2c
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

יבנה 8-3-09

ערב טוב, בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

"ואתה תצוה אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד באהל מועד". הקב"ה שהאיר לכל העולם כולו, ומאיר לעמ"י במדבר בעננים, מצוה את בני ישראל להאיר לו במשכן ע"י נר תמיד באהל מועד. איך מי שמאיר לכל העולם ומאיר לישראל מבקש שהם בעצמם יאירו לו? וכי הוא צריך לאור הנר של עם ישראל שיאיר לו במשכן? אלא זה כמו שכתוב בדברי איוב "תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסוף" ז"א הקב"ה קורא לאדם והאדם נכנע לקריאתו והקב"ה נכסף למעשי ידיו. ואנחנו רואים את זה בארבעה דברים שהקב"ה ציוה את ישראל לעשות לפניו, מה שהוא עושה בעצם לעם ישראל ולעולם כולו, זה ונקרא "תכסוף" לשון התאוות, שהקב"ה מתאוה שעם ישראל יעשו כגון המעשים שהוא עושה. ארבעה דברים, מביא המדרש, ואלו הם: הקב"ה סובל עולמו, מה זה הקב"ה סובל עולמו? יש ברכה אצל התימנים שהם אומרים שיש עבירות, בעיות שבלתי ניתנות לשאת אותן, אומרים ברוך סובל עולמו, שהקב"ה סובל את עולמו ויכול לשאת את כל מה שעושים גם כנגדו, אבל הקב"ה סובל עולמו הכוונה נושא את העולם, כמו סבל שהוא סובל את המשא, כך הקב"ה סובל את עולמו, שנאמר "אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט, דהיינו הקב"ה עשה נושא סובל ממלא את עולמו מעולם ועד עולם. וציוה לבני קהת - שבת לוי, שהם יסבלוהו כביכול, דהיינו הם צריכים לקחת את ארון הקודש בכתף ישאון, לא בעגלות אלא על כתפם והם כביכול נושאים את הארון שעליו יש את השכינה הקדושה. ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו ולא נתן להם לשאת בעגלות. וכביכול אנחנו רואים שבני קהת נושאים את הארון נושאים את השכינה, מכל מקום איפה אנחנו רואים שבעצם לא הם נושאים אלא הקב"ה נושא גם אותם? הרי הקב"ה נושא את עולמו והוא מבקש מבני ישראל מבני קהת שישראל את הארון, אבל באמת הם לא נושאים את הארון כי הארון עצמו נושא את נושאיו. ולמה הקב"ה מבקש מעמ"י שיעשו כן? כי הוא מתאווה שעם ישראל יעשו כדוגמתו, וכך יראו כל העולם כולו, שמי הקב"ה רוצה שידעו העולם שבזכותו הקב"ה משרה שכינתו בעולם, ומי הם אלה שנושאים כביכול את כבוד השכינה? זה עם ישראל. איפה אנחנו רואים שבעצם הארון נשא את נושאיו ולא הפוך? כשעמ"י הגיעו לירדן עם יהושע בן-נון לעבור מהגדה המזרחית לגדה המערבית דרך הירדן, נאמר באותו ענין "ויהי בנסוע העם מאהליהם לעבור את הירדן והכהנים נושאי הארון הברית לפני העם וכבוא נושאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו" זה מקום אחד מהבודדים שניתנה אפשרות לכהנים ולא לבני קהת שהם לויים לשאת את הארון, לכן כתוב כאן "והכהנים נושאי הארון הברית לפני העם וכבוא נושאי הארון נטבלו בקצה המים" רק טבלו את רגליהם בקצה המים והירדן מלא על גדותיו. ואז מה קורה? ולא היו יכולים בני קהת לעבור עם הארון אלא הכהנים נשאו אותו והם עברו איתו לבסוף, מה עשה הקב"ה? העביר אותם על גבי הירדן כשהארון על כתפיהם, שנאמר, כך אומר יהושע בן-נון לעם ישראל לפני שהם עוברים את הירדן, אומר להם כך: "והיה כנוח רגלי כפות הכהנים נושאי ארון ה' אדון כל הארץ ומי הירדן, מי הירדן יכרתון, המים היורדים מלמעלה ויעמדו נד אחד" ז"א אם עכשיו עם ישראל באים ישר מהמזרח, אם זה הירדן הם צריכים לעבור לצד הזה מזרחה, איך שינוחו כפות הכהנים רק פה, מה יקרה? כל המים שבאים מן הצפון בירדן לכיוון הדרום, כל אלה יעמדו ויכרתו המים ויעמדו נד אחד, ז"א כל מים שבאים מגיעים לכאן ומתרוממים מתרוממים מתרוממים מתרוממים נד אחד, כל המים. ומה עם המים שהיו פה במקום הכריתה? אלה ממשיכים וזורמים דרומה, מה נהיה כאן - יבשה. ואז כל עם ישראל, מדוברים על מיליונים! מיליונים בני אדם צולחים את הירדן ביבשה, והמים שיורדים מהצפון ממשיכים להערם כנד אחד כל הזמן, תארו לכם כמה קילומטרים הגיע הגובה, בינתיים עם ישראל עובר, ומה קורה עם הכהנים? הכהנים נשארים פה, איך שרק נחו כפות רגליהם בצד הזה, אז המים התחילו לעלות למעלה, בינתיים עם ישראל עוברים והם נשארים שם, כל ישראל כבר עברו לצד מערב והכהנים נושאי הארון ניצבים עדיין עם כפות רגליהם בתוך הירדן, ואז מה קורה? אומר להם יהושע, עפ"י ה' עלו מן הירדן, אז הם לוקחים רוורס שני צעדים, הם רק עולים הצידה ואז כל המים מתחילים לרדת למטה לכיוון הדרום. מה קורה כרגע? כרגע ניצבים הכהנים בצד אחד, כל ישראל בצד השני, והכהנים והארון ברית ה' לא עברו עדיין, ואז מה? ואז אמר רבי ברכיה, הארון סובל את סובליו ולא הכהנים סבלוהו אלא הוא סבלם שנאמר "ויהי בהעלות הכהנים נושאי הארון ברית ה' מתוך הירדן ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישובו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו" איך שהם ניתקו שוב עברו המים ואז איך הם עברו? איך הם עברו אם המים חזרו? הם עברו ברחיפה מעל המים ולא בצעידה, הם מחזיקים את הארון והם מרחפים מעל המים כמו רפסודה בלי רפסודה וצולחים את הירדן לצד השני לעיני כל ישראל, שכולם רואים שהארון  נושא את נושאיו. וזה אחד מן הדברים שהקב"ה מצוה לשאת את ארון שכינת כבודו, בעת שהוא נושא את עולמו ונושא את נושאי שכינת כבודו, זהו אחד מן הדברים שה' ציוה לעשות לכבודו מה שהוא עושה לעולמים. זה אחד מן הדברים שלמעשה ידיך תכסוף - שהקב"ה כוסף כיסופים שעם ישראל יעשו כן.

דבר שני - הקב"ה משמר את עולמו, שנאמר "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, ה' שומרך וכו'" הקב"ה משמר את עולמו, מי זה עולמו? זה ישראל, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, לא שומר העולם - שומר ישראל, שומר ישראל הוא שומר העולם, כי כל הקיום של העולם בזכות ישראל, אם אין ישראל אין עולם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" אז הקב"ה שמשמר את עולמו, אמר לישראל שישמרוהו, הקב"ה מבקש שישמרו אותו,  יש מצוה של שמירה על המשכן איפה שהשכינה נמצאת שהקב"ה עזב מקומו בעליונים וירד לשכון בתוך בני ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והוא מבקש מהלויים ומהכהנים שישמרו על המשכן שנאמר "והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה אהרן ובניו שומרים משמרת הקודש" זאת מצות שמירה בכהנים. גם בלויים נאמר "והלויים יחנו סביב למשכן העדות ושמרו הלויים את משמרת משכן העדות" הרי דבר שני שהקב"ה מצוה לישראל לעשות לכבודו מה שהוא עושה לעולמו, אתם יודעים, היה פעם קיסר קראו לו אדריאנוס, אדריאנוס קיסר, ואונקלוס הגר היה בן אחותו, ואונקלוס התגייר בעצת אדיראנוס, הוא רצה לצאת ולבדוק את העולם לראות מה יש, אז הוא אמר לו וכי אתה חסר משהו? אני קיסר יש לי הכל, מה שאתה רוצה אני אתן לך, אמר לא אני רוצה אני בעצמי לבדוק, אז הוא אמר לו, תן לי אבל עצה, היות ואתה קיסר ומבין תן לי עצה כשאני יוצא לדרך. אמר לו כל דבר שאתה רואה שהוא שפל תרים, שיבוא יום שהוא יתייקר. ואז אונקלוס הלך וחיפש בכל העולם כולו ולא מצא אומה יותר שפלה מעם ישראל והתגייר, ואמר לאדריאנוס אתה אמרת לי לעשות את זה, מה שתמצא שהיום הוא שפל יום אחד הוא יתייקר. אז הוא שלח גדוד להביא אותו, הגדוד הגיע, דיבר איתם פסוקים מהתורה, שכנע אותם - התגיירו, חיכה לא חזרו, שלח גדוד אחר להביא אותו ואמר אל תכנסו איתו בדברים, אל תדברו איתו מילה, מילה לא לדבר איתו, תביאו אותו ישר. טוב, הגיע הגדוד השני, והגדוד השני מגיעים לשם ואז הוא אומר יש לי שאלה רק לשאול אתכם, תגידו לי בנוהג שבעולם, תמיד יש איזה קצין זוטר, מי שומר על מי? הקצין הבכיר על הזוטר או הפוך, ככל שהדרגה הולכת ונהיית יותר חשובה אז היא הנשמרת ושומרים עליה, יוצא שעל המלך שומרים כל הקצינים. אבל אני מצאתי עם שהמלך שומר עליהם, מאיר להם. בדרך כלל מי מאיר לפני מי? הקטן לגדול והגדול ליותר גדול והיותר גדול וכן הלאה, אני מצאתי מלך שמאיר לעמו, וה' הולך לפניהם בענן יומם להאיר להם. איפה ראיתם דבר כזה, שהמלך מעצמו מאיר לעם שלו? התגיירו. שלח עוד גדוד אל תדברו איתו אף מילה, באו לא מדברים, תענית דיבור. באים לצאת אז הוא מנשק את המזוזה, שואליםא ותו מה זה? אומר להם, תשמעו בדרך כלל מלך שומרים עליו עבדיו, ואני מצאתי מלך שהוא שומר על עבדיו, זה המזוזה שומר דלתות ישראל, ה' שומרך ה' צילך על יד ימינך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, מצאתי מלך ששומר על עבדיו, הם בתוך הבית והוא שומר עליהם מבחוץ, גם התגיירו. יותר לא שלח. כזה מלך יש לנו ואנחנו לא יודעים אפילו להעריך. ומה אומר המלך? אומר אני רוצה שתדמו לי, כמו שאני נושא את העולם, אני סובל את העולם ואני רוצה שתסבלו את הארון שלי ותשאו אותי כביכול, אני שומר על כל העולם דהיינו על ישראל ואני רוצה שאתם כביכול תשמרו עלי. ועוד דבר, אני מאיר לכל העולם, כמו שכתוב "והארץ האירה מכבודו" הנביא אומר בחזונו, יחזקאל הנביא על בית המקדש, שאור בראשית שברא ה' ממעטה לבושו בכבודו הוא מאיר אור זה ומקום המקדש הוא מאיר לכל העולם כולו, ומה אומר הקב"ה? תדליקו לי נר למאור במשכן כבודי, שממנו אני מאיר לכל העולם, אני מבקש שאתם תאירו לי נר תמיד, אני רוצה שאתם תאירו לי "ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד", שומעים? כל הארה לעולם באה מבית המקדש וה' מבקש מאיתנו להדליק נר תמיד בבית המקדש כביכול להאיר לנו. דבר רביעי, הקב"ה זן את כל העולם, הזן את העולם כולו, ומה הוא מבקש מעם ישראל? "את קרבני לחמי לאישי תשמרו להקריב לי במועדו", כביכול הקב"ה צריך את לחם הפנים ואת הקרבנות? הקב"ה מבקש מאיתנו לעשות בדומה לו. ז"א הקב"ה מראה את אהבתו לעם ישראל, ושהעולם ידע שכביכול הקב"ה נזקק למעשינו אע"פ שבאמת הוא לא נזקק להם, שהרי הוא נושא את העולם והוא שומר עלינו והוא מאיר לכולנו והוא זן את כולנו, אבל למרות כל זאת הוא רוצה שאנחנו נעשה מעשים כאלה שיראה מהם שיש לנו צד של בעלות בעולם, כמו שכתוב שהאבות הקדושים הם רגלי המרכבה וכביכול הקב"ה שהוא הרוכב והוא נמצא על גביהם והם שנושאים אותו כאילו בכל העולמות כולם, כך הקב"ה רוצה את עם ישראל. זה שבח גדול מאד ליהודים, אתם יודעים, צריכים לדעת להעריך את הדבר הזה, אם לא יודעים להעריך את הדבר הזה, מפסידים ובגדול, כי הקב"ה ברא את העולם בדרך של שותפות, אתם יודעים מה זה שותפות? הקב"ה מחפש שותפים. יש פה מישהו שמוכן להיות שותף של הקב"ה. אין פה ביבנה אה? הנה יש אחד שמוכן להיות שותף. במה אתה מוכן להיות שותף להקב"ה? בהכל. אבל שותפות אתה יודע, צריך להשקיע, שני שותפים באים לעסק צריך להשקיע, ואם הוא יבקש ממך להשקיע תהיה מוכן להשקיע? אז לדוגמא אם הוא יבקש ממך שתחזור בתשובה אתה תחזור? איך לחזור בתשובה? אני אסביר לך איך לחזור בתשובה, אבל אם הוא אומר שבשביל שתהיה שותף שלו תחזור בתשובה אתה תהיה מוכן? יפה מאד. אז אני אסביר לך איך חוזרים בתשובה. אתה יודע שצריך לעשות מצוות? כן אתה יכול לעמוד? בן כמה אתה?

ש. 15

הרב: 15, יפה מאד. איפה קנית את הכובע הזה?

ש. אצל הספר

הרב: אה, אצל הספר, אה, זה שערות שלך?

ש. כן.

הרב: אה, יפה, יפה, אתה שומע? תראה אתה יודע שצריך לקיים תומ"צ? לשמור מצוות, אתה יודע שיש בורא לעולם, אתה יודע שהוא נתן תורה לעם ישראל, אתה יודע את הדברים האלה?

ש. כן.

הרב: אתה באת מבית דתי?

ש. חצי, אבא שלי כן ואמא שלי לא

הרב: הבנתי, בשערות לא רואים חצי חצי, היה צריך להיות צד אחד עם פאה והצד השני מגולח. עכשיו, לחזור בתשובה פירושו של דבר זה לקבל עול מלכות שמים, להכיר שהבורא הוא מלכו של עולם, הוא בראנו, הוא יצרנו, והוא הביאנו לעולם הזה לתקופה של שבעים שמונים שנה, ואח"כ אנחנו יוצאים מכאן לעולם הנשמות גן עדן וגיהינום, ואח"כ יהיה עולם שנקרא ימות המשיח, ואח"כ עולם תחיית המתים, ובסוף עולם הבא. ובשביל לעבור את המסלול הזה ולהגיע הכי טוב לכל המקומות הבאים הוא נתן תורה שבה כתוב מה לעשות ומה להמנע ואם אנחנו עושים את זה אנחנו זוכים לקבל את מה שהקב"ה הבטיח בתורתו, כל הברכות שיש בתורה בעולם הזה ולעולם הבא, ואם לאו יש קללות ויסורים וצרות ומחלות ודכאונות וכו', עד שנבין ונשכיל ונחזור בנו ואז הקב"ה עם התשובה יהיה מוכן למחול לנו ושוב אנחנו עולים על דרך המלך ויוצאים קדימה. ואז אם בן אדם שומר את מצוותיו של הקב"ה הוא נעשה שותף במעשה בראשית כי הוא משלים את הבריאה כפי כוונת הבורא, שהבורא רוצה שהעולם יהיה מתוקן ושלם והולך עפ"י התורה, אז אם הוא עושה כן הוא הופך להיות שותף של הקב"ה, מה אתה אומר על הרעיון הזה בקצרה?

ש. שכולם צריכים לעשות את זה

הרב: כולם, נכון, כולל הספר שלך.

ש. זה רק לפורים.

הרב: זה רק לפורים? ומי יחזיר לך את השערות איפה שהוא הוריד?

ש. הספר

הרב: איך הוא יחזיר את השערות שהוא הוריד?

ש. הוא יוריד אותם.

הרב: אה, יוריד לגמרי ויעשה קרחת אחרי זה?

ש. משהו כזה

הרב: אני יכול לעשות לך אני לפני פורים

ש. יש תעודת ספר?

הרב: אני יש לי נסיון לא תעודה, אבל אני  מוכן להוריד לך, אתה מבין, תראה את פורים התחלת מוקדם אז אפשר להסתפר גם אחרי פורים, אז אפשר להוריד גם היום. אפשר לשים גם ציצית ולברך שהחיינו ולהיות שותף.

ש. בכיף

הרב: יאלה בוא.

ברכת שהחיינו

הרב: רבותי, אני פעם ראשונה אחרי שלושים שנה שמתפעל מיהודי, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את השם הטוב יואל בן ג'וי? ג'וי הוא היה פעם, זה השם ג'וי? ג' ו' י'? ג'וי? אה יוסף, זהו, ג'וי זה היה פעם אבל, יוסף בן שושנה, ה' יזכה אותך להיות בעל תשובה אמיתי ומורה הוראות בישראל.

אמן. 

מי עוד רוצה להיות שותף של הקב"ה? עם שותפים כאלה אנחנו הופכים את העולם, כן ידעתי שיש רק יחידי סגולה כאלה. מכל מקום, להיות שותף של הקב"ה פירושו של דבר זה כל מי שמשתדל להביא לתכלית, יש עוד יהודי? יאלה בא מותק, בא.

ברכת שהחיינו

הרב: אתם מבינים עכשיו מה זה הברכה "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" הקב"ה בחר בנו, פירושו של דבר מתוך שש מיליארד בני אדם בעולם הקב"ה בחר כל אחד מכם עם פינצטה, בחר, זהו זה בחירה, הקב"ה בחר, ואם הקב"ה בוחר הוא יודע את טיב הסחורה, מי היה מאמין כזה דבר, יהודי ככה הולך כמו רומאי, מי היה מאמין דבר כזה? מי היה מאמין דבר כזה? אין זה לא יאומן, הוא שחט את יצר הרע עכשיו נתן לו נוק אאוט, זה לא יאומן כי יסופר. כן, אז אני רואה שיש שותפים לקב"ה. אבל יש משימה באמת חשובה כרגע שאנחנו עומדים לפניה כל ישראל, מהי המשימה? נכונו לנו קצת לחצים, בעיות, צרות וקצת מלחמות גם, בתקופה הקרובה של שנה שנתיים שאני  מודיע על זה כבר חצי שנה פלוס, שעומדת להיות מלחמה שהיא יכולה להגרר ולהגיע למלחמת גוג ומגוג, והקב"ה רוצה מאיתנו שנעשה את הפוש האחרון כדי שלא נגיע למצב לא טוב, כמו שאומר האור החיים הקדוש, ובדם ענבים סותו, או שישראל זוכים לגאולה בדרך של ענבים, דהיינו כמו שענבים זה יין, זה יינה של תורה, שסודות התורה כמוסים כמו בענן יש את היין, אז אם אנחנו נעמול בתורה ונשמור את מצוותיה בזכות זה נגאל, נעשה תשובה, נלמד תורה נגאל, זה יהיה בדרך של יין. אבל אם לא - זה בדם, יכולה להיות חס ושלום נקמה בעם ישראל ע"י אומות העולם, כמו שכתוב אם ישראל עושים תשובה מיד הם נגאלים ואם לאו מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, ויש לנו אחד כזה בדור קוראים לו אחמאדי, וכל יום רק שומעים שהאיומים מחריפים והמציאות משתנה לרעה. אני כבר הקדמתי לומר לפני כשלושה חדשים שיש לו כבר פצצת אטום, אמנם לא מורכבת אבל שיש לו כבר את כל החומרים. רק עכשיו בשבועיים האחרונים הרמטכ"ל של ארה"ב אמר זאת במפורש, והיום ראש אמ"ן אמר את זה במפורש, יש לו היום את כל האמצעים, הוא רק צריך להרכיב את זה על פצצה וחבל על הזמן, ברגע שאיראן גרעינית כל הסדר במזה"ת משתנה לחלוטין. יש על זה השלכות קשות ביותר. מעבר לזה שאיראן זה מדינת טרור והיא לא נשמעת לכללים הבינלאומיים, גם לא שומעים למעצמות על ומהתלת בכולם, ואנשים לא מבינים אבל זה גזירה משמים כי הקב"ה אמר. זה לא תלוי בנסיונות של ארה"ב רוסיה סין ישראל, זה לא תלוי בכלל, כשהקב"ה רצה שעם ישראל יתעורר בפורים אז הוא שלח את המן והמן שילם כסף בשביל שאחשורוש יסכים להרוג את כל היהודים ביום אחד, אז לא עזר שום הסבר. כשעם ישראל הבינו וחזרו בתשובה, ברגע שהם חזרו בתשובה וקיבלו עליהם עול מלכות והבינו על מה באה עליהם הגזירה, על שהם נהנו מסעודתו של אחשוורוש, ועל שהשתחוו לצלם 11 שנה קודם לכן אצל נבוכדנצר, ממילא כשהבינו ושינו את דרכם, אז הקב"ה שינה הכל "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" והמן נתלה על העץ כמו סאדם, והגזירה התהפכה ומתו  מהאויבים ולא מישראל, ונהיה לנו חג פורים שמח.

אנחנו נדרשים עכשיו לעשות בדיוק אותו דבר, הגזירה היא גזירה וכתוב במפורש שמעמיד מלך שגזירותיו קשות כהמן, כמו שזה רצה להשמיד את כל היהודים גם זה אומר במפורש להשמיד את כל היהודים. היהודים מפריעים לעולם. עכשיו הוא לא אומר את זה בהיחבא, הוא אומר את זה באו"ם, ¾ מהאו"ם עומדים ומוחאים לו כפיים. והסנקציות לא רציניות, ממילא מי שקורא עיתונים וחושב שרק שמה כתוב, יכול להתבלבל, יתנו לו ככה יאיימו עליו ככה יעשו ככה הכל קשקושים. אם הקב"ה אומר מעמיד מלך שגזרותיו קשות כהמן, אז הקב"ה מעמיד מלך ולא יעזור לאף אחד. היטלר זה אדם שוטה, בער, אבל הוא הצליח להעמיד את כל העולם, הוא הצליח לעשות מה שאנשים ניסו לעשות עם הרבה שכל יותר ממנו, ונשמעו לו אנשים כמו מכונות. ולא בכדי קראו לו המכונה הגרמנית, הם עבדו כמו מכונות. כשיש גזירה אין מה לעשות, יש גזירה מרחפת עלינו והיא כתובה מראש, רק אומרים באיזה תנאים היא תתקיים ובאיזה תנאים היא לא תתקיים.

אז הקב"ה מחפש שותפים שאכפת להם והם דואגים לבריאה כמוהו. אתם מכירים מישהו בהיסטוריה שלנו שהיה שותף של הקב"ה ודאג לבריאה כמוהו? אתם מכירים מי? אברהם אבינו. אברהם אבינו לא ראה את העבודה הפרטית שלו, לא הסתפק בהכרה האישית שלו את הקב"ה, אברהם אבינו דאג שכל העולם יכירו את הקב"ה. אברהם אבינו לא עמד בסביבה מתאימה, אלא בסביבה עויינת, אברהם אבינו היה לבד - אברהם העברי - הוא בצד אחד וכולם בצד השני נגדו, השליכו אותו לכלא, זרקו אותו לכבשן האש, גרשו אותו  מארצם, והוא לא ויתר, המשיך המשיך המשיך, בכל מקום שהיה היה מקריא את שם ה' ברבים עד שכל העולם הכיר בו וקרא לו "נשיא אלוקים אתה בתוכינו". הוא היה שותף של הקב"ה, עד שהקב"ה נתן לו את כל הברכות ובירך אותו בשבע ברכות "ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה" ובתור אחראי על כל הבריאה לא הסכים אפי' אברהם אבינו לברך את יצחק בנו, כיון שעתיד לצאת ממנו עשיו, אז הו אלא הסכים לברך אותו, אמר יבוא בעל הברכות ויברך אותו. למרות שה' נתן לו את המפתחות של הברכות, אמר לו והיה ברכה, אתה תהיה מעתה מקור הברכות, מכל מקום לא רצה לברך כי הוא דאג לעולם, אם יהיה עשיו יחריב את העולם. כשרואים שהקב"ה מברך את יצחק אבינו מברך אותו לא בזכות עצמו למרות שהוא היה עולה תמימה והיה קדוש מרחם, מברך אותו בזכות אביו, "עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי" אחרי כל הברכות הוא אומר כל זה עקב. פעם שניה הוא מברך אותו והוא אומר בעבור אברהם עבדי, מסיים את הברכות ואומר לו תדע, הברכות בעבור אברהם עבדי, למה לא מברך אותו בזכות עצמו? אנחנו עם ישראל מבורכים ונושעים בזכות יצחק שהוא ועלה תמימה שהקריב את צווארו על המזבח ואנחנו מבקשים תמיד "זכור עקידת יצחק" בזכותה אנחנו ניצולים. לא הספיק לו, עד שפסוק אחרי זה כתוב "ויקרא בשם ה'" אומר הספורנו, כל זמן שיצחק אבינו לא אחז בדרכי אביו אברהם לקרוא בשם ה' ולהקריא את שם ה' בפי כל הבריות לא נתברך בזכות עצמו אלא בזכות אביו אברהם. ז"א עד שהוא לא הקריא את שם ה' בפי הבריות הוא היה כמו פקיד זוטר, לא כמו בעל הבית ולא כמו שותף על העולם. ברגע שהוא התחיל להקריא את שם ה' בפי כל הבריות הוא נקרא שותף כאברהם אבינו ואז הקב"ה מברך אותו בזכות עצמו.

ז"א להיות שותף זה לא מספיק, צריך גם להכניס השקעה בשותפות, ומהי ההשקעה? לגרום שעם ישראל יכירו את אבינו שבשמים, זה משימה ראשונה, קודם כל שאנחנו בניו של הקב"ה נכיר את השי"ת ונלך בדרך שהוא רוצה לטובתינו. וצריך להכיר אותה לכולם, וכיון שהשעון כבר הגיע לסיבוב האחרון ואנחנו באלף השישי אחרי חצות יום, ז"א לפני כניסת שבת, גיל העולם היום סוף האלף השישי, אלף שביעי זה ימות משיח, אז הקב"ה דוחק כדי שאנחנו נתעורר. מה היה ביציאת מצרים? כשעם ישראל הלכו לשקוע כבר בשער החמישים אז הקב"ה דחק את הקץ ודאג שעם ישראל יצאו לפני כן, לפני שישקעו ולא יוכלו לצאת, ואז המצרים קיבלו את המכות, אותות ומופתים בשביל שעם ישראל יתבוננו שהם מושגחים מהקב"ה, אחר כך ביקש מהם מסירות נפש של ברית מילה, לעשות ברית מילה כי הם לא מלו במצרים. ודבר שני להקריב קרבן פסח, דהיינו לשחוט את האלוהים של מצרים וזה היה כבש, להקריב אותו לפני השי"ת, לעיני המצרים להראות שהם שוחטים את האלוהים של מצרים ואוכלים אותו. זה צריך מסירות נפש. אחרי שעשו ישראל את שתי המצוות האלה זכו בזכותן לצאת מארץ מצרים "בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור בדמייך חיי בדמייך חיי" ועם ישראל יצאו.

אנחנו  נמצאים בזמן שאנחנו נדרשים להקריב קרבן, אבל לא קרבן מהסוג שאנחנו מדברים, קרבן הרבה יותר קל, והרבה יותר אפשרי. תשמעו מה שאנחנו נדרשים בסך הכל. אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, פירושו של דבר שאם ישראל יעשו תשובה נגאלין, ולא סתם נגאלין אלא מיד נגאלין, ואם לאו מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, ואנחנו כבר שומעים אותו ברקע יום יום, אין דרשה שהוא אומר שלא מפורסמת בכל העולם. יום יום חוזר ומכריז, לא מסתיר בגלוי, שהוא רוצה להשמיד את היהודים, ולא רק זה, הוא קורא לכל העם המוסלמי לקדש ג'יהאד נגד העם היהודי, יותר גרוע מבן לאדן! בן לאדן עוד מדבר על האמריקאים קודם אח"כ היהודים, זה מדבר רק יהודים. קודם כל לחסל את הבעיה הזאת. וקורא לעולם המערבי גם, תכירו, אלה הם הבעיה של העולם, ומוחאים לו כפיים באו"ם. למה? הוא מבטא את מה שלהם לא נעים להגיד, וידוע הלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, לא צריך סיבות, בידוע שעשיו שונא ליעקב. ואנחנו נמצאים כרגע אלפיים שנה בגלות אדום ואנחנו יכולים לצאת מזה. דעו לכם שלאדום- לעשיו אין מלכות בפני עצמו. כתוב בברכות שברך יצחק את יעקב ואת עשיו, כתוב שהוא ברך את עשיו "את אחיך תעבוד" עשיו מצווה לעבוד את אחיו את יעקב - אותנו. אבל כתוב בהמשך "והיה כאשר תריד ופרקת עולו" אבל יש שינוי, אם עם ישראל לא ילכו בדרכי התומ"צ, אתה לא תהיה תחתיהם שזה המצב הטבעי שלך, המצב הטבעי של עשיו שיהיה משרת ליעקב, אלא אתה תפרוק את העול שלו מעליך ואתה תוכל להרוג בהם, כי אתה תהיה השבט שלי להעניש אותם אם הם עוזבים את דרך התורה. אז במה זה תלוי? אם עשו שולט כרגע בעולם זה בגלל שאנחנו לא שומרים על התורה והמצוות, אבל אם נשמור תומ"צ אוטומטית, אנחנו עולים "ורב יעבוד צעיר, ולאום מלאום יאמץ" כמו ההבטחה "ואת אחיך תעבוד" - עשיו, זה מה שיהיה כשיתגלה מלך המשיח, כל אומות העולם יבואו ישתחוו לפניו, אבל מי צריך להביא את זה? אנחנו. אנחנו צריכים לעשות את הפעולה בשביל שהיא תתקיים. אם אנחנו מזניחים את זה אנחנו מוזנחים בידיהם. ז"א אין להם שום יתרון עלינו, הם יכולים להיות כל צבאות עולם, כולם עם פצצות אטום, כולם יכולים לכוון לישראל וזה הכל יתפוצץ להם בראש. הם יכולים לתכנן את כל התכניות, תכננו עלינו 3300 שנה, מ עמלק הראשון מיציאת מצרים עד עכשיו 3300 שנה עומדים עלינו לכלותינו בכל דור ודור, ואנחנו דור ששומעים כל יום בחדשות שעומדים עלינו לכלותינו ומתכננים לזרוק עלינו פצצת אטום. ולא שמענו על דורות קודמים, זה אנחנו. זה היה היום בבוקר, וזה כל יום. אז במה אנחנו רוצים להתגונן במה? במה אנחנו יכולים להתגונן?

מול חמאס וחיזבאללה גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמר, ופלשתין וכל השאר. איך נעמוד מול מאות מיליונים של מוסלמים שרוצים לטבוח אותנו או במקרה הטוב שנשחה בים לכיוון הלויתנים. איך? יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת, השתמשו בה אבותינו וניצחו בה את כל אויבינו. איך אנחנו פה אחרי 3300 שנה? השתמשו באותה תכנית וניצחו את כל האויבים. מהי התכנית? איך מנצחים? התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. אין דרך אחרת לנצח את העולם, לא צריך צבא, לא צריך כלום, כלום אני אומר לכם. כלום! "תבוא חרבם בליבם וקשתותם תישברנה" הם יסתכסכו אלה באלה ויהרגו אלה אתה אלה ואנחנו נשב ונסתכל ונצחק. אבל בשביל שאנחנו נזכה לראות דבר כזה כשאומות העולם רבים בינם לבין עצמם במקום עלינו אנחנו צריכים להביא את המצב הזה.

מי  ניצח את יוון? מתתיהו וחמשת בניו. זקן וחמישה בנים גרשו את יון מהארץ, שמעתם דבר כזה? יון שלטה בכיפת העולם וניצחו אותם משפחה אחת. שמעתם דבר כזה? אתם גרים ביבנה, בזכות מי אתם גרים פה ביבנה? בזכות מי אתם גרים ביבנה? אתם לא יודעים אפילו. מה? יוחנן בן זכאי? רבן גמליאל! הוא ביקש את יבנה וחכמיה. היתה מלחמה, כובשים את ירושלים, הבריונים נלחמים, וזהו, הולכים להרוג את כולם, רבן גמליאל אומר תנאי כניעה. תנאי כניעה. אני רוצה שלושה דברים: יבנה וחכמיה, שושלת רבן גמליאל, ואני מבקש תרופה רופא לרבי צדוק, זהו. מה אתה מבקש, תבקש מיליון להציל, שתי מיליון, מה אתה מבקש יבנה וחכמיה? אם יש המשך לתורה העם הזה יתקיים, אם יהיה מיליון בריונים עוד דור לא יהיה אחד. בריונים לא חסר בעולם, אבל מה שמחזיק את עם התורה, עם ישראל זה רק אלה שהחזיקו בתורה. מי היו המנהיגים של עם ישראל 3300 שנה? עד המנהיגים של היום ביבי ופיצי, מי היו? רק ראשי ישיבות וגדולי דור. אז ז"א אלה שהיו מעטים מול רבים הם אלה שניצחו תמיד. והוא ביקש את יבנה וחכמיה רבן גמליאל, בזכות זה אתם יושבים ביבנה ואנחנו חיים וקיימים עד היום. רק אלה שמחזיקים בתורה אלה השדרה של העם, כל האחרים מתבוללים נופלים לא ניכרים בכלל. מאז השואה אנחנו פחת מספרינו, אנחנו רק 13 מיליון בעולם. מה קרה? איפה הריבוי הטבעי? התבוללות. יותר גרוע מזמן השואה. אז מה אתם מצפים? שהקב"ה ישב ככה בשקט ויראה את בניו ככה הולכים ונטמעים בין האומות והוא ישב בשקט? זה העם שהוא בחר סגולה וכו'? באמת העם הזה סגולה, ו"אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש", "שחורה אני ונאווה" אבל צריך לגלות את הפנימיות של היהודי ראיתם פה שתי דוגמאות, שני יהודים. זה הלך לספר תכנן את התסרוקת כל הרחוב ראה אותו אין אחד שלא ראה אותו, אין אחד שלא ראה אותו, יותר משלט גדול. השני גידל את זה כמה שנים טוז טוז הוריד את הכל. וכל יהודי וכל יהודיה יש סגולה, צריך רק להסיר את הקליפה, הקליפה זה יהלום נפל לבוץ שוטפים אותו והופ הוא מבריק מחדש. מה שאנחנו צריכים לעשות זה תשובה, פשוט לשוב בחזרה לאבא שבשמים. התרחקנו ממנו קצת חוזרים הביתה, זה הכל. מה צריך בסך הכל? כמה מצוות לעשות? לשמור שבת, לנוח בשבת, לשיר בשבת, לאכול בשבת, לישון בשבת, מה הבעיה? מה הבעיה? יש אנשים שחושבים שזה טרחה בשבת, היתה אשה אחת ששאלה אותי על כך, שהיא טורחת כולם אוכלים ושותים ומבסוטים ורק היא טורחת בשבת, אני אראה לכם תיכף את החברהמנית הזאת. אבל מה זה מצוות, מה זה מצוות? מצוות זה אוצר בלום של זכויות שאתה תקבל עליהם בשני עולמות, עולם הזה ועולם הבא, מה יותר טוב מזה? כל כסף וזהב שתאסוף תשאיר אותו פה, יקחו אותו אחרים, אתה רק תיגע תעשיר תחיה עם זה כמה שנים, עשרות שנים ואחרים יבואו ויאכלו מן המוכן, אתה תצא מפה ריק. רק דבר אחד, הכנת צידה לדרך, אז יהיה לך גם פה וגם שם. לא הכנת - גם מה שתשיג אם תשיג, ישאר לאחרים ולא לך. אז איפה השכל של אדם?

ז"א אדם צריך להתבונן, ה' רוצה מאיתנו שאנחנו נחזור בתשובה, אבל הוא רוצה גם שנחזיר בתשובה, הוא לא רוצה רק שנחזור, הוא רוצה שנחזיר. למי יש עצה איך תוך שנה אנחנו מחזירים את עם ישראל בתשובה ונגאלים. תראו, אני שלושים שנה רץ ממקום למקום בארץ ובעולם בשביל להחזיר יהודים בתשובה, ב"ה היום יש בישראל למעלה ממיליון יהודים חוזרים בתשובה. אבל אני רואה שהמצב כל כך לחוץ ודחוק ואני מבין קצת, קצת מבין, יש לי נסיון קצת, ועד היום אמרתי הרבה דברים, וכל הדברים שאמרתי התקיימו, בגלל שלמדתי את הפסוקים, את המפרשים, והסתכלתי קצת במציאות לזהות האם זה התקופה או לא.

כשהוצאתי את הקלטת "שלום עם ערפאת" ב-92 ואמרתי שהשלום עם המחבלים לא יתקיים, בשעה שחשבו שיהיה מזרח תיכון חדש, ופרס ורבין וערפאת קיבלו פרס נובל לשלום, אני צעקתי לא יהיה שלום רק המכת השונא תלך ותתגבר כמו  נחל מגבר. קלטת 35. היום אנחנו בקלטת 620!. משנת 92 העולם ראה ורוד, אני אמרתי שחור. וזה הפסיק? זה רק התגבר. הקב"ה "קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי" תפתחו לי פתח של תשובה, לא פותחים הוא דופק יותר, לא פותחים דופק עוד יותר, לא פותחים דופק עוד יותר, לא פותחים דופק חזק חזק עד שדופק דרך התקרה ומכניס טיל גראד. כן, לא שומעים, לא שומעים אז גראדים נכנסים. בהתחלה זה התחיל עם אבנים על המכוניות, אח"כ אקדחים, אח"כ תת מקלעים, אח"כ מוקשי נעל, אח"כ פיגועים, אח"כ מטעני צד, אח"כ מתאבדים, מרגמות, קאסמים, פצמרים, גראדים, עוד מעט שיהבים ואטום. השלום בוא יבוא רק לאחר גוג ומגוג, טילים רבים ופצצת אטום יפלו עלינו מכל מקום, מה נעשה לא להפגע מכל מרעין בישין ורע? נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטת התורה והנביאים. סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע, ומול הצועקים אלה ווקבר שמע ישראל ה' אחד. ככה ננצח את כל האויבים, זאת הדרך היחידה. וצריכים להביא מיליון בעלי תשובה תוך שנה. איך מביאים מיליון בעלי תשובה תוך שנה? אם כל אחד לוקח על עצמו להחזיר יהודי אחד בתשובה תוך שנה, בעוד שנה נהיה מיליון נוספים. אחד רק בשנה. זה לא קשה, זה לא הרבה, זה קל, אפשר להביא הרבה יותר, ואני אלמד אתכם תיכף כיצד. אבל לפני כן בואו נשנן את מה שאמרתי. מול חמאס וחיזבאללה גם איראן ונסראללה ובן לאדן ואבו עמר ופלשתין וכל השאר. אתם  יודעים להגיד את זה? לא יודעים? אז תלמדו. יאלה.

איטבאח על יהוד

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר,

יש לנו היסטוריה מנצחת

בתנ"ך היא כבר מונחת

השתמשו בה אבותינו

ונצחו בה את כל אויבינו

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

התשובה של כל אחד היא מכה לכל אחד ג'האד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג.

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

מבצע מיליון חוזרים בתשובה. כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע

מול הצועקים אלה וואקבר

שמע ישראל ה' אחד.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

 

שיר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

 

תודה. כן אז אנחנו עכשיו יכולים לשנן ולחזור על הדברים, כי זה תמצית הענין, תמצית הענין שרק עם תשובה אנחנו יכולים לנצח את כל הג'יהאד שעומד מולנו, ומול הצועקים אלה ווקבר לנו יש את שמע ישראל ה' אחד. וראינו את זה במלחמה האחרונה עופרת יצוקה, הם אמרו אלה ווקבר וה' העלה אותם למעלה מרוב התלהבות והטילים שנורו לכיון שלנו כמעט ולא פגעו. מאות טילים ולא פוגעים. אם אני הייתי בצד הפלשתיני הייתי מתגייר. מה זה, משקיעים כל כך הרבה עמל ויגיעה ולא פוגעים. אזורים פתוחים אזורים פתוחים, פוגעים בכל בנין אזורים פתוחים, אשאדה. אלה מה, הקב"ה מראה למרות שאנחנו עדיין רחוקים מהמצב שהוא רוצה, הוא מראה לנו כמו במכות מצרים, אפי' שעדיין לא היינו ראויים לגאולה, הוא הראה שהוא מפלא בין מצרים לבין ישראל, אצלהם חושך אצלנו אור, אצלהם דם אצלנו מים, אצלהם כינים אצלנו צחוקים, רואים שהקב"ה מפלה בין אלה לאלה. הקב"ה הראה בצד השני הרס וחורבן אצלנו כמעט ואין נפגעים. ואם יש זה בעיקר מדו צדדי. שאנחנו הורגים את שלנו. אתם שומעים דברים כאלה? לא יאומן כי יסופר. ז"א הקב"ה מאותת לנו. אמרו עופרת יצוקה, אמרו שכדאי היה ההתנתקות, אמרו שהיה כדאי ההתנתקות, ודאי סומכים על הערבים, מאמינים שהערבים מה שאומרים יהיה טוב, יהיה טוב כלפי העולם, מאמינים ושולחים לכל מיני גורמים, ומה יצא בסוף? שהם רק התקרבו ויורים עלינו מקרוב. האם תוכל להשמיע קטע קצר שבו ישמע את זה? יש לך כזה דבר? תשמעו עכשיו את מאיר שטרית ושאול מופז, אופיר פינס, עמית סגל.

תיכף הוא ישמיע, אבל שומעים שמה את עמית סגל ויובל שטייניץ ואת ליפקין שחק מחווה דעתו, ורואים איך כל אלה בלה בלה בלה, אנשים חשובים לכאורה, אנשים שמבינים, אנשים שמבינים. ומה עושים? עושים כל הטעויות האפשריות. אין לנו על מי לסמוך, בודאי שלא על הצד השני, אם לא נעשה מה שה' רוצה אפילו יסכימו כל העולם למשהו, וה' לא רוצה לא יעזור. מי שיהיה בצד של הקב"ה ינצח, מי שיהיה בצד מול הקב"ה יפסיד. ואנחנו מעדיפים להיות בצד של הקב"ה. איך אפשר להיות בצד שלו ועל בטוח? שחוזרים בתשובה ועושים את רצונו יתברך אנחנו בצד הבטוח. זה מה שחייבים לעשות ואת זה צריך לעשות במהרה. מה אני עשיתי? אתם חושבים שאני השארתי את השטח פנוי, פתוח ואני רק מבקש ומפציר שכל יהודי יעשה יהודי אחד שיחזור בתשובה? לא, אני גם משתדל לעזור לכם ומכין את התשתית שכל אחד מכם יוכל ויצליח להחזיר לא אחד, כמה אפילו, אחד הדברים הנגישים ביותר ללא תשלום כלל זה להכנס לאתר שופר. נט, שבו באתר לדוגמא אם אתם רוצים לראות כרגע רואים אתכם בשידור ישיר בכל העולם כולו. בכל העולם כולו רואים אתכם צופים בנו כרגע כעשרים אלף איש. ורואים אתה שידור הזה, איך שיגמר השידור יש שידור חוזר. הנה אתם רואים אותי על המסך, כן? זה אני לא? אלה, אהלן. זה קצת בדיליה, תיכף תראו אותי עושה אהלן, כן תראה לי את יוסי שער, זה יוסי שער פה עם הלבן תראה לי אותו שיראו אותו באמריקה, תעשה להם בי בי הי, כן הנה, יופי זה יוסי שער, והנה המארגנת פה גברת סיבוני, הנה פה בפינה גברת סיבוני מגיע לה כל הכבוד תודה. היא כבר עושה הרבה הרצאות וככה בכל העולם רואים את זה. עכשיו, יש באתר הזה את כל השידורים החוזרים יש למעלה מ-1500 סרטים, שאלות ותשובות מה שאתם רוצים מדהים, בחינם. ושבע מיליון דקות צפיה בחודש! אתם שומעים כמה? נכנסים לפה לצפות ולראות סרטים. אז זה אפשר להמליץ לכל יהודי וכל יהודי כנסו לאתר. משפחות משפחות יושבים עכשיו מכל העולם וצופים בנו. דבר שני שעשיתי, אתם רואים את הרצועה הזאת על היד שלי? זה קוראים לזה שחרורון. לעבריינים שמים אזיקון ולצדיקים שחרורון. זה התקן USB, אתם רואים, זה מכניסים למחשב, 8 ג'יגה, 3 ג'יגה בפנים יש 9 סרטים שלי, 18 הרצאות ותשעה שירים, כל זה נמצא בשלש ג'יגה, עוד חמש ג'יגה פנוי לשימוש אישי, ואם אתה רוצה אתה יכול להכנס לאתר והנה הוא מראה לכם מציג לפניכם פה על המסך איך נכנסים לבפנים, יש את הקטעים נכנסים צופים ורואים שומעים, ואפשר להכניס עוד 5 ג'יגה גם כן חומר בפנים, ואתה הולך עם הצלה ביד, מגן דוד אדום, נתקלת באדם חולה  שלא יודע שאלות ולא יודע תשובות, אתה מכניס את זה למחשב טוז והבן אדם נהיה בריא. אז ז"א זה עוד דבר, ועכשיו עשינו את שיא השיאים שיכולנו לעשות, 8 שנים לקח. יש יהודי בשם יוסי שער שפנה אלי מספר פעמים מה עם האינציקלופדיה מה עם האינציקלופדיה, אנשים תרמו לאינציקלופדיה מה עם האינציקלופדיה, יצא האינציקלופדיה. שלחנו גם לכל אלה שתרמו, אינציקלופדיה יצאה. מה זה אינציקלופדיה? הראשונה מסוגה בעולם, אינציקלופדיה מדברת. שמעתם על אינציקלופדיה מדברת? יש אינציקלופדיה ברטיניקה, אתה פותח זה כרכים עבי כרס, אתה פותח כל ערך שאתה רוצה אתה קורא מה שכתוב ויש תמונות, אבל אין אינציקלופדיה שמדברת איתך. אנחנו עשינו אינציקלופדיה שאתה שואל שאלה - אני עונה לך. איך שאתה שואל את השאלה אני עונה. הנה האינציקלופדיה לפניכם. יש בפנים 82 מדיות, בשווי של כ-5000 שקל בתוך האינציקלופדיה, יש 1727 קטעים שכל אחד זה שאלה ותשובה, ז"א 1727 שאלות ותשובות. מי יכול לשאול אותי עכשיו 28 שאלות, נו תשאלי. נו מהר. מה תן לה מיקרופון, תן לה יש לה שאלות, היא יכולה לשאול 28, בא נראה אם היא יכולה לספור עד 28, 28 שאלות.

ש. בטוח?

הרב: כן, שאלה ראשונה.

ש. אפשר רק שתיים בינתיים?

הרב: זה הפטנט, אני הכנתי 1727 תשובות, מה זה שתיים, בשביל זה לא צריך אינציקלופדיה, 1727, אבל תשאלי שתיים. בבקשה.

ש. קודם כל ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. רציתי לשאול האם לכהנת מותר להכנס לבית עלמין?

הרב: כהנת, יש בעיות אחרות, אין בעיה לכהנת אבל יש בעיה אחרת, שלא נפרט כרגע.

ש. וכהן האם הוא יכול ללמוד רפואה שהוא נחשף לגופות

הרב: יש בזה תשובות בהלכה, אני אפנה אותך לספרי פוסקים שיגידו בדיוק באיזה גדרים כן ובאיזה לא.

ש. ואני לא נשואה, אבל אם אפשר את המטפחת הזאת שלך?

הרב: כן,

ש. אפשר לקבל?

הרב: כבר מראש?

ש. כן

הרב: יפה מאד, הנה תן לה מוזיקה.

כן, אז אני ממשיך להסביר על האינציקלופדיה, האינציקלופדיה הזו היא יכולה פשוט מאד לעזור לכל אדם להחזיר כמה שהוא רוצה יהודים, תנקוב מספר, תעשה חוגי בית, תעשה איסוף של כמה יהודים. שימו לב, יש לכם את כל התשובות כתובות, ויש לכם אותם בוידאו, אתם יכולים להדפיס את התשובות, אתם יכולים לשלוח את הקטעים לאחרים, אתם יכולים לקבץ קטעים על קטעים ולשלוח לאנשים מה שאתם רוצים תשובות, בקיצור אתם יכולים ללכת עם אמנון יצחק בכיס. ומי שאתם נתקלים איתו ויש לו שאלה, שולפים ומראים. הנה לדוגמא אשה ששאלה על שבת, בואו תראו.

אפשר להסתדר עם זה אתם אומרים, עם כל אחד שיש לו שאלות? זה הכנו את זה בעזה"י שכל אחד ידע להצטייד באינציקלופדיה כזאת. אחרי שנראה מי מוכן לקחת על עצמו אינציקלופדיה כזאת, לעשות ארגון של קצת חוגי בית, להביא כמה חבר'ה, להשתעשע איתם, לתת להם לשאול שאלות ולהפתיע אותם עם התשובות, אנחנו נעבור לשאלות ותשובות פה בשביל שיהיה לנו עוד אינציקלופדיה אח"כ, ואחרי זה נעבור לברכות. מי שרוצה בעז"ה להחזיר יהודי אחד בתשובה ולהיות ניצל כשתהיה מלחמת לא אומר מה, ושיהיה לו זכות לעמוד כל המה שאני לא רוצה לומר, יש לו הזדמנות לקחת אינציקלופדיה ולהחזיר יהודים בתשובה. ועשינו מבצע, עד פורים במקום אלף דולר, 100 דולר בלבד. מי שרוצה אינציקלופדיה כזאת בבית, שני דיסקים DVD, התקנה בתוך המחשב, זה הפצצה של כל השכונה, 400 שקלים בלבד למי שרוצה הערב הזה יוכל לקבל את האינציקלופדיה, ימלא טופס ואנחנו נשלח לו בעז"ה יתברך. מי שרוצה ירים את היד ויגשו אליו בעזה"י.

שאלות ותשובות

 

ש. הבחור מתוכיח לי שאין יש, הוא טוען שמשה רבינו המציא גן עדן וגיהינום כדי שיהיה סדר בעם. זה מה שהוא טען, נכון?

הרב: הוא טען הרבה דברים

ש. אני לא שמעתי את התשובה לזה

הרב: יש אינציקלופדיה, הנה הם לקחו כמה, תלך תראה אצלהם את התשובה באריכות. מה אתה רוצה לדעת, אתה עם כיפה

ש. לא, אבל זה שאלה אני רוצה לדעת אותה

הרב: אה, אתה לא יודע שיש גן עדן ויש גיהנום?

ש. אני יודע אבל לא הייתי שם

הרב: מאיפה אתה יודע?

ש. אם הייתי שם לא הייתי צריך לבוא בגלגול

הרב: הבנתי, אתה יודע הרבה דברים רק ממה שאתה היית שם? עם ישראל יצאו ממצרים?

ש. כן.

הרב: היית שם?

ש. כן.

הרב: היית?

ש. גלגול נשמה

הרב: לא הבנתי, זה אתה כן יודע?

ש. כן.

הרב: והנשמה מאיפה באה?

ש. מבורא עולם

הרב: מהעולם העליון, מה יש שם?

ש. גן עדן וגיהינום

הרב: אז מה אתה שואל?

ש. לא אני רוצה לדעת מה התשובה שלך לאיש הזה

הרב: לאיש הזה? צריך לראות באינציקלופדיה.

ש. אתה לא יכול לענות לי עכשיו?

הרב: מה שהוא אמר? מה שאני עניתי לו? באינציקלופדיה. אתה רוצה שאני אחזור על 1727 תשובות שאני עניתי? בשביל מה עשיתי אינציקלופדיה. מה אתה אומר?

ש. אוקי, אני אבקש ממישהו.

הרב: או, חזק וברוך.

ש. כבוד הרב, אפשר לבקש ממך עצה? התקבלתי לישיבה בדרום לפני שבועיים ויש לי בעיה עם הצבא, תאריך הגיוס שלי היה שבוע שעבר וניסיתי לקבל דחיה לשנה ולא הצלחתי, ואני לא רוצה ללכת לצבא.

הרב: אז יש את הועדות המיוחדות לזה, הגשת את הטפסים בזמן? הכל בסדר? אתה רשום?

ש. אני רשום לישיבה אבל זה היה לפני שלש חדשים, צריך שלש חדשים לפני הגיוס להגשי, ואני חודש לפני הגיוס, שבועיים לפני הגיוס.

הרב: אני אתן לך טלפון דרך ארגון שופר של מישהו שאולי יכול לעזור לך בענין הזה, בשביל לברר את הדברים, ובעז"ה אני מקווה שיועיל לך.

ש. תודה רבה

כן, שאלה הבאה. כן הנה שאלה בסוף היהודי שגזר את הקוקו

 

ש. הרב, יש לי שאלה לא קשורה לדת. שני יהודים עלו, בא רב ליבנה, ביקש משני יהודים שיהיו שותפים של אלוהים, אחד עלה גזר את השיער ירד קיבל ברכה, השני ירד גזר את השיער, ירד לא קיבל ברכה.

הרב: קודם כל זכות הראשונים לראשון, אבל אם השני רוצה ברכה בשמחה רבה. מי שברך אבותינו הקדושים... הוא יברך את השם הטוב מרדכי בן רות, ה' יזכה אותך לשוב בתשובה שלמה מהרה, לבנות בית נאמן בישראל בהצלחה, ולהעמיד דור ישרים מבורך.

אמן.

כן, שאלה למי יש? תן לה שורה ראשונה.

 

ש. שלום

הרב: שלום וברכה

ש. אני מנסה להתחזק, ואני רוצה עצה.

הרב: כן, עצה מה להתחזק?

ש. כן.

הרב: איפה את מרגישה שזה קשה?

ש. על שבת

הרב: מה קשה לך לשמור שבת?

ש. כן.

הרב: מאיזה בחינה?

ש. הכל

הרב: איזה הכל?

ש. גם בביגוד, בהכל

הרב: מה זה בהכל

ש. מא' עד ת' ממש

הרב: מה, את לא יכולה להכין אוכל לשבת? מה?

ש. אני לא נשואה, מה ז"א

הרב: אה, לבד גם קשה לך?

ש. לא, כל המשפחה, זה כל המשפחה

הרב: מי זה משפחה? את או כל המשפחה?

ש. לי קשה בגלל שהמשפחה לא שומרים

הרב: הבנתי, מה קשה?

ש. קשה לי להיות בבית לבד, לשמור לבד. כשיש לי

הרב: מה זה לשמור? על מי את שומרת?

ש. לשמור את השבת

הרב: לשמור על עצמך, לא על השבת

ש. אוקי גם.

הרב: מה יש לעשות, את צריכה להדליק גז? את חייבת?

ש. לא

הרב: את חייבת להדליק חשמל?

ש. את זה אני לא עושה

הרב: אסור לך לנוח בשבת?

ש. מותר לי

הרב: אז מה הבעיה, לא הבנתי, לאכול את אוכלת?

ש. כן.

הרב: נו, אז מה הבעיה? כאילו מה קשה עכשיו? טמבלויזיה?

ש. כן. חשמל

הרב: מה חשמל?

ש. אני משתדלת, אני משתדלת לעשות

הרב: לא הבנתי, את חייבת ללחוץ על הכפתור?

ש. לא חייבת.

הרב: לא. טמבלויזיה את חייבת לראות?

ש. לא חייבת

הרב: לא חייבת

ש. כלום אני לא חייבת

הרב: אז מה הקושי, לא הבנתי?

ש. אני לא יודעת, קשה לי

הרב: מה את מפסידה אם את שומרת שבת, או מה את מרויחה כשאת מחללת את השבת

ש. אני רק מרויחה כשאני שומרת את השבת, אני יודעת את זה.

הרב: אז איפה הקושי

ש. אבל יש לנו דברים שקשה

הרב: או, תסבירי לי אני רוצה להבין

ש. אז אני מסבירה לך שקשה לי מאד לשמור את השבת

הרב: עוד לא שמעתי

ש. אני רוצה ואני משתדלת ואני מצליחה, אני מצליחה מידי פעם אבל לא תמיד זה מצליח

הרב: איפה את נכשלת, תגידי לי

ש. בהכל, בחשמל, באור,

הרב: אבל אמרת, שתהיי בריאה,

ש. שלפעמים נכון, לפעמים אני מצליחה, ולפעמים אני נכשלת

הרב: אני שואל שאלה, את חייבת להדליק חשמל?

ש. לא אני לא חייבת,

הרב: החשמל דלוק, נכון? את חייבת לכבות?

ש. לא

הרב: גם לא, נכון, בחדר שינה את יכולה להשאיר את האור חשוך?

ש. כן.

הרב: אז אין צורך להדליק,

ש. נכון

הרב: כי בלאו הכי מכבים,

ש. נכון

הרב: אז מה הבעיה שיהיה כבוי מקודם, אין בעיה, נכון, בסלון בלאו הכי דלוק, במטבח דלוק, נכון

ש. נכון

הרב: מה, את חייבת לכבות?

ש. אבל אני מסבירה שאני לא לבד בבית

הרב: עזבי אותם, תחשבי שאת עכשיו איתם לבד. מי חייב אותך לעשות אחד מהפעולות האלה?

ש. אף אחד לא חייב

הרב: אז מה הקושי? לזכור?

ש. הקושי, זה גם להתחשב באלה שאיתי

הרב: מה להתחשב? את חייבת לכבות להם את החשמל? הם אומרים אל תלכי לישון, עד שנישן תכבי את החשמל

ש. אבל הם חייבים להדליק לי את החשמל?

הרב: מה זה עניינך?

ש. הנקודה היא, זה אני לא לבד

הרב: אבל מה עניינך? לא הבנתי, מה עניינך? מה עניינך? את רוצה לשמור שבת?

ש. כן

הרב: אז גמרנו, מה אכפת לך אם הם מדליקים או מכבים, את לא רוצה להגיד להם אל תגידי, אבל לשמור את יכולה לשמור. את לא מעשנת?

ש. לא.

הרב: לא מעשנת,

ש. לא

הרב: את אומרת לכל מי שמעשן אל תעשן כי אני לא מעשנת

ש. לא

הרב: לא, אז אותו דבר, את שומרת שבת, את לא חייבת להגיד, זה מצוה להגיד, אבל אם את לא רוצה את לא חייבת. תשמרי על עצמך קודם, זה בעיה? לא בעיה. לא נעים להיות שומרת שבת?

ש. לא, דווקא מאד נעים להיות שומרת שבת

הרב: מאד נעים, אז אני לא מבין מה הבעיה, את ממש כמו ההיא, ממש מסכימה איתי בכל. אז לא הבנתי איפה הבעיה.

ש. אמרתי, הסברתי את זה בהתחלה, שיש יצרים שלפעמים קשה

הרב: יש יצר הרע גם בימות החול, אבל שבת קודש זה הדבר הכי גדול שיש, משום שמי ששומר שבת מעיד שהקב"ה ברא את העולם בשישה ימים ובשביעי שבת, מי שמחלל שבת אומר שהקב"ה לא ברא את עולמו בששה ימים ובשביעי שבת, כי למה אנחנו שובתים בשבת? עדות שה' שבת בשבת. עדות. ואם אנחנו לא מעידים את זה אנחנו כופרים שהקב"ה ברא עולמו בששה ימים ובשביעי שבת. אז מה הבעיה לתת את העדות הזו, לנוח, לאכול וליהנות שישי שבת, חופש, אם היו אומרים לאדם חופש יום שלישי היה מחפש כמה שיותר לנוח. מה הבעיה? תתגברי על היצר במקום שהוא יתגבר עלייך. אם תנצחי אותו את תלכי לגן עדן, ואם לא - יש את הצד השני, חבל. עדיף גם בעולם הזה גם עדן וגם בעולם הבא. אז מה את אומרת? את חושבת שמעכשיו יהיה יותר קל? תזכרי את זה?

ש. אני מקווה, כן.

הרב: יופי, נפלא מאד, אשרייך

ש. תודה

הרב: ותזכי לזיווג הגון מהרה, עם בן תורה.

ש. אמן.

הרב: כן, תני לזאת שלידך.

 

ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב ומבורך

הרב: אתה אמרת שאם היא לא תשמור שבת, אז היא תלך לצד השני, נכון?

הרב: נכון.

ש. עכשיו, אני קודם כל אני בן אדם מאמין אבל אני לא שומרת שבת, אבל אני מדליקה נרות ואנחנו עושים קידוש, ואני מאמינה שקודם כל צריך להיות בן אדם, בן אדם טוב ולכבד את האנשים, ובאמת להיות קודם כל בן אדם.

הרב: מסכים

ש. אז מה, אז אם אני עכשיו ככה איך שאני בן אדם אז אני אהיה בעולם הבא לא בגן עדן.

הרב: לא תהיי בגן עדן, ואני  מבטיח לך גם שיהיה לך גם נרות, הרבה נרות שם.

ש. לא.

הרב: כן. כן, אני אומר לך, יהיה נרות, אין חושך שם, מלא אור שם.

ש. לא אני באמת, אני חושבת שאם כל בן אדם פה יהיה כמוני אז לא יהיה רוע בעולם.

הרב: אני מסכים איתך, בן אדם לחבירו יכול להיות שאת מאה אחוז, אבל בין אדם למקום מה? בעשרת הדברות כתוב לפני לא תרצח לא תגנוב לא תנאף לא תחמוד לא לא לא, כתוב שמור את יום השבת לקדשו. כתוב לפני. איך דילגת על זה? זה בעשרת הדברות.

ש. אני, אני אגיד לך,

הרב: כן, מה תגידי לי

ש. אני דתית לפי דעתי

הרב: אה זה יפה

ש. אז זהו, אולי בעז"ה אולי אני כן אחזור בתשובה, אבל אני כרגע מאד טוב לי עם זה, אני לא חושבת שאני עושה משהו רע בזה שאני לא שומרת שבת

הרב: נפלא מאד, גם אני חושב שאני עובר לפעמים כמה עבירות על החוק, אני לא עושה שום דבר רע, כי אני עושה את זה ביני לבין עצמי, רק החוק לא מרשה. לדוגמא, אם אני אסע במהירות יותר ממה שאפשר, ביני לבין עצמי, אין אף אחד בכביש, ואני נוסע מהר אז מה, אם יתפוס אותי שוטר ההסבר הזה יספק אותו? אני אגיד לו ביני ובין עצמי בביש 6 לבד אני נוסע, אתה רואה, אין אף אחד, רק אתה חיכית לי פה. אם לא היית פה אני ממשיך לבד, וטוב לי מאד, פותח את החלונות, יש לי אויר.

ש. אני פעם אחת אמרתי את זה לשוטר וניצלתי

הרב: מאה אחוז, זה שוטר של העולם הזה, אבל בעולם הבא זה שוטרים עם הרבה עיניים, זה משהו מיוחד, הם לא צריכים אפילו מגל"ר, הם מגיעים ישר אליהם. מה קשה לך לשמור שבת אם את אשה כל כך טובה? למה כלפי אדם לחבירו שאת לא חייבת לאף אחד כלום את טובה, וכלפי מי שמיטיב לך נותן לך חיים בריאות והכל, איתו את לא כל כך טובה.

ש. לא, אני קודם כל אני לא אומרת שאני לא אחזור בתשובה, אולי בעז"ה כן

הרב: אבל הוא רוצה את הבת שלו

ש. אבל כרגע זה לא כל כך מתאפשר לי

הרב: שואל אותך שאלה, את אמא?

ש. כן

הרב: יש לך ילדים?

ש. יש לי ילדה

הרב: אם היא תגיד לך אמא, תשמעי, כרגע לא מתאפשר לי, אני לא מעוניינת להיות בבית, היא תעזוב את הבית.

ש. הילדה שלי בשבת רוצה שאני אשים לה דורה

הרב: מה זה אומר?

ש. אז מה אני אעשה? היא רוצה לראות טלויזיה.

הרב: היא רוצה לראות טמבלויזיה?

ש. כן.

הרב: הבנתי, כל מה שהילדה שלך מבקשת את נותנת לה?

ש. אני משתדלת

הרב: משתדלת, כל מה שהיא תגיד?

ש. לא, לא דברים רעים

הרב: לא דברים רעים, אם היא תגיד לך אמא תקני לי מכונית

ש. הלואי, אם יהיה לי כסף לקנות לה

הרב: בת כמה היא?

ש. שלש וחצי

הרב: שלש וחצי, שלש וחצי להשקיע במכונית כבר מעכשיו זה בעיה. תגידי לה תשמעי ביתי, טמבלויזיה כשתהיי בת 18 ותחליטי לבד, בעז"ה תחליטי מה שאת רוצה. אבל כרגע אני קובעת בבית ואני מעונינת שלא יהיה טמבלויזיה בשבית.

ש. אבל אני אומרת, כשאני מדליקה נרות היא באה איתי, אנחנו מדליקות נרות, אנחנו עושות הכל חוץ מלשמור שבת, אז מה זה לא טוב?

הרב: רגע, במוצאי שבת את עושה הבדלה?

ש. לא.

הרב: את יודעת למה לא

ש. למה?

הרב: כי כבר כשהדלקת את הטלויזיה עשית הבדלה. נגמרה השבת, הדלקת נרות ואחרי זה חיללת שבת פירושו אין שבת בכלל, חזרנו ליום חול מדליקים טמבלויזיה. מה זה שבת? שבת זה קודש. זה מנוחה של שישי שבת, התיחדות עם הקב"ה, עם מצוותיו, עם מה שהוא רוצה שנעשה בשבת, שנלמד שנשיר שנשמח שנאכל, שנהנה שננוח שנטייל, שנעשה דברים המותרים עפ"י התורה, אין שום בעיה ליהנות בשבת, כי שבת זה עונג שאין כדוגמתו. לא חייבים לדחוף את היום חול גם לשבת. יש מספיק ששה ימים בשביל זה, שביעי שבת מנוחה. מה הבעיה להתייחד עם הקב"ה מיום שבת קודש, ועל זה מקבלים שכר לעולם ועד. את יודעת שלא רק הולכים לכיוון אחר מגן עדן, גם אם תהיי צדיקה, צדיקה במאה אחוז, ורק זה יהיה חסר לך, רק זה יהיה חסר לך, בתחיית המתים שיהיה את לא קמה. כן, תחיית המתים מי שלא שמר שבת לא קם לתחיית המתים. אומר הח"ח זצוק"ל, השבת שקולה כנגד הלב, כנגד הלב, ואדם שיקום בתחיית המתים ואין לו לב לא יכול לחיות. כל תרי"ג מצוות, תקשיבי איך הקב"ה ברא את עולמו. יש בך תרי"ג איברים רמ"ח איברים ושס"ה גידים זה ביחד תרי"ג - 613 כנגדם הוא ברא בדיוק, ציוה אותם בדיוק ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה שזה תרי"ג. כל איבר כנגד מצוה. שבת כנגד הלב, אין לב - אי אפשר לקום. למה לפגום בלב? שבת זה היסוד של העם היהודי. בזה אנחנו נבדלים מכל האומות, אנחנו היחידים ששמרנו שבת. אומות העולם העתיקו מאיתנו את זה, ואחד הלך ליום שישי ואחד הלך ליום ראשון, אבל שבת קודש זה רק שלנו, אות היא ביני וביניכם, רק אנחנו - ה' כרת איתנו ברית ואות על השבת. אז איך נותנים לך יום מנוחה כזה, שהוא מקודש, שיש בו את כל הברכות, ויברך ה' את יום השביעי ויקדש אותו, למה? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות, לפספס את זה על דורה.

ש. בעז"ה

הרב: או, אשרייך, אשרייך, אשרייך, אשרייך.

ש. רגע, אבל עכשיו אני רוצה רק בקשה. אני רוצה את הכיסוי ראש, ושתברך אותי על זוגיות.

הרב: ודאי למה לא, בעז"ה יתברך.

ש. תודה

הרב: קודם כל אני רוצה שתדעי דבר אחד, עכשיו יש לך זמן הרבה, כי אין תכנית, קחי שירי שבת, תלמדי את הבת שלך שירי שבת, תלמדי אותה קצת פרשת השבוע, תפתחי את החומש, תכירו קצת את היהדות, יש ספרים על צדיקים, יש אגדות חז"ל, יש המון תוכן להכניס בשבת קודש ולנוח ולספר ולשיר ולטייל, והקב"ה יהנה אתכם בעולם הזה ולעולם הבא. מה שמך?

ש. מירי

הרב: מרים בת?

ש. ציפורה

הרב: תזכי לזיווג הגון לבנות בית נאמן בישראל מהרה השנה.

אמן.

כן בבקשה

 

ש. שלום כבוד הרב, כולנו כאן שמענו את האמת מפיך, וכולנו גם כאן יודעים את האמת. אני בעצמי זוכה לספר את הסיפור האישי שלי בכל הארץ, ואני פוגשת בנות צעירות, שהן רואות את האמת בעיניים ואני מראה להן את זה דרך מצגות. אני רוצה לשאול אותך למה עדיין הן לא מאמינות או לא מאמינים ולא מוכנים לעשות דברים אם הם רואים את האמת בעיניים. מה עוצר אותם? מה הגשר הזה שעוצר אותן וסה"כ מציעים להם דברים טובים.

הרב: תראי, הפיתויים של יצר הרע הם פיתויים חזקים ובפרט שהוא נותן אותם במזומן. ז"א את רואה אני אפילו שמציע אינציקלופדיה באשראי קשה לאנשים, והוא נותן מזומן. ההנאה באה מיד עם העבירה, וכיון שהסביבה דוחקת, ורוב בני האדם הם לא עצמאיים להחליט בעצמם והם נטולי דעת אישית אלא מושפעים מהחברה, כמו שאומר הרמב"ם שרוב בני האדם מושפעים מסביבתם, מהשכנות שלהם עם אנשים, והם נוטים לשמוע בקול אחרים ורוצים להתיפיף בעיניהם ולזכות למחמאות מהם, במקום שהם רואים שזה לא מקנה להם את זה, הם בורחים מזה, במקום שהם רואים שאומרים לו אתה גבר, כל הכבוד לך, או אשרייך את עשית ככה או ככה, אנשים אוהבים את הדברים האלה, ומוכנים אפילו לסכן את חייהם בשביל להראות ביצועים יותר מאנשים אחרים. את רואה כמה תחומים יש לגברים לדוגמא, שהם הרפתקנים ומסוכמנים, אבל בשביל להראות שהם במשהו טיפה יותר אמיצים או יותר מוצלחים או יותר מה, מוכנים לסכן חיים ממש. למה? כי הם רוצים את אהדת הקהל. רק אדם שהוא באמת אמיתי עם עצמו, שלם עם עצמו, ומעוניין לבצע רק מה שנכון, אדם כזה לא יתחשב בקהל, אלא במה שנכון באמת לעשות. קשה למצוא כאלה אנשים. לכן צריך לעודד אותם ולהראות להם כמה אנשים זכו לשוב בתשובה, למעלה ממיליון כשאני התחלתי לדבר עם אנשים על חזרה בתשובה היינו בודדים, אפשר היה לספור בכל מקום אנשים בודדים על היד, היה הרבה יותר קשה. היה צריך להוכיח הכל מהתחלה לא ידעו כלום, כלום לא ידעו כלום, כלום. שיש בורא לעולם לא ידעו, שיש תורה, כלום, קופים כולם חשבו כולם קופים. וב"ה זה הולך ומתגבר והיום אין בית שאין במשפחה מישהו שחזר בתשובה. אז ז"א זה עבודה, זה לוקח טיפה זמן, עוד יש עבודה, אבל לכן אנחנו משתדלים להמציא את כל האמצעים האלו. למה אנחנו עושים שידור ישיר? עוד אנשים רואים קהל בעיר זאת ועוד קהל בעיר זאת ועוד אנשים מקבלים עליהם ציצית וכיסוי ראש ועוד מקבלים עליהם קבלות ועוד גוזרים קוקו ועוד עושים ככה, זה נותן כח שזה הופך להיות אין, ברגע שזה הופך להיות אין יותר קל לאנשים. הם בעצם מוכנים פנימית, אבל את הצעד קדימה קשה להם לעשות, הם צריכים תמיכה של החברה, אם החברה לא נותנת תמיכה הם נסוגים, ואם היא נותנת תמיכה יותר קל להם להכנס כי הם מוכנים. הם מוכנים. מה שצריך זה להציג להם את הדברים, להביא אותם למצב הזה ואז בעז"ה עם דחיפה קלה זזים. ואני זכיתי לראות כל כך הרבה בנות כמו שאת מדברת, צעירות, שהשתאיתי ממש איך הן בוכות ומבקשות לשוב בתשובה. תראו קלטת שהייתי ברחובות לא מזמן, בחורה בוכה, המשפחה לא נותנת לה לחזור בתשובה והיא בוכה למה לא נותנים לה לחזור בתשובה, בחורה צעירה שלא חסר לה שום דבר, והיא לא מוגבלת לא בשכלה, לא בגופה, והיא רוצה ללכת בדרך התורה והמצוות ומונעים ממנה, והיא מבקשת ברכה על זה. ועוד כאלה רבות שמוכנים ומבינות, כאלה יכולות להיות מנהיגות ולמשוך אחריהן נוספות, ודוגמא אישית של כל אחת ואחת זה נצחון גדול מאד, ויכולה לגרור אחריה רבות נוספות. לא להתייאש אף פעם, להגיד עוד ועוד ועוד והקב"ה מסייע ובסוף ההצלחה באה לידי מילואה.

ש. אני מתנצלת, אבל אני יכולה בבקשה ברכה לבעלי שישוב בתשובה

הרב: שמו?

ש. אסיף בן עליזה

הרב: ה' ישיב אותו בתשובה שלמה ויהפוך לבבו מהרה לטובה.

אמן.

בשורות טובות. הוא לא נמצא כאן אסיף? הוא לא נמצא. אה, הוא הלך עכשיו? אז שיראה את זה בשידור חוזר.

 

ש. ערב טוב, רציתי לשאול אותך שאלה, גרוש וגרושה שמתחתנים פעם שניה עם ילדים, האם אסור להם להיות בשעת החופה, ואם אסור אז למה עפ"י ההלכה זה אסור.

הרב: מה זה אסור להם להיות בשעת החופה

ש. לילדים של הגרוש והגרושה שמתחתנים פעם שניה

הרב: לא ידוע לי דבר כזה, אבל אני לא רואה שום איסור בזה, מה האיסור?

ש. לא יודעת, אומרים שזה פשוט אסור לילדים להיות בשעת החופה ואני לא יודעת למה

הרב: גם אני לא יודע למה

ש. אז אתה אומר שזה מותר?

הרב: לא אמרתי שזה מותר, שאלתי אם זה אסור?

ש. אז מותר או אסור?

הרב: אמרתי שאני לא יודע, שאלתי אותך למה

ש. אין לי מושג, ככה אומרים, בגלל זה אני שואלת אותך, בגלל שאני לא יודעת למה.

הרב: גם לי אין מושג, צריך לשאול את הילדים כנראה. את רוצה טלפון של רב פוסק, ניתן לך. בסדר?

ש. אני אשמח, ואם אתה יכול לברך אותי ואת הבן זוג שלי

הרב: מה זה בן זוג? הגרוש שלי

ש. לא, אני מתחתנת פעם שניה בעז"ה

הרב: לא עם הגרוש, אז על מי שאלת?

ש. על החדש שאני מתחתנת איתו

הרב: אה, גם הוא גרוש?

ש. כן.

הרב: אה, השאלה אם הילדים שלך והילדים שלו יכולים להיות בחופה החדשה?

ש. בדיוק כן

הרב: זה אותה תשובה. כן מה השם שלך?

ש. אני כרמית בת אליס והוא ישראל בן שבא

הרב: ה' יזכה אתכם לבנות בית נאמן על אדני התורה, בית יציב ונאמן לאורך ימים ושנים אמן.

ש. אמן תודה.

כן, תן לה שם מאחורה

 

ש. כבוד הרב, רציתי רק לשאול למה באמת בחיים קרש הקפיצה שלנו זה מתוך יסורים ולא מתוך טוב? כאילו למה נגיד בתפילה אפילו, למה התפילה שלנו הרבה יותר עוצמתית כשרע לנו ולא מתוך טוב.

הרב: לא הבנתי, היסורים לא מתוך טוב? תפילה לא מתוך טוב?

ש. לא, אני שואלת למה הקרש קפיצה שלנו זה מתוך יסורים, אם אנחנו מתעלים בעבודת ה' זה מתוך יסורים ולא כשטוב לנו, ובשעת תפילה לפעמים התפילה שלנו הרבה יותר עוצמתית כשאנחנו נמצאים במשברים ולא דווקא כשטוב לנו

הרב: הבנתי, קודם כל כשאנחנו נמצאים במצב טוב אנחנו בשיא המקפצה, כשנחתנו  צריך להקפיץ אותנו בחזרה למעלה לטוב. איך מקפיצים את הבן אדם לטוב אם הוא בחר ברע? אם אדם התגלש במגלשה, הוא היה למעלה היה לו טוב, התגלש למטה, מה לעשות עכשיו בשביל שהוא יגיע עוד פעם למעלה? צריך להעלות אותו, נכון? להתגלש יותר קל, בשביל לעלות צריך לטפס במדרגות. היסורים זה מדרגות לעלות, אם אדם היה חכם לא היה מתגלש לא היה צריך לקבל יסורים. אבל אם הוא עוזב את הטוב מרצון בידיעה, מה לעשות שצריך להחזיר אותו בחזרה בדרך יותר קשה, כי לרדת זה קל ולעלות בחזרה זה קשה.

ש. אז אפשר מתוך טוב לקפוץ ליותר טוב?

הרב: ודאי. ודאי. אדם יכול לעלות במעלות של טוב כל הזמן. אדם מוסיף עוד תורה, עוד מצוות עוד מצוות עוד חסד עוד חסד, עוד תורה עוד מצוות עוד חסד. מה הבעיה? מי מונע אותו?

ש. בתוך זה תמיד יש ירידות

הרב: אז עכשיו את מדברת על ירידות, הירידות לא נעשות מעצמן, הירידות נעשות ע"י האדם, אז אם אדם מחליט לרדת אז הוא יורד. אם את התקרבת לשפה של המגלשה את עלולה להחליק. אבל אם את לא מתקרבת כי את לא רוצה להגיע למצב של רע, את לא מחפשת תירוצים, אם אדם מחפש תירוצים הוא אומר מה אני יעשה, החלקתי, מה זה החלקת? מי אמר לך להסתובב על המעקה? תתרחק. אם אדם מתרחק מאיסור הוא לא יכשל, אבל אם הוא לא מתרחק והוא מתקרב אליו, סביר להניח שהוא יפול. אדם שהולך על גדת הנהר יש אפשרות שהוא יפול למים. הבנת?

ש. כן

הרב: אז אם את מחפשת להיות בטוח תמיד תתרחקי מהרע ותתקרבי עוד ועוד ועוד לטוב. בהצלחה.

ש. ואפשר רק לרפואת פטלה בת סמוהון

הרב: ה' יזכה אותה לרפו"ש בריאות והצלחה

אמן. תודה.

 

הרב: מה הוא חזר אסיף?

ש. הוא לא חזר, אבל אחים שלו הצדיקים נמצאים פה, הם עושים הכל, תפילות והכל, אם אפשר ברכה לאמיחי בן עליזה ואוראל בן עליזה

הרב: איפה הם?

ש. הם פה

הרב: בואו מתוקים שלי, בואו בואו, ה' יזכה אותם לשוב בתשובה שלמה מהרה.

ברכת שהחיינו

דולב ושקד בני אילנית יזכו לשוב בתשובה שלמה מהרה.

חלוקת ציציות

כן, אנחנו ממשיכים, בסוף הערב למי שירצה יוכל להשיג DVD בעשרה שקלים, גם כן עד פורים. חמישים שקלים באופן רגיל. כן שאלה שמה תן לה.

 

ש. כבוד הרב אם אפשר בלי מצלמות בקשה. רציתי לבקש מהרב ברכה, אנשי יבנה מכירים אותי. אני שמונה שנים כבר בסיפור הזה של המחלה, כרגע אני מקבלת טיפולים כימותרפיים מאד קשים, כל שבוע, ואני לא דוברת ככה, מי שמכיר אותי אני בעלת אמונה גדולה, אבל אני מרגישה שכבר תמו כלי המלחמה שלי

הרב: מה שמך ושם האמא?

ש. אביבה חיה בת סעידה אופירה

הרב: ה' ישלח לך רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. תלמדי רק חצי שעה כל יום ספר שערי תשובה של רבינו יונה במשך שלשה חדשים רצוף. בסדר?

ש. בעז"ה.

הרב: כן שאלה אצל הגברים בסוף.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, אני מפנה אליך שאלה בשם בן דוד שלי שצופה בך כרגע מונצואלה, הוא שואל בעצתך לגבי לעשות עליה, עקב כל היסורים שהוא עובר שם כרגע בגלל הצורר שקם שם, הוא שואל בעצתך האם לעשות עליה, להעתיק את מגורים, ועד כמה זה יהיה לו קל מבחינת הכלכלה שהיום קצת

הרב: אני מצדד בכל אלה שנמצאים בחו"ל לעלות לארץ ישראל כמה שיותר מהר, בפרט לאור האירועים שאני צופה, משום שאני חושש מאד לאנטישמיות שתפרוץ ברגע שיהיה פה בלגן, כמו שראינו שעופרת יצוקה גרמה להרבה אנטישמיות והתססה בקהלים גדולים מאד, ואמרו לי שגם היה בלגן באחת הנבחרות שלנו, משהו פה בימים האחרונים נכון? אז ז"א כל מקום שהיום יהודים מסתובבים לאור רק מבצע קטן שקוראים לו עופרת יצוקה, תראה מה זה הביא הגל הזה. אם יהיה בצפון התפתחות חיזבאללה וכו', ויגיע לאיראן וכו', יהיה פה בלגן בלגן בכל העולם כולו. תדע לך, את האשמים יאשימו רק את היהודים. אז כמה שיותר מהר עדיף ולעשות את זה מסודר.

ש. אפשר לברך אותו כבוד הרב?

הרב: בהחלט, שמו?

ש. דוד בן משה,

הרב: דוד בן משה, ה' יזכה אותו לעלות לארצנו הקדושה בנקל, למרות שארץ ישראל נקנית ביסורים, ושיזכה להתיישב כאן בבטחה.

ש. אמן. עוד בקשה כבוד הרב, לברך את אבי שצריך לעבור ביום ראשון ניתוח מסובך.

הרב: שמו?

ש. משה בן חוה

הרב: משה בן חוה רפואה שלמה ויצליח ב ניתוח

ש. אמן, תודה כבוד הרב.

הרב: תן לו מאחוריו.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. אני נמצא כאן עם כבוד אבי מורי ועם מרת אמי, אבא עבר לפני כשנה וחצי גילו לו את המחלה לא עלינו, ועבר סדרת טיפולים ולאחר מכן  ניתוח והגיעו תוצאות הבדיקה, כמו שהרופא אמר, הגיעו התוצאות של הבדיקה, ומראים שזה פשוט עבר לשני מקומות אחרים בגוף, לריאה ולכבד, ורצינו שהרב יאמר לנו עכשיו מה לעשות.

הרב: מה האבא עושה כל היום

ש. אבא למעשה עובד ויוצא לו גם ללכת לשיעורים לפעמים

הרב: כמה שעות הוא עובד?

ש. איזה שמונה תשע שעות, שמונה שעות.

הרב: הבנתי, הוא יכול ללמוד ארבע שעות ביום? תן לו לדבר,

האב: אני עובד שמונה שעות איך אני אלמד ארבע שעות

הרב: קודם כל בשביל מה אתה עובד אני לא מבין?

האב: עובד בשביל לפרנס את המשפחה

הרב: קודם כל צריך לפרנס עכשיו את הבריאות, עכשיו אתה נמצא במצב שדורש בריאות קודם כל. העבודה לא מעניקה בריאות, המצוות כן, התורה ודאי, ואם שמונה שעות

האב: הולך לשיעורים

הרב: לא, לא זה לא מספיק, אם שמונה שעות אתה משקיע בשביל עשרות שקלים, בשביל החיים צריך להשקיע ארבע שעות לפחות, זה מעט, מתוך 24 - ארבע, יש שמונה, שתים עשרה, ונשאר לך עוד שתים עשרה, אז מה קשה ארבע שעות ללמוד? אתה לא רגיל פשוט, נכון?

ש. שעתיים אני לומד אבל

הרב: שעתיים זה נחמד, זו התחלה טובה, אבל במצב שהמחלה נמצאת והיא מתפשטת, צריך לעצור אותה, בשביל לעצור אותה צריך לייצר זכויות, וזה לא מספיק שעתיים, צריך ארבע. אני בד"כ אומר שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף, לך אמרתי ישר ארבע. מה אתה אומר?

ש. בסדר כבוד הרב

הרב: יופי, ואני אברך אותך בעז"ה שיהיה לך גם כח להתמיד בזה כי בזה תלויה הבריאות, בזה תלויה הבריאות,  אתה מייצר זכויות ומלאכים טובים מלימוד התורה שלך שיגנו עליך, כי זכות התורה מגינה ומצילה, בין בעידן דעסיק בה ובין בעידן דלא עסיק בה, מה שמך ושם האמא?

ש. שלום בן מרים

הרב: ה' ישלח לך רפואה וישועה מאוצר מתנות חינם בזכות התורה הקדושה שתעמוד לזכותך אמן.

אמן. אמן.

הרב: בהצלחה, הנה הוא מוכן היהודי הזה ללמוד חצי שעה תורה לרפואתך ולרפואתה, יפה, אם יש עוד יהודים שמוכנים ללמוד לרפואתה אשריהם. מי מוכן ללמוד שתי הלכות כל יום במשך חודש לרפואתם, שירים את היד, הנה זכות המצוה תגן בעדכם, חודש ימים, כל יום שתי הלכות, לוקח חמש דקות, ללמוד לרפואתם. ה' יזכה אתכם שתהיו גם אתם בריאים ושלמים.

ש. אמן, אם הרב יוכל גם לברך את יקיר בן שמחה

הרב: יקיר בן שמחה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

אמן

הרב: כן עוד שאלה שורה ראשונה.

 

ש. כבוד הרב, רציתי לשאול, אני פשוט לפני 13 שנה החלטתי לשים כיסוי ראש, והחלטתי משבת לשבת, אבל כששמתי בשבת הראשונה החלטתי שאני לא מורידה יותר בכלל, השאלה שלי כששמתי אני לא ברכתי שהחיינו, השאלה שלי אם אני אמורה לברך עכשיו.

הרב: כשתקני את הכיסוי ראש הבא נאה להתכבד בו תברכי עליו שהחיינו, בסדר?

ש. אוקי, תודה

הרב: בהצלחה רבה.

כן שורה שניה מאחורייך

 

ש. הרב דניאל זר מבטיח שלא תיפול פצצת אטום בישראל, ואתה אומר שכן, מה זה אומר?

הרב: זה אומר שתיפול

ש. אבל הוא אומר שלא, הוא מבטיח שלא

הרב: בסדר גמור, הוא צודק ואני צודק. הוא מבטיח שלא תיפול ואני מסכים, עד שתיפול. אז גם הוא צודק וגם אני צודק

ש. הוא אומר שהרעש הגדול שכתוב בספר יחזקאל וזה וזה הרעש הגדול זה רעידת אדמה

הרב: הבנתי, אבל מה לעשות שבפסוק כתוב שיהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים

ש. הוא טוען שזה רעידית אדמה

הרב: הבנתי, אבל איך מרעידת אדמה עוף השמים נפגע? מה, אה כשתהיי הוא תעני, בסדר, אז יש לי מזל שאני אני אז אני יכול לענות.

ש. ואלה שימותו בגוג ומגוג, יהיו הרוגי מלכות?

הרב: אמרתי כבר באחת ההרצאות האחרונות שזה לא כל כך ברור שכך יהיה, משום שיש התראה על זה ואלה שימותו ימותו בעוונות, וכתוב שאם ישראל לא יחזרו בתשובה, אז תהיה נקמה חס ושלום בישראל, ולכן אם מתרים ואומרים שככה יהיה אז זה לא מסוגי הרוגי מלכות שאנחנו רגילים ללמוד עליהם.

ש. תודה

הרב: כן, עוד שאלה. הנה הבחורצ'יק פה באמצע.

 

ש. רציתי לשאול אם נגיד בני אדם

הרב: אתה יכול לקום אולי? תודה

ש. אני מעדיף שלא

הרב: ואני מעדיף שכן

ש. יהודי שבא בתור ויכוח איתך על כאילו מה נכון היהדות או שאין יהדות, אז אתה יכול להוכיח לו, אבל יהודי כאילו שלא רוצה לשמוע ולא רוצה להתקרב בכלל, אז איך אתה תגרום לו לחזור בתשובה?

הרב: תראה, צריך לראות באינציקלופדיה, נתקלתי עם הרבה כאלה, אבל אני אגיד לך דבר אחד, אם אתה נתקל לדוגמא באחד כזה, אז אתה נותן לו  מתנה שחרורון ולא אומר לו מה יש בפנים, אתה אומר לו אני נותן לך מתנה שמונה ג'יגה, הוא יקח או לא יקח?

ש. הוא יקח

הרב: וכשיפתח מה יקרה?

ש. ימחק את הקבצים

הרב: אי אפשר, עשינו שלא ניתן למחוק

ש. אז הוא יזרוק את זה לפח או ישתמש בחמש ג'יגה

הרב: ומה עם החמש ג'יגה?

ש. ישתמש בהם בשבילו

הרב: נכון, ומה עם הסקרנות?

ש. זה לא עובד אצלו

הרב: מאיפה אתה יודע? עוד לא ראה מה יש שם.

ש. דיברתי איתו הוא לא

הרב: אתה לא ראית שהוא ראה, כשתראה שהוא ראה אח"כ נדבר. אין דבר כזה שבן אדם לא סקרן לפתוח לראות מה יש, בשביל זה עשינו את הפטנט.

ש. לא, אבל אני מדבר על בני אדם שלא רוצים להתקרב,

הרב: אני מסכים, הוא לא רוצה והוא יראה והוא יופתע.

ש. ואתה מוכן להבטיח שזה כן יקרה?

הרב: אני מוכן להבטיח שהוא יהיה סקרן, אני לא מבטיח שהבן אדם יתרשם, אבל אני מאמין שאם הוא לא אנטי כזה כזה כזה זה עלול להשפיע עליו מאד מאד מאד. אתה יודע מה, אספר לך סיפור. הייתי בנאסא קוליסאום בארה"ב, אתה שומע? ואני סיפרתי להם על הדיסק און קי, שמה זה היה פעם ראשונה, ונתתי דוגמא שבן אדם טס במטוס, פותח את הלפ טפ ומכניס את ה-USB ורואה סרט  מהסרטים שלי, לידו יושב חילוני במטוס, אין לו ברירה, שלוש שעות ארבע שעות, מאמריקה לפה נוסע - חייב לראות. מה יקרה? הוא יחזור בתשובה. ככה אמרתי, תשמע את הקלטת נאסא קוליסאום, דרך אגב שם שרתי שמה שיר, שיר חדש. אתה יכול להכין להם, ובכן, בקיצור, אחד אשכנזי חסיד, חסיד שלקח את זה לא לצרכו, אלא בגלל שהוא האמין למה שאני אומר, טס לארץ ישראל, ואח"כ סיפר לאחד האנשים שאני מכיר מארה"ב שהוא היה אחד המארגנים של ההרצאה, והוא אמר לו שכך היה. הוא נסע במטוס, הוא ראה את הסרט היסטוריה בטדי - איצטדיון טדי, הוא אומר, ישב לידו חילוני שהוא הסתכל על הסרט בלי שהוא ישים לב, ופתאום הוא שמע את הבן אדם לידו בוכה. אז הוא שאל אותו למה אתה בוכה? הוא אמר לו אני החלטתי לשנות את דרכי. הוא ראה את הסרט, אתה שומע? והוא לא אומר לו כלום, הוא פתח את זה, והוא הסתכל בזה, זה לא נאמר לו להסתכל, לא היה ויכוח ביניהם ולא שיחה, מעצם ההסתכלות שלו הוא השתכנע שזו הדרך הנכונה. אם החבר שלך הוא טיפוס כמו זה, אין ספק שהוא יחזור בתשובה, וזה רק מסרט אחד, יש שמה 9 ו-18. זה מספיק, תאמין לי, שזה יתפוס.

ש. ורציתי גם שתברך

הרב: רגע, אז אתה תנסה להציל את החבר שלך בדרך הזאת?

ש. כן.

הרב: יופי,

ש. רציתי שתברך שתי אנשים פה ביבנה, ילדה קטנה

הרב: שם?

ש. ליהי מועלם בת ליאת

הרב: ה' ישלח לה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. ומומלץ להחליף את השם. לא להוסיף שם להחליף.

ש. ונאוה בת זוהרה

הרב: נאוה בת זוהר רפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

והנה עכשיו אנחנו נראה לכם את הסונג. לטס אול גט טוגזר, פירושו הבה נתאחד כולם, יש לנו מטרה להחזיר מיליון יהודים בתשובה. כן, שאלה נוספת כן שם.

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום שלום

ש. אנחנו בלי עין הרע הרבה במשפחה, אנחנו תשעה אחים ואף אחד לא נשוי, ויש ארבע מעלי שהם כבר בגיל שכן צריך להתחתן, ואחותי הבכורה היא בת 29 והיא לא נשואה, אני רוצה לשאול מה עוצר את זה, לא יודעת מה הקושי שגורם להם לא להתחתן, ואני בתור מישהי שאם אני כן ארצה להתחתן אני לא יכולה לראות את עצמי נשואה לפני אחותי הגדולה, זה עוצר אותי.

הרב: הבנתי, אתן מתפללות אחת על השניה

ש. אני מתפללת, כן.

הרב: הבנתי, והן?

ש. אין לי  מושג

הרב: כולן דתיות

ש. לא כולם

הרב: לא כולן, הראשונות לא דתיות?

ש. הבכורה היא מסורתית, לא יודעת זה מעורב כזה.

הרב: הבנתי, בואי תגידי לכולם שילמדו שערי תשובה של רבינו יונה חצי שעה כל יום שלשה חדשים רצוף ואני אתן ברכה שיתחתנו בסריה. אבל יש לכם כסף לשלם את כל החתונות?

ש. ה' יעזור, קודם כל שיתחתנו

הרב: מה זה קודם? צריך כסף.

ש. בסדר, אם הקב"ה מביא זיווג הוא גם מביא כסף.

הרב: הבנתי, יפה מאד, יפה.

ש. ולא נראה לי שכולם ירצו, אני לא חושבת שכולם ירצו ללמוד

הרב: אז מה אני יכול לעשות, אם הם עושים פנצ'ר אז זה בעיה, אם גלגל אחד לא נוסע המכונית מקרטעת,

ש. אני קולטת אבל כמה אפשר?

הרב: אז לכן אני עושה עסקה, עסקה כוללת.

ש. אני מוכנה לקחת על עצמי

הרב: זה ברור, אבל התפקיד שלך עכשיו לשכנע את כולם

ש. לא כולם הם

הרב: שמעתי, תשכנעי את כולם

ש. אי אפשר

הרב: מי שלא מוכנה, תגידי את תלמדי איתה

ש. לא יודעת, אני לא יכולה להגיד לך

הרב: יש להם עצה יותר טובה

ש. אחותי הגדולה כן מוכנה לקחת על עצמה, אם אני אגיד לה תקחי

הרב: שואל שאלה, יש להם עצה יותר טובה ממה שאמרתי? העצה שלי כל כך קשה? היא כרוכה בהוצאות? בהרבה זמן חצי שעה?

ש. השאלה אם הם יקשיבו

הרב: למי להקשיב, הם יקראו בעצמן

ש. אם אני אגיד להם לעשות את זה לא כולם ירצו לקבל

הרב: זה הבנתי, אבל אני שואל מה העצה שביקשת, היא כל כך קשה, למה שיסרבו?

ש. לא כולם מאמינים בזה

הרב: מה צריך להאמין, לא צריך להאמין, צריך לעשות לנסות וזה הכל. אני מאמין שאמרו להן כמה עצות וסגולות וכל מיני דברים, נכון? נו, ולמה הן עשו?

ש. כי הן האמינו

הרב: כי הם רוצים להתחתן, נכון?

ש. גם.

הרב: תראי להם את הסרט נס מצולם וניסים התותח, תאמרי להן תראו את זה ואח"כ תחליטו אם אתן רוצות או לא רוצות. אבל תגידי להן עוד משהו, לא בשבילכן, בשבילי תעשו, למה שאני אתקע, תשחררו אותי, תשחררו אותי, תלמדו בשבילי, בשבילי, לא בשבילכן, בשבילי.

ש. הבעיה קצת יותר גדולה אני חושבת

הרב: לא הבנתי, למה את אכפת לך מהן והן לא אכפת להן ממך?

ש. אני לא יודעת

הרב: תראי להן את השידור חוזר שיסבירו לך למה. אם הן לא יסכימו, תקשיבי טוב, אני מברך אותך שאת כן תתחתני ובזמן, תקשיבי, ואת לא תחכי עד שהם יתחתנו אלא תתחתני צ'יק צ'ק ומהר, לא טוב לך? לא טוב לך. אז תדאגי שהאחיות שלך ילמדו. טוב, תנו לה לסיים לבכות ואח"כ נמשיך.

 

ש. מה בקשר לכהן

הרב: עוד פעם כהנים

ש. לא, כן זה מעניין, אז איך לברר את זה?

הרב: אני אתן לך טלפון אמרתי.

ש. אפשר, אני ארשום

הרב: אני לא רוצה שכולם ידעו, אני אתן לך.

ש. ורגע, אם אבא שלי כאן

הרב: תקראי לו

ש. אני רודפת אחריך כל ההרצאות וזה בשביל לקבל ברכה

הרב: לפני כן אמרת מה הרצאות?

ש. אני רודפת כל הרצאות והברכות בסוף ובסוף אני

הרב: ובסוף נשארים בסוף. הנה נשארת בסוף. ברכה למה?

ש. להכל

הרב: זה הכל? בסדר. מה השם ושם האמא?

ש. שני בת אסתר

הרב: תזכי לברכה בכל מכל כל.

ש. תודה

הרב: מה תודה, אמן.

אמן.

 

הרב: הבן שלי תורם לך דיסק און קי שתתני לאחיות שלך בשביל שיתחזקו.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, אני בהקשר למה שהיא אמרה, אני בן 28, אני מגיל 13 שומע אותך. הייתי יושן איתך וקם איתך. היית בברית של הבן של חבר שלי, הייתי איתך במלון כינר פעמיים, מאד מאד אוהב אותך

הרב: תהיה בריא, תודה.

ש. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אני פשוט עובד בשירות בתי הסוהר, אני רוצה לשאול שאלה, כאילו בעז"ה שיבוא המשיח, יהיה דבר כזה בית סוהר או שיהיה בעצם משהו אחר. כי כשהיה בית המקדש היה בעצם עיר מקלט, אבל זה היה יותר חינוך מאשר כמו שהיום פושע קטן נכנס קטן ויוצא גדול.

הרב: תראה, בתי סוהר יהיו, כי עולם כמנהגו נוהג, אם יהיו בפנים או לא זה אני לא יודע, ואם יהיה לך מקצוע שם אני גם לא יודע, אבל ערי מקלט יהיו, כי יכולים עדיין להרוג בשגגה כמו שכתוב.

ש. הבנתי, אז אני רוצה ברכה

הרב: ברכה למה?

ש. בעז"ה לבית בעז"ה

ש. לקנות בית בע"ה, פרנסה טובה

הרב: שם ושם האמא?

ש. יוגב אוריאל בן רחל

הרב: ה' יזכה אותך ללמוד תורה בזכות זה יהיה לך יישוב טוב ודירה נאה ופרנסה טובה בשפע ושתחזיר את כל האסירים בתשובה.

ש. אמן, זה מה שאני משתדל לעשות

הרב: תקח אינציקלופדיה

ש. בעז"ה, ותברך את אשתי רמה בת יהודית

הרב: מה שמה?

ש. רמה

הרב: מה זה רמה?

ש. מלשון אשה רמה בעז"ה

הרב: רמה בת יהודית, ה' ישלח לה בריאות הצלחה ונחת מהילדים.

ש. וזרע של קיימא

הרב: וצריך לשאול על השם רמה, אנשים ממציאים כל מיני שמות, לילי, ביהי, ג'יהי, ג'ובו, ג'ינגלך, מאיפה מביאים את זה? יש שמות בתורה, צריך ללכת לפי שמות של התורה, זה לא תופס הדברים האלה, כשמגיעה הברכה למעלה לא מבינים מה אמרו.

ש. סבתא שלה קראו לה רמה והיא היתה אשה צדקת.

הרב: רמו

ש. זה מטריפול, טריפולתיים,

הרב: טוב, אולי זה מערבית

ש. אז כאילו הביאו לה את השם רמה

הרב: אז היא ירדה רמה כאילו מרמו לרמה

ש. היא ירדה אות אבל עלתה רמה

הרב: אה, יפה מאד. בסדר.

ש. לא, אז אם כבוד הרב בעצם אומר לנו לבדוק,

הרב: כן, כן כדאי לבדוק אצל הרב קנייבסקי,

ש. אצל הרב קנייבסקי

הרב: ברח' רשב"ם 23 בני ברק

ש. הייתי אצלו פעם אחת, בעז"ה

הרב: ותזכו לזרע חי וקיים מהרה

אמן.

הרב: כן עוד שאלה

 

ש. טוב, אני ב"ה גדלתי בבית דתי, אני ואחותי הגדולה התרחקנו קצת ואני ב"ה זכיתי להתקרב בחזרה, רציתי שתברך את אחותי, היא עכשיו בהריון, שיהיה לה הריון תקין בעז"ה

הרב: שמה?

ש. יעל בת דליה

הרב: יעל בת דליה תזכה להשלים את ההריון תקין ולידה קלה על דרך הטבע

ש. אמן, וגם שהיא והגיס שלי בעז"ה יחזרו בתשובה.

הרב: ה' יזכה אותה ואת בעלה לשוב בתשובה שלמה מהרה.

ש. אמן תודה.

 

ש. ערב טוב לרב, אני מבקשת שיהיה לביתי בת אל חיים זרע של קיימא בעז"ה

הרב: בת אל בת חיים?

ש. בת אל בת שמחה

הרב: בת אל בת שמחה תזכה לזרע חי וקיים מהרה

אמן.

ש. וכן לבעלי שלום חיים שה' ירפא אותו מהמחלה

הרב: שלום חיים בן מרים, ה' ירפא אותו בזכות הארבע שעות ברפואה שלמה

ש. אמן, וכן זיווג

הרב: את רוצה לעזור לו שהוא יהיה בריא?

ש. כן.

הרב: את מוכנה לכסות את הראש קבוע?

ש. מוכנה, מוכנה, אני מוכנה.

הרב: מי תורמת לה את הכיסוי ראש? אשרייך, אשרייך.

ש. ועוד בקשה אחת, לבני בעז"ה שיהיה לו זיווג הגון

הרב: שמו?

ש. אריאל בן שמחה

הרב: יזכה לזיווג הגון הראוי לו מהרה.

אמן

הרב: שימי תברכי שהחיינו.

ברכת שהחיינו.

כן שאלה הבאה

 

ש. ערב טוב לרב

הרב: ערב טוב,

ש. רציתי לשאול, אשה שהיא בהריון והיא לא שמרה טהרה, לא הולכת למקווה, מה אפשר לעשות להיטיב, יש תיקון לזה משהו?

הרב: לגבי העובר, עובר נידה וצריך תיקון גדול לאחר מכן שילמד תורה בעמל גדול בשביל שיעלה מהפגם שיש בזה שהיא לא טבלה בזמן הזה, ולגבי מה היא עושה מרגע זה ואילך, אותו טלפון שאני אתן לה אני אתן לך ותשאלו מה לעשות, בסדר?

ש. הייתי רוצה שהרב יברך אותי שאני אצליח לחזק לקום לתפילה

הרב: ה' יזכה את אייל ארגוב בן שרה, שתזכה לשוב בתשובה שלמה להתחזק בתורה ולקום לתפילה

אמן

תהיה בריא. כן שאלה פה לגברת כאן שורה ראשונה

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. אני מגיעה להרבה הרצאות שלך, ומקשיבה בד"כ מהצד ולא מעיזה, והיום אני הייתי רוצה לשאול שאלה. ב"ה זכיתי להתחזק וללכת עם כיסוי ראש מר"ה, ובעלי הוא חילוני והייתי רוצה לדעת איך אפשר לקרב אותו, הוא מתקרב ב"ה אבל מאד קשה לו, וקשה לי עם זה שהילדים ככה בבית חצוי

הרב: המתנה הכי גדולה שתוכלי להעניק לו זה האינציקלופדיה שהוא ישב וישתעשע עם זה

ש. אני כל הזמן, יש לי פה גם כן שתי אחיות ב"ה שהן חוזרות בתשובה, כל הזמן רואה את הסרטים שלך.

הרב: תשמעי מה אני אומר לך, האינציקלופדיה אתם לא יודעים מה זה, יושבים ולא מפסיקים, לא מפסיקים, עוד קטע רוצים לראות ועוד קטע, ועוד קטע, ועוד שאלה ועוד זה, זה מכניס את האנשים למתח, ומתוך זה הוא יבוא לזה.

ש. אפשר גם ברכה בבקשה?

הרב: בהחלט מה שמו?

ש. תומר בן ציפורה פאני

הרב: יזכה לשוב בתשובה שלמה מהרה מהרה

אמן אמן תודה רבה.

ה' יזכה אותך- שמחה בת סעדה בוני רפואה שלמה ואריכות ימים

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום וברכה

ש. אמא שלי עברה ניתוח גידול, ואני רוצה ברכה בשבילה לרפואה

הרב: שמה?

ש. מזל בת שרה

הרב: מזל בת שרה, ה' יזכה אותה בעז"ה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ובזוכת ששמת ציצית וגם אם תלמד שתי שעות שעתיים תורה בתענית דיבור במשך שלשה חדשים תועיל לה מאד.

ש. אמן, ואם אפשר בשבילי גם

הרב: שם?

ש. אבירן בן מזל

הרב: תזכה לתשובה שלמה אמיתית וזיווג הגון לבנות בית נאמן בישראל והצלחה מרובה.

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. רציתי שתברך את אחי שלי ואחותי

הרב: שם?

ש. דוד בן עליזה שיזכה לזיווג הגון ואתי בת עליזה תשלים את ההריון תקין ולידה קלה על דרך הטבע.

אני רוצה להראות לכם סרט קצר, קוראים לו גוג ומגוג. בשביל שתראו מה הולך להיות אם לא נשוב בתשובה, אז תשימו לב, אני אומר זה מפחיד, תדעו, זה מפחיד, אבל כדאי לדעת מה הולך להיות אם לא חוזרים בתשובה.

08/03/09

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט