iO
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

נתניה 2-2-10

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

אנחנו נלמד היום דברים שיהיו קשים בהתחלה וקלים בסוף, קשים גם מצד חומרתם, ואם נזכה הערב ונחזור בתשובה בכמה דברים, אז יהיה טוב לנו ויהיה טוב לכל היהודים.

אני אומר את הדברים בגלל מפגש שהיה בשבוע שעבר שאני אראה לכם אח"כ בין מי למי היה המפגש, ובעקבותיו נתבקשתי לדבר בנושאים האלה שאני הולך לדבר ולפעול מה שאפשר להצלחתם. אז אני בחרתי את הנושא הזה בעקבות הבקשה ממנו.

בפרשת המבול כתוב "וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו", אתם נמצאים בנתניה, אתם תבינו את הדרשה הזאת טוב מאד, כי בנתניה זה עיר של תיירות, ומסתובבים פה לא הכי צנוע, זה בלשון ככה קלה.

אמרו חז"ל, רבי עזריה אמר הכל קלקלו מעשיהם בדור המבול, הכלב היה הולך אצל הזאב, התרנגול היה מהלך אצל הטווס, זה מה שאומר הכתוב "כי השחית כל בשר", כל אדם לא כתוב כאן, אלא השחית כל בשר, רבי יוחנן אמר, אף הארץ זינתה, היו לה זרעים של חיטים והיתה מוציאה זונין, ואלה יצאו מהדור של המבול. רואים אנו כאן מפורש שגם מה שהשחיתו הבעלי חיים דרכם על הארץ, גרם להביא עליהם את מי המבול, כי השחית כל בשר, מה, בגלל שהשחית כל בשר בא המבול? מה ענין החיות לבין אדם שיענש האדם אם החיות גם השחיתו? ויש להבין מה שייך בכלל להעניש בעלי חיים בעבירות, והרי אינם בעלי בחירה, וגם עצם הדבר צריך ביאור, איך ולמה שינו בעלי החיים את טבעם ונזקקו לשאינם מינם? וכל שכן הארץ שהיא גוש עפר דומם, מה טעם יש בזה? איך אפשר לומר שהיא זינתה, במקום זרעים של חיטים הוציאה זונין?

אבל כדי להבין את הדבר, מספר בעל המאמר מה שארע בנעוריו כשהיה בעיר לומז'ה. בעיר שם היה בית חולים בנוי מעצים עבים, בית החולים היה ישן מיושן מכמה דורות, עד שגם האנשים הזקנים לא ידעו  מתי נבנה הבית חולים. וארע כמה פעמים שחולים ששכבו שם זמן ממושך חלו במחלות אחרות ממה שהם הגיעו לבית חולים, שלא חלו בהן מעולם. ותהום כל העיר על זאת, והרופאים לא ידעו מ אין מקור הרעה, והביאו פרופסורים גדולים מוורשה, עקרו ובדקו והגיעו לידי מסקנה ואמרו, היות שבית החולים הוא ישן מאד, נבלעו בקירות הבנין חיידקים מכמה סוגי מחלות מדבקות מהחולים ששכבו שם במשך הדורות, וזה מקור המחלות שחלו בהם החולים כעת. מה שידוע כיום שהרבה חולים מתים בבתי חולים מפני שאין סטריליזציה, והחידקים נדבקים בכל מקום. מיד הרסו את כל הבנין והוציאו את כל העצים והאבנים מחוץ לעיר, עד שלא נשאר שום זכר מהבנין. אז אם במחלות הגוף כך אנחנו רואים שהחידקים נשארו ונכנסו בכתלי הבתים, ויצאו והזיקו לאחר עשרות שנים ומאות שנים, קל וחומר במחלות רוחניות, חידקי הטומאה של מחלת הנפש החוטאת ודאי שבכוחם להרעיל את האויר בטומאה וזוהמה לאין ערוך ושיעור. ולכן יש לדעת, שבבית שגרה שם משפחה שלא שמרה על טהרת המשפחה, או שחיללו את השבת וכדומה, נולדים בבית הזה נגעים גדולים ונבלעים בקירות מחלות רוחניות, והנכנס לדור בבית זה יש לו לפחד שלא ידבקו בו חס ושלום מהמחלות הנפש האלה ברב או במעט. ז"א אם אתה שוכר דירה או לוקח דירה וגרו בה אנשים שהיו חוטאים גדולים, אתה עלול להיות מושפע מהדירה עצמה. כמו שכתוב "במושב ליצים לא ישב", לא כתוב עם ליצים לא ישב, אין ליצים, הליצים הלכו, רק המושב זה המושב שישבו בו הליצים. אם אתה יושב במושב של ליצים זה משפיע עליך. ואם אתה יושב בכסא שישב עליו צדיק זה משפיע עליך, אתה נכנס לבית כנסת קדוש של הרבה שנים שהתפללו בו גדולי עולם זה משפיע עליך, התפילה שמה תהיה אחרת מהתפילה במקום אחר. המקום סופג רוחניות. הרהיטים סופגים רוחניות. הבגדים סופגים רוחניות. כשאלישע שלח את גיחזי להחיות את המת את הנער, הוא שלח אותו עם המקל שלו, ז"א במקל שלו בחפץ שלו שייך קדושה עד כדי להחיות מת. ז"א כל הדברים האלה משפיעים, אז אם בית חולים מתמלא בחידקים, אז ברוחניות על אחת כמה וכמה.

וכן אמרו חז"ל, על נגע שנראה בקיר, בזמן שהיו נגעים והיו נוגעים בקירות הבית שקערוריות ירקרקות, והיו שותפים בקיר משותף, שניהם חולצים שניהם קוצעים ושניהם מביאים את האבנים, ז"א שניהם צריכים לעשות אותו דבר, אפילו שהנגע התחיל מהשכן, למי היו מראים נגעים בבית? מי שהיה רשע, אז היו נותנים לו איתות מהשמים שיהיה לו נגע בבית, והיה בא הכהן ואומר אם זה טמא או טהור, אם היה אומר טמא אז היתה בעיה, צריכים להוציא ולחלוץ את האבנים או העצים ולפרק את זה, עכשיו זה שותף גם עם מישהו אחר, גם השני צריך, למה? מכאן אמרו חכמים אוי לרשע ואוי לשכנו. אפילו שאין לשכן שום מגע ומשא עם הבעל הבית המנוגע, בכל זאת כיון שיש להם כותל אחד בשותפות, אפשר כבר שתכנס הטומאה מבית הרשע לבית הצדיק דרך החור הזה.

עד כמה יכולים החוטאים להרעיל את האויר ולהזיק אפילו לצדיק. מצינו בזוהר הקדוש, בסוף פרשת כי תבוא, שאמר רב יהודה, כתוב "ויתנצו בני ישראל את עדים מהר חורב" אחרי שהם עשו את העגל הם הפסידו את שני הכתרים, כשבאו מלאכי השרת וכתרו אותם מהם, והעדיים האלה נסתלקו מהם. והם גרמו מוות עליהם מאותו זמן והלאה, ושלט בהם הנחש הרע ויהושע שלא חטא למה מת כשאר כל בני האדם, הרי הוא לא חטא, שהרי הוא היה עם משה בשעה שהתחייבו ישראל, הוא היה ליד ההר, המתין לו עד שהוא ירד, בינתיים הם עשו את העגל, ומתרץ הזוהר הקדוש, כיון שהתחייבו ישראל בעגל חזרה הלבנה להפגם כמו בתחילה ושלט הנחש הרע ואחז בו. ועל זה יהושע, אף על גב שהוא היה קדוש, כיון שנפגמה הלבנה לא ניצל בעצמו ממנה. ז"א מה שעשו אותם שחטאו בעגל גרמו גם לו נזק.

עוד מצינו בגמרא במגילה כ"ח, אסור להסתכל בדמות אדם רשע. כתב המהרש"א, הטעם על פי מה שאמרו חכמי הקבלה ששורה על הרשע רוח הטומאה, והוא הענין של "אל תפנו אל האלילים" שאם יסתכל עליו תשרה גם עליו רוח טומאה, ולכן אסרו חכמים, ואין זו מידת חסידות אלא איסור ממש. ידוע ומפורסם שהחזון איש זצ"ל, כשקיבל את ראש הממשלה הראשון בן גור גור לבקשתו לביתו, כל משך השיחה הוא לא הסתכל בפניו אפילו פעם אחת. הוא צידד את מבטו ודיבר אליו כשהוא לא מסתכל אליו, מאותה סיבה שאמרנו עכשיו.

ואדם שעובר על זה, יראה אח"כ שיעברו במוחו מחשבות זרות והרהורים רעים רח"ל, ויתמה על נפשו, מהיכן באה לו מחשבה רעה כזאת, מאיפה בא לו הרהור תאוה כזה או גאוה שלא שייכים בכלל. אבל הענין הוא, כיון שנדבק בו רוח הטומאה של הרשע שהסתכל עליו, וחלק לו  מתאוותיו וגאוותיו, ויכול להיות שאותו רשע כבר הכין לו מקום בגיהינום רח"ל.

מי מבין את מה שאני אומר? מי שבאמת עובד על קדושה ועל פרישות. אתן לכם דוגמא, בבא מאיר, הבן של הבבא סאלי זצ"ל היה קדוש בעצמו מאד מאד, והיה לו קדושת העיניים נוראה, והיו פעמים שבבא סאלי שלח אליו להתברך. וידוע המעשה שפעם היה מישהו שנחטף ולא ידעו מה לעשות ובאו אצלו אז הוא אמר מה לי ולכל זה ומאיפה אני יודע, בסוף הפצירו, אמרו לו שהבבא סאלי שלח אליו, כתב פתק, שרטט משהו  ואמר להם הוא נמצא בלונדון, יש רחוב כזה שהולכים ככה ויש ככה ויש ככר ככה תאר להם מה שתאר ואמר שמה הוא נמצא בקומה שניה או שלישית, תמצאו אותו. הוא לא היה בלונדון, הוא לא מכיר את הרחובות, הוא לא ראה מפה, לא היה אז גוגל, גם לא יודע איפה איש, הלכו ומצאו בעקבות זה הלכו ומצאו, אז שאלו איך זה יתכן, איך הוא ידע? אז אמרו מי ששומר על העיניים כאלה הוא רואה מסוף העולם ועד סופו.

וידוע המעשה שהוא הלך פעם להקביל את פני אביו שבא ממצרים לארץ, כשהוא עלה ממצרים לארץ הבבא סאלי אז הבן שלו בא, והוא המתין בשדה התעופה, אבל כיון שהמטוס בושש הוא היה צריך להמתין שלשת רבעי שעה, כמובן שהוא היה מכוסה עם הג'לביה עד למטה והוא לא רואה כלום, ומלוים אותו כל החסידים שלו שליוו אותו ומכסים עליו, והוא לא ראה שום דבר, אבל ההשפעה היתה השפעה. אחרי 15 שנה הוא עשה מסיבת הודיה לקב"ה שהוא הצליח לנקות במשך ה-15 שנה את מה שהוא ספג בלי לראות בשדה התעופה. 15 שנה לקח לו עד שהוא הצליח לנקות את הראש ממה שהוא ספג בלי לראות כלום. אז מה מי שעובד בשדה התעופה? אומה ווזמה, זה רואה מטוסים אפילו שהוא הולך בים, הכל הוא רואה, כל התמונות חוזרות הכל. ז"א אדם צריך להבין שלמעשה אדם סופג כל הזמן, אדם סופג כל הזמן.

עפ"י האמורה למעלה, יש להבין דבר תמוה מאד שמצינו בחז"ל מסכת ברכות כ"ט, יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, שמונים שנה הוא נכנס לקודש הקדשים, ויצא חי. אם כהן גדול היה נכנס ביום הכיפורים והיתה לו מחשבה אחת לא טובה, אחת, על המקום הוא מת. והיו קושרים אותו לפני שהוא נכנס ברגל, שאם הוא מת אי אפשר להכנס להוציא אותו, גוררים אותו החוצה. היתה תקופה בבית שני שכל שנה מת כהן, הבית היה 420 שנה ומתו למעלה מ-300! ז"א הוא נכנס שמונים שנה שמונים פה יצא חי, אתם מבינים איזה מדרגה זו? יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי, צדוקי זה כופר אפיקורוס. הוא היה למעלה מ-110 שנים שהוא נהיה אפיקורוס צדוקי, כי מגיל שלשים אז אפשר להכנס לעבודה, ועוד שמונים שנה זה לפחות 110. וראה פלא, איך יכול להיות, הרי כהן גדול שלא היה שלם בצדקתו וביראתו לא היה מוציא את שנתו, ואם הוא זכה להכנס לקודש הקודשים ולצאת בלי פגע שמונים שנה, ברור שהוא היה צדיק נשגב ואין לשער ולתאר, אז איך יכול יצר הרע לגשת אליו ולהפוך אותו מן הקצרה אל הקצה, ולעשות אותו צדוקי שוטה רשע וכופר. אבל לפי מה שהסברנו זה מובן, כי בזמנו התגברו הצדוקים הרבה, והסיתו והדיחו את העם מעל השי"ת, הרעילו וטמאו את האויר עד שחידקי מגיפת הכפירה המה המזיקים, הגיעו ובאו ונדבקו גם ביוחנן כהן גדול האיש הגדול הזה והפילוהו לבאר שחת. מי פה מהציבור נשמר מלהחזיק פלאפון? מי פה נשמר מאינטרנט? מי פה נשמר מכל כך הרבה שמירות שצריך להשמר בשביל שיהיה בטוח שהוא לא יפגע? אין, זה מגיפה כללית, שכולם כביכול מסכימים איתה, ולא מרגישים שזה מגיפה, וכבר לא מרגישים מה הנזק, ז"א אנשים מגיעים למצב שבעצם הם מושפעים והם כבר לא יודעים שהם מושפעים. תראו רק פרסומות מה עושים לאנשים בטמבלויזיה, תראו כמה קניות נעשו אחרי הפרסומות, אפילו שאנשים לא אוהבים את הפרסומות אבל הן נקלטות בעל כרחם, מוציאים משהו חדש כולם יודעים כולם רצים, מוציאים אייפון חדש כולם רצים כולם קונים, מוציאים זה כולם בענינים, מחליפים זה כולם החליפו, איך זה עובד, יש חידקים מיוחדים. חידקים מיוחדים שנדבקים אליך, נכנסים לכיס, מוציאים לך את הכסף ואתה קונה בעל כרחך. ז"א אדם מושפע ירצה או לא ירצה, עובדה שרוב בני האדם אותו דבר, עוברים את אותו תהליך.

על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, כלומר בעת שיש מגיפת כפירה משתוללת בעולם, וכמו שבדורנו בעוונות הרבים רוח ההפקרות, הפריצות, ההוללות שהמקור שלהם זה הכפירה בהשי"ת ובתורתו, כי אחרת מי שמאמין בתורה ובקב"ה, מה הוא יהיה הולל, הוא יהיה פרוץ, הוא יהיה מופקר? מה פתאום. ואז משתוללת ומפילה חללים מנער ועד זקן טף ונשים לשאול תחתית. בעת כזאת גם ירא וחסיד גדול, צריך לפחד מפני שטף של מים רבים שלא ישטפוהו ולא יגיעוהו. מה מוטל עלינו לעשות? להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. ולהתחבר לתורה וללמוד שיעורים ולהתחבר לאוהבי תורה וליראים כמה שיותר ולהגדיל את הקבוצות, וכשאדם נמצא בחממה כזאת אז נדבקים בו גם חידקים חיוביים. כשיש חבורה קדושה שעוסקים בתורה ובמצוות ובחסד אז זה מדביק, כן, זה מדביק. כמו שרואים היום עולם התשובה גדל לאין שיעור, כמו שאמרתי לפני שנים רבות, מי שעוקב, אמרתי יגיע הזמן שתשובה תהיה אין וחילוני יהיה אאוט, והיום אנחנו רואים - אולם מלא אין, כל השאר אאוט. בהופעות בהצגות פה לא מלא, איך זה יכול להיות? כי יש גם חידקים חיוביים. "וחברך חברא אית ליה" - חבר שלך יש לו חבר גם כן, וחבר מביא חבר, וכה זה הולך ומוסיף, והחידקים הטובים הם יותר טובים מהחידקים הרעים, רק הרעים מושכים מאד ונדבקים מהר, אבל הטובים שמתיישבים טוב, חבל על הזמן. אז הנה, אנחנו רואים שיש סיכוי לעם ישראל, למרות שיש חורבן כזה ופריצות כזאת.

המסילת ישרים בתחילת ספרו כותב, שאם אדם נמשך אחר העולם ומתרחק מהבורא, אז הוא מתקלקל ומקלקל את העולם עמו, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבורא, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. ז"א כל אחד מאיתנו יש לו אפשרות או להעלות את העולם איתו, או להוריד את העולם עמו. ז"א כל אחד ביד שלו יש כח אדיר. אומר שם שעל זה העירו לנו חז"ל, בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטל אותו והחזירו על כל אילני גן עדן, אל תגידו שלא הייתם בגן עדן, הנה הייתם, וה' טייל אתכם בגן עדן, והראה לכם את האילנות של גן עדן, מדובר על גן עדן תחתון, יש עליון, אמר לו - ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראת, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. נתנו לנו עולם, בראו אותו, הכינו לנו הכל מסודר, הרמוניה עולמית הין הברואים לבין בעלי החיים, בין העופות הדגים, מזג האויר, פרחים, מה לא סידרו לנו, עולם יפהפה, אל תחריב אותו, אל תקלקל, שמור עליו, זה בשבילך נתתי. וזה רק מקום ההכנה לגן עדן. אז הביאו אותנו לפה, תכין את עצמך כמו שצריך שתצא מכאן תראה לאן אני מביא אותך.

כפי מה שביארנו שהאדם בחטאו מקלקל ומתקלקל, והחטא הוא מחלה רוחנית שמביאה טומאה על האדם ומרבה זוהמה ולכלוך, אם כן חידקים אלו של זוהמה וטומאת החטא נפוצים בעולם ומפילים חללים בכל מקום אשר יפגעו, וככל שהחטא מתרבה הטומאה שלו תגבר ותתרחב. על זה אמרו חז"ל, שבדור המבול אפילו החיות והבהמות והעופות נזקקו לשאינם מינם, וגם הארץ זינתה, כי אנשי דור המבול עלו פשעיהם למעלה ראש, וטמאו עצמם ואת העולם עמהם בטומאה גדולה כל כך, עד שנכנסה מחלה זו גם בבעלי החיים וגם בדוממים, והתגברה עליהם באופן אנוש עד שהאבידה מהעולם כל זכות קיום. וכמו שסתרו את הבית חולים כדי שלא ישאר שמץ מן החידקים שהיו דבוקים בו, כך היה צריך להחריב את העולם לחלוטין כדי שלא ישאר שמץ מן המחלות שנדבקו בכל העולם כולו.

זה מה שאמר הכתוב, "וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני", דור המבול פשעו וקלקלו עצמם ואת העולם כולו עמהם, שלא יוכלו להתקיים כלל, אפילו בעפר חומר האדמה המגושם נאמר "ותשחת הארץ לפני האלקים", וכן "ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ" עד שבא נח יצא מהתיבה והקריב קרבנותיו, רק אז כתוב "וירח ה' את ריח הניחוח ויאמר לא אוסיף לקלל עוד". אתם רואים מה בני האדם יכולים לעשות? עשרה דורות מאדם ועד נח שהיו באים ומכעיסים לפני הקב"ה עד שהביא עליהם את מי המבול, אז הקב"ה כל כך ארך אפים, כל כך סבלן, כל כך ממתין, אבל מה זה גורם שמנצלים את זה, אומרים הנה הוא לא עושה כלום, הנה אני עושה מה שאני רוצה, הולך למסיבות לוקח מה שאני רוצה, עושה מה שאני רוצה, שום דבר לא קורה, על מה אתה מדבר? זה שה' מאריך אפו גורם לאנשים לפשוע יותר. אבל למה יש אסונות הרבה עכשיו, ולמה יש מחלות הרבה ולמה נפטרים הרבה צעירים ולמה הרבה אנשים נופלים מדום לב, ולמה הרבה אנשים כך ואחרת, למה? ועוד בלי המלחמה הקרובה שנדבר בהמשך, למה? בגלל שהקב"ה סוגר עכשיו את המכולת. חנווני נותן בהקפה, אתה קונה אומר לו תרשום, קונה תרשום קונה תרשום, אחרי חודש אומר תן משהו, אתה נותן לו מפרעה ואחרי זה תרשום תרשום תרשום, אח"כ משלם מפרעה אח"כ עוד פעם אומר תן משהו נותן מפרעה תרשום תרשום תרשום, כל זה עובד כל זמן שהחנווני נשאר במכולת, אבל אם החנווני החליט לסגור את המכולת אין תרשום, תשלם, אין תרשום, אין בהקפה, כל החוב עכשיו תשלם.

כל השנים הקב"ה נתן לנו לרשום, רשם עוונות, רשם רשם רשם, מידי פעם היה גובה, לוקח ככה איזה מפרעה נותן מחלה, מכה, נזק זה מעורר את הבן אדם, ואח"כ מתחילים חשבון חדש ותרשום  תרשום תרשום עוד פעם, אבל עכשיו אנחנו כבר בסוף, הקב"ה הולך לסגור את הענינים, אז אין יותר תרשום הוא מתחיל לגבות מכל אחד. כל החובות, כל החובות נא לארגן את החוב דחוף. מי שחכם הוא נותן לו אופציה מחילת עוונות, אתה רוצה מחילת חובות? אין שום בעיה, יש הסדר, הסדר, מה ההסדר? אתה חוזר בתשובה - אני מוחק את החוב, אם אתה לא עושה את זה - תשלם. יש יותר פייר מזה? תאר לך אתה חייב מיליון דולר לבנק דיסקונט מי שבא ואומר שהוא יהיה מעכשיו בעל חשבון שלא חוזר לו צ'ק אחד ולא נכנס לאובר אף פעם מוחקים לו את כל החוב. אנשים לא ירוצו לעשות את ההסדר? יהיה תור עד טבריה. אבל אין הסדר כזה בבנקים, הם רק מסדרים אותנו, אין הסדרים. אבל אצל הקב"ה יש, ולא כולם מנצלים כי לא כולם חכמים. תנצל, הקב"ה טוב,  "טוב ה' לכל" והוא מוכן לעזור לך, "ורחמיו על כל מעשיו" הוא גם מרחם עליך, אבל אתה לא מרחם על עצמך, אז למה אתה לא מנצל את זה?

יהודים יקרים, אני אגיד לכם דבר אחד חשוב ביותר. תשמעו, יש כמה מצוות יסודיות מאד מאד ביהדות, לא תמיד אני מדבר על זה, אני מדבר באופן כללי בד"כ, אבל הפעם התבקשתי לדבר על מצוה אחת גדולה מאד שהיא היסוד של הבית היהודי הישראלי זה טהרת משפחה. אנשים לא יודעים מה גודל השכר שלהם ושל בניהם שנולדים בטהרה לעומת אלה שחס ושלום מביאים את הילדים למצב שהיה נקרא בר נידה ופגום והחטא הגדול של כרת על כל פעם שהם חיים באיסור בלי טהרה. זה עוון רח"ל שגיל 50-60 מסתלקים מהעולם, אא"כ יש זכויות כאלה ואחרות וחשבונות נוספים שמשאירים ותם למרות זאת. אבל הרבה מאד מסלקים אותם או ילדיהם בין 50 ל-60 בגלל העוון הזה של איסור נדה, שאנשים לא שומרים. וזה דבר שהוא בנפשנו, כי אם הילד יוצא בטהרה, אפילו יקרה מה שלא יקרה, השורש שלו טוב לחזור זה בנקל, אבל אם ילד נולד בטומאה, בטומאת נידה שזה דבר חמור ביותר, הוא נולד פגום. את הפגם הזה לצאת ממנו צריך לעבור רק בדרך שאדם ילמד תורה בעמל עמל עמל של תורה כמו שאומר החזו"א, ובשמירת שבת מדוקדקת כהלכה, בשביל שהוא יוכל לצאת מהפגם הרוחני הזה שהוא  נפגם בו בעצם זה שהוא נולד בר נידה. אז ז"א זה דבר חשוב ביותר, חשוב ביותר.

עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, גם אלה ששומרים טהרה, לצערנו הרב לא כולם בקיאים בדינים האלה. זה גם דינים שלא מדברים עליהם בפרהסיא מחמת הצניעות וזה לומדים אותם בצנעה. אצל החרדים והדתיים לפני שמתחתנים מלמדים את החתן ומלמדים את הכלה כמה שבועות לפני, מדריכים אותם בדיוק מה זה חיי טהרה וכו' וכו', והתנהגות בין בני הזוג וכו'. חילונים לצערנו כשהם מתחתנים לא מלמדים אותם שום דבר. בקושי אני לא יודע אם אומרים להם איפה שמים את הטבעת. אבל מכל מקום, רואים את התוצאות כמה מתגרשים בסוף אצל חילונים וכמה אצל אלה שהם שומרי תורה ומצוות. אבל היותר גרוע, איזה ילדים הם מביאים לעולם, איזה ילדים מביאים לעולם, זה התוצר שלך, זה מה שישאר לך.

הענין של טהרה הוא כל כך חשוב שרבי מאיר אומר למה ריחקה התורה את האשה מבעלה בימים מסויימים? כדי לקרב אותה אצלו. כיון שהיא בזמן מסויים מרוחקת קצת מדברים מסויימים, זה גורם לקרבה. אבל כשהוא מצוי אצלה כתרנגול, אז החיים הם חיים כאלה שמחפשים תרנגולות.

בקיצור, צריך להבין שמה שהתורה הכינה לנו ובנתה אותנו זה בשביל לקיים תורה ומצוות כמו שצריך, רק אנחנו לא יודעים תמיד עד כמה התורה חשבה עלינו טוב כדי שיהיה לנו באמת טוב.

אבל בואו תראו דבר מדהים, בואו תראו עד כמה מצוה זו חשובה. יש ארגון שפעל בנושא טהרת משפחה, ומסיבה מסוימת לא יכלו להמשיך את זה, מי שתרם להם הפסיק, וזה הגיע לשולחנו של גדול הדור הרב שטינמן, שהוא בעצם היום מי שמחזיק את כל עולם התורה, כל עולם הישיבות בכל העולם כולו. יהודי בן 96. ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, וכולם משחרים לפתחו, וגדולי עולם עומדים בתורה, ראש ישיבות הכי גדולים ומבוגרים עומדים בתור להכנס אצלו ולא תמיד זוכים ומספיקים. והיהודי הזה כל כך אכפת לו מכל יהודי ויהודיה שזה אין לשער, אין לשער. ואני לפני מספר ימים, עשרה ימים בערך מיום שישי שעבר, הגיע אלי יהודי מטעמו של הרב, ראש הישיבה, ואמר לי שראש הישיבה רוצה לבוא אלי הביתה לאיזה ענין, אז אמרתי לו מה אתה צוחק עלי, שהוא יבוא אלי? אז הוא אמר לי כן. אמרתי לו בשום אופן לא, אני לא מוכן, אני אבוא לרב. אמר לי הרב רוצה לבוא אליך. אמרתי לו אני לא מוכן, אמר מה אכפת לך שיברך את האשה? אמרתי לו אני אבוא אליו והוא יברך. אמר לי לא, הרב רוצה לבוא אליך, אמרתי לו אתה יודע מה, תן לי לחשוב עד מוצ"ש, ביום שישי צלצלתי לרב חשוב שלומד חברותא איתו, עם הרב שטינמן בשבת, אמרתי לו כבוד הרב, תכנס אצל הרב ותשאל אותו מה קורה, על מה מדובר, ותגיד לו שאני רוצה לבוא אליו ולא שהוא יבוא אלי. ואם הוא יתעקש, אז תגידו לו שיש עוד בעיה, שבבנין המעלית לא עובדת ואני גר בקומה שלישית. אז הוא נכנס אליו ואמר לו שמעתי שכבוד הרב ראש הישיבה רוצה לבוא לרב אמנון יצחק, זה נכון? אמר כן. אמר לו אז הוא מודיע שהוא רוצה לבוא אל הרב ולא הפוך, אמר לא, אני רוצה לבוא אליו, אני רוצה זכויות. אז הוא אומר לו אבל ראש הישיבה ידע שיש בעיה, אין מעלית וזה שלש קומות, אז הוא אמר טוב, אם זה שלש קומות אני אעלה לאט לאט. בן 96! טוב, אין ברירה, ולא אגיד לכם מה קרה בינתיים בשלשה ימים, לא כולם הסכימו שהוא יבוא אלי, מסיבות כאלה ואחרות, אבל הוא עמד על זה שהוא רוצה לבוא אלי. אני לא אגיד לכם למה, אבל אתם תראו עוד מעט משהו  מדהים, והוא הגיע אלי. ומה הוא ביקש ממני, אתם יודעים? מה הוא ביקש ממני, אתם יודעים? בואו תשמעו מה הוא ביקש ממני. בבקשה.

הרב: ברוך הבא הרב, ברוך הבא בשם ה', ה' יברך אתכם.  בכבוד רב. פה כבוד הרב.

הראש ישיבה רוצה כסא רגיל

הרב אמנון: זה רגיל, זה רגיל הרב, אין לנו משהו אחר.

הרב שטינמן: אתה יכול להתחיל

הם עושים פעילות נפלאה של טהרת המשפחה, רואים שאפשר להגיע לדברים מדהימים, הרב אמנון עד היום עושה ענק, כנראה שאחד ועוד אחד עד הסוף זה בסוף שווה גם מאה אלף. יש שם איזה קשיים, קראנו לידידנו שהחזיק את הכל קוראים לו קראוס. הראש ישיבה באמצע הפגישה אמר, הרב אמנון יצחק גברא דמרא סייעא, (אדם שה' עוזרו) הוא צריך לקחת, זהו. הראש ישיבה אמר: דבר טוב צריכים לעשות מיד, אני לא יודע מי עוד קיבל "גברא דמרא סייעא" אבל אם קיבלת כזה קומפלימנט, אז הבקשה של הראש ישיבה שמתברר שאפשר להגיע היום מגיעים היום לשתי שליש מהברוטו, מתוך 10,000 שמות שבאים קרוב לששת אלפים מצליחים. ז"א שאפשר להגיע ל, נכון שזה לא בבת אחת, רב אמנון רגיל בד"כ אולמות של אלפי אנשים, להחזיר אחד זה שניה בשבילו

הרב: אמנון: לא נכון לא נכון, אני עבדתי על יהודי אחד שבע שנים בשביל שיחזור בתשבה, שבע שנים רדפתי אחרי יהודי אחד בשביל שיחזור בתשובה, אבל יום יום, יום יום, זה היה ספר, פעם הייתי מסתפר אצל מישהו חילוני והייתי הולך אצלו יום יום להשפיע עליו, כל אלה שהיו מסתפרים אצלו היו חוזרים בתשובה והוא לא, והייתי כל הזמן צריך לשכנע אותו לשכנע שבע שנים עד שהוא הסכים לשמור שבת וטהרת משפחה והכל, שבע שנים.

כנראה שאם סלמנדרא לוקח 7 שנים אז גם להחזיר אותו בתשובה לקח 7 שנים.

הרב אמנון: אבל יום יום ממש, זה היה עבודה.

הרב שטינמן: אבל זה כדאי.

הרב: אמנון: כן

הרב: שטינמן: לפום צערא אגרא

הרב אמנון: כן. המרח"ו אומר ששבעים שנה כדאי לאדם לרדוף אחרי רשע להחזירו בתשובה, רבינו חיים ויטאל.

אתמול שאלו את הראש ישיבה מה עדיף, שבת או לשלוח את הילדים לחינוך או טהרת המשפחה, והראש ישיבה אמר טהרת המשפחה. שני סיבות, סיבה אחת זה שניים, שהם מצילים שניים מכרת, סיבה שניה שהראש ישיבה אמר, שזה עכשיו שהם עוברים איסור, חינוך הראש ישיבה אמר זה הרבה יותר כדאי, אבל עכשיו קודם כל... ככה הראש ישיבה אמר.

הרב אמנון: אני יודע שהם עשו תכנה, ובתכנה הזאת יש להם את כל הפרטים, נתתי להם כמה עצות באותו יום שהייתי, מי שמחזיק אותם הפסיק להחזיק אותם?

הוא הפסיק, הוא חזר חזרה, יש מקום לפתוח עוד 4 כאלה, וכדאי לקחת את הנסיון שלהם, עם מה שאמרתי מקודם אז נשב אחרי זה על כל הפרטים, הרעיון הוא להכיר כל בן אדם לדעת מה האישיות שלו ולהתחבר, וניסיםג דולים מאד. הרב מליז'נסק שהיה אצל הראש ישיבה לפני חודש

הרב אמנון: רגע אבל הוא ירד מזה או שהוא ממשיך

- הוא ימשיך בעזרת ה', אבל עוד... עוד... אולי ביחד, אנחנו נדבר על הפרטים. קודם כל הראש ישיבה מבקש אם אתם יכולים לקחת את זה על עצמכם כפרוייקט,

הרב אמנון: אני אשמע את כל הפרטים ובעז"ה כל מה שאני יכול לעשות אני אעשה, בשביל מה אנחנו פה בעולם, בשביל לעשות משהו למעשה.

- אני חושב שיצטרכו בערך שלשים עובדות זה הרבה מדי?

הרב אמנון: אני לא יודע עוד מה הפרויקט, אני צריך ללמוד אותו, אני אלמד אותו ואני אדע, אולי אפשר בפחות אולי ביותר

הרב שטינמן: את זה התחיל רענן

רענן גם התחיל, רענן התחיל

הרב שטינמן: הוא אומר שהוא השיג הרבה תועלת. הרבה הרבה.

הבעיה שבארץ ישראל יש יותר ממנין חילונים, יש יותר ממנין חילונים בארץ ישראל.

הרב אמנון: דרך הרשימות שאנחנו עושים בחברותות בללמוד וללמד, אפשר גם אותם לחבר לתוך הפריוקט הזה

יש את הרב ברזל בן של ר' אברהם, קוראים לו צבי יוסף, אברך מאד חשוב, אז הוא כל ערב שר' אמנון הולך לעשות בכל עיר, הם שולחים אנשים ושואלים מי רוצה ללמוד עם חברותא ומחברים ממש אברכים שלומדים כל ערב.

הרב אמנון: יש כבר יותר מ-400 חברותות שתחברו, אבל יש ביקוש יותר מזה, האברכים חסרים, לא המעונינים.

הראש ישיבה שאל את ר' אמנון איפה הוא רוצה לקבל את הראש ישיבה, במשרד יש לו הרבה דברים יפים להראות, בבית או ב משרד, אז הוא אמר שהוא רוצה ברכה לבית זה יותר חשוב, מגיע לו אני חושב.

הרב שטינמן: ה' יעזור שיהיה לך כח, העיקר שכל היהודים שאתה מציל אתה לא יודע כמה שזה מגיע לך שכר. כל יהודי שאתה מחזיר אתה לא יודע מה שזה.

הרב אמנון: ה' יברך אתכם הרב באריכות שלמה ובריאות שלמה ואיתנה.

ברכה לאשה ולילדים שיהיה סיעתא דשמיא פה בבית.

 

הרב: תודה. אז בשביל מה הגיע גדול הדור אלינו, בשביל מה? הוא אמר בסוף כל יהודי שאתה מציל אתה לא יודע כמה שזה בכלל, כל יהודי שאתה מציל אתה לא יודע מה שזה. הוא לא ביקש בעל תשובה, הוא ביקש תציל יהודי בטהרת משפחה, תציל אותם מאיסור כרת. בשביל זה הוא הטריח את עצמו לבוא, היתה לו בעיה לשלוח שליח? היתה לו בעיה לבקש שאני אבוא? הוא רצה להראות לכל העולם כולו מה זה ערך של מצוה וטהרת המשפחה, אתם יודעים מה זה לעלות שלש קומות בגיל הזה? שמתי לו כסא בכל קומה, שאם ירצה לנוח, הוא לא נח, הוא עלה את כל השלש רצוף. לא יאומן כי יסופר. יום לפני כן ביקשו ממנו ללכת להפגש עם ראש ישיבה גדול שהגיע מחו"ל בן 104, הוא לא הלך, אני לא יודע מה הסיבה, יכול להיות שזה חולשה ויכול להיות חשבון אחר, ולפה הוא בא בידיעה שהוא הולך לעלות שלש קומות. למה? כי הוא אומר זה גברא דמרי סייעא, זה יהודי שהקב"ה עוזר לו, אני רוצה להגיע אליו שיהיה גם כן זכויות. ואנחנו יש בידינו לעשות את זה בלי שום בעיה, ולהציל את עצמנו ולהציל את אחינו ואת משפחותינו, ולהביא ילדים לעולם קדושים וטהורים בטהרה ובקדושה, למה צרכים חס ושלום להביאם בטומאה שזה לא ניתן כל כך לתיקון אח"כ, זה קשה מאד אח"כ לתקן את זה. כמו חלילה מום מולד. למה? וחיי הטהרה כל כך יפים, כל כך מאושרים, למה חס ושלום אנשים לא מודעים לדבר זה? אז אמרתי לרב שבל"נ אני לא אאכזב אותו ואני אשתדל מאד בדבר ואנחנו הולכים לעשות דברים גדולים מאד בענין הזה, ושבכל העולם כולו אנשים יתעוררו למצוה גדולה זו ואני מבקש מכם שתהיו שותפים איתנו גם כן. אז לכן בשקיות שנתנו לכם יש טופס, טופס, שבטופס כתוב קירוב לבבות, מי שרוצה לקבל על עצמו שמירה של טהרת המשפחה, או מי שרוצה או רוצה ללמוד את הנושא של דיני טהרה, פעם אחת בחיים לומדים את זה כמו שצריך ויודעים לכל החיים ואנחנו מוכנים לסדר, מי שילמד באופן אישי ופרטי ומי שמעונין או מעונינת, בצנעה כמובן, אנחנו מוכנים להרתם לזה בכל יכולתנו וכוחנו, ומי שימלא את הטופס פה הערב, יכול לסמן אם הוא רוצה ברכה מהרב שטינמן או ברכה ממני ויכתוב את השמות, אני בכבודי ובעצמי אלך אל הרב ואשים על שולחנו את הפתקאות שיתברכו על ידו גם כן. זו זכות שאין כדוגמתה. לא כל אדם זוכה להגיע אליו בשביל להתברך, זה גדול הדור, זה כמו משה רבינו בדור. אז צריכים להבין הזדמנות כזאת יש פעם בחיים, כמו שאומרים, ואני מקווה שאני אהיה שליח  נאמן לעזור לכם גם בטהרה וגם בברכה. עד שתמלאו את הטפסים ותסמנו אני אתן לכם שיר בן של מלך, שיר חדש שיצא עכשיו ע"י מידד טסה שיתן לכם חשק למלא את הטופס ותבינו מה זה בן של מלך. אנחנו ממשיכים מיד לאחר מכן, אנחנו לא מפסיקים, יש לנו עוד ערב גדוש שאלות ותשובות ומתנות, הרבה דברים.

מי שלא יודע יש לכם בשקיות דיסק, קיבלתם דיסק בתוך השקית, זה דיסק שיש בו 120 שעות הרצאות, 120 שעות, אתם יכולים לנסוע בלי הפסקה עד אחרי המלחמה. 43 דיסקים בדיסק אחד, MP3 לשמיעה, שם ברכב וחבל על הזמן. הערך שלה דיסקים שיש לכם 1200 שקל.

אנחנו ממשיכים, שימו לב. הוצאתי דיסק, זה שקיבלתם, זה שקיבלתם, ראיתם מה רואים על הדיסק? תראה להם את התמונה על המסך, תראו מה כתוב על המסך, זה הוצאתי לפני חודש, חילקנו קרוב למאה אלף כבר בתל אביב, ועכשיו אנחנו הולכים לחלק, לסיים את המאה אלף השניים ברחבי הארץ. לקראת המלחמה על תל אביב, אז אני מזהיר כבר חודש ימים שהולכת להיות מלחמה על תל אביב, והנה לפני יומיים איראן מגיבה, אם נותקף נשמיד את תל אביב, ככה אומר אחמאדי. אם נותקף נשמיד את תל אביב, כיון שארה"ב מציבה מערכות הגנה נגד טילים במפרץ הפרסי, אז אומר אחמאדי, נגן על ארצנו ודתנו בדמנו, אם סכנה כל שיתרחף מעל אדמתנו. וממשל אובמה מאיץ עכשיו תכנית להצבת סוללות טילים נגד טילים במפרץ הפרסי, כצעד הגנה מפני מתקפה איראנית באזור. על פי התכנית ספינות מיוחדות יוצבו סמוך לחוף האיראני, וסוללות טילים יוצבו בלפחות ארבע מדינות ערביות, מקורות בצבא ארה"ב מסרו כי המדינות שנעתרו לבקשת ארה"ב להציב את סוללות הטילים בשטחן הן קטר איחוד האמירויות הערביות, בחריין וכוויית השכונות לחוף המפרץ הפרסי. אז הנה יש לכם ידיעה מאחמאדי אם רק מתחילה מלחמה נגדו או שהוא מקדים, כי יש מי שסוברים שהלחץ שמפעילים עליו יגרום לו לא לחכות לתת מכה שניה, אלא לתת מכה ראשונה, אז לכן הוא מאיים בצורה הזאת. וצריך להבין שהאיש הזה הוא לא בן אדם רציונאלי, ויש לו תכנית, אתם יודעים מה התכנית שלו עכשיו? יש עכשיו מידע אצל האמריקאים כבר מהרבה זמן, שבמידע הזה לא מגלים לכם בינתיים, אבל יש חשיפה, חומר מודיעיני שנמצא בידי האמריקאים על תכניות איראן וחיזבאללה, לכבוש חלקים מהגליל, ולעורר מרד מזויין בקרב ערביי ישראל. היועץ לבטחון לאומי אמריקאי, הגנרל ג'יימס ג'ומס אומר, שכל לחץ על איראן יכול להביא שהיא תורה לבעלות בריתה במזה"ת לחיזבאללה וחמאס לתקוף את ישראל ומטרות אחרות, וזה לא ניתוח של מצב או השערה, מדובר בחומר מודיעיני מוצק, הנמצא כבר כמה חדשים בידי האמריקאים, שמעיד כי איראן וחיזבאללה עסקו בשנה האחרונה בהקמה ובאימון של חמש חטיבות של כוחות מיוחדים של חיזבאללה שתפקידם לכבוש בעת מלחמה חלקים בגליל, ולעורר מרד מזויין בין ערביי ישראל. בטהרן ובבירות מעריכים כי זאת תהיה תגובה משמעותית והמוחצת להתקפה הישראלית והאמריקאית על מתקני הגרעין האיראנים, לא רק בגלל האפשרויות הצבאיות הגלומות בה, אלא משום שהיא תעמיד את ישראל במצב של פלישת כוחות צבאים זרים לשטחה, דבר שלא נתנסתה בו 37 שנים האחרונות מאז מלחמת יום הכיפורים. אז ז"א אף אחד לא יושב פה בשקט.

בןודאי אתם ראיתם שהרמטכ"ל מזהיר, ומה הוא אומר? אומר הרמטכ"ל כך, מזהיר גבי אשכנזי מפני התלקחות אפשרית בגבולות המדינה, זה היום, הן בגזרה הצפונית והן בזו הדרומית, השקט בגבולות גם בצפון וגם בדרום הוא שביר. האויב שם מתכונן והשקט מאד שביר, והוא אומר, יכול להיות שנקלע להתדרדרות, וזה יהיה בתקופה שלכם, הוא אומר את זה בסיום התרגיל המשולב של זרועות היבשה והאויר, לסיכום, מסלול קורס קצינים של זרועות היבשה בשזפון והציפיה שלי שכמו שראיתם כאן, תדעו להפעיל וליישם הלכה למעשה, גם אנ חנו לא שוקטים על השמרים, צה"ל מתעצם ויש לו יכולות לחימה מהטובות בעולם, אך כל זה יהיה אוסף של ברזלים אם לא נדע להשתמש בהם נכון. ועוד דבר הוא שכח, אם לא תהיה לנו ס"ד, אז אפילו אם יהיה לך את היכולת אבל בלי סיוע מן השמים לא יעזור. במציאות של היום, אומר אשכנזי, עם ישראל מצפה מאיתנו במידה שיש איום עליו להסיר אותו הלכה למעשה. דבריו נאמרו בין היתר גם על רקע איתור חביות הנפץ בימים האחרונים בחופי הארץ, כמו איומי חמאס לנקום על חיסולו של הבכיר של הארגון בדובאי, וזה מיוחס למוסד. אז ז"א ההתחממות עכשיו היא הרבה יותר ממה שהיתה, וההכנות למלחמה עם איראן ועם בעלות הברית שלה במזה"ת ביחוד חיזבאללה, נכנסו להילוך גבוה, וסיירות אמריקניות מוחשות למפרץ. מספר החיילים האמריקאים בסעודיה יושלש, מעשרת אלפים לשלשים אלף, ז"א כל אלה מתכוננים לקראת מה שהולך להיות עם האיראנים. ארה"ב מחישה סיירות נושאות טילי יירוט ומציבה אותם בסמוך לחופי איראן, ומגבירה את משלוח והצבת סוללות פטריוט במדינות המפרץ, והן נושאות מערכות טילי יירוט מדגם אגיס. כל זה נועד לקדם צעדים צבאיים וגרעיניים איראנים, למה, אם אתם לא יודעים אז איראן תחל לחגוג ביום שני זה אתמול, לא אתמול בשני ביום שני בראשון לפברואר, את שבוע הנצחון ה-31 של יסוד המהפכה האסלאמית, והוא כבר הבטיח אחמדניג'ד שהוא יגלה שיש להם כלי נשק חדשים ומיוחדים, שחבל על הזמן לאמריקאים שיתעסקו איתם או ישראלים. היום הם הודיעו שיש להם טילי יירוט לאפאצ'י ושהאמריקאים ישכחו שיוכלו לעשות מה שהם עושים באפגניסטן איתם. אז ז"א הם הולכים להציג שורה של טילי קרקע קרקע חדשים, ולא ידוע אם יעשו בהם ניסויים או רק יציגו אותם. בכל אופן הממשל אינו יכול להשאיר את הפגנת הכח הצבאית הזו ללא תגובה מתאימה, מאחר והיא יכולה לזרז את ההכנות הצבאיות הישראליות לתקוף את איראן, ויכולה גם להביא לתגובות קשות במדיניות המפרץ הפרסי ובמדינות שם. אז לכן צריך לקחת בחשבון שגם איראן יכולה לחמם את הגזרה ע"י סוריה חמאס וחיזבאללה, כדי להסית את המלחמה לאזור שלנו וגם לא להמתין למכה מישראל, אלא לתקוף פנימה, אז ז"א אנחנו צריכים להבין שלמעשה אנחנו צפויים פה בקרוב למה שאמרנו בשנה וחצי האחרונות. עכשיו תשמעו מה אומר העריץ הדיקטטור המשיגינער אחמאדי, מי ששולט, ציטוט, במזה"ת שולט בעולם, כוחן של ה מעצמות התפוגג, היות והאזור הזה, המזה"ת הוא מרכז העושר והאנרגיה של העולם, אז זכות המילה האחרונה שמורה למי ששולט במזה"ת, והוא אומר, מדינות רבות ניסו בשנים האחרונות ללא הצלחה להפוך למעצמות אזוריות אך נכשלו, כעת הן לא משחקות תפקיד משמעותי במשוואה הבינלאומית, ומלגלג על האמריקאים, כעת ברור, הוא אומר, מי שולט במזה"ת, ומי ששולט שולט בכל העולם כולו. והוא מציין, במונחים כלכליים המעצמות לא מתפקדות. במונחים פוליטיים הן לא פותרות בעיות קיימות, ובמונחים צבאיים הן כבר לא בעלות עצמה, סיכם אחמאדי. ז"א הבן אדם התרברב יותר מהיטלר בזמנו, והבן אדם רוצה ללחוץ על הכפתור של פצצת אטום. מה אתם אומרים? מה עושים נגד? מה עושים נגד? תארו לכם מתח של עשרת אלפים טילים בעת ובעונה אחת, מה עושים? מתפללים. בסדר, אתם יכולים להתפלל כבר מעכשיו, למה אז? עכשיו תתחילו להתפלל. אבל מה עושים אם עשרת אלפים טילים כבר עפים? כיפת ברזל,  נכון. היא לא תהיה מוכנה עד אז, אבל הבאתי כיפה של שופר, אולי זה יעזור. מכל מקום, אני רוצה להגיד לכם יהודים יקרים, שהמצב מתקדם בדיוק לפי התכנית, כמו שתיארתי במשך התקופות האלה, הייתי פה כבר פעמיים, אתם זוכרים, אמרתי לכם וזה הולך והחבל מתהדק עד שיבוא הפיצוץ, ברגע שהוא יבוא אי אפשר להפסיק, לא יעזור, כל העולם ירצה להגיד שביתת נשק חרית, זה מלחמה שתהיה עכשיו, זה מלחמה קיומית, או אנחנו או הם, הכמויות שיש להם, ארסנל הנשק שיש להם, הרצון שלהם לכתוש את ישראל, הדיבור שלהם לעקור, להרוג את היהודים.

אתם יודעים מה אומרים עכשיו באש"ף, מה אומרים עכשיו בטלויזיה של אבו מאזן, אתם לא מאמינים. היה סרט כרגע שהיה ביוטיוב והורידו אותו, אבל הספיקו לתרגם, אני ראיתי אותו, רציתי להראות אותו אבל את המילים נשארו לי, זה לא יאומן כי יסופר מה שהם אומרים עלינו ומה שהם מתכוונים לעשות. תשמעו, ביום שישי האחרון, הטלויזיה הפלשתינית הנמצאת בשליטת לשכת יו"ר הרשות הפלשתינית מחמוד אבאס אבו מאזן, שידרה דרשה דתית הקוראת להרג היהודים, הדרשן כינה את היהודים, אויבי אלה והאנושות, והשווה את היהודים לנאצים. כך מדווח המכון למבט ותקשורת פלשתינית העוקב אחר השידורים, ראיתי את זה במו עיני. לאחרונה יו"ר הרשות הפלשתינית מחמוד אבאס הודיע בגאווה בראיון לעיתון הארץ, כי אין עוד הסתה במסגדים. מאיתנו דרשו להפסיק את הפיגועים, להכיר במדינת ישראל, ואפילו לעצור את ההסתה, אנחנו פעלנו ופועלים נגד ההסתה, אמרו שיש בעיה עם לאומים מסיתים והמסגדים, במהלך תפילות ימי שישי, היום אין עוד הסתה כלל וכלל לכל המסגדים, ככה אמר אבו מאזן בראיון עיתון הארץ. הדרשן בטלויזיה של הרשות אינו מזוהה, בקהל יושבים השר לעניני ההתנחלות והגדר בממשלת הרש"פ מהאיראנים, וחבר הועד המרכזי של פתאח מחמוד אלעלול. הדרשן אומר כך, הכיבוש המתועב בפלשתין של אדמה ושל מקומותיה הקדושים, מצד המונגולים החדשים האלה, ומה שהם מבצעים על האדמה הקדושה המבורכת והטהורה הזאת, הרג, התנקשות, הרס, הפקעה, יהוד, הצקות וויתור המולדת, זו הוכחה ברורה לעונות, לגזענות שאין דומה לה ולנאציזם של המאה העשרים. היהודים אויבי אלה ושליחו, אויבי אלה ושליחו, אויבי האנושות בכלל ואויבי הפלשתינים בפרט, הם נלחמים בנו בכל צורות הפשע, והנה אתם רואים שאפילו הנסגדים לא ניצלו מגזענותם. המוסלמים היהודים הם היהודים, היהודים הם היהודים, גם אם החמורים יפסיקו לנעור, הכלבים יפסיקו לנבוח, הזאבים לילל והנחשים להכיש, היהודים לא יפסיקו להיות עוינים למוסלמים. הנביא אמר, אם שני יהודים ימצאו לבד עם מוסלמי הם יחשבו רק להרוג אותו, המוסלמים, הארץ הזאת לא תשתחרר, המקומות הקדושים האלה והמסגדים האלה לא ישתחררו אלא באמצעות החזרה אל הספר של אלה, ועד אשר כל המסולמים יהיו מוכנים להיות לוחמי ג'יהאד, למען אלה ולמען התמיכה בפלשתין, העם הפלשתיני והאדמה הפלשתינית והמקומות הקדושים של פלשתין, הנביא אומר, תלחמו ביהודים ותהרגו בהם עד שהעץ והאבן ידברו ויאמרו, המוסלמי הא עבדאללה עבד של אלקים, העץ והאבן לא יאמרו הערבי, לא יאמרו איפה המיליונים ולא יאמרו היכן העם הערבי, אלא יאמרו הא מוסלמי, הא עבדאללה, הנה יהודי מאחורי בא והרגהו. מלבד הערקד שהוא העץ של היהודים, אם כן הארץ הזאת לא תשתחרר אלא באמצעות הג'יהאד. זה הדרשה בטמבלויזיה של אבו  מאזן שאמר שאין הסתה. קוראים להרוג יהודי חופשי חופשי. הוא אומר ששני יהודים נפגשים חושבים איך להרוג מוסלמי. ומה הוא אומר, להרוג את כל היהודים, להרוג את כל ה יהודים. נו, מה אתם אומרים?

אז כשיש הסתה כזאת בחסות ממשלתית, מה שנקרא, אז אתם חושבים שיכול להיות שלום? לא. אבל האנשים האלה, הרי הם לא רואים בעיניים חוץ מלהרוג יהודים. מה נעשה? הרי כל נשק שיש להם הם יפעילו, הם יודעים שלא יהיה להם סיכוי עוד פעם כי עופרת יצוקה הראה להם עד איפה ישראל יכולה להגיע, עד הראש של החמאס. ישראל לא גמרה את זה כי העופרת נמסה, היא לא נשארה יצוקה, לכן אנחנו צריכים סיבוב נוסף, והסיבוב הזה יהיה קיומי כי הוא יהיה בכל החזיתות. מה אנחנו עושים עם עשרות אלפי טילים, מה עושים? מה עושים? רוצים אותו, אבל צריך להביא אותו, אז אני אגיד לכם מה עושים. אתם מוכנים? מוכנים? יש לכם כח בידיים למחוא כפיים חזק חזק, חזק חזק, על הראש של אחמדניג'ד. חזק.

חמאס וחיזבאללה גם איראן נסראללה ובן לאדן ואבו עמאר ופלשתין וכל השאר.

יש לנו היסטוריה מנצחת,

בתנ"ך היא כבר מונחת,

השתמשו בה אבותינו וניצחו בה את כל אויבינו,

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

השלום בוא יבוא רק לאחר גוג ומגוג,

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד...

 

 

תודה רבה. רבותי, אני לא מסתפק בזה רק שאני אומר שצריכים לחזור בתשובה, אני משתדל לעשות בפועל את העזרה המקסימלית שאני יכול להציע, ולכן כמו שהזכרתי קודם אנחנו הולכים אי"ה כשנשלים את הסכום הרצוי, לחלק מיליון אנציקלופדיות בחינם לכל בית אב בישראל כדי שכולם תהיה להם הגנה הכי גדולה שחלילה לא יפגעו. מיליון אנציקלופדיות שכל אחד זה 240 שעות שאלות ותשובות, שאתה שואל אותי שאלה ואני עונה לך תשובה בסרט. אנציקלופדיה שאפילו לגוגל אין.

עכשיו, אני רוצה להגיד לכם רק,  יהודים יקרים, מה אני משתדל בשבילכם, מה אני משתדל, אז בואו תשמעו יהודים יקרים.

כתוב בזוהר הקדוש, שאם אדם היה רשע גמור גמור גמור, גמור ועבר את כל העבירות ולא שמר לא כיפור, כלום כלום כלום, וכפר בעיקר, לא האמין בקב"ה בכלל, והלך ועשה ביד רמה, ולא עשה תשובה מעולם וגם לא הרהר אפילו תשובה אחד מעולם, אדם כזה כתוב בזוהר הקדוש נכנס לגיהינום ולא יוצא משם לעולם, לנצח. אותו אחד שתיארנו עכשיו, שהוא כזה, אם הרהר פעם אחת בימי חייו, פעם אחת אם הרהר בימי חייו הרהור תשובה לרגע אפילו ולא קיים, אבל הרהר, סופו שיוצא מהגיהינום. שמעתם כמה רחמים יש לקב"ה? שאפילו אם הרהר פעם אחת ינקו אותו כמו שצריך, אבל אחרי זה סופו שהוא יוצא מהגיהינום. יש פה מישהו שלא היה לו הרהור תשובה הערב? יש פה מישהו שלא היה לו הרהור תשובה הערב? אז אף אחד מכם לא ישאר בגיהינום כל הזמן. אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, ב-13 שנה לארגון שופר עשינו דינר קטן, ושמה אמרתי את הזוהר הקדוש הזה, ואמרתי עוד משנה, המשנה אומרת שבכל יום, משנה באבות, יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של התורה, מי שומע את הבת קול הזאת? יוצאת בת קול ואומרת, מי שומע? שמעתם היום בת קול? אתם דווקא שמעתם. אבל מה פירוש? אומר הבעש"ט שהבת קול זה הרהורי תשובה שיש ליהודי בכל יום. הרהורי תשובה זה לדוגמא כמו ערב כזה שאדם רואה קדושה, יהודים מצטופפים לשמוע דבר תורה, הוא מתחבר לזה, יש לו הרהור קטן, קטן גדול יותר, זה נקרא הרהור, יש אחד רואה אחד הולך לבית הכנסת נהיה לו מזה הרהור, אחד שמע מעשה נהיה לו הרהור, מכל מיני סיבות יש הרהורים. אבל יש כאלה שיש להם חלב על כסלם שלא שומעים ולא מרגישים ולא רואים ולא כלום. מה עם אלה? אמרתי שהקב"ה בדור הזה הוריד את הבת קול לארץ והכניס אותה בתוך קלטת. קלטת זה לא הקול, זה הבת קול. קלטת בגימטריא בת קול, והקב"ה לקח את הבת קול הכניס לקלטת. לכן חילקתי למעלה מ-15 מיליון קלטות וידאו דיסקים, בשביל שלא ישאר יהודי ויהודיה בגיהינום לעולם. יפה או לא יפה? מי דואג ככה לעם ישראל תגידו לי, מי דואג? אתם יכולים להיות שותפים לזה, תעשו כמוני, תפיצו עוד, תביאו עוד, תכניסו לאתר שופר. נט, תחלקו דיסקים, תעשו כל מה שאתם יכולים להיות שותפים כי זה הצ'אנס האחרון שלנו לפני המלחמה, מה שנספיק נספיק, מה שנספיק נספיק, אחרי זה לאן זה יתגלגל, זה יכול להתגלגל לגוג ומגוג והאיטי, אתם מכירים את האי של הייתי? אז בהאיטי עשו לנו יומן לפני מה שיקרה, מתו למעלה ממאתיים אלף, מאתיים חמישים אלף מכמה שניות טררררררררר והכל נפל. ואי אפשר להציל כלום, כל העולם ניסה להציל והצילו פחות ממאה חמישים איש. כל העולם ניסה להציל והצילו פחות מ-150 איש, כל העולם ניסה להציל והצליחו פחות מ-150 איש, כל העולם עזר, שייטות, אניות, מטוסים, הכל ולא הצליחו. כשיהיה גוג ומגוג ימותו ארבע אלף מיליון! שני שליש מהעולם, אתם מתארים לכם מה יהיה? אז מי יעזור, מה יעזור?

אז אנחנו עשינו סימני זיהוי, של ישראל שהם מרחפים באויר, אז חיל רגלים, חיל שריון, תותחנים, שמים זיהוי למעלה על המכוניות, על הטנקים, על הנגמשים, שמים זיהוי איזה אות או משהו, שאם הם חגים מעליהם שלא יפציצו את שלנו, אתם מבינים? אז גם אני עשיתי סימני זיהוי שאם יבואו טילים יראו שאם אתה משופר לא יפגעו בך, כי יש לשופר הרבה זכויות. אז עשינו ציציות עם סמל של שופר, עשינו כיפות עם סמל של שופר ועשינו כיסויי ראש בשלשה צבעים עם סמל של שופר. טיל איראני עובר רואה שופר, עובר לסוריה. אז לכן אני לא מחכה לסוף, אני  מחלק עכשיו, אתם יושביםב מקום, אני קם עם מוזיקה מדליקה, כן, ואני מחלק לכם שיהיה לכם אמצעי זיהוי, צריך ללבוש, אם זה בארון אז הארון לא יפגע, אם זה יהיה עליכם אז תהיה לכם שמירה, אז אני מחלק וגם ספרים אני נותן לכם שתלמדו לפחות חצי שעה במשך חודש, תרמו לי בחינם שאתם תוכלו ללמוד, בסדר? אתם מוכנים? אבל לא לקום, לשבת.

אם היו תורמים לי עוד כסף הייתי מחלק עוד ציציות, עוד מטפחות עוד זה, אבל זה מה יש, כל פעם נותנים לי קצת אני מחלק קצת, נותנים הרבה אני  מחלק הרבה.

כן, שאלות ותשובות למי שרוצה, מתחיל הערב.

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום לך

 

ש. רציתי לשאול שתי שאלות, הראשונה איך סופרים את גיל העולם אם אומרים שתש"ע זה יוצא חמשת אלפים ומשהו, ובגימטריא ת' זה 400

 

הרב: תש"ע זה 770, 5770. אנחנו לקראת סוף האלף השישי

 

ש. אוקי, השאלה השניה איך אני מחזיר אדם בתשובה שלא מאמין בבורא עולם ואומרת שהתורה זה סתם שטויות, היא לא שומעת לשום דבר שאומרים לה בקשר לתורה

 

הרב: יש את האנציקלופדיה החדשה שהוצאנו, ובעזרת ה' אתה מראה לה דבר כזה אין לה יותר שאלות אא"כ היא אנטי בכוונה

 

ש. אי אפשר להחזיר אותה אם היא אנטי בכוונה?

 

הרב: אפשר, אם היא אנטי בכוונה אז זה קצת בעיה.

 

ש. אז אם היא אנטי בכוונה מה אפשר לעשות?

 

הרב: תראה, מי שלא רוצה אי אפשר לאנוס ולהכריח אותו, צריך לבוא אליו בכל מיני דרכים, צריך להכיר את הנפש הזאת בשביל לדעת איך לבוא אליה

 

ש. יש לך איזה דרך להגיד לי בשביל לקרב אותה?

 

הרב: אמרתי אנציקלופדיה, תנסה את זה זה צריך להצליח, בד"כ זה מצליח משום שאם מקבלים את זה ולא מאחד שרוצה להחזיר בתשובה אלא בדרך אקראית כביכול, אז הסקרנות גורמת שמסתכלים ואחרי שמסתכלים אז נדלקים.

 

ש. אתה יכול לתת לי ברכה בשביל שהיא תצליח,, אני יכול להגיד בלחש כי החבר לא רוצה שיגידו את השם שלו, זאת אחותו

 

הרב: הבנתי, אז תגיד את השם של האמא קודם אח"כ את השם שלו. בקיצור זאת שאתה מתכוון אליה ה' יהפוך לבבה לשוב בתשובה שלמה.

 

אמן.

 

הרב: תהיה בריא.

כן, שאלה נוספת. כן, את רוצה לשאול? תן לה לשאול שורה ראשונה

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני חד הורית ואני לא מזמן חזרתי בתשובה, הייתי שומרת מצוות אבין בין המתחזקים והייתי הולכת הרבה לשיעורי  תורה איפה שאני גרה, והייתי פעם עם כיסוי ראש, ואחרי שהתגרשתי אז הורדתי את הכיסוי, אבל אני מאמינה בה', מתפללת, לוקחת הכל בשמחה, באהבה הכל, אבל הייתי רוצה שתייעץ לי כאילו לגבי הכיסוי כאילו שמיהרתי מאד להוריד את הכיסוי וזה עשה לי קצת רע כאילו בקטע של זה, אבל גם הזיווג עדיין כאילו מתעכב לי ואני לא יודעת מאיזה סיבה כלשהי, היה לי השם מילדות שלי מרים והרב שינה אותו לשירה, אז הייתי רוצה לשמוע את דעתך

 

הרב: כאילו את צריכה לשים כיסוי ראש, כיון שגרושה צריכה לשים כיסוי ראש, מאחר שהיא נשאה כבר, בלי כאילו, ממש. ואני מצטער שלא נשאר לי יותר כיסויי ראש, אבל אם יש אשה שמוכנה לנדב אז אני אתן לך ותברכי, הנה יש אשה שמוכנה, הנה הנה זרקו שם באמצע, הנה תביא לי. הנה, קיבלת קיבלת. את רואה זה כיסוי ראש אמיתי ולא כאילו. טנק יו, למדתם להעיף, הא? כן. שימי עלייך, תשימי, תברכי על הכיסוי ראש כי זה בגד חדש ומברכים עליו, לא לא לא לא צריך להיות הסמל, יש סמל שיראו את הסמל. טוב, עד שהיא תשים בינתיים מי עוד רוצה לשאול? אתה רוצה לשאול? כן, תן לו בפינה בינתיים עד שהיא תתארגן. בבקשה שים לב, כן.

 

 

ש. אמא שלי קיבלה מחלה קשה, ואנחנו חוזרי תשובה עכשיו, התחזקנו עכשיו בשמירת שבת, וראינו

 

הרב: לאט לאט שבת?

 

ש. לא, לא לאט לאט, דווקא שומרים שומרים עכשיו. וראינו באינטרנט ניסים ונפלאות שעשית

 

הרב: שה' עשה, כן.

 

ש. שה' עשה בזכות

 

הרב: בזכותך

 

ש. בזכותך, וזה בדיוק המחלה כמו שהילד הצדיק הזה

 

הרב: כמה אחים אתם?

 

ש. אנחנו שלשה אחים

 

הרב: והאבא מאחריכם?

 

ש. כן

 

הרב: אתם מוכנים לחזור בתשובה ממש? לא לאט לאט לאט, ממש גמרנו.

 

ש. כן, כל יום לומדים תורה

 

הרב: אבל חוזרים בתשובה ממש, הופכים להיות שומרי תורה ומצוות בלי פספוסים

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: האמא היא חזרה בתשובה עכשיו.

 

ש. כן

 

הרב: היא הולכת כבר עם כיסוי ראש

 

ש. היא הולכת עם כיסוי ראש

 

הרב: יופי. אז ככה, אני אברך אבל אתם תקבלו על עצמכם ללמוד במשך שלשה חדשים כל  יום שעתיים תורה בתענית דיבור לרפואתה.

 

ש. אמן

 

הרב: מה השם שלה?

 

ש. יש לה שתי שמות ברטה וברכה, הרב החליף לה את השם

 

הרב: אין בעיה, ברטה בת?

 

ש. אביגיל

 

הרב: ה' ישלח לה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

 

ש. אמן.

 

 

ש. שמתי את הכיסוי, למרות שזה קשה לי, אני לא רגילה כאילו

 

הרב: את רוצה שידוך מהר, נכון?

 

ש. כן

 

הרב: מה השם אמרת?

 

ש. שירה בת אסתר

 

הרב: לא, הקודם?

 

ש. מרים גילה בת?

 

ש. בת אסתר זה היה,

 

הרב: מה זה

 

ש. האמא שלי

 

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון הראוי לך מהרה. אתה רוצה לשאול? תן לבחור כאן.

 

 

ש. כבוד הרב, סבא שלי נפטר לפני חודשיים וסבתא שלי לפני חודש בערך קיבלה התקף לב בגלל המצב והיא עכשיו בקומה חזקה עכשיו ומחר יש לה ניתוח,

 

הרב: מה אתה עושה במשך היום?

 

ש. אני משתדל ללכת לשיעורים בימי ראשון ושלישי ורביעי, הולך לשיעורי תורה ולקחתי על עצמי ציצית ותגיד לי עוד משהו, אני אעשה

 

הרב: אני אגיד לך, שבת אתה שומר?

 

ש. כן

 

הרב: שלשה חדשים אתה מקבל על עצמך לא לראות טמבלויזיה.

 

ש. אין בעיה. בסדר.

 

הרב: מה השם שלה?

 

ש. זיוה חיה בת רליה גיניש

 

הרב: ה' ישלח לה רפו"ש ותקום ממיטת חליה לחיים טובים ולשלום בזכות ההתנזרות שלך מהטמבלויזיה הישראלית.

 

ש. אמן אמן. תודה.

 

הרב: תהיה בריא. כן, שאלה נוספת, למעלה אצל הנשים, באמצע.

 

 

ש. כבוד הרב,

 

הרב: תעמדי

 

ש. לא רוצה, אני מתביישת

 

הרב: תשבי

 

ש. אני חזרתי בתשובה לפני משהו כמו שלשה חדשים, אני הייתי חילוניה גמורה ובאתי  מבית חילוני שלא שומר שבת בלשון המעטה, אפילו לא עושה קידוש ביום שישי, לא שומר כשרות לא כלום, וההורים שלי לא מוכנים לשמוע שום דבר מבחינת דת, וממש קשה להסתדר בבית, הייתי במדרשה, ועזבתי אותה כי לא הייתי מהנסיעות הכל אבל אני מתחזקת בביתש יעורי תורה צניעות, ותגיד לי מה אני יכולה לעשות בשביל שההורים שלי יתחזקו, שיחזרו בתשובה, שישמרו טהרת המשפחה וכיסוי ראש הכל,

 

הרב: תקחי אנציקלופדיה ובעזרת ה' תביאי להם הביתה

 

ש. אין לא מוכנים לשמוע כלום על הדת כלום

 

הרב: לא לא לשמוע

 

ש. הם לא יקראו את זה

 

הרב: לא יקראו, שיראו, שיראו, שיראו סרטים, אנשים אוהבים סרטים מצחיקים לפעמים

 

ש. ההורים שלי נגד הדת, נגד

 

הרב: מה פתאום, מה פתאום, לא מאמין, אני אראה לך עכשיו שלשה קטעים תגידי לי אם את חושבת שזה יעבור אצלהם בבית, שלשה קטעים, בבקשה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. רציתי לדעת שאם תוכל להשאיר לי את המספר שלך רציתי להביא לך את אח שלי שעבר תאונה בגיל חמש, ואם תוכל כאילו לברך אותו וש

 

הרב: לא צריך להביא אותו, אני יכול לברך אותו, מה השם שלו?

 

ש. אדיר לוי

 

הרב: ואתה תהיה מוכן שלשה חדשים לא לראות טמבלויזיה?

 

ש. אני מוכן הכל

 

הרב: מה השם?

 

ש. אדיר לוי בן ברכה

 

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה

 

ש. אמן, ושידבר.

 

הרב: רגע, בשביל שידבר אתה צריך להביא לי את העגיל. תביא לי עגיל, אתה רוצה שהוא ידבר, לא? איווה, עגיל זה לנשים לא לגברים, הופה. ה' יזכה את אחיך אדיר לוי בן ברכה לדבר כראוי.

תן לבחור שמה עם השערות הארוכות.

 

 

ש. שלום כבוד הרב,

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. רציתי לדעת מה ההבדל בין הגן עדן לעולם הבא

 

הרב: גן עדן זה עולם שני, ז"א יש עולם הזה, יש גן עדן עולם שני שעוברים מפה לשם או לגיהינום, ואחרי זה יש עולם שלישי זה עולם ימות משיח, אח"כ זה עולם רביעי עולם תחיית המתים, ויש עולם חמישי זה עולם הבא. גן עדן המקסימום של השיא של ההנאה שלו זה רק הפתיח לעולם הבא. וכל הגן עדן זה הכנה לעולם הבא.

 

ש. עכשיו כאילו כל הנשמות שנפטרו עד היום בגן עדן ועד משיח כולם יהיו בעולם הבא כאילו?

 

הרב: מי שראוי לזכות לחיי העולם הבא יהיה, לא כולם זוכים, יש כאלה שישארו בגן עדן ויש כאלה שלא, אבל לא כולם זוכים לחיי העולם הבא.

 

ש. ואפשר ברכה לרפואה שלמה לאונדרי גוזלה בת אמה שמחה צריכה לעבור ניתוח קשה

 

הרב: תזכה להצליח בניתוח בהצלחה רבה.

 

אמן.

 

הרב: תן לזה עם הקרחת מאחורה, כן.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, אני רציתי לשאול אותך שאלה איך יהודי יכול לדעת שהחברה שלו היא בעצם בת הזוג שלו לכל החיים

 

הרב: אם הוא יתחתן איתה.

 

ש. אוקי. עכשיו אם יש חס ושלום יש איזה בעיות בזמן הקשר בהתחלה, לפני הנישואין, כאילו שכל פעם שקובעים תאריך אז יש דחיה ודברים כאלה

 

הרב: מי דוחה?

 

ש. שניהם, כל פעם קורה איזה בעיה או משהו מן השמים, זה בעיה מן השמים

 

הרב: לא, אז אני מציע שלא תקבעו תאריך, תדחו אותו  מהתחלה

 

ש. אוקי, תודה לך כבוד הרב.

 

הרב: עוד צרפתי? תן לו.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אותך, חכמים גזרו כל מיני גדרות על התורה שבד"כ הגדרות האלה הם יותר קשות מהעבירה עצמה שצריכים לעבור, וכאילו מה ההגיון בזה, לא שאני מזלזל חס וחלילה

 

הרב: הקב"ה ביקש לעשות משמרת למשמרתי, דהיינו לשמור גדר בשביל שלא יפרצו את הגדר ולא יגיעו לאיסור של תורה, לכן חכמים תיקנו תקנות וגדרו גדרים כדי שלא נגיע לאיסור תורה ממש.

 

ש. והגדרות האלה לא עוברות על לא להוסיף על ה

 

הרב: לא, בכלל לא, שמירה אם אתה שם גדר זה לא לוקח שטח בשבילך, זה רק מונע שאנשים יחדרו למקום שלך, התורה גדרה גדר שלא תכנס למקום האיסור.

 

ש. ורציתי רק לשאול אני רוצה לארגן הרצאה בישוב שאני גר בו

 

הרב: נפלא מאד,

 

ש. איך אפשר לעשות את זה?

 

הרב: מצלצלים ל-03-6777779 ומזמינים הרצאה.

 

ש. תודה

 

הרב: תהיה בריא.

תן לגברת שמה למעלה.

 

 

ש. יש לי חברה שאח שלה סובל מפיגור ואפליפסיה, כאילו מה עושים עם זה?

 

הרב: חוזרים בתשובה, מתפללים, זכויות וה' עוזר.

 

ש. אבל אתה יכול לברך אותה

 

הרב: כן, אבל אם היא תקבל על עצמה מה שאמרתי גם

 

ש. מה?

 

הרב: תשובה תפילה וזכויות

 

ש. אבל היא לא כל כך רוצה

 

הרב: נו, אז מה את חושבת, שנותנים סתם?

 

ש. היא שומרת קצת

 

הרב: קצת אז היא הולכת קצת ונופלת קצת.

 

ש. אולי תדבר איתה

 

הרב: בבקשה. היא רוצה לדבר גם קצת? כן.

 

ש. לא משנה בסדר

 

הרב: תהיו בריאות, כן, שאלה נוספת. תן לגברת פה באמצע שורה שלישית, כן תעמדי, כן תן לה.

 

 

ש. שלום, אני אמא של ילד דיאליזה אני רוצה שתברך את הילד שלי, גם לבן שלי, הבן שלי הולך לשיעורים לאמא שלי אני רוצה לעשות

 

הרב: מה השם של אמא שלך?

 

ש. מילכה בת מזל טוב

 

הרב: היא הולכת עם כיסוי ראש?

 

ש. כן.

 

הרב: ה' ישלח לה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

 

ש. אמן.

 

הרב: תהיי בריאה.

 

ש. ישעיהו בן חבצלת

 

הרב: רפו"ש ועליה רוחנית. כן, תן לה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני רוצה לקבל ברכה לאחיינית שלי לילדים

 

הרב: נפלא, היא שומרת תורה ומצוות

 

ש. היא שומרת, עם כיסוי ראש, היא נמצאת פה, תרימי את היד ענת, תקומי שיברך אותך, נו. קומי.

 

הרב: כן, ענת בת?

 

ש. קלודין מסעודה

 

הרב: ובעלה?

 

ש. בעלה סמי שמואל בן, רגע, של בעלה אתה רוצה? אייל בן דניאלה

 

הרב: זה סופי?

 

ש. חשבתי אתה רצית לדעת את אבא שלה

 

הרב: ה' יזכה אתכם לזרע חי וקיים מהרה

 

ש. אמן

 

הרב: אבל את תלמדי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה כל יום שלשה חדשים כל יום והוא ילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף, כולל שבת וחגים, לא לפספס יום אחד. אין שום בעיה, יש 24 שעות. בסדר? בהצלחה.

רגע, פה הבחור למטה.

 

 

ש. כבוד הרב, אשתי חולה מאד קשה, והייתי בהרצאה שלו במושב אחיעזר, נתן לי טיפול של לימוד שעתיים מלאים בתענית דיבור ואני עושה את זה במסירות נפש כמוש אומרים, יש לי 11 ילדים, ובינתיים אני לא רואה שום שיפור

 

הרב: מה יש לה?

 

ש. היא חולה מחלה בראש והרופאים אומרים שאין סיכוי לחיות עם זה,

 

הרב: מה הם מטפלים כרגע?

 

ש. אין טיפול

 

הרב: הבנתי, ובבדיקה מאז ועד עתה מה קרה? עומד?

 

ש. כמעט לא מטפלים בה ולא עושים לה כמעט כלום

 

הרב: אבל המצב עומד, שפיר בינתיים?

 

ש. המצב כמעט עומד עם התדרדרות קלה

 

הרב: בת כמה היא?

 

ש. בת 47, 11 ילדים

 

הרב: ומה אמרתי לה לעשות

 

ש. לי לי

 

הרב: ולה?

 

ש. היא לא מודעת לסביבה כבר

 

הרב: אה, היא לא בהכרה כרגע?

ש. לא בהכרה כמעט

 

הרב: הבנתי. ואתה לומד שעתיים בתענית דיבור

 

ש. כן במסירות היו פעמים שלמדתי שעתיים ובאמצע נרדמתי או זה התחלתי מחדש

 

הרב: אשריך, מי  מוכן לעזור לאשה הזאת וללמוד במשך חודש כל יום שעה תורה לרפואתה במשך חודש, שעה תורה לרפואתה, הנה תראה כמה יהודים, תסתכל כמה יהודים עוזרים לך עכשיו, הקב"ה בשמים יראה את כל היהודים היקרים האלה שמוכנים לעשות לרפואתה, וישפיע על

 

ש. מזל חוה בת ג'וליה

 

הרב: שהגידול יצא מראשה ויעבור לאחמאדי מהרה

 

ש. אמן. תודה רבה.

 

הרב: אשריכם, ה' ישמור עליכם בריאים ושלמים.

כן הנה פה, הבחור בירוק.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. דודה שלי חולה כבר חודשיים בערך, יש לה מחלה בראש פרה משוגעת, והרופאים ומרים שאין לה סיכוי

 

הרב: היא דתיה או חילונית?

 

ש. חילונית

 

הרב: שתחזור בתשובה במהירות

 

ש. היא לא יכולה, היא בחוסר הכרה

 

הרב: ממש? כמה זמן?

 

ש. חודשיים

 

הרב: לא התעוררה עדיין, ויש לה בעל?

 

ש. לא

 

הרב: בת כמה היא?

 

ש. 46

 

הרב: יש לה ילדים?

 

ש. לא

 

הרב: מה אתה בשבילה?

 

ש. דוד

 

הרב: דוד?

 

ש. אחיין

 

הרב: אחיין. תגיד לי משהו, אתה מוכן לשמור שבת ולאכול כשר בד"צים רק?

 

ש. כן

 

הרב: מה השם שלה?

 

ש. חנה בת אביבה

 

הרב: תזכה לישועה מאוצר מתנות חינם לרפואה שלמה מהרה בזכות השבת והכשרות שאתה תשגיח לאכול רק בד"צים.

 

ש. אמן

 

הרב: חזק וברוך.

תן לגברת שם בלבן בצד.

 

 

ש. שלום כבוד הרב,

 

הרב: שלום

 

ש. אני קצת מתרגשת, האמת שבעצם רציתי לקבל ברכה, אני ובעלי התחתנו לפני כמעט שלשה חדשים, ואנחנו ב"ה מתחזקים כבר עוד קצת מלפני, ואני בעצם כל הזמן מרגישה שאני צריכה חיזוק, ואני רוצה שתברך אותי באמונה שלמה, ואת שנינו בעזרת ה' לילדים

 

הרב: בטח עם כיסוי ראש

 

ש. ולפרנסה.

 

הרב: אבל עם כיסוי ראש

 

ש. הכיסוי, יש כיסוי, אני לקחתי על עצמו עוד כיסוי לפני כמה חדשים לשבת.

 

הרב: מה זה שבת, את חייבת

 

ש. אני לוקחת על עצמי, נכנסתי למבוי סתום

 

הרב: את חיה גם יום ראשון, שני שלישי רביעי חמישי שישי, זה גם חיים

 

ש. נכון, אבל בגלל שאנחנו מתחזקים ולקחתי על עצמי כצעד ראשון בתהליך לקחתי על עצמי כיסוי ראש בשבת,

 

הרב: טוב, זה עבר קצת, אח"כ התחזקת, תראי מבת 12 היית כבר חייבת בכל המצוות, כשהתחתנת היית צריכה כבר לכסות את הראש, אז לקחת חופש לשלשה חדשים, עכשיו מספיק. עכשיו את רוצה שיהיה לך בן צדיק שיצא לאויר העולם שאמא שלו צדקת.

 

ש. אמן

 

הרב: נכון?

 

ש. כן

 

הרב: אז יאלה, הנה אני נותן אחד לבן שנשאר.

 

ברכת שהחיינו

 

הרב: מה השמות שלכם?

 

ש. עדי בת רבקה ועמרי בת צילה

 

הרב: ה' יזכה אתכם לזרע חי וקיים מהרה פרנסה טובה, ואמונה שלמה,

 

אמן

 

הרב: ולהחליף את השם עמרי.

 

ש. הוא יש לו משהו להגיד

 

הרב: בבקשה

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. אני לא זוכר מי אמר לי הייתי אצל איזה רב אני לא זוכר את השם שלו, והוא אמר לי שכשקוראים את השם של הילד

 

הרב: זה נופל להם בפה מן השמים

 

ש. נכון, אז נפל להם עמרי

 

הרב: לא טוב, מחליפים שמות כאלה, נפל להם לא טוב.

 

ש. יש לך המלצה?

 

הרב: במקום עמרי נהוראי. זה על שם רבי מאיר בעל הנס

 

ש. אשתי מאשרת?

 

הרב: נהוראי, מאיר עכשיו יהיה לכם אור בעזרת ה'

 

ש. בעזרת ה', אמן.

 

הרב: אשריך. כן, הנה יש פה אחד עומד פה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. אני חזרתי בתשובה עם בת זוגי לפני שנתיים בערך, משתדלים לעשות הכל כדי לעבוד את ה', אבל יש לי אח הוא קטן ממני בשבע שנים, הוא חילוני, והוא חולה מחלה מאד מאד קשה, ויש לו שלשה ילדים, ואני מבקש ברכה, ומה אפשר לעשות בעדו כדי להציל אותו וגם להחזיר בתשובה

 

הרב: זה השאלה, הוא נגד אנטי או שהוא סתם לא יודע

 

ש. הוא גם וגם

 

הרב: הבנתי. אז זה קצת קשה, צריך לתת לו אנציקלופדיה ואתה מוכן משהו לעשות בשבילו?

 

ש. בודאי

 

הרב: להגיד לך משהו קל אבל קשה

 

ש. אני מכון

 

הרב: השאלה אם אשתך תסכים

 

ש. היא תסכים

 

הרב: זקן.

 

ש. וואו

 

הרב: וואו, איך אני יודע? רוסי זקן זה בעיה.

 

ש. אתה צודק

 

הרב: אני יודע.

 

ש. אני  מוכן

 

הרב: אשריך אשריך אשריך, הנה אשתך, אשתך שמחה, אשתך שמחה

 

ש. היא פה, היא גיורת צדק בעזרת ה' אנחנו  נתחתן, היא רוצה להגיד משהו

 

הרב: שיהיה במזל טוב,

 

ש. תודה רבה

 

הרב: תגיד לי עכשיו רגע, מה השם של אחיך?

 

ש. אלכסנדר בן זינה אידה

 

הרב: ה' יזכה אותו לשוב בתשובה שלמה, ובזכות הזקן שלך רפואה שלמה.

 

ש. אמן.

 

הרב: חזק וברוך

 

ש. תודה רבה

 

הרב: תהיה בריא.

שמה בסוף, בסוף שמה בפינה. כן תן לה לשאול בבקשה

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני נורא מתרגשת במעמד כזה, הייתי שמחה ומבקשת לקבל ברכה לזיווג

 

הרב: ואת שומרת מצוות?

 

ש. בחלקי

 

הרב: אז לא חלקית, בואי תקבלי על עצמך תשובה ואני אגיד ברכה שתמצאי בן חיל

 

ש. אמן

 

הרב: מוכנה?

 

ש. מוכנה.

 

הרב: אשרייך, מה שמך?

 

ש. סמדר בת אביבה

 

הרב: תזכי לזיווג הגון מהרה השנה עם בן חיל

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: בהצלחה.

תן לגברת פה בלבן.

 

 

ש. שלום לכבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני רציתי לבקש ברכה לזיווג, אני כבר עשר שנים בתשובה ויצאתי להמון שידוכים והייתי כמה שנים במדרשה, ומשום מה מתעכב

 

הרב: את מוכנה ללמוד חצי שעה שערי תשובה כל יום שלשה חדשים רצוף?

 

ש. כן, בעזרת ה'.

 

הרב: נפלא, מה שמך?

 

ש. אסתר בת זוהרה

 

הרב: תזכי לזיווג הגון הראוי לך מהרה השנה

 

ש. אמן אמן.

 

הרב: תן לו פה בכתום ליד החייל. יעמוד כבודו.

 

 

ש. כבוד הרב, רציתי לדעת אם אתה יכול לתת לי משהו להתחזק בו לפרנסה

 

הרב: תלמד ספר שער הבטחון של רבינו בחיי בחובת הלבבות ואם קשה לך יש לי תשע דיסקים על בטחון ואם אין לך כסף אז אתה יכול לראות את זה באתר שלנו שופר. נט בחינם שער הבטחון תשעה דיסקים, תוכל שמה להתחזק ויהיה לך בטחון שלא חלמת. מתאים?

 

ש. מתאים.

 

הרב: בהצלחה.

 

ש. אפשר ברכה הרב?

 

הרב: כן, תזכה לבטחון.

תן לו זה עם הכיפה הלבנה והסוודר הלבן.

 

 

ש. שלום לכבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני, קודם כל אבא שלי נפטר השנה בליל שבועות, אני משתדל להתחזק באמונה ולעשות קדישים מה שאפשר לעשות לעילוי נשמת, אבל לא זאת הבעיה, יש לי אחות שנשואה עשרים שנה ואין לה ילדים,

 

הרב: היא שומרת תורה ומצוות?

 

ש. כן

 

הרב: היא ובעלה שומרים הכל?

 

ש. כן

 

הרב: היא הולכת בצניעות וכיסוי ראש

 

ש. כן היא נוסעת לקברות צדיקים מתייעצים עם הרב

 

הרב: לא לא לא לא היא הולכת בצניעות?

 

ש. כן כן

 

הרב: יש לה גרביים

 

ש. אני חושב שכן

 

הרב: אתה מוכן לעשות משהו בשבילהם?

 

ש. כן, לקחתי בלי נדר על עצמי שעה ביום ללמוד לטובת הצדיק הזה שם

 

הרב: אשריך ונפלא

 

ש. חוץ מזה גם בשבילה

 

הרב: חוץ מזה אני אגיד לך מה תעשה, תקח עשר אנציקלופדיות, תחלק לחילונים, ובעזרת ה' בזכות זה, מה שמה?

 

ש. שולמית חיה בת רובינה

 

הרב: ובעלה?

 

ש. סמי רחמים בן חוה

 

הרב: יזכו לזרע חי וקיים מהרה.

 

ש. אמן, מקבל על עצמי בלי נדר.

 

הרב: יופי, אשריך. תן לגיורת שם למעלה. קובי, קובי הגיע? איפה קובי?

 

 

ש. שלום כבוד הרב, אני רוצה לשאול למה הבנות חייבות לשים כחצאית?

 

הרב: הן לא חייבות לשים חצאית, הן יכולות לשים שמלה.

 

ש. לא, כאילו למה

 

הרב: בגלל שהנשים צריכות ללכת בצניעות ולא לראות פיסוק איברים

 

ש. ויש לי עוד בקשה

 

הרב: בבקשה

 

ש. אתה יכול בבקשה לברך את דודה שלי מינה בת מולו לזיווג הגון

 

הרב: מינה בת מולו זיווג הגון מהרה

 

אמן

 

הרב: עם חצאית, כן?

כן, תביא לגיורת למטה

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. היום אני זכיתי להיות פה כי מחר אני טובת, כי יש לי טבילה של גיורת, ולא עוד שבועיים אנחנו מתחתנים עם אילן

 

הרב: אשריך אשריך

 

ש. וזה רגע מאד מרגש בכלל שעליתי לארץ ואני מרגישה פה כמו בבית, אני מאד אוהבת את עם ישראל ובאמת תודה שאתם מקבלים אותי ברוב השמחה מכל הלב,

 

הרב: ברוך ה'.

 

ש. ולמדנו עם אילן ביחד בקורס גיור שלנו ובזכות הלימודים שלנו הוא חזר בתשובה בעזרת ה' ובעזרת התפילות. ורציתי לבקש ברכה כי הרופאים אומרים שקשה לי להביא ילדים לעולם הזה, וזה חלום שלי, כי

 

הרב: בת כמה את?

 

ש. אני בת 29

 

הרב: למה הם אומרים קשה?

 

ש. כי יש לי סיבה פשוט מבחינת הצניעות קשה לי לדבר על זה

 

הרב: הבנתי, אבל זה לא בלתי הפיך

 

ש. אמרו שזה בלתי הפיך ואפשר להביא ילד רק דרך פונדקאות

 

הרב: הבנתי. את תלכי כמובן עם כיסוי ראש

 

ש. בודאי, קיבלתי כבר ה יום

 

הרב: יפה מאד, אז אני מברך אותך שתזכי, מה שמך?

 

ש. השם החדש שלי ממחר זה אפרת בת שרה אמנו

 

הרב: אפרת בת שרה אמנו, תזכי בעזרת ה' יתברך לזרע חי וקיים וכשר.

 

ש. אמן. תודה תודה רבה אני מאושרת ואני מודה לך מכל הלב. תודה.

רבותי, לקהילה בניו ג'רזי שלא יודעים איך להסתדר עם הגויים שם, שיקבעו שעתיים לימוד תורה בעזרת ה' במשך שלשה חדשים רצוף שעתיים כל יום שלשה חדשים רצוף. וזיווג הגון לעינת בת חיה עודד זיווג הגון מהרה.  בריאות והצלחה תהיה בריא.

אני מברך את כל הקהל שיתמלאו כל משאלות ליבכם לטובה, הצלחה, רפואה, זיווגים הגונים, ישועה, פרנסה, שמחה, בריאות, וסיעתא דשמיא לשמחה סימה בת חביבה רפואה שלמה מהרה, להתראות בפעם הבאה, נקסט טיים, ביי ביי.

02/02/10

 1. קורסיה יוסף אליאור
  אוג 4, 2011
  משום שהם מנתקים קצת מהמציאות, ללא השירים יש יותר חשק ללמוד תורה, קיצור כוונתי מבחינתי היא לכך שכמו האפקטים הוויזואליים שיש בהם
 2. א יעל
  יול 20, 2011
  למה הייתה כל המחאה של הזמרים הפסולים אם בסוף שמים שירים פסולים בפתיחת ההרצאה? סגנון מידד טסה טרנסי כזה? אשמח ממש לתגובה כי אני לא רוצה לחשוב שמתנהגים אחד בפה ואחד בלב.תודה!
 3. admin admin
  יול 20, 2011
  עם כל הכבוד זה שירי ארז יחיאל. ואיןבעיה לשמוע בהרצאות. מה גם שיז בתמוז מתחיל מהבקר ולא בערב שהרי יש חתונות עדין בערב. ונא לא לקבוע נחרצות מה שלא מבינים בו. תודה
 4. admin admin
  יול 20, 2011
  עם כל הכבוד זה שירי ארז יחיאל. ואיןבעיה לשמוע בהרצאות. מה גם שיז בתמוז מתחיל מהבקר ולא בערב שהרי יש חתונות עדין בערב. ונא לא לקבוע נחרצות מה שלא מבינים בו. תודה

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט