2UM
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה'  עלינו ברחמיו ירויח

הערב יהיה לזיווג הגון מהרה לאלעד ואוריין בני חנה חיה

ברכה והצלחה לניסן ואודליה בני חנה חיה

כל הישועות ונחת מהילדים לחנה חיה בת שרה

הערב לעילוי נשמת יצחק אשר בן נעימה

לעילוי נשמת הורי וחמי מנוחתם עדן

 

 לא כמידת הקב"ה מידת מידת בשר ודם, אדם בא לפני דיין אם הוא מודה בפשעיו, הורג אותו. אבל הקב"ה מודה ועוזב ירוחם. אצל דיין מושל מלך משיהו בא מודה, אם הוא מודה, הורגים אותו אבל אצל ה' אם אתה מודה, עוזב אז הוא מרחם עליך, כשראה ראובן שיהודה הודה עמד גם הוא והודה על שבלבל יצועי אביו.

אבל עשיו עמד במרדו כמו שכתוב 'הוא עשיו' מה זה הוא עשיו , הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו, ז"א הוא נשאר הוא מהתחלה עד הסוף, רשע מהתחלה עד הסוף.

אז ז"א ראובן כתוב ''ויחל ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו'' וכי היה מעשה כזה, לא היה. אלא הוא בלבל את יצועי אביו הוציא את המיטה של בלהה בשביל שהוא תבע את כבוד אימו אבל הכתוב החשיב שכאילו הוא עשה מעשה שלא יעשה. מה אתה מתערב, מה אתה מתערב,

אז זה היה החטא שלו, והחטא הזה הוא הודה עליו וכשהוא ראה את יהודה מודה בפרהסיה גם הוא הודה בפרהסיה. אש עכשיו נסתכל בגבורה של ראובן שהוא היה האח הבכור בכל השבטים והוא התלמד מיהודה אחיו, ולא התבייש להודות על המכשול שהיה לו במעשה בלהה.  ואפילו שעשה ראובן תשובה בצנעה והיה הראשון לתשובה כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה 'וישב ראובן אל הבור' איזה בור הבור שהיה בו יוסף , והיכן היה שואלים חכמים 'וישוב ראובן אל הבור' אז איפה הוא היה? רבי אלעזר אומר בשקו ותעניתו. ז"א וישוב מפשון, שיבה, שהוא שב בתשובה. והיה בשק ותענית. היו פעם עושים תשובה לא כמו אצלינו, היו לובשים שק,שק זה מגרד, מצער את הגוף, והיה בתענית. אמר לו הקב"ה ''מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחילה חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה''. ומי זה, הושע הנביא. שנאמר בפרשה בהפטרה השבת ''שובה ישראל עד ה' אלוהיך'' מאיפה בא הושע הנביא,מראובן. אבל בפרהסיה להכנע ולהודות בגלוי ברבים שהוא חטא ואשם. את הגבורה הזאת הוא למד מיהודה אחיו נחזור נסביר

כשמסתכלים בגבורה של ראובן שהוא למד מאחיו יהודה לעשות תשובה בפרהסיה הוא עשה תשובה בצנעה לבד, בינו לבין קונו. אבל אחרי שהוא שמע שיהודה עשה תשובה בפרהסיה, איזה תשובה, במעשה תמר באו ואמרו ליהודה:  כלתך זינתה והיא הרה לזנונים והיא בהריון אז הוא אמר הוציאוה ותשרף. ואח"כ היא שלחה לו את הסימנים שהוא השאיר אצלה אז היא שלחה לו, 'הכר נא למי אלה' ואז הוא ראה שהיא צודקת שזה ממנו היא הרתה ממנו היא הרתה,  אז הוא עמד בפני כולם ואמר צדקה ממני.  אני הייתי הגורם שהיא הרתה ממנו.

אי היא עשתה כזה מעשה. בגלל שהוא הייה יבם. כיון שמתו שני הילדים שלו שהיו נשואים לה אז צריך האח השלישי לייבם  הוא לא רצה שהאח השלישי ייבם כי הוא אמר היא אשה קטלנית. אזה קטלנית מי שמתו אצלה שני גברים אז היא כבר מסוכנת אז הוא פחד על הילד אבל היא לא רצתה לותר והיא רצתה להתעבר מהצדיקים מהמשפחה הזאת והיא ראתה שממנה יבואו נביאים ממנה יבואו מלכים אז היא המתינה בפרשת דרכים, הוא לא הכיר אותה ואז בא מלאך והטהו, ואז היה המעשה והוא לא ידע. ומה קרה, היא הרתה. ואז הודיעו לו שהיא הרת האין לה בעל אז מה זה, זה לזנונים ז"א הוא אמר אז מה העונש שהיא תשרף אבל אחרי זה שלחה לו רמז זה ממך אז הוא עמד בפרהסיה ואמר 'צדקה ממני' ז"א אני זה שהייתי איתה.

להודות על כזה דבר בפרהסיה זה דבר נדיר זה דבר שלא מתקבל. אבל הוא עשה תשובה בפרהסיה כי אם לא הוא היה יכול להתחמק,היה יכול להגיד אני לא עונה כן עונה שטויות לא מכיר ואתה לא יודע מה זה  היו שורפים אותה. בבטן היה לה תאומים זרח ופרץ. פרץ ממנו יצא מלך המשיח. דוד המלך ומלך המשיח. והיא צדקה בגלל שהיא הרתה ממנו מן השמיים גלגלו כדי שהיסיטרא אחרא לא ידע מאיפה יצא זרע בן דוד אז היה צריך לבוא במעשה כזה שהסיטרא אחרא לא תעלה על דעתה שיתכן שמעשה כזה יבוא מלך המשיח

מכל מקום אחרי המעשה הזה שמע ראובן שאחיו עשה תשובה בפרהסיה אז גם הוא עשה בפרהסיה.  עכשיו נסביר, מה רואים את הגבורה של ראובן, למה הוא האח הבכור, יהודה הוא הרביעי והוא מתלמד מאחיו הקטן מיהודה ולא מתבייש להודות על שהוא נכשל במעשה בלהה. אפילו שהוא כבר עשה תשובה בצנעה. והוא לא חיכה ליהודה הוא עשה לבד. תשובה בצנעה וגם היה הראשון שהיה תשובה. הראשון תכף נבאר בהמשך מה זה הראשון הרי ידוע שקיין עשה תשובה אדם עשה תשובה, מה זה הראשון, הרי החכמים ז"ל אומרים וישוב ראובן אל הבור ומיד הם שואלים והיכן היה אם הוא שב הוא שב מאיזשהו מקום הוא שב אל הבור  אז איפה הוא היה, שואלים היכן היה?

רבי אלעזר אומר ככה, שימו לב אומר: בשקו ותעניתו. ז"א הוא עשה תשובה. עשה תשובה ואז הוא עוד מוסיף רבי אלעזר ' אמר לו הקב"ה מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתושבה תחילה, אתה הראשון שחזרת בתשובה לפני. חיייך בזכות  זה שבן בנך עומד  ופותח בתשובה תחילה, מי זה, הושע בן בארי בהוא היה נביא והוא אמר 'שובה ישראל עד ה' אלוקיך' ז"א זאת ההפטרה שלנו שבת שבה לפני יום הכיפורים.

מי אמר את זה שובה ישראל ע-ד ה' אלוקיך? בן בנו של ראובן 

אבל בפרהסיה  להכנע בגלוי ברבים שהוא חטא ואשם את הגבורה הזאת הוא למד מיהודה אחיו ז"א הוא שיפר את התשובה. עכשיו נוסף לגבורה הנפשית הזאת שהיא  נובעת מהכרת קדושת החיים, החיים היו ככ קדושים אצל השבטים והם יגעו והוא ידע שאסור להשהות ולהשכין בנפש חטא וכתם שאפשר להתפטר ממנו.

  הרי אנחנו היום אם ישפך עלינו חרדל או משהו על הבגד מיד נקום לנקות תביא מגבון תביא זה מיד טק טק טק לא נגיד לא, עד שנגיע הביתה זה ילך לכביסה .לא, מיד. הצדיקים לא רוצים להשהות כתם עוון, חטא, רגע אחד, מיד עושים תשובה. אומר רבינו יונה "לא ימצא איחור התושבה זולתי בעמי הארץ" אבל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שודאי עשה תשובה. 

תלמיד חכם לא משהה אם חלילה היה לו מכשול, לא משהה מיד חוזר בתשובה, מי רוצה להסתובב עם כתמים ועוד בנשמה.

נוסף לכך הוא לא התבייש להיות שני במדרגת הגבורה הראשון זה היה יהודה שאמר בפרהסיה. והוא עכשיו יהיה שני. והוא הראה בגלוי שהוא אמנם למד את זה מאחיו והודה וכולנו יודעים כמה בני אדם רגישים בנקודה הזאת הם נמנעים מלהיות מחקים. חיקוי. ואפילו בעניני הרוח והמוסר, יש ואפילו בעלי מעלה מונעים את עצמם מלבצע מעשה ידוע היות ומישהו כבר קדם לו בהמצאה הזאת שלא יגידו שהוא חקיין מה יאמרו שהוא קופיקו, שהוא מחקה? שאלו נשים אם הם מוכנות ללכת לחתונה שהם יודעות שכבר מישהי היגיע לחתונה עם אותה שמלה? אחורה פנה קדימה צעד, מה שתינו עם אותו שמלה באותו ערב? אין דבר כזה. אף אחד לא רוצה להיות שני. ופה הוא מווכן להודות בפרהסיה כשהוא לומד את בזה מאחיו הקטן, וראובן לא הסס ולא ירא מה יאמרו הבריות ובודאי שיש בהודאה וההכנעה הזו אמיצות נפש בלתי רגילה כי יאמרו הבריות שהוא נכנע והודה לא משכנוע נפשי עמוק ז"א הוא חיקה אות. אבל ראובן לא שם לב לכל מה שיגידו, וגם הוא לא חשש שזה יקפח את מעלתו  בתור ראש בני ישראל, כאח הבכור. אלא בנוח עליו רוח התשובה בצורך ההתנצלות הפומבית קיבל את זה בעוז נפש והכנעה גמורה הכל כדי לכפר, לצחצח, ולהשיב את הנשמה שתהיה טהורה כמו בתחילה.

לעומת מידת ההכנעה אמיתי וגלויה של הצדיקים, עכשיו נראה דוגמא הפוכה, עשיו הרשע. עליו נאמר ' ועברתו שמרה נצח' פסוק בעמוס א' ז"א העברה שלו -הכעס נשמר אצלו, נצח. לא יורד מזה. עומד ברשעו ואינו זז ממקומו ועד יום מותו תלפף את העבירה הכעס והטומאה עליו תמיד.

וגם שהוא עומד על סף הכליון והמוות איתו לין משוגתו, לא יודה לא יתחרט לא יכנע , לא יודע על חטאו. כמו שכתוב' הוא ימות ואין מוסר ובאוולתו ישגה' ז"א הוא ימות יחד עם החטא בחיו ובמותו לא נפרד ממנו וראינו שעשיו מתבייש ללמוד מדודו ישמעאל. ישמעאל היה בהתחלה רשע כמו עשיו אבל בסוף ימיו הוא עשה תשובה. ומה המעשה שמעיד על הכנעתו ותשובתו של ישמעאל, בזה שהוא חלק כבוד בפומבי בפרהסיה ליצחק אחיו הצעיר, וכניע ודיכא את שארית גאוותו ועקר מנפשו את ההתרברבות בריקה וזכה לתשובה ולקבר בשם טוב, לכן בישראל יש שקוראים לילדים בשם ישמעאל, רבי ישמעאל אבל עשיו לא נאה לו להיות מחקה את הדוד שלו ישמעאל, ראובן לא פחד לחכות כביכול כביכול לחקות את יהודה אבל עשיו לא רוצה לחקות את הדודו שלו ישמעאל.

כי ישמעאל היה רב בתחילה עם יצחק והיה הרוצה לקלקל אותתו והיו רבים מי יותר חשוב, יצחק נימול לשמונה ימין ישמעאל אמר לו אותך מלו לא שאל אותך. אני בגיל 13 החלטתי מעצמי לימול אז אני יותר גדול ממך ככה היו מתקוטטים. אז הוא אומר מה אתה הסכמת לימול באיבר אחד, אני מוכן אמר יצחק למסור את ל

 נפשי להקב"ה ומפה התגלגלה העקדה ואז אמרו בשמים בא נראה,  קדימה כל הגוף אתה מוכן לתת יאללה, העקדה, 'ויהי אחר הדברים האלה'

אז הם תמיד היו מתקוטטים ישמעאל היה הגדול האח הגדול הוא נולד 13 שנה לפני יצחק ותמיד הוא חשב את עצמו יותר מיצחק וזלזל ביצחק ולגלג על יצחק עד ששרה ביקשה לגרש את האמה ואת בנה ישמעאל וה' אמר שמע בקולה. אבל בסוף ימיו הוא עשה תשובה והקדים את יצחק בלוויה

שלקחו את אברהם אבינו לקבורה הוא כיבד את יצחק יותר ממנו לעיני כולם.

ושמה היה עם רק שבאו ללות את אברהם. כל העולם הכירו את גדולתו. וזה הזמן שאדם רוצה להתבלט. ואם הוא נכנע ומוכן להיות השני ויצחק בראש הוא הקטן, אז הוא חזר בתשובה. וזכה להיקבר גם הוא בשם טוב. אבל עשיו לא מתאים לו לחקות את ישמעאל הדוד. ונשאר עומד ברשעו ועד סוף ימיו שגא באיוולתו עד שאיבד את כח הבחירה לגמרי  ונגדע וכלה מן העולם.

אז עכשיו  מה אנחנו לומדים פה . מה מעלת התשובה ומה הכח של העקשנות שאדם לא רוצה להתכופף לא רוצה להכנע. אבל ה' אומר 'מודה ועוזב ירוחם' אם תודה תודה ותעזוב את המעשים שעשית ולא תחזור עליהם יותר, אני מרחם עליכם אתה יוצא אצלי נקי. זה התנאי, מודה ועוזב ירוחם

 אבל אם אדם לא רוצה להודות לא רוצה להתכופף, לא רוצה להכנע, אין לו שום מחילה רק עונו יגדל ויכפל כל הזמן למה כי יש לו אפשרות להמלט מהעונש והוא מצפצף.כאילו הוא לא פוחד מהעונש, אז מה מגיע לו, עוד יותר עונש. בבתי משפט שופט אומר אתה מתחרט או לא, אם הוא אומר הוא לא מתחרט הוא מקבל את מלא העונש  שאפשר לתת ואם הוא אומר שהוא מתחרט יש מקום להקל בעונש. לא לוותר אבל להקל. אצל הקב"ה הוא מותר לגמרי על העונש. ויש אנשים לא מוכנים להתכופף. אפילו לא בצנעה. כל שכן שלא בפרהסיה. ומענין הדבר שאלה שהם תקיפים בדעתם ומתביישים ללמוד מאחרים ולחקות אותם את המודים ועוזבים ושבים בתשובה וזה לא לפי כבודם. אבל יש מצב שהם לא מתביישים לחקות וללמוד אפילו מקטנים שהם הרבה יותר נמוכים מהם, מתי. אם יש הנאה גופנית וחמדת בשר בשעה שהטבע מרקד לפניהם הם נתפסים כמו זבוב בקורי עכביש. ואין לו שום בעיה להתלמד בקטן, והנה אנחנו רואים שהתורה מספרת 'ויהי כשמוע עשיו שברך את יעקב אחיו, האבא יצחק ברך את יעקב אחיו" ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען כי רעות בנות כנען בעיני אבי אז הלך גם הוא, ישמעאל , "ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם " אז הלך גם הוא הכוונה עשיו "ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה" אומר רשי הוסיף רשעה על רשעתו. עוד מרשעת אחת הוא נשא.

אבל למה הוא עשה זאת לחקות ולהוסיף רשעה על רשעתו ולהביא אל ביתו עוד סרה מרשעת וזה דווקא היותו בן 40 , מה עשה עד 40 שנה? עד גיל 40 היה צד נשים ומענה אותם תחת בעליהן. כמו שאתם שומעים כותרות היום של אנשים שעושים מעשים שלא יעשו עם נשים נשואות. אבל מה הוא עשה הלך בגיל 40 לחקות את המעשה של אחיו יעקב להתחתן בגיל 40 להתחנף ולגנוב דעת יצחק אביו שכאילו גם הוא צדיק ותמים ,מעשה כזה יכול הוא לבצע אפילו שאחיו הקטן עשה אותו, פה הוא מוכן ללמוד ממנו למה, למה פה הוא לא מתבייש למה הוא לא פוחד שיגידו שהוא נשרך אחרי מעשה אחיו הצעיר, איפה דעתך שלך למה אתה מחקה אותו בדיוק? פה כל נימוקים והויכוחים בטלים כי פה מדובר להוסיף תאווה על תאוותו. אהה לעניין תאוות מוכנים ללמוד מכל אחד. לעניין רוחניות מה פתאום, מה אני שני, אני צריך ללמוד ממנו מה פתאום.

 ללמוד מבעלי תשובה  שלא מתביישים לגלות ולהודות על האמת כדי להזדכך ולהטהר לפני הקב"ה להיות אסירי תודה לאחים ולחברים שפתחו להם וסללו את הדרך לתשובה, מעשה כזה עשיו לא מסוגל אפילו לעלות על דעתו . וכמה מטומטם הוא בליבו מלהבין את החכמה הנפלאה של מידת ההכנעה והתשובה האמיתית שהרי הבורא יתברך יערה  עליך רוח ממרום כי בשעה שאדם זוכה ועיניו נפקחות לראות את החיים במבט האמיתי של השראת רוח התשובה הרי הוא לא יבוש ולא יכלם בנערותו או בגיל עמידתו ואפילו בסוף ימיו אם  יעשה תשובה , ואפילו יום אחד לפני מותו אן יספיק לאמר חטאתי, שוטה הייתי ואני רוצה בכל ליבי לעשות תשובה , אמירת הוידוי על פי האמת זאת היא זכות גדולה מאוד.

אבל רשעים לא יכולים לעושת תשובה זאת אפילו ברגעים האחרונים. הנה מצינו במגילת אסתר כתוב 'יואמרו לו חכמיו' ופרשו חכמים זכרונם לברכה הפסוק קורא להם חכמיו וקורא להם אוהביו, אמר רבי יוחנן ' כל האומר דבר חכמה אפילו בעובדי כוכבים נקרא חכם' חכמה בגויים האמן, תורה בגויים אל תאמן, אין להם תורה. הם לא קבלו תורה מאלוקים

 זה שהם כותבים ספרים, שיכתבו מה שהם רוצים, אבל חכמה בגויים האמן לגויים יש חכמה. עכשיו אומר רבי יוחנן  כל האומר דבר חכמה אפילו בעובדי כוכבים נקרא חכם, ונשאלת השאלה כתוב במגילה ויאמרו לו חכמיו, מה החכמה שאמרו לו? למה קוראים להם במגילה חכמיו, איזה חכמה הם אמרו לו האם הם אמרו לו איזה רעיון פילוסופי, לא. אלא הם גילו כאם חכמה גדולה של חשבון נפש במעשיהם. הם הודו על האמת וישרו את העובדות האמיתיות שאין להסתיר ולהצפין וזוהי חכמה גדולה. אדם שמודה על האמת אדם שמאשר עובדות אמיתיות לא מסתיר ולא מצפין זוהי חכמה גדולה ואמיתית .

מה ההם אמרו לו תשמעו מה הם אמרו לו "אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו" . זהו. זה דבר החכמה שהם אמרו .ובמגילה ,אסתר ומרדכי כתבו שהם היו חכמיו ויאמרו לו חכמיו"  הם היו באמת חכמים, למה? הם הודו על האמת, מה האמת, שאם אתה התחלת ליפול לפני מרדכי היהודי לא תוכל לו יותר כי אתה נפול תיפול לפניו. לכן תתרחק תפסיק מהגזרות, תוותר, תיכנע, תתבטל בפניו אם לא, יעלה לך בחייך. זה דבר החכמה שהם אמרו. מזה התחזקה והתעשרה חכמתם עד שראוי לקראת אותם חכמים כי הם הכירו את מה? הם הכירו את כח הניצחיות העילאית של עם ישראל, עם ישראל הוא בלתי מנוצח על ידי כוחות הטומאה, לעולם. הנה אנחנו כבר מאז מתן תורה כבר בא עמלק להרוג את היהודים מרחק אלף שלוש מאות מיל, להרוג את היהודים. ומאז עד היום כמה מלחמות כמה רדיפות, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, הצליחו? עובדה שאנחנו כאן. אומות מממלכות מעצמות נכחדו, ואנחנו קיימים, העם הקטן, קיימים. ,א זה נקרא סוד הנצחיות של עם ישראל ואת זה החכמים שלו אמרו לו, אם אתה התחלת לנפול לפניו לא תוכל לו. נפול תיפול לפניו, למה, כי לעם הזה יש נצח, הם בלתי מנוצחים כוחות הטומאה לא יכולים לנצח אותם.

 וגם אם חלילה הם נכשלים והם נסחפים תמיד שמור להם פתח שלתשובה. ונצח ישראל לא ישקר ויקבל אותם בתשובתם כמו שארע בימי מרדכי ואסתר כידוע. ואת זה הם תפסו בצורה נפלאה מהי המהות של  עם ישראל והם היו אוהביו של המן ונקראו חכמים כי זוהי חכמה נעלה ונשגבה ואדירה מאוד להכנע ולהודות על האמת.

מה זה תשובה? להכנע ולהודות על האמת. חטאתי עוויתי פשעתי ואני חוזר בתשובה, חוזר בחזרה לאבא שבשמיים. זה כל הסיפור. אבל אנשים לא רוצים להכנע. כמו עשיו, כמו פרעה, כמו המן, לא רוצים להכנע.בעלי גאווה,  לא רוצים להכנע. משמע גם אחרי מפלת המן שהוא עומד לפני כל האכזבות המרות והמכאיבות , גם אז היה קשה לו להודות על האמת , גם אז בדראון האדם עדין בא יצר הרע ולוחש לו אל תדאג אתה תנצח אתה תנצח' וזה הלחישה של היצר הרע ללב הרקוב של המן הוא אומר לו אתה עוד תוכל להם אתה עוד תוכל להם, אבל האוהבים שלו נהפכו לחכמים כי הודו והכירו את האמת ואמרו לו , תכנע, לא תוכל להם והואל א נכנע ותלו אותו על העץ ואת הבנים שלו.

ועד כמה מגונה המידה הזאת של עקשנות ושל שרירות לב בתוך תוכו של אדם כי גם שעומד על סף המוות בין אם זה מיתה טבעית בין אם זה מיתת עונשין גם אז  קשה לשפתיים לבטא את המילה 'חטאתי' .

מילה אחת. שאול המלך חטא באחת שהשאיר את הגג מלך עמלק ובמקום להגיד חטאתי כשבא אליו שמואל הנביא והוכיח אותו הוא התנצל שהעם חמל על הצאן וכל מיני סיפורים, איבד את המלכות ונהרג במלחמה בגלל זה

 דוד המלך חטא בשתיים, בבת שבע ושמנע את ישראל ומה קרה, אמר מילה אחת 'חטאתי ' ונשאר מלך,

 אל תתעכב, עשית חטא בטעות, תודה מיד. עשית במזיד ה' ירחם עוד יותר גרוע עד כמה אתה צריך למהר וכמה אתה צריך לבכות  וכמה וכמה

 אבל רשעים לא מודים לא נכנעים

עכשיו תקשיבו טוב, אדם שהיה צריך לצאת להורג באחת מ-4 מיתות בין דין שהיה בזמנם בזמן הסנהדרין, היה צריך מאמץ מיוחד כיצד להשפיע על מי שהול למות שיתוודה. כל המומתים מתוודים. אז מה היה הדין, כשהמומת רחוק מבית הסקילה עשר אמות חמש מטר מרחק זהו עוד רגע דוחפים אותו מקומה שניה כמו שאומרים למטה הוא מתרסק, 10 אמות, 5 מטר. אומרים לו התוודה שכן דרך המומתים מתודים. מי שמתוודה יש לו חלק לעולם הבא. אז אם הוא מתוודה זוכה לחיי העולם הבא אז לא משנה מת עכשיו, זה לוקח דקות, אחרי הדקות לאן אתה הולך לעולם הבא. לא שווה להגיד וידוי?

רואים שהתשוקה של אדם שיוצא לההרג ולהבדל מהעולם עוד רגע, גם ברגע האחרון הרצון העז שלו לשקר, לחפות על האמת כדי שלא יודה ויכלם בפומבי, עד כדי כך מושרשת מידת העקשנות ומאון ההכלמות וההכנעות.

נשיא המדינה אמרו לו תודה, עסקת טיעון, תלך הביתה  אמר לא מודה. שבע שנים בפני. מילה אחת, הוא אמר לא, זה היה בהסכמה זה היה כל מיני חריט א אתה כבר מודה, מה זה בהסכמה לא הסכמה בהתחלה אמרת לא היה כלום אחר כך נהיה בהסכמה אז הלו, מה היה פה. היה או לא היה ? לא, היה אבל בהסכמה. תגיד מילה 'חטאתי' לך הביתה. לא. שבע שנים. אז אם זה פה שאדם לא מודה פה להקב"ה, לאן הוא  ילך לגיהנום ולא שבע שנים, הרבה יותר. אז לא כדאי להגיד חטאתי, עויתי, פשעתי?

מה לומדים מכאן, שבנ"א לא יעמוד באיוולתו ועקשנותו. כדאי להכלם, להתבייש קצת בעולם הזה ולא להיות נכלם ומבוייש לעולם הבא שכולו אור וזוהר האמת, אז בוש והכלם ותציל את נפשך.

על ידי שאתה מודה אתה מזכך את הנשמה, על ידי הכנעות וההתודות על החטא אתה מזכה את עצמך לחיי העולם הבא כי מודה ועוזב ירוחם

אבל אתם רואים יש אנשים שהם לא מתביישים להגיד שהם מהעולם התחתון, והם נותנים הוראות לחסל אנשים, אין להם שום בעיה, הם לא מתביישים להרוג אנשים, אין להם שום בעיה, אבל שתופסים אותם הם תופסים את הראש עם החולצה ומתבישים. לא הבנתי או שאתה גבר או שאתה לא גבר, מה זה, לא הבנתי, שלחת שיחסלו את פלוני, נו , תבוא כמו גבר תגיד כן זה אני.

מה זה, אז יש בושה. רואים שיש להם בושה. אז כדאי שתתביש ותגיד את האמת, תתוודה, תחזור בתשובה ותגמור את הסיפור. לא, זה לא, טוב, זה לא מה לעשות, אז יש חלק שילכו לצד של עשיו ויש חלק שילכו לצד של יהודה. חלק ילכו לצד של המן וחלק ילכו לצד של ראובן, איפה אתה רוצה להיות באיזה מחלקה? תחליט, הנה עשרת ימי תשובה יומיים לפני יום כיפור עוד אפשר לקבל מחילה, לבקש בה' מחילה. להתוודות, לקבל לעתיד לא לחזור על הדברים, די חלאס. עשינו עשינו ומעכשיו נהיה  ילדים טובים ונקבל שפע וסיעתא דישמיא מהבורא יתברך כל הזמן, להיות חבר של הבורא יש לך יותר טוב? יש לך חבר יותר עשיר מה' יותר חכם יותר בעל כח, בעל אמצעים, כל העולם שלו. מה שהוא רוצה יכול לתת לך מה שהוא רוצה, זה שלו. כל העולם. לא כאי להתחבר  שאני אומר תקבל מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תקבל, הכל תקבל. מתי נזכרים בו, שחולים מחלות צרות מאסר יסורים בעיות חובות, אז פתאום נזכרים שהוא נמצא ופונים אליו והולכים לבקש עיצות מרבנים הולכים לכותל המערבי מחפשים קמעות קוראים בקפה כל מיני חריט, העיקר לצאת מהברוך, למה לך , היית מחובר לאבא שבשמיים יסדר לך את הכל יסדר לך את הכל

 עכשיו בואו נראה, שאלנו שאלה. הקב"ה אומר שהראשון שחזר בתשובה זה ראובן. ונראה איך אפשר להגיד כמזה דבר הרי הכתב סופר כותב: 'ורבים תמהו הרי יש קבלה בידנו שגם אדם הראשון עשה תשובה, הוא ישב 130 שנה בנהר גיחון בתשובה, על מה, על מה שאכל מעץ הדעת וקין עשה תשובה ונתפשר, בזכות שעשה תשובה ה' עשה אותו בהתחלה נע ונד ואח"כ וישב בארץ נאד. כבר לא נע ונד .התפשר איתו הקב"ה. פשרה עשה איתו. אז הוא עשה תשובה. אז הנה שניים לפני ראובן, אדם הראשון וקין כבר עשו תשובה. אז איך ה' אומר לו אתה הראשון שפתחת בתשובה אתה הראשון, אלא יש לחלק בין התשובה של אדם הראשון וקין לבין התשובה של ראובן.

אדם הראשון נצטווה רק מצווה אחת לקיים, כל עץ הגן אכול תאכל אבל מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל' זאת המצווה, יש לך מיליארד עצים פה עם פירות שונים כולם אתה יכול לאכול, זה העץ אל תאכל. מצווה אחת. ולא קיים את זה , כתב רשי שם היו ערומים. אדם וחוה היו ערומים מה זה ערומים,,ערומים בלי מצווות. אין מצוות כי הוא ציווה אותם מצווה אחת והוא עבר עליה, אז יש לו עכשיו מצוות ביד שהוא עשה? אין לו. והבין מעצמו שאין בידו לכסות את הפשע שלו בשום מצב כי אין לו מעשים טובים עדין. אחרי שעה שהוא נברא הוא חטא. ולכן מצא עצמו מוכרח לחשוב בתשובה מוכרח לשוב בתשובה כי אין לו מצוות וככה היה עם קין,קין הרג את אחיו, ולא היה בידו מעשה טוב שיסמוך עליו שה' יסלח לו או יקל לו את העונש כי אפילו המעשה הטוב שהוא עשה שהביא מנחה להקב"ה קרבן, ה' לא קיבל את זה הוא קיבל את של הבל של קין הוא לא קיבל כי קין הביא לו פשתן, אהה דברים פשוטים שאין בהם שום ערך, הבל הביא מהחלב של הצאן אז הקב"ה קיבל את הקרבן של הבל ולא של קין אז בעצם לא היה לו זכויות לקין וממצא את עצמו גם כן מוכרח להתוודות ולאמר 'גדול עווני מנשא' ולשוב בתשובה,

אבל ראובן אחרי שהוא חטא הוא הציל את אחיו יוסף אחיו רצו להרוג אותו והוא הציל אותו והיה אפשר לו לחשוב כי יסלח לו ה' על העוון שלו בגלל שהציל את אחי. וגם אם לא א התשובה שלו היא קלה למה כי הוא בעל זכויות, הצלת נפשות, להציל נפש מישראל זה לא פשוט זה כאילו אתה מציל עולם ומלואו כי מיוסף יהיו לו ילדים והילידים יביאו ילדים ונכדים ונינים , דורות. אתה לא הצלת אחד הצלת דורות. אז מול למעשה שהוא בלבל, בלבל הוציא את המיטה מהאוהל של אביו, נו, כמה זה עוון כמה זה עוון לעומת להציל את יוסף. אז הוא היה יכול לחשוב שהוא לא צריך לעשות תשובה. ואם כן משהו קל.  זה שמשמיעים אותנו 'וישוב ראובן מהבור ' שהוא בא משקו ותעניתו כי הוא עשה תשובה.  גם אחר שהציל את אחיו ישב בתענית ולבש שק כמו בהתחלה. כי ראה גם ידע שאין מצווה זו שעושה אדם בין אדם לחברו מצילה אותו מעונש שהוא עשה עבירות בינו לבין המקום, מה הקשר? פה עשית עבירה בינך לביו המקום ופה עשית עבירה בינך לבין חברו או הצלה בינך לבין חברו. מה זה קשור? וזו הכוונה של המדרש, אמר הקב"ה אתה פתחת, פתחת, בתשובה תחילה דהיינו מעצמך שהיה לך אפשרות לא מר שאתה לא צריך שי לך זכויות, ואתה ידעת שאין לסמוך על שום דבר, ולא יצליח כלום רק על יד תשובה. לכן  בן בנך יהיה פותח בתשובה להורות לעם ישראל את דרך התתשובה.

עד כאן זה התשובה של הכתב סופר. הבן של החתם סופר.

 חש גאון בשם רבי יצחק מאיר בן מנחם זצ"ל שהוא באר על הדברים האלה, מה ההבדל בין אדם הראשון וקיים לראובן, אדם הראשון וקין עשו תשובה אחרי שהן נתבעו מהקב"ה ונענשו על זה. אדם הראשון גורש מגן עדן ואז עשה תשובה  וקין נענש נע ונד ואז עשה תשובה

 אז קודם הם נענשו ואחרי זה עשו תשובה אז מה הייתה התשובה שלהם מפחד, מהיראה, מה יהיה איתי  בהמשך אם ה' גרש אותי תוך שניה מגן עדן ולו אמר נע ונד כאילו כל החיים אז יפגוש אותו חיה יפגוש אותו זה, יכול להרוג אותו אז הם פחדו. התשובה הייתה מיראה

 אבל ראובן לא מצינו שה' תבע אותו לא מצינו שה' העניש אותו אבל הוא בכל זאת עשה תשובה מתוך ההכרה של עצמו ולא מיראה, לא פחד. אף אחד לא איים עליו ממילא זה תשובה במאהבה. על זה אמר לו הקב"ה אתה פתחת בתשובה תחילה. תשובה מאהבה מתוך הכרה, אז לכן אתה שונה. ואתה הראשון.

 ויש עוד פרוש, אדם הראשון וקין חטאו וידעו שחטאו כי לאדם הראשן נאמר, שלא לאכול מהעץ, הוא אכל . ולאדם הראשון כבר נאמרו 6 מצוות בינהם איסור שפיכות דמים, אז גם הבנים שלו קין והבל ידעו שאסור לשפוך דמים, אסור לרצוח. וקין רצח את אחיו אז הוא ידע שהוא עבר עבירה ואדם הראשון ידע שעבר עבירה וקין ידע שעבר עבירה, וכשאדם יודע שחטא אז לא קשה לחזור בתשובה כי הוא יודע שחטא איך הוא יתקן. אם הוא לא יחזור בתשובה הוא ישאר עם העוון. ואחרי ששר ממנו היצר הרע, אז הוא מתחרט כמו שכתוב רשעים מלאים חרטות. אז בשבילו קשה מאוד לעשות תשובה כי מה פתאום שהוא יעשה תשובה, אם הוא עשה עבירה שהוא חושב שהיא מצווה על מה אני יעשה תשובה, על מצווה? אנחנו יודעים זה עבירה אבל כשהוא עשה מה הוא חשב, שהוא עושה מצווה כי הוא בא לתבוע את עלבון אימו אז מימלא אפילו אם הקב"ה מביא עליו יסורים הוא לא פורש מהעבירה כי הוא חושב שזו מצווה.וכשרואה שייסורים באים עליו אז הוא מקים את העבירה הזאת עוד יותר בזריזות כי הוא חושב שהוא עושה מצווה.

 אבל שאדם מתבונן ומבין שבמצווה היא באמת עבירה זה צריכים הרבה חכמה ודעת, שאדם יתפוס שבסוף כל המצווה שלו זה בעצם עבירה .מה שהוא חשב שזה מצווה זה עבירה. צריך הרבה דעת. לכן אין מצפים מקריזי שיבין זאת כי צריך דעת ומי שאין דעת רק חמור עם מרדעת אז הוא לא יכול להבין דבר כזה. החטא של ראובן היה שבלבל את יצועי אביו וחכמים אומרים שהוא תבע את העלבון של אמא שלו והוא אמר אם אחות אימי היתה צרה לאימי, מי הייתה אמא שלו, לאה. מי הייתה הצרה שלה, רחל, אחותה. אז שפחת אחות אימי זאת בלהה, תהיה צרה עכשיו לאימי. לא מספיק מה שהיה עם אחתה עכשיו היא צריכה את השפחה שהיא תהיה גם כן, אז הוא הלך הוציא את המיטה. בלבלב את משכבו של אביו והוא חשב שהוא מקיים מצוות כיבוד אם, הוא תובע את העלבון של אמא שלו. בכל זאת אח"כ הכיר שזו עבירה ועשה תשובה, תשובה כזאת אף אחד לא עשה. שממצב של הנה עבירה היא מצווה הוא הבין בסוף שזה רק עבירה זה לא היה. כי אדם הראשון עשה עבירה ולא חשב שזו מצווה וקין עשה עבירה ולא חשב שזו מצווה, אז מה הבעיה לחזור בתשובה, איך תתקן אם לא תחזור בתשובה?

אבל הוא שהוא חשב שזו מצווה ובסוף עמד בדעתו והיבין שזו עבירה הוא ראשון. לכן זכה שממנו יצא הושע הנביא ויקרא לישראל' שובה ישראל כי כשלת בעוונך' מה כשלת? נכשלת שחשבת שאתה עושה מצווה. זה היה הכשלון, וגם כשלון כזה צריך תשובה

עכשיו אני רוצה לסיים במשהו יפה שיבהיר לנו את המצב שלנו ואיפה הטעות שלנו ומה אנחנו עלולים להפסיד אם לא נבין את מה שהסברנו. אז ככה,

הרב גלינסקי מספר שבפולין היו שתי מלחמות עולם, ולא הייתה פרנסה לא היה לחם ממש, והשלטונות עודדו חרם מסחר על היהודים ורבים פשטו יד ורגל, מצב נורא. בחור אחד שמע שבאמריקה אין יהדות אבל דורכים שם על דולרים אז הוא אמר להורים שלו אני מהגר לאמריקה, ההורים פחדו אוי ואוי תלך לאמריקה זה אם-ריקה אין יהדות אתה בסוף תתפקר תהיה גוי. אין שמה מקומות שעובדים בלי שבת,הגויים עובדים בשבת, יהיו הניסיונות קשים , אמר להם הורי היקרים אני מבטיח לכם שאני ישאר באמונתי אני ישמור תורה ומצוות ואני ירויח הון ואני ישלח לכם הרבה כסף, לא הצליחו לשכנע אותו ובסוף נסע, היגיע לאמריקה, איזה אכזבה, הוא ידע שאין בה יהדות אבל הוא ידע שפחות דורכים פה על דולרים, רק להתכופף ולאסוף ככה סיפרו אבל הוא היגיע לאמריקה התברר שהכל הפוץ הוא ראה שעל היהדות דורכים ודולרים אין. בהתחלה אמרו שיהדות אין ודולרים דורכים עליהם מרוב שיש היגיע לשם וראה שיהדות אין,,,  לאאאא יהדות דורכים עליה ודולרים אין, אבל הוא היה נאמן בהבטחה. איתן באמונה, ולא הסכים לעבוד במקום ישי בו חילול שבת אבל אין עבודה אחרת. החל לרעוב ללחם יצא לקושש עבודות מזדמנות, סבלות רוכלות, אפילו שימש כשלט מהלך, בארה"ב יש דבר כזה אדם עומד בקרן רחוב שמים עליו שלט מקדימה ומאחורה וכתוב על זה פרסומת וזה הג'וב שלו  אתה עומד פה הולך ככה נכנס לקניון מטייל ככה ,שלט מהלך. קיצור ביזיון ביזיון ועוד ביזיון, בגדים מרופטים אוכל בקושי ומי מדבר עלזה שהוא יכול לתמוך בהורים, הוא הבטיח שיתמוך בהם, אין לו במה להתמך הוא.

וההורים דאגו הזמן חולף ומפרשים את התעלמות של והניתוק מי יודע לאן הוא נסחף ואיפה התדרדר. כתבו לו מכתב ביקשו ממנו תשלח לנו לפחות תמונה, שיראו איך הוא נראה. והוא נחרד,איך יתן להם תמונה, הבגדים קרועים והוא רזה כולו עלוב, עני מרוד. אבל הוא מבין את הדאגה של ההורים, אם הוא לא יענה להם, הם ישבו עליו שבעה, יחשבו שהוא התפקר. מה עשה, שאל חולצה לבנה מאחד, מהשני ביקש לכמה דקות לתמונה אני רוצה לעשות תמונה אפשר לשים את החליפה לך, מהשלישי ביקש כובע אני רוצה רק להצטלם, הסתפר והלך להצטלם.

ההורים ראו את התמונה שמחו, ישתבח הבורא נשאר חרדי, תראה איזה כובע איזה חליפה, חולצה לבנה בגדים הדורים, נשאר יהודי ברוך ה' נרגעו, נרגעו ההורים. זה המעשה

 עכשיו תקשיבו מה קורה איתנו אנחנו בעשרת ימי תשובה יומיים לפני כיפור.

נידונים במרום ומה קורה, מצלמים אותנו, מצלמים אותנו. הנה גם הוא מצלם, מצלם. ועלינו להראות נאים. שלא נעורר בשמיים צער והקפדה, אם יצלמו אותנו בימים האלה לפני יום הדין, לפני יום החיתום שחותמים  שאנחנו  מלאים עבירות והכל והכל אוי ואוי אז מה יה יהיה גזר דין ואם כן הזהירות היא צריכה להיות זהירות יתרה ''קדשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב'' זה עשרת ימי תשובה אש מצלמים אותנו בתפילה , מצלמים אותנו בלימוד מצלמים אותנו שמדברים, בכל פעולה מצלמים. רוצים לראות האם מראש השנה שהיה יום הדין עוד לא נחתם, יום כיפור תחתמו, מה עשיתם בין הזמן הזה. עכשיו מצלמים. טוב, מה אנחנו אומרים בנתיים בימים האלה בתפילות, 'אבינו מלכינו כותבינו בספר חיים טובים, בקשה יפה לגיטימית כל הכבוד . אבינו מלכינו כותבינו בספר פרנסה וכלכלה, יופי  למה לא שיהיה שפע כל השנה. אבינו מלכינו מלא ידינו מברכותיך, לא מסתפקים פרנסה וכלכלה, ידיים מלאות ועמוסות. אבינו מלכינו מלא אסמינו שובע. וואו מחסנים מלאים כבר לא מסתפקים בידיים רוצים שגם האסמים יהיה ומלאים . ואבינו הוא מלכינו והוא רחמן, והוא רוצה לתת לילדים אז הוא פוקד אתת המלאך ואומר למלאך שממונה על השפע, רד לעולם השפל ותמלא את המשאלות של הבן שלי, תן לו כל מה שהוא ביקש. אז יש מלאך שואל איך אני ידע מי זה הבן שאתה רוצה שאני יתן לו, אומר לו אל תדאג אני יתן לך את התמונות שצילמנו. תרד עם התמונות תזהה אותו תן לו. מה המרחק מפה עד למעלה אתם יודעים? מן הרקיע לארץ מהלך חמש מאות שנה, כל רקיע עוביו מהלך חמש מאות שנה, עוד רקיע ועוד בקיצור, יש שבעה רקיעים, 14 פעם חמש מאות שנה מהלך עד שאתה מגיע לכסא הכבוד. משמה באים המלאכים, מיכאל בקפיצה אחת מגיע, גבריאל בשתי קפיצות, אליהו בארבע קפיצות, לך אחד , אבל בצ'יק צ'ק מגיעים, טוב, מגיע מלאך נוקש בדלת פותח לו בנ"א מה השם שלך אומר פלוני אלמוני, מסתכל בתמונה אומר זה לא אתה טעות. לוקח את כל החבילה שהביא חוזר חזרה לשמיים. אומר הלכתי לפי הוויז הגעתי אליו דפקתי בדלת ואתה אמרת  לי ריבונו של עולם שאני יזהה אותו לפי התמונה, זה לא הוא. מצטער טעות בכתובת. עלה עם כל החבילות.

מה זה אומר רבותי, זה אומר שבימים האלה יש כאלה שהם חכמים יש כאלה טיפשים נשארים אותו דבר אבל יש כאלה חכמים עושים שינויים שיפורים, מקבלים על עצמם להקפיד על זה ולהקפיד על זה ומהיום ככה וככה וככה צילמו אותם, נגמר היום הכיפורים, עכשיו הקב"ה חתם שמגיע להם את כל מה שביקשו כי הם השתנו, חזרו בתשובה אז הוא שולח את המלאך ואומר לך, תן להם, אבל אחרי  שנגמר יום כיפור הם חזרו להיות מה שהיו, אז המונה השתנתה. זה כבר לא אותו בן-אדם. אז המלאך בא מסתכל, הא, זה לא הוא זה שהיה ביום כיפור זה היה מישהו אחר לגמרי, איך הוא התרגש איך הוא בכה איך הוא הבטיח, אני שמעתי. יוו ועכשיו מה הוא מדבר, תראו תראה,מכנסיים קצרים עומד ככה עושה ככה, מה, איפה נעלם הכל. חוזר בחזרה אומר בוטל, כל העסקה בוטלה.

אתם רוצים שככה יהיה? הקב"ה מוכן לתת כל מה שביקשתם, כל מה שביקשתם  הוא מוכן לתת יש לו עולם ומלואו, הכל הוא מוכן לתת לבניו, אתם יודעים כמה הוא מוכן לתת אתם לא מאמינים,  כמה כמה?מה? נצח? לא, זה אחר כך. כמה הוא מוכן לתת פה? מיליונים מי אמר? מיליונים קטן עליו מיליונים.

תשמעו.

אדם הראשון שהוא ברא אותו , ברא אותו לבד. ומה הוא הכין לו לפני שהוא ברא אותו, את כל העולם כולו על כל מה שישי בו , כל זה בשביל בן-אדם אחד, והוא עוד לא עשה כלום בשביל לקבל את זה . הוא רק נברא. ואח"כ הוא אמר לו,תשמור מצווה אחת ואתה עולה לעולם הבא, ישר לנצח נצחים ושכר אין סופי. תק, נכשל. תוך שעה נכשל. למה כולנו מתים, בגלל שהוא נכשל אחרי שעה. אכל מהעץ וזהו. מזה כולנו משלמים כי אנחנו הבנים שלו אנחנו הבנים בני אדם אז אנחנו משלמים גם. היות והנשמה שלו כללה את כל הנשמות של כל הצאצאים שלו אז הפגם שהיה בו הוא גם בנו אז עכשיו  תראו מה ה' מוכן לתת רק אל תעשה עבירות.עולם ומלואו הוא הכין לו, לא נתן לו וילה יפה לא נתן לו את מיאמי ביץ' לא נתן לו את פריז, נתן לו עולם ומלואו עם מיליארדים מיליארדים כוכבים מיליארדים מיליארדים דגים מיליונים מיליונים סוגי עצים עם פרות, פרחים, מיליאדים ציפורים שיציצו לו יעשו לו מוסיקה. עשה לו שמש וירח כוכבים, לדים לדים בשמיים לדים, עוד לפני שחשבו פה. לדים בשמיים בלי חשמל בלי מקור חשמל בלי בטריה, מנצנץ כל הזמן נצנצים נצנצים. כל זה לאדם שעוד לא עשה כלום . ואם עשית מצוות מה מגיע לך. ואי ואי ואי קטן העולם הזה עליך לכן כתוב ''בהאי עלמה לי כאגרה" זה העולם אין שכר אי אפשר איפשר אפילו אם יניח תפילין פעם אחת בחיים אפילו אם תיתן לו את הכול העולם אי אפשר זה לא מספיק. אי אפשר, זה סכום קטן אי אפשר. כי אדם הראשון קיבל את כל העולם בלי שום מצווה. אם אתה עושה מצווה אחת אין אין  כל העולם זה קטן, הוא לא יכול לשלם לך פחות ממה שמגיע לך.  אנשים מבקשים מה' תן לנו פרנסה תן לנו כלכלה תן לנו זה. עולם ומלואו אני יתן לך רק תמלא את רצוני זה הכל, כמו שאמרתי לאדם הראשון. מה אני מבקש תעשה. מה ששתה מבקש איני יתן לך בכפלי כפליים. אין אצלי חיסכון אני לא חוסך אני ימלא את אסמיכם עד שיבלו שפתותיכם מלאמר די. די די דייי תפסיק. די

 אבל כמה חכמים יש שבאמת מוכנים לרום ולאמר ריבונו של עולם תשמע שכנעת אותי. מהיום אני הולך על זה. כמה יש כאלה חכמים? והנה אני אומר לכם אתם צמאו מפה אחרי ששמעתם את כל זה אף אחד מכם לא יעשה את מה שאמרתי אף אחד, מי יעשה מי יעשה? את..? טוב, תשתדלי שבעזרת ה' תצליחי ובגדול. אבל מה זה להשתדל , בדיוק.  כשאומרים להשתדל פרושו אני יבדוק את עצמי אם מתאים לי בכל מצב בכל ענין  בכל דבר אבל אם אני אומר אני הולך לעשות הכל, מה זה לעשות, אני מפקיר את חיי לך, לך. 'ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודך' אין לי שום גבר בעולם חוץ מלעשות את רצונך. אם אדם מחליט ככה הקב"ה על יד ימינו. 'ה' צילך על יד ימינך'. כמו שהצל אתה מתכופף הוא מתכופף אתה זוקף הוא זוקף ככה ה' מה שאתה תתנהג, ככה הוא יתנהג איתך. כמה שתרצה יותר הוא ין יותר. מה שתרצה. חכמים אמרו לנו כל מה שתפלל אדם על רוחניות יקבל. כל מה שיתפלל על גשמיות לא תמיד יקבל. כי ה' רואה שיכול להיות שהגשמיות תשפיע עליו לרעה מבחינת וימין ישורון ויבעט, הוא עוד ישכח אותי, אני יתן לו כסף הוא ישכח אותי, לא צריך אותך אני כבר מסודר. לא צריך להתפלל, אין לי זמן, עסקים עסקים, אין לי זמן. אז הקב"ה לא לכל אחד נותן. לכן כתוב במשנה  'כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר' למה, אומר ה' אם בניסיון של עוני אתה עמדת ולא ויתרת תעל המצוות ועשית הכל אז אני בטוח שגם כשאני יתן לך עושר לא תעזוב אותי.  כי כשהיית עני היית צריך לחפש את האוכל ולא עזבת אותי, לא אמרת הא, אתה לא נותן לי אז אני לא מקיים מצוות.  קיימת הכל , מעוני אז אני נותן לך גם מעושר, אין בעיה, ממך אני לא פוחד שתעזוב אותי. אבל מישהו אחר, אוב האנשים שיש להם טיפה כסף שוכחים את הקב"ה אין להם זמן בשבילו, עד שהוא עושה להם גלגל בעולם, ואחרי זה הם נזכרים שהוא קיים. לכן מי שחכם ברוחניות קבלו הכל, הכל מה שתרצו. בתנאי שהוא יראה שזה אמיתי, אם זה אמיתי תקבלו ומהרגע הראשון. אבל  אם זה בגשמיות, תלוי תלוי,יש כאלה נותן להם צ'אנס בודק אותם בוחן אותם, בא נראה אותך יאללה, קח סכום תתחיל לזוז הראה אותך. אז הנה נתתי לכם עצות לפי יום הכיפורים. ואתם צריכים להחליט מה אתן עושים עם זה להרוויח בגדול או להישאר על אותו סטנדרט. אבל תזכרו מצלמים.  אם התמונות נשאר כמו לפני ראש השנה, המצב עגום, כי ה' אומר נתתי לך פתח לחזור אלי להתקרב אלי,  תת לך להעניק לך אתה מזלזל אתה לא רוצה אתה מסתדר בלעדי נכון? אין בעיה מותק תמשיך לבד, תקרא לי , לא עונה לא שומע. אבל אם אתה הולך בדרך שלי 'והיה טרם יקראו אני אענה'' עוד הם מדברים ואני ישמע' תתחיל מה יותר טוב לך ככה או ככה. לי אין בעיה אני מסתדר עם כולם אומר הקב"ה ההפסד הוא רק אצלנו אצל ה' אין שום הפסד, אין בו שום שינוי ושום תמורה. הדבר היחידי הוא שאנחנו יכולים להרוויח וחבל שנפסיד. עד כאן הדברים למי שיש אלות בבקשה.

כן תן לה בבקשה שם.

למה יש בנ"א אחד רק עם מיקרופון, תביאו ליניב גם כן מיקרופון, כן  תן לה

שואלת: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואלת: שנה טובה

הרב: שנה טובה

שואלת: דיברתי איתך לפני כמה זמן בבית כנסת אם זכור לך על הבת שלי

הרב: כן

שואלת: השתדלתי לעשות הכל כדי להביא אותה וזה לא עלה בידי ודיברתי עם הפקידה שלך וכבוד הרב אמר שהוא יעשה לה פדיון והצטיידתי במה שהיה צריך מה שאמרת לה,  וגם עשיתי הוראת קבע בשביל הבריאות שלה,  ואני לא יודעת מה לעשות עם הילדה הזאת כבוד הרב, היא בבית, חושך, לא יוצאת פוחדת מרכבים. פעם במצב רוח פעם לא. שומרת שבת.

הרב: ניסית לקחת אותה ביד החוצה?

שואלת: השתדלתי הכל לעשות כבוד הרב

הרב: היא לא מוכנה לקום ולצאת?

שואלת: אז אני אמרתי לה היום תהיי קשובה ותרימי את הטלפון ויכול להיות  שכבוד הרב ידבר איתך והיא מאוד מאוד מאוד רוצה לבוא אליך רוצה לדבר איתך היא ממש לשמוע את השם שלך ה מזעזע אותה מרוב שהיא רוצה לראות אותך, היא אומרת לי אמא אני מאוד רוצה לראות את הרב. אבל אני לא יכולה, אני פוחדת

הרב: טוב, אחרי כיפור

שואלת: אני מאוד מבקשת כבוד הרב

הרב: בלי נדר אני אקפוץ אליכם

שואלת: איי כפרה על הנשמה שלך

הרב: אוי אוי אוי

שואלת: כפרה עליך. ה' ישמור לי אותך

הרב: תודה

שואלת: תודה רבה חיים שלי תודה רבה.

הרב: תתני לו את ה..

שואלת: ה' יברך אותך

הרב:אמן אמן תודה תודה

שואלת: כבוד הרב ריגשת אותי מאוד

הרב: בסדר בסדר אבל בלי כפרות.. כפרות עושים לתרנגולים

שואלת: אני רועדת כולי כבוד הרב, תודה רבה. תודה רבה תודה רבה כבוד הרב תודה רבה

הרב: טוב טוב

שואלת: ה' ישמור אותך

הרב: אמן

שואלת: תודה רבה

הרב: וגם אותך

תביא לו אחר כך את הפרטים. כן.

מי זה פה מתחבא כן תן לו פה

כן, תעלה קומה אחת שתיים כן

שואל: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב.

שואל: שלוש שאלות

אפשר לשאול את הרב?

הרב: בטח

שואל: שאלה ראשונה

מתי אתה צופה את הקאמ בק שלך? לכל אדם יש איזשהוא גרף, היה לך את שנות השמונים שנות התשעים, בעצם יש איזשהו ירידה תלולה, מתי הקאמבק לחזור למיינסטרים הישראלי לחזור לציבוריות הישראלית שהקהל צובאים כולם על דלתות האולמות על כל הקריזמה האדירה עלזה שהיו דנים ונושאים ונותנים  בתורת הנאום של הרב תחת הפאתוס האטוס חיתוך הדיבור, ואין מה להוסיף יותר . שאלה ראשונה.

הרב: אפשר לענות?

שואל: בקשה

הרב: את העליות והגרף עושה הקב"ה ומתי שיחליט שהגרף יעלה או שימשיך לרדת או שיתאזן אנחנו נמתין ונראה

שואל: לא,אני מדבר על   דרך הטבע,

הרב: אין טבע אין טבע

שואל: היצירתיות על הקריאטיביות של הרב. הרב הוא גם  גאון בפרסום גאון בהפקה, מי שיודע כל כרטיס פה מי שיודע שווה ערך ל150 שקל לפי כל מה שאני רואה פה בגאדג'טים והחומרי טכנולוגיה של one man show הוא לא יכול להיות, לא נראה לי שסה נמצא בשום מקום היקום שאדם אחד עולה על במה וכל מה שאני רואה פה זה טרוף על למי שמבין קצת בעולם הפרסום ובעולם ההפקות מבין שכרטיס פה מינימום 150 ויש פה מאה איש להערכתי בלי לספור, הערכה גסה, 150 שקל 120 שקל כרטיס וזה טירוף, הפקה כשאת בעצם צריכה  להוריד ברמה של הפרסום אין ספור איך אומרים, היה צריך להיות לזה הדים בכל העולם, השאלה היא מה קרה האם.. יש לי תשובה אבל אני רוצה לשמוע את הרב

הרב: מה קרה אתה לא יודע מה קרה? אחרי הבחירות לפני כמו שאומרים, יצאו נגיד סימנו אותי, הבינו שאני מהווה איום, והחליטו להוריד את הבנ"א ועמדו כל גדולי התורה של שם והחליטו להגיד שהבנ"א הזה הוא על הפנים.פתאום מהלילה לבוקר הוא נהיה על הפנים. מה קרה מה הוא עשה אולי תגידו איזה עבירה הוא עשה מה, הוא החליט להקים מפלגה מה פתאום שהוא יקים מפלגה, אז אם הוא יקים מפלגה  נהרוס אותו,זהו מאז הם עובדים יומם ולילה להרוס אותו זה וזה כל הסיפור.

שואל: טוב, אה טעות אחת אפשר לאמר שהרב עשה בזמנו שהרב לא רץ בעצמו  ואז עשה פוש ויצא ונתן לרשימה לפרוח שאז בעצם היו ודאי נכנסים איזה ארבע מנדטים אם הרב היה בראש הרשימה כי כשהרב עשה את הסקרים ואיך יוסי שריד וכו זה ודאי היה עם הרב בראש הרשימה

הרב: לא לא לא

שואל: היה  כשהרב לא בראש הרשימה אלא כשהרב מחוץ לרשימה?

הרב: בא אני יסביר לך הנקודה היא הייתה פשוטה, אני לא רציתי ללכת לבחירות בכלל. אם לא היהי את לפיד שאני היחידי והראשון שחששתי מממנו מהבן לא מהאבא מהבן וחששנו שיהיה לו 7 מנדטים. 7, ואז עשינו את הסקרים והתברר שאנחנו מקבלים 8-9 התחלה. אז נכנסנו לרב שטיינמן ושאלנו מה עושים מה ורה אם הלפיד הזה יבוא הוא יעשה פה  שמות כמו שהוא עשה, הוא לא היה 7 בסוף הוא היה 17 ועד היום הוא בסביבות ה20 כל הזמן אתה מבין מה מדובר וכשהוא היה אתה יודע מה הוא עשה הוא הוריד את הקצבאות וסגר את הפה ואיים על כל הדתיים, הרס והחריב את כל עולם התורה שנבנה 70 שנה כמעט. אז הייתה  הצדקה, ואז הרב שטיינמן אמר, אם יש כח מצווה להציל. פרושו של דבר ודאי מצווה להציל. אז החלטנו שאנחנו הולכים על זה ומהיום הראשון שלחו לי איומים ואלי ישי שלח את רשם העמותות מיד יום אחרי זה לבדיקה מדוקדקת והתחילו הלשנות וכל מיני דברים והתחילו לעלות רבנים בקול ברמה יום ולילה רק נגדי. הם לא דיברו מילה נגד לפיד. רק נגדי.  דיברתי עם הרב בעדני אמרתי אני לא מבין, ''מני ומיניה יתקלס עילאה'' אתם תביאו את מי שאתם יכולים שאני יביא את הציבור שלי שהוא לא שלכם וביחד אחר כך נעבוד. לא.

שואל: הרב לא תמים. הרב יושב על אותה משבצת יאיר לפיד לא יושב על אותה משבצת

הרב: לא, לא נכון אני הלכתי על כלכלי, אני הלכתי על חברתי

שואל: שזה גם שס

הרב: ולא הלכתי דתי. איזה שס, שס זה שקופים עשו למישהו משהו

שואל: מה הם הלכו

הרב: עזוב מה הלכו אבל כולם יודעים בדיוק מה הם עושים. הנקודה היא עכשיו ככה. כל מה שאני הצעתי אף אחד לא הציע במדינה עד שאני הצעתי. והצעתי לחם בשקל נכון, הגעתי לרמי לוי, שכנעתי אותו כמו שעשית עוף בשקל תעשה לחם בשקל שלא יהיה עני שלא יהיה לו אוכל. הוא אמר לי תן לי לשקול את זה כי זה מלחמה עם המאפיות זה מלחמה זה פוליטיקה אתה יודע, אמרתי לו טוב, יש לך לב טוב ורחב בא תנסה אחרי כמה ימים אומר לי אני הולך על זה בעוד כמה ימים אני מפרסם לחם בשקל. שלום. קיבלתי את הידיעה באס אמ אס שזה לחם בשקל הודעתי לציבור חברה הנה זה עובד ב7 מקומות של רמי לוי לחם בשקל רוצו. תוך שלוש שעות דרעי איים עליו אם אתה ממשיך את המבצע הזה הרב עובדיה אומר לכל אנשי שס לא לקנות ברשת. ועל המקום הוא הפסיק את זה כי לשס לא אכפת שאתה תשלם 7 שקלים העיקר שלא יבוא מישהו ויציע הצעות  שם לא מעיזים להציע לא יכולים להציע ולא עולה על דעתם להציע. מה אכפת להם מזה.

כשאני אמרתי יקנו את כל קרקעות הקיבוצים לנוער לציבור 95 אחוז קרקעות ללא שימוש מתוכם יש מאות אלפי דונמים סתם. לקבוצות של אנשים זקנים שיושבים  נחלות הנה עכשיו הפריטו להם את זה והעשירו את כולם על מה ולמה מה הם שונים מכולם, מה הם הפריחו את השממה,  אז מה, לוקחים את זה מביאים בניה טרומית במאה אלף שקל עשינו חשבון ישבנו עם מהנדסים והכל מאה אלף שקל כל אחד יהיה לו דירה. למה לא עושים את זה כי המדינה עושקת אותכם, אתן משלמים דמי פיתוח על דירה של מיליון, מאות אלפי שקלים, דמי פיתוח. שאם אתה עושה אותם פרטי הם עולים חמישים אלף שקל כמו שהיום אתה קונה מכונית מחוץ לארץ מביא יבוא, אתה משלם 114 אחוז על כל מכונית שאתה מביא המדינה לוקחת מכונית. איפה נשמע דבר כזה, דברים פשוטים.

 והיום  יש להם עודפים של מיליארדים הם לא יודעים מה לעשות איתם. אז מה אתם אוספים אוספים אוספים וביבי מתגאה שהכלכלה פה היא מצוינת אבל על חשבון התפרנים. אתה משלם 80 אחוז מיסים מתוך מאה אחוז שאתה הרוחת. אתה משלם ביטוח, אתה משלם מס הכנסה, מס חברות מס עמותות מס בלאו מעמ מה לא, קיסם עולה לך עוד 18 אחוז על קיסם על כל דבר אתה משלם כל דבר המדינה לוקחת לך בצלחת, אתה מקבל את ה20 אחוז בקושי. ואח"כ מתפלאים למה אנשים עובדים בשחור למה עובדים ככה למה עובדים ככה. אז ז"א אם הם היו מאפשרים, אבל הם לא רוצים כי הם לא חברתיים הם דואגים לעצמם הראיה למעלה מ11 חברי כנסת נכנסו לכלא. של שס.תראה לי עוד  מפלגה חילונית שנכנסו כמות כזאת. בכל שנות המדינה לא נכנסו הכמות שנכנסו בשס , שמעת מישהו מהגדולים שמתלונן ואומר חיללתם את ה' ביזיתם אותנו עשיתם לנו בושות, אף אחד לא מתלונן עוד נותנים להם תפקידים, בגלל שהם ישבו עוד נותנים להם תפקידים גם. נו, אז זה קליקה שעושה כסף על גב הציבור הספרדי התמים וזהו, והם מתעשרים לוקחים את הכל לעצמם  וכאילו הם דואגים לכם. אבל מה הם באים בשם הרבנים, היות שהספרדים יש להם אמונת חכמים אז הם אומרים הרב אמר, הרב אמר, הרב אמרו, אם הרב אמר,אם הרב מקלל  עוד יותר  מה אני יסתבך עם קללות,, לא רוצה לא רוצה לא רוצה וזה מה שהם עשו את התרגיל. וככה רבים פרשו ברגע האחרון מהפחד. תעמולה של שלושה חודשים נגד בן אדם אחד, כל הרבנים, כל הישיבות כל הזה נגד בן אדם אחד. שמה רצה, לעשות טוב. אתה מאמין שאם אני הייתי מטפל בכנסת בכמה ענינים אז היה נראה יותר טוב. אבל זהו הם לא רצו, אני הבטחתי להם אם אני אצליח להכניס לשמה כמה חברה אני ידאג שלא תכנסו יותר לכלא. מזה הם פחדו. הבנת אבל זהו זה המצב, אני לא בוכה עליו, זה ניסיון עקדת יצחק. שמח שעברתי אותו בשבע בבוקר יום למחרת הייתי כבר בשופר והמשכתי לעבוד כרגיל

שואל: זה מה שמביא אותי לשאלה הבאה, על מה הרב מתחרט

הרב: על מה מתחרט?

שואל: בכל 40 שנות ה

הרב: אני מתחרט רק על דבר אחד, שהכרתי את הבורא בגיל 24 אם הייתי מכיר ואתו מהתחלה כמו שהכרתי אותו בגיל 24 הייתי חביבי היום גאון הגאונים. אבל מה לעשות הכרתי אותו רק בגיל הזה ומאז אני ב"ה משתדל ומה שהספקתי כולם היחד לא הספיקו.

שואל: השאלה האחרונה באמת זה שאלה מאוד קשה, למי שמבין בתורת הנפש, ובפסיכולוגיה גם היהודית וגם האוניברסלית מבין שהרב נחלץ פה ממצוקה לא יודע מאיפה הכוחות נפש האדירים זה באמת שאלה אישית שאיך אומרים, זה יכתב בהסטורייה. מי ששכתב את ההסטוריה פעם באחד האוניברסיטאות בעולם, בארץ, ודאי יכתוב על זה  איזשהו, יכתבו על זה מאמרים. בכל זאת הרב עבר איזושהי תקופה, לקום וללכת ולכתת רגליו, הרי אדם שהיה מופיע באולמות שאין לתאר, לחזור ואיך אומרים, מהתחלה מלמטה למרות שמכפישים ומאיפה הכוחות נפש האלה שזה כוחות נפש אדירים  מאיפה דולים מאיפה לוקחים את העוצמות נפש והכוחות האלה שבעצם אדם אחר היה אומר לעצמו תשמעו תודה רבה לכם עשיתם טובה לא רוצה אותכם אני לא רוצה, אני איך אומרים, נכנס לד אמותיו, ובאמת מסתגר ובאמת עושה לעצמו איך אומרים הציבור היה כפוי טובה אם נקרא לזה ככה אז בקשה אני נכנס ועכשיו אני עושה לביתי כמו שעושים ב פוליטיקה כמו  שעושים בעסקים כמו שעושים בכל דבר למה הרב לא עושה לביתו גם מבחינה רוחנית גם מבחינה גשמית אם הרב לא היה הולך סכין אני בטוח שהיה עולה והיה אחד הטיקונים אם הרב היה הול לתורה אז ודאי שהיה  עולה ואחד הגאון הגאונים כמו שהזכרת. אז בעצם מה גורם לך מבחינת כוחות הנפש להמשיך מאותה הנקודה, תשובה אמיתית אמיתית שתתן לי כאדם חשבון נפש לפני יום כיפור, לא אכפת לי מהעולם אכפת לי מעצמי איך בעצם הרי כל אדם נכנס לאיזשהו משבר נקרא לזה מצוקה  נכנס לאיזושהי מתח חרדה לחץ בעמם תצריך לחלץ את עצמו איך אומרים תן לנו את הטעימה מהכוחות נפש האדירים וזה לא בחנופה, כי זה איך אומרים הדברים הם מדברים בעד עצמם

הרב: בא אגיד לך, אני סיפרתי פעם איך אני הגעתי להחלטה של מה שאני עושה. אני קראתי במדרש שכתוב ''כי לי בני ישראל עבדים  עבדי הם ולא עבדים לעבדים'' המדרש שואל שאלה מה עדיף להיות עבד למלך או עבד לעבד? או לפני שראיתי את התשובה הבנתי שזה עבד למלך מה שיש למלך יש לעבד שלו, ומי שהוא עבד של עבד יכול להיות לו רק מה שיש לעבד שלו, אז ז"א מיד אמרתי שאני רוצה להיות עבד למלך

 עבד למלך פרושו זה שאין לך רצונות. עבד שי לו אדון, מה שהאדון אומר הוא עושה אומר לך אם תעמוד פה , עומד פה, לך תביא תה זה מביא את זה, שב, סע, תעשה. עבד.  עבד אין מצב שמתאים לו ומצב שלא מתאים לו, אם יאמר העבד לריבו הכל אני עושה חוץ מדבר זה כבר פרק עול אדוניו מעליו, אז ז"א זה לא משנה איזה מצב אתה היום אתה יכול להיות רב מרצה, מחר הוא מחליט שאתה תהיה גנן. אז אתה עושה בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, כי אתה עושה את רצון הבורא

שואל: זה לא דומה אבל

הרב: דומה דומה אני יסביר

שואל: אני יגיד למה, כי יש פה מישהו גדול עומד על גביו הוא רודה בו, פה זה בעצם יש בחירה כל הזמן, לו יצויר

הרב: אבל אני החלטתי להתמסר לבורא

שואל: או, ההתמסרות הזאת. יש את ה'וידעת' איך אתה עושה את זה בשלב המעשי את התאוריה איך אתה מוציא את זה אל הפועל

הרב: אסביר פשוט. אני לקחתי בחשבון תקשיב טוב, כשאני אמרתי שאני הולך להיות עבד למלך אז אני הפסקתי לעבוד, כי אתה לא יכול להיות עבד למלך והולך לעבוד מה פרוש, הוא אמר לך ללכת לעבוד, הוא לא אמר לך ללכת לעבוד. הוא אמר תעבוד אותי אז אני צריך ללמוד תורה, אז התישבתי ללמוד תורה, זהו. יושב יושב לומד לומד לומד לומד לומד לומד. מה עם אוכל, לא דאגה שלי. נו איך אפשר לחיות ככה, אפשר לחיות ככה?  אי אפשר לחיות כך. אז היית בהתחלה כותב מזוזות שאבא שלי לימד אותי עוד לפני ההחלטה הזאת שקיבלתי, ואז החלטתי שאני לא יכתוב כי זה לוקח לי זמן אז אני יתווך למזוזות ז"א אלה שירתו אני יביא להם ממי שכותב. עד שיום אחד בא אלי מישהו שאל אותי איזה שאלה, עניתי לו מצא חן בעיניו שאל עוד שאלה מצא חן בעיניו אמר אם אני  רוצה לשאול עוד שאלות אני ישאל אותך אמרתי לו אין בעיה הוא שאל עוד פעם ועוד פעם בסוף אמר אתה יכול לשכנע את אח שלי אמרתי לו בקשה א הוא יבוא ? לא, אז נלך אליו  וככה התחלתי זה פה ואח"כ בא מישהו ואמר והתחיל לקחת אותי לבתים ונהיה ויכוחים בשכונה וככה וככה וככה ונהיה ונהיה ונהיה ועד שיום אחד גילה אותי מישהו ובא אלי ואמר לי תשמע אתה שמעת על ארגון 'ערכים' וזה ופה ושם אמרתי לו לא שמעתי לא מכיר אתה מוכן לתת לבוא לתת הרצאה? לדוגמא וזה אמרתי לו כן,  ובאתי והם התלהבו ופה ושם ואחרי ז ההיית בסמינר ובסמינר היו מוכרים את הקלטות של המרצים ז"א מרצה פלוני נתן הרצאה ואז מי שרוצה את ההרצאה הזאת המוקלטת ירשם.  אז היו לוקחים מזמינים חמש קלטות שבע קלטת שר קלטות פתאום רץ אלי מישהו ואמר אתה יודע כמה אנשים רוצים לקנות את ההרצאה שלך 120 איש. לא היה דבר כזה בעולם!

טוב לא הבנתי את המשמעות כל כך. אמרתי בסדר אנשים התלהבו שלום. מה קרה? זה שהדפיס להם את הקלטות זה היה 'גל פז' יום אחד הוא דופק אצלי בדלת ואומר ליאני מוכן להדפיס לך אני מוכן להדפיס לך אני מוכן לעשות לך הכל הכל הכל את הקלטות שלך ולהפיץ אותם בכל הארץ אמרתי לו לא עזוב אוי אני לא בשביל זה אני לא. והוא הלך , לא מהר אבל הלך.  אחרי  שבועיים הוא לא ויתר ועוד פעם ועוד פעם  בסוף אמרתי טוב תן לי דוגמא שאני יראה ופה ושם, בקיצור התחיל לעושת לי קלטות, התחיל לעשות לי קלטות והייתי יוצא להרצאות כמו שאתה אומר היה אלפים אלפים באים להרצאות וההייתי נכנס והיינו באים עם קרטונים וכל יום גומרים קרטונים, קרטונים, וכל קרטון היו חמש מאות. קרטונים. ופתאום הייתי חוזר עם 'סטיפות' הביתה, ומתפרן מרוד עני שאין לו שום כיוון להתפרנס...אז אתה רואה את ההשגחה שהקב"ה אומר אם אתה עבד שלי מה  שאתה צריך אני דואג, אתה תמשיך. נו ,אז מה אז  מה הקב"ה עושה גרף, אז הולכים עם הגרף, כמו בגלים תופסים גל וזהו מה קרה, לא קרה כלום ואם זה ימשך ככה ימשך ככה מה הבעיה, אברהם אבינו אתה יודע הוא עבד קשה, עבד קשה, מה נשאר אחרי שני דורות אחרי מה שהוא עבד, אפס. נו אז הוא הפסיד את המעלה של אברהם אבינו? כתוב בתורה במפורש ואת הנפש אשר עשו בחרן אבל מה זה עשו לא נשאר כלום .כן אבל אם ראיתי מישהו טובע בים והצלתי אותו אחרי זה הוא התאבד אז הפסדתי את ההצלה, לא.

שואל: זאת התשובה

הרב: לכן אתה צריך להבין, יש לי דורות שאתה לא יכול לשער ולתאר כמה הם וזה רק פורח, גם אילו שנגדי מעבירים לי את הזכויות, אני היום מרוויח יותר ממה שהייתי בשיא. כי בשיא זה רק מה שעשיתי, היום אני מקבל גם מה שלא עשיתי כי מדברים עלי לשון הרע ומעבירים לי את הזכויות

שואל: אין אתת הדרייב, פעם היה ללכת להרצאה, זה היה אדרנלין אני יכול לתאר את האדרנלין ואת פעימות הלב שהיה כשהרב היה עולה לבמה

הרב: לא לא לא אני אומר לך שלא. תקשיב תקשיב את לא, אני היית  באיצטדיון הראשון, אף אחד לא עלה בדעתו לעושת כזה דבר שמרצה יחיד יגיע לאצטדיון 22 אלף איש. לא היה ביהדות כזה דבר, ואמרתי לרב שלי שאני רוצה לעשות,בשביל מה למה צריך וזה ופה ושם, אמרתי לו קידוש ה' 22 אלף כתוב שהקב"ה בהר סיני בא עם 22 אלף מלאכים ושכינה שורה ב22 אלף כמו בהר סיני.

נו, נו,  לא עכשיו. בסדר הרב אמר לא עכשיו לא עכשיו. אחרי חצי שנה אני שואל אותו הרב אפשר לעשות את האצטדיון אז עוד פעם הוא התפלפל איתי פה ושם אמר נו, בסידר בסידר.

ואז הלכנו על האצטדיון, עשינו את האצטדיון, איפה הייתי יום אחרי זה, בשוויץ. מה עושה בנ"א  אחרי שעשה אצטדיון, רק מסתובב כמו טווס ברחובות שכולם יגידו לו וואוו וואוו וואוו איזה דבר,,,בהה בההב בהה בהה זהו. מה זה קשור.עשינו מה שעשינו הקב"ה הצליח, היה קידוש ה', ממשיכים הלאה, מה הלאה, אנשים מתרפקים על העבר, אנחנו מסתכלים מה הלאה, עכשיו תחשוב מתי אני מקבל שכר יותר גדול מתי שהאולם מפוצץ או כשלא? כשלא.  למה, כשאתה בא והאולם מפוצץ ישלך סיבה למסיבה. כשהוא לא מפוצץ אז זה פחות כאילו, לא פחותת, בשמיים מסתכלים חביבי  איך אמר החפץ חיים לעשיר אחד שבא אליו בוכה אמר לו אני אוהב לתת צדקות אני אוהב לתת צדקות  אני אוהב לתת צדקות, אתה יודע כמה חילקתי והכל  ועכשיו ה' עשה אותי עני תתפלל עלי שיחזיר ליאת הכסף שאוכל לעשות עוד צדקות, אומר לו החפץ חיים תשמע ה' ניסה אותך בעשירות ועמדת בזה יפה מאוד, די, אמדת בניסיון . עכשיו הוא רוצה לנסות אותך בעניות אתה צריך לעמוד בניסיון של העניות. אתה לא יכול לבחור את הניסיונות. זה לא חכמה להיות בטופ, בא נראה אותך מהטופ יורד למטה ואחר כך,

אספר לך סיפור מהגמרא גם. שנבוכדנצאר אמר שירה, ירד המלאך גבריאל וסטר לו. מנע ממנו להמשיך להגיד שירה, אז שואלים למה הוא סטר לו, אם השירה שלו היתה כל כך חשובה לפני ה' יתברך למה המלאך ירד סטר לו, מה יש מה הבעיה אם הוא, אומר לא, ה' רצה לשמוע אותו איך הוא ממשיך לשיר אחרי סטירה זה החכמה, לשיר שאתה בהתלהבות זה לא בעיה. נראה אותך אחרי סטירה שאתה ממשיך לשיר

שואל: לסיום אני רוצה לבקש מחילה מהרב על שדיברתי על הרב בכל מיני הזדמוניות

הרב: אני כל מה שאמרת עוד דיברת עלי? יחביבי אתה אלוף העולם אתה

שואל: איך אפשר שלא הרב היה הרב היה איך אומרים בחדשות עסיסיות לא משנה מה גם אם אדם לא חושב בצורה אימפולסיבית אומר את דעתו

הרב: אם היית ממשיך לעקוב אחרי יום יום היית רואה שאני מנפק עדין הרבה חדשות

שואל: עוקב עוקב אתה יכול לבחון אותי

הרב: מה דיברתי היום בבוקר?

 

אז אני יגיד לך מה אמרתי היום הבוקר תשמע חדשות.

שהזמרים הפסולים הפכו  את הרבנים להיות פסולים. איך, הרבנים פסלו את הזמרים אמרו שהזמרים הם פסולים אם הם  שירם בתערובת אנשים ונשים או אפילו בהפרדה, ערבי שירה אסורים כל הרבנים יצאו כולל הרב עובדיה כולל כולל כולל אז הם פסלו אותם. אבל עכשיו  הם מופיעים איתם. הרב יצחק יוסף הרב הראשי לישראל מופיע עם אייל גולן, בסליחות.

אז הזמרים הפסולים פוסלים כבר את הרבנים כי הרבנים הפכו להיות פסולים. הם פסלו אותם שהם פסולים ועצם הפסול שהטילו בהם פסל אות. אז זה לא רק הוא הרב ארוש עם קובי פרץ ובן סנוף אצל שמואל הנביא אצל שמואל הנביא אומרים סליחות תראה, שרים סליחות תסתכל שרים סליחות, לא סליחות שרים סליחות אתה מבין, יש מופע סליחות. הנה הרב ארוש אתה רואה עם קובי פרץ וסנוף ועוד כהנה. ואתה רואה כולם ויגאל כהן גם כן נמצא עם הנשים בכל מקום וכו וכו וגם כן עם כל החברה האלה ומופיעים  עם קוראים לו עופר לוי עופר לוי האינסטלטור אז גם כן והנה אפילו הרב עמר אתה רואה עם הפסולים שהוא אמר שהם פסולים. כל מי שדיברו נגד הזמרים הפסולים זה כל זה בשביל פוליטיקה אין פה ערב סליחות יש בחירות עכשיו של שס למועצות ולכן הם עושים את כל הערבים הענקים האלה כדי שיבואו האנשים ואז יזכירו להם שצריך לעשות כך וכך.

שואל: הרב מוחל לי?

הרב: אני,רגע לפני כן אני רק יגיד לך יש יהודי אחד שהוא מזרוחניק, בחיפה יש את המופע עם אייל גולן שאמרתי והוא דיבר היום ותשמע מה הוא אומר זה משהו לא יאומן, הוא אומר,

(השמעת קטע וידאו)

"הארוע בחיפה שנקרא שרים סליחות  לקראת  יום הכיפורים שמאורגן בראש ובראשונה על ידי המשרד לנגב וגליל ופריפריה, הוא אירוע עם גוון פוליטי כמובן ששיך למפלגה מסוימת, עירית חיפה שותפה לעניין, הכל טוב ויפה אני לא חושב שיש שם בעיה של הדרת שנים כי זה אירוע של סליחות לא כולם יושבים יחד, גם הציונות הדתית עשה אירוע סליחות בבית כנסת ושם היה הפרדה בין גברים לנשים. מה שלי מפריע זה הנקודה של מי שיופיע שם הזמר אייל גולן שקטונתי מלהביע דעה על יכולתיו המוזיקליות אך נראה לי שמבחינת שליח ציבור לסליחות סימן שאלה גדול מרחף על הנושא הזה והייתי חושב שמן הראוי היה  להביא שליח ציבור כמו שכתוב בתפילת ההני העני ממעש שפרקו נאה וזקנו מגודל ומקובל על הבריות. זה צריך להיות שליח ציבור"

הרב: שמעת? זה מזרוחניק אומר. עכשיו תסתכל הרב יצחק יוסף בכזה קטן קטן הרב הראשי לישראל כזה קטן, לעומת אייל גולן, תחזיר את המודעה הקודמת , תסתכל איזה גודל אייל גולן ואיפה יצחק יוסף תסתכל למטה זה קטן קטן קטן.  למה? כי הוא מושך קהל. אם יבואו הרבנים מי יבוא?  מה הם יגידו? אז צריכים להביא זמרים. כבר הזמרים הדתיים לא מספיק טובים צריך להביא את החילונים כי כבר לא מושכים קהל, אז צריכים להביא אותם. אתה יודע מי זה אייל גולם אתה ראית מה יש לו על הגב? יש לך את הגב שלו? בא תראה מה יש לו על הגב?

 תסתכל זה הראש שלו עם עניים מאחורה. תגדיל תגדיל. הנה, תסתכל אתה רואה את העיניים, קעקוע על הראש מאחורה ומה שיש לו המגן דוד זה מזמור הללויה הללו אל בקדשו, ככה הוא נכנס לאמבטיה ולבית שימוש עם שם ה' ככה הוא נכנס האיש הזה ונותנים לו להגיד סליחות. והרב יצחק יוסף כתב נגד הזמרים האלה, בטח שהוא יודע. תלמיד חכם תצא תקלה מתחת ידו?? מה לא יודע  בן אדם לאן הוא הולך? חכמי ירושלים היו בודקים עם מי הם יושבים, הוא מירושלים. אני יודע מי הודיע לו גם שלא ילך אבל אין מה לעשות פוליטיקה זה פוליטיקה דרעי שולח את כולם מפזר אותם את דוד יוסף יצחק יוסף כל מי שרק יכול ללכת לעשות טררררמ בכל הארץ בתקציב של במדינה נגד חוק הבחירות כי אסור להביא זמרים לפי חוק הבחירות ועושים מה שהם רוצים אין שום בעיה הדת נזכרת רק כשיש בחירות. ומה מה מביאים את האנשים שמחללי שם שמיים כל השנה שהם ישירו סליחות יופיעו סליחות. קונצרט סליחות מה זה? אז מי מדבר על זה זה חדשות, אבל זה אנשים לא שמים לב.

 כן אני מודה לך על השאלות ומחול לך.

 תהיה בריא

תן לבחור, לא לא אחריך סליחה.

כן, לאן אתה הולך, היית המקום טוב.

שואל: כבוד הרב ערב טוב

הרב: ערב טוב

שואל: חתימה טובה, בקשר לבחור שדיבר

הרב: אם אתה יכול לקרב את המיקרופון

שואל: בקשר לבחור שדיבר רציתי רק להגיד לך  שאל יפול רוחך, באמת אני  עוקב אחריך הרבה שנים ואני רוצה להגיד לך שאתה בכל מקום שמגיעים אליך ומדברים עליך אתה נחשב לרבי עקיבא של הדור. באמת.

הרב: לא ידעתי.

שואל: אתה בטח יודע כמה אנשים עזרת להם כמה אנשים מצאו מזור בזכותך כמה נשים נפקדו בזכותך כמה עזרת לעם ישראל אז אנחנו בודאי בתקופה הזאת יחד איתך ואנחנו גם נזכה בעזרת ה' לעלות איתך מעלה מעלה ואתה תגיע לאן שאתה צריך להגיע.

הרב: אמן

שואל: שיהיה לך כמובן שנה טובה וחתימה טובה עכשיו אני אחד הסיבות שהגעתי לכאן זה היה רשום שמה שהמלחמה קרובה שתהיה

הרב: נכון

שואל: כבוד הרב לא דיבר על זה אני לא יודע לא רוצה פה שיתארך העניין אבל מאוד כדאי לשמוע את הרב להגיד קצת על המלחמה הקרובה

הרב: קודם כל לצורך העניין המלחמה הקרובה קרובה זה המלחמה נגד היצר הרע עד יום כיפור ואם תנצח את המלחמה הזאת כבר לא משנה איזה מלחמה תהיה קטנה או גדולה, עשיו לגבי המלחמה הפיזית הגדולה אז אתה יודע שכל הזמן מתרחשים מסביבינו דברים והאש לוהטת בכל הכיונים. ואירן לא רוצה לצאת מסוריה והיא מתבססת שמה והיא בונה מתחת לקרקע והיא מביאה טילים מדויקים ואתמול הפציצו וכל שבוע מפציצים וזה יתלקח ברגע מסוים. בעזה כבר אומרים שכנראה לא תהיה ברירה כי אבו מאזן לא מתכוון להתפשר, לא מתכוון לעזור לחמאס להמשיך בשלטון ולכן הוא לא משלם משכורות ועוד הרבה דברים ושמה יש חרפת רעב ואין מים ואין דלק ואין כלום וזה יתפוצץ עלינו ולכן הם מדליקים את הגדר ועושים כל מה שרק אפשר וגם אצלנו כבר קצרה הרוח ולא נוכל להמתין יותר אבל בשיראל אתה יודע מחכים שיהיה שלושה הרוגים ארבעה הרוגים ואז מחליטים על מבצע אבל לפני כן זה כל הזמן משתהה מתמהמה ומשתדלים לעשות בין המלחמות משהו.אתה יודע כל פעם עבודות סמויות כאלה ואחרות  אבל זה לא יארך הרבה זמן אנחנו לפני פיצוץ והפיצוץ יהיה רציני. הפיצוץ לא יהיה רק סוריה איראן זה גם חיזבאללה וחמאס ויכול להיות שגם טראמפ יכנס לתוך העניין עם איראן. אתה רואה שהוא סוגר סוגר סוגר את הפלשתינים. סגר אותם לגמרי, אין פלסטינים אצלו עכשיו אין פלסטינים ועכשיו גרשו את השגריר שלהם שהיה שמה בושינגטון אמרו לו לך הביתה תעוף מפה וזהו סגרו את הגרירות הפלסטינית אין כסף, לא לבתי חולים של פלסטינים לא לשיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינים גרוש לא נותנים להם יותר כלום, זהו.

אז זה כמובן  מציק להם יותר, עכשיו אין להם מישהו צריך לבוא במקום, לא יבואו במקום אז אנחנו נבוא במקום וזה המצב. זמן, רק זמן, נראה מה ה' יגזור ביום כיפור. איזה במדינות בחרב איזו ברעב איזו איזו כל מה שאמרנו נראה. אבל זה קרוב מתמיד זה מתמיד ו150 אלף טילים מכוונים לכיוון ישראל, זה לא דבר פשוט

שואל: מאיראן?

הרב: מלבנון וסוריה, חיזבאללה. זה לא חיזבאללה שהיה לפני כמה שנים זה חיזבאללה מאומן אמיץ, יודע לאבד אלפים ויש לו גם  כוחות אתה יודע פרוקסי פרוקסי, שמביאים מבחוץ שכל מיני כאלה שאוהבים למות. אוספים אותם מכל מיני מדינות ובאים להלחם. זהו זה החיים שלהם כמו אנשים שנשרפו שמה

שואל: זה בקרוב ממש אתה אומר?

הרב: מאווווד  זה מזמן כבר היה צריך להתרחש אני לא יודע למה הקב"ה מעכב את זה אני מתפלל שה כבר יקרה אני כל הזמן מתפלל שיהיה גוג ומגוג למה, זה יגמר זהו סוף גמרנו די שלום אחרי זה הגאולה שלווום, אלף שנה נחיה אלף אלף. יש אחד אומר יש לו כדורים לאריך ל150 אלף. יתעלפו מצחוק שהוא יבוא עם כדור כזה. אלף. אשה תלד בכל יום כמו תרנגולת פקפקפקפקפ עוד ילד.  אתה יודע איזה דברים יפים יהיו בגאולה . אז אני מחכה לזה מאוד. מאוד רוצה לזכות.

שואל: גם אנחנו הרב. שימחת אותנו

הרב: אז אל תפחדו אם אתם תעשו תורה וגמילות חסדים אל תפחדו. כתוב במפורש  בגמרא 'הרוצה להנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה וגמילות חסדים' אין לו מה לדאוג.

שואל: הרב שיהיה לך חתימה טובה

הרב: וגם לכם ולכל בית ישראל

תהיו בריאים

כן שאלה נוספת ואחרונה תן לגברת שם

שואלת: ערב טוב כבוד הרב

הרב:ערב טוב

שואלת: קוראים לי רינת מה שרציתי לספר אני לא יודעת איך להגיד את זה באמת, נס גלוי שקרה לי ממש בימים האלה ממש ובורא עולם איתי ויש לזה הוכחה שאני יראה אותה עכשיו לכולם. הרגשתי כבר כמה ימים שהמזוזות משהו במזוזות בבית לא בסדר אני מרגישה את זה בבריאות שלנו  בהרבה דברים שמתרחשים בבית. אמרתי לבן זוג שלי תבדוק את המזוזות כל יום מחר מחר אין זמם יש זמם חגים עבודה לא יצא. יום שישי הזה אני מבשלת לשבת קודש, המחבת כל המחבת נשפך לי על יד ימין על היד הזאת של הצד של המזוזה, קיבלתי כויות על היד תיכף תראו את זה מקרוב אני לא סתם אומרת, אמרתי לו עכשיו אתה פותח את המזוזה, ואני צורחת מכאבים מהכויה. פותח את המזוזה  הוא מוציא חשכו עיני מה שראינו ה-י' של 'שדי' מחוק מכל המזוזות בבית יש לי שד שין דלת אין יוד.

טוב משישי שבת אני בטיפולים קומפרסים הייתי במד"א חבישות פותחים לי היום את היד, מה אנחנו רואים בסימנים של הכויה, אותיות שדי של הכויה הכויה ביד שלי שדי שין דלת יוד בקשה. כבוד הרב הנה. לה מדבקות לא שום דבר. ישתבח שמו לעד בורא עולם יד ימין יד של המזוזה שדי סתכלו את הכויה שלי שדי הנה אותיות בבקשה. 

את רואה את האות שין הנה שין

הרב: כן, עכשיו מה המסקנה לאור זאת? 

שואלת: להתחזק כמובן,

הרב: מה זה  להתחזק לחזור בתשובה וצניעות ולהתחתן.

שואלת: בעזרת ה'

הרב: מה זה עם בן זוג? זה כבר שד בבית לבד,

 את רוצה שנאי יביא לך כיסוי ראש שתתחילי?

שואלת: ועכשיו? עוד לא התחתנתי

הרב: עכשיו תתחתני תחליטי לפני כיפור שאת מתחנת

 הוא רציני הוא רציני?

שואלת: הוא הגרוש שלי וחזרנו להיות ביחד

הרב: וואו זה אסור שתהיי בריאה. מה את רוצה להתחתן איתו הוא רוצה?

שואלת: אנחנו  רוצים אנחנו חושבים על זה  כבר תקופה

הרב: מה יש לחזור הייתם כבר נשואים מה יש לחזור. או שאתם יודעים למה התגרשתם או שאתם מבינים למה אתם רוצים לחזור תחליטו.

שואלת: האמת שהוא רוצה אני הבעיה פה

הרב: מה הבעיה מה הבעיה תוכלי להתגרש עוד פעם מה הבעיה

שואלת: אני אומרת בשביל כוס חלב לקנות פרה

הרב: לא אבל בנתיים שלא תחיו באיסור  אסור לחיות ביחד שתהיי בריאה אסור לחיות ביחד אתם עושים עבירה חמורה ביותר

שואל: אוקי

הרב:בסדר? הנה אני נותן לך שיהיה לכן בעזרת ה'  התחלה טובה וגמר חתימה טובה

שואלת: אמן

הרב: תודיעי לנו פעם הבאה שהוא שפך עליך יין לא שמן.

שואלת: אמן בעזרת ה'

הרב:יאללה בהצלחה

אני מברך את כולם  בכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים אל תשכחו שמצלמים אותכם וכשיבואו עם התמונה שיזהו.

"רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישאל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט