mQ
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

מבשרת ציון 1-1-12

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

אנחנו רואים שיש בפרשיות שלנו שתי גישות. גישה אחת של פרעה וגישה אחת של פרעה. מה ההבדל בין פרעה של יוסף לפרעה של משה? בשעה שבא יוסף אל פרעה ואמר לו, שמעתי עליך תשמע חלום לפתור אותו, אז ענה לו יוסף "בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה". כשיוסף פתר לו את החלום, אע"פ שפרעה היה עובד עבודה זרה תיכף האמין בה' ואמר לו "אחרי הודיע אלקים אותך אין חכם ונבון כמוך הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו". פרעה נכנע לפני יוסף ומקבל עליו את פתרון החלום וממנה את יוסף להיות השליט על כל ארץ מצרים שמונים שנה. איך זה יכול להיות? נער, עבד עברי לכלכו עליו, אמרו עליו מילות גנאי, אבל פרעה היה חכם ולא התפעל ממה שאומרים ולא התחשב בתשקורת, ובחן את הדברים לגופם, והחליט שהאיש שעומד לפניו זה איש שאין חכם ונבון כמוהו בכל ארץ מצרים, ואם יחפשו בכל העולם לא ימצאו איש אשר רוח אלקים בו כמו יוסף.

מאיפה הוא יודע את זה, הרי הוא היה כופר ועובד עבודה זרה? אבל פרעה מבין שאם בן אדם שהיה בכלא 12 שנה ומביאים אותו לפתור בעיה שיש לפרעה מלך מצרים אז הוא צריך לעשות הכל בשביל לשכנע את פרעה שהוא אכן יכול לפתור כדי שאכן השחרור הזה מתוך הכלא יהיה לו משתלם. ומה אומר לו יוסף? סליחה טעית, אני לא יודע לפתור חלומות, בלעדי האלקים יענה את חלום פרעה, אני כלום, אני רק צינור, אם הוא יעביר דרכי אני אעביר לך אם הוא לא יעביר דרכי אני לא אעביר לך, אני לא יודע כלום. עצם התשובה הזאת, אם פרעה היה כמו ביבי, הוא היה שולח אותו ישר לכלא בחזרה. מה פירוש, אז בשביל מה הביאו אותך אלי, אם אתה לא יודע שום דבר אז תחזור בחזרה לכלא. אבל מהתשובה שלו הוא הבין כמה הוא חכם ונבון וירא אלקים, כי בן אדם מוכן לעמוד על האמת ולהגיד את האמת בכל מחיר, זה דבר גדול ביותר, לא נמצא דבר כזה. בן אדם שעכשיו  נתנו את ההזדמנות, כמו שאומרים, לקחת את הפרס של החיים שלו, את השחרור, הוא אומר סליחה, טעיתם בכתובת, אני לא כמו שאמרו עלי, אני לא יודע לפתור חלומות, רק אם אלקים יגיד לי אז אני אגיד. זה סיבה שמלך עצבני שולח אותו מעל פניו.

אבל פרעה לא מתפעל מכלום, הוא מתבונן מה קורה פה, האיש הזה עומד ואומר את האמת לאמיתו, הוא רואה יראת שמים כזו שהוא לא מבין דבר כזה, את האלקים הוא ירא, הוא לא פוחד מהמלך, לא פוחד מאף אחד, לא פוחד מהכלא, הוא אומר את האמת. אחד כזה מוכן לתת לו פרעה את כל המלכות. הוא גם לא פוחד שהוא יגזול אותו, יקח לו, יגנוב לו, ידיח אותו, אדם שמסוגל להגיד אני כלום, רק אם האלקים יענה לי אז אני אוכל להגיד, זה מדרגה. אז זה בחלק התכני של הענין. ואם נגיד שזה לא בחלק התכני הזה, אז נראה מה ההבדל בין פרעה של משה. משה בא אל פרעה ואומר לו שיש בורא עולם והוא רוצה שתוציא את עם ישראל ממצרים. אמר לו מי ה' אשר אשמע בקולו, אני לא כתוב אצלי בספרים שיש אחד כזה, אז הוא אומר לו תשמע, אם אתה לא מאמין שיש, אין בעיה, אני אתן לך סדרת חינוך, תקבל עשר מכות אחת אחרי השניה עד שאתה תאמין שיש בורא עולם שהוא יכול להפוך את הטבע ולעשות מה שהוא רוצה, אין בעיה. אתה רוצה ללמוד? אין בעיה, שיעור ראשון בקדם, וככה נתקדם.

באמצע המכות התחיל כבר להאמין פרעה, ולמרות זאת חזר בו. ובסוף גם כששלח את עם ישראל ואמר קומו צאו מתוך עמי, בסוף התחרט גם כן ואמר מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו, אז מה קורה פה? מה ההבדל בין פרעה של יוסף לפרעה של משה?

שניהם עובדי עבודה זרה, והפוך, פרעה הראשון לא ראה את הקב"ה בחוש, פרעה השני הרגיש את הקב"ה בחוש, קיבל מכות בגוף, נגעים הכל, ואילו פרעה הראשון, מזה שראה את יוסף כבר הבין הכל, ופרעה שראה את הקב"ה בחוש חזר לסורו. מה ההבדל ביניהם?

אלא היה מעשה שפעם אחת אחד מהסוחרים הגדולים של ורשה שהיה עשיר גדול מאד וירא שמים, והמסחר שלו היה שהיה שולח אוניות בים ממדינה למדינה. פעם אחת הגיעה ידיעה שכל האניות שלו טבעו והוא נשאר עני ואביון, ולא ידעו איך לספר לו את הדבר הזה, מי יבוא להודיע לו את ההודעה הזאת? הוא יכול למות. כולם חששו להודיע לו את הידיעה, אז הרב אמר אני אודיע. קרא לו, והתחיל לדבר איתו בענינים של יראת שמים, אמר לו כמה חשוב שיש בטחון בהשי"ת ואשריו של מי שיש לו בטחון בהשי"ת, התחיל להגיד לו דברים רבים מרבינו בחיי בשער הבטחון, ואמר לו שעולם הזה זה הבל הבלים והכל הבל, וככה מדברים פה ושם, והסוחר הגדול הזה מסכים פחות או  יותר עם הרב. ואז הרב שואל אותו, תגיד לי, מה היה קורה אחרי שדיברנו על כל זה, מה היה קורה אם היו מודיעים לך שאניה אחת שלך טבעה בים, איך היית מקבל את הדברים? אז הוא אמר מה הבעיה, ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך, הכל של הקב"ה, אין שום בעיה. אז אומר לו הרב כן, אבל זה לא אומר עדיין שיש לך בטחון, כי אם אניה אחת מכל האניות שיש לך טבעה אז זה לא נורא, אבל אם נגיד שלש ארבע אניות טבעו, מה היית עושה במצב כזה? אז הוא חושב קצת ואומר תשמע, מה אפשר לעשות אם ה' החליט שהוא לוקח וזה פה ושם, מה אפשר לעשות. ואיך היית מקבל את זה? אומר זהו, גזירת הבורא, מה שהקב"ה מחליט זה מה שיש. אז הוא אומר לו כן, אבל אין ראיה עדיין שיש לך בטחון, למה - כי עדיין נשארו לך אניות. אבל נגיד שהיו מודיעים לך שכל האניות שלך טבעו בים ולא נשאר לך כלום ואתה עני רש ואביון, מה היית עושה? אומר לו שמע, נשאר בלי כלום כבר לא כל כך פשוט, אבל תן לי ל חשוב על זה קצת אני אגיד לך תשובה, אומר לו אין בעיה. הנה כנס לחדר שלי, קח ספר חובת הלבבות, תלמד שער חובת הבטחון, ומה ההפרש בין הבוטח באלקים לבין הכימאי, ותחזור תגיד לי  תשובה. נכנס קרא בספר למד, השתכנע, יצא ה חוצה, ויוצא החוצה אומר לו תשמע, אחרי מה שהתעמקתי וראיתי והתבוננתי, גם אם היו כל האניות שלי טובעות בים לא הייתי מצטער, מפני שאני מבין שהקב"ה הוא כל יכול, יכולים לבטוח בו ואם זה גזרת הבורא זה רק לטובתי, ממילא אין לי על מה להצטער. אז אמר לו הרב, אם זכית להגיע להבנה הזו, אז אני רוצה להודיע לך שהגיעה ידיעה שכל האניות שלך טבעו בלב ים, באותו רגע הוא התעלף, על המקום הוא התעלף. הזעיקו רופאים בקושי הצילו אותו. כשהוא התאושש שאל אותו הרב תגיד, הרי לפני כמה רגעים אמרת שאין בעיה, אפשר לבטוח בכל בכל יכול מה שהוא עושה הכל לטובה ונתת דרשה טובה, ורגע אחרי זה שאמרתי לך אתה התעלפת. מה קרה? אמר לו תשמע, זה שכל העולם הבל הבלים זה אני משוכנע מאד, אבל זה שכל העולם הבל הבלים זה היה בזמן שהאניות שלי היו עדיין בים, אבל כשאמרת לי שהאניות כבר טבעו אז מתעלפים.

ז"א מה ההבדל בין פרעה של יוסף לבין פרעה של משה, שיוסף אמר לפרעה שיש אלקים בעולם והוא יעשיר אותך ויהיה לך שבע שנים של שובע, שכל הכסף שבעולם יכנס למצרים, אז פרעה אומר אלקים כזה אני רוצה, כזה אלקים שנותן שובע ויהיה עושר של כל העולם אצלי בכיס, בטח אני רוצה כזה. אבל פרעה של משה, כשאמר לו משה שיש אלקים בעולם והוא רוצה לשחרר את האומה, את עם ישראל, אומה שלמה שעובדים אצלו והוא יאבד את כל העשירות הזאת, אז מתעלפים ואומרים "מי ה' אשר אשמע בקולו".

ז"א הרשעים בוחרים אלהים שמתאים להם. אם זה כזה שמעניק להם ונותן להם, הם מוכנים לאמץ אותו בחום, אבל אם זה אחד שאומר להם דברים שלא מתאים להם, אז הם לא מכירים בו, לא רוצים לשמוע דבר כזה. זה ההבדל בין יהודי לגוי, גוי עובד את האלהים שלו אם הוא מקבל ממנו, אבל הפסוק אומר "כי ירעב ויתקצף וקילל במלכו ובאלהיו", גוי מוכן לעבוד את האלהים שלו, את הפסלים שלו, את העבודה זרה שלו כל זמן שהוא לא קוצף עליו, אבל אם כן הוא מקלל את המלך ואת האלהים שלו בלי שום בעיה. אבל יהודי מה אומר, "אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני", "אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא", אז אהבתי את ה' גם אם יש לי יסורים, גם אם המוות אופף אותו, גם אם יש צרה, אני אוהב את ה' בכל מצב. "חסד ומשפט אשירה" אם ה' עושה איתי חסד אני אשירה לפניו, אם הוא עושה איתי משפט - אשירה לפניו, בכל מקרה אני עם הקב"ה בכל מצב.

אז ז"א, זה ההבדל בין יהודי לגוי. אבל לצערנו הרב יש יהודים שלמדו מן הגויים, וגם הם בוחרים להם איזה אלהים שהם רוצים, ז"א מה שמתאים להם ומה שלא מתאים להם.

למה הזכרתי את ביבי ביחס לפרעה? משום שפרעה בחן את הדברים לגופם ולא התפעל מהתשקורת, לא התפעל ממה שאמר שר המשקים שזה נער ועברי ועבד, כל הגנאי שאפשר להדביק ליוסף למרות שהוא פתר לו את החלום ולמרות שהוא החזיר אותו למלכותו, לשררתו, עם כל זה כפוי טובה הגוי ואמר על יוסף דברים קשים ורעים, שהוא נער, כלום לא יודע שום דבר, הוא עברי שמצרים שונאים את העבריים, והוא עבד, הוא נמכר לעבד, אז הוא לא יכול לשלוט במצרים ולא יכול כלום, והנה פרעה מהפך את הכל ומתייחס לגופם של דבר ומסתכל מה עומד לפניו, הוא רואה אדם ירא שמים שמבין שאין חכם ונבון כזה, בן אדם שהאמת נר לרגליו, והוא מעריץ אותו, והוא נותן לו הכל, ומסיר מעליו את הרביד ונותן לו ושם כתר בראשו ונותן לו את המשנה, מה לא עושה. וממליך אותו על כל מצרים, איפה נשמע כדבר הזה?!

עכשיו יש סוגיה מאד חמה ולוהטת שהתשקורת עובדת על שנאת החרדים. עובדים חזק מאד. מאז שפיצי לבני יצאה לחו"ל, והגיעה לגברת קלינטון וכו', פתאום שמענו שקלינטון מתערבת במה שקורה בישראל ואומרת, כאילו זה הדבר הכי חשוב, עם איראן כבר הסתדרו האמריקאים, בעירק, באפגניסטן, כל העולם הם כבר סידרו הכל, נשאר להם רק בעיה, שלשה חבר'ה יצאו כששמעו חיילת שרה, יצאו, אז קלינטון אמרה שזה איראן. מה פתאום? שמעתם פעם התערבות כזאת? באיזה ענין שולי, אובמבה הלך והשתחווה למלך סעודיה, שמה עורפים ראשים של  נשים אם נתפסות שעשו מעשה שלא יעשה, שמה מכניסים נשים בתוך האדמה, משאירים רק את הראש ורוגמים אותם באבנים עד שהן מתות, שמעתם את גברת קלינטון אומרת משהו? שמה גנב נתפס חותכים לו את היד. שמעתם משהו שהיא אמרה? אחד לא רוצה לשמוע שיר, לא בא לי על השיר הזה, איראן!? ומתחיל קמפיין חדש קוראים לו 'הדרת נשים', לא הדרת, הדרת - כאילו להדיר אותן, להרחיק אותן, הדיר את רגליו. הדרת נשים. מה פתאום הדרת נשים? החיילים אמרו לחיילות תצאו החוצה אל תשירו, או שהם בעצמם יצאו? הם החליטו שהם לא רוצים לשמוע. על פי הלכה אשה ששרה בפניו של גבר אסור לו לשמוע, קול באשה ערווה, מה לעשות? זה התורה, אנחנו לא יכולים לבחור תורה לפי מה שמתאים למפלגות, תורה זה תורה, מי שיהודי שומר תורה ומצוות הוא מקיים את התורה. יהודים שאמרו להם תשתחוו לצלם ואם לא נהרוג אתכם אמרו תהרגו, זה יהודי.

אבל לפיצי זה לא מתאים, איך היא תחזור לשלטון? איך היא תדחף את ביבי? כל הקמפיין הזה מכוון להרויח שתיים: אחד - להלחיץ את ביבי, ושתיים כבר עליהום על הדתיים, כי עוד מעט עומד להיות בחירות, ואז במילא במה יבואו? במה הם יותר טובים ממנו? בזה שהם לא לוקחים את החרדים איתם לקואליציה. ז"א הם יבנו  מפלגות חילוניות, והמפלגות החילוניות האלו ירכיבו את הקואליציה בלי דתיים. כמו שטומי לפיד עשה, כמו שכולם עשו, כמו שיאיר לפיד יעשה, כמו שכולם יעשו. לא יודעים מה להגיד, אז עליהום על הדתיים זה על הכיף כיפאק. אז מעשה שולי כזה מצריך כל כך הרבה רעש?

נו, אבל זה לא מספיק, לא מספיק. זה עדיין לא מספיק. אז מה עושים - פרובוקציה. עולה אשה בשם טניה רוזנבליט על אוטובוס ורוצה להכנס דווקא איפה שהגברים, דווקא איפה שהגברים, באיזה קוים - קוי מהדרין שכבר קיימים עשר שנים באישור של אגד, באישור של פיצי לבני, באישור של הבג"צ, זה עובד כבר ככה שנים. אבל בעוד שבוע צריכים לקבל החלטה בבג"צ אם לאשר סופית את קוי המהדרין, אז בשביל שהבג"צ יחליט אחרת יוצרים פרובוקציה. מישהו אמר לכם שבעצם טניה היא עיתונאית שמאלנית? אף אחד לא אמר לכם, כאילו תמימה כזאת, היא בטעות עלתה כזה והדתיים האלה כזה כזה אמרו לה, סליחה אולי תעברי אחורה. אז נהיה סיפור, סיפור. וזה מספיק? לא.

אח"כ יש חיילת שנכנסת לתוך האוטובוס, לפי מה שכתוב באתרים של החרדים שהם מעידים שמה היה שמה אלה שהיו בתוך האוטובוס, והיא נכנסת דווקא איפה שהגברים יושבים, והיא נכנסת לשם ואומר לה שמה מר פוקס, גברת, זה לא מקום למסור עכשיו כרטיסים והכל, יש צד של שמה של הנשים וכו' וכו'. ואז אומרים שהיא כמובן לא הסכימה, והמשטרה חיכתה בדיוק בתחנה הבאה, מעניין הא? וקיצורו של דבר משפט על הרגע, על הרגע, שינוי החוק מיידי, ולהגיד לאשה מילה שיקצה, פירושו הטרדה מינית. טוב שלא אמרו אונס. איך זה מגיע להטרדה מינית? מה זה הטרדה - שגבר רוצה להדבק באשה ומטריד אותה. אבל הוא אמר לה תלכי מפה, אז זה לא הטרדה, זה הרחקה. הפוך, אם צריך לשפוט מישהו זה אותה, כי היא הטרידה אותו מינית, היא נדבקה אליו, היא באה אליו לא הוא בא אליה, אז מי הטריד את מי? אבל מה זה משנה, בית המשפט מחליט, נגמר הסיפור.

אותו דבר, אז מה עשו לה הנחה מהשלום למחוזי, במקום עשרים אלף ערבות - 5000 אבל הכל נשאר על כנו. רבותי, מי שיש לו עיניים בראש מבין מה הולך פה, הרי זו גוזמא שאין כדוגמתה. זה דבר איום ונורא. ז"א יש פה בלוף שמחוברים אליו כל הגורמים העטיפתיים שבמדינה. מהלך של עליהום. ופרס יוצא מגדרו, מה קרה? אומרים שאיזה דתי חרדי קיצוני, לא יודע מי, ירק על ילדה בת שמונה, אני לא יודע אם זה היה אבל נגיד שזה היה, זה חמור מאד, תעצרו אותו. מה הבעיה? אבל מפה עד שפרס יגיד שהוא קורא לעם ישראל לבוא להפגנה בבית שמש נגד כל החרדים שהגזימו בהדרת נשים, ביריקות, באי שמיעת נשים וכו' וכו', זה כבר עובר כל גבול. וביבי מפסיק את ישיבת הממשלה בקבינט, וזה לא יתכן במדינתנו. ובני גנץ אומר, שמה שאומרים שיש הדרת נשים בצה"ל זה שטויות, זה לא דברים רציניים, אין הדרת נשים.

אני לא מבין, זה אנשים אחראיים אלה האנשים האלה? בוא נתחיל ככה, היה רצח של אושרנקו שרצח שש נפשות, משהו איום ונורא, 160 שנה הוא קיבל בפנים, ולא שפטו אותו מהיום להיום, לקח הרבה זמן עד שהגיעה ההכרעה, אבל על זה שאמר לשיקצה, על המקום שפטו אותו, אסור לו להתהלך חפשי, מה זה, זה איום ונורא. אתם שמעתם שפרס אמר הפגנה נגד כל הרוסים כי אושרנקו הוא רוסי ואם הוא רוצח שש נפשות ביום אחד צריך לעשות הפגנה נגד הרוסים במדינת ישראל, שמעתם דבר כזה? אז אם דתי, דתי ירק על ילדה, נגיד, דתי ירק על ילדה, נו אז מה, אז מה? אז צריך לעשות הפגנה של כל המדינה נגד כל החרדים? אז תעשה הפגנה נגד כל הרוסים.

שבוע שעבר בעל דפק אבן בראש של האשה רצח אותה, לעיני הילדים, שמעתם משהו שפרס קרא למישהו? לא. כל שבוע בעלים רוצחים את הנשים, מדירים את הנשים מן העולם, לא מדירים אותן אחורה באוטובוס, משאירים אותם בחיים, לא, מדירים אותן מהעולם וזה עובר אף אחד לא מדבר, לא מפסיקים ישיבת ממשלה, לא פרס מדבר, לא גנץ מדבר, אף אחד לא מדבר, זה דברים של יום יום. אבל דתי ירק יריקה! למה אתם אומרים דתי? אזרח ישראלי. אזרח ישראלי ירק יריקה. מה אכפת לי איזה כובע יש לו, ואם הוא הודי, אז צריך לצאת נגד ההודים? מה הקשר? מה הגזענות הזאת? לאן אתם הולכים?

בני גנץ אומר אין הדרת נשים בצה"ל. אתם מאמינים לו? אתם מאמינים לו לבני גנץ? הוא אומר שאין הדרת נשים בצה"ל, אני שואל, אתם מאמינים לו? לא. למה לא? מה זה מגורי נשים ומגורי גברים בצה"ל, זה לא הדרת נשים? למה נשים יהיו במגורים לבד וגברים במגורים לבד, למה? שיגורו ביחד. מה פתאום אתה מדיר את הנשים? מה, הם סוג אחר? הם ממש כמו גברים. לא מבין. מה זה להדיר נשים אני לא מבין, למה יש שירותים ציבוריים לגברים לחוד ולנשים לחוד, מה, הם לא צריכים אותם צרכים לעשות?

 

ש. יש כדורגל גברים וכדורגל נשים

 

הרב: כן, אני יודע, כדור עף לגברים כדור עף לנשים, למה? הכדור עף על ידי שניהם, אז מה הבעיה, שישחקו ביחד. מה הרמאות הזו? מה אנשים לא נורמלים? אבל אם אשה תגיד לגבר תעוף מפה, אם הוא נכנס בין הנשים תעוף מפה, אף אחד לא יגיד שהיא מדירה גברים, מה אתה סוטה, נכנס אלינו, מה אתה מחפש פה? למה הוא לא יכול להגיד לה אותו דבר? מה את עושה אצלנו? למה? בלוף שאין כדוגמתו, ומי משתתף בהצגה? פרס, ביבי, רמטכ"ל, בית משפט, משטרה, מי לא?

 

ש. כל מי שרואה טלויזיה

 

הרב: כן, מה זה הדבר הזה, אני לא מבין, איך יכול להיות דבר כזה, בלוף כזה, תגידו אנחנו שונאים חרדים, לא משנה מה הסיבה, כמו שהגויים שונאים יהודים גם אנחנו שונאים יהודים, תגידו בפירוש, לא סובלים את החרדים. נקודה. חרדים זה מין מיוחד, איך בודקים? עשו סקר, שבשנת 2059, תראו לאן הלכו, יתרבו החרדים פי 500, ב-500 אחוז, יבבי, אז זה מפחיד, צריכים עכשיו להדיר את החרדים. רגע, לא הבנתי, למה אתם עושים סקר לבדיקה על חרדים לבד, מה הם לא יהודים? תעשו בכמה התרבו היהודים, חרדים זה גם מהיהודים לא? זה גם מהישראלים, תעשו בכמה האוכלוסיה היהודית תגדל, מה זה משנה מי הגורם? אבל עושים את החרדים כמו ערבים, כמו חוששים מהערבים אם יתרבו ככה חוששים אם החרדים יתרבו. לא יאומן כי יסופר, זה סוג אחר, סוג אחר. ובאמת זה סוג אחר, זה סוג שנשמע לקב"ה ולתורה, זה הסוג ששמר על עם ישראל עד היום, וזה הסוג שבזכות הסוג הזה ששמר על התורה ונשמע למנהיגים של הדורות יש היום ביבי וגנץ ופיצי, אם לא היה כזה עם ששומר על התורה הם לא היו פה, הם היו באומות העולם מעורבבים ומבוללים והם לא שייכים לעם היהודי בכלל. מי זיכה אותם להשאר? אבות אבותיהם ששמרו תורה ומצוות.

 

ש. הרב הרב, אנחנו מחר בבוקר כולם חוזרים בתשובה שלמה, לא כמו הכיפה שלי, כמוך, ואנחנו יותר אין לנו צבא ואין לנו כלום, באנו רק לבית הכנסת, ישמרו עלינו הגויים האלה כמו ששמרו עלינו באושוויץ ובכל מיני מקומות שאנחנו היינו וההורים שלנו היו, זה מה שאתה רוצה? ככה עם ההורים שלך? אנחנו נשב כולנו נלמד תורה, ואת הפטרוזיליה אני לא אלך למושב להביא לך, למה אני לומד תורה

 

הרב: אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי מה עדיף לך, מה שהיה בזמן שלמה המלך או מה שהיה באירופה?

 

ש. טוב לי מה שהיה בזמן שלמה

 

הרב: שלמה, מה עשו מה שאמרת עכשיו, עסקו ולמדו בתורה, אני יכול להסביר? אמרת את הסיפור שלך, עכשיו אני עונה לך. אתה רוצה שאני אסביר? תקשיב. אתה אמרת שאתה מסכים להיות בדור של שלמה המלך, שלמה המלך לא נלחם מלחמה אחת, מלך שהשלום שלו, למה? כי הוא היה חכם. ואיך הוא היה חכם?

 

ש. בפוליטיקה

 

הרב: לא, הוא לא היה פוליטיקאי

 

ש. איך לא?

 

הרב: לא, הוא היה חכם גדול בתורה, והוא לא היה צריך את הפטרוזיליה שלך, הוא היה כזה חכם שהוא ידע בכל מקום איפה יש אננס ואבוקדו ואיפה יש זה, הוא ידע את כל שבילי הקרקע, הוא ידע בכל העולם, אתה שומע? הוא היה בכל העולם את כל אוצרות הטבע, הוא ידע לדבר עם מלאכים, הוא השתמש בכל הבריאה, למה? הוא קיים את התורה במלואה, הוא ידע מה האמת והוא הנחה את עם ישראל ואפילו את אומות העולם, כולם באו לשמוע את חכמתו, איזה חכמה היתה לו? חכמת התורה. כל העולם היה כנוע לו, והיה שלום והיה בית המקדש והיו באים הגויים להקריב קרבנות בבית המקדש, והיו באים להתפלל בבית המקדש, וכל העולם ידעו שהעם היהודי זה העם של הגאונים החכמים החסידים, וככה זה היה. רגע,

 

ש. אני מסכים, הרב אני מסכים איתך, היה יופי, היה, שילמדו כל מי שצריך ללמוד בעדה החרדית וכל הדתיים ואת כל מה שאתה אומר, שים לב איך שאתה התחלת מהתחלה עם פרעה ועם כל הדברים שסיפרת שלב שלב, הגדולים שלנו צריכים ללמוד מהם ואז יהיה לך את כל מה שאתה רוצה.

 

הרב: תודה רבה, או שנחליף אותם, או שנחליף אותם

 

ש. קודם כל אנחנו,

 

הרב: או שנחליף אותם

 

ש. או שנחליף אותם, אפילו חכמים כמו שלמה יהיה לנו הכל פיקס, כמו שאתה אומר.

 

הרב: חכה. בגלל שהם מרגיזים אותי אני הולך להחליף אותם עוד מעט

 

ש. אוקי

 

הרב: אוקי

 

ש. אוקי זה מה שאמרתי לך, תייצג אותם בבית משפט

 

הרב: תקשיב רגע, תקשיב

 

ש. צא לעם

 

הרב: בעזרת ה', באתי לעם, לא יוצא לעם

 

ש. הנה באנו עליך

 

הרב: אני לא כמו ביבי הולך לטייל במחנה יהודה רק לפני הבחירות, אני נמצא בעם כל הזמן

 

ש. אז קח את השלטון, לך במקום שלמה המלך בעזרת ה', ואם יש לך למדת הרבה כמוהו יצג אותנו, אנחנו איתך

 

הרב: ואתה עם הפטרוזיליה תבוא איתי

 

ש. אני עם פטרוזיליה יביא לך שיהיה לך לאכול, מה,

 

הרב: בעזרת ה' מצוין

 

ש. מה אתה יכול בלי לאכול?

 

הרב: אני חייב לאכול

 

ש. אז אני אביא לך פטרוזיליה

 

הרב: על העיני

 

ש. לא בעיה

 

הרב: עכשיו תקשיב, דבר נוסף אומר השכן לידך, היה דוד והיה מלחמות, אנחנו לא אמרנו מעולם שלא צריך צבא, כתוב במפורש הלכות מלכים, שצריך צבא. אבל צבא שמתנהג על פי ההלכה, מה הבעיה? מישהו אמר שלא? אבל צבא עם חיילות וטנקים ביחד, אומר ה', "כי יראה ערוות דבר ושב מאחריך", אומר אני מוכן לשמור את ישראל, אני שומר ישראל, מתי אני שומר את ישראל? מתי שעם ישראל שומרים על התורה שלי, אבל אם הם מבזים אותי ולא שומרים אני שב מאחריהם ומניח אותם, תלחמו, עכשיו נראה אם זה יעזור לך.

 

ש. מה נעשה הרב, אתה אמרת אתה תלך, תלך לזה, אנחנו אחריך תקים את הצבא,

 

הרב: בעזרת הה'

 

ש. ואנחנו בעזרת ה' נבוא אחריך, נהיה שמה, ואני אביא להם עדיין פטרוזיליה שהם יאכלו.

 

הרב: בעזרת ה', עכשיו תקשיב עוד דבר, מתתיהו זה לא היה צבא, זה היתה משפחה שנלחמה על האמת של התורה ואמרה צריכים למסור את הנפש בשביל הקב"ה, לא יכול להיות שהיוונים יבואו ותרבות המערב יחליטו להכתיב לנו איזה תרבות אנחנו נקיים, והחליטו להלחם ועשו מרד ביוון וגרשו את היוונים, משפחה אחת בלי צבא, בלי צבא, עם מסירות נפש, כשיהודי מוסר את נפשו הוא מצליח. תסתכל להבדיל, להבדיל להבדיל, להבדיל, להבדיל תראה, להבדיל, תראה את הפלשתינים, תראה את החמאס, הם הולכים במסירות נפש על החרתה שלהם שהם בונים אותה כל רגע מחדש, והם נלחמים ומוכנים להתפוצץ ומוכנים הכל, ואין להם צבא כמו של צה"ל ולא מגיע אפילו למיליונית, ועם כל זה אתה רואה שהם מעסיקים צבא גדול, והצבא לא מצליח להרגיע אותם ולא מצליח להכריע אותם ולא מצליח הרבה דברים, למה?

 

ש. אם לרב יש פתרון אז שיעביר את זה הלאה לדרגים הגבוהים לגנץ מנץ

 

הרב: אני כבר העברתי וכבר שמעו אותי בכמה דברים וכבר שמעו לי בכמה דברים אבל הם לא מודים כמובן. אם תעקוב אחרי הרצאות שלי מה אני אומר לפני שהם עושים ותראה מה הם עושים אח"כ, תראה שזה בכפוף ומיד. אבל מה לעשות, מה פתאום שהם יודו, הם הרי הכי חכמים בעולם. כשאני אמרתי מה יקרה אם מיליון יגיעו לגדרות שלנו ויצעדו, מי עשה את זה? הערבים, מה הם עשו? לקחו את מה שאני אמרתי, עשו מוזיקה של ערבים, וכתבו כיתוב בערבית ואמרו שזה מה שצריך לעשות. שמעת? אבל כשאני אמרתי לישראל מה צריך לעשות בשביל שלא יוכלו לעשות לא שמעו. אחרי שאמרתי מה לעשות עשו והנה, לא חזר על עצמו בגדר עוד פעם. מה לעשות, חביבי, הם חושבים שהם הכי חכמים, אבל אתה יודע, מי שמתבונן מהצד רואה את הפשלות, מי שעושה את הפשלות לא מודה עליהם

 

ש. יותר קל לתת מהצד את כל הביקורות שיש ולא להיות שמה, אני מציע לרב שיהיה הראשון

 

הרב: בעזרת ה' אנחנו

 

ש. בעזרת ה' אברך אותך שתצליח ואנחנו אחריך

 

הרב: עם הברכה שלך והפטרוזיליה חבל על הזמן

 

ש. אבל לפי מה שצריך

 

הרב: מי יכול עלינו. בעזרת ה' מתוק

 

ש. בעזרת ה', תודה

 

הרב: תראה היום בצינור לילה אתה יודע, יש את גיא לרר בערוץ עשר,

 

ש. אני לא רואה בכלל

 

הרב: אתה לא יודע? ב"ה, לא חשוב, תגיד לשכן שיספר לך, הוא עשה

 

ש. לא שומעים

 

הרב: אה, בסדר, אז בשעה 12 תראה בגיא לרר גיבורי השנה. אחד מהגיבורים שלו זה אמנון יצחק, אתה תראה שמה איזה חמש דקות כאלה יעניינו אותך.

 

ש. איזה ערוץ? עשר?

 

הרב: עשר עשר.

בקיצור יהודים יקרים, מה שאני רוצה להגיד,

 

ש. אבל אני לא חושב שתולדות אהרן ונטורי קרתא שומרים עלינו ובזכותם אנחנו חיים, לא הנטורי קרתא ולא תולדות אהרן,

 

הרב: תן לו, תן לו

 

ש. אם נטורי קרתא ותולדות אהרן ילכו לצבא אז בנות לא יצטרכו ללכת לצבא, ואם החרדים יחליטו להפוך את הצבא חרדי אז יהיה גם לנו יותר טוב וגם לא יהיו בנות בצבא, ויש רבנים שרצו ורצו ואני מכיר אותם וגם מאד רוצים והם פוחדים להביע את העמדה שלהם. אם הצבא יהיה חרדי והקצינים יהיו חרדים אז יהיה לנו צבא של דוד המלך, ואם החרדים יש לנו כל כך הרבה ואנין לנו חמישה או 11 מכבים אז זה בעיה של החרדים, לא של החילונים, אז בא אנחנו נהיה חרדים ונהיה גם בצבא ונהפוך את הצבא לחרדי ואז לא צריך בנות, אבל לירוק על חיילת או לעשות את מה שעושים במאה שערים זה לא "דרכיה דרכי  נועם",

 

הרב: רק רגע, רגע, רגע, רגע, תשאר תשאר, תשאר תשאר

 

ש. לא ערבבנו דברים, ירקו על ילדה, יותר גרוע,

 

הרב: הלו, הלו

 

ש. יותר גרוע על ילדה אדוני, אני לא

 

הרב: הלו הלו, לא לא תחזיק רגע תחזיק, תחזיק, חכה רגע. אתם שומעים עכשיו מה קורה פה? בואו תקשיבו

 

ש. מה מה קורה פה, אתם עושים צחוק מהעבודה, הרב.

 

הרב: רגע שניה שניה, מה השם שלך?

 

ש. אני רוני מזרחי

 

הרב: רוני מזרחי תקשיב רגע, תקשיב, תראה מה כוחה של תשקורת, איך היא יכולה לעטוף את הראש של הבן אדם בנילון ולא נותן לו להתאדות שום דבר. כל מה שהם רוצים נשאר בראש, אני אסביר. זה ממש מעליב ופוגע ואיום ונורא ותקרא לזה מעשה פלילי, איך שאתה רוצה

 

ש. אני מגנה אותו

 

הרב: ודאי מה זה, סליחה, סליחה, לא הבנתי, סליחה סליחה רגע

 

ש. מה הקהל פה מתרעם ויוצא נגד זה

 

הרב: סליחה

 

ש. הם צריכים להיות בעד זה לגנות את זה

 

הרב: רוני, רוני, רוני, גם החרדים האלה נתורי קרתא ותולדות אהרן לא מסכימים עם המקרה שהבן אדם הזה אם עשה עשה, זה אחד. שתיים, הנקודה היא ככה, אני לא שמעתי לא אותך ולא אחרים על מקרה שאמא זרקה את הילד מהחלון, על אלה שזרקו את הילדה בירקון, על אלה שמעלימים את הילדים התינוקות זורקים בפח אשפה, רגע רגע,

 

ש. למה רגע, אתה לא היית לידי שתשמע,

 

הרב: חכה,

 

ש. אני לא חבר של הרב

 

הרב: אז אתה היית ליד החרדים שגינו? גם לא. אתה אומר למה לא מגנים? מגנים. מגנים. חכה רגע.

 

ש. אנחנו מגנים את הכל, כל החיים, וגם שמעון פרס מגנה את מי שהרג את אשתו

 

הרב: לא, לא שמעתי, אף פעם לא שמעתי את פרס אחרי רציחות קם ואומר, יש גבול, החינוך החילוני כשל. לא שמעתי דבר כזה, היו צריכים לעצור סטופ, משהו קורה פה כל יום בעל רוצח את אשתו. כל יום. כל יום מתאבדים, כמעט כל יום מתאבדים בצה"ל, ואף אחד לא יודע את הכל, כי לא מפרסמים. רגע, חכה, אני מסכים עם הכל, אבל תהיה שווה, אם אתה מגנה תופעות שליליות תגנה בכל החברה,

 

ש. אתה צודק הרב אין שווי, בשביל זה אתה צריך לעשות את זה

 

הרב: זהו. בעזרת ה' עשה נעשה.

כן, שאלות למי שיש בבקשה. שאלות, תן לבחור מאחורה.

 

 

ש. כבוד הרב הזכיר שהוא ילך להבחר לכנסת

 

הרב: לא אמרתי ככה

 

ש. נכון, זה הבעיה, כי בהרצאה הקודמת גם שמעתי באינטרנט עם גיא לרר אמרת שתשלח אנשים מטעמך אולי לכנסת בעזרת ה', למה הרב עצמו לא ילך, למה שהוא ישלח אחרים ואתה תלך לבמה ותופיע בכנסת ותגיד את מה שיש לך להגיד.

 

הרב: קודם כל תקשיב, אם יש נגיד עשרה מנדטים, עשרים מנדטים, נכון? ואני אהיה בפנים נגיד, אז כמה יהיה עשרה או עשרים, ואם יהיה עשרה שאני אשלח או עשרים ואני אהיה בחוץ זה 21, למה אני צריך להיות בפנים לתפוס מקום? מבחוץ אני יכול להגיד מה שאני רוצה, הנה עכשיו אני יכול לדבר על פיצי בלי הפסקה, לא יכולים להגיד לי יש לך דקה, סיים סיים, יש לך דקה, לא רוצה לסיים, פיצי פיצי פיצי פיצי פיצי כל הזמן רוצה להגיד, אז אני יכול לדבר כמה שאני רוצה איפה שאני רוצה ועל מי שאני רוצה, ואת הזמן אני קובע ואני יו"ר הכנסת, הבנת? ואני  מחליט שרק אני מדבר. מה לא טוב?

 

ש. הרב אבל איפה השינוי? האדון איפה השינוי, מה עשית, אתה דיברת עכשיו פיצי פיצי מיצי מיצי קיצי, ולא עשית שום שינוי, איזה שינוי עשית, כשתהיה שמה אתה חותם, איזה שינוי.

 

הרב: חכה רגע תקשיב

 

ש. אני מוכר פטרוזיליה אני מוכר אותה, אתה מה עשית?

 

הרב: אני אסביר, אני אסביר,

 

ש. הצגה עשית... סבבה

 

הרב: אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר. רוני,

 

ש. גם החבר'ה אם אתם מתרגזים שאני מדבר אני יכול ללכת גם כן, אין בעיה

 

הרב: לא מה פתאום, חס ושלום

 

ש. אם מישהו מתרגז שאני מדבר עם הרב אני יכול ללכת, אני לא חסר לי כלום, אני אין לי בעיה.

 

הרב: רוני, רוני, רוני, רוני, רוני, רוני, עכשיו תקשיב, קודם כל אתה אומר

 

ש. אם ישבו ורק ישמעו אותך הרב לא ילמדו כלום

 

הרב: שמעתי, חכה תרגע ועכשיו תקשיב טוב, אני עד היום הייתי בחוץ, נכון? הצלחתי לעשות כמיליון בעלי תשובה. מדינת ישראל עם כל משרד החינוך שלה, עם התקציבים של הממשלה מיליארדים, אני לא מקבל מהם אגורה, את הכל אספתי לבד.

 

ש. לא לא עם המילון כל אחד שקל אספת

 

הרב: אמרתי, אספתי לא מהמדינה, תקשיב, עכשיו, והצלחתי לעשות את זה. אני שואל אותך מדינה שלמה, אתה יודע, כשאנשים חוזרים בתשובה כמה תיקון נהיה למדינה, כמה אנשים עזבו פשע ורשע ושיפרו את המידות שלהם ואת ההתנהגות שלהם ואת הדרך ארץ שלהם, אתה יודע כמה זה מועיל לחברה? רגע, חכה, חכה, קיבלתי יישר כח מהמדינה? לא. פעם אחת רק קיבלתי, קראו לי ממשטרת תל אביב, לתת לי מכתב הוקרה על זה שהחזרתי את רוב העבריינים של כרם התימנים בתשובה. על זה נתנו לי תעודת הוקרה, למה? כי שמה היתה נכנסת המשטרה היו זורקים עליה רימונים. בתקופה של ה-11, אתה זוכר את התקופה של ה-11 גומדי ואושרי וכל החבר'ה שהיו, אז אז כל החבר'ה שהיו, המשטרה היתה רועדת לעבור, ומי מי מי תיקן את הכל? יהודי שלימד אותם תורה ודרך ארץ והכל והפכו להיות בתים חרדים לכל דבר, והשכונה נקיה ויפה ובמקום סמים בפינות מכרו תפילין ומזוזות, לא טוב? רגע, חכה, חכה, עכשיו תקשיב, כשאני בחוץ אני פועל יותר כי אני לא מוגבל, אבל מי שצריך לחתום בפנים יחתום כי יהיו שמה עשר עשרים, כמה שיהיו, אני בטוח, תקשיב, במאה אחוז, במאה אחוז, שאם אני יוצא לדרך המפלגה השניה בגודלה בישראל זה אנחנו בפעם הראשונה, בפעם השניה ראשות הממשלה. עכשיו אתה רוצה לראות? הנה באתי לפה פעם ראשונה, נכון? אם אני מריץ עכשיו מפלגה, כמה פה מצביעים במפלגה, תרימו את היד. צלם צלם צלם צלם, תרימו גבוה, צלם, תסתכל נו, תסתכל אתה רואה? אתה יודע מה ההבדל, אני לא פוליטיקאי אתה יודע מחרתת את העם, אם אני הולך זה רק בשבילכם, לא בשבילי, אני לא צריך את זה, לי יש ב"ה כל מה שאני צריך, אני שבע, אני לא צריך משכורת מהם, אני לא צריך כלום מהם, כלום כלום כלום כלום כלום, אני רוצה לתת לעם, לתת כמו שנתתי עד היום בחינם היום, חילקתי עשרים מיליון דיסקים ווידאו וטייפים והכל, והכל בחינם, רק לחלק ציציות וכיפות וכל מה שאני מבין, לתת לעם כמה שיותר. בכסף שאני אספתי מאנשים שיהיו שותפים בכל, מהעם לעם. איווה, עכשיו תאר לך שהתקציב של העם יופנה לעם ולא לאלפיון, ולא למאיון, אלא יופנה לעם, לא יהיה מיליון ארבע מאות עניים, לא, לא יהיה, לא יהיה, מבטיח לך - עם ישראל, אנחנו נדאג לו שיהיה העם שיהיה אור בפנים של האנשים, אור, אתה יודע, עשינו גמ"ח אצלנו בשכונה בבני ברק, קוראים לזה פנים שוחקות, מה זה אומר? יש אנשים מסכנים שיש להם הרבה ילדים, משפחות שהם ללא אפשרויות ואמצעים, ואנחנו אוספים מזון וכל מיני דברים, אבל חידוש, לא רק זה, גם נותנים להם תלושים לקנות חלב, לחם, חלות, ביצים, גבינה, אין להם, אין להם, יש בתים אין להם, אין להם, נותנים להם תלושים בשביל שיוכלו לקנות, שיהיה להם פנים שוחקות. ואם יש לך פטרוזיליה להביא לי אני אביא להם.

 

ש. אז זהו, פה אתה לא נגעת בנקודה, הרב. יש לי פטרוזיליה ואנחנו נותנים להם ואנחנו קמים בבוקר לעבוד קשה ולתת להם את זה, ולא באים ללמוד תורה איתך ולתת להם את זה, ולקחת בכניסה את הכסף ולתת להם. אתה מזיע בא לפה עובד נותן להם, אנחנו עובדים נותנים בצורה אחרת וכל עם ישראל נותן

 

הרב: מצויין

 

ש. כל עם ישראל נותן, כל עם ישראל חי מזה שנותן, לא מהממשלה

 

הרב: נכון

 

ש. אבל אם אתה אומר שיש שמה המון כסף

 

הרב: המון מלא מלא

 

ש. והכל גונבים את זה לכסא

 

הרב: לא אמרתי

 

ש. ולקיר

 

הרב: לא אמרתי

 

ש. לא אמרת בסדר אוקי

 

הרב: אבל לא מגיע הכל לעם

 

ש. אבל אם הרב ילך לשמה אז תתן יותר בשפע

 

הרב: בדיוק

 

ש. ולא למיליון

 

הרב: נכון

 

ש. יותר אז תלך

 

הרב: על העיני, בבקשה.

 

 

ש. הרב, אני מראשוני המפלגה הזאת

 

הרב: יאלה, סגור גמרנו. יאלה חבר'ה, שאלות, למי עוד יש? הנה פה ליהודי כאן שורה ראשונה, תן לו.

 

 

ש. הרב, ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני חושב אם אתה תלך לכנסת, למקום המסריח הזה

 

הרב: לא הולך אני, לא הולך

 

ש. מפלגה מטעמך, זה ללכת מאיך אומרים מאגרא רמה לבירא עמיקתא משהו כזה

 

הרב: נכון, קודם כל אתה צודק

 

ש. אז מה אתה צריך, במקום זה תפתח תלמודי תורה לילדים האלה

 

הרב: קודם כל אתה צודק, תקשיב, תקשיב, קודם כל אתה צודק,

 

ש. במקום שאתה נמצא היום אם תלך לשם אתה

 

הרב: קודם כל אתה צודק, אבל יש הבדל, אני לא משנה כהוא זה ממה שאני עושה, אני ממשיך לעשות מהש אני עושה, אין לי שום בעיה, אבל תאר לך שעכשיו היו עשרה חברי כנסת באים אלי מרצון ואומרים לי, כבוד הרב, מה שאתה אומר לנו אנחנו עושים, מה אתה אומר, להגיד להם מה לעשות או לא?

 

ש. בשמחה, מבחוץ

 

הרב: זה מה שאני יעשה. אז מה אכפת לך אם אני אכניס עוד עשרה. בעזרת ה' דונט וורי.

 

ש. לא שומעים

 

הרב: אל תדאג, יהיה בסדר.

 

ש. אבל הרב דואג עכשיו לאלה למיליון ויש לו את המומנט על נשיא המדינה, על ביבי, על פיצי, אבל אם הוא היה ראש הממשלה והרב עובדיה יוסף היה שר התורה, והרב אלישיב היה שר הבטחון, לא היינו יושבים פה, היינו לומדים תורה בפנים בכוללים

 

הרב: הבנתי, נקח את דבריך, נשקול, נחליט.

 

ש. אני אמרתי לרב יוחאי, אם אפשר, למה אתם לא פ ותחים תלמודי תורה בכל עיר אחד

 

הרב: נשמה, אתה מדבר על תקציבי עתק, תקשיב תקשיב, תקשיב תקשיב, יש תאטרון הבימה, תאטרון הבימה מציג הצגות בחלקן נגד היהדות, ומממנים אותו במאות מיליונים, עכשיו עשו לו שיפוץ 120 מיליון, שיפוץ, אתה מבין? אתה יודע כמה תלמודי תורה אפשר היה להחזיק במקום הצגות חרתה ברתה, אבל אצלהם זה יותר חשוב, אתה מבין, מהתורה הקדושה, לא מעניין אותם, מעניין אותם בידור, שטויות, הבלים, במקום לבנות את הציבור, את העם, להדריך אותו, לחנך אותו, נותנים להם סרטי אלימות, נותנים להם דברים גרועים, מה אתה רוצה, איך הילדים יהיו נורמלים אם התוצאות הן כאלה?

 

ש. אז אם יהיה תלמודי תורה כשרים כמו שלך, בראשותך, ילדים הורים שבאים להרצאות וישמעו את מה שהולך בבתי ספר החילונים עם כל התשקורת

 

הרב: בעז"ה

 

ש. הילד שלי לבד שאל אותי, הוא מוכן בשמחה לבוא.

 

הרב: בעזרת ה' הכל יטופל, סטנה שוויה כמו שאומרים.

 

ש. עכשיו יש עוד דבר

 

הרב: תן לו, יש לו שאלה שמה, רגע רגע, תביא לו, תן לו.

 

 

ש. ה' ישמרך על הפעילות הברוכה שלך תמיד נתת לנו גב חזק, רק שאלה אחת יש לי בראש, אם אנחנו יהיה בחירות נצביע לרב עובדיה או נצביע לרב אמנון

 

הרב: מה שאתה רוצה עיוני

 

ש. לא אתם מעמיסים לנו תסביך בראש, צריך לעשות איזושהי שיטה, אני אסתבך

 

הרב: אל תדאג, אתה תבחר בתורה בכל מצב, מה זה משנה?

 

ש. אני בוחר בתורה, כן, אני עם הרב עובדיה נעל שלו על הראש שלי

 

הרב: מי שאתה רוצה

 

ש. אחדות

 

הרב: העיקר אחדות.

 

ש. אחדות, אחדות, עם ישראל בנוי על אחדות,

 

הרב: עכשיו אני עושה איצטדיון ארבעים אלף, ארבעים אלף ברמת גן - אחדות, עולם התורה ועולם התשובה ביחד. עכשיו אני אסביר לך תקשיב, פרס קרא לכל העם להגיע לבית שמש להפגין נגד החרדים, כמה הגיעו לפי התשקורת? 4000 הם אומרים, לא משנה, תמיד תורידו אפס, לא חשוב, אבל 4000, 4000, אני קורא לציבור להגיע לרמת גן, כמה יגיעו? ארבעים אלף. אז מי  צריך להיות נשיא המדינה? תקשיב תקשיב, אל תדאג, אנחנו הולכים על כיוון שלאחד את עם ישראל, מה שלא עשו עד היום זה רצוננו, הרי למי אני הולך כל ערב, אני הולך בעיקר לחילונים, לא לדתיים, ומי עשה מיליון שיהיו דתיים? חילונים שנהיו דתיים, ז"א זה האחדות, לחבר את עם ישראל למכנה המשותף שלהם. מה המכנה המשותף של כל יהודי? התורה היא שלי ושלך ושלו אותו דבר. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו כולנו עם סגולה, אנחנו כולנו. רק יש כאלה מסכנים לא יודעים שהם סגולה, לא יודעים שהם הבנים של הקב"ה. אף אחד לא לימד אותם. לימדו אותם שרינס וקשקושים וטלה  נובלות וחרית ותרבות הגויים והפכו יהודי לגוי. במקום לקחת את היהודי הזה שהוא רחוק שלא יודע בכלל מיהו, ושכח מי היה הסבא שלו, ולהכיר לו את התורה, לא להמאיס אותה כמו שהם עושים, להכיר לו אותה, את החיוב שבה, את הטוב שבה, את היופי שבה. אבל מה לעשות, גם דבר שמציגים אותו כדבר נורמלי עושים אותו לא נורמלי.

הנה יש לרוני עוד רעיון. עוד רעיון, תן לו.

 

 

ש. ככה, אנחנו יושבים פה, הגברים מצד שמאל, הנשים מצד ימין, תעשה ככה באוטובוס, שלא ירגישו שהם ברמה אחורה, תן להם מהתחלת האוטובוס בצד ימין הנשים

 

הרב: אז בא אני אגלה לך סוד, בא אני אגלה לך סוד

 

ש. אפשר גם שמה אפשר, ואז כבר לא....

 

הרב: אלמד אותך, אלמד אותך, אלמד אותך עכשיו

 

ש. זה יהיה יותר מכובד, כי פגעו בכבוד שלהם, הרי הנשים

 

הרב: לא פגעו בכבוד שלהם, לא פגעו, אני לימדו אותי כשהייתי הולך לקולנוע פעם שמי שיושב ביציע משלם יותר כסף. ודבר שני אני רוצה שתדע, יש פסוק שאומר "כל כבודה בת מלך - פנימה", מכניסים אותה פנימה, אדרבא, מצניעים אותה. למה, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה, אם גבר יושב מאחורי אשה אז על מה הוא מסתכל? על האשה. אז ז"א אבל אם אשה נמצאת מאחורה זה אחרת, והגמרא אמרה, אחורי ארי ולא אחורי אשה, למה? כי אנחנו יודעים מה ההשלכות. עשו סקר בתל אביב, אמרו חמישים אחוז מהנשאלות שהן הוטרדו באוטובוסים בתל אביב, בצפיפות שעומדים גברים ונשים אתה יודע מה קורה. תשאל את הנשים, לא אותי. זה אינטרס של הנשים שלא יטרידו אותן. אז כשאומרים להן, בואו קבלו את הכבוד שלהם

 

ש. לא רוצות

 

הרב: לא, הן רוצות, עובדה שהן יושבות, עשר שנים יושבות ככה נשים, עד הפרובוקטיבית הזאת. אתה אומר באמריקה, הילרי קלינטון אומרת לנו איראן, יש לך איראן בבית, כי ממונסי ובבולטימור נוסעים אוטובוסים של חרדים עשרות שנים עם וילון, כמו שאתה אומר, מצד ימין ומצד שמאל, וגם מתפללים באוטובוס עם ספר תורה בנסיעה, ומישהו אמר בארה"ב אפילו שבארה"ב זה הפרדת דת ומדינה, היא מאפשרת לכל אדם לקיים את הדת שלו. ואם ציבור מסויים רוצה לנסוע באוטובוס בצורה הזאת ומתאים לו, אין שום בעיה. ואתה יודע מה הפלא, גויים עולים, היספאנים עולים, כושים עולים, כל מי שעולה לאוטובוס כזה יושב בצד של הגברים או בצד של הנשים. אף אחד לא מעיז להכנס לצד השני, יותר מזה, יש ברוקלין, עיר גדולה, שיושבים שמה חרדים בני ברק זה קטן לעומת מה שיש שם, בקיצור שמה אין שערים בכניסה לעיר וגויים, נדיר, נדיר שגוי עובר, וזה להקיף את כל העיר זה סיפור, נכנסת שבת - הגויים מכבדים את היהודים ולא עוברים שם, למעט מקרה אונס או דברים כאלה חריגים בודדים, לא נמצא. למה שמה הם מכבדים? פה יהודים רודפים אחרי יהודי בגלל דתם, מה זה, זה הדת שלי? זה הדת של סבא שלך, סבא שלך היה כזה, פתח אלבום, תסתכל מי היה הסבא שלך, אתה יוצא נגד הסבא שלך ואבא שלו? אתה מכחיש את המסורת שלך, את היהדות שלך? בושה וכלימה.

 

ש. זה שונה הרב, זה שונה

 

הרב: מה שונה?

 

ש. זה נכון מאד מה שאמרת, הייתי שמה וזה נכון, אבל זה שונה מפה לשם

 

הרב: למה?

 

ש. כי פה זה המדינה שלך זה העם שלך

 

הרב: אז היא צריכה לשמור עלי

 

ש. סליחה, זה הגבולות שלנו ויש לנו אויבים צמודים

 

הרב: שמעתי, אז היא צריכה לשמור

 

ש. הם רוצים כל הזמן לזרוק אותנו

 

הרב: לא הבנתי, אז צריך פירוד או צריך אחדות, לא הבנתי, אז צריך אחדות, לא? כל אחד יבוא עם הכח שלו, אלה יבואו עם התורה אלה יבואו עם הצבא אלה יבואו עם זה, כולם ביחד צריכים להגן אחד על השני.

שאלה נוספת, הנה הגברת שם. הגברת, כן. הגברת, תן לגברת.

 

 

ש. כבוד הרב,

 

הרב: שומע

 

ש. טוב, קודם אני רוצה להגיד שלפני שנה ושלשה חדשים הייתי בהרצאה של הרב וביקשתי ברכה לזיווג, ובדיוק אחרי שלשה חדשים התחתנתי

 

הרב: ב"ה.

 

ש. וגם עוד ארבע חברות שלי בדיוק אותו דבר

 

הרב: ב"ה

 

ש. אחרי הברכה של הרב. אז ככה, יש לי שתי שאלות, אחת בקשר לכיסוי ראש, אם כיסוי ראש נופל בבית לאשה עד כמה היא צריכה להזדרז כדי להחזיר אותו חזרה, אם אפשר להיות קצת כאילו בין לבין בלי

 

הרב: תלוי ברמת הצניעות שלה, אם יש לה יראת שמים, "הצנע לכת עם ה' אלקיך" זה גם אם נמצאים לבד בבית בלי אף אחד. אבל אין איסור, שאם אשה נפל לה והיא תתמהמה או משהו כזה אז כאילו היא עוברת איסור, היא לא עוברת איסור, כי אם היא נמצאת לפני בעלה אז אין לה את הבעיה הזו. אבל אם יש אנשים זרים בבית

 

ש. אני מתכוונת נגיד לבד עם בעלה

 

הרב: אז אין שום בעיה, אבל אם יש לך יראת שמים, אשתי לדוגמא ישנה בלילה גם עם שני כיסויים

 

ש. ואם זה נופל בלילה אז כאילו צריך גם לטרוח להרים את זה?

 

הרב: תלוי ביראת שמים, זה כבר הופך להיות אוטומטי, כמו שאני ישן עם כיפה ואם נופלת לי הכיפה, בד"כ היא לא נופלת, אבל אם היא נופלת אז אני מיד שם אותה כי זה אוטומט, זה כמו שאדם נפל לו ברחוב והוא מיד מרים ושם. מי שרגיל להיות מחובר לזה אז הוא מחובר לזה, אבל אין איסור.

 

ש. אבל אני יודע, בסדר, אבל אני לא מדברת מבחינת ההלכה, מבחינת באמת היראת שמים, זה כאילו עדיף שזה יהיה כמו ברחוב, כאילו שכמה שפחות לא יראו שערות, שכמה שפחות יראו בבית?

 

הרב: כן.

 

ש. אוקי. עכשיו השאלה השניה שלי, זה שאם המשפחה שלי שבעזרת ה' יחזרו בתשובה, עדיין לא חזרו בתשובה, ואח שלי הקטן הוא מתחתן בעוד שבוע והם לא עושים חתונה נפרדת, והם מצפים שאני ובעלי נבוא לשם ובעלי דתי, השאלה אם מצות כיבוד הורים אם בעלי יכול לבוא בשביל לכבד את ההורים כי אם לא אני יודעת שזה מאד מאד יפגע בהם, או שעדיף שפשוט גם אם הם יפגעו שאני אגיד להם שהוא לא יבוא כי זה חתונה לא צנועה.

 

הרב: תראי, אם החתונה היא פרוצה, ז"א דהיינו יבואו אנשים בפריצות ויהיה תערובת אנשים ונשים והזמרים הם פסולים וכל מה שרק אפשר להגיד, כל מרעין בישין נמצאים שם, אין חיוב ללכת לחתונה, אבל אם רוצים להגיע לשם בשביל שלא יהיה בלגנים, כמו שאומרים, אז אפשר להגיע לחופה בלבד וללכת מיד. אבל לא להכנס לחופה בפנים, זה הבעיה, יש שמה פריצות והכל ובעלך לא יוכל לעבור את זה כמו שצריך, אז הוא יכול לעמוד מן הצד, כאילו בפתח או משהו כזה במקום שהוא לא מסתבך עם כל מה שאסור, ויראו שהוא הגיע, והוא מצטער שלא כיבדו אותו מספיק ודאגו שהוא יוכל לשהות במקום, והוא הולך. אבל הוא לא חייב גם.

 

ש. אם אנחנו נהיה נגיד בשולחן שהוא רק עם המשפחה ונהיה כאילו רחוקים מאזור נגיד של ריקודים לא צנועים או משהו כזה, אז אפשר להיות קצת יותר עם המשפחה אחרי החופה?

 

הרב: בעיה

 

ש. בעיה?

 

הרב: כן.

 

ש. עדיף כמה שפחות

 

הרב: לא כמה שפחות, בכלל לא.

 

ש. אוקי, טוב בעזרת ה' אני אדבר איתם, ועכשיו חוץ מזה רציתי לשאול את הרב

 

הרב: אבל אני לא מבין, אני הייתי שואל ישר את האח שלי או את האחות שלי, הייתי אומר מי יותר חשוב לך, החברים והחברות או שאני בתור אחיך? אם את לא דואגת לי איך את מצפה ממני שאני אכבד אותך אם את לא מכבדת אותי

 

ש. שאני אגיד לאחי?

 

הרב: כן

 

ש. אני כן, אם זה היה במקום הייתי עושה את זה, אבל זה לא משהו שאפשר, אתה יודע

 

הרב: בסדר, אני רק אמרתי בשביל שאדם יבין שהוא עושה את הדבר הלא טוב, לא אני, אני רוצה לבוא, אני רוצה לשהות, אני רוצה לרקוד, אני רוצה לשמוח, למה לא, כמה אחים יש לי?

 

ש. נכון

 

הרב: אבל אתה לא דואג לי שאני אוכל לבוא לכבד אותך ולהשתתף איתך, גדלתי איתך ביחד ואני  צריך להיות מודר, מודר, הדרת אחים, הדרת אחים, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול לעבור על התורה, אתה לא חייב לעבור על התורה, אבל אני לא יכול.

 

ש. טוב, אני מתפללת עליהם, זה לוקח קצת זמן.

 

הרב: חילוני, תקשיבו טוב, חילוני יכול לאכול כשר, דתי לא יכול לכול לא כשר, אז מי צריך להתחשב? החילוני, כי לא מנעו ממך לאכול,

 

ש. אני אקנה לחילוני כשר

 

הרב: כן, למה לא?

 

ש. והחרדי יתחשב יקנה לחילוני כשר

 

הרב: למה לא? למה לא? למה לא? אם יחליטו החילונים שהם לא רוצים לאכול טרף אין בעיה, יש כשר. אין שום בעיה.

 

ש. ברגע שאני אקנה לו והוא יקבל את זה בחינם הוא יתחיל לאכולכ שר

 

הרב: נכון.

 

ש. כך הוא יתרגל ויקנה כשר לבד

 

הרב: נכון, בגלל שנתתי קלטות בחינם חזרו בתשובה. נכון.

 

ש. הרב קשה לי, אני אגיד עוד משהו אם מותר

 

הרב: רגע, היא לא סיימה, שניה. רגע שניה אבל היא לא סימה שניה.

 

ש. כן, הדבר השלישי שרציתי להגיד, זה שאם הרב יכול לברך אותי, אני כאילו התחתנתי, חזרתי בתשובה יחסית מאוחר, אחרי גיל שלשים והתחתנתי ב"ה אחרי הברכה של הרב לפני שנה, ולצערי עברתי גם הפלה אחרי חמשה חדשים בערך של החתונה, ויש לי צפיה כאילו להביא כמה ילדים לעולם, יותר מאחד שניים, אם הרב יכול לברך אותי שלמרות שחזרתי בתשובה יחסית מאוחר אז שה' יזכה אותי לילדים צדיקים.

 

הרב: בת כמה את?

 

ש. אני בת 35 פלוס

 

הרב: אין בעיה, אז יש לך עוד זמן. תגידי לי משהו, את מוכנה ללמוד חצי שעה כל יום ספר שערי תשובה של רבינו יונה במשך שלשה חדשים

 

ש. עשיתי את זה לפני שהתחתנתי, וגם התחלתי כבר בט"ו בכסלו התחלתי להגיד כל יום חצי שעה

 

הרב: מצוין, אז תגידי לי את השם ושם האמא

 

ש. מיטל בת אילנה

 

הרב: ה' יזכה אותך לבנים ובנות הרבה

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, תן לו, תן לו.

 

 

ש. שומעים? א' כתבתי וחס וחלילה אני לא מתכוון להעיר, בטח לא לרב. ואם יש אחד ששמע הרבה את הדרשות של הרב ורואה אותם אז זה אני. אבל אני אומר מסתכל על זה מכיון שאנחנו חיים את המציאות ואני חי את המציאות. הגברת הזו נגעה בנושא שנורא כאוב, ולפי התשובה, וזה דעת תורה וזה מה שצריך להיות, ואז אם נוהגים ככה יש מחלוקת במשפחה והמשפחה מתחילה להתפרק, המשפחה היתה 30 איש, אחד נהיה חרדי והוא לא מדבר עם ההוא והמשפחה נהייתה עשרים ו-15, סליחה, סליחה עד שחוזרים בתשובה, רגע, אני אגיע לזה. אבל מצד אחד בעל השמחה צריך להתחשב ברגשות שלהם, זה נכון, מקצה להם שולחן בצד והאשה באה עם בעלה והבעל אין לו בעיה להסתכל ואין לו בעיה, הוא לא בא לאכול ולכבד את האירוע, ולמרות שהוא יותר, הדרישה מיהודי דתי הוא יותר מחילוני, אז אדרבא, אני אראה שאני יותר בסדר, אני לא מחפש כבוד, הוא לא כיבד אותי אבל אני אבוא למרות הכל לכבד את המעמד. אני לא אתערבב, לא אתקרב לפריצות, אפשר לבוא לחתונה בלי להתייחס לכלום, כל אחד רואה מה שרוצה לראות. ואפשר גם לראות בכולל מהחלון ולראות דברים אסורים ואפשר להסתובב ברחוב יפו ולראות כלום, כל אחד מה הוא מחפש לראות.

 

הרב: אני אסביר לך, אני אסביר לך משהו שאתה לא לקחת בחשבון, כל האירוע זה ערב המרדה נגד הקב"ה. להיות במקום שמחללים שם שמים, להיות שותף בשביל לעשות את זה כאילו שאתה בסדר עם המשפחה, זה לא מקובל אצל הקב"ה ואני אתן לך דוגמא. כתוב "אלה תולדות נח, נח איש צדיק", כתוב "אלה תולדות נח נח" נח נח - פעמיים נח צמוד, אז כתוב במדרש שהוא היה נח לבריות ונח לשמים, כתוב פעמיים נח - נח לבריות נח לשמים. אם אפשר לשלב את שניהם, שאתה גם נח לבריות וגם נח לשמים זה מצוין, זה הכי טוב, מה שאתה רוצה, אבל זה לא הולך תמיד, למה? כשיש התנגשות בין נח לשמים לבין נח לבריות מה עושים? מה עושים כשיש התנגשות, כמו במקרה הזה, אז אומר, אם אתה תבוא לחתונה אתה תהיה נח לבריות, אבל לא תהיה נח לשמים, כי החפץ חיים זצ"ל אומר ספק אם אפשר להגיד שבע ברכות בכלל בחתונה כזאת, איך אפשר להגיד "שהשמחה במעונו" כשהקב"ה מצטער שזה היום שהיה צריך לכפר על העוונות של החתן והכלה, ובמקום לכפר מוסיפים חטאת על חטאת וחילול ה' ועושים דבר כאלה, אתה מבין, ביום הקידושין, עושים חילולין שאין כדוגמתם. שוכחים את כל הטובות שהקב"ה דאג להם, בת פלוני לפלוני ודאג שהם יבנו בית ודואג להם הכל, וביום הזה שהוא מכתיר אותם, שזה יום מחילת עוונות, אם ירצו, הם בועטים בו. זה אחד. אז זה נקרא שאתה נח לבריות אם תבוא ולא נח לשמים. אז מה עושים? מה עושים? כתוב בהמשך הפסוק התירוץ, בתורה כתוב התירוץ, בתורה, "אלה תולדות נח, נח איש צדיק היה בדורותיו, את האלהים התהלך נח", כשיש התנגשות בין נח לשמים לנח לבריות צריך "את האלהים התהלך נח", לבחור בצד שנח לשמים ולא נח לבריות, מה לעשות, הקב"ה יותר חשוב מכולם.

איפה אתה מוצא את זה עוד? כתוב "איש אמו ואביו תיראו", נכון? התורה מצוה, והשוותה התורה בין מורא אלקים למורא אבא ואמא, "את ה' אלקיך תירא" "ואיש אמו ואביו תיראו" יש יותר טוב מזה שה' אומר, אבא שלך ואמא שלך ואני אותו דבר? מה אומר אחרי זה- "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו", שואלת הגמרא, למה צריך להסמיך שבת אצל מורא אב ואם, מה זה קשור אחד לשני? אומר שאם יאמר לך אביך ואמך אל תשמור שבת אין אתה שומע להם וכן בשאר המצוות, למה? אני ה' שלך ושל אבא שלך ושל אמא שלך ושל אבא ושל אמא שלהם, ואני האבא של כולכם, ואני אומר שככה צריך לעשות ותשמע לי. אז אין פה מה לעשות. אתה לא יכול לשים עכשיו את הזוג האלה שרוצים לבוא במכלאה כמו גן חיות, אנשים שהם שונים מאחרים, תשארו בכלוב פה, אנחנו פה נתהולל ונעשה את הכל ואתם תהיו פה במכלאה, אתם סוג אחר, מה זה למה מה קרה? אתם רוצים אותי? אתם רוצים אותי? אז תקבלו אותי כמו שאני. אתם לא רוצים? אני מוחל לכם, תהיו בריאים, תודה רבה, אבל אני לא אחלל את ה' בגלל שאתם החלטתם לעשות חפלה על חשבונו.

 

רוני: לא שומעים

 

הרב: אני, אני, קודם כל תקשיב, שאלת שאלה טובה ואני אענה, אני בחיים לא הייתי הולך לקדש זוג שאני יודע שהזוג הזה הולך לחלל שם שמים. יש להם בעיה, אתם רוצים להתחתן על פי דת משה וישראל אז זה צריך להיות על פי דת משה וישראל, אבל אם יושב הרב ומולו כלה חשופה וחצופה וכל המסביב אתה יודע זה גועל נפש שאין כדוגמתו, ואסור לברך מול טפח באשה שזה ערווה אם הוא גלוי, אז מה יש פה לדבר, מה אתה שואל בכלל שאלה, מה הוא עושה תשאל אותו וזה לא מעניין אותי, מה צריך לעשות אני יודע, אני לא הולך. זהו. תבוא עם הפטרוזיליות לכבוש את המדינה.

 

ש. לא צריך להגיד שהרב צודק, זה נכון, אני אגיד עוד דבר, הקב"ה זיכה את הבחורה הזאת שהיא חזרה בתשובה, הרב בעצמו אמר שהוא לא הולך, רוב ההרצאות שלו זה לחילונים, לא לחרדים, החרדים הם לא צריך להגיד להם איפה נוצר האדם או מהקוף או מהזה, הם יודעים החרדים שיש בורא לעולם החרדים יודעים, הרב אמר שהוא הולך לחילונים. אותו בחור שחזר בתשובה ושמכבד למרות שכל מה שהרב אמר זה נכון, ומגיע לחופה לצד עומד, עושה גם קידוש שם שמים, אנשים רואים אותו ולא אומרים הנה החרדי, ולא שוב פעם מצביעים על החרדים, אולי כתוצאה מהמהלך הזה יחזרו עוד שתיים שלש בתשובה.

 

הרב: לא, אני לא מסכים, אני אגיד לך למה.

 

ש. אני מהמציאות ממשפחות מהמשפחה שלי אישית, מילדים שהתחתנו, דווקא אלה שחזרו בתשובה והתחרדו הרחיקו את אלה מהדת והשניים שהיו בכלל חזרו לדת, זו המציאות.

 

הרב: בא אסביר לך, בא אסביר לך, לפי השיטה הזאת נוכל להכנס גם למועדונים בשביל לא להראות שאנחנו יותר מידי חרדים.

 

ש. הנחל החרדי שלוקח את החיילים לצבא ומלווה אותם, והם נשארים דתיים עם פאות בצבא

 

הרב: אני אסביר אסביר, זה שהוא מלווה אותם הוא גם ילווה אותם לגיהינום ביחד, מי שעובר עבירות בין אם הוא רב בין אם הוא לא רב, עם פאות בלי פאות זה לא משנה,

 

ש. אין חיילות שמה

 

הרב: לא, לא בלי חיילות שמה, תקשיב, תקשיב, אדם צריך להבין, יש תורה, אנחנו לא יכולים לסחור בתורה, זה לא קנין שלנו, זה לא פוליטיקה, בפוליטיקה היום אתה עושה חוק, מחר לא מוצא חן בעיניך אתה משנה, בתורה אין לנו יד ורגל, לא רב ולא גאון ולא אף אחד לא, לא משה רבינו, משה רבינו לא יכול לשנות כלום. רגע רגע. תקשיב תקשיב תקשיב, תקשיב מה אני מדבר, אתה שואל ואני אענה. מי שמתפשר בתורה הוא לא דתי, אי אפשר להתפשר בתורה, תורה זה לא שייך לפשרות, זה לא דבר שאפשר להתפשר, יש מצוה - עושים, אפילו בצבא מבינים, אם הקצין אמר שעושים א' ואתה אומר לו שמע, זה קיצוני מידי, אני פשוט מתפשר, מה זה מתפשר? אתה חביבי עובר על ההוראות של המטכ"ל, ואתה תקבל עונש. הוא אומר לך תגמור את כל המחסנית על האויב, אתה אומר שמע, זה עושה רעש לשכנים, אני יורה חצי  מחסנית כי מספיק עשיתי רעש. זה טענה? יכול להיות שבשבילך היא הגיונית אבל אין דבר כזה. כשאומרים לך חביבי אתה יורה עד הסוף אז אתה יורה, אין מה לעשות, וגם אומרים לך בצבא יותר מזה, אתה תסתער, אתה תיצור מגע ואפילו אם תמות לאמא שלך ואבא שלך אני אומר לך, מי זה אני? בן אדם שקדם אותו בכמה חדשים לוקח פיקוד על חייו של החייל ואומר לו תסתער עם סיכון של מוות, תקשיב, מישהו בא בטענות לקצינים איך שלחתם את הילדים שלנו למות? למה לא ויתרת, מה חייבים לכבוש את הגבעה הזאת, מה חייבים לחסל שני מחבלים? שיחיו עזוב אותם שילכו, אבל אל תסכן לי את הילדים. לא, אף אחד לא טוען, וזה מוות! פה אומרים לך לא מוות, סה"כ אתה לא בא לחתונה בגלל שלא רוצים אותך, לא בגלל שרוצים אותך, שאם רוצים אותך תן לי את התנאים. אני רוצה להיות איתך כל הזמן, אבל צריך להבין שמי ששומר תורה ומצוות הוא לא יכול להתפשר, הפוך, החילוני כן יכול, החילוני לא מחוייב, הוא לא עובר איסור אם הוא מקיים את החופה כמו שצריך הוא לא עובר איסור. מתי הוא עובר איסור - כשהוא עושה לא כך, אז מה הוא מצפה ממי ששומר חוק שיתכופף יתפשר על החוק? אתה יכול לראות שוטר, שוטר עכשיו במסיבה של עבריינים? מה יגידו? ישר יגידו בא הנה, בא הנה, יש פה משהו,

 

ש. במקרה הזה כן, כי רוב השוטרים הם עבריינים

 

הרב: אז לכן אני מסביר, צריך להבין, אם עוברים על החוק של התורה אתה לא יכול להביא אחד אחר ולהגיד לו בא תתפשר, כי זה מראה, אתה מבין, בדיוק אותו דבר. כן, שאלה נוספת, הנה הגברת פה. רגע רגע, שורה ראשונה. שניה. תן לה, יש לכם מיקרופון פה.

רגע, לפני שאני אתן לה לדבר אני רוצה להזכיר, אני לא רוצה לעכב פה את האברכים החשובים שהגיעו ממרכז הארץ, הגיעו לפה אברכים במיוחד שהתפקיד שלהם זה לעזור לכל יהודי ויהודיה שמעוניינים ורוצים להכיר את היהדות מקרוב, אם רוצה בן אדם להיות בשבת בישיבה לטעום טעם של ישיבה, אם רוצה להיות בחברותות ללמוד, אם רוצה שרב ילמד אותו, אם אשה רוצה שיעור, אם רוצים כל מה שרוצים, אפילו לשבות שבת בבני ברק קרוב למקום שאני נותן דרשות, שמונה דרשות בשבת, היה שבע עד עכשיו, שמונה מהשבת הקרובה, אם מישהו רוצה להיות יש ישיבה 'ברכי יוסף' קרוב אלינו מאד, מאה מטר מרחק, יכולים להתארח אכילה שתיה לינה שינה, הכל חינם, לבוא לשהות ויכולים לשמוע את הדרשות, לראות הרבה דברים  נפלאים, עיר של תורה, אם מישהו רוצה, או בירושלים ליד הכותל המערבי, כל מי שרוצה מה שרוצה בנושא זה יכול למלא טפסים, יחזיר יצרו איתו קשר וכו'.

בינתיים יעברו ביניכם תמלאו, וכן שאלה, מה השאלה?

 

 

ש. כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול, אנחנו הגענו לכאן, אני ואחותי בעקבות סרט שהם ראו שאתה ברכת בחור חולה בשם ניסים והבחור הזה ממש היה במצב קריטי ואתה ברכת אותו והוא ב"ה התרפא ואנחנו הגענו לפה, הגיס שלי הוא מאד מאד חולה כבר קרוב לשנה, אבא לארבעה ילדים קטנים, והגענו לפה ממש לפני שהגענו אני לא האמנתי שבכלל הוא יגיע לפה, שמו לו אינפוזיה והוא הגיע ממש בכוחות אחרונים ביחד איתנו. ואני ממש מתרגשת, קודם כל, ואני רוצה לשאול בבקשה אם יש משהו שאפשר שאנחנו נעשה שהבחור הזה לפחות יחזור וימשיך

 

הרב: אתם אחיות שלו?

 

ש. אני גיסתו אני אחות של אשתו, לקחת על עצמנו ואני מבקשת ממך מכל הלב שתברך אותו

 

הרב: כמה אחים ואחיות יש לו?

 

ש. יש לי רק אחות אחת ולו  יש שלש

 

הרב: ואתה אחיו? ועוד דבר, והורים יש? איפה ההורים? אמא, בסדר תשמעו, קודם כל צניעות הנשים, צניעות גמורה לגמרי, זה כולל כ יסוי ראש, שמלות חצאיות והכל על פי ההלכה, קודם כל שזה יהיה ברור, זה זכות גדולה שאין כדוגמתה. דבר נוסף, זה הגברים, זה אתה ומי שהמשפחה כולל אתה אם אתה יכול, ללמוד שעתיים בתענית דיבור כל יום במשך שלשה חדשים רצוף, כל יום שעתיים רצופות בתענית דיבור. אתם תלמדו, הנשים חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף, ואני ממליץ בנוסף לזה כדי לאפשר את המקסימום של הזכויות, לעשות הרצאה שלמה לרפואתו, שכל הזכויות של ההרצאה יהיו שלו. עשיתם כבר?

 

ש. עשינו הפרשת חלה

 

הרC: לא הפרשת חלה, הרצאה אני מדבר. הרצאה, למה? כל מי שיחזור בתשובה, כל מי שיתעורר, כל מי שיקבל עליו קבלות, הכל יהיה שייך לו וממילא במצב הזה מה צריכים? צריכים זכויות בשביל להטות את הכף לטובה ולא הפוך, יש קטרוג וצריך להסיר אותו, איך מסירים? מייצרים זכויות .אי אפשר להספיק לייצר זכויות מהר, אבל אם עושים הרצאה ואנשים מקבלים עליהם תשובה, כל התשובה נזקפת לו, אז כמו שהוא בזכותו החיו נפש של אדם, אז יש לו זכות שהוא יחיה גם כן. הבנתם? מה השם?

 

ש. רמי בן סוהן שולמית

 

הרב: ה' ישלח לך רפואה שלמה מהרה, ויעתיק את המחלה ממך לאסאד נשיא סוריה מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: בעזרת ה' יתברך. כן. אז אני אתן לכם כיסויי ראש, בסדר? תן להם, שחור לבן כזה? מה אתן רוצות? תן להן.

כן, רגע יש כאן שאלה.

 

 

ש. כבוד הרב, אשתי לפני שנה ושלשה חדשים חלתה במחלה, ועשתה טיפולים כימותרפיים, זה היה לה בכל הגוף וזה נעלם לה. לפני שלשה חדשים זה חזר לה בראש, עשו לה טיפול כימותרפי וזה לא השפיע ועכשיו עברו להקרנות, מה אתה מייעץ לי?

 

הרב: מה אומרים הרופאים, מה המצב שלה כרגע, מה ההגדרה של המצב?

 

ש. בין שמונים לתשעים אחוזי הצלחה הם אומרים

 

הרב: שאם יעשו מה?

 

ש. הקרנות

 

הרב: ואיפה זה יושב?

 

ש. בראש.

 

הרב: הבנתי, אתם לא שומרים תורה ומצוות קומפלט

 

ש. לא מלא

 

הרב: קבלו על עצמכם תשובה שלמה ובעזהי"ת נעביר את המחלה לאחמדניג'ד.

 

ש. אמן.

 

הרב: מה השם שלה? אין ספציפי, הוא חוזר בתשובה שלם הוא ואשתו, אתה הופך להיות שומר תורה ומצוות, מהחרדים שיורקים.

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: כן, אז תשים לב, מה השם שלך?

 

ש. יניב בן רותי

 

הרב: ואשתך?

 

ש. מאיה בת רחל

 

הרב: ה' יזכה אתכם בעזהי"ת שהמחלה שיש לה תעבור לאחמדניג'ד מהרה והיא תצא לחיים טובים ולשלום.

 

ש. אמן.

 

הרב: בסדר? הנה אני נותן לך כיסוי ראש, כיפה, ציצית. תן לו, זה לאשתך וזה לך. כן. תן לבחור פה. אתה רוצה לשאול?

 

 

ש. הרב שלום, ערב טוב

 

הרב: שלום

 

ש. אני עובד במבשרת ציון, אני אברך מירושלים בעל תשובה של עשר שנים, הייתי בכל העולם, אני חושב שאני עובד שלש שנים כבר עם החבר'ה האלה פה, ומכיר אותם כמה וכמה שנים טובות, בערך שלש שנים, הייתי כאן כמה פעמים באזור הזה גם, ויש להם בעיה בתפיסה מה מהות האדם בעולם, דיברנו על פוליטיקה זה טוב, דיברנו על כל מיני בידור זה היה מאד מהנה, אבל הם מסכנים, אני אולי לא מצליח להעביר להם את זה, לנוער, מה מהות האדם, בכלל עוד רגע מה הולך לקרות, מה מהות האדם, אולי אם הרב יכול לפתח את הנושא הזה כדי שאנשים בכלל יבינו למה הם חיים, אם אני חי למה אני מת, אם אני מת למה אני עובד, אם אני ישן למה אני חי, מה מהות החיים, לאן עוברים

 

הרב: מי מי מי אלה

 

ש. הנה יש לנו פה את רבי אהרן,

 

הרב: תן לי את רבי אהרן, תן לי תן לי. תקום רגע רבי אהרן, בא תראה שהוא יודע הכל, רבי אהרן למה אתה חי?

 

ש. ה' החיה אותי

 

הרב: לאיזה מטרה?

 

ש. שאני אעבוד אותו

 

הרב: הנה הוא יודע הכל, מה אתה רוצה, למה אתה אומר שלא?

 

ש. אם הוא יודע הכל אז למה הם הולכים פה עדיין לבית ספר הראל ולכל החטיבות האלה

 

הרב: זה שאלה אחרת, זה לא שהוא לא  יודע, עכשיו תן לו עוד פעם, לא לא ניסן, קודם אנחנו איתו, רבי אהרן. רבי אהרן, אתה הולך לבית ספר בגלל שההורים שלחו אותך או בגלל שאתה רוצה

 

ש. ההורים שלחו אותי

 

הרב: אתה רואה, איך אני יודע

 

ש. ההורים שלחו אותי

 

הרב: נכון, ואתה רוצה לעבור?

 

ש. מתלבט

 

הרב: למה אתה לא רוצה לעזוב את הבנות?

 

ש. זה קשה

 

הרב: מה קשה? מה קל פה, מה קל פה ומה יהיה קשה שם?

 

ש. אני רגיל

 

הרב: למה?

 

ש. לבית ספר

 

הרב: מה פירוש אתה רגיל לבית ספר, מה ללכת את המרחק? ויש לך בעיה אם אתה תצטרך לנסוע יותר רחוק

 

ש. כן

 

הרב: אתה מתכוון ללכת לצבא?

 

ש. כן

 

הרב: אז מה תגיד להם, אני רגיל לבית ספר, מה אתם לוקחים אותי לצבא עכשיו. אתה תצטרך להתרגל, לא? ואתה תתחתן?

 

ש. בעזרת ה'

 

הרC: ואתה תעזוב את ההורים?

 

ש. כן

 

הרב: אבל אתה רגיל להורים. אין מה לעשות, אם עושים דבר נכון צריך לשנות מצב. אז אם אתה רוצה באמת ולהרויח את האמת ולהשיג את האמת ולחיות באמת עם כל ההשלכות שלה, במקום לחיות בשקר ולא לקבל כלום בסוף, אז עדיף להשקיע במרחק קצת יותר רחוק, מה יש, אבל מקבלים, אם פה בעבודה תקבל עשרה שקלים ובמקום רחוק תקבל מאה שקלים, ופה זה יהיה גם מזוייף ושמה זה יהיה מטבע אמיתית, לא כדאי ללכת קצת יותר רחוק ולקבל שכר אמיתי ורב יותר? אז כדאי לך לעבור מקום,  נכון? תמלא טופס, הנה אצל החבר'ה שלנו מאחינו, ובעזרת ה' הם יסדרו לך מקום, תראה אותו, מצא חן בעיניך תחליט, אף אחד לא יכפה עליך. אנחנו לא כמו החילונים כופים את האנשים, אנחנו נותנים בחירה.

כן, תן לי את הבחור השני רגע. כן, תעמוד רגע. אתה יודע למה אתה חי?

 

 

ש. כן

 

הרב: אתה מאמין באלקים?

 

ש. ב"ה

 

הרב: אתה רוצה להיות קרוב אליו או רחוק ממנו?

 

ש. קרוב

 

הרב: איפה שאתה נמצא זה מקרב אותך או מרחיק?

 

ש. מקרב

 

הרב: איפה אתה נמצא?

 

ש. אני ב"ה מתחזק

 

הרב: אמרתי כן, אבל איפה אתה נמצא בלימודים, הוא שאל על הלימודים

 

ש. אה, בבית ספר דתי

 

הרב: דתי? איפה פה?

 

ש. בירושלים

 

הרב: איך קוראים לזה?

 

ש. מרכז נוער

 

הרב: לא הבנתי, אז מה אתה רוצה מהבחור, הבחור בסדר, מה. אה, שמה זה לא מספיק דתי? לא מספיק. אתה רוצה להיות חפיף או אתה רוצה להיות רציני?

 

ש. חזק

 

הרב: אחינו בבקשה טפל בחבר'ה, חבר'ה טובים, רוצים. מי עוד נשאר? רועי, בא נשמע רועי. רועי, רק רגע, רק רגע. אני אומר לכם שכל ה יהודים האלה זה נשמות טהורות, היהודי הזה כרגע יש לו עגיל באוזן והוא נותן לי אותו, נכון? תביא לי אותו, אתם רואים איזה נשמות, איזה נשמות. אשריך, קח מותק קח, תן לחבר'ה ציציות ממני. תן להם ציציות. אשריך שתצליח, תעלה מעלה מעלה. יש עוד אחד? עוד אחד. כן.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני וחבר שלי גרים באי תוניס בג'רבה, אנו לפני אחד שנה היה לנו בעיה עם הממשלה, אנו סוחרים בתכשיטי כסף וזהב, נתפסנו ביד הממשלה שקנינו זהב מסוחר שאנו מכירים אותו ובסף הזהב הזה היה גנוב, היינו יד חמישית או יד שישית, בסוף נכנסנו שמה לבית הכלא 26 יום, חמישה ימים קודם ראש השנה, והשתחררנו ביום שנשתחרר גלעד שליט, בערב הושענא רבא, והיום השתחררנו רק ע"י הרבה השתדלויות גדולות גדולות מאד, היום אני רוצה להודות לבן אדם שהוא באמת השתדל הרבה הרבה מאד על השחרור שלנו, בן אדם הוא שמה חי בתוניס, קוראים לו מורדו זל, הוא באמת אני רוצה להגיד לו תודה רבה רבה שהוא באמתע זר לנו הרבה הרבה הרבה. והיום אחרי הדפיקות בשבוע פעם אחרת שלחו לנו הממשלה ע"י הבן אדם הזה שרוצים לחקור אותנו עוד הפעם, שהבעיה הזאת היא בעיה גדולה מאד ויש בה יותר מחמישים איש שכולם עדיין שמה בכלא, רק אני וחבר שלי השתחררנו. הם עכשיו רוצים לעשות לנו עדיין חקירות שאמרו יש בעיה אחרת שצריך לחקור אתכם, אנו כששמענו על זה, באנו פה, אנו עכשיו כחודשיים שאנו פה בישראל, ויש שמה יש הרבה שמשתדלים שמה לעזור לנו לפתור לנו הבעיה שלנו, ואנו מחכים כרגע, לא רוצים לחזור עד שהבעיה שלנו תפתר לגמרי, שאנו פוחדים אולי יתפסו אותנו עוד פעם אחרת

 

הרב: בשביל מה אתם צריכים בכלל לחזור? צריך להיות בארץ ישראל

 

ש. שמה יש כל המשפחה ויש הורים והוא אבא שלו הוא הרב הראשי לתוניס, לא כדאי שמה לעזוב את הארץ ולבוא לפה, זה לא דבר קל בכלל בכלל בכלל, אם אנו נבוא לפה נבוא עם ההורים שלנו, עם כל המשפחה שלנו, גם המשפחה שלנו עכשיו דואגת לנו יותר משלשה חדשים שאנו רחוקים מהם, זה הם דואגים לנו הרבה הרבה הרבה, על זה אני מבקש מכבוד הרב יברך אותנו שהכל יסתדר

 

הרב: אני מוכן לברך בתנאי שאתם תעלו לארץ

 

ש. אבל זה צריך עם כל המשפחה

 

הרב: אני אמרתי לך שלא? אני אמרתי לך שלא?

 

ש. כן, אבל למשל הוא אבא שלו הוא הרב הראשי לתוניסיה לא יכול לעזוב הארץ בכלל, שמה אין כל כך רבנים לכל השחיטה הרבנות הכל הכל, לא קל בכלל לעזוב שמה

 

הרב: מאה אחוז, אבל אם היה לכם עסקים בסין ועסקים באירופה ועסקים פה ושם והייתם צריכים לנסוע כל פעם ולשהות לרגל העסקים, הייתם נוסעים או לא?

 

ש. נוסעים ולחזור

 

הרב: אותו דבר, אז אתם תסעו ותחזרו, אבל תלכו לביקור רק

 

ש. כן, אבל צריך לסדר את זה, לא קל בכלל

 

הרב: אתה תשפיע על המשפחה, תקשיב טוב, שזה הדרך הנכונה, הגיע הזמן, צריכים לעלות לארץ, אני אתן לך ברכה אבל אתה משפיע על המשפחה, אם אתה לא עושה מה שאני אומר הברכה לא תופסת. התפקיד שלך עכשיו לדאוג שהם יעלו.

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: מה השם?

 

ש. איתי בן

 

הרב: איתי? בג'רבה קוראים איתי?

 

ש. איתי בן מרסל

 

הרב: והחבר?

 

ש. ומאיר בן הרב מרים חורי

 

הרב: ה' יזכה אתכם שלא יאונה לכם כל רע, שיהפוך ה' את מוחם של החוקרים והשופטים לטובתכם, ובזכות זה תעלו אתם ומשפחתכם לארץ ישראל מהרה.

 

ש. אמן, תודה רבה.

 

הרב: רגע, לפני שאנחנו ממשיכים אני רוצה להגיד לכם משהו, באצטדיון בעזרת ה' בד' בניסן שהולך להיות מעמד אדיר של אחדות של עם ישראל, עולם התורה ועולם התשובה, כמו שכתוב בפסוק "שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו", שזה מה שנצרך ה יום בעם ישראל להתאחד, על מה יש לנו חורבן ומלחמות? שנאת חינם, ואם עושים אהבת חינם ומתחברים אז אנחנו יכולים להביא ככה את הגאולה. ואנחנו שואפים מאד מאד שכבר יגמר כל הבלגן, אז לכן היות והמבצע האדיר הזה, מי שמבין מה זה להפיק ערב כזה, העלויות שלו זה מיליון וחצי שקל, ומעבר לזה מה צריך לפעול ולהתייגע בשביל שזה יעמוד על רגליו, החלטנו לתת זכות לכל בן אדם שרוצה להיות שותף בענין, כך נוכל לארגן את הכסף, מניה של אלף שקל שהוא שותף בכל מה שיש שם וההשלכות של זה. ז"א זה יהיה בשידור ישיר גם, זה יהיה לכל העולם, יצפו בזה מאות אלפים, לאחר מכן בשידור חוזר, יצאו גם דיסקים אח"כ, בקיצור מיליונים יחשפו לערב הגדול הזה, ישודר גם ברדיו, בקיצור ערב הכי גדול שהיה בדורות האחרונים של ריכוז של יהודים במעמד אחד לכבודה של תורה ואחדות של עם ישראל. אז מי שרוצה להיות שותף בזה, שיהיה לו חלק וגם זוכה בזה להיות לו תורה מרובה בישראל, ויקום בתחיית המתים, כיון שזה טל אורות, אלף שקלים יוכל אדם לעשות פה בהו"ק או באשראי, מי שרוצה גם יגיד את השם ושם האמא ויקבל ברכה בעזרת ה'. מומלץ גם לכם אתם החבר'ה שרוצים להפטר מהצרות שמה, שיהיה לכם פדיון נפש בעזרת ה'. אז מי שרוצה ירים את היד ויעברו ויתנו לכם טפסים, הנה תן להם לחבר'ה האלה כאן, ליאור קדימה, ולחבר'ה מג'רבה תן להם ולעוד מי שרוצה מהר זריז ואנחנו עוברים לשאלה הבאה.

 

 

ש. כבוד הרב,

 

הרב: כן, אתה רוצה לשאול? תן לו שם בבקשה

 

ש. אפשר לשאול בישיבה, הרב?

 

הרב: לא יראו אותך וחבל כל העולם מסתכל.

 

ש. כבוד הרב, מה עושה גבר שאשתו מדברת אליו לא יפה, קללות

 

הרב: עם סיבה או בלי סיבה?

 

ש. קריזות של האשה

 

הרב: אבל קריזות זה בגלל משהו, לא?

 

ש. לא

 

הרב: אם זה בלי כלום סתם היא מקללת צריך לשלוח אותה להסתכלות. אם זה עם סיבה, שאתה מרגיז אותה במשהו או מקניט אותה או לא מתייחס אליה

 

ש. מרגיז במשהו קטן זה מתחיל

 

הרב: או או או זהו, אתה יודע, בשביל להדליק שריפה עכשיו בצ'ילה, אחד רק הדליק נייר טואלט שרף מאה אלף דונם, הבנת, והיערות קיבלו קריזה והתחילו להשרף, זה הכל התחיל מגפרור, זה משהו קטן

 

ש. אז מה צריך לעשות הרב

 

הרב: או, אם אתה יודע למה היא רגישה, פשוט מאד לא להדליק אותה. אין מה לעשות, כך זה האשה שבחרת. אתה אם אתה רוצה לחיות איתה

 

ש. אם הוא מכבד ומשתדל ועושה ועדיין זה ככה

 

הרב: אז קח אותה לשיחה, קח אותה טיול, תקשיב, אתה כבר מיואש אני רואה

 

ש. לא אני בחיים לא אהיה מיואש, חס ושלום

 

הרב: תקשיב תקשיב, קח אותה באמת לטיול, צא איתה קצת, תסביר לה - יש לי בעיה, אל תגיד שלה יש בעיה

 

ש. ניסיתי כבוד הרב, ניסיתי

 

הרב: לא עוזר?

 

ש. לא

 

הרב: קח מישהו, רב שיכנס בין שניכם, ישמע את שניכם ויחליט איך אתם צריכים להתנהג

 

ש. הרב כבר נכנס אבל זה עדיין לא עוזר

 

הרב: ולא עוזר, והיא בקריזה גם על הרב?

 

ש. לא.

 

הרב: אז מה?

 

ש. אל תביא לי את הרב לטלפונים

 

הרב: הבנתי. אז אתה צריך להמנע מהדברים שמרגיזים אותה, אין מה לעשות. אין מה לעשות.

תהיה בריא. כן, תן לבחור פה.

 

 

ש. שניה שניה

 

הרב: בבקשה, תן לו שניה שניה

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום שלום

 

ש. אנחנו כל המשפחה שומרים שבת, ולי יש בעיה, אני משחק כדורגל

 

הרב: ווי ווי, מה אתה בועט בשבת?

 

ש. לא, לא יכול לוותר על זה

 

הרב: לא יכול? למה אתה לא יכול? אתה יכול לוותר על הקב"ה.

 

ש. לא, גם לא

 

הרב: אז איך יכול להיות ביחד?

 

ש. לא יודע

 

הרב: מה אתה לא יודע, מה עדיף לבעוט חס ושלום בשבת של הקב"ה, זה עדיף? אתה רוצה חס ושלום שיבעטו אותך מהעולם העליון? אתה צריך את הקב"ה בהמשך של החיים או לא?

 

ש. כן ודאי

 

הרב: אז למה אתה כשיו מסתכסך איתו?

 

ש. לא יודע, אוהב את זה, אי אפשר

 

הרב: אתה אוהב את זה ואתה אוהב את הכבוד ואת ההערצה ואת החבר'ה ואת המחיאות כפיים ואת התרגילים ואת הכל, תמצא לך עיסוק שאתה תאהב אותו גם אחר שלא מחללים שם שמים, מה הבעיה? לא חסר, כשרונות אם יש לך אפשר להטות אותם לאפיקים נוספים. תראה, שחקנים יותר מבוגרים ממך הצלחנו לשכנע וב"ה מאושרים. מאושרים, יש כאלה כבר היום נהיו ראשי כוללים. תחשוב רגע מה אתה עושה, מכדרר כדור מכדרר מכדרר מכדרר מכדרר, מה יש מזה? מה יש מזה? כאילו מה יש פה, מה שווה להפסיד את הקב"ה בשביל זה, מה זה כל כך שווה? זה מנהג גויים, לא חרב הבית אלא בגלל ששחקו כדור בשבת, אתה יודע, כך אומרת הגמרא?

 

ש. המשך לעתיד אבל, עתיד אולי יהיה משהו

 

הרב: איזה עתיד? עתיד בכדורגל? איזה עתיד, בגיל שלשים ארבעים אתה כבר עוזב את הכדור ונגמר הסיפור, שברו לך את הרגליים פיצצו אותך והכל וזה מה, כן, נו מה, ואתה צריך להיות גם מוצלח, אבל בשביל זה אתה צריך חס ושלום להפקיר את כל התורה ואת כל המצוות והקב"ה והכל, בשביל מה? אתה רוצה נסדר לך מישהו שילמד איתך, שהחכמה, השכל שלך לא ירד

 

ש. אני לומד

 

הרב: לא לא, היום אתה משקיע את הראש ברגליים, במקום שתשקיע את הראש בראש. תשב תלמד תורה, תהיה חכם, יבואו לשמוע דרשות שלך, תשפיע על הציבור, תיהנה אותם, יאהבו אותך, מה אתה רוצה טוב מזה? כדורגל אתה פספסת כדור יקללו אותך ואת אמא שלך, בשביל מה אתה צריך את זה? בשביל מה אתה צריך את זה? מה אשמה אמא שלך? אבל אם אתה תהיה תלמיד חכם רק יברכו אותך ואת אמא שלך ואת אבא שלך ואת מי שהוליד אותך, לא יותר טוב? תהיה חכם. אני אתן לך ציצית, נצא לדרך,

 

ש. יש לי כבר

 

הרב: עוד אחת לשבת, בבקשה תן לו. תברך על זה בעזרת ה' אני אברך אותך שתצליח. רגע, רגע, תברך. מי עוד רוצה מניה, מניה לאצטדיון ויקבל ברכה בעזרת ה'.

 

 

ש. מחילה כבוד הרב, הגענו פה היום עם בן משפחה שצריך לעבור ניתוח, אם הרב יכול לברך אותו.

 

הרב: איפה הוא?

 

ש. הנה הוא פה, אה מי זה המבוגר,

 

ש. לא לא

 

הרב: תעמוד, כן, ניתוח מה?

 

ש. ניתוח השתלת מח עצם, עוד איזה חדש משהו כזה אני רוצה שתברך

 

הרב: אתה יכול לחזור בתשובה שלמה ולגדל זקן?

 

ש. לא

 

הרב: מה לא?

 

ש. לגדל זקן לא

 

הרב: בטח אתה חייב

 

ש. אני אשתדל

 

הרב: לא תשתדל, אתה תגדל זקן

 

ש. אני לא יכול לקחת

 

הרב: מה אתה לא יכול, לא הבנתי, אתה שומע מה אתה אומר? אתה אומר שאתה לא תגדל זקן כאילו יותר טוב לך חס ושלום להסתכן בחיים בגלל זקן?

 

ש. בלי נדר אני אשתדל

 

הרב: לא, אנחנו לא משתדלים, אנחנו עכשיו גוזרים בעזרת

 

ש. אני בתקופה שאני מאד מתחזק, אני מאד משתדל

 

הרב: שמעתי, שמעתי, עכשיו אתה מדבר איתי, ואני אומר לך מה צריך לעשות בשביל שאנחנו נוכל לעזור לך שאתה תצליח. תראה, יש שתי אפשרויות, או שתחיה עם זקן או שחס ושלום אם זה לא יצליח הניתוח אז אתה תמות חתיך, אנחנו לא רוצים שאתה תמות חתיך, רוצים שאתה תחיה עם זקן. זקן זה יפה.

 

ש. בלי נדר אני אשתדל

 

הרב: עוד פעם, אני אשתדל זה לא מספיק, צריך לקבל קבלה לגדל זקן.

 

ש. בלי נדר אני מקבל על עצמי לגדל זקן, בלי נדר, בלי נדר כבוד הרב אני אשתדל, מאד אשתדל

 

הרב: עוד פעם אני אשתדל? אני אשתדל זה לא טוב, תקשיב רגע, תקשיב, רוצה לברך אותך, אתם יכולים להסביר לו? אתה צריך להבין, אנחנו רוצים לעזור לך, החיים שלך אני אמרתי לך עד הברכיים? אני לא אמרתי לך עד הברכיים, לגדל זקן

 

ש. בלי נדר אני אשתדל

 

הרב: מה השם?

 

ש. יוסף בן שרה

 

הרב: ה' יזכה אותך להצליח ב ניתוח ותחיה לאורך ימים ושנים עם זקן.

 

ש. אמן.

 

הרב: תהיה בריא.

איפה האבא? כן תקום רגע, אתה שומר מצוות? תקבל על עצמך לחזור בתשובה שלמה, ואני מברך עכשיו את הבן שלך שיצא מהמחלה.

 

אמן

 

הרב: מה השם שלו?

 

ש. איתי בנימין בן ליאת

 

הרב: ה' יזכה אותו לרפואה שלמה וישועה מאוצר מתנות חינם, ויעתיק את המחלה ממנו לארדואן.

 

ש. אמן

 

הרב: קח, תן לאבא, בבקשה. ציצית. קח, תן לאמא, קח, תן לאמא. כן.

רגע, חבר'ה אני לא רואה שיש מניות, מבשרת ציון לא עושים מניות לאצטדיון? לא רוצים להשתתף בדבר גדול?

 

 

ש. סליחה כבוד הרב, עוד דבר אחד בנוסף לרפואת יוסף בן שרה,

 

הרב: מי זה יוסף בן שרה?

 

ש. אנחנו פה, אנחנו שני בני ד ודים שלו גם מוכנים לקבל עלינו מצות ציצית לרפואתו

 

הרב: בבקשה בא. זה יהודים, דואגים. תן להם לברך שהחיינו

 

ברכות שהחיינו

 

אמן.

 

הרב: אלה שרוצים לעשות מניות ולצלצל בטלפון עכשיו שצופים בנו לאצטדיון, כי זה עוד שלשה חדשים והזמן קצר והמלאכה מרובה, חייבים להשיג את הכסף בשביל לעשות את זה, המספרים הם 050-6500666, אלה המספרים, או 050-5256070 לצלצל באשראי להעביר ובעזרת ה' יתברך תקבלו גם ברכה.

רגע, אני רוצה לברך את אלה שכבר תרמו מניות כבר מהמקרים הקודמים...

כן שאלה נוספת, תן לבן אדם פה עם הסוודר הלבן והפסים

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני התחלתי להתחזק בתורה והכל ואבא שלי כאילו לא אוהב את הרעיון הזה, אבל אני לא רוצה לעצבן אותו ולעשות איתו רע והכל, אז אני כאילו לידו אני לא כל כך עושה הכל ומשתדל כאילו לעשות אבל לא הכל

 

הרב: מה מפריע לו?

 

ש. מפריע לו, לא יודע, הוא לוקח את זה בתור שגעון

 

הרב: הבנתי, בסדר גמור, אבל מה מפריע לו, כשאתה מברך שמה?

 

ש. כשהכל, הוא מאמין בהכל אבל הוא אומר שזה לא מתאים לי

 

הרב: לא הבנתי, ואתה מוריד את הכיפה לידו?

 

ש. כן

 

הרב: לא, זה לא טוב. אתה צריך לדעת, אתה לא משתגע ולא שום דבר

 

ש. אבל זה סתם אני מעצבן אותו ואני לא רוצה לריב איתו בדברים כאלה, אני לא רוצה לצער אותו.

 

הרב: אין דבר כזה, אתה לא יכול לעזוב את הבורא יתברך בגלל שהוא מצטער מזה שאתה הולך עם הבורא יתברך. אתה מחוייב לקיים תומ"צ, זה שהוא לא מבין אז אנחנו מצטערים, אתה רוצה להסביר לו, אתה רוצה שיסבירו לו אין בעיה

 

ש. אבל סתם זה עושה לו רע וזה אחרי זה גם לי עושה רע

 

הרב: שמעתי, ואם הוא לא רוצה שתשמור שבת אז אתה יכול לחלל שבת?

 

ש. לא אבל בשבת

 

הרב: אבל תצער אותו

 

ש. אבל אני לא בבית, כאילו אני הולך ומשתדל לא לעשות שבת

 

הרב: מאה אחוז, אז אותו דבר תעשה, אז אל תלך עם כיפה, תלך עם כובע, תלך עם כובע

 

ש. אבל עדיין, אני איתו כל היום, אני עובד איתו וכל היום

 

הרב: אז תעבוד עם כובע. מה הבעיה?

 

ש. ואין כאילו דרך שאפשר לדבר איתו על זה, כאילו אי אפשר לדבר איתו ככה,

 

הרב: בטח שאפשר, איפה הוא נמצא?

 

ש. בבית

 

הרב: איפה הוא גר, פה?

 

ש. כן בקסטל

 

הרב: הבנתי, אתה יכול לתת לי טלפון שאני אדאג שמישהו ידבר איתו

 

ש. הוא לא יאהב את הרעיון

 

הרב: הוא לא יאהב את הרעיון? במה הוא עובד?

 

ש. יש לו גגות רעפים

 

הרב: גגות רעפים?

 

ש. כן

 

הרב: הבנתי, תן לי טלפון, אני אשתדל לעשות משהו, בסדר?

 

ש. בסדר

 

הרב: קח ממנו. אבל אתה אל תוותר על שום דבר

 

ש. אבל אתה יכול לתת לי ברכה שאני אוכל להתחזק יותר?

 

הרב: בטח, מה השם?

 

ש. משה בן נאוה

 

הרב: ה' יזכה אותך להתחזק בלי חשש, ומה השם של האבא?

 

ש. נחום בן סבריאה

 

הרב: ה' יהפוך לבבו לטובה לאהוב את הרעיון ולהשתגע איתך.

 

ש. אמן

 

הרב: תהיה בריא.

כן, תן לו עוד משהו הוא רוצה להשלים, תן לו להשלים. כן, אתה רוצה לדבר? בבקשה.

אתם לא עושים מניות? איך יהיה אצטדיון, רוני איווה, שתי פטרוזיליות מניה.

 

 

ש. הרב, יש לי ילד עובד על אוטובוס בקו מהדרין של החרדים שמה, והוא יש לו עגילים באזניים וזה, עכשיו אני מנסה לקרב אותו והוא מתרחק ממה שהוא רואה שמה מה שהולך, הם מתגנבים לו לאוטובוס מהכותל כל אלה ומקללים אותו וכל מיני, אז הם מרחיקים אותו, מה שנקרא, הוא אומר אני לא רוצה להיות כמוהם, הוא אומר

 

הרב: בשביל זה הוא שם עגילים?

 

ש. עגילים זה כנראה לפני כבר

 

הרב: ואתה מאמין לו שזה כזה דבר ככה כמו שהוא מספר או שזה תירוץ בשביל לשים עגילים

 

ש. לא, אבל כל פעם הוא מתקשר אלי הדתיים הם ככה והדתיים עשו ככה כאילו אני המה שנקרא, עושים לי ועושים לי רק מתלונן עליהם, אמרתי אז תעזוב את העבודה הזאת, מה אתה צריך את הקו הזה

 

הרב: זה נכון, אחד. שתיים - אם בן אדם במכולת, בעל המכולת לא מתנהג איתו טוב וזה פה ושם אז הוא יפסיק לאכול לחם?

 

ש. בטח שלא, ילך למכולת אחרת

 

הרב: בדיוק, גם פה אותו דבר

 

ש. אז אני מסביר לו, אבל ממני הוא כנראה לא, אני לא יודע איך להסביר לו את זה

 

הרב: סימן שהוא מבסוט איתם.

 

ש. מה מה להגיד לו

 

הרב: תביא אותו לאחת ההרצאות

 

ש. אבל ניסיתי, אני עובד, אין לו זמן הוא לא רואה את אשתו

 

הרב: הבנתי

 

ש. והוא התחתן לא מזמן

 

הרב: אבל מה, הוא עובד משמרות לא?

 

ש. מצאת החמה עד צאת הנשמה וגם אחרי.

 

הרב: הבנתי, אז אין מצב אתה אומר

 

ש. ניסיתי כבר כמה פעמים

 

הרב: והראיתי לו דיסקים שלי?

 

ש. הראיתי לו אבל גם אין לו זמן, יש לו זמן רק בשבת, מה אני אעשה איתו

 

הרב: הבנתי, אז תביא אותו אלי במוצ"ש אני אדבר איתו.

 

ש. במוצ"ש אפשר בטלפון שיחה איתך?

 

הרב: כן, כן,

 

ש. בעזרת ה', הבעיה היא גם איך שיוצאת שבת הוא רץ לאוטובוס, זה גם

 

הרב: די, אל תסבך אותנו עכשיו

 

ש. צריך למצוא את הזמן.

 

הרב: עוד שאלה. תן לגברת שם בפינה. תן לה לדבר ואני רוצה לחלק לכם גם כמה מתנות.

 

 

ש. אפשר בלי המצלמה הרב?

 

הרב: אין אפשרות, סעי, קדימה.

 

ש. קודם כל הייתי מבקשת להגיד תודה הרב, אח ז"א אני בעלת תשובה במשפחה, אנחנו ארבע אחים ואני כל הזמן מנסה לעזור לאחים שלי ז"א מכל מיני זויות מפה משם, פעם במקום הזה פעם במקום הזה ואחי באמת היה חמוד והקשיב ועשה לי כן כן עם הראש הרבה זמן, אפילו עשה איתי חברותא והכל, אבל שום דבר לא עזר עד שאח שלי ראה איזה כמה שיעורים קטנים של הרב ומשם שיעורים גדולים של הרב ואז כבר יצא לעוד רבנים, והיום הוא כבר שנה בישיבה.

 

הרב: ב"ה

 

ש. אז תודה רבה הרב. זה אחד. ודבר מה שאני מבקשת אם אפשר, יש לי עוד אחים, יש לי עוד שתי אחיות שעדיין לא חזרו בתשובה

 

הרב: שמן?

 

ש. לירז וספיר בנות שרה

 

הרב: יזכו לשוב בתשובה שלמה מהרה

 

ש. אמן, ואם אפשר גם רפואה שלמה לאבא שלי

 

הרב: מה השם?

 

ש. משה בן סעידה מסעודה

 

הרב: רפואה שלמה מהרה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

ואני נותן לנשים כמה מתנות, הנה בבקשה תן להן. מי שרוצה יכול להסתכל באתר שופר. טי וי ולראות הרבה סרטים והרבה תשובות. אני מברך את כל הקהל על ההשתתפות, ברוכים תהיו להשי"ת שיהיה לכם הצלחה בכל מעשי ידיכם.

ההרצאה התקיימה בבית כנסת עין חמד המור 1 מבשרת ציון ביום ראשון ו` טבת 01/01/2012
  1. בטיטו מיכל
    ינו 9, 2012
    האם מהאייפון לא ניתן לראות הרצאות חדשות?

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט