rd
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
ראש העין 19-3-13
ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח
"ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" אותו שנאמר בו ה' אחד ישן לו מעמו, ככה אמר המן, אותו אחד שנאמר בו ה' אחד ישן לו מעמו, אמר לו הקב"ה אני אין לפני שינה, הדא הוא דכתיב "הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל" ואתה אמרת יש לפני שינה, חייך שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו מן העולם, הדא הוא דכתיב "ויקץ כי ישן ה' ויך צריו אחור" עד כאן זה המדרש באסתר רבא.
קשה להבין שהמן דיבר במונח פשוט וגס אלהיהם ישן, מאחר שהוא אומר שה' אחד אם הוא מכיר בזה שה' הוא אחד, אם הוא יודע לומר שיש בורא, הרי הוא לא התבטא אלא במושגים של שינה, המושג בורא הוא ההיפך מזה, בורא הוא מושג שכולו רוחני ולא שייכת לגביו שום גשמיות, ועוד אמרו חז"ל, כי המן הפיל פור על ימי השבוע ועל חודשי השנה, והוא זכות של כל חודש וכל מזל, וקשה לומר כי שכלו שידע לצרף ולומר שה' אחד יהיה כה מוגבל שידביק לה' מושג של שינה, הרי אלה שני מושגים הסותרים זה את זה.
אכן יש לבאר כי ענין ישן שהמן התכוון אליו, זה היה לענין הסתר פנים שאומות העולם מתגרות תדיר בישראל, והמן אמר אף שכדאי לנצל את הזמן שהקב"ה מסתיר פנים מעמו ישראל, והוא מתעלם מהם מטעם חשבונותיו שי שלו עמם, והוא קוצף על חטאיהם ומסלק שכינתו מהם, אז לכן כדאי לחפש את המועד המתאים ואת הזמן המדויק כדי לפגוע בהם בשעה של הסתר פנים. זה נקרא ישן מהם. והלא גם בלעם חיפש לכוון את השעה והרגע שהקב"ה כועס על עם ישראל כדי לקללם בו, אז ז"א יש פרקי זמן כאלה ואחרים שיש כביכול הסתר פנים מעם ישראל ואלה שעות מועדות לפורענות, אז המן ידע שיש דבר כזה לכן חיפש לפי הימים, לפי החודשים לראות מתי הזמן המועיל.
חכמי אומות העולם יודעים כי לא תמיד רב הקב"ה עם ישראל, כי לא לעולם יאנף, ולא בכל עת הוא כועס עליהם, ולכן רצה בלעם לנצל את אותו רגע שהאל מסתתר, שכן בעבור הרגע עשוי הקב"ה לשנות את הנהגתו כלפי עמו הנבחר, והוא מתרצה אליהם בזכות האבות ובזכות ההתעוררות של עם ישראל. אז תמיד יש לנו זכות אבות, וגם כשעם ישראל מתעורר מעצמו לשוב בתשובה לפני הקב"ה אז הקב"ה משנה גזרות, אחר שהם מהרהרים בתשובה ומתחרטים על מעשיהם. ואפילו המן ביקש להשיג את אותו דבר ואמר, כי עכשיו השעה משחקת לו ולעמו ולא לישראל, והוא ה' האחד ישן מסתתר מעם ישראל ורוגז עליהם ולכן רצה לנצל את השעה המסוגלת לאבדם מן העולם.
ומכאן יובן מה שביקש המן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, שהרי מתעוררת השאלה, למה דווקא ביום אחד? מהי הבהלה שהיא כה גדולה? לשם מה עליו להתאמץ ולמהר לכלותם ביום אחד? הלא זה מאמץ מעבר לכוחות להשמיד עם רב ביום אחד, כלום לא יכול להקציב לעצמו זמן ממושך יותר - שבוע שבועיים?
אכן ידע המן שיש הנהגה לעם ישראל מאת הקב"ה במושג של הסתר פנים, אבל ההנהגה הזאת היא מוגבלת מאד והיא קיימת בזמן מיועד, והוא פחד שמא יעבור זמן זה של הסתר פנים וה' ייקץ משנתו, כביכול מההסתר פנים. היינו שיתגלה כבוד ה' ושכינתו שוב תשרה על עם ישראל, ע"י זה שעת צרה להם יתעוררו ויתחרטו על מעשיהם וישובו בתשובה אל ה', ואז ישוב ה' אליהם וירחמם ויבטל את הגזרה. כיון שכך, רצה לנצל את השעה שהקב"ה כביכול מסתתר כדי לכלותם ולהשמידם, ודוקא ביום אחד, שלא להמשיך ולא להאריך את תכניתו הרעה שלא יעבור את גבולות השעה המוצלחת לו. ז"א כשתתחיל הגזרה אם היא תהיה ביום אחד, עד שהם יספיקו להתעורר ולהתארגן בתשובה והכל, הוא כבר יגמור את המלאכה, אבל אם הוא ימתח את זה על שבועיים, אחרי יום אחד הם כבר יתכנסו בבתי כנסיות וכבר יתחילו לחפש מה לעשות ויקבלו עליהם תשובה ואז תתבטל הגזרה. אז לכן הוא חיפש את הזמן ואמר זה הזמן המדויק, הוא חשב חודש אדר כי באותו חודש נפטר משה רבינו מושיעם, אבל הוא לא ידע שהוא גם נולד באותו תאריך, בז' באדר, וממילא הקב"ה אמר לו, אתה חושב שאני ישן? אז אם אתה חושב שאני ישן חייך שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו מן העולם, ועל זה כתוב "ויקץ כי ישן ה' ויך צריו אחור".
אז זה היה הסיפור שלו וזה זמנים שהם חס ושלום מועדים לפורענות.
מעשה נוסף, אילו היה סנחריב, שכבש את כל אומות העולם ובא על ירושלים למלחמה, אם היה מנצל את השעה לעלות על ירושלים ולא לדחות זאת למחר היה מצליח, אבל הוא אחר והחמיץ את השעה הזו. כמו שאמרו ז"ל בגמרא בסנהדרין צ"ה, אמרי לה קלדאי לסנחריב אי אזלת אידנא יכלת לה, החוזים בכוכבים אמרו לו לסנחריב, אם תלך עכשיו אתה תצליח לכבוש את ירושלים. ואי לא - לא יכלת לה, אם תאבד את השעה לא תוכל עליהם, להזכירכם הוא הגיע עם 370 מיליון, כל צבא שהוא היה כובש היה מצטרף לצבאותיו וכך היה עובר ממקום למקום עד שהוא הגיע אל ירושלים, והוא עשה דרך של עשרה ימים ביום אחד, בגלל שהחוזים בכוכבים אמרו לו תבוא מיד, אם לא תגיע עכשיו - תאבד את השעה. אורחא דבאי דסגואי דחד יומא סגא דחד יומא, כי מתו לירושלים שבו ליבסטריק שבו לו דלא ישורה עד דחזי לכולא ירושלים כי חזיא איזוטר בעיני, העמידו אותו ככה, הגביהו אותו מעל החומה, הוא הסתכל, ראה את ירושלים, מי זה ירושלים? זה ירושלים שבחומה, זה משהו קטן, היתה קטנה בעיניו, נעלב, בשביל זה אני רצתי, מה זה? מה זה? זה שכונה, אמר הלא די קרתא דירושלם דעלה ארגשית כל מה שראיתי, ועלה כבשי את כל מדינתי, הלא היא זעירא וחלשא מכל כרכי עממיא דכבשת בתוקף ידי עלה, אז הוא אומר מה ההתרגשות, מה עשיתי, את כל החילות שלי הבאתי הכל לפה, וזאת המדינה הכי חלשה והכי קטנה מכל העמים וכל הכרכים שכבשתי, קמו מנדי מנשה, מובילו ממבי דעזרתא דציון וירושלים, הוא הולך ונד בראשו אומר מה זה, מה עשיתי, איזה שטויות ככה הוא עושה, מה זה, מה השגעון לרוץ כל כך מהר, מה יש פה? אין פה כלום. אמרי ליה נשדי בידי עידנא, אז אמרו לו בא, עכשיו נתקוף מיד עתה, אמר להוא תמעטי דעתי תמי אורחא, אני עייף, אני יגע מהדרך, לא בוער שום דבר חשבתי מי יודע מה הולך להיות פה, מה זה, כולה קופסא קטנה, זהו, למחר הייתי לי כל חד וחד מינייך ובולמי הרג מיניה, הוא אומר יש אבנים שהם חלושות רעועות בחומה, כל אחד מכם ילך יוציא חתיכה, ככה תתפרק החומה וזה צחוק, צחוק מהעבודה, מה זה, על זה הביאו אותי לפה? מיד "ויהי בלילה ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור והנה כולם פגרים מתים. 370 מיליון מתו בלילה אחד. הוא פספס את השעה.
למה דוקא באותו יום היה עוד יכול, ולמה יום אחרי כבר לא יכול? עוד היום בנוב, אומרת הגמרא, עוון נוב, כהני נוב שהרג שאול, העוון הזה נמתח עד אותו יום, עד אותו יום עדיין שייך להעניש את ישראל על אותו עוון, מזמן שאול נמתח הדבר עד אז שיכולים עדיין לפגוע בעם ישראל, ובאותו יום זה מסתיים, אם היה פועל באותו יום חס ושלום לא היתה תקומה לישראל. אבל הוא פספס, הגאוה שלו גרמה לו, מה בוער, אני עייף עכשיו, יאלה ננוח מחר על הבוקר, כל אחד יגרד בחומה ככה ככה, יפרקו אותה ושלום. מתו 370 מיליון, נותרו מספר אנשים בודדים, הוא ושני בניו ונבוכדנצר ועוד, זהו, אחרי תקופת מה הרגו אותו הבנים שלו ולהתראות. זה הסיפור מסנחריב, אבל הוא היה יכול באותו יום, היה יכול לעשות אותו.
אילו היה סנחריב מנצל שעה של הסתר פנים דווקא באותו יום היה מנצח ועושה כלה בישראל חס ושלום. אבל גאוותו הטעתתו ולא ידע מסוד זה שרק בהרהור תשובה של עם ישראל הקב"ה מתגלה ומתעורר על עמו. ואנחנו עם ישראל, עם הנבחר עלינו לדעת תמיד איך לנצל גם את השעה והתקופה שהבורא והגואל מסתתר, מה קורה בשעות כאלה שיש הסתר פנים, ובשעה שכזו עלינו לאזור חיל באמונה ולסבול אותה ולדעת כי גם זה יעבור, גם זה יעבור. יש מצבים בחיים שצריכים לדעת, יש הסתר פנים, כלפי העם, כלפי ציבור, כלפי הפרט, יש מצבים בחיים שיש הסתר פנים, גם זה יעבור.
כי ה' ישוב ויתגלה אלינו ויחזיר את שכינתו לציון וידעו כל העמים כי גם בתקופה של הסתרת פנים הקב"ה ער ונגלה לעם ישראל המאמין. מי שמאמין גם בהסתר יודע שהקב"ה צופה ומביט ומשגיח, מחכה ומצפה לו אף בשעה שהוא ישן, כביכול מסתיר פניו, עינו של הקב"ה פתוחה על ישראל עמו.
חכמים ז"ל אמרו, ברח דודי ודמה לך לצבי, מה צבי זה בשעה שהוא ישן עינו האחת פתוחה ועינו האחת קמוצה, כך בשעה שישראל עושין רצונו של מקום הוא מביט עליהם בשתי עיניו, כמו שכתוב "עיני ה' אל צדיקים" עיני - שתיהן, ובשעה שאין עושים רצונו של מקום הוא מביט עליהם בעינו אחת, כמו שכתוב "הנה עין ה' אל יראיו", עין אחת, אז עין ה' אל יראיו דוקא ליראים, אלה שלא יראים אז כביכול יש הסתר פנים. אבל כשהם צדיקים "עיני ה' אל צדיקים" - שתיהן. אז גם בהסתרה של הקב"ה יש הארת פנים, אפילו בשעה שהוא ישן שהוא מסתתר הוא מתגלה ומציץ מן החרכים עד שיבוא הזמן ויתגלה במלוא עוזו וכבודו על ישראל ועל כל העולם כולו.
וכבר אמר הנביא מיכה, אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך ה' אור לי. יש כל מיני צוררים, ויש כל מיני המנים שהם מוכנים לנצל את השעה של הסתר פנים, אבל גם בהסתר פנים - אור לי. כאשר תתפשט החכמה בעולם, אז ידעו הכל כמה הגדיל ה' לעשות עמנו, כי כאשר חשבו ישראל שהסתיר הקב"ה את פניו מהם ועזב אותם, אז היה מכין להם טובה וברכה. אוצרות גדולים אשר לרחבם אין קץ ולגדולתם אין תכלית. גם כשחשבו ישראל כשהסתיר הקב"ה את פניו מהם ועזב אותם, אז בשעה שאנחנו חושבים שיש הסתר הוא מכין להם טובה וברכה אוצרות גדולים אשר לרחבם אין קץ ולגדולתם אין תכלית, ובאוצרות האלה היה נותן כל הון יקר ונעים וכל סגולת מלכים בכל עת ובכל שעה, עד שנתמלאו אלה האוצרות מה שאין הפה יכול לדבר והאוזן לשמוע, ואפילו הלב להרהר. וכשיגיע זמן המנוחה שהיא עתידה להגלות בעולם, יפתחו כל האוצרות האלה ומהם יצאו כל מיני מחמדים, וינתנו לישראל חלף עבודתם הקשה שעבדו בגלותם, ועל הסוד הגדול הזה נאמר, "שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה", כנגד מה שראינו רעה כך הקב"ה ישמח אותנו וכנגד כל העינויים. באותה שעה שהיה הרהור ליעקב אבינו על הנהגת הקב"ה, באותה שעה הקב"ה היה עובד בשביל להמליך את בנו יוסף במצרים, מה שאתה רואה פה אתה לא יודע מה קורה שם. כל הימים היו ישראל בגלות ואור לא נגה עליהם, אותו האור הראוי לאותם הימים לא עבד. כל האור ההוא הקב"ה גונזו באלה האוצרות, וכשיש זמן לפתוח אותם אז יצא כל האור ההוא כאחד, ואז יהיה זמן שמחה לישראל אשר כמוהו לא נהיה, ויתוקן העולם במנוחה והשקט ולא יהיה עוד יגון ואנחה אלא שמחת עולם.
זה אנחנו לומדים מהמגילה, וכמו שאמרנו זה נכון כלפי העם, כלפי ציבור וכלפי הפרט. ז"א כל אחד צריך לקחת בחשבון, גם אם הוא רואה מצב של שפל בזמן מסוים, בתקופה מסוימת, בענין מסוים, צריך לדעת שאין דבר כזה, השפע האלקי יורד כל הזמן. אבל אם יש שעה של הסתר מסיבות הידועות אצל הקב"ה, אז האורות האלה גנוזים לשעה שיהיה מותר להתגלות, אבל הם לא הלכו לאיבוד, הם נצברים, זה כמו אדם שלא יודע אפילו שיש לו חסכון ופתאום יום אחד מודיעים לו שיש לו סכום, מאיפה זה? הפרוטות שפעם ראית שהיה כתוב שמה שלשים שקל, זה נהיה שבעים אלף שקל. איך יכול להיות? ככה זה, עבר זמן, לא שמת לב, תפח תפח - נהיה. ז"א כל בן אדם צריך להיות מעודד גם בשעה שלכאורה הוא רואה חושך ואפילה. למה? כי אין מצב שאין השגחה עליו, ואין מצב שהאור שצריך לרדת נעלם. נגנז כן, אבל נעלם לא. וזה שמור. ברגע שישתנה מצב מסוים בגלל א' ב' ג' הידועים לה', הכל יצא לאור. איך אומרים תמיד, האמת תצא לאור, מה זה ת צא לאור? מה זה תצא? מאיפה תצא? היא כרגע מסותרת, האמת תהא נעדרת, היא קיימת או לא קיימת? היא קיימת, רק כרגע היא נעדרת. יש אחד נעדר, הוא נמצא רק מאיתנו הוא נעדר.
אמרנו פעם ביאור מה זה האמת תהא נעדרת, הרי הקב"ה במשך כל זמן הבריאה כבר מהתחלה כשברא את העולם, אז השליך משמים ארץ, השליך את האמת לארץ. ממילא אתם רואים שכמעט 6000 שנה השקר נוצח, ואמרו על התקופה שלנו, אחרית הימים האמת תהא נעדרת. אז יש את הפירוש הידוע - נעשית עדרים עדרים, כל אחד אומר שהאמת אצלו, אבל יש תהא נעדרת פירושו של דבר, כתוב אמת מארץ תצמח, אז איפה היא? בתוך הארץ, בקרקע איפה שהשליכו אותה לארץ, בינתיים היא כבר נכנסה בפנים עמוק, ודורכים על האמת כל היום. אבל היא עתידה לצמוח. האמת תהא נעדרת, קח מעדר, תעדר והיא תצמח. אם יש לך סבלנות לעיין ולהתבונן בכל מהלך, בכל דבר, ולדקדק בו, תמצא את האמת. מי שמחפש לברר את האמת ימצא אותה, אבל רוב האנשים הם שטחיים, הם לא מחפשים אמת, הם מחפשים להיות בקונצנזוס, לא מעניין אותם אמת לא אמת.
אתמול ליבני גינתה וביזתה את ביבי, והיום היא חביבי אתה נותן לי תפקיד, אני שרת המשפטים שלך, מה פירוש, ודאי, אתמול קראו לבנט גויים, היום מלחסים להם כוכבית גיור, מוכנים לגייר אתכם, אין בעיה רק תכניסו אותנו בחזרה. ז"א, אנשים לא מחפשים את האמת, מחפשים את הקונצנזוס, מחפשים את ההטבות, לא מעניין אף אחד אמת, מי מחפש אמת? אמת זה קשה, אתה תהיה יחידי, יש לך כח להלחם?

ש. אין כמוך הרב

הרב: מה לעשות. נכון אז מה לעשות?
מכל מקום, אז אנשים יש להם בעיה, האמת אצלם היא יחסית והם לא מבינים מה זה אמת לאמיתה. כתוב - כל הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית, מה זה דן דין אמת לאמיתו? דן דין אמת, יש יותר מאמת? יש אמת לאמיתו, יש אתה יכול לראות את הדברים מלמעלה, ואתה רואה את דברים ואתה אומר כן, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, השאל המה הוא רוצה לראות, הוא יכול לראות את רק מה שאמרו, והוא יכול גם לברור ולחקור ולהביא נתונים שלא שמו לפניו. אין לדיין מה שעיניו רואות זה לא מסתפק בזה, הוא יכול להאמין לזה ולהאמין לזה, ואלה העובדות, מי אמר שהעובדות האלה הן מספקות? הרי כל צד רוצה להגיד את האמת בשביל שהשני יזכה? כל אחד בא בשביל לנצח את השני, אז איך הוא מציג את הדברים? איך שמתאים לו. אבל אם היה הדיין דן לאמיתו אז הוא היה מחפש, אומר בסדר, שמעתי את כולם, להתראות, בעוד שבוע דיון נוסף, בינתיים היה מברר בדרכים אחרות נוספות, עושה הצלבות, מקיש דבר מתוך דבר, בוחן את הדברים עד ש, מקשה קושיות, שואל שאלות ואח"כ מעמיד את הדברים על דיוקם, אבל יש זמן עכשיו לנהל דיונים ככה בלי סוף, אמת לאמיתו, זה לא כל כך פשוט, וגם כמה מקבלים? 150-300 שקל פתיחת תיק בבוררות, אז על זה אנחנו נשקיע ימים ולילות? בעיה. לכן הגמרא אומרת, דן דין אמת לאמיתו זה נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית. ומי שלא דן דין אמת לאמיתו, הוא דן דין אמת אבל לא לאמיתו, אז הוא מעוות את הדין, אפילו שהדין הוא דין, אבל הוא מעוות את הדין, כי אפשר שהוא יזכה את החייב ויחייב את הזכאי. עכשיו אם זה בגלל שהוא לא עשה את הדין בגלל רשלנות, עצלנות או משהו, הוא יתבע על זה. אם הוא עשה עד איפה שהוא מגיע ולא חשב, לא עיין בדבר עד כדי שהוא יכול באמת לברר את הדבר, אז אין עליו עוון אשמה ממש, אבל הדין לא יצא אמת לפעמים, אז לכן צריך לדעת, להשיג את האמת אפשר לראות גם בחושך, השאלה אם מישהו רוצה לחפש אותו, רוב בני האדם

ש. השאלה כמה זמן בן אדם יכול לסבול, 24 שנה או ארבעים שנה. אם בן אדם סובל ארבעים שנה מהמדינה שהיא הכל מזוייף, תעודת זהות, כל הגורמים שאני פונה וניסיתי כל הדרכים - כשלו, אפילו כל המסמכים שיש לי אפילו באינטרנט זה הכל שקר.

הרב: תשמע, מהמדינה אל תצפה לעולם לאמת.

ש. אני לא מצפה אבל

הרב: כי זה בנוי על שקר, לא אז אל תצפה, יש מקום שאתה יכול עוד לצפות.

ש. אז כמה אני שואל בן אדם שמצפה, לא מצפה לההם

הרב: לא, תשמע, אתה לא יכול לגשת לקיר ולבקש שיתן מים. אתה יכול לצפות חמישים שנה, הקיר יצחק עליך.

ש. השאלה, אני שואל אותך הרב

הרב: עניתי, אין לצפות מהמדינה

ש. האמת, אתה מוכן לראות את האמת

הרב: האמת זה שגילית שיש שקר, אתה יודע איזה יופי זה.

ש. יש בעיניים, תראה, יש אמת שרואים אותה בעיניים ויש אמת שהיא בפנים, בתוך הגוף, פה מדובר חיצוני, שהכל שקר,

הרב: אתה יודע מה אמרת עכשיו?

ש. אני יודע מה שאני אומר

הרב: אמרת את האמת

ש. אני אמרתי את האמת, כן

הרב: נו, אז הרווחת עכשיו.

ש. אתה תוכל להראות את זה למדינה מה שהשקר הזה?

הרב: רציתי, לא נתנו לי, השקר ניצח בינתיים. לא תקשיב תקשיב תקשיב, אני אסביר לך, אני רציתי

ש. נו למה לא

הרב: אז אני אסביר, אני אסביר, חכה, אני אסביר, אבל מה הוכחנו? שהשקר שולט כרגע, תקשיב רגע תקשיב, אבל זה שגילינו לכם שהשקר שולט כרגע, וכל אחד מכם יודע איך השקר עבד בשטח

ש. אז זה מחזק אותנו יותר

הרב: עוד פעם, וכל אחד הרגיש על בשרו איך השקר פועל, עם חזות דתית ומגבעת ופראק, אחרי שנתברר לכם זה דבר גדול מאד, כי גיליתם מי השקרנים ומי לא, אתה יודע איזה דבר זה? כשאתה יודע עם זה לא להתעסק ועם זה לא להתעסק וזה לא להתעסק, אתה יודע איזה דבר, שאתה לא משקיע בדבר שהוא שקר, זה דבר אדיר. אדם הולך, כולם מחייכים לו אהלן אהלן אחי נשמה נשמה אחי, אהלן ג'די ג'דתי וזה ופה ושם, וכולם זוממים עליך מתי יוכלו לנקות אותך, ויום אחד אתה תיפול כמו 43 שנה שאתה אומר, ואז מה יקרה, ואח"כ אתה תגיד איפה האמת, אם היית מגלה את זה בהתחלה לא היית מחפש אותה, היית נח ורגוע כי בידי השקר יתר לא היית נופל, כי אתה יודע לזהות אותו, אתה יודע איזה דבר גדול לזהות את השקר. זה לא נעשה עד היום. הפעם זה ברור איפה השקר ואיפה האמת, זה דבר מצוין, אין דבר יותר גדול מזה. לכן כתוב, לפעמים השעה משחקת לרשעים, אז כתוב שיש מצב כזה, מה לעשות, יש צדיקים בעולם אבל השעה משחקת לרשעים, מה תעשה? אז כתוב הנהן לו, אם בא גל כזה הנהן לו. הנהן, תתכופף מה קרה, יבוא עוד גל תתכופף, עוד גל, אבל בסוף הגלים יפסקו ושלום עלייך נפשי. איך בנפה, בנפה שמים קמח, ועושים ככה מטלטלים את הקמח והקמח נופל למטה נופל למטה, מי נשאר למעלה האבנים והפסולת כל אלה שם, והם רוקדים למעלה מבסוטים, הנה כולם נופלים ואנחנו פה, תראה כל הזמן אנחנו נשארים, לא יכולים ליפול למה החורים קטנים ואנחנו כאלה גדולים, אנחנו חברי כנסת גדולים, אנחנו לא נופלים אנחנו פה אנחנו פה, בסוף מה יקרה? הקב"ה לוקח את הנפה, הקמח הולך לחלות לשבת, ואת כל הפסולת והאבנים - טוז, הוא משליך הצידה, וינערו רשעים מן הארץ. זה עומד להיות, צריך סבלנות, כי האמת נעדרת - צריך לעדר, צריך לעדר והיא תמצא. כן, שאלה נוספת. תן ליהודי בסוף שם.


ש. אם אנחנו מתעסקים בנושא הזה, אמנם זה כבר עבר הבחירות אבל אני בטוח שמאה אחוז מהאנשים פה ובכל הארץ היו מתוסכלים על פי איך ללכת, הרי גדול הדור מה שנקרא הוא אומר לך אסור לך ואסור לך וצריך להשמע, מצד שני רוצים לבחור במה שאנחנו חושבים שזו האמת, עכשיו אנחנו נלחמים עם עצמנו זה מה שקרה לכולם, מה שדיברתי איתם, אבל זה בעיה.

הרב: נכון, אז אני אגיד לך, על הבעיה הזאת כבר תרץ אותה הרב קניבסקי, שאלנו אותו והוא אמר שאין לחשוש מדברים כאלה, מה שאמר הרב עובדיה יוסף וכל אחד יכול לבחור במה שהוא רוצה, זה אחד. הרב רצאבי אמר, שמי שבוחר בפז מובטח לו גן עדן ולא יאונה לו כל רע. הרב עובדיה בעצמו כשעשו אותו דבר כלפי ש"ס בזמנו, לקח חכמים וביטל חרם ונידוי שעשו האשכנזים על הספרדים,

ש. בזמנו לפני שנים

הרב: כן, וביטל, מה פירוש? אם החרימו לכאורה זה צריך להתקיים, עשו ביטול.

ש. ז"א אין מה לחשוש

הרב: הוא אמר בעצמו שאין מה לחשוש, ויש לו תשובות גם ביביע אומר שאין מה לחשוש בעניני מפלגות כלל וכלל, אז ז"א אם ככה פשוט חיממו את הרב, חיממו את הרב, ודבר שני הסרט מזויף, הסרט שהוא אמר הוא לא אמר עלי, הוא אמר על אמסלם, חתכו את זה, בהתחלה רואים שהוא אמר - וגם אמנון יצחק, מי זה וגם אמנון יצחק? אז על מי הוא דיבר קודם?

ש. על אמסלם

הרב: ואח"כ הוא אומר ומי שיבחר במפלגה שלו, של מי? הוא לא אומר את השם, אז הוא אומר אני לא מוחל והכל, זה חתוך, תסתכל זה חתוך יש הפסק בסרט, אין רצף, למה? כי זה נוכלים ושקרנים ורמאים שעשו את הכל בשביל שלא נצליח, כי הם פחדו פחד מוות. אבל זה לא יעזור להם, אתה יודע למה? כי העם הבין מי הם, וזה הרווח הגדול. דבר נוסף בערוץ שתיים עשו בתחילת השבוע סקר, ארבעים ושתיים אחוז מכלל האוכלוסייה בישראל שונאים את ש"ס. אתה יודע מה זה ארבעים ושתיים אחוז? זה שלש מיליון! מה אמר לפיד? אני לא יכול להעלות על הדעת שאני יעמוד ליד שר מש"ס, זה יהיה סיום התפקיד שלי, זה דברים שקשה לשמוע אותם. תגיד אני לא מכון לעמוד ליד כאילו מה קרה? לא יכולים לסבול כבר, אתה מבין? ז"א

ש. זה על כל החרדים

הרב: לא, הוא לא דיבר על כל החרדים, הוא אמר רק על ש"ס, הוא אמר שר מש"ס, ז"א, יש כאלה שיודעים בדיוק את כל התחמונים ואת כל הפטנטים שלהם הקומבינות שהם עושים במשך שנים רבות, ש"ס טובה לעניים? איפה העניים נהנו מהם? אם היא טובה לעניים בבקשה בואו נראה איזה עניים יכולים להגיד אני נהניתי מהם, מאז נהייתי עשיר. אתה יודע מה, לא נהייתי עשיר, נהייתי מעמד הביניים. על מה הם צחקו כל הקמפיין? על לחם בשקל. מה מפריע לכם אם אני אחלק לחם בשקל? והצלחתי, רמי לוי התחיל למכור בשקל, למה הפסקתם אותו אחרי שלש שעות? מנעתם מיליונים שקלים רווח מיהודים שיכלו ליהנות, שני לחמים בשני שקלים. למה? כי הם טובים לעניים, הם אמרו הלא פרוס לרעב לחמך, פרוס, פרוסה בשקל, לא לחם בשקל. אבל אתם צריכים לשמוח, היום אתם יודעים לזהות בדיוק מי אמת ומי לא, זה חשוב מאד. כי מה הבעיה, אני לא מבין, יגדיל תורה ויאדיר, יש עוד יהודי שרוצה להגדיל תורה ולהאדיר, מה הבעיה? מה הבעיה, יש לכם אפוטרופסות על החיים של האנשים? הם החליטו שגם תימנים זה ספרדים. אני מצטער, תימנים זה לא ספרדים. הרב רצאבי פוסק תימנים זה לא ספרדים. אז מה פירוש? מה זה מנכסים אותנו ככה כאילו ביטלו את כל הבתי דין שלנו, כל התורה שלנו הכל הולך כי החליטו שאנחנו ספרדים כי זה טוב למפלגה, איזה מן דבר זה? יש את הפוסקים שלנו, אנחנו שומעים לפוסקים שלנו - שלום, הולכים על פי ההלכות שלנו מקיימים את התורה שלנו. ככה באנו אלפיים שנה, אנחנו עדה היותר מקורית היותר שרשית, היותר דקדקנית אז איך אפשר לבוא ולהגיד לשלול כאילו אתה מבין ספרדים אתם צריכים להשמע, מה להשמע? יש לנו מנהיגים שלנו אנחנו שומעים למנהיגים שלנו, לכם יש את שלכם. כשהרב מזוז לא קיבל את מה שהוא רצה - פתח מפלגה לבד, אבל הוא ספרדי, איך הוא לא שמע לרב עובדיה יוסף ופתח הן בבני ברק, בנציגות משלו, לא נתנו לו את מה שהוא ביקש, לא נתנו לו, לא נתנו לו, אז הוא עובר על ככל אשר יורוך, מה הבעיה? אני מג'רבה אתם מעירק, ממרוקו, שלום. למה הם כן יכולים לעשות את זה ולנו אומרים שאסור, למה? מה קרה? אנחנו רוצים לעמוד בזכות עצמנו. אז אתם יכולים לפתוח בתי כנסת לפי נוסח תימן או שאתם צריכים לפי נוסח ספרד? לפי זה צריך ספרד. כן. שבת אל תאכל ג'חנון, תאכל קובה. כן, אם אתה אוכל ג'חנון אתה עובר. כן, תן לו לזה שלידך.


ש. כבוד הרב, לפני עשר שנים אני הייתי בירושלים, אני ועוד כמה חברים במפלגה של ש"ס והם החתימו אותנו על מסמך שאנחנו ברמ"ח איברנו ושס"ה גידנו שייכים לתנועה, השאלה אם בבחירות האלה שבחרנו במפלגה של כבוד הרב, האם עשינו עבירה חמורה וכאילו עברנו על שבועה, למה זה היה בהרמה, להרים את העט בנטילת חפץ, השאלה אם זה נקרא עבירה.

הרב: לא הבנתי מה הם קנו עבדים?

ש. כן קנו עבדים ככה בלי זה אי אפשר היה להכנס למפלגה, זה למלאות טופס לחתום שכל גופנו מהראש גם לחתוך רגל אפשר לתרום אותו למפלגה, בלי לשאול.

הרב: אתה תלך לאיזה רב תימני הוא יתיר לך את הכל.

ש. השאלה אם עשינו עבירה

הרב: העבירה זה מי שהחתים אותך

ש. זכה יעקב מרגי וכל אלה זכו עם משה הם זכו

הרב: כן, להחתים, אתה מבין אנשים שהם רכוש של המפלגה, זה עוד לא שמענו דבר כזה. כן, תן ליהודי פה רגע.


ש. א', גם רבנים תימנים לפי מה שראיתי, גם המליצו לתמוך בש"ס, ב',

הרב: אתה גם שאלת אותי בפעם הקודמת

ש. כן, האם זה חכמה להכנס לפינה כזאת כשאתה יודע שבסופו של דבר מי שיעמוד מול הרב זה הרב עובדיה בסוף, למרות שהסיתו אותו כנגד הרב, אבל זה היה בסוף התוצאה הסופית, זה מה שיקרה בעצם וידענו שזה מה שיקרה

הרב: גם אני ידעתי

ש. אני רמזתי לך ב

הרב: אתה לא צריך לרמוז, אני יודע מראש, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני הלכתי לקיים מצוה וידעתי לקראת מה אני הולך, משני הכיוונים, אמרתי לכם בהרצאה הקודמת, שאני הלכתי בגלל לפיד, שלפיד הכריז שהוא הולך לצאת, מאותו רגע חששתי ואמרתי שאני הולך לשאול שאלה את הרב שטינמן ושלח את השליח. בכמה יצא לפיד, אני חשבתי שבע ומזה הוטרדתי, 19! עכשיו אם היינו מגבירים את כוחנו ובמקום בי היו נלחמים בו, אנחנו היינו מגדילים את הכח והם היה להם את הכח שלהם מינוס קצת, והיה את אגודת ישראל וביחד זה היה גוש חוסם כמו שעושים עכשיו בנט ולפיד, הרי אם היה עוד ארבעה מנדטים עכשיו לש"ס ולאגודה לא היו משחקים איתם כמו שמשחקים עכשיו, אבל הם לא השכילו בגלל הקנאה והשנאה. עכשיו, הנקודה היא ככה, כשאתה הולך לעשות דבר אמת אז זה לא משנה מה התוצאה, אם מצוה להציל אז הולכים להציל, ואם כואב למישהו שאתה מציל אז מה? אני הולך עכשיו להציל אנשים להחזיר בתשובה, אמרו לי בא תחזיר בתושבה עכשיו בנתניה, יכול לקום שמה רב ולהגיד לי סליחה, זה התחום שלי, אני פה מחזיר בתשובה, אל תבוא לפה. אני שואל אותו? צריך לשאול אותו? למה לא? מי שיכול להציל- מצוה להציל. אז אם אני הלכתי לעשות משהו בשביל להציל ולהיטיב, איך אפשר למנוע? מה הטענה ההגיונית למנוע? קוראים לזה מפלג, את מי מפלג? אני הייתי פעם שם שאני מפלג? לא הייתי שם. זה שהצביעו עד אז אנשים זה היה ברירת מחדל, היתה להם ברירה אחרת? אין להם. אז זה שאני לא רצתי בגלל שלא אמרו לי לרוץ, אז בגלל זה אסור לי לרוץ אם אמרו לי עכשיו כן לרוץ, לא מבין את זה. זה טענות טפשיות, גם אם תצטרך לעמוד באמת שלך מול כל העולם, אם אתה איש אמיתי אז זה לא מעניין אותך, כי אתה הולך לקיים מצות הבורא נקודה. כשאני נלחמתי נגד הזמרים אני לא ידעתי שיהיו הרבה אנשים שיכעסו, שיהיה להם קשה או שיגידו שזה בלתי אפשרי, את מי זה מעניין בכלל? אם זה אמת צריך להגיד אותה, זה שאחרים לא אומרים בגלל חשבונות אנוכיים כי הם רוצים לשמר את כוחם, מעלתם וכו' בעיני הציבור, זה חרתה, זה אנשים לא אמיתיים, זה אנשים שמזייפים את ההלכה בשביל שהציבור ישאר איתם. אם יצאו 25 גדולי ישראל כולל הרב עובדיה יוסף ואמרו שאסור להזמינם אפילו לאירועים הגונים, אז מי שלא מקיים עובר את ההלכות שלהם. ובכל בערמה הם בעצמם הזמינו אותם אישית לשיר, לא מדיסקים, שכאילו יש מי שמתיר כאילו, הזמינו בעצמם, ומומר בעצמו בראיון אמר לי מה, לא ידעתי, לא ידעת? אני מפרסם שנתיים את המכתב של הרב עובדיה משנת תש"ז שהוא כתב אתה מבין שאסור, אתה לא ידעת. אז ז"א, כשנח להם הם עוברים על ההלכות של הרב עובדיה, וכשנח להם אז כמובן חייבים לקיים את מה שהוא אומר במסירות נפש. על הפתק הקדוש חייבים למסור נפש ולהחתים אנשים רמ"ח איברים ושס"ה גידים למפלגה, אתה מבין, לא השאירו לו אבר אחד אפילו, השאלה באיזה אבר הוא חתם שלהם או שלו. ודבר נוסף, כשהולכים עם פאות זה אין בעיה לעבור על דברי הרב עובדיה, כשהולכים עם אייפון - אין בעיה לעבור, כששמים את הילדים כולל הילדים שלו בבתי ספר של אשכנזים כשהוא אומר צריך ללמוד אצל ספרדים - אין בעיה, כל זה אין בעיות מה פירוש, ככל אשר יורוך בטל ומבוטל כל השנים, רק הפתק כי הפתק זה כסף. כסף. כסף זה מטהר. אז זה צריך זה אין, על זה אין עוררין שחייבים לשמוע. מה זה הדבר הזה? אז לכן שתדע לך, שעם כל מה שהם עשו ועם הכל הכל הכל הכל הכל, רבם דקרו זה הם, הם ביזו את הרב עובדיה שהביאו אותו לפינות כאלה שהוא צריך היה כל יום לשנות גירסה, פעם הוא אומר עם התימנים אני לא שונא אותו, יום אחרי זה הוא אומר זה כקורח ועדתו, יום אחרי זה מבשלים אתה מבין סרט, שכאילו הוא אומר שאסור להצביע למפלגה כשזה מדובר על מישהו אחר, מה יצא שכל יום הוא התעצבן עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, אבל השאירו את זה לרגע האחרון, שאי אפשר יהיה כבר להספיק אתה מבין להגיב, והכינו כבר טייפים לכולם והכינו את ההקלטות והכינו את ההקלטה הזאת בטלפונים והשמיעו אותו בטלפונים צלצלו למאות של אנשים לבתים ששמעו אותו בוכה, והכל היה מתוכנן נשק יום הדין הם קראו לזה, חיכו לרגע האחרון וכל הספרדים והתימנים התמימים נפלו בפח ופחדו, והרבה גם לא בחרו לא ש"ס ולא פז, אגודה, למה? אמרו עזוב אותי ממחלוקת, אז אני בוחר אגודה. איך נהיה פתאום מנדט וחצי נוספים בלילה אחד לאגודה? אבל בסדר, בלוף ושקר יכול ללכת פעם אחת, פעם אחרת זה כבר לא יעבוד. אז עכשיו צריכים לחשוש. כן, שאלה הבאה. תן לו בבקשה.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. אנימעריץ אותך המון המון שנים ואני אף פעם לא בחרתי, לא הלכתי לבחירות, ואני הבנתי בכתבה בטלויזיה שאתה אמרת שגם אתה לא הולך לבחור, זה נכון?

הרב: נכון.

ש. ואתה לא הלכת לבחור?

הרב: נכון.

ש. אז אני בגלל זה גם לא הלכתי לבחור

הרב: גם טוב

ש. לא בחרתי

הרב: טוב מאד

ש. ואני בחיים לא בחרתי, וחיכיתי להתלהבתי ממך והערצתי אותך ואמרתי אני חייב לבחור אבל ברגע שאתה אמרת שאתה לא בוחר אז הלכתי בעצתך.

הרב: כל הכבוד לך, נפלא מאד. כן, תן לזה ליד הקיר, שמה ליד העמוד.


ש. כבוד הרב, ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. אני אוהב אותך, אני בשבוע האחרון נלחמתי בכולל לטובתך, אע"פ שלא הצבעתי, הצבעתי ג' אני מודיע אבל אני אדם שאוהב שלום ומה שמפריע לי זה כמה דברים, אני באתי לפה רק בשביל לחפש את השלום, איך בזה לתפוס אותך באיזה מילה של שלום. אמרת אתה אמרת שהרב שטינמן אמר לך לצאת להצביע כח להשפיע, הסתכלתי

הרב: לא אמרתי דבר כזה, חס ושלום, שנה לפני שהיה בכלל בחירות שלחתי לשאול אם יש לי כך וכך מנדטים, האם חובה או מצוה שאני אצא עם מפלגה, זאת השאלה, והוא אמר אם יש כח מצוה להציל, עד כאן. לא היה מפלגה, עדיין לא חלמתי על מפלגה, אחרי עשרה חדשים לערך בערך אז התחיל הנושא של הבחירות וזהו,

ש. אני קראתי את המכתב של הרב ליבוביץ, רציתי להביא אותו אבל שכחתי

הרב: לא צריך, אני מכיר אותו

ש. קראתי, כל מה שאמרתם הרב כתוב שם, אבל קטע אחרי זה

הרב: לא כתוב כך

ש. אבל כתוב שמה ככה, כתוב ככה, כתוב שמה שאחרי כמה חדשים הרב ליבוביץ שאל את הרב שטינמן, הוא אמר תגיד לו שאני לא מסכים.

הרב: תמשיך הלאה לקרוא דהיינו,

ש. הא הרב רואה את זה ממול, אני מה שראיתי

הרב: מה שרצית לראות

ש. לא לא

הרב: לא לא לא,

ש. כתוב ככה אני ראיתי

הרב: דהיינו

ש. שהוא לא הסכים

הרב: לא, דהיינו שאני לא נותן הסכמות למפלגות.

ש. נכון

הרב: לא הבנת, אני לתת הסכמה שיצביעו למפלגה מסוימת לא נותן הסכמות

ש. אז אמרת שהוא יתן לך אישור, נתן לך אישור

הרב: תגיד אתה שומע את החילוק? עוד פעם, האם יש מצוה להקים מפלגה או לא, זה שאלה בהלכה

ש. אבל יש דעת תורה הרב שטינמן

הרב: והוא אמר כן

ש. אבל אחר כך הוא אמר שלא מסכים

הרב: לא! לתת הסכמה למפלגה הוא לא מסכים

ש. נכון

הרב: מה אתה לא שומע

ש. אז לא הולכים

הרב: לא, הוא גם לא מסכים לש"ס, הוא גם לא מסכים לאמסלם, הוא גם לא מסכים ליכוד, הוא לא מסכים למפלגות, רק אגודה.

ש. אז למה אתה רוצה שיצביעו לך

הרב: אני? אני לא רוצה כלום

ש. כח להשפיע הוצאת מפלגה, למה רצית שיצביעו לך, איזה מצוה יקיימו

הרב: לי? מצוה להציל

ש. אבל איפה כתוב המצוה הזאת, מי אמר שיש מצוה להציל

הרב: אמרת הרב שטינמן אומר

ש. הרב שטינמן אמר שאם זה מכח מפלגה אז הוא לא רוצה

הרב: לא! אתה אברך אני מתפלא עליך

ש. אני קראתי מה שקראתי

הרב: עוד פעם, האם מצוה לפתוח מפלגה אם יש לך איקס מנדטים, זה השאלה, עכשיו שואלים את מי? כל חכם האם יש מצוה, הרב עובדיה באחד הפגישות שלי איתו אמר לי - תנצל את הכח שלך, תן לי רגע.

ש. אני מנצל את זה, אני רוצה לגמור עם זה כבוד הרב, אני הבנתי, נגיד שהבנתי

הרב: אה נגיד זה לא

ש. נגיד שהבנתי

הרב: אח"כ תחזור לנגיד

ש. אני רוצה לעבור למטרה אחרת, אני קראתי את הראיון שלכם, הגיע אלי הדיסק של ההקלטה עם אמנון לוי, שמה שאלו את הרב שאלה, אם הרב עובדיה יגיד לך לא לצאת מה אתם תעשו, אז הרב אמר אני ארוץ יותר מהר וכו' וכו' וכו', אם הרב היה אומר לשון אחר, הרב היה אומר - הרב שטינמן זה הרב שלי והוא קבע שכן, אין בעיה, אז כל המדינה היתה שותקת, אבל ברגע שהרב אמר אני ארוץ יותר מהר, אני הקטן הבנתי אם אני דיין אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, אז אני אומר לכאורה הוא ביזה את הרב עובדיה, לא אכפת לי אפילו שאני אנטי ש"ס, עכשיו אני שואל את הרב שאלה, לא זו השאלה שלי

הרב: לא לא, זה התשובה שלי עכשיו

ש. עכשיו אני רוצה לסיים, אני רוצה לסיים,

הרב: לא לא לא לא, לא, לא, לא, קודם כל טעית בגדול. קודם כל טעית בגדול. קודם כל טעית בגדול. יש ככה, יש מה שהראה אמנון לוי המקוצר, המקוטע, ויש אמנון לוי השלם, זה אחד. כשאמרו חכמים שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק התכוונו שאל תדון כמוך, ראיתי והבנתי וככה הבנתי

ש. אז כולם

הרב: אז כולם כן, אז כולם עוברים על שמוע בין אחיכם

ש. נגיד שכולם טועים, אם הרב יתנצל עכשיו ברבים והרב יגיד לא התכוונתי לפגוע זה גדול הדור, הוא לא התכוון לפגוע

הרב: אני לא אומר מה שצריך, אני אומר לך שלא התכוונתי לזרוק אבנים על ש"ס, אני אומר לך מפורש, אני מתנצל שלא התכוונתי לזרוק אבנים על ש"ס, אני מתנצל שלא התכוונתי לדרוס אף אחד, אני מודיע לכם שלא, מה ההודעות האלה? למה התכוונת לזרוק אבנים? מה התכוונת לדרוס שאתה מתנצל? מתנצלים על מה שעושים, לא עשית - על מה אני אתנצל. שאלו אותי שאלה, אם הרב עובדיה יגיד לך לא לרוץ האם תרוץ? אמרתי אני ארוץ יותר מהר, למה? כי הרב שטינמן אמר לי שזה מצוה ואני רץ אחרי מצוות. ועוד המשכתי, ואם יגיד לי הרב עובדיה לא להחזיר בתשובה, אז מה אתה מצפה ממני שאני לא אחזיר בתשובה? ודאי שאני אחזיר בתשובה, כי אחרי מצוות רצים, מה יש יותר ברור. אבל רגע, הטעות שלך נובעת מזה שאתה לא מקיף את כל הנושא כי רק בכולל אתה מתמודד עם אלה שטוחנים לך את הראש בעיוות, אתה לא שמעת כלום, כי מי שהתחיל, מי שהתחיל לטעון עלי טענות זה היה הרב בעדני, והרב בעדני עלה לרדיו ואמר, צלצל אלי אחד וסיפר לי שהרב אמנון יצחק אמר שש"ס לא עשתה כלום, ואם זה נכון זה חמור מאד וחייב נידוי, אהה, איזה מן האשמה זאת? קודם כל זה מתחיל ככה, אחד צלצל אלי וסיפר לי, מסיפורים עולים לרדיו ועושים משפט שדה? ומה סיפר? שהוא אמר שש"ס לא עשתה כלום, לא אמרתי דבר כזה ואמרתי לו, הייתי אצלו אחרי זה, אמרתי לו איפה אמרתי את זה? אמרו לי. אמרתי לו כבוד הרב, על אמרו לי הולכים לדבר ברדיו? והוא בעצמו מסיים, ואם זה נכון, אם זה, אז זה חמור וחייב נידוי, ונגיד שמישהו רצה להעביר ביקורת ואמר על ש"ס שהיא לא עשתה כלום, אתם שמעתם שמישהו שאמר ביקורת על ש"ס עלו לרדיו גדולי ישראל ואמרו עליו ככה? אא"כ סימנו אותו מראש כסכנה לש"ס ולמשאבים שיש לו. ז"א, פה צריך להבין, היה מערך ומערכה שהיא התכוננה לזה במשך שבועות והם יצאו בבת אחת. ולכן אתה רואה רבנים חתמו זייפו העבירו חרתתו כתבו מה שהם רצו, חצי מכתבים מכתב וחצי הוסיפו מחקו, הודו שלא, חזרו ואמרו שכן, מה זה, מה הולך פה? אז ז"א היתה מערכה כנגד בן אדם וזהו. עכשיו, עם כל זה הראיון היה אחרי, וממילא ראו שהטענה הראשונה היא חלשה, פנו לטענה הזאת, אח"כ פנו לטענה שלישית, אח"כ אמרו שבעצם זה שאתה מקים מפלגה זה בעיה, אח"כ אמרו, כל פעם אמרו טענה אחרת, לא הלך עם הטענות. בסוף אמרו הוא ביזה את הרב. איפה ביזה אולי יגידו לי? אין דבר כזה. אח"כ מה אמרו, אנחנו מוכנים לשים אותך חבר במועצת חכמי התורה אבל רק תסגור את המפלגה, אז לא הביזוי מפריע ולא שום דבר, רק המפלגה מפריעה, ז"א בגלל המפלגה המצאתם עלי עלילות כמו הנוצרים שהמציאו עלילות שהיהודים שוחטים את הילדים שלהם ושותים את הדם ומערבבים אותו במצות לפסח, ככה עשו עלילת דם.

ש. לא שומעים

הרב: אני הולך להוציא הרבה הקלטות, לא אחת. רק זה המון חומר שאני עכשיו מעבד אותו, ואני אשמיע את הדברים בצורה כזאת שלא יהיה יותר שום כחל וסרק ויהיה ברור לכולם בדיוק מה היה, כי מה שאני צברתי אצלי עד ש, כולל החפרפרות - אלה שמסרו לי את המידעים מבפנים מה אמרו וכו', אז נראה איך יראו פניהם לאחר מכן, ונראה את האברכים בכולל שזכו להעביר לי את כל הזכויות שלהם, ואני מודה להם, רציתי לשלוח לכל אחד שוקולד מריר, אבל, כי מגיע להם בכל אופן על מה שנתנו לי זכויות, אבל אין לי תקציב כי זה כל כך המון אברכים שאני צריך לשלם, אין לי תקציב, למרות שחושבים שיש לי. כן. תן לו תן לו פה שורה שניה. כן, גם אתה אוהב אותי מאד? לא, כל מי שמתחיל באוהב אותי מאד אני כבר יודע שהשאלות שיבואו אח"כ יהיו אהבה גדולה.

ש. אני רוצה קודם כל שזה יהיה הפתעה, אני לא רוצה להגיד מראש מה אני חושב. יש פה שתי שאלות, האמת יש הרבה שאלות אבל מה שנזכרתי כרגע, אגב אני עוקב אחרי מהיום שהרב הודיע בבת ים שהוא מקים מפלגה, מאז אני במעקב על כל הכמעט

הרב: כולל שיעורי הבוקר?

ש. משתדל

הרב: לא, כי יש שמה גם השלמות, אתה צריך לראות

ש. אני יודע, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. בקיצור יש פה שאלה ראשונה, אחד מהדברים שהרב הסתמך עליהם, שהרב אמר שכל מי שחזר בתשובה בזכותי משום הכרת הטוב מחובתו להחזיר לי בזה שיבחר במפלגה. לא מחובתו, הכרת הטוב להחזיר טובה

הרב: לא מדויק אבל בסדר זה הכיוון, הכיוון נכון

ש. אוקי,

הרב: אמרתי שמצד הכרת הטוב

ש. הם צריכים להחזיר טובה

הרב: הם צריכים להצביע למפלגה שתעשה בשבילהם אח"כ, כן קדימה.

ש. כן, יפה, אז שאלו את השאלה הזאת את הרב זמיר כהן

הרב: הזמרי כן

ש. הזמיר, ושאלו אותו האם באמת הם צריכים להחזיר הכרת הטוב, הוא השווה את זה למשל לאדם שהי הלו תאונה בדרך, ובא נהג אמבולנס ועשה לו הנשמה ולקח אותו לבית חולים ובבית חולים המשיכו לו טיפול והצילו אותו ושכב שמה חודש שלם, עכשיו הוא אומר, מה, וכי הנהג אמבולנס שלקח את החולה הזה לבית חולים הוא יגיד לו עכשיו הצלתי אותך, בלעדי לא היית מגיע לבית חולים, לכן כל מה שאני אגיד לך, איזה תרופות שאני אגיד לך תקח - תקח, אל תשמע לרופאים, זה המשל.

הרב: זה דוגמא של חבלה. לא אני אסביר לך למה

ש. לא אני אומר

הרב: אני אסביר לך למה

ש. רגע שניה

הרב: לא לא אני אסביר אני חייב להסביר, אני אגיד לך למה, כי הוא הלביש על המשל חרתה, אני ביקשתי

ש. הרב שמע את זה?

הרב: אני ביקשתי שיקחו תרופות כמו שאני אומר? הכרת הטוב זה הכרת הטוב ותו לא, לא תרופות ולא שום דבר

ש. הנמשל מה הנמשל

הרב: הנמשל לא כזה, למי אתה צריך להכיר טוב היותר, תקשיב, למי שהציל אותך והביא אותך לבית החולים או לרופא שריפא אותך בהמשך, זה המשל שצריך להיות

ש. נכון נכון

הרב: האם לאמנון יצחק שהביא אותך לעולם התורה או לרב עובדיה יוסף נגיד שלמדת ממנו הלכות, זה צריך להיות המשל

ש. זה המשל

הרב: הוא לא אמר, האם צריך לקחת ממנו תרופות ולשמוע ממנו על התרופות, כאילו פסקי הלכות, על זה הוא הלך, האם הוא צריך לשמוע לו

ש. הרב שמע אותו

הרב: לא צריך, הלכות האם הוא צריך לשמוע להלכות שלו? נגיד הרב עובדיה אומר הלכה שצריך לשמוע לו, ואני אומר צריך לשמוע לי נגיד, אז כאילו אני מחלק תרופות אני עכשיו בתור נהג אמבולנס רק זה החרתה, רגע תקשיב רגע תקשיב, ברור שאלמלא הראשון לא היה מקום לשני, ואת כל החיים חיותו הוא חייב למי? לראשון רק, למה רק לראשון? כי כמו השני יש הרבה, אם לא תהיה אצל דוקטור זה אז תהיה אצל פרופסור זה, ואם לא תהיה אצל זה אז תהיה אצל זה, כזה יש הרבה, כזה שהציל אותך יש רק אחד, אם לא היה זה מציל אותך - לא היית בכלל ניצל ומגיע לבית חולים. רגע רגע רגע

ש. רגע רגע

הרב: רגע רגע

ש. רגע רגע, רגע,

קהל: הרב אמנון יצחק אנחנו אוהבים אותך

הרב: רגע רגע, עוד שניה, עוד שניה, עוד דבר אני אגיד לך למה הזמיר טועה, תן לי תן לי תן לי סבלנות. למה?

ש. רגע

הרב: עכשיו תקשיב, לא לא תעמוד המצלמה עליך, המצלמה עליך, לא לא אני אסביר לך, למה הוא טועה והוא טועה במזיד, הוא לא טועה פעם ראשונה הוא טועה איתי, הוא כבר עושה טעויות איתי הרבה זמן, עוד מהזמר ציון גולן באצטדיון שהוא יצא נגדי במוצאי, לא משנה, הוא מזמן, זה לא מהיום, אתה מבין אבל לא חשוב, עכשיו אני אסביר לך דבר אחד

ש. עוד לא סיימתי

הרב: אני יודע, אמרתי שאני יודע אבל תמתין רגע, אני אשלים,

ש. יש לי עוד שאלה

הרב: עכשיו, שים לב, הרב עובדיה ביומיים האחרונים אמר הפוך מהזמיר, מה אמר? אמר שגם האשכנזים צריכים להצביע ש"ס בגלל הכרת הטוב למשרד השיכון של אטיאס בגלל שהוא נותן דירות, אז גם רגע, אז גם האשכנזים צריכים להצביע ש"ס הכרת הטוב, כל האשכנזים קיבלו דירות? רגע נו, תן לדבר. כולם קיבלו? לא קיבלו. אז למה צריך להכיר טובה? הוא דיבר על כל האשכנזים, הוא לא אמר רק מי שקיבל דירה, ודירה הוא קיבל בחינם? לא, שילם, ויותר, אבל לא משנה, אז מה אמר בסוף הרב עובדיה יוסף? מה שאני אמרתי, מה יותר, לתת חיים לבן אדם להוציא אותו מגיהינום להכניס לגן עדן, או לתת לו דירה במחיר השוק? אם על זה חייבים הכרת הטוב להצביע ש"ס, פי אלף אלפים צריכים להצביע פז, לפי הרב עובדיה.

ש. רגע רגע, עד שהרב יגיד לי שאני, רגע

הרב: עכשיו תשאל

ש. טוב אני אמשיך, הנמשל שלו היה שהנהג אמבולנס כמובן ככה הוא השווה את כבודו, זה מי שהחזיר בתשובה הוא הנהג, ומי שפוסק הלכות וממנו הוא לומד תורה לכל ימיו למי צריך לשמוע, למי שמחזיר אותך בתשובה או למי שפוסק הלכה

הרב: זה מה שהסברתי לך קודם לא הבנת? זה מה שאמרתי לך קודם. עכשיו רגע אני אסביר לך. אני אשאל אותך שאלה, היה אברהם אבינן

ש. אני לא נגד הרב

הרב: ברור שלא, אתה מהאהובים

ש. ודאי.

הרב: עכשיו תקשיב, היה אברהם אבינו, אברהם אבינו היה בתקופה שהיה שם ועבר, שם ועבר היו ראשי הישיבות הכי מפורסמים בעולם, מי למד אצלם? אברהם, יצחק ויעקב. כולם תלמידים של שם ועבר, תלמידים. אברהם תלמיד של שם ועבר. מי הציל את הדור? אברהם אבינו.

ש. איזה דור?

הרב: הדור שלו שהוא חי בו

ש. אה כן אוקי,

הרב: מי הציל את הדור? מי גייר אותם? מי הפך אותם למאמינים? אברהם אבינו, בזכות מי קמה האומה הישראלית, בזכות שם ועבר או בזכות אברהם?

ש. בזכות אברהם, ודאי.

ש. מי יותר חשוב אצל הקב"ה? אברהם אבינו, הוא רק נהג אמבולנס, אל תשכח, הלו הלו, הוא רק הביא אותם לישיבה של שם ועבר, הוא רק עורר אותם

ש. אבל לא זו השאלה

הרב: חכה רגע, הוא הביא אותם לאהל, האכיל אותם, השקה אותם, אמר להם תברכו ושלח אותם ללמוד אצל שם ועבר, אבל מי הקים את האומה הישראלית, מי העמיד מיליון בעלי תשובה, זה השאלה אחד, שתיים, עכשיו כשהוא אומר להם משהו אז הם יגידו לו סליחה, אתה כבר לא יכול להגיד לנו כלום, אברהם, אתה כל הכבוד לך אתה רק נהג אמבולנס, אנחנו שומעים לשם ועבר בלבד, כי ברגע שהבאת אותנו לישיבה אתה כבר בטל ומבוטל, לך חפש לך עוד פצועים בדרך. רגע, רגע, אז ז"א זה לא שייך מה שאתה אומר אחד. רגע, שמעתי. שתיים, היה משה רבינו, משה רבינו היה גדול פוסקי ההלכות בכל הדורות, נכון, הוא נתן את התורה, נכון? והיה אברהם אבינו, גם נכון, נכון? עכשיו יש אברהם ויש משה, נכון? אתה יכול לאמוד מי גדול? מי גדול? תן לו לדבר שנשמע ממנו. מי גדול? מי גדול?

ש. קודם כל לפני מתן תורה לא היה תורה

הרב: היה תורה, אברהם למד תורה משכלו, לא משנה, שואל שאלה, מי גדול?

ש. מי גדול?

הרC: כן.

ש. אברהם או משה?

הרב: בדיוק אני שואל

ש. מאיזה בחינה אני לא יודע מה

הרב: מה שאתה רוצה תגיד

ש. תגיד לי איזה בחינה

הרב: אתה תגיד.

ש. אם זה מבחינת שניהם גדולים, כי אברהם כתוב אברהם אבינו עלה מעל השמים

הרב: האדם הגדול בענקים נאמר עליו

ש. אברהם עלה מעל השמים כתוב עליו

הרב: לא משנה ובסוף מי גדול? משה גם עלה לשמים

ש. עלה עד לשמים, אבל אברהם עלה מעל השמים

הרב: מעל קדימה, מי גדול?

ש. זה ההבדל, אז אברהם

הרב: אברהם בסדר. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אפשר להגיד בגלל שמשה הוא פוסק ההלכות הכי גדול אז הוא המגן של כל עם ישראל יותר מאברהם אבינו?

ש. לא.

הרב: רגע לא, מה אתה אומר כל יום בשמונה עשרה? ברוך אתה ה'

ש. מגן אברהם

הרב: מגן אברהם, למה לא משה? משה גדול הפוסקים. מה זה קשור? גדול הפוסקים זה גדול הפוסקים תפקידו בפסיקה וכו', מה זה נוגע לדברים אחרים? זה לא מאפיל על אף אחד. רבי חנינא בן דוסא, כתוב בגמרא שהיתה יוצאת בת קול ואומרת בכל יום, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, ז"א מי מחזיק את העולם? חנינא בני, ואין מימרא אחת בכל הגמרא של רבי חנינא בן דוסא, לא הלכה, לא שמועה משמו ולא שהוא אומר שמועה משם מישהו, כמו אמר רבי שמעון בר יוחאי משום רבי יוחנן, או רבי יוחנן משום זה, אין שום שמועה, אמר רבי יוחנן, אין כלום, מה זה? אז מה משבחים אותו כל כך? מה הוא פוסק הלכות? הוא לא פוסק הלכות לא כתוב שהוא היה פוסק הלכות

ש. אז מה הוא עשה?

הרב: שום דבר, מופתים הוא עשה. ניסים, היה צדיק גדול שהגמרא מספרת על ניסים שנעשו בימיו על ידו. והיו כל הדור זקוקים לו. אז מה זה קשור? עכשיו אם רבי חנינא בן דוסא יגיד לבן אדם חולה, תעשה כך וכך, אז הוא יגיד לו סליחה, אתה נהג האוטובוס? מה זה מה הקשר?

ש. סליחה כבוד הרב

הרב: זה משלים של התדרדרות

ש. אני אגיד לך למה, אני כמו שאמרתי בהקדמה שעברתי כמעט על מאה אחוז מההרצאות

הרב: איפה היה לך קושיה עלי, תגיד לי

ש. לא, אני אומר שאחרי שהרב זמיר דיבר ציפיתי שהרב יתייחס

הרב: אליו אני לא מתייחס כלום, עכשיו שהזכרת אותו מולי התייחסתי, אני לא מתייחס לאנשים קטנים, אני מתעסק רק עם הגדולים

ש. מיד הרב מתיחס לכל מה שמוציאים נגדו הרב עונה

הרב: אתה לא שומע? אני גם לדני צעקני לא עניתי, וגם לרובי לא עניתי.

ש. שאלה שניה שאני אסיים, הציבור בלחץ.

הרב: בבקשה

ש. באיזשהו ראיון לפני שבוע שבועיים או חודש, לא זוכר כמה זמן, כתב שאל את הרב מה עם על הבחירות, אז הרב שמע שיש לנו חומר אז הוא שאל אם הרב הולך למשטרה, אמר תוך יום יומיים אני הולך למשטרה

הרב: היינו במשטרה, מה פירוש, הגשנו תלונות אנחנו מחכים למשטרה שתגיד את התשובות, אבל אתה יודע איך זה משטרת ישראל

ש. חומר של זיופים, על הזיופים אני מדבר

הרב: על הזיופים עוד לא הלכנו

ש. אה, כי הרב אמר עוד יום יומיים אנחנו נגיש את זה למשטרה

הרב: נכון, על הזיופים עוד לא הלכנו.

ש. מה הסיבה

הרב: אבל ממה שאנחנו רואים כרגע עם המשטרה אז גם שזרקו את הבקבוק וגם עם הגז וגם שאר התלונות שאיימו ברצח - עד כרגע עוד הכל כאילו בטיפול.

ש. ז"א שהרב התייאש מהם?

הרב: אני עוד לא התייאשתי, אבל החומר נמצא אני אפעל איתו מה שצריך

ש. שיהיה בהצלחה

הרב: אמן, עכשיו מה אתה, מהאוהבים או מהבינונים?

ש. עדיין בפינה.

הרב: כן, תודה. כן, תן ליהודי פה. אה אתה גם רוצה, טוב. תן לו.


ש. הרב, ברוך בואך לראש העין

הרב: ברוך תהיה

ש. אנחנו בזכות האחדות ב"ה הבאנו בראש העין 1980

הרב: הכי הרבה בארץ

ש. הכי הרבה בכל הארץ, זה מעיד שאנחנו אוהבים אותך

הרב: זה נס

ש. והכל היה בהתנדבות, וחבר'ה עבדו פה כמו אילות, כמו הצבי של הדואר שאתה אומר, אבל רק הצבי שם לא רץ, הוא עומד. הרב, ממשיכים לעיריה או לא? אנחנו ניצחנו בראש העין

הרב: אתם רוצים?

ש. אנחנו חייבים להציל את ראש העין מבחינה דתית

הרב: אבל ככה אמרו לי כולם כשאני אמרתי לפני הבחירות

ש. לכן

הרב: רוצים כולם אמרו כן

ש. הרב הוכחנו, הבאנו 1980, מעל ש"ס אפילו, ואתה נמצא במעוז של ש"ס, אבל אתה מעל ש"ס, אתה למעלה

הרב: כמה אתם יכולים להביא הפעם אתם חושבים? רק מהעצבים של קודם אתם צריכים להביא לפחות חמשת אלפים

ש. בעזרת ה', תברך אותנו מה גם שאנחנו מאוחדים

הרב: כמה זה מנדט

ש. אני לא יודע, יש פה שאלתיאל גיספן,

הרב: לא משנה, בערך כמה זה? אלפיים ומשהו?

ש. הרב הם מפחדים בראש העין

הרב: ז"א ש"ס כולה יש לה רק אדמוני? זהו? הבנתי. בסדר.

ש. הרב, איך אתה מסביר את זה שרק בראש העין נצחנו וביתר הארץ מה ישנו?

הרב: לא ישנו, אני אגיד לך מה היה, לא אני אגיד לך, פה התימנים שמרו יחסית, במקומות אחרים לא היה לנו מספיק משקיפים בכל המקומות, היו לנו בסה"כ כמה מאות, ושמה הם זייפו, זרקו את הפתקאות שלנו וחילקו אותם ביניהם. אתה מבין? מקומות מסוימים הגיעו - אין בכלל פז, יש פה, אמרו אין פז הוא ביטל את המפלגה, פה אצלכם עבר אוטו והשמיע חיקוי שלי, חיקוי שלי שאני אומר להצביע ש"ס, ולא רק פה, גם ברחובות ובעוד מקומות, השמיעו, כן חוץ מזה השמיעו את הרב עובדיה מברך את הציבור, וחוץ מזה השמיעו בטלפון, וחוץ מזה עמדו ליד הקלפי אנשי ש"ס וצעקו תזכרו מרן בצער, מרן בוכה, גיהינום, בקיצור היה פה בעיה גדולה מאד ולא כולם ידעו מה לעשות בקלפי. הפעם למדנו את כל מה שהם עשו, ואנחנו יודעים איך להתמודד אם אנחנו הולכים פעם הבאה, אבל צריך לדעת, נעשה פה פשע ורשע. אבל זה חוזר אליהם בגדול, מידה כנגד מידה, כרגע הם מבוזים ומושפלים וצריכים להתחנן וכל מיני דברים וכו'. אבל אנחנו בודקים את הדברים ובעזהי"ת ניתן לכם תשובה על הדבר הזה. כמו שזה נראה אז זה נראה טוב.

ש. ברוך תהיה.

הרב: כן, תן לבחור פה. אתה רוצה לשאול? תן לו.


ש. על האלוקות, עכשיו עם זה שיש לנו בעיה עם, אני אנסה לנסח את זה ככה בלי להתבלבל, עם תורת הבלבולוציה הזאת של דרויש שאתה אומר, ואני מסכים איתך גם כן אני מודה, שגדלנו זנב זרקנו זה, עם זה יש לנו בעיה, אבל עם דברים מופרכים מבחינת ההגיון אני אומר הגיון מול הגיון של חמורים מדברים, אנשים עם כוחות על, ענקים שמגיעים השמימה וצולים לויתנים עם זה אין לנו בעיה, זה נראה לנו הגיוני לגמרי, אז בא תסביר לי את הלוגיקה איך היא לא מתנגשת בין המדע לתורה, כי אנחנו מחליטים מתי לוגי לנו, ברגע שזה מגיע למדע זה לא לוגי, כשזה מגיע לתורה זה כן לוגי, אז בא תסביר לי איפה אני טועה.

הרב: תודה. קודם כל אנחנו לא צריכים את המדע בשביל להצדיק את התורה, זה אחד, והם לא צריכים ללכת בד בבד, כי אחרת המדע היה בעצמו התורה. עכשיו, המדע זה החקר האנושי והחקר האנושי הוא יכול להיות רק במה שהוא רואה לנגד עיניו ומה שהוא יודע מכל מה שהוא צבר, מעבר לזה הוא לא יכול לדעת.

ש. אני יכול לענות שניה להפסיק אותך רק שניה?

הרב: בטח

ש. תראה לפני אלף שנה, נניח, לפני אלף שנה כשעמד בן אדם ביום שבת, היתה שבת לפני אלף שנה, ישב והחליט שהוא עושה מנגל ביום שבת, צלה לו כבש, ופתאום תוך כדי שהוא צולה לו את הכבש בשבת היה ליקוי חמה, מה חשב בן אדם שראה דבר כזה לפני אלף שנה? שאלהים מעניש אותו.

הרב: אתה החלטת שזה

ש. כי אם בן אדם רואה באמצע היום, הלא המדע אם לא היה לו את הידע המדעי להבין מה זה ליקוי חמה, באותו רגע כשהוא ראה דבר כזה מול העיניים שלו שבאמצע היום פתאום נהיה חושך, כמו ש נפתח הים, כמו שהרבה דברים שקרו לאורך ההיסטוריה של העולם, אז הוא היה באותו רגע

הרב: אז חסר לך בידיעה

ש. ועכשיו רק תיקון אחד קטן ואח"כ אני אתן לך להמשיך, סליחה

הרב: תודה.

ש. פשוט אני חיכיתי כל כך הרבה זמן ואני יודע שאתה כבר בטח מסיים ואתה הולך. אתה באחת ההרצאות שלך שמעתי ואני עוקב אחרי כמה הרצאות שלך, שמעתי אותך אומר שסטיבן הוקינג אומר כנראה שיש אלקים

הרב: לא כנראה הוא אמר שיש

ש. הוא אמר כנראה שהאלקים מתעתע בנו, אז אני חושב שראיתי אותך הרצאה אחרת שהוא אומר בודאות שהוא אומר שאין אלקים, אין גיהינם ואין גן עדן ואין עולם הבא, ככה הוא אומר

הרב: אני שמח, למה אני שמח

ש. שהוא אומר שתי דברים, הוא עוד לא החליט מה

הרב: לא רק זה, בינתיים הוא מוכר ספרים

ש. מצוין מצוין, אני רק אומר, אם אתה לוקח אותו כראיה אז יש פה בעיה

הרב: אין שום בעיה

ש. יש בעיה, אל תקח אותו כראיה בכללכי אם כל פעם מה שהוא אומר הוא משתנה כל פעם הדעה שלו משתנה אז זה בעיה.

הרב: לא משנה, אם על זה אתם סומכים אלה ששומעים

ש. לא לא לא אני לא מסתמך, אתה מצטט אותו

הרב: רגע,

ש. אתה מצטט אותו

הרב: אם אתם השומעים סומכים עליו אז תדעו שהוא אמר ככה, שלום אם הוא מתכוון לא מאמין יודע מה הוא אמר לא יודע מה הוא אמר, זה מה שהוא אמר. אם הוא הוציא את זה מהפה שלו, לכם יש בעיה לי אין בעיה,

ש. אבל לא נסחת את זה ככה

הרב: לא צריך להגיד מי שחכם מבין

ש. לא כולם חכמים, תורה צריך להסביר אותה קצת

הרב: הנה שואלים ומבינים, עכשיו תקשיב, רגע,

ש. שלא תנתק אותי

הרב: לפני אלף שנה אז אני אומר לך כבר לפני אלפיים שנה, נהירים לי שבילי דרקיעא כשבילי נהרדעא, חכמי התורה התנאים הקדושים כבר ידעו את כל השבילים, ליקוי חמה, ליקוי לבנה, כל הלוח שלנו הוא הלוח היחידי המדוייק בעולם שידעו חכמי ישראל להגיד בדיוק את הזמן של המולד, בלי מכשירים, בלי תפיות בלי כלום, אז חכמי ישראל ידעו ואם זה היה יהודי שאכל את הכבש בשבת על המנגל אז הוא היה עבריין ולא היה יודע בכלל אתה מבין אם יש שמש ויש ליקוי, אם זה היה דודי אז הוא לא היה עושה מנגל והוא לא היה מתפלא למה יש והוא היה יודע מראש גם, מכל מקום זה לא שאלה ומה שאתה לא מבין זה אם יש אנשים ענקים ואם יש אנשים כאלה ואחרים, אתה צריך להבין שיש דברים שמה לעשות, שבני אדם לא נתקלו בהם עד שנתקלו בהם, אבל

ש. זה מה שאני אומר, לא כל מה שלא ראינו בעינינו לא קיים או שלא היה, וזה נכון לשני הצדדים גם למדע וגם לתורה

הרב: עוד פעם נכון, המדע הוא לא פונקציה אתה לא מבין? המציאות היא הפונקציה אם היה או לא היה, השאלה אם היו עדים או לא עדים, אם היו עדים שמעידים והעדים הם נאמנים וכו', אז אנחנו נסמוך על העדות כמו שמסכנו על העדות בהיסטוריה של כל מיני מאורעות

ש. אבל זה סותר ואני אגיד לך למה

הרב: אבל רגע, אי אפשר להמשיך

ש. אני יודע,

הרב: לא, אי אפשר, אם אנחנו סומכים אז סומכים, אם המדע רוצה לשבת בחדר ולחשוב עם השכל כמו פילוסוף ולעשות את העבודה יתכן לא יתכן וכו', אז זה לא מדע, זה ספקולציות. אתה יכול בתור מדען לשבת על משהו שנמצא לפניך ולבדוק אותו, לאמוד אותו, זה מה שאתה יכול, זה התפקיד שלך, להגיד השערות זה לא התפקיד שלך, זה הפילוסוף יגיד, אם זה יתכן לא יתכן או הוזה או חוזה או אחר, אבל לא זה התחום שלך, המדע לא יכול לבוא בשם ההגיון. הגיון זה טוב בשביל להתקדם במחקר, האם כדאי ללכת כך כך כך כך לא חוזרים חזרה תהיה ועוד פעם

ש. ובדת זה מסתדר כל מה שאתה אומר?

הרב: רגע רגע, בדת יש דברים שנאמרו בלשון גוזמא, ואתה צריך לדעת את אגדות חכמים ז"ל, תקרא את ההקדמה של רבי אברהם בן הרמב"ן על עין יעקב ותדע מתי הוא מסביר לך כשאומרים 300, 300, 300, או 60 60 60 או כל מיני מספרים שחוזרים על עצמם, מה הכוונה, או הגדות שרא בר בר חנא ואחרים, כל הדברים האלה יש להם ביאור, אתה צריך ללמוד את זה במקום. עכשיו, זה שיורדים מלאכים וכו', זה דברים ידועים, אצלנו היהודים זה דברים פשוטים, זה דברים שידועים כאילו אתה אומר עכשיו, בתימן לדוגמא, הנה יש פה הרבה תימנים, הרבה תימנים ויודעים שבתימן היו מכשפות, לדוגמא עכשיו בסעודיה הוציאו להורג

ש. יש גם בראש העין לא צריך להרחיק

הרב: אז בסעודה עכשיו, עכשיו בסעודיה הרגו מכשפת שהכניסו את הראש שלה לתוך זפת בדיוק כמו שהיו עושים התימנים הערבים בתימן, ז"א יודעים שיש כישוף והתורה אומרת, מכשפה לא תחיה, והגמרא אומרת ששמונים מכשפות הוצאו להורג ביום אחד, ז"א יש דבר כזה. אבל אם אחד אינטלקטואל לא מכיר את זה, לא מבין בזה, לא מאמין בזה, אז מה זה סותר את המציאות הזאת? זה לא סותר, זה שאתה לא נתקלת, אם היו אומרים לך עכשיו שיש אנשים שאוכלים בני אדם, אתה עובר את היער אומרים יופי, אוכלים אותם על המקום פיגמי, נו, אז אחד שלא מכיר את זה לא יכול להאמין, אומרים לו תזהר, אם תראה אנשים קטנים תזהר הם יאכלו אותך, אתה אומר איזה מן דבר זה, לא שמעתי דבר כזה, ואם לא שמעת אתה באמת לא תשמע יותר, כי יאכלו אותך עם האזניים. ז"א לא כל מה שהמדע לא נתקל או לא יכול לבדוק הוא יכול לשלול. אבל אנחנו שיש לנו מסורת כששת אלפים שנה, 5700 וכו', יום יום כתובה על ידי עדים בהיסטוריה שאנחנו מביאים לעולם, התנ"ך שעל פיו עושים מחקרים ארכיאולוגיים וכו', מקבלים אימותים פעם אחר פעם, ואם הארכיאולוג לא מצא, אז או שהוא לא מחפש במקום הנכון או שזה יותר עמוק ממה שהוא מחפש, ז"א אתה רואה שכל הזמן מוצאים, אז אם מוצאים את חומות יריחו שהן שקועות, פירושו של דבר שמה, שמה שהיה סיפור שלא נראה, שאם תוקעים בשופרות ומסתובבים שבעה מים יפלו חומות, הנה זה נמצא, הרי אף אחד לא לקח את החומות ועשה בור והכניס אותם למטה. אז ז"א, מה לעשות, אין סתירה כי אין בכלל צד השוואה, תורה זה תורה ומדע זה משהו אחר, תחום אחר לגמרי.

ש. אני חושב שיש ביניהם הרבה מן המשותף

הרב: כן, למי שמאמין במדע, ורוצה עם הכלי הזה לבדוק, אז אומרים לו בא, הנה גם המדע אמר בענין זה כך, גם המדע אמר בענין זה כך, לא שאני צריך את המדע, אתה צריך, לכן לך אומרים, ואם המדע לא טען בזה או לא בדק את זה או לא יודע מזה, אז זה ראיה שאין? זה לא הכלי שיבדוק את התורה. הבנת?

ש. הבנתי ותודה רבה.

הרב: תהיה בריא. כן, הנה יש פה בחור, הא הוא, רגע, סליחה. כן, פה.

ש. אנחנו שמענו לפני הבחירות, שמענו ברשת כמו שהרב אומר קול בערמה, שניהלו קמפיין בעבורם היו חד צדדיים רק עבורם ובמכונה משומנת הפעילו את כל הגורמים, את כל הגורמים, את כל מה שיכלו

הרב: 24 שעות שלשה חדשים

ש. שלשה חדשים בדיוק, אז אני אומר וגם במקביל נגד הרב גם

הרב: רק, מה זה לא אמרו כלום

ש. גם בעבורם ז"א להגדיל להם את המנדטים וגם במקביל נגד הרב, אז אני אומר, זה היה רדיו פרטי שהוא יכול היה לנהל את כל

הרב: זה פרטי כן

ש. זה לא של הממשלה שהוא סקר כל דבר

הרב: זה פרטי. זה הרדיו של ש"ס. זה צבי עמר התורם הגדול של ש"ס הוא שהשקיע שמה עם עוד כמה וזה של ש"ס.

ש. ויכולים להשמיע את הכל בלי שום ביקרות בלי שזה, אפילו שזה נגד הוראות של השופט העליון

הרב: הנה הם קיבלו קנס

ש. קיבלו קנס

הרב: הם קיבלו קנס קטן, קטן, תשעת אלפים ועוד 1500 הוצאות לפז וזהו. הם עושים מה שהם רוצים, זה בסדר, העונש שלהם שלא תקשיבו להם. אני אמרתי לכם מזמן לפני שנים שזה קול בערמה אל תקשיבו כי כל גדולי ישראל יצאו נגד כל הרדיוס, ובפרט אלה, אמרתי לכם אל תקשיבו, מי שלא שמע לי - נפל בפח, כי האמין למה שהוא שומע.

ש. שמענו גם אתה שקרים ההיפך

הרב: יש כאלה ויש כאלה

ש. זה חיזק, דוקא יש כאלה שזה חיזק אותם ואמר שהם לא הולכים בדרך

הרב: נכון יש כאלה ויש כאלה, הרי ראית כמה זרקו אנשים שרצו לדבר בעדי והורידו אותם מהקו

ש. נכון ואיימו כמה סיפורים

הרב: היה להם סיפור פעם שהם טעו עם אחד רפאל כהן שהעלו אותו בטעות והוא דיבר בעדי, ואמרו סליחה זה לא אתה זה לא אתה, הורידו אותו הביאו רפאל כהן מחרית אחד מצפת וזהו,

ש. הוא היה בצרפת אז באותו זמן,

הרב: ככה זה, זה נקרא כמו שהיה פעם, היה קול הרעם, אתה זוכר קול הרעם? כן, הנה ן לבחור פה שורה ראשונה. תן לבחור פה שורה ראשונה.

ש. לא שומעים

הרב: הם רוצים לדעת, מה נעשה, נכון. כן דבר.


ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. דבר ראשון שכל הדתיים ששמעו בכל הפרסום של הבחירות של ש"ס שבאוטובוסים היה כתוב את אחי אנכי מבקש, ולעשות איקס על בן אדם צדיק שמחזיר אנשים בתשובה, איך אפשר לעשות כל אלה שחשבו בכלל להצביע ש"ס, עם איזה שכל הם הלכו לעשות את הפשע הזה בו בזמן שיש המפלגה שאומרת את אחי אנכי מבקש והולך לעשות איקס על בן אדם מסוים שהוא הגלגלי מרכבה של ש"ס. זה ממש גועל נפש. זה דבר ראשון. דבר שני, אני נלחמתי המון בשביל הרבה אנשים שבעזרת ה', חלק מהם גדול שהצביעו, אבל עוד חלק שהתעקשו איתי ולא רצו לשמוע אותי בכלל, והם היו אלה שהביאו אותי לפני שלשים וחמש שנה לרב, כשעוד היה נותן דרשות ב

הרב: רח' הבושם

ש. ברחוב הבושם, אז אני זוכר אני התעקשתי לבוא והם הכריחו אותי הביאו אותי אליך, ואני התחזקתי מאצלך וגם נולד לי בן אז גם הוא יצחק, אז בסוף הם הלכו להצביע ש"ס וסגרו לי את הפלאפון בשביל לא לשמוע ושאני לא אצליח לשכנע אותם עוד, אז זה ממש הכאיב לי חבל על הזמן, כאילו שתו את הסם שלהם ואיבדו את הצפון. בקיצור, רציתי קודם כל אני עשיתי אצל הרב הוראת קבע, וגם שכנעתי עוד אנשים שיעשו עוד הו"ק, והיה לי הו"ק אצל זמיר ואצל נחמן אז בעזרת ה' עכשיו בהרצאה הזאת אני השתכנעתי לבטל את ההו"ק ולעשות עוד הוראות קבע לרב.

הרC: חזק וברוך

ש. ויש לי בקשה אחת, שהרב יברך אותי יש לי בנים, בכלל כל הילדים שלי לא זכו עוד להתחתן אף אחד, בגיל 36 זה

הרב: עכשיו הם יתחתנו!

ש. אמן, תזכו למצוות

הרב: מה השמות?

ש. חיים מתתיהו בן צביה, אהרן יונה בן צביה, יצחק בן צביה, יעקב בן צביה, ובת שלי שהיא תצליח בלימודים וגם שתזכה

הרב: כולם יזכו לזיווגים הראויים להם מהרה והיא תעלה במעלות התורה ותמצא זיווג בעתו ובזמנו עם בן חיל.

ש. אמן, תזכו למצוות.

הרב: דרך אגב, כל אלה שהם מתעסקים בארגוני הקרוב, כגון הזמיר ורובי וכאלה, אמרו לבטל הוראות קבע לאמנון יצחק, שמעתם? לעקור את התורה לגמרי. שלא יוכל לדבר בכלל ולהשפיע ולתת ולהעניק כלום, איפה נשמע דבר כזה? נשמע דבר כזה, שנאה כזאת תהומית? על מה ולמה? לא יאומן כי יסופר, לא היה כזה דבר נגד שונאי ישראל הכי גדול, לא עשו כזה דבר נגד לפיד האבא, לא נגד לפיד הבן, כל מי שעומד נגד התורה מלחסים לו, במקום לצאת נגדו למי באים? למי שיכול להביא עוד יהודים שיחזרו בתשובה, אם הם קוראים לזה מפלגת חזרה ליושנה עטרה ליושנה השאלה מה זה עטרה, האם זה העופות או עטרה זה התורה, תלוי לפי מה שנראה זה עטרה העופות. אז זה בעיה. כן, אז החכמים צריכים להבין אם הם אומרים לבטל צריך להוסיף ולהוסיף ולהוסיף להגדיל תורה ולהאדירה. נשים גם מצביעות אני לא רואה, כן, אז איך יגיעו למעלה? אז עד שיגיעו למעלה עם מיקרופון בינתיים תן אחד לפה, תן ליהודי מאחורה, תעמוד תעמוד, שמה זה שעומד.


ש. שלום כבוד הרב, אני באתי האמת אם אפשר לקבל ברכה רק, אני הרמתי משקל די כבד בחדר כושר ברגליים וכנראה שקפץ לי פה איזה לא יודע, יכול להיות התנתק לי איזה גיד שברגע שהרגל שלי מחליקה קדימה הוא מושך לי את כל הרגל התחתונה

הרב: מה הבעיה ללכת לרופא לעשות צילום?

ש. הם לא יודעים כלום, הם אומרים לי אין כלום, אין כלום, אמרתי אולי ברכה שלך אולי תעזור מה שהרופאים לא יכולים לעשות, אם אני צריך לקבל משהו אני מוכן לקבל

הרב: בשמחה, שעתיים ללמוד תורה בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים,

ש. אפשר גם להתחיל לגרוס כאילו את הש"ס?

הרב: ודאי, היום היה סיום ש"ס אצלנו בכולל בשופר, סיים רפאל את כל הש"ס. ישתבח הבורא ויתעלה שמו.

ש. כבוד הרב, בעזרת ה' אני רוצה להתחיל ואולי השלשה חדשים האלה יתנו לי את ה

הרב: מה השם שלך?

ש. דביר בן שושנה רפואה שלמה ברמ"ח איברי ושס"ה גידי

הרב: רפואה שלמה בכל האיברים והגידים בתנאי שהם לא משועבדים לש"ס,

ש. לא לא אני הצבעתי פז, הצבעתי פז

הרב: ובעזהי"ת שיהיה לך רפואה גם ברגליים

ש. אמן.

הרב: כן, מי זה פה מתחבא שמה, תן לו לבחור כן קום קום תן לו. הגיע אליכן המיקרופון? רגע, הנשים.


ש. אני אגיד מה שאני רוצה להגיד ויש אחרי מישהי שרוצה לשאול. אני רוצה לפנות לכל הרבנים, ולהגיד להם, שאין להם מחילה וסליחה וכפרה, הם החזירו אותנו בשאלה, אני הייתי אשה שמקיימת תורה, מצוות עם אמונה מימה וטהורה וקדושה שזיכיתי רבים, הם עקרו לי את האמונה. אמונה בחכמים בכלל, במיוחד הספרדים, אין להם מחילה ולא סליחה ולא כפרה, ונלך להתדיין בבית דין של מעלה. אני היום לא יכולה לקרוא תהילים, אשה שנוסעת ברחובות עם תהילים, היום אני לא קורא התהילים, היום שנים אני קוראה שתי הלכות לשון הרע, אני כבר לא קוראה, אני קמה בבוקר אומרת ברכות השחר ותו לא, ברכות ביום וזהו זה, זה על צווארם ועל ראשם.

הרב: טוב, עכשיו יש לי בקשה

ש. עכשיו עוד דבר מחילה כבוד הרב

הרב: רגע, בשבילי תקראי תהילים ושתי הלכות. לא בשבילם

ש. אני אעשה זה עוד קשה לי, הם עקרו לנו את האמונה, לא רק לי, אלפים, אני מסתובבת בתוך עמך, אלפים הם עקרו פשוט קרעו את עם ישראל לקרעים, החזירו אנשים בשאלה וחילונים, שכנה שלי חילונית אומרת לי תגידי לי מה זה, רב ככה מקלל? הם ביזו את הרב! אמרתי לא חס ושלום אל תדברי על הרב עובדיה יוסף, לא יודעת גדול דור, היא לא מבינה, היא לא מבינה, אשה חילונית שומעת דברים כאלה.
עוד דבר, כמו שההוא אמר לפני אם באמת באמת מי שאוהב את הרב באמת, שיבטל את כל הוראות קבע לרב זמיר, לרב אלבז, וכל הרבנים האלה, סליחה מי שאוהב אותו, אני אמרתי מי שאוהב אותו באמת אל הרב אמנון יצחק, ובאמת חס על כבודו, כמו שאנחנו ביטלנו, אני לא רק ביטלתי, אני התקשרתי לאחד אחד ואמרתי שאנחנו מבטלים את ההו"ק במחאה על כבודו של הצדיק הגאון הרב אמנון יצחק. וככה כולם צריכים לעשות את זה, תבטלו, תבטלו להם את ההו"ק ולא רק לבטל, אלא גם תמחו על זה, תגידו שאתם מוחים ותמחו על זה, והרב ה' יצליח דרכך, תעלה מעלה מעלה, אוהבים אותך, העם אוהב אותך.

הרב: תודה רגע רגע, אבל את מבטיחה לי שאת חוזרת לתהילים ולשתי הלכות

ש. אם הרב אומר, הרב כל השנים חיזק אותנו, בזכות הרב התחזקנו כל השנים, אז בעזרת ה' יתברך אני מקבלת עלי בלי נדר אי"ה.

הרב: אשרייך אשרייך. תודה, תודה. כן, הנה הבחור פה שורה ראשונה. אתה אשכנזי? איך הגעת לראש העין?


ש. אני עוד חודשיים מתחתן עם תימניה. האמת היא שכל מה שרציתי לשאול היום כבר שאלו, רציתי רק לספר לרב על הבחור הזה שיושב פה לידי, שכבר חצי שנה חופר וחופר וחופר תבוא ותבוא ותבוא, וכל הרצאה של הרב הוא דואג למלאות רכבים להביא אנשים להרצאה, זהו רציתי רק לבקש ברכה מהרב, אני מתחתן עוד חודשיים ורציתי לבקש מהרב ברכה.

הרב: מה השם?

ש. שמואל בן מרים

הרב: תבנה ביתך בית נאמן בישראל בהצלחה גדולה.

ש. אמן.

הרב: כן, תן לבחור שמה בסוף, יש עוד אשה שרוצה לשאול?

ש. כן. אפשר?

הרב: תן לו בסוף בסוף.


ש. שלום כבוד הרב, אני רוצה להבין לגבי כל הסיפור הזה של הרבנים התימנים שהיו אצל הרב עובדיה יוסף, למה הם לא יכלו פשוט הרב רצאבי או רבנים אחרים שהיו שם, להגיד כבוד הרב, תביא את הרב אמנון יצחק לפה כמו כל הרבנים התימנים, למה הוא אמור לגמור את כל הסיפור?

הרב: הרב רצאבי לא היה שם, הרב רצאבי לא היה. הזמינו אותו, הזמינו את הרב עזריה, הזמינו את הרב קורח, הרבנים הגדולים לא הגיעו לשם. הגיעו לשם כאלה שאתה יודע, יש להם את האינטרס שלהם, שהם ידאגו לתימני שעשה משהו בשביל עם ישראל? ממתי תימנים דואגים לתימנים? החידוש הכי גדול שהיה פה זה שראש העין מקום ראשון, זה החידוש, זה מהפכה.

ש. גם אם ראש העין זה מקום ראשון והכל, עדיין היה פה בחירה גדולה של אנשים שבש"ס, למרות זה שאני לא מבין איך זה שתימנים ששים כל כך לרוץ מה שנקרא להסתפרד, להשתכנז לא לדבוק במסורת שלהם, אז יש כאלה שעושים את זה ככה, מה אני אגיד לך, שיהיו בסדר, אבל לגבי כל השאר שאמורים

הרב: אניא גיד לך למה, כי ברירת המחדל ארכה שנים רבות עד שהתרגלו כבר לזה. עכשיו צריך להתרגל אחרת.

ש. בעזרת ה', תודה כבוד הרב.

הרב: תהיה בריא. כן, הבחור פה באמצע, כן גברת למעלה.


ש. קודם כל אני רוצה להגיד, קודם כל תודה לבורא עולם, שהיום היה לי הרבה הרבה יסורים להגיע להרצאה שלך ואני בסוף הגעתי למרות כל הקשיים שהיו לי, קודם כל תודה לבורא עולם. ככה, יש לי שני הורים שהם חולים מאד מאד מאד קשה, ואני רוצה את הברכה שלך שתברך את אמא שלי, את תמרה בת מזל, וניסים בן פיבי שהם עוברים יסורים מאד מאד מאד מאד קשים, וכל יום הם עוברים את היסורים האלה והם חיים אותם ואני מבקשת שכולם יענו אמן שהשמים יפתחו למעלה ויהיה רק ישועות בעזרת ה'.

הרב: הם שומרים תורה ומצוות?

ש. הם שומרים, משתדלים. יש לי אמא שיש לה מחלה שמאד מאד מאד קשה

הרב: והיא תסכים ללכת בצניעות כולל כיסוי ראש?

ש. קודם כל יש, אני אסביר לך, יש לי אמא שיש לה איזושהי מחלה שאני לא אפרט והיא באה והולכת באה והולכת, זה מחלה מאד מאד מאד קשה

הרב: שואל שאלה, היא תלך בצניעות כולל כיסוי ראש?

ש. כיום היא לקחה על עצמה ללבוש חצאית אבל כיסוי ראש זה קצת קשה בגלל המצב שלה.

הרC: מה יותר קשה, המחלה או הכיסוי ראש?

ש. המחלה גם כן וכל המצב שהיא נמצאת בו זה מאד מאד קשה

הרב: אז אני שואל שאלה, אם היא תסכים לשים כיסוי ראש?

ש. כרגע לא אבל הצעד הראשוני זה חצאית

הרב: אז איך אני אברך אם היא עדיין עומדת בעקשנות?

ש. היא לא עומדת בעקשנות, פשוט זה קשה לה בגלל המ חלה שהיא נמצאת בה

הרב: מה יותר קשה?

ש. המחלה שהיא נמצאת בה

הרב: אז היא תתפטר ממנה.

ש. אני רוצה שהיא תפטר ממנה

הרב: אז היא תשים כיסוי ראש.

ש. היא מוכנה לשים כיסוי ראש. היא פה לידי

הרב: נפלא. הנה אני נותן לך למעלה תשימי לה עכשיו,

ש. אני רוצה שתברך אותה כבוד הרב שהמחלה שלה תצא ממנה ולא תחזור, כי זה באמת מחלה שאני מאחלת אותה רק לאויבים שלנו, וזה באמת מחלה שהיא ממוטטת אותה לגמרי,

הרב: טוב, טוב, מה השם?

ש. תמר בת מזל

הרב: ה' ירפא אותה ברפואה שלמה מהרה בזכות הצניעות השלמה. והאבא מה יש לו?

ש. אבא שלי לצערי הוא חולה דיאליזה, יושב גם על כסא גלגלים, יש לו ממש בעיות רפואיות מאד מאד קשות, הלב לא כל כך מתפקד, ואני רוצה ששני ההורים שלי כן יבריאו ויראו אותי נשואה

הרב: הוא יהיה מוכן ללמוד שעתיים תורה כל יום?

ש. זה לא בן אדם שמסוגל ללמוד כרגע בגלל המצב הרפואי שלו

הרב: הוא יהיה מוכן לשמוע תורה שעתיים כל יום?

ש. כרגע אני מוכנה להתחייב לך שהוא ישים כיפה וציצית

הרב: תודה. אבל הוא יהיה מוכן שעתיים לשמוע דברי תורה?

ש. לשמוע? יכול, כן, אני מאמינה שכן, אם זה לבריאות שלו אז אני מאמינה שכן.

הרב: את תקני לו אם פי שלש והוא ישמע באזניות

ש. אני יעשה השתדלות, כן אני יעשה השתדלות

הרב: רק השתדלות? את קונה לו מחר אם פי שלש?

ש. תשמע, זה צריך השתדלות מצידו, אני לא יכולה להגיד לו אבא בא ותתחייב עכשיו

הרב: אם הרופא יגיד לו אתה צריך לשמוע מוזיקה שעתיים, הוא ישמע לו או לא?

ש. בודאי שלרפואה שלו אז כן

הרב: אז זה המוזיקה שהוא צריך, דברי תורה שעתיים

ש. שעתיים שיעורי תורה

הרב: שלי כן.

ש. שלך. קודם כל הוא מאד מאד מעריך אותך ושומע את השיעורים שלך ובאמת מתחזק מהשיעורים שלך

הרב: תודה. את גומרת את הנושא מחר ובאה להטעין אצלנו בשופר רח' מתתיהו עשר, ימלאו לך את האם פי שלש מלא ויהיה לך לחודשים קדימה.

ש. עכשיו אני רוצה בבקשה שתברך אותם, שהמחלה של אמא שלי באמת היא תצא ממנה ושאבא שלי יקום סוף סוף מהכסא גלגלים ושכל המחלות שלו

הרב: מה השם שלו, יו איזה לחץ, מה השם שלו?

ש. תשמע זה לחץ

הרב: מה השם שלו?

ש. ניסים בן פיבי

הרב: בזכות מה שאמרתי שהוא שומע שעתיים שיעורי תורה כל יום רפואה שלמה מהרה.

ש. אמן, עכשיו אני רוצה לקחת על עצמי גם שמירת שבת, כמה שזה קשה לי

הרב: אשרייך.

ש. וגם כן כבוד הרב אם אפשר זיווג לי ולכל האחים שלי בעזרת ה' שעוד השנה אני אכנס תחת חופה וקידושין

הרב: כל האחים והאחיות יזכו

ש. גם אני ועוד ארבע אחים

הרב: כל האחים והאחיות יזכו לזיווגים הגונים מהרה.

ש. אמן. תודה.

הרב: תן לבחור פה.


ש. כבוד הרב, אני גם אוהב אותך, אז אני אחזור לפוליטיקה, בא נאמר במידה שכבוד הרב לא היה רץ לכנסת, והייתי ניגש אליך לפני הבחירות, מה היית ממליץ לי לבחור?

הרב: אמרתי הבוחר יבחר.

ש. מה זה אומר מבחינת רב? אם ניגש אליך אחד אומר מה שאתה אומר להצביע אני מצביע,

הרב: אמרתי הבוחר יבחר. ככה אמרתי. ולמרות זה שאמרתי תשובה פרווה, יצאו נגדי. הם אמרו לא לבחור במפלגת לחם בשקל, ואני אמרתי הבוחר יבחר, ראית פעם כזה דבר? ועם כל זה יצאו נגדי בלי הפסקה. למה? אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? אני מאמין בקב"ה במאה אחוז, שמה שהוא גזר בראש השנה זה מה שיהיה, הם לא מאמינים בקב"ה, לכן הם פעלו נגדי עם כל העבירות שבתורה, כמעט בתורה הם עברו. שפיכות דמים, הלבנת פנים, קללות נאצות גידופים, לא תעמוד על דם רעך, בצדק תשפוט עמיתך, מדבר שקר תרחק, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, ואהבת לרעך כמוך, לא תיקום ולא תיטור, כל המצוות כמעט שקיימות בתורה בין אדם לחבירו הם עברו כולם.

ש. כשאתה אומר הם למי אתה מתכוון?

הרב: לכל מי שעברו.

ש. טוב, הרב עוד משהו קטן רק אם אני יכול, קרוב משפחה שלי לא עלינו קיבל את המחלה, אם אתה יכול רק לברך אותו ש

הרב: דתי או חילוני?

ש. דתי

הרב: שומר תורה ומצוות כמו שצריך

ש. שומר תורה ומצוות

הרב: יכול ללמוד

ש. כרגע במצב שלו אני לא יודע

הרב: יכול לשמוע?

ש. כן,

הרב: אם פי שלש אזניות שעתיים

ש. אין בעיה

הרב: שמו?

ש. יצחק אפרים בן חממה יונה

הרב: רפואה שלמה מהרה.

ש. אמן.

הרב: תן ליהודי שעומד שם.


ש. כבוד הרב ערב טוב, שמי מנשה זוהר, אני רוצה להתחיל בדוגמא קלאסית בקשר לבחירות של אובמה, באמריקה, באמריקה יש 400 מיליון תושבים, מה שקרה שמה בזכות מה הוא זכה בבחירות, 120 מיליון כושים בחרו בו, ויספנים, לעומת חמישים אחוז מהלבנים שבחרו בו, אני אומר בלי עין הרע יש לנו בארץ מעל חצי מיליון תימנים שכן ירבו בעזרת ה' ועוד עשרות אלפים של ספרדים שאוהבים את הרב, אם אני בטוח משוכנע במיליון אחוז שאם לא היית, אני שמעתי ניידות באזניים שלי שעברו ברחובות ובקול של הרב ואמרו שהרב יצא מהמירוץ לא לבחור ברב, ממש עברו שמה ניידות. אני הייתי בש"ס ב-92 מקום 12 ברשימה וקיבלתי תפקיד בכיר - מנכ"ל שיבה למקורות, אני חייתי עם ש"ס. ש"ס צריך לחלק אותם לשני חלקים, עד שש"ס היתה מתונה לפני הבחירות עד שיום אחד הגיע איזה גנסטר אחד לש"ס ואז הוא הרים את כל הלהבות נגד הרב, זה אריה דרעי. אריה דרעי הרגע שהוא הגיע למחרת התחיל האש בכל החזיתות, הוא התחיל לדבר ולהשמיץ ולקלל ולאיים, הוא הדליק את כולם, גם את הרב בעצמו הוא הדליק. הרב לא אשם בכלום בשום דבר, הרב מסכן שומע מה שאומרים לו והוא נפל בפח. בפח גדול מאד מאריה דרעי הזה, אריה דרעי אני מכיר אותו, המשרד שלי היה מול המשרד שלו, ואני ראיתי את המזוודות שהוא קיבל כל יום של דולרים רק עם נילון, מי שהביא לו דולרים לא עם נילון הוא לא קיבל אותם, החזיר אותם חזרה, והאחיין שלו היה לוקח את המזוודות הריקות, הג'ימס בונד היה שורף אותם בפח הגדול, ואריה דרעי היה בסה"כ אברך כולל שקיבל 800 שקלים לחודש, לא היה לו אפילו דירה בשכירות בקושי, בקושי, עד שנכנס לש"ס ועשה מה שהוא עשה והוא מהמעשן סיגרים בחמש מאות דולר כל סיגר אחד, חמש מאות דולר, אני הייתי יום אחד במשרד שלו, הרגליים שלו היו על השולחן ואמר לכל חברי הכנסת, הרב רפאל פנחסי ולכולם, אתם יודעים בזכות מי אתם פה יחתיכות ג'וקים? בזכותי. כך אמר להם בפירוש במילה זו אמר להם, אני לא יכול להכנס לפרטי פרטים לספר על דרעי מה שהוא עשה, זה קטסטרופה, בן אדם כזה שקיבל חמש שנים מהתיק הפרטי שלו שהמשפט התנהל כל יום חמישה ימים בשבוע ושני עורכי דין שכל אחד קיבל חמש מאות דולר לשעה, תעשו חשבון כמה מיליונים הלכו פה. עכשיו אריה דרעי איים על יצחק רבין ע"ה, אמר לו אם אתה פותח נגדי בתיק ציבורי ששמה נגנבו מעל 800 מיליון דולר אני מפרק את הממשלה, אז יש, הבאתי ספר תראה דרעי, נמצא ספר פה מי שרוצה שיקרא אותו אני מוכן להביא לו מתנה שיתקשר אלי, מוכן להביא מתנה, תקראו את הספר הזה תזדעזעו, זה לא בן אדם, זה לא בן אדם, זה חית טרף, זה חיה שצריכים לסלק אותה, איך אפשר מדינה בעולם שבן אדם כזה שגנב וישב בכלא ועשה מעשים כאלה מושחתים ויוצא נגד רבנים ועושה מה שהוא רוצה יכנס לממשלה בחזרה? איך אפשר? זה מזעזע, זה דבר מזעזע. ממש מזעזע הדבר הזה, הוא רמס רבנים, ממש היה לי חבר שהיה יועץ שלו, יעקב כהן, אז הוא יום אחד הוא פיטר אותו מהעבודה, יעקב כהן הלך להיות מנכ"ל במשרד התקשורת, דרעי הרים טלפון לשם, אמר אם תקבלו אותו לעבודה אין לכם יותר שום קשרים במשרד הפנים, שם לו רגל בכל מקום, אם הוא מחליט לחסל מישהו אז המישהו הזה מסכן, גם הרב יעקב יוסף הבן של הרב עובדיה יוסף חבר טוב מאד שלי, חבר טוב מאד שלי ואנחנו בקשרים חזקים מאד, והוא יצא נגדו בטלויזיה, הוא אמר רבותי, אני לא הסכמתי לתת לו חזרה מהכסף שהוא מקציב לישיבות שליש במזומן אז הוא לא נתן לי בכלל תקציב, אבל מי שנתן לו שליש במזומן קיבל תקציב פי שניים, פי שלש. זה מה, כך זה עבד ואני ראיתי את הכל בעיניים שלי. והוא רעד ממנו פחד מוות, פחד מוות, ואני לא יכול, אחרי הבחירות האלה החלטתי להוציא את כל מה שיש בלב שלי החוצה ולספר ולא יודע מה. אני לא יכול, אני משתגע, איך איך? איך יש יותר ממיליון ספרדים ותימנים לא בחרו ברב, לפחות אני הייתי בטוח עשרים מנדטים, אני הייתי בטוח, משוכנע במיליון אחוז, אני התאכזבתי מאד מאד, ועד עכשיו אני מאוכזב ואני לא מעכל את זה, קשה לי מאד לעכל את זה, אני שכנעתי את כל המשפחה, את כל החברים וזה אבל החרם של הרב עובדיה יוסף מה שהוא אמר שהוא לא מוחל בעולם הזה ובעולם הבא הפחיד את כולם, אבל אני ואשתי הלכתי ובחרנו ברב יצחק אמנון, בחרנו בו, בחרנו בלי פחד, בלי פחד בחרנו בו, ואני אגיד אפילו את התחנה שבחרנו בו, באבטליון 20 בבני ברק, בחרנו ברב יצחק אמנון, לא פוחדים משום דבר. בקיצור, ש"ס זה שני חלקים, חלק אחד זה אריה דרעי והחלק השני זה אנשים אחרים, והוא מנהיג היום את התנועה ואוי לנו אם הוא יכנס לממשלה, אני מתפלל בכל ליבי אפילו שלפיד חילוני וכולם, אני, בנט ב"ה הבטיח שלא ילכו לצבא, רק מי שלא לומד ילך לצבא, ואני מסכים עם זה, מי שלומד ישב ולא ילך לצבא, מי שלא לומד יסדרו אותו בצבא. והוא הבטיח הבטחה אישית שאף אחד לא ילך לצבא, היא תורתו אומנותו, זה מה שהבטיח יאיר בנט. אני שמעתי את זה חזק

הרב: אני שמעתי שדור רעי הוא העיף את הרב זאב שבנה את ש"ס, זה נכון?

ש. הוא העיף אותו כבר מזמן, מזמן

הרב: את ניסים זאב

ש. ניסים זאב העיף אותו מזמן, מזמן העיף, מי הקים את ש"ס אם לא הרב יצחק פרץ? הוא העיף אותו, הוא היה שר הפנים, העיף אותו בבעיטה החוצה ולקח את המקום שלו, ואני הלכתי עם קבוצה של אנשים לרב דוד יוסף בלשכה שלו, אמרתי לו תשמע, יש עכשיו אמרה חזקה מאד נגד אריה דרעי, בא נשים אותו בהקפאה קצת בשביל הציבור ונחזיר בחזרה את הרב יצחק פרץ, מה אמר לי הרב דוד יוסף? החכמים אוהבים אותו, אמרתי לו הם אוהבים את השומן, את הכסף שלו, זה מה שהם אוהבים, לא אוהבים אותו, את הכסף שלו החכמים אוהבים. אני מה אני אגיד לך, אני נמצא בארץ מוזרה, מוזרה, זה לא קורה בעולם, אתה יודע מה, אם היו שופטים אותו בתיק הציבורי היה מקבל כמו מיידוף, מיידוף קיבל 150 שנה באמריקה, הוא היה מקבל 500 שנה, 500 שנה היה מקבל בתיק הציבור, זה המזל שלו, ממשל מזל שלו. אני עד עכשיו מתרגש ורותח ומאחל שהוא לא יכנס לממשלה, אם יכנס לממשלה אז עם ישראל בסכנה גדולה מאד, זה בן אדם שאשתו לפני ארבע שנים פרסמה בעיתון שהיא מוכרת מעילי חורף בתשעים שקלים, מעיל חורף אמריקאים, אנשים שלחו לה תשעים שקל והיא קיבלה מהממשלה שני מיליון שקל סבסוד, והאנשים קיבלו את המעילים האלה שוים מיסים עשר דולר בקושי, היא גנבה גם מהאנשים וגם מהממשלה את הכסף, זה אני יכול כל החומר כתוב אצלי, יש לי קלסרים, יש לי הכל, אני הייתי בש"ס מקום 12, הייתי מנכ"ל בכיר בש"ס, אני יודע הכל, אבל מה שקרה זה הוציאו אותי החוצה מכל הזעם הזה.

הרב: הספר הזה זה ספר שאתה

ש. אני מצידי לא פוחד, לא פוחד שיראו אותי שיצלמו אותי

הרב: זה הספר שלך?

ש. זה הספר שלי, אני יכול להביא עשרת אלפים ספרים

הרב: איך קוראים לספר?

ש. קללת דרעי, תקרא, מי שקורא אותו הוא לא ישן בלילה. הוא לא יעזוב את הספר הזה

הרב: מתי זה יצא?

ש. זה יצא לפני ארבעה חדשים, חבל, רציתי לחלק אותו בבחירות אבל לא יצא בגלל שהרב היה עסוק מאד מאד, אבל תקרא את הספר הזה, תקרא את העמוד האחרון, העמוד האחרון שלו תקרא, תראה מה שכתוב בעמוד האחרון, גם שמה כתוב שמה מאפיה של איטליה יכולים ללמוד ממנו, ככה כתוב בספר, מאפיה של איטליה יכולים ללמוד ממנו מהבן אדם הזה, מה שכתוב פה זה זוועה, יש לי עוד אחד כזה אני מוכן לתת אותו מתנה, מי שרוצה אותו מתנה, בבקשה. הנה עוד ספר אחד. מוכרים אותו בסטימצקי וגם צומת, סטימצקי מוכרים אותו, זה קללה דרעי, מי שיקרא אותו יודע איפה הוא נפל וחבל שיצביעו ש"ס, חבל, חבל, הפחידו אותם כולם בפחד, הצביעו בפחד אנשים, זה לא פיר, לא פייר, החלטנו להצביע למישהו מיוחד שאנחנו אוהבים ופתאום התחילו לאיים והתחילו עולם הבא, אני גם בבחירות הקודמות נתנו קמיע, אז מי שיבחר ש"ס הקמיע הזה גן עדן, מי שלא בוחר ש"ס הקמיע הזה לגיהינום, ככה אמרו לכולם, ככה אמרו לכולם, מסכנים האנשים התמימים והזקנים עבדו על כולם בעיניים, על כולם עבדו בעיניים, תראה לי היום משרד של ש"ס אחד שמשרת ציבור, משרד אחד של ש"ס, מתי רואים אותם? בבחירות רואים אותם, כולם בכסאות וזהו זה, תראה לי משרד אחד שמקבל ש"ס לעזרה לכל מיני עזרות, לשום דבר, כלום, שום דבר, ש"ס זה יש איזה אמרה, אמרה לא על כולם, או שהם לפני בית הסוהר או שהם בבית הסוהר או שהם אחרי בית הסוהר, זה ש"ס, זה ש"ס, זה ש"ס. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא. מה השם שלך אבל?

ש. זוהר מנשה.

הרב: כן, תן לבחור שמה באמצע פה בסוף.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. קודם כל אני רוצה להגיד לרב שאני עקבתי במשך כל התקופה הזאת של הבחירות אחרי כל מה שהולך עם הרב והייתי בזה שאני בוחר ברב, ובלי להתבייש ממי שאני הצלחתי לשכנע ודיברתי איתו, השתדלתי שיבחרו ברב. עכשיו אני רק רוצה בבקשה שתי בקשות מהרב, אני נשוי עם אשתי נישואים שניים, אין לנו עדיין ילדים ואנחנו רוצים ברכה מהרב לזרע קודש בר קיימא, ולמרת אמי שהיא חולה במחלה לא עלינו שיהיה לה בעזרת ה' רפואה שלמה.

הרב: אז קודם כל אתה תלמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים, ואשתך תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים. מה השמות?

ש. ניר בן יוסף וחנה ורות ענת בת יונה ויחיאל

הרב: ה' יזכה אתכם לזרע חי וקיים מהרה.

ש. אמן.

הרב: והאמא?

ש. חנה בן ניסים

הרב: ה' ירפא אותה ברפואה שלמה מהרה.

ש. אמן, תודה רבה כבוד הרב.


ש. כבוד הרב, אני רוצה לדעת מה בנוגע לשוחד, הלא כל משפט שעושים אם אדם ישוחד, איך הוא יכול לדון בכלל?

הרב: נתתי הרצאה שלמה על הנושא הזה,

ש. יש סיפורים, סליחה כבוד הרב, יש הרבה סיפורים בגמרא ובתורה שאדם שמשוחד ורק איזה שהוא שוחד אסור בכלל לדון, אז מה אפילו אדם הכי גדול, אפילו משה רבינו, אם הוא משוחד אסור.

הרב: לכן כל הרבנים שכתבו מכתבים הם עברו על איסור גם של שוחד וגם לפני עיור לא תתן מכשול וכו', כי הם נוגעים בדבר ויש כאלה מהרבנים שחלק קיבלו כסף ממש, חלק הובטח להם קרקע לישיבה וכל מיני הבטחות כאלה ואחרות בתנאי שיצאו נגדי. וככה זה מתקיים לאורך כל ההיסטוריה, ככה פועלים וככה גורמים. הנה יש לך ספר חדש עכשיו, קללת דרעי, תקראי אותו ותביני איך השיטה עובדת. אם הוא אומר שהוא יודע את הכל מקרוב, מה צריך יותר לדבר?

ש. עוד שאלה אני יכולה לשאול?

הרב: עוד שאלה תן לה

ש. שאנשים שנקראים רבנים גדולים שנקראים רבנים והם מסוגלים לקלל את כבוד הרב אמנון יצחק ימח שמו וימח זכרו, איך אפשר לשמוע קללה כזו?

הרב: כנראה שהם לא מזרע היהודים, אם הם היו מזרע היהודים הם לא היו אומרים

ש. ולמה הרב לא מוחה על כבודו

ש. תגידי שזה הרב אלבז

הרב: שאני אמחה? אני קורא לו רובי וזה מספיק. אני לא מקלל אנשים, אני יכול לציין עובדות מי רשע מרושע, אני יכול להגיד מי שיש לו דין רודף שימות במיתה משונה, והוא ימות זה ברור רק שזה יהיה במיתה משונה, זה דין רודף, ואני יכול להגיד לבן אדם שהוא כופר בתורה ואפיקורס שלא ישלים שנתו, אלה שלשת המקרים שאני יכול להגיד וזה אחרי 35 שנה. אבל אלה הקללות שגורות בפיהם מהבית, זה המקללים בע"מ. זה כבר אמרתי, שהרב עדס אמר באצטדיון ביד אליהו, שהוא מעדיף שהילדים שלו ידברו אידיש ולא יקללו בספרדית. לכן הוא מעדיף לשלוח את הילדים לחינוך אשכנזי ולא ספרדי, כי משמה יצאו מקללים. כן, עוד שאלה תן לה.

ש. איך גם רב יכול לדון ולעשות הסתה לרצח כשהוא אומר ברדיו, נידוי ומיתה, זה אני חושבת שזה הסתה לרצח

הרב: על זה הוגשה תלונה במשטרה ועד כרגע לא קיבלנו עדיין תשובה

ש. ואני מבקשת מכבוד הרב שלא ימחל על כבודו ויתבע את כל מה שצריך

הרב: תודה רבה. כן, תן לבחור שמה.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. רציתי לשאול, אחרי שידוע לנו גם מה שכותב הגאון מוילנא על אחרית הימים, על הערב רב בעצם שיהיו באותה תקופה שבאיצטלה של רבנים, והוא אומר איך תזהה אותם ע"י שהם לא חוטאים לעצמם אלא גם מחטיאים את הרבים, ואחרי כל המקרה שקרה עכשיו בתקופה האחרונה, ואנחנו כמו שהרב אומר רבני השקר וכו', עד כמה אנחנו צריכים להזהר בגבול על מי לדבר ואיך לדבר בשביל להזהיר את בני ביתנו ואת האנשים הקרובים לנו באמת כמו שאומרים להנצל מידיהם של

הרב: התורה אומרת מפורש, מדבר שקר תרחק, אז אם מדבר שקר תרחק מדובר שקר על אחת כמה וכמה. וה' אומר, דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, כל מי שראית שמשקר ועובר על התורה בריש גלי בפרהסיא ביד רמה, צריך להתרחק ממנו כמו שהתורה אומרת, דבר פשוט.

ש. הא להתרחק. אז מה מותר ומה אסור בשביל להסביר לבן אדם שכן שומע לנו, להסביר לו שצריך באמת להתרחק מאותו רב

הרב: את מה שאמרנו זה הכל, מה עוד צריך

ש. אפשר להשתמש באותם מילים של הרב על אותם רבנים וכדומה

הרב: אין צורך, בשביל מה? אפשר להפנות אותם להרצאה שישמעו מה אני אומר ויבינו, לא צריך להרגיל את הלשון לדבר דברים שלא צריך. כן.
כן, תן לה למעלה.


ש. אני רוצה להודות לך, תודה עצומה שהחזרת אותי ואת בעלי בתשובה. משום שבעלי מחכה פה למטה לשאול אותך שאלה ולא יצא לו, אמרתי אני אנסה אני. באמת אני שמה כיסוי ראש, בעלי מניח תפילין, שומרים שבתות, אני באה בכלל ממשפחה חילונית, קיבוץ גבעת השלושה, בעלי בא ממשפחה מסורתית אבל לא ממש שומרים את המצוות כמו שצריך. חזרנו והכל אבל לא עשינו את זה בצורה מלאה ואנחנו די לבד בקטע הזה משום שהמשפחות לא ממש תומכות, הן מכבדות אבל הן נשארות בתפיסה שלהם, ואנחנו רוצים לקחת את זה שלב קדימה ואנחנו נורא מתלבטים איך לעשות את זה. אני בת 23, בעלי בן 27 עוד מעט, אנחנו עדיין, אנחנו בעבודות רגילות, כאילו אנחנו מאד מתלבטים איך לקחת את זה קדימה, אנחנו נורא רוצים, צפינו בהרצאות שלך מלא, באינטרנט, ביוטיוב, ראינו הרבה סרטונים שלך שעות על גבי שעות, הרצאה שניה שלנו אצלך, זהו. נשמח להכוונה.

הרב: אז ככה, קודם כל נרשמתם לקהילות פז?

ש. לא, עדיין לא.

הרב: אז תרשמו ותהיו במעקב בעזרת ה'. דבר שני, כפי נטיית לבכם תתקדמו, אם אתם רוצים הכוונה אז תצלצלו אלינו ואנחנו נטפל בזה אישית. מעבר לזה, כל הציבור כאן, כדאי שתרשמו לקהילות פז כי אנחנו מתחלים לעשות פעולות נוספות, אנחנו הולכים עכשיו לשווק בשר ועופות ומצות וכו' לקהילות שלנו, אלו שרשומים יוכלו להזמין, ישיגו באיכות הכי גבוהה בשר ועופות לנדא במחירים יותר זולים, אז בעזרת ה' יתברך כל מי שירצה יהיה בקהילה, יוכל לקבל גם ולהזמין כבר לחג הקרוב לפסח.
אתם תצלצלו ואני אשתדל לעזור לכוון ולראות מי יכול להוביל אתכם קדימה. בינתיים אני מברך אתכם. מה השמות?

ש. אילה נגר ורון נגר

הרב: אילה נגר בת?

ש. אסנת ואבנר

הרב: Uבעלך?

ש. רון נגר בן אילה וראובן

הרב: תזכו לעלות בתורה וביראת שמים ושההורים יתעשתו, יבינו, יפנימו ויחזרו בתשובה.

ש. אמן. רגע, אני גם יש לי בקשה, אני ובעלי אין לנו ילדים, אנחנו נשואים תשעה חדשים

הרב: תזכו לזרע חי וקיים מהרה

ש. אמן.

הרב: טוב, שאלה אחרונה, ת חלקו בבקשה טפסים אם יש פה של הרישום לקהילות וגם הו,ק למי שמעוניין להשתתף. כן, שאלה אחרונה. מה מה מה מה, תן לו רגע.


ש. כבוד הרב, אני יש לי הצעה איזשהו רעיון לרב בעקבות הבחירות האלו ובאופן כללי, הרב שם לב שיש עצמה בתקשורת בערוצי הרדיו במיוחד החרדים

הרב: לעשות רדיו בקיצור

ש. או, לעשות בדיוק רדיו, למה, למה הרב, כי בבית מה אנחנו שומעים, או קול חי או קול ברמה, עכשיו

הרב: אסור לשמוע בכלל רדיו

ש. את התגובה של הרב אני לא שומע בקול חי ולא בקול ברמה, הרב לא יכול להגיב,

הרב: הנה קיבלתם דיסקים עכשיו שמרכזים את כל הראיונות וכל הדברים

ש. לא דיסקים, הרב, רדיו.

הרב: שמעתי. שמעתי.

ש. מוזיקה אמיתית יהודית

הרב: שמעתי

ש. הרי זה משקל אדיר של תקשורת

הרב: שמעתי, בעזרת ה' נקווה שיהיה הפתעות. כן, תן לו לבחור נסיים איתו, יאלה.


ש. שלום ערב טוב לכבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. באתי מירושלים, אני רוצה להגיד שלצערי זה נמשך כל ההסתות הבזיונות החרפות הגידופים, אני ממשיך להגן על הרב, להראות במחשב, ואומרים לי תשמע, הרב עובדיה וככה והוא פוסק והוא גדול הדור ומי יותר גדול ומי יותר זה, אז אני אומר להם, אמרתי להם עוד לפני כל היום הבחירות עצמו אמרתי להם, הרב עובדיה יוסף כבודו במקומו פוסק הדור אין מה לדבר, אין מה לדבר, אבל מה, הרב אמנון יצחק החזיר בתשובה אותי ואת כל הבעלי תשובה כמיליון וחצי, וכמו שהרב, כמו שכבודו אמר, אם לא אברהם אבינו היה מחזיר, וכמה שאני מסביר להם, ואני אומר להם תראו את הרב עובדיה יוסף בכבודו ובעצמו יושב עם הרב אמנון יצחק, יושב מרותק למסך בוכה, כבוד הרב אמנון יצחק מראה לו את הבעלי תשובה איך זה, והוא אומר שיש, זה דבר שלא היה, אנשים חוזרים בתשובה שלמה, חב"ד בזמנו היו מזכים את האנשים במצוה אחת או שתיים אבל כבוד הרב אמנון יצחק מחזיר בתשובה שלמה, וכמה שאני, אני לא מבין, למה הם עדיין ממשיכים, אני אומר להם, אם התירוץ שלכם העלוב שלא מספק את הדעת היה בחירות למה אתם ממשיכים עדיין, איך יכול להיות, הרב אלבז, רוב בעלי התשובה שלו שמה זה מכבוד הרב, וכבוד הרב אומר בהרצאות אני שולח אותך לרב אלבז, הרב אלבז וזה וזה, איך הם יוצאים נגדו, איך?

הרב: הם קיבלו הוראה מדורעי, חיסול סופי וטוטאלי

ש. עוול מוחלט, עוול מוחלט

הרב: הבנת?

ש. בהחלט,

הרב: זהו.

ש. אני יודע, כבוד הרב לא צריך לשכנע אותי, ואז הם באים ואומרים

הרב: אתה רוצה תקציבים? תמשיך לבזות, שילמו לאנשים אלף דולר לבזות אותי, שילמו לתלמידי ישיבה מאה דולר לירוק עלי, אתה מבין איך זה עובד, זה טאליבן.

ש. מזעזע ביותר, עכשיו מה שקורה זה שאותם הרבנים האלה במרכאות, מה שקורה שזה, הם מפסידים את כל התלמידים שלהם, הם מפסידים את כל ה

הרב: נכון, יש הרבה שעוזבים עכשיו ישיבות שלהם, וככה גם אמר הרב שריה דביליצקי, כל מי שמרגיש שנטפלים אליו יותר מידי והוא לא יכול, יעזוב בינתיים עד יעבור זעם אם בכלל

ש. ככה אני עשיתי בעצמי. עכשיו באים ואומרים לי, בקיצור אני מה שכבוד הרב יגיד לי לעשות אני מוכן, מה שכבוד הרב יגיד לי לעשות, אני מ וכן לעשות, מה שאפשר לעזור לרב

הרב: ללכת לכותל המערבי, להתפלל לפני הקב"ה שיהיה מליץ יושר עלינו ויגלה את האור בעולם והאמת תגיע לשכלם של כל היהודים.

ש. אמן. ואני ממשיך להפיץ דיסקים של כבוד הרב, ואם אפשר אני רוצה שהרב יברך אותי שאני אזכה להתחתן להקים בית נאמן ואם יהיה לי בן ראשון

הרב: חופה בכבוד

ש. בן ראשון אני אקרא לו אמנון ואני רוצה שכבוד הרב יהיה הסנדק.

הרב: תהיה בריא תודה, ערב טוב לכולם ברוכים תהיו.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט