oa
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

03/08/08

 

בחיפה גם עד לשם טורח במסירות נפש הרב אמנון יצחק ונוסע לעיר האדומה כדי להחזיר בתשובה האולם ??? מלא מפה לפה עמוס עד להתפקע ואנשים ונשים מכל השכבות והחוגים עומדים ויושבים ומצפים לבואו של כבוד הרב, 

בדקה 4 בערך--- במחיאות כפיים נלהבות הקהל מריע לבואו של כבוד הרב לחיפה ועומדים לכבודו עד שכבוד הרב יושב במקומו במרכז הבמה

הרב פותח במילי דבדיחותא ופונה לצלם "אני נראה כמו בשויץ" ומתנצל על האיחור בגלל שהג'יביעס' שסובב דרך ההר למעלה בכניסה במקום לג'ק פוסט ישיר, כמעט חזרנו לבני ברק בחזרה---

ההרצאה מוקדשת להצלחת ארגון קירוב רחוקים "אחדות ישראל" ע"ש האר"י הקדוש בקרית ים ויו"ר הארגון שיום הולדתו היום, לרפואה, לזיוג והצלחה ועוד מהרה 

והקהל נענה בחיוב "אמן!"

 

קטע מהדרשה עד 23:25

הרב אמנון יצחק: נלמד כמה דברים שיעזרו לנו בחיים פרשת השבוע "איש כי יאסור איסר --- ככל היוצא מפיו יעשה" פרשת נדרים, להבין ולחשוב על כל מילה ומילה שמוציאים מפינו כיון שהלשון היא קולמוס הלב ובהכרח צריכים להיות פיו וליבו שוים של האדם בלי שום ניגוד, הכל צריך להיות שווה לא יחל דברו לא יעשה דבריו חולין כי אם אומר על בהמה הרי זה קודש מי שמשתמש בה מועל אדם יכול להקדיש בהמה אומר הרי את מקודשת לי ומאז נאסרת על כל העולם מחיל עליה דינים הפה של האדם אומר משהו זה חל מכח זה שהוא בצלם אלוקים נברא ספר תורה אם יכתוב אותו משה רבינו ויכנס על כל אות למקוה ולא יגיד הריני כותב ספר זה לשם קדושת ספר תורה הספר הזה אין לו שום קדושה הוא כמו חומש צריך להגיד הריני כותב ספר זה לשם קדושת ספר תורה ועוד דבר צריך להגיד הרי אני כותב לשם קדושת השם על כל שם ושם שהוא כותב אם לא – לא חל הקדושה על ספר התורה.

ומעלת האדם ככתוב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיא ומתרגם לרוח ממללא בשונה מבעלי החיים וזו מעלתינו עליהם ובזוהר מאן דנפח מדיליה נפח וממילא יש בכח צלם אלוקים שלנו לומר דברים ויכולים להתקיים בין לטוב בין למוטב ולכן אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך ולא תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, 

הקב"ה היה צריך לשנות את כל מהלך הטבע כדי שבלעם לא יוכל לומר "כלם" ויתכלו ח"ו עם ישראל כי ידע זמן שהשם כועס ח"ו היה אסון נורא לעם ישראל,  כי כוחה של המילה של הרשע המרושע בלעם שרוצה להרוג את בניו של הקב"ה יכולה לפעול עד שצריך השם לשנות את כל מהלך הטבע

 אבימלך שלקח את שרה אמנו מעל אברהם ואברהם חשש רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי  ולא רצה לגלות שהיא אשתו וכשהוכה אבימלך בנגעים ונותן מתנות בקר וצאן ועבדים ושפחות ואומר לשרה והנה הוא לך כסות עינים משתמע בזה גם קללה שמתנצל ומקלל ופגע ביצחק שנולד ובאחרית ימיו היה סומא שלא ראה בעיניו ורשע הזה המילים שהוציא מפיו פגעו בזרע הקדוש יצחק אבינו הרי שקללת הדיוט אל תהי קלה בעיניך

וברכת הדיוט על אחת כמה וכמה כיון שברכה מידה טובה מרובה פי 500 ממידת פורענות וכשמברך אותך אדם הכי פשוט שיש תדע לך שכוחה של ברכה לפעול

וכשדוד המלך ע"ה מנה את ישראל בטעות שאסור למנותם וגרם לדבר בעם ומתו 70 אלף ביום אחד ונעצרה המגיפה בשעה שהגיע לארונה היבוסי כשבא לקנות את הגורן מקום ששם הוקם בית המקדש וברכו ארונה "שהקב"ה ירצך" ובאותה הברכה נעצרה המגיפה – אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך שלא יכלו כל ישראל למנוע את הדבר ו-70 אלף מתו ביום אחד ובברכת ארונה נעצרה המגיפה הרי שכח גדול בפה האדם ועדיין מדברים בגוים

נקום את נקמת בני ישראל מאת המדינים 

– חושבים שרק אמירה יש לה השפעה? אפילו תנועה ודיבור של אדם בין שנאים מעשיו ובין שאינם נאים עושים רושם לדורי דורות

למה דוקא לא לצור את מואב? שדוד עתיד לצאת מהם , וביקש ה' שימתינו למציאה שיקח מהם ואז ינקמו בהם, ומשה רבינו דן קל וחומר, מדינים שלא באו לעזור למואב, אמרה תורה צרור את המדינים, המואבים עצמם לא כל שכן? ואמר לו השם אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, לא כשעלתה על ליבך עלתה על דעתי 2 פרדות טובות להוציא מהם רות המואביה ונעמה העמונית מעמון, יש פעולות קטנות שגורמות להצלה גדולה!

איך זה נגרם?

עגלון מלך מואב שלט בישראל הרבה, וה' שלח את המושיע אהוד בן גרא משבט בנימין וכשבא אליו ואמר דבר ה' לי אליך ועגלון כיבד את ה' קם מכסאו ובזכות הקימה עשתה פירי פירות שזכה ובתו רות היתה אם דוד שישב על כסא מלכות בישראל, תנועה נאה והקב"ה לא מקפח שכר כל בריה , שממנה מלך המשיח בגלל שרק קם מפני כבוד ה' שרוצים לומר לו דבר

ואהוד בן גרא בשעה שקם הוציא חרב והרגו, ולפני שנהרג הספיק לקום לכבוד ה' וזכה שיצאה ממנו רות

אמו של עמון נהגה בצניעות יותר מאחותה ודיברה בלשון נקיה , כידוע, שניצלו מהפיכת סדום, וחששו שאין אנשים שראוים בעולם, ורצו לזרע כשר , הראשונה קראה מואב שבא מאב לא התבישה ולא הצניעה והשניה אמרה בן עמי הצניעה, ורואים שמחשבה נקיה מקבלים שכר גדול מאוד

עוד נקודות בחז"ל ופעולות טובות;

 בלק מלך מואב שהעמיד 42 פרים ואילים שרצה להרוג את ישראל, וזכה ויצא שרות בתו של עגלון שהיה בנו של בלק, ומרות דוד המלך, שממנו שלמה המלך שהקריב אלף עולות ביום!!! בלק שהתכוין במעשיו לפגוע בעם ישראל,  והיה דימוי למעשה אבות הקדושים לרצות את ה' זכה לכך.

לא יכולים להעלות על הדעת כמה פעולה ולו הקטנה יכולה לעשות השפעה

עוד דוגמא; פסל מיכה שעבר עם ישראל בים סוף, כשיצאו ממצרים א' התינוקות שחולצו מהלבנים, כשבני ישראל לא הספיקו, שיקעו את בניהם בבנין, וא' מהם קראו לו מיכה, וכשעברו בים סוף לקח איתו שם קדוש, וכשעברו וניצלו וכל העולם מפחד נמוגו כל יושבי כנען ואינו עושה חשבון לגאולה ולהצלה חושב רק איך יעמיד פסל עם השם הזה ויעבדו ישראל עבודה זרה ומקרב הפסל הזה שנקרא מיכה על שמו למשכן שילה משכן השם שעשן המערכה של פסלו מתערבב עם עשן המשכן והמלאכים ביקשו אנא טורדהו מהעולם וענה ה' לא כיון שפיתו מצויה לעוברי דרכים , פיתות לאכול , מוכר פלאפל חומוס, ויכול להיות שגם הפת תהיה לעכבם לשכנעם לעבוד לפסל אעפ"כ כיון שנתן פת לעוברי דרכים הקב"ה אמר לא לגעת בו ולא עוד אלא שחכמי המשנה לא מנו אותו בין 4 הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא

כי יש הנהגה לקב"ה אלף מלאכים 999 מקטרגים עליך ו-1 מליץ יושר הקב"ה פודך מרדת שחת כי ה' לא רוצה שבניו יפגעו כשאתה מייצר זכויות אתה שמור ונשמר

הדוגמאות מרשעים מגוים מערלים שרצו לחס ל את ישראל ובכל זאת אמירה או תנועה יכולה להשפיע תארו לכם יהודי שרוצה ומתכוין ועושה כמה מגיע לו שכר מה' יתברך כמה מליצי יושר הוא מצמיח לעצמו כמה ישועות לעולם אל תזלזל ואל תתייאש אלא להעמיד מליצים הרבה---

 

השלום עם ערפאת

42:43 בהרגש שלי, משנת 92' אמרתי בלי לפחד כשחילקו פרסי נובל על מדשאות גדול המרצחים לערפאת פרס נובל לשלום היטלר של הדור איזה עולם של מפגרים שמעתם דבר כזה מזרח תיכון חדש ופרס תפר חליפות--- אמרתי: ושלמכון דעם מחבלא לא יתקיים ארי מחת שנאה תתי עליכון כנחל מגבר! הנביא אומר ור' יונתן בן עוזיאל שהשלום עם המחבלים לא יתקיים רק --- קלטת מס' 35 השלום עם ערפאת מי שמע שירים את היד? ברוך השם!

שיעורי נ"ט

46:45 החלטנו לעשות שיעורי נ"ט (דובר כבר בהרצאה בנשר---)

מבצע מליון חוזרים בתשובה

53:00 מבצע מליון חוזרים בתשובה – הרב אומר קטע מהשיר--- ומשמיע את הזמר ארז יחיאל מבצע--- 

התענוג בגאולה

59:20 אני מחכה לגאולה איזה תענוג לא יהיה מלחמות רק מי שישאר מעדנים מצוים כעפר יצר הרע יבוטל אנשים ימותו בגיל אלף! נער יהיה בן 100, אשה תלד בכל יום, (הנשים מחייכות) כמו תרנגולת "קוקו ריקו" יהיה חיים טובים כמו אדם הראשון בגן עדן לפני החטא תאמינו לי שכדאי לעבוד בשביל זה

כשיצאתי לדרך לפני 30 שנה היו בעלי תשובה בודדים היום יש מליון!!! לא היה בהסטוריה של העם היהודי דבר כזה, והם חייבים להביא לפחות 1!!! אתה יכול? תשקיע שנה! תקח אותו פרויקט, אתר שופר, מעל (אלף)--- סרטים, הכה את המומחה, תשובה בוידאו או בסאונד. וכו'

שאלה להציל את היהודים בגוג ומגוג

01:03:56 בחורה צעירה שואלת דיברת על גוג ומגוג וסיפרת שכאילו יפציצו את הארץ

הרב מתקן מיד: לא כאילו 

אוקי, אבל חברה דתיה סיפרה לי במשך אלפיים שנה ה' ניסה להחזיר את כל היהודים שישבו פה כולם עכשיו להרוס אותם לא כל כך מסתדר לי

הרב עונה: לא מסתדר נכון? את יודעת עם ישראל היה פה בארץ ישראל מספר פעמים וכשעם ישראל לא הלכו בדרכי התורה הקב"ה החריב גם את בהמ"ק לא רק את ארץ ישראל ונשרפה ירושלים כולה והגלו את כל עם ישראל מפה, פעם 1 ל-70 שנה לבבל, ואחרי 70 שנה חזרו בתשובה עלו לישראל עם עזרא הסופר בנו את בית המקדש השני היו 420 שנה היו באמצע מלחמות עם היונים וכו' נצחו ועוד פעם הרעו את ישראל והקב"ה עוד פעם זרק אותנו מהארץ אלפיים שנה

נכון, באנו הלכנו באנו הלכנו אבל עכשיו כשכולם פה

הרב אמנון יצחק: לא כולם

הרוב

הרב אמנון יצחק: חצי

רובנו

הרב אמנון יצחק: חצי

חצי מהיהודים פה---  למה לא לחכות לעוד חצי מהיהודים?

הרב אמנון יצחק: אין לי שום בעיה אני הולך עכשיו ב-21-לספטמבר לדבר עם היהודים ביוניי--- אוף אמריקה --- שיבואו לישראל, אני מקוה שזה יועיל ויעזור

הקהל מריע במחיאות כפים!!!

הרב אמנון יצחק: אבל, צריך לדעת שהבעיה היא לא אם יש יהודים אלא מה היהודים עושים בארץ ישראל? ואני רוצה להסביר לך משהו אם אדם מטנף את החצר של המלך זה עוון פלילי אם הוא נכנס לתוך הארמון ומטנף עונו גדול מנשוא אם הוא נכנס לפלטרין של המלך איפה שמושב כסאו של המלך ומטנף על אחת כמה וכמה וארץ ישראל זה פלטרין של מלך ואם יהודי חוטא פה ומטנף במעשיו ועושה מעשים של גוים שלא יעשו ולא רוצה להרחיב את היריעה מה יהודים עושים היום ואני לא רוצה להגיד מה עם גוים ועם גויות

למה לא לשקם את זה?

הרב אמנון יצחק: זה מה שאני עושה הערב! חילקתי קלטות שיחזרו בתשובה ויעשו את רצוןה' בארמונו ושיהיה לו חשק לגאול אותנו

ואני יכולה לשאול איך אתה יודע שתהיה גוג ומגוג?

הרב אמנון יצחק: כתוב ביחזקאל לח' לט' מה יהיה באחרית הימים בארץ ישראל את רוצה שאני אקריא לך?

בבקשה

הרב אמנון יצחק: בבקשה אני לא אחראי למה שאני אומר זה לא אני אמרתי כה אמר השם--- אעלה על ארץ פרזות---

- וזה מה שאומרים תמיד "יתגדל ויתקדש שמיה רבא"

- אם כל אחד יעשה השתדלות קטנה להחזיר יהודי או יהודי 1 אנחנו נגאל – הם יקבלו בראש ואנחנו נשב בשלוה נראה ונביט כמו בקריעת ים סוף שהקב"ה הביאם לים הוציאנו ואותם טבע!

- וכתוב באחרית הימים כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות!

מבקש התחייבות לתאריך המלחמה

01:12:42 יהודי עם כיפה סרוגה חולצה צבעונית קצרה, מבקש מהרב להתחייב על דד ליין תאריך עברי לועזי מתי כל הסיפור הזה יקרה? הרבה שנים! ראה את הרב הרבה פעמים...

הרב אמנון יצחק: מתוק שלי תאריך דד ליין מתי תבוא הגאולה,  אתה יודע מתי?

תאריך, לא שעם ישראל יעשה דברים כאלה וכאלה---

הרב אמנון יצחק: אהה!!! שאלו את אליהו הנביא הוא יודע יותר ממני מתי משיח בא? הוא אמר היום הלכו חיכו עבר יום לא בא חזרו לאליהו הנביא אמרו מה זה שאלנו אמרת היום לא בא אמר להם היום אם בקולו תשמעו אם תשמעו להשם אתם קובעים את היום!! אתם קובעים את היום!! אני לא אליהו הנביא--- 

מתי המלחמה?

הרב אמנון יצחק: כתוב אקדומי פורענות לא מקדימנן, לא מקדימים פורענות

מתעקש על תאריך והרב עונה שאינו רוצה להיות בדאי, 

הרב אמנון יצחק: על הצד הטוב אני רוצה שעם ישראל יזכה לגאולה זה התפקיד שלי שעם ישראל ישוב בתשובה לפי מה שאני רואה ולא צריך להיות פקח גדול כל העולם מתרגש לקראת מאורעות קשים!!

הרב אמנון יצחק: אתה רוצה תאריך מדוייק?

כן

הרב אמנון יצחק: לא אחראי אם יוצא בסדר--- ב-2-7בשנת תרפפו

היתה!

הקהל מוחא כפים בהנאה!

תודה

הרב אמנון יצחק: תהיה בריא

2 שאלות ומתנה עגילים לכתר תורה

01:16:31 דתי עם חולצה לבנה, 2 שאלות ומתנה, ש"ץ עם כפכפי אצבע אפשר לענות על הברכה?

הרב אמנון יצחק: מה פירוש? לא ראוי לעלות כך כשלא נוהגים בפרט ש"ץ, ואם עלה ואומר חזרה ואין מי שיחליפו אפשר לענות

שאלה 2 במה גובל ביטול תורה? למשל נסיעה לפה?

הרב אמנון יצחק: לא!

מה זה ביטול תורה?

הרב אמנון יצחק: כשיכול ללמוד ולא עושה שום דבר הנצרך לעבודת ה' זה ביטול תורה, אין דבר כזה "אין מה לעשות" אוכל, ישן, מלאכה לפרנסה, לא ביטול תורה, סתם מכייף במרפסת ומסתכל על אנשים – ביטול תורה, נוסע באוטובוס ויכול לקרוא, ויכול לחשוב מה שלמדת, להגיד תהילים, אם אתה בדרך והסית לך את המחשבה תוך כדי נסיעה – לא עברת על ביטול תורה, אבל כשיש פנאי ולא לומד זה נקרא "כי דבר השם בזה" דבר חמור! שאדם יכול ללמוד לעסוק בתורה ומבטל את הזמן פשוט לוקח חיים וזורק אותם לפח.

הבנתי, אני יכול לבוא לתת לך מתנה?

הרב אמנון יצחק: מתנה?! אם תחזיר לי יהודי בתשובה – זה מתנה!

עגלים לכתר תורה! מהחילוניות!

הרב אמנון יצחק: אשריך – תן לו ! תזכה למצוות!

מקבלת על עצמה לשמור שבת לאחר מענה לשאלותיה

01:19:20

בחורה צעירה, כשהייתי קטנה אמרו לי שכל מי שעושה מעשים טובים אלוקים אוהב אותו לא רק מי שעושה מצוות, אז מה אלוקים לא ישמור עלי?

הרב אמנון יצחק: מי אמר את זה?

כולם

הרב אמנון יצחק: מי זה כולם? נגיד את שכנה טובה ונוסעת באדום ואומרת לשוטר המשטרה צריכה לשמור עלי למה אתה עוצר ונותן רפורט?

אנשים ששומרים מצות לא בסדר

הרב אמנון יצחק: אז הקב"ה מעניש אותם כמי שנסע באדום

מעשים טובים ולא שומרת מצוות מה זה כאילו?

הרב אמנון יצחק: לא משלמת מס הכנסה ועד בית נוסעת באדום אבל אשה טובה כל הכבוד יש חובות! יהודי חייב במצוות!!! מה הבעיה לשמור מצוות?

אוהבת לחיות כמו שאני

הרב אמנון יצחק: ברור, 

לא שומר מצוות, כאילו, איך אני אסביר לך את זה?

הרב אמנון יצחק: הוא כאילו חילוני הוא כאילו לא דתי

[הקהל מחייך בהנאה]

אז השם לא יעזור לו?

הרב אמנון יצחק: מי אמר שהשם לא יעזור לו? הוא  יעזור לו ואפילו לחזור בתשובה וישלח אותי לחיפה עם ארגזים מלאים בקלטות וידאו לחלק לו בשביל שיחזור בתשובה! מה, זה לא עזרה מהשם? את מתחילה? שישי שבת לשמור?

התחלתי  ללכת לבית כנסת

הרב אמנון יצחק: זה יפה מאוד 

[הקהל מריע במחיאות כפים]

הרב אמנון יצחק: שישי שבת?

אני לא שומרת שבת

הרב אמנון יצחק: מעכשיו, יש לך ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי – לחלל אותם

[הקהל מחייך]

הרב אמנון יצחק: רק שבת קודש 

בלי נדר!!

הקהל מוחא כפים ומעודד

האם יש מצוה חיובית לעבוד בארץ ישראל?

1:22:40

בחור צעיר עם כיפה סרוגה?

שלום כבוד הרב, שאלה בקשר לקלטת מס' 130 "מה ההבדל?" ראיתי שכמה אנשים התווכחו עם הרב אם יש מצוה לעבוד בארץ ישראל והרב ענה שאין שום מצוה כזו, 

הרב אמנון יצחק: אין מצוה בכלל לעבוד!

אני רוצה ברשות הרב להקריא את דברי החתם סופר

הרב אמנון יצחק: בבקשה

בפרק לולב הגזול בדיבור המתחיל אתרוג הכושי שהעבודה בקרקע גופא מצוה משום ישוב ארץ ישראל להוציא פירותיה הקדושים ואפשר שאפילו שארי אומניות יש בהם ישוב העולם הכל בכלל המצוה דבעי ישוב על ידי ישראל

הרב אמנון יצחק: יפה! זאת אומרת אתה מבין שלפי דברי החתם סופר שמי שהוא לא עבד בקרקע אז למעשה הוא עבר עבירה?

לא! אני אומר שזה מצוה גופא!

הרב אמנון יצחק: לא, אתה צריך להבין שיש מצות ישוב ארץ ישראל

לא! אבל הוא אומר גם עבודה בקרקע חקלאות וגם עוד אומנויות

הרב אמנון יצחק: בטח! השאלה אם אני מחוייב ואני מקיים מצוה או שאני לא מקיים מצוה, אני טוען שאין מצוה חיובית, כשיש מצוה – יש מצוה, אם יש מצוה חיובית? אין מצוה! בתרי"ג מצוות אין מצוה כזו, לעבוד, יש מצוה לעבוד את הקרקע בארץ ישראל, לנטוע נטיעות להביא ביכורים כל מיני מצות, יש מצוה חיובית ויש מצוה רשותית, לדוגמא לתת צדקה וכשאין עני , אני לא עובר עבירה, וכשיזדמן אקיים מצוה

אבל הוא אומר גופא מצוה

הרב אמנון יצחק: אבל צריך להבין מה הוא אומר, אתה צריך להבין עצם העבודה בקרקע היא מצוה, ואינה מצוה חיובית, 

הבנתי

הרב אמנון יצחק: יש מצוה להתגרש, נתן גט כריתות, אז מה כל אחד צריך לגרש את אשתו? שאלו אותי יש מצוה לעבוד? אין מצוה לעבוד ! כתוב בזיעת אפך תאכל לחם זו קללה! הבנת?

אבל אנחנו מצפים שכולם יהיו לומדי תורה פה בארץ ישראל

הרב אמנון יצחק: אני שואל אותך שאלה הגאון מוילנא היה צדיק?

בודאי

הרב אמנון יצחק: החתם סופר היה צדיק?

בודאי

הרב אמנון יצחק: החתם סופר קיים את המצוה שהוא כתב?

לא, כי נמנעה ממנו

הרב אמנון יצחק: למה נמנעה? שיעלה לארץ ישראל ויקיים את הגופא של המצוה

בסוף ימיו הוא רצה לעלות

הרב אמנון יצחק: רצה לא מספיק לי, אם הוא אמר לשיטתך---

והיה חולה, והיה לו מחויבויות לקהילה שלו

הרב אמנון יצחק: אני לא אחראי, לפי מה שאתה אומר היה צריך לעלות לארץ ישראל, ולא היא!

נבצר ממנו

הרב אמנון יצחק: תודה, אבל רצה היה יכול כשהיה צעיר אחרי שכתב את הדף הזה היה צריך לעלות מיד אם אתה אומר שככה חייבים

נבצר ממנו

הרב אמנון יצחק: טוב מותק גדולי ישראל לא עלו לארץ ישראל בשביל לקיים את המצוה הזו ---

 

מבקשת שהרב יבחר לראשות הממשלה, ומביאה חברה שתשים כיסוי ראש

01:26:30 אשה עם כיסוי ראש ומעין רדיד?

כבוד הרב! השם יברך אותך!!

הרב אמנון יצחק: אמן

המברך יתברך

הרב אמנון יצחק: אל תהי ברכת...

- הדיוט, האם אחרי שהרב קרא את הפרקים לח-לט יכול לישון בלילה?

הרב אמנון יצחק: אני ? כן! למה?

- למה?

הרב אמנון יצחק: כי אני מאמין באמונה שלימה שאם הבורא רוצה שהאדם ימות בגזירה פרטית כמו שלמדנו לא יעזור לו שום דבר אפילו יהיה תחת בטון! ואם הקב"ה לא רוצה שהוא ימות אז יפול מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש אתה יכול להיות בין 11 אלף מתים ואתה חי, רק ה' קובע, אם יש גזירה כללית אז אני מנסה לבטל אותה מה שאני עושה זה להשתדל לבטל גזירה מעם ישראל שלא תבוא עליהם, אם חכמים ורציניים העצה פשוטה תחזור בתשובה ותחזיר אחד בתשובה ועם ישראל יגאל 2000 שנה מחכים והדור זכה לראות מליון!! בעלי תשובה, כמה בחיפה האדומה יש? 

- עשרות מרימים את הידים!!!

הרב אמנון יצחק: תשימו לב! אתם מבינים איזה מהפך זה? אני זוכר לפני 25-30 שנה הייתי בא לפה אנשים לא מכירים את התנ"ך בכלל שאלו שאלות לא יאומן כי יסופר כמו ילד בן שנתיים היום אין בן אדם שלא יודע זה רק איך ומתי היום כולם יודעים פחות או יותר נשאר רק לעשות את הצעד קדימה ולהכנס

- תראו כמה כיסויי ראש לנשים !!! מי היה מאמין דבר כזה?

- מחיאות כפים של הקהל!

שואלת: הרב ישן בשקט וזה בסדר, כולם מעידים שהקב"ה נתן לרב סיעתא דשמיא מעל הטבע לעשות תעמולה שאינה שבה ריקם ומגוחך לשמוע על בחירות קרובות ואנחנו מכירים את המועמדים 

הרב אמנון יצחק: מי דיבר על בחירות? אני?

- שומעים

הרב אמנון יצחק: לא ממני נכון? חשבתי שאת חושבת כמו זה...

- כבוד הרב קיבל יכולות מהשם יתברך להפיץ את התעמולה כראוי בעם ישראל , אין ספק שתומכים ברב אמנון יצחק, אנחנו קוראים אותך לראשות ממשלת ישראל

הרב אמנון יצחק: (צוחק) אני בסוף אאמין לכם--- אני קטן עלי מדינת ישראל אני רוצה את עם ישראל מחפש את עם ישראל!!!

- בשם הציבור חושבת ככה שאין לנו מועמד שיכול להביע את רצון העם ואת רצון השם להיות מוצא חן בעיני אלוקים ואדם כמו הרב ואני חושבת שיש עוד נקודה שקלטת ווידאו ואינטרנט זה טוב להגיע לכל מקום ויש בתים ויש אוכלוסיות שיש שם נגיעה בכלל של יהדות וזה כואב מאוד לראות שיש עניות בדעת, והצעה נפלאה שכל 1 יביא עוד 1, ואני בטוחה שה' יתן עצה נפלאה בליבך לעשות עוד קצת יותר למען העם הזה שכבר הקלטות וכל הענינים המוקלטים המחזי למינהו 

הרב אמנון יצחק: כל המולטימדיה

- כבר לא עושה הרבה רושם יש ענין להכנס לתוך הפנים של היהודי יותר ויותר ואני חושבת שהרב יכול לעשות את זה, ה' יתן עצה טובה בליבו בעזרת השם

- [מחיאות כפים]

- ומבקשת הבטחה טובה בענין, ולהביא יהודי ראשון לכיסוי וברכה 

הרב אמנון יצחק: אני רואה שאת פועלת נפלא!!

- [מחיאות כפים]

01:32:48 שמה כיסוי ראש לבקשת הרב

ומברכת שהחיינו (מרוקאית), ומקבלת ברכה לילדים לזיוג, בריאות, 

שאלה בענין שירות לאומי

01:34:00 בחורה צעירה שאלה בנוגע לשירות לאומי---

כן

האם אתה ממליץ על זה? ואם כן איך לעשות את זה בדיוק?

שמעתי ששחרו 2000 בנות משירות לאומי איפה את רוצה להיות ב-2001 או ב-1999? 

הקהל מתמוגג מהנאה

ולמה כאילו זה אסור ולא חיובי כביכול

אני לא קוב ע את ההלכה אבל הגאון החזון איש זצ"ל אמר שזה יהרג ולא יעבור איסור גמור שאין נשים יוצאות לא בצבא ולא במסגרת צבאית שנראית אזרחית וכידוע שהחליטו לאחרונה להכניסם ל"קודש" במרכאות גם כן למסגרות כאלה שהם קרובות לצבא אז מי שמנהיג את זה הם אנשים ששייכים למגזר הזה וכל הענין הזה לא נוח לחכמים על פי התורה והם אמרו את דברם

אוקי תודה רבה

תהיי בריאה

 

1:35:45

מה ר"ת שלחתי לכם של"ל?

ערב טוב כבוד הרב!

ערב טוב

רציתי לשאול אותך ב-3 אותיות מה הקב"ה שלח 3 אותיות לעם ישראל 

י-י-ן 70

לא,---

הקהל צוחק

ושלחתי לכם שלל

שלל

כבוד הרב יענה לי על האותיות

מה הפירוש שלל?

זה כבוד הרב יענה

שלל ראשי תיבות של"ל?

כן

שלום לי לכם

לא-

לא זה למד' אלף'

לא

כבוד הרב לא שמעתי טוב

מה זה שלל

ושלחתי לכם שלל

מה זה שלל

שין' למד' למד'

הקהל צוחק

לא כבוד הרב

ושלחתי לכם לבוש

לבוש?

הקבה" רואה את עם ישראל עם כבודו הכיפה הזקן הכל זה של"ל זה---- ככה הוא רואה את עם ישראל

כל הכבוד--- למדתי את זה מצדיק גדול גדול חזק שהייתי בשיעוריו במונטריאול בקנדה חייתי 20 שנה  ויש עוד הרבה דברים לספר על ישראל שנתיים בארץ עם ישראל חזק אף פעם הקב"ה לא עוזב בכל מצב

יפה מאוד תודה רבה לך ושלחתי לכם של"ל הוא מדבר צניעות לנשים

פצצה בעוד שנתיים?

01:39:12 ערב טוב כבוד הרב

ערב טוב!

כבוד הרב דיבר על המלחמה עם האירנים שתיפול פה פצצה תוך שנה שנתיים ואם נפגש עוד 3 שנים ולא יהיה כלום?

אני מקוה שאתבדה ולא יהיה ותגיד לי לא צדקתי ומקוה שיהיה גם מליון בעלי תשובה ונגאל

למה כל אלה שנלחמו בעם ישראל יענשו כשזה גזירה?

עוד שאלה כבוד הרב

כן

כשיש גזירה על עם ישראל נניח כמו נשיא איראן עכשיו שילך לעולמו יצטרך ללכת לגיהנום במידה ויפגע בהם

בעגלא ובזמן קריב גם אם לא יפגע בהם 

הקהל צוחק---

בסדר יכול לבוא לפני הקב"ה בטענה

כן

אתה גזרת את הגזירה הזו עליהם אני רק השליח

מה פתאום? פרעה לא היה יכול להגיד אותו דבר רצה לפגוע בעם ישראל ובגלל זה הקב"ה הענישו ואת עמו הקב"ה יכול לגזור גזירה אבל מגלגלים חובה ע"י חייב מי שרוצה לעשותה מגלגלים אותה על ידו אבל הרצון לעשותה להתנדב מגיע לו עונש

זאת אומרת יהיה חייב מי שיגזור את הגזרה על עם ישראל

לא, הגזירה נגזרת בגלל מעשינו ומי יבצע אותה? הכי חייב שיש שיכול לבצעה כמו שזכות מגלגלים על ידי זכאי אם עם ישראל זכאי לזכות אז איך מגלגלים את הזכות ? על ידי זכאי אותו דבר מגלגלים חובה על ידי חייב

גם חסידי חב"ד ישמחו כשיבאו משיח

בסדר כבוד הרב אמרת שיש מליון בעלי תשובה בישראל

נכון

עכשיו אתה אומר עוד מליון יבוא משיח 

בדיוק

עכשיו אם יבוא משיח רק מליון וחצי ישמחו כי חצי מליון יגידו איזה פאדיחה זה לא הרבי מילובביץ עד עכשיו חשבנו שזה הוא---

זה הבעיה שלך? אם זה יהיה ככה גם הרבי מילובביץ ישמח מכל מקום אתה צריך להבין אם אנחנו מצליחים ליצור תנועה של בעלי תשובה מליון תוך שנה זה לא יהיה מליון כי זה יעשה מהפכה בעם שלא ישארו אנשים יותר אדישים אתה מבין מה זה ליד כל בן אדם אחד חוזר בתשובה צ'יק צ'אק? אתה יודע מה זה עושה? 

הקב"ה לא מהמר כשברא אותנו

כבוד הרב הקב"ה הביאנו להיטיב איתנו שנזכה לחיי העולם הבא בזכות ולא בחסד נכון?

נכון

וזה לא הימור כי בראתנו להיטיב איתנו אבל חלקנו לא צדיקים סביר שנענש

בגלל זה יש גלגול

לא היה עדיף מלכתחילה שהאדם לא בא לעולם למה להמר עליו וכו'

הקב"ה לא מהמר הקב"ה יודע מה יהיה באחרית והוא תכנן את העולם בצורה כזו שהעולם יבוא על תקונו ושלאדם תתאפשר האפשרות לתקן את עצמו כדי שה' בסוף יטיב לכל אלה שהלכו בדרכיו אז הוא לא הימר לא טוב הוא כיון טוב מאוד רק מה במקום לעשות את זה בגלגול אחד יש אנשים עושים את זה בסלתות

הקהל מחייך

אתה מבין?

כן

באיזה גלגול אתה?

שני

ציצית כבר שמת או עוד לא? בוא שלא תחזור בשלישי

כבוד הרב אשים ציצית בשביל הערב אבל לא מבטיח שאשאיר אותה

אני גם לא מבטיח שתשאר בעולם

הקהל נהנה

אבל בינתים בוא תרויח כל זמן שאתה חי תרויח

ממלחמת ששת הימים רק הפסדנו ! למה?

רגע כבוד הרב לפני כן דיברת על המלחמה ואי אפשר שלא להתייחס לזה 

כן

דיברת על מ-מלחמת ששת הימים שמפסידים ושאנחנו צריכים להלחם בשם השם כדי לנצח 

נכון

אז במלחמת ששת הימים החיילים דאז לא נלחמו בשם השם 

נכון

אלא רובם היו קיבוצניקים

נכון

שנלחמו ונצחנו ומאז רק הפסדנו

נכון והשם מראה שאפילו אם אתה כזה והשם רוצה לחון אותך ולעשות לך נס הוא עושה קוראים לזה הנהגה תכליתית יש הנהגה פרטית על פי השגחה מה מגיע לך ויש הנהגה תכליתית שצריכה להביא את עם ישראל אל התכלית לפעמים יש הנהגה כזו לפעמים כזו בקריעת ים סוף הקב"ה אמר לעם ישראל השם ילחם לכם ואתם תחרישון אני מבקש לא להתערב ואמר למשה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו אל תתפלל לא עת תפילות תכנס לים ואע"פ שישראל לא היו ראוים לגאולה כיון שהמקטרג אמר הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה אמר השם אני אראה לכם שיש בעולם גם הנהג ה שהיא לא על פי ההשגחה אלא תכליתית פעמים שהשם מראה לנו ואחר כך מה קורה? האדם מאמץ את זה כוחי ועוצם ידי אנחנו נצחנו את המלחמה ואז הוא מראה לנו לא  מלחמה הבאה קורית מתי? ביום כיפור כי ביום הזה יכפר עליכם יום כפרה לעם ישראל מראה השם שהוא כועס תלינו את הכל בכוח הזרוע לא הודינו לקב"ה עם ישראל היה צריך לעשות תשובה גמור הלנצח 7 עמים! ב-6 ימים! העם הזה היה צריך לחזור בתשובה מה העם הזה עשה? נאצר מחכה לרבין איי ייי שרו כוחי ועוצם ידי אמרו חיי לישראלי שווה אלף ערבים אלף מצרים תמונות של הנעלים שלהם בורחים ומי בורח היום ? אנחנו עם מה הם באים? בשם השם עם מה אנחנו באים? עם כיפת ברזל אתה מבין מה ההבדל? התהפכו היוצרות אם היינו משתמשים בשם השם הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו היינו בתקופה הכי נפלאה בשביל שנגאל שנת תש'ן הייתה ראויה להיות שנת גאולה דיברו עליה הרבה מגדולי ישראל במשך הדורות החמצנו אותה היא נדחתה ולבינתים מה אנחנו רואים? רק התדרדרות--- עד שאנחנו בורחים! פשוט בורחים 

כבוד הרב אני לא אמשיך את השיחה לא חושב שהכל נכון קודם כל אנחנו לא בורחים

לא?

אנחנו הברחנו אותם מהגדר 

הבנתי ובלבנון עכשיו אנחנו ממש עשינו חסד אנחנו נכנסנו להביא 2 שבויים כל המלחמה מהפדיחות שעשו לנו ומה עשינו? השארנו הרוגים בשטח וחזרנו בחזרה והחזירו לנו אותם בארונות ויצאנו בחזרה כמו נמושות שאמרו פעם זה הכח שלנו? מה אמרה ועדת וינוגרד? שניצחנו?

שהיו כשלים

מה אתה עושה מול האינתיפאדה ?

אנחנו חייבים להכות בהם

אם היתה מדינה באירופה

עושים להם עוצר

שהיתה מקבלת 30 טילים ביום מלחמת עולם היו מוחקים את המדינה שהעיזה פה היה? מאות! כל יום!! אלפים!!! אלפים של טילים מדינה שלימה עומדת ולא עושה כלום להגנת אזרחים שדרות כל יום טילים טילים טילים שום דבר 

כל יום מעצרים והפצצות והרוגים וגדר המערכת ואנחנו גם אנחנו לא מסכנים

סימן שאנחנו לא מצליחים ! סימן? שאנחנו לא מצליחים ! ופעם? היה מלחמת הקוממיות עם פחים! היו מגלגלים פחים עם אבנים היו חושבים הערבים שזה טנקים ובורחים היום אתה עם המטוסים הכי טובים והם מצפצפים עליך החיזבלאוים יושבים שם למעלה אתה יודע שהם כבר כבשו את הר סכנין ועוד מקומות אסטרטגים וישראל לא מעיזה להוריד אותם וזה היה טאבו שלא יעיזו להיות שם מקורות מים אנחנו מותרים בצפון כל מקום אנחנו מותרים על חיילים על הכל מוותרים משחררים אלפים של רוצחים עם דם בידים כבר איפה אתה מעצמה איפה מותק תראה לי מה כוחך אמר ברק היום עם טרקטורים מפרקים אותך  ---

כבוד הרב הרגו דתיים

אמרתי שלא? כשיש גזירה אמרתי הגזירה פוגעת כי אם הגזירה היא כללית לא יעזור גם לפרטי אבל צריך להבין דבר אחד צריך להרבות זכויות הם באים בשם השם כל מה שאתה שומע מהם אפילו לפני שהוא מתאבד

בשם השם – אבל הם לא מנצחים כבוד הרב ואנחנו מנצחים

תגיד אתה נורמלי? המדינה הזו מופקרת המדינה הזו לא יכולה להגן על אזרחיה מה אתה צריך יותר מזה אם היית היום בצרפת יש טיפה אנטישמיות רצחו איזה יהודי אחד בצרפת עשו עוד איזה משהו קטן מה קרה? ברחו לפה עשרות אלפי צרפתים!!! פה נרצחים כל יום מכל כיון המקום הכי פחות מוגן בעולם זה פה ואנחנו יושבים שאננים והתרגלנו ואתה אומר לי שיש לנו כח והם מפחדים?! אתה אומר שהם מפחדים?! אתה מבין כל כך התרגלת שאתה לא שם לב אם יבוא בן אדם מבחוץ יהיה מתמיה! איך עם שלם יושב??? איך אמר אובמבה שישב פה כשהיה אם אני הייתי גר בשדרות אמר אובמה וצריך לחיות פה בשדרות עם 2 הילדים שלי אני לא הייתי מניח לעולם שירו עלי

ועובדה שלא יכול לעשות כלום בעירק כשהרגו להם 3 אלפים אמריקאים

מה? אתה לא שומע? בשביל זה הוא אומר שהוא יצא מעירק הבנת למה אבל זה לא נוגע לגבול שלו אתה פה זה אין לך ברירה או אתה חי או אתה מת אז למה אתה מחכה? אין לך כוח ! עובדה. מכל מקום הם באים בכל כלי נשק ובכל כלי רכב מה תעשה? אתה לא יודע מאיפה זה יבוא! אין עצה ! יש לנו היסטוריה מנצחת---

01:50:37

 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט