q8
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

באר שבע 10-7-12

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם". מפורש כאן שאלמלא פנחס היתה גזרת כליה ממש על ישראל חס ושלום. בשעה שזמרי בן סלוא, נשיא שבט שמעון, עשה את המעשה עם המדינית, אם לא היה מקנא פנחס בן אלעזר ונכנס לאהל ודוקר את שניהם ומוציא אותם לעיני כולם, חלילה היתה כליה על כל עם ישראל.

יש להבין, במה הזכות הזו גדולה כל כך שעל ידה ניצלו כל ישראל? הרי כל מה שעשה פנחס זו הלכה ואין מורין כן, ז"א אם פנחס היה הולך לשאול הלכה האם הוא צריך לבצע את הדין במי שבועל את הגויה, האם הוא צריך לבצע את זה, היו אומרים לו לא, אין מורין כן. וקשה, אם כוחה כל כך גדול של ההלכה הזאת, למה לא מורים כן אם היא יכולה להציל את כל ישראל מכליה? ז"א המעשה שיהודי חי עם גויה באיסור זה דבר חמור ביותר.

אמנם התורה כבר השיבה על זה, ככתוב "תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל". הנה תכלית כל המצוות כולן לצרף ולזכך את ליבו של אדם להיות מתקרב יותר אל האמת בשלמות המעשים והמחשבות. כמו שאמרו חכמים ז"ל, לא ניתנו מצוות לישראל אלא לצרף בהן את הבריות. נמצאת למד שעיקרו של אדם זה הלב, ואליו כוונו כל ענין מעשה המצוות. לכן ההלכה הזו "הבועל ארמית קנאים פוגעים בו" הלכה היא ואין מורין כן.

ז"א מי שבא על גויה, כתוב שקנאים פוגעים בו אבל זה הלכה ולא מורים ככה, כי היא לא נמסרה אלא לקנאים, מי שמידת האמת מתנוצצת בו להיות מאוהבי השי"ת ולשנוא את הרע, עד כדי שהוא מוכן למסור את נפשו על כבודו יתברך ולפגוע בחוטא הזה אשר חילל ובעל בת נכר. כמובן שהיום אין את הדין הזה כי אין שלטון של עם ישראל כלל, ואנחנו לא דנים דיני נפשות, אבל בזמן שהדין היה כך, אז נאמר "אוהבי ה' שנאו רע" ומשום כך הלכה זו אין מורין אותה כן, כי מי יודע מה בליבו של אדם, רק הוא בעצמו שמכיר בעצמו את שנאת הרע הנובעת מאהבתו את השי"ת, אז לו הותר לעשות את המעשה. ז"א בזמנם כשהיה מישהו רואה מצב כזה והיה קנאי בליבו להשי"ת, ומאהבת ה' תוך מסירות נפש, היה מותר לו להרוג את שני החוטאים. אבל אם הוא היה שואל הלכה אם מות רלו או לא לא היו עונים לו, לא מורים לו שכן מותר, כי זה דבר שמסור ללב, ואם בן אדם לא עשה את זה מסיבה זו אלא סגירת חשבונות, הוא רוצח. ואם הוא עשה את זה לא בשעה שהם ביחד  ממש, זה גם רוצח. אז ז"א זה לא כל כך פשוט.

והרמב"ן אומר, אנשי אמת שונאי בצע שהם אוהבים את האמת ושונאים את העושק, וכי יראו עושק וחמס אין דעתם סובלת אותו, אבל כל חפצם להציל גזול מיד עושק. מי שהוא איש אמת ושונא בצע, הוא לא נמשך אחר הממון, אדם כזה כשהוא רואה עושק וחמס, הוא לא יכול לסבול את זה, והחפץ שלו זה תמיד להציל את הגזולים מיד העושקים. כי איש האמת אוהב את האמת ושונא את העוול, ולכן הקב"ה הוא אמת וחותמו אמת, חוקר לב, בוחן כליות, כי הלב והכליות הם עיקרו של אדם. לכן פנחס בן אלעזר, העיד עליו הקב"ה שבקנאה שלו לא היה שום דבר חס ושלום שהוא לא מהכוונה הטהורה. לכן ה' העיד עליו, "תחת אשר קנא לאלהיו", הוא איש אמת שאהבת ה' בליבו וכליותיו, לכן "ויכפר על בני ישראל".

כמו כן, יש לראות ההיפך, "צרור את המדינים והכיתם אותם" בגלל החטא שהם החטיאו את ישראל במעשה זמרי, וכתוב "המחטיא את האדם  יותר מן ההורגו", שההורג הורג אותו בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא, והמחטיאו הורגו בעולם הזה ולעולם הבא. כיון שהמדיינים החטיאו את ישראל בעריות, אז הם יותר גרוע מרוצחים, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, שמי שהרג אדם בעולם הזה הרגו בעולם הזה אבל יש לו עולם הבא, אבל מי שמחטיאו - בשני עולמות סילק אותו.

ועד כמה אנחנו רחוקים מדעת תורה. אם נראה רוצח שכל האומנות שלו זה ללסתם את הבריות ולהרוג נפשות, הולך לטייל לו חופשי לנפשו בשווקים וברחובות ואין מעצור, ולא עוד, אלא שהוא מכובד ביותר על אומנותו זו ויש גם תלמידים רבים שמתאספים אליו להקשיב לקולו, האם לא תאחז בנו חלחלה ותיעוב גדול על עולם של הפקר שכזה? והנה כשאנחנו רואים מסית ומדיח, או זמר פסול שהולך לנגדנו, שהאומנות שלו היא לכתוב ספרי מינות, כפירה, דברי חשק או לשורר שירים בתערובת, וכן כל דיבוריו הסתה ושיריו להחטיא בני ישראל להדיח אותם מעל השי"ת, האם נרגיש כי רוצח גדול ומשחית כרם בית ישראל הולך לנגדנו? ולא נכחד שגם אם ידרוש בשלומנו נשמח עליו כעל כל הון ונשיב לו בסבר פנים יפות כראוי לנכבד כמוהו. והתורה צווחת, "צרור את המדינים והכיתם אותם כי צוררים הם לכם בנכליהם", ללמדך שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו. והרי הברנש הזה אומנות הרציחה שלו היא בהיקף רחב יותר, מי שהורג נפשות כמה יכול להספיק? עכשיו בטייבט תפסו אחד שאומרים שהרג חמש נפשות, היום דנו אחד שהרג שלשה ילדים, אושרנקו רצח ששה, אבל כמה אנשים רוצחים? בעוד שהרוצח הזה יושב לו בביתו, מסב על שולחנו, כותב לו איזה כתבה, מדפיס אותה באלפים ורבבות ונהרגים על ידו אלפים ורבבות, כי הוא מכניס בהם הסתה וכפירה ודעות פסולות ומחטיא את נפשם ומסלק אותם מעל תורת ה', אדם כזה על פי התורה הוא גרוע מרוצח.

ואמנם, יש להתריע על תקלה זו, שאפילו יודעים בעם אין ידיעתם מתאימה להבנת הלב, ורחוקה מהרגשת הכליות, כי החוש והשכל מנותקים בנו ואין חיבור זה לזה. כשאדם יש לו רגש למישהו הוא לא רואה על פי שכל מי עומד לפניו, השכל אומר רוצח, השכל אומר מחטיא הרבים, אבל אם יש לו טיפה רגש הוא בכלל שוכח את הכל. וזה מקור השקר של אחד בפה ואחד בלב, ותהי האמת נעדרת. לדוגמא, אם יבוא יהודי שהוא מחלל שבת בפרהסיא, והוא נכנס לבית הכנסת והוא בחור נחמד ואוהבים אותו, באמת בחור טוב והוא עוזר, רק מה הוא מחלל שבת. על פי הלכה אדם כזה הוא לא מצטרף למנין, אם יש תשעה הוא לא יכול להשלים עשירי, הוא חייב להתפלל אבל מהעשירי והלאה, אבל להיות מהמנין הוא לא מהמנין, לא מעלים אותו על ספר תורה והוא לא מוציא ידי חובת שבעה שעולים לקרוא בספר תורה, ויהיו אנשים אפילו שיזמינו אתו לספר תורה ויקנו לו הפטרה. ויש כאלה אפילו בבית הכנסת שנותנים להם להיות חזן, והוא לא מוציא אף אחד ואנשים לא יודעים שאם תפסת מוסלמי להשלים מנין או תפסת אותו זה בדיוק אותו דבר. ז"א, כל זמן שהוא לא חזר בתשובה דינו כגוי לכל דבריהם. מישהו רואה את זה ככה? אנשים מסתכלים על פי רגש, מכירים אותו או לא מכירים אותו וזה הכל, ומה עם הדין מה עם ההלכה, מפרידים בין זה לזה. אבל זה הדין, זו ההלכה, ואם אתה עושה אתה עושה חילול ה', ואתה גורם שיגידו קדיש כשאסור להגיד קדוש, קדושה כשאסור להגיד קדושה, קריאת התורה כשה' אומר "ויאמר לרשע מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך", ברכות - לבטלה, מה אתה עושה? עשית טובה? עשית נזק, החטאת את כולם, מי שצרף אותו למנין החטיא את כולם ועוונו ישא. כי בהלכה לא שייך רגש, מקום שהלכה לא אומרת צריך לשקול מה לעשות, מקום שהלכה אומרת אתה בא אומר לקב"ה סליחה, תעמוד בצד, זה בית כנסת שלי ואני מחליט מי יעלה. אותו דבר, מחטיא הרבים או מסית ומדיח שהם יותר גרועים מרוצח, אומרת התורה "לא תחמול ולא תכסה עליו", הוזהרנו, "לא תחמול ולא תכסה עליו" על המסית ומדיח, מי שמסית יהודי לעבוד עבודה זרה, לעזוב את דרך התורה, אדם כזה הוא נקרא מסית ומדיח. כלל הוא, אין אדם חוטא ולא לו, אף אחד לא יהיה מוכן לחטוא בשביל חברו. כל החטאים של אדם באים ע"י התאווה שלו להשיג הנאתו, ואפילו שפעולותיו הן תוצאות של חמדת הלב, מכל מקום אין ז"א כי כל ליבו ואנושיותו מקולקלים ומושחתים, כי בעת שתתקוף אותו התאווה והרצון לחטוא, היא מכריעה את כל הישות שלו תחת כובד עול התאווה, ולכן מייסרים אותו והוא נענש על חטאיו ואז הוא יטהר. אבל לא כן המסית, המסית גילה רצונו השפל שאחר יחטא, ושהוא ימרוד האחר באלקיו, בזה אין לו שום תאוה ושום הנאה, אלא שהוא איבד כל חושיו הנפשיים ויצא מן הכלל. משום כך אפילו שהוא לא הועיל במעשיו להחטיא את חברו, וחברו לא שמע לו, מטמינים לו עדים מאחורי הגדר כשרואים שהוא עושה זאת וסוקלים אותו, כי עצם ההסתה היא הפשע והמרד הגדול, מגמתו להחטיא אחרים זולתו ולכן אין לו תקנה אלא ההריגה והאבדון.

כן היה בעמון ומואב, הם הכשילו את ישראל בעבירה, מתועבים הם יותר מהמצרים ויותר מאדום, שהם קידמו את ישראל בחרב, כי כל ליבם של עמון ומואב זה מעיין נרפס ומקור מושחת, ואין להם שייכות לקרבת אלקים, לא הם ולא זרעם עד עולם. ז"א להסתדר עם החמאס, להסתדר עם חיזבאללה, זה יותר בא בחשבון מאשר מי שמסית ומדיח את ישראל לעזוב את התורה.

למדנו מכאן, שכל לבבות דורש ה' בשני הקצוות, בין במעשה הטוב ובין בהיפך, כי הכלל של האדם הוא הלב והמעשים הם רק פרטים. ומכיון שכן, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי בקנאו את קנאתי בתוכם שלא היה יכול לסבול ולראות חטא אפילו בזולתו. כי הוא שונא את הרע. ומידה טובה מרובה וקל וחומר, אם המכשיל את חברו הוא יותר קשה ממי שהורג אותו, כיון שהוא הורג אותו בעולם הזה ולעולם הבא, מי שמציל את חברו מבחינה רוחנית בפרט ומחייהו בעולם הזה ולעולם הבא, על אחת כמה וכמה ששכרו גדול ומוכפל לאין שיעור.

לכן "בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל" כיה זכות היא כל כך גדולה של מי שמזכה את הרבים, לעומת המחטיא את הרבים, שזה שתי קצוות לגמרי שונות, מה הוא זכה וזיכה? זכה פנחס וזיכה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, ופנחס הוא אליהו הנביא והוא לא מת לעולם. הוא הציל את כל עם ישראל בזה שהוא דאג שגם זמרי בן סלוא לא יחטא. ז"א, זאת מעלה לאין שיעור.

פעם אחת פגש הנחש את העלוקה, ואמר לה, למה אותי שונאים ומכים אותי על קדקדי, ואותך קונים בכסף? הרי שנינו עושים אותו דבר, את העלוקה מכישה את הבן אדם ואני גם מכיש את הבן אדם. אמרה לו העלוקה, כן, רק יש הבדל ביני לבינך, אני כשאני מכישה את הבן אדם אני מוצצת את הארס שיש לו בדם ושואבת את זה החוצה, ועל ידי זה הוא חי, אבל אתה מטיל את הארס שלך בהכשה וגורם לו שימות. אז שנינו עושים לכאורה אותה פעולה, אבל מה התועלת מהפעולה? אתה הורג אותם ואני מחיה אותם. לכן אותי קונים בכסף ואותך סוקלים אותך.

אותו דבר, הזמרים הפסולים אומרים שהם גם כן משמחים אנשים, הם גם כן עושים שמחות, לא רק הרבנים, כן רק יש הבדל אחד, הרבנים מתכוונים להחיות את כולם בעולם הזה ולעולם הבא, והזמרים להחיות את עצמם על חשבון כולם, לקחת את הכסף וללכת הביתה. אבל, זה זיקוקי דינור. רק אמרתי לכם שהזמרים מחטיאים את הרבים התחילו זיקוקי דינור.

וההיפך בעמון ומואב, כמו שנתבאר לפיכך כתוב "וישלח אותם משה ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא" ופנחס היה משוח  מלחמה, משה שלח את פנחס להשלים את המלאכה ולהרוג אותם, ולמה שלח את פנחס? אמר לו מי שהתחיל במצוה אומרים לו גמור, והוא השיב את חמתי והוא הכה את המדיינית והוא יגמור את מצוותו של הקב"ה. יבוא מי שהלב שלו טהור לקנא לאלקים ולהחיות את ישראל וילחם עם המדיינים המשוקצים שהכשילו את ישראל להחטיאם. עליו נאמר "לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם" והוא ראוי והגון לצרור ולהכות בהם, ככתוב "לא תדרוש שלומם ולטובתם כל ימיך לעולם", זה הדין של מי שמחטיאים את הרבים.

יהודים יקרים, אני מבקר פה כבר בבאר שבע שנים רבות, אולי שלשים וחמש שנה. בעלי התשובה הראשונים מהסמינרים שאני השתתפתי היו מבאר שבע, ואת הציציות הראשונות ששמתי זה היה בבאר שבע, ויש פה יהודים שהם כבר התבגרו בשלשים שנה, וכבר חלק רבנים וחלק כאלה וחלק כאלה, ומאז ביקרתי פה הרבה פעמים. ובאר שבע בלי עין הרע, עיר שגר בה אברהם אבינו, גודלת ומתפתחת, אבל אני לא רואה שאתם עושים את מעשה אברהם, אברהם לא נח ולא שקט... בעלי שתובה, אבל אני לא שומע שאתם עושים מהפכה, ז"א אני לא שומע שאתם דופקים על כל דלת ומסבירים מה שבעצם כולם רוצים לשכוח או שכחו בלי לרצות. כולם הולכים לבית הלויות ויודעים מה קורה בסוף, כולם באים לברית שמים כיפה ויודעים שאליהו נמצא שם, כולם משתתפים בבר מצוה ועושים לילדים, כולם מתחתנים בחופה וקידושין. אז אני לא מבין, היהדות מסתיימת בברית, בר מצוה, חתונה וחברא קדישא? זה כל היהדות? ומה בינתיים? יש עדיין הרבה יהודים שהם רחוקים ולא מקיימים מצוות. והם בעצם קרובים, הם משפחות טובות, בתים שחלק דתיים וחלק לא, אבל מה, התאווה והחבר'ה מושכים החוצה כי זה יותר קל, יותר נח, יותר נעים, לשעתו אבל, לשעתו בלבד, אבל כשבאה חלילה מכה או צרה או יסורים או טילים או כל דבר אחר, פתאום רוצים להתחבר. אבל לפעמים זה כבר מאוחר. למה שלא כל אחד יקח אחריות ויחליט פרויקט, אני במשך השנה הקרובה לוקח פרויקט להחזיר משפחה אחת בתשובה. כל אחד יקח על עצמו פרויקט תוך שנה, אתם יודעים מה יכול להיות פה בבאר שבע? עיר התורה, העיר של אברהם אבינו. ואולי שכחתם, אבל אברהם אבינו, אתם יודעים מה זה אברהם אבינו היה פה? כל מטר שיש לכם פה ספוג בקדושה, אבל אתם לא יודעים לנצל את זה.

אני לא יודע למה לא עשו מהעיר הזאת עיר תיירות חשובה כמו ערים אחרות שיש בהם קברות צדיקים, או מקומות קדושים. אבל אם היו עושים פה דברים שמראים איך משמרים את היהדות, איך פועלים למען היהדות, איך עושים דברים  נפלאים שהם המשך לפעולותיו של אברהם אבינו, מן הסתם היתה העיר הזאת מוקד ומשיכה לכל היהודים מן העולם. אני זורק לכם רעיון, אני מאמין שיש אנשים שיש להם כשרונות ויכולים לפתח מזה משהו, וגם אם אין, לא צריך כשרון היום להחזיר משפחה בתשובה, יש אינטרנט, יש הרצאות, יש דיסקים, יש הכל, מה שאתה רוצה בקלות באייפון, אתה נכנס שופר. טי וי, וחביבי אתה רואה הכל. היום לא בעיה, אבל למה אנחנו אדישים? ואנחנו קרובים מאד מאד מאד לגוג ומגוג ולגילוי משיח. אז למה אנחנו מחכים? שיתפוס אותנו כשאנחנו לא מוכנים?

אז יצאתי עכשיו במבצע חדש, והמבצע הזה בשביל שכל יהודי פה וכל יהודיה שיזכו לחיי העולם הבא ויזכו ללמוד את כל התורה למעלה. החפץ חיים אומר, שמי שיצא מן העולם והוא למד רק מסכת אחת נגיד גמרא, הבן אדם הזה יגיע לעולם האמת ילמדו אותו רק את המסכת הזאת. עכשיו אני שואל את הגברים פה, מי מהגברים פה סיים את כל הש"ס, את כל התלמוד בבלי למד אותו, שירים את היד. ברוך ה' אף אחד. עכשיו מהנשים, מי מכל הנשים קראה את כל התנ"ך? יש אחת שכאילו הצביעה, גמרת? לא תהילים, זה נפלא, זה אתן צדקניות, את התנ"ך, את כל החומש והתנ"ך, אני לא שואל את הגברים כי זה ברור שלא למדו. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, אחרי 120 שנה, אתם תגיעו למעלה, ישאלו אתכם, אני נתתי תורה במעמד הר סיני, ירדתי על הר סיני, הבאתי איתי 22 אלף מחנות של מלאכים, נתתי למשה רבינו לנצח את המלאכים ולהוריד את התורה, הבאתי לכם את הכלי חמדה שלי שאיתו בראתי את העולם, זה היה אצלכם בספריה מאחורה ולא פתחתם ספר? עיתון קראתם, טמבלויזיה צפיתם, אינטרנט גלשתם, בפייסבוק צייצתם, בכל מקום חרתתם, רק בתורה שלי לא עיינתם??? מה תגידו? ישאלו אותך אתה יהודי? כן. אתה מכיר את התורה שלך? לא. איזה יהודי זה? יהודי שלא יודע את התעודת זהות שלא, לא יודע מה התורה שלו אומרת? איזה יהודי, אז איך הוא יכול לקיים תורה ומצוות אם הוא בכלל לא יודע מה כתוב?

אז רחש ליבי דבר טוב, ובליל שבועות בשתיים וחצי בלילה אמרתי הקב"ה נותן מתן תורה עוד פעם, למה כל שנה הקב"ה נותן את התורה מחדש? לא בשביל מה שקיבלנו בשנה שעברה, אם הוא נותן מחדש אז הוא רוצה שאנחנו נשתמש עכשיו בתורה מחדש. מה החידוש? צריך לחדש משהו. מה אנחנו מקבלים על עצמנו ללמוד בתורה מחדש? מה שלא עשינו, או שאם עשינו נחדש מחדש. ואז נזכרתי שהחפץ חיים זצ"ל אמר, שלא ילמדו בעולם האמת אדם רק מה שהוא קרא, אם הוא לא קרא ולמד לא ילמדו אותו. עכשיו תארו לכם אתם מגיעים למעלה ונגיד יש לכם מעשים נפלאים ואתם שמרתם תורה ומצוות, הכל נפלא, אבל לא למדתם תורה, קודם כל בתחיית המתים לא תקומו, ודבר שני, כשתהיו למעלה אתם תהיו סתומים, ז"א תשבו בגן עדן, כולם ילמדו תורה, ישמעו את הקב"ה מדבר, המלאכים, הצדיקים מכל הדורות והכל ואתם תשבו, לא מבינים כלום, מילה לא מבינים. אני אתן לכם עכשיו משפט בגמרא  תגידו לי אם אתם מבינים, צ'נדרוליבמדרולימבסידרואנדה.... מי יודע באיזה מסכת זה כתוב? הודי אתם אומרים. זה נמצא במסכת חרתה.

עכשיו אני רוצה שתבינו, בעולם האמת אתם תשמעו את אלה שגורסים את הגמרא ולומדים אותה, ואתם תצעקו הודית, ארמית, סינית, קווקזית, אבל לא תבינו מילה, רק תגידו איזה שפה זאת, לא מבין, לא קראתי לא יודע לא למדתי, לא מבין, וכל הזמן, ואם תפגשו עם עוד אחד מבאר שבע, תגיד אתה מבין משהו? הוא אומר וואלה אני כמוך, הודית, סינית, יפנית, רק תגידו איזה שפה זו. עכשיו אם זה שעה לא נורא, יום שלם זה כבר סיפור, שבוע זה קטסטרופה, אם זה חודש ככה בלי הפסקה יותר טוב גיהינום. ואם אתה תשאר שמה לנצח ככה, הגדרה - צדיק סתום. מה אתם אומרים על זה, מתאים?

אז חשבתי מה אפשר לעשות? ואז ראיתי שהחפץ חיים אמר, שאדם יגמור את כל הש"ס, יקרא את הש"ס, כל יום שבעה דפים, אפילו שהוא לא מבין, אם הוא מבין טוב, אם הוא לא מבין, שעה לגרוס שבעה דפים, בשנה הוא מסיים את הש"ס. אם הוא נפטר אפילו שהוא לא הבין פה כלום, למעלה ילמדו אותו את כל התורה כולה. והוא לא יגיד סינית ולא יפנית ולא כלום, יבארו לו את הכל.

נשים שמקבלות על עצמן לקרוא את החומש והתנ"ך, יגיעו למעלה, ילמדו אותן את כל התורה כולה. התחלתי עם המבצע, אני הייתי הראשון. היום כבר יש למעלה מ-1200 איש גברים ומאות רבות של נשים. אני רוצה לשמוע עכשיו מי מהציבור כאן בעזרת ה' מוכן מהגברים ללמוד שבעה דפים כל יום בקריאה את הש"ס, תלמוד, מתחיל ממסכת ברכות והלאה, תוך שנה הוא מסיים את הש"ס, ובעזרת ה' יתברך גם אם בא משיח, אומר החפץ חיים, אותו דבר, רק מה שלמד האדם עד אותו רגע זה מה שילמדו אותו, מה שהוא לא למד לא ילמדו אותו. אז אני רוצה לראות מי זה שלא רוצה להשאר סתום אפילו שהוא צדיק, ורוצה לדעת את כל התורה מפיו של הקב"ה שילמד אותו את כל הסודות יותר ממה שידע הארי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבינו. מי מהגברים רוצה להתחיל את השבעה דפים בעזרת ה', להרים גבוה, רגע שאני אספור רגע, יופי פה יש לי, כן, שבעה רק רגע, פה יש לי עשרה, 13, 15, יפה, יש פה יפה מאד, 32 כן, תורידו אתם, 32. רגע. מי עוד מהנשים. מי רוצה שתרים את היד להתחיל מהחומש, קדימה למעלה, למעלה גבוה, הנשים פחות זמן, אפילו חצי שעה, כן, להרים למעלה, רגע רגע, רגע, רגע, רגע יחביבי זה חבילות חבילות, חבילות, 65. יחביבי. יחביבי. יחביבי. רגע, רגע מהגברים מי עוד רוצה? תחרות מה זה אתם מפסידים, הנה עוד אחד, כן, עוד שתיים, שלשה, כן, ארבעה נפלא, חמישה יפה יפה, אל תפחד, תרים, ששה שבעה, תורידו שבעה תורידו, שמונה, כן הלאה, שמונה, 43, לא, 40 סליחה, 40, מי עוד יש מהגברים? עוד מי מהגברים? יפה, תזכה למצוות. 41, עוד מישהו? יפה, אשריך, אני אתן ברכה מיוחדת, יפה עוד 2 - 44, יפה. עוד אשריך, 45, בלי עין הרע, אברהם אבינו מבסוט עכשיו, 46, 46 מהגברים.

מי עוד מהנשים רוצה, לא הצביעה קודם ורוצה, שתרים את היד, יפה, 67, 8, יופי תורידו. 68, תורידי 68, 9 אשרייך, עוד אחת שיהיה שבעים, שבעים אשרייך יפה. שבעים בנשים. כמה יש בגברים אתם זוכרים? 45, מי עוד? הגברים יגיעו לפחות לחמישים, נשים כבר בשבעים פה, עוד אחד, 46, עוד ארבעה הנה עוד אחד יפה, עוד אחד תבורך, עוד אחד, עוד אחד אני צריך לחמישים, יפה, חמישים ושלש. יפה. אני צריך עוד שניים ל-55, עוד שניים ל-55, תבורך. עוד אחד, חמסה חמסה. הנה החייל, 55 ושבעים נשים.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה שיחזרו בתשובה שלמה, ושברכת אברהם שנתברך מפיו של הקב"ה תחול על כל מי שקיבל על עצמו לסיים את הש"ס ולגמור את התנ"ך, כל הברכות שהוא קיבל אברהם אבינו, יש שמה את הכל בכל מכל כל, ואני בטוח שהקב"ה מסכים על זה ואברהם אבינו חותם גם.

עכשיו אנחנו נעבור לשאלות ותשובות, אבל לפני כן, אני רוצה רק להראות לכם, כן, כל אלה שצופים בנו דרך האינטרנט יכולים להצטרף ולשלוח אס אם אסים, או לשלוח לי באימייל עכשיו לשופר. טי וי, שהם מבלים על עצמם והם יהיו בכלל הברכה שברכתי, אז בבקשה לצלצל או לסמס, המספרים נמצאים על המסך.

לפני שאני נותן לכם אפשרות לשאלות, אני מראה לכם סרט קצר על תחיית המתים. בבקשה.

 

מיכאל: שמי מיכאל, מיכאל אליה, זאת אשתי שני, אנחנו בני 27 התחלנו להתחזק לפני בערך כשלש שנים בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק, אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו הבוקר, נס שאין כמוהו, תחיית המתים ממש.

הלידה התקדמה מאד יפה, מרגע שנכנסנו לחדר לידה.

שני: באמת הכל התחיל כמו שצריך והיינו מרוצים מהכל מההתקדמות,

מיכאל: היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה כמה שאפשר, עד שזה התחיל להסתבך עם זה שהיו מים מקוניאלים בבטן, במי שפיר היו מים מקוניאלים שזה נכנס לראות של התינוק וזה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף כבר הוא היה צריך לצאת והנשימות שלו, הדופק היה נעלם מידי פעם.

שני: זה היה בלחץ והרבה עזרה מהרופאים ואני התאמצתי כמה שיכולתי

התחילו לעשות

מיכאל: התחילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, ולדחוף כמה שיותר מהר שהתינוק יצא, שהוא לא יפסיק, שזה לא יפגע לו בדופק, ואז בשלב מסויים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום והלידה נתקעה, הוא לא הפסיקו, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף רק כח מה שאשתי היתה יכולה לעשות, בגלל שהזמן היה מאד קצר כי הילד כבר לא נשם אז הביאו דחוף וואקום בשביל לשאוב אותו משם כמה שיותר מהר.

הרב בהרצאה: התינוק הנולד שני בן בת שבע, ה' יציל אותו שיחיה בעזרת ה'.

אמן.

מיכאל: כל התהליך הזה בערך רבע שעה, עשרים דקות, עד שהתינוק יצא, ובאו עוד רופאים ועל הלידה הזאת היו בערך ארבעה רופאים ועוד מיילדות מסביב,

הרב: עוד פעם אני מבקש, התינוק הנולד בן בת שבע, ה' יציל אותו שיחיה בעזרת ה'

אמן

מיכאל: ברגע שהתינוק יצא אני עמדתי בכניסה לחדר ואני שומע שמברכים את אשתי כל הכבוד, זהו, לחצת טוב הוא יצא, אחרי ש חתכו אותה ושאבו את התינוק עם וואקום וזה ובסופו של דבר התינוק יצא ומברכים אותה על זה, אבל אני לא שמעתי בכי של תינוק, הבנתי משהו לא בסדר, לא הבנתי מה בדיוק קורה שם.

שני: בזריזות קרעו את חבל הטבור והניחו אותו שם ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה ולחץ מטורף היה שם ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק, אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר ואף אחד לא עונה לי. ואני מחבקת את הרבנית ואני מסתכלת עליה והיא מרגיעה אותי ואומרת לי הכל יהיה בסדר בעזרת ה', ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר? הוא חי? אף אחד לא עונה לי, ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו אף אחד לא נתן לנו תקוה שהכל בסדר. הם כן אמרו מידי פעם הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לכם, אף מילה מעבר לזה, אני ממש ראיתי כאילו הולכים להודיע לי שזהו, חמודה, ניסינו הכל. התחלתי לבכות ואני רואה גם את בעלי חסר אונים שם בחוץ,

מיכאל: אבל עמדתי בכניסה וראיתי פתאום מניחים מולי תינוק בצבע סגול כהה, חום כהה כזה שהוא לא זז, אני ברגע הזה אומר הוא לא נושם ואני מבין שמשהו, באותה שניה חשבתי חרב עולמי, אני עשיתי שני צעדים מחוץ לחדר ופתאום הרגשתי, התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כי לא ידעתי מה קרה. והבנתי באותו רגע

שני: אמרתי לרבנית זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אני כל כך השתדלתי כל ההריון לשמור על עצמי ולא לשמוע שירים ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק כמו שצריך, זה לא יכול להיות שזה ככה, שיהיה ילד צדיק, והייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את ההרצאות של הרב שישמע דברים טובים

מיכאל: באותו זמן כבר בערך רבע שעה הוא היה בלי דופק, פשוט התחלתי  ממש, ממש היה קשה לי להאמין למקרה, לא האמנתי שזה יכול לקרות, הריון תשעה חדשים וכל כך אתה מחכה לזה וזה ילד ראשון ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוציאים לך פשוט גוש בשר כזה שלא זז ואתה לא יודע איך לקבל את זה.

שני: התינוק ממש יצא מהבטן לא תינוק חי.

מיכאל: והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו החייאה והנשמה, ואחד מנקה לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב.

כמה דקות אני לא מצליח להרגע, פשוט אחרי כמה דקות התאוששתי, אמרתי לעצמי, אין, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו.

התחלתי לבטוח בה', אמרתי אין, הקב"ה אני יודע שהכל יהיה בסדר, אין דבר כזה, זה רק מהרב מהשיעורים בבוקר של אמונה ובטחון שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב וזה חיזק אותי וזה נתן לי כח, לא רק בזה בדברים אחרים גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים האמונה הזאת ושער הבטחון הזה זה שינה לי את החיים מא' ועד ת' ופה זה היה נסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא עמדתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשהאמנתי את זה וכשאני הולך במסדרון אחורה קדימה אחורה ואני אומר, הקב"ה אני מאמין בך, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא יכול לקרות דבר אחר, הכל יהיה בסדר הכל יהיה בסדר, זה בא נטו מהלב, נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה, אל תדאגי הכל יהיה בסדר, הוא מחיה מתים, הוא מחיה מתים אמרתי לה, הכל יהיה בסדר

שני: אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש ובעלי בא לידי ואומר לי אני מקבל על עצמי גם ללמוד שש שעות ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת.

הרב אמנון יצחק: אילו אחיה אלף שנים לא אוכל לשלם תודות לו, אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, רק שניה זה דחוף בית חולים. כן. כן. טוב מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר, אני לוקח בעזרת ה' תענית ארבעים יום להצלתו בעזרת ה' יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד, מי שרוצה לקחת עליו לרפואה בבקשה. אשריך לחיי העולם הבא.

מיכאל: אשתו של הרב היתה ליד אשתי, היתה עוזרת לה ואשתי ביקשה ממנה לדבר עם הרב, הרב עוד כשהתינוק היה בבטן וככה היה, שהיא שלחה לו הודעה והרב קיבל על עצמו באותו רגע ארבעים יום תענית, ועוד שני אנשים קיבלו את זה על עצמם שם לידו, ואני אמרתי לה', ה' אני מקבל על עצמי שש שעות ביום לימוד תורה ועוד ארבעים יום תענית גם אחרי שהרב קיבל גם אני ארבעים יום קיבלתי.

שני: אשתו של הרב, הרבנית שתהיה בריאה, צדיקה מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי, בלי התמיכה שלה אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה, אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה היתה מספיק קשה והיא עוד היה לה את הכח לחזק אותי ולהיגד לי שהכל יהיה בסדר ושהאלקים יעזור ולקרוא תהילים, והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמא כמה אני צריכה להיות חזקה.

אמרתי זהו, רק שהרב יברך ולפחות אנחנו אין לנו  מספיק זכויות שאלקים יעשה לנו כאלה ניסים, אולי בזכות הרב אלקים יעשה לנו פה איזה נס.

מיכאל: והוא החיה את המת, הוא החיה, הוא החיה את הבן שלנו והרופאים הצליחו להחזיר את הדופק שלו, אחרי בערך עשרים דקות אני שמעתי ככה מוניטור פתאום מתחיל לצפצף לענין ולא צפצוף אחד שלם.

שני: אח"כ מעלי בא ואומר לי מאמי, בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק הוא נושם, הכל בסדר, תרגעי, שמעתי אותו בוכה. ואז אנחנו התחלנו כמובן לבכות ולהודות לאלקים כי היה לנו פה נס גלוי, זה לא היה, היה לנו פה נס גלוי, התינוק ממש היה יצא מהבטן לא תינוק חי.

מיכאל: גם עוד יותר פלא, שאחרי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות אז אחרי יעוץ בין הרופאים ראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית אבל הוא יהיה בסדר ואין לו שום פגיעה, לא במח, שבמצבים כאלה יש הרבה סיכוי לפגיעה חס ושלום, אבל אצלו הכל ב"ה כאילו בגלל שלא מגיע החמצן למח אז יכול לפגוע, במיוחד אצל תינוק.  וב"ה לא נפגע לו שום דבר והוא זז והוא בוכה כמו שצריך וב"ה, אין שבח לאל, שבח לאל, הקב"ה הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לנסיון הזה, זה היה צריך לקרות לנו, ואם לא ההתקרבות שלנו לצדיק, כמו שגם למדנו בשיעורים בבוקר גם לרב להתקרב לצדיק

שני: הרב לא מדבר על עצמו

מיכאל: הרב לא מדבר על עצמו אבל אני אומר לכם שהוא צדיק והוא אחד הצדיקים הגדולים בדור הזה ומי שיכול להתקרב אליו זה רק לטובתו יהיה, זה רק יהיה ל טובתו.

שני: נס גלוי, הרופאים עצמם היו המומים, הרופאים עצמם לא יכלו להרגע אחרי זה. והיו שמה מלא הרבה רופאים בחדר וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. מי שרוצה לוודא את הסיפור, לאשש אותו יכול לגשת לבלינסון למחלקת יולדות, את הלידה שלי בטוח לא ישכחו הרבה זמן שמה.

מיכאל: אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה, אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד שהוא קיבל על עצמו ארבעים יום לזכות שהוא יחיה, אז ככה שכל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו, ובעזרת ה' יהיה סנדק, בעזרת ה', ה' יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק ושהרב יבחר לו שם בעזרת ה', השם שהוא יחליט זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בענין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה זה מה שיהיה, כי זה יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם, ותודה רבה לכם ותתחזקו ותקחו את זה כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום הוא יום מתנה מהקב"ה.

כעבור שמונה ימים:

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" "אנא ה' הושיעה נא" "אנא ה' הצליחה נא" אני ממנה אותך שליח למול את בני. "ברוך... וציוונו על המילה" "להכניס בריתו של אברהם אבינו" "ברוך... שהחיינו"... ויקרא שמו בישראל אמנון יצחק בן מיכאל אליה, ישמח האב ביוצאי חלציו...

מיכאל: זה היום הכי מאושר בחיים שלי.

שני: אני רוצה להגיד תודה לרב אמנון יצחק ולכל האנשים שהתפללו ולקחו על עצמם כדי שהילד הזה יהיה בריא, חוץ מהרב יש עוד צדיק אחד בשיעור שאני יודעת שלקח על עצמו גם ארבעים יום אנחנו גם  מודים לו מאד! והכי חשוב אנחנו מודים לבורא עולם על הנס הזה שעשה לנו.

 

 

הרב: תודה. תודה. תודה.

עכשיו יהודים יקרים, אני רוצה שאתם תזכו להיות שותפים גם כן במעשה הזה של תחיית המתים ושנמשיך להחיות מתים נוספים. אתם יודעים, אלה שהם לא מקיימים תומ"צ על פי התורה הם נקראים מתים, כמו שאומר הנביא "כי לא אחפוץ במות המת כי אם ישוב מדרכו וחיה", איך אפשר להחיות מתים? פשוט מאד, אנשים שרואים את הסרט הזה כבר יש לנו  נסיון, היהודים האלה ב"ה מתעוררים באמונה גדולה ורוצים לקיים מצוות. מה שצריך זה להגיע אליהם, הדפסנו מאה אלף דיסקים כאלה, ואנחנו רוצים לשתף אתכם שיהיה לכם חלק בהפצה, 500 דיסקים כאלה זה אלף שקל, שני שקלים לדיסק די וי די, אפשר בעשרה תשלומים, מאה שקלים לחודש זה שלשה שקלים ליום, ואתם יכולים בכל יום להחזיר כמה משפחות יהודים בתשובה ולהחזיר אותם לאמונה. אז מי שרוצה מהציבור הקדוש להיות שותף ולהמשיך את מעשי אברהם אבינו שהיה בבאר שבע וששילם הרבה כסף ופתח אש"ל שיאכל וישתו אנשים, ונתן להם לשון בחרדל, בשביל שיגידו ב"ה שנתן את המזון, אם בשביל זה הוא שילם עבור שור שלם רק שיגידו את הברכה הזאת, אז להחזיר בתשובה יותר משתלם ובשני שקלים. אז כל מי שרוצה מכספי מעשר יכול לזכות ולהיות שותף ואתן ברכה מיוחדת לכל אלה שישתתפו יכתוב את השם ושם האמא ואברך אותם. שלש דקות לאלה שמעוניינים, תרימו את היד למי שרוצה, יש לכם גם בשקיות כל מי שקיבל שקיות יש לו הו"ק, יכול להוציא מהשקית ולמלא, להחזיר ואני אברך אותו.

נמצאים איתנו גם האברכים שאחרו הפעם, והם גם כן רושמים את אלה שמעונינים ללמוד לישיבות או למדרשיות או מי שרוצה ללמוד בחברותא, אז כל מי שמעוניין מהגברים והנשים ללמוד עם מישהו גם את השבעה דפים או ללמוד בכלל או לדעת ללמוד, יכול למלא את הטפסים ואנחנו נצלצל אליו.

אז בזריזות, כל מי שרוצה לזכות שלשה שקלים ליום והוא שותף גדול, 500 דיסקים שיחולקו בעבורו.

אפשר לשלם באשראי פה בכניסה מאחורה, אלה שאין להם לא רוצים בהו"ק אפשר באשראי בכניסה.

כן ואנחנו נעבור תיכף ומיד לשאלות ותשובות, אלה שצופים בנו יכולים לצלצל למספרים שמופיעים כאן על המסך. זכות המצוה הזאת של חזרה בתשובה של יהודים מהדיסקים האלה היא גדולה לאין שיעור.

כן, נשים שמעונינות שירימו את היד ויקבלו טפסים, יש לכם בשקיות בעזרת ה' יתברך טפסים, אפשר למלא. אשראי בכניסה פה כניסה. שלום תרים את היד שיראו שאתה נמצא שמה. כן. כן זריז רבותי, עוד שתי דקות ואני עובר לשאלות ותשובות. אפשר לצלצל גם בטלפון במספרים שמופיעים על המסך, 050-6500666, 050-6500666, לצלצל ויורידו לכם באשראי כרגע, או 050-3076691. לרשום שם ושם האמא ונברך. אצל הגברים אני רואה יש הרבה יותר שתורמים, בלימוד הנשים יותר חזקות.

כן אתה רצית לשאול שאלה? מיקרופון, תן לו מיקרופון.

 

 

ש. שמי עשאהל ומה שראיתי כרגע בוידאו החזיר אותי חמש שנים אחורה, דיברת כאן על תחיית המתים ואני חושב שהייתי במעמד הזה, בשנת 2007 האשה שלי מגיעה לחדר לידה, לידה רגילה הכל טוב ויפה, מחכים לתינוק, לצערנו הרב התינוק נפטר והאשה עברה דכאונות מאד קשים, זה נישואים שניים שלנו, הרבה חיזוקים והרבה חזרתי בתשובה, ולקחתי עלי שמירת שבת, ציצית מתחת לגו, תפילות, פרק שירה תהילים וכל מה שצריך, ואחרי שנה פלוס נולדה לנו ילדה מדהימה, יומיים לפני הלידה של הילדה נסעתי עם הבן שלי לירושלים שהוא לומד שמה וזה מנהג קבוע שאני עושה כל פעם שהייתי נוסע לירושלים הייתי קודם כל מתפלל בכותל, ומהכותל נסעתי, שמתי את הילדה בפנימיה שלו, המשכתי הלאה לנהריה לבקר את הילדה, היא היתה מאושפזת בנהריה, חזרתי כל הדרך חזרה לכיוון באר שבע, הגעתי לחצר המלכה, התהפכתי לתהום בגובה של שלש קומות, האוטו התהפך, מה שזכרתי להגיד שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, יצאתי מהאוטו בלי פגע, ניתוח שעברתי בכף היד, ואני רוצה להודות לבורא עולם שהשאיר אותי בחיים כי זה נס גדול מה שקרה לי, לא קל ילדה לפני כן, הילדה הזו שנולדה היא נולדה יומיים לפני שמחת תורה, יומיים לפני שמחת תורה ולקחתי על עצמי חזרה תשובה, אני קורא תהילים, אני בהילולא האחרונה של רשב"י התחייבתי ללמוד את התלמוד בבלי, קניתי את הספרים ואני עוסק בזה כל שבת, ו

 

הרב: לא כל שבת, עכשיו כל יום שבעה דפים

 

ש. עכשיו לקחתי עלי עוד את הש"ס בעזרת ה', ואני רוצה בזכותך ובזכות כל הקהל הקדוש הזה, האשה מהמקרה הזה נולד לי עוד בן הוא בן עשרה חדשים ישתבח שמו לעד מודה לו לקב"ה שנתן לנו עוד ילד, והייתי רוצה ממך ברכה ככה אישית לאשה, היא

 

הרב: ועכשיו אתה עושה מניה גם

 

ש. אני מתחייב, אני גם רוצה ציצית ממך לשים אותה עלי ולהתחזק עוד יותר

 

הרב: בוא. שים ותברך שהחיינו

 

ש. אני רוצה שתברך את האשה שתהיה בריאה

 

הרב: קודם שים תברך שהחיינו

 

ש. ברכת שהחיינו

 

הרב: אמן.

 

ש. ברשותך הרב אמנון יצחק

 

הרב: מה השם? מה השם של האשה?

 

ש. ענת בת ז'ורז'ט שתהיה לה רפואה שלמה מאסטמה קשה מאד

 

הרב: יהיה לה רפואה שלמה ויסיר לה את האסטמה ויתקע אותה בגרון של אסאד. תן לו, כן יש פה גברת שרצתה, תן לה שמה פה. פה כיסוי ראש צהוב.

 

 

ש. קודם כל יישר כח לרב על הערב הנפלא, הערב הזה הוקם לרפואה של הנכד שלי שילה יוסף בן הדר, שתי בקשות יש לי, כל מי שמקבל קבלות שזה יהיה לרפואה שלמה אם אפשר

 

הרב: כל התנ"ך זה הכל בשבילו

 

ש. כמו הקבלה של הבחור הזה של הציצית

 

הרב: כל מה שנעשה כאן הערב זה בשבילו

 

ש. תודה רבה, ואם אפשר שהרב יברך את שילה, הבאנו אותו, הוא תינוק בן שנה וחצי, אם אפשר שהרב יברך אותו פה על הבמה

 

הרב: בבקשה, שילה יוסף בן הדר

 

ש. אפשר להביא אותו לבמה?

 

הרב: בבקשה. שילה יוסף בן הדר יזכה לרפואה שלמה מהרה.

 

אמן.

 

הרב: כן, שאלה נוספת, תן לבחור שמה עם השחור שורה שלישית. כן לאסוף לי את ההו"ק, בבקשה.

 

 

 

ש. שלום הרב

 

הרב: שלום, בקול רם

 

ש. אמרת מקוםד לנסות לקרב אנשים

 

הרב: נכון

 

ש. עכשיו אני בעצמי די מקולקל אבל מאמין רוצה לקרב, ואם יש לך עצה כאילו מה לעשות כשאתה לא ממש צמוד למצוות

 

הרב: קח את המניה הזאת שאמרתי, קח את ה-500 דיסקים תפיץ אותם באזור מסויים ותבדוק, שלשה שקלים אין לך ביום קח משכנתא, כדאי משכנתא. שלשה שקלים אתה מציל יהודים בלי לדבר, בלי לשכנע, בלי כלום. אין בכלל, יחביבי. אז מה אתה עושה אניא גיד לך, תגרום לאנשים שיסתכלו באתר שנקרא שופר. טי וי, תשכנע אנשים רק שיסתכלו באתר הזה, שופר. טי וי, זה אתה מסוגל?

 

ש. כן.

 

הרב: זהו, תתחיל בעזרת ה'.

 

ש. ועוד שתי דברים קצרים, אם יש לך איזשהי עצה לתת לי כפי שאני רואה כמו שאתה רואה

 

הרב: אתה תקבע לך חברותא כל יום עם בן אדם שיסדרו לך פה, הנה מחלקים טפסים תמלא, יסדרו לך מישהו מבאר שבע שילמד איתך כל יום שעה, אתה תהפוך לבן אדם חדש

 

ש. אפשר לשלב את זה עם השבע?

 

הרב: ודאי.

 

ש. ועוד בקשה ציצית לחבר אם אפשר, אין לו ציצית והוא רוצה

 

הרב: איפה הוא?

 

ש. כאן.

 

הרב: שיבוא לכאן.

 

ש. נראה לי שהוא מתבייש, אני יכול לקחת בשבילו?

 

הרב: אם הוא מתבייש, לא, אי אפשר.

 

ש. משה.

 

הרב: כן, שאלה נוספת אצל הנשים, ליד העמוד אצל הנשים.

 

 

ש. כבוד הרב, מישהו מאד מאד קרוב למשפחה של בעלי לצערי הוא יוצא עם גויה, והוא חי איתה בבית, עכשיו זה מאד מאד חרה לי כל הזמן ואמרתי לבעלי, אני מפחדת שהיא תבוא, הוא היה בא איתה לאכול בשולחן של שבת והיא יושבת איתנו וזה היה גורם לי מאד מאד צער, ובתקופה האחרונה גם הרגשתי משהו מוזר, כל פעם שאני באה אליהם הביתה, משהו שלא קשור לקדושה ואני מפחדת להעיר כי אני מפחדת שזה יהיה לשון הרע, יש לי מאד מאד מנסה מאד מאד להפחיד

 

הרב: מה הוא בשבילך?

 

ש. זה מאד מאד קרוב לבעלי

 

הרב: הבנתי.

 

ש. אני לא רוצה חס וחלילה שאולי מישהו שמכיר או

 

הרב: אין צורך ללכת לשם, למה אתם הולכים לשם?

 

ש. לא, עכשיו השאלה שלי היא כזאת, אם אני מעירה ואני אומרת גם דברים משהו שאני מרגישה ואני רוצה להגיד לטובה כמו שדברת בהתחלה אם זה נחשב לשון הרע

 

הרב: את תגידי לו קודם כל דבר אחד, את תגידי לו קודם כל שהוא כורת את עצמו מהאילן של עם ישראל, את תגידי לו שאם יהיה לו ילדים הם לא שלו והם הולכים לעבודה זרה, ותגידי לו שהוא יענש בשני עולמות.

 

ש. אז עכשיו, אם אני אומרת עליה דברים זה נחשב לשון הרע?

 

הרב: אין לשון הרע על גויה

 

ש. אה אוקי יופי תודה רבה. ואם אפשר

 

הרב: תן לגברת שמה ליד העמוד.

 

 

ש. כבוד הרב, שלום לך,

 

הרב: שלום

 

ש. רציתי קודם להודות לך מאד מאד על זה שאני ובעלי בתשובה חמש שנים בזכותך

 

הרב: ב"ה

 

ש. אנחנו חיים אותך בבית, אנחנו גם משתדלים לעשות זיכוי הרבים, בזכותך שנה שעברה אתה ברכת אותי לילדים, ב"ה אני בהריון,

 

הרב: ב"ה

 

ש. אני רוצה שתברך אותי ללידה קלה בעזרת ה' ובעלי נמצא פה בקהל, הוא וחבר שלו לקחו מניות, והחלום של בעלי זה ללחוץ לך את היד ושתברך אותו, אז רציתי לשאול אם זה אפשרי

 

הרב: כן.

 

ש. הוא פה, הוא נמצא פה בקהל, קוראים לו דוד

 

הרב: דוד בא לפה, מה השם שלך?

 

ש. אשרית בת שרה

 

הרב: תזכי להשלים את ההריון תקין ולידה כתרנגולת

 

ש. תודה אמן.

 

הרב: כן, דוד תהיה זריז, דוד. איפה דוד, בא דוד. בא לחיצת יד. קח, שתזכה לכל טוב בריאות והצלחה. כן. שיברך שהחיינו, תן לו לברך שהחיינו, דוד, שהחיינו.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

אמן.

 

הרב: המיקרופון לפה. שורה ראשונה.

 

 

ש. כבוד הרב, אתה יכול לברך את אבא שלי, ירון בן חנה שיחזור בתשובה?

 

הרב: ירון בן חנה ה' יחזירהו בתשובה שלמה

 

ש. ואחות של אמא שלי, שתתחתן אורלי בת רבקה

 

הרב: חתונה בקרוב.

תן לבחור פה.

 

 

ש. כבוד הרב, יש לחבר שלי פה כמה שאלות

 

הרב: אין כמה, אין כמה

 

ש. שאלה אחת.

 

הרב: מתבייש, לא צריך, פעם אחרת, תן לו, תן לו אח"כ

 

ש. אבל הוא חיכה לזה הרבה זמן

 

הרב: תן לו תן לו עד שהוא יתעורר

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. רציתי לשאול הרבה זמן לפעמים אני חושב אומר למה כל זה, למה כל הדרך הזאת, למה כל העולם הזה,

 

הרב: אני אשאל אותך שאלה אתה קודם, למה העגילים באזניים?

 

ש. לא יודע

 

הרב: מה לא יודע

 

ש. כי זה יפה

 

הרב: אתה עושה דברים שזה יפה?

 

ש. כן

 

הרב: הבנתי, בא רגע לפה, בא, בא. תעלה פה, תעלה, תעמוד כאן, תעמוד, גברים, גברים אני שואל את הגברים, זה יפה או לא יפה? נשים, זה יפה או לא יפה?

 

קהל: לא.

 

הרב: תביא לי את העגילים

 

ש. אני עושה מה שיפה בשבילי, לא

 

הרב: תביא לי את העגיל ואני אענה לך תשובה בומבה, תביא אני אתן לך ציצית, תראה מה יהיה לך עכשיו, אני אספר לך סיפור. אשריך זה יהודי, זה יהודי. אשריך.

 

ש. זה לחץ חברתי זה לא

 

הרב: נכון  נכון, גם בגלל לחץ חברתי שמת את זה, עכשיו אני אגיד לך, תקשיבו רגע.

 

ש. שלשים שקל

 

הרב: שלשים שקל? אני נותן לך חמישים עכשיו שהורדת. אתה שומע? תקשיב. הקב"ה ברא את העולם לתכלית אחת, כדי לעשות לנו טוב, אם העולם הזה הוא כל כך מפואר, כל כך משוכלל ויש בו הכל מכל כל, יש מים, ויש אויר, ויש שמש, ויש ציפורים, ויש עשבים, ויש פרחים, ויש חיות, דברים נפלאים, ושם את הבן אדם פה שהוא נזר הבריאה, וזה המקום שהוא לא נשאר פה הבן אדם, כי כולם יוצאים מפה והולכים לאן שהוא, האם יתכן שיהיה אולם כזה חתונות, יעשו אותו יפה, יביאו תזמורת, יביאו את הכל, ואחרי שיגמרו את החתונה יצאו לחדר השני וזה בית קברות והולכים למות, יכול להיות דבר כזה? העולם הזה זה בית חתנות, באים לעולם הזה יש הילולא יש שמחות, יש הכל דברים טובים ונפלאים, יכול להיות שבסוף נגמור את זה בבית הקברות בבאר שבע? בשביל מה באנו? עכשיו, הגוף זה רק החליפה החיצונית, הנשמה זה אתה שעלית לפה, אם לא היה לך נשמה הגוף לא היה זז ולא היה בא לפה, אתה ששומע ומבין אותי זה לא האזניים כי אזניים זה בשר זה הנשמה שבפנים, הנשמה הזאת היא חיה, היא מודעת לחיים, היא מרגישה את החיים, היא נהנית מהחיים, והיא לא מתה. היא רק עוברת בעולם הזה בתוך הגוף כדי שאפשר יהיה לעשות מצוות, כי עם הגוף עושים מצוות, טלית, תפילין, ברכת המזון, דברים כל המצוות, כשהיא מסיימת את הגוף פה אז הגוף הולך לחניה זמנית בבית הקברות, הנשמה עולה למעלה. אם היית צדיק ישר לגן עדן, לא היית צדיק - מתנקה בגיהינום. אחרי הזמן שנגמר התיקון והניקוי עולה לגן עדן, ממתינה שם, מגיע זמן תחיית המתים, הנשמה יורדת, נכנסת לגוף שהוא מתרקם מחדש, כמו שאדם הראשון נברא מחדש, נכנס לבפנים וקם כמו אדם הראשון לפני החטא צדיק גמור לקבל שכר לנצח. שווה לעבור פה?

 

ש. לא יודע, מה שאני שואל כאילו

 

הרב: בלי זה, בלי זה, יש הסבר לעולם?

 

ש. לא יודע

 

הרב: אתה מכיר הסבר לעולם?

 

ש. כן הדת

 

הרב: אז אמרתי מה הדת אומרת, אני שואל בלי זה אם יש לך הסבר

 

ש. לא יודע, לי אין הסבר

 

הרב: יש למישהו הסבר?

 

ש. יש

 

הרב: תביא אחד

 

ש. הטבע

 

הרב: הטבע, מי עשה אותו?

 

ש. לא יודע

 

הרב: מה אתה לא יודע, תשאל אותו

 

ש. יש אומרים שנפץ וזה

 

הרב: נפץ, נפץ זה בפורים.

 

ש. בסדר, אבל אומרים אנשים

 

הרב: קח נשמה תתחיל, אתה יהודי

 

ש. יש לי בבית

 

הרב: שיהיה לך גם ממני, הנה קח, קח. תן לי יד, מה השם שלך?

 

ש. דניאל עמר בן מרדכי

 

הרב: ה' יזכה אותך להכיר את האמת, להלוך בה, לקיים אותה, ולזכות בה. תהיה בריא. ילד טוב. כן. מגיע לו מחיאות כפיים חבר'ה.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

אמן.

 

הרב: אתם גם? אתם גם? אתם גם? תהיה בריא. זהו לא נשאר, לא נשאר. לא נשאר, כיפה אם אתה רוצה, כיפה.

כן, נשים עכשיו, תן לגברת פה. תן לנשים שם, לגברת פה. שאלתך, כן.

 

 

ש. אני אמא של שילה יוסף, וראיתי הרצאות שלך באינטרנט שהבטחת שאנשים קיבלו על עצמם דברים ואתה הבטחת להם שהם יראו ניסים, אני רוצה לקבל על עצמי צניעות ותבטיח לי שהכל יעבור לילד שלי בלי  ניתוחים

 

הרב: אמן. הנה כיסוי ראש. שימי. מה השם שלך?

 

ש. הדר בת אסנת

 

הרב: הדר בת אסנת שתזכי לראות את הבן שלך שילה יוסף בן הדר בריא ושלם, בעזרת ה'

 

ש. אתה מבטיח לי?

 

הרב: בעזרת ה' שהברכה שלי תעלה לשמים ולא תשוב ריקם. מה אמרת, תברכי שהחיינו, שהחיינו.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

אמן.

 

הרב: רגע, רגע, מי מהנשים רוצה גם כיסוי ראש? כן. בבקשה. תן להם, תן להם. קח תן להם. קח תן להן לנשים, תן להן, כן, לא שתיים, לא שתיים תני להן תני להן. כן לשבת לשבת. אתה רוצה לשאול? תן לו פה שאלה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. אני רציתי לשאול לגבי פייסבוק

 

הרב: גרוע ביותר, אסור ביותר

 

ש. רגע רגע, רגע

 

הרב: למחוק אותו מ יד

 

ש. רגע, רגע מה, הפייסבוק הזה זה לא סתם פייסבוק זה פייסבוק שמזכה רבים, ז"א

 

הרב: שום דבר

 

ש. שיש 12 אלף בפייסבוק הזה, עכשיו ה-12 אלף האלה זה רק חיזוקי רבים ואין בו

 

הרב: פייסבוק לא מחזיקים בכלל, עוברים מחבר לחבר וממשיכים הלאה ורואים חברה וחברה

 

ש. אבל זה לא נכון

 

הרב: אתה אומר לי לא נכון?

 

ש. כאילו אם יש לי כבר פייסבוק אז לאחרים זה לא משנה אם יכנסו לפייסבוק שלי או לפייסבוק הזה, אז בדרך אגב עושים את הדבר הזה

 

הרב: אתה לא עושה את זה, פייסבוק גרוע ביותר נקודה.

 

ש. אבל שניה שניה, אנשים מניחים תפילין מזה, שומרים שבת הכל

 

הרב: תחלק דיסקים ותגיד להם שיכנסו לאתר שופר. נקודה. לא פייסבוק.

 

ש. הרב משהו קטן

 

הרב: תן לו, תן לו, תן לו.

 

 

ש. כבוד הרב, זה דבר הזה זה כאילו כמו פייסבוק

 

הרב: אני יודע מה זה שתהיה בריא

 

ש. לא, אבל יש שם אברכים יש שם מי לה' אלי וממש התחזקות חבל על הזמן,

 

הרב: מתוק, גדולי ישראל פסקו לא!אם אני אחלק חזיר עכשיו והחזיר הזה יגרום לאנשים אתה מבין, לאהוב אותך וכל מיני דברים, מותר?

 

ש. אסור.

 

הרב: נקודה. זהו.

 

ש. רגע כבוד הרב, אז אם אני אמחוק את זה, אני אמחוק את הקדושה וישאר עם יש לי פייסבוק, אני אשאר אם פייסבוק?

 

הרב: לא!

 

ש. לא אני לא יכול כאילו, זה חשוב לי, אני מפרסם שם שיעורי תורה ומגיע לשיעורים עם זה

 

הרב: לא!

 

ש. אז מה

 

הרב: כן, תן לבחור פה. לא לא לא לא לא תן את זה לא לא לא לא לא. לא לא לא. תן לגברת פה. כן. שמה שמה מאחורה.

 

 

ש. כבוד הרב, שכתבי לך יצחק בן רחל זה אחיין שלי, אבא שלו נהרג בתאונת דרכים לפני חמישה חדשים והיה לו קשה עם הגזרה והוא קפץ מקומה שלישית וכרגע הוא משותק ברגליים בבית לוינשטיין, הוא רוצה לקחת על עצמו טלית

 

הרב: לא נשארה לי, אבל גוני בן רחל

 

ש. יצחק בן רחל

 

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה, אבל כדאי לך להתחיל ללכת בצניעות גמורה בשביל שתעזרי לו להשתקם, בסדר?

 

ש. בעזרת ה'.

 

הרב: כן, מהגברים עכשיו. רגע, שמה מאחורה, מאחורה. כן, למי הצבעת, מי ידבר? מי ידבר? תן לו, תן לו. מהר, זריז. כן, אלה שעוד רוצים בהו"ק או באשראי שם, כדאי לכם לזכות במצוה הגדולה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני לאחרונה קצת מתחיל להתחזק, ובאמת באתי לפה להתחיל, אתה יודע את האמונה, בזכות גם הסרטים שלך באינטרנט והחבר שיושב פה לצידי שגם עוזר לי בזה, ובהתחלה אתה דיברת על מי שלא שומר שבת, אני את האמת האמונה שלי מתחילה לאט לאט ועוד לא התחלתי לשמור שבת, אבל באמת אני הולך לבית כנסת וגם עולה לתורה וגם אפילו עושה את התיקון ליל שבועות כל הלילה למדתי תורה וכל הדברים שצריך, ובעצם מה שאמרת שאני לא יכול להשלים מנין ושזה שעליתי לתורה בעצם לא מזכה את הרבים שאני שמה, זה בעצם איכשהו אתה יודע קצת הוריד לי מהחשק, למרות שאני מנסה ורוצה מ מש להתאמץ

 

הרב: במקום שזה יעלה לך את החשק אז זה מוריד לך את החשק?

 

ש. זה הוריד לי קצת בהתחלה, אחרי הסרט עם הילד זה איזן את זה

 

הרב: בא אני אסביר לך. אם אדם לא יודע מה הוא גורם לעצמו וגורם לאחרים ומתברר לו שהוא גרם נזק, אז הפוך הוא צריך לתקן את זה ולא צריך הפוך לעשות עוד יותר גרוע, זה ברור. מה שאני אמרתי זה פשוט עוזר לך להנצל, כי אם אתה תטעה ותגיע חס ושלום לעולם האמת ותקבל עונש מה זה שוה, אני הייתי פה יצאתי בחור טוב ואתה הלכת לגיהינום, רגע, עכשיו אם אני הקדמתי ואמרתי לך את זה ואתה חסכת לעצמך כבר שבת הקרובה, אתה כבר לא תחלל שבת, אתה יודע מה הרווח שלך? לאין שיעור. ואם אתה מקבל עליך עכשיו הרגע שאתה לא יותר מחלל שבת אז כבר מהרגע אם חלילה היה קורה לך משהו, בעולם הבא כבר אתה החלטת לשמור שבת. ז"א אתה אפילו לא מבין מה גודל השכר שיש בעצם זה שאמרתי את הדבר הזה.

 

ש. הרב, מצד אחד נכון אתה צודק, אבל אני רוצה לשמור את השבת כשזה יבוא באמונה שלמה

 

הרב: אין דבר כזה, מתוק, אתה אומר לקב"ה תשמע, תחכה קצת, תהיה סבלני, היית סבלני עד עכשיו? חכה לי עוד קצת, ואתה לא יודע בעצם איזה גזרות יש בדרך, רגע, רגע, אתה לא יכול להגיד לשוטר, שמע, אני במהירות גבוהה עכשיו אז אתה אל תעצור אותי כאן, אני בשוונג, עוד כמה קילומטרים אני יאיט לאט לאט, סע אחרי, אתה יודע לאן אתה תגיע עם המכונית. אי אפשר להגיד לשוטר את זה שהוא בעצמו נוסע מהר, לקב"ה ודאי שאתה לא יכול להגיד מתי שיבוא לי ובכיף שלי ובהבנה שלי, זה לא הולך ככה.

 

ש. זה לא בקטע של כיף והבנה, אני רוצה עוד ללמוד, אני רוצה עוד לדעת

 

הרב: אין בעיה, תלמד ותקיים, מה הבעיה לקיים? לנוח בשבת זה בעיה? לנוח בשבת זה בעיה? ללמוד בשבת זה בעיה?

 

ש. לא, זה לא הקטע של ללמוד, ללמוד זה

 

הרב: אתה כבר הולך לבית כנסת אז מה הבעיה, לראות טמבלויזיה, לנסוע בשבת ולהדליק אור

 

ש. עבודה

 

הרב: עבודה בשבת, מה חמור חייב בשביתה, חמור של יהודי חייב בשביתה, מה אתה חמור?

 

ש. לא זה לא רק מה שאמרתי, זה גם עבודה ויש גם עוד דברים

 

הרב: מה זה עוד דברים?

 

ש. לא, חוץ מהטמבלויזיה

 

הרב: מה עוד? מה עוד?

 

ש. עבודה

 

הרב: אמרתי, חמור גם נח בשבת, איך אתה יכול לעבוד בשבת? אין פרנסה משבת, אתה תחזיר את כל הכסף בהפסדים. כל מה שתחסוך אספת, כל מה שהוצאת הכל ילך פייפן. אין ברכה משבת. "ויברך ה' את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו", כל הברכה זה בגלל ששובתים ממלאכה, אז נהיה ברכה מכל ששת ימי המעשה, אז אתה עושה בדיוק הפוך, אתה לוקח את הקללה ליום של ברכה. אתה עושה דבר וסותר, אתה מבין?

 

ש. אתה יכול לברך אותי שאני אפסיק לעבוד בשבת?

 

הרב: מיד אני מברך אותך. מה השם שלך?

 

ש. אביב חביב חזן בן מטילדה

 

הרב: ה' יזכה אותך לא לעבוד בשבת, לשמור שבת, ולהיות דוגמא לאחרים.

 

אמן. אמן. אמן.

 

הרב: תהיה בריא. תן לבחור בצד שמה שעומד על הקיר ונשען. אח"כ לתת פה לבחורה. כן דבר.

 

 

ש. הרב השאלה שאני הולך לשאול, זה לא שאלה שלי, זה שאלה של אח שלי, השאלה היא בנוגע לאמונת חכמים בעיקר, יש לו עוד המון שאלות אבל השאלה המרכזית שלו זה אמונת חכמים ובקטע הזה תורה שבעל פה אז מה זה תורה שבעל פה ומי מוסמך לפסוק הלכה ולמה אנחנו חייבים ללכת לפי הלכות שרבנים וחז"ל קבעו, ולמה האיסור של לעבור על הלכות כאלה זה לא דבר פשוט, לא כל בן אדם יכול

 

הרב: כל העובר על דברי חכמים, הכוונה דברי חז"ל שקבעו לנו מזמן הגמרא והלאה, חייב מיתה. דבר נוסף, התורה שבכתב ניתנה למשה רבינו עם התורה שבעל פה, היא נמסרה דור אחר דור, שה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים וכו' וכו', עד לדורנו אנו. הכל עבר במסורת אחד מפי השני, הדברים נכתבים במשך הזמן, זה נכתב בשמנה, אחר כך הגמרא מבארת את המשנה, והרמב"ם הפוסקים ושו"ע אחרון הפוסקים שבעצם מוסמך ע"י מאתיים רבנים ונפסק הלכה כמותו, זה התורה שלנו בעל פה איך מקיימים את מה שכתוב בתורה שבכתב. והם המוסמכים, וככה זה עובר דור אחר דור. עכשיו, כל דבר שהם אמרו, כל גזירה שהם אמרו, מגדולי הראשונים, אני מדבר עוד מזמן חכמים ז"ל, זה מחייב אותנו. אנחנו לא יכולים להגיד חכמים אמרו לא חכמים גם אני חכם, זה שטויות של אנשים טיפשים. הרי היום אתה רואה אפילו שלשה אנשים שמתקבצים והחליטו שהם שופטים יכלים לשפוט ראש ממשלה ולהגיד אתה מבין, אם הוא חייב להכנס לכלא או לא, שלשה אנשים שהחליטו שהם שופטים. חז"ל התורה הסמיכה אותם, לא אנשים, לא בחירות של שופטים שבחרו שופטים, אלא שזה על פי התורה ועל פי הקריטריונים של התורה. וזה הקב"ה אמר, ואנחנו מחוייבים לזה. ומי שאין לו אמונת חכמים הוא פגום, והעונש שלו קרוב מאד לאפיקורוס, אם הוא אומר בפה שהוא לא מאמין הוא אפיקורוס גמור ואין לו חלק לעולם הבא.

 

ש. תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: תהיה בריא.

רגע פה שורה שניה, תן לבחורה פה שורה שניה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני מקבלת על עצמי לקרוא בתורה בשביל אמא שלי שתרפא אותה מהמחלה

 

הרב: שהיא תירפא, מה השם שלה?

 

ש. גולדה בת רבקה

 

הרב: רפואה שלמה וישועה קרובה מהרה.

 

ש. וזיווג הגון לאקסניה בת אטליה

 

הרב: אמן.

 

ש. ולמעיין בת אסתר

 

הרב: אמן.

מי עכשיו? הנה הילד הנחמד פה. תן לו, יש שני מיקרופונים לא? פה הילד.

 

 

ש. שלום כבוד הרב,

 

הרב: שלום

 

ש. יש לי אבא בינתיים לא יהודי, אבא שלי הוא בינתיים לא יהודי, הוא לפני שבע חדשים הוא סבתא שלי שהיא נפטרה, אמא שלו, הוא החליטו אחרי שהיא נפטרה הוא לא חוזר יותר בתשובה, עד שלא מטיסים אותו לראות את הקבר של סבתא שלי ברוסיה, עכשיו, אני רוצה, אני אשמח שתתן לי ברכה על אבא שלי

 

הרב: בסדר, רק אני רוצה להבין, אמא שלך שומרת תורה ומצוות?

 

ש. כן, פה בבמה

 

הרב: רגע, והיא נישאה לגוי?

ש. כן

 

הרב: והיא חזרה בתשובה אחרי

 

ש. כן, הוא עדיין הולך לשיעורי תורה עם אמא שלי וכל זה

 

הרב: הוא לא פה

 

ש. רק שהוא רוצה ברכה

 

הרב: הוא לא פה?

 

ש. הוא לא פה.

 

הרב: כן, כן, מה השם שלו?

 

ש. אלדר אמינוב

 

הרב: ה' יזכה אותו להתגייר גיור אמת.

 

אמן.

 

הרב: תהיה בריא.

 

ש. תודה.

 

הרב: כן, תן לגברת פה. ליד הקיר.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. יש לי שאלה, אני נמצאת כרגע בפרשת דרכים, אני ב"ה חוזרת בתשובה, לפני מספר חדשים לקחתי על עצמי כיסוי ראש, צניעות חצאיות, תפילות מה שצריך ב"ה, השאלה שלי לבעלי זה קצת קשה, הוא לא מקבל את התשובהש לי, אני שואלת, אני נקרעת כרגע בין השלום בית לבין החזרה בתשובה, ולמען האמת אני לא מוכנה לוותר על התשובה, אני רוצה לדעת אם באמתאני עושה את הצעד הנכון או שהשלום בית יותר חשוב ומבחינת בעלי זה להוריד מיד את הכיסוי ראש.

 

הרב: את עושה את הדבר הנכון ביותר ואת לא צריכה להוריד את הכיסוי ראש

 

ש. ושאלה אחרונה לגבי, זה גם מלחמה שיש לי איתו זה לגבי חינוך הילדים, אני נלחמת בכל כח להכניס את הילדים שנה הבאה לחינוך תורני

 

הרב: תצליחי בעזרת ה' ושהוא יחזור בתשובה שלמה

 

ש. תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה.

 

הרב: אתה בטוח שאתה רוצה לשאול? תן לו דדון, דדון, דדון.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, קודם כל לפני השאלה רציתי להגיד שבזכותך אני ועוד כמה חברים חזרנו בתשובה

 

הרב: איפה הם פה?

 

ש. חלק פה

 

הרב: תקומו, תקומו. יפה. קודם כל ה' יברך אתכם בכל מכל כל.

 

אמן.

 

הרב: ושיהיה לכם זיווגים הגונים. עכשיו תשאל.

 

ש. והתחלנו להתחבר לברסלב,

 

הרב: כן

 

ש. ושמענו דיבור שנאום שהרב כדורי זצוק"ל אמר שהמשיח צריך לבוא בחודש אב בתשע"ב, מה הרב אומר על זה?

 

הרב: שאני לא שמעתי ואל תתיחס לתאריכים

 

ש. ועוד משהו, בגמרא יש כל מיני ויכוחים בין רבנים ובסוף בוחרים בדעה אחת והולכים אחריה, נכון?

 

הרב: נכון, אחרי רבים להטות אמרה התורה

 

ש. ואם בחרנו בדעה שגויה

 

הרב: אין דבר כזה, יש כללים בגמרא אחרי מי הולכים, אם זה תלמיד ורב הלכה כרב בד"כ, אם זה רבים ויחיד הלכה כרבים, יש כללים.

 

ש. אוקי תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא. כן, רק רגע, רק רגע. תן לבחור פה לבן ירוק.

 

 

ש. ערב טוב הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני בתשובה ב"ה כבר שנה שלמה ואחרי שנה ככה אני עכשיו בישיבה תיכונית, אני רוצה לעבור לישיבה, וההורים שלי לא מסכימים, והיה לי איתם גם מריבה וכל מיני סיפורים כאלה, מה הרב מציע לעשות?

 

הרב: קודם כל אתה לא צריך לריב ודבר שני אתה צודק, וזכותך ללכת לישיבה שאתה רוצה

 

ש. אבל הם לא מסכימים

 

הרב: הם לא יכולים לכלוא אותם

 

ש. זה עובדה

 

הרב: עובדה מה זה עובדה

 

ש. הם לא מסכימים

 

הרב: הנה אתה בחוץ.

 

ש. לא, מבחינת הלעבור לישיבה

 

הרב: מה פירוש לעבור, זכותך לעבור לישיבה

 

ש. אבל הבעיה היא שהם לא מסכימים

 

הרב: אז אתה תראה להם את ההלכה, ויש ביחווה דעת של הרב עובדיה יוסף שאלה, אחד כמוך שואל, אני רוצה ללכת לישיבה ש חורה מה שקוראים לזה, ישיבה חרדית, הורי רוצים שאני אהיה בישיבה תיכונית עם מלאכה, האם אני עובר על כיבוד אב ואם או לא, והאם אני חייב לשמוע או לא, התשובה שאמרתי לך זה התשובה של הרב עובדיה יוסף

 

ש. כן הרב, אני יודע שלא. אבל אמא שלי אמרה לי שאם אני עובר לישיבה, בשבילה אנחנו ארבע ילדים בשבילה אנחנו שלש

 

הרב: נכון זמנית עד שתחזור מהישיבה

 

ש. אפשר ברכה הרב?

 

הרב: כן.

 

ש. לנשק לך את היד?

 

הרב: כן בבקשה. מה השם של ההורים שלך?

 

ש. רחל בת פרחה ושלמה בן חנה

 

הרב: יזכו לשוב בתשובה ולשלוח אותך בשמחה עם משלוח מנות.

 

ש. אמן.

 

הרב: ומה השם שלך?

 

ש. דניאל בן רחל

 

הרב: תזכה בעזרת ה' להיות תלמיד חכם ומורה הוראות בישראל. תהיה בריא.

 

ש. הרב, רחל בת מרים רפואה שלמה

 

הרב: רחל בת מרים רפואה שלמה מהרה.

תן לגברת שעומדת, תעמדי.

 

 

ש. שלום לרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. יש לי בקשה ושאלה, אני לפני חודש וחצי שמתי כיסוי ראש ב"ה, בהתחלה זה היה לי כיף וקל והכל זורם, אבל עכשיו יצר הרע גובר עלי

 

הרב: אוי ואבוי, מה קרה?

 

ש. לא, דווקא הוא לא בא לי בצניעות

 

הרב: אז במה?

 

ש. הוא בא לי במחשבות

 

הרב: מחשבות, אין יותר טוב לקרוא תנ"ך, ובעזרת ה' יתברך

 

ש. קשה לי, קשה לי להתגבר עליו, מאד קשה

 

הרב: תקשיבי טוב. תקראי תנ"ך מסיפורי התורה בעזרת ה' יתברך תקבלי חיזוק רוחני לאין שיעור.

 

ש. איך אבל מתפטרים מהמחשבות

 

הרב: אמרתי לך, את תכניסי תורה לראש ע"י שתקראי, ואם את קוראה אז בעזרת ה' יתברך זה יצא. כי זה יחליף את זה.

 

ש. טוב, אני רוצה שתברך את בעלי שיחזור בתשובה

הרב: כן, שמו?

 

ש. אילן בן אורה ואת הבן שלי אלעד בן שגית שיצא מכל ה...

 

הרב: אמן, ה' ימלא כל משאלות ליבם לטובה

 

ש. אמן, גם תברך אותי הרב שאני אחזיק מעמד בעזרת ה'

 

הרב: תצליחי ולא תיפלי.

תן לגברת שמה מאחורה, מאחורה.

 

 

ש. כבוד הרב אפשר לשבת?

 

הרב: לא

 

ש. כבוד הרב, קודם כל רציתי להגיד לך שיש לך חלק גדול בחזרה בתשובה שלי ושל כל המשפחה, קצת מתרגשת

 

הרב: ב"ה

 

ש. אני רוצה ממך ברכה משולשלת, אבל מכל הלב, בזיווג הגון לשלשה אחים.

 

הרב: תגידי את השמות ואני אענה אמן

 

ש. אנחנו רוצים גם שכבוד הרב נזכה שגם יהיה בחתונה שלנו

 

הרב: יהי רצון

 

ש. השמות הם נירית ליאת ואלון בני נצרת שושנה

 

הרב: יזכו לזיווג הגון מהרה

 

ש. אמן אמן תודה רבה כבוד הרב.

 

הרב: תן לגברת הזו פה.

 

 

ש. כבוד הרב, שלום. רציתי בבקשה לשאול אם כבוד הרב יכול להתייחס לגיוס בחורי ישיבה בצבא.

 

הרב: כן. לגבי הגיוס, מי שלא לומד תורה ואין תורתו אומנותו כל הרבנים אומרים שהוא צריך ללכת לצבא כדי לא להיות רודף אחרי אלה שלומדים באמת תורה. על זה אין ספק בכל החוגים. מי שתורתו אומנותו באמת הוא מחזיק את כל עם ישראל כולל הצבא. ולא רק הצבא אלא את כל עם ישראל כולו, שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. הרב קניבסקי שלא נוהג לכתוב מכתבים ובפרט לא חריפים, כתב מכתב חריף עכשיו על גזירת הגיוס, שאם זה יקרה חס ושלום יהיה אסון גדול בישראל. הרב עובדיה יוסף אמר שביבי גמר איתו אם הוא יבצע את הגיוס, ז"א כל גדולי ישראל אמרו מפורשות על זה "יהרג ולא יעבור", לא יכולים לבטל את התורה, לא היוונים הצליחו, לא הרומאים הצליחו, לא הגרמנים הצליחו, לא הרוסים לא הצליחו, אף אחד לא הצליח וגם פה לא יצליחו. ז"א תורת ישראל היא הקיום של עם ישראל.

 

ש. עוד משהו קטן כבוד הרב בבקשה

 

הרב: כן

 

ש. אני יש לי שש בנות

 

הרב: ואתה רוצה בן

 

ש. בן זכר כן, אם אפשר

 

הרב: אתה תעשה שני דברים שאני אומר, אחד - אתה תלמד שעתיים כל יום תורה בתענית דיבור שעתיים רצופות, אתה יכול לדבר בלימוד אבל לא עם אחרים ולא דברי חול, במשך שלשה חדשים כולל שבת וחגים, ויום זה נקרא מהבוקר שקמים בבוקר עד שהולכים לישון, אם פספסת יום אחד - אתה מתחיל את השלשה חדשים. אם פספסת בדיבור אתה מתחיל את השעתיים מיד. עכשיו, אתה עושה את זה, זה דבר אחד. דבר שני אתה מגדל זקן, אתה לא חייב כמו שלי, אתה יכול יותר קצר, שני אלה בעזרת ה' אתה מקבל אני מברך.

 

ש. קיבלתי.

 

הרב: אשריך. מה השם?

 

ש. מרדכי בן רבקה

 

הרב: מרדכי בן רבקה, ואשתו?

 

ש. לאה בת דינה

 

הרב: תזכו לבן זכר מהרה

 

אמן.

 

הרב: כן, תן לגברת פה. אני התכוונתי לזאת שמקדימה, כן אבל דברי, דברי.

 

 

ש. קודם כל תודה רבה ממש ה' יברך אותך על הדבר המדהים שאתה עושה כל פעם למען עם ישראל, ממש מתרגשת, ופשוט אני רציתי אולי בקצרה לספר את הסיפור שלי ולחזק אולי כל עם ישראל כי אני פשוט איבדתי בעל בתאונת דרכים שהוא חזר לשיעורי תורה, לפני שש שנים, וכשהתקשרתי לרב מאד מאד גדול הוא אמר לי שזה בעלך הלך לכפר על הדור, וזה כבר שש שנים, ואני מאד מאד רוצה משיח, אני מאד מאד רוצה תחית המתים, וזה לא מגיע ולא מגיע ולא מגיע ולא מגיע, גם השידוך שלי לא מגיע, ז"א ניסיתי לשקם את עצמי ומתוך צער אני התחתנתי עם בן אדם הכי לא נכון הכי לא בסדר בכל הדברים, אני לא רוצה לפרט, וב"ה שה' הציל אותי ואני התגרשתי, אבל אני עוד פעם לבד ועוד פעם לבד ועוד פעם לבד, אבל יש לי בת יתומה היא עכשיו בת תשע, ואני פשוט  מרגישה שכל בן אדם ששם על עצמו שבת שכיפה זקן, כשרות, טהרת המשפחה, זה פשוט מקרב את הגאולה, זה פשוט מקרב את התחיית המתים ואני צריכה את זה פשוט אישית, וכל אלמנה וכל יתומים ממש חייבים את זה, חייבים את העזרה של עם ישראל, כל אחד שמחזק הוא מקרב את הגאולה, צדקה, תנ"ך, ש"ס מה שהרב אמר, כל הדברים שבקדושה זה פשוט מקרבים את הגאולה ואני חייבת את זה, ואני לא יכולה להביא לבד משיח, כולנו יכולים לעשות את זה ואני פשוט מבקשת מכולם שיעשו את זה, וגם אני רוצה, אני די מתייאשת כי אני כבר עשרים שנה בתשובה, ואני מנסה דרכי טהרה וכו' אבל לא יוצא לי שום דבר מבחינת הזיווג ואני פשוט חייבת גם

 

הרב: מה שמך?

 

ש. חנה זלדה בת דורה

 

הרב: תזכי בעזרת ה' קודם כל שיתמלאו משלאות ליבך לטובה, ושתזכי לזיווג הגון מהרה, בשורות טובות.

 

ש. אמן. אמן. אמן.

 

הרב: רק שניה, ברכות אני אתן תיכף, ברכות אני אתן לכולם תיכף. תן לגברת הזאת, היא מצביעה הרבה זמן.

 

 

ש. אני רוצה קודם כל להודות, חברה שלי היתה אצלך לפני ארבע וחצי שנים, היא, ואתה ברכת אותה שתביא ילדים, נתת לה מטפחת והיא הביאה אכן ילדים, שני ילדים בן ובת. ולפני זמן קצר כשבועיים בערך גילו לה שהיא חולה מאד, יש לה גידול ממאיר, לחפני כשבועיים גילו לה בבטן שיש לה בכיס מרה שיש לה גידול, ובבקשה תברך אותה.

 

הרב: מה השם?

 

ש. פרחייה בת ג'מילה

 

הרב: אבל את תלכי בצניעות גמורה מוחלטת, שרוולים אחרי המרפק, חצאיות ושמלות, גרביים, הכל פיקס, את תשמרי על עצמך שלא יהיה חדירה של היצר הרע, וחולצות למעלה עד הסוף. שמך?

 

ש. פרחיה בת ג'מילה

 

הרב: רפואה שלמה מהרה ושהמחלה תעבור לארדואן.

 

אמן.

 

ש. תודה רבה לך כבוד הרב.

 

הרב: אתה רוצה שאלה או ברכה? ברכות אמרתי בסוף. הילד? אתה רוצה ברכה או שאלה? שאלה, תן לילד שאלה. כן שאל.

 

 

ש. אתה יכול להביא לסבתא שלי מטפחת?

 

הרב: שאלתי אותך אם זה שאלה. אין לי מטפחת, לא נשארו מתוק, לא נשארו. תביא תביא, הנה יש יש, הנה תביא. הנה בחורה תורמת. תביא תביא תביא, תקח ממנה. אשרייך, אשרייך. יפה מאד. יש לך שאלה? תן לה שאלה. צלם, צלם, שמה שאלה.

 

 

ש. אחותי לא דתיה והיא אמרה שככה טוב לה, ואני רציתי לשאול אם אפשר לברך אותה שהיא תהיה דתיה, כי היא אמרה שככה נח לה.

 

הרב: מה שמה?

 

ש. מיכל בת ש ושנה

 

הרב: ה' יעשה לה אך ורק טוב בתורה

 

ש. אמן, וגם מרים, מרים בת שושנה

 

הרב: אמן.

 

ש. אמן.

 

הרב: תן לגברת פה שעומדת, כן.

 

 

ש. כבוד הרב שלום

 

הרב: שלום

 

ש. אני אמא של הילד שביקש על האבא, על בעלי, אבל הוא לא, הוא שכח לשאול על עצמו הברכה, אנחנו כבר חודשיים מחפשים לו בשבילו ישיבה ולא יכולים למצוא

 

הרב: חבל, היו פה החבר'ה שמילאו פה  טפסים

 

ש. לא, זה ילד קטן, אז אתה יכול לברך אותו?

 

הרב: כן מה השם

 

ש. ליאור בן מרינה

 

הרב: יזכה למסגרת הטובה מהרה

 

ש. וגם הוא רצה לשאול, הוא נולד מהול,

 

הרב: ב"ה, אז יש לו סיכויים טובים להיות תלמיד חכם גדול

 

ש. תודה. ורציתי עוד שיברך את הילדים שלי, שלש ילדים זכו בתשובה.

 

הרב: שמות?

 

ש. ושתים אפילו לא בדרך, אני רוצה שהם יחזרו בתשובה.

 

הרב: שמות?

 

ש. אולגה בת מרינה ויגאל בן מרינה

 

הרב: יזכו בעזרת ה' לתשובה שלמה. תן לבחור פה היהודי המבוגר שורה שלישית.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. יש לי שתי שאלות ובקשה. אני אתחיל דווקא עם הבקשה אח"כ אני אעבור לשאלות, לפני חודשיים התגלה לאחי דוד שיש לו סרטן בריאות, כשהתגלה המחלה הנוראית הזאת שאין לה מרפא, הרי הרב אמר באחד ההרצאות שיש אפשרות לקבל ארבעים יום של  צום וזה מבטל גזרות, לקחתי על עצמי באותו זמן, באותו רגע לקחתי על עצמי את הארבעים יום בשביל לבטל את הגזרה. ביקשתי מבורא עולם סימנים שהאם מה שאני עושה אם זה דבר טוב שאני עושה, והיו שני סימנים, סימן אחד זה לא קל לי בצום בחודש סיון תמוד, ובס"ד עזר לי בכל יום ויום לעבור את הצום הזה, זה מארבע ועשרה עד שמונה וחצי בערב, זה לא פשוט, ועוד סימן שזה לא לחינם השיעור היה היום והשיחה היום, כי זה היום של הארבעים, היום סימתי את הארבעים יום של הצום.

 

הרב: והיוםאני אברך את אחיך

 

ש. את אחי בזכות זה

 

הרב: ששמו?

 

ש. דוד בן טוני

 

הרב: שבזכות ארבעים יום של אחיו תעמוד לו עם כלל הזכויות שאתם משתדלים בעבורו לרפואה שלמה מהרה, והמחלה תעבור בעזרת ה' לאחמדניג'ד.

 

ש. אמן. עכשיו לגבי השאלות, שאלה ראשונה, כבוד הרב ידוע שהאלימות הולכת וגוברת, ידוע שהתקשורת על כל מעשה של חרד התקשורת לא עוזבת אותו לפעמים שבועות, לפעמים חודשים, כאשר מדובר בצד השני אם זה רצח אם זה אונס

 

הרב: או שזה מרגל או שזה סוכן מרגלים או שזה מעביר ידיעות, או שזה כל מניני דברים איומים עיין ערך בלאו לעומת וענונו, עיין

 

ש. זה עובר רק דרך האוזן וזהו, וזה נגמר. יש לי הצעה, אם אתה יכול לשמוע את ההצעה הזאת, שהרב יקח את הקטעים האלה, כמו שהיה רצח בבאר שבע, כמו האונס הנוראי שהיה, כל מיני דברים כאלו, יקח את הכתבה הזאת יראה כמה שזה, יעשה כתב על הנושא הזה, יראה את הצד השני האפל כל הדברים המזעזעים

 

הרב: אנחנו רוצים כבר הרבה זמן לפתוח את הערוץ שלנו שהוא מוכן, שקוראים לו חרטה טי וי, ובעזרת ה' אני מחפש עזרה מאנשים שרוצים להרתם לדבר הזה, דהיינו טכנאי סאונד, טכנאי צילום וכל מיני דברים כאלו, כדי שנוכל להפעיל את זה כל יום. עכשיו אין לנו תקציב כי זה המון המון כסף, אז אנחנו מחפשים אנשים בהתנדבות שמוכנים להירתם להיות חלק, אבל יש לך כישורים לזה?

 

ש. לא, אבל אני מוכן להתנדב בכל דבר

 

הרב: אשריך, קודם כל זה נפלא ותיצור איתנו קשר.

 

ש. בשמחה רבה

 

הרב: דבר נוסף, אני רוצה לומר לך דבר אחד, לוחצים עלי בתקופה האחרונה ללכת לבחירות,

 

ש. זו שאלה שניה

 

הרב: ואני מתחבט בזה, ואני רוצה לברר. יש לכם בתוך השקיות דף, דף תוציאו דף שמה, והשאלה היא כזאת, אם אני אגיש נגיד רשימה, האם אתם תצביעו בעדה או לא תרימו את היד, לא, להרים אבל, אז עכשיו רגע, אבל אני רוצה שאתם תמלאו גם את הטפסים בשביל שאני אראה שזה רציני, ואני אכלכל את הדברים. אז בבקשה בינתיים תמלאו את הטפסים, אם תתעצלו למלא את הטפסים אז אני יודע שגם לא תלכו להצביע, ואם לא תתעצלו למלא את הטפסים שהם לידכם עכשיו יש סיכוי שתצביעו בבוא הזמן, אז לכן בוא נראה, עטים יביאו לכם, עטים עטים, להביא עטים, שלום, יצחק, דדון עטים להביא להם עטים.

 

ש. כבוד הרב כדי לחזק את הרב, אם הוא ילך למפלגת שופר, נגיד מפלגת שופר, יהיו לו מנדטים בשווי ערך פחות או יותר אפילו יותר, עצם העובדה שהרב ילך לבחירות זה כבר יעשה פאג'ה שמה לכל מרץ, לכל השמאלנים, ואנחנו יודעים שהרב הולך רק באמת, הוא לא מתפשר, ז"א בממשלה נגיד אם הרב יגידו אולי תתפשר בתחבורה לשבת אולי תתפשר פה, הרב לא יתפשר, יהיה בהתחלה קשה, יהיה בחברה אולי קרע תחילתי, אבל אם הרב ילך אמת, אם הרב ילך כמו שהלך אמת כאן ילך אמת בממשלה אנחנו ננצח, אנחנו נגיע כמו חזקיה שתקע חרב ואמר מי שיוצא מבית המדרש הוא לוקח סיכון, הוא מראה רק דבר אחד זה למלחמה, מי שבבית מדרש ינצל, ואם הרב ילך עם האמת וילך עם הבחירות, ואני מאמין באמונה מלאה שיהיה לך מלא מנדטים ואתה תשפיע שמה, ואם לא תשפיע לפחות מישהו ירעד שמה מישהו יפחד שמה, ויהיה איחוד בן הדתיים והחילוניים. זה דעתי בנושא

 

הרב: תודה רבה לך, תהיו בריאים אבל תמלאו את הטפסים אני רוצה לראות. תן לגברת שם. איפה הגברת שם? כן.

 

 

ש. שלום וערב טוב לכבוד הרב, שמי אסתר בת סימי, אני התחתנתי בת 17 ו-17 שנה לא הבאתי ילדים, ובאו לי בחלום ואמרו לי תכסי את הראש ואלהים ירחם עליך, ואחרי זה שלש שנים הבאתי ארבעה תאומים, שלש בנות ובן אחד,

 

הרב: יפה מאד. ארבעה תאומים זה 16, או שמונה, תלוי.

 

ש. זה הכל, תודה רבה לך לכבוד הרב

 

הרב: תהיי בריאה. תהיי בריאה.  עם השחור פה כן. כן, תן לו זה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני רציתי לשאול אותך שאלה, בעקרון ראיתי סרטונים שלך באינטרנט ואתאיסטים שואלים אותך, הם אומרים שהם מאמינים בזה שהעולם נברא ע"י המפץ ודברים כאלה, עכשיו אתה אומר להם בתגובה שמה

 

הרב: קודם כל אני מעולם לא דיברתי עם אוטיסטים, דבר שני אני לא מאמין בהם, ודבר שלישי חבל שתבזבז את הזמן על ש טויות

 

ש. אני אומר שאתה ענית לה בזם

 

הרב: לא עניתי כי אני אף פעם לא דיברתי עם אוטיסטים

 

ש. עם אתאיסטים, עם אנשים שלא מאמינים בבורא עולם

 

הרב: אה, אתאיסטים, חשבתי אוטיסטים, כן.

 

ש. אוקי, אתה ענית להם בכך שהם אמרו לך שהיה מפץ ושאלת אותם מה היה לפני זה והם לא ידעו לענות לך, ואתה אמרת להם שלפני בריאת העולם היה את הקב"ה. עכשיו אני רציתי לשאול אותך מה היה לפניו, אם היה משהו

 

הרב: אין לפני ואין אחריו. "אני ראשון ואני אחרון"

 

ש. תמיד היה הוא ככה

 

הרב: רק הוא ואין בלתו.

 

ש. טוב

 

הרב: אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, תהיה בריא.

הגברת פה בבקשה צלם. הגברת שם.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רציתי לברך את הרב שבזכותך באמת ב"ה זכינו להתחזק, אני אשמח שכבוד הרב יתן לי עצה לקבל על עצמי לרפואת הבת שלי ש

 

הרב: תלמדי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה ובעזרת ה' יתברך במשך שלשה חדשים תזכי לכל מילוי משאלות ליבך לטובה

 

ש. גם אם אני לא מבינה את כל הספר

 

הרב: יש עם פירוש וניקוד ככה שזה יותר קל בהרבה

 

ש. עוד שאלה כבוד הרב, אני אשמח שתברך את הבן שלי ואת בעלי שיזכה ללמוד במנין

 

הרב: אמן ואמן. כן הלאה, שאלה אחרונה תן לבחור פה בשחור. ואחרי זה אני אברך את כולם.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, יש לי בקשה, יש לי דודה כי אני אוהב אותה כמו אמא כבר, אני ממש אני קשור אליה והיא עקרה כבר ארבע שנים, ואני רוצה לקחת על עצמי הכל, כאילו כל מה שאפשר רק שיהיה לה ילדים. מה לעשות בשביל שהיא תהרה.

 

הרב: תחזור בתשובה שלמה ותקבע ללמוד תורה שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף, וה' ימלא משאלות ליבך לטובה.

 

תודה.

 

הרב: אני מברך את כל הקהל הקדוש בכלי מילי דמיטב, בריאות והצלחה, נחת בכל מעשי ידיכם, ישועה קרובה, הצלחה, זיווגים הגונים, זרע חי וקיים, אני יורד אליכם, אני יורד.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט