qe
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

קרית ארבע 22-7-12

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

יהודים יקרים, אנחנו נלמד היום על האופציה להיות שותפים של הקב"ה. אני מקווה שהערב הזה יהיה מאתגר, שבסוף הערב יהיו כמה כאן שיהיו מוכנים להיות שותפים של הקב"ה בפרויקט העולמי - כדור הארץ והסביבה.

בעסק כללי של חברה משותפת יש בעלים ויש פקידים, מה החילוק ביניהם? פקיד עושה עבודה מקומית, מה שמוטל עליו ותו לא, אבל בעלים מסתכל על כל הפרטים, על כל התהליכים, מעורב בכל הענינים, זה בעלים. אותו דבר זה השותף שלו, מי ששותף - בדיוק אותו דבר, והקב"ה מאז בריאת העולם מחפש שותפים. הקב"ה אומר "נעשה אדם בצלמנו", אז הוא משתף את המלאכים ואומר להם, מה אתם אומרים, נעשה אדם בצלמנו? וכל אחד אומר את דעתו ובסוף הקב"ה מחליט מה שמחליט. קיצורו של דבר, הקב"ה בנה את העולם ובראו על בסיס של שותפות.

עכשיו נשאלת השאלה, מי מעוניין להיות שותף של הקב"ה, כידוע לנו יש הרבה מאמרי חז"ל שכל הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית, אפילו שהוא נולד עכשיו והוא דן דין אמת עכשיו, הוא נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית. כל האומר "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם" בכל ליל שבת נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית, וכן על זה הדרך. מי היו המצטיינים הגדולים והשותפים הראשונים של הקב"ה? האבות הקדושים, והקב"ה חשק בהם יותר מכל הברואים והם נעשו רגלי המרכבה. במה הם נעשו שותפים? פשוט מאד הם הבינו שהעסק הזה תלוי בהם, כל העולם תלוי במי שעושים את רצון הבורא יתברך ודואגים שהעסק הזה יתמיד ויניב פירות.

מה עשה אברהם אבינו? "ויקרא בשם ה'", מלמד שהקריא את שמו של הקב"ה בפי כל בריאה ובריאה. ואברהם אבינו היה מוכן להשקיע המון, הון תועפות, בשביל שבן אדם, אפילו הרחוק ביותר, אפילו עובד עבודה זרה, היה מוכן להשקיע הון עתק בשביל שהוא יגיד "ברוך ה'". מה למשל הוא היה מוכן? לתת לשון של שור לכל אחד. לשחוט שור שלם בשביל לתת לו לשון בחרדל. שלמה המלך במלכותו, שהיה מגיש על שולחנו בכל יום כמויות אדירות של אוכל, והנשים שלו היו מכינות כל אחת אוכל בכמויות כאלה כי לא ידעו מי יהיה תורה היום, כל זה לא הגיע למה שהיה מאכיל אברהם אבינו, כי אברהם אבינו הביא את הבסט של הבסט - לשון בחרדל לכל אחד. למה - שיכירו שיש מי שאמר והיה העולם. "ויקרא בשם ה'" - זאת העבודה של בעלים.

להבדיל, קוקה קולה מפרסמת בין עשרה אחוז לשלשים אחוז מהמחזור שלה פרסום חוזר - קוקה קולה, קוקה קולה יש באפריקה בשבטים הכי נדחים, אין כמעט אדם עלי אדמות שלא מכיר קוקה קולה,  אבל אם היינו לוקחים את זה פרוייקט כמו קוקה קולה היינו צריכים להכיר את הקב"ה לכל הברואים עלי אדמות, ובהיותנו בניו בפרט, זה עסק משפחתי, אז כמה היינו  צריכים לפרסם את הקב"ה בכל אתר ואתר?!

זו העבודה של בעלים. ואפילו לפני האבות היו צדיקים והיו חסידים, מסתמא גם הם קראו בשם ה', אבל לפי המדרגה שלהם הם היו פקידים, לדוגמא, שם ועבר נתפרסמו בישיבותם ולמרות כל זאת לא נשאר מהם כל זכר חוץ מזה שאנחנו יודעים שהיה ישיבת שם ועבר, אבל הם לא העמידו אומה כמו שהעמיד אברהם יצחק ויעקב. והחפץ חיים אומר על זה שהם הסתגרו בד' אמותם ודאגו לעצמם ולאלה שהסכימו להסתפח אליהם, אבל הם לא דאגו לכלל העולם. אברהם יצחק ויעקב לא הסתפקו בזה.

אבל בואו תשמעו דבר מדהים, הקב"ה רואה שאברהם שותף אמיתי ואכפת לו ומוכן גם להכנס לכבשן האש בשביל האמת הפשוט והברורה שהכיר כבר מגיל שלש, עד שהקב"ה "ברך את אברהם בכל" ונתן לו את מידת בכל - כמו בת, דהיינו נתן לו את היכולת לשלוט בכל, השותף קיבל את המפתחות של העולם, וה' אמר לו "והיה ברכה" - אני מוסר לך את כל הברכות ביד שלך - מי שתברך יבורך, "ונברכו בך כל יושבי הארץ",  מעתה אברהם אבינו מנהל את העולם. הוא התחיל לבד, כל העולם נגדו, נקרא העברי - מעבר אחד וכולם מנגד, ואחר זמן הצליח להפוך את כל העולם שהכירו במלכותו יתברך ורצו לעשות אותו "נשיא אלקים" חשבוהו אלקים ורצו לעשות לו בימה ולהעמיד אותו עליה, כמובן שהוא לא הסכים אבל ההכרה הגיעה בסופו של יום.

אנחנו רואים שהוא היה שותף אמיתי, כיון שאברהם לא חפץ לברך את בנו יצחק, מפני שחשש מעשיו, לכן אמר יבוא בעל הברכות ויברך למי שירצה, זה מראה שהיה בעלים על הבריאה, כמו שכתוב "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם", אל תקרי בהבראם אלא באברהם, כל תולדות השמים והארץ תלויים באחד - אברהם. כשהוא היה בכבשן האש גבריאל המלאך רצה לצאת, דהיינו לחלץ אותו, להוציא אותו מן האש, אמר לו הקב"ה לא, אין לאש שאתה תלך לחלץ אותו, אלא אני בעצמי, מה אני יחיד בעולמי אף הוא יחיד בעולמו, ואין נאה אלא ליחיד להציל את היחיד. אותה מדרגה היתה גם ליעקב "ויוותר יעקב לבדו" בחינה של יחידות. מכל מקום הוא לא הסכים לברך את יצחק מהחשש של עשיו.

ויש דבר מדהים שהספורנו מביא, שאם הוא לא כותב את זה אי אפשר להגיד דבר כזה, אבל הוא אומר את זה על הפסוק "עקב אשר שמע אברהם בקולי", זה לשונו: והנה ליצחק תלה בזכות אחרים עתה וכן למטה, יש פסוקים שמברך הקב"ה את יצחק אבינו, אבל לא מברך אותו בזכות עצמו או בזכות מעשיו או בזכות שהוא עולה תמימה, לא, הוא מברך אותו בזכות אברהם אביו. "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצות האלה ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ", כל זאת למה? "עקב שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי חוקותי מצוותי ותורותי", למה אני מברך אותך? לא בזכותך, בזכות אבא שלך, "עקב שמע אברהם בקולי". לאחר מכן יש שוב פעם ברכות שהוא מברך אותו "וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלקי אברהם אביך אל תרא כי איתך אנכי וברכתיך והרבתי את זרעך", ושוב - "בעבור אברהם עבדי", לא בגללך, לא בזכותך, "בעבור אברהם עבדי". ז"א, לא ראוי עדיין יצחק להתברך בזכות עצמו, וזאת למה? הפסוק הבא אומר הכל, "ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה' ויט שם אהלי ויכרו עבדי יצחק באר", ואחרי זה בא אבימלך ואחוזת מרעהו ופיכול שר צבאו, ואז הם אומר "עתה אתה ברוך ה'", ז"א כל הסכסוכים שהיה לו על בארות וכל הבעיות, הכל היה בגלל שהוא עדיין לא קרא בשם ה' כאביו אברהם, כיון שהוא לא דאג שהעולם יכירו את הקב"ה אלא הוא עבד עבודה עצמית, אבל לא עבודה כללית, הוא היה עדיין כמו פקיד, פקיד בכיר, אבל פקיד, לא שותף, ברגע שהוא התחיל לקרוא בשם ה' הוא נעשה שותף, פתאום הכל מסתדר, אבימלך מגיע עושה סולחה והכל בסדר, וגם אומר לו "עתה אתה ברוך ה'". ז"א יצחק אבינו, העולה התמימה, לא היה ראוי לברכות אם הוא לא שותף, אם אתה לא מפרסם את האלוקות בכל העולם כאביך אתה לא ראוי לברכות בזכות עצמך. לא יאומן כי יסופר.

תשמעו דבר מדהים, אומר בעל בית הלוי, שלמה אברהם ויצחק היו עקורים? למה לא היה להם זרע? משום שהקב"ה כל כך חפץ בעבודתם לגייר גרים שהוא מנע מהם פרי בטן, שלא יטרידו אותם הילדים, ולכן שרה היתה עקרה. אבל שרה לא רק היתה עקרה, גם לא היה לה בית רחם, אבל אם היא עקרה אז למה לקחת לה גם את הרחם? כי אם היתה לה רחם היא היתה מחפשת וטיפולים, הפריות, היא היתה מחפשת משהו לעשות כי יש סיכוי, אבל אם גם אין רחם אז היא לא תטריח את עצמה אפילו לנסיון קל שיבזבז זמן, ואז מחכים עד גיל מאה, ורק אז מביא אברהם אבינו את יצחק, ושרה בת תשעים. למה? כי גיור של גרים חשוב בעיני הקב"ה מהבאת יצחק אבינו לעולם! אפשר להמתין עם יצחק, ששים שנה לפחות, לא בוער. אבל לגייר גרים וכשיצחק עצמו לא עוסק בזה הוא לא ראוי לברכה, עד שיקרא בשם ה'. הקב"ה מחפש שותפים. שו-ת-פים.

מי לא היה מוכן להיות שותף של ביל גייטס? אפילו בכסף קטן, והקב"ה מציע שותפות ולא קופצים. לא קופצים. מפה נבין מה זה שותפות. ובואו נראה, הקב"ה כשמתדיין עם המלאכים על בריאת האדם, אומרים לו המלאכים "מה אנוש כי תזכרנו", ז"א כל אחד נותן דעה ואומר את דעתו, ולקב"ה אין בעיה, תגיד כל דעה אני פתוח, שומע, אין בעיה. משא ומתן.

לפני שהקב"ה עושה איזה דבר, כתוב "וה'" כל מקום שכתוב עם ו' וה' זה הוא ובית דינו, הקב"ה נמלך, מתייעץ בבית דינו, "אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף מזוקק שבעתיים", כך הנהגת הקב"ה. ואנחנו מוצאים אפילו שיש צדיקים שהטיחו דברים כלפי מעלה והקב"ה לא אמר להם מילה. לדוגמא, אליהו הנביא הטיח דברים כלפי שמים ואמר "אתה הסיבות את ליבם אחרונית" והקב"ה הודה לו. משה רבינו הטיח - "ודי זהב"- כסף וזהב שנתת להם גרם להם לעשות את העגל. מכח מה הם אמרו את זה? מכח שותפים, שותף יכול לדפוק על הסטנדר ולהגיד יש פה בעיה, העסק מפסיד.

מצינו גם במעשה העגל שהקב"ה אומר למשה "ועתה הניחה לי", מה זה הניחה לי? כמי שתופס את חברו בבגדו ואינו מניח לו. מה פירוש? וכי הוא יכול לעכב על הקב"ה? הקב"ה רומז לו - לא תניח לי אז אני לא אוכל לעשות כלום. אתה שותף, אני אומר לך יש לך אפשרות להטיח וטו. "המכסה אני מאברהם אשר אני עושה", איך יכול הקב"ה לכסות מהשותף מאברהם?

כתוב אחר אומר "כי לא יעשה ה' דבר בלתי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים", למה הוא צריך לגלות להם מה הוא עושה? כי הם שותפים, מי ששותף אי אפשר להסתיר ממנו, צריך לחשוף את הדברים. איך הקב"ה מצטרף לחרם של השבטים שלא לגלות את הסוד? כי אם השותפים רוצים לצרף את השותף אז השותף לא מסרב והוא מצטרך ונעשה חרם בעשרה. ויותר מזה, הגמרא בחגיגה אומרת, בט"ו, מצא רבא בר שלה את אליהו הנביא ואומר לו מה עושה הקב"ה עתה? אמר לו אומר שמועה מפי כל החכמים ומפיו של רבי מאיר לא אומר, אמר לו למה? אמר לו  משום שהוא למד תורה מאחר - אלישע בן אבויה שהפך להיות אחר - פרק עול, והוא לומד מפיו, הקב"ה לא רוצה להשמיע תורה מפיו. אמר לו רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק, אז הוא נתן טיעון רבא בר שלה ומה בכך, הרימון התוך בסדר, הקליפה לא בסדר, מה כתוב? אמר לו אליהו מיד, השתא קאמר מאיר בני אומר, מאותו רגע ממש אליהו אומר שהקב"ה התחיל להשמיע שמועות מפיו של רבי מאיר. בספר חסידים מבאר את המימרא הזאת ואומר, מפני שרבא בר שלה אמר רבי מאיר רימון מצא מיד הודה לו הקב"ה ונפסקה הלכה כמותו של רבא בר שלה שכך הנהגתו של הקב"ה על דרך נמלך, ואם מוצאים פרכה נקבע הלכה מכך. רואים מה כוחם של שותפים - אלה שאכפת להם מהבריאה. ולא בכדי נאמר שכל מי שיכול להוכיח בתוך ביתו ואינו מוכיח  נתפס בעוון ביתו, וכל מי שיכול להוכיח בתוך עירו ואינו מוכיח נתפס בעוון עירו, ומי שיכול להוכיח בכל העולם כולו ואינו מוכיח נתפס על כל העולם כולו. מאיפה החוב צמח לו? אם נתנו לך כוחות וכישורים ויכולות וכלים לעשות כן ואתה משתמש בהם לעצמך ולא לכלל - אתה מחוייב בדין. למה נתנו לך את כל זה? אדם לא מקבל שום דבר בחינם, הכל נעשה לצורך ואתה צריך להשתמש בכל הכלים שנתן לך הקב"ה לעשות את מה שמוטל עליך, ואדם לא נברא לעצמו יחידי, אדם נברא בצוותא, אדם נברא מדיני חברתי, והוא צריך לפעול בעבור כולם.

הפסוק אומר "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן". אז הפסוק אומר שכל אחד מאיתנו חייב לקיים את כל המצוות כולם, והוא גם אומר שאנחנו צריכים לדאוג להקים את כל דברי התורה הזאת ביד כל ישראל, וזה חובה שמוטלת על כל אחד מאיתנו. ועד כדי כך, שאם אדם למד ושנה ושימש תלמידי חכמים אבל האדם הזה היתה לו אפשרות להחזיק תורה והוא לא החזיק, הוא נקרא ארור, ארור האיש אשר לא יקים את דבריהם, מי קילל אותו? 600 אלף גברים חוץ מנשים וזקנים וטף, בין הר עיבל להר גריזים, ששמה נשבעו  ישראל, וזה מפי משה ואהרן והלויים וארון ברית ה'. ושמה אמרו 11 ארורים ו-11 ברוך. וזה ארור אחד. ז"א כל בן אדם שיש לו אפשרות להחזיק תורה והוא לא מחזיק, לרומם את התורה, אדם הזה יתבע וחוץ מזה יש עליו קללת ארור. אם יש אחד לא למד ולא שנה ולא שימש תלמידי חכמים ולא כלום ולא היה סיפק בידו להחזיק והחזיק, ברוך האיש אשר יקים את דברי התורה הזאת וענו כל העם אמן. שמעתם? אדם שאין לו אמצעים ואפשריות, הוא בעצמו לא קיים תורה ומצוות אבל הוא מחזיק תורה - הוא ברוך. אדם שמקיים את כל התורה כולה, יש לו אפשרות להחזיק ולא מחזיק, ארור. חוב גדול מוטל על כל יהודי ויהודי, אומר רבינו יונה בשער ג', מתבאר הענין על נכון, דע, כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל עבודת אדוניו, והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת חבריו, ועיניו על דרכיהם אם באמונה הם עושים, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמיה, על כן יחזיק ידי עושה המלאכה. כל בן אדם שהוא ציר נאמן ועבד משכיל הוא דואג שכולם יעשו את העבודה, אם נמצאים במפעל, אדם נמצא בתעשיה בטחונית והוא יודע שפה מייצרים את המענה לאויב, אפשר שיהיה מישהו שיתרשל או מישהו שיסכל או מישהו שישתמט והאחרים יבליגו? מה שווה כל העבודה שלהם, אם רק חוליה אחת שמה לא תהיה כראוי כל הפרויקט הלך. אז ברור שזה חיוב על כל אחד ואחד להודיע אם יש תקלה. איך אנחנו יושבים כשאנחנו בעצם חטיבה אחת, אתם עשיתוני חטיבה אחת ואני עשיתיכם חטיבה אחת בעולם, אנחנו המרנו את הקב"ה והוא המיר אותנו, הקב"ה אמר "בנים אתם לה' אלקיכם" "והייתם לי סגולה מכל העמים" "עם אחד קדוש", אנחנו קומה אחת, משפחה אחת, בני אברהם יצחק ויעקב, יש לנו מלאכה - שותפות עם הקב"ה להפיץ  תורה בכל העולם "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" לכל העמים, אם אנחנו לא עושים מלאכת אדוננו באמונה ועושים ברמיה אוי ואבוי. אם אנחנו רואים אחרים שעושים ברמיה ולא באמונה מחויבים אנחנו להוכיח, ואם לא - אנחנו מסכלים את הפרויקט. מה הראיה? אלפיים שנה מחכה לנו הקב"ה שנרים את הפרויקט של הגאולה ועד עכשיו אנחנו  משתמטים מעבודה. זה רק ביד שלנו, לא ביד אף אחד אחר. הקב"ה מחכה מתי אנחנו נרים את הפרויקט סופית ונחליט שאנחנו רוצים להגאל, זה לא תלוי בקב"ה זה תלוי בנו. כשיגמר הזמן שזה יהיה תלוי בנו תבוא הגאולה, אבל אז זה כבר יהיה בתוקף הדין ולא יהיו רחמים, וחבל, כי אפשר לעשות את זה מרצון וברחמים.

אם כן מוטל על כל אחד ואחד מאיתנו לראות כיצד אנחנו  יכולים להרים את הפרויקט הגדול הזה ולא לעשות ההיפך.

שלמה המלך אומר במשלי כ"ח, "עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם", אלה שמהללים רשעים ברשעתם ולא מוכיחים אותם על פניהם ולא מוכיחים את מומם, אלה עוזבי התורה שמניחים אותה שתתחלל חלילה, אך שומריה שמתחזקים להחזיקה ודאי שיתגרו בם, לא יוכלו להתאפק ולהחריש.

דוד המלך אמר, הלא משנאיך ה' אשנא ומתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי", אין אוהב ישראל כמו דוד המלך, ולמרות זאת הוא ידע שאלה שמשניאים את ה', אלה שיוצאים חוצץ נגד ה', עד שתתקן אותם ועד שזה הם יהרסו יחבלו בכרם ה' ותצטרך לעבוד בכפלי כפליים ואם תוכל לתקן, לכן הוא נלחם באלה שרחוקים מתורה ואין סיכוי לקרבם. אם כן, כל אחד מאיתנו צריך להיות שותף של הקב"ה.

ואני רוצה להגיד לכם עכשיו חשבון, אני רואה את הציבור היקר שיושב כאן, וכלל הציבור הזה בכלל בכל הארץ, בעלי כוחות אדירים, האנרגיות שהציבור הזה מוציא בכל מיני תחומים בחברה הישראלית הוא אדיר, אם היו מנתבים רק את הכוח הזה לדבר אחד, כל הדברים שנלחמים בעבורם היו  נפתרים ממילא. אם כל הכח היה מופנה לדבר אחד - להכיר את תורת ה' לעם ישראל בדרך של תשובה לעורר אותם לתשובה, ממילא היתה באה הגאולה והיה נפתר הכל, לא צריך להלחם לא על שטחים, לא על הכרה, לא אומות העולם, שום דבר, שום דבר לא היה צריך לעשות, רק מטרה אחת - להחזיר את עם ה' לאלקיו, זה הכל. כמו אברהם יצחק ויעקב, שעל זה הגמרא אומרת, חייב כל אחד מאיתנו לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, זה מה שאנחנו  צריכים לעשות, אם את זה  נעשה נעשה הכל, הכל ממילא יתקיים. ומה שלא צריך להתקיים ממילא יתבטל.

ובואו תגידו לי עכשיו אם החשבון שלי נכון וצודק ואם אתם רוצים להצטרף. אילו היו נותנים אפשרות לתושבי קרית ארבע שנמצאים כאן להגיע לבנק ישראל ולקבל בכל יום בשמונה בבוקר 86,400 דולר כל יום, ואומרים לכם, אתם צריכים לבזבז את הכסף, מה שתבזבזו נהניתם, מה שלא תבזבזו - חוזר בחזרה לבנק. מחר תקבלו שוב, 86,400 דולר, תבזבזו, נהניתם - יערב לכם, לא השתמשתם - תחזירו. כל יום עד יומכם האחרון. אתם חושבים שתסדרו עם סכום כזה כל יום בלזבז? נראה לך הא? ביום הראשון תקנה מכונית קטנה קודם כל, אח"כ תחסוך שלשה ימים ותקנה מוכנית מפוארת, אח"כ תקנה דירה, תוך שבוע, אחרי זה עוד דירה שיהיה, אח"כ תקנה שטח, אח"כ יכטה ואח"כ מה? מה? אח"כ שחטה, ואח"כ חרטה. ז"א כמה תקנה? בא, קח יהיה לך חברת אוטובוסים ויהיה לך ככה ויהיה לך ככה, אתה יודע מה קנית את קרית ארבע, קנית את חברון, קנית את ירושלים, קנית עולם ומלואו, אתה יכול לנסוע עם שני רכבים בעת ובעונה אחת? אתה תישן על ארבע מיטות ביחד? אתה תאכל יותר שניצלים ביום? מה תאכל סטיק אנטריקו, מה תאכל? מה תעשה? יש לך מלא כסף, מה תעשה איתו? תקנה תקנה, קנית הכל, אין יותר מה לקנות, כוכבים לא מוכרים, מה תעשה? ביל גייטס מה יכול לעשות? רק לחלק עכשיו, עכשיו הוא כבר חילק שלשים מיליארד, נתן כבר צ' אחד שלשים וארבע מיליארד השתחרר. מה  תעשו? זה לא הולך בכסף מאמי. או, אז זה לא בכסף. מכל מקום, עכשיו אני אסבך אתכם באמת.

אתם יותר עשירים מביל גייטס! בהרבה! היום שמענו שנשרף עוד אחד, עכשיו ה' ירחם החליטו ל"ג בעומר כל השנה. איזה פתרון זה? אז הבן אדם לכאורה נגאל כאילו  מיסורים פה והוא מגיע לגיהיני גיהינום שם שהוא לא יצא. מה הפטנט? מה הפטנט? אם הם היו יודעים אלה שנשרפים כמה, כמה הם עשירים בדולרים, בדולרים, לא היו מתאבדים.

בא אלי אבא ובן לפני מספר שנים, וביקשו ברכה בשביל הבן שהולך לעבור ניתוח בגרמניה. מה קרה? הילד נולד עם ארבע אצבעות בשתי ידיים, זרת ובוהן זרת ובוהן, שלש אלה אינן, אין. הוא הגיע לגיל 17 ולא נעים לו כל פעם מושיטים לו יד, איך הוא יוצא שתי אצבעות? לא נעים. אז החליטו לעשות ניתוח בגרמניה. שאלתי כמה עולה הניתוח? אמר לי האבא חצי מיליון דולר, הם מכרו דירות מה לא בשביל לעשות את הניתוח. אתם חושבים שהילד אם יצליח הניתוח לאחר מכן הוא יוכל להניע את האצבעות ולעשות ככה כמו שאני עושה? תשכחו  מזה. ואם ישתילו לו שלש אצבעות פה ושלש אצבעות פה, כמה זה עלה? חצי מיליון דולר, כל האצבעות כמה שווה? מיליון דולר, ועובדות ככה שני מיליון דולר. אז כשאתה מחפש צדקה אתה רוצה שישימו לך על המיליון דולר - שקל.

בן אדם עשיר אדיר והוא לא יודע להעריך. אדם צריך השתלת כבד, כמה זה? בין 300 ל-500 אלף דולר, אז מי שיש לו כבד - בפנים יש לו חצי מיליון דולר. כמה עול השתלת לב? אותו דבר, אז מיליון דולר בכספת, ושאר האיברים, בא אנה, אתה מולטי מיליונר, שלא לדבר על הזקן על כל שערה. אז ז"א אדם לא יודע להעריך בכלל חיים מהם. חיים הוא לא יודע להעריך מהם.

היתה אשה אחת שפעם ביקר אותה ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל, במקום שנמצאים יהודים כאלה, האשה היתה ללא ידים וללא רגליים. אתם מתארים לכם ציור כזה? רק בטן וראש. והיא נמצאת במקום כזה גריאטרי, סיעודי, והוא שאל אותה שאלה קשה, האם את חפצה חיים? אז היא אמרה לו כן. הוא אומר לה בעבור מה? היא אומרת לו כל יום שאני יכולה לברך ברכה על פרי או על שתיה שווה לי להשאר בחיים. שמעתם? אדם יכול להגיד ברכה. הגאון מוילנא לפני ש נפטר בכה, החזיק את הציציות שלו ובכה, הגאון המלאך בוכה על מה? החזיק ציציות. למה אתה בוכה? כי אני עוזב עולם שבשכר כמה פרוטות אני יכול לקנות מצות ציצית שבזכותה אני זוכה עכשיו להקביל פני שכינה שאני נפטר, שנאמר "וראיתם אותו" לא אותם את הציציות, בזכותם רואים את השכינה. ומצוה זו שקולה כנגד תרי"ג מצוות בכל יום שהוא הולך איתם, אז לא שווה לחיות? גאון עם כל התורה שלו על מה בוכה שהוא עוזב עולם? שאפשר להשיג כל כך הרבה בזיל הזול. אבל מסכנים אלה, אין להם אמונה, לא נתנו להם בכלל הבנה, אז הם קצים בחיים. אבל אם היו יודעים את הערך של ברכה, של קריאת פסוק, של אמירה, של קריאת שמע, של משהו, כבר היה שווה להשאר בחיים, והם לא מבינים שאם הם נחים ונולדו כך והם סובלים, זה בגלל גלגול קודם, וממילא אם לא תתקן עכשיו תתקן יותר גרוע בפעם נוספת. אז זה לא פתרון, אי אפשר להלחם עם בורא עולם, מה אתה חושב שאתה מקצר את החיים אז זהו אתה גמרת? לא גמרת כלום עכשיו זה מתחיל.

אבל בואו תשמעו כמה אתם עשירים, כל יום הקב"ה נותן לכל אחד ואחת 86,400 שניות לחיות. כל אחד מכם, מה שניצלת ישאר לנצח, מה שלא ניצלת - נפסד ואבד. אין, איבדת חיים. לא מתאבדים בשריפה, אפשר להתאבד בכיף, לצאת למרפסת לעשן סיגריה, עשר דקות מהחיים אתה מתאבד, למה לא עשית כלום. כמה זמן אדם חי? "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה", לא שבעים ולא שמונים, בהם - בהם, מה זה בהם? אדם חי רק רגע אחד, שתדעו, רגע אחד. מה עם הרגע הקודם? מת, מה עם הבא? עוד לא בא, כמה אתה חי? רגע. אם יהיה לך עוד רגע מה עם הקודם? מת. מה עם הבא? עוד לא בא, כמה אתה חי - רגע. אם יהיה לך עוד רגע מה עם הקודם? מת, מה עם הבא? עוד לא בא, כמה אתה חי? רגע. אז איך אתה אומר לו חכה לי רגע? יש לך רק רגע. רק רגע יש לבן אדם. ניצלת את הרגע, מילאת אותו תוכן רוחני זה יהיה קיים לנצח, לא מילאת אותו תוכן רוחני - לא ישאר מזה כלום, אכלת נגיד - מזה לא נשאר לנצח כלום. קראת עיתון - לא נשאר מזה כלום, ראית אינטרנט - לא נשאר מזה כלום. כלום. מת, מת ת מת מת מת מת מת.

אם בן אדם מגיע לעולם האמת, כתוב שמלבישים אותו בחלוקא דרבנן, מה זה חלוקה דרבנן? זה החלוק המלבוש שנעשה מכל התורה והמצוות שלו כל ימי  חייו. אברהם בא בימים מלאכים הוא בא עם אדרת שלמה, אבל אם בן אדם נגיד לומד רק שעה ביום, ביממה אז זה אחד חלקי 24, מה עם ה-23 שעות? אין להם קיום לנצח, אין, הם היו עניני הועלם הזה, עניני העולם הזה אפסו ונדמו, אין כלום. אדם מגיע לעולם האמת, אומרים לו תכנס בבקשה למלתחה תלבש את החלוקא דרבנן שלך, ממתינים - הוא לא יוצא, שולחים מלאך תראה מה קורה שם, הוא אומר הוא מתבייש לצאת. מה יש? הוא מצא שמה רק גרביים. זה מה שהוא עשה בימי חייו, ואם גם בשעה שהוא למד אז הוא ענה בפלאפון וגם שתה תה, אז יהיה לו גרביים מרשת. ועם זה הוא צריך לעמוד בבית דין ולהסביר, מה יסביר? רואים בדיוק מי אתה, ערום ועריה, מה עשית בעולם? 86,400 שניות שבכל שניה אתה יכול לברוא עולמות. אתם יודעים מה זה 86,00 שניות?

הרב כהנמן בא אל החפץ חיים זצ"ל שאל אותו אם לבנות ישיבה, ישיבת פוניבז', אז לא ענה לו החפץ חיים, אחרי תוך כדי שיחה שואל החפץ חיים את הרב כהנמן, אומר לו כמה דפי גמרא אתה לומד ביום? אמר לו שניים, המשיכו לדבר. פתאום שואל הרב כהנמן את הרב החפץ חיים, רבי ישראל מאיר, כמה אתה לומד? אמר לו 400 דף ליום, אמר לו כיצד? אמר יש לי 200 תלמידים כל אחד לומד שני דפים. אז הוא הבין לבנות את הישיבה. אבל מה מובן מפה? שאתה יכול לשכפל את עצמך פי כמה וכמה.

"לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם", אם שלמה מהלך שולח לראות את דרכיה של הנמלה חכמים הלכו, חכמים מספרים שהלכו ובדקו ומצאו בחורה של נמלה 300 כור, כמות פי מיליונים ממה שהיא נזקקת בחייה. משך חייה חצי שנה והיא אוכלת שעורה וחצי בלבד, בחצי שנה, אז למה היא אוספת פי מיליונים? אומר רבי שמעון, היא אומרת - שמא ה' יאריך את ימי, לך תדע, מה יש מניעה שהוא יחליט להאריך את ימי? אין שום מניעה, אז לכן היא מכינה על כל מקרה. כמה הוא יכול להאריך? פי שתיים, פי שלש, פי ארבע, כמה? פי מיליונים? פי מיליונים את אוגרת? זה כמו אדם נגיד שהוא צריך לחיות 120 מאריכים לו 240, 480, כמה? פי מיליונים? אבל יהודים יקרים, אנחנו צריכים להבין, כששולח אותנו שלמה המלך אז הוא אומר, אם היא עושה כך קל וחומר אנחנו, אנחנו הולכים לעולם של נצח, אנחנו פה חיים שבעים ש מונים שנה, אבל שמה זה נצח! אז צריך להכין צידה לדרך לנצח! אדם שרוצה לעבור את מדבר סהרה לא לוקח שקית אוכל, אדם שרוצה לעבור את הים לא לוקח מעט אוכל, בהתאם למרחק ומשך הזמן צריך להצטייד, כמה הכנתם ליציאה, אני רוצה לדעת, כמה? כמה הכנתם ליציאה? אני שואל את הגברים פה, מי מהגברים פה סיים את הש"ס? יש אחד שאומר והנה אחד עוד שבועיים, מי מהנשים קראה את כל התנ"ך? יש אחת למעלה, יופי יש נציג מכל מין, נפלא. חשבתי לפחות קרית ארבע יהיו ארבע לפחות. ובכן, צנועים, צנועים, נראה אתכם במלתחה אח"כ. צנועים צנועים.

מכל מקום, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, יש חוב שמוטל עלינו ללמוד את התורה ולקיים אותה, זה כל אחד בפני עצמו. יש עוד חוב שלמדנו היום שאנחנו צריכים להעביר את מה שאנחנו יודעים לאחרים, שני חובות מוטלות עלינו, אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לשם כך  נוצרת, לא לעצמך, גם לאחרים.

עכשיו כל אחד יבדוק את עצמו, קודם כל האם הוא מנצל 86,400 שניות שלא תברח לו שניה והוא ימלא אותה תוכן שיועיל לו לנצח או שהוא מבזבז חיים בכמויות אדירות, שזה פחד, אדם שרואה שהכסף שלו נשרף מול העיניים נותנים לו 86,400 דולר כשמתברר לו שבסוף הוא ישתמש בחמישים דולר במאה דולר והוא צריך להחזיר את השאר או שזה נשרף לו, כמה צער יש לו. האם יש אפשרות באמת למלא 86,400 שניות או לא, מה אתם אומרים, ומהי הדרך. מה אתם אומרים? אתם מכירים דרך כזאת? מה? "בכל דרכך דעהו" זה לגבי עצמך, אבל האם אתה יכול למלא כמו הנמלה? פי מיליונים? פי מיליונים? לא הצלחתם עדיין הא? איך? יפיץ, יפה, עשית את זה בטח עד עכשיו. טוב, אבל אתה לבנות את בית המקדש צ'יק צ'ק יכול. לממשלה יש כסף, אבל היא לא בונה, וגם הנציגים הדתיים שנמצאים שם לא בונים, אי אפשר לבנות, תשכח מזה. לבנות זה רק בדרך שאני אומר. תשובה תשובה תשובה משיח בא הוא מ טפל בכל הבעיות, זה מוטל עליו, מן השמים הטילו עליו את התפקיד ל טפל בכל הענינים. נתנו לו כח בפה שמה שהוא יוציא מהפה, בהבל פיו  ימית רשע, אין לו שום בעיה, הוא מסמן את זה את זה מאומות העולם, תיק הם נעלמים, הוא מסדר את הכל צ'יק צ'ק.

עכשיו תקשיב רגע, אני מדבר פה הערב, אז קודם כל כל דקה שאני מדבר נכפלת כמספר האנשים שמקשיבים, גם הנרדמים אם יש, מעבר לזה יש שידור ישיר כרגע לכל העולם, אז כל הצופים שרואים נכללים בכלל זה, אח"כ מיד בתום השידור יש שידור חוזר, ואז נכנסים לשידור החוזר אלפים ורבבות, באתר שופר נכנסים כל חודש 630 אלף, וכל אחד מסתכל זה מיליונים שעות צפיה. תסתכלו בגוגל או  ביוטיוב כמה על כל סרט שלי שנמצא שם, ויש אלפים, כמה צפיות יש, מיליונים מיליונים מיליונים. עשיתי את זה פעם אחת ושכפלתי את זה אין סוף. זה החכמה, החכמה היא איך אתה משכפל את עצמך בלי סוף. איך אתה מביא את זה לתודעה של הציבור, איך אתה מגיע לכולם בכל רגע, אני ישן ובעולם רואים, שומעים, מאזינים. כל רגע ורגע משכפלים עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. והרבה העתיקו את השיטה ב"ה, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, וטוב שיעתיקו עוד ועוד ועוד ועוד כי ככה מקרבים את הגאולה. ז"א, כל אחד מאיתנו יכול להיות חלק ונדבך חשוב בהפצה של תורה, יהדות וכו'. כל אחד! כל אחד יכול לקחת דיסקים ולהפיץ, כל אחד יכול להזמין אנשים להסתכל באתרי אינטרנט חרדיים או דתיים, כל אחד יכול לכוון לשיעורי תורה, כל אחד יכול לפתוח, כל אחד יכול לעשות, אין הגבלה מה שאתה יכול לעשות. רק צריך להחליט שאני רוצה להיות שותף של הקב"ה. ותתפלאו, הקב"ה יתן לכם מפתחות, מפתחות! שתוכלו לעשות דברים שעל פי שכל לא  ניתן לעשותם. מפתחות.

אני רוצה להראות לכם מפתח אחד, קוראים לו מפתח תחיית המתים, תראו מה אפשר לעשות אם אתה מזכה את הרבים וחושב על הכלל וגם על הפרט, מה אתה יכול לעשות. בבקשה.

מיכאל: שמי מיכאל, מיכאל אליה, זאת אשתי שני, אנחנו בני 27 התחלנו להתחזק לפני בערך כשלש שנים בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק, אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו הבוקר, נס שאין כמוהו, תחיית המתים ממש.

הלידה התקדמה מאד יפה, מרגע שנכנסנו לחדר לידה.

שני: באמת הכל התחיל כמו שצריך והיינו מרוצים מהכל מההתקדמות,

מיכאל: היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה כמה שאפשר, עד שזה התחיל להסתבך עם זה שהיו מים מקוניאלים בבטן, במי שפיר היו מים מקוניאלים שזה נכנס לראות של התינוק וזה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף כבר הוא היה צריך לצאת והנשימות שלו, הדופק היה נעלם מידי פעם.

שני: זה היה בלחץ והרבה עזרה מהרופאים ואני התאמצתי כמה שיכולתי

התחילו לעשות

מיכאל: התחילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, ולדחוף כמה שיותר מהר שהתינוק יצא, שהוא לא יפסיק, שזה לא יפגע לו בדופק, ואז בשלב מסויים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום והלידה נתקעה, הוא לא הפסיקו, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף רק כח מה שאשתי היתה יכולה לעשות, בגלל שהזמן היה מאד קצר כי הילד כבר לא נשם אז הביאו דחוף וואקום בשביל לשאוב אותו משם כמה שיותר מהר.

הרב בהרצאה: התינוק הנולד שני בן בת שבע, ה' יציל אותו שיחיה בעזרת ה'.

אמן.

מיכאל: כל התהליך הזה בערך רבע שעה, עשרים דקות, עד שהתינוק יצא, ובאו עוד רופאים ועל הלידה הזאת היו בערך ארבעה רופאים ועוד מיילדות מסביב,

הרב: עוד פעם אני מבקש, התינוק הנולד בן בת שבע, ה' יציל אותו שיחיה בעזרת ה'

אמן

מיכאל: ברגע שהתינוק יצא אני עמדתי בכניסה לחדר ואני שומע שמברכים את אשתי כל הכבוד, זהו, לחצת טוב הוא יצא, אחרי ש חתכו אותה ושאבו את התינוק עם וואקום וזה ובסופו של דבר התינוק יצא ומברכים אותה על זה, אבל אני לא שמעתי בכי של תינוק, הבנתי משהו לא בסדר, לא הבנתי מה בדיוק קורה שם.

שני: בזריזות קרעו את חבל הטבור והניחו אותו שם ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה ולחץ מטורף היה שם ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק, אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר ואף אחד לא עונה לי. ואני מחבקת את הרבנית ואני מסתכלת עליה והיא מרגיעה אותי ואומרת לי הכל יהיה בסדר בעזרת ה', ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר? הוא חי? אף אחד לא עונה לי, ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו אף אחד לא נתן לנו תקוה שהכל בסדר. הם כן אמרו מידי פעם הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לכם, אף מילה מעבר לזה, אני ממש ראיתי כאילו הולכים להודיע לי שזהו, חמודה, ניסינו הכל. התחלתי לבכות ואני רואה גם את בעלי חסר אונים שם בחוץ,

מיכאל: אבל עמדתי בכניסה וראיתי פתאום מניחים מולי תינוק בצבע סגול כהה, חום כהה כזה שהוא לא זז, אני ברגע הזה אומר הוא לא נושם ואני מבין שמשהו, באותה שניה חשבתי חרב עולמי, אני עשיתי שני צעדים מחוץ לחדר ופתאום הרגשתי, התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כי לא ידעתי מה קרה. והבנתי באותו רגע

שני: אמרתי לרבנית זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אני כל כך השתדלתי כל ההריון לשמור על עצמי ולא לשמוע שירים ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק כמו שצריך, זה לא יכול להיות שזה ככה, שיהיה ילד צדיק, והייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את ההרצאות של הרב שישמע דברים טובים

מיכאל: באותו זמן כבר בערך רבע שעה הוא היה בלי דופק, פשוט התחלתי  ממש, ממש היה קשה לי להאמין למקרה, לא האמנתי שזה יכול לקרות, הריון תשעה חדשים וכל כך אתה מחכה לזה וזה ילד ראשון ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוציאים לך פשוט גוש בשר כזה שלא זז ואתה לא יודע איך לקבל את זה.

שני: התינוק ממש יצא מהבטן לא תינוק חי.

מיכאל: והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו החייאה והנשמה, ואחד מנקה לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב.

כמה דקות אני לא מצליח להרגע, פשוט אחרי כמה דקות התאוששתי, אמרתי לעצמי, אין, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו.

התחלתי לבטוח בה', אמרתי אין, הקב"ה אני יודע שהכל יהיה בסדר, אין דבר כזה, זה רק מהרב מהשיעורים בבוקר של אמונה ובטחון שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב וזה חיזק אותי וזה נתן לי כח, לא רק בזה בדברים אחרים גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים האמונה הזאת ושער הבטחון הזה זה שינה לי את החיים מא' ועד ת' ופה זה היה נסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא עמדתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשהאמנתי את זה וכשאני הולך במסדרון אחורה קדימה אחורה ואני אומר, הקב"ה אני מאמין בך, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא יכול לקרות דבר אחר, הכל יהיה בסדר הכל יהיה בסדר, זה בא נטו מהלב, נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה, אל תדאגי הכל יהיה בסדר, הוא מחיה מתים, הוא מחיה מתים אמרתי לה, הכל יהיה בסדר

שני: אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש ובעלי בא לידי ואומר לי אני מקבל על עצמי גם ללמוד שש שעות ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת.

הרב אמנון יצחק: אילו אחיה אלף שנים לא אוכל לשלם תודות לו, אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, רק שניה זה דחוף בית חולים. כן. כן. טוב מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר, אני לוקח בעזרת ה' תענית ארבעים יום להצלתו בעזרת ה' יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד, מי שרוצה לקחת עליו לרפואה בבקשה. אשריך לחיי העולם הבא.

מיכאל: אשתו של הרב היתה ליד אשתי, היתה עוזרת לה ואשתי ביקשה ממנה לדבר עם הרב, הרב עוד כשהתינוק היה בבטן וככה היה, שהיא שלחה לו הודעה והרב קיבל על עצמו באותו רגע ארבעים יום תענית, ועוד שני אנשים קיבלו את זה על עצמם שם לידו, ואני אמרתי לה', ה' אני מקבל על עצמי שש שעות ביום לימוד תורה ועוד ארבעים יום תענית גם אחרי שהרב קיבל גם אני ארבעים יום קיבלתי.

שני: אשתו של הרב, הרבנית שתהיה בריאה, צדיקה מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי, בלי התמיכה שלה אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה, אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה היתה מספיק קשה והיא עוד היה לה את הכח לחזק אותי ולהיגד לי שהכל יהיה בסדר ושהאלקים יעזור ולקרוא תהילים, והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמא כמה אני צריכה להיות חזקה.

אמרתי זהו, רק שהרב יברך ולפחות אנחנו אין לנו  מספיק זכויות שאלקים יעשה לנו כאלה ניסים, אולי בזכות הרב אלקים יעשה לנו פה איזה נס.

מיכאל: והוא החיה את המת, הוא החיה, הוא החיה את הבן שלנו והרופאים הצליחו להחזיר את הדופק שלו, אחרי בערך עשרים דקות אני שמעתי ככה מוניטור פתאום מתחיל לצפצף לענין ולא צפצוף אחד שלם.

שני: אח"כ מעלי בא ואומר לי מאמי, בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק הוא נושם, הכל בסדר, תרגעי, שמעתי אותו בוכה. ואז אנחנו התחלנו כמובן לבכות ולהודות לאלקים כי היה לנו פה נס גלוי, זה לא היה, היה לנו פה נס גלוי, התינוק ממש היה יצא מהבטן לא תינוק חי.

מיכאל: גם עוד יותר פלא, שאחרי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות אז אחרי יעוץ בין הרופאים ראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית אבל הוא יהיה בסדר ואין לו שום פגיעה, לא במח, שבמצבים כאלה יש הרבה סיכוי לפגיעה חס ושלום, אבל אצלו הכל ב"ה כאילו בגלל שלא מגיע החמצן למח אז יכול לפגוע, במיוחד אצל תינוק.  וב"ה לא נפגע לו שום דבר והוא זז והוא בוכה כמו שצריך וב"ה, אין שבח לאל, שבח לאל, הקב"ה הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לנסיון הזה, זה היה צריך לקרות לנו, ואם לא ההתקרבות שלנו לצדיק, כמו שגם למדנו בשיעורים בבוקר גם לרב להתקרב לצדיק

שני: הרב לא מדבר על עצמו

מיכאל: הרב לא מדבר על עצמו אבל אני אומר לכם שהוא צדיק והוא אחד הצדיקים הגדולים בדור הזה ומי שיכול להתקרב אליו זה רק לטובתו יהיה, זה רק יהיה ל טובתו.

שני: נס גלוי, הרופאים עצמם היו המומים, הרופאים עצמם לא יכלו להרגע אחרי זה. והיו שמה מלא הרבה רופאים בחדר וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. מי שרוצה לוודא את הסיפור, לאשש אותו יכול לגשת לבלינסון למחלקת יולדות, את הלידה שלי בטוח לא ישכחו הרבה זמן שמה.

מיכאל: אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה, אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד שהוא קיבל על עצמו ארבעים יום לזכות שהוא יחיה, אז ככה שכל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו, ובעזרת ה' יהיה סנדק, בעזרת ה', ה' יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק ושהרב יבחר לו שם בעזרת ה', השם שהוא יחליט זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בענין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה זה מה שיהיה, כי זה יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם, ותודה רבה לכם ותתחזקו ותקחו את זה כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום הוא יום מתנה מהקב"ה.

כעבור שמונה ימים:

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" "אנא ה' הושיעה נא" "אנא ה' הצליחה נא" אני ממנה אותך שליח למול את בני. "ברוך... וציוונו על המילה" "להכניס בריתו של אברהם אבינו" "ברוך... שהחיינו"... ויקרא שמו בישראל אמנון יצחק בן מיכאל אליה, ישמח האב ביוצאי חלציו...

מיכאל: זה היום הכי מאושר בחיים שלי.

שני: אני רוצה להגיד תודה לרב אמנון יצחק ולכל האנשים שהתפללו ולקחו על עצמם כדי שהילד הזה יהיה בריא, חוץ מהרב יש עוד צדיק אחד בשיעור שאני יודעת שלקח על עצמו גם ארבעים יום אנחנו גם  מודים לו מאד! והכי חשוב אנחנו מודים לבורא עולם על הנס הזה שעשה לנו.

 

 

הרב: תודה. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, צריך להאמין בזה וצריך לחשוב על השני באמת, ואם אתה מוכן יש לך כח לפעול כשותף. מי שיש לו מפתחות של שותף יכול לפעול רבות בעם ישראל, אבל צריך להכנס לשותפות ברצינות.

כל אחד מאיתנו יכול להיות שותף של הקב"ה, בהתחלה זה בקצת, ואח"כ יותר, אח"כ מקבלים כלים יותר ועוד כלים ועוד כלים, וכמה שתצטרך כלים מהשי"ת הוא יתן, כיון שזה העסק. ואף אחד מהשותפים לא מעכב את מה שזקוק וצריך השותף השני כדי להפרות את העסק. אז לכן אני קורא לכל הציבור כאן, ולאלה שצופים בנו, להצטרף לעסק. אנחנו חייבים להביא גאולה לעם ישראל ודחוף כי המצב כידוע לכם לא כל כך נחמד. אמנם בינתיים הקב"ה עושה "וסכסכתי מצריים במצרים ולוב בלוב וסוריה בסוריה וכן הלאה, אבל זה הר געש שיתפרץ מסביבנו ובסוף הלבה תגיע אלינו, ואנחנו  נצטרך לעמוד במטחים של כמויות אדירות, כמו שדיברנו כבר בשנים האחרונות, מרגע לרגע זה מתקרב יותר ויותר ויותר, אי אפשר להמלט מזה, כי גוג ומגוג חייבת להיות, ומשיח חייב להתגלות, ובסופו של דבר זה יגיע, השאלה באיזה צד אנחנו נהיה. אם אנחנו נהיה מאלה שמחישים את הגאולה ועושים כל מה שיש לאל ידינו מצבנו יהיה טוב, באופן הכללי והפרטי, אם נעמוד ונמתין מנגד, ונסמוך על כיפת ברזל שתגן עלינו, ולא על הקב"ה, "אם לא ישמור עיר שוא שוקד שומר" אנחנו נהיה בבעיה. אי אפשר לסמוך על כח בלבד. חייבים לעשות מה שיגן עלינו בזכויות למעלה. אז זה מצוה שמוטלת עלינו, על כל אחד ואחד.

עכשיו אני רוצה לשאול את הציבור היקר פה שאלה, אחרי זה אני אציע עוד הצעה רוחנית, ואחרי זה אני אתן אפשרות לשאלות ותשובות. קודם כל, האם יש מישהו מתוך הציבור הזה שבשביל לעזור לעם ישראל להתקרב לאלקיו, יהיה מוכן מכספי מעשר שלו להשקיע שלשה שקלים ביום בשביל להביא לגאולתם של ישראל, מי שמוכן שירים את היד. אני רואה בכסף אתם חלשים, שלשה שקלים ביום במשך עשרה חדשים, אפילו חיילי צה"ל מצביעים, אשריהם ואשרי חלקם. אז הנה, אני מחלק לכם עכשיו הו"ק, אתם ממלאים מאה שקלים לחודש - זה שלשה שקלים ליום, עשרה חדשים בלבד, 500 דיסקים כאלה של הסרט הזה חיה יחיה, מחלקים את זה לאנשים רחוקים, מעוררים אותם בתשובה להכיר שיש אלקים, זה הרבה יותר זול מהלשון בחרדל של אברהם אבינו, וזה הרבה יותר משפיע, כי כשרואים דבר כזה אי אפשר להתמודד מול דבר כזה, ילד מת עשרים דקות וחוזר לחיים. דבר כזה יכול לקרב עוד אלפים ורבבות, הדפסנו מאה אלף, אנחנו מסיימים אותם, כשיו אנחנו רוצים להדפיס עוד מאה אלף ולחלקם, כל מי שרוצה לחלק בעצמו יקבל את ה-500 די וי די,  יחלק אותם בעצמו למי שהוא רוצה. אם רוצה - אנחנו נחלק אותם, כמו שאנחנו עושים בכל מקום. גם פה חילקו טרם ההרצאה הזאת לתושבים בכמויות ניכרות, וכך אנחנו עושים בכל ער ועיר לפני ההרצאה, מחלקים בעיר ואח"כ נותנים גם בשקיות לכל אחד שיש שקית יש גם את הדיסק בפנים, כדי לעורר את האנשים להכיר את התורה הקדושה. אם אברהם אבינו היה מאכיל כל כך הרבה ומוציא כל כך הרבה כסף שיגיד עובד עבודה זרה ישמעאלי ערבי שיגיד, יגיד רק ברוך ה', היה שווה לו. בשביל להחזיר יהודי או משפחה בתשובה, ואפשר כמה, שלשה שקלים מכספי מעשר זה סכום פעוט, ואתם כבר נכנסים למהלך של להזיז את העולם קדימה.  דבר שני עד שאתהם ממלאים, אני רוצה לבקש פה מהציבור שירתמו למבצע שהתחלנו אותו  מחג השבועות, וכיום הוא מונה למעלה מ-1300 גברים, ולמעלה מ-800 נשים.

היות והקב"ה נתן לנו את התורה והוא רוצה שנדע את התורה, ומאחר וכמו שראינו רק אחד למד פה ש"ס והשני עוד שבועיים יסיים והיתה אחת שגמרה את התנ"ך, זה ברור, שמעתי את הרעיון שלך, הוא רעיון  נפלא, עכשיו תשימו לב יהודים יקרים, ניתן לסיים את הש"ס תוך שנה, ובן אדם יגיע לעולם האמת יבארו לו את כל הש"ס. החפץ חיים אומר שאם בן אדם למד מסכת אחת, יגיע למעלה ילמדו אותו רק אחת, לנצח הוא ילמד רק אחת, עם כל הביאורים והפירושים והסוד והדרש והכל, אבל רק אחת. למד שתיים ילמד שתיים, למד את הכל ילמדו אותו את הכל. אז יש גמרא בעבודה זרה דף י"ט שאומרת, ליגרס אינש ואף על גב דמשכח, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר. אדם יגרוס את הגמרא, אפילו שהוא ישכח, ואפילו שהוא לא יודע מה הוא אומר, הוא לא מבין, אם הוא מבין מצוין, לא מבין - לא מבין, שיגרוס, אם גורסים שבעה דפים ביום, שזה לוקח במקסימום בדפים הגדולים הרחבים שעה, בדפים הקצרים יותר חצי שעה. במשך שנה אדם מסיים ש"ס! הוא יוצא מן העולם מלמדים אותו את כל הש"ס. אומר החפץ חיים, אם בן אדם נמצא בדור של משיח, הגיע המשיח היום, מה שתפוס בידו - מה שהוא למד זה מה שילמדו אותו, לא יותר. אז לכן הוא ממליץ, חשוב מאד לגמור את הש"ס כמה שיותר מהר. והבאנו בגנזי המלך הרבה ראיות לזה מרבינו בחיי, מהחיד"א, מהבן איש חי, מרבי נחמן מברסלב, משולחן ערוך הרב, ומעוד כל מיני מקומות רבים, כמה זה חשוב הענין של גריסה, "ליגרס אינש והדר ליסבר", אז ז"א קודם כל שבן אדם יגרוס, ובזה הוא מקיים מצות תלמוד תורה וילמדו אותו את כל התורה, ועל כל מילה ומילה זה תרי"ג מצוות, כמו שאומר הגאון מוילנא, כל תיבה ותיבה שאדם גורס, לומד, זה תרי"ג מצוות, אתה יכול לייצר ביליונים של מצוות בשעה.

ונשים, לקרוא את התנ"ך, מתחילים מבראשית מסיימים דברי הימים ב', כל יום רבע שעה עד חצי שעה, כל יום. קוראים קוראים קרואים, לא יכול להיות שאמא יהודיה לא מכירה את התנ"ך שלנו, ולא יכול להיות שיהודי לא מכיר את התורה שבעל פה שלו, אז לפחות לקרוא, אם הבנת - הבנת, לא הבנת - בחזור כשתחזור אחרי שנה כבר יהיה לך היקף ידיעות עצום ואדיר, הזכויות רק של שפתותיך שמדובבות את שפתותיהם של התנאים והאמוראים, והקב"ה לומד איתך בעת ובעונה אחת, גודל השכר שתקבל מזה הוא לאין ערוך. אז אני רוצה לשמוע מהציבור היקר פה, מי מוכן להצטרף ואני אברך בברכה מעומק הלב, כל מי שיקח על עצמו ללמוד שבעה דפים גמרא ביום בגירסה, מי הגברים שמוכנים שירימו את היד, שידעו את העולם ואת כל התורה שבע"פ, אשריכם אני מופתע, רגע תנו לספור, 8, 12, 16, תחזיקו מעמד, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, שלשים, אתכם ספרתי שלשים גברים ביעף,  נפלא מאד, 31, יפה, 32, 33, 34, 34 יפה מאד. 34 גברים זה המקום שהלך הכי מהר, עוד אחד בחוץ, 35, גם מי שצופה בנו יכול לצלצל למספרי הטלפון שיוצגו על המסך ולהצטרף גם. 35 גברים בד"כ הנשים מנצחות את הגברים, אז מי מהנשים רוצה לסיים את התנ"ך שתרים את היד, אתם רואים איך ידעתי, יחביבי, רק רגע, רק רגע לא יכול לספור, זה המון, רגע למעלה, טוב, אני לא סופר, זה כמעט כל הנשים, מדהים, מדהים ישתבח הבורא. נו, אולי הגברים יחזרו בתשובה, אולי הגברים יחזרו בתשובה, מדהים. אתם יודעים כמה הגנה יש לכם עכשיו רק מלימוד, אתם מסיימים 35 סיומי ש"ס תוך שנה, ונשים גומרות תנ"ך, חבל על הזמן, יהיה פה טריליונים של טריליונים מצוות לישוב, זה להחזיק את כל האזור כולו. תורה מגינה ומצילה בעידן שעוסק בה ובעידן שלא עוסק בה, אין הגנה מרחבית היקפית מקומית יותר גדולה מזה, אין, אין דבר כזה יותר גדול מזה. אתם ראויים לניסים שאיןכ דוגמתם, אשריכם ואשרי חלקכם.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן, מי שרוצה להצטרף יכול להרים את היד לפני שהברכה תצא החוצה ותשתחרר, הנה עוד אחד פה אשריך הצטרף, צ'יק צ'ק, זה תענוג שאין כדוגמתו, עוד מי מהגברים? יש ל"ו צדיקים, כבר 36, זהו, אלו שהחליטו שלא זה לא, אתה גם? 7 לא להתייאש, הנה עוד אחד, 38 יפה, ארבעים לבינה, 39 עוד אחד ארבעים, מי זה ארבעים? יש עוד אחד? או, אשריך ואשרי חלקך, אף פעם לא מאוחר. עוד אחד? 41 יפה. יש 42 מסעות, מטות ומסעי, 42 מסעות, מי יהיה ארבעים ושתיים? 42 תהיו חכמים, חכמים תהיו, עולם הבא גדול, עוד יהודי יש? עוד יהודי יש? דרך אגב בהוראות קבע אלה שממלאים או אלה שהפסיקו בינתיים לכתוב למעלה שם ושם האמא אני אברך פרטי.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקדוש היושב פה והצופה בנו בכלל עמו בית ישראל, בכלל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בגמרא ובזוהר הקדוש, זהו? אמן, ממש ענווה, אתה רואה? ויתמלא על כולם ברחמים,

אמן

 

הרב: או, ותזכו לרפואה שלמה, ובריאות איתנה, וזיווגים הגונים, וזרע חי וקיים, וסיעתא דשמיא במעשי ידיכם, ולימוד תורה לשמה, בהבנה וזכירה, והגנה מכל האויבים, וישועה ונחמה, ויתמלאו כל משאלות ליבכם לטובה, והממשלה תעשה מה שאתם רוצים, ובעזרת ה' שיהיה לכם נחת יהודית מכל הילדים יוצאי חלציכם תמיד אמן.

 

אמן.

 

הרב: חזק וברוך, אני רק רוצה רגע אחד לברך את אלה שעזרו בקיום הערב, זכות גדולה נפלה בחלקם, נירה בת בת ציון בריאות איתנה, ג'קי בן מרים בריאות איתנה, יקבי רמת ממרא שתרמו חצי מהערב הזה חזק וברוך, יצחק ומרים שמואל הצלחה בכל, רפואה שלמה לעוז בן יעל שמחה, ילד שנדרס לפני שבועיים מחוסר הכרה שיקום ממיטת חליו מהרה, לעילוי נשמת המנוחה רחל בת יונה ולולו מנוחת עדן, ולגברת שהגיעה במיוחד לכאן שנפגעה בתאונת דרכים בגזע המח ויושבת איתנו כאן בקהל, באה במיוחד לזעוק אמן בקול רם, יעל גולדמן בת אסתר רפואה שלמה מהרה.

אמן.

 

הרב: ושה' יעתיק את כל המחלות של בני ישראל למוחו של אסאד נשיא סוריה.

 

אמן.

 

הרב: חזק וברוך. רק רגע עכשיו אני כבר מברך חלק שהעבירו את ההוראות קבע....

שלשה שקלים בלבד, יהודים יקרים, אתם מצטרפים אתם שותיפם להחזיר את עם ישראל בתשובה, כדאי. כן, שאלות ותשובות למי שיש להרים את היד, אשמח לענות. שאלות ותשובות בסוף הערב אני אעניק לכם גם קצת מתנות שאספתי בעבורכם.

שאלה למי יש? הנה הבחור בפינה שם, תן לו במדרגות אם אפשר להעביר לו מיקרופון. תרשמו על הדף שם ושם האמא.

 

 

ש. ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. איפה יותר כיף, בעולם הזה או בעולם הבא?

 

הרב: אתה רוצה כבר לעבור לשם?

 

ש. לא, אם לגבי השאלה, אם שייך בכלל לשאול כזאת שאלה, לגבי תחיית המתים

 

הרב: רגע אני יענה, אני יענה. הכיף הכי גדול בעולם זה להיות בעולם הזה ולקיים מצוות. שנאמר "יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא", זה כל זמן שאתה יודע לנצל את ה-86,400 שניות למטרה הזאת, לכן משה רבינו לא רצה לצאת מן העולם, והוא היה מוכן להיות אפילו בעל חי, עוף או פרה בעולם לעשות את רצון הבורא, לעשות את רצון הבורא פה ללא הפוגה זה האושר הכי גדול לעבוד את הבורא. אחרי זה כשיוצאים מן העולם הזה, אין תענוג בכל העולם הזה אם תאסוף את כל התענוגים מאדם הראשון עד היום, כל מי שהיה בעולם, תאסוף את כל התענוגים רק ותן לבן אדם אחד זה אפילו לא קורת רוח של שעה אחת בעולם הבא.

 

ש. אז למה צריך תחיית המתים, למה צריך לחזור לפה?

 

הרב: או, למה יש תחיית המתים, תחיית המתים זה תענוג גדול מאד

 

ש. לכאורה זה סבל, בן אדם כל החיים עבד להגיע למעלה, למה מחזירים אותו לפה? שמה זה הטוב

 

הרב: תחיית המתים זה תענוג יותר גדול מגן עדן, יש חמישה עולמות, עולם הזה שאתה נמצא בו, עולם הנשמות גן עדן וגיהינום תיכף שיוצאים מפה, עולם שלישי זה ימות משיח שעוד מעט יתגלה, עולם רביעי זה תחיית המתים ארבעים שנה לאחר שיתגלה, ועולם הבא זה עולם החמישי שהוא נצחי לנצח נצחים. אלה שעולים לגן עדן ונמצאים בגן עדן, נמצאים כל אחד לפי מדרגתו. הוא לא יכול לעלות למדרגה יותר גבוהה ממדרגתו. ממילא הוא תקוע במקומו, ומסבירים לו ונותנים לו ומהנים אותו כפי מדרגתו שהוא הכין לעצמו. לכן העולם הזה הוא פרוזדור העולם הבא טרקלין, התקן עצמך תאכל שם בטרקלין, מה שהכנת בדיוק אבל בתחיית המתים יקומו אדם הראשון ונח, כולם, אבות, שבטים, כל הצדיקים, משה אהרן מי כולם, ואתה תהיה איתם פה ביחד, תוכל להיות איתם באולם אחד כזה, תוכל לדבר עם כל אחד, להפגש עם כל אחד וללמוד מכל אחד, בתחיית המתים יהיה עולם רק צדיקים. אבל שכל אחד יכול ליהנות ויהיה מחול עם הקב"ה לצדיקים יחדיו יאכלו מסעודת לויתן וכל הדברים, ומשהו שאתה לא יכול להבין אפילו, ולמה ה' עושה את זה? משום שהגוף שלנו נשאר למטה, הנשמה עלתה למעלה, אבל הגוף היה גם כן שותף במה שהנשמה השיגה, ולכאורה הוא יקופח אם הוא לא יהנה בשכר, אז לכן מחברים את הגוף עם הנשמה בתחיית המתים וקם האדם עם הגוף במדרגה של אדם הראשון לפני החטא כי הכל נקי, הגוף נטהר בקבר, והנשמה נטהרה בעולם העליון, ועכשיו הוא קם כאדם הראשון לפני החטא והוא חי עכשיו בתחיית המתים אלף שנה, ואחרי זה עולם הבא נצח נצחים. טוב או לא טוב? תתכונן מותק. שבעה דפים גמרא. כן.

 

ש. עכשיו עוד שאלה קטנה, בא נגיד יוסי שריד, עשה מה שהוא רצה בחיים, נכון?

 

הרב: מה הוא? מה הוא?

 

ש. עשה מה שהוא רצה, עכשיו עלה למעלה, נכון

 

הרב: הוא לא הולך למעלה, הוא הולך למטה

 

ש. הלך לגיהינום אלקים שרף אותו, מה יוצא לאלקים מזה?

 

הרב: לא לא לא לא לא לא לא, לקב"ה לא יוצא כלום,

 

ש. הוא שרף אותו

 

הרב: לא לא לא לא לא לא לא אתה לא מבין, הקב"ה לא שורף אף אחד, שכח מזה, אנשים נשרפים לבד. את הגחלים הם הכינו בעצמם, תקשיב תקשיב, תקשיב תקשיב, יש לך מכונתכ ביסה בבית?

 

ש. יש לי

 

הרב: אתה מכבס לפעמים בגדים אתה או אשתך או משהו?

 

ש. לא לא

 

הרב: אף אחד לא מכבס, אתה לובש אותו דבר?

 

ש. חבר שלי מכבס לי

 

הרב: לא משנה אבל מכבסים לך את הבגדים

 

ש. מכבסים לי

 

הרב: למה מכבסים לך אותם? מה קורה איתו? מכבסים לו את המיקרופון? נו, אין בטריה, מה? לא לא הוא דיבר, תעשה כמוהו, תזוז אתה נשען כנראה זה נשפך

 

ש. בקיצור

 

הרב: עוד פעם? אז מה, מה אתה רוצה ממנו שיעשה, בא תתקדם לפה, הוא אומר אתה מוסתר דרך האנטנה, או יופי בא תתקרב אל תפחד, אני לא נושך, עכשיו תשאל נראה, לא, הם רוצים לשמוע ובחוץ לארץ

 

ש. אני מכבס שיהיה נקי,  נו

 

הרב: מכבס שיהיה נקי ז"א מי לכלך את הבגד? מי שלכלך מכבס, אז אם אתה לכלכת את עצמך אין ברירה, לגן עדן אי אפשר להכנס מלוכלך, אתה חייב להתנקות, כמה אתה צריך להתנקות? כמה שלכלכת את עצמך, יש 45 מעלות, יש 90 מעלות, יש רתיחה, יש מי אש, תלוי איך אתה הגעת

 

ש. אבל לאלקים לא יוצא מזה כלום, כי יוסי שריד נגיד עשה מה שהוא רוצה אז אם אנשים היו רואים אותו או  משהו או אנשים היו  יודעים מזה אז סבבה, אבל נשרף

 

הרב: אם רואים? הנה היום ראו בן אדם נשרף ה' ירחם שרף את עצמו לבד, כמו שאמרתי, אז רואים בן אדם, יש עוד אחד כבר? עכשיו נשרפה או נשרף? נשרפה עוד אשה, הנה כבר שלש, נפתחה העונה, עכשיו אנשים אתה מבין, נותנים לך דוגמאות, רצית דוגמא נשרף - בבקשה. אני לא מבין.

 

ש. אבל עדיין, עדיין זה לא כל כך אתה מבין?

 

הרב: מתוק, חייבים לעשות תיקון לקלקול, קלקול מתקנים, יש מכונית מרצדס נכנסים לגרז' נותנים עם פטיש, עושים ככה מברגה, אין מה לעשות, מה שמקולקל צריך תיקון, הכלים שמשתמשים לפי הקלקול. אל תעשה קלקול - ישר גן עדן, תעשה קלקול - אתה הזמנת לעצמך את התיקון.

תן לו מיקרופון אחר, דחילק, רחמנות, תראה איזה תיקון יש לו. רגע, הוא מגיע אליך.

 

ש. עכשיו שומעים?

 

הרב: בטח, כן תחליפו בטריה, תראו אם זה בעיה.

 

ש. אז יוסי שריד עשה הרבה בלגן פה, כן נגיד ישיבות לא קיבלו כספים זה זה, זה שהוא נשרף אז הוא נשרף סבבה, מה יצא מזה כאילו, איפה אלקים הרויח פה, איפה הוא לימד מישהו פה

 

הרב: קודם כל אני לא אהיה מופתע אם הוא לא יצוה שישרפו את גופתו, זה קודם כל. דבר שני, איפה הלימוד? מעצם זה שאתה יודע שאנשים שלא תיקנו את עצמם יצטרכו לשרוף את החטאים שבנשמה שלהם, כי זה נשמה, זה לא גוף, את החטאים שבנשמה שלהם אז מה אני יכול לעשות, אתה רוצה שאני אראה לך כזה דבר? הנה הראו לך כמו שאמרתי.

 

ש. עכשיו הוא עולה למעלה, הוא עלה

 

הרב: למטה אני מסביר לך

 

ש. למטה, אלקים רואה אותו נשרף, מה לא כואב טיפה?

 

הרב: תגיד, אתה חושב שהקב"ה יש לו רגשות כמו שלך, הוא בוכה מוריד דמעות וכו', כל המידות של הקב"ה שאנחנו מדברים זה רק ציורים כדי שאנחנו נבין במושגים שלנו. הקב"ה זה לא מהסוג של בני האדם הנבראים, לנו עשו את הבחינות האלה כדי שנתרגש, כדי שנתפעל, כדי שנוכל לראות את ההבדלים בין מצב למצב, אצל הקב"ה לא חל בו שינוי משום מצב, זו אמת צרופה, זה כמו שתגיד שהשו"ע כתוב בו דין ואם נעשה דין שלה שו"ע אז השו"ע זה לא מזיז לו עכשיו אם הדין יתבצע או לא יתבצע, כן, זה כתוב, הכתוב לא מתפעל ממה שקרה. הבנת?

 

ש. תודה.

 

הרב: תהיה בריא, אבל אתה יודע למה ברא הקב"ה בכל אופן גיהינום?

 

ש. יודע יודע

 

הרב: בשביל שלא תגיע לשם, אם היו פה שני פתחים, אחד היה אש להבה ואחד גן עדן, ברור שכל בר דעת לא היה מתקרב לפה, נכון? רק בגלל שזה מרוחק מאיתנו כרגע אנחנו מתפתים לשמוע ליצר הרע נגד התורה הברורה שאומרת לא לעשות, ומי שמתפתה משלם, מה לעשות. דרך אגב היית בוחר מרץ פעם?

 

ש. לא

 

הרב: לא, לא היית בוחר?

 

ש. מה קשור,

 

הרב: לא, לא יודע למה כל הזמן נדבקת ליוסי שריד

 

ש. אה, כי הוא הדוגמא הכי טובה

 

הרב: יש יותר טובה, טומי לפיד הוא כבר שם.

 

ש. סבבה.

 

הרב: אוקי, תודה רבה לך, סליחה על ההפסקות במיקרופון. כן הנשים, תן לנשים שמה.

 

 

ש. ברשות הרב הצדיק הרב אמנון יצחק, בזכות הקהל הקדוש, אנחנו יודעים שברכת את יעל בת אל בת אסתר אבל אנחנו רוצים לשמוע נס יותר גלוי, כמו שראינו עם התינו,ק אנחנו רוצים לראות שיעל עומדת על הרגליים

 

הרב: אמן.

 

ש. עכשיו,

 

הרב: זהו, נבהלו אפילו המלאכים עכשיו, גמרנו,

 

ש. יעל בת שלושים, יש לה שלשה ילדים ובעל, אנחנו רוצים לראות אותה עכשיו עומדת על הרגליים, האם הרב

 

הרב: מה זה עכשיו, הרגע, מה אני לא קובע עד כדי כך

 

ש. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שהיא תעמוד עכשיו

 

הרב: יש בעיה במיקרפון, צריך להחליף חבר'ה, לא לצער אנשים, איפה המיקרופון השני?

 

ש. מה אנחנו יכולים לעשות שיעל תעמוד על רגליה

 

הרב: אני אגיד לכם מה אתם יכולים לעשות, תשמעו, 26 גברים יקבלו על עצמם ללמוד שעתיים תורה כל יום בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים, יום זה מהבוקר שקמים עד שהולכים לישון, ז"א גם יום כיפור אפשר ללמוד בלילה, דהיינו במוצאי יום כיפור, וכן הלאה, 26 גברים ילמדו את זה שלשה חדשים בתענית דיבור השעתיים רצופות, 26 נשים ילמדו שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים כל יום חצי שעה.

 

ש. ובזכות זה נראה נס גלוי

 

הרב: בזכות פעמיים הויה גימטריא אליהו, בעזרת ה' יתברך תקום על רגלה.

 

ש. אמן.

 

הרב: יש כאלה שכבר רוצים לקבל על עצמם שיהיה לה קל אח"כ?

 

ש. רק עכשיו, זה הזמן

 

הרב: זה יכול להיות גם השעה של הש"ס מתוכם, כן הנה יש אחד שניים שלשה ארבעה חמישה גברים, ששה שבעה גברים שמונה גברים, תשעה גברים, רגע נשים אח"כ, תשעה, עשרה, עשרה גברים, שעתיים רצופות לימוד תורה בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים, השעתיים הרצופות לא חייבות להיות קבועות אבל רצפות, יום זה מהבוקר עד שהולכים לישון, אם פספסו יום מתחילים מהתחלה, אם דיברו באמצע השעתיים מתחילים את השעתיים מאותו יום מהתחלה, לא פלאפון לא שלום לא אהלן לא שלום לא בי, שום דבר, שעיים רצופות תורה, עשרה אנשים כבר יש, אלה שהצביעו שכבר לא יצביעו שוב, אלה שלא הצביעו ורוצים שיצביעו, אם אתם רוצים לעזור לראות מופת אשריכם, בבקשה. עוד אחד, אתה לא הצבעת קודם? לא, 11, 12, 13, יפה חצי יש לנו כבר, עוד 13 יהודים. נעבור לנשים בינתיים שמוכנות ללמוד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה כל יום שלשה חדשים רצוף כולל שבת וחגים, אני מתחילים מימין, גבוה להרים שאני אוכל לספור, 3, 4, נשים, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.... 28 יותר, אשריכן ואשרי חלקכן. אין. בזכות נשים צדקניות נגאלו ועתידין להגאל. גם במקרה הזה.

 

ש. שנזכה לראות את יעל

 

הרב: רגע, חכי עוד 13, מי עוד יש? הנה עוד אחד, 14, 15 יפה מאד, 15, 16, נפלא, 16, יופי, 17 אשריכם, 17 זה תענוג אדיר, שעתיים לימוד כאלה איכותיות, 17, 17 גברים, 17 נו, עוד קצת, הנה 18, מה? עוד שתיים פה, 20, עוד ששה גברים הנה אחד למעלה אשריך, 21, איפה עוד חמישה גברים? איפה האריות של קרית ארבע? הנה עוד אחד, עוד ארבעה גברים, אה אתה לידו נכון, עוד שלשה גברים, עוד אחד פה מקבל יפה, עוד שני גברים, עוד שני גברים, טררררררר הנה עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, איפה? הנה עוד אחד ועוד אחד ספיר, אשריך, 27, 27, אולי עוד אחד, עוד אחד שיהיה כח כח, עוד אחד? עוד אחד יהודים יקרים, עוד עוד עוד אחד, יש, אשריך.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן הוא יברך את השם, עוד אחד בשידור מאיפה? מיכאל אליה, אבא של הילד חיה יחיה קיבל על עצמו גם, יפה.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה, הוא יברך את השם הטוב הטוב הטוב, יעל גולדמן בת אסתר, שתקום ממיטת חליה ומכסאה על רגליה מהרה, והקב"ה יגזור עליה שיתקיימו כל הרצונות של כל היהודים שהתחברו כאן יחדיו אמן, ושאחמדניג'ד בשלב ראשון יכנס לכסא הגלגלים במקומה

 

אמן.

 

הרב: ואחרי זה אתם יודעים מה ההמשך. כן, שאלה נוספת. כן, תן לבחור הנחמד פה עם הפאות הארוכות. לא, ברכות אח"כ, קודם שאלות אני רוצה, ברכות בסוף, רגע, אתה יש לך שאלה? הוא יש לו שאלה? תן לו. תן לו. תרים את היד ותעמוד.

 

 

ש. שומעים?

 

הרב: בטח

 

ש. שאלה קשה או קלה?

 

הרב: אתה יודע מה, תן לי בינונית.

 

ש. כתוב בתניא בפרק ל"ב, שע"י הגבהת הנפש אפשר להגיע לאהבת ישראל, מה הכוונה הגבהת הנפש?

 

הרב: אתה למדת.

 

ש. אני רק גרסתי

 

הרב: אה, אתה רק גרסת, תראה, אני לא למדתי תניא, אני לא למדתי תניא אז אני לא יכול להגיד לך מה כי צריך כמה משפטים לפני וכמה משפטים אחרי, אבל אם אני מבין טוב הגברת הנפש זה אם אדם יתגבר על התאוות שלו, אם יתגבר על התאוות שלו, על הנפש הבהמית שלו, אם יתגבר עליה ויוותר עליה על התאוות החיצוניות והכל, ממילא היה לו אהבת ישראל, למה? כי כשאדם הוא אנוכי ואגואיסט ודואג לעצמו ורק לי ותן לי ועוד לי והכל סביב עצמו, ממילא הוא לא משפיע על אחרים ואין בזה אהבת ישראל, אז אם תגביר את הנפש שהיא תתגבר על כל הנסיונות והתאוות שיש לה, קל יהיה לה בעזהשי"ת להגיע לאהבת ישראל. הדברים שאני אומר, אם לא כיוונתי בדיוק לתניא, זה דברי רבינו בחיי בחובת הלבבות בשער הפרישה, אוקי? תהיה בריא.

כן, מי רוצה לשאול? רגע הנשים לא רוצות, שלא יגידו שאני מקפח, יש שמה למעלה, תן לה למעלה למעלה בבקשה.

 

 

ש. כבוד הרב ערב טוב

 

הרב: ערב טוב ומבורך

 

ש. רציתי לשאול, כשבן אדם נכנס לעולם אומרים לו ככה וככה אתה צריך למלא, זה המשימה שלך זה התפקיד שלך, איך בן אדם אמור לדעת מה התפקיד שלו בעולם אם הוא נשלח להיות צדיק הדור, ולא ממלא את התפקיד הזה

 

הרב: אין אחד שנשלח להיות פחות מצדיק הדור, אבל אם את מתכוונת בגלגול אם אדם בא בגלגול לתקן משהו מסויים ספציפי שחסר לו, אז זה בד"כ מה שיש לו  יותר נסיונות וקשה לו מאד שמה הוא צריך לדבוק ולעשות ולתקן. מה שהולך לו בנקל והוא עושה בלאו הכי, על זה הוא לא נשלח. אבל מה שקשה שמה צריך לעשות. זה למי שהתגלגל וצריך להשלים. סתם בן אדם צריך לקיים את כל התורה ולצאת מפה צדיק יסוד עולם.

 

ש. הוא יענש אם הוא לא ממלא את התפקיד הזה, איך הוא אמור לדעת שהוא

 

הרב: אם הוא לא ימלא את התפקיד יצטרך לרדת עוד פעם ולהשלים.

 

ש. איך אפשר לדעת מה התפקיד של הבן אדם?

 

הרב: אמרתי, עד עכשיו חזרתי פעמיים על אותה דוגמא.

 

ש. שקשה לך, אוקי.

 

הרב: כן

 

ש. אבל אם אני אמורה להיות גדולת הדור ואני לא עושה את זה

 

הרב: לא הבנתי, תקשיבי טוב. היה מלך שביקש שיביאו לו כל מה שרק אפשר, היה אחד שהביא לו חבית סאה והוא גדש אותה, היה אחר שהביא לו עשר חביות ונתן לו תשעים אחוז מהם כדי שלא ישפך, זה שנתן לו את הגדושה גדש לו אותה בכסף, זה שנתן לו את העשרה גדש לו את זה בחול, שאלו העבדים למה? זה נתן פחות בהרבה מזה שנתן עשר, הוא אומר זה נתן ביותר מכפי יכלתו וזה נתן פחות מכפי יכלתו. היה לו כלים למלא עוד והוא מילא פחות. נתנו לך כלי - הנשמה, אם תמלאי אותה פחות ישאלו אותך למה לא מילאת עד הסוף, אם את רוצה לדעת כמה את יכולה? נתתי לך מתכון היום. איך אני עשיתי? מפיץ ומשכפל ועושה ומתרים ורץ ופתחתי ארגון ומשתגע ויום ולילה ומארבע בבוקר אני נותן שיעורים ובנץ מתפלל ואחרי זה עוד שיעור וכל היום זיכוי הרבים בכל העולם וכו' וכו', לא נח רק מה שמוכרח, ככה תעשי. תעשי בבית, תעשי בסביבה, ולאט לאט זה יגדל ויתרחב ותפעילי אנשים ותייעצי להם ותתני להם ותתמכי בהם וכן הלאה. דוגמא. אדם לוקח הלכות, מדפיס על נייר, שם במעליות בשכונה, כל בן אדם שנכנס למעלית עד שעולה המעלית הוא קרא שתי הלכות, כל השונה שתי הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, זה זכות או לא זכות? קשה? לא קשה. תחשבו רק כל רגע איך אני משכפל את עצמי בלי סוף. יש דוגמאות למכביר, יש אנשים פותחים גמ"חים ומחלקים כל מיני דברים ונותנים ועוזרים ומסעדים, יש תמיכה רוחנית, יש תמיכה כזאת, ואחרת, כל אחד לפי הכלים שנתן לו הקב"ה. ותדעי, גם אם חסר לך כלים תתפללי לכלים תקבלי, כי ברוחניות כל מה שמבקש אדם ה' נותן, בגשמיות לא תמיד, אבל ברוחניות כל מה שתבקשו הוא יתן. תבקש להבין את הגמרא, אחרי תקופה מסוימת אתה תבין את הגמרא, יקח זמן לא תבין, אחרי זה יראו שאתה רציני בוכה על זה, אתה תבין. כן.

 

ש. עוד שאלה אפשר?

 

הרב: כן

 

ש. מה עדיף, לצאת לעבוד ושהבעל ישב וילמד, או לגדל את הילדים ובעל יצא ויעבוד

 

הרב: כמה ילדים?

 

ש. בינתיים שתיים

 

הרב: שניים, ואת יכולה לפרנס את הבית?

 

ש. נגיד

 

הרב: נגיד? אז בינתיים שילמד. כשתגיעו למצב שהמצב יהיה קשה, אני לא מאמין שיהיה, אבל אם תגיעו למצב קשה תשאלי עוד פעם

 

ש. בסדר

 

הרב: זכות התורה שלו כולה שלך, ותדעי לך שבזכות זה גם תקומי לתחיית המתים, כי בתחיית המתים נשים לא קמות. מה אתן רוצות לקום עוד פעם? לא היה מספיק לכן פעם אחת? למה נשים לא קמות? משום שבתחיית המתים קמים רק מי שלמדו תורה, אז אלה שלא סיימו את הש"ס זה בעיה, כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל, כל מי שיש לו טל של תחייה יקום, מי שלא - לא קם, לכן עמי ארצות לא קמים. אז מה התקנה, מה העצה לגברים ולנשים? עם הארץ שלא למד תורה והיום אין סיבה שיהיה עם הארץ כי לקרוא כולם יודעים לקרוא, ואתם יודעים מה ראיתי אתמול הראוני הרב נחמו מטבריה הראני, שבשל"ה הקדוש בהגהה בפרק האחרון, הוא מביא שעם הארץ שלא יודע בכלל ללמוד אפילו אם יגיד ככה, ספר בראשית, חומש בראשית, חומש שמות, חומש ויקרא, חומש במדבר, חומש דברים, ואח"כ יגיד את הפרשות, פרשת בראשית נח לך לך וכן הלאה, וככה יגיד את כל הנביאים רק את הראשי פרקים, ואח"כ יגיד את הגמרא זרעים מועד נזיקין נשים קדשים טהרות, ואח"כ יגיד את כל הפרקים אחד אחרי השני, ורק יגיד את כל הפרקים של כל מה שיש לנו בתורה כולל המדרשים כוללה קבלה כולל הכל, רק את הכותרות, יגיע לעולם האמת ילמדו אותו הכל. שמעתם דבר כזה? כמה הקב"ה מרחם על בניו. אז לכן, מי שהוא עם הארץ, הגמרא אומרת, אם הוא משיא את בתו לתלמיד חכם, כמו שאת שאלת, אם משיא את בתו לתלמיד חכם כיון שהוא נותן את בתו לא למהנדס ולא לעו"ד שיהיה לה כסף העיקר שתחיה טוב פה, אלא דואג לרוחניות, הוא נעשה שותף בתורה של החתן וגם אם הוא עם הארץ הוא יקום בתחיית המתים בזכות זה שהוא נתן את הבת שלו. שתיים, אם הוא עושה מלאכה עם תלמיד חכם, דהיינו פרקמטיא, מו"מ או מוכר לו דברים או קונה ממנו בשביל שלא יקום מהתורה. עוד דבר שלישי, שהוא מטיל מלאי לכיסם של תלמידי חכמים, מחזיק תורה כמו שאמרנו, ארור אשר לא יקים או ברוך אשר יקים, זה סיבה שיקום גם עם הארץ בתחיית המתים. נשים פטורות מלימוד תורה, הן לא חייבות כמוה גברים, הן צריכות ללמוד הלכות ודינים שהן צריכות לדעת, הן צריכות לקרוא תנ"ך להכיר את היהדות, אבל הן לא חייבות בתלמוד תורה, אז לכן אין טל תחייה שמחיה אותן. אומרת הגמרא, אבל בזה שהן ממתינות לבעליהן עד שישובו מבית המדרש, או שולחות את בניהן ללמוד תורה במוסדות תורה של יראי שמים על טהרת הקודש, הן שותפות בתורה של הבעל ושל הילדים וממילא הן קמות בתחיית המתים. אז לכן חשוב שכל אשה תתמוך ותדחף את בעלה ללמוד תורה, תאפשר לו, תספק בידו לעשות זאת, והילדים שלה שילמדו תורה ולתת להם את כל המתנות שאפשר ואת כל התענוגים שהם צריכים, הכל לתת לילדים רק שישבו וילמדו, ואני מציע לכל המשפחות פה, כל מי שרוצה לראות את בניו תלמידי חכמים וצדיקים אמיתיים יראים ושלמים מובטחים לחיי העולם הבא כבר מהגיל הרך, מגיל שש שבע שהם יודעים כבר לקרוא, תנו להם לגרוס, לגרוס גמרות, לגרוס משניות, גמרות. הכל הכל, כן. הרב בראנדסופר, הרב מאיר בראנדסדופר היה הרב של העדה החרדית, מגיל שש הנהיג אותם לגרוס שבעה דפים גמרא. כולם גאונים, כולם בקיאים בכל התורה. תלמד מותק, תקבל כך וכך, תלמד כך יקח אותך כך, תעשה כך תפצה אותי כך וכך, ככה לתת לילדים, בפרט שהם עוד רכים, אחרי זה תהיה להם אהבת תורה, לא יפחדו לגעת בספר, לא יהיו עצלנים, יהיו זריזים, אתם תרויחו גם את חינוכם וגם את חייהם בעולם הזה ולעולם הבא. תודה על שאלתך, בהצלחה.

כן, שאלה נוספת לבחור פה בפינה שורה שניה. ואחרי זה אני רוצה לשאול אתכם שאלה על הבחירות.

 

 

ש. קודם כל שלום עליכם כבוד הרב

הרב: שלום וברכה

 

ש. רציתי רק להגיד לפני הקהל, להודות לרב, שבזמנו זכיתי להיות סאונד מן שלך ולקחת לי את הקוקו, ושיפרת לי את הלוק, אז תודה מקרב לב

 

הרב: אשריך ואשרי חלקך. איך הסאונד היום, בסדר?

 

ש. מעולה

 

הרב: ברוך ה'

 

ש. ונעבור לשאלה, עכשיו יש לי ברשותך שלש שאלות, אני אתחיל מהקלה ונמשיך הלאה ברשותך. יש הרב בזמנו שמעתי שהוא דיבר על ניגונים וזמרים שאין לשמוע אותם מכיון שהם מחקים תרבות גויים וכיו"ב, מכיון שרואה אני את בני עמי וכבד עליהם העול של היובש של החיים, אחד מהדברים שיותר ויותר מחיים את בני אדם זה דווקא ניגונים ומוזיקה, קשה הדבר עליהם שלמעשה כמעט ושום דבר אינם יכולים לשמוע כיון שרוב המוזיקה כיום מושפעת מתופעות שכאלו, רציתי להפנות אם אפשר לעורר את זה שיש פיסקה בליקוטי  מהר"ן תורה ג' שהוא אומר את הדברים האלה, אני אצטט ישר מהכתוב, מדבר על זה שיש מנגנים רשעים ואסור לשמוע את הניגונים שלהם כי ההשפעות הן מזיקות, עכשיו הוא נותן איזה תיקון, אומר, כך כותב רבינו נחמן, והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם וע"י שילמוד בלילה תורה שבעל פה היינו גמרא, שהיא בחינת לילה כדאיתא במדרש, שהיה משה בהר סיני ארבעים יום וארבעים לילה, לא ידע מתי זה יום מתי זה לילה, רק כשהוא למד תורה שבכתב ביום ותורה שבכתב בלילה, וכן הלאה הוא מרחיב את היריעה ומסביר בזאת שיש אפשרות שאדם יוכל לשמוע נגינה מכל אדם, בדיוק מה שהוא כותב פה, ע"י זה שילמד תלמוד בבלי בלילה וע"י זה הוא מפר מעליו את ההשפעה שלילית של אותו ניגון, עכשיו יש לנו פה עצה ממש פשוטה

 

הרב: אם ההבנה שלך היא כמו שאתה הבנת, זה סותר את השולחן ערוך, כי השולחן ערוך אומר שמאז החורבן יש גזרת החורבן ואסור לשמוע נגינה בכלי שיר בכלל בגלל גזרת החורבן, אז ז"א אם זה בפה זה משהו אחר, אם זה בכלי שיר זה משהו אחר, ומכל אדם אז ודאי שהוא לא מתכוון אפילו לרשעים כי יש השפעה של הרשעים בכל מקרה, וזה הוא אומר במקומות אחרים אצלו. מכל מקום אתה צריך להבין, 25 מגדולי הדור, ביניהם הרב וואזנר והרב שטיינמן והרב קניבסקי ורבנים ספרדים כמו הרב שלום כהן ואחרים ואחרים ואחרים 25 פסקו שאין לשמוע כלל, בפרט זמרים שמופיעים בערבי שירה אפילו בנפרד, כי אסור ערבי שירה בכלל ואסור עם כלים ודאי, זה שולחן ערוך, ואלה שעושים כן נקראים מחטיאי הרבים ולא מצטרפים למנין. עכשיו, אין להם חלק לעולם הבא עד שיחזרו בתשובה, ויש ראיון שעתיים שאני מדבר עם הרב בן  ציון  מוצפי שהוא מדבר על הנושא הזה ומדבר קשות מאד כגנדם. עכשיו, דא עקא, יש הרבה אנשים מקלים ראש בשולחן ערוך וממציאים לעצמם כל מיני תצטדקי וכו' וכו', אבל זה לא יעזור, כי זה עבירה ועבירה חמורה, בשעה שיש חורבן ואנשים במקום, אתה מבין, להיות אבלים על החורבן שתיקנו לנו התנאים הקדושים, הם שומעים  מוזיקה. ז"א לא כואב לנו על החורבן, לא חסר לנו בנין בית המקדש, אין לנו שום בעיה לשמוע מוזיקה. עכשיו צא וחשוב, כשחרב בית המקדש בזמנו, אנשים היו מדוכאים, היו שאמרו שהיה ראוי לגזור שלא ישתו יין ולא יאכלו בשר, היו כאלה שאמרו שלא יתחתנו בכלל עם נשים עד שיאבדו ישראל מעצמם לבד, אבל אמרו שזה גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אבל דבר אחד כן גזרו, את זה שאסור לשמוע מוזיקה בכלל ובכלי שיר, רק בחופה במצוה כמו חופה או ברית מילה וכל השאר זה בדומה שכבר הקלו קצת וזה לא לכתחילה, אז כל שכן בערב סתם מימות השנה לצורך שמחה זה בדיוק נגד הגזרה וזה נגד השולחן ערוך.

 

ש. אבל חכמים גם בני דורנו, גם הרב עובדיה יוסף וכיוצא באלו

 

הרב: הוא שאמר בשנת תשס"ז בפסק הלכה את מה שאמרתי וחתם, שאלה שעושים את מה שאמרתי הם מחטיאי הרבים ואסור לשמוע אותם ומי שנותן להם יד הוא מסייע לעוברי עבירה.

 

ש. אני לא מדבר על הופעות, אני מדבר על אדם נמצא במצב של דכדוך נפש,

 

הרב: יה, בשביל דכדוך נפש זה מותר גם בשולחן ערוך, אם

 

ש. או, אז רוב האנשים כיום

 

הרב: אם בן אדם בדכדוכה של נפש וזו רפואתו בסדר, אבל לא נגיד שכולם מדוכדכים או מדוכאים

 

ש. הרב יסתכל על פני בני ישראל ברחובות

 

הרב: אני רואה פה כולם צחקו וחייכו כל הערב

 

ש. אחרי בידור של שעתיים מהרב ודאי, אבל אם תראה אותם ביום יום

 

הרב: מה זה בידור להיות שותף של הקב"ה?

 

ש. לא, אני אומר, הקב"ה זיכה אותך לעשות זיכוי הרבים ותוך כדי כך לשמח את עם ישראל אז ודאי שכולם

 

הרב: יש שיר שכולם יכולים לשיר ובזה אין איסור, ביום בלילה, ביום חול ובשבת, אתם מכירים את השיר? אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא. תלמדו לאט לאט.

 

ש. אז מה סיכמנו, בא נסכם את התשובה

 

הרב: סיכמנו שנעבור לשאלה הבאה.

 

ש. טוב השאלה הבאה, היום משום מה אנשים אחרים גם רוצים לדבר אז אני אקצר בשאלה הזו, בידוע לי שהרבה פעמים ראינו זכינו לראות אנשים שזוכים לשבת וללמוד דווקא במסגרת של כולל, והכוללים ממומנים ע"י מיליונרים למיניהם שחוץ מהמגמה הגלויה שזה החזקת לומדי תורה, יש להם גם מגמות מאחורי הקלעים, אחד מהמגמות מאחורי הקלעים זה מצב של פוסחים על שני הסעיפים, דהיינו שצדיק נתמך ע"י רשע, שהמיליונר מרשה לעצמו להתנהל באופן מרושע בכל מיני אופנים ועי"ז שהוא תומך בלומדי תורה הוא כביכול מוחזק על ידיהם, אז הקב"ה לא יכול להפרע ממנו, יש דבר כזה, הרב יודע

 

הרב: זה לא נכון, נו

 

ש. מדוע?

 

הרב: הקב"ה יפרע ממנו והוא לא יכנס לגן עדן ולא ישב בצל החכמים עד שהוא ינקה את עצמו אצל הגחלים כמו שאמר

 

ש. אבל אם תומך בלומדי אורייתא

 

הרב: לא יעזור לו, הוא צריך להנקות, אי אפשר להגיע מטונף

 

ש. כן אבל אני אומר בעולם הזה, בעולם הזה פה

 

הרב: בעולם הזה מה יעזור לו?

 

ש. כשהוא תומך בלומדי אורייתא אז הוא נחשב נכלל איתם בלימוד שלהם

 

הרב: הוא נכלל לשם לקבלת שכר, אבל פה הוא יקבל אפילו ברכה, אבל הנקודה היא - נקיון הוא יצטרך לעבור, מה לעשות. מי שמסריח אומרים לו לך להתקלח

 

ש. אני מדבר על מצב שבו כשצדיק נתמך ע"י רשע

 

הרב: הסברתי ועניתי

 

ש. אז מלאכת הבירור לא יכולה להסתיים

 

הרב: אל תדאג הכל בסדר, הקב"ה יודע להסתדר, מפריד בין שערה לשערה.

 

ש. אשריכם ישראל, טוב אני מוותר על השאלה השלישית, אנשים רוצים לשאול.

 

הרב: תודה רבה, תודה רבה לסאונדמן לשעבר.

כן רבותי, אלה שקיבלו על עצמם ללמוד שערי תשובה ואין להם ספר, אז פה גברת כהן מרים מוכנה לדאוג להם לספר, מי זאת מרים כהן? הנה היא שמה נמצאת למעלה, היא תוכל לעזור.

הגברים אני אגיד לכם, אלה שיש להם אינטרנט אז בויקיטסט בגמרא יש ככה, יש את הגמרא, יש גמרא מבוארת, מפוסקת עם סימני שאלה, שאלה ותשובה בצורה שגם עם הארץ גמור יכול לקרוא נכון. ומי שאין לו אז הוא מוצא תורמים. אבל יש בתי מדרש ובתי כנסת שיש שמה מלא, ואם לא אצל השכן אפשר להשאיל, אני מאמין שבקרית ארבע כולם חברים ואיש את רעהו יעזורו. כן, שאלה נוספת. תן לו נו, קדימה.

 

 

ש. אנחנו כולנו מאד מאד מעריכים את הרב ואת כל המפעל הגדול והקדוש הזה של החזרה בתשובה, יחד עם זה אני רוצה לשאול שלש שאלות, א' יש גם מצוות אחרות, יש אנשים שעוסקים ברפואת חולים, בסיוע לעניים, בהתיישבות בארץ ישראל, יש הרבה מצוות שהם לא בדיוק החזרה בתשובה, הם תחומים אחרים שיש להם בהחלט חשיבות בפני עצמה, אכן היהודים שעוסקים במצוות הללו גם הם אני מניח שיש להם זכויות גם אם הם לא בדיוק עוסקים באותו תחום שהרב באמת מצליח כל כך לקדם אותו, זאת שאלה ראשונה, מה דעת הרב על אנשים שעוסקים בדברים אחרים, יש

 

הרב: קודם כל אתה צודק, כל המצוות הן מצוות וכולן צריכות להיעשות, וכל מצוה שנעשית לרבים ומסייעת לרבים היא מצוה גדולה לאין שיעור. וזה קוראים לזה זיכוי הרבים, וזיכוי הרבים יכול להיות בהרבה תחומים כגון רפואה, התיישבות, כל מה שאתה אומר הכל נפלא ונכון. אבל אם שמת לב כשאמרתי בהתחלה, מי שנכנס להיות שותף עם הקב"ה וזוכה להביא את עם ישראל להכרה באלקים ולעשות את רצונו, כל שאר הדברים ממילא יהיו, לא תצטרך לדאוג להתיישבות, גם לא יהיה חולים, יבוא משיח יגאל את הכל נגמר. אז למה אנחנו נתעסק, אתה מבין, ולא נפנה את הכח, לא להפסיק את הדברים האחרים, יש לנו מספיק כח ויכולת להכיל ולהכיל עוד ועוד תחומים תוך כדי, ובפרט מי שעוסק בזיכוי רבים יודע כמה הוא מקבל עליו כל יום מחדש בקשות ודרישות והוא רואה שהוא מכניס את הכל באותו זמן, איך זה יכול להיות? כי מי שיודע את סוד הזמן יודע שאין זמן מוגבל, ואדם יכול להספיק הכל אם הוא מוכן לתת את הזמן שלו, ברגע שהוא נותן את הזמן הוא מעל הזמן. אז לכן, מה שעושים כולם יבורכו, אבל אני מנסה לנתב. אתן לך דוגמא, הצעתי לפני ש נתיים שלש הצעה פשוטה קלה קלילה ברת יישום, אמרתי יש בן מיליון למיליון וחצי בעלי ת שובה, בא נגיד מיליון, הצעה פשוטה, כל בעל תשובה אחד יקבל על עצמו פרויקט להחזיר יהודי אחד בתשובה במשך שנה, זהו. עם כל הכלים הקיימים, אם זה לתת לו הרצאות בדיסקים, אם להפנות אותו לאתרים, היום זה לא בעיה, אפשר להביא לאדם את כל ההוכחות, כל העובדות, כל מה שרק חסר לו הוא יקבל. שנה אבל קח פרויקט על אחד, אחד, הכי קל לא קשה, הכי קל שהוא ממש על הסף, כל אחד יעשה אחד עוד שנה אנחנו עוד מיליון, עוד מיליון בעלי תשובה אנחנו נגאלים, כי אם ב-35 שנה יצרנו  מיליון ועכשיו בשנה נעשה מיליון, מה עוד צריך? עד תקופה מסוימת, עד שהיה גוש קטיף והכל והיתה עדיין האמנה ואמונה בממשלה ובגרורותיה, אז השתדלו כולם ישוב ארץ ישראל והכל והכל, אחרי זה פתאום התפנו לחזרה בתשובה. מה קרה? אכזבה גדולה, משבר גדול, לא עומדים בהבטחות, שלחו אותנו קדימה, אמרו לנו שאנחנו שליחי מצוה, בסוף עשו לנו קישטה. ז"א חסר בתפיסה, אבל אם משנים את התפיסה של האנשים שנמצאים בכל הדרגים יותר קל, פחות אויבים, פחות עוינים, יותר מבינים, אין גזירות על תלמודי תורה, אין גזירות לצמצם בכספים, אין גזרות כאלה ואחרות, לא רואים את הציבור הדתי והחרדי טפילים שחיים על חשבון, שאומרים הדרת נשים וכל מיני קשקושים ולא יתנפלו עלינו, למה הם יהיו כמונו. אז צריך פשוט ללמד אותם, שאלה שניה.

 

ש. בזמן האחרון הולך ונפוץ הענין של מניעת אכילת בשר כיון שמסתבר שבעלי החיים סובלים קשות במהלך גידולם ובמהלך שחיטתם, מה דעת הרב בענין הזה, האם הכיוון הזה נכון או שיש לנו

 

הרב: מי אלה, מי אלה שאומרים את זה, צער בעלי חיים? מי?

 

ש. אני שומע את זה מהרבה

 

הרב: תנו לחיות לחיות? מי?

 

ש. לא, לאו דוקא, גם יהודים טובים כי רואים

 

הרב: ברור, צער בעלי חיים דאורייתא, ואם משליכים גם את העופות אז הם גם נטרפים, זה ודאי שאסור, אסור להתעלל בעופות, אסור זה, אסור לפטם אותם יותר ממה שמותר, אסור, יש הרבה דברים שאסור. אבל אחרי כל האיסורים כל הבהמות והחיות והעופות, כל מה שהותר לנו, הותר לנו לצורך שנאכל ואין לנו שום בעיה עם זה. אז ככה, אסור לצער בעלי חיים אבל מותר לשחוט אותם לאכילה אלה שמותרים, וזה מה שרוצה הקב"ה, את שתי המצוות, לכן יש מצוה לשחוט ולכן יש מצוה של צער בעלי חיים.

כן, שאלה שלישית.

 

ש. ושאלה שלישית בקצרה, בקשר למה שהרב הזכיר קודם, בקשר לאנשים שלא עלינו הציתו את עצמם מתוך יאוש, מתוך דכאון טוטאלי, איך אפשר לעודד אנשים לא יגיעו למצב הזה, ז"א

 

הרב: בקצרה תשובה, אבל אני אענה לך לדוגמא, אתם יודעים, עכשיו התעוררו למה, משום ששריפה זה דבר שקטסטרופה לראות דבר כזה, זה קטסטרופה באמת, זה חבל על כל נשמה של יהודי, ואני לא אמרתי כל מה שאמרתי חס ושלום מתוך צחוק או דברים כאלה אלא פשוט מאד, בגלל שאנשים מסכנים, לא הכשירו אותם ולא כלום. חוץ מזה גם היום עלתה לי מחשבה בראש, אני לא מבין, אם אחד האחים של זה שנשרף אמר שהממשלה אשמה וזה, למה הממשלה אשמה? נכון שיש לה את האמצעים והיכולת ונגיד שאתה צודק, אבל מה עם המשפחה הקרובה? אם יש במשפחה הקרובה אחד כזה, למה השאירו אותו נגיד הומלס או למה השאירו אותו במצב שהוא נזקק לממשלה ולדבר עם משרדים כשיש לו אח אחות דודה סבתא, משפחה קרובה חברים, למה? למה החברה עצמה לא דאגה? למה אנחנו לא דואגים איש לרעהו בלי להגיע לזה? עכשיו הנקודה היא ככה, תדעו לכם שיש מאות ואלפים מתאבדים כל שנה! פעם הייתי מחובר לזק"א, היו נותנים לי הודעות, כל יום שניים שלשה ארבעה חמישה ששה מתאבדים, לא כותבים עליהם. לא כותבים עליהם. ובצה"ל יש עשרות עד מאות בשנה, לא כותבים, כי זה יכניס את הציבור ליאוש, אבל עכשיו אי אפשר לא לכתוב כי זה נשרף ונשרף כולם רואים, אבל זה כלום, מתאבדים יש מאות ואלפים, מתאבדים מאותם סיבות, מאותם סיבות, ואף אחד לא מצא פתרון. אז יש מוקדים למצוקה וקשקושים, מה אומרים לו יהיה בסדר, מה אתה אומר לו, אבל אם אדם ילמד אותו אמונה, ילמד אותו בטחון, אנחנו טיפלנו בכל כך הרבה אנשים שהמצב שלהם היה ה' ירחם, אפילו אנשים בחרדות, הכל אפשר לטפל, אבל אם מכניסים לאדם אמונה בבורא עולם, אם מסבירים לו מה זה שכר ועונש, אם הוא יודע שהעולם הזה זה לא פה ואם הוא נשרף אז הוא יתפטר מהבעיות אלא יש המשך, אם הוא יודע שפה יש חשבון ועל החשבון שהוא מתנקה הוא יקבל שכר לנצח אז ודאי שהוא יהיה מוכן לסבול, אבל אם הוא רואה שאין שום תועלת ואין שום דבר, ודאי שהבן אדם מתייאש. אבל זה חסר כי לא מלמדים את האנשים אמונה, בלי אמונה אדם לא יכול להחזיק מעמד. אנשים חלשים, ולכן לצערנו מגיעים למצב כזה. אבל מה שאני מבקש מהציבור השומע אותנו היום ובכלל, אל תביאו אנשים למצב שתתעלמו מהם עד שיגיעו למצבים כאלה. כל אדם, ההלכה אומרת, אדם שנותן צדקה מתברך בשש ברכות, אדם שאין לו כסף לתת צדקה והוא מפייס את העני, מפייס אותו, מדבר איתו דברים בשביל לעודד את נפשו מתברך ב-11 ברכות, אז גם אם אין לי אמצעים ואפשרות גם על ידי התמיכה הרוחנית שאני נותן לאדם אני מתברך במעלה ובשכר יותר גדול. לא להניח יהודי אחד שבור, אפשר לרפא את כולם.

כן הנה פה הבחור של בית המקדש, שאלה בבקשה. תעמוד שיראו אותך.

 

 

ש. רואים אותי גם שאני יושב, אני לא יודע אם הרב זוכר אותי מהרצליה והקולה ראיתי שהוא עבר לסודה,

 

הרב: כן, יאלה. אתה הקוקה קולה שמפוצצת את האסלה

 

ש. אז קודם כל דבר ראשון, לגבי הכל המתאבדים והנשברים, אני ראיתי איזה בן אדם אחד היה תלמיד חכם עד גיל שלשים לא התחתן, לא יצא, בא אמרו לו אתה לא בנוי לזה, נמצא בעזרת ה' נתפלל עליך לא קרה כלום, בסוף הבן אדם הזה, אני ראיתי אותו אחרי, הוא נשרף ברמות שהוא מדבר על כל מיני חיות ולא משנה, אבל אני חושב שהיום אנשים יש שתי בעיות, קודם כל הנישואים המאוחרים זה בעיה, אלה שלא רוצים להתחתן, רוצים להספיק קודם זה קודם זה קודם זה, עד שאני אהיה מוכן עד שאני אהיה בנוי בסוף אני יעשה את זה עד גיל תשעים, עכשיו נותנים לנו הרבה גבולות, סייגים, אבל לא מגיעים לבעיה העיקרית, אם רוצים לכבות שרפות את התוצאות של הבעיה העיקרית שלא מתחתנים, או כאלה שבאים לא עוזרים להם, אומרים לו עד שתהיה מוכן תתחתן בגיל תשעים

 

הרב: אז מה השאלה?

 

ש. מה עושים עם הדבר הזה, מה אתם הרבנים החכמים בית דין כופים אותו לישא, לא כופים לפחות שיעזרו לו בית דין, אם הם כופים קל וחומר שיעזרו לו

 

הרב: ז"א שמחזיקו באמתחתם נשים מזדמנות לצורך חתונה לפני שלשים.

 

ש. לא,

 

הרב: אז מה לעשות, תן עצה. בית המקדש פתרת לנו

 

ש. הרב מרדכי אליהו אמר שאיפה שיש כסף יש לכלוך, ועדיף במקום שכאלה הולכים למקובלים אם בכלל לפי

 

הרב: מקופלים כן

 

ש. כן, אם השם הזה מתאים לשם ההוא, תשים נענע בראש תדע אם זה השידוך, חכם עדיף מנביא,

 

הרב: אתה אלוף העולם, אני אומר לך, אתה בזבוז. זה לא משנה מה שתדבר, אתה מדבר לענין.

 

ש. אבל מהחכם עדיף מנביא זה גם קשור להיקש לשאלה הבאה,

 

הרב: יש לך שאלות לשלשל

 

ש. זה קשור למשיח, שאתה אומר, המשיח יבוא הוא יעשה ידע והכל, אליהו הנביא יבוא יכריז על משיח, אבל אני אומר, אני רואה את הרב ואני גם הסתכלתי על ההלכות של הרמב"ם שאומר שבן אדם צריך לדעת הרבה תורה וגם איצטגננים של הגויים, משהו כזה, אני לא בקיא, אני מעיין, עכשיו אני רואה את הרב אני רואה שאני חושב נראה לי בס"ד שהוא כן ראוי להיות אחד מאלה ש יושבים שמה, כי כל העקרון שבזה שסנהדרין בחלק מהעדות זה עד גיל שבעים, שבן אדם שרב ידע מה זה ויקיטקסט ומה זה המנורה שהזבובים טוז

 

הרב: כן טוז טוז כן

 

ש. הרבנים חכמים הם לא, הם מכירים את התורה אבל לא מכירים את העולם

 

הרב: את השבעים שפות. כן.

 

ש. עכשיו, אם יעשו בעזרת ה' במקום עם כל המחלוקות בתקשורת חרדים דתיים לאומיים, תקום אחד כמוך שיכול להיות ראוי לאסוף את החכמים ידונו על הדברים מהבחינה ההלכתית

 

הרב: תשמע יש לי משהו

 

ש. אם זה חרצל או לא יודע מה, הכל שיהיה בתוך השולחן, יתפסו את השולחן ערוך יעשו עליו גמרא, אתם זה תפקיד שלכם תעשו הלכה אחת, תעשו לא כל אחד צריך ללכת עדרים עדרים

 

הרב: העיקר תעשו משהו, תעשו תעשו, תגיד לי משהו

 

ש. חכם עדיף מנביא

 

הרב: עכשיו תגיד לי, אני שואל שאלה רבותי, שאלו אותי בתקופה האחרונה הרבה פעמים כבר, למה אתה לא מקים מפלגה? למה אתה לא מקים מפלגה? אז אני הסברתי את ההסברים שלי למה לא וכן וכן וכן, אבל לוחצים ולוחצים יותר מידי, ועכשיו יש לפיד שהולך לקחת, אתם מבינים, בין 12 ל-14, בינתיים זה ככה, ועוד כל מיני ויהיו הרבה הרבה כאלה שיהיו נגד ונגד ונגד ונגד והמצב לא פשוט, אני שואל את הציבור כאן, קרית ארבע, אם אני  מחליט לדוגמא להקים מפלגה, מפלגה שתהיה דתיים וחילוניים, והמפלגה הזאת תפתור את כל הבעיות בעזרת ה' של כל מה שחלמתם, אתם בוחרים או לא בוחרים? להרים את היד. יפה. רגע רגע רגע חכו, אבל אתם יודעים שאני בחור מאד מאד ספקני, אז לכן אני הבאתי טפסים, בכל השקיות, ופה יעברו ביניכם טופס, בטופס כתוב הנה מאחורה כתוב, שם משפחה כתובת והכל, האם תהיו מוכנים התפקד לפקוד לבחור להתנדב, מסוגל או לא מסוגל, מה בחרת ומה אתה רוצה מהתנועה החדשה וכו', תמלאו, תחזירו לי בחזרה ואני אתייחס בכבוד ראש לכל הבקשות, ותראו, אם אני הולך אנחנו הופכים את המדינה לטובה יותר בהחלט. מהבית כנסת, מהבית כנסת לכנסת. כן. שאלה, תן לבחור פה. תמלאו, תמלאו אבל את הטפסים, תמלאו. כן, תן לו.

 

 

ש. הרב, רציתי לשאול אותך שאלה ששאלתי כמה רבנים

 

הרב: ולא ידעו לענות כמובן

 

ש. לא, ענו לי דווקא, אבל כל אחד אמר משהו אחר. נכון יש שכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה?

 

הרב: כן

 

ש. עכשיו אם אני לדוגמא לוקח ציצית בלי כיפה, ואני לא שומר שבת זה בסדר?

 

הרב: מותר לך ללכת עם מצות ציצית ואתה מקיים מצוה גם בלי כיפה.

 

ש. ועוד שאלה ששאלתי

 

הרב: וברור שתגרור גם עוד מצוה ואתה תלך בסוף עם כיפה.

 

ש. ועוד שאלה ששאלתי הרבה רבנים וגם הרבה חברים שהצטרפו אלי, אם אני נוסע באוטו בשבת ואני רוצה להגיד תפילת הדרך, מותר לי או אסור לי?

 

הרב: שאלה טובה מאד, כתוב "בוצע ברך ניאץ ה'", זה כמו שאדם רוצה לברך על חזיר. בא מותק אני אתן לך את הציצית שרצית, בא. בכבוד. אשריך. ומצוה גוררת מצוה. אתה מברך שהחיינו.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

אמן.

 

הרב: אמן, חזק וברוך, תזכה לענות הרבה תשובות לחבר'ה, תהיה בריא מותק.

כן, מי עוד רוצה ציציות מהחבר'ה? אתם רוצים? רגע, אני נותן לכם, שניה שניה.

 

אני רוצה להודות למארגנים, לציבור, לצופים, ואני אברך את כל אלה שמילאו את ההוק באופן פרטי בעזרת ה', שתזכו שיתקיימו כל הברכות שברכתי אתכם היום מהרה ושנראה בישועתה של יעל בת אסתר שתעמוד על רגליה בזכותכם. זכות המצוות תלוה אתכם תמיד אמן. להתראות בפעם הבאה.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט