q9
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בת ים 11-7-12

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

"ויאמר ה' אל משה, קח לך את יהושע בינון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו". יש להבין, מה השיב ה' למשה רבינו בעת ששאל ממנו "יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה". לפני שמשה רבינו עומד להסתלק מן העולם, הוא דואג שהקב"ה ימנה תחתיו איש שהוא יהיה על העדה, אבל מישהו שיודע את הרוח של כל אדם ואדם, כמו שמשה היה יודע בין כל אדם ואדם איך לדבר. משה רבינו היה מדבר לשישים ריבוא בבת אחת, והדברים שלו היו הולכים לכל אחד ואחד ומתמקמים בליבו כפי מה שהוא צריך בדיוק. אפילו ששמעו אותו דבר, כל אחד נקלט אצלו כפי מה שראוי לו.

מה השיב לו על זה הקב"ה? "קח לך את יהושע בינון איש אשר רוח בו", ומה זה "איש אשר רוח בו"? וכי יעלה על הדעת שיבחרו אדם שאין לו רוח? מה יתרון בזה?

משה רבינו ידע שצריך מנהיג שידע לפתור את כל השאלות והדרישות, נחוץ אדם כזה ש יודע רוח של כל אחד ואחד, שתכונתו וטבעו ומידותיו וכל הטעויות שלו הוא יוכל לפתור את השאלות לפי רוחו ודעתו ושכלו של כל אחד ואחד, וכיון שבני אדם אין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, נחוץ לזה איש אשכולות שכלולים בו כל חלקי בני אדם ויודע לסדר לכל אחד את חלקו המיוחד ולתת לו עצות ותחבולות, וישתתף איתו ויעיין בו ויעלה ארוכה ומרפא לכל מדווהו.

המנהיג זקוק לשני דברים, אחד - הכרת בני האדם, להכיר כל פרט ופרט, דבר שני - לפתור לכל אחד כפי עניינו. על האדם ממין זה יש בו יכולת משני הדברים, שאל מאת ה' ואמר, יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר, דייק תואר בכאן אלהי הרוחות, לפיכך אתה תדע איש אשר יודע כל הרוחות ויכול להלוך עמם להבין חסרונם ותיקונם, כי אדם כזה ראוי להנהיג את העם, השיב לו הקב"ה "קח לך את יהושע בינון איש אשר רוח בו". יש לו רוח להיות מנהיג את עצמו, ואדם כזה ראוי גם להנהיג את הציבור. כי בהיותו בעל רוח חזקה שיכול למשול על טבעו ומידותיו ולפתור לעצמו את כל השאלות על פי ההשקפה האמיתית, ואינו מפחד מכל הרוחות שבעולם, אדם כזה יכול להנהיג את הציבור כל אחד חינוכו המיוחד לו לפי דרגתו.

וגילה לו את הסוד הזה, כי הכל תלוי ביכולת למשול על עצמו, ואם האדם הפכפך, כמו ביבי, כמו מופז, כמו ברק המזגזג, כמו כל חברי הכנסת, אז זה בעיה. ואם הוא בלתי מושל ברוחו, וכשתפעל עליו נגיעה דקה מן הדקה לא ירגיש בה ויטה לצדדים, איך יכול להנהיג את הציבור? היום אומר כך, מחר אומר כך, היום אומר כך מחר אומר כך, מסכם עם זה ולא מקיים עם זה, מבטיח כך ולא עושה כך, איך אפשר?! ואם הוא יבוא להתערב עם הסוגים השונים של בני האדם, יתבלבל מיד ויחניף לכל אחד מפני נגיעה דקה מן הדקה, פה היום זה כבר גסה מן הגסה בלי בושה, כי אם אינו יכול לפעול על נגיעתו איך יפעל על נגיעת חבירו. אם אדם לא שולט על עצמו ולא יכול להנהיג את עצמו בדרך אמת כל הזמן, איך הוא יכול לבקש מאחרים ללכת בדרך אמת? אם אחד מתהפך כל רגע איך הוא יכול לבקש מהציבור להיות נאמן לו ולא להתהפך מהחלטותיו? אם אחד לא יודע להנהיג את עצמו בדרך הנכונה איך הוא יכול להנהיג את הציבור בדרך נכונה? בקיצור קודם כל הוא צריך להסתכל בבבואה שלו ואח"כ הוא יכול לדבר אל הציבור. לכן אמרו חכמים, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. אם אתה בעצמך אין פיך ולבך שוים, מה אתה מבקש מהציבור בכלל? בהתחלה עשית הסכמים קואליציוניים ואח"כ עברת עליהם כי התחיל לחץ ציבורי, התחיל לחץ ציבורי, ברחת ממנו אמרת שאתה מוצא פתרון, ראית שהפתרון מקומם עליך החלטת שאתה מוצא פתרון אחר, פטרת ועדה עושה ועדה אחרת, אחרי יומיים אומר לא ועדה נדחה את זה אחרי הקיץ, וכל רגע משתנה מרגע לרגע, בודק את הסקרים כל יום מה אומרים ולפי זה הולך. אשאדה, זה מנהיג? אפשר לשים גם דחליל, לשאול סקרים ולהגיד לדחליל תגיד ככה.

זה נקרא פני הדור כפני הכלב. באחרית הימים כתוב שהפנים של הדור - המנהיג יהיו כמו פנים של כלב. כלב רץ לפני כרכרה, אז חושבים שהוא מוביל אותה, אבל כשמגיעים לפרשת דרכים, צומת, הכלב לא יודע עכשיו לאן הבעלים יטה ימינה או שמאלה ישר מה הוא עושה? אז הוא ממתין. אם העגלה פונה ימינה אז הוא רץ לפניה עוד פעם, ומי שרואה חושב שהוא מנהיג את העגלה. פני הדור כפני הכלב, כשמגיעים לצומת של הכרעות הכלב מסתכל לאן בעל העגלה הכרכרה נוטה ואז הוא רץ עוד פעם לפניו. ככה המנהיגים של היום, מגיעים לצומת חשובה מכרעת, מסתכלים לציבור מה אתם אומרים, מה הרוב אומר, יאלה מתחילים לרוץ לפניהם כמו כלב. על זה אמרו חכמים במשנה בסוטה לפני אלפיים שנה, פני הדור שיהיו באחרית הימים בעקבתא דמשיחא יהיו כפני הכלב, לא מנהיג אמיתי שבא עם מה שהוא חושב, מה שהוא מאמין ועל זה הוא נבחר, אלא אנשים שמסתכלים כל הזמן לעגלה. ותיכף נגע בזה יותר בהרחבה לאור הסוגיה החמורה העומדת לפתחנו.

לכן אמר ה' למשה רבינו, "קח לך את יהושע בינון איש אשר רוח בו" - שיכול לעצור ברוחו. חכמים מספרים לנו מי זה היה יהושע בינון. בין כל המעלות שהיו לו, אז כתוב שהוא היה גם מסדר את הספסלים ופורש את המחצלאות לפני התלמידים שהיו באים ללמוד אצל משה רבינו. הוא היה משרת משה, ככה קוראה לו התורה, יהושע בינון משרת משה. הוא היה נאמן בנאמנות שאין שני לה, משה עלה להר ארבעים יום וארבעים לילה, היה יכול לנצל את זה לחופשה ולבוא בעוד 39 יום, הוא לא זז מהר סיני למטה, עזב את המשפחה את כולם שלא יפספס רגע מירידתו של משה. לא זז. דבוק אליו. וכשבאים תלמידים הוא אחד מהאנשים הכי חשובים, הוא מסדר את הספסלים ופורש מחצלאות. אדם שמוכן לעשות כל מה שדרוש לעשות ולא משגיח על הכבוד שלו כלל, לכן בחר בו להיות מנהיג כי הוא יוכל לפעול עליהם. הוא לא בא מלמעלה, הוא בא מלמטה.

וכתוב, "ואשר יוציאם" - בעת שיצאו למלחמה הוא יהיה לפניהם, "ואשר יביאם" - כשיחזרו מהמלחמה יבוא אחריהם עד שיביא את כולם הביתה. וזה הוכיח לנו הנביא, "אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים", כי בהיות רוחו חזק והסכמתו בלתי הפכפכת, ויכול למשול על עצמו, ירויח שני דברים, האחד שרוחו תהיה כמעיין המתגבר, שכל מה ששואבים ממנו עוד יוסיף לנבוע ולא יחסר ממנו מאומה, יכול להיות מנהיג על עצמו ומנהיג על הציבור, ואין הציבור מחסר ממנו שלמות של עצמו כלום, וגם הציבור לא מחסר לעצמו כלום, אלא הוא כמעיין הנובע שמכל חוט שערה הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו. מנהיג שדואג כל הזמן לרומם את הציבור, להעלות את הציבור, לא מחכה שהציבור יעשה הפגנה, לא מחפש שהציבור יתאונן ויבכה, לא מחכה שהסקרים יגידו שיש מיליון ארבע מאות מחוסרי פרנסה, הוא לבד קורא את המפה, לא מה איתו כל יום בסקרים, מה חסר לציבור ומה הם רוצים, בשביל זה בחרו בו שיהיה מנהיג, שיפתור את הבעיות שלהם ולא שלו. אם הוא ישאר עוד קדנציה או לא.

איך השיג בהצלחה הזאת? רק מי שמפקיר מקודם את כל כבודו ואת כל רצונותיו, והחליט בעצמו כי מוטב לו להקרא שוטה כל ימיו ולא להיעשות שעה אחת רשע לפני המקום ברוך הוא. מוסר את עצמו לרצון ה' לגמרי בלי שום נגיעה עצמית, וכיון שמושל בעצמו יכול למשול בציבור. מכל פעולה עולה מתעלה ועולם עולה עמו. ודבר שני, רחוק הוא מן הרע ואינו סובל מפגעי הזמן ומחולי המידות הרעות ומנקמת הטבע.

עכשיו בואו תשמעו יהודים יקרים קצת היסטוריה, קצת היסטוריה של העם היהודי שלא ביבי יודע, לא פרס, לא ברק, לא מופז, אף אחד מכל אלה לא יודע. הם לא יודעים בכלל מהי ההיסטוריה היהודית, הם מכירים את ההיסטוריה רק מהפלמ"ח, אולי קצת לפני כן מהשואה, אבל לא הרבה מעבר לזה, כי את ההיסטוריה של היהודים הם קראו אצל אומות העולם בשיעורי היסטוריה, כמו שמלמדים בבית ספר ממלכתי. אבל אף אחד מהם לא עבר ללמוד את כל התורה שלנו. אף אחד מהם לא קרא את כל התנ"ך, ואם קרא את כל התנ"ך אז לא הבין מילה וחצי מילה לפי התנהגותו. אני לא מדבר שלא קרא את הש"ס, את כל החכמה של העם היהודי, שהיום כבר הדורם קוריאנים לומדים את התלמוד בבלי 54 מיליון איש, ובירדן כבר מוכרים גמרא בירדנית, ופה בבתי ספר עוד לא החליטו בכלל ללמד דבר כזה. אבל את כל התורות והתרבויות של אומות העולם, נצרות ואיסלם וכל הדתות, זה לומדים. יהדות - זה חוץ מהענין, זה מוקצה. אז יש עכשיו סוגיה שאם אתם לא יודעים אז אני אודיע לכם, היא נוגעת לחיים של כולנו. ואני לא מדבר עכשיו על המלחמה הקרובה שהיא קצת מתארך הזמן עד שהקב"ה יטיל את הפצצה, כמו שאומרים, אבל אני מדבר עכשיו על מלחמה קיומית, פירושו - האם מגייסים את עולם התורה, לא את החרדים אני מדבר, את עולם התורה או לא מגייסים, אם לוקחים אנשים שלא לומדים ואין התורה אומנות שלהם, וזה לא אנשים שהפקירו את כל חייהם של העולם הזה בשביל התורה, ומתמסרים רק לתורה, ומוכנים לחיות בעוני, בפת לחם חרבה, אם לא מדברים על אלה אז כל הרבנים כולם לא אמרו שלא לגייס את אלה שלא לומדים, ויש מספיק חרדים כאלה ועל אלה לא מדברים. מדברים על לומדי התורה באמת, מי שלא באמת יש לו דין של מוסר, של רודף סליחה, לא של מוסר, של רודף. דין של רודף זה דין חמור ביותר בתורה, כי אומר החזון איש כי הוא רודף אחרי בני הישיבות שירצו לגייס אותם בגלל הכמויות שהן לא אמיתיות, אם זה כך. ז"א, מי שלא לומד באמת הוא מסכן את כל עולם התורה והעולם כולו.

עכשיו בואו נסביר את הדברים, הקב"ה בתורה אומר, "יום השישי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם", שואלים חכמים למה כתוב יום השישי בה' הידיעה? כל שאר הימים בלי ה', יום ראשון, שני שלישי רביעי חמישי, השישי. אומר רש"י, יום השישי - שישי בסיון, יום מתן תורה. "יום השישי ויכולו השמים" יום השישי, אם ישראל התנה תנאי הקב"ה, אם ישראל יקבלו את התורה במעמד הר סיני ביום השישי בסיון, אני מקיים את העולם. אם ישראל לא מקבלים ביום השישי בסיון את התורה, "ויכולו השמים והארץ" - אני מכלה את השמים והארץ ומחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ש"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" אם לא עוסקים בברית שלי - ברית התורה יומם ולילה, אני לא בורא שמים וארץ כלל. ז"א, כל קיום העולם, לא רק של היהודים, סינים יפנים אמריקאים אירופאים אפריקאים כל העולם מתקיים בזכות לומדי התורה כי אם לא אין לקב"ה חפץ כלל וכלל בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל ג'ז וטרנס ופייסבוק וטוויטר, הוא ברא את העולם בשביל לומדי התורה. וציוה בתורה, "והגית בו יומם ולילה", ז"א זו מצוה קיומית חיובית על כל יהודי ויהודי.

עכשיו לצערנו הרב יש הרבה משתמטים מהחיוב הזה, כולל אלה שקוראים לעצמם פראיירים והם באמת פראיירים שהם לא לומדים תורה, כי אחרי הכל שהם חושבים שהם משרתים את המדינה והם עושים כל מה שהם עושים ומשלמים קצת מס הכנסה, אז אם הם חושבים שהם יכנסו לגן עדן בשביל זה אני מודיע להם, טעות בידם, אין קשר בין גן עדן לשירות בצבא ולמס הכנסה. גן עדן נקבע על פי התורה, מי שומר תורה ומי לא. ומה שנכלל במצוות התורה זה קובע, מה שקובעים בני האדם וסקרים וממשלות, לא קובע מאומה לשכרו של האדם לחיי העולם הבא.

עכשיו, במצרים היו אבותינו, היה שבט לוי, ישב בארץ גושן, פרעה הרשע שהטביע את ילדי ישראל ושיקע אותם בטיט כשלא השלימו את המתכונת לבנים, ושהיה שוחט ילדים יהודים בשביל לטבול את עצמו בדמם להסיר את הצרעת שהיה מצורע, רוצח ההמונים הזה לא נגע בשבט לוי ונתן להם ללמוד תורה. עם ישראל היו במצרים 210 שנים, 86 שנים היו בשעבוד, עבודת פרך, ואף אחד מהם לא התלונן ואמר אנחנו פראיירים ששבט לוי לומד תורה ואנחנו משועבדים, ולא עוד, אלא שמימנו את שבט לוי ונתנו להם מעשרות. ושבט לוי, כשיצאו משום זכו למעלה הגדולה להיות המנהיגים של הדור, והם מורי ההוראה של עם ישראל. ולא רק הם, אומר הרמב"ם, אלא כל אחד מבאי עולם שהבינו מדעו ופרש ועזב את כל החשבונות של בני האדם והלך ונתעסק בתורה הרי זה נהיה קודש קדשים והוא משבט לוי. ז"א, הוא פטור גם מלצאת במלחמה, כי חייבים את הגרעין שישמור על הקיום של עם ישראל ועל העולם כולו, זה לא קשר אם יש צבא אין צבא, גם כשהיה צבא, יהושע נלחם עם 31 מלכים וניצח, משה נלחם וניצח. מי יצאו? אלף למטה אלף למטה, כל שבט נתן אלף, 12 אלף יצאו נגד מאות אלפים. למה כתוב אלף למטה אלף למטה? כי על כל אחד שיצא למלחמה היה אחד שעוסק בתורה ומתפלל עליו. 12 אלף בחזית ו-12 אלף בעורף עוסקים בתורה ואלה שבעורף שומרים על אלה שבחזית שלא יפלו. והיו ח וזרים ללא פגע. ומי יצאו למלחמה? יצאו למלחמה הצדיקים, גם אם היית רוצה להתנדב ואתה לא צדיק גמור לא לוקחים אותך. אם אתה היית מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עושה איזה הפסק קטן, אתה משוחרר 21 הביתה. אם בן אדם מדבר בין ישתבח ליוצר אור בתפילת שחרית, דיבר משהו, שיחרור עולמי מהצבא. כי בצבא של עם ישראל צריך להיות צדיקים שלא יהיה קטרוג עליהם ויפלו במלחמה. שלמים צריכים להיות.

עכשיו, אם פרעה הרשע הבין זאת, איך אצלנו לא מבינים זאת? אבל היו עמים שידעו שכל ההצלחה של עם ישראל זה בגלל התורה, ולכן הם לא נטפלו לשום דבר, הם לא נטפלו להרוג אותם, הם פשוט שרפו להם את התורה. פוגרומים לשריפת התורה, שלא ילמדו בספרים, לא רחוק ברוסיה לפני עשרות שנים מנעו מיהודים לעסוק בתורה, מי שנתפס עוסק בתורה שלחו אותו לסיביר. למה - כי הם ידעו שהכח של היהודים זה רק התורה ומשם הם שואבים את כוחם. והיום - ישראלים, אני לא יודע אם הם יהודים, ישראלים, התפרסם בעיתון עכשיו שחבר הכנסת פלסנר אבא שלו גוי, ולא יודע כמה שם יהודים אבל ישראלים, מחליטים שמה שאומות העולם הכי גרועים  ניסו לעשות כדי לבטל את עם ישראל ממהותו הם לוקחים על עצמם את האחריות כדי לשרוד עוד קדנציה, או עוד כמה חברי כנסת, בשביל זה הם מוכנים לפרק את כל השדרה של העם היהודי. זה לא יאומן כי יסופר. ולא עוד, אלא מי שלא יתגייס מאסר בפועל, מי שלא יתגייס ישלם קנסות עד מאה אלף שקל כל בחור ישיבה, ודברים איומים שלא נשמע אצל הגרועים שבאומות. אז היום ביבי התעשת קצת ואמר, במדינת היהודים לא יכניסו יהודים שלומדים תורה למאסר, כי פתאום הוא הבין את הסיטואציה שמה שאומות העולם עשו לנו הוא הולך לעשות לאחים שלו. לא יאומן כי יסופר. רק רגע, לפני שאתם נטפלים לחרדים בגלל שאין לכם מספיק מנדטים, מה עם 25 אחוז משתמטים שמאלנים שלא רק שמשתמטים אלא גם אויבי ישראל בפועל, שדואגים למסור חיילים של צה"ל להאג ולהלשין עליהם מי קצין פה ושם מי השתתף במבצע זה וזה שיעצרו אותם באירופה. מה עם אלה? מה עם הצפונבונים? למה אלה לא מדברים שצריך להכניס אותם למאסר וצריך לקחת מהם מאה אלף שקל, מה עם אלה? אף מילה, חרדים. לא נלחמים נגד החרדים, אתם לא מבינים, אתם תמימים, נלחמים על התורה, רוצים לעקור את התורה. כי  מי מחזיק בה? החרדים. לכן אם נגייס אותם הם לא יתמידו בתורה ממילא מה שלא הצלחנו בכור ההיתוך בצה"ל שאמר בן גורגור הראשון שנכניס את כל הדתיים לצהל וכשנכניס אותו זה יהיה כור ההיתוך שכולם יהפכו להיות מקשה אחת והוא טעה, עכשיו רוצים לעשות את זה בכח. אבל מחפשים לעקור את התורה, למה? כי כבר עושים סקר שב-2030 החרדים יתרבו ב-152%, ב-2059 כבר עשו סקר ובדיקה והתברר שב-2059 החרדים יהיו רוב במדינה, וכיון שפוחדים מהשינוי של המאזן הדמוגרפי חייבים לחתוך את זה מיד. אז התחילו בהתחלה בלהוריד את הקצבאות לחרדים, למה? לא יהיה כסף לא יביאו ילדים כי אין כסף. אז קודם כל פחות ילודה. היו גם הצעות להגביל את הילודה בישראל, כאילו אנחנו סינים, בסין יש מיליארד שלש מאות, לא יודע אולי בעוד דקה זה כבר מיליארד ארבע מאות, אבל שמה יש חוק שמותר רק ילד אחד, אם מביאים עוד אחד הורגים אותו. שמה זה אינפלציה בילדים. פה בקושי מגרדים את השבע מיליון וכבר רוצים להגביל את הילודה, למה? כי השמאלנים מביאים אחד וחצי ילדים ושתיים וחצי כלבים, ממוצע אני מדבר כן, והערבים מביאים פחות מהחרדים אבל נגיד שש נפשות ממוצע, והחרדים מביאים שמונה נפשות ממוצע, נגיד. אז מה קורה? עוד כמה שנים איפה יהיו השמאלנים? לא יהיו. אז הם צריכים לדאוג לכרות את האפשרות והאופציה של גדילה והתרחבות. ואם נעקור אותם, היום יצא עכשיו גזרה חדשה, שאם לא ילמדו את הליבה ולא ילמדו מתמטיקה ואת כל הספרים של הגויים לא יקבלו תקציבים שנה הבאה. עוד פעם למה? לבולל את החרדים, שלא ישאר העם היהודי האותנטי המקורי. או אתה הופך להיות כמו גויי הארץ או שאתה לא תהיה לא ניתן לך אפשרות, אין תקציב, גיוס בכח, הכל בכפיה, נגמר הסיפור. למה - עוד כמה שנים אתם רוב.

זאת המלחמה, מלחמה זה אנחנו או אתם, ככה הם רואים את זה. לא רואים שאנחנו אחים, משפחה אחת, בני יעקב, ישראל נקראים בני ישראל, ראובן שמעון לוי השבטים, לא מה פתאום. אז מה עושים? רוצים למחוק את כל זה. התירוצים כמובן שקופים.

רגע, ערבים אומרים שהארץ שלהם, נכון? הם אומרים שאנחנו כובשים, הם אומרים שאנחנו כובשים, אז הארץ של מי - של הערבים. אז אדרבא, תשמרו אתם על הארץ, מה פתאום אני? אם הארץ שלך ואתה אומר שהארץ שלך, בבקשה, תתגייסו לצבא ותשמרו על הארץ. מה פתאום שאנחנו נשמור עליכם? לא, מה פתאום, הם לא נאמנים, הם לא נאמנים? אה, לכל הזכויות הם נאמנים, ולחובות לא נאמנים? יופי. אז מה אם יגידו החרדים גם אנחנו לא נאמנים, כמו שאומרים השמאלנים - גם אנחנו לא נאמנים. מה יהיה? תשחררו אותם? לא, אתם לכלא ומאה אלף. אשאדה תגידו לי, איפה השויון? אמרתם שויון בנטל? אז כולם שוים? בבקשה. אבל יש עוד נטל שרק אנחנו סוחבים אותו על הגב שלנו, זה הנטל של התורה להחזיק את כל העולם כולו. ואל תשכחו, שגם החילונים חוץ מאלה שאני לא יודע אם הם יהודים, צריכים את הרבנים, בלי זה אין ברית, אין כשרות, לא בר מצוה, לא חופה ולא קידושין, לא קבורה יהודית, שום דבר. כלום אין. אם לא יותר גרוע מהגויים.

מי יעשה את זה בלי להשתלם וללמוד את הדברים? מי שרוצה להיות דוקוטור חייב ללמוד באוניברסיטה, מי שרוצה להיות רב חייב ללמוד בישיבה ובכולל, זה - משרת את הציבור כמו שהוא משרת את הציבור וזה משרת את הציבור כמו שהוא משרת את הציבור. אבל יש רק הבדל אחד, דוקטור יכול להיות גם ערבי, גם סיני, כל בן אדם בעולם, ורב יכול להיות רק יהודי. ולעם היהודי אם לא יהיה רבנים לא יהיה עם יהודי. וכשהיתה התבוללות מה קרה? באו הפוגרומים ובאו השואות. ז"א, אם לא שומרים על בבת העין של הקב"ה, תקשיבו טוב, הקב"ה מקפיד שמי שנוגע בבבת עינו - זה שומרי התורה והמצוות, הוא מטפל בו אישית. ומעבר לזה, כללית, אם הרב קניבסקי, גאון ישראל וקדושו יצא במכתב חריף מה שהוא לא רגיל מימיו, להגיד הזהרו על קיומכם, זה הלשון, הזהרו על קיומכם אם תגייסו את לומדי התורה, לא את החרדים אני אומר, את לומדי התורה, פירושו של דבר אם יוצא מפה קדוש כזה - כזה דבר עם אחריות כזאת, ואתם יודעים, תלמיד חכם אפילו אומר דבר על תנאי שאם לא תעשה כך יהיה לך כך, גם זה מתקיים. והוא אומר את זה, והרב שטינמן אומר והרב עובדיה אומר, וכל גדולי ישראל אומרים, וזה לא הולך להיות בשקט, אם יהיה גיוס בכפיה, מה שאני לא מאמין שיהיה כי ברגע האחרון גם מבינה פוליטית לא ישתלם לביבי שבינתיים הוא רוכב על הסוס, אז מכל מקום צריך לדעת דבר אחד, אם יהיה דבר כזה, כבר החרדים הכינו הפגנה של מיליון איש לראש חודש אב, אם זה ימשיך בכיוון הזה, דבר שני, הם נתבקשו ע"י ראשי הישיבות למסור את הנפש על הגיוס הזה, וזה לא פשוט רבותי, אם רק יגעו בעם ישראל, ביהודים האלה שיושבים בתורה והם מעטים, הם בכלל לא נצרכים, הם גם לא מתאימים, זה בחורים שאם תראו אותם ואת גופם איך הם נראים, גם פקיד הוא לא יכול להיות. פה הוא תורם את החלק הכי טוב שהוא יכול לתרום לעם ישראל בתמורה של 600 שקל לחודש.

כל סטודנט אע"פ שהוא משלם בשביל ללמוד, המדינה ואני ואתם משלמים עליו אלפי שקלים לחודש! כדי לכסות את ההוצאות, למרות שאוניברסיטאות עשירות אדירות ומקבלות כספים ללא הפוגה. העיוות הזה צריך להיוודע לציבור, ולדעת, יש דברים שאפשר להלחם ויכול להיות שהם צודקים, יש דברים שצריך להרים את הקול ולתקן, אבל יש דברים שבשום אופן לא נוגעים. כמו שיודעים שאם פוגעים בתקציב של צה"ל פירושו שיהיה לנו יכולת התקפה או הגנה פחותה וזה שווה במשוואה חיי אדם, אז במשוואה הזאת שמקבלת מיליארדים, מאות מיליארדים! מאות מיליארדים מאז קום המדינה, מאות מיליארדים! והיא לא הצליחה למנוע שמונה מלחמות, והיא לא הצליחה למנוע למעלה מעשרים אלף חיילים הרוגים. אלה ששומרים על עם ישראל שהמצב לא יהיה הרבה יותר גרוע, בתקציבים דלים של 600 שקל לבן אדם ואיסור עבודה, איזה רשעות, איזה רשעות, אם אתה לומד תורה גם לא תעבוד, שתהיה עני כל החיים שלך, אתם שומעים גזרה? אם אתה לומד תורה אסור לך לעבוד! מה הקשר? רשעות לשמה.

אבל הציבור לא יודע, והציבור שומע תשקורת כל היום, שכל היום  מטיפה ומביאה עוד חברי כנסת ונטל ופראיירים והכל ופראיירים ופראיירים ופראיירים, תלכו תעשו תחקיר, תצלמו את הבתים של אברכים, תפתחו להם את המקרר, תראו אם יש משהו בפנים, תבדקו את המיטות אם זה פרדייס או אפילו לא של הסוכנות, תראו כמה בתים שאין להם מיטה וישנים על מזרנים ברצפה, תראו כמה יש בשני חרדים עשר נפשות, תראו כמה והם מוכנים את כל זה בשביל לעסוק בתורה, לא להשתמט, אם זה היה להשתמט אחרי שלש שנים ואחרי הפטור היו הולכים לעבוד בגדול. לא! אבל הם לומדים כל הזמן עשרות שנים בתנאים האלה. אז על מי אתם מתעלקים?

אבל אין מי שיפצה את הפה ויסביר, לא יודעים את ההיסטוריה של עם ישראל. היו אומות שהבינו את המעלה של עם ישראל, אתם יודעים, בפרס שהיתה מלחמה עירק ופרס, תשאלו אם יש פה פרסים מבוגרים שהגיעו משם, הם היו בורחים לשכונות של הדתיים של היהודים בגלל שהיו מאמינים שהם לא ייפגעו מהטילים של עירק וככה היה. בתימן לא היה גשם הולכים ליהודים, מחייבים אותם להתפלל, ואומרים אם לאתורידו גשם נעניש אתכם, למה הלכו ליהודים? ידעו שהיהודים פונים לקב"ה שומע. תשאלו במרוקו, למה מלך מרוקו אוהב את היהודים, למה הוא לא מוותר עליהם? למה מועמר קדאפי שמר עליהם? למה אפילו אחמדניג'ד לא נוגע בהם? הם יודעים שזה מה שמחזיק אותם. אומות העולם האויבים של מדינת ישראל, ולא בגלל החרדים, בגלל הישראלים הציונים, שהם קוראים להם הכובשים. כי אם אתם לא יודעים, הרב יוסף חיים זוננפלד כבר בקום המדינה כמעט עשה שלום עם פייסל מירדן, מלך ירדן, רק הציונים לא נתנו לו לסיים את זה. אפילו אחמד יאסין אמר בחמש דקות אני עושה שלום אבל עם היהודים, לא עם הישראלים. עם אלה שהם חרדים, שהם לא מקלקלים לנו את השב"ב, את הבחורים. כל החמאס נלחם בישראל אתם יודעים על מה? שהישראלים מקלקלים את הבחורים והבחורות של הערבים, זה הטענה של החמאס.

ואף אחד לא עושה שום דבר, העולם לא מעניין אותו כלום, יש תשקורת שהא תטיף לכם ותכניס לכם ארס מהבוקר עד הערב ולא תדעו ימין ושמאל מה קורה.

לכן יהודים יקרים, רגע ההכרעה כנראה מתקרב ומגיע, אני לא יודע מתי תפתח המלחמה, כבר אמרתי לפני ארבע שנים, ערב ראש השנה בארה"ב, שתוך שנה שנתיים זה צריך להיות, ואתם רואים שאנחנו כל הזמן המצב הולך יותר גרוע ויותר גרוע, ומי שקורא מה היום יש, כמה אניות מלחמה, 11 אניות מלחמה רוסיות בדרך לנמל טרטוס והאירופאים גם כן שולחים והצרפתים שלחו עכשיו גם כן לכיוון המפרץ הפרסי, והצרפתים נמצאים בסעודיה ויש גם כוחות שאני לא יכול להגיד ועוד כמה דברים, והכל מוכן בין רגע לפיצוץ. והיום הסעודים אמרו שזה כבר לא שאלה אם תהיה מלחמה עם איראן והאמריקאים יתערבו, אלא השאלה כבר מתי. ככה אמר נסיך סעודיה היום. ז"א הוא אומר את זה ממקור, הרי הם הולכים לנהל גם את המלחמה שמה.

כמה זמן נותר אני לא יודע, ומה שחסר באמת לעם ישראל זה שהיצר הרע יצליח לעשות את הטריז הזה, בין שומרי התורה ששומרים על עם ישראל והעולם כולו לבין הישראלים. אז לכן, צריך שכל אחד יגבש דעה באיזה צד הוא רוצה להיות כי מי שיתחבר לטובים ישאר איתם, מי שיתחבר ללא טובים יענש איתם. אז צריכים לדעת את הדברים.

ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה לפני שאני ממשיך ומסביר עוד כמה דברים. פונים אלי בתקופה האחרונה וכמעט בכל הרצאה, אומרים תשמע, נגמר הזמן, חבל על הזמן, אנחנו רוצים שאתה תקים מפלגה ותייצג אותנו. מה אתם אומרים? שואל שאלה נוספת, אם אני מקים מפלגה שהיא תעשה את כל מה שטוב לציבור היהודי כולו, כולו כולל החילונים, כמו שאני שלשים שנה דואג לחילונים, לא לחרדים, שלשים וחמש שנה אני רודף אחרי החילונים להכניס אותם לגן עדן. אני שואל אתכם שאלה, האם תצביעו למפלגה כזאת או לא תרימו את היד. יפה מאד. עכשיו תקשיבו עכשיו, אני לא מאמין, אני בחור סקפטי, לכן אני הבאתי לכם טפסים בשקיות, תפתחו את השקיות, יש טפסים בפנים, תמלאו את הטפסים חמש דקות מה שאני שואל שמה לגבי הבחירות, ואם זה רציני מצידכם אז אני אפתיע כנראה ברגע מסוים ואומר את דברי. זה תלוי גם בכם, אז בבקשה כל אחד חמש דקות ממלא את הטפסים, צ'יק צ'ק. ואנחנו תשאיל מהשכן, ואתה להעביר מאחד לשני עטים. הפעילים שלנו יעבירו לכם עטים. תן לו, תן לו.

 

מיכאל: שמי מיכאל, מיכאל אליה, זאת אשתי שני, אנחנו בני 27 התחלנו להתחזק לפני בערך כשלש שנים בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק, אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו הבוקר, נס שאין כמוהו, תחיית המתים ממש.

הלידה התקדמה מאד יפה, מרגע שנכנסנו לחדר לידה.

שני: באמת הכל התחיל כמו שצריך והיינו מרוצים מהכל מההתקדמות,

מיכאל: היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה כמה שאפשר, עד שזה התחיל להסתבך עם זה שהיו מים מקוניאלים בבטן, במי שפיר היו מים מקוניאלים שזה נכנס לראות של התינוק וזה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף כבר הוא היה צריך לצאת והנשימות שלו, הדופק היה נעלם מידי פעם.

שני: זה היה בלחץ והרבה עזרה מהרופאים ואני התאמצתי כמה שיכולתי

התחילו לעשות

מיכאל: התחילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, ולדחוף כמה שיותר מהר שהתינוק יצא, שהוא לא יפסיק, שזה לא יפגע לו בדופק, ואז בשלב מסויים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום והלידה נתקעה, הוא לא הפסיקו, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף רק כח מה שאשתי היתה יכולה לעשות, בגלל שהזמן היה מאד קצר כי הילד כבר לא נשם אז הביאו דחוף וואקום בשביל לשאוב אותו משם כמה שיותר מהר.

הרב בהרצאה: התינוק הנולד שני בן בת שבע, ה' יציל אותו שיחיה בעזרת ה'.

אמן.

מיכאל: כל התהליך הזה בערך רבע שעה, עשרים דקות, עד שהתינוק יצא, ובאו עוד רופאים ועל הלידה הזאת היו בערך ארבעה רופאים ועוד מיילדות מסביב,

הרב: עוד פעם אני מבקש, התינוק הנולד בן בת שבע, ה' יציל אותו שיחיה בעזרת ה'

אמן

מיכאל: ברגע שהתינוק יצא אני עמדתי בכניסה לחדר ואני שומע שמברכים את אשתי כל הכבוד, זהו, לחצת טוב הוא יצא, אחרי ש חתכו אותה ושאבו את התינוק עם וואקום וזה ובסופו של דבר התינוק יצא ומברכים אותה על זה, אבל אני לא שמעתי בכי של תינוק, הבנתי משהו לא בסדר, לא הבנתי מה בדיוק קורה שם.

שני: בזריזות קרעו את חבל הטבור והניחו אותו שם ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה ולחץ מטורף היה שם ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק, אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר ואף אחד לא עונה לי. ואני מחבקת את הרבנית ואני מסתכלת עליה והיא מרגיעה אותי ואומרת לי הכל יהיה בסדר בעזרת ה', ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר? הוא חי? אף אחד לא עונה לי, ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו אף אחד לא נתן לנו תקוה שהכל בסדר. הם כן אמרו מידי פעם הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לכם, אף מילה מעבר לזה, אני ממש ראיתי כאילו הולכים להודיע לי שזהו, חמודה, ניסינו הכל. התחלתי לבכות ואני רואה גם את בעלי חסר אונים שם בחוץ,

מיכאל: אבל עמדתי בכניסה וראיתי פתאום מניחים מולי תינוק בצבע סגול כהה, חום כהה כזה שהוא לא זז, אני ברגע הזה אומר הוא לא נושם ואני מבין שמשהו, באותה שניה חשבתי חרב עולמי, אני עשיתי שני צעדים מחוץ לחדר ופתאום הרגשתי, התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כי לא ידעתי מה קרה. והבנתי באותו רגע

שני: אמרתי לרבנית זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אני כל כך השתדלתי כל ההריון לשמור על עצמי ולא לשמוע שירים ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק כמו שצריך, זה לא יכול להיות שזה ככה, שיהיה ילד צדיק, והייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את ההרצאות של הרב שישמע דברים טובים

מיכאל: באותו זמן כבר בערך רבע שעה הוא היה בלי דופק, פשוט התחלתי  ממש, ממש היה קשה לי להאמין למקרה, לא האמנתי שזה יכול לקרות, הריון תשעה חדשים וכל כך אתה מחכה לזה וזה ילד ראשון ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוציאים לך פשוט גוש בשר כזה שלא זז ואתה לא יודע איך לקבל את זה.

שני: התינוק ממש יצא מהבטן לא תינוק חי.

מיכאל: והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו החייאה והנשמה, ואחד מנקה לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב.

כמה דקות אני לא מצליח להרגע, פשוט אחרי כמה דקות התאוששתי, אמרתי לעצמי, אין, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו.

התחלתי לבטוח בה', אמרתי אין, הקב"ה אני יודע שהכל יהיה בסדר, אין דבר כזה, זה רק מהרב מהשיעורים בבוקר של אמונה ובטחון שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב וזה חיזק אותי וזה נתן לי כח, לא רק בזה בדברים אחרים גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים האמונה הזאת ושער הבטחון הזה זה שינה לי את החיים מא' ועד ת' ופה זה היה נסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא עמדתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשהאמנתי את זה וכשאני הולך במסדרון אחורה קדימה אחורה ואני אומר, הקב"ה אני מאמין בך, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא יכול לקרות דבר אחר, הכל יהיה בסדר הכל יהיה בסדר, זה בא נטו מהלב, נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה, אל תדאגי הכל יהיה בסדר, הוא מחיה מתים, הוא מחיה מתים אמרתי לה, הכל יהיה בסדר

שני: אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש ובעלי בא לידי ואומר לי אני מקבל על עצמי גם ללמוד שש שעות ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת.

הרב אמנון יצחק: אילו אחיה אלף שנים לא אוכל לשלם תודות לו, אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, רק שניה זה דחוף בית חולים. כן. כן. טוב מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר, אני לוקח בעזרת ה' תענית ארבעים יום להצלתו בעזרת ה' יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד, מי שרוצה לקחת עליו לרפואה בבקשה. אשריך לחיי העולם הבא.

מיכאל: אשתו של הרב היתה ליד אשתי, היתה עוזרת לה ואשתי ביקשה ממנה לדבר עם הרב, הרב עוד כשהתינוק היה בבטן וככה היה, שהיא שלחה לו הודעה והרב קיבל על עצמו באותו רגע ארבעים יום תענית, ועוד שני אנשים קיבלו את זה על עצמם שם לידו, ואני אמרתי לה', ה' אני מקבל על עצמי שש שעות ביום לימוד תורה ועוד ארבעים יום תענית גם אחרי שהרב קיבל גם אני ארבעים יום קיבלתי.

שני: אשתו של הרב, הרבנית שתהיה בריאה, צדיקה מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי, בלי התמיכה שלה אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה, אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה היתה מספיק קשה והיא עוד היה לה את הכח לחזק אותי ולהיגד לי שהכל יהיה בסדר ושהאלקים יעזור ולקרוא תהילים, והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמא כמה אני צריכה להיות חזקה.

אמרתי זהו, רק שהרב יברך ולפחות אנחנו אין לנו  מספיק זכויות שאלקים יעשה לנו כאלה ניסים, אולי בזכות הרב אלקים יעשה לנו פה איזה נס.

מיכאל: והוא החיה את המת, הוא החיה, הוא החיה את הבן שלנו והרופאים הצליחו להחזיר את הדופק שלו, אחרי בערך עשרים דקות אני שמעתי ככה מוניטור פתאום מתחיל לצפצף לענין ולא צפצוף אחד שלם.

שני: אח"כ מעלי בא ואומר לי מאמי, בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק הוא נושם, הכל בסדר, תרגעי, שמעתי אותו בוכה. ואז אנחנו התחלנו כמובן לבכות ולהודות לאלקים כי היה לנו פה נס גלוי, זה לא היה, היה לנו פה נס גלוי, התינוק ממש היה יצא מהבטן לא תינוק חי.

מיכאל: גם עוד יותר פלא, שאחרי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות אז אחרי יעוץ בין הרופאים ראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית אבל הוא יהיה בסדר ואין לו שום פגיעה, לא במח, שבמצבים כאלה יש הרבה סיכוי לפגיעה חס ושלום, אבל אצלו הכל ב"ה כאילו בגלל שלא מגיע החמצן למח אז יכול לפגוע, במיוחד אצל תינוק.  וב"ה לא נפגע לו שום דבר והוא זז והוא בוכה כמו שצריך וב"ה, אין שבח לאל, שבח לאל, הקב"ה הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לנסיון הזה, זה היה צריך לקרות לנו, ואם לא ההתקרבות שלנו לצדיק, כמו שגם למדנו בשיעורים בבוקר גם לרב להתקרב לצדיק

שני: הרב לא מדבר על עצמו

מיכאל: הרב לא מדבר על עצמו אבל אני אומר לכם שהוא צדיק והוא אחד הצדיקים הגדולים בדור הזה ומי שיכול להתקרב אליו זה רק לטובתו יהיה, זה רק יהיה ל טובתו.

שני: נס גלוי, הרופאים עצמם היו המומים, הרופאים עצמם לא יכלו להרגע אחרי זה. והיו שמה מלא הרבה רופאים בחדר וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. מי שרוצה לוודא את הסיפור, לאשש אותו יכול לגשת לבלינסון למחלקת יולדות, את הלידה שלי בטוח לא ישכחו הרבה זמן שמה.

מיכאל: אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה, אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד שהוא קיבל על עצמו ארבעים יום לזכות שהוא יחיה, אז ככה שכל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו, ובעזרת ה' יהיה סנדק, בעזרת ה', ה' יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק ושהרב יבחר לו שם בעזרת ה', השם שהוא יחליט זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בענין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה זה מה שיהיה, כי זה יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם, ותודה רבה לכם ותתחזקו ותקחו את זה כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום הוא יום מתנה מהקב"ה.

כעבור שמונה ימים:

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" "אנא ה' הושיעה נא" "אנא ה' הצליחה נא" אני ממנה אותך שליח למול את בני. "ברוך... וציוונו על המילה" "להכניס בריתו של אברהם אבינו" "ברוך... שהחיינו"... ויקרא שמו בישראל אמנון יצחק בן מיכאל אליה, ישמח האב ביוצאי חלציו...

מיכאל: זה היום הכי מאושר בחיים שלי.

שני: אני רוצה להגיד תודה לרב אמנון יצחק ולכל האנשים שהתפללו ולקחו על עצמם כדי שהילד הזה יהיה בריא, חוץ מהרב יש עוד צדיק אחד בשיעור שאני יודעת שלקח על עצמו גם ארבעים יום אנחנו גם  מודים לו מאד! והכי חשוב אנחנו מודים לבורא עולם על הנס הזה שעשה לנו.

 

 

הרב: יהודים יקרים, האם אתם חושבים שביבי יהיה מוכן להתענות ארבעים יום תענית בשביל מישהו?

הקב"ה עוזר למי שרוצה באמת לעזור לבנים שלו. אבל צריך להיות באמת רוצה. תראו, צריך לדון לכף זכות את כל ישראל, ועד שלא יתברר לנו בבירור מי כוונתו כזו או אחרת אנחנו מחוייבים להשתדל לעורר את כולם ולהציל את כולם. לכן ארגון שופר עד היום הפיץ עשרים מיליון טייפים, וידאו וסי די חינם בעם ישראל שיכירו את האמת. ומהדיסק הזה שנקרא חיה יחיה, הדפסנו עכשיו מאה אלף עותקים. בשקיות שקיבלתם קיבלתם את הדי וי די בחינם, יש לכם את הסרט בתוך השקית, כדי שתוכלו להעביר את זה לאחרים גם שיצפו ויראו ויתחזקו באמונה, ושלא יאמרו נואש משום  מצב. שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. ומי שחושבים כמוני שזה מצוה גדולה שעוד יהודים ועוד יהודים יכירו את האמת בצורה ברורה, אני נותן לכם הזדמנות, יש עוד טופס אחד בשקית של הוראת קבע או באשראי פה מצד שמאל, להשתתף במניה של הפצת 500 דיסקים כאלה חינם לציבור, מי שרוצה יוכל לקחתם בעצמו ולחלקם, מי שרוצה נחלק בעבורו, עלות של דיסק שני שקלים, אלף שקל בעשרה תשלומים מאה שקלים לחודש, זה שלשה שקלים ליום השקעה בלבד, שעוד עשרות משפחות ומאות יזכו להכיר את האמת ולא להתרחק אלא להתקרב. אז מי שרוצה להיות שותף מכספי המעשר שלו בהפצת הדיסקים הלאה בקרב הציבור, מוזמן להרים את האצבע, יקבל טופס או יקח מהשקית, ימלא, ובעזרת ה' יתברך יכתוב את השם ושם האמא למעלה ואני גם אברך אותו. אז זה מי שמעוניין ויש לו אפשרות שלשה שקלים להשקיע בשביל זה.

דבר נוסף שאני רוצה לבקש מכם, כיון שאני רוצה שאתם תזכו בעולם האמת במקום גבוה, ולא תהיו שמה חס ושלום במקום אפילו בגן עדן ולא תבינו מה אומרים, אז עשינו מבצע בהסכמת גדולי הדור, של לימוד הש"ס והתנ"ך, מי שמגיע לעולם האמת אם הוא למד מסכת אחת ילמדו אותו רק אותה, אם הוא למד יותר ילמדו אותו, אבל מה שהוא לא למד לא ילמדו אותו. ז"א יכול להיות בן אדם שיהיה בגן עדן ולא ידע כלום. בור ועם הארץ. אבל אם הוא למד קרא גרס, ילמדו אותו את כל מה שהוא הספיק. לכן עשינו מבצע שכל יהודי ילמד כל יום שבעה דפים גמרא בקריאה, זה לוקח שעה בערך, ובשנה הוא מסיים את כל הש"ס. שהוא יגיע אחרי 120 שנה למעלה, את כל התורה ילמדו אותו. נשים ילמדו ביום רבע שעה, חצי שעה חומש בראשית שמות ויקרא במדבר דברים קריאה, ואם יכולות תנ"ך אשריהן, יגיעו למעלה ילמדו אותן את כל התורה. אבל מי שעלה מפה ולא למד, בור ועם הארץ אפילו בגן עדן. לא ידע כלום, אפס אפסים. אז לכן מי שרוצה בעזרת ה' במהירות, ואני נותן ברכה לכל מי שמצביע, ובאמת מתכוון, כל מי שרוצה מהגברים ללמוד שבעה דפים ביום, אנחנו כבר התחלנו משבועות וכל יום מצטרפים, אתמול הייתי בבאר שבע היו חמישים גברים ושמונים נשים, פה אני מאמין שיהיה קצת יותר. אז בבקשה להרים את היד מי שמוכן ואני מברך אותם בעזרת ה' בברכה שלא תשוב ריקם. למעלה קדימה למי שמעוניין, גבוה גבוה, זה עדיין מעט, גבוה חברים שבעה דפים בעזרת ה' זה מקסימום שעה קריאה. לקרוא, לקרוא, להשתדל להבין מה שמבינים מה שלא מבינים ממשיכים, כל יום שבעה מסיימים ש"ס, למעלה גבוה פעם אחרונה, גבוה, יפה. עכשיו אני מברך.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את אלה שקיבלו על עצמם בעזרת ה' יתברך שיתברכו בכל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בגמרא ובזוהר הקדוש. וכל הברכות יחולו על ראשכם אמן.

שאלה לבחור פה ליד הכסא גלגלים בבקשה. כן, בינתיים אפשר למלא הו"ק או בכניסה באשראי. תן לו מיקרופון בבקשה.

 

 

ש. שלום הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. שמי גיל, בחסדי ה' זו פעם שניה שאני זוכה לראות אותך, והייתי באמת רוצה לעורר איזושהי שאלה מאד גדולה וכך גם לעורר חסדי שמים ורחמי שמים, וגם בס"ד את ליבו של הרב. משיח מגיע, נכון?

 

הרב: יהי רצון.

 

ש. האם זה נאה לקבל את משיח ישובים על כסא גלגלים או שצריך לעמוד בפניו?

 

הרב: שאלה עקיפה יפה. כן.

 

ש. בבקשה נמהרת ובהתרגשות מאד גדולה, אנחנו כבר 14 שנה יושבים על כסא גלגלים, ברוך ה', חיים חיים טובים לגמרי, אין תלונות, החיים הם שמחים באמת, לקום מכסא הגלגלים, אנחנו עזבנו את העבר, אנחנו היינו באמת כמו שבחרנו להתחתן בקדושה ובטהרה בהפרדה מלאה ולהשתדל לקיים את כל כלומר לקבל עול מלכות שמים באהבה גדולה וברצון שמים, אני חושב שנגיד משהו שלא יודע אם ה' רוצה אבל

 

הרב: אל תגיד אל תגיד. על מה אתה יושב בכסא גלגלים?

 

ש. אשתי יושבת 14 שנה על כסא גלגלים

 

הרב: על מה?

 

ש. אני אומר אנחנו, אשתי קפצה לבריכה במים רדודים

 

הרב: ומה קרה?

 

ש. ואחת החוליות למעשה, הרב אולי זה שאשתי תגיד או ש

 

הרב: לא צריך, תגיד

 

ש. אוקי, אז למעשה מה שקרה זה אחת החוליות נפגעה מתוך כך מערכת העצבים, אשתי מוכרת כנכה בפלג תחתון, זה אומר שיש כיפוף בידיים וברגליים ויש עוד כמה דברים נלוים אבל מפאת הצניעות אני לא רוצה להגיד

 

הרב: בקיצור הם אומרים שאין סיכוי או שהם אומרים שיש

 

ש. הרופאים לגמרי סקפטים כלומר אפילו שאין בכלל סיכוי אנחנו אנשים מאמינים באמוהנ שלמה, בתפילות גדולות לה', אני מאמין גדול שאשתי תקום ביום מן הימים בס"ד על הרגליים ותזכה לעשות מצוות עם הרגליים, זו לגמרי אמונה שלמה כשראיתי את אשתי בבית כנסת ידעתי שאשתי תקום על הרגליים

 

הרב: טוב, תשמע. אתה תקבל על עצמך ללמוד מהיום שבעה דפים גמרא כל יום במשך שנה שתסיים את כל הש"ס, אשתך תגמור את התנ"ך תוך שנה, ואני נותן ברכה.

 

ש. אני מקבל בל"נ בעזרת ה'

 

הרב: והליידי? הגברת מקבלת?

 

ש. מקבלת.

 

הרב: מה שמה?

 

ש. לאה בת חיה

 

הרב: ה' יגזור עליה שתעמוד מכסאה בזכות התורה הקדושה.

 

ש. אמן תודה רבה הרב

 

הרב: תהיה בריא ותזכו לקבל פני משיח בעמידה.

 

ש. אמן.

 

הרב: תן לבחור שם

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, ערב טוב לכל הקהל הקדוש, אנחנו אני והמשפחה שלי, אני ואשתי היינו בהרצאה שלך בחיפה לפני שש שנים, ובאותו מעמד לא קיבלנו על עצמנו משהו מיוחד לקחת, אבל מאז השתנו הדברים נולדו לנו שתי בנות אחת מהן סובלת מ-PDD - אוטיזם, והייתי רוצה אם כבוד הרב יכול לברך אותה ואנחנו אני ואשתי מוכנים לקבל על עצמנו מה שהרב יגיד בשביל שהיא תהיה כמה שיותר בסדר.

 

הרב: אתם עדיין לא חזרתם בתשובה שלמה?

 

ש. לא ממש.

 

הרב: אז אתם מוכנים לקבל תשובה שלמה

 

ש. כן

 

הרב: והגברת נמצאת פה?

 

ש. כן.

 

הרב: אז אני נותן לך ציצית וכיפה ולה כיסוי ראש והיא הולכת מהיום בצניעות ואתם מקיימים את המצוות.

 

ש. אמן.

 

הרב: יפה בא. איפה ראיתם פעם ראש ממשלה ששם ציצית על מישהו? בכבוד. אשריכם קח, ותתן גם לגברת שתברך שהחיינו. כן.

תן לאשה היא תברך שהחיינו.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

אמן

 

הרב: אורי חיה בת הילה רינה, ה' ירפא אותה ברפואה שלמה מהרה ואת החולי יעתיק לאסאד נשיא סוריה.

 

אמן.

 

אתם רואים בלי טילים, בלי טנקים, בלי כלום. כן. שאלה תן לבחור פה באמצע.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי לשאול את הרב איזה שאלה שקשורה למוזיקה. אני מאד אוהב את השירים של יניב בן משיח

 

הרב: אוי ואבוי

 

ש. אני לא אוהב אותו, אוהב את השירים שלו, הרב

 

הרב: אוי ואבוי

 

ש. השאלה היא כזאת, למה מרן גדול הדור לא יוצא חד משמעית על הזמר

 

הרב: קודם כל הוא יצא נגד השיטה וזה לא משנה מה השם, והשיטה היא, שמי שמופיע אפילו בהפרדה בערב שירה, הרי זה מחטיא את הרבים, פסק הלכה של הרב עובדיה מתשס"ז, כבר הראינו את זה עשרות פעמים. דבר נוסף, לא צריך שהרב עובדיה אחרי כל מוקיון ירדוף אחריו וזה לא תפקידו, זה אני עושה כבר. יניב מרחיק משיח מופיע במעודונים היום, בתערובת אנשים ונשים, באתר שופר . טי וי תוכל לראות את כל הצילומים וההסרטות שעשינו לו בכל המקומות האלה. הנה, אתה רואה, זה פסק של הרב עובדיה על המסך, והאיש הזה הבטיח לרב ליאור כחלון מחדרה שהוא בן משפחתו שהוא מבטיח קבל עם ועדה, לפני כארבעה חדשים, חמישה חדשים, שהוא מתחייב שהוא לא יופיע יותר בתערובת אנשים ונשים, וכמובן שהוא לא עמד בזה. אם אתה לא יודע הוא שינה כבר את החזות, הוא הולך עם חולצות ורודות פתוחות כמו אלויס, הוא עושה אפילו תסרוקת כמו קליפריצ'רצ' והבחור בכיוון ההפוך לגמרי. אז אם אתה אוהב שירים של מחטיא הרבים, מה ההבדל בינו לקובי פרץ או אחרים? זה בדיוק אותו דבר, אלה מחטיאי הרבים ואלה מחטיאי הרבים. היום הוא כבר לא שר את כל השירים שירי קודש, היום הוא כבר שר שירים של חילונים, הוא עושה דואטים עם כל אלה שהם מהגרועים, אין לו שום בעיה. והוא ומידד טסה שהופיע בפתח תקוה עם אביעד גיל לפני כמה ימים, בדיוק אותו דבר, שרים שירים של חילונים, מופיעים אתה מבין בהופעה ראוותנית בציבור מעורב, נגד מה שהוא הבטיח לי באס אם אסים שהוא חוזר בתשובה, הכל חרטה ברטה, חוץ מכסף כבוד ונשים, לא מעניין את הזמרים שום דבר. תראה בפייסבוק של מידד טסה, בנות מה הן כותבות לו והוא משאיר את התגובות. אני מתבייש אפילו להגיד. אבל תכנס, תסתכל ותכנס לשופר טי וי וככה זה, הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.

 

ש. תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: תהיה בריא

 

ש. הרב יכול לברך את אבא לרפואה שלמה?

 

הרב: בשמחה

 

ש. יצחק בן קלרה

 

הרב: רפואה שלמה מהרה

 

אמן.

 

הרב: תן לבחור פה בשחור.

 

 

ש. הרב, אני מכיר שתי אנשים, אני לא גדלתי עם המשפחה שלי, אימצו אותי, והרבה שנים הם מנסים להביא ילדים ולא מצליחים, אתה אמרת מקודם שבע דפים ביום, שבוע שעבר אני קיבלתי שבע דפים, אני מוכן לקבל חמישים דפים אם תברך אותם שיזכו להביא ילד

 

הרב: הם דתיים או לא?

 

ש. לא.

 

הרב: אז שיחזרו בתשובה ואני אברך, אתה רוצה לשאול אותם בטלפון?

 

ש. כרגע אני לא יכול, אני מוכן לקבל אבל חמישים דפים ביום

 

הרב: לא יעזור, הם צריכים הם. אתה יכול לשאול בטלפון?

 

ש. כרגע לא

 

הרב: למה לא?

 

ש. כי אין לי איך ליצור איתם קשר, אין לי איתם כבר

 

הרב: אתה מכיר אותם ולא מכיר את המספר? זה נקרא אהבת חינם. אבל בעזרת ה' יתברך, תקשיב טוב, יש לי אימייל, אתה נכנס לשופר. טי וי, אתה כותב אני הבחור מבת ים שאומצתי על ידי שניים, שאלתי אותם והם מסכימים, תשאיר טלפון שלהם אני חוזר אליהם בטלפון ומברך. תהיה בריא.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: תן לגברת למעלה, למעלה ליד המעקה.

רבותי אני לא רואה הו"ק, אתם לא רוצים להיות שותפים בלהחזיר בתשובה, שלש שקל נשברתם סופית אז איך אח"כ בבחירות תעשו אם תצטרכו להוציא שלש שקל?

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי לשאול שאלה וגם בקשה. אז השאלה שלי, אתה תמיד מדבר על צדקה מעשר או שמחזיר אנשים בתשובה, אף פעם אתה לא מדבר על שינוי השם

 

הרב: של מי?

 

ש. של אנשים

 

הרב: למה לשנות את השם?

 

ש. כי יש בעיות לאנשים, למה לא?

 

הרב: לא כל דבר משנים שם, ובד"כ שאני שומע שם שהוא לא שם עברי או תורני אני אומר לשנות. את לא עוקבת אחרי ההרצאות. אבל שינוי שם בד"כ עושים לחולה מסוכן. אדם שמגיע לסכנה, סכנת חיים משנים שם בהוראה של אדם גדול כדי שחלילה השם הזה כבר לא יחול עליו מה שהיה חל עליו, לא תמיד זה מצליח כי צריך גם זכויות בנוסף, שינוי שם זה רק אחת מן האפשרויות, אבל כתוב צדקה תפילה ותשובה מעבירין את רוע הגזרה, אז לכן צריכים לעשות את מה שנכון לכל אחד, ותלוי מה המקרה. את רואה שלכל אחד אני אומר משהו אחר בהתאם למה שמספרים.

 

ש. אוקי, אז עכשיו יש לי גם בקשה לברכה ממך אם אפשר, אני סובלת כבר המון שנים מבעיות בעור שמאד חמורות, אם זה פצעים שממש לא פצע אחד, זה ממש בא לי בבום

 

הרב: נשואה?

 

ש. לא.

 

הרC: גרושה?

 

ש. לא.

 

הרב: רווקה?

 

ש. כן

 

הרב: כן, הלאה,

 

ש. עכשיו יש לי משהו עוד יותר גרוע, עזוב פצעים שאני כבר לא מתרגשת

 

הרב: עזבתי

 

ש. עכשיו יש לי כל מיני סימנים לבנים שהישועה רק תבוא ממך

 

הרב: יהי רצון, עכשיו תאמרי לי האם תסכימי לקבל עלייך צניעות גמורה כמו בת ישראל כשרה?

 

ש. כן

 

הרב: ותראי איך אני מעביר לך את זה. מה השם?

 

ש. אלכסנדרה בת ריטה

 

הרב: ה' יזכה אותך בזכות הצניעות שכל הפצעים יחנקו ויעלמו

 

ש. והסימנים הלבנים

 

הרב: וכל הבהרות יוחמו

 

ש. אמן. תודה רבה.

 

הרב: תהיי בריאה. רגע, רגע, תן לגברת פה, כן הנה לפניה. אני לא רואה הוראות קבע שמגיעות.

 

 

ש. כבוד הרב, אני חוזרת בתשובה כבר חצי שנה ויש לי קצת קשיים, אני מאד מאד מאמינה בדרכי נועם וקשה לי מאד מאד לשמוע לפעמים שיורדים על אנשים אחרים, אני לא חס וחלילה באה אליך בטענות אבל זה צורם לי לשמוע שאתה מדבר למשל על החילונים בצורה מסוימת, או על אפילו אם זה ביבי או פיצי לבני איך שאמרת אבל הם גם יהודים כמוני וכמוך ואין צורך באמת לזלזל בהם

 

הרב: נכון אבל פיצי, כל יום

 

ש. רגע רגע

 

הרב: אני לא יכול, פיצי זה לא אפשרי, רק רגע, פיצי כל יום, כל יום היתה מדברת נגד החרדים לפי היועצים שלה, ובשביל שהיא תתרומם, מה שנקרא בסקרים, כל יום היה לה טענות על החרדים ואני ה ייתי עוקב, עד אז קראתי לה ציפי, מרגע שהיא התחילה לרדת עלינו הורדתי אותה לפיצי,

 

ש. אבל צריך

 

הרב: רגע רגע רגע

 

ש. לא, רגע גם, רגע, אבל צריך לדון לכף זכות

 

הרב: אותנו גם, אותנו גם

 

ש. נכון, אבל היא עדיין תינוקת שנשבתה

 

הרב: אוי ואבוי, היא תינוקת כזאת גדולה,

 

ש. בסדר אבל עדיין, עדיין

 

הרב: רגע, רגע, היא היתה ראש המפלגה הראשונה רק ביבי עשה לה תרגיל ועם פחות מנדטים לקח את ראש הממשלה, רק רגע, רק רגע

 

ש. אני לא מבינה בפוליטיקה

 

הרב: אני מבין אבל אני אסביר לך משהו, אין לי שום בעיה עם החילונים, אני אוהב אותם יותר ממה שהם אוהבים את עצמם, כי מי שהשקיע וויתר על החיים שלו בשבילהם 35 שנה זה אני ולא הם.

 

ש. נכון, כל הכבוד

 

הרב: דבר שני, אבל תוכחת צריך להגיד לכל אחד גם לבני הבית, לא רק לאנשים ברחוב, חייב אדם להוכיח בתוך ביתו, חייב להוכיח בעירו וחייב להוכיח בכל העולם כולו, כל אחד לפי כוחו. וכיון שהקב"ה נתן לי את הכח אני מחוייב, אני לא עושה טובה. אם אני לא אוכיח אני יענש. לכן אני מחוייב להגיד את הדברים כמסמרות ברורים וחדים,

 

ש. אבל אם זה פוגע באותו אדם אתה מלבין את פניו

 

הרב: אני אסביר לך למה אין פגיע

 

ש. למה אין הלבנת פנים

 

הרב: אני אסביר, יש הלכות לשון הרע, החפץ חיים היה אוהב ישראל שאין כדוגמתו, מימיו הוא לא הוציא לשון לשון הרע, והוא כתב ספר שכולו שולחן ערוך על לשון הרע, והוא אומר שמי שמחלל שבת אין לשון הרע עליו כלל. אז לכן, כל אלה שאני מדבר, תשימי לב, הם מחללי שבת בפרהסיא. לא בצנעה, בפרהסיא. אז אין דין לשון הרע. לא נעים, לא יפה, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל צריך גם להזהיר מפני אנשים שמתכוונים בשבט המנהיגות שיש בידם להצליף בציבור חסר ישע. ומי שמסוגל בינתיים לעשות את זה זה אני, אז לכן אני עושה זאת בנאמנות. למה? כי יש הרבה שמיפיפים, לא רוצים להגיד את הדברים כמות שהם, ותאמיני לי שאני משתדל ונמנע עד כמה שאפשר לא להגיע לזה, אבל כשאין ברירה כמו גזירה כזאת שמי שלא מבין את מה שזה כרוך זה אחריות לא לדבר, עכשיו הנה דיבר פה יהודי על יניב מרחיק משיח. קודם הייתי קורא לו יניב בן משיח, עכשיו אני קורא לו כך למה, הוא היה זמר שהייתי שומע אותו באוטו, נוסע לכל מקום ושומע, למה היה לו שם של מי שמקפיד רק בהפרדה, ואם זזה מחיצה בחתונה הוא מחזיר מיד ומפסיק לשיר, ואשתו אמרו שהיא היתה שומרת עליו שלא יהיה כזה דבר וכו', כשהיה הסיפור שיצאתי נגד הזמרים כשהתברר לי מה מעשיהם, פניתי אליו אישית בטלפון, ואמרתי לו יניב תשמע, אמרו לי שאתה הופעת פה והביאו לי מודעה ואמרו לי כאן, אמר לי אני מחזיר לך תשובה תוך יומיים, אמרתי אני ממתין, המתנתי - לא צלצל, ניסיתי להשיג הוא התחמק, הודעתי לו דרך אחרים שבמידה והוא לא יפסיק לא תהיה לי ברירה אני אצא נגדו כי הוא לא שונה מהאחרים. הוא לא הפסיק, פניתי  אליו בטלפון, אפילו מהרצאה ניסיתי להשיג כשאמרו לי שהוא מופיע מעורב, הוא לא ענה. ניסיתי הכל, פניתי לרב שלו, ניסיתי גם דרך שם לפעול, לא עזר, הבטיח והבטיח, לא היתה ברירה, יום אחד פתחתי עליו ואמרתי בדיוק מה דינו כמו אחרים. היה זמן שאמרתי שהרב ליאור כחלון אמר תן לי את הזמן אני אנסה, אמרתי לו אני נותן, שאלו אותי בהרצאות מה איתו? אמרתי בהקפאה בינתיים אני לא יודע מה להגיד, אני מחכה לתשובה מקווה שתהיה טובה, אני אישית לא מאמין, אבל נתתי צ'אנס. צחק על כולם. אז מה הפלא שאני אצא נגדו? מה הוא שונה מכל אחר שמחטיא את הרבים, שתבינו רק מה זה אומר, מי שמופיע, מי שנמצא בהופעה אצלו הוא עובר עבירה שהוא ישלם עליה עונש איום ונורא. למה זה החטאת הרבים ברבים, שתבינו שהחכמים אומרים שגדול המחטיאו מן ההורגו, מי שהורג בן אדם זה איום ונורא, זה רצח, אף אחד לא יכול לסבול, אבל מי שהרג בן אדם בעולם הרג אותו פה אבל לא לעולם הבא, ומי שמחטיא אותו זה גם בעולם הזה גם לעולם הבא, אז זה הרבה יותר גרוע. מצרים רצחו  יהודים ולא תתעב מצרי, עמון ומואב החטיאו יהודים ולא יבואו בקהל ה' עד עולם, למה? כי גדול המחטיאו מההורגו, והסברנו לו והוא יודע את זה, והוא הרי בעצמו היה כזה, וזה לא רק הוא, זה ציון ג'לג'לן וזה מידד טסה וכל אלה כל אלה באותו דבר הם מחטיאים את הרבים לצערי הרב. אז לכן דעי, לא עושה את זה בשביל לזלזל, אלא בשביל לתקן. ואם זה לא עוזר להם להבין, אז אני מצטער, אני אצטרך להמשיך עד שיבינו.

 

ש. אפשר עוד שאלה בבקשה?

 

הרב: כן עוד שאלה

 

ש. גם דיברת על הסטודנטים שכביכול המדינה נותנת להם המון המון כסף, ואני הייתי סטודנטית ואני הייתי משלמת הון תועפות ואף אחד לא היה עוזר לי, אני אישית

 

הרב: אמרתי שמשלמים. אבל אמרתי שהמדינה מסבסדת כל סטודנט באלפי שקלים

 

ש. אז אני לא קיבלתי שקל

 

הרב: לא, את לא מקבלת ביד, היא מסבסדת, היא מתחזקת את האוניברסיטאות.

 

ש. אוקי, סליחה עוד דבר קטן, לזוג שיושב שם האשה עם הכסא גלגלים, אני עובדת אצל פרופסר סאבין, הוא עושה השתלות מח עצם במגדל ויצמן, קודם כל זה טיפולים מאד יקרים, לא נכנס לזה, אבל זה טיפולים נסיוניים

 

הרב: נראה שהוא יעשה בחינם כמו שאני

 

ש. רגע,

 

הרב: פעם אחת תגידי לו

 

ש. הענין הוא שאנחנו נתקלנו בהרבה מקרים כמו המקרה של הגברת ואני רואה שם ניסים ונפלאות, אז

 

הרב: הנה, תשדכי בעזרת ה', תגידי לו בחינם אבל הפעם בחינם

 

ש. זה לא תלוי בי אני רק מזכירה רפואית אבל

 

הרב: אני יודע, תזכירי לו שהזכרתי לו.

 

ש. סליחה כבוד הרב, עוד דבר קטן, דודה שלי יושבת שם, ברוריה בת אליה אם אפשר לברך אותה לבריאות בבקשה

 

הרב: בשמחה אמן, ועכשיו אני רוצה להציע לך כיסוי ראש, את חצי שנה כבר

 

ש. בתשובה

 

הרב: נכון, אז צריך כיסוי ראש וצניעות

 

ש. אבל אני לא נשואה

 

הרב: עכשיו תהיי נשואה

 

ש. למי?

 

הרב: את תקחי את המטפחת תגידי שאת תשימי אותה ברגע שתתחתני ותוך שלשה חדשים תמצאי את הזיווג.

 

ש. אמן בעזרת ה'. תודה כבוד הרב.

 

הרב: קדימה, תן לה.

 

ש. תודה.

 

הרב: והיות, היות, היות היות היות, אז אתם לא רוצים לתרום, אין בעיה, אין בעיה. רק רגע, היות היות היות היות, היות ואתם ילדים טובים והיה ערב נפלא, ואני בטוח שיארגנו פה עוד מעט עוד ערב כזה,  והיות ואחרו עוד פעם האברכים שרוצים לעשות טפסים לחברותות מי שרוצה ללמוד תורה, אז תעבירו בין האנשים כל הבחורים למלא אצלהם, אני מברך את כל הקהל, רגע בכל טובה וברכה, תן לי מיקרופון, אני מברך את כל הקהל בכל טובה וברכה ואני רוצה לתת כיפות (חלוקת כיפות כיסויי ראש) רגע זה לנשים, אני רוצה רגע לשיר אתכם שיר אחד, שיר של אחדות, רק רגע. אני אברך את כולם מי שרוצה יעבור פה. רגע. כל המצוות, כל הש"ס שלקחו, כל התנ"ך שלקחו, כל הציציות הכל יהיה לרפואת רפאל רחמים בן קמיל מהרה.

אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא....

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט