידו לכם - אל תבלבלו אותנו עם עובדות. עובדות לחוד מציאות לחוד, אנחנו רוצים שקט, רוצים נפט של המוסלמים, רוצים שלום עם מוסלמים, אנחנו לא רוצים יהודים, פיצילה כאלה קטנים, 13 מיליון בקושי שמפריעים לכל העולם להתנהל כמו שאנחנו מבינים שצריך בעידן הזה. בבקשה יהודים לא להפריע, תחלקו וזהו. מה אתם אומרים? אתם יודעים למה זה קורה? אני אגיד לכם.

הכתוב זועק כבר 3300 שנה. "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" אנחנו לא נכנסים בחשבון של הגויים ואנחנו לא צריכים להתחשבן איתם ולא להחשב מהם ולא לחשוב עליהם. אנחנו עם לבדד, אנחנו - ה' הבדיל אותנו מן העמים, "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי סגולה" אז מה אתם רוצים להיראות שויצרים, מה אתם רוצים להיראות צרפתים, מה אתם רוצים להיראות אוסטרים, מה אתם עושים אצלהם בכלל? למה אתם לא נמצאים בארץ ישראל "הן עם לבדד ישכון ובגיים לא יתחשב" ואני אפתור לכם את כל הבעיות. למה אתם פוחדים מאומות העולם? אם היינו מקימים פסוק אחד היינו מנצחים את כל העולם, בפסוק אחד. "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם" ואמרו חכמים - לא עבדים לעבדים. "כי לי בני ישראל עבדים" בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים מבית עבדים? "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים" אני ה' אלקיכם, אתם אומרים את זה פעמיים כל יום בשמע ישראל. אז למה הוצאתי אתכם? להיות לכם לאלקים. ועכשיו מה? אובמה - הוא יחליט מה לעשות? אחד מבני חם שקם עכשיו ושולט בכיפת העולם ונהיה כאבוי שוטה עולמי, ודבר ראשון שהוא נטפל זה ליהודים הידידים שלו של המדינה שלו במשך הרבה מאד שנים. פתאום הוא מפנה עורף, טלפון ראשון מאז שהוא נבחר זה לאבו מאזן, כל אלה שהיו ציר הרשע הפכו להיות ידידים, לאיראן הוא מושיט ידים, לקובה הוא מושיט ידים, לעירק הוא מושיט ידים ולישראל הוא אפי' לא קופץ לבקר, הוא נמצא בסעודיה, הוא נמצא במצרים והוא מדלג, אין ישראל, ישראל ע"י רב עמנואל הוא שולח הוראות ויהודי ידבר עם יהודי, ויגיד להם תשמעו, זהו, לא תהיה מרפסת אחת, לא תהיה מרפסת אחת בביתר עילית, אם יהיה - אין תקציב יותר מאמריקה, אין מטוסים, אין חלפים, ברוגז. נגמר. מה אתם אומרים? אה? סוף סוף הגיע מה שאמרנו שנים, שאמריקה תפנה את ערפה לישראל ושבעים אומות העולם יהיו נגדנו. איפה אני יושב? בציריך, שוויץ. שויץ ידועה כמדינה ניטרלית, נכון? ניטרלית, מאות שנים אין מלחמות,  גרויצי גרויצי, יפה. אבל אני בגרויצי שומע שהם רוצים לגרוץ אותי. זה לא סתם, אצלנו אומרים שלום, גרוצי, אז ז"א הכל פה צביעות, ודרבן 2 בשויץ מביאים את אחמדניג'ד הטריריסט הכי גדול שמכריז שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל והיהודים, באו"ם הוא מקבל מחיאות כפיים ועומדים לכבודו, וגם פה בשויץ, מוחאים לו כפיים שהוא מדבר נגד מדינת ישראל הגזענית. מה היא גזענית? היא יצאה למבצע עופרת יצוקה להגן על האזרחים הישראלים אחרי 8 שנים של טילים היא גזענית. אנחנו לא ירינו טיל אחד על איראן אבל הוא מכריז להשמיד את היהודים עם פצצת אטום, וזה בסדר, והוא אדם הגיוני רציונלי ששויץ מקבלת אותו באהבה. אבל יהודים שמתגוננים על חייהם אחרי שמונה שנים שאין דפוס דומה להתנהגות סובלנית כזו בעולם, אנחנו הגזענים, קבעה שוויץ. רבותי, אתם בסכנה. אם השויצרים ככה יכולים לעשות י'חביבי. לא פשוט. לא פשוט.

אבל אני הולך לגלות לכם עכשיו משהו סודי, זה אף אחד לא יגיד לכם, רק שופר ניוז מסוגל לפרסם דברים כאלה. תשמעו.

אני לא יודע אם תאמינו למה שאני אומר או לא, אבל זה עדיין סודי, כנראה שבימים הקרובים זה יתפרסם. בעקבות הדרישות האמריקאיות מישראל לקיום שתי מדינות ושני עמים, אנו חושפים יוזמה מקבילה המתרחשת בימים אלה, ונקראת סנטורים למען שלום עולמי, המציגה לציבור האמריקאי את הסכם השלום בין ארה"ב לארגון הטרור הרצחני אלקעידה מתחת לאפו של הממשל האמריקאי. זו ידיעה מפתיעה ומדהימה שיקשה עליכם להאמין לה. קבוצה אמריקאית בראשות סנטורים לשעבר, הודיעה על סיום ניסוחו של הסכם שלום שישים קץ להסתבכות האמריקאית המיותרת בעירק ובאפגניסטן. המדובר בקבוצה משותפת של אישים אמריקאים ואיסלמים שניסחו פתרון היסטורי לשלום אמת בין האומה האמריקאית הגדולה ובין ארגון הטרור הרצחני העולמי אל-קעידה, שכמובן מבצע תוך כתיבת הסכם השלום הנוכחי פעולות טרור בכל רחבי העולם ואינו מפסיק לאיים השכם והערב על כל מי שלא מוצא חן בעיניו. יצויין לשבח, כי חלק מהאישים האיסלמים בהתארגנות זו לפתרון הסופי, הינם אסירים משוחררים שנעצרו בעבר על חברות בארגוני טרור ורציחת מאות אזרחים חפים מפשע אמריקאים ואחרים, מה שנותן לגיטימציה לכוונות האמיתיות של הפתרון הסופי, וכעובדה שנותנת משקל רב ליוזמת השלום החדשה. ההתארגנות האמריקאית תחת השם "סנטורים למען שלום עולמי" כוללת גם גנרלים לשעבר כגון שר ההגנה לשעבר, אנשי עסקים ואישי רוח אמריקאים בהם משוררים נודעים. המפגשים שהובילו לניסוח ההסכם, נערכו בלאס וגאס במלון קיסר פלאס, מנסחי יוזמת לאס וגאס מציינים בגאוה כי לראשונה יש כאן הכרה מלאה בזכותו של העם האמריקאי למדינה, והכרה בניו יורק כבירת ארה"ב. לראשונה יש כאן הכרזה על סיום הסכסוך בין ארה"ב לבין אל קעידה בדרך ליחסים  נורמלים. הסכם זה מציין פיוס היסטורי וסולל את הדרך לפיוס בין העולם האיסלמי לארה"ב. בהקדמה לנוסח ההסכם המוצע, כותב בין השאר המשורר האמריקאי דיוד גרוזנס את הדברים הבאים:

אנו האזרחים אשר קצה נפשם במלחמת הדמים שהאומה האמריקאית וארגון אל קעידה מקיזים זה את דמו של זה. אלפים איבדו את חייהם. אלפי משפחות נהרסו. כל אזרח בארה"ב חייב לשאול את עצמו ביושר: האם השגיאות החמורות שעשה אל קעידה גוזרות גם על האומה האמריקאית להתדרדר בחוסר אונים אל התהום? כולנו מבינים היום שלא ניתן להגיע להסכם שלום יציב אם רק צד אחד מוותר באופן משמעותי, ללא ויתורים מקבילים ושווי ערך של הצד השני. אזרחי ארה"ב וחייליה, שעמדו עד כה בפיגועי טרור מחרידים והיו קרבנות השלום, יכולים למצוא ביוזמה זו את הסיכום לשלום בר קיימא עם העם האיסלאמי המיוחד שתרם לארה"ב כה רבות ולבטחון אמיתי במולדתם. בימים הללו מציגה הקבוצה באתרי האינטרנט מנשר שנשלח לכל בית בארה"ב ובו טיוטת הסכם בין ארה"ב לאל קעידה במטרה להפעיל את דעת הקהל וליצור לחץ על הממשלה לבצע את הסכם השלום שיסיים את מדיניות הכיבוש והחיסולים של ארה"ב בעירק ובאפגניסטן. קבוצת הסנטורים למען שלום עולמי איננה מסתירה את העובדה שהמימון לפעילות הנלחמת מגיע בין השאר מהאיחוד האירופי וממדינות איסלמיות שמתנגדות כבר שנים למדיניות האמריקאית המיליטנטית. ע"פ התוכנית מובלעות איסלמיות בארה"ב ינותקו מהממשל האמריקאי ויהפכו בתהליך מדורג למדינה אסלאמית עצמאית בשם "פלשתינה אמיסלמיניה אמריקיה" שבה יוכלו המוסלמים לנהוג לפי דתם ואמונתם תוך הבטחה כי המדינה תתנהל באורח דמוקרטי. בין השאר מדובר בשטחים הנמצאים בסמוך לערים ניו יורק, בוסטון, לוס אנג'לס וסאן פרנסיסקו. סאן פרנסיסקו תפונה בהדרגה מתושביה האמריקאים ותאוכלס באסירים מוסלמים טרוריסטים לשעבר עם דם על הידים, בתנאי להתחיבות מפורשת בכתב ובע"פ שלא להכניס למקום נשק כבד קאסמים וגראדים וטילים נגד מטוסים, אלא רק נשק קל לצורך שמירת הסדר, ועיקר התחייבות בכתב ובע"פ של אי חפירת מנהרות מתחת לבית הלבן. בין המובלעות יעבור פרוזדור שיאפשר גישה חפשית מאזור לאזור, למנשר מצורפת מפה צבעונית המציגה חלק מהשינויים הטריטוריאלים שיתבצעו בשטחים האמריקאים. בהסכם הודגש, כי מדינת פלשתינה אלאיסלמינה אמריקנה תחליף את ארגון אל קעידה הרצחני בתנאי שתכיר במדינות ארה"ב. ומדינות ארה"ב יכירו במדינת פלשתינה אילסמינה אמריקנה. הצדדים ישתתפו וישתפו פעולה בתחומי האינטרס הכלכלי המשותף כדי לנצל באופן הטוב ביותר את מיטב המוחות האנושיים של שני העמים. הצדדים יקימו ועדת היגוי אמריקאית אסלאמית גבוהה בדרג מיניסטריאלי כדי להדריך, לפקח ולסייע בתהליך ביצוע ההסכם. עוד מוגש, כי המדינה החדשה מתחייבת למאבק כולל ובלתי פוסק בטרור ובאלימות בתחומיה. מאבק זה ימשך בכל עת ללא קשר למשברים האפשריים בין הצדדים. הצדדים גם יחוקקו חוקים, ויפעלו להביא קץ להסתה בבתי הספר ובגני הילדים. בסעיף 15 בהסכם נאמר: כי עובר לחתימת ההסכם ישתחררו מידית כל הרוצחים הטרוריסטים המוסלמים הקלועים בבתי הסוהר האמריקאים ובמחנות המעצר, בגוולטנמו, בקומה, באפגניסטן ובעירק. עלינו לציין כי למרות הזכויות האסלאמיות הנלחמות לאנשי אל-קעידה במדינתם החדשה, יתנערו ארגונים אסלאמיים שונים מן היוזמה ובהם הג'יהאד האסלאמי, החיזבאללה והחמאס. תנועת האחים המוסלמים פרסמה הודעה ובה הוגדרו תומכי ההסכם כמשת"פ עם השטן. וכי דינם כבוגדים במדינה האסלאמית. אולם יוזמי ההסכם בטוחים כי ההתנגדות תדעך לאחר שהאומה האסלאמית לבין את יתרונות השלום.

אין כל סיבה שהאומה האסלאמית תבחר בטרור כאשר תזכה לרווחה כלכלית בחזון החדש, אמר אחד מאדריכלי ההסכם - ג'וזף ביליס, והוא הטעים כי לאס-וגס נבחרה לארח את השיחות הדו צדדיות, בהיותה עיר המסמלת את העידן החדש בהשראתו של איש העידן החדש - בקסי סיגל, מקים מועדון החברים פלמנגו אשר איחד חברים מכל קצוי תבל. לאומה האמריקאית היה מזל מיוחד לזכות בהסכם שכזה, השם קץ לסיכונים ומעמיד אותה בעמדת רווח ודאית, אמר ביליס. כלי התקשורת האמריקאים הציגו את יוזמת לאס וגס בתגובות מעורבות. גורמים אמריקאים שטענו כי מדובר במעשים שעל גבול הבגידה, ולא יתכן שקבוצה שלא נבחרה לשלטון תנהל את עניני המדינה. הופתעו מתגובתו הרופסת, לדעתם, של הנשיא חוסיין אובמה למהלך זה. חוסיין אמר, כי יוזמת לאס וגס אינה מייצגת את עמדת הממשל האמריקאי. שר ההגנה לעומת זאת אמר, כי הוא בהלם, אולם ידיו כבולות. גם התארגנות של קבוצת משפטנים אמריקאים, שטענו כי עצם הכנת ההסכם פוגעת באינטרסים הבטחוניים של המדינה, ונותנת לגיטימציה לטרור, לא הצליחה לקבל גיבוי מהמערכת המשפטית האמריקאים הידועה באופיה ההומני. מחברי יוזמת לאס וגס הטעימו, כי ללא ספק, בעזרת מימון נרחב שגויס מהאיחוד האירופי, ניתן יהיה להשפיע על דעת הקהל ולהביא את הציבור האמריקאי לתמיכה גורפת ביוזמה. מדינות נוספות הצטרפו לתמיכה ביוזמי ההסכם. נשיא צרפת ברך את היוזמים והטעים, כי העם האמריקאי יצליח להתנער ממורשת תרבותית שמרנית עתיקת יומין לקראת שחר חדש המפציע על האנושות המודרנית. ובישראל כצפוי, ברכו על יוזמת לאס וגס שתוביל לחיזוקה של המעצמה האמריקאית. גורמים בירושלים הטעימו, כי ארה"ב יכולה בהחלט ללמוד מנסיונה של ישראל ולהבין כי חיזוקה של הדמוקרטיה הוא דוקא בכך, שהיא מוכנה לספוג מהלומות כבדות, החלטות בלתי מתחשבות ובלתי נסבלות עד כדי סיכון קיומי. עושה רושם שארה"ב ניצבת עתה בשלב המבחן שיוכיח התבגרותו של העם המאירקאי לכל העולם, ודוגמא אישית להשכיל מהי דמוקרטיה שויונית, אמרו הגורמים.

כתב שופר ניוז מציין, כי יוזמי שתי מדינות לשני עמים באזורנו, ובראשם חוסין אובמה הושפעו ככל הנראה מן התקדים האמריקאי המתרחש בימים אלה מתחת לאפו של הממשל האמריקאי. ובשולי החדשות, נודע לנו, שלאחר טכס החתימה החגיגי על יוזמת השלום של ארה"ב ואל קעידה שיתקיים בלאס וגס, הודיעו קבוצות של אינדיאנים על כוונתם לפתוח בקרוב, במה שהם מכנים - אינתיפאדה, התנערות של העם האינדיאני מהכיבוש האמריקאי. דובר הגוש האינדיאני המאוחד, ד"ר אינדיאנה ג'ומז, ציין כי העם האינדיאני זכאי למולדתו ההיסטורית, וכי האינדיאנים דורשים את סיום הכיבוש וקבלת זכות השיבה המלאה לאדמות הכבושות. הוא לא שלל אפשרות של העברת הפליטים למדינות שלישיות בכפוף למתן פיצויים כספיים הולמים. ואם משהו מכל מה שאמרנו כאן נשמע לכם מוזר, כנראה שאתם חיים בשוויץ. הבנתם? אתם רואים, אתם אפילו מפחדים למחוא כפיים.

יהודים יקרים, העולם שקרן! והעולם מתייחס אלינו כספיחים, והעולם רוצה שהיהודים ישלמו את המחיר בשביל שהם יוכלו לחיות בשקט, זה היה תמיד, אבל עכשיו זה בגדול ובגלוי וכל אומות העולם מסכימות, וארה"ב מאיימת עם חוסיין מובארק בראשה, שגם וטו אוטומטי של אמריקה כבר לא נקבל באו"ם. ושמה ניסו להעביר מאות החלטות אנטי ישראליות ויהודיות בעליל, והבלם שהיה שם היתה אמריקה הידידה. עכשיו אין אוטומט, אין וטו אוטומט, ומי שירצה להעביר החלטה נגד היהודים או ישראל, אמריקה תמנע. מה יהיה? מה יהיה? את לא יודעת, נכון? אני יודע.

יהודים יקרים, המצב העולמי, קוראים לזה בישראל בטטה. פירושו של דבר שהעולם מתרגש לקראת מלחמה אטומית. צפון קוריאה מאיימת היום שהיא תפציץ באטום את אמריקה וכל מי שיטיל עליה סנקציות באו"ם. אבל במלחמה חסרת רחמים היא תטיל פצצות אטומיות על כל מדינה שאפילו תטיל סנקציה קטנטונת כנגדה. ואין לו למנהיג הצפון קוריאני שום בעיה, כי הוא הולך למות, אז מה אכפת לו להפציץ את העולם, דיקטטור שיתן הוראה להפציץ. העולם אומר לו לא לעשות ניסוי גרעיני והוא עושה כל שני וחמישי. ורוסיה הודיעה היום שהוא עומד בימים הקרובים לשגר עוד טיל ניסוי, או ניסוי או אמת - נראה, אבל עוד טיל ניסוי, היא לא יודעת את הזמן, אבל היא יודעת איזה טיל. ככה רוסיה מודיעה היום, ופה יש מבחן של הקאבוי, האם אתה קאבוי רק על ישראל או גם על צפון קוריאה. עכשיו נראה אותך מר חוסיין מובארק, מה אתה עושה עם צפון קוריאנים שמזלזלים בך ומלגלגים עליך. מה אתה עושה מול אירן שאתה מושיט לה שתי ידיים כבר חודשים, והיא מצפצפת עליך ולא סופרת אותך בכלל, ואחמדניג'ד מלגלגל עליך, מה אתה עושה איתם? מה אתה עושה עם סוריה ששלחת אליך כל כך הרבה שליחים והיא לא מסכימה לשום דבר שאתה אומר. ומה תעשה עם מצרים וסעודיה שלא מסכימות עם התהליך שאתה רוצה להוביל עם איראן. רק עלינו הוא חכם. אה?

10/06/09

הרצאות אחרות באותה עיר

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט