n7
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
ירושלים 26-2-12
בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח
"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים" לפני קיום מצות היום של פורים חלה הלכה של קריאת פרשת זכור. נראה מכך שאי אפשר להגיע אל השלמות שביכולת של יום הפורים להעניק לנו מבלי ההקדמה של מחיית עמלק. אם נתבונן במצות עשה זו המצוה כיצד לנהוג כלפי עמלק ולהרוג מעולל ועד יונק, למרות שהתורה כולה רחמים וחסד תורת תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, והרי כל מידותיו של הקב"ה הם מידות רחמים, מצווים אנו במצוה זו של אכזריות, והגם שאין בידינו עתה למחות בפועל את עמלק, הרי גם במצבינו יש שייכות ממצות המחיה. שהרי זוהי המצוה של פרשת זכור - זכירת המחיה.
בשעה שאמר הקב"ה לשאול, לך והכית את עמלק, אמר, ומה נפש אחת אמרה תורה הוה עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה, ואם חטא אדם חטא מה בהמה חטאה? ואם גדולים חטאו קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה, ושאול באחת ועלתה לו. ז"א הקב"ה כשציוה את שאול המלך להכות את עמלק ולמחות את כולם, אז הוא למד קל וחומר, אם נפש אחת שנמצאה הרוגה צריך להביא עגלה ערופה, אז כל הנפשות האלה שצריך עכשיו להרוג כמה צריך. ואם אדם חטא בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו קטנים מה חטאו, אז מהקל וחומר הסתבר לו שהוא לא צריך להרוג את כולם, והוא למד קל וחומר על פי תורה. אמרה לו בת קול, אל תהי צדיק הרבה, למה תשמם, ושאול באחת ועלתה לו הוא הפסיד את המלוכה בשביל זה.
לנו אין השגה בקדושתו בצדקתו של שאול המלך. בן שנה שאול במלכו, לא חטא, ואמרו שאול באחת משמע אחת ולא יותר, טעות אחת הוא עשה, לא יותר ועל פי קל וחומר לפי לימוד, אם כן ברור שהקל וחומר של שאול היה מתוך מטרה של קידוש ה', הוא פחד מחילול ה', קידוש ה' הוא רצה.
שאול המלך שאל כיצד אפשר להיות רוצח, כמו שאומר הרמב"ם אין לך דבר שהקפידה תורה עליו כשפיכות דמים, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ומלבד צד העבירה של הרציחה יש בה גם צד של השחתה בכוחות האדם עצמו שזה עולה על כל ההשחתות, וכאן הוא מצווה להרוג מעולל ועד יונק.
בואו נחשוב, למעשה מוטל לפנינו תינוק עמלקי ואנחנו מצווים לדקור אותו בסכין, אנחנו יכולים לעשות כזה דבר? להניף סכין על תינוק? והמצוה הזאת של מחיית עמלק זו מצוה כמו אכילת מצה ונטילת לולב, מי שציוה על זה ציוה על זה, וצריכים לקיים את המצוה כמו שנוטלים לולב, כמו שאוכלים מצה. מי שיאמר איני יכול לקיים מצוה זו הוא מין וכופר, אם ה' ציוה אז מה השאלה. כשמשה רבינו קורא ואומר מי לה' אלי, ויבואו אליו כל בני לוי, מה אמר להם שיקחו איש חרבו ויהרגו את מי? את בני משפחותיהם שחטאו בעגל, ובני לוי לא מכירים אב ואם ודוקרים, זה לא עמלק, זה בני משפחה, אז עמלק שרצה למחוק את עם ישראל מן העולם. זה קיום מצוה כמו אכילת מצה ונטילת לולב, ומי שלא יעשה זאת בשעה שהרשות נתונה על פי ה' הרי זה מין חס ושלום. ואם אינו מפתח את מידת האכזריות כלפי עמלק הוא לקוי ביהדותו.
יש להבין באמת מה היסוד של המצוה הזאת, מה היסוד. בפסיקתא מגלים חז"ל את טעם המצוה הזאת וזה לשונם, מה ראה הקב"ה לנהוג עם עמלק במידת אכזריות, אלא אמר הקב"ה, אקדים לו ממה שעתיד לעשותה. גלוי וצפוי לפני היאך עתיד עמלק לגזור מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, גזרת המן ואחשוורוש מזרע עמלק זה להרוג את כל היהודים ביום אחד מנער ועד זקן טף ונשים ב יום אחד, עם של רוצחים, איך מטפלים בהם? כמו שהם פסקו על אחרים, מנער, מעולל ועד יונק. לכך והמת מאיש ועד אישה, אם בא להרגך השכם להרגו.
בהלכה הזאת קיימת כוונה עמוקה יותר מאשר הצלה גרידא, אין פה רק ענין של הצלה להציל מפני מה שהם מתכננים כמו אחמאדי עכשיו שמתכנן להשמיד את כל היהודים, ואנחנו לא מצווים לחכות עד שהוא ישמיד אותנו, שהבא להרגך מכריז במפורש שהוא רוצה להרוג את כל היהודים, מנער ועד זקן טף ונשים בפצצה אחת, אז אנחנו מחויבים הבא להרגך השכם להרגו, לחפש כל תצדקי למנוע את ההריגה.
ומצוה להשתמש במידת האכזריות לענינים חיוביים, ולהרוג אדם שמגיע לו עונש מיתה, וכך דיברה התורה לארכה ורחבה, וביערת הרע מקרבך אפילו בישראל, ולמען יראו וייראו, ויש ארבע מיתות בית דין, ועל דברים הרבה יותר קלים לכאורה בעינינו, אז מצוה להשתמש במידת האכזריות לענינים חיוביים להרוג אדם שמגיע לו עונש מיתה. וכן העדים שראו חילול שבת או עבירה אחרת מצווים לבוא ולהעיד וגם להרוג אותם אחר גמר דין, ככתוב "יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו", כי ההמתה היא ביעור הרע, ואוהבי ה' שנאו רע, שאותה מידה שחסרה לו בשנאת הרע, אותה מידה חסרה לו באהבת ה'. מי שאוהב ה' שונא את הרע כי אם ה' שונא את הרע איך אתה יכול להשלים איתו? אז אם אתה משלים עם השנאה ואתה לא שונא, אתה גם לא משלים עם האהבה כי אתה לא אוהב, שאם היית אוהב מה שה' אוהב היית כמותו שונא רע.
אז רואים שהתורה מחייבת שמי שראה אדם שמחלל שבת שיתרה בו ויאמר לו שבת היום, ואם הבן אדם תוך כדי דיבור חזר שוב ועשה את העבירה, שני העדים חייבים לבוא ולהעיד בבית דין ומוציאים אותו להורג וידם תהיה בו בראשונה. ואם בן אדם חלש לב, הוא מצווה, מצווה.
בכל אדם מוטבעות מידת הרחמים ומידת האכזריות, לכולנו יש השאלה איך משתמשים במידות, ותיכף נלמד מה רבינו בחיי אומר בשער עבודת האלקים בענין המידות. אבל בכל אדם מוטבעת מידת רחמים ומידת האכזריות, והתורה מורה אימתי להשתמש במידת הרחמים ואימתי במידת האכזריות. מי שאינו נוהג במידת האכזריות במקום שהתורה מצווה לנהוג בה הוא משאיר את הפתח להשתמש במידה זאת דווקא במקום שהחובה היא רחמנות.
וכך אמרו חז"ל, כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן. וניתן למצוא כאלה שמי שמעליב אותו פגע בו הוא מוכן לרדוף אותו עד החרמה. ואם הפוגע נפל תוך כדי מנוסה, מיד הוא מתמלא בהנאה ושמח במפלתו. על מי מתאכזר? על יהודי שנכשל פעם אחת ופגע בכבודו או בממונו, אז הוא רודף אחריו עד החרמה ושמח לאידו, אבל סוף סוף זה יהודי שומר תורה ומצוות, אך אין הוא נעשה אכזרי במקום שהיה צריך להיות רחמן. אכזרי במקום שהיה צריך להיות רחמן. אותו אדם כשהוא מתייחס לבעל עבירה הוא הופך להיות רחמן שברחמנים, ואומר לך חייבים לאהוב את כולם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולם צריך שיהיה להם טוב, והתורה מצוה על רחמנות בכל יהודי ואפילו לבעלי חיים צריך לרחם על היהודים, ומה עשית לפני רגע? רדפת אחרי אחד שפגע בך, אמר לך מילה לא במקום, מה עשית? איזה רדיפה רדפת אחריו? למה לא אמרת, הוא יהודי, הוא יהודי טוב, הוא מגיע לו עולם הבא, אז הוא נכשל מה קרה, ואם הוא לקח לך טיפה ממון אוי ואבוי, אתה יכול להגיע למלשינות ולמסירה ולהיות 'מויסר' ולאבד את העולם הבא על כסף קטן, ואם זה כסף גדול מותר להיות 'מויסר'? גם אסור, אז מה עושים? אז בעלי העבירות כלפי ה' הם עוברים עבירות, אין לך בעיה עם זה, צדיקים נחמדים טובים מתוקים, עברו נגדך עבירה, ווי ווי ווי, עולה על בריקדות ונלחם עד טיפת הדם האחרונה, לא אוותר לו! ז"א במקום שצריך להיות אכזרי ולא מתאכזרים, במקום שתהיה צריך להיות רחמן תהיה אכזרי.
הגמרא מספרת שהרי לשיטה אחת איסור בעלי חיים דאורייתא, וכתוב שרבינו הקדוש נענש על שאמר לעגל לך כי לכך נוצרת, דהיינו לשחיטה, בשעה שברח העגל מן הסכין, ונענש כמה? 13 שנה. רבינו הקדוש נענש לו, העגל לא הבין, הוא אמר לו, לך לשם כך נוצרת, לא היתה בו מידת הרחמנות כלפי צער בעלי חיים, 13 שנה עונש. ואילו כלפי עמלק שמוכן להרוג טף ונשים ביום אחד חייבים לנהוג דוקא במידת אכזריות מעולל ועד יונק, לא על בהמות שלהם אלא אפילו על התינוקות שלהם אסור לרחם. כי התורה קובעת מתי משתמשים בכל מידה, לא אתה תחליט באיזה מידה תשתמש מתי, אלא עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם, עוזבי תורה הם מהללים את הרשעים, אם אתה רואה אחד שמהלל את הרשעים ואומרים הם נחמדים והם טובים ותתתתתתת.... זה עוזב תורה, שומר תורה מתגרה בם. ככה התורה אומרת, מה לעשות. אי אפשר שתחול שמחה של פורים בלי שנקבע בעצמנו את היסוד של מחיית עמלק, שמחת השלמות תלויה במחיית עמלק, אין הכסא שלם ואין ה' שלם עד שתהא מלחמה לה' בעמלק, ככה אומר רש"י על ישעיה י"ב. ועמלק אינם רק בני עמלק, תשמעו את אוהב ישראל החפץ חיים מה הוא אומר, החפץ חיים זצ"ל אומר, כי הרשעים הם בפנימיותם זרע עמלק. המלחמה איתם היא כאופן המלחמה בעמלק, אבל היום פוחדים להתקוטט איתם, פוחדים לכתוב כנגדם, למה פוחדים על הכבוד העצמי, אם הוא יצטרך להתלכלך עליו כאילו אז יחזור עליו בומרנג, יצאו כנגדו, והוא לא רוצה לוותר על הכבוד העצמי. אבל מה עם כבוד התורה כבוד ה' וכבוד ישראל? על זה הוא מוחל, אין לו בעיה, אם מזלזלים בתורה בה' בעם ישראל אין בעיה, העיקר שלא יפגעו בכבודי.
לדאבון חדר השקט והשלוה בנוגע לרשעות גם בין בני התורה. אפשר שיחוללו בעיר מה שרוצים לחולל והעיקר שאני מחזיק ברוחניות שלי. יכולה בעיר להתפתח הנהגה כפרנית של רשעים ובני התורה יכולים להגיד מה זה נוג עלי, אני לומד, אני אברך כולל, אני יושב בפינה שלי, שישתוללו יעשו מה שהם רוצים, אין מוחה ואין פוצה פה ואין מצפצף, אף אחד לא רוצה להתלכלך בשביל הקב"ה.
נכון שהפעולה הכי גדולה כנגד כוחו של עמלק זה לימוד תורה, ואם האברך יגיד אני לומד תורה ובזה אני מכרית את הרשעים, אבל אנחנו יודעים בדין של תלמוד תורה שמצוה שאי אפשר לה להיעשות ע"י אחרים אז דוחים את התורה מפניה, מפסיקים ללמוד והולכים לעשות את הפעולה המעשית שמתבקשת להיעשות, וכן בנוגע להלחם ברשעות, האם מפני שתלמוד תורה מוריד שפע של קדושה בכלל ישראל אנחנו לא מפסיקים לקרוא את המגילה? נכון שאם ישראל לומדים תורה זה דבר גדול וזה המצוה הכי גדולה ומקבלים על זה ביליונים של מצוות לשעה, אז איך זה ההלכה אומרת שמפסיקים בשביל קריאת מגילה, וכל ישראל צריכים להתכנס וברוב עם הדרת מלך וצריכים לבוא באסיפת עם ולשמוע את קריאת המגילה, את מחיית עמלק צריכים לשמוע, איך הקב"ה סיבב את הכל שאותו המן שאמר כך וכך בסוף תלו אותו ואת בניו ואת כל הרשעים. הרב את ריבנו, צריך לבוא לעזוב את התורה עכשיו ולשמוע את זה, ופעמייים - ביום ובלילה, כי מלחמה לה' בעמלק, אלה שמקררים את עם ישראל מן התורה, אלה שרוצים לפגוע בתורה, ואתם יודעים באיזה סוגיות אנחנו עומדים כרגע בחלל האויר.
בזמננו מכנים את הסלחנות בכינוי מכובד, אהבת הבריות, אהבת ישראל קוראים לזה. אהבת ישראל? אנשים יודעים מה זה אהבת ישראל? שקרנים רמאים לא יודעים מה זה אהבת ישראל. אהבת ישראל זה לאהוב את אלו שיוצאים נגד התורה, אלה שפועלים נגד התורה זה אהבת ישראל? בסלחנות? צריך ללחום, צריך להעמיד את התורה, צריך ללכת בגו זקוף, "ויגבה לבו בדרכי ה'" לומר, להעמיד את התורה, לא להתכופף, לא להכנע, לא להשתפל, לדעת לעמוד בגאון, לא לוותר על קוצו של יוד. את התורה קיבלנו במסירות נפש, אבותינו מסרו את התורה, מסרו נפשם על התורה, מתו, נשרפו, נצלבו, לא בשביל שיבואו כמה ויקראו לזה אהבת ישראל ויעגלו פינות עם כולם. אלא צריכים להבין מתי אהובים מתי לא, מתי מקרבים מתי מרחקים, מתי מתאכזרים מתי מרחמים, צריך ללמוד את זה, לא כל אחד מה שבא לו או בשביל הכבוד העצמי או בשביל הכסף שהוא מרויח אז הוא מעגל פינות על חשבון התורה.
אהבת ישראל האמיתית זו מחיית עמלק. מחיית הרע מישראל. המלחמה בעמלק פותחת במלחמה נגד היצר הרע, שזהו העמלק הפרטי שיש בלבו של כל אדם, וחייבים להתקוטט נגדו. גם במלחמה ישנם מצבים שהשונא מנצח, אבל לעולם יודע הלוחם כי הוא עומד נגד שונא שעליו להתגבר עליו ולנצח. מי שעבר עבירה ולבו נשבר עליו צריך להשיב מלחמה נגד היצר, אדם נפל בעבירה, מה הוא עושה מרחם על עצמו, ה' ירחם עלי איך נכשלתי ה' ירחם עלי, זהו? אחד שאומר ככה הוא יכשל עוד פעם. מה עשית מרגע שנכשלת, איזה מחסומים עשית, איזה גדרים, איזה סייגים, איזה הרחקות עשית שלא תיפול עוד פעם באותה עבירה, איזה? אם לא עשית אתה מת למות, אתה מת ליפול אצל היצר, אתה נהנה מזה. אתה יודע שזה לא טוב, אתה יודע שזה אסור, אבל אתה נהנה מזה. מה עשית להתגונן? אם בן אדם יראו לו על החלון הוא ישאיר את החלון מזכוכית? הוא יסתדר בחדר הזה? סביר להניח שהוא גם יעבור דירה אם הוא מפחד באמת והוא יודע שההוא עקשן רוצה באמת להוריד אותו, ספק אם הוא ישב שמה חדשים, עד שיהיה ברור לו שהלכה הסכנה, ויצר הרע הוא רוצח שברוצחים, הוא רצח את כל הרוצחים והוא מחפש אותנו, "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו", אז איך אתה ניצח אותך, מה אתה אומר ה' ירחם ה' ירחם איך עברתי, אני אומר לך ה' ירחם עליך, מה פתאום שירחם עליך? על מה ירחם? אתה לא מרחם על עצמך איך הוא ירחם? מה עשית?
לפני תקופה של שנה בערך ביקשתי להשתפר קצת. אני עובד קשה, בלי הפוגה, יומם ולילה לא ישבותו, והייתי ישן, חוזר מהרצאות שתיים שלש ארבע, ישן, וקם יותר מאוחר בזמן תפילה כמובן, לפני קריאת שמע לפני הכל בשביל שאני אספיק, אבל שיהיה לי כח ליום מחר, עד שתיים שלש ארבע, יום אחד החלטתי, מי אמר? מי אמר? תקום בנץ, תתפלל בנץ, תחליט שאתה מתפלל בנץ, החלטתי שאני מתפלל בנץ, והצלחתי יפה מאד חודש ימים. יום אחד הפיל אותי יצר הרע, לא קמתי בנץ, שש וחצי, יו, ה' ירחם, ה' ירחם. אבל ה' מרחם רק על מי שמרחם על עצמו, אז הבנתי שהשונא הצליח להפיל אותי. אז שלחו לי אס אם אס החבר'ה שהיו בנץ, כי כשאני הולך לעשות מצוה אני תמיד לוקח עוד, אף פעם לא עושה לבד, עוד, אז הם הגיעו ואני לא הגעתי, שלחו לי אס אם אס מה קורה, כתבתי - זה יעלה לו ביוקר. וקבעתי שיעור לפני הנץ, שעה לפני הנץ שיעור. מאז כבר יותר מחצי שנה ב"ה, יש שיעור שבעים שמונים חבר'ה שלומדים משעה ארבע וחצי עד רבע לשש כל יום, רבינו בחיים אנחנו עומדים לגמור את הספר, וללמוד אותו בעיון, זה לא משתלם ליצר הרע להתעסק עם אנשים רציניים. הוא שונא ואני שונא את השונא, ואני לא מוכן להיות קרבן שלו. לא מוותר על עצמי, אני נלחם, הבא להרגך מה כתוב? מה זה השכם להרגו, כשאתה משכים אתה הורג אותו. הוא בא להרוג אותך, מה זה להרוג, אומר לך תישן, תמות עוד עוד תשאר מת, מת, לא לקום, תמות עוד עוד. אחד משישים במיתה, תישן תישן. הבא להרגך תהיה חכם, השכם, אתה הורג אותו, אתה הורג אותו, אם תראו איך הוא נראה הוא מורט את השערות הוא מורט. ועכשיו הוא רואה עוד שבעים באים, בכלל חבל שהתעסקתי איתו. ואתם חושבים שזה נגמר ככה? ביום שישי החלטנו שיהיה משמר, אז משעה שלש יש שיעור. וזה לא רק זה, זה גם בשידור ישיר מכל העולם, וצופים מאות משפחות בשעה הזאת ויש שידור חוזר, בקיצור, ככה נלחמים עם שונא. זה למחות את עמלק. לא לתת לו להפיל אותך, ואם נפלת אל תתייאש, תלחם, תחזיר מלחמה שערה. תראה לו שזה לא משתלם. תמיד שאדם נכשל יעניש את עצמו, יעניש את עצמו במשהו, יתנה תנאי, אם עוד פעם יקרה כדבר הזה אני קונס את עצמי באיקס כסף, 500 שקלים קנס, או אני לומד שעתיים בתענית דיבור, או אני בתענית כל השבת לא מדבר, או תענית כזאת משהו שלא ישתלם לך לעבור. היה בא אחד לרב, אמר לו כבוד הרב אני אוכל, כל דבר שאני אוכל יש לי תאוה, אני בעל תאוה, כל דבר אני אוכל, אוכל ופלים זה סוכריות אוכל מה שאני רואה אוכל, מה אני עושה? מה אני עושה? לא יכול. אמר לו תקבל עליך בנדר, בנדר שכל מה שאתה אוכל אתה לוקח מלח ועל כל דבר שאתה אוכל אתה עושה שלש פעמים ככה מלח עליו, ואתה אוכל ככה, והוא הפסיק להתאוות, נגמר, מי יכול לאכול מלח? אבל בנדר, עזר הציל את עצמו. אדם יכול, יש לו כח אדיר, יש לו כח אדיר, רק האדם מחזיק מעצמו סמרטוט, שאפשר לעשות איתו ניגובים, מה שרוצים לאיזה כיוון. למה? למה? אתה בן של מלך, בן של מלכו של עולם, למה אתה מזלזל בעצמך?
אתם יודעים מה זה בן של מלך, מתוך שבע מיליארד בני אדם בעולם הוא בחר בך להיות הבן שלו, ואתה הולך כאילו מסכן כזה דלפון לא שווה כלום, לא מחזיק מעצמך כלום, מי אני מה חיי מה אני יכול לעשות, אני הלואי עלי שהייתי קם בזמן, הלואי עלי שהייתי יכול ללמוד, הלואי עלי, מה זה הלואי? אתה יכול ויכול ויכול, אנשים שלומדים איתי בבוקר בתקופה של חצי שנה הפכתי אותם חצי מלאכים. חצי מלאכים ממש. קודם כל לימדתי אותם שער הבטחון, אז חלק לא עובדים בכלל כבר וחלק עובדים פחות. אף אחד לא נשאר אותו דבר. ואם גם אלה שהולכים קצת לעבוד יש להם צער גדול שהם צריכים לעבוד, כי זה קללה, מה שמחים בקללה? אדם הולך לקללה בשמחה? אדם הולך ללימוד צריך לשמוח, יש לו גן עדן יש לו על זה ביליונים של מצוות, אדם הולך בשביל 25 שקל לשעה לתת את החיים שלו? 25 שקל אתה נותן שעה של חיים? מה אתה לא מתבייש? אמרתי לאחד תגיד לי, כמה אתה מרויח 25, אני משלם לך שלשים, שלשים לשעה ואל תעבוד, אל תעבוד. כמה אתה עובד? שמונה שעות? כפול שלשים אני נותן לך 250, כפול חודש כפול שנה, כל הכסף מזומן, אתה מוכן או לא? אמר לי בטח אני מוכן, אמרתי לו אבל תחתום שכל השנה הזאת אתה מעביר לי אותה עכשיו בחוזה, שאתה מוותר על השנה בשבילי ואני קונה את השנה בסכום הזה. אמר לי מה השתגעת? מה אני אמכור את החיים שלי? אמרתי לו ומה אתה עושה? בעשרים וחמש שקל אתה מוכר עם עבודה, אצלי בשלשים בלי עבודה, ומזומן מראש, ואתה יכול ללכת לטייל, אז יורידו לך שנה כי בלאו הכי אתה מוריד את השנה, מה יש? אני לפחות יודע מה לעשות עם שנה, אתה לא יודע מה לעשות. אנשים לא חושבים, זה המצב. בן אדם מוכר חיים בעשרים וחמישה שקלים. אז אם הוא הולך כבר לעבודה איך הוא צריך לבכות? איזה טיפש אני, אנשים הולכים לכולל לומדים וקונים עולם הבא לאין שיעור ואני הולך ומה אני יוצא בסוף, 25 שקלים, וגם זה ברוטו. נו, אז למה אדם מזלזל בחייו, החיים שלו יקרים, הוא יכול לעשות בהם הון עתק של זכויות. הוא לא נלחם ביצר, הוא נופל ואומר ה' ירחם עלי, מה אני יעשה, מה אני יעשה, מה זה מה תעשה תלחם, תחזיר מלחמה.
אם אדם נשאר רגוע לאחר שעבר עבירה אות היא שהוא אינו מרגיש שהשונא גדול נמצא בו יותר מעמלק, שהרי הוא נמצא בלבו ונלחם בו, והוא מצפה לרגע של חולשה, ומיד בא עליו להרגו. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. קודם שאדם נלחם ביצר הרע הפרטי שלו אין מקום למלחמה ביצר הרע של הזולת, לצערנו הרב יש הרבה אנשים שלקחו לעצמם את ה"זכות" במרכאות, לחנך אחרים בשעה שהם לא מחונכים, לגיד לאנשים לחזור בתשובה כשהם עוד לא חזרו בעצמם, אומרים לאנשים לתקן את המידות והם בעצמם מושחתים, אנשים שאומרים כיצד להתנצל והם בעצמם לא יודעים להתנצל. חוטאים ומחטיאים וקוראים לזה זכויות. והיום צצים להם כעשב השדה רבים מאד, וכל אחד יש לו סדנה ויש לו שיעורים ויש לו הרצאות ויש לו הופעות ויש רבנים כבר שהכל זה התלוצצות והכל זה בדיחות, וכבר לא נשאר שום דבר כמעט מהיהדות, הכל נהיה מסחרה. לא מתוקנים ומתקנים אחרים, וחכמים אמרו - קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים. הם לא הגיעו כנראה לזה. ופה כתוב, מי שעדיין לא קישט את עצמו ולא ניצח את יצרו איך הוא הולך ללמד את האחרים לנצח את יצרם בשעה שהוא שבוי שלו? מה פנים יש לו לבוא לבקש ולדרוש מהשני להיות עבד ה', כשהוא בעצמו עבד נרצע ליצרו. רק מי שמתקוטט ביצר הרע שבו ומחפש דרך נגד כל חולשה שבו, רק אחד כזה דבריו נשמעים כשהוא מתקוטט עם אחרים.
קיימים אנשים יראים, לא צדיקים מופלגים, אבל שלמים במעשיהם לפי מדרגתם, וכשהם צועקים נגד רשע כולם יודעים שצעקתם צעקה טהורה הבאה להמשך צעקתם על יצר הרע שבהם. לכן מי שרוצה לשמחת פורים לזכות, צריך שיהיה לו שמחה של שלמות במלחמה ביצר. פתיחת המלחמה היא ביצר הרע שבך, לערוך חשבון נפש היכן הוא עומד במצבו, לזכך את המידות ולפעול בעצמו בכח המלחמה.
אמר רבא, ליכא דידע לישנא בישנא כהמן, אף אחד לא היה יודע לשון הרע להגיד לשון רעה כמו המן, הוא היה אלוף בלשון הרע. אמר לאחשוורוש, אמר לו המן לאחשוורוש, תאה מחללינהו - בוא נחלל אותם, אמר לי מיסטפנא לאלקיו דלא עבד לי כדעבד בקמן - אני פוחד מהאלקים שלהם הוא יכול לעשות לי מה שהוא עשה לראשונים. אמר ליה המן ישנו מן המצוות, העם הזה כבר הם, זה לא אותו עם שהוא היה אכפת לו מהם, זה העם שהוא ישן במצוות הוא לא יציל אותם. אמר ליה אית בהו רבנן, בסדר העם ישנו מהמצוות אבל החכמים שלהם עדיין קיימים, אמר ליה עם אחד הם, כולם אותו דבר, עם אחד הם, מה היתה התשובה של המן? האם עלה בדעת אחשוורוש שרבנן הם לא מבני ישראל? ואם אחשוורוש חשש שרבנן יגנו על עם ישראל, איך סתר המן את דבריו? אלא הכוונה היתה כך, המן ראה שמרדכי יחיד בשיטתו ואף אחד אינו הולך בעקבותיו, ואפילו לרבנים נח יותר ללכת אחרי העם ולחיות איתם בשלום. וזה השיב לו המן, אל תחשוש מהני רבנן כי עם אחד הם והם נמשכים אחרי דעת ההמון, הם והעם אותו דבר, ומרדכי לא נשאר אלא בודד יחיד ממש. אז הוא אמר, הוא כנגד כולם ממילא זה לא יועיל להם. אבל בסוף נוכחו כולם כי האחד הזה היחידי מרדכי צדק בשיטתו ועל ידו נגאלו ישראל ונעשה להם הנס. אם לא היה מרדכי ה' ירחם היתה יכולה להיות כליה על ישראל. מי הציל? זה שלא כרע, זה שלא נכנע, זה שלא השתחווה, זה שעמד נגד הזרם ונלחם נגד הרשע. אמרו לו החכמים אתה מסכן אבל את עם ישראל, לא שעה להם, הוא ידע שהוא עושה את זה בלב נקי למען כבוד שמים, להצלת עם ישראל, ומרדכי ידע את אשר נעשה, הוא ידע מה נעשה בשמים שיש גזרה בשמים על עם ישראל, ולכן הוא עשה כל מה שרק אפשר.
עוד נקודה, כל אחד יודע שברוך מרדכי זה ודאי טוב, נכון? כל אחד יודע שארור המן זה ודאי רע, נכון? אבל יש אנשים שהם ממוצעים בין שני הדרכים, ורוצים לצאת ידי חובת כולם ואלה הכי גרועים, הם לא אומרים אלה צדיקים ואלה רשעים, הם משוים בין כולם, רוצים לקרב את החרדים לחילונים, לעשות מיקס כזה, לכן צריך לשתות יין כדי להגיע לאמת שלא זקוקים לדרך הממוצעת הזאת, רשע זה רשע, צדיק זה צדיק, ובאמצע אין כלום, או שזה רשע או ששייך לצדיקים, אין באמצע. אז למה צריך לשתות יין? עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. תקשיבו איזה חידוש מדהים, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, עד שלא תדע את הבין הצדיק לבין הרשע, אתה צריך לשתות יין, כשתגיע להכרה עד שלא תדע בן, את הבן, אין אנו רוצים לדעת מאותם העומדים בין ארור המן לברוך מרדכי, צריך לדעת שיש או או. ועל זה אמר אליהו לנביאי הבעל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם ה' הוא האלקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, למה, אין איזה דרך ממוצעת? אין, או אלקים או בעל, אין באמצע, פוסחים על שתי הסעיפים אין, או או. זה מובן? מה לא עדיף שאדם יהיה ככה חפיף? שיהיה פרווה, לא עדיף קצת יניח תפילין קצת יחלל שבת קצת פה קצת שם, אבל קצת קצת קצת קצת, מה יש, לא, אין או או. והיום ממציאים לנו שיטות, שיטות ממוצעות שאפשר לקיים את האמצע, אין אמצע, מתי יבוא משיח? בדור שכולו זכאי או כולו חייב, איך יכול להיות דבר כזה? מתי יבוא משיח? בדור שכולו זכאי או כולו חייב, איך יכול להיות דבר כזה? כל אחד ישוייך או לכאן או לכאן, אין אמצע, בדור של משיח זה או אתה שייך לכאן או אתה שייך לכאן, תחליט, אין באמצע, מי שיישאר באמצע אני לא רוצה להגיד מה יהיה דינו, אין אמצע, זה הבירור המוחלט. ימות משיח זה הבירור המוחלט, "ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו", לא מדברים רק בין צדיק לרשע, עובד אלקים לאשר לא עבדו מי זה? יש שונה פרקו מאה ויש מאה ואחד, מאה ואחד זה עבדו מאה זה לא עבדו, שניהם קוראים את המשנה אחד מאה אחד מאה ואחד, ההפרש אחד, אומר לא, זה עבד ה' זה לא עבד ה'. מה פירוש? מאה זה לא טוב? אומר לא, זה לא עבד, הוא אומר אני עובד עד מאה, במאה אני מפסיק, עבד לא מפסיק, עבד לא מפסיק, הוא יכול להפסיק, למה הוא בעלים על עצמו? כל זמן שיש לך את היכולת לא מפסיקים, אם אתה מפסיק במספר עגול אתה לא עבד.
אדם צריך לעבוד את הבורא פירושו לעבוד את הבורא, רק את הבורא אין מישהו אחר לעבוד, אם אתה עובד מישהו אחר אתה לא עובד את הבורא. הכל אתה עושה רק מעבודת הבורא, אם ה' אמר שצריך לעבוד תעבוד אם הוא אמר ללמוד - ללמוד, אם הוא אמר לאהוב - לאהוב, אם הוא אמר לשנוא - לשנוא, לרחם - לרחם, להתאכזר - להתאכזר, מה שה' אומר צריך לעשות, לא מה שאתה חושב על פי יצרך הרע, מה שנח לך ומתאים לך כי יש לך נגיעות של כבוד וממון ופרנסה וחשבונות ודברים כאלה, זה לא, זה לא עבד ה', זה לא עבדו, עבדו זה רק מי שעובד את ה' בדרך הזאת.
אז אני רוצה להגיד לכם כמה דברים ואחרי זה אני אעמוד על כמה מידות שתראו איך רבינו בחיי מסדר לנו את הדברים ואומר בעצם מה צריך לעשות.
אנחנו עומדים כרגע לפני מלחמה גדולה, שכבר דיברתי עליה בתקופות האחרונות הרבה מאד, מה שאמרתי לפני שלש וחצי שנים בנאסא קולסיאום בארה"ב זה היה עוד רחוק מהאופק, היום ממש שומעים בפירוש שעומדים לירות עלינו אלפי טילים, ושכל הטילים מכוונים למקומות הכי אסטרטגים במדינה, וכלפי כל האוכלוסיות, ושהחזיתות יהיו איראן וסוריה ולבנון וחיזבאללה וחמאס וכו', ושההכרזות להשמדת ישראל הן ברורות, והאיראנים אומרים אנחנו גם לא נחכה עד שתתקפו, יתכן שאנחנו ניתן התקפת מנע, למה אנחנו צריכים לחכות עד שאתם תתקפו אותם ואנחנו נחזיר מנה אחת אפיים, אנחנו עלולים לתקוף גם לפני, והכלי פז בשם הכלי יקר לפני 400 שנה שאומר שיתכן שבמיצרי הורמוז תתחיל המלחמה האחרונה. כל הדברים מראים שאנחנו לפני, והאמריקאים דואגים שביבי לא יתלהב ולא יתחיל את המלחמה עד שהם לא יגררו למלחמה והנפט יעלה למאה חמישים לחבית וככה וככה, וכל הזמן קוראים לו ותבוא וזה וזה ובבבב, מחזיקים אותו למה לא נעים באמצע הביקור שהוא יתחיל מלחמה, אז דואגים שיהיה לו אורחים כל הזמן, כל הזמן באים אורחים לא מפסיקים, והוא רוצה שישחררו אותו איזה שבוע אחד שישכחו ממנו ולא נותנים לו, והוא יודע שהזמן הולך ואוזל והם עומדים זהו, הם עומדים לגמור. המצב לא טוב, שפכו את הנפט עכשיו מישהו צריך להדליק רק את הגפרור, ברגע שזה ידלק נגמר הסיפור, כל המזרח התיכון עולה בלהבות, ואנחנו לא מוכנים, העורף לא מוכן, אנחנו יכולים לתקוף כמובן, יש לנו מספיק פצצות טילים הכל, אבל להגן על הראש יעלון התפטר, שלום ביי לא אחראי, לא רוצה שום ועדה, לא יגידו שאני לא, אני אומר לכם העורף לא מוכן, ביי, אין שר להגנת העורף. אז מי ידאג לעורף? אף אחד. רק ביבי לא לוקח בחשבון שיאשימו אותו אח"כ, אתה לא דאגת.
מכל מקום המצב לא טוב. מה עושים במצב כזה? טוב, החילונים סומכים על צה"ל, צה"ל לא סומך על עצמו, אבל אנחנו על מי נסמוך? על אבינו שבשמים. אבל מה לעשות שרבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד אמר שמה שכתוב בסוף מסכת סוטה במשנה, כתוב שמה שבעקבתא דמשיחא חוצפה יסגה והיוקר יאמיר וכל מה שכתוב, ובן קם באביו ובת באמה וכלה בחמותה וכו' וכו' ואויבי איש אנשי ביתו, בסוף בסוף מה כתוב במשנה, ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, הוא אומר זה גם קללה. כולם חושבים יהיה כל כך הרבה צרות שאין מה לעשות נגד הצרות, אז מה יש לנו לעשות? להשען על אבינו שבשמים, הוא אומר לא זה גם קללה מה שכתוב במשנה, שעם ישראל ירימו ידיים ויגידו אין מה לעשות, עלינו להשען רק על אבינו שבשמים, והוא אומר לא, לא להשען, לעשות מה שצריך. מה זה להשען? היתה גזרה, איזה גזרה? גזירת המן ואחשוורוש, מה אמר מרדכי? ואין לנו על מי להשען על אבינו שבשמים, ככה הוא עשה? הוא לא עשה ככה. מה הוא עשה? לבש שק, עמד שמה בשער, חיפש עצות, טיכס מה לעשות, חשב, דיבר עם אסתר, שמה מה קורה, הבין מה מתרחש, פעל, לקח את הילדים, התפללו, גזרו תענית, שלשה ימים ושלש לילות, חזרו בתשובה, קיבלו עליהם עול מלכות, הבינו על מה זה בא ואז נהפך הכל. הם לא סמכו שה' יעזור לבד, הם הבינו שהגזרה נשלחה לעורר אותם. אם הקב"ה לוחץ אותנו, לוחץ לוחץ לוחץ, בשביל מה? שנתעורר. אם אחד אומר לבן שלו קום, קום, קום, קום, יכול הבן להבין שהכוונה תישן תישן תישן? אם הקב"ה לוחץ לוחץ לוחץ מה הוא מתכוון שנרגע נרגע נרגע נרגע או שנתעורר נתעורר נתעורר? אז אם בן אדם אומר על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים יעני תישן, תיש, זה מה שאמר המן, הם ישנו מן המצוות, ישנו די הם עושים את זה ככה אתה יודע, מצות אנשים מלומדה חפיף דליל, כן צריך להתפלל בסדר שמונה תשע הולך עם התפילין זה הולך עם לבית כנסת ככה לאט לאט, זה מנחה וערבית עושה תשלומים, אין בעיה, זה כן חוטף את זה ככה, בא בחצי בחצי חזרת הש"ץ זה גם כן נחשב תפילה בציבור אז למה צריך להתחיל מהתחלה, צריך גם באמצע, הכל בסדר, ישנו מן המצוות.
אז אנחנו צריכים להתעורר, מה עושים? הרב שטינמן שליט"א אמר, שמה שאחמאדי מכריז עכשיו זה גזרה בשמים, לא הוא מכריז, יש גזרה בשמים להשמיד את עם ישראל. יש מקטרגים למעלה שמכריזים השמדה על ישראל. אז הוא אומר, בזמן מרדכי ואסתר הם לא אמרו שהמן משיגינער, הם עשו הכל מה שתיארנו, זה הועיל, בזמן השואה גם היתה הגזרה בשמים להשמיד את עם ישראל, אבל מה אמרו באירופה - איז אמשיגינער, הוא משוגע מה יכול מה יהרוג מי יהרוג, והלכו שש מיליון יהודים. היחידי שהתעורר שמה זה ר' אלחנן וסרמן זצ"ל עם בני הישיבה אבל זה כבר היה מאוחר. עכשיו הוא אומר יש אותה גזרה, וחייבים להתחזק ולא להגיד לי זה משיגינער, כי הוא רק הזרוע הארוכה לאיים עלינו, הוא מזרעו של המן, וכתוב במדרש, בילקוט, שיבוא מלך פרס ויעורר מלחמה נגד מלך ערבי, ואח"כ יבואו אומות העולם וילחמו שלשה חדשים, ואח"כ יהיה מלחמה בין עשיו לישמעאל, ואח"כ יבואו נגד ישראל, ואז יזעקו ישראל, אוי אוי אוי, יצעקו לקב"ה, ואז יבוא משיח וירגיע, הכל בסדר, הכל בסדר, זה בשביל שאומות העולם יקבלו את המכות שלהם שבעים אומות העולם גוג ומגוג.
אבל האור החיים הקדוש אומר, שהגאולה תהיה בשתי אפשרויות, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סותו, יש אפשרות שנקבל את המשיח ואת הגאולה ע"י יינה של התורה, את העבירות שלנו נכבס ביין, ביינה של התורה, בעמל התורה ביגיעה, עם זה אפשר לכבס. אבל אם לא נעשה כן אז זה יהיה בדם ענבים סותו, כסותו תהיה מלא בדם, ואז ימותו חס ושלום מישראל, אמנם הוא אומר לא אשכול רק ענבים, ז"א לא הרבה, לא כלל ישראל חס ושלום אלא ככה, אבל יהיה, יהיה הרוגים, יהיה הרוגים, כמה? הוא אומר ענבים, כמה זה ענבים לא אמר, אבל זה אם לא יעשו תשובה בדרך שצריך בתשובה ובתורה. כמו שכתוב בגמרא, שאין בן דוד בא עד שיעשו תשובה, אם עושים תשובה מרצון מיד הם נגאלים, ואם לא מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, מה אמר המן להשמיד להרוג ולאבד - עמלק, מה אומר אחמדניג'ד - להשמיד להרוג ולאבד בפצצה אחת, לא ביום אחד, בפצצה אחת. מה לי זה מה לי זה, אז הנה אנחנו רואים שהאיום כבר קיים, עוד אפשר להספיק לעשות משהו לפני שזה יישלח, ואני כבר הזהרתי לפני 25 שנה שפצצת אטום תיפול פה, כמו שכתוב ביחזקאל ל"ח, "והיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וכל החיה וכל הרומש על פני האדמה ונפלו ההרים ונהרסו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול", ואחרי זה כתוב "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני ה'", על זה אומרים יתגדל ויתקדש, שמחכים לרגע שיתקדש שמו יתברך ע"י גוג ומגוג. וכתוב שהרעש הגדול יהיה גם בארץ וגם בעוף השמים, אז זה לא רעש אדמה. אז ז"א אנחנו צריכים להיות מוכנים, מה אפשר לעשות? ולא בכדי אמרו לנו "יפול מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש" יהיה מצב שימותו 11 אלף ואתה תעמוד באמצע ותשאר חי, איך אפשר? איך אפשר? אם ה' מחליט אפשר. איך אפשר - אפשר. 11 ימותו אתה תשאר חי, יפול מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש. ראינו עכשיו בתקופה האחרונה מופת שאין כדוגמתו, תחיית המתים, הרב אלישיב לפני שבועיים מת וחזר לחיים, אתמול הוא התפלל, מת, עשו לו החייאה שלמה, היה לו מוות מוחי, מוות מוחי, החייאה מלאה עם הנשמה, מת, אבל מה הוא פסק, שמוות מוחי זה לא מוות, מן השמים הראו לעולם שפסק ההלכה שלו נכון - מוות מוחי לא מוות! והוא חי! אז אנחנו רואים מופת כזה, יהודי בן 102 שאוכל גרגרים ושותה מעט וגופו כחוש, חזק לא יכול לעמוד בזה, אבל ה' מחיה מתים הוא מחליט, הוא הפך להם את הפרצוף כשולי קדירה, הם כבר אמרו זהו נגמר, ה' אמר עוד לא, עוד לא, אני קובע מתי. ה' ממית ומחיה, קודם ממית אח"כ מחיה. מוריד שאול ויעל, זה רק ה', אני מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל, זה רואים בעיניים. מה זה עזר? כח התפילות, כח התפילות, כח התפילות של עם ישראל, גם עם ישראל לא רצו לתת למשה למות ואמרו אנחנו לא ניתן לקב"ה לקחת את הנשמה של משה, אבל ה' אמר להם אין, זה גזרה מלפני בעצם היום אני אקח אותו, בעיצומו של יום, אני אראה לכם לא תוכלו. אבל עם ישראל ידע שבכח התפילה הוא יכול למנוע, אם לא היתה גזרה אחרונה שאין יותר רגע אפילו להשאיר היו מצליחים. והנה מצליחים.
אני רוצה גם כן לעשות אתכם משהו, להשתדל לפחות. להשתדל. ואני אספר לכם מה היה. נתתי שיעור אצלי וסיפרתי סיפור, החפץ חיים זצוק"ל בא אליו בחור מבוגר, אמר לו כבוד הרב אני לא יכול להתחתן. מדוע? אמר לו יש לי מחלת הנפילה, ושום אשה לא רוצה להתחתן עם חולה במחלת הנפילה. מה אני אעשה? אמר לו תראה, אני אשלח אותך למישהו בעיירה מסוימת, תיגש אליו שיברך אותך, ואחרי הברכה אתה תהיה בריא, אבל אני מתנה איתך תנאי שאתה לא תגלה לעולם מה שהיה פה, וברגע שתגלה המחלה תחזור. אמר לו אני לא מגלה נגמר. הלך התברך התרפא. לאחר שנים, שנים רבות, אחות אשתו היתה צריכה להתחתן והתגלתה אצלה אותה מחלה, אשתו התחננה תגלה איך נרפאת, אחותי תקועה גם, אני רוצה שהיא גם כן תתחתן. ישבו עליו ימים ושבועות הוא לא רוצה לגלות, עד שזה כבר היה שלום בית ולא יכול היה לעמוד בלחץ וגילה להם, ברגע שגילה חזרה לו המחלה. רץ כל עוד נפשו בו לחפץ חיים, החפץ חיים כבר היה זקן מופלג, אמר לו כבוד הרב אני מבקש שתתפלל עלי עוד פעם, תעשה לי טובה תשלח אותי לאנשהו, תעשה איתי משהו, אמר לו אני מצטער אני כבר לא יכול. אמר לו למה אתה לא יכול? אמר לו כשבאת אלי אז אני פשוט התעניתי עליך ארבעים תעניות רצופות, ועכשיו כבר אין לי כח לזה. אז החפץ חיים בשביל בחור שיתחתן היה מוכן להתענות ארבעים יום תענית רצופים בשביל אותו בחור, ומה עם התורה של החפץ חיים? הרי עלול לרדת קצת בלימוד עקב הצום, נישט פרובלם, החפץ חיים הסתדר עם זה.
סיפור שני סיפרתי להם, רבי עקיבא, פעם אחת הלך ביער וראה אדם שסוחב על עצמו עצים בכמות גדולה מאד, שאל אותו אתה מהחיים או מהמתים, הוא ראה שזה משקל לא הגיוני, אמר לו אני מהמתים, מה מעשיך? אמר מחייבים אותי כל יום לחטוב עצים ולשאת אותם על גבי, אני מביא אותם שורפים אותי לגמרי ואת האפשר שלי מפזרים על שבעה ימים, כל יום. אמר לו תגיד לי, השארת אחריך בן? אמר לו איני יודע, השארתי אשה מעוברת. אמר לו השארת אשה מעוברת, באיזה עיר אתה באיזה מקום, אמר לו, הלך רבי עקיבא לאותה העיר, שאל אם הניח אותו רשע בן, אמרו לו כן יש פה רשע בן רשע, הלך מצא את הילד, אמר לו אבא שלך מצבו כך וכך, בא אני רוצה ללמוד איתך, אמר לא מעניין אותי לא אבא לא סבא לא סבתא לא מעניין אותי אף אחד, לא רצה הילד, התענה רבי עקיבא ארבעים תעניות רצופות שיתהפך ליבו של הילד, ואחרי ארבעים יום זה הועיל, כי כתוב בספרים אחרי ארבעים יום תענית שמתפללים ומבקשים בקשה הקב"ה שומע, התהפך הילד, לימד אותו עד שלימדו לומר קדיש וברכו והלך ואמר קדיש ברבים וברכו, בא בחלום אותו רשע ואמר לו אשריך, הוציאו אותי מהגיהינום והכניסו אותי לגן עדן, וכמו שנחמת אותי ככה ינחמו אותך מן השמים.
סיפרתי את שתי הסיפורים האלה, בסוף השיעור ניגש אלי בחור ואמר לי כבוד הרב אני רוצה לדעת, האם אני יכול להתענות ארבעים יום תענית בשביל שההורים שלי יחזרו בתשובה, אמרתי לו ודאי, מה אתה עובד? אמר אני שוטף מדרגות, אמרתי לו אבל זה עבודה קשה, אמר לא בעיה אני יעמוד בזה, בשביל ההורים אני יעמוד בזה. אמרתי לו בסדר, אחרי שבוע אני שואל אותו איך אתה מרגיש? אמר ב"ה רגיל אין שום בעיה, לא חסר לי כלום הכל טוב. התפעלתי מאד מהאיש, נשאר לי פה. מוצ"ש אני נותן שיעור, מדברים מדברים, בסוף אני אומר לחבר'ה שלפני חבר'ה אתם לא רציניים, אתם לא רוצים לעבוד את הבורא. פתאום אחד אומר לי רוצים רוצים! אמרתי לו אתה רוצה? אמר לי כן רוצים. אמרתי לו אתה מוכן להתענות ארבעים יום? מה, מאיפה הבאת לי את זה, מה, תגיד תעשה מצוה זה, מה זה ארבעים יום? מה קרה? אמרתי לו לא יודע אמרת שאתה רוצה אז הבנת שאתה כל כך רוצה, רוצים רוצים, לא סתם אתה בשביל כולם כבר, אז אמרתי אם אתה רוצה אז ארבעים יום, אז הוא שואל אותי אבל מאיפה הבאת את זה? אמרתי לו מזה, זה שמע את שני המעשים ורוצה שההורים שלו יחזרו בתשובה ולקח עליו תענית ארבעים והוא עובד עבודה קשה, למה הוא יכול ואתה לא? אין לך על מה להתפלל ועל מה להתענות? אתה רוצה או לא? לא, אני קשה לי, אני בקושי בתענית של עשירי בטבת אני בקושי מחזיק מעמד, אתה רוצה ארבעים יום? אמרתי מי רוצה? אחד הצביע, מי עוד? עוד אחד הצביע, מי עוד? עוד אחד הצביע, אחרי כמה גם זה אמר אני גם מוכן. הרוצים רוצים. אמרתי אם נגיע פה לעשר אני מפתיע אתכם, הגענו לעשר, אמרתי גם אני מקבל על עצמי. אנשים התלהבו עשיתי שלשים. שלשים בהרצאה. יום ראשון הגעתי פה לירושלים לישיבת תיבת נח, של הרב זריפי, ודיברתי שמה ושמונים קיבלו עליהם תענית! היום אנחנו עומדים ב-906 אנשים.
למה קיבלנו את התענית? אחד, בשביל לבלום את התוצאות של המלחמה האיומה שעומדת להפתח, ארבעים יום רצופים לפי הארי הקדוש זה כמו התענית של מרדכי ואסתר שלשה ימים לילה ויום, זה שקול כנגד. אז כדי שאנחנו לא נצטרך, כתוב מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף בישראל, אלף אנשים ארבעים תעניות זה ארבעים אלף, אם נגיע לארבעים אלף תעניות יהי רצון שמגן ורומח לא ייראה, לא נצטרך לזה. אז אני עובד על אלף עכשיו.
סיבה שניה, לבטל את התאוות שלנו ולהעלות את הרוחניות, כי אי אפשר גם זה וגם זה. או ארור או ברוך, או מרדכי או המן, או חומר או נשמה, או שכל או תאווה, ביחד זה לא הולך. אז צריך להשפיל את התאוה ולהגדיל את הרוח, משיב הרוח ומוריד הגשם, להוריד את הגשם ושה' ישיב לנו את הרוח.
סיבה שלישית, בשביל לכפר על עוונות וחטאות נעורים של עריות, שזה הסגולה הכי טובה, כמו שאומר רבי צדוק מלובלין זצ"ל, ולפני שבועיים שאלו את הרב בן ציון מוצפי שליט"א מה עושה אדם שעבר על דברים כאלה מה יעשה, אמר יתענה ארבעים יום תענית רצופים, זה סיבה שלישית. סיבה רביעית, כיון שצדיקי הדור לוקים בשביל עם ישראל, אנחנו חייבים ליטול על עצמנו להקל מעליהם ולהראות שאנחנו מבינים על מה באו הגזרות, וכתוב שאם נאסף צדיק והעם לא מבין ה' ירחם איזה גרות ניתכות על העם. ואני רוצה הערב בעזהי"ת שעוד יהודים יקבלו על עצמם תענית ארבעים], שזה אומר, מעמוד השחר עד צאת הכוכבים לא אוכלים ולא שותים, מותר להתקלח, לצחצח שיניים, הכל חוץ מאכילה ושתיה במשך 13 שעות, משעה חמש בבקר לערך תבדקו לפי השעון פה, עד קרוב לשש בערב תבדקו פה, זה בערך הזמן שלא אוכלים ולא שותים, בערב מצאת הכוכבים אפשר לאכול ולשתות מה שרוצים עד עמוד השחר, ומתנים עד עמוד השחר. ז"א זה התענית. שבת לא מתענים, ראש חודש לא מתענים, פורים ושושן פורים לא מתענים, פסח לא מתענים, חול המועד לא מתענים, ניסן כן מתענים כי תענית יחיד לספרדים מותר, אשכנזים לא, אשכנזים ימשיכו אחרי חודש ר"ח אייר, אבל זה התענית בכללותה. להגיד לכם זה קל כמו שאי אפשר לדמיין, זה נח וזה מועיל.
מה קורה עם למדנים? אברכים שלקחו על עצמם לא שמעתי אחד שהפסיק בגלל התענית, ולא מרגישים בזה שום דבר שהוא מפריע. הפוך, מרגישים צלילות יותר, יום ראשון או שני אדם עלול מהחשש, לא בגלל התענית, מהחשש עלול אדם להרגיש שאולי הוא טיפה חלש וזה הגיוני, אבל מיום שלישי והלאה זה קל קל קל, אנשים לא רצו להפסיק בראש חודש האחרון, לא רצו בט"ו בשבט להפסיק, למה - טוב להם. טוב להם. זה התענית.
הפלא יועץ אומר שרוב הפוסקים אומרים שבשביל התעניות הסיבות שמנינו יתענה, ככה נוטים רוב הפוסקים למרות שיש שאומרים שלא, וגם מרן אומר שאם בן אדם הוא לומד באמת בעיון או שהוא מלמד תינוקות וכו' אז לא יתענה, אבל אם הוא יכול וזה לא מפריע לו אין בעיה. לכן אדם אומר במנחה לפני יהיו לרצון האחרון, הריני מקבל עלי בלי נדר תענית ארבעים יום רצופים למעט הימים שאין מתענים בהם, ואם ארגיש שאיני יכול הריני אומר מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר ואפטר. אז זה לא יהווה נדר שהוא עבר עליו אלא יוכל, אם עבר יום אחד והוא רוצה לנסות שוב יום שני יכול להמשיך, הוא לא רוצה יפטר לגמרי וכו'. יש גם אפשרות לפדות את זה בתשלום, סעודה אחת ליום 25 שקלים כפול ארבעים יום אלף שקלים ויוכל לפדות את זה וזה יכול להיות גם מניה לאצטדיון ברמת גן שאנחנו ע ושים וזה ישמש אותו. זה בעצם התענית. ואני רוצה שתכוונו ככה, על הרב יעקב חי בן מרגלית, ועל הרב שלום יוסף בן חיה מושא, הרב אלישיב, והרב יעקב יוסף ושאר הצדיקים הרב שטינמן ב"ה בביתו והראב"ד גם כן הגיע לביתו וה' יתמיד בריאותם, אבל על כל אלה שחולים ידועים ולא ידועים, שזה יועיל להם בעזרת ה' כי כח הרבים הוא אדיר אדיר. בסוף ארבעים יום כל אחד יבקש בקשה פרטית מה שהוא רוצה והקב"ה עונה. בליל פורים אנחנו עושים ערב מיוחד בארמונות חן בבני ברק, הכניסה חינם, אכילה ושתיה ויהיה גם זמרים כשרים, ויש שמה רבנים ודרשנים וכו' ותהיה תפילת רבים של כל האלף שקיבלו עליהם תענית, תפילה בשביל הצלת כלל ישראל ומילוי משאלות לטובה של כל המתענים. אז זה יהיה במעמד רב, ויהיה בשידור ישיר, וכל אחד יוכל להצטרף.
עכשיו אני רוצה לראות מי הצדיקים פה שרוצים לקבל על עצמם תענית, הנה הראשון, הנה השני, הנה השלישי, הנה הרביעי, חמישי שישי שביעי שמיני תשיעי עשירי 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 אשריכם לחיי העולם הבא, אני אתן לכם, 27, 28, 29, רגע אני אתן לכם ברכה מיוחדת מעומקא דליבא, 30, 31, 32, 33, 34, תבורכו, 35, 36, 37, 38, 39, 40 אשריכם, ארבעים אנחנו ב-954, עוד חמישים גומרים את הסיפור. גם נשים ודאי, כמה 1, 2, 3, 4, רגע, אז כמה יש לנו? חמישים, רגע, חמישים. חמישים יש לנו חמישים, יש לנו כרגע 956, עוד אחד, 51, מי עוד? רגע 51, מי עוד? 52 תבורך, יש עוד גברת שמה בצד? יש עוד אחת בצד שם? כמה אחת או שתיים? אחת או שתיים? שתיים אני רואה, כן? 54, 55, 56, 57, 58 אשריך, רגע 58 מי עוד? לא, זה חמישים ושמונה, לא? 958. הנה עוד אחד הצביע, 959, 960 אשריך. עוד ארבעים יהודים. רבותי מי ששומע אותנו מכל העולם יכול לצלצל למספר הטלפון 050-6500666, ישלח גם את השם ושם משפחה ואני אברך, רגע מכל העולם מהר מהר מהר לשלוח. אנחנו צריכים עוד ארבעים לגמור היום אלף. רבותי אנחנו יכולים למנוע את האסונות מכל ישראל, מהצדיקים, לכפר את העוונות, יתמלאו לנו משאלות, נעלה ברוחניות, כל כך טוב בשמים רוקדים שמחים, פודה באלף שקל אשריך תבורך, אשריך תבורך. פודה באלף? מה אתה עושה? הוא כבר צם ולוקח אלף שקל, רגע שניה, מה אתה? תענית או פודה? פודה באלף שקל, תרימו את היד איפה אתה? לגשת לארבעה אלה. פודה באלף אשריך, רק רגע יגשו אליכם, גם פודה באלף? עוד יהודי פודה באלף, ששה אנשים. פודה באלף למעלה, עוד אחת פודה באלף אשריכם, שמונה אנשים, רגע, מי עוד? גם באלף? פודה באלף, תשעה נשים, רגע. אנחנו ב-960, צריכים עוד ארבעים מתענים, הנה עוד אחד אשריך מתענה, עוד 39 יהודים ואנחנו גומרים את האלף בעזרת ה' זה היסטוריה, תדעו לכם, לא היה דור כזה. הפלא יועץ כותב שאפילו בדורו תעניות רגילות לא היו מתענים, אתם יודעים מה זה ארבעים תעניות, ישתבח הבורא איזה גיבורים, גיבורי חיל, ככה מנצחים את היצר הרע, ככה משפילים אותו. תיכף 39. אתה מה? תענית? 38 עוד נותרו לנו בסה"כ. פודה באלף זאת העשירית, רגע. רק רגע רק רגע רק רגע, תרשמו מספר טלפון אלה שעכשיו רוצים לפדות באלף לחייג למספר הזה, כן? מה המספר שלך? 050-3076691 לרשום עוד פעם, 0503076691. מי שאמר שהוא פודה ירים את היד יתנו לו טופס, רגע שירים את היד, הנה תתן להם מהר, תשים לב כן, רגע, תקח מהם טפסים לפחות. קדימה, רגע יש לנו עשרה פודים וחסר לנו שלשים ושמונה מתענים, יש עוד אחת שפודה, 11 פודים ישתבח הבורא ויתעלה שמו, תזרוק למעלה כמה טפסים שמה, מהר תקפל את זה ותזרוק, 38. כן, הנה זה שילם. יפה מאד קח, תבורך מפי עליון, אני אברך אתכם תיכף לאט לאט. 38, איפה ההתלהבות חבר'ה, אתה גם? 37, נשאר לנו 36, 36 נותרו בלבד לאלף, האלף לך שלמה 36, מי עוד? תן לו שמה ליהודי. אתה? אתה תחזיק מעמד? אמא ואבא יסכימו? תשאל אותם, יש לך טלפון? תשאל. תן לו לטלפן. כן, יש לי כבר ילדה בת 13 שמתענה, לא יאומן כי יסופר, הילד הזה רוצה גם, אתם גברים אריות הא? רוצים ופלים ופלים, תראו מה זה, עוד 36, אתה גם? פודה באלף, תראה מי פודה באלף, תראה מי, תראה. 36. רגע רגע אני חייב 36 יהודים נוספים לבטל גזרות מעם ישראל רבותי. כן כן תיכף. מי עוד? מה זה? מה זה? תענית אשריה, 35 נותרו. יש אשה שלוקחת פה שמונים יום! שמונים יום! זה שתי תעניות. רגע היא היתה בחשבון קודם? היא לא היתה בחשבון, אז זה 33 נותרו לנו. רגע, עוד 33 אני צריך, ל"ג, ל"ג, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, עוד 33, עוד שתיים תענית, נותרו 31, הנה עוד אחד 30, רבותי היסטוריה, היסטוריה. אבל אתם צריכים לשבור את השיא של תיבת נח, בתיבת נח היו שמונים, עכשיו אנחנו מתקרבים. היינו ב-906, נשארו עוד שלשים, נכון? עוד שלשים, עוד אחד אשריך, 29 נשאר. עוד שלשה תענית, 26 נשאר, 26, שם הוי"ה ברוך הוא ישתבח הבורא ויתעלה שמו, גם עוד אחד, 25 נותרו, איפה מחיאות כפיים? כל זה להגנת עם ישראל, להגנה על הצדיקים שכולם יחיו בטוב ולאורך ימים. עוד 25, איפה הגברים, הנשים תראו איזה כח, איזה כח, איפה הגברים? אל תכינו להם אוכל. 25 עוד. מי עוד לוקח? 25. מי שנוטל תרופות כרוניות ישאל את הרופא, אם זה כאלה שניתן לקחת לפני הצום ואחריו ויגיד הרופא שאפשר אפשר. יש חולי סכרת שגם לוקחים לפני ואחרי וזה מסתדר להם אבל בשאלה של רופא, אז הנה יש פה עוד אחד 24, 24 מי עוד? עוד 24 יהודים ותו לא, ואנחנו מסיימים דבר היסטורי. מי עוד? הנה עוד ילד, אבל תשאל את אמא אסור ככה, צריך לשאול את אמא, מה אמרו לך בבית? אולי? אמא ואבא פוחדים עליו, אבל בשמים נחשב שאתה התענית, תדע לך, תן לי יד, ה' יזכה אותך להיות צדיק יסוד עולם, תהיה בריא אשריך. גם אתה תזכה להיות צדיק יסוד עולם, אשריך. אה, ילדי ישראל הנחמדים. מי עוד? תמיר ברגמן, יבבי, נשארו עוד 24 בלבד, כ"ד השמן. עוד 24, עוד חבר? עוד חבר בטלפון, 23 נותרו בלבד, עוד אחד 22 בלבד, מי עוד אצלך, כמה? יש אצלו פול, תענית אסתר לא נחשב זה לבד, תענית דיבור לא, זה צום עכשיו. הנה עוד אחד 22, 22 רבותי, 22 נו עוד 22, אתה גם? אתה גם? מי עוד? 22 אני צריך עוד יהודים, רבותי יהיה פה ברכה שעוד לא היתה מעולם, מעולם לא היתה, 22 יהודים זה היסטוריה, היסטוריה, בדור שלנו התענו אלף יהודים ביחד תענית ארבעים, אתם מבינים מה זה? זה כמו בזמן התנאים. מהבוקר מתחילים מהבוקר ואומרים בערב כיון שכולם מכוונים לתענית הידועה הזאת, זה לא תענית יחיד שמתחיל, בערב יגיד שהוא מקבל תענית ארבעים, לא להגיד עננו מחר, ממחר להגיד עננו.

ש. כבוד הרב הוא לא מסכים שאני אשיר, הרב אמנון יצחק אנחנו אוהבים אותך....

הרב: עוד שתיים, יש לנו רק עוד עשרים עוד. עשרים יהודים בלבד נותרו לנו רבותי, מי עוד? מה זה חצי? מה זה חצי? אי אפשר עשרים, רק ארבעים, ארבעים. עוד עשרים, עשרים בלבד. יש 11 פודים, אתם קיבלתם 11 פודים? 11 פודים לפנות אליהם. מי עוד היה מהפודים שעוד לא הגיעו אליו, הנה קח שמה. הנשים קיבלו שמה את הטפסים? נשים קיבלו את הטפסים? למלא. עוד 20. יומיים זה לילה יום לילה יום זה נקרא יומיים שווה 27 יום. רבותי קיבלנו עוד 11, קרית שמונה תל אביב בית שאן מונסי אה"ב ירושלים בני ברק פתח תקוה רמלה בית אל, עוד תשעה יהודים. עוד תשעה יהודים. איפה התשעה? איפה הם? איפה הם? איפה התשעה יהודים שמרימים את הפרויקט הכי גדול שהיה בדור הזה, ארבעים אלף תעניות זה מאה ותשע וחצי שנים רצוף להתענות. ויש פה עוד חמישה שפודים חוץ מה-11, אשריהם ישראל, עוד תשעה יהודים, עברתם את תיבת נח, עברתם. הוא רצה לעצור בנח, אוי ואבוי. עוד אחד מקרית שמונה, נשארו שמונה, עוד אשה בעזרה נשארו רק שבעה. עוד שבעה יהודים, שבעה. עוד שבעה הודים בלבד, שיא השיאים, גם אתה? עוד ששה, אשריך עוד אחד עוד חמישה בלבד, חמישה חומשי תורה, איפה יש לי עוד חמישה יהודים? הנה עוד אחד, עוד ארבעה, גם אתה? עוד שלשה. אתם כבר הצבעתם, זה אותן נשים לא? כמה עוד אחד או שתיים? אחד עוד שניים, מי עוד? עוד אחד. מי עוד? אלף וחמש. אלף שש אלף שבע אלף שבע, אלף שבע, אלף שבע, אלף שמונה בירושלים, אלף שמונה, אלף שמונה, עשינו פה 102 יהודים כבר, ישתבח הבורא, עוד אחד מפלורידה, 1009 רבותי, הנה עוד שתיים, 1011, מי עוד? עכשיו אתם רוצים לעשות אחד אחד אחד אחד, יבבי, יבבי. 1011, רבותי, להפסיק או לא?

קהל: לא

הרב: 1010, היתה טעות. מי עוד רוצה לזכות רבותי, הברכה תהיה מיוחדת, הנה עוד אחד, 1011, רבותי. תיכף שאלות, 1011 רבותי, מי עוד? מי עוד זוכה? מי עוד? איפה יש עוד אשה? 1012, ישתבח הבורא, איזה עם איזה עם, אה חשבתם לשמוע מוזיקה הא? ארבעים יום תענית עכשיו ישתבח הבורא, איזה חסכון בבית, אשה לא צריכה לעבוד, לא צריך לשטוף כלים, אתה לא צריך לרוץ כל פעם ופלים קפה, אשריך מסודר. שלשה ימים רצוף לילה ויום זה ארבעים יום. לילה יום לילה יום לילה יום, לקחת? לקח שלשה ימים רצופים. עוד אחד מגדרה. עוד אחד מוסיף ארבעים יום יעני שמונים, 1015, 1015 ישתבח הבורא ויתעלה שמו, איזה התלהבות יש בעליונים. 1015, עם ישראל חי, אחמדי לא יכול על עם כזה, על עם כזה אי אפשר. אי אפשר. רבותי, 1015, עוד אחד 1016. 1016, עוד ארבעה יהודים רבותי 1016, עוד ארבעה דחופים ואני נותן ברכה, מי האחרונים שזוכים? מתחילים מהיום בבוקר מעלות השחר וממנחה של מחר לפני יהיו לרצון האחרון אומרים את הנוסח, הריני מקבל על עצמי בלי נדר תענית ארבעים יום למעט הימים שלא מתענים בהם כולל היום זה שהתעניתי, ואם לא ארגיש טוב אוכל להפטר ע"י אמירת מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר. עוד ארבעה לאלף ועשרים. עוד ארבעה, טלפונים, איפה טלפונים? מה עם שיקגו? רק אוכלים? עוד ארבעה יהודים. עוד ארבעה. עוד ארבעה יש? יום שישי מתענים עד אחרי קידוש, וזה האוכל הכי טעים שיש. עוד אחד מירושלים, אנחנו ב-17, עוד שלשה יהודים שיהיה עשרים ואני מברך,

ש. ממתי מתחילים

הרב: מהיום בבוקר אמרנו, מעמוד השחר היום בבוקר. במנחה אומרים את הנוסח.

ש. אם מרגישים לא טוב צריך להשלים?

הרב: כן. עוד שלשה יהודים, עוד שלשה יהודים איפה ההתלהבות? קצת מחיאות כפיים לחבר'ה אולי נמצא עוד שלש. עוד שלשה אני צריך אני מברך, אני מברך בעמידה, לא בישיבה. בשבת אתה אוכל, יום שישי מתענים עד אחרי התפילה באים עושים קידוש ואז אוכלים.

ש. מותר לעשן?

הרב: מותר לעשן אסור בכלל, אבל אם מישהו מעשן זה מותר, מותר להתקלח, מותר לצחצח שיניים. אם היה אונס יכול להמשיך, עוד שלשה רבותי. עוד שלשה מה יש שם? עוד שתיים לוקחות? עוד שתיים לקחו מהעזרה, הנה 1020.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא ישמיד את כל האויבים של עם ישראל, ובראשם אחמדניג'ד, לרקוע ברגליים, אחמדניג'ד, אסאד, נסראללה, אבומאזן, הניה, ארדואן,

ש. אובמה

הרב: יש לו פגישה בחמישי, עד אחרי הפגישה נראה. מכל מקום, ה' יפדה את עם ישראל והם יהיו כפרה עלינו, וכל הצדיקים יחיו לאורך ימים ושנים, וכל המזימות הרעות יחולו על ראש הרשעים, ותבוא חרבם בליבם וקשתותם תשברנה, ובעזרת ה' לכם כלכם בפרט למתענים והמתענות, בריאות שלמה ואיתנה, והצלחה ובנים זכרים, ובנות, וסיעתא דשמיא, ופרנסה טובה, וזיווגים הגונים, וישועה, ונחמה, ושלוה, ותשובה שלמה, ורפואה שלמה, ומילוי כל משאלות לטובה. ושרבנינו וצדיקנו ילכו בראשנו ונזכה לקבל פני משיחנו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. בבנין עירנו ירושלים, ובבנין בית מקדשנו, ובהשראת שכינתנו, ובבוא גואלנו אמן ואמן.
אמן.
וטהר ליבנו לעבדך באמת....

בס"ד הרצאת הרב אמנון יחצחק שליט"א התקיימה בבית כנסת מוסיוף יואל 25 ירושלים ביום ראשון ג` אדר התשע"ב 26/02/2012

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט