2UO
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

 

ערב טוב

בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

הערב יהיה לרפואה שלמה בנפש ובגוף לאליעזר בן צביה רפואה שלמה

והערב יהיה גם לעילוי נשמת הוריי וחמי מנוחתם עדן

 

" ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרה אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את"

 אברהם אבינו כשמתקרבים להגיע למצרים עוברים את הנהר ואז הוא רואה פעם ראשונה את הבבואה של אשתו ואומר ''הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את''.

עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות שבשניהם ועכשיו הכיר בה על ידי שראה בבואה שלה במים. וזאת לאחר עשרות בשנים שהיו אברהם ושרה ביחד לא הכיר את מראה שרה. וזה לא כבני אדם אלא כמלאכי השרת ממש ויותר גדולים היו ממלאכי השרת כי מלאכי מרום ירדו לארץ ונכשלו בבנות האדם ואילו אברהם ושרה חיו בעולם הזה כמלאכים.

אז מצד אחד אנחנו רואים שהם ממש חיים בדרגה גבוהה מאוד מאוד. החומר, התאוות לא מדברים אליהם בכלל מצד שני אנחנו מוצאים שהמלאכים שאלו את אברהם ''איה שרה אשתך'' ואמרו חכמים זכרונם לברכה יודעים היו מלאכי השרת היכן שרה אימנו אלא להודיע לו שצנועה היא כדי לחבבה על בעלה.

 שאלו אותו היכן שרה אשתך אז הוא אומר הנה באוהל זאת אומרת שהיא צנועה היא לא יוצאת לקבל את האורחים.

  אז למה הם שאלו אם הם יודעים איפה היא? בשביל לחבב אותה על בעלה כי אם אומרים שהיא צנועה או מזכירים שהיא צנועה מתחבבת על בעלה. מה רואים מכאן? שלמרות שאברהם היה בדרגה של מלאך ממש ולמרות שהם היו כבר זקנים באים בימים עדיין היה צורך לחבב אותה על בעלה והמלאכים השתדלו לעשות כן.

היא בת 90 הוא בן 100 והם חיים כמו מלאכים בכלל.

רואים מפה עד היכן מגיע ענין השלום שאת התרומה שיכלו לתרום המלאכים בביקור הם ניצלו כדי להשכין עוד שלום בבית על ידי שמחבבים את האשה על בעלה.

אז גם מלאכים וגם זקנים עדיין צריכים שיהיה שלום בינהם תמיד שזה הכלי המחזיק ברכה הגדול ביותר בעולם.

מצאנו גם שהקב"ה שינה מפני השלום.

 כתוב שאסור לשקר ''מדבר שקר תרחק'' אבל מותר לשנות, לשנות מפני השלום.

 אז בואו נראה דוגמא איך הקב"ה בעצמו משנה מבני השלום.

שרה אמרה ''ואדוני זקן'' ''אחרי בלותני הייתה לי עדנה ואדוני זקן'' איך זה שאחרי שאני בת 90 עכשיו אני אלד ''למועד כעט חיה והנה לשרה בן''?

יכול להיות שאני בגיל 90 אהרה ואוליד?

 אז היא אומרת ואדוני זקן גם הוא בן 100 לא רק שאני בת 90 אלא הוא בן 100.

ומה שינה הקב"ה ?

כשהוא מדבר עם אברהם הוא אומר שהיא אמרה ''ואני זקנתי''

 ז"א כאילו היא לא אמרה על אברהם שהוא זקן אלא אמרה על עצמה ואני זקנתי ככה משנה ה' את דבריה של שרה.

 מפה למדו חכמים ז"ל שמותר לשנות מפני השלום.

אבל זה לא מובן למה יקפיד אברהם אבינו אם היא אמרה ואדוני זקן מה זה לא נכון מה הוא לא בן 100, מה שהיא תגיד שהוא צעיר, מה היא תגיד שהוא ילד,תינוק, מה היא תגיד. הוא זקן, מה לעשות שהוא זקן .

ודבר שני אברהם בעצמו מציין שהוא בן 100 הלבן מאה שנה יולד?

הוא בעצמו תמהה על זה שבגיל מאה יוליד שוב פעם אז הוא בעצמו מזכיר את גילו אז מה הבעיה, הוא יקפיד אם ה' יגיד לו ששרה אמרה ואדוני זקן?

אבל מכל מקום עלול הדבר לגרום פרוד כל שהוא.

בכל אופן יש כאלה שלא אוהבים שמציינים את הגיל שלהם יש כאלה כבר מגיל שלושים מקפידים על זה. אבל בכל מקרה שינה הקב"ה מפני השלום ויש ללמוד מזה גודל החיוב של השכנת שלום.

עכשיו נראה ציור עוד יותר מתמיה ואפילו מבהיל.

כתוב אצל יעקב אבינו ''ויאהב גם את רחל מלאה' משמע שגם את לאה אהב.

אלא שאת רחל אהב יותר. ומיד אח"כ כתוב ''וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה''. בפסוקים קודם מה כתוב ''ויאהב יעקב גם את רחל מלאה'' זאת אומרת הוא אהב את לאה אבל הוא אהב את רחל יותר מלאה. אז הוא אהב את שניהם.

אבל אח"כ מה כתוב שה' ראה שהיא שנואה ''כי שנואה לאה'' ולכן הוא פתח את רחמה נתן לה פיצוי גדול שהיא תוליד. היא הולידה שישה בנים ובת.

כשנולד שמעון, בהתחלה היא ילדה את ראובן, ואחר כך היא ילדה את שמעון כשהיא ילדה את שמעון כתוב ''ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנוכי''.

ולכאורה עכשיו הכתובים סותרים זה את זה.

כל זה עמד אור החיים הקדוש והוא אומר, לאה עצמה לא הכירה כלל בשנאתו.

 עכשיו תקשיבו, כתוב כמים הפנים  לפנים כן לב האדם לאדם- אדם מרגיש מה שיש בליבו של השני, הוא מרגיש מי שעומד מולו אם הוא אוהב אותו לא אוהב אותו. וזה גם בהכרות חפוזה. אם אחד חי עם מישהו עשר שנים, עשרים שנה, הוא ודאי מרגיש אם הוא אוהב אותו או לא אוהב אותו.

 וכתוב שלאה לא הכירה כלל בשנאתו אלא רק הקב"ה לבדו ידע וראה כי שנואה היא ומשנולד שמעון ראתה בנבואה ששנואה היא.

כל האמהות היו נביאות והיא ראתה בשעת הלידה של שמעון שהיא שנואה.

 מה פרוש, בנבואה היא ראתה מה שה' ראה.

 עכשיו מתוך שהיא לא ידעה לאה כלל כי היא שנואה אז ברור שלא הייתה פה שנאה חס ושלום. לא הייתה פה שנאה כי אחרת הייתה מרגישה.

 אלא היה בליבו של יעקב ביחס ללאה רגש דק מן הדק ששום בריאה לא יכולה לעמוד על טיבו חוץ מהקב"ה, שהוא בוחן ומכיר כי יש פה משהו ממידת השנאה.

ויותר מזה נראה מפה שאפילו יעקב בעצמו לא ידע מזה. רק כתוב ''וירא ה' כי שנואה''

 רק ה' ראה זאת ולא אף אחד אחר. ואעפ"כ שנודע לה בנבואה שיש פה איזה צד של שנאה נגרם לה צער גדול עד שהיא נתנה שם לבן שלה- שמעון. למה?

 לבטא את הצער הגדול על זה ש-ה' ידע היא שנואה.

''ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנוכי'' מרגע שנודע לה הדבר היא קראה על שם זה.

  על הדק מן הדק שהיא לא הגישה מימיה, יעקב בעצמו לא הרגיש.

 תראו מה זה נדנוד קטן. והיא קראה את השם של הילד על שם זה.

בנימין אח של יוסף נולד אחרי שהוא נמכר והוא לא הכיר את אחיו את יוסף.

 ונולדו לו עשרה בנים והוא קרא את כל הבנים על שם אחיו יוסף על המקרים שקרו לו כדי שיהיה לו זיכרון לעולם. שלא ישכח את אחיו שנאבד ממנו.

עכשיו נראה דבר מדהים.

 והנה עד הקמת המשכן הייתה עבודה בבכורות כתוב ''כי לי כל בכור בבני ישראל ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי'' ה' אומר כל הבכורות של ישראל הפכו להיות קודש, קודש,  קודש לה'.

''קדש לי כל בכור'' כולם קודש. ממה הם נתקדשו פתאום?

 בגלל שהוא היה צריך להכות את הבכורות של המצרים ולהפלות ולהבדיל את הבכורות של ישראל שלא יפגעו אז הם הוקדשו על ידי פעולה זו  ולכן כתוב ''כי לי כל בכור בבני ישראל ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי''

כיון שה' נהג בבכורים הנהגה פרטית ומיוחדת להציל אותם ביום מכת בכורות על ידי זה הם התקרבו לה יתברך ונתקדשו בקדושה יתרה.

  אבל אחר כך שגרם החטא של העגל נטלה הקדושה מן הבכורים  ונתנה לשבט לוי שהם לא חטאו בעגל.

 אמנם לא נזכר בכתוב מה טעם לקדושת שבט לוי. אמנם שבט לוי לא חטא בעגל וגם במצרים הם לא השתעבדו בכלל. הם ישבו בארץ גושן ועסקו בתורה ושבט לוי היה מורם מעם אבל לא כתוב מה הטעם לקדושה של שבט לוי.

אך יש לאמר ששורש הענין נעוץ בכך שעל ידי הלידה של לוי ביום הוסדו של השבט נגרם קרוב לבבות בין יעקב אבינו ללאה.

 והיא אומרת ככה ''עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלושה בנים על כן קרא שמו לוי''

 היא הרגישה, לאה, שהיא כאילו מרוחקת אחרי שהיא  שמעה שה' ראה שהיא שנואה, וקראה את שם הבן השני שלה שמעון שיהיה לה למזכרת.

בשלישי היא כבר נרגעה מאוד ואמרה עכשיו הבאתי שלושה בנים ''עתה הפעם ילוה אישי אלי'' זה בטוח. למה? כי ילדתי לו שלושה בנים. על כן קרא שמו לוי. מה זה שלושה? האמהות ידעו שצריכים להוולד ליעקב אבינו 12 ילדים שיהיו 12 שבטים.

 אז כל אחת צריכה להביא שלושה. ברגע שהיא הביאה שלושה ידעה שהיא חשובה כאחת האמהות שהביאה את השלושה שהיא צריכה להביא. היא בסוף הביאה יותר-6. מכל מקום אם היא קראה לו לוי.

מה גרם הלידה של לוי שהיא קראה לו לוי? לקרוב ללבות בינה לבין יעקב אבינו כי הפעם היא נרגעה.

 אחרי זה כבר לא היה לה שום ענין עם זה.

 ''עתה הפעם'' אחרי שכבר השנאה שכחה.

 אומר המלבי''ם עתה ראוי שילוה אישי אלי. ויעקב שמע את דבריה והסכים לזה. וקרא שמו לוי.

בבן הרביעי כבר לא היה לה לחדש דבר מענייני אשה-בעלה יעקב.

 רק להודות לה' על כל הטוב שעושה עמה לכן קראה לבן הרביעי יהודה – להודות לה'. אבל עד השלישי רואים שהיא הייתה מתחבטת במצבה שנודע לה.

 היא לא הרגישה, היא לא ידעה, רק בנבואה נודע לה שמשהו דק מן הדק היה שנאה.

והשם הזה לוי, יחד את הפרוד, ונתקדש השם הזה לוי לעד.

 

 אז רואים כמה זה חשוב השלום בין בני זוג כמה בשמיים מחשיבים את זה כמה הדברים האלה הם עומדים בלב ליבו של העם היהודי.

 מצינו שרחל אמרה שנולד לה יוסף ''אסף אלוקים את חרפתי'' לא יאומן כי יסופר .

מה זה אסף ה' את חרפתי? מה היא אומרת, איזה חרפה?

נגיד שאחת הנשים הייתה יולדת בן והיא קורא לו יוסף למה את קורא לו יוסף?כי ה' אסף עכשיו את חרפתי.

 לא הבנתי, אם בא ילד אז הוא אוסף את החרפה של האשה? איזה חרפה? מה היא אומרת?

נו.. מה? מה?  אשריך אתה! יופי! לומד לומד ישתבח הבורא.

תכף תכף תשמעו תשמעו..

אומר רש"י כל זמן שלאשה אין בן אין לה במי לתלות את סרחונה משיש לה בן היא תולה בו. מי שבר את הכלי הזה? מי אכל את התמרים הללו? הבן שלך. יש לה את מי להאשים.

הבעל שואל שאלה טוען טענה מה היא תגיד אני? הבן שלך. יש לה במי לתלות את סרחונה.

 והדברים מפליאים שרחל אימנו תרגיש הרגשה כזאת כלפי יעקב שהוא מסר את נפשו עליה ועבד עוד 7 שנים. הוא יקפיד על שבירה של כלי או מי אכל את התמרים האלה, דברים של מה בכך שאת קורא לבן שלך יוסף כי אסף ה את חרפתי? עכשיו לא יהיה לי חרפה מול בעלי שאם הוא ישאל אותי מי עשה, מי קרע, מה קרה, מי שבר, מה היה,

  אז יהיה לי במי לתלות.

לא יאומן כי יסופר. והדברים נאמרו ביום הלידה של הבן הראשון לאחר שהיתה עקרה זמן רב. והיום הזה שקול כמו תחית המתים בשבילה.

 כי היא אמרה בעצמה ''הבה לי בנים כי אם לא מתה אנוכי''

 וביום גדול כזה אין רחל רואה אלא פרט קטן כי מעתה יהיה לה במי לתלות את סרחונה מה זה ?דברים כאלה קטנים, אם ככה, ככה. עושים מזה כזה טררם?

אם הדבר הזה קטן בעיננו, גדול הוא בעיני האבות והאמהות הקדושים.

 הם ידעו מה זה מעלת השלום ותכונתו ועל ידי שהוסרה אפשרות של קפידא כלשהיא בן יעקב לבינה.

 אז לא היה שום קפידא מי שבר, מה נשבר,מי אכל, מה קרה, ברגע שלא יהיה שום קפידא,

על אף שאם תהיה איזה משהו קטן דק מן הדק שאף אחד לא יכיר אולי רק הקב"ה אבל מכל מקום אפילו בקפידא קטנה כזאת יש לגרום פגם באחדות שלהם.

 עכשיו בלידה של יוסף הייתה נקודת שמחה גדולה שהשיגה שלום בלי נדנוד של פרוד והקפדה.

הוא ישמור על השלום. עכשיו יוסף, במקום שהיא תגיד אסף ה את חרפתי שהייתי עקרה עד עכשיו, ועכשיו סוף סוף ילדתי, על מה היא מסתכלת?

איך ישמר השלום בינה לבין בעלה. לא יאומן כי יסופר כמה צריך להשקיע בזה.

אמר הכתוב ''וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה'' מה כתוב?

אברהם אבינו יושב כחום היום פתח האוהל אחרי שהוא עשה ברית והקב"ה בא לבקר את החולה ''וירא אליו באלוני ממרא והוא יושב שם פתח האוהל''

 וה' מוציא חמה מנרתיקה. אף אחד לא מסתובב בחוץ. אבל אברהם מתעקש להכניס אורחים. ופתאום כתוב  ''וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירא'' עוד פעם וירא ''וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה''.

 מה ראה בהתחלה, שלושה אנשים ניצבים.

 אח"כ כתוב ''וירא'' לא כתוב מה וירוץ לקראתם.

 מה זה וירא כבר אמרת שוירא מה ראה עכשיו שבגלל שזה הוא רץ לקראתם?

במדרש, אמר אברהם אם אני רואה שכינה ממתנת עליהם אני יודע שהם בני אדם גדולים היות והשכינה הייתה איתו. אם היא תמתין השכינה ולא תסתלק אז זה סימן שהם אנשים גדולים.

 ואם אני רואה אותם חולקים כבוד אלו לאלו אני יודע שהם בני אדם מהוגנים.

 וכיון שראה אותם חולקים כבוד אלו לאלו ידע שהם בני אדם מהוגנים.

לכן נאמר פעמיים וירא. שתתי ראיות הוא ראה.

ראה שהם אנשים גדולים, כי השכינה לא הסתלקה.

 וראה שהם מהוגנים כיון שהם חלקו כבוד זה לזה. שתי ראיות.

 ואז הוא רץ. רק אז הוא רץ לקראתם.

 מדברי חכמים אנחנו לומדים יתכן שיהיה אדם גדול כל כך עד שהשכינה ממתנת עליו ועדיין ספק אם הוא אדם הגון.

ואם הם לא היו הגונים לא היה אברהם אבינו רץ לקראתם אפילו אם הוא רואה שהשכינה ממתינה עליהם.

 כל עוד שלא היה מתברר אצלו שהם בני אדם הגונים שזה בני אדם שמכבדים אלו את אלו לא היה רץ לקראתם. מבהיל.

אנחנו מבינים שכל בן אדם שקוראים לו גדול ובפרט אם קוראים לו הגאון הגדול ואם קוראים לו עוד הרב הגאון הגדול אז אין, אין יותר מזה. זה הגאון הגדול הרב אין יותר. אבל אברהם אבינו אומר בא נראה אם יש מישהו בכלל בדור הזה שהשכינה תמתין עליו.

אבל נגיד שימצא.

הם הגונים? הם מכבדים זה את זה או שקורעים את העינים זה של זה במודעות של הבחירות? איך זה? איפה ההגינות, איפה הכבוד אחד לשני?

 זה קוראים לו מרן זה קוראים לו מרן וכל קבוצה מורידה את השני ועושה וחרופים וגידופים ולשון הרע והכל, איפה הגונים?

 א"א לא היה רץ לקראתם אפילו אם היו גדולים שהשכינה ממתנת עליהם לא היה רץ לקראתם.

 הגון זה מי שחולק כבוד אחד לשני אבל אם לא א''א לא רץ לקראתם.

 אומרים חכמים זכרונם לברכה למה נקרא ה' מלך הכבוד? בגלל שהוא חולק כבוד ליראיו. לא הוא רוצה כבוד. לא שהוא מחפש כבוד. הוא נקרא מלך הכבוד שהוא חולק כבוד ליראיו. איפה אנחנו לומדים את זה?

 מלך בשר ודם אין רוכבים על סוסו ואין יושבים על כסאו.

מלך בשר ודם בין בחיו בין לאחר מותו לא משתמשים בבגדים שלו לא בסוס שלו לא בכסא שלו, זה כבוד בשר ודם.

אבל הבורא יתברך חולק כבוד ליראיו. הושיב את שלמה על כסא מלכותו כתוב ''שלמה יושב על כסא ה'' על כסא ה' כתוב.

 ז"א הכי הכי ציור, הכי הכי הכי קרוב מבשר ודם, משהו, לתת משהו ציור מה זה ה', זה היה שלמה המלך.

היה לו לכסא ענק יותר גדול מהאולם הזה עם נשרים ועם אריות ועם  מעלית שעולים ויורדים מדרגות נעות היה לו איזה דברים..

אז רואים שהקב"ה חולק כבוד.

עכשיו תקשיבו, איך יכול להיות שבנ"א שכינה ממתנת עליו והוא לא הגון?

 

לדוגמא קורח בעל רוח הקודש פיקח היה מה ראה לשטות זה לחלוק על משה רבינו? לא הגון. אם היה הגון היה בא למשה טוען את הטענות יש לי טענות עליך והיה אומר לו את הטענות והיו מבררים.

 לא. הלך הצידה ופיתה את כולם התלוצץ על משה רבינו סיפר סיפורי בדים,

 וככה הטעה את כולם. ועשה מה שעשה עד שקבר את כולם באדמה.

אז רואים אדם גדול ובכל זאת לא הגון

24

 אלף תנאים תלמידי רבי עקיבא היו גדולים? ודאי.

 תנאים קדושים. קטן שבהם מחיה מתים וכולם מתו למה מתו כי לא חלקו כבוד זה לזה זה נקרא לא הגונים.

 זה לא יאומן כי יסופר. פחד פחדים.

אז ז"א אדם צריך לדעת שלא כל מה שאתה חושב, ומה שאתה צריך לדעת, זה על פי התורה.

על פי התורה זה קריטריונים אחרים לגמרי.

התורה בוחנת את האנשים. לא האנשים בוחנים את האנשים.

 מסתכלים בתורה מה היא אומרת ורואים מה מותר ומה אסור

 

בערובין יד' אמרו, למה זכו בית הלל שתקבע ההלכה כמותם?

 מפני שהיו שונים דבריהם ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא היו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם .

אז זאת אומרת בית הלל היו חולקים על בית שמאי ובית שמאי חולקים על בית הלל- מחלוקת.

מחלוקת לשם שמיים אבל.

אבל בית הלל למה זכו שתקבע הלכה כמותם?

 הם היו שונים את דבריהם ודברי בית שמאי זאת אומרת לא אומרים רק מה שהם רוצים להגיד ולא אכפת להם מה השני אומר.

ולא עוד אלא היו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם שיהיה ברור לבית שמאי שאנחנו יודעים בדיוק מה אמרתם שלא תחשבו ששמענו בחצי אוזן או לא שמענו בכלל או גם לא מענין אותנו מה אתם  אומרים תשמעו העיקר מה אנחנו אומרים לא!

שמעו היטב, הבינו היטב, וחזרו על הדברים קודם. בסדר,אמרנו בסדר,נכון שהבנו מה אתם אומרים ? יופי. עכשיו אנחנו נגיד מה אנחנו אומרים.

 זאת אומרת ככה הם זכו שהלכה תקבע כמותם מוכח מזה שמי שמכבד את הבריות לא רק שהוא נקרא מכובד על הבריות אלא הוא גם זוכה שהוא מכוון להלכה על פי האמת.

 ''לאסוקי שמעתתא  אליבא דהלכתא'' הוא זוכה לזה.

 ולכן בית הלל זכו. אבל זה גם תלוי. כי אם אתה עניו, אז אין לך בעיה לכבד את הבריות.

 אבל אם אתה בעל גאווה אתה רוצה שיכבדו אותך.

וזאת הבעיה שגורמת את כל המחלוקות וכל הסכסוכים.

כבוד הבריות היא מעלה שמשלימה את האדם בכל מקצועות השלמות.

מי שחסרה לו מעלת כבוד הבריות לא זו בלבד שהשלמות נעדרת ממנו אלא עונש גדול עד מאוד כמבואר.

איפה, מבואר ביבמות סג' מה כתוב שם, שכל 24 אלף תלמידי רבי עקיבא מתו בפרק אחד שלא נהגו כבוד זה בזה.

אמרו חכמים ז"ל מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שהיה שם עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.

 מקדש שני היו עוסקים בתורה במצוות בגמילות חסדים מפני מה חרב? שהיה בו שנאת חינם ז"א שנאת חינם שקולה כנגד 3 עבירות חמורות ביותר בתורה שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור.

 ועוד אמרו 'הוכחה בירה תכיח שחזרה לראושנים ולא חזרה אחרונים'

ז"א בית המקדש נבנה שוב פעם. אחרי 70שנה חרב הבית. 70 שנה היו בגלות בבל. חזרו בחזרה ובנו בית שני. אבל בית שני נחרב. לא חזר לאחרונים עד עכשיו, 2000 שנה.

 למה, שנאת חינם עד היום ביננו.

 אמר רבי אלעזר בא וראה כמה גדול כוחה של בושה אם מביישים בן אדם, שהרי סייע ה' את בר קמצא והחריב את בית המקדש ושרף את ההיכל.

 אפילו בושה של יחיד חמורה ועל ידי זה נחרב בית המקדש.

היה אחד שהוזמן למשתה- מסיבה וקראו לו בר קמצא.

 ובעל הסעודה הזמין את החבר שלו שאהוב לו קוראים לו קמצא.

 והשליח שחילק את ההזמנות בטעות ,הזמין את השונא שלו שקראים לו בר קמצא.

 והוא בא לשם, וההוא כשראה אותו התעצבן. אמר לו תעוף מפה.

 אמר לו אני מוכן לשלם, אל תבזה אותי ,ואל תבייש אותי אני ישאר פה. אני ישלם לך.

 אמר לו לא, תעוף מפה.

 אמר לו אני מוכן לשלם את כל הסעודה כל מה שסועדים פה כולם אני משלם לך רק אל תבזה אותי.

 בסוף לא עזר. גררו אותו זרקו אותו החוצה.

אחר כך הוא הלך לקיסר הלשין על היהודים בקיצור נגזרה הגזירה ונחרב הבית.

 אז בגלל בושה של בנ"א אחד הקב"ה אפשר את חורבן הבית בגלל בושה של בנ"א אחד.

 ומה היה יותר גרוע, שישבו שם רבנים. ואף אחד לא מחה בבעל הסעודה. למה?

 אם הם ימחו בו הם לא יוכלו לאכול את העוף. בסוף אולי הוא יגיד להם תעופו גם אתם.אז הם יפסידו את הארוחה.

 אז הם לא מתערבים זהו. אז ככה הכל נחרב. והוא, הוא הקפיד ביותר על זה שהרבנים שתקו.

 למה הם שתקו,

 זאת אומרת לא היה אכפת להם משפיכות הדם שנעשתה לו לעיני  כולם. על זה נחרב הבית.

 

טוב, עכשיו אנחנו נלמד עוד משהו ונחבר בינהם

 ''ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואגדלה שמך''

 אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר שהבירה הזו ללא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני בעל הבירה.

 כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג?

הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם.

 אמר רבי שמעון בן לקיש ''ואעשך לגוי גדול'' זהו שאומרים אלוהי אברהם.

 אז מה ראינו פה, ראינו שאברהם אבינו כבר מגיל 3 היה משתומם מי ברא את העולם הזה, איך יכול להיות, יש לבנה, יש שמש, יש כוכבים, הכל תלוי באויר, מסתובבים חוזרים מהלך הכוכבים, מי הדליק את זה?

מישהו נכנס לאולם הזה והיה חושב שהמנורות תקעו את עצמם לבד בתקרה?

 מישהו היה חושב שאין פה חשמלאי שעשה פה את המערכת?

 יש מישהו שחושב שמישהו לא הדליק פה?

יש. יש כאלה שחושבים שאין.

 כל הדוקטורים והפרופסורים הם חושבים שהכל זה מפיצוצים. כל האולמות כל הארמונות הכל זה מפיצוצים. זה התפתחות במשך השנים.

 אבל מכל מקום אברהם אבינו שואל שאלות בגיל 3 ומגיע למסקנה שחייב להיות מנהיג לבירה. עד שהציץ עליו בעל הבירה ואמר לו כן זה אני נעים להכיר.

באיזה גיל זה היה? 75 או, אה מה הוא עבר עד אז?

אברהם אבינו זכה בתורת יחיד מה שלא השיגו כל האומות ביחד.

 הוא זכה להבחר על ידי ה' כנשיא אלוהים בעולם.

 הוא העמיד גוי גדול עם ישראל שהוא סגולה מכל העמים. ולא עוד אלא שה' קרוב אלינו בכל קוראינו אליו ומסר לנו נוסח תפילה והורה להתפלל בשם אלוהי אברהם כל זה הובטח לאברהם אבינו במילים 'ואעשך לגוי גדול' ברור לנו שלא זוכים לדברים גדולים בחינם.

 אז מה הנקודה שממנה התפתחה האישיות של האדם הגדול בענקים הזה?

 אברהם מכונה האדם הגדול בענקים.

 מה היא הנקודה שגרמה לו אמנם הוא עסק בתורה וקיים את כל התורה עדיין שלא נתנה אבל זה גם כן קשה, איך הוא היגיע למדרגה לקיים את כל התורה אחרי שהוא נולד מתרח עובד עבודה זרה, והוא גדל בסביבה שכולם עובדי עבודה זרה,

מה אתם אומרים איך התפתחה האישיות הזו? איך? השגחה אלוהית זה אחרי שאתה כזה אבל איך הוא נהיה כזה? מה? מידות טובות חקר האמת.. איש חסד..

 

מסביר המדרש אברהם הבין שיש בעל לבירה לא יתכן שעולם בכל סדריו ותנועותיו פועלים בלי מנהיג ברגע שהוא הכיר את זה ידע שיש אלוה אחד שברא את הכל ואין בעולם חוץ ממנו וידע עוד דבר שכל העולם טועים!

מה אומרים היום למישהו שהוא צודק? מה אתה חושב שכולם טועים רק אתה צודק??

הנה אברהם הוכחה שהוא צודק וכל העולם טועים. כולם טועים ורק הוא צודק. כן.

 יש מציאות כזאת שכולם טועים ורק אחד כזה. אבל כמה אתם מכירים כאלה שהם חושבים שהם צודקים וכולם טועים, שמתקנים אותם גם.

כיון שהכיר וידע שיש בורא לעולם התחיל להשיב תשובות על פני אור כשדים ולערוך דין עימהם.

 מה פרוש, שהיה אסיפות, מתאספים אנשים ,מתוכח איתם מוכיח אותם מביא להם ראיות עושה דרשות קורא בשם ה' מכריז שיש אלוקים בעולם ואמר להם זה לא דרך האמת שאתם הולכים.

 ולא הסתפק, שבר להם את הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד רק לאלוה העולם ורק לו ראוי להשתחוות. אבל כיון שהוא גבר עליהם בראיותיו לא יכלו לענות לו ביקש המלך להורגו. מה עושים עם אחד כזה לא יכולים עליו, תשפילו אותו. לא יכולים עליייייו

ביקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן.

בן 40 שנה היה אברהם כשהכיר את בוראו ועוד מהיותו בן 3 כבר היה משוטט בדעתו לפתור את התמיהה הזאת של עולם בלי מנהיג  עד שכבר החליט שמוכרח להיות מנהיג. אבל מאז שהיגיע להבנה הזאת עברו עליו שנים מלאות יגון ואנחה כשהוא מתמודד עם כל בני דורו עובדי עבודה זרה.

 נמרוד הכניס אותו 10 שנים לכלא זרק אותו בסוף לכבשן האש. ניצל משם בדרך נס וכל אותו הזמן היה מלמד את הבריות את טעותם ולוחם נגד מנהיגיהם ועדין לא היתגלה אליו הקב"ה. עד גיל 75 אז נתגלה אליו ואמר לו אני הוא בעל הבירה ורק אז הבטיח לו מה שהבטיח. והתחילו עשר ניסיונות שהראשון שבהם לך לך מארצך.

  אמרו חכמים ז"ל  על הפסוק ''מי העיר ממזרח צדק'' זה אברהם אבינו.

 הוא העיר את כל העולם מתרדמת השטות שהיו בה שקועים.

 אומר רבי שמעון בר יוחאי בברכות ז' 'מיום שברא ה' את העולם לא היה אדם שקראו אדון עד שבא אברהם וקראו אדון' אדוני,אלוקים איך הוא שאב את העוז את האומץ להתגרות במלכים ושרים ולעמוד נגד כל העולם כולו ולא להרתע אפילו כאשר זה עלה לו כמעט בחיו?

  את הסוד הזה גילו לנו חכמים ז"ל על הפסוק 'מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו נקי כפיים ובר לבב' שהיה אברהם נקי כפיים שהוא אמר 'אם מחוט ועד שרוך נעל' הוא ניצח את ארבעת המלכים עם 318 ילידי ביתו או עם אליעזר בלבד, ומגיע לו את כל הרכוש. כל השלל שייך לו. ומלך סדום אומר לו תן לי את הנפש ואת הרכוש קח לך.

 והוא אומר לו לא, אני לא לוקח פרוטה, אני לא לוקח מחוט ועד שרוך נעל.

 נקי כפיים. לא נוגע בכסף. לא רוצה, לא רוצה. קידוש ה הוא רוצה.

 לא רוצה, אבל מגיע לך על פ דין, לא רוצה.

 אם מחוט ועד שרוך נעל. מה הוא זכה בזכות זה, לשני מצוות, חוט של תכלת ורצועה של תפילין שזה זכויות של א"א

בעם ישראל לכל הדורות בזכות זה, שהוא אמר את זה.

 איך זכה אברהם לעלות להר  ה' שזה שיא השלמות?

הוא קרא לה' אדון וזה היה בזכות שהוא נקי כפיים אתם יודעים מה זה נקי כפיים אי אפשר לשחד אותו .תוכו וברו שווים.

אי אפשר, אי אפשר לבוא אליו בבחירות תצא נגד פלוני ואני אתן לך מאה אלף שקל ואני אבנה, לא.

תגיד ככה ואני אתן לך את תקציב,לא.

 תגיד ככה לא אתן לך גרוש, לא תקבל יותר גרוש.

 

ככה עשו לי. הלכו ליגאל כהן ואמרו לו חביבי, אם אתה לא מוציא מכתב עכשיו לרב עובדיה לא תקבל יותר תקציבים. לא תקבל שום דבר.

 והוא שלח את המכתב המפורסם ואחרי זה הם חרטטו שם 'הקדיח תבשילו' ומזה נהיה חורבן של כל עולם התשובה.

 כל הזכויות שמורות לו. אבל הוא לא היה טמבל, הוא ידע מה הוא עושה שהוא הולך לשחוט אותי הוא ידע.

אפילו שאני עזרתי לו בבנית בית הכנסת והתרמתי מאה אלף, והילדים שלי צבעו לו את בית הכנסת, ואשתי הייתה שוטפת שם, עושה ספונג'ה  ביום חמישי עם הבת שלי, והכל, למרות כל זאת  מכר אותי בלירה, ועשה את זה. ויש לי הקלטה שאני יוציא בימים הקרובים שהוא מודה שבאו ולחצו אותו וכו וזה

 

הוא אמר אני כמעט ברחתי מהארץ בגלל זה. כמעט.

אבל עכשיו הוא ברח, עכשיו הוא לא בארץ. למה, בהתחלה הוא אמר בבחירות האלה לבחור שס,

 אחר כך לחצו עליו מהרב מזוז אז הוא אמר אני שומע למורי ורבי לבחור עכשיו 'יחד'.

 ואז התחילו הלחצים משתי הכיונים.

 ועכשיו הוא ברח. אין לו בעיה למכור את אלו ואחר כך את אלו. אין לו בעיה.

 העיקר האינטרס שלו שיהיה לו שקט תעשייתי ויקבל מה שמגיע לו.

 מי מפרסם את זה, יצחק נחשוני. אומר לא יאומן כי יסופר, עיתונאי כותב לא יאומן כי יסופר.

 מי שהיה עדים שהוא עזב את שס עכשיו ואמר לבחור ברב מזוז, מכחיש עכשיו עוד פעם את זה. מצולם, מוסרט, ומכחיש. זה נקרא לקבל שוחד.

 מציעים לך פה אתה עושה. מאימים עליך פה אתה עושה. לא נותנים לך כאן אתה עושה שם .וככה זה עובד.

 אדם כזה לא יכול לקרב את הבריות הוא רק מקרב את עצמו אליהם, והם לא מתקרבים אליו. זה נקרא לקבל שוחד.

 שוחד בחירות. אבל זה נפשות ,נפשות דיני נפשות לא מעניין.

 אי אפשר לשחד את אברהם אבינו. תוכו כברו.

 באו אלי מכמה מפלגות עכשיו, שאני יגיד לציבור שלי שיבחר בהם. אפילו לא הכנסתי אותם. אני אומר מפורש לא להצביע לאף אחד. לאף אחד.

ממי אני לומד, מאברהם אבינו.

 אפילו אם הם גדולים שהשכינה ממתינה עליהם אבל אם הם לא הגונים לא חולקים כבוד זה לזה ,קורעים זה את זה, מבזים זה את זה, מרמים זה את זה ,הם לא הגונים.

אין לרוץ לקראתם. זה תורה. זה התורה  אומרת.

מי שרוצה להתפתות בבקשה, זכותו. אבל התורה אומרת זה לא הגונים.

 זה לא רק שלא הגונים זה גם ראוים למיתה.

 אפילו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא למדו תורה בלי הפסקה אבל לא חלקו כבוד זה לזה זה הכל.

 וכל הרבנים היום מאיימים אם לא תבחרו אני לא סולח לאף אחד מכם.

 מי אתה שתסלח, על מה תסלח, למה מה עשינו לך?

 אני לא סולח. מה אתה לא סולח, מה קרה, עשיתי לך משהו שאתה לא סולח, מה אני חייב לך משהו, מישהו חייב למישהו משהו, כל אחד יכול להחליט רוצה לבחור, לא רוצה לבחור, במי לבחור, במי לא לבחור, הוא לא חייב לאף אחד דין וחשבון.

 כל אחד רשאי. אין מצווה לבחור. אין מצווה כזאת.

 לא הייתה כזאת מצווה. והפוך, יתכן שזה יותר עבירות ממה שיש מצוות.

תראו איך מתנהגים עכשיו לא יאומן כי יסופר. איפה כל התורה שלמדו איפה זה יוצא לפועל?

 זה הניסיון עכשיו. מבחן. בא נראה אותכם, בא נראה אותם עכשיו שומרים אחד על הכבוד של השני.

 אתם מאמינים בה' שהוא מנהל את העולם? אתם מאמינים שכבר קבוע מראש מי יבחר ומי לא? אם אתם מאמינים בשביל מה אתם משתגעים?

כשאני הייתי בבחירות לא החזרתי בחזרה לכל אלה שיצאו נגדי .

שנתיים אחרי לא יצאתי נגדם. סתמתי את הפה, והם קורעים אותי כל יום מחדש. שתקתי.

אבל עברו שנתיים. אמרתי עד כאן. מעכשיו אני עונה. בעדינות, אבל עונה.

 מעכשיו.

 מי יכול להחזיק מעמד ככה?

 והיה לי את ההקלטה של הרב יעקב יוסף שאומר שהם סנהדרין של אס.

 שהוא אומר שהם לא גדולים בכלל. שהם עברו עבירות דאוריתא.

 ויכולתי לפרסם את זה והייתי מנצח. כי הוא מכיר את השיטות שלהם.

 אומר אני מכיר אותם והם הולכים להוציא נגדך מכתב. אני יודע כבר, אמרו לי.

 הוא אמר לי תזהר, תבדוק, אתה תראה שזה רמאות.

 יש אנשים שלא יודעים אם חתמו אם החתימו אותם ועל מה והוא צדק .

אבל לא רציתי להרוג אותו.

 הוא אמר אני לא, אני מפחד מהם. הם יכולים לעשות הכל. ואני לא בריא.

 הוא היה אז בסוף ימיו. אמרתי, נפש אחת מישראל, מה זה, אני חס ושלום אפגע בו? ספגתי את הכל הפסדתי בגדול.

 בשמיים רשום לא החזיר להם מנה אחת אפיים

היה יכול ולא החזיר. פשואלת זה מעלה גדולה.

 

אז לכן מה זה נקי כפיים, נקי כפיים זה אי אפשר לשחד אותו .תוכו כברו. החוץ והפנים שלו שווים.

מה שהכיר בשכלו לא סטה ממנו. מה שיהיה. שום לחץ, שום סיכון אין בכוחו להטות אותו מהכרתו.

אבל מתי זה נבחן,בשעת המבחן. מתי המבחן, כשמגיע מבחן.

 בשעה שאומר למלך סדום 'אם מחוט ועד שרוך נעל ולא תאמר אני העשרתי את אברהם'  ואתה תתן לי  את הרכוש שמגיע לי בדין ואני אקח אותו ואז מה יתפרש כאילו כוחי ועוצם ידי ניצחתי במלחמה.

 אז יש לי את הכסף אני הרוחתי אותו בדין. לאאאאא

אני רוצה שה', רק ה'. אתה לא תגיד אני העשרתי את אברהם. רק ה' הוא המעשיר הוא הנותן. אם ה' ירצה לתת הוא נותן. אם לא, לא.

ואני אומר לכם סוד ורמז שלא נפרש אותו היום

אנחנו מאמינים בני מאמינים

גימטריה 559  זהו

לא תדעו מה אמרתי

עד אולי מחר..

ולא תאמר אני העשרתי את אברהם. הקב"ה הוא היחידי המעשיר. הוא משפיל. הוא מרומם. הוא עושה הכל.

 אז גילתה לנו התורה את התכונה של אברהם אבינו ששום חישובים אישיים לא תפסו אצלו מקום. מזה הוא שאב להיות ככ חזק בדעתו.

 שום דבר לא היה יכול להניע אותו ממבט האמת, הטהור.

 ואחרי שכל כולו היה חדור בהכרה אמיתית לא היה יכול לכבוש אותה בתוכו.

 אחרי שהוא הכיר את האמת היה מוכרח להודיע את האמת לבריות והיה מדבר על כל אחד.

 זה חלק ממצוות  "ואהבת את ה אלוקיך" שאומר הרמב"ם. להאהיב את הקב"ה על הבריות. ולכן קרא לו הקב"ה לאברהם 'אברהם אוהבי'  כיון שהיה מודיע לבריות את עבודת ה'.

וזה מבהיל. ששאלה תמימה של ילד בן שלוש איפה בעל הבית? לא יכול להיות שהבירה דולקת ואין בעל הבית.

 מזה היגיע אברהם אבינו לראש סולם המדרגות.

 אבל זה היה אפשרי מסיבה אחת,, שהשכל והלב היו אצלו אחד. בלי חציצה של רצונות ותאוות. נקי כפיים היה בממון. נקי כפיים מתענוגי העולם. שום הנאה לא הייתה שווה אצלו רק הכרת האמת הייתה מגמתו.

 גם אצל משה רבינו ע"ה כתוב'' ויהי ידיו אמונה'' הידיים שלו היו אמונה הוא היה יכול לקחת עשירות גדולה.

. כל אחד יצא ממצרים על 90 חמורים מלאים כסף וזהב הוא לא לקח בכלל. הוא חיפש את עצמות יוסף בשביל להוציא אותם ונשא אותם על גבו

 'ויהי ידיו אמונה' ולמרות זאת חשדו אותו. היו מסתכלים עליו, ויביטו אחרי משה מה הביטו תראה איזה צוואר יש לו, תראה איזה שוקיים, הוא היה 5 מטר.

אמרו , זה הכל על חשבונינו. הוא הוציא אותם ממצרים לא היה להם מה לאכול, נתן להם מן בזכותו, 90 חמורים מלאים כסף וזהב והם אומרים תראה את הצוואר הזה זה הכל מאיתנו.

 איזה אנשים, לא אומן כי יסופר.

 התורה מעידה עליו ויהי ידיו אמונה ומה מדברים עליו, לשון הרע

הרבה אנשים היו בעלי הכרות גדולות אבל רפו ידיים להוציא לפועל את ההכרות

והעדיפו שההכרה תהיה בתחום השכלי.

 ובנוגע לאורח החיים לא מוכנים לוותר כחוט השערה מהנאות תבל

 

יש רב אחד הוא מנהל מוסד ברמת גן בא אליו אחד מההורים של התלמידים ואמר לו כבוד הרב אתה יודע שיש בעיות של נבלות וטרפות עכשיו ואתה נותן פה לאכול לתלמידים נבלות וטרפות?

 אומר לא אני אוכל משחיטה פרטית. אני יודע שיש בעיות. אומר לו, אבל אתה מאכיל ואותם לא ידע מה לענות .

שמעתם, הוא דואג לעצמו הוא לא אוכל אבל הוא מאכיל.  מחטיא הרבים

למה, מה ייתן להם לאכול, מאיפה ישיג, וזה יעלה ביוקר, אז עדיף לעמעם את הדברים.

זאת אומרת ההכרה השכלית ברורה, אבל במבחן המעשה כולם נכשלים בטסט.

בתיאוריה חזקים, בטח אסור נבלות וטרפות, בטח שחיטה פרטית, בטח כן כן

מה אתה אוכל, אהרב אין ברירה אתה יודע לפעמים אין ברירה אין ברירה...

 

אז זאת אומרת גם אנשים שהגיעו להכרות גדולות שמגיעים לאורח חיים לא מוכנים לוותר כחוט השערה מהנאות תבל.

 לכן הם אוכלים הכל. אוכלים בחתונות שמחים שיש חתונה ובר מצווה וברית סיבה למסיבה אפשר לאכול.

מה עם כל הנבלות וטרפות? לא מבררים מי בישל, איך בישלו, מי בדק, מה עשו, לא מעניין בכלל. הכל בסדר, הכל בסדר, אוכלים, אוכלים, אוכלים. 

מבחן המציאות כולם נכשלים.

 מספרים על הפילוסוף המפורסם אריסטו. תפסו אותו בשעת קלקלתו ושאלו אותו איך יתכן הנהגה פחותה כזאת לאיש כמוהו. מה ענה הפילוסוף?עכשיו אני לא אריסטו

 כשהוא עושה עבירות, עכשיו אני לא אריסטו. הוא הוריד את הגלימה של אריסטו.

 עכשיו הוא לא אריסטו. אחר כך הוא ילבש את החליפה ואז הוא יהיה אריסטו עוד פעם.

 השכל בעולם אחד והגוף בעולם אחר. מאות ואלפים מאלה הנאורים לא עמדו במבחן הזה, לחיות על פי השכל.

 כל אלה הם תלמידים של בלעם הרשע שכתוב עליו 'נופל וגלוי עיניים'

 אפילו בשעה שהוא בהשגות הגדולות שהוא גלוי עיניים רואה מראות נכבדים בנבואה, מבחינת נופל

ולא רק זה, השפל הזה היגיע לזה שהיה עם אתונו ביחד.  זה נביא.

 

אז השגות יכולות להיות. יכול להיות אדם גדול אבל לא הגון בכלל.

 וכל זה מגיע בגלל שאנשים לא רוצים לתקן את הטבע שלהם ולהוציא את הקוצים המידות המגונות ושל התאוות הפחותות שנמצאות בכל אדם.

 וצריך, כמו שיש אדמה צריך לסקל את האבנים, וצריך להוציא את הקוצים וצריך לאבד את האדמה היא תצמיח פרות טובים. ככה צריך גם את הלב שלנו, לנקות אותו מכל הקוצים מכל הברקנים מכל התאוות והפחיתויות.

 ואין השכל ראוי לשמו אם לא יכול לפעול על גופו. אם השכל לא שולט על הגוף אז זה לא שכל בכלל כי מי שיש לו שכל שולט על גופו. מי שלא שולט על גופו הוא חסר שכל. חסר דעה.

עד כאן הדברים בעזרת ה'

למי שיש שאלות

 

תן לה בקשה מיקרופון, תן לה

שואלת: קודם כל אני רוצה להגיד דבר אחד, בזמן שאתה היית ממורמר אני הייתי ממורמרת כפליים ואני אומר שכל אלו שפגעו בך צריכים לבוא לבקש ממך סליחה קודם כל

הרב: תודה

שואלת: ואני רוצה להגיד עוד משהו מה עושים בקשר לבשר אומרים ככה אומרים ככה אבל מה לעשות מאיפה לקנות בשר מה לעשות?

הרב: תקשיבי תקשיבי, קודם כל לא חייבים לאכול בשר קודם כל בואי נתחיל עם זה  אין חיוב  רק רגע, שניה

שואלת: סליחה תני לו לדבר

הרב: רק שניה, לא חייבים בתורה לא חייבה לאכול בשר לא  עופות לא כלו. אפשר לא לאכול. יש עניין לאכול בשבת ביום טוב אם יש. ואם זה כשר. אבל אם זה לא כשר ודאי שהתורה לא רוצה שאף אחד יאכל מה שלא כשר כי זה אסור. כמו שחזיר זה אסור וברור לכם כמו שסרטן זה אסור כמו עכבר שזה אסור כמו סוס וחמור שזה אסור גם נבילות וטריפות זה אסור בדיוק אותו איסור.

עכשיו לצערינו הרב כיון שהשחיטות הם המוניות ושוחטים מיליון וחצי עופות היום וצריכים לעמוד במכסה כל יום שיהיה אוכל אז אי אפשר להקפיד על הכשרות.

 שזה יהיה ברור והסברנו כבר באריכות שלושה דיסקים.

 אנחנו עושים  מידי פעם ויצא לנו מעט אם את רוצה שמידי פעם יהיה לך אז את צריכה להרשם בקהילות פז ואז מידי פעם יהיה לך.

 אנחנו גם לא אוכלים תעשיה בכלל כל המוצרים שמוכרים בסופר אנחנו לא אוכלים, עושים לבד הכל . הכל אנחנו עושים למה, למה אחד, לא בודקים מתולעים.

שתיים, מבטלים איסור לכתחילה זאת אומרת תבלינים ושאר דברים הם טוחנים את הכל ככה.עם הלכלוך עם  התולעים  עם החרקים הכל הכל ואחר כך נותנים לך. שלום. שלום.

וגם יש עוד בעיה נוספת שהיא לא קשורה לכשרות אבל לבריאות, יש הרבה מוצרים וזה מוזהר מזהירים החילונים המדענים הגויים כולם. שיש E תראו תמיד שיש E כתוב E420 , 510, 410 כל מיני מספרים. מה זה הE, תפתחו בגוגל יש רשימה של מאות. מאות דברים שהם עשויים חלק מצמחים  חלק מבעלי חיים חלק כימי סינטטי ואחרים . עכשיו כל זה מייצבים צבעי מאכל, דברים שהם מחזקים את זה, ששומרים שמבטלים חידקים כל מיני. יש דברים שאתם לא תאמינו מזעזעים. משתמשים לדוגמא בשערות של בן אדם. משתמשים בכל מיני ציפורניים שמערבבים את זה.

 בגלידות לדוגמא, בגלידות שמים עיתונים משומשים. לוקחים עיתונים משומשים טוחנים את העיתונים המשומשים עושים מזה תמיסה וזה עוזר לגלידות שהם יהיו אווריריות. לא  דבק. ממה עושים את זה , מעיתונים, מעיתונים כן.

אז זה לא מגלים לכם אבל יש לי מישהו שמתעסק בנושאים האלה והוא בקי מאוד מאוד וישבתי איתו כבר כמה פעמים ואני עובר איתו דבר דבר ומה שהוא מאשר לי אנחנו משתמשים לעשות לעצמינו באופן פרטי . אנחנו עושים בעצמינו קייטרינג ואוכל וכל מיני דברים, מדהים. בלי משפרי אפיה יש לנו אבקת אפיה שלנו בלי עמילן. עמילן, לוקחים תפוחי אדמה טוחנים אותן כמו שהם ומיצרים עמילן,

אתם יודעים שתפוח אדמה לפעמים סגור ובפנים תולעת כזאת.

אף אחד לא פותח את התפוח אדמה לבדוק לפני שטוחן אותם. טוחנם כמויות אלפי טונות אנחנו לא, אנחנו בלי עמילן, עשינו אבקת אפיה שלנו ואנחנו עובדים עכשיו אולי נצליח לעשות משפר אפיה אבל בנתיים אנחנו בסדר לא חסר לנו כלום עושים יפה, בכמויות קטנות, נגמר מהר אבל משתדלים. בבית כל אחד יכול לעושת מה שאנחנו עושים. אפשר לעשות הכל לבד. הכל ממש הכל, אנחנו עושים גבינות לבד עושים חלווה לבד מיונז לבד הכל לבד, לומדים. לא ידענו ולמדנו. למדנו ואנחנו ועושים, לבדוק  תבלינים לבד, ככה בדקה אימא שלך ,לא היו מוכרים תבלינים בחנוית. היו לוקחים את...אודרוב כל הזמן, השכנים היו צועקים מלמטה. אבל מה, בדקנו לבד

עשינו  לבד. לא היה עופות מוכשרים לפני 40 50 שנה. היו לוקחים את העוף למורי והיה שוחט אותו ואח"כ מוציאים את הנוצות ואח"כ מבשלים, זה היה. עכשיו זה נהיה תעשיה. תעשיה זה כסף. כסף, אז עובדים אבל איפה הכשרות. אי אפשר לשמור על כשרות במצב כזה

שואלת: בטח שלא

הרב: לכן אם תרצו  תשיגו את שתשיגו, לא תרצו תעשו לבד.לא תרצו אל תאכלו. גם אני לא אכלתי שבעה חודשים כלום  לא קרה לי כלום דווקא ירדתי. מי זוכר אותי הייתי שמנמן ירדתי. אני לא מצטער יש כאלה משלמים הרבה כסף בשביל לרדת ואצלי זה הלך יחסית בקלות.

מכל מקום זה המצב ומי שרוצה שיעשה.

עכשיו אני רוצה לעורר אותכם לזכויות תקשיבו. עם ישראל מיואש, מיואש מאוד. איפה שאתה לא פונה, בעיות. אם זה בטחוני אם זה כלכלי אם זה חברתי אם זה מדיני , כל מה שאתה נוגע, אין לך שום ביטחון לשום מצב, שום דבר לא מבטיח לך שמחר יהיה אותו דבר. יכול להיות רק יותר גרוע יותר ואף אחד לא יכול להבטיח לך. לאור האיומים שמסביבנו אז המצב בכל לא קל. ירדן עכשיו  עושה שרירים תחזירו לנו את השטחים שהיו בהסכם . מכל מקום צצות בעיות.אבל יש דבר אחד שבתוך כל הבלגן הזה אפשר לשמח את הקב"ה. זה לעשות את רצונו. בואו נהיה אנחנו הטובים ומה אכפת לנו מה אנשים אומרים ומה הם עושים. בואו נעשה מה שה' אוהב. אז בא אני יראה לכם מה עשינו בחודש אלול לזכות את הרבים ואת התורמים שלנו , מה עשינו. ובואו תגידו לי אם כדאי להמשיך בזה ולעושת עוד.

אם אפשר...

לא, לא בסדר..

לא לא משקרים. אבל לא, לא בסדר.

)הקרנה סרט פעילות חודש אלול(

 

כן  אנחנו רוצים  להמשיך את המבצעים האלה ולערוך הרצאות כאלה בכמויות. זה מה שמחזיר את עם ישראל לאבינו שבשמים. מעבר לזה, גם אם לא הצלחנו לשכנע בנ"א וקיבל את הדיסק ולא ראה ולא צפה אפילו, מי שנתן לו את הדיסק מי שתרם את הדיסק זוכה בו, איך זוכה בו, כתוב בדין מסית ומדיח שאם אחד רצה להדיח את חברו לעבודה זרה, לא שמע לו,הוא חייב סקילה אפילו שהוא לא הצליח למה, כי הוא רצה להסית אותו לעבוד עבודה זרה, מידה טובה מרובה פי חמש מאות ממידה רעה, אם אדם מנסה להסיט עם ט' את חברו  לדרך הטובה שיחזור בתשובה, אפילו אם לא הצליח מקב לשכר כמי שהצליח. "חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשאה כמי שעשאה'' ז"א יש רק רוח  בזה אין הפסד, אז לכן אני מבקש אם הציבור מוכן ורוצה לזכות כל אחד ייקח על עצמו לתרום לקן ההרצאות או לדיסקים 50 שקלים בעשרה תשלומים. זה כל הסיפור. שקל וקצת ליום ואתה חלק מתוך זה אפילו אם תפסת בנ"א אחד בפועל , כל הדורות שלו , שלך. כל המצוות שהם יעשו, תורה שלהם תפילין שלהם, חג הפסח חג כיפור, הכל הכל הכל שלך. ממה, משקל וקצת ליום. בלאו הכי אתה נותן צדקה  אז תתן במקום שאתה יודע שיכול להפיק לך את מירב הרווחים לאין שיעור, יש היום הגרלה בארצות הברית מיליארד שש מאות מיליון דולר. אין אין אין מישהו שלא עשה ניסיון. אין מישהו שלא עשה, מה אתה משקיע, אפילו אפ תשקיע 10 שקל 10 דולר לא משנה כמה יצא יצא לא יצא לא יצא.  אבל אם יצא, וואוווו מה יצא. פה אצלינו בשקל לא עשר דולר, וודאי יוצא. מה יוצא, יותר ממיליארד שש מאות למה, נשמה אחת בישראל כמה שווה, עולם ומלואו. אז לא כדאי?  אז מה הולכים להגרלות בארה"ב ,אם יש לך פה זכייה בטוחה, מה שלא תעשה הרווחת.

אז הנה יעברו בתוך הקהל עכשיו יתנו לכן הוראות קבע מי שיודע לחתום יחתום וימלא את הפרטים במהירות ויזכה 50שקלים כפול 10 ואני אברך את אלא שתורמים הערב בעזרת ה' יתברך. אם אפשר לעבור בתוך הקהל בבקשה.

כן תיכף אני ייתן לכם דקות אני ייתן לכם לשאול

כן מי שרוצה שירים את היד יבואו אליו

תרימו גבוה, תרימו גבוה את הידיים לא להתבייש

נו חברה איפה אתם, אלחנן לעזור להם

הנה פה יש בנ"א איפה אתם הולכים, זה, פה פה.

יעקב קח את ההוראות תן לאנשים.

אלחנן בא לבחור הזה פה בפינה.

מי עוד? להרים את הידיים. מי עוד לא הגיעו אילו?

)קהל חותם על הוראות קבע(

יניב יניב, קדימה נו, תרימו ידיים מי עוד לא היגיעו אליו. תעזור לו תעזור לו.

לתרומות לקרן ההרצאות 050-6500-666

 

משה מולאיר יזכה לכל מילי דמיטב לעבודתו יתברך.

רבותי בבקשה לשבת במקומות יש שאלות לכבוד הרב כולם בבקשה לשבת .

ההרצאה ממשיכה

 

כן אנחנו ממשיכים. כן.

תן לו שאלה פה. תן לו שאלה.

שואלתש

שואל: כבוד הרב זה הפעם, סליחה סליחה סליחה. כבוד הרב זה הפעם השביעית שאני בא לפה, שעתיים יושב, נהנה מההרצאות של כבודו  וממש נהנה מאוד. עוזרים לי והכל אבל בסוף לפני שכבודו עומד לעזוב ואני בא ומבקש לעשות תמונה, כל מי שמסביבך שיוצאים לא נותנים לי להתקרב. אני מבקש מהרב אם אפשר לעשות תמונה עם כבודו למה יש לי מעל לששת אלפים תמונות עם מי לא, עם כל ראשי ממשלת ישראל מגולדה מאיר עד היום יש לי מהרבנים הראשיים פה אני יכול להראות לך אחד אחד מלאו, ואבא שלו והוא וכולם. יש לי מעל לששת אלפים תמונות ואני מבקש תמונה

הרב: תגיד לי מה יותר חשוב, אתה יכול להגיד יש לי 6000 תמונות של כל המי ומי, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד, אין לי תמונה של אמנון יצחק.

שואל: זה מה שאני מבקש

הרב:לא, זה יותר חשוב שתגיד שאין לי

שואל: אין לי תמונה עם הרב כבוד הרב יצחק, אמנון יצחק.

הרב: לא, לא הבנת יותר חשוב שלא יהיה לך תמונה שלי שתוכל להגיד ש'אין לי'

שואל: לא, להפך אני רוצה

הרב:מה שיש הרבה זה לא חכמה מה שיש מעט זה טוב

שואל: יש לי 4 קירות מלאים עם תמונות ,קלינטון עם מי לא, אתה תהיה... אני לא, לא,סליחה

הרב: תראה אבל אם יש לך 6000 תמונות

שואל: עוד אחד

הרב:  אז לא יראו אותי שמה

שואל: היום אני הלכתי בשעה 11 היה מופע של אליאס הוא שר שירים של יהורם גאון, ואין לי תמונה איתו. אני הלכתי לשם עשיתי תמונה כן כן אני רק אומר למה, זה חיידק מ1960 יש לי עם ראש ממשלת צרפת לפני כמעט 70 שנה. אני הייתי בן 19 שעשיתי איתו תמונה. כשהתחלתי לעבוד במלון דן עבדתי 40 שנה יש לי, אין לך מושג כמה יש לי תמונות. יש לי 4 קירות מלאים ממוסגרים בסדר ראשי ממשלה רמטכ''לים

הרב: באיזה קיר תשים אותי מזרח מערב

שואל: לא. אני שם אותך סליחה כל הרבנים עם כל הרבנים  הראשים יש לי.שי לי  כולם, יש שהלכו לעולמם.ישנם שעוד בחיים ויש לי את האבא שלהם הם וכל מי ש.. אני כבוד לי לעשות תמונה  איתך אם אתה, אם כבודו רוצה. אם לא אני יגיד גם תודה.

הרב: בסדר גמור תודה.

כן, מי שם כן תן לו.

מה שהרווחנו בינתיים שבע הרצאות שהיה פה

כן נו, אתה רוצה לשואל?

שואל: כבוד הרב אני לא רוצה לעמוד

הרב: אז איך יראו אז איך ידעו אז קדימה

שואל: כמה  שאלות כבוד הרב

הרב: בקשה

שואל: לא קשור להרצאה לא כלום. רציתי לדעת מה זכה עוג מלך הבשן שהוא ניצל מהמבול

הרב: במה הוא זכה שהוא ניצל?

שואל: מה הוא עשה כאילו

הרב: לא ראיתי  משהו שכתוב מה היתה הסיבה שהוא ניצל אבל הוא היה ענק והוא נתלה בתיבה מבחוץ ונח הוציא לו אוכל כדי שהוא יתקיים אבל את הסיבה למה הוא ניצל, לא ראיתי.

שואל: יש לי לדעת באיזשהו דבר שחורה לי הרבה זמן. דבורה הנביאה שרה שירה להקב"ה ויש שם איזשהו משפט קטן שהיא אמרה ''אורו מרוז ארו  ארור יושביה'' עכשיו ובדקתי בגמרה מה זה מעוז, מעוז זה שם כוכב אז מה זה יושביה שהיא אמרה ב..

הרב: יש מחלוקת אם זה שם מקום או שזה מלאך, כוכב מלאך, לא משנה אבל לפי הגירסה הזאת שזה שם מקום אז זה מסתדר. כי זה שזה כוכב אז כתוב שנלחמו הכוכבים במסילותם, הבחינה היא כנראה בחינה של מלאכים.

שואל: אוקי תודה רבה

הרב: כן.

שואל: תודה רבה לך כבודו

הרב: כן, תן לו שמה

מה זה מגילה,

שואל: 4 דפים הרב

הרב: לא לא

שואל: לא, זה קצר קצר

ערב טוב כבוד הרב רציתי לאמר מספר דברים ברשות כבוד הרב

הדבר הראשון אני רוצה להודות לרב על החיים שקיבלתי במתנה, לצערי שהתעורר בי הרצון להתקרב לה' יתברך הייתי מחובר לרבנים של שקר שהראו עצמם כצדיקים אבל בפועל היו עוברים על עשרות איסורי תורה.  למשל היה רב ספציפי שהייתי מחובר אליו בקרבה יתרה והוא למשל מעולם לא לימד אותי הלכות לשון הרע כי כל ערב היה שיעור בבית הכנסת ולאחר מכן נכנסים לחדר צדדי אח"כ שותים וויסקי עד שנגמר הבקבוק ואחרי זה יושבים הוא מספר לי על כל רבני אשדוד למינהם. חיי הסטלה בקיצור.

היה מקרים שהרב הזה טען שהוא ניצוץ של דוד במלך והיתה מישהי במושב ששמה הוא ראש ישיבה גם והיא קראו לה אבישג אז הוא אמר אני דוד היא אבישג השונמית ו.. זה לא המקום לפרט. אז במקום הזה היית נמצא במשך שנים, ב"ה בזמן הבחירות שמעתי שהרב רץ לבחירות וישר הבנתי שאני צריך לעמוד לצד הרב. בלי כל הדברים שהרב פרט מה שכן היה שלאחר שהצהרתי בפני אותו רב שאני תומך ברב אמנון אז השקר התחיל להחשף ובס"ד עצומה הייתי שומע את הרב ביוטיוב ביום ובערב הוא היה אומר טענות שהרב כבר היה עונה עליהם ביום קודם אבל הייתי שומע את זה ביום. מספר פעמים פוצצתי שיעורים שהתלהטו בעקבות דיבורים על הרב והזלזול בו ולאחר מכן אותו רב שהוא בעצם ערב רב הוא היה לוקח אותי לצד ואומר לי שאני ימנע מלהשמיע את דעתי בטענה שיש בשיעור בעלי תשובה טריים ואנחנו ולא רוצים להכניס אותם למחלוקת.

הבחירות עברו והמשכתי על אותו מסלול שכאילו אני בעל תשובה אבל בעצם הכל הצגה ותחפושת ואז הרב שליט"א התחיל לדבר על עניין הבשר. באותו תקופה הייתי עובד במפעל שמייבא בשר קפוא בקונטיינרים לארץ והכשרות שמה הייתה חלק רבנות. המשגיח שהיה עובד באותו מפעל אמר לי שהרב מחפוד אומר שאפשר לאכול חלק ברבנות. שאני לא הכרתי את הרב מחפוד רק מההשגחה, השגתי את המספר שלו ושאלתי אותו והוא אמר שן אין בעיה לאכול  חלק רבנות לא משנה מאיזה מפעל זה מגיע. תוך שבועות במקפיא שלנו עלה על גדותיו.כל החלקים הכי איכותיים שיש בעגל היו לי במקפיא שהייתי קונה שמה ממש במחיר עלות. ועוד דבר עלי אם כבר הזכרתי את הרב מחפוד אז הייתי עובד גם 'באושר עד' בתבלינים ובפיצוחים שמה יש בתוך 'אושר עד' עמדה כזאת של תבלינים ופיצוחים. ולפני פסח המנהל שלנו הביא לי חבילה של מדבקות ואמר לי  תתחיל להדביק. המדבקות זה היה כשר לפסח בהשגחת הרב מחפוד, אמרתי לו איך ופה ושם, אמרתי לו אני ארזתי את זה לפני חודשיים שלוש איך זה פתאום נהיה כשר לפסח אז אמרו לי אל תשאל שאלות וככה סיבנו אותי. ויש עוד מקרים של בעיות של כשרות. אז לאחר ששמעתי שהרב דרש על כל הנושא של הבשר זה היה לפני חג העצמות של מדינת ישראל, הרב הודיע ש יהיה בר בי רב אחד ביום העצמאות ויבואו כל האנשים מהמקצוע מהתחום שיסבירו. לא זכיתי להגיע לאותו בר בי רב, ה' יתברך זימן לי שהיגיעו קבוצה של שוחטים למקום שהייתי עובד למפעל בשר, שבאו לקחת את המשכורת על עבודה של מספר חודשים ששהו בארגנטינה ,פרו , אורוגוואי. והתחלתי לשאול אותם על השחיטה והתשובה שלהם הייתה ברורה. שהם בעצמם לא אוכלים ממה שהם שוחטים אלא יש להם שחיטת חבורה בירושלים שהם עושים. ולמה אתן עובדים התשובה שהרב היה אומר תמיד, פרנוסה פרנוסה.

אהרב לאחר מכן אחרי שזה כבר התברר לי, גם שהרב דיבר וגם מה ששמעתי מהשוחטים, אמרתי לאשתי אנחנו מפסיקים לאכול בשר ועוף וככה אשתי,אשת חיל, והיא הסכימה ויצאנו לדרך.

אז אותו רב שסיפרתי עליו אז זה היה שבת בבוקר תפילה ואחרי זה היה פריטיב כזה ששותים שמה וויסקי וערק ובירות ומביא מהילקוט כזה הלכות, אז בדרך אמרתי לו כבוד הרב קיבלתי על עצמי להפסיק לאכול בשר. אז הוא ישר התעצבן עלה לו הסטלה לראש והוא התחיל לטנף על הרב  ועלי וסילק אותי מעליו. ואני היית בהלם מאותו מעמד אז הסתובבתי והלכתי כמו שהוא ביקש. אז , רגע,

אז חשוב לציין שעד לאות ומקרה היית מעריך ומעריץ את אותו רב אבל, לא סליחה מעריץ את הרב, לא את אותו רב, את הרב אמנון אבל היה לי קושי לעמוד מול הרב פשוט הרב כולו אמת ואני כולי שקר אבל לא הייתה לי ברירה או להמשיך להיות מחובר לשקר או לנסות להדבק באמת באמת. וחסד ה' הגעתי לבית מקדש מעט קהילות פז בבני ברק וסיפרתי לרב את שעבר עלי. הרב הקשיב בקשב רב והאיר לי פנים והתחלתי להגיע באופן קבוע לבית המדרש של הרב שמאז לא מתייאש ממני ומנסה להפוך אותי לבן- אדם. ובזכות הרב למדתי לקרא בצורה נכונה ולא כמו עילג. חשוב לציין שאני לא ידעתי לקרא ניקוד הייתי יודע מה זה חיריק ומה זה קמץ, היית יודע או אי כאלה ממש בקטנה, והרב ישב והסביר ומתקן ויום יום. וגם בזכות הרב השלום בית שלי מצוין שלי שלושה ילדים פזניקים בנשמה שכנגד כל הסיכויים והלחץ מהחברה לא אוכלים ממתקים שנותנים להם בתלמוד תורה, אשתי מפנקת אותם בסוכריות של קפ"ז ועוד המון ודברים טעימים ומיוחדים. בלי חומרים בעייתיים מבחינה כשרותיים ובריאותית. אני מוקף בקהילה הכי מיוחדת בעולם שתמיד נמצאים שם אחד בשביל השני, הנתינה והחסד זה דרך חיים. לדוגמא שאשתי ילדה את הבן האחרון שלנו לא היה לנו טרדות מבחינה גשמית כי המשפחות של קהילות פז שגרות בבני ברק תמכו בנו תמיכה מלאה. בכל פרט שנזקקנו אם זה להכין אוכל, לכבוד שבת למשפחה שלמה, אז כ למשפחה מהקהילה התגייסה להכין משהו לכבוד שבת.וב"ה הייה לנו שתי שבתות כאלה שבוע לפני הלידה ושבוע לאחר הלידה ועוד משפחה שארחה אותתנו את כל השבת. ואם זה עזרה במעבר דירה שכולם מתגייסים לבוא לזכות לעשות חסד עם יהודי. הכל זה בהכוונה של הרב שליט:א שמציג את התורה בצורה אמיתית בלי סילופים בלי היתרים בלי חירטוטים הרב מלמד אורחות חיים. ואני באמת חייב לרב את החים שלי. עד כאן הדבר הראשון.

דבר שני הוא יהיה ממש קצר. ידוע שכרגע נמצאים באולם עשרות של אנשים אבל באותו זמן עכשיו  בזה הרגע צופים בנו עוד אלפי אנשים ברשתות אם זה בפייסבוק אם זה ביוטיוב, שלחו לי לפני מספר ימים את נתוני הצפיות שהיו לרב בחודש אלול. המספרים מדברים על מאות אלפי צופים, עשיתי היום חישוב זה רק 2 אנשים שיש להם שתי ערוצים שונים יצא שכל הרצאה של הרב בחודש אלול הרב מילא 16.000 אנשים שצפו בו. איצטדיון ממש.

גם על מה שהרב דיבר אז מי שעושה הוראת קבע בקרן ההרצאות הוא שותף גם לכל ה16000 האלה. וכן ירבו בעזרת ה'. אז לכל הצופים שרואים אותנו רציתי לפנות ולהודיע להם למי שלא יודע או לא שמע , ישנה דעת תורה טהורה מפי הרב יהודה שפירא זכרונו לחיי העולם הבא שאמר לרבנית אשת מורינו הרב אמנון יצחק שליט"א, שהרב אמנון לא שייך לה הוא שייך לעם ישראל. וכמו שאני התקרבתי למקום של אמת לרב של אמת, אני רוצה גם שאחרים יזכו. כל המאות אלפים, בלי שיצטרכו לעבור את המסלול בלהות שעברתי. אז רציתי להודיע בשער בת  רבים למי שלא יודע יש אפליקציה שנקראת שופר TV חוץ מכל התוכן העשיר והמגוון והאשרות לשמוע ברקע את כבוד הרב מה שאין להם בפיסבוק או ביוטיוב והתחבר לשידורים חיים ולענות ליהודים על כל השאלות שעולות להם, אם זזה ב'הכה את המומחה' ישנה גם אפשרות לשלוח לרב הודעה אישית והרב גם עונה ישתבח שמו לעד. ואם נצטרך לספר על הניסים והנפלאות שעברתי בזכות הברכות של כבוד הרב, אצטרך פשוט לכתוב יומן רק כדי להתחיל לספר בראשי פרקים איך הקב"ה מקיים את מוצא פי הרב. כל אשר כהוד הרב מוציא מפיו. ורציתי להוסיף, שבקרוב אבחן על 24 פרקים במשניות שבת בעל פה ואם הסבר כמובן וזה יהיה כמובן להצלחת כבוד הרב שליט"א שימשיך להנהיג אותנו בדרך האמת אמן כן יהי רצון.

הרב: תודה. אני קיבלתי בנתיים תשובה שהיא לא עונה בדיוק למה ששאלת, עוג נשבע לנח שיהיה לו עבד עולם לכן ניצל ועשה לו נקב בתיבה שיאכל. אבל זה לא עונה על התשובה מה הייתה הזכות שלו. מה הזכות לא ראיתי.

כן, מה?

נח היה לפני עשר דורות והוא גם לא שימש אותו, הוא רצה להפיל אותו במלחמה ולקחת את אשתו

כן בבקשה מי רצה לשאול

שואל: שלום כבוד הרב,אומרים, כתוב יותר נכון שאז היו בבית המקדש פרות אדומות ולפני מספר חודשים נראה לי, שבועות נולדה שמעתי שנולדה פרה אדומה בירושלים השאלה שלי מה הם היו מסמלות הפרות האדומות האלה אז באותו  תקופה של בית המקדש, ואם באמת אנחנו הדור האחרון והמשיח נמצא קרב ובא כמו שנאמר

הרב: פרה אדומה נצרכת בשביל לטהר מטומאת מתים בשביל להכנס לבית המקדש ולעבוד עבודה אז צריך שתהיה פרה אדומה כי זה רק מה שמטהר מטומאת מתים. אז לקראת ביאת משיח צדקינו צריך שתהיה פרה אדומה כי אם בונים את בית המקדש והכהנים נכנסים לעבודתם אז צריך שהיא תהיה כדי לטהר אותם מטומאת מת. כולנו היום טמאי מתים.

זה דבר אחד. זה יכול להיות סימן שכאילו אנחנו קרובים השאלה אם הפרה היא באמת אדומה ובאמת לא עלה עליה עול. זה לא מספיק שהיא אדומה  אם ישימו עליה משהו איזה משא או משהו כזה פוסלים אותה. אם זה לא לצרכה אז זה פוסל אותה. אז זה קודם כל הדבר הזה , זה שאנחנו נמצאים בדור האחרון זה ברור זה שמשיח קרוב זה גם ברור ואם יש פרה עוד יותר טוב.

שואל: תודה רבה

הרב: תהיה בריא

פה האשה רצתה לשאול. כבר אמרתי, מה, לא שמעת?

כן.

שואלת: שלום כבוד הרב

הרב:שלום

שואלת: הסיפורים שיש בתורה

הרב: מה מה ?

שואלת: הסיפורים שיש בתורה הם מאוד מענינים אבל יש מישהו שהצליח לערער את הנושא שלי בדת אני באתי ממקום דתי, גדלתי יותר נכון בחינוך דתי ואני שומרת שבת ומישהו שהוא קרוב אלי יותר מידי הוא פשוט מצליח לערער לי את הטחון בנושא הזה, והוא שואל אותי שאלות איך אלוקים חצה את ים סוף לשניים איך המקל הפך לנחש, איך שלמה המלך דיבר 600 שפות דיבר עם החיות כאילו זה דברים שהוא אומר לי הוא רוצה פשוט הוכחה לדברים האלה שקרו.

הרב: הבנתי . אז הוא צריך לחזור אחורה כמה אלפי שנים ולהיות עד להם. אם הוא רוצה לראות.. אבל מי שיודע מה הקב"ה עושה אז הוא לא צריך את ההוכחות האלה. מי שברא את העולם זה נס יותר גדול מאשר להפוך מטה לנחש. לברא את העולם מאפס גמור זה קצת יותר מהנס של לקרוע את הים. אז מה הוא מתפלא לא הבנתי. מה זה לקרוע את הים מה הבעיה, לעשות את כל האוקיינוסים זה קל? לעשות את כל הארצות זה קל? לברא את כל העופות זה קל?  לברא את כל הדגים זה קל? לתת לכל אחד סוג מאכל זה קל? לספק מזון לכל העולם כל  כל רגע שצריך זה קל? 'הזן את העולם כולו' זה קל?  זה אין לו בעיה. זה ברור לו. זה שהגוף שלו עובד זה קל?  זה לא נס? זה שהעין שלו רואה שהיא עשויה מנוזל ועוד כמה קרומים אז זה קל? זה שהשערות צומחות לו ככה לאלפים על הראש ולכל אחד יש שטף תעלה כדי לזון אותה כדי שהיא תשאר שחורה זה קל? זה שהלשון שלו יודעת לזוז ממקום למקום בלי שהוא ינשך אותה כל הזמן זה קל?

שואלת: הוא מאמין שיש אלוהים

הרב: אה, תודה

שואלת: אבל הוא לא מאמין שהוא  עדיין עוד קיים.

הרב: אהה הוא היה בלון מיימן ז"א הוא התנפח התנפח התפוצץ והלך , כן.

שואלת: אני שאלתי אותו אם אתה צם ביום כיפור, כאילו למה אתה צם ביום כיפור אם אתה לא מאמין שיש אלוקים?

הרב: הוא מפחד שאולי זה נכון

שואלת: אז הוא אומר שהוא שומר בגלל המסורת בגלל המשפחה שלי

הרב: בגלל המסורת הוא גם יעשה ברית לבן?

לקחת ילד ביום שמיני ולחתוך לו שמה חתיכה בגלל מסורת? דווקא את הדברים הכי קשים והכי מסובכים הוא עושה ואת הדברים הקלים הוא לא עושה? הוא מבולבל.  צריך הסתכלות. אבל שלחי אותו אלי אני יטפל בו קצת

שואלת: רגע יש לי עוד אלה

הרב: אבל אל תקשיבי לו יותר כי אם הוא מצליח לערער אותך אז את כמו ערער בערבה, זה לא טוב.

שואלת: יש לי עוד שאלה, שמעתי ביום שאבא שלי נפטר היגיע איזה רב ונתן שם הרצאה והוא אמר ש40 יום לפני שהבנ"א  עומד למות אז אלוקים לוקח את הצל שלו. האם זה נכון?

הרב: יש דבר כזה שהנשמה מתחילה להסתלק כן.  לפני כן לאט לאט חלקיקי הנשמה.

שואלת:הוא אומר אז...

הרב: אבל לא כל אחד יודע ומרגיש, צדיקים גדולים היו מרגישים.

שואלת: אוקי, ויש איזה מישהו שאומר שזה מקרן אור הצל של בנ"א זה מקרן אור ואין דבר כזה שאלוקים לוקח את הצל

הרב: טוב,הוא מדבר,שניהם מדברים שטויות.אמרתי שיש דבר כזה שהצל מסתלק. זה לא צל כמו שרואים כמו מהשמש או מהאור. זה משהו אחר לגמרי. אבל זה חלקי הנשמה שהם עולים ונפרדים לפני הסיום. זה לא במושג, זה לשון מושאלת צל.

שואלת: תודה רבה

שואלת: כבוד הרב רציתי לשאול שרי, שקראו לה שרי   אז אח"כ ה' שינה לה את השם לשרה, אבל שרי זאת אומרת יש גם את ה-י' בסוף שזה אחת משמות ה' ז"א שהאות היא שייכת לאות של ה' ו

הרב: וגם 'ה' זה שם השם.

שואלת: וגם ה'. אז למה מה ההבדל בין זה לזה?

הרב: קודם היא הייתה שרי פרטית של אברהם אבינו. שרי היא שלי שרי אחר כך הייתה שרה על כל האומות. כמו שאברהם היה בהתחלה אברם אב לארם ואח"כ היה אברהם אב להמון גויים

שואלת: אה, הבנתי ז"א שזה ברבים הכוונה ה' זה ברבים אוקי,

הרב: בדיוק, תהיי בריאה

שאלה אחרונה כן לבחור כאן

שואל : ... שערי תשובה לרבנו יונה שלוש חודשים רצוף, אני רוצה ברכה לצדיקה הזאת, רגע

הרב: מה השם נו,  ליאורה בת ציפורה מירה תזכה לזיווג הגון דחוף מהרה

"מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל אלא שתרמו הערב ואלה שתורמים מחר ואלה שרצו לתרום ועוד לא תרמו, ה' ימלא את כל משאלות ליבם לטובה, יזכו לכל מילי דמיטב, בריאות שלמה ואיתנה, פרנסה  טובה,  זיווגים הגונים, הריונות קלים, שלום בית נאמן, סיעתא דישמיא ועליה רוחנית מהרה אמן, וגם אלה בכלל''.

קהל: אמן

 

הרב: מי שרוצה ספרים יבוא לפה ציציות וכיסויי ראש

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט