rA
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
חדרה 19-5-13
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח
אמרו חכמים ז"ל בספרי, אמר להם המקום, מי גרם לכם לומר דברים הללו שנתתי שכינתי ביניכם, שאילו סילקתי שכינתי מביניכם לא נכנסתי לתוך דברים הללו, לכך נאמר "יען כי מאסתם את ה'". כשעם ישראל ביקשו בשר מהקב"ה והתאוו תאוה, אז הקב"ה אומר, מי גרם לכם כל זאת? זה שנתתי את השכינה שלי ביניכם, ואילו הייתי מסלק אותה לא הייתם נכנסים לדברים הללו לבקש בשר.
הדברים לא פשוטים בענין הזה כי זה ענין של מדרגות וכו' לא נעמוד עליהם כרגע אבל נעמוד על נקודה מסוימת, לומדים מדברי חכמים איך להבין לשונות של תורה ודרכי התביעות שלה על הדורות הראשונים. בפרשה הזאת שנאמר "והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה", יש מי שאומר שאלו היו הזקנים, לא הערב רב אלא הזקנים, שנאמר "אספה לי שבעים זקנים", אספה לשון אספסוף, והם התאוו תאוה וישבו ויבכו, גם בני ישראל ויאמר מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה ועתה נפשנו יבשה אין כל ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרה.
לפי הפשט של הפסוקים מדובר בתאוה של בשר ממש ומילוי תאוה. אבל הדבר פשוט לכל בר לבב ומי שיש לו לב להבין שהדברים הם לא כמו הפשט והמשמעות. שהרי חכמים ז"ל אמרו, פרשת "ויהי בנסוע אהרן" נכתבה קודם פרשה זו, כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, מה היתה הפורענות הראשונה? אמרו ז"ל שנאמר "ויסעו מהר ה'", דרשו חכמים "ויסעו מהר ה'" ויסעו מהר, מה פירוש - כתינוק הבורח מבית הספר, אמרו שמא ירבה עלינו מצוות, זהו "ויסעו מהר ה'" שהיתה מחשבתם להסיע את עצמם משם מפני שזה הר ה'. זו היתה פורענות ראשונה אע"פ שלא נענשו עליה עצם החטא זה העונש.
הקב"ה הרגיש שהנסיעה שלהם מהר ה' היתה מהסיבה הזאת, שפחדו שיהיה עליהם עוד עומס של מצוות, כמו תינוק שבורח מבית הספר. באמת הם נצטוו לעזוב את ההר וללכת, אבל זה היה בצורה כזאת שהם מיהרו קצת, קצת, למה? כשהם היו בים כתוב "ויסע משה את ישראל מים סוף", הם לא נסעו מעצמם, היה צריך להסיע אותם, למה הם אספו כסף וזהב, אז כשאספו כסף וזהב לא רצו לעזוב, צריך היה עם משה רבינו להתערב, ויסע משה, פה ויסעו מעצמם, ז"א היה להם קל לעזוב את הר ה'. זה נקרא פורענות ראשונה. הם נתבעו בה אלא שזה עתה הם עמדו על הר סיני, וכשהם עמדו על הר סיני חכמים ז"ל אמרו עליהם והעידו עליהם שפסקה זוהמתן, ז"א הם היו במעמד של אדם הראשון לפני החטא שאין יותר מיתה, לא מתים יותר, מלכויות לא ישלטו בהם, לא שוכחים את התורה, מעלות גבוהות ביותר, כל זה נבע מזה שנגלה להם רז של מלאכי השרת והם אמרו כאיש אחד בלב אחד נעשה ונשמע, ז"א ללא הגבלה, אנחנו נעשה כל מה שתגיד נעשה. קודם כל נעשה אח"כ נשמע, מוכנים מזומנים לשמוע בלי גבול, בתמימות בבטחון מלא, והם נתבעים על מה? שהסיעו את עצמם מהר ה' שמא ירבה ויתן להם מצוות, איך זה מסתדר? אז יש ספק בדבר שזה לא כמו הפשט? אלא זה לשון שמדברים בה עם מלאכים, הם לפי מדרגתם כמלאכים לפני ה' בהר סיני, וצריך להבין, כל עם ישראל בדור ההוא היו למעלה מכל הנביאים, משום שהם זכו לראות את ה' פנים אל פנים ולשמוע אותו מדבר אליהם, מה שהנביאים לא זכו, ומכל מקום כשאנחנו מדברים עליהם בשפה פשוטה כאילו זה שפה של בני אדם, אבל מדובר פה על מי שהיו מלאכים, אבל ה' שהוא חוקר לב בחן שהנסיעה שלהם מן ההר לא היתה כבר כמו המדרגה שלהם שהם עמדו בהר, כשהם עמדו בהר ואמרו נעשה ונשמע מרצון זה היתה מדרגה גבוהה שיא השיאים, כשהם נסעו מההר זה כבר היה פחות מהמדרגה שהם עמדו, לכן זה נחשב כתינוק שבורח וכמי שחושש שיעמיסו עליו מצוות.
אז היה להם צל של ירידה בזה, ובלשון תורה זה כבר נחשב כאילו נסעו מהר סיני בשמחה כתינוק שבורח מבית הספר ושמא ירבה ויתן להם מצוות.
סמוך לתביעה ולפורענות הזו נתבע דור דעה, והאספסוף אלו הזקנים, הם התאוו תאוה, האם אפשר להעלות על הדעת שהתאוה הזאת היתה תאות בשרים אחרי שהעידה התורה עליהם שפסקה הזוהמה שלהם מכל שמץ של חומריות, הרי מה היה עם אדם הראשון? למה הוטלה בו זוהמת הנחש? בגלל שהוא התפתה והתאוה והשתוקק לאכול מעץ הדעת, התאוה לפרי היא גרמה לנפילה שלו הגדולה, הם שכתוב עליהם שפסקה זוהמתן, פירושו שהם היו במדרגה של אדם הראשון לפני החטא שאכל, אז לא יכול להיות שיש להם תאוה, כי אם יש להם תאוה פשוטה כמו שהוא התאוה, גם הוא לא היה פשוט אבל כמו שהוא התאוה, אז מה פסקה זוהמתן? אלא ברור שזה לא פשוט.
אבל פתאום הם ירדו לשאול תחתית של שפלות, איך זה יתכן? הרי ארון עמהם, השכינה עמהם, ענני כבוד חופפים עליהם, משה רבינו עמהם, היתכן כן גם כפי דעתנו אנו? ומה גם שהתורה העידה בפירוש שלא כך היה, שלא מדובר בתאות בשרים חלילה, אלא הפסוק אומר "יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם", פירשו חכמים ז"ל אמר להם המקום, מי גרם לכם לומר דברים הללו? זה שנתתי שכינתי ביניכם, שאילו סילקתי שכינתי מביניכם לא נכנסתם לתוך דברים הללו. הרי שאין כאן תאוה שהגורם שלה היא הירידה והשפלות, אדרבא, המעלה העליונה שהם נתעלו בה שהשרה ה' שכינתו בהם זה גרם להם לירידה, ז"א זחיחות הדעת. בגלל המעלה הגבוהה שמה היתה החלקה הקטנה.
ואמנם זה לא קרה רק בדור המדבר, שהמעלה הגדולה גרמה לירידה, אלא גם בבית ראשון. אומר רש"י ז"ל על הפסוק "הסבי עינייך מנגדי שהם הרהיבוני", אמר הקב"ה, במקדש זה אי אפשר להשיב לכם ארון וכפורת וכרובים, שהם הרהיבוני בבית ראשון להראותכם חיבה יתרה עד שמעלתם בי, בגלל שאני השריתי את השכינה בבית ראשון, והיה ארון והיה כרובים והיה כפורת, והראיתי לכם חיבה יתרה, מעלתם בי, לכן בבית שני לא יהיה לכם. הרי שגם בדור הזה שהיה חורבן הבית בימיו ומצינו שהם נתבעו בתביעות חמורות של עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים בבית ראשון, גם אצלו לא השפלות גרמה שהם הגיעו לכזה מדרגה, אלא המעלה העליונה והחיבה היתרה. הארון והכפורת והכרובים הם הרהיבוני. אז ז"א יש בעיה, כשאדם זוכה למעלה גבוהה, דעתו זחה עליו והוא מתחיל לזלזל בנקודות שהיה אמור לשמור עליהם, והוא גולש והוא מדבר לא יפה והוא מבזה אנשים והוא פוגע בהם, והוא מחשיב את עצמו בצורה כזאת שהוא כבר לא נזהר, ושמה זה הסכנה הכי גדולה.
הנה מעשה שמובא בתענית כ', מתמיה כל שומע, מסופר על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה מגיע ממגדל גדור מבית רבו רבי, והיה רכוב על חמור ומטייל על שפת הנהר, והיתה דעתו גסה עליו בגלל שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהוא מכוער ביותר, התוספות אומרים שזה היה אליהו הנביא, ולטוב נתכוון כדי שלא ירגיל בדבר, אמר לו, שלום עליך רבי, לא החזיר לו שלום, רבי אלעזר לא החזיר לו שלום, ולא עוד, אלא אמר לו ריקא, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערים כמוך? אמר לו איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית. הרי שמעלת תלמודו העליונה של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהיה שמח שמחה גדולה על זה שלמד הרבה מאד תורה, היא גרמה שקראו לו חכמים ז"ל דעתו גסה עליו, עד שבא לידי מכשול גדול כזה שידע בעצמו שחטא והצטרך להשתטח לרגליו של אותו מכוער ולבקש מחילה.
חכמים מסבירים שהוא לא אמר לו מכוער על המראה החיצוני, אלא מכוער על המראה הפנימי שלי, כי הוא קרא לו ריקא, ריקא זה ריק מתוכן שלא לומד תורה, ושאל אותו, כל העיר שלך מכוערים כמוך שמעשיהם כעורים, קיבלו שכל וחכמה ולא משתמשים ולא לומדים? אבל הוא אמר את זה בלשון מזלזלת שפגעה בו שהוא שלח אותו אל האומן שעשה אותו, אפשר שהוא לא בר הכי להבין, אולי הוא לא מאה שיכול להבין, אז עצם הפניה היתה גסות, וחכמים קראו לו לרבי אלעזר ברבי שמעון בלשון של גסה עליו רוחו, אז מה רואים פה? מי גרם למכשול - גם אדם גדול כרבי אלעזר שרבי שמעון אמר אם יש שני בני עליה בעולם הזה זה אני ואתה, מכל העולם, בכל אופן גם אנשים גדולים יתכן שהגורם לירידה שלהם זו מעלתם. מה לנו יותר מירבעם בן נבט, שבסוף נהיה מחטיא הרבים, והוא היה במדרגה שכל חכמי דורו היו כאזובי קיר לידו, מה לנו מקורח שהיה גדול מאד בישראל, פיקח ובעל רוח הקודש שירד. מה לנו יותר מדואג, אביר הרועים ראש הסנהדרין שאיבד את העולם הבא, אחיתופל איבד את העולם הבא, יוחנן כהן גדול איבד את העולם הבא, מעלתם גרמה לירידתם, ז"א צריך להזהר מאד מאד.
והתוכחה של משה רבינו בשירת האזינו שהוא אומר, וישמן ישורון ויבעט ויטוש אלוה עשהו, אתם שומעים, בן אדם יכול לעזוב את הקב"ה בגלל שמנונית, ולא שמנונית של בשר דוקא שיש לו כרס, אלא שמנונית של מעלות, וישמן ישורון פירושו הוא זכה למעלות, למד הרבה, נהיה ראש כולל, נהיה ראש ישיבה, נהיה אדם חשוב, אפשר שזה יגרום שהוא יטוש אלוה עשהו.
ולפי זה השטן המשטין ומסית את האדם לחטא קודם שיגיע למעלות ושלמות, כי הוא לא רוצה שאדם יגיע למעלות ולשלמות, וגם עומד במלחמה נגדו שלא יכשיל אותו ע"י תאוות ושפלות, האדם עומד ונלחם מולו לא להכשל, אז יותר מזה מסוכן אחרי שכבר הגיע למעלות העליונות ביותר, כמו השראת שכינה ושיש לו חיבה יתרה מאת הקב"ה אליו, שגם אז השטן מתריס כנגדו להחטיאו, ודוקא המעלה שלו עלולה לגרום לו לירידה שלו. וזה עלול לגרום אחריו שואה וחורבן יותר מירידה שהיא באה מתוך שפלות.
אז כמו שאדם צריך להתיירא קודם מעשה, שהוא פוחד האם הוא יזכה לעשות מעשה טוב או לא, והאם לא יעכבו אותו מעכבים ומכשולים טבעיים, כמו שעליו להתיירא אם הוא מתכוון אל האמת הגמורה במעשים שלו לשם שמים ולא ימצא בהם שמץ של חטא, כמו שהתיירא אברהם אבינו ע"ה אחרי מלחמת המצוה שהוא הרג את ארבעת המלכים אז הוא חשש אולי היה ביניהם צדיק אחד או ירא שמים אחד והיה הולך ומצטער עד שהקב"ה אמר לו, "אל תירא אברם אנכי מגן לך" אז צריך האדם לירוא ולפחד אחרי שכבר זכה לקיים מצוה, וזכה לשלמות המעלה, וזכה גם לחיבה של הקב"ה שלא יהיה נפגע אח"כ מהמעלה שלו. שלא יפול מהר גבוה לבור עמוק. וכמו שלזכות לעצם קיום מצוה צריך אדם להשתדלות שלמה מצידו, ואח"כ הוא צריך עזר מה' כדי שישים בטחונו עליו שאם ה' לא יעזור לו הרי הוא לא יכול נגד יצרו, כך גם בשמירה שלא יהיה נפגע אחר מעשה ע"י מעלתו. זקוק הוא גם לאותה יגיעה כפי שידו מגעת ועדיין צריך שה' יעזור לו, כמו שנזקק אברהם אבינו להבטחה מפי ה' "אנכי מגן לך".
זה הבטחון שנזקק לו האדם אחרי שמגיע למעלות עליונות ביותר ולשלמות ראויה, כמו שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בברכת קריאת שמע, אחרי הבקשה שאנחנו מבקשים מה' שיגלה לנו את סודו ויכוון אותנו אל האמת, ויתן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי, ויאיר עינינו בתורתו וידבק ליבנו במצוותיו, כל המעלות, כל המדרגות העליונות, בתלמוד תורה, בכמות, באיכות, עד השלמות העליונה אנחנו מבקשים, אחרי כל זה מה אנחנו אומרים? "כי בשם קדשך הגדול והנורא בטחנו" בלי זה עוד המעלות יכולות להיות לרועץ, כי כל מה שהמעלות גדולות יותר גדולה יראה ורוב הפחד שלא יהיה לו למכשול ולא ירד לשאול תחתית חלילה ע"י המעלות. לפיכך אחרי שזכינו כבר למעלות "שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד" כי המעלות האלה עוד יכולות לגרום לנו לבושה, כי אנחנו נחליק למטה כמו שלמדנו עד עכשיו לכן אנחנו בוטחים בשמך הגדול והקדוש והנורא.
מהם הגורמים שמעלות יהיו בעכריו של אדם להכשילו ולרדת? שני גורמים, אחד זה הבטחון העצמי, שתיים זה התשוקה היתרה. הגורם הראשון גילו לנו חכמים ז"ל בענינם של המרגלים, המרגלים נבחרו מכל ישראל מפי הקב"ה מפי משה, ככתוב "וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים", מכאן שהם היו צדיקים בפני ישראל ובפני משה. וגם משה לא רצה לשלח אותם מדעת עצמו עד שנמלך בקב"ה על כל אחד ואחד, פלוני משבט פלוני, ואמר לו ה', ראויים הם. ומנין שאמר הקב"ה שהם ראויים? שנאמר "וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי ה'" אז הם נשלחו על פי ה', ואחר ארבעים יום נהפכו ועשו את כל הצרה וגרמו לאותו דור שילקה באותה מכה ומתו בגללם שש מאות אלף איש שלא נכנסו לארץ ישראל בגלל שלא מחו בהם שהוציאו דיבת הארץ רעה. ומה מי שלא מוחה על דיבה על הארץ ככה לוקה, מי שאינו מוחה על הוצאת דיבה על תלמיד חכם מה דינו? ועליהם נאמר "כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם" הם התהפכו ארבעים יום לפני כן הם נבחרו ע"י ישראל משה והקב"ה, ארבעים יום לאחר מכן דור תהפוכות המה. השאלה הגדולה מי גרם להם להיהפך? מה גרם לאסון הנורא שגרם מיתה לעצמם וחורבן לכל ישראל לדור ולדורות הבאים? כי מה זה גרם, "ויתנו את קולם ויבכו בלילה ההוא" איזה לילה? תשעה באב, אמר הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חינם לפני אני אקבע לכם בכיה לדורות, מאותה שעה נגזרה על בית המקדש שיהיה חרב כדי שיגלו בני ישראל לבין האומות, וכשאנחנו מגיעים לפרשה הזו עלינו להזדעזע בכל נימי נפשנו וכל רגשות ליבנו עד כדי בכיה, על הסכנה הגדולה שעלולים להסתכן, גם צדיקים בפני ישראל וגם בפני משה וגם בפני הקב"ה עד שמתהפכים מצדקתם הגמורה לבוא לידי רשעות כזו, אז עלינו לחפש מיד מה היה הגורם כדי להזהר.
התשובה על השאלה הנוקבת גילו לנו חכמים ז"ל באמרם, לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם ומהשכיל ליבותם. מה ראה לומר אחרי מעשה מרים "שלח לך אנשים" למה מצות "שלח לך אנשים" היה אחרי מעשה מרים? אלא שצפה הקב"ה שהמרגלים יאמרו לשון הרע על הארץ, אמר הקב"ה, כדי שלא יהיו אומרים לא היינו יודעים מה העונש של לשון הרע, שהרי מרים על לשון הרע על אחיה הקטן ולטובתו נצטרעה שבוע ימים ולא ויתר לה הקב"ה, מרים הנביאה שכולם שותים מים במדבר מליונים בזכותה, לא ויתר לה, אז ראיתם את העונש. אז אם אתם מבקשים לומר לשון הרע, תסתכלו מה נעשה למרים לא מזמן, אעפ"כ לא רצו ללמוד, עליהם נאמר "לא ידעו ולא יבינו כי טח" טיח נהיה להם בעינים, "טח עיניהם מראות ומהשכיל ליבותם".
גילו לנו חז"ל כי הם לפי מעלתם הגדולה, צדקתם וכשרותם לא העמיקו להתבונן אל הסכנה הגדולה העומדת לפניהם, לא למדו שיתכן כשלון גם למרים הנביאה שהיתה בחירת ה', לא למדו שאפילו שבזכותה נתפרנסו ישראל במדבר ושתו את המים, לא למדו שאין בטחון גם לצדיקים והכשרים בעיני המקום, ומעשה מרים הוא סמל היראה והפחד מלשון הרע, שזוהי מצות הזכירה שחייב כל יהודי ויהודיה כל יום, "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים" הזכירה הזאת היא כוללת הכל והיא לא מוציא אף אחד מישראל. תהיה מעלתו ככל שתהיה, עליו ללמוד ולזכור לירוא ולפחד שלא זו בלבד שישמור את נפשו בכל דרכי השמירה על ידי עיון והתבוננות עמוקים בזהירות יתרה, אלא גם יכיר כי כל זה אין בו די, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. אז טחו עיניהם מראות, כשאדם לא רוצה לראות ושיש לו בטחון עצמי שהוא נבחר על ידי משה ועל ידי הקב"ה, הוא מרגיש היי, למעלה, עכשיו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה הוא חושב, ופה המכשלה הגדולה כי שם צריך את הזהירות היתרה.
מי לא נפל אף פעם בזה? אחד ויחיד, משה רבינו הענו מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא לא נפל בזה מעולם. הוא אמר, רבש"ע, לא אוכל לבדי שאת את העם הזה. מה פירוש? אני מוכן להתחלק בהנהגה, לא שלשה, שבעים, לא רוצה על השם שלי, לא רוצה להיות ראש, לא רוצה להיות מלך, שלח נא ביד תשלח, כל מי שתביא מהשוק עדיף ממני. כתוב שיום מינוי הזקנים היה חביב לפני הקב"ה כמו מעמד הר סיני. כי איפה מצאת מנהיג שמוכן לחלוק את המנהיגות עם אחרים בשווה? ואחרי שיש לו כבר רקע של ארבעים שנה של מסירות, של נאמנות, של עבדות, של הצלחות, של מופתים, של ניסים, פתאום הוא מכניס שבעים ככה? השמחה שהיתה לקב"ה כמו במעמד הר סיני. מה היה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני "ויחן העם" בלב אחד כאיש אחד, אחדות, אף אחד לא רואה מישהו יותר מהשני. אז כמו ששם שמח הקב"ה, כך הוא שמח במינוים. אז ז"א רק אחד היה כזה, העניו מכל האדם משה רבינו.
אבל הם היה להם בטחון עצמי והבטחון העצמי הפיל אותם. וזה הנפילה של הרבה אנשים שהם נמצאים למעלה, שלא נותנים את דעתם ומאחר והם חושבים שהם באמת בעלי המעלה ואפשר שזה נכון, אז הם מזלזלים עד כדי שמזלזלים באיסורי תורה מפורשים. לא יאומן כי יסופר, כאילו יש להם חסינות מעל התורה.

ש. כתוב אין צדיק בארץ אשר לא יחטא

הרב: נכון, וכיון שאין אנשים מושלמים, מי צריכים יותר להזהר? הצדיקים, ובפרט אחרי המאמר הזה, ואם הם לא נזהרים אז באמת הם לא מושלמים.

ש. יש בן אדם שיכול להגיד אני לא עושה עבירה?

הרב: יש אדם שיכול לשאוף לפחות לא לעשות את העבירות הידועות, אם בשגגה הוא יכשל במשהו, קשה מאד להזהר שבשגגה אדם לא יזהר, אבל במזיד - ודאי שאדם יכול להזהר.

ש. יש לי שאלה, אני באתי מבני ברק לשאול שאלה שמעיקה עלי הרבה זמן, אני הייתי עם הרב בנהריה שבת, ועשיתי הוראת קבע, שמעתי שצריך לחזק כדי שיהיה להם כח להשפיע, ובאמת הבנתי שאנשים לא הכי ישרים בכל מיני מפלגות כאלה ואחרות, קיבלתי על עצמי להיות עם הרב, אפילו ביום של הבחירות לא הלכתי לעבוד, הייתי משקיף בפרדס כץ בקלפי מטעם הרב, עכשיו מה שהיה שאחרי הבחירות הרב לא זכה, ומהתוצאה שאני ניסיתי לשכנע חברים קרובים שלי לבחור ברב, לא כולם שמעו לי, חלקם בחרו ברב עובדיה בש"ס, מה שקרה פה שהם עבדו שתי חברים טובים שלי עבדו אצלך ביום של הבחירות, משש בבוקר עד 11 בלילה הבטיחו להם שהם יקבלו כסף, אני באתי בהתנדבות מלאה, אחרי הבירות אמרו להם תשמעו אתם תקבלו את הכסף, לא תהיה שום בעיה וזה, תבואו מיד על הכיף כיפאק איך שאומרים, ולא קרה מה שקרה, קרה שהם לא קיבלו את הכסף, וניסיתי לפנות למטה שלך בשופר בבני ברק והרמתי שלוחות וניסיתי לעשות סלטות באויר בשביל להשיג את הרב, לא הצלחתי, כל מה שניסיתי לא הצלחתי, בסופו של דבר ביטלתי את ההוראת קבע, יומיים אחרי זה חזרו אלי, כן אדוני למה ביטלת את ההוראת קבע ויש לי אהבה גדולה מאד לרב אמרתי להם, אבל יש פה איזה ענין שאני צריך ללבן אותו, לראות מה עושים, אמרו לי למה? אמרתי להם ככה וככה, שתי חברים טובים עבדו אצל הרב אמנון מטעמו בקלפי מסודר והכל וסופו של דבר שהם לא קיבלו כסף, להפתעתי ניתקו לי את הטלפון בפנים ככה צ'ק הייתי המום, וזה כואב לי כי אני כל כך אוהב את הרב, כל כך אוהב מה שהרב מעביר מסר שיש הרבה איפה לתקן, המון יש איפה לתקן, וכואב לי שהחברים שלי מסתכלים עלי כאילו הוליכו אותי שולל, אפילו באתי לקלפי איפה שהייתי משקיף בהתנדבות מלאה, ההיא שמה שאלה אותי, מטעם איזו מפלגה אתה פה, אמרתי לה כח להשפיע, אמרה לי איזה אותיות אלה? אמרתי לה פז, אמרה לי חלומות פז, ככה הוליכו אותי שולל, אני מרגיש כאילו ממש הוליכו אותי שולל, אתה מבין, זה לא שאני מרגיש יותר מ

הרב: קודם כל אני מודה לך על השאלה ותן לי לענות לך.

ש. בשמחה תודה.

הרב: קודם כל אתה חוטא כמו ש"ס, כי ש"ס חטאו בזה שלא שמעו את שני הצדדים, כתוב "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק", אז ככה , בא נתחיל עם טעות ראשונה, אף אחד לא עבד בשבילי, אני עבדתי בשביל כולם. אני ויתרתי על כל השלשים וחמש שנה שלי בשביל להתלכלך בשביל עם ישראל, אז זה דבר ראשון. אני לא צריך את זה, אני לא בחרתי, אמרתי שאני לא בוחר, ועשיתי את זה נטו בשביל לעזור לעם ישראל, זה אחד. שתיים,

ש. בזה אני עם הרב

הרב: שתיים, אני לא לקחתי אף אחד לעבודה, אני לא דיברתי עם אף אחד לעבודה, היו אנשים שרצו להקים את המפלגה, הם הקימו את המפלגה, אין לי קשר למנגנון של המפלגה, לא היה ולא יהיה ואין לי אחריות על שום דבר שם. שלש, לפי מה שאני יודע, אף אחד לא עבד בשכר, והחתימו אנשים על טפסים שרק אם המפלגה תקבל כסף מה שמגיע לה לפי מנדטים ישלמו לאנשים, אם לא זה רק בהתנדבות. ארבע, מי שלא עשה כך ולקח אנשים והבטיח להם כסף, חייב לשלם להם, ואם הוא לא משלם להם שיתבעו אותו בבית דין ויוציאו ממנו את הכסף שהוא הבטיח. חמש, זה שביטלת את ההוראת קבע כי הלכת שולל, מה הלכת שולל? מישהו הבטיח לך שישלמו למישהו? מישהו דיבר איתך?

ש. הרב אמר להצביע כח להשפיע

הרב: אני אמרתי להצביע, לא אמרתי לשלם, לא אמרתי שישלמו, המנגנון שלי עובד בהתנדבות, גם עכשיו אני בונה בית כנסת בהתנדבות, ככה אני עובד. מי שרוצה כסף שילך לעבוד, אצלי בהתנדבות, כמו שאני בהתנדבות כולם בהתנדבות. עכשיו, אם נפלת שולל זה בגללך, לא בסיבת מישהו אחר, ואם יש לך שני חברים שהם הובטחו ולא קיימו מה זה נוגע אליך? וש"ס שילמו לכולם? גם לא שילמו לכולם, אז למה אתה עכשיו לא עוזב גם את הרב עובדיה.

ש. בשביל זה לא בחרתי בהם מלכתחילה

הרב: לא הבנתי, אז תעזוב את הרב עובדיה, תעזוב את כל מי שלא משלם, תקשיב, תעזוב גם את אלה שלא משלמים חובות וגם אלה שמקפיצים צ'קים ובסוף תעזוב את הארץ, ואם תעזוב את הארץ אתה חושב שתמצא ששמה כולם משלמים? גם שמה לא משלמים, אז איפה תהיה? רק אם מישהו הבטיח לך אישית ולא קיים יש לך טענה, אתה בא עם סיפורים של אנשים אחרים, מזה מסיק מסקנות וכבר מוציא לעז על ציבור ועל אנשים ואומר הולכתי שולל, מי? מי דיבר איתך? מי הבטיח לך? אתה בעצמך אומר עבדת בהתנדבות, אז איזה שולל?

ש. עבדתי בהתנדבות

הרב: תודה, אז אם עבדת בהתנדבות מה אכפת לך שהשני עבד בשכר? ואם הוא עבד בשכר ולא שילמו לו מה זה ענינך? מה אתה דיין?

ש. אני במקרה משפחת דיין

הרב: יופי, אז למה אתה לא שמעת את הצד השני? אתה ראית כתב כתוב? ראית הסכם כתוב? לא, אתה מיהרת כבר לבטל הו"ק לפני ששמעת.

ש. לא הצלחתי להשיג את הרב זה הענין

הרב: לא צריך להשיג אותי, בשביל לבטל ביטלת בלי להשיג אותי, לא חיכת להשיג אותי, אם היית משיג אותי ולא הייתי נותן לך תשובה ראויה תבטל מהבוקר עד הערב, אבל אם לא שמעת אותי מה מיהרת לבטל? חרצת משפט. זה לעבור על שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, ההפסד כולו שלך. תהיה בריא.
כן, אז ראינו פה, ראינו פה שלמעשה הנקודה שיכולים גדולים ליפול בדברים כאלה ואחרים. עכשיו שאלו אותי פה בפעמים האחרונות שהייתי, היה הרבה זעם על מה שהיה בבחירות, ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו שתי הקלטות של הרב יעקב יוסף, אחת שהיתה לפני שזייפו את מכתב הרבנים, שהוא אמר מראש מה הם עשו ומה התרגיל שהם יעשו, והקלטה אחרי שיצא מכתב הרבנים ותשמעו מה הוא אומר על גדולי ישראל, שמעתם מה למדנו עכשיו על הפרשה, פרשת השבוע, שגדולים יכולים ליפול ולרדת רק בגלל שהם מחשיבים את מעלתם, וכמה הם צריכים זהירות, בואו תשמעו מה אומר הרב יעקב יוסף אם גדולי ישראל עוברים על לאו דאורייתא אינם גדולי ישראל. בבקשה.

הרב: הלו?

הרב יעקב יוסף: שבוע טוב מדבר יעקב יוסף

הרב: שלום כבוד הרב, מה שלום כבודו?

הרב יעקב יוסף: ברוך ה' מצויין, נעים לשמוע את קולכם. רציתי לדווח לרב אחד מחברי המטה של ש"ס דיבר איתי היום, והוא אמר לי, שהם מתכוננים ללכת ולהחתים רבנים נגד הרב, זה התכנית שלהם. אני צדקתי, שמעתי את הדיווח אבל אני יודע איך הם מחתימים, אני מכיר שם את השיטות, ולכן ברגע שאנחנו נראה את החתימות עשרות ומאות, אנחנו צריכים לבדוק א' אם זה נכון או מזוייף, ב' לפי ההלכה כל רב שאמור לחתום על דבר כזה, חייב לשמוע מדאורייתא את שני הצדדים, דהיינו המדובר צריך לשמוע גם את הצד השני וגם אותי, אם הוא לא דיבר עם אחיו, מי ש חותם עובר על איסור דאורייתא, התורה אמרה "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" הגמרא מביאה את ההלכה הזו, גמרא, כל הפוסקים, אין בזה חולק, יראו את זה בסימן י"ז, חושן משפט סימן י"ז שמה כל הפוסקים אומרים שזה דאורייתא. עכשיו מי שחתום אם הוא לא דיבר איתכם הוא עבר על איסור דאורייתא, ולכן הייתי אומר שביום שיצאו חתימות כאלה ואז נראה מי אלה גדולי התורה שהם מעיזים על מה שאמרה התורה לעבור, זהו, אני מעדכן אתכם מראש שתדעו שכך וכך הם מתכננים, ואני לא רואה את זה כקללה, אני רואה את זה כברכה. אני רואה את זה שמזה נוכל לגלות את הפרצוף האמיתי שלהם, כי אני בטוח שחלק מהם בכלל מזויפים, כשתראה את זה תשאלו יש את החתימה שלך, חתמת? חלק מהם יגידו לך בכלל לא חתמתי, גם אלו שכן חתמו, תשאלו אותם, הרי התורה אמרה "שמוע בין אחיכם" מדבר שקר תרחק, ואתם חייבים על פי הדין מדאורייתא לשמוע את שני הצדדים, ולכן כבודו יבדוק את כל הדברים האלה, כבודו יהיה מעודכן, ויראה את החתימות ואז תוכלו איך להתגונן ומזה מההגנה הזאת יוכל גם לטפס מעלה מעלה.

הרב: יש מצב שכבוד הרב יצטרף אלינו?

הרב יעקב יוסף: ברגע זה לא, אני אסביר למה, כי מבחינה פיזית הטיפולים האלה שאני עובר אני מותש מאד, בזכות התפילות שלכם אני מצליח לשרוד ולומר דברי הלכה ברבים, חוץ מזה אני התנתקתי כמעט מכל העולם הזה, אני אפילו לחתונות לא הולך בגלל שאני מאד חלש, ברגע שאני אצטרף אתכם באופן רשמי אז הם יילחמו בי ואין לי את הכוחות מבחינה פיזית לעמוד, אני פשוט אתמוטט, אני אחרי כמה דקות אגיע לבית חולים, מצד שני מבחינה פיזית אני מד חלש, אם אני מצליח למסור שיעורים זה רק בזכות התפילות שלכם. ולכן אני עדיין כמו שאמרתי, אני מעדיף להשאר מה שנקרא כאילו בצד, הנה היום קיבלתי מידע, הנה מיד אני העברתי את זה לכבודו וכבודו יוכל, לא רק להתגונן אלא גם מההגנה הזאת זה יהיה התקפה לחשוף את הפרצוף שלהם איך הם עושים פסק דין צדיק מה שאומרים, מבלי לקיים את מה שאמרה התורה שמוע בין אחיכם, אין בזה מחלוקת שיכולים לומר, אני חולק, אני כך ספרדי אשכנזי, שטויות, זה מוסכם וזה דאורייתא, ולכן כבודו יקח את הספר שולחן ערוך חושן משפט חלק א', או הטור חלק א' סימן י"ז, יבדוק את הדברים, וברגע שנראה את החתימות אז יהיה לנו פרנסה טובה בשביל כל החודש הזה.

הרב: עכשיו כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה, אני אמרתי בציבור ככה, אומרים לי על פי התורה אשר יורוך, מה אנחנו עושים? אמרתי שהכרת הטוב היא חיוב מן הדין יותר מעל פי אשר יורוך, מאיפה אני למד? ממשה רבינו שהקב"ה אמר לו שילך בשליחות והוא סירב, אחרי שהוא סירב מספר פעמים עם טענות ה' לא טען על הטענות שלו כלום, הטענות היו מוצדקות חוץ מ"ויחר אף ה' במשה" על מה שהוא לא האמין שאהרן הוא נקי בליבו, אחרי שסיכמו שהוא כן הולך לשליחות, הוא אמר לו רבש"ע, אני לא יכול ללכת לפני שאני נפטר מחמי, למה כל הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו, והקב"ה לא מנעו ולא אמר לו אתה חוצפן, איך אתה לא הולך, במצרים מקבלים מכות הנוגשים וכו' ואתה צריך ללכת להציל את העם שלך, זה תשלח לו מכתב, תגיד לו משהו אח"כ, כרגע תלך, ונתן לו ללכת ליתרו. האם ה טענה שלי נכונה שאפילו רבש"ע מסכים שהכרת הטוב מחייבת?

הרב יעקב יוסף: הכרת הטוב מחייבת ודאי, השאלה אם מחייבת יותר אני לא יודע, צריך לעיין.

הרב: עוד דבר

הרב יעקב יוסף: כבודו אומר פסוקים, כבודו אומר דברים יסודיים, אני לא מעודכן, לא עבדתי על הפסוקים האלה בזמן האחרון

הרב: עוד אני אגיד לרב, שכתוב שאליהו ואלישע החיו מתים מכח הכרת הטוב בגלל שהצרפית והשונמית פתחו להם את הדלת ונתנו להם אכסניה, לכן היה להם את הכח להחיות מתים, ולא עוד, אלא שאליהו הנביא טען טענות כלפי הקב"ה, אתה הסיבות את ליבם אחורנית וכו' וכו', וגם אמר בנקודה שלה של השונמית שהוא אמר גם כן הקב"ה לגבי הילד איך הקב"ה עושה כזה דבר והיא פתחה לו את הדלת. ז"א ועל זה הקב"ה לא אמר לו איך אתה חצוף מדבר אלי ככה, אלא קיבל את הטענה כי מכח ההכרת הטוב היה לו כח לדבר עם הקב"ה כביכול בהתרסה ומזה הוא הצליח להציל את הילד.

הרב יעקב יוסף: נכון, נכון אבל כמו שאמרתי, אני בנושא הזה אני קצת חלש, כבודו יותר חזק ממני בפרטי פרטים של הפסוקים, אני עוסק יותר בדברי הלכה, עכשיו אני בהלכות כתובות

הרב: עוד דבר, עוד שאלה, מחילה כבוד הרב. יש מציאות שזה נקרא הלכה להצביע?

הרב יעקב יוסף: לפי דעתי לא. לפי דעתי לא, אבל הם הולכים לפי החזון איש, והחזון איש אומר שיש הלכה להצביע, אבל יש חולקים.

הרב: נכון, אבל יש גם גדולים, יש גדולים ספרדים שלא בוחרים ש"ס, האם הם עברו על ככל אשר יורוך? הרב בן ציון אבא שאול והרב צדקה מנוחתם עדן

הרב יעקב יוסף: מי מהם לא היו בלקפי

הרב: נכון

הרב יעקב יוסף: אמרו שאסור להצביע

הרב: נכון, הם לא עברו על ככל אשר יורוך, אפילו אם גדול הדור אמר הם לא עברו

הרב יעקב יוסף: ודאי שלא

הרב: זכותו של כל אדם להצביע למה שליבו חפץ.

הרב יעקב יוסף: נכון, נכון, כבודו יבדוק במחשב באוצר החכמה לפני שישים ושבעים שנה דנו בזה כל גדולי הדור, היה את הויכוח עם החזון איש, רוב הרבנים פסקו בענין ההוא שעדיף יותר שלא להצביע. לא רק חכם יהודה צדקה וחכם בן ציון, היו מאות רבנים חלק מהם ספרדים חלק אשכנזים, שהלכו בדרך הזו, הגאון רבי צדקה חוסין, הרב מוצפי, הרב יהודה מועלם, עשרות שחתמו על כל הגדולים האלה, לי אין את ההעתק הזה אבל שמעתי שבאוצר החכמה הכניסו את הכל למחשב, דרך המחשב אתם יכולים לראות מה שיש מבחינה מספרית שמה, הרוב אמרו לא להצביע, כך שהרב צדקה הוא לא היה היחיד. אבל כמו שאמרתי, כבודו יעיין שם יראה את זה לאחד החברים שירשום, יעשה לנו את הרישום מי בדיוק מי אמר מה

הרב: עוד דבר כבוד הרב, אנמי אמר לי הרב שטינמן, לפני שנה כשאני יצאתי לענין הזה זה בגלל לפיד שהחליט להכנס, וידעתי שהחרדים לא מספיקים בשביל להוריד את גזרת הגיוס, לכן שאלתי, עשיתי סקר ויש לי שמונה תשעה מנדטים עוד לפני שהתחלתי לדבר, שאלתי

הרב יעקב יוסף: בעזרת ה' יותר, בעזרת ה' יותר

הרב: אמן, והוא אמר לי, אם יש כח מצוה להציל, זה אמר לי הרב שטינמן, לכן פעלתי ויצאתי.

הרב יעקב יוסף: יש לכבודו הקלטה?

הרב: לא, אין לי הקלטה זה הרב ליבוביץ שלחתי אותו נאמן ביתו, אבל הנקודה היא ככה, הוא לא מכחיש את זה, הם ניסו הרי ש"ס לפעול אצל הרב שטינמן, וגם נאמני ביתו ניסו להוציא ממנו הכחשה על מה שאני אומר, והם לא הוציאו ממנו. הם כבר ויתרו על זה, ז"א הם רק הוציא מ מנו שהוא אומר להצביע ג', אבל הם לא אמרו שמה שאני אומר לא נכון, עכשיו, הרב לא ידבר מדיבורו, אני מכיר את הרב שטינמן, הוא היה אצלי בבית, כבודו יודע?

הרב יעקב יוסף: כן כן,

הרב: מכל מקום, מכל מקום, אני ודאי שמקיים מצוה, וכשאני אומר לאנשים לבחור כח להשפיע אני הולך להביא הרי המון כיפות שקופות והרבה חילונים שאוהבים אותי כי אני יורד לעם, הכח הזה הרי בלאו הכי ישרת גם את הדתיים כתוספת, הם לא יכולים להביא את החילונים שאני יכול להביא

הרב יעקב יוסף: בדיוק בדיוק

הרב: אז מה הבעיה, אפילו אם יזלגו אלי שלשה מנדטים מש"ס, הם ישארו אצלי, לא אצל החילונים, וממילא אני אשתמש איתם בתוספת של מה שיש לי ורק נועיל לעם ישראל, אז למה להחזיר עטרה ליושנה זה סמכות רק לקבוצה אחת ולא לקבוצה אחרת?

הרב יעקב יוסף: עד כאן דברי היצר הטוב. מכאן ואילך טוב, אני לא צריך לענות, כבודו מכיר את העולם הזה יותר טוב ממני. ולכן אנחנו ננסה להתמודד גם במגרש שלהם צריך הרבה סבלנות וס"ד ונתתי לכבודו את המידע, אם יהיה לי עוד איזה דברים מידע משם, כי בינתיים הם לא מזהים אותי שאני לא בצד שלהם, אז בינתיים לא נזהרים ממני, אם לא נזהרים אם אני אדע משהו אני מיד אדווח

הרב: אני יודע כבוד הרב, קודם כל תודה רבה לכבוד הרב, דבר שני, אני יודע שהם החתימו כבר את מועצת החכמים, ואמיר קריספל החתים, ואיך קוראים לו, אבי מימרן החתים בבני ברק, ומה שכתוב שמה לפי מה שאמרו לי, שאני יוצא נגד גדולי ישראל, ודבר שני שאני רוצה להחליף את הרב עובדיה יוסף. ככה הם כותבים על זה.

הרב יעקב יוסף: שיכתבו מה שירצו ואנחנו נתגונן במה שהתורה אמרה, ואם אלה שחתמו, האם הרב שלום כהן דיבר עם הרב אמנון, שאל אותו, דיבר איתו? לא, אם הוא לא דיבר איתו אין לו את הזכות לחתום. אסור לו, שמוע בין אחיכם, זה א' ב' של הלכות האלה, ולכן אנחנו נחכה שיצאו החתימות האלה לאור אז אנחנו נעשה את החקירה ודרישה נשאל את כל הרבנים האלה, נשאל אותם, נחקור אותם, נקליט אותם, אם הם יודו שהם לא דיברו עם כבודו אז נוכל להגיד את האמת, תראו, אלה האנשים עוברים על מה שאמרה התורה, האם אלה גדולי ישראל? זהו. נשאל את השאלות הנכונות.

הרב: ה' יברך אותך כבוד הרב בבריאות שלמה ואיתנה, אורך ימים ושנות חיים בריאים ושלמים ותקינים, ושנזכה לזכות את הרבים להעמיד תורה על תילה, אמן

הרב יעקב יוסף: אמן ויתברך המברך

הרב: אמן, ושהאמת תצא לאור על ידך, ושתזכה לנחת ושהקב"ה יעצים את כוחותיך בזכות האמת הזאת שאתה רוצה לעמוד לצידה אמן ואמן

הרב יעקב יוסף: אמן אמן תודה אמן שבוע טוב, בשורות טובות. אמן

הרב: שבוע טוב תודה תודה תודה.


הקלטה שניה עכשיו לאחר שיצא מכתב הרבנים המזוייף.

הרב: הלו?

מדבר יעקב יוסף

הרב: שלום כבוד הרב, רפואה שלהמ בריאות והצלחה

הרב יעקב יוסף: אמן אמן

הרב: קודם כל אני רוצה לומר לרב שהרב שדיבר איתי בשיחה במוצאי שבת, כנביא, כנביא ממש, דבר אחרי דבר התקיים ממש,

הרב יעקב יוסף: ... אלו דברים כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת שמה כתוב, הקב"ה אומר לדוד המלך, את אוריה החיתי היה לך.... היה לדוד המלך שהיה.... אלה דברי הגמרא....

הרב: כבוד הרב, הם אמרו שיש ריטב"א פתאום פוסקים מהריטב"א.

הרב יעקב יוסף: לא שומעים.... איפה אנחנו חיים?

הרב: עוד דבר כבוד הרב, הרב עוד יספיק להגיד לפני הבחירות משהו בענין?

הרב יעקב יוסף: אני חלש.... אם אני חי רק בזכות התפילות שלכם....

הרב: ה' יברך אתכם לאורך ימים ושנים בבריאות שלמה ואיתנה ושהמחלה תעבור לאסאד נשיא סוריה.

הרב: ובכן יהודים יקרים, אם שמתם לב מה שהוא אמר, הוא אמר זה משפט שדה של הסורים, ואמר זה סנהדרין של אסאד, ואמר שהכל זה שקר וכזב. אז יש לכם פה בדיוק את כל מה שלמדנו היום בדרשה שגם גדולים ביותר יכולים להחליק, אבל ההחלקה הזאת לא היתה החלקה אלא היא היתה במזיד, בידיעה ברורה שהם עושים שלא כדין ולא עוד אלא שהם ממשיכים, ומנסים לבטל הרצאות, ומנסים לאיים עדיין על אנשים שלא יעשו הרצאות ולקרוע מודעות וכו'. גנזי המלך לא יוצא בגלל שהם קורעים דברי תורה, אז נא לא להתפלא אחרי שלמדנו את השיעור ושמעתם מה שאמר בנו בכורו של הרב עובדיה יוסף, גאון שהיה בישראל בהלכה והספרים שלו עכשיו יוצאים לאור ומי שיקרא אותם ידע בדיוק מה היתה גדלותו בתורה.
שאלות למי שיש בבקשה. כן, פה שורה ראשונה.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. רציתי לשאול לגבי המלחמה, הרב כמה פעמים התריע אותנו, הרב גם אמר לגבי אובמבה שהוא יהיה בעצם הנשיא האחרון גימטריא אדם, ואחריו גימטריא אדם שזה רק מלך המשיח,

הרב: יהי רצון, כן

ש. יהי רצון, השאלה אם אפשר לראות את זה עדיין בצורה הזאת שלא יהיה מלך אחריו רק המשיח באמת

הרב: אם אנחנו נהיה חכמים ומשכילים להתאחד יחדיו ואפילו אם תהיה כנישתא חדא שילכו בדרך התורה הצרופה באחדות ובאהבת רעים, יכולים להביא את הגאולה מיד בלי להתייחס לכל מה שקורה סביבנו. אם לא נצטרך לעבור את המסלול הידוע שדיברנו עליו עשרות שנים.

ש. אז נכון לעכשיו, לגבי המלאי צריך למלאות כל פעם את המלאי, לחדש אותו, להתכונן

הרב: כן, צריך להיות בהיכון כי צה"ל נמצא בהיכון גדול, וזה יכול להיות תוך שעות שתפרוץ מלחמה, אלה כבר לא דברי, אלה דבריו של קצין המודיעין הראשי.

ש. תודה רבה.

הרב: כן, תן לו בבקשה פה.


ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. הרב, רציתי לשאול שאלה על האינטרנט, שרואים ממש שזה כנגד זה, אם נדבר על מה שדיבר הרב לפני רגע, על הבחירות, אז מי שניזון רק מהתקשורת תשקורת, כמו אנשים שאני מכיר, אז הרב אמנון יצא נגד הרב עובדיה נגמר הסיפור סגרו את הטלויזיה, ומי שהלך וקצת בדק והסתכל ושמע את התשובות כמו התשובה החזקה עם הרב קניבסקי, אחרי שכביכול הרב עובדיה אמר את מה שהוא אמר, לא נמחל ולא נסלח, אז מצד אחד רואים סטרא אחרא גמורה שמהאינטרנט אפשר להגיע לשאול תחתיות שאין מתחתיו, מצד שני כל הרבנים כאילו שמכבדים את עצמם, כולל הרב, נמצאים שמה ואפשר לראות ולהשתמש, אינטרנט רימון לא רימון, איך מחנכים את הילדים, איך את עצמך לחנך, כאילו אם אני לא הייתי רואה, לא בתקופה הזו אבל ברגע שהרב יצא נורא עניין אותי והצבעתי והכל וזה, אז הלכתי ופתחתי וראיתי שופר וזה וקיבלתי את התשובות, ומי שלא ואומר אני אין לי לא רואה אינטרנט, שומע פה ושם, הוא מתנזר מאינטרנט, הוא לא יודע את התשובות שאני שמעתי, וכביכול, אז מה צריך אינטרנט?

הרב: אינטרנט לא צריך אפילו שיהיה הפסדים גדולים כמו שאתה מציין, ההפסדים מהאינטרנט יותר גדולים, זה אחד. אני מוציא דיסקים בכוונה עשרות שנים למרות שיכלתי לחסוך כביכול, והייתי יכול רק לסמוך על אינטרנט, אבל אני מוציא בגלל שאני לא רוצה שיסתכלו באינטרנט, ומי שמסתכל והוא כבר מסתכל אז במקום שיסתכל בלכלוך ותועבה אז שיסתכל בדברי תורה. זה ההיתר שבעצם נותנים כל גדולי הדור להשתמש באינטרנט כדי להחזיר בתשובה. עכשיו, דיסקים יש, אפשר לשמוע, הרצאות יש אפשר להגיע, לעולם אדם לא יאמין לשום דבר עד שיבדוק את הדברים עם הנוגעים בדבר הראשונים, לא שומע מפי שומע, שומע מפי שומע - לא שמעת כלום, אל תשמע, לא מעניין אותך לא שום דבר, שמעת ממקור ראשון תבדוק במקור השני ואז תרצה לחזור לבדוק עוד פעם וכן הלא,ה לא אל תתערב, עזוב אותך מהשטויות לא מעניין אותך שום דבר, תתעסק בתורה ובמצוות ותמשיך הלאה.

ש. אז ב"ה אני באמת משתדל ככה, אבל העולם שאנחנו חיים בו היום הכל זה אתה רוצה משהו לדעת, אפילו מוסדות חינוך הכל באימיל, וגם במוסדות חינוך לא רק של ה

הרב: מי שיש לו פרנסה דרך האינטרנט, ז"א הוא לא יכול בלי זה כדי להתפרנס התירו גדולי ישראל לצורך פרנסה, אבל אמרו שלא יחזיק בבית אלא אם כן הוא עובד מן הבית, אלא יחזיק במשרד ולא יביא לבית.

ש. ואם זה רק האישה משתמשת

הרב: מה זה האישה, למה היא לא יהודיה? אתה יודע כמה התגרשו בגלל האינטרנט? עשרים אחוז בארה"ב עלו הגירושין רק בגלל הפייסבוק והאינטרנט, אתה יודע כמה נרצחו בגלל הפיסבוק והאינטרנט? כל מה שאתה רואה עכשיו עם כל האומות העולם המוסלמיות מסביבנו, כל האביב הערבי והחורף הקיצי וכו', כל זה רק בגלל שאחד שרף את עצמו באלג'יריה, ובפייסבוק התחילו לצאת המונים וכל זה מהפייסבוק. זה מכונת השמדה רוחנית ופיזית. אפשר היה לעשות עם זה דברים נפלאים ואדירים, אבל הסטרא אחרא המציא את זה, זה הבעיה, לא הקדושה המציאה את זה, ולכן הסטרא אחרא עושה את זה בשביל להרוס ולחבל, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לחטוף מאצלה, זה כמו להכנס לאטליז שמוכרים חזיר ולדחוף לאנשים במקום קילו חזיר שני קילו לנדא. הבנת?

ש. עכשיו מה לגבי העתיד עם פז?

הרב: עתיד ורוד, אני יודע, מה אני יכול להגיד

ש. למה אני שואל, כי הרב יש לו את מידת האמת, ופוליטיקה וזה, ורואים תכלס הנה עובדה לא הולך ביחד

הרב: נכון,

ש. כי אם הרב היה רוצה להתחנף ולעשות קולות אז לא היה, למשל הנושא הזה עם הזמרים, כן, הרב יצא והאמת והלכה וזה, אבל

הרב: וברוך ה' נתמעטו הזמרים הפסולים בהופעותיהם הרהבתניות ומצבם לא טוב בקהל השומר תורה ומצוות ביחס למה שהיה

ש. אז ב"ה כי את זה לא ידעתי, אבל חשבתי שעדיין קיסריה מלאה ו

הרב: לא לא לא לא, השנה לא היה קיסריה אחד.

ש. אני חשבתי שעדיין יש להם כמה עשרות אלפים

הרב: יש להם יותר אפילו

ש. של אוהדים

הרב: של אוהדים יש להם יותר

ש. והרב גם יצא נגד רבנים ששמעתי מפורש שהרב אומר לא לשמוע אותם ורבנים שמתעסקים עם חזרה בתשובה כי יצאו ואמרו מה שאמרו על הרב, וכמובן מי אני שאגיד שהצדק עם הרב, ז"א אנשים שאוהבים את הרב תגיד בשמו כמו שהרב אמר, הרב זמיר כהן

הרב: הכלל הוא פשוט,

ש. אז איך יצביעו אח"כ לרב?

הרב: אני אסביר, הכלל הוא פשוט, כל מי שאומר שקר, מדבר שקר, מפרסם שקר צריך להתרחק ממנו לחלוטין. זה לא דברי, זה דברי הבעל שם טוב, שאמר שבאחרית הימים יהיו רבנים של שקר, הגמרא בשבת אומרת שהאמת תהיה נעדרת, ז"א המצב הוא כזה שהשקר שולט בעולם וזה הסוף שלו, למה כי בבחירות האלה האחרונות השקר חשף את פרצופו, זה לא היה ידוע קודם, קודם חשבו שהכל בסדר, הבחירות האלה גילו מי בצד האמת מי בצד של השקר, עכשיו אדם יחליט איפה הוא רוצה להיות, זכותו של אדם לבחור גן עדן או גיהינום.

ש. לא נעים לי עכשיו שאלה אחרונה, אני יודע שיש עוד הרבה שרוצים, אבל הרב מדבר הרבה על הספר שערי תשובה ודרך המוסר, אני יודע שהרב וולבא שהיה אחד מהאחרונים כבר דיבר פחות בהתלהבות, אולי צריך היום בעולם שלי לפחות, מה שאני רואה, לדבר קצת יותר על ההתחזקות, על העידוד בגלל שלי למשל כשאני אקרא שערי תשובה יהיה לי מאד קשה של רבינו יונה, מאד קשה, ומה שמחזק אותי בעבודת ה' זה שאני דוקא כן מסתכל על ההתחזקות על הנקודות הטובות ועל ה

הרב: אם יראו לבן אדם את הנקודות הטובות שבו זה שיטה יפה מאד, אבל אם הוא לא ידע איפה הוא עובר ומפסיד את העולם הבא שלו אז הוא יעביר את החיים פה בכיף, באשליה שהכל בסדר

ש. אז יש שולחן ערוך

הרב: אמרתי, באשליה כי שולחן ערוך אומר שצריך לקיים מצוות, אבל אם מקיימים את המצוות לא לשמה מקבלים שכר בעולםה זה ולא לעולם הבא, ובשביל שתוכל לקיים מצוות לשמה חייבים ללמוד מוסר, ואם המידות שלך הן ששולטות בך והן גורמות לעשות מצוות כאלה בעדיפות מאשר אחרות או להתייחס כך לדברים בגלל מידות, אתה עלול להפסיד את העולם הבא עם המצוות שלך, כי הן משרתות את היצר הרע שלך, ורק המוסר יגיד לך אם אתה בדרך אמת או לא. אם לא תלמד לעולם לא תדע וכשתגיע לשם כמו שאומר רבינו יונה אתה תגיע ויתברר לך שטעית כל ימיך.

ש. מסילת ישרים זה מספיק

הרב: מסילת ישרים זה מצוין, אבל זה לא הספר היחידי שמכסה את הכל.

ש. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא.
תן לגברת שם בבקשה.


ש. יש לנו בן בן ארבע וחצי שיש לו בעיה במח, הוא לא הולך, והוא מתקשה בדיבור, ורציתי לקבל בשבילו ברכה ואולי גם לקבל על עצמי משהו אם זה יכול לעזור

הרב: האם תוכלו להתענות ארבעים יום תענית מעמוד השחר עד צאת הכוכבים חוץ משבת, ראש חודש וחגים.

ש. אני מסתכלת על בעלי, אני שואלת אותו.

ש. אני יודע שא שתי לא תעמוד בזה, אני יודע שהיא צמה ואני יודע שבצום אחד

הרב: אל תדבר בשמה, דבר בשמך.

ש. לי קשה

הרב: בסדר, אני נתתי עצה שבעזרתה אפשר יהיה לשנות אתה גזרה, תחשבו על זה.

ש. אני יודע שאשתי לא יכולה

הרב: אל תתערב

ש. אבל אני יודע שהיא לא יכולה

הרב: אל תתערב, היא יודעת, היא בוגרת ומשכילה, תן לה להחליט.

ש. משהו אחר, אולי רבינו יונה

הרב: תן לה, אתה אל תקבע לי.
כן, מה הרבנית אומרת?

ש. מה שבעלי אומר

הרב: מה זה מה שבעלי? הוא לא אוכל, מה איתך?

ש. מה שהרב אומר

הרב: אז אני אומר שתתענו שניכם ארבעים יום תענית בעזרת ה', ובתום הארבעים יום אתם תבקשו את הבקשה שאתם רוצים, אני אתמוך אתכם בברכה מעכשיו, הציבור יענה אמן ותקוותי שנתבשר בשורות טובות מכם. מה השם של הילד?

ש. נתן

הרב: נתן בן?

ש. כמה

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה

ש. אמן.

הרב: אתם יודעים איך מתענים, כן? בסדר גמור. לקבל במנחה.
כן, תן לגברת פה.


ש. כבוד הרב, אם אפשר שהרב יברך את בעלי, דוד בן רג'ינה שיחזור הביתה כמה שיותר מהר

הרב: דוד בן רג'ינה יחזור הביתה מהרה בזכות הכיסוי ראש שאשתו מקבלת על עצמה.

ש. אמן.

הרב: תשימי ותברכי.

ש. ברכת שהחיינו

הרב: אמן. חזק וברוך.
כן, הנה פה יש שאלה לבחור.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. אני נתבקשתי לשאול ע"י מישהו שהוא לא נמצא פה, הוא רואה את השידורים של הרב בשידור חי, הוא בכנס פתח תקוה אחרי הבחירות דיבר עם הרב בנושא העבודה שלו, היה לו קשיים, והיות והעבודה שלו התעסקה בזמנו בדברים של טלויזיה וכל מיני החטאה של הרבים אז הוא ביקש ברכה מהרב והרב התנה את זה שהוא יעזוב את העבודה שלו והוא יראה רק ישועות והצלחה, נכון להיום המצב שלו יותר קשה, הוא עזב את העבודה, המצב שלו יותר קשה, והוא מתלבט מה לעשות, הוא ביקש ממני לשאול את הרב מה לעשות.

הרב: תגיד לו שיפנה אלינו ונדבר איתו, נראה מה הוא עשה מאז ומה ניתן לעשות איתו מכאן ולהבא

ש. אפשר לדבר איתו הרב?

הרב: עכשיו זה לא בוער.

ש. בסדר אוקי.

הרב: בהצלחה.
כן, תן פה ליהודי.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. הרב, אני חושב שהיום אנחנו בציבור של הרבה חוזרי ב תשובה בארץ, יש המון דתיים והרבה חרדים, אני חושב שאם היתה אחדות וכל מה שקורה מסביב זה כואב הלב מה שקורה, אם היתה אחדות, אני חושב שאנחנו היינו שולטים בממשלה ולא סתם כלה שנאת חינם שיש היום ולא כל הדברים האלה.

הרב: אתה צודק, זה התכוונו לעשות אבל יש אחרים שחושבים אחרת והחלטנו לעשות פירוד בעם ולא אחדות. מה לעשות.

ש. אי אפשר לשנות את זה?

הרב: תשאל אותם.
כן, פה יש שאלה.


ש. ערב טוב, יש ארבע שאלות.

הרב: לא מתחייב לענות על ארבע.

ש. ראיתי הרצאה שאמרת לאיזה מישהי ששאלה לגבי מעשר, ואתה אמרת לה שזה רק בדיעבד וחומש זה לכתחילה, מה המקור לענין?

הרב: שולחן ערוך.

ש. איפה?

הרב: במקור.

ש. אוקי. לגבי מה שהרב יעקב דיבר על הריטב"א, זה שהוא יכול לשפוט גדול דור לא בפניו, נכון? זה מה שהוא דיבר שם?

הרב: אין ריטב"א כזה שמתיר שלא לשמוע שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק

ש. אז מה הריטב"א שהוא דיבר עליו?

הרב: ריטב"א ומצא.

ש. אה אוקי, הרב שלנו בשכונה הוא אמר שלגבי הגמרא לעבור את כל הגמרא אין בזה שכר, עכשיו לא ידעתי מה לענות לו

הרב: תגיד לו שהרב אלישיב והרב קניבסקי והרב שטינמן אומרים שמקבלים על זה שכר מלא של תלמוד תורה חוץ מגדולי ישראל שהבאתי כגון רבינו בחיי והחיד"א ועוד

ש. שהם חולקים?

הרב: שהם לא חולקים שהם אומרים שמקבלים שכר מלא.

ש. אוקי. וזה גם אם הם לא מבינים ארמית?

הרב: וזה גם אם לא מבינים את מה שקוראים בין אם זה ארמית בין אם זה לא ארמית, הנקודה היא ליגרס איניש והדר ליסבר או לגרס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר.

ש. אני אמצא פירוש אחרי זה. עכשיו אני רוצה ברכה לאהרן בן מזל לזיווג הגון

הרב: זיווג הגון מהרה

ש. ואדיר בן יפה

הרב: ואדיר בן יפה זיווג הגון מהרה

ש. אמן.

הרב: תהיה בריא, הנה גברת שמה מאחורה.


ש. שלום כבוד הרב, אני רק מבקשת את ברכתך

הרב: תזכי לשוב בתשובה שלמה מהרה.

ש. אמן.

ש. תודה רבה.

הרב: כן, פה יש בחורצ'יק.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. רציתי ברכה לאחיינית שלי, יש לה את המחלה היא גרה בארה"ב, ואמא שלה קיבלה על עצמה כיסוי ראש, הילדה בת 12.

הרב: הבנתי, אבל הם לא שומרים תורה ומצוות לגמרי?

ש. שומרים

הבב: לגמרי?

ש. כן, הם בחב"ד אני יודע שם,

הרב: הבנתי, תגיד להם שיקבלו תענית ארבעים יום. מה השם של הילדה?

ש. אור בת עפרה

הרב: ה' יזכה אותה לישועה ורפואה שלמה מהרה

ש. אמן אמן.

הרב: צריך להחליף לה את השם, שיקראו לה אורה.

ש. טוב, תודה, תודה.

הרב: הנה מאחורה שאלה נוספת.


ש. שלום הרב, אשתי חולה כבר ארבע שנים במחלה שאין לה תרופה,

הרב: אין מחלה שאין לה תרופה, אסור להגיד דבר כזה

ש. לפי הרופאים, הסתובבנו כבר אצל כל הצדיקים וכל ה, אשתי גם קיבלה שתי קבלות, היינו בכותל גם כן לתפילות,

הרב: אפשר לקבל תענית ארבעים שניכם?

ש. לא, היא אסורה לצום.

הרב: אסור לה?

ש. ואני מלמד בתלמוד תורה אני גם כן לא יכול לצום

הרב: אתם יכולים למצוא שניים שיעשו את זה בעבורכם? יש לכם ילדים?

ש. כן.

הרב: הם יסכימו?

ש. אני בתור מלמד מותר לי לצום?

הרב: אם זה יחליש אותך בצורה שאתה לא תשרת באמונה אז זה בעיה.

ש. כן. הילדים בישיבה,

הרב: אחרים.

ש. צריך לחפש שניים?

הרב: כן

ש. דווקא שניים

הרב: כנגדכם.

ש. לא יודע, כרגע זה

הרב: הנה יש פה יהודי חשוב מאד שמוכן לקבל על עצמו תענית ארבעים לרפואת אשתך.

ש. הוא הצביע לשאלה.

הרב: נשאר לך עוד אחד או עוד אחת. הנה יש עוד אחד, אשריו ואשרי חלקו. אתה רואה מה זה עם ישראל, רק בשביל זה הקב"ה צריך להושיע בעזרת ה' יתברך. מה השם שלה?

ש. ירדנה חיה בת יקוט

הרב: ה' ירפא אותה ברפואה שלמה מהרה ויעתיק את המחלה ממנה לאשתו של אסאד מהרה.

ש. אמן.

הרב: עכשיו תקשיב, אשתך תגמור כל יום תהילים ספר שלם, ואתה תלמד ותלמד את הילדים ביראת שמים מיוחדת כל הארבעים יום. תשים לב על זה, שלא יהיה ככה מצות אנשים מלומדה. בסדר? יאלה קדימה עוד.
טוב אני רוצה לשמח אתכם, אמרנו שאנחנו נקים קהילות פז בעזרת ה' יתברך אז אנחנו התחלנו, המקום הראשון שהתחלנו זה בית כנסת ראשון קהילות פז בבני ברק, 320 מטר רבוע בעזרת ה' יתברך יהיה בית כנסת הכי יפה בבני ברק שמה אנחנו נותנים שיעורים בוקר וערב, יש תפילה בנץ ויש אחרי זה שיעור, יש שיעור גמרא במשך היום, במשך הזמן זה יתרבה יותר, בערב בין מנחה לערבית יש עוד שיעור, ובשבת יש עשרה שיעורים, ויש כאלה באים להתארח בשביל להתפלל איתנו ביחד, ויש גם שלש ארוחות ביחד, בקיצור אנחנו בונים בית מקדש מעט שאני מקווה שיהיה מודל ודוגמא לאחרים לעשות בערים השונות. עכשיו כל מי שרוצה להיות שותף אז אנחנו צריכים ידיים עובדות מתנדבים, הנה יהודי מרים כבר יד, מה המקצוע שלך? כללי, יפה. אז כל מי שרוצה מוזמן מהנץ עד למחרת אצלנו עובדים 24 שעות, לא הולכים לישון, ממשיכים כל הזמן משמרות, כדי לסיים את המלאכה, כל מי שרוצה להתנדב מוזמן לבוא, כל מי שרוצה לתרום יכול לתרום ספרים לדוגמא ספריה אנחנו צריכים ספרים, מי שרוצה לקחת מנית זכות בבית הכנסת מטר רבוע יכול גם לזכות להיות שותף בהקמת בית הכנסת במטר רבוע, מניה ארבעת אלפים שקלים בעשרה תשלומים למי שמעוניין, כל התפילות, כל השיעורים שיהיו שם, הכל זה יהיה שותפות איתו לזכותו כל מה שיוצא משם כולל השידורים הישירים והשידורים החוזרים שהולכים וחוזרים כל הזמן מבית הכנסת זה יהיה שכרו אז מי שרוצה יוכל לעשות זאת גם כן הערב כאן, מי ששומע אותנו ורוצה לעשות מניה כזאת כרגע יכול לצלצל למספרי הטלפון שמופיעים על המסך, 050-6500666, 050-6500666 או 050-5256070 ואני רוצה ככה בזריזות לאלה שכבר תרמו מניות לברך אותם, הצטבר אצלנו כבר...
עכשיו צריך שמות של תימנים, כן, אתה רוצה לשאול, תן לו בבקשה.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. ישנה יהודיה שהיא צדיקה וחסידה ודלת אמצעים, שאני רוצה רק כמו שאומרים בשער בת רבים שיבינו את הענין הזה של לבנות משכן לקב"ה... מי שמכיר את הרב אמנון הוא ממש מקביל לאברהם אבינו, איש אמת לאמיתה, ובלי ספק שהשכינה הקדושה תשרה שמה בריבוי אנפין וחבל להפסיד ולפספס הזדמנות כזאת. עכשיו מה שנוגע אלינו, יש אשה שהיא ממש דלת אמצעים, אני יודע מקרוב שהיא הגיעה פעמים רבות לעוני מחפיר והיא כבר תרמה לפני שבועיים מניה, מטר רבוע לבית הכנסת, והיום היא רוצה לתרום מניה נוספת,

הרב: אשריה ואשרי חלקה

ש. את אשה עניה מרודה, אני מסתופף אצלה אני גר אצלה, והיא תורמת מניה ואוספת לבית כנסת והיא מבקשת רק שהרב יברך מספר שמות שהיא כתבה כאן בדף אם אפשר רק להעביר את הדף.

הרב: בשמחה. היא תימניה כן? רבקה בת נור ה' יזכה אותה לאושר רוחני וגשמי, ותזכה שבזכותה תקום השכינה מעפרא ויהיה עילוי לשכינת עוזנו. ובכן התרומה היא לעילוי נשמת עווד בן סאלם ומרים, נור בן ג'מילה..... מנוחתם עדן, חזרה בתשובה לציון בן נור, רחמים בן נור, דוד בן נור, אליהו בן נורי רוני בן נרון וישורון ומזל ונשותיהם וכל יוצאי חלציהם. זיווג הגון, דוד בן נור, רוני בן נור וכל יוצאי חלציהם. הצלחה למכירת הדירה לאבישי בן ....
אני אספר לכם סיפור פעם נתנו הזדמנות למניה באחד המבצעים שעשינו במפעלים, שהקמנו מפעלים של טיפ, וידאו, סידי, שהפצנו ב"ה מיליונים מיליונים של דיסקים וידאו וכו'. היתה יהודיה אחת תימניה מבוגרת מאד בטיול, והיא אמרה שהיא רוצה לתרום מניה אבל מה היא תעשה שהיא חיה מביטוח לאומי ואין לה מספיק כסף, אמרתי לה סבתא את פטורה ואת תרמת. אמרה לא לא אני רוצה לתרום ממש, אמרתי לה אבל את פטורה, זה שרצית - רצה לעשות מצוה אין לו אפשרות לעשות מצוה נחשב שעשה מצוה גמרנו. אמרה לא אני חייבת לעשות, אמרתי לה הקב"ה אינש, שלום. אחרי כמה חדשים אני יושב במשרד, אומרים לי יש אשה מבוגרת שרוצה להכנס, אמרתי מה היא רוצה, היא רוצה לתת לך כסף, אמרתי טוב, בקבלה שתתן את הכסף ואם היא רוצה ברכה אני אברך אותה, לא, היא רוצה להכנס אליך לתת לך את הכסף ביד. אמרתי אוקי, רוצה להכנס תכנס. מי נכנסת? הסבתא, היא מוציאה לי שקית עם שטרות מקומטים ועם הרבה מטבעות, ככה חבילה, מה זה? היא אומרת אני אספתי את המניה, אמרתי לה איך הגעת לזה, אמרת שאת מביטוח לאומי, היא אמרה מאז אני החלטתי לפחות היא היתה בת שמונים, אני החלטתי לעבוד בספונג'ה בשביל להביא מניה, והלכתי ועבדתי ואני אספתי פרוטה לפרוטה והנה היום אני זכיתי להביא לך את הכסף. אחרי זה היא אומרת לי, וברוך ה' יצא לי מזה דבר טוב מאד, עכשיו אני גם תומכת בבן שלי שהוא אברך, ז"א היא ממשיכה לעבוד בספונג'ה, היא כבר בשוונג אז היא עוזרת כבר לבן שלה. אז אם סבתא בת שמונים יכולה ללכת לעבוד בשביל לזכות לחיי העולם הבא, זה חכמה גדולה מאד מאד מאד, צריכים ללמוד מזה.
כן, הנה תרמו פה שוב, רפואת עיניים למאיר עמר בן משה ובאזניים. ולעילוי נשמת חממה יונה בת יחיה, משה בן סעיד, עפיה בת אברהם והצלחת הילדים ענב עמנואל ואמיתי, ה' יזכה אותם לגדול בתורה וביראת שמים אמן.כן.


ש. ערב טוב לכולם, אבא חלה כבוד הרב לפני שנה וחצי בערך במחלה הידועה, והיה קצת שיפור ככה בתקופה האחרונה ולצערנו אבא הפסיק איזשהם כדורים מסוימים שעשו לו תופעות לואי מאד קשות והמחלה חזרה איך אומרים ביתר שאת, עכשיו אנחנו מבקשים ברכה לאבא קוראים יוסף בן שושנה לרפואה שלמה, ורצית גם בשבילי רות בת נעמי סובלת מסכרת ולחץ דם, רציתי ברכה לרפואה שלמה, וברכה שנזכה לקנות דירה בקרוב, אנחנו שנים כבוד הרב בשכירות.

הרב: אני אעשה איתך עסקת חבילה על שלשת הברכות, אני נותן לך כיסוי ראש ואת לא הולכת יותר עם פאות.

ש. הרב, זה באמת דבר שחשבתי עליו מזמן, באת

הרב: הגיע הגיל, הגיל הגיע די, מספיק את לא ילדה עכשיו אנחנו צריכים רפואה וישועה. פאה זה לא לתימנים שתביני.

ש. כבוד הרב זה הדבר היחיד

הרב: זה רק אחד אני נותן ותראי שלש ברכות

ש. לא, אין משהו אחר להחליף את זה?

הרב: אפשר להחליף את זה בעוד כיסוי. את רוצה כובע במקום זה, אפשר גם כובע אבל שיכסה את הכל.

ש. עכשיו אני צריכה להלביש את זה?

הרב: עכשיו הרגע

ש. על הפאה?

הרב: כרגע על הפאה, אחרי זה בלי הפאה.

ש. קשה לי, קשה לי הרב

הרב: אני יודע, אני יודע. אני אספר לך סיפור, הייתי בשוויץ, והיתה שמה אשה שעמדה ואמרה לי שהיא עגונה, חמש שנים בעלה עזב אותה, ברח לארץ ישראל, אמר אם את רוצה להשתחרר מיליון דולר, כמובן שהמשפחה לא היה לה אמצעים והיא מסכנה בחורה צעירה והוא תקע אותה ככה, אין עם מי לדבר. אז היא שאלה אותי מה ניתן לעשות, אמרתי לה תקבלי על עצמך כיסוי ראש, אז היא אמרה לי אני עם כיסוי ראש, אמרתי לה כן אבל את עם פאה ואני רוצה שאת תלכי עם מטפחת, אז היא אמרה לי אבל אני אשכנזיה, אמרתי לה גם אני, אמרתי לה תלכי עם כיסוי ראש ועם הקשר שאת קושרת את המטפחת תתירי את הקשר של העיגון, אז היא שקלה וחשבה וחשבה ושקלה ובסוף בלית ברירה היא הסכימה, שאלה אותי עד מתי? אמרתי לה עד שתתחתני, הסכימה. האשכנזיה היחידה בשויץ עם כיסוי ראש, היא הסתובבה עם הכיסוי ראש, כולם שאלו ופתחו פה ומה פתאום ואיך זה ומה זה ופפפם פפם, והיא, אחרי חודש אני מקבל טלפון מאמא שלה שבעלה שלח לה גט תמורת עשרת אלפים דולר, והיא השתחררה מהעגינות. כיסוי ראש שחושבים שזה דבר פשוט, בשמים זה כל כך נחשב שאין לכם אפילו מושג מה הוא מסוגל לחולל, הן ברפואה, הן בעקרות, הן בכל דבר, מחלות כל דבר, אין לכם מושג כמה זה חשוב אצל הקב"ה. שהרי הקב"ה כביכול התחבט מהיכן לברוא את האשה, אם יברא אותה מהעיניים היא תהיה סקרנית, אם יברא אותה מהאזניים תהיה צייתנית, אם יברא אותה מהפה תהיה דברנית, אם יברא אותה מהידיים תהיה משמשנית, אם יברא אותה מהרגליים תהיה יצאנית, מאיפה יברא? בסוף ברא אותה מהצלע כיון שהצלע צנועה, ועל כל אבר שברא בה היה אומר היי צנועה, היי צנועה, היי צנועה, היי צנועה, שתכלית האשה צניעות. אז לכן אם את שמה את זה, חוה היתה הראשונה ששמה כיסוי ראש, אחרי שהיא חטאה היא שמה כיסוי ראש לבד, תצטרפי לאמהות הקדושות.

ש. אני אשתדל. בסדר.

הרב: לא נשתדל נקבל על עצמנו ונגמר.

ש. אני אקבל על עצמי בלי נדר בעזרת ה'.

הרב: אשרייך. תעביר לה. תשימי על הראש ותברכי ואני בעזרת ה' אברך. תברכי, תברכי.

ש. ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

הרב: אמן. מה השמות שאני מברך?

ש. השמות של אבא זה יוסף בן שושנה

הרב: יוסף בן שושנה רפואה שלמה מהרה בכל אבריו וגידיו מהרה.

ש. אמן. והשם שלי זה רות בת נעמי לרפואה שלמה ולדירה

הרב: רפואה שלמה וישוב טוב מהרה.

ש. אמן. תודה רבה לרב.

הרב: בהצלחה.
כן, תן לגברת שם.


ש. שלום רב כבוד הרב, אני מבקשת שתברך אותי ואת, מאז הגירושין שלי היה המון ריבים עם הגרוש והוא גרם לזה שהילדים יצאו מהבית לפנימיה, ואני מבקשת שתברך אותי בשמחה ולגדל את הילדים שלי חזרה בשמחה ושלום ביניהם

הרב: תהיי מוכנה להקפיד לכסות את כל השערות תמיד?

ש. כן.

הרב: שמך.

ש. רני בת אסתר

הרב: רני בת אסתר, ה' יזכה אותך לחיות בשמחה עם הילדים ובכל מצב תבני בית נאמן בישראל מהרה.

ש. אמן. תודה רבה.

הרב: פה שורה ראשונה. לא הוא ויתר ויתר, שאלת אותי פעם שאלה. כן, מטפחת. הנה עוד מטפחת. כן דברי.


ש. אני רוצה שתברך את אחי, תומר בן אסתר שיהיה לו זיווג והחלמה

הרב: הוא שומר תורה ומצוות?

ש. לא. קצת.

הרב: קצת זה לא מספיק. את יכולה להגיד לו שיקבל עליו תשובה?

ש. כן.

הרב: תגידי לו שיראה את השידור בחזרה

ש. הוא נמצא פה

הרב: איפה הוא?

ש. פה בקהל.

הרב: ברור, איפה?

ש. ימינה הנה, אתה מכיר אותונראה לי

הרב: אתה מוכן לקבל עליך תשובה בעזרת ה' בשביל הברכות שיועילו? מוכן. קח מותק הנה

ש. כן הרב אתה מכיר אותו, הוא היה אצלך בשיעורים

הרב: מה השם?

ש. תומר בן אסתר

הרב: זיווג הגון מהרה והחלמה מהירה.

ש. אמן. תודה.

הרב: מה עוד כיסוי ראש? היא רוצה לברך, תן לה לברך. לכסות את כל השערות. יופי.

ש. ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

הרב: אמן. חזק וברוך.
כן, הנה פה יש שאלה. כאן, כאן.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. אני לא התכוונתי לשאול אבל החברים כאן לוחצים אז רציתי להגיד כמה דברים, קודם כל תודה לך, אני רואה את הסרטונים שלך ביוטיוב ולא רק אני, מאד מחזק וזה במיוחד לאנשים שמחפשים את האמת רואים הרבה דברים יפים ותודה. רציתי לשאול שאלה, בן אדם שמתחזק, בן אדם שעושה מבחן מתכונן למבחן ומקבל ציון, בן אדם שמתחזק איזה סימנים יש לו שהוא הולך בדרך הנכונה? איזה סימנים הוא יכול לדעת שהוא הולך בדרך הנכונה?

הרב: תראה, בד"כ אומרים שמי שהולך בדרך נכונה הוא פוגש הרבה אנשים שהולכים שם, אבל היום זה קצת קשה להגיד את זה כי יש הרבה הולכים בדרך לא נכונה, אבל מכל מקום אם אתה מזהה מישהו אמיתי ואתה הולך על פי מה שהוא אומר, אז אתה הולך בדרך הנכונה. כמו שאמרו חכמים, אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן, אתה רואה את העקבות איפה הם הולכים, לאן הגיע פלוני אלמוני, מה הוא עשה, האם הוא הולך בדרך אמת, ממילא תלך באותם עקבות ואתה תגיע לאותם מקומות.

ש. תודה.

הרב: בהצלחה.
כן, מי זאת ששלחה לי פתק שהיא מעונינת למטר מרובע, שם את? אז תביא לה שם טופס או אשראי, השמות שאת מבקשת זה ניר בן לאה ואשתו דנה בת סמדר, אריאל בן לאה ואשתו לירון בת אסתר, ואלירן בן לאה ואשתו ספיר בת דורית יזכו לזרע חי וקיים מהרה.

ש. אמן.

הרב: מי עוד רוצה מניה, יש כאן כאלה שיכולים להשקיע בעצמם קצת? כן, תן לבחור שם בסוף. שמה הוא רוצה, תן לו מיקרופון. מספרי הטלפון, 050-6500666


ש. ערב טוב כבוד הרב, אני מאז הבחירות לא יצא לי לדבר אני רציתי להגיע להרצאות שלך אבל תמיד ראיתי את ההרצאות שלך ביוטיוב, ומאד הצטערתי לראות את הצער שקרה, אני הייתי פעיל שלך בראש העין פה, ושמחתי לשמוע את ההרצאה אחרי כן איך שהרב הגיב על כל התוצאה שקרה, התעודדתי, זה עודד אותי, והיום אני מלא כוחות ואני רוצה לתרום מניה,
הרב": אשריך

ש. לעשות הוראת קבע ולהכנס לקהילות פז, ואני צריך את הטפסים של קהילות פז

הרב: ברוך תהיה, כל מי שרוצה להרשים לקהילות פז יכול למלא טופס ובעזרת ה' נעדכן אותו בהתפתחויות שאנחנו מתכוונים לעשות ולחולל בעזרת ה' יתברך.

ש. ואני רוצה שהרב יברך אותי לחכמה

הרב: תזכה לחכמה בינה ודעת.

ש. אמן, ולשלום בית כמו שצריך

הרב: ושלום בית אמיתי ונאמן מומלץ להיות ותרן.

ש. אמת. ורפואה שלמה לאבא ואמא

הרב: ורפואה שלמה להורים ששמם?

ש. שלום בן אברהם ובתיה בת יחיה

הרב: ה' יזכה אותם לבריאות שלמה ואיתנה.

ש. אמן.


ש. ערב טוב כבוד הרב, רציתי לבקש ברכה מהרב רפואה בכליות אם אפשר

הרב: לך? אתה הולך עם ציצית?

ש. כן. כן.

הרב: אשריך מה השם?

ש. משה שילו בן בדריה

הרב: רפואה שלמה בכל האיברים ובפרט בכליות.

ש. אם אפשר גם ברכה לחפציבה בת אהובה לזרע של קיימא מהרה

הרב: שתלמד ספר שערי תשובה שלשה חדשים חצי שעה. תן לה, תן לה לגברת שם.


ש. כבוד הרב, אני רוצה לבקש שני ברכות אם זה אפשרי

הרב: שתי ברכות כן,

ש. זיווג הגון לקרן בת עליזה

הרב: שתלמד חצי שעה כל יום שערי תשובה שלשה חדשים, קרן בת עליזה זיווג הגון מהרה.

ש. אמן. ולדקלה בת עליזה זרע בר קיימא

הרב: שהיא תלמד אותו דבר ובעלה ילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף תורה, מה השמות שלהם?

ש. דקלה בת עליזה וקרן בת עליזה

הרב: לא, זאת האחרונה שאמרת מה שמה ושם בעלה?

ש. אה, דקלה בת עליזה ודוד בן רג'ינה

הרב: דקלה בת עליזה ודוד בן רג'ינה יזכו לזרע חי וקיים מהרה.

ש. אמן.

הרב: כן, עוד משהו, מישהו בא איתי עכשיו לבני ברק לעזור בבית כנסת? יש טיח יש ריצוף לא חסר יש גבס הכל יש, כן, אני מודה לכלל הציבור, מי שרוצה ציציות בבקשה, אלה שרוצות כיסויי ראש בבקשה, הנה תחלק לחברה, הנה תן לנשים, תן לנשים. תן לגברים.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט