nC
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
קרית עקרון ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח אנחנו קרובים לחג השבועות, וגם פרשת במדבר, ונשלב את הדברים ביחד. בילקוט שמעוני כתוב, בשלשה דברים ניתנה התורה: באש במים ובמדבר. במדבר - נאמר במדבר סיני, "וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד". מסביר הכתב סופר, כל מי שרוצה לשאת את התורה צריך שיהיו בו שלש תכונות, כמו שלשת הדברים - מים אש ומדבר. מי שרוצה להשיג את התורה צריך שיהיה בו שלשת התכונות של מים אש ומדבר, מים - התכונה שלהם שהם עוזבים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך, כך דברי תורה מתיישבים דוקא אצל מי שהוא עניו ולא בעל גאוה. לכן גם נתן הקב"ה את התורה על הר סיני, שהוא נמוך שבהרים, בשביל ללמד שהתורה מתקיימת דוקא במי שהוא שפל ועניו ולא בעל גאוה. לכך ניתנה התורה במים, ללמד על הענווה כדי לקנות את התורה. אז צריך שיהיה מידת הענווה בשביל שנזכה לתורה, זה מידת המים- לעזוב מקום גבוה למקום נמוך. התורה ניתנה באש, שנאמר "כי נר מצוה ותורה אור", התורה מאירה לאדם את דרכו, תורה מלשון הוראה, וכל אחד צריך לנהוג עפ"י מה שמראה לו התורה. ואנחנו אומרים "אשר נתן לנו תורת אמת, והתורה הזאת אמת לכולם בשוה, למשה רבינו ולאהרן הכהן ולתנאים הקדושים ולגאון מוילנא והחפץ חיים, וגם אנחנו בדיוק אותו דבר לכולם זו אותה אמת. אבל לא רק ברוחניות זו אמת, גם בגשמיות התורה נותנת עצות מעבר למצוות, גם בעניני גשמיות. מספרים שבזמן הצר ניקולאי, נגזרה גזרה שאסור ליהודי לקנות אחוזה ברוסיה, והיה יהודי שרצה לעשות טריק שהוא כן יקנה אחוזה, אבל על שם ידידו הגוי. הוא בא באותו זמן לרבי שמחה זיסל - הסבא מקעלם זצ"ל לשאול בעצתו, האם כדאי לסמוך על הגוי? אמר לו שיש תשובה מפורשת בתורה שאין לסמוך עליו, כששלח אברהם אבינו את אליעזר עבדו הנאמן להביא אשה ליצחק, לא סמך עליו, וביקש להשביעו בלקיחת חפץ כדי שיעשה את השליחות. ולמה שלח אותו אם הוא לא סומך עליו? האמת שאברהם רצה ללכת בעצמו אבל לא היה יכול, לכן הוא שלח אותו. אז אם אברהם אבינו לא יכול לסמוך על אליעזר עבד אברהם שעלה חי לשמים והיה דומה לאברהם אבינו בכל, ושולט ביצרו כמו אברהם אבינו, אם על גוי כזה אי אפשר לסמוך, סתם גוי על אחת כמה וכמה. לא שמע לו, ועשה את העסקה דרך הגוי, בסוף כפר הגוי בכל והפסיד את כל רכושו. התורה היא תורה תמימה, לכן צריך לשמוע אליה מה שהיא אומרת בדיוק ולעשות. עוד טעם יש לניתנה באש, לא רק להורות את הדרך, אלא אש עלולה לשרוף, ועלולה לקלקל, אם משתמשים בתורה לרעה היא שורפת ומקלקלת. לכן כתוב ששגגת תלמוד עולה זדון, אם אדם שוגג בתלמודו או שאומר שהוא שוגג והוא לא לומד זה עולה זדון. תלמיד חכם שאינו מתנהג כראוי, כשעם הארץ רואה אותו לומד ממעשיו, וטוען לקב"ה שהוא למד את זה ממנו. לכן צריך מאד ת"ח להזהר בתורה בקיומה שלא תהיה התורה סיבה של מידות ומעשיו הלא טובים. אז לכן היא גם נקראת אש, ניתנה באש, גם להורות כמו דבר המאיר - נר מצוה ותורה אור, וגם שהיא יכולה לשרוף. התורה גם ניתנה במדבר, התורה נמצאת אצל אלה שחיים כמו במדבר, התורה ניתנה במדבר ולא במקום ישוב מכמה סיבות וכמה טעמים, ואחד מהם - כדי שלא יהיה בטחון בחומר, אם היו נכנסים לארץ ישראל והיה להם כרמים ושדות והכל, אז היו בוטחים במה - בחומר, ה' נתן להם את התורה במדבר, שאין הבטחה מהיום למחר, אין סופר, אין אוכל, אין אפשרות להתקיים במדבר. ולסמוך רק עליו שכל יום הוא יוריד מן מחדש. היה יכול הקב"ה לתת מן פעם בחודש, פעם בשנה, אבל הוא החליט כל יום לתת ללמד את מידת הבטחון ושיסמכו רק עליו, ארבעים שנה. התורה ניתנת כמו במדבר למי שמוכן לחיות בתנאי מדבר, ולסמוך על הקב"ה שהוא זן ומפרנס ומכלכל ולא ההשתדלות שלך. אז מי שיש בו את המידה הזאת של המדבר יכול לזכות לכתרה של התורה. וכך אמרו חכמים, כך דרכה של התורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, אדם צריך לחיות ולהיות מוכן לחיות בכל תנאי ובכל מצב, אבל את התורה הוא לא עוזב. "כי הם חיינו ואורך ימינו", עם זה אנחנו מתפרנסים לחיי עולם הבא, אין לנו שום שארית וזכר בלי זאת התורה. ז"א חייבים כל אחד ואחד מאיתנו וכל אחת לקיים את התורה, ללמוד כל אחד לפי חיובו, ובזה זכותנו. "על הארץ הזאת, על החיים פה. ולעולם הבא. החפץ חיים אומר משל, אם ילד שכח לקחת אוכל לתלמוד תורה, האם אביו או אמו יביאו לו או לא יביאו לו את האוכל שהוא שכח? ודאי שיביאו לו. אז הקב"ה אם רואה שהבן שלו הולך ללמוד תורה ואין לו אמצעים, הוא לא יביא לו אוכל? "ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם", הקב"ה זן ומפרנס את כולם, הן במועט והן בריבוי, אבל כולם חיים. ומי שמקיים את התורה מתוך צער ודוחק, כמו שכתוב, פת במלח תאכל, במים כמות מינימלית תשנה, מיטה אין - על הארץ תישן, ובתורה אתה עמל, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איך אפשר להגיד אשריך בעולם הזה, זה תנאים לחיות? אומרים אם אתה עושה כן - אתה תראה שאשריך בעולם הזה, כי אין דאגה, אין טרחה, אין טרדה, אתה יודע - יש פת, יש מים, אפשר לישון בכל מצב, שלום ממשיכים. אבל זה לא קניתי, לא הלכתי לשוק, לא הלכתי למכולת, לא עשיתי ככה, כל הזמן טרדות, כל הזמן טרדות, אדם לא מצליח להספיק שום דבר בחיים כי כל הזמן הוא טרוד בכל מיני קשקושים. ז"א, אדם צריך להרגיש כמו שדוד המלך ע"ה אומר, "גר אנכי בארץ", דוד המלך היה מלך, והוא אמר "גר אנכי בארץ", מה פירוש? אני יודע שאין בעולם חוץ מהקב"ה. כמו גר שנמצא בארץ זרה ואין לו מי שיתמוך בו, יזון אותו, יפרנס אותו, ככה אומר דוד המלך, "גר אנכי בארץ". אבל הוא יושב טוב, כמו שאומרים, הוא מלך, לא חסר לו כלום. לא לא לא, אני לא מתפעל ממה שיש לי, כל מה שיש לי זה זמני, היום יש מחר לא יהיה, היום בריא מחר חולה, היום חי מחר מת, אין הבטחה, גר אנכי בארץ, רק אחד עליו אני סומך - זה הקב"ה, מעבר לזה אין על מי לסמוך, אין לנו על מי להשען רק על אבינו שבשמים. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, "בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחוננו" אבותינו בטחו בך, הם בטחו רק בך, אבותינו הקדושים היו עשירים גדולים, עשירים אדירים, אברהם יצחק ויעקב עשירים אדירים, אבל הם בטחו בך, ובזכות זה מה הם זכו? "ותלמדם חוקי חיים", מי שבוטח בהשי"ת הקב"ה מלמדו את התורה. לא היתה תורה בזמן אברהם יצחק ויעקב, והם ידעו את כל התורה כולה בזכות שבטחו בהשי"ת. כן תחוננו - אנחנו מבקשים. ז"א, זה סיבה שבוטחים בה' שאדם יזכה גם לכתרה של התורה. העולם מספרים, למה סוס רוקע ברגליו כשהוא נמצא על שפת הנהר לשתות? הוא רואה את הבבואה שלו במים והוא חושב שזה סוס אחר שרוצה גם לשתות וכאילו זה על חשבונו, אז הוא מנסה לסלק אותו ע"י הרקיעה ברגל. מה גורם? שהוא רוקע בתוך המים אז עולה עפר והמים לא ראויים לשתות, בסוף הוא מקלקל לעצמו ולא יכול לשתות. למה? כי הוא חושב שההוא, הסוס ההוא מפריע לו. ככה יש אנשים, אנשים שחושבים שמישהו אחר אוכל על חשבונם, והוא מסתכל מה אחרים אוכלים, מה אכפת לך מה הם אוכלים? לכל אחד יש את המזון שלו, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא נימה - שערה אפילו, כל אחד מזומן לו, מה אכפת לך מה שיש לו? תשמח במה שיש לו, תשמח. דוד המלך אומר "ואני בחלותם לבושי שק" כשאני רואה את האויבים שלי חולים אני לובש שק, כואב לי עליהם. אז אם יש למישהו אחר יותר ממה שיש לך - תשמח. הקב"ה העניק לו - הוא יודע למה הוא עושה זאת, ותשמח גם במה שיש לך - איזהו עשיר השמח בחלקו. הוא יכול לקבל יותר מחלקו? אי אפשר זה חלקו, מן השמים חלקו לו את זה ואין יותר מזה, אז תשמח. אם אתה לא שמח תרקע ברגלך, תשתה מים עכורים. אז בקיצור, שלש מידות אנחנו צריכים לאמץ לנו, מים - ענווה ושפלות, אש - שתורה לנו את הדרך ושהתורה תמימה ונעשה כל מה שהיא אומרת, ונזהר שלא נשרף מחומה, ושלש זה המדבר - בטחון בה' גמור. כמו שהיה במדבר, שהתורה ניתנה בו והיינו צריכים לסמוך רק על הקב"ה. אז אלה שלש קבלות חשובות בחג השבועות שכל אחד ואחד ראוי שיקבל על עצמו לעבוד את ה' במידות של מים, אש ומדבר. עכשיו בואו נראה כמה רצון אנחנו צריכים שיהיה לנו. יפה את כתרצה - כשאת רוצה, שלמה המלך אומר שכנסת ישראל צריכה להיות יפה כתרצה - כשאת רוצה, איזה רצון? רצון חזק, רצון טהור, רצון ארוך- ראשי תיבות חט"א. אתה רוצה להמנע מחטא, שיהיה לך רצון חזק טהור ארוך. לומדים את זה במגילת רות מרות המואביה. במדרש כתוב, שם האחת ערפה - שהפכה עורף לחמותה, ושם השנית רות - שראתה בדברי חמותה. אז לכאורה מהמעשה המובא במגילה אנחנו רואים הפוך: רות נתנה עורף לחמותה, ערפה הפנתה עורף ורות ראתה, אבל במגילה מה רואים? שלכאורה רות נתנה עורף לדברי חמותה. מה אמרה חמותה נעמי? לכנה שובנה בנותי, היא אמרה להם אל תבואו אחרי, תחזרו בחזרה לארצכם, היא לא שמעה לה, אז רות נתנה לכאורה עורף לחמותה. וערפה דווקא שמעה לה, אז כאילו היא ראתה בדברי חמותה והלכה, אז למה כתוב הפוך? עוד דבר קשה במגילה, בהתחלה אמרה רות "אל אשר תלכי אלך", מה הכוונה? אני מקבלת על עצמי איסור תחומים - שאסור לצאת מחוץ לתחום בשבת, ואני מקבלת על עצמי הליכה לרגל, לעלות לרגל שלש פעמים בשנה, אז "אל אשר תלכי אלך", ז"א היא מקבלת עליה עול מצוות. אח"כ היא אמרה "ואלוקייך אלקי עמך עמי ואלוקייך אלקי". אז מה יותר נכון, אלוקייך אלקי פירושו ולא עבודה זרה, אז היא החליטה שהיא לא תעבוד עבודה זרה, אז אם היא אומרת ככה, מה שחמור צריך להתחיל, והיא התחילה מן הקל. למה? ואח"כ היא אמרה "באשר תליני אלין, באשר תלכי אלך", ולמה היא אמרה אל אשר תלכי אלך? היא היתה צריכה להגיד אל אשר לא תלכי לא אלך, מה שאסור לך ללכת אני גם לא אלך, למה היא אמרה בלשון חיובית, דהיינו - אל אשר תלכי אלך? אז בואו נראה, "יפה את כתרצה - כשאת רוצה, ואנחנו יודעים שמי שרוצה הרבה מאד בגשמיות זה רע מאד, ומי שרוצה הרבה מאד ברוחניות זה טוב מאד. כמה שאדם מחובר לחומר יותר, לתאוות יותר, זה רע מאד, כי הוא נהיה גשמי עפרורי וזה לא טוב, וכמה שבן אדם מחובר לרוחניות יותר זה מצויין, כי מי זה האדם בעצם, האדם זה הנשמה והגוף זמני בלבד, זה כמו פיג'מה, כשהולכים לישון יש אנשים לובשים פיג'מה, אבל זה רק אם יש לך שינה, ואחרי זה פושטים את הפיג'מה, הגוף זה כמו פיג'מה בעולם הזה, אח"כ נכנסים לקבר פושטים את הפיג'מה שם והנשמה עולה למעלה. אז מה העיקר? מי זה האדם- הנשמה. כמה שאתה מחובר יותר לרוחניות אתה מחובר לעצמך, כמה שאתה מחובר יותר לחומר - לפיג'מה, אתה משאיר אותו בקבר. אז מה כדאי להשקיע? אז עכשיו בואו נראה, ידוע המעשה שהגיעו שלשה גויים להתגייר, בתחילה היו אצל שמאי, ואח"כ הלכו אצל הלל. כל אחד היתה לו דרישה מסוימת והתניה באיזה תנאי הוא מוכן להתגייר. אחד בא ואמר, אני רוצה שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אחד אמר - אני רוצה ללמוד רק תורה שבכתב, ואחד אמר - אני רוצה על מנת שתשימני כהן גדול. אלה התנאים שאני מוכן, כל אחד ואחד מהם. הגיעו אצל שמאי ושמעי בחן אותם באמת הבנין שלו, מה אמר? הראשון אמר למדני תורה כשאני עומד על רגל אחת, אז היה לו רצון, היה לו רצון לקבל תורה, אבל כיון שהוא אמר שהוא רוצה על רגל אחת סימן שאין לו רצון ארוך, על רגל אחת זה מהר, צ'יק צ'ק, אין לו רצון ארוך, הוא אמר לו צריך שאדם יהיה לו רצון ארוך. הגר השני אמר - למד אותי אבל אני רוצה ללמוד רק תורה שבכתב, זה סימן שאין לו רצון חזק, כי הוא לא רוצה לקבל את הגדרים והסייגים שבתורה שבעל פה, אז זה לא חזק, הוא רוצה חלקית, לא חזק. אז הראשון לא רצה רצון ארוך, השני לא רצה רצון חזק והשלישי אמר על מנת שתשימני כהן גדול זה סימן שהרצון שלו לא טהור, יש לו מטרות, הוא לא מתכוון רצון טהור לקבל תורה כמות שהיא אלא על מנת ש, לא לשמה. אצל רות אנחנו מוצאים שהיה לה את שלשת הרצונות: חזק ארוך וטהור, זה נקרא גר צדק, גרת צדקת - שבאה עם שלשת הרצונות להכנס תחת כנפי השכינה. ואם גר צריך את שלשת הרצונות, יהודי מבטן ומלידה על אחת כמה וכמה שצריך לבדוק אם יש בו שלש רצונות אלו. איך מצאנו אצל רות את שלשת הרצונות? נעמי בחנה אותה בשלשת הרצונות, ואמרה שלש פעמים "לכנה שבנה", שלש פעמים. אחד - הטענה שלה מצד עיגון, לא כדאי לכן להדבק בי, אני זקנה, אין לי כבר בנים ואתן תשארו עגונות, אז בשביל מה אתן צריכות ללכת אחרי? ובזה מה היא בדקה - היא בדקה אם הרצון שלה ארוך, כי להשאר עגונה לאורך זמן, אז ז"א אני מוכנה לקבל עלי גרות עם רצון ארוך, אז היא עמדה במבחן הראשון. דבר שני, רות עלולה להתבייש מפני ערפה שעזבה וחברותיה שילעגו עליה שהיא נשארה, אז זה מראה שהיא מוכנה כי יש לה רצון חזק, לא מעניין אותה אם יצחקו או ילעגו עליה, היא הולכת עם רצון חזק בכל מקרה. דבר שלישי, לשמור תורה ומצוות, שגוי חייב בשבע מצוות בני נח בלבד, לקבל תרי"ג מצוות ועם כל הענשים הכתובים בתורה אם לא מקיימים, כשאתה לא חייב בזה, זה מראה שהרצון טהור, וזה לא לבוא על מנת שאני אהיה כהן גדול או מסיבה כזאת או אחרת, זה אני מוכנה לקבל את כל התנאים שיש בתורה. אז עמדה רות בשלשת הקריטריונים. ואז כתוב "ותחדל לדבר אליה" מתי? כשהיא ראתה "ותרא כי מתאמצת", רות מתאמצת, היא דוחה אתה לכנה שובנה, לא כדאי, לא משתלם, תעזבי, לא, היא מתאמצת, והיא ראתה שהרצון שלה אמיתי כזה, רצון ארוך חזק וטהור, אז חדלה מלדבר אליה וקיבלה אותה והסכימה להמשיך איתה. ולשאלות ששאלנו בהתחלה, למה היא תפסה בהתחלה "באשר תלכי אלך", כי תנועת ההליכה והלינה מצויה יותר משאר המצוות ומאיסור עבודה זרה, אז לכן היא הקדימה מה שמצוי יותר. ומה שהיא אמרה, אשר לא תלכי לא אלך היא לא אמרה ככה, אלא "אל אשר תלכי אלך" להראות שלא מפריע לה מה שהיא תפסיד עכשיו, את הבתי תאטראות שהיא רגילה, את הזמרים הפסולים וקרקסאות ואיצטדיונות, כל זה לא מפריע לה, הפוך, התמורה עודפת בזה שהיא תלך לבית המקדש ברגל, לכן היא אמרה "באשר תלכי אלך", אל אשר לא תלכי לא אלך זה בכלל לא בעיה אצלי, אני מוותרת על כל זה, אני מאושרת באשר תלכי אלך - איפה שאת תלכי אני אלך, ברגל? ודאי, מי צריך את כל התאטראות וכל הקשקושים? היא רוצה להתקדש רות. אז רואים מפה שהיה לה רצון חזק מאד גם מצד שעדיין לא התפרסם הדין שאפשר בכלל לקבל מואביות בגרות. אז ז"א היא יכלה להשאר ככה ולהיות סמוכה רק לנעמי, ורק באותו יום זה התחדש. מה התחדש? התחדש הענין של מואבי ולא מואבית. ודבר נוסף, הרצון הארוך שלה, אמר לה בועז "היטבת חסדך האחרון מן הראשון", תקשיבו פה יסוד גדול וחשוב שאנחנו צריכים להכיר ולדעת, טבע האדם קשה לו להסכים לפשרות בחיי עולם הזה, בדרך כלל אומר או מה שהוא חפץ או לא, תראו הרבה אנשים לא נותנים להם בדיוק מה שהם רוצים - פורשים, כי הם לא מתפרשים על זה. הם רוצים או או, ובעניני החומר קשה לאנשים להתפשר. עד שהאבן עזרא מתפעל ממי שהופך להיות נזיר לחודש ימים מיין, לא שותה יין חודש, אומר זה פלא שאדם מוכן להזיר את עצמו מהנאה - פלא. אדם שמפסיק לעשן סיגריות - פלא. גם כשמתענה ארבעים תעניות - פלא פלאים, לפרוש מאכילה ושתיה מעמוד השחר עד צאת הכוכבים - פלא פלאים. ז"א אדם שפורש מחיי חומר. אז תקשיבו טוב, בענין רוחניות הסכימה רות ללכת עד הקצה האחרון מה שהיהדות תובעת, מה שהתורה מבקשת, עד הסוף בלי פשרות, הכל היא מוכנה. ובעניני גשמיות היא הסכימה להתפשר, למה - בועז היה גדול מאד, היה זקן מאד, והיא היתה צעירה בת ארבעים, למאן דאמר הוא היה שמונים ולמאן דאמר הוא היה יותר - מאות ש נים, אבל לפי המאן דאמר שהוא היה בן שמונים והיא בת ארבעים, זה פשרה גדולה שהיא תסכים להתייבם ע"י אדם זקן כזה. אז מה הוא אמר לה - היטבת חסדך האחרון מן הראשון, זה שאת מוכנה ללכת ברוחניות עד הקצה האחרון, אני פחות מתפעל ממה שהיטבת בחסדך האחרון שהסכמת להתחתן איתי ולהיות איתי כשאני זקן ואת צעירה. להתפשר בחיי החומר זה עוד יותר גדול. אז ז"א, קשה מאד לאנשים לוותר על חומר. גם אם הם רוצים לשמור תורה ומצוות - אבל אל תקח לי את החומר, תשאיר אותי ככה, תן לי ליהנות, תן לי קצת עולם הזה, תן לי תן לי תן לי, קשה לאנשים לוותר על חומר, קשורים אליו מאד. על זה יש את חיבוט הקבר, כי כשקשה לאדם להפרד מן העולם הזה כי הוא קשור לחומר, הוא קשור לגופה צריך לשחרר אותו עם מכות של אש כדי להפריד, יש אנשים שחיבוט הקבר אורך להם גם ימים, אז זה לא פשוט. אבל מי שהוא צדיק ולא קשור לחומר, הוא יוצא במהירות מהעולם הזה, כמו שמוציאים שערה מחלב, אבל מי שלא - זה כמו להוציא צמר גפן מתוך קוצים, שזה קשה מאד וכואב מאד. אז אם כן אנחנו רואים פה שרות בסוף ראתה בדברי חמותה, מה פירוש - לא כמו לכאורה מה שאמרנו בהתחלה, כי היא הבינה שהיא נבחנת האם היא תתאמץ או לא, אז היא ראתה בדברי חמותה שהיא מנסה אותה עד הקצה לראות אם היא תפרוש או לא, ערפה לא ראתה ולא הבינה זאת לכן היא הפנתה עורף והלכה, אז רות ראתה בדברי חמותה וערפה לא ראתה אלא הפנתה עורף לחמותה, דהיינו למכוון האמיתי שהיא התכוונה על חמותה. עכשיו כל אחד מאיתנו צריך לחשוב מה קורה איתו, האם יש לו באמת רצון ארוך חזק וטהור בעבודת הבורא יתברך, הוא שהוא קצת רוח, אין לו סבלנות, וזה לא חזק, הוא לא מחזיק הרבה זמן, וגם לא טהור - הוא רוצה גם כל מיני תנאים כאלה ואחרים ואם לא - לא. פה המבחן שלנו רבותי, ובחג השבועות צריכים להחליט, חג מתן תורה, אנחנו זכאים לקבל את התורה מחדש. גם אם קיבלנו בשנים קדמוניות, עברה שנה שלכאורה היינו צריכים להכיר את התורה יותר טוב, להכיר את הבורא יותר טוב, להכיר את חסדו וטובו יותר, ואז קבלת התורה צריכה להיות הרבה יותר ממה שהיה בשנים קדמוניות. רבינו סעדיה גאון היה חוזר בתשובה כל יום. על מה הוא היה חוזר בתשובה? אתמול הוא עבד את הבורא לפי ההכרה שהיתה לו אתמול, היום הוא למד תורה עוד יותר והוא הכיר את הבורא יותר מאתמול, יוצא שאתמול הוא עבד אותו בפחות ממה שראוי לעבוד אותו, אז הוא חזר בתשובה על אתמול. כל יום מכירים את הבורא יותר, אז צריך לעבוד אותו יותר. וכשמגיע ההזדמנות של מתן תורה צריך לקבל את התורה מחדש, כי מה שידענו מהתורה קודם זה כלום ממה שיודעים עכשיו, עברה שנה, למדנו, שמענו, שמענו הרצאות, שמענו דיסקים, ראינו דברים, אז אנחנו יודעים יותר, צריך לקבל את התורה מחדש בשמחה עם שלשת המידות - מים אש ומדבר. אז זאת העבודה שלנו בעוד יומיים, לקבל את התורה הקדושה בעזהי"ת ושה' ישפיע עלינו את כל הברכות הכתובות בתורה אכי"ר. למי שיש שאלות בבקשה. אבל לפני השאלות כדי לא להטריח את האברכים היקרים שהגיעו איתנו פה, הם באו בשביל לרשום לפני מתן תורה עוד כמה יהודים ויהודיות שמעוניינים ללמוד תורה באופן סדיר וקבוע עד כמה שאפשר, מי שרוצה ללמוד בחברותא, מי שרוצה ללכת לישיבה, מי שרוצה לפתוח שיעור או להשתתף בשיעור, מי שרוצה אפילו ללמוד בטלפון, בנות שרוצות ללמוד או במדרשיה או בשיעור, יכולים למלא פה טפסים, שירות חינם והלימוד חינם ואפשר סוף סוף ללמוד ברצינות. אז מי שרוצה בעזהי"ת ימלא את הטופס, תן להם והם יצלצלו בחזרה אליכם. כן שאלה, מי הצביע שם? תן לגברת שמה בפינה. ש. שלום כבוד הרב, אפשר שלא יראו אותי? הרב: את יכולה להסתובב ש. תודה. הרב, יש לי פה חברה שבאה איתי, היא ילדה ביום שישי והיה לה לידה מאד קשה, לידת ואקום, וכתוצאה מזה הילד לא במצב טוב, יש לו, היה לו דימומים מאד קשים בראש ובצקות, נותנים לו עדין חמצן מידי פעם, הוא בבית חולים, זהו, החברה שלי קצת מתביישת פה לדבר, אם אפשר ברכה מהרב בשביל הילד? הרב: מלידת ואקום ככה הגיע המצב, אז תארו לכם אם חלילה יוצא תינוק בלי נשימה ובלי דופק מה צריך להיות המצב. עכשיו תבינו את גודל הנס של "חיה יחי". ש. אפשר לראות את זה? הרב: מה השם של הבן? ש. אין לו עוד ברית הרב: לא צריך לבוא, בסדר, מה השם של האמא? ש. חגית הרב: הנולד לחגית בת? ש. רחל הרב: ה' ירפא אותו ברפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. ש. אמן הרב: שהיא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף ש. איפה קונים את זה? הרב: בחנות ספרים. ש. אוקי, הרב אם אפשר עוד משהו? הרב: רגע, אבל זאת שלידך? ש. זאת הרב: מה אבל אין לך כיסוי ראש? ככה את רוצה? קחי כיסוי ראש, מה את לא רוצה כיסוי ראש? ש. היא לא יכולה לעמוד הרב הרב: היא לא צריכה לעמוד, אפשר לשים את זה בישיבה ש. אין הרב: מה אין? מה אין? ש. היא לא בקטע כל כך, הרב, הרב: אז היא תהיה בקטע, תביאו לה, תהיי בקטע. רות המואביה היתה גויה התגיירה זכתה לדוד המלך, כדאי לך להיות יהודיה כמו שצריך מי יודע מה יצא לך. ש. הרב, אם אפשר עוד משהו, אני יודעת שראיתי הרבה ניסים שהרב עשה הרב: לא אני, ה' עושה את זה ש. ה' עשה אבל הרב מאד עזר הרב: אני הייתי צינור בדרך. ש. אז אם אפשר שהרב יהיה גם צינור בשבילי, יותר נכון בשביל אמא שלי שיש לה בעיה ברגליים, שהרופאים אומרים שאין מה לעשות רק לעשות פלטינות ומשהו כזה שזה רק לעת זקנה, שלא נשאר הרבה זמן, ואם יש משהו שאני מוכנה לקחת על עצמי הרב: היא שומרת תורה ומצוות? ש. היא שומרת שבת אבל היא מבקשת שידליקו לה את הטלויזיה הרב: פשששש איזה יופי, להיות יהודי גוי, נחמד. ש. אני מוכנה לקחת על עצמי מה שהרב יגיד הרב: לא יעזור כלום, היא צריכה לקחת על עצמה ש. ואם אבא שלי פה? הרב: אבל היא סובלת נכון? ש. אלב אולי זה יעזור הרב: אבל צריך קודם כל שהיא תחזור בתשובה ש. ואם היא לא תחזור אין מה לעשות? הרב: לא הבנתי, היא צריכה לקבל כאילו פרס על זה שהיא עוברת על מצוות ה'? ה' מביא אותה למצב בשביל שהיא תתקרב אליו, מה היא עושה - היא רוצה ממנו רפואה ולהמשיך להיות כמו שהיא. זה כמו להגיע לרופא ולהגיד לו שמע, תעשה אותי בריא בלי כדורים, בלי זריקות, בלי ניתוח, טוב? אפשר? ש. בעיה הרב: נכון? למה זה בעיה? ש. כי היא לא, להחזיר אותה בתשובה זה לא דבר שיכול הרב: מה זה היא לא, את חייבת להלחם על זה, זה אמא שלך, את רוצה ש. היא אנטי אבל הרב, ממש הרב: את רוצה שאמא שלך תהיה בסוף בגיהינום? ש. לא הרב: אם את יודעת שהיא בדרך לשם את צריכה להלחם על זה? תלחמי על זה. אם את יודעת שאמא שלך עומדת עכשיו על הקצה של המרפסת ורוצה להתאבד, מה את עושה? מה את עושה, נו תגידי לי? ש. אני הרב: גוררת אותה משם, אפילו אם היא תיפול על הרצפה ש. כן הרב: נו, אם היא רואה טמבלויזיה בשבת ואת יודעת שהיא עושה כזה דבר, זה לעמוד לא על הקצה של זה, זה לקפוץ ישר. מה עושים? ש. היא היתה חרדית פעם, הרב, אבל זה היה בכפיה הרב: מה זה כפיה? ש. היא גדלה בכפיה שככה חייב להיות, כשנולד נולד בכפיה נכון? שאלו אותך אם את רוצה להיוולד לאמא יהודיה? אז כפו אותך להיות יהודיה. כולכם נולדתם בכפיה, נו, אז מה הבעיה להיוולד בכפיה? כפו עלייך גם שיהיה לך שתי עיניים, את יודעת? אולי בן אדם רצה רק אחת, אולי רצה שלש, מה זה כופים אותו שיצא עם שתי עיניים, את כל הכפיה הזאת מוכנים, רק מצוות לא? למה לא? ש. אפשר ברכה או ש הרב: אני לא יכול לברך את מי שמחללת שבת, זה לא מועיל ש. ברכה שהיא תחזור בתשובה? הרב: זה כן. מה השם? ש. רונית בת רבקה הרב: תזכה לשוב בתשובה שלמה מהרה ש. אמן, וגם האבא שנמצא כאן הרב: הוא גם צריך לחזור בתשובה? ש. האבא ב"ה הוא בסדר, הוא משתדל הרב: בטח, הוא אבא, זה לא צחוק. ש. ברכה אבל בשביל האבא הרב: איפה זה אבא, זה האבא? מי זה האבא? הוא מתבייש, הנה אבא טוב עם כיפה גדולה. אני אביא לך ציצית תצא לדרך, אולי אשתך בעזרת ה' תרפא בזכותך גם כן, אפשר? אתה לא מפחד מזה, זה בד, תן לו, תן לו, ברוך יהיה. ש. תודה רבה הרב הרב: בהצלחה רבה. כן, שאלה נוספת. רגע, תן פה. שורה ראשונה בפינה. ש. ערב טוב כבוד הרב הרב: ערב טוב ש. אני רוצה לספר ברשות הרב על הרפואה שקיבלתי בזכות התענית ארבעים יום, שהיה לי בעיות בעיכול של המזון, ובזכות התענית ארבעים יום כל הכאבים שהיה לי בקיבה, שהייתי אוכל חולה, הכל פשוט ישתבח שמו עבר כלא היה, וגם שהייתי בדיקות אמרו שאין לי כלום, ופשוט אחרי שקיבלתי תענית במשך ארבע ימים פתאום הרגשתי שאין כאבים והאוכל מתעכל לי טוב, מה שאמור להיות ההיפך, חשבתי שיהיה לי עוד יותר בלגן, אבל עם הזמן ב"ה הרגשתי רק יותר טוב ויותר טוב, והיום ב"ה זה כבר חלף ועבר והיום אני בריא וחזק בזכות התענית. הרב: ב"ה, אשריך ואשרי חלקך ש. תודה רבה לכבוד הרב הרב: תהיה בריא. כן, תן לו לידו. ש. שלום הרב, באתי לפה עם חמי, הוא לפני שבועיים לא הרגיש טוב, שלשה שבועות ולצערנו הוא קיבל עשו לו בדיקות ובשרו לו שהוא סובל מגידול בראש. ורצינו שידבר עם הרב יברך אותו. הרב: צריך לחזור בתשובה שלמה מהר, תן לו. ש. אני מוכן כל דבר הרב: מצויין, לחזור בתשובה שלמה, להיות חרד על דבר ה', לקיים את כל המצוות, ואני אתן לך ברכה בעזרת ה' שה' יושיע אותך ש. אני מוכן לקחת על עצמי להניח תפילין כל בוקר הרב: Jבל לדבר, זה כלום, צריך לעשות הכל ש. אני מוכן לעשות מה ש הרב: לא מה ש, הכל, מה שאני אומר זה כלום, מה שהתורה אומרת, הכל, הכל, אתה צריך להיות בריא בתרי"ג איברים וגידים. יש רמ"ח מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה, וצריכים לקיים את כל התורה, מקיימים - מבריאים את כל הגוף, לא מקימים - חולים באיברים. הבנת? ש. תגיד לי מה לעשות אני אעשה הרב: הנה, זה, החתן שלך הוא יודע בדיוק מה המצוות שצריך יהודי לעשות, אתה צריך להקפיד על קלה כבחמורה, כל דבר אתה צריך לעשות והכי טוב שאפשר, זה משימת חייך להנצל. התפקיד שלך עכשיו להנצל. להנצל זה לא לעשות טעויות ולעשות כל מה שצריך בדקדוק רב. זה ההזדמנות שלך להנצל. הבנת? אתה מתפשר - אתה מתפשר על החיים. לא מתפשרים על החיים. ש. אני מוכן לעשות הכל הרב: מצוין. הנה קח ציצית קודם כל, תן לו. תברך שהחיינו. ש. ברכת שהחיינו אמן. הרב: מה השם? ש. יהושע שלום בן תקוה הרב: ה' ירפא אותך ברפואה שלמה מהרה, ויעביר את הגידול לראש של אחמדניג'ד. בעזרת ה'. ש. ערב טוב, שלום כבוד הרב הרב: ערב טוב ש. רציתי רק להגיד יישר כח גדול על כל הפעילות הנפלאה שלו בארץ ובעולם, אני קצת מתרגש, מחילה מראש, אנחנו שומעים על מקרים קשים לא פשוטים, אני בא בעקבות מקרה של בת של מכרים, ילדה בת שבע שמונה בערך, שגילו לה את הגידול בראש בגזע המח, היא כבר נמצאת במצב שהיא כבר לא בבית חולים, היא חזרה הביתה, הרופאים אומרים שלספור את הימים בבית. אני באתי בשביל לבקש בשביל זיכוי הרבים, אם כל אחד יכול לקחת על עצמו משהו, ואני כמובן מוכן לקחת על עצמי דברים בשביל שהיא תתרפא. אנחנו יודעים את כוחו של זיכוי הרבים, כוחו של הרב בזיכוי הרבים בארץ ובעולם, היטיב להגדיר זאת, ראיתי את סרטו של ניסים, נסים התותח, הוא היטיב להגדיר, הוא אמר - הקב"ה ציוה על נח להקים את התיבה, לבנות את התיבה, במשך 120 שנה נח בונה את התיבה ולא מחזיר, לא מצליח להחזיר אף אחד בתשובה, את עצמו ואת משפחתו הוא הצליח להציל - הוא מציל, הקב"ה זיכה אותנו פה, הוא אמר על נח שנח היה צדיק, כך התורה מעידה עליו, הקב"ה זיכה אותנו פה לרב אמנון יצחק באולי בעשר אחוז, כמה כבר הרב, כמה שנים הרב פועל, נגיד בעשר אחוז מהשנים הללו, מ-120 שנה, נגיד, הוא כבר החזיר למעלה ממיליון וחצי אנשים בתשובה, אז אנחנו צריכים באמת להודות לקב"ה שהביא לנו צדיק כזה לעולם. אז אם הרב יכול כמובן קודם כל לברך את הילדה, הרב: כמה דברים, אחד - שהמשפחה תעשה הרצאה לרפואתה כי במצב הזה - זה מצב קשה מאד. זה אחד. כל מי שיכול להתענות תענית ארבעים יום לרפואתה זה דבר גדול, כל מי שלא יכול להתענות יפדה את זה באלף שקל, 25 שקל ליום - מחיר של ארוחה, ומצוות כל אחד מה שיכול לקבל על עצמו מצוות לרפואתה. השאלה המשפחה היא שומרת מצוות או לא? ש. כן הרב: אז קודם כל בני הבית הזכרים שילמדו שעתיים תורה בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף, הנשים חצי שעה שערי תשובה של רבינו יונה, אבל עיקר העיקרים קודם כל הרצאה לרפואתה. וכל מי שמוכן לקבל ארבעים יום בתענית בעזהי"ת זה דבר גדול ואדיר ויש בזה כח לבטל גזרות גדולות, כמו מי שראה את הסרט חיה יחיה. מי לא ראה את הסרט חיה יחיה? מי לא ראה שירים את היד, לא ראה אז אני אראה לכם פה. אנחנו נראה את הסרט ואח"כ, בסדר? בשביל שהם יבינו במה מדובר, בבקשה. מיכאל: שמי מיכאל, מיכאל אליה, זאת אשתי שני, אנחנו בני 27 התחלנו להתחזק לפני בערך כשלש שנים בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק, אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו הבוקר, נס שאין כמוהו, תחיית המתים ממש. הלידה התקדמה מאד יפה, מרגע שנכנסנו לחדר לידה. שני: באמת הכל התחיל כמו שצריך והיינו מרוצים מהכל מההתקדמות, מיכאל: היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה כמה שאפשר, עד שזה התחיל להסתבך עם זה שהיו מים מקוניאלים בבטן, במי שפיר היו מים מקוניאלים שזה נכנס לראות של התינוק וזה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף כבר הוא היה צריך לצאת והנשימות שלו, הדופק היה נעלם מידי פעם. שני: זה היה בלחץ והרבה עזרה מהרופאים ואני התאמצתי כמה שיכולתי התחילו לעשות מיכאל: התחילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, ולדחוף כמה שיותר מהר שהתינוק יצא, שהוא לא יפסיק, שזה לא יפגע לו בדופק, ואז בשלב מסויים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום והלידה נתקעה, הוא לא הפסיקו, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף רק כח מה שאשתי היתה יכולה לעשות, בגלל שהזמן היה מאד קצר כי הילד כבר לא נשם אז הביאו דחוף וואקום בשביל לשאוב אותו משם כמה שיותר מהר. הרב בהרצאה: התינוק הנולד שני בן בת שבע, ה' יציל אותו שיחיה בעזרת ה'. אמן. מיכאל: כל התהליך הזה בערך רבע שעה, עשרים דקות, עד שהתינוק יצא, ובאו עוד רופאים ועל הלידה הזאת היו בערך ארבעה רופאים ועוד מיילדות מסביב, הרב: עוד פעם אני מבקש, התינוק הנולד בן בת שבע, ה' יציל אותו שיחיה בעזרת ה' אמן מיכאל: ברגע שהתינוק יצא אני עמדתי בכניסה לחדר ואני שומע שמברכים את אשתי כל הכבוד, זהו, לחצת טוב הוא יצא, אחרי ש חתכו אותה ושאבו את התינוק עם וואקום וזה ובסופו של דבר התינוק יצא ומברכים אותה על זה, אבל אני לא שמעתי בכי של תינוק, הבנתי משהו לא בסדר, לא הבנתי מה בדיוק קורה שם. שני: בזריזות קרעו את חבל הטבור והניחו אותו שם ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה ולחץ מטורף היה שם ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק, אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר ואף אחד לא עונה לי. ואני מחבקת את הרבנית ואני מסתכלת עליה והיא מרגיעה אותי ואומרת לי הכל יהיה בסדר בעזרת ה', ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר? הוא חי? אף אחד לא עונה לי, ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו אף אחד לא נתן לנו תקוה שהכל בסדר. הם כן אמרו מידי פעם הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לכם, אף מילה מעבר לזה, אני ממש ראיתי כאילו הולכים להודיע לי שזהו, חמודה, ניסינו הכל. התחלתי לבכות ואני רואה גם את בעלי חסר אונים שם בחוץ, מיכאל: אבל עמדתי בכניסה וראיתי פתאום מניחים מולי תינוק בצבע סגול כהה, חום כהה כזה שהוא לא זז, אני ברגע הזה אומר הוא לא נושם ואני מבין שמשהו, באותה שניה חשבתי חרב עולמי, אני עשיתי שני צעדים מחוץ לחדר ופתאום הרגשתי, התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כי לא ידעתי מה קרה. והבנתי באותו רגע שני: אמרתי לרבנית זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אני כל כך השתדלתי כל ההריון לשמור על עצמי ולא לשמוע שירים ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק כמו שצריך, זה לא יכול להיות שזה ככה, שיהיה ילד צדיק, והייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את ההרצאות של הרב שישמע דברים טובים מיכאל: באותו זמן כבר בערך רבע שעה הוא היה בלי דופק, פשוט התחלתי ממש, ממש היה קשה לי להאמין למקרה, לא האמנתי שזה יכול לקרות, הריון תשעה חדשים וכל כך אתה מחכה לזה וזה ילד ראשון ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוציאים לך פשוט גוש בשר כזה שלא זז ואתה לא יודע איך לקבל את זה. שני: התינוק ממש יצא מהבטן לא תינוק חי. מיכאל: והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו החייאה והנשמה, ואחד מנקה לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב. כמה דקות אני לא מצליח להרגע, פשוט אחרי כמה דקות התאוששתי, אמרתי לעצמי, אין, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו. התחלתי לבטוח בה', אמרתי אין, הקב"ה אני יודע שהכל יהיה בסדר, אין דבר כזה, זה רק מהרב מהשיעורים בבוקר של אמונה ובטחון שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב וזה חיזק אותי וזה נתן לי כח, לא רק בזה בדברים אחרים גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים האמונה הזאת ושער הבטחון הזה זה שינה לי את החיים מא' ועד ת' ופה זה היה נסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא עמדתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשהאמנתי את זה וכשאני הולך במסדרון אחורה קדימה אחורה ואני אומר, הקב"ה אני מאמין בך, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא יכול לקרות דבר אחר, הכל יהיה בסדר הכל יהיה בסדר, זה בא נטו מהלב, נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה, אל תדאגי הכל יהיה בסדר, הוא מחיה מתים, הוא מחיה מתים אמרתי לה, הכל יהיה בסדר שני: אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש ובעלי בא לידי ואומר לי אני מקבל על עצמי גם ללמוד שש שעות ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת. הרב אמנון יצחק: אילו אחיה אלף שנים לא אוכל לשלם תודות לו, אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, רק שניה זה דחוף בית חולים. כן. כן. טוב מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר, אני לוקח בעזרת ה' תענית ארבעים יום להצלתו בעזרת ה' יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד, מי שרוצה לקחת עליו לרפואה בבקשה. אשריך לחיי העולם הבא. מיכאל: אשתו של הרב היתה ליד אשתי, היתה עוזרת לה ואשתי ביקשה ממנה לדבר עם הרב, הרב עוד כשהתינוק היה בבטן וככה היה, שהיא שלחה לו הודעה והרב קיבל על עצמו באותו רגע ארבעים יום תענית, ועוד שני אנשים קיבלו את זה על עצמם שם לידו, ואני אמרתי לה', ה' אני מקבל על עצמי שש שעות ביום לימוד תורה ועוד ארבעים יום תענית גם אחרי שהרב קיבל גם אני ארבעים יום קיבלתי. שני: אשתו של הרב, הרבנית שתהיה בריאה, צדיקה מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי, בלי התמיכה שלה אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה, אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה היתה מספיק קשה והיא עוד היה לה את הכח לחזק אותי ולהיגד לי שהכל יהיה בסדר ושהאלקים יעזור ולקרוא תהילים, והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמא כמה אני צריכה להיות חזקה. אמרתי זהו, רק שהרב יברך ולפחות אנחנו אין לנו מספיק זכויות שאלקים יעשה לנו כאלה ניסים, אולי בזכות הרב אלקים יעשה לנו פה איזה נס. מיכאל: והוא החיה את המת, הוא החיה, הוא החיה את הבן שלנו והרופאים הצליחו להחזיר את הדופק שלו, אחרי בערך עשרים דקות אני שמעתי ככה מוניטור פתאום מתחיל לצפצף לענין ולא צפצוף אחד שלם. שני: אח"כ מעלי בא ואומר לי מאמי, בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק הוא נושם, הכל בסדר, תרגעי, שמעתי אותו בוכה. ואז אנחנו התחלנו כמובן לבכות ולהודות לאלקים כי היה לנו פה נס גלוי, זה לא היה, היה לנו פה נס גלוי, התינוק ממש היה יצא מהבטן לא תינוק חי. מיכאל: גם עוד יותר פלא, שאחרי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות אז אחרי יעוץ בין הרופאים ראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית אבל הוא יהיה בסדר ואין לו שום פגיעה, לא במח, שבמצבים כאלה יש הרבה סיכוי לפגיעה חס ושלום, אבל אצלו הכל ב"ה כאילו בגלל שלא מגיע החמצן למח אז יכול לפגוע, במיוחד אצל תינוק. וב"ה לא נפגע לו שום דבר והוא זז והוא בוכה כמו שצריך וב"ה, אין שבח לאל, שבח לאל, הקב"ה הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לנסיון הזה, זה היה צריך לקרות לנו, ואם לא ההתקרבות שלנו לצדיק, כמו שגם למדנו בשיעורים בבוקר גם לרב להתקרב לצדיק שני: הרב לא מדבר על עצמו מיכאל: הרב לא מדבר על עצמו אבל אני אומר לכם שהוא צדיק והוא אחד הצדיקים הגדולים בדור הזה ומי שיכול להתקרב אליו זה רק לטובתו יהיה, זה רק יהיה ל טובתו. שני: נס גלוי, הרופאים עצמם היו המומים, הרופאים עצמם לא יכלו להרגע אחרי זה. והיו שמה מלא הרבה רופאים בחדר וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. מי שרוצה לוודא את הסיפור, לאשש אותו יכול לגשת לבלינסון למחלקת יולדות, את הלידה שלי בטוח לא ישכחו הרבה זמן שמה. מיכאל: אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה, אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד שהוא קיבל על עצמו ארבעים יום לזכות שהוא יחיה, אז ככה שכל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו, ובעזרת ה' יהיה סנדק, בעזרת ה', ה' יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק ושהרב יבחר לו שם בעזרת ה', השם שהוא יחליט זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בענין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה זה מה שיהיה, כי זה יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם, ותודה רבה לכם ותתחזקו ותקחו את זה כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום הוא יום מתנה מהקב"ה. כעבור שמונה ימים: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" "אנא ה' הושיעה נא" "אנא ה' הצליחה נא" אני ממנה אותך שליח למול את בני. "ברוך... וציוונו על המילה" "להכניס בריתו של אברהם אבינו" "ברוך... שהחיינו"... ויקרא שמו בישראל אמנון יצחק בן מיכאל אליה, ישמח האב ביוצאי חלציו... מיכאל: זה היום הכי מאושר בחיים שלי. שני: אני רוצה להגיד תודה לרב אמנון יצחק ולכל האנשים שהתפללו ולקחו על עצמם כדי שהילד הזה יהיה בריא, חוץ מהרב יש עוד צדיק אחד בשיעור שאני יודעת שלקח על עצמו גם ארבעים יום אנחנו גם מודים לו מאד! והכי חשוב אנחנו מודים לבורא עולם על הנס הזה שעשה לנו. חודש וחצי אחרי הילד כבר אומר קריאת שמע. כן יהודים יקרים, למי שלא יודע האבא הוא גם גר צדק. ופרשת רות - בחג השבועות, יהודי יקר היום שמקיים תורה ומצוות וקם בבוקר ללמוד תורה בשעה ארבע וחצי ומקיים מצוות בדקדוק, לומד למעלה משש שעות, אשריו ואשרי חלקו. כן, חוזרים אליך. אז מי שרוצה לקבל עליו תענית ארבעים לרפואה, אתה הראשון, אשריך. תענית ארבעים לרפואה, ש. קודם כל ממתי מתחילים את התענית? הרב: ממחר אם אתה רוצה ש. ולגבי שבת ויום טוב? הרב: שבת ויום טוב לא, ראש חודש לא, ש. אוקי, גם רציתי להוסיף, התחלתי ללמוד מסכת עירובין, בעזרת ה' נעשה את הסיום לרפואת הילדה, לא אמרתי את השם, נעה חיה בת גליה הרב: רפואה שלמה מהרה ש. המשפחה ממש סופרת את ה ימים הרב: שמעתי. עכשיו בואו תשמעו יהודים יקרים, בואו נעשה פה מעשה, מי שמוכן לקחת ארבעים יום אשריו ואשרי חלקו להציל ילדה, שתיים - מי שרוצה לקחת על עצמו הפצה של 500 דיסקים כאלה של חיה יחיה להציל יהודים אחרים בזכות זאת שיהיה הצלה לילדה, יוכל לעשות עשרה תשלומים של מאה שקל, יוכל לזכות בעזהי"ת, יהיה גם להצלתו ולרפואתו וגם לרפואתה, וגם יקבל ברכה על זה. אז מי שרוצה, רק שניה, כן, כבר. ודבר נוסף, גם בענין אתר שופר, למי שלא יודע היום אנחנו נותנים אפשרות שכל בן אדם בשקל וחצי ליום יכול להיות עשיר יותר מביל גייטס. השותפות המשתלמת ביותר בעולם, ארגון שופר החליט להעניק לכל יהודי ויהודיה זכות שוה לחזרה בתשובה בעולם ע"י רכישת מנוי של זכות באתר שופר בעלות של שקל וחצי ליום, זה חמישים שקלים לחודש. יש עשרות שידורים ישירים וחוזרים כל חודש מהרצאותי, יש גם בבוקר בשידור ישיר לפני הנץ ואחריו, יש שיעורי רבנים ישירים נוספים וחוזרים, שיעורי הלכות גמרא ומוסר, יש מדור הכה את המומחה, כאלפיים תשובות קצרות בסרטים בקבצי שמע לכל השאלות האפשריות ששאלו אותי ב-35 שנים אחרונות, בעניני השקפה, מצוות, עבירות, נצחיות הנשמה, דע מול תורה, רפואה, ניסים, חברה, חינוך, שכר, עונש, מדינה צבא חרדים אחרית הימים ועוד, למעלה מעשרת אלפים כתבות ביהדות אקטואליה, אלפי מאמרים, אלפי סרטים וקבצי שמע, אלפי הרצאות, מאות שיעורים, עשרות סרטי ניסים מחזקים, סיפורים אישיים של בעלי תשובה, חידושי תורה בפרשת השבוע, חידודי תורה, כל הגליונות של גנזי המלך, ספרים לקריאה ולהורדה כגון סט חכמת המצפון, דרך ה', ספרי מוסר, כשרות ועוד, אפשרות של שאלות ותשובות ישירות אלי, ברכות באופן ישיר במייל בסאונד בוידאו, בקיצור כל מי שאוהב את הקב"ה ואומר פעמיים ביום "ואהבת את ה' אלקיך" גם בכל מאודך שזה בכל ממונך, יכנס לשותפות כזאת בשמחה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה של שקל וחצי ש"ח ליום ונהרות של תירוצים לא ישטפוה, אם איש אמת אתה ואוהב ה' באמת. אז כל אחד יכול לזכות להיות שותף, חמישים שקלים לחודש שקל וחצי ליום, או לזכות חבר, או לזכות את המשפחה, זה מחיר של סיגריה ביום. אם אחד יבקש ממך סיגריה תתן לו. תן לו חיי נצח. ביליונים של ביליונים של מצוות בכל יום, מלימוד תורה וחזרה בתשובה של כלל ישראל. אז כל מי שרוצה להיות מנוי יוכל בעזרת ה' לעשות פה ויהיה שותף בדבר. אז אני חוזר, ארבעים יום תענית למי שמעוניין, פדיון של אלף שקל על התענית למי שרוצה, אלף שקל זה 500 דיסקים להפצה חינם, מי שרוצה הזכויות כולן שלו, והרפואה תהיה גם לרפואת הילדה והחולים, ומנוי שופר - חמישים שקלים לחודש שקל וחצי ליום, מי שרוצה ירים את היד בעזרת ה', ברוך תהיה ואני אברך אתכם גם בברכות שאתם רוצים בקול רם. שם הגברת תרימי את היד, כל מי שמעוניין תרימו את היד... ש. הרב דיבר על המדבר, על אחד מהדברים שמדבר מלמד אותנו זה הענין של הענווה הרב: דרך אגב, רק שניה, אלה שצופים בנו שותפים בשידור ורוצים להשתתף באחת מן המניות שדיברנו, יכולים לצלצל לטלפונים הבאים: 050-6500666, 050-5256070, אפשר לצלצל ובאשראי להעביר ישירות. כן. ש. קודם כל אנחנו נשמח מאד שהרב יגיע אלינו למדבר הרב: איפה אתה נמצא? ש. ברחבעם ליד קיבוץ שדה בוקר, הרב: נו, יש לך הזדמנות להזמין. ש. בעזרת ה', מקום באמת, כל האזור הזה זה באמת אזור שמושך אוירה רוחנית מאד מיוחדת. לימוד תורה שמה באיכות ובכמות הרב: תזמין ונבוא לראות ש. בעזרת ה', תודה רבה. הרב: כן, תן לגברת פה. ש. שלום הרב: שלום ש. בסוף השנה של 2011 ירדתי במשקל, תוך שנה 24 קילו ירדתי מהסיבה שלא אהבתי איך שאני נראית, ואיכשהו שבדקתי את הדם באיבר שלי, עכשיו כרגע אני לא יכולה להביא ילדים לעולם, שלש חדשים הייתי בבית חולים השבוע, כשגם היה לי קשה לעלות בחזרה, רציתי, יש לי שתי חלומות, כאילו להחזיר את האבר שלי ולגבוה, אני נמוכת קומה, כאילו לאמא שלי היה בעיה בלידה, ואני לא כל כך מסתדרת איך שאני נראית. הרב: בת כמה את? ש. כרגע בת 16 הרב: בואי אני אגיד לך משהו, מה שברור זה שאת באת לעולם הזה להשלים תיקון של גלגול קודם, אז קודם כל את צריכה להיות שמחה שנתנו לך אפשרות לתקן, אם תקבלי את גזרת הבורא בשמחה זה לא משנה אם החלומות יתקיימו או לא יתקיימו, חשוב מאד דבר אחד, שבעזרת ה' יתברך תעברי את העולם הזה בשמחה עם קבלת גזרת הבורא וזה הדבר הכי חשוב שאת באת בשבילו לעולם. ככה שאל תצפי לכלום חוץ מדבר אחד - לקיים את רצונו יתברך במה שאת בכל מצב. זה לא נכון רק לגבייך, זה נכון לגבי כל אדם, יש אחד לא מרוצה מהאף שלו, וזה לא מרוצה מזה, וזה לא מרוצה, כולם לא מרוצים, בקיצור, אם תשאלי כל אחד הוא היה רוצה עוד כמה דברים, אבל כל אחד מגיע לפה עם הדרך שהקב"ה בחר וייעד אותו, וכל אחד צריך לשמוח במה שה' נתן לו ולעשות כל מה שרק אפשר לקים את רצונו ולשמוח בו. מעבר לזה, אפשר לברך, מה הסיכוי בזה? נשאיר לקב"ה את זה. בסדר? מה שמך? ש. אילנה בת אישכבה הרב: תזכי להשלים את התיקון שלך בשלמות ובשמחה, שה' ימלא משאלות ליבך לטובה. תהיי בריאה. רבותי, למי שלא יודע נפתחה ישיבה ברחובות ויש כל ערב אפשרות ללמוד עם חברותות והסעות מכל האזור, אז מי שרוצה, לא כתבתם לי איפה הישיבה אז מה זה מועיל? מה הכתובת של הישיבה? רחוב בר כוכבא מספר 15. באיזה ימים? כל יום. באיזה שעות? בין שש לשמונה בערב. למעוניינים. הרב ניסים בן סוליקא יזכה, הרב, אה זה את שתהיי בריאה. המרחם על כל בריותיו הוא ירחם על נפש רוח ונשמה שלה רב ניסים בן סוליקא מנוחתו עדן, ושישפיע על כולנו טובה וברכה, והצלחה ופרנסה וזיווג הגון מהרה לחיה בת רחל בן חייל. אמן. עשתה מנוי לאתר. שני מנויים? אז זה שלש שקל. זה מאה שקל לחודש, תן לה. כן. תן לגברת שם בבקשה מיקרופון. ש. ערב טוב כבוד הרב הרב: ערב טוב ש. אני גרה במושב בית אלעזר, ואנחנו קבוצת נשים שנלחמות על מקוה כבר בערך שש שבע שנים, יש לנו ועד של יו"ר של המושב, שהם לא מוכנים לתת לנו חלקת אדמה כדי שיהיה מקוה, מה הרב חושב שצריך לעשות? הרב: להלחם. ש. נלחמנו, הגענו גם הרב: זה לא נקרא להלחם, להלחם זה עד שמשיגים את המטרה. ש. כן, זה לא ענין של כסף. זה רק חלקת אדמה שהם מושבים שאם יהיה מקווה המושב יהפוך להיות חרדי. הרב: להלחם, להפעיל חברי כנסת, עצומה, להלחם. ש. עשינו את הכל הרב: לא לוותר ש. עשינו עצומה, הפעלנו את שר הפנים אלי ישי הרב: נו ש. ולא עוזר כלום הרב: למה, מה הוא אומר? ש. הרב אלי ישי אומר שזה צריך לבוא מאיתנו הרב: מה מאיתנו? ש. מיו"ר הועד, והוא לא מוכן. הרב: יש לו השפעה, הוא שר הפנים, לא? ש. הנה, עובדה שהוא לא מוכן הרב: אז מה אתם רוצים, לא הבנתי, אם הוא שר הפנים, היום הוא איים על ראשי הערים שיעסיקו סודנים וכו', שימנע מהם תקציבים וכל מיני דברים. הוא יכול לחייב שיעשו מקווה. ש. פניתי אליו, היינו אצלו בכנסת הרב: עוד, לא מספיק ש. ועשינו עצומה של רשימה של נשי הרב: לא שאלתי מה היה, אני אומר עוד ש. עוד להפנות אליו? הרב: עוד להטריד, להטריד, פירושו לא להפסיק. לא להפסיק. ש. בלי נדר. הרב מוכן לברך הרב: בטח שאני אברך, בשמחה. ש. קוראים לו חנוך בן לובה, שהוא וכל אנשי הועד מתנגדים, בזמנו אני הייתי בישיבה כמה פעמים, והם עושים הצבעה הם לא יודעים בכלל מה זה מקוה, והם עושים הצבעה והם אומרים ש הרב: אפשר להראות להם סרט ש. הם לא מוכנים הרב: אין רבנים שיצלצלו אליהם ויסבירו להם? ש. היה רב בוקשן והם פשוט נעלמו, לא הגיעו לפגישה. חוץ מהמזכיר שהיה שם, ועוד מישהו. הרב: אפשר להוציא פלאיירים, אפשר להוציא פלאיירים לפנות אליהם, לתעד את הדיבורים ביניהם, להסביר את כל מה שצריך ש. הרב, הוא הביא לי בזמנו, תראי לי איך אפשר ספר תורה למכור העיקר שיהיה מקוה והראיתי את זה, כל פעם יש לו סיבה אחרת, הראיתי לו כל דבר שהוא ביקש ובכל זאת הם מתעלמים מזה. הרב: כמה אתם במושב? ש. תושבים? בערך איזה 3000 הרב: כמה חתמו בעצומה? ש. רוב המושב חתם הרב: כמה זה רוב? ש. בזמנו זה היה בערך איזה 300 שהחתמתי הרב: זה לא רוב, איך זה רוב? ש. משפחות. הרב: כמה יש ש. אני מדברת איתך לפניך שש שבע שנים ועכשיו המושב גדל, היום זה כמעט 3000 הרב: תקחו עו"ד ותתחילו להזיז את הדברים דרך עו"ד, אוקי? הם חייבים לתת תשובות כתובות ומנומקות, בסדר? ש. הרב, אפשר שתברך, בלי נדר הרב: לא אותם, אותך אני אברך ש. אותו הרב: לא, אני רוצה אותך לברך. מה השם שלך? ש. עירית בת ברטה הרב: שה' יתן לך את כל העצות הטובות והאפשרויות ואת הרצון החזק הארוך והטהור להכניע אותם שיבנו מקווה כרצונך. ש. אמן. הרב: בהצלחה. ש. הרב, אם אפשר גם לברך את סיגל בת יאירה אותה ואת משפחתה שיצליחו בכל מעשיהם. הרב: אמן. כן, תן לבחור שמה. ש. שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, שהרב יוצא נגד הזמרים, למה הרב לא יוצא נגד האינטרנט כמו שכל הרבנים יוצאים? הרב: אתה נמצא בכל הרצאה שלי? ש. לא הרב: על סמך אמרת שאני לא יוצא? ש. שלא רואים את זה כמו הזמרים. הרב: איפה אתה רואה? ש. דרך העלון הרב: איזה עלון ש. גנזי המלך שהופיע כאן הרב: בעלון אני לא כותב כל מה שאני מדבר בהרצאות. אתמול דיברתי לדוגמא על האינטר-חטא, אז אז אני מצטער, לא להאשים לפני שבודקים. ש. אפשר ברכה? הרב: כן, שאלה הבאה, תן לבחור כאן באמצע. תעמוד, תעמוד. ש. הרב, שלום כבוד הרב, אני הייתי רוצה לקבל איזה עצה קטנה איך להתגבר על מידת העצלות. איך לא להיות עצלן הרב: קודם כל ללמוד שער הזריזות במסילת ישרים. דבר שני, לראות את ההפסד שבעצלות, כל שעה שאתה ישן אתה מפסיד שעה של חיים. אם אתה ישן שמונה שעות מתוך 72 זה 24 שנים הלכו לפח. כדאי? אז מה עושים? ש. ישנים פחות הרב: ומזדרזים, בהצלחה. ש. הרב, אפשר גם ברכה לאשתי ללידה קלה, הדר בת ציונה הרב: לידה קלה על דרך הטבע ושהיא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה שלשה חדשים. תהיה בריא. רגע, אני רוצה לעשות בדיקה, שניה, יש לכם את הטפסים של, שאלה, אתם יודעים, לוחצים אותי בתקופה האחרונה ללכת ולהקים תנועה ומפלגה לבחירות. אני עוד לא החלטתי, לא להתלהב, לא להתלהב, אני עוד לא החלטתי, אבל אני עושה בדיקת אמינות עד כמה שאפשר. אז קודם כל, אם אני אציע כזה דבר וכו', האם אתם תבחרו או לא תרימו את היד, זה הכל, נפלא מאד. יפה. עכשיו רגע, אני רוצה דבר נוסף, להרים את היד זה קל זה לא קשה, נכון? התעמלות, אבל אני רוצה לראות אם גם תכתבו את זה ותמלאו את הפרטים, אז אני אחלק לכם עכשיו טפסים, יש לכם בשקיות, בכל השקיות שקיבלתם יש טפסים, תוך כדי ששואלים אותי שאלות תמלאו את התשובות ותעבירו לי בחזרה כדי שנוכל להתייחס לזה. אבל למלא את כל הפרטים בדף. תקשיבו לעוד הודעה, רגע, בתאריכים 24 ליוני, ו-28 ליוני יש סוף שבוע בטבריה, מי שמעוניין ורוצה לצאת איתנו יכול לפנות לארגון שופר ויש טיול ב-17 ליולי לקברות צדיקים. לפנות לשופר. יש גם שבוע שלם לצאת לצפון בטבריה במחיר 350 שקל לזוג בבית מלון ליום. מי שרוצה שיפנה לשופר. כן. שאלה נוספת הנה פה שורה ראשונה בינתיים. ש. ערב טוב הרב הרב: ערב טוב ש. יש לי שאלה הרב: ברור ש. אני למדתי קצת ככה התעניינתי על כל הקטע של הכנסת ושל הבחירות, וגם ראיתי את הרב בהרצאה שאמר שגם לשבת איתם זה לא טוב וכל הדברים הנלווים, אז איך הרב רוצה לשבת שמה? הרב: קודם כל אני לא אשב שם, אני אמשיך לעשות מה שאני עושה, אני אפעיל אנשים במקום שיהיה 120 כאלה יהיו פחות ויהיו כמו שאני חושב שצריך להיות, ועם אלה אנחנו נוכל לתקן הרבה דברים, אתה מבין? כי אצלי לא משחקים. מדברים ישר ולענין. כן. שאלה נוספת, תן לבחור שם מאחוריו. ש. בקשר לעליה להר הבית, שמעתי שיש כל מיני הרב: לא עולים להר הבית. נקודה. ש. עכשיו שאלה אחרת נוספת, אם נגיד אומרים שכל יום אנחנו מתקרבים יותר למלחמה, מה ניתן לעשות חוץ מלחזור בתשובה, אם ניתן גם לקרב אחרים, יש כאלה שמקרבים הרב: אם אתה מחלק דיסקים כמו חיו יחיה, כמו מבראשית, כמו נס מצולם, כמו דברים כאלה, הדברים האלה מעוררים את הציבור לשוב בתשובה ועם זה אפשר להציל כמה שיותר. ש. עכשיו, להוריד שירים של גויים לדוגמא הרב: אסור לשמוע שירים בכלל כולל של גויים ויותר ש. אבל להוריד זה גזל, בכלל להוריד הרב: צריך לשאול פוסק. תן לבחורה פה בצד. ש. שלום כבוד הרב הרב: שלום ש. אפשר לא להראות אותי כאן במסך? הרב: קצת בעיה, נו קדימה ש. רציתי לבקש מהרב ברכה הרב: שם ש. לחזרה בתשובה של ההורים שלי הרב: שם ש. סיגלית בת מרים ויעקב בן מסודי הרב: יזכו לתשובה שלמה מהרה ש. אמן. הרב: תן לה ש. שלום, רציתי להגיד שעד לפני שלשה שבועות אני הייתי הולכת עם מכנסיים ועם חולצות קצרות, ולפני שלשה שבועות לא הרגשתי ממש טוב גיליתי איזשהו משהו קטן פה ליד הצוואר, הלכתי לרופא, הרופא אמר לי שזה שום דבר, שזה סתם בלוטת לימפה ונלחצתי מזה, וקודם כל תמיד היתה לי אמונה בקב"ה, מאותו יום שיצאתי מהרופא לקחתי על עצמי רפואה שלמה, כל יום אני קוראת פרק שירה, פרשת הקטורת, שיר השירים, תיקון הכללי, נשמת כל חי, כל יום את כל הברכות האלה הרב: כדאי שתתחילי ללמוד הלכות גם ש. עכשיו בעזרת ה' בלי נדר, לקחתי על עצמי צניעות, אני חוזרת בתשובה, אני נכנסת למדרשיה הרב: טוב מאד. ומה שנשאר זיווג הגון, מה השם? ש. רינת בת יפה הרב: זיווג הגון מהרה ש. אמן, עכשיו כבוד הרב הייתי אצל הרופא לפני כמה ימים, ראיתי פה משהו קטן, הוא אמר לי תחכי עוד חודש רק שזה לא יגדל או משהו ואני מפחדת, רציתי רק שתברך אותי הרב: אל תפחדי. לא יהיה לך שום דבר לא טוב ש. אמן אמן. הרב: בהצלחה. שאלה, מי עוד? ש. שלום הרב, כבר שלשה חדשים אני שומרת שבת, ולפני שבוע זרקתי את המכנסיים הרב: יפה מאד. ש. וקצת קשה לי שבעלי אני רוצה שיהיה איתי ביחד הרב: בעזרת ה' אמן ש. פשוט שתברך אותו לחזור בתשובה שלמה הרב: שמו? ש. סינטיוך בן שלמה הרב: יזכה לשוב בתשובה שלמה מהרה. כן, אתה עוד לא ברכת על הציצית, נתתי לך ציצית לא שמעתי שברכת, בטח לא מחזיקים ביד, זה שמים ומברכים, קדימה. מי מהנשים רוצה בינתיים כיסוי ראש? יש כאלה? מי רוצה כיפות מהגברים, כיפות? תן להם כיפות. להחזיר את הטפסים. שאלה בסוף. יש לך שאלה? תן לבחור לשאול שאלה. ש. שלום הרב הרב: שלום ש. סבתא שלי יש לה בזמן האחרון, כאילו לפני איזה חצי שנה היא עברה ניתוח בגב, ומאז יש לה כאבים ברגליים וגם בגב הרב: שומרת מצוות? ש. שומרת מצוות, חוץ מדבר אחד קטן שזה כבר שאלתי אותה כבר פעם אחת וזה קשה לה וזה כיסוי ראש הרב: אני אתן לה, תגיד לה, בסדר? תן לה. ש. ואם היא לא תסכים מה אני אגיד לה? הרב: תגיד לה שגם אני לא מסכים. מה השם שלה? ש. ברוריה בת ציפורה הרב: תזכה לרפואה שלמה בזכות הכיסוי ראש. ש. אמן. הרב: כן, הלאה שאלה. ש. הרב, אפשר לבקש לעילוי נשמת שאול בן חנה הרב: המרחם על כל בריותיו הוא ירחם על נפש רוח ונשמה של שאול בן חנה מנוחתו עדן. ש. וחזרה בתשובה שלמה לציון בן חביבה הרב: מהרה אמן. כן, תן לגברת שם עוד פעם. ש. הרב, יש לנו מישהי שנותנת סדרה אצלנו במושב בית אלעזר שאמרתי שהם ישמעו אותה הם אלו שיבקשו מקווה יפנו לחנוך בן לובה לבקש מקווה. רציתי שתברך אותה שבאמת אנשים מהמושב יבואו לסדרה שלה הרב: תגידי את שמה ש. אורלית בת יוסף הרב: תצליח. ש. אמן. הרב: תן לבחור שם. ש. אני רוצה לקבל על עצמי הלכות לשון הרע בלי נדר לרפואת כל מי שהוזכר פה הרב: אמן, תבורך ש. במשך חודש הרב: יפה. מי עוד? תן לבחורה פה, הנערה. ש. כבוד הרב, אני רוצה לבקש חזרה בתשובה הרב: של? ש. שחר בן רותי, דורון בן רותי, רחמים בן רותי וזוהור בן רותי הרב: יזכו לתשובה שלמה ש. עם הנשים שלהם ביחד הרב: אמן ש. וחזרה בתשובה שלמה גם לחגית בת רותי הרב: אמן. תן לבחור פה. ש. רוצה לקבל ציצית הרב: אשריך, אבל נשאר לי רק כיסוי ראש, אתה רוצה כיסוי ראש? עוד נשים רוצות כיסוי ראש? הנה יש ציצית, בא הנה קח. תן לו. מה עכשיו? תן לו שם הוא לא הבין, הוא לא הבין. ש. הרב אמר שהוא לא יהיה שם, נכון? אני לא שם, אתה רואה שאני פה ש. אז למה לרב מותר כאילו לשלוח אנשים אחרים, אני הבנתי שזה אסור כי הרב: אני לא שולח אף אחד, הם הולכים לבד ש. הרב אמר שזה מטעמו הרב: מטעמי פירושו שאני אגיד להם מה לעשות והם יעשו ש. אבל אם הרב לא היה פותח את זה אז מלכתחילה הם לא היו שם הרב: אם עכשיו הייתי יכול להשפיע על ביבי זה טוב? ש. כן הרב: אז עכשיו יהיו לי עשר עשרים שלשים בפנים שאני אשפיע עליהם, לא טוב? ש. ואיך אפשר לארגן הרצאה עם הרב? הרב: מצלצלים לשופר ליונתן. תהיה בריא. כן. נשים לא רוצות כיסוי ראש? שאני לא אחזור הביתה עם זה. כן. תן לה שמה לשאול. ש. כבוד הרב, רציתי בבקשה לבקש ברכה לזיווג הרב: בשמחה, מה השם? ש. אביטל בת דוריס הרב: תזכו לזיווג הגון מהרה. ש. אמן. הרב: מי עוד רוצה כיסוי ראש? רוצה כיסוי ראש או שאלה? כיסוי ראש? לא לא תסתכל, אל תחלק סתם, תסתכל, אתה נותן לילדות, תן לנשים נשואות. בבקשה תעמוד. ש. ברכת שהחיינו. אמן. הרב: כן, עוד שאלה למי? עוד שאלה? אין שאלות, החזרתם את כל הטפסים? תן לו הנה הבחור הזה פה. מה עכשיו? ש. לעילוי נשמת שאול בן חנה וחזן הרב: אמן. תהיה בריא. אני מברך אתכם בכל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בגמרא ובזוהר הקדוש מהרה אמן.
  1. Berkovics Sara
    מאי 29, 2012
    REFUAH SHELEIMA

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט