ru
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
קרית עקרון 2-5-13
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח
בפרשת השבוע אנחנו לומדים סוגיה מאד חשובה שנתקלים בה בחיים מאד, וצריכים לדעת כיצד להתנהג. התורה אומרת "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך". התורה אומרת, וכי ימוך אחיך, אח שלך יהיה מך - עני, ומטה ידו - הוא במצב של נפילה, ומטה ידו עמך והחזקת בו, יש מצוה להחזיק בו טרם נפילתו הסופית, וזו מצוה יותר מאשר לתת צדקה לאחר שהוא נפל, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, אומר התורת כהנים, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, משל לאדם שיש לו חמור ויש עליו משא ועומד ליפול, יותר קל לתמוך כרגע במשא שלא יפול מאשר יפול ויצטרכו חמישה אנשים להרימו. אז לכן אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, ממשיך הפסוק ואומר "גר ותושב וחי עמך" גר זה גר צדק, ותושב זה גר אוכל נבלות וקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה.
בפרשת משפטים כתוב "גר לא תונו ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים" רש"י פירש, כל לשון גר זה אדם שלא נולד באותה מדינה אלא בא ממדינה אחרת לגור שם. וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כמה קשה לו כשלוחצים אותו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אם הוניתו אף הוא יכול להונותך ולומר, אף אתה מגרים באת, מום שבך אל תאמר לחברך, לשון רש"י. אז אנחנו רואים שהתורה מצוה שאנחנו נתחשב בגרים, למה? גר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר, ועוד דבר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ואם אתה תתייחס אליו שלא כראוי הוא יכול להגיד לך, מום שבך אל תאמר לחברך כי גם אתה מגרים באת, אז אל תזכיר לו ותונה אותו, תצער אותו ותגיד לו אתה גר.
הנה קריאת התורה הקדושה "ואתם ידעתם את נפש הגר" צריכה לשמש לנו קריאת אזהרה רוחנית ואדירה, שנתאמץ ושנשתדל לחדור ולהשתתף בתוך תוכם של חיי הצער האופפים את נפשו של הגר, האיש המתהלך לפעמים בתוכנו ונראה כאחד מאיתנו לכאורה, אבל נפשו קרועה ומתלבטת ביגונה הכבד, יגון הבדידות והערירות. אני חוזר לקטע הזה שוב ומכניס סלש, והנה קריאת התורה הקדושה "ואתם ידעתם את נפש הגר" סלש, בעל תשובה, גר ובעל תשובה אותו דבר, צריכה לשמש לנו קריאת אזהרה רוחנית ואדירה, שנתאמץ ושנשתדל לחדור ולהשתתף בתוך תוכם של חיי הצער האופפים את נפשו של הגר, האיש המתהלך לפעמים בתוכנו ונראה כאחד מאיתנו לכאורה, אבל נפשו קרועה ומתלבטת ביגונה הכבד, יגון הבדידות והערירות. האמנם מתאמצים אנו להקשיב לאנקות החרישיות של האדם הגר האומלל החי בתוכנו? כמה אנשים מנסים להתחבר לגרים או לבעלי תשובה? האמנם ניסינו פעם לטעום מטעם מרירות ליבו של הגר הבא לגור להסתפח אלינו? האם כל החרדים מקבלים את בעלי התשובה באופן שמקבלים חרדים מסוגם וממינם? ובכל נימי לבבו שואף להיות נאמן ומסור לנו הגר, כל שכן הבעל תשובה, ואנו מתעלמים מקול רחשי ליבו הנאמנים ועוד מונים אותו, מצערים אותו לומר מגרים אתה, או בעל תשובה, ויש כאלה קוראים לזה בעל עבירה.
כמה מרה ולחוצה אמירה כזו כלפי נפש השואפת להתדבק באלהי ישראל. הנפש הזו היא מאד רגישה ועדינה לקבלת עול מלכות שמים, והיא מצפה להיות מקובלת מצידנו ביקרת האהבה האמיתית, ומה מאד מר לה כשאנו דוחים לנפש זו בשתי ידיים ולהונותו בדברים מגרים באת. הכי נוכל לצייר בדמיוננו את מראה העלבון וההשפלה המתרחש בנפש של הגר הזה? לו ידענו לנתח קצת את נפשו של הגר ולהתבונן ולהקשיב לכל המתהווה בנפשו, בודאי לא היינו נוהגים בו כל כך זלזול גס. סלש - בעל תשובה. כי יש כאלה שלא מקרבים אותם, יש כאלה שמקרבים ויש כאלה לאחר מכן מרחקים. ז"א מבדילים בין אדם שנולד כחרדי לבין מי שחזר בתשובה, אם זה במוסדות אם זה במקומות אחרים אם זה בשידוכים וכו'.
נכון שדברה התורה בהווה בגר המתלבט והמתאמץ להכנס תחת כנפי השכינה, והתורה הקדושה מזהירה אותנו בקריאתה "ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" והיא מבקשת מאיתנו שננהג מנהג הגינות וחיבה כלפי הגר הזה, אבל כוונת התורה לא לדבר רק בהווה בגר, אלא כוונת התורה שנזהר מאד מאד ביחסינו אל כל אדם המתהלך וחי בתוכנו והוא במצב של גר, ז"א שמכמה בחינות ונסיבות נוצרה אצלו הרגשת גרות, הוא מרגיש מרוחק, הוא מרגיש גר, הרגשת נחיתות ושפלות, נדמה לו לאדם שכזה שהוא גר וזר בחברתו, ואם מישהו מסביר לו פנים במידת מה הרי כאילו עשה עמו חסד ואמת. זה לא רק גר, זה לא רק בעל תשובה, על כגון אלה הגיבור על החלש, העשיר על העני, החכם על הכסיל, הגדול על הקטן, המעוטר ומבורך בבנים על חשוך בנים, הרב על התלמיד, המוצלח בחיים על המאוכזב, על כגון אלו והדומה להם מזהירה אותנו התורה הקדושה "ואתם ידעתם את נפש הגר" אל תזלזלו חלילה בשום אדם, לא בחלש, לא בעני, לא בכסיל, לא בקטן, לא בחשוך בנים, לא בתלמיד, לא במאוכזב, כי בכל אדם ואדם באשר הוא אדם קיים מנגנון שלם מנגנון של גידים ועורקים, של עצבים דקים מן הדקים ורגישים עד מאד לקבל את חוויות העלבון והשפלות או של שמחה התעוררות והתעודדות.
"ואתם ידעתם" אתם היודעים את נפש הגר העלוב והמקופח בכוחכם ובידכם לשמח ולעודד את נפש הזולת, בתנועת יד יכולים לעודדו, בסבר פנים יפות יכולים לעודדו, אפשר גם אחרת להיפוך רח"ל, אפשר גם להשפיל את הזולת לבייש את הצלם אלקים שבו במחי יד אחד, בעקימת השפתיים ועל ידי האף, "כי באפם הרגו איש" ואפשר לשפוך את דמו פנימה ומזה הטעם מזהירה אותנו התורה הקדושה בכל מיני אזהרות שנתייחס כהוגן אפילו אל העבד הנתון בידינו שלא לבזותו ולא להעבידו ולשעבדו בפרך מפני שנפשו שפלה עליו.
אכן קריאת "ידעתם את נפש הגר" צריכה להשמע ולהיות מהדהדת בעמקי נפשנו על כל צעד ושעל ביחסנו אל בני אדם בכלל, אנחנו צריכים לפתח ולשנן בקרבנו את הכרת והרגשת עצמו וסוגבו של מנגנון נפש האדם שלא נפגע חלילה בשום פנימיות של כל נברא בצלם, ובעיקר בנפשם של אלו הגרים שפלי הנפש האומללים והעלובים.
האיש שנתגייר, סלש חזר בתשובה, ועזב את עמו ומולדתו, הפקיר את נכסיו את כבודו וממשלתו, את כל קרוביו וידידיו מעריציו ומשפחתו, ובא להדבק בעם ישראל והכל לו מלכתחילה זר ומוזר והוא כמגשש באפילה ומצפה להארת פנים, להסברת פנים מצד אלו שבא להדבק בהם, ואם חלילה מתעלמים ממנו ואין משגיחים עליו כלל, ואם מישהו יואיל לדבר אליו ולהביט עליו בדרך ביטול והתרחקות, מה מאד תעגם עליו נפשו של הגר הזה סלש בעל תשובה, שנעקר משרשו ואין לו מקום חדש להשתרש מחדש והוא נאבל ומתגלגל ביגונו.
יש סיפור אמיתי מזעזע מאד, חוזר בתשובה לאחר עשרים שנה הבת שלו צריכה להרשם לסמינר, הוא מגיע לסמינר ואז המנהל אומר לו שהוא מצטער, הוא לא יכול לקבל אותה כיון שהיא בעלת תשובה. הבעל תשובה מסתכל על המנהל וקורא לו בשמו, ואומר לו אתה זוכר אותי? אז הוא אומר לו לא, הוא אומר לו אתה החזרת אותי בתשובה ואתה שכנעת אותי שכדאי לי לחזור בתשובה בשביל החינוך של הילדים, וכשאני בא עכשיו לרשום את הבת שלי אצלך אתה אומר לי היא בעלת תשובה אתה לא מקבל אותה? אז ז"א זה המצב הקשה שלא מתחשבים בנפש הגר סלש בעל תשובה.
ואכן מי שנתנסה וחזה מבשרו את יסורי הטלטול העוני והסבל האיום של מלחמות העולם האחרונות, יודע מה פירושה של נפש הגר. מה זה גירות, מה זה זרות להיות מטולטל ונסחב ומבוזה בין אנשים המביטים עליך בעיניים זועמות מדאיבות ומכלות נפש, רק מי שיכול לומר על עצמו "כי גרים הייתם בארץ מצרים" מי שסבל עלבון הגלות והטלטול יודע שהגרות היא כמו מיתה ארוכה, ולא בכדי החליף הקב"ה לקין את עונש המיתה וגזר עליו גזר דין של גלות. כי גלות מכפרת על עוונות כמו מיתה, מיתה זה מיידי וגלות זה מיתה ארוכה. אז זה לא פשוט להיות גר בארץ זרה לתקופה ארוכה. הזלזול של הגויים ביהודים, הביזוי, ההתעללות, הריחוק והתיעוב וכו', הם נחלת עם ישראל במשך דורות רבים, התורה מזהירה אותנו, "אתם הייתם גרים", אתם יודעים להבין את נפש הגר, לכן גר או מי שמרגיש כגר אתם צריכים להאיר לו פנים, לתמוך ולסעד אותו ולעזור לו בכל מה דאפשר, "והחזקת בו" שלא יתמוטט ממצבו הרוחני והפיזי, אלא לתמוך בו ולסעד אותו.
מצינו שחכמים ז"ל עיינו בעוצם הסבל שהיה לאברהם אבינו בנסיון הראשון "לך לך מארצך" עד כדי השוואתו של הנסיון הזה לנסיון העקידה, ולא ידעו איזו מהנסיונות האלו היתה יותר חביבה. אמר רבי לוי, פעמיים כתוב "לך לך מארצך" ו"לך לך אל ארץ המוריה", ואין אנו יודעים איזו חביבה, אם השניה או הראשונה. האם הנסיון הראשון או הנסיון האחרון. וההכרעה היא, שהנסיון של העקידה חביבה יותר וקשה יותר, אבל עצם העיון וההשוואה בין שניהם יכולה להעמידנו על עצם הסבל הכרוך בנדידה וטלטול של גרות. כמוכן אפשר לנו להעמיק ולומר על האיש שיורד מנכסיו, שאתמול היה מופלג ומצויין ומפורסם והיום נהפך מזלו אחורנית ונעשה יורד מנכסיו ועני כמת, החליף ונשתנה עולמו, והוא רואה כרגע עולם "חדש" במרכאות, אתמול חי בעולם של מעדנים ותפנוקים, היה מדבר כעשיר בתוקף ובעזות, היום קולו מדוכדך, עונה רכות, קולו לא ישמע מרוב חרפתו יאלם דומיה. הארי נעשה שועל קטנטן, כל מרעיו ומחניפיו ומעריציו רחקו ממנו, והוא רואה לפניו עולם חדש, עולם חשוך ואפל, והוא כגר מתהלך בארץ נכריה. האמנם שמנו לב לנפשו של יורד כזה, של גר ונכרי גולה כזה? זאת השאלה שיש כלפינו, איך אנחנו מתייחסים לסביבתנו, וזוהי התביעה שיש עלינו אם אנחנו לא מתנהגים לפי הקריטריון של התורה.
ואני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי, בעשיר גדול מאד בארה"ב, באחד מהנדיבים הגדולים ביותר בעולם היהודי, חסיד סאטמר, יהודי ירא שמים, שבזמנו אמרו שהנתינה שלו היא נתינה גדולה כמו העשירים שהיה להם מיליארדים. היתה לו חנות מהמפורסמות ביותר בעולם בפורי סוון סטריט, ידועה מאד, השם שלו בראשי תיבות ח' וי' ג', היהודי הזה הולשן ע"י שותפו שמסר אותו לשלטונות, שם מחמירים בארה"ב על העלמות מס ודברים כאלה כמעט כמו ברצח, ויכולים לשבת עשרים שנה על העלמת מס. למזלו ובהשגחה הוא קיבל רק שלש שנים בפנים, אבל הוא פשט את רגלו ומטה ידו ולא היה אדם אחד שהחזיק בו וגם לא היה אדם אחד שתמך בו אחרי שהוא נפל. ואשתו הגיעה לארץ לספר לי את הסיפור הקשה, בבכי ובדמעות, הם הגיעו לפת חרבה ולא היה להם אפילו כסף לשלם טלפון כדי לשוחח עם מישהו, כי אף אחד לא רצה לשמוע מהם, כל אלפי ועשרות אלפי האנשים שהם תמכו בהם, תרמו להם ונתנו מיליונים מיליונים מיליונים דולרים בשנה, כולם בלי יוצא מן הכלל התעלמו מהם. אף אחד לא טלפן, טלפונים נטרקו, אנשים עברו מדרכה, את מי שתפסו אמר שיחזור יותר מאוחר או שהוא עסוק כרגע בפגישה, להסבירכם מה היתה הנתינה של האיש הזה, כשהודיעו לו שיש אדם שעבר תאונת דרכים ולאור התאונה הוא כבר לא יוכל לרדת במדרגות כי הוא יהיה מרותק לכסא גלגלים, והוא גר בקומה גבוהה, אז דיברו שהעצה היחידה לחלץ אותו כדי שהוא יוכל לשקם קצת את חייו ולהתנהג כאדם רגיל, צריכים לבנות חוץ לבנין מעלית, כדי להביא אותו ישירות לביתו. אותו עשיר צדיק קנה לו דירת קרקע, אז אתם מבינים איזה לארג' הוא היה? הוא היה גם התורם הראשון של ארגון שופר, שתרם עשרת אלפים דולר, אז כל מה שיצא משופר עד היום שייך למי שתורם, והתורם הראשון יש לו את כל הכח של מה שבא אח"כ. ככה הם החיים, אכזריים מאד. אכזריים מאד. לא יאומן כי יסופר. כמה אי הכרת הטוב יכולה להיות לאנשים. אנשים נבנו מהם, נהיו עשירים על חשבונם, הם קיימו "והחזקת בו", ולא החזירו להם כלום. עד שאשתו היתה צריכה לבוא לארץ לבקש עצה ומה לעשות.
כמובן שלא נשארנו אדישים, ונתנו להם עשרת אלפים דולר, כמו שנתנו לנו שיתחילו גם הם לשקם את החיים עכשיו, ברוך ה' היום יש לה חנות והיא מפרנסת את הבית, והוא אברך כולל, לא רוצה לראות עסקים, והוא תלמיד חכם ועצום, ירא שמים מאד. אבל הכפיות טובה של אלה שהתעלמו תחזור אליהם בגדול. לא יאומן כי יסופר כמה אנשים יכולים להיות כפויי טובה.
בימים האלה אני בונה בעזרת ה' ובסיעתא דשמיא בית כנסת גדול 320 מטרים רבועים, אני משתמש רק במתנדבים שברוך ה' באים במסירות נפש ובשמחה לסייע ולעזור בעלי מקצועות. וקרה מקרה שאחד מבעלי המקצוע אמר לי שיתכן שלא יוכל להמשיך, כיון שיש לו ביום ראשון משפט והוא יצטרך להכנס לשנה-שנה וחצי מאסר בגלל עבירות תנועה חמורות. אמרתי לו אתה חייב לעזור לי ולהמשיך ובעזרת ה' יתברך אברך אותך שתשתחרר מהתיק הזה. במקביל ביקשתי מהעורך דין שיכנס לתמונה, אפילו שהוא לא פליליסט ויראה מה ניתן לעשות. הסיכוי לצאת מהתיק הזה שואף לאפס, כי שלש עבירות זהות היו קשות וחמורות ועל עבירה אחת כזאת מקבלים שנה או שנה וחצי. אמרתי לו תבוא לעבוד במוצ"ש עד שיום ראשון יהיה המשפט, ובעזרת ה' יתברך הקב"ה ישבש את השופטת והכל יהיה בסדר. בקיצורו של דבר היהודי הזה הגיע ועבד עד הבוקר רצוף, אני הייתי ער איתו וברכנו אותו שוב לפני שהוא הלך, הוא הגיע למשפט, שניים לפניו בעבירות קלות ביחס אליו נכנסו אחד לעשרה חדשים ואחד לשנה, הגיע המשפט שלו, השופטת השתבשה ולא הגיעה בכלל, והיה שופט אחר ובתום המשפט שחררו אותו ללא מאסר. עכשיו הוא יעבור תזכיר ויחליטו אם לעשות לו עבודות שירות או משהו אחר. נו, שמחה גדולה ליהודים, נכון? אחרי המשפט הוא בא עוד פעם אחת ואחרי זה הוא לא רוצה יותר לבוא. בלי לגמור את העבודה.
חכמים אומרים, אם אתה רוצה להרחיק מעליך מישהו תעשה לו טובה, או תלווה לו כסף, הוא כבר לא יופיע יותר. פלא פלאות. לא יאומן כי יסופר. אבל ככה פני הדברים. ויש עוד הרבה סיפורים.
אז לכן יהודים יקרים אנחנו מחוייבים, התורה מבקשת מאיתנו להתבונן סביבנו ולראות, איך אפשר לקיים "והחזקת בו" איךא פשר לעזור לזולת. הרי התורה מצוה גם "ואהבת לרעך כמוך", הרי הגלגל הוא בעולם ואפשר שהיום אנחנו למעלה מחר נהיה למטה, היום בריאים מחר חולים, היום עשירים מחר חלילה עניים, היום עם בנים מחר יכולים להיות אומללים, והגלגל מסתובב, והקב"ה רואה ובוחן, והבטחון הכי גדול של האדם זה אם הוא עושה את מה שהתורה מבקשת ממנו, כדי שלא יחזירו לו מידה כנגד מידה על הצד הרע, עדיף שיחזירו לו מידה כנגד מידה על הצד הטוב.
היתה אשה אחת שנדרסה למוות ברח' ז'בוטינסקי בכניסה לבני ברק, לפני שנים, ולא ידעו מי האישה והתחילו שמה להסתובב סביב הגופה חרדים, באה משטרה רצתה לקחת אותה למכון הפתולוגי, והחרדים לא נתנו. התחיל עימות תגבור כוחות, וכבר הולך להיות שמה סיפור, בינתיים הצטופפו מאות ואלפים, ובסוף בסוף קיבלו הוראה מהמפכ"ל לרדת מהחרדים ולא לקחת אותה לניתוח הגופה. עכשיו איפה יקברו אותה זה מת מצוה, לא ידעו לזהות אותה, מי היא מאיפה היא. אז מת מצוה קונה מקומו החליטו לקבור אותה בבית קברות ברחוב החזון איש שזה ממש שמה יקר מאד וקוברים שמה רק את הצדיקים בעיקר של בני ברק, לא מוכרים לכל אחד חלקה שם, ובהרבה כסף. ולקחו אותה לקבורה וכל בני ברק מלווה את האישה הזאת שנפטרה נדרסה ונהרגה. לאחר מכן התברר, היה מי שידע בדיוק מי האישה הזאת, הוא מכיר אותה מחו"ל בזמן השואה. הוא אמר שהאישה הזאת היא בעצם ערירית, ומעשיה בשואה יעידו על הלוויה שלה, היא היתה פשוט אוספת גופות של יהודים שמושלכות כדומן על פני השדה, והיתה כורה להם קברים וקוברת אותם ביער. מן השמים החזירו לה מידה כנגד מידה, את קברת יהודים ויהודיות, תזכי להקבר בקבורה אצל הצדיקים וילוו אותך אלפים ורבבות. היא עשתה זאת בסתר, אף אחד לא ידע כל כך ממעשיה, אבל הקב"ה יודע לשלם מידה כנגד מידה.
כדאי מאד להשתדל לעשות דברים טובים שיחזירו לנו מידה כנגד מידה דברים טובים, ולא לעשות דברים לא טובים ואח"כ המידה כנגד מידה תהיה מעין הדבר הזה. אז לכן התורה מבקשת מאיתנו "אתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים", בבקשה, תחזיקו, תעזרו, תתמכו, תסעדו את כל מי שאתם מכירים בסביבתם בין גשמית בין רוחנית, עדיף להיות נותן מאשר להיות נוטל.
שאלות למי שיש בבקשה.

ש. לא שומעים

הרב: שאלה יפה, על זה נאמר כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה.
תן לו לבחור פה, תעמוד בבקשה, רק שניה יביאו לך מיקרופון


ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. רציתי לשאול בעת שמברכים, מדוע צריך לשים כיפה על הראש?

הרב: ההלכה מבקשת מאיתנו לשים כיפה על הראש כיסוי ראש כלפי שמיא, זה כבוד שמים, אדם שהולך בגילוי ראש זה כאילו אין מישהו מעליו, אדם צריך להגדיר את עצמו, זה הגבול שלי.

ש. אוקי תודה.

הרב: תהיה בריא.
כן, בסוף מישהו הצביע שמה ליד הקיר.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום.

ש. את האמת לא באתי לשאול שאלה, בפסח בליל הסדר אבא שלי אמר שקצת כואב לו הגרון, טוב חשבתי שזה הלסת כאילו הוא אמר שקשה לו לבלוע, וזהו, המשפחה לא התייחסה לזה, הוא הלך עשה את הבדיקות, ולצערנו הרב התוצאות לא כל כך, המשפחה אמרה לי לא להגיד

הרב: שמעתי, הוא שומר תורה ומצוות?

ש. כן.

הרב: הבנתי. המשפחה תהיה מוכנה להתענות ארבעים יום תענית לרפואתו?

ש. דיברתי עם אחי, אחי אמר שאני לא יודע אם הוא יכול לעמוד בזה, אני מוכן.

הרב: לא מתים מתענית

ש. השאלה היא לגבי כאילו אני מוכן אבל אני עובד תשע שעות ביום, האם זה יפריע לעבודה כאילו

הרב: זה לא מפריע לשום דבר, אנשים שעבדו במשאיות בשיא הקיץ והם צמאים מאד מאד ובמנופים, עבודה קשה, עמדו בזה בלי שום בעיה.

ש. אני מוכן.

הרב: טוב, תדבר עם בני המשפחה כי זה יועיל מאד מאד מאד. התענית זה מהבוקר מעמוד השחר עד צאת הכוכבים

ש. כן, אז בזמנו הצעתי אבל איזה שבוע צמתי וזהו.

הרב: טוב, עכשיו תתחיל מחדש, אתה כבר יודע איך זה.

ש. כן.

הרב: ולקבל את זה במנחה לומר לפני היהיו לרצון האחרון בסידור של מנחה, כתוב שמה הריני מקבל על עצמי בלי נדר לצום תענית יחיד, אתה תגיד תענית ארבעים יום בלי נדר, זה חוץ משבתות חוץ מראש חודש וחוץ מחגים. מה השם של החולה?

ש. נגה בן אסרוסו בת פנטנש

הרב: פשוט מאד, ה' יברך אותו בעזרת ה' יתברך שיזכה לרפואה שלמה מהרה ושהמחלה תעבור לאסאד נשיא סוריה.

ש. אמן.
כבוד הרב, אני ואשתי תרמנו דרך טלפון לבית כנסת של כבוד הרב.

הרב: אשריך ואשרי חלקך תזכו לזרע חי וקיים.

ש. אמן. הרב יכול לברך את אשתי והילדים?

הרב: מה עשיתי עכשיו?
שאלה נוספת. כן, פה בכחול.


ש. הרב, כמו הבחור שם אין לי בדיוק שאלה, אני פשוט באתי לפה עם אבא שלי שלפני עשר שנים התחילו לו ברגל כאב קטן והוא לא התייחס הלך לבדיקות והרופאים לא ייחסו לזה ממש חשיבות, ואחרי עשר שנים שזה כבר נהיה ממש ג'ולה ענקית ברגל שלו הוא הלך עוד פעם לרופא וגילו שזה סרטן, מאד אלים והוא עשה ניתוח להסיר את הסרטן, ומסתבר שהסרטן עלה לו לריאות והתישב לו קצת בבטן, סרטן מאד אלים והיה אצלנו רב, עברנו דירה אז הוא עשה אצלנו חנוכת בית, הוא היה אצל הרב פירר גם בבני ברק, ואנחנו מוכנים לעשות הכל, אנחנו רוצים לעשות ואנחנו מאמינים שעם הברכה שלך בעזרת ה' הקב"ה

הרב: הוא שומר תורה ומצוות?

ש. לא אבל רוצים באמת, הוא מוכן, הוא רוצה לחזור בתשובה

הרב: אז מהיום שיקבל על עצמו תשובה שלמה אמיתית פירושו לקיים את כל המצוות קלה כבחמורה ואפילו להוסיף מה שאפשר, לשמוע הרבה דברי תורה, אתה שומע, לשמוע הרבה דברים תורה ולגדל זקן גם. ללכת עם ציצית ולגדל זקן.

ש. רציתי לשאול אם אתה יכול להביא לו ציצית שישים עכשיו

הרב: זה בלי ספק

ש. הוא יעלה אליך תביא לו ברכה אם אפשר

הרב: בלי שום ספק, לא צריך להטריח אותו אבל הוא מוכן? אתה מוכן גם לגדל זקן? בבקשה. תן לו את המיקרופון.

ש. ברכת שהחיינו.

אמן.

הרב: תשים עליך את הציצית. יופי, יותר לא לגעת בזקן, הזקן מתחיל לצמוח עכשיו חופשי על הבר, בסדר? רפואה שלמה מהרה בכל האיברים והגידים.

אמן.

הרב: קיבלתי קודם אס אם אס בדרך לפה, מיהודי שביקש ממני לברך מישהו שבמשך הרבה זמן היה בקומה, אז הוא כותב לי כך: כבוד הרב היקר שה' ישמור אתכם ויתן לכם כוחות בלי גבול להמשיך להציל את עם ישראל, אם כבודו זוכר אתמול יהודי בשם יעקב דיבר עם הרב וסיפר לכם על אחיו ששמו ברי, שהפכו את השם שלו לבארי על פי הרב קניבסקי, שקיבל את המחלה ונמצא ללא הכרה, והרב אמר לו כמה דברים לעשות, הוא בירך אותו וברוך ה' ישתבח הבורא ויתעלה שמו היום לאחר הצהריים הוא פקח את עיניו אחרי מספר ימים שהיה ללא הכרה, שה' ישמור אתכם ויתמיד בריאותכם בריאות שלמה ואיתנה אכי,ר. ועכשיו הוא שלח לפניו דקות ספורות, ב"ה הרב, עכשיו הודיעו לי שהוא מתחיל גם להזיז את גופו, הוא מזיז את עיניו לצדדים בסקרנות, איך נחזיר לכם בעבור זה וכו'. זה התוצאה. בעזרת ה' מי ששומע למה שהקב"ה רוצה אז בעזרת ה' - ה' שומע לו.
כן, שאלה נוספת. תן ליהודי שמה בצהוב.


ש. ערב טוב כבוד הרב, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שאתה בא ומקליט את ההרצאות שלך לאינטרנט שאנחנו רואים, ובזכותך אני כבר עם ציצית והתחלנו להחזק ולשמור שבת עד כמה שאנחנו יכולים ושנעשה את זה בצורה מושלמת.

הרב: ב"ה, כמה זמן אתה חוזר בתשובה?

ש. משבת תשובה של יום כיפור

הרב: חפה, וכמה אתם חבר'ה?

ש. פה אנחנו השורה הזאת והבחור פה

הרב: אתם רוצים לבוא לעשות שבת אצלנו בבני ברק?

ש. אני אשמח, יש פה עוד כמה, עוד אחד אמר שהוא ישמח.

הרב: נו, אז אתם תקחו את הטלפון יצחק, קח את הטלפון סדר להם בברכי יוסף ושיתפללו אצלנו בבית כ נסת.

ש. בכיף. הועלתה פה שאלה למישהו שהוא לא שומר שבת והוא רוצה לקחת על עצמו ציצית. איך הוא

הרב: אין פה שאלה, הוא לוקח את הציצית וגם שומר שבת.

ש. זה

הרב: זה הכי פשוט. אם באים אלי לשבת אי אפשר לא לשמור שבת ואחרי זה אי אפשר להפסיק. כי ברגע שטועמים שבת חבל על הזמן. תבוא איתם לשבת מחר, ותראה אם אני צודק. ציצית תקבל כבר ה יום.

ש. השאלה מה הוא עושה עם זה כאילו הוא לא שם את זה בינתיים

הרב: יבוא מחר ואני אטפל בו אישית.

ש. טוב.

הרב: זה התפקיד שלך עכשיו, להביא אותו.

ש. בעזרת ה'.

הרב: טוב הנה ציצית, כמה חבר'ה רוצים? כמה? חמישה?

ש. הנה שניה אני יעזור לו כבוד הרב.

הרב: הוא ביישן. אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא.... תברך שהחיינו.

ש. ברכת שהחיינו

הרב: אמן. ראית איך זה הלך מהר.
כן, שאלה נוספת. שאלה לגברת שם בסוף.


ש. כבוד הרב, אני קודם כל רוצה להגיד לך שבזכותך אני כבר כמה שנים שומרת שבת, התקרבתי לה'

הרב: ברוך ה'

ש. אני פשוט היו לי משברים בחיים, אני לא רוצה לכסות, אני תושבת המקום, אני פשוט לא האמנתי בכלום, הייתי בפגישה פה איתך וחברות שלי צחקו עלי, אמרו למה את הולכת? את בשבת תעשני, אמרתי אני הולכת, הדודה אמרה לי ללכת, אני הגעתי לפה ביום חמישי היית פה שתהיה בריא לפני אני חושבת שלש שנים, ארבע שנים, וכבר בשבת הראשונה התחלתי לאט לאט, הפסקתי קודם עם הסיגריה, אח"כ הפסקתי לנסוע, אח"כ שמתי כובע, הילדים שלי התחזקו, הייתי מרגישה חרשים היינו טפשים ואני הייתי יוצאת החוצה, ואתה יודע הילדים שלי עם הציצית והכיפה ואני הרגשת, ואתה ישבת פה הראית לנו דברים, אין, הוכחת לי שחור על גבי לבן שהכל אמיתי, ואני מודה לך, ובבחירות התקשרה אלי חברה, אני לא רוצה להגיד את שמה, היא גם מקורבת אליך, היא אמרה לי סמדי, את הולכת לבחור? אמרתי לה אני לא הולכת לבחור באף אחד, לא ידעתי כאילו שאתה זה, ואז היא אמרה לי אמנון יצחק, אמרתי לה כן בשבילו אני הולכת כי הוא החזיר אותי בתשובה, בזכותו אני הייתי יותר גרוע מגוי אמרתי לה, האיש הזה החזיר אותי בתשובה, האיש הזה החזיר אותי בתשובה, בזכותך, ואני סמדי התקשרתי לחברים טובים שלי והבאתי לך עשרים קולות.

הרב: יפה מאד.

ש. אני לא משקרת.

הרב: עכשיו את צריכה להביא לי עשרים בעלי תשובה.

ש. אני הבאתי לך עשרים קולות, לא אנשים לא חייב דתי, אבל אנשים הבטיחו לי כי אמרתי האיש הזה נתן לי לראות דברים טובים ובאמת מאז שאני חזרתי בתשובה כאילו מה זה תשובה, אני שומרת מצוות, אני מקיימת הכל, אני לא חרדית, אני לא אתה מבין, אבל לא נוסעת, לא מדברת בטלפון, אין טלויזיה, לא מדליקה אור, לא מדליקה מזגן, יש פלטה יש הכל, אתה מבין? עובדת מביאה פרנסה. כאילו כמה שנים אתה מבין, כאילו מאז שאתה, אני אומרת לך, צחקו עלי, אמרו לי אל תלכי את תעשני בשבת, את תדליקי מכונת כביסה, לא יודעת כאילו אתה הכנסת בי מין רוח כזאת ש, ואתה יודע מי שמעשן זה בעיה, תמיד יצר הרע נכנס בשבת, ואני כל הזמן ה' מנסה אותי ואני אומרת לא, בשום פנים ואופן לא, לא, אתה לא תצליח, לא תצליח.

הרב: כל הכבוד, כל הכבוד

ש. באמת, אתה לא תצליח

הרב: סמדי בת?

ש. פאוזיה

הרב: ה' יזכה אותך להתחזק ולחזק ולסחוף אחרייך נוספים שילכו בדרך ה' אמן.

ש. אמן, הילד הקטן הזה נלחם לבוא, הוא צריך לישון עכשיו, והוא נלחם הוא רצה לבוא ל

הרב: שיבוא שאני אברך אותו.

הרב: תלך אליו

הרב: יחביבי איזה חמוד, איזה חמוד. מה השם שלך?

ש. יקיר בן סמדי

הרב: ה' יזכה אותך להיות צדיק תלמיד חכם וירא שמים אמיתי.

ש. תודה מותק

הרב: הוא ויתר על הבריכות, הוא ויתר על הכל בשבת.

הרב: יפה, יפה יש לך זכות גדולה.
כן, שאלה נוספת. תן שמה ליהודי.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. אני בצלאל דוד זכיתי להביא אותך כאן לקרית עקרון לפחות חמש שש פעמים, ואני רציתי שתברך את כל תושבי קרית עקרון לחזרה בתשובה עזרת ה'

הרב: אמן.

ש. ויש כאן בקשה מיוחדת, אני שליח, הבחור כאן מבקש ברכה למיכל בת נעמי ושלום, אישה בת 42 שזכתה להנשא עכשיו והיא עכשיו עושה טיפולי פוריות.

הרב: ה' יזכה אותה בגלל הבקשה שלך לזרע חי וקיים מהרה.

ש. אמן. טוב תודה רבה.

הרב: וכל תושבי קרית עקרון יזכו לשוב בתשובה שלמה מהרה.

ש. אמן. אמן.

הרב: ברוכים תהיו. כן, שאלה בסוף.


ש. ערב טוב, שאלה בשביל זוג חברים מאד טובים שהם נשואים המון שנים ועיקר התיקון שלהם זה פרנסה, הבעל הוא יש לו תארים, מנסה לבנות את עצמו, עסק פה עסק שם, כל הזמן קריסה קריסה אין יציבות כלכלית

הרב: מה עיסוקו?

ש. איש עסקים

הרב: אמרת בעל תארים

ש. ספציפית אני לא יודעת במה, לא יודעת בדיוק מה תחום ה

הרב: מה אשתו עוסקת?

ש. עובדת עם ילדים, עם קשישים כל מיני

הרב: והוא לא מוצא פרנסה בכלל?

ש. הוא מוצא אבל זה לא הולך, הוא כמה חדשים שם כמה חדשים פה

הרב: אין ברכה

ש. שום דבר. כבר 13 שנה הם

הרב: הוא לא קובע עיתים לתורה

ש. כיום לא

הרב: תגידי לו שילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים, וה' יפתח מזלו.
כן, שאלה נוספת, הנה הנער הנחמד.


ש. לא מזמן קנינו דלת חדשה לבית, עכשיו אבא שלי קנה מזוזה חדשה, עכשיו מה שהוא לא עשה היא כל שבוע כל יום נופלת ואני משייך שעושים לנו עין הרע על הבית, יתכן?

הרב: איך הוא חיבר את המזוזה לדלת?

ש. בהמון דרכים, כל דרך אפשרית, פעם דבק פעם מסמר, תמיד איכשהו נופל

הרב: הדלת ממתכת?

ש. כן

הרב: זה רב בריח?

ש. כן.

הרב: הוא לא קדח ושם ברגים?

ש. זה אני לא חושב שהוא ניסה

הרב: אם הוא ישים עם ברגים שיחדרו פנימה והיא עדיין תיפול יש מקום להגיד שעין רעה פוגעת לכם בדלת, אבל אם הוא עוד לא שם עם ברגים אפשר להגיד שהוא לא תקע את זה כראוי.

ש. אוקי. תודה.

הרב: תהיה בריא. דרך אגב עוד שאלה, רגע, עוד שאלה, את המזוזה מהיכן הוא קנה?

ש. אני לא כל כך יודע, את הבית שלו הוא קנה מזמן

הרב: זה מזוזה ישנה או חדשה?

ש. ישנה.

הרב: הוא שלח אותה לבדיקה?

ש. לא חושב.

הרב: כנראה שהיא פסולה.

ש. אוקי אז אני אגיד לו.

הרב: תודה.
שאלה נוספת, כן, תן לו.


ש. כבוד הרב ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. בהקשר לפרשת השבוע, אתה אומר שכתוב שגרים הייתם ה' אלקיכם במצרים וצריך מאד מאד להזהר שבן אדם שהוא מחשיבים אותו כגרים צריך מאד מאד להזהר כדי לא ליפול או כדי, האם הקב"ה עצמו לא מתנהג איתנו כמו גרים?

הרב: הקב"ה אומר גרים ותושבים אתם עמדי, אם אתם מחשיבים את עצמכם גרים בעולם אז אתם תושבים עמדי, אם אתם מחשיבים את עצמכם תושבים בעולם אתם גרים עמדי. תלוי איך אנחנו מתייחסים, אם אנחנו מבינים שאנחנו זמניים ולכן אנחנו מכינים צידה לדרך אז אנחנו נזכה להיות תושבים אצל הקב"ה אצלו במקום הכי טוב. ואם זה יהיה הפוך אנחנו רוצים להיות תושבים פה ולהתבסס פה ולא להכין צידה לדרך אז אנחנו גרים, שנעבור ממקום למקום ולא נגיע לשום מקום.

ש. את האמת, באתי לראות את התופעה של הרב אמנון יצחק, רציתי להבין ולהכיר, רציתי לראות ולהבין ולהכיר מה שאני רואה בטלויזיה ובשידורים, בשידורים כשמספרים על הרב אמנון יצחק רציתי לראות את זה, אני לא כל כך מופתע ממה שקורה פה, אמרו לי תבקש ברכה ותראה מה יהיה וזהו, זה מה שרציתי להגיד.

הרב: מה פירוש, אתה לא מופתע?

ש. אני רואה אנשים שמבקשים ברכות, אני רואה שהרב נותן ברכות לאנשים, ואני לא כל כך מופתע שהדברים נעשים לפי בקשת הרב שאנשים חוזרים בתשובה או לא יודע מה, זה נעשה בקלות. נעשה בקלות.

הרב: זה טוב או לא טוב?

ש. זה בצד אחד טוב אבל כמה זמן יחזיקו האנשים את הדברים האלה?

הרב: כשהולכים לרופא בקופת חולים ואומרים לו שכואב הגרון, אז הוא אומר לקחת כדורים כאלה וכאלה, זה נעשה מאד בקלות, וזה באמת שאלה כמה זמן זה יחזיק, אם אנשים יקחו את התרופות כמו שהוא אמר אז מן הסתם הם יבריאו ואם הם יפסיקו באמצע הטיפול מן הסתם ימשיכו להיות חולים, זה תלוי עכשיו בציבור, אם הוא משכיל או לא. אם הוא משכיל יעשה מה שאמרו לו, לא משכיל ימסכין.

ש. אוקי תודה רבה.

הרב: תהיה בריא.
כן, שאלה נוספת, הנה הבחור פה שורה שלישית. תרים את היד.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: וברכה

ש. אני חולה סי פי ברגליים, אני רוצה לקבל בבקשה ברכה. אם הרב יכול לתת לי ברכה בבקשה.

הרב: אתה הולך ללמוד תורה כל יום?

ש. משתדל

הרב: אז מעכשיו תשתדל יותר ללכת כל יום ללמוד מינימום שעה.

ש. בעזרת ה'

הרב: ברגליים אבל ללכת.

ש. בעזרת ה'.

הרב: מה השם שלך ושם האמא?

ש. נדיר בן גלית

הרב: ה' יזכה אותך לרפואה שלמה מהרה.

ש. אמן. תודה כבוד הרב.

הרב: כן, שאלה נוספת. בינתיים אני אומר לכם שאני שמח שנפלה בחלקי הזכות וההזדמנות לבנות בית כנסת ראשון לקהילות פז בבני ברק, בקומה שניה מארגון שופר 320 מ"ר, וזה ממלא אותי בשמחה כי פתאום מתברר לי שעם חול וטיט ומלט אפשר לעשות בית כנסת מקום משכן למקדש מעט, להשרות שכינה, ובעזרת ה' יתברך אנחנו לקחנו על עצמנו את הדבר הזה, כיון שאמרתי אחרי הבחירות וביקשו ממני הרבה אנשים להתחיל לפעול בקרב הציבור כי רוצים להתאחד יותר, להתאגד יותר ולהרשם לקהילות פז, ואמרתי שנשתדל להקים קהילות כאלה בכל הארץ ובעולם, ולהקים גם מוסדות שיהיו מוסדות לבעלי תשובה, וזה יהיה גם בעזרת ה' ובסיעתא דשמיא מוסדות ללימוד לחינוך כוללים, ישיבות וכו', בתי כנסת ובתי מדרש שיתאגדו שמה שאנשים שמבקשים את האמת וללכת בה ורוצים להיות מאוחדים, אז יצאנו לדרך עם הבית כנסת הראשון, ואלה שרוצים לזכות ולהשתתף בדבר הזה מקהילות פז, זו הזדמנות, יש אפשרות לכוש מטר רבוע של זכויות בבית הכנסת, שכל התפילות והשיעורים שאני נותן שם והאחרים במשך כל ימות השנה מתחברים לבעלי המטרים הרבועים של הבית כנסת. מנית זכות 4000 שקלים עשרה תשלומים לאלה שמעוניינים, ויתברכו בעזרת ה' יתברך באיזה ברכה שירצו, לא כל בן אדם זוכה להיות שותף בהקמה של בית כנסת, פה יש הזדמנות פז בקהילות פז להקים מטר רבוע שיהיה לאדם לזכות בעולם הזה ולעולם הבא, ויצור זכויות תמידי. כן גברת.

ש. לא שומעים... גם לתרום מה שאמרת לבית כנסת

הרב: אשרייך ואשרי חלקך

ש. ואני רוצה שהקב"ה יציל אותו ויביא אותו יחזיר אותו לבית בריא ושלם

הרב: עכשיו אני אבקש. מה השם שלו?

ש. משה חיים בן חלימה

הרב: ה' ירפאהו ויחלימהו מהרה ויעתיק ממנו כל חולי ומחלה ויתקעהו בראשו של אסאד נשיא סוריה.

ש. אמן.

הרב: שיהיה לכם בשורות טובות.

ש. אמן.

הרב: כן, אז מי שרוצה לתרום מנית זכות יכול ורשאי בין באשראי בין בהו"ק ואלה שצופים בנו בארץ ובעולם יכולים לצלצל כעת למספרי הטלפונים שמופיעים על המסך, 050-6500666 0506500666, או 05050256070. 0505256070 יעבירו אשראי ובקשה לברכה ונברך אותם גם כן כאן במעמד זה.
כן, שאלות נוספות למעוניינים, כן, תן לבחור שם.


ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. אני בא ממשפחה שלא כל כך מסורתיים, עושים את המינימום וכל החיים רציתי להתקרב לדת, אבל גיליתי לפני שנים אחדות משהו שמנע ממני או מונע ממני לחזור בתשובה, ויש בי אמונה, אבל קשה לי לבצע את כל מה שהדת רוצה שאנחנו נעשה.

הרב: אז זה בגלל מה שמנע או בגלל שזה קשה?

ש. בגלל שזה מונע.

הרב: מה המונע?

ש. מונע מה שרשום בתנ"ך מונע ממני

הרב: מה רשום בתנ"ך?

ש. זה אני לא יכול להגיד בפרהסיא.

הרב: הבנתי, זה בגלל עבירה מסוימת שעשית בעבר?

ש. זה לא בהכרח עבירה, זה משהו שאני נולדתי איתו.

הרב: הבנתי, זה לא מפריע לשמור תורה ומצוות במלואם

ש. לא לא

הרב: ואפשר לטפל בבעיה. עם קצת רצינות באמת וכוונות אמיתיות גם עם מה שאתה חווה אתה יכול להרפא.

ש. אז זהו, שבגיל עשרים אני לבד פניתי לרב בבית כנסת בצבא, וחודש שלם ניסיתי ככה לקרוא ולהניח תפילין והכל, ולא התחברתי לאפילו לשפה כי אני לא, השפה מבחינתי גם קשה, לא מבין, זה כמו לקרוא סינית.

הרב: לא נורא

ש. אז סתם לקרוא את זה

הרב: לא נורא

ש. לא נתפס בעיני

הרב לא צריך להתפס, כמו שמי שמקיש על הקלידים של המחשב הוא לא יודע איך המנגנון פועל מלמטה ומה זה עושה אבל מספיק שהוא רואה את האותיות הוא יכול לכתוב, וזה מביא את התוצאות. אתה צריך להגיד את נוסח התפילה וזה מביא את התוצאות.

ש. זהו, שחודש שלם עשיתי את זה, וזה לא שלא היה תמיכה, היה תמיכה מהמשפחה והיה סבבה אבל לא הקושי בלהבין את השפה

הרב: לא קשה, לומדים, עולים חדשים

ש. ניסיתי גם להביא עזרה מבחוץ, ולא

הרב: אז לא הסתייעת באנשים המתאימים, זה לא בעיה, אתה יודע עכשיו בארץ מתחילים ללמד סינית?

ש. יכול להיות

הרב: כן, אז אם ילמדו סינית שזה ספה אתה מבין ג'נגנגנגנג ויתחילו לדבר עם הרצפים בסינית, אז אני חושב שלדבר לשון הקודש שזה שפת אם שלך יותר קל, דבר נוסף גם אם אתה לא מבין אתה מקבל על זה גם שכר וגם זה פועל, אז צריך להתעקש, כל העולים חשים למדו באולפן ולמדו לדבר, וכל מי שיורד לארה"ב ולא יודע אנגלית מגמגם ובסוף מדבר, ככה זה, עם עקשנות מצליחים, אבל אם מוותרים ישר בהתחלה זה קצת לא רציני.

ש. אז זהו, שאני בן אדם שמחשיב את עצמי מאד מאמין, אני שומר עלי שרשרת של שמע ישראל שזה דבר יחידי שמחזיק אותי בנושא הזה של הדת, ומאז ששמתי אותה אני מרגיש שכל האנרגיות נהיו טובות בכל תחומי החיים, מצד שאני לא יודע אם להגדיר את זה אם זה בגלל זה או בגלל ששמתי את זה וזה נותן לי את ההרגשה

הרב: לא, זה בגלל שאתה חושב שהשרשת לבד מספיקה, ואז אין עומס אז זה יותר קל. אבל צריך ללמוד תורה ולקיים אותה וזה לא קשה, ואם צריך עזרה נשתדל לתמוך ע"י חברותא שילמד איתך וכן על זה הדרך.

ש. אני אשמח לקבל את ההצעה שלך ולהצטרף לחבר'ה ליום שבת

הרב: נפלא מאד, נפלא מאד, התחלה טובה מאד

ש. תודה רבה

הרב: תהיה בריא.
והנה יש כבר ת ורמים חוץ לקרית עקרון, טוב שיש גם מקומות חוץ לקרית עקרון, רבקה בת אסתר והילדים והחתנים פרנסה טובה ובריאות, עובדיה עודד בן רבקה זרע חי וקיים, אורלי גלית בת רבקה ה' יזכה אותם לקבל אישור לבניה מהרה.
שיחה ממונטריאול, הלו?


ש. כן

הרב: שלום ערב טוב

ש. ערב טוב הרב.

הרב: כן, מה רציתם?

ש. קשה לי לשמוע את הרב

הרב: קשה לשמוע?

ש. טוב עכשיו בסדר, שמי רות ממונטריאול, אני רוצה קודם לברך את הרב ואת משפחתו לחיים ארוכים ושה' יזכה אתכם להמשיך לעושת את כל הטוב שאתם רוצים בשביל כל עם ישראל

הרב: תודה אמן.

ש. רציתי גם ברכה לי רות בת חנה ונפתלי בן מאיר

הרב: תזכו לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה

ש. בריאות ובעיקר לברכת העסק,ש העסק שלנו ישגשג ויפרנס אותנו שנוכל לתת

הרב: תצליחו בעסקים ותשגשגו ושה' ירחיב מתכנם ותזכו גם לעלות לארץ ישראל מהרה לישוב טוב מהרה.

ש. אמן, תודה כבוד הרב

הרב: תהיו בריאים וכל טוב.

ש. אמן גם אתם כל טוב.

הרב: כן, שאלה או תרומה, יש עוד מי שרוצה לשאול? אין, יש? הנה עוד פעם הבחור שלנו מארגן השבת.


ש. ערב טוב שוב, אני לא יודע כל כך איך לשאול את זה אבל אני אספר בדקה מה אני מרגיש ואני מאמין שאתה תדע לפתח את הדיון כמו שצריך. אני בא ממשפחה מסורתית, אבא שלי אדם מאד דתי, שומר שבת מתפלל שלש פעמים ביום, אני מניח תפילין כל בוקר, אני לא הולך עם כיפה על הראש ואני לא שומר שבת, ואני לא כל כך מוצא את המהות של הנושא הזה ומאד הייתי רוצה להתקרב אבל אני לפעמים רואה את החברים שלי כאן שחזרו בתשובה בחצי שנה האחרונה ושומרים שבת, ולפעמים שיחות איתם גורמות לי להירתע וללכת אחורה, הייתי רוצה להבין ממך

הרב: למשל מה מרתיע אותך?

ש. אני מרגיש שזו איזושהי אמונה עיוורת, משהו שלא נודע, משהו שהוא לא, קשה לי להרגיש אות,ו משהו שאני לא יכול לראות מול העיניים אני לא יכול להיאחז בו.

הרב: אידיאלים זה דבר שניתן להאחז בו?

ש. לא הבנתי?

הרב: אידיאל, אידיאל, יש אידיאל, אפשר להאחז באידיאל?

ש. לא, זה תחושה.

הרב: זהו, ועם זה בנו את המדינה.

ש. חסר לי

הרב: זה נהיה יותר מידי מוצק, יותר מידי חושי, יש אנשים שלא הספיקו לראות מה צמח פה במשך 65 שנים, הם הסתלקו כבר בהתחלה, אבל ממקום שהם נמצאים הם רואים. אנחנו ממקום שנמצאים פה כבר רואים את המקום שאליו אנחנו הולכים להגיע, צריך פשוט ללמוד, אם תלמד תדע.

ש. אם אני אלמד מה?

הרב: אם תלמד את הנושא שאתה מתחבט בו, הרי אנשים לא מאמינים מאמינים כאילו, בא להם להאמין, בא נגיד ש,

ש. אז למה?

הרב: לא אז למה, אז איך. צריכים ללמוד מה זה תורה, מה היא אומרת, מה הראיות, מה ההוכחות, וכן הלאה.

ש. בכדי למה, עוד פעם? תכלית

הרב: בכדי לקיים את התכלית שאתה נבראת לה. אתה לא נבראת סתם, יש תכלית, לא עשו את המצלמה הזו סתם, אתה יותר משוכלל ממצלמה, אז מי שעשה אותך זה לא נוצר מכלום סתם סתם ככה, סתם, התפוצץ משהו ונהיית, יש תכנית פה, יש תכנון, הרי גוף האדם זה עולם שלם, כל מולקולה זה עולם שלם, ההתחברות של כל גוף האדם, כל המנגנון שאתה בנוי ממנו הוא מדהים,

ש. אכן, הוא מדהים אבל בא תחבר לי את זה לעולם של התורה

הרב: או, עכשיו בלי הנשמה שלך אין שום משמעות לחשיבות של הגוף שלך, כי אם בסוף זה יהפוך להיות עפר ומאכל לתולעים, אז מה זה הבריאה הזאת המצחיקה, משקיעים כל כך הרבה בבריאה מופלאה, מטפלים בה, מטפחים אותה, מלמדים אותה, מאכילים משקים וכו', ובסוף כולם נובלים, שמים אותם בקבר ואוכלים אותם תולעים.

ש. אוקי, ואם אני אשמור שבת ואלמד תורה

הרב: לא ככה זה הולך, ואם אני אבין את התכלית אז למה נברא העולם ולמה נבראתי בתוכו ולמה יש מערכת חוקים כזאת או אחרת, ואני אבין מי המצווה ולאיזה צורך, אז אני אבין למה כל הדתיים עושים מה שעושים.

ש. אוקי.

הרב: וכדי, תקשיב, שאתה תגיע לשבת מוכן, אז יש אתר שופר. טי וי, שיש בו סרט שקוראים לו מבראשית, בחיפוש תעשה סרט מבראשית, זה שלש שעות ורבע, אני מאמין שאחרי הסרט לא יישארו הרבה שאלות, אולי אתה תמציא משהו, אבל שמה זה עונה על מה שאתה אמרת כאילו מהתחלה עד הסוף, זה מוכיח למה יש בורא לעולם, זה מוכיח למה נבראה הבריאה, זה מוכיח, שים לב מה אני אומר, למה ניתנה תורה, זה מוכיח נבואות שנאמרו מראש, זה מוכיח שיש חיים לאחר המוות, זה מוכיח את כל מה שאתה צריך.

ש. אני אלך ואראה את זה.

הרב: נקודות למחשבה.

ש. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא.
כן, עוד שאלה או תרומה, נראה אם תפתיעו אותי, אין סיכוי עם תימנים זה קשה. כן. עוד שאלה?

ש. לא שומעים

הרב: בבקשה סיפורים כולם אוהבים.

ש. כבוד הרב, זאת אחותי, ויש לה ארבע בנות שהם נלקחו לאימוץ לפני 16 שנה, הבחורה הזאת היא מתנדבת בכל מיני מקומות, והרבה מהתושבים של קרית עקרון מכירים אותה, היא גרה בקרית משה ומתנדבת שמה בחב"ד, בשישי שבת, בשמחות, בכל מיני מקומות, לפני שנה קיבלנו טלפון לבית, אנחנו לא האמנו שנזכה לראות את הילדות האלה, קיבלנו טלפון לבית והבת שלה הגדולה באה אלינו וברוך ה' אנחנו ראינו כבר שתיים ובעזרת ה' ובזכות התפילה שלך היא אשה מאד מאד שומרת שבת והכל הבחורה הזאת, בזכות התפילה שלך היא תזכה לראות גם את השתיים השניות, אמן, וזו שצעקה מקודם, אשרית תחזור בתשובה באילת זו הבת שלה הגדלה שהיא מצאה אותה.

הרב: אשרית בת זהבה תזכה לשוב לביתה מהרה, עם כל האחיות בעזרת ה' אמן.
טוב, אז אני מבין שאתם אין לכם שאלות, וכסף נמצא בכספת, אז אני אמשיך לבנות בעזרת ה' יתברך.
אני מאחל לכל הציבור בעזרת ה' בריאות שלמה ואיתנה, פרנסה טובה, השכלה לנתינה, ובעזרת ה' יתברך תשובה שלמה מהרה אמן.
מי שרוצה ציצית וכיסוי ראש יבוא לקדמת הבמה.

  1. גילאון אבנר
    מאי 5, 2013
    שלום רב לרב אמנון וצוות שופר. אכן הכפיות טובה נגד חסיד סאטמר לא הוגנת ומקוממת.כל הכבוד שהרב תרם 10 אלף דולר למשפחת החסיד כדי להצילה מחרפת רעב.גם במקרה של דודה של סבתי,עליה השלום,הרב משה יהושע לייב דיסקין,זצ"ל, היו הרבה כפיות טובה,וגם השמצות,התנכלויות ומעשי תקיפה למיניהם.מי באמת זוכר,היום את תרומתו של הרב משה יהושע לייב דיסקין בסכום אסטרונומי של 40 אלף רובל,ששווים 40 מליון היום,כדי להקים את בית היתומים ע"ש ואת ישיבת אוהל משה שהפסיקה להתקיים ב2005?? ואני מקווה בעזרת בורא עולם להקים את ישיבת אוהל משה מחדש,וגם לעזור בהקמת בית הכנסת של קהילת פז,שהוא מעשה מבורך מאוד בפני עצמו.אז האנשים ברוע ליבם עושים את החיים אכזרים מאוד וצריך לשנות את זה במהירות הבזק. עשו והצליחו בשליחות הקדושה!!! אבנר גילאון,נצר לרב משה יהושע לייב דיסקין,זצ"ל.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט