2UK
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

קרית עקרון אין תירוצים

 

בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

הערב יהיה ל בת קאסיה

לזווג הגון לבתיה בת יארבאלט

רפואת הנפש והגוף לדור בן ענת להצלחת כל משפחתו

הערב יהיה גם לעילוי נשמת ענת בת צביה, הורי וחמי מנוחתם עדן

יש ישר "אוי אשרי מי אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו"

פעם היו שרים את  זה בדבקות בישיבות, המילים הקדושות של שמחת בית שואבה בבית המקדש ועוד פעם שרים "אוי אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחל לו"

אומר רבי יעקב גלינסקי זכרונו לחיי העולם הבא 'כמה בכינו בשיר הזה כמה דמעות היגרנו ואנחנו וודאי לא בגדר מי שלא חטא אז לכן צריך מהר 'ישוב וימחול לו' פעם השיר הזה היה מרעיד את הלבבות אבל היום השיר הזה כבר לא מרעיד לבבו היום יש כבר מעמד ביניים יש אשרי נוסף אנשים רבים כ''כ אומרים ודאי חטאנו, אבל אשרינו שאנחנו לא חייבים לשוב בתשובה כי לא טובעים מאיתנו הדור כ''כ ירוד הנשמות קטנות כ''כ הניסיונות גדולים מאוד וה' לא בא בטרוניה עם בריותיו וככה אשרינו שחטאנו ולא צריך לחזור בתשובה

מספר ר' יענקלה' שפעם אני זוכר ישבנו אצל החזון איש זכרונו לחיי העולם הבא, ועסקנו בענין נכנס בחור פגוע ל"ע חסר דיעה הבטנו עליו ברחמנות ואמר משהו והלך להפתעתינו אמר החזון איש למעשה היינו צריכים כולנו לעמוד מפניו ותמהנו והסביר אנחנו משתדלים ומצליחים אבל רחוקים מלהיות מושלמים ז"א משתדלים לעבוד את הבורא ומצליחים לעבוד את  הבורא אבל רחוקים מלהיות מושלמים

אנחנו עדיין לא ממלאים את כל הציפיות מאיתנו אבל ממנו תובעים כ"כ מעט והוא ממלא אחר כל הציפיות בשלמות. אז כולנו במידה מסוימת כמוהו מה כבר אפשר לתבוע מאיתנו?

מה אמר פה החזון איש, הוא אמר אדם נמדד לפי כמה הוא עובד את ה' כמה הוא מצליח וכמה הוא שלם במעשיו ומשלים את עצמו , הבחור הנאבך הזה שנכנס הוא מסכן, גולם. אז כמה מצפים ממנו בשמיים מעט, את המעט הזה הוא ודאי עושה אז אם הוא עושה הוא מושלם אז צריך לעמוד מפניו בשלמות הוא יותר טוב אבל אנחנו מחזיקים מעצמינו גולם כמו הבחורצ'יק הזה ואז אנחנו עונים מה כבר אפשר לטבוע מאיתנו, מה כבר אפשר לתבוע מאיתנו?

אשרינו שאנחנו משכימים ומקדימים לבית הכנסת מעריבים לביה"כ מה, מבקשים מאיתנו גם לכוון בתפילה. איפה אנחנו אנחנו לא בדרגה כזאת, אנחנו מחזיקים מעצמינו גולם.

בקושי אנחנו יכולים אנחנו, אה, אשרינו גם אם חטאנו , לא נורא לא נורא דור יתום מסכנים, אחרית הימים, מה אפשר לצפות מאיתנו ,

זה נשמע קצת טוב לא?

אבל הסבא מקלם זכרונו לחיי העולם הבא הביא על כך משל: אדם פנה לחבר שלו ביקש הלוואה אם אפשר לקבל 2000 שקל לחודש תמורת פתק, נכתוב לך על פתק שאני חייב לך אלפיים שקל, טוב, קיבל את האלפיים שקל עבר חודש עברו חודשיים כלום, לא מחזיר. פגש בו, אמר לו, מה קורה, חיוך חייך מאוד לבבי, אז הוא מגשש ושואל תגיד אתה זוכר שיש חוב אומר לו בטח תודה רבה תודה רבה זה עזר לי מאוד טוב שעזרת לי כי אני זקוק לעוד הלוואה לעוד חודש . אז הוא אומר לא מובן שתצטרך נדבר, אבל מתי אתה חושב להחזיר אז הלווה נדהם, או לא אני הבנתי שאתה יודע שקשה לי והבנתי שאתה מוחל לי על החוב, כמה פשוט כמה גאוני, אתה הבנת במקומי מחלת לעצמך, באיזה רשות באיזה סמכות אתה מוחל לעצמך את החוב? אומר לו לא, אני ככה הבנתי, הבנתי שאתה מבין שאין לי אז בטוח שאתה מוחל לי. אומר  ככה הסבא מקלם, אנחנו מחליטים לבד שה' ימחל לנו לבד אנחנו מחליטים, מחליטים בשם הקב"ה שהוא ודאי מבין מתחשב מוחל ככה אנחנו שומטים את כל החובות חטאנו מה לעשות אבל אשרינו.

לא, אתם לא חושבים שהיה כדאי לשאול את הקב"ה אם הוא באמת מוחל? אפשר לשאול אותו מישהו שאל אותו? לא. אז איך נדע אם הוא מוחל? הכל כתוב בתורה, ריבותינו העירו את עיננו אז בואו ונתבונן ונראה מה ישיבו לנו ונבין האם ההצטדקות הזאת תועיל לנו.

אז יש מעשה בתנא דבי אליהו זוטא פרק י"ד: שח אליהו הנביא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ממקום למקום ומצאני אדם אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה. והיה מתלוצץ ומלעיג בדברים ובא כנגדי, אמרתי לו בני מה אתה משיב לאביך שבשמיים ביום הדין אמר לי רבי יש לד דברים שאני משיבו בינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים שאקרא ואשנה, שאלתי אותו אומר אליהו הנביא בני, מה מלאכתך? אמר לי אני דייג,אמרתי לו בני מי לימד אותך שתביא פשתן תארוג ממנו מצודות תשליך אותו למים תעלה דגים מן הים אמר לי רבי בזה נתנו לי בינה ודעת מן השמים.

אז אמרתי לו  אם להביא פשתן ולארוג מצודות והשליך לים ולעלות דגים נתנו לך בינה ודעת מן השמיים, לדברי תורה שכתוב בה 'כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו' לא נתנו לך בינה ודעה מן השמיים? מיד הרים את קולו בכה והתאנח.

זה בורים ועמי ארצות בזמנו של אליהו. היום חכם תגיד לו תשובה כזאת יצחק לך בפנים.

אמרתי לו בני אל ירא לך אלא כל שאר בני אדם באי עולם משיבים תשובה זו. אל מעשיהם מוכיחים עליהם ועליהם וכיוצא בהם ועל העושים כמעשיהם מה אומר הכתוב עליהם? 'בושו עובדי פשתן סוקרם ואורגי הרשתות' כל אחד יוכיחו לו ממעשיו מחייו, עיסוקיו, שהיה לו מספיק שכל מספיק זמן מספיק יכולת להשקיע בתורה ומצוות. שום תירוץ לא יתקבל. תגיד אני לא יודע, אבא שלי לא שלח אותי לישיבה לא למדתי, אני לא יכול לפתוח ספר , אני אחרי שתי דקות נרדם, כל מה שתגיד, על הכל יוכיחו אותך, שום תרוץ לא יתקבל.

ולעינינו באמת הקב"ה לא בא בטרוניה עם בריותיו אבל נשוב למשל, מה יאמר המלווה לאותו אחד שהחליט למחול לעצמו את החוב של אלפיים שקל ורוצה עוד פעם לבקש הלוואה? שאל אותו מתי אתה מתכוון להחזיר אמר לו לא, אני הבנתי שאתה מבין שאני לא יכול לשלם ואתה מחלת לי. ישאל אותו המלווה תגיד לי בנתיים החלפת רהיטים? יצא לנופש? רק את החוב שלי שמרת? מה יוכל לענות? וכמה נוקבים דברי המדרש,

ילקוט שמעוני יחזקאל טז' אומר שמה: היה כומר עולה לביתו של אדם אומר לו מולך, שלחני אליך ששמע שיש שלך בנים רבים, מדוע אינך מקריב לו אחד מהם? פעם הייתה עבודה זרה קראו לה 'המולך 'ואנשים היו לוקחים ילדים ומקריבים אותם קורבן למולך. אז הכומר היגיע לבית אמר אנחנו יודעים שיש לך הרבה ילדים למה עד עכשיו לא שלחת להקריב אחד מהם?

באמת שאלה. יש גם לחץ חברתי, מה הלחץ החברתי. משפחת כהן כבר הקריבה בן, משפחת לוי   גם הקריבה, יש להם גן תעודות הוקרה. ולמה אתה מאחור עוד לא הקרבת? אז הוא לא יכול להחליט לבד קורה לאשתו, אומר תשמעי זה המצב היגיע הזמן וצריכים להחליט את מי נמסור? אז הן מדסקסים ואומרים ככה: ראובן, עושר לנו בשדה. אז אי אפשר לוותר עליו. שמעון עצמאי הוא מתפרנס אי אפשר לגדוע את חייו יהודה לומד מקצוע עתידו עדין לפניו. לוי בתלמוד תורה עוד מעט יחזור תוכל לקחת אותו.

אמר הקב"ה לא די שאתה מקריב אחד מבניך לעבודה זרה ומכל הבנים שיש לך אינך מקריב דווקא את זה שלומד תורתי? ואומר הפסוק ביחזקאל טז' : ותקחי את בניך ואת בנותייך אשר ילדת לי ותזבחי להם לאכול" כה מספר המדרש. מה זה נוגע אלינו?  זה נוגע אלינו ועוד איך.

אדם צריך לקבוע פגישה. מתי? מסתכל בלוח, על חשבון העבודה אי אפשר על חשבון הארוחה ודאי שלא, על חשבון השינה תשכח מזה. אה יש לי שיעור תורה אני יבטל הפעם שיעור תורה ואני יפגש איתך נקבע היום בזמן של השיעור תורה. והקב"ה אומר לו מכל השעות ביממה שנתתי לך לא הקרבת רק את השעה שלי?

ידועים דברי המדרש: ,אבא כהן ברדלע אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו  מיום התוכחה  יוסף היה קטנן של השבטים ולא יכלו לעמוד בתוכחתו' יוסף נמכר לעבד על ידי אחיו השבטים וכשהוא אמר להם אני יוסף אחיכם פרחה נשמתם, לא יכלו לעמוד בתוכחתו שנאמר 'ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו' אז אם יוסף האח הקטן אמר רק שתי מילים 'אני יוסף' זה הכחיש את כל מה שחשבו עליו האחים במשך 22 שנה ודנו אותו ועשו משפט, משפט צדק לפי דעתם ושיתפו את הקב"ה וחשבו שהם צודקים והטענה שלהם צודקת. ופתאום הוא אומר להם אני יוסף ורואים שכל החלומות שהם פחדו ממנו כולם התקיימו והנה הוא מלך במצרים כמו שהוא אמר להם. וכולם משתחווים  לו. הם קיבלו פחד שפרחה נשמתם. אז שיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד כפי מה שהוא שנאמר בתהילים:'אוכיחך ואערך לעינך' שיגיד ה' שתי מילים: " אני 'ה'" ואוו

 כל התירוצים כל הקשקושים הכל נמוג ופורח. ואדם יתכווווץ

מה יגיד?

דורש בית הלוי מבריסק זצ"ל: בנימין הואשם בגניבה, הגביע נמצא באמתחתו. עמד להלקח לעבד, בא יהודה ביקש רחמים. 'ועתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו' אבא שלנו אוהב את בינימין הנפש שלהם קשורה זה בזה. והיה כראותו אין הנער ומת' אם לא נחזיר את בנימין ואתה רוצה לאסור אותו, אבא שלנו ימות. הורידו עבדיך את צבאתו ביגון שאולה 'כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי 'אומר יהודה ליוסף . 'פן אראה ורע אשר ימצא את אבי' ממש מרגש. איך יהודה דואג לבנימין להחזיר  אותו לאבא שאבא לא ימות מרוב צער. באותו רגע כתוב ואל יכול יוסף להתאפק ויתן את קולו בבכי ויאמר" אני יוסף, העוד אבי חי " וואו

אתם יודעים איזה תוכחת הוא אמר? הוא אמר אתם כל כך דואגים לאבא? בנים כל כך מסורים? גם אם מגיע עונש לבנימין אתם מבקשים ממני שאני יוותר לא לצער את אבא שלכם, כי הוא עלול למות מרוב יגון. אז למה לא חשבתם ככה כשביקשתם להורגני? כשמכרתם אותי? גם אם חשבתם שהדין עמכם למה לא חשבתם כמה סבל וצער תגרמו לאבא,

לכן אני שואל:' העוד אבי חי? עוד לא הרגתם אותו מזה שמכרתם אותי, אתם רק דואגים לבנימין ואני מה?

יאוו איזה תפיסה זאת.

עכשיו יבוא הבנ"א יאמר אני לא יכולתי ללמוד, ולעבוד יכלת? מה יותר קשה לשבת על כסא ולשים את הספר ככה על סטנדר וללמוד או לעבוד, מה יותר קשה?

יש אנשים את כן יכול. לשמש לפני ה' את לא יכול? מי נתן לך חיים, למי אתה חייב אותם? אין לך זמן להקב"ה, רק לאנשים רק לעצמך, אגואיסט. אתה לוקח ממני את החיים ומנצל אותם איך שאתה רוצה. ומה איתי?

 מה יגיד הבנ"א כתוב 'ולא יכלו אחיו לענות אותו' כי הראה להם סתירה, לטענה שלהם מתוך דבריהם. ממני תבעתם לוותר עבור הרחמים על אביכם בשביך בנימין ואתם חשבתם עליו.

אז כשיבוא הקב"ה ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא מהמעשים שלו עצמו. 'הוכיחך ואערך לעינך'. ו

אני יציב מול מערכה מול מערכה. ואז יסתמו הטענות. לא תהיה תשובה. ל יוכלו לענות אותו. כי נבהלו מפניו.

 מתי שאדם הולך לתת צדקה או הכנסת כלה או להחזיק תורה. כל שקל הוא מחשב, כמה הוא יתן, מחפש את המטבעות הקטנים כל הזמן מחפש, לא אין לי לא אין לי . מה אין לי , יש לך שטרות מה אין לך, לא לא אני מחפש מטבעות קטנים לא אין לי אין לי בא פעם אחרת.

גם במכולת אתה מחפש ככה את המטבעות הקטנים, גם בירקות גם בבשר באיטליז, את מחפש רק את המטבעות? מה אתה קונה עשר גר' בשר? 15 גר', 18 גר', כמה אתה קונה תביא 3 קילו מזה 3 קילו מזה, תביא , ומה , מה יש לך ככ הרבה מטבעות קטנים? לא, שמה הוא שולף את השטרות אבל לצדקה, הכנסת תורה או כלה, שום דבר רק גרושים. אם יש גרושים אני נותן אם אין גרושים גם לא נותן. 

ואלא דברי המדרש :"ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת אלוהי ארם  ואת אלוהי צידון ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישיתים ויעשו את ה' ולא עבדוהו. "

לא יאומן כי יסופר ספר שופטים פרק י' , בני ישראל עושים את הרע מה הם עובדים, בעלים עשתרות, את עכל האלוהים של ארם, של צידון של עמון שלפלשתים. ואת ה' הם עוזבים ולא עובדים אותו.

אמר רבי אבא" לא תהיה כוהנת כפונדקאית" אשה מיוחסת לא תהיה כמו אשה פשוטה, ז"א אם אתם עובדים את  העבודה זרה שזה הבל, מעשי ידי אדם , אז אם את זה אתם עובדים, את האלוקים חיים אתם לא עובדים?

מה זה לא תהיה כוהנת כפונדקאית? רבי עקיבא אומר שאין אשה מעידה לאשה אם בעלה מת כדי להתיר אותה להתחתן. אז חכמים אומרים לו לא תהיה כוהנת כפונדקאית. היה מעדה עם בני לוי שהלכו בדרך לצוער עיר התמרים בדרך חלה אחד מבניהם והוא חלה השאירו אותו בפונדק וחזרו לאחר זמן. שאלו איפה הוא אמרה הפונדקאית הגויה. מת וקברתי אותו. ועל פי דבריה התירו את אשתו להתחתן. אז אמרו לרבי  עקיבא אם על סמך זה שאמרה גויה שההוא מת והיא קברה אותו. והעדות שלה הספיקה בשביל להתיר את האשה שלו שלא תהיה עגונה, איך אתה אומר שאין אשה מעידה לאשה ועל זה אמרו לו את המשל' לא תהיה כוהנת כפונדקאית, ישראלית, שהיא מעידה מיוחסת, שיכת לישראל. וזאת פונדקאית היא גויה. אז מה, אשה מישראל פחות מגויה?

 זה המשל.פה אנחנו אומרים את זה, העבודה זרה היא יותר חשובה להקב"ה , אתם עובדים לעבודה זרה. ואת ה'? עזבו את ה' ולא עבדוהו. לא גם וגם, רק עבודה זרה.

'אמר רבי  יוסף ברבי חנינה לא עשעוני בני כלפתן הזה שבא באחרונה'. אתה אוכל סעודה, אוכל,שותה, מרק בשר דגים הכל, בסוף מביאים לך לפתן משהו אומר אני אפילו לפתן לא שמו אותי.

אמר רבי לוי משל לעבדו של מלך עשה סעודה וזימן כל משרתי המלך ולמלך לא קרא. אמר לו המלך הלוואי והשוותה אותי למשרתים שלי. אותם הזמנת ואותי לא הזמנת.

זה מדבר עלינו, כן. יושב אדם משוחח כל היום קורא עיתונים רואה טמבלויזיה שומע רדיו מדבר בפלאפון הכל הוא עושה יש לו זמן, לא מתעייף, קם להתפלל, מתעייף.

יושב כל היום לשוחח לא עייף, קם ללמוד, עיייף.

לא אני הרוג, לא אני הרוג, היון אני הרוג. ואתמול הוא היה מת,שלשום הוא היה גמור. האדם הזה זוכה לתחית המתים כל יום, על זה אומר 'ולא אומי קראת יעקב כי יגעת בי ישאל' אומר ה' אתה לא קורא אותי, גם שאתה קורא אותי אתה לא קורא אותי למה? כי יגעת בי ישראל, דווקא שאתה מגיע אלי אתה יגע- עייף. תמיד בעבודת ה' אתה עייף.

מעשה שהיה:הגאון רבי ישראל סלנטר במסעות שלו ללכת לחזק את הדת, עבר פעם דרך כפר אחד, פנה לאכסניה יהודית כדי לישון. בעל האכסניה יהודי בעל צורה, חקר שמא אדוני שוחט? השיב לו כן,  הרי שנינו שתלמיד חכם צריך שידע שלושה דברים כתב, שחיטה ומילה.

מדוע אתה שואל? היגיעו אורחים סיפר האכסנאי, ואני רוצה לשחוט עבורם והשוחט יגיע רק מחר. כעבור כמה דקות פנה רבי ישראל לבעל האכסניה האם יוכל להחליף עימו כמה מילים ביחידות, אומר לו כן למה לא מה הענין? אומר לו רבי ישראל לאכסנאי, אתה מבין נתקעתי בדרך יש לי לדמי אכסניה אבל נחוצים לי עשרה רובים לחזור לעירי, האם תוכל להלוות לי ואני יחזיר לך בדואר הראשון? פני של האכסנאי קדרו. אוי יבין כבודו העולם מלא באנשים שהם לא הגונים, והטובים סובלים בגלל הרשעים, בימינו אין לתת אמון בני אדם, יבין כבודו זה לא אישי, אם היה מדובר בכמה גרושים, אבל עשרה רובלים, אז חקר רבי ישראל ואמר לו, אז אולי תוכל לתת לי בהלואה חמישה רובלים? אוו גם אז משיב לו האכסנאי תבין זה קשה קשה לסמוך על אנשים אתה יודע שיש רשעים, זה לא כלפיך אתה יודע זה לא אבל אתה יודע צריך להיות זהיר. רבי ישראל הוציא את הארנק שלו פתח אותו והראה לו שיש לו יותר מעשרה רובלים. אמר לו שתבין אני לא זקוק להלואה שלך אני רק רציתי לבחון, מה רציתי לבחון, איך שראית אותי שאלת ישר אם אני שוחט. אמרתי לך כן. וסמכת על מה שאני אומר. באיסורים של נבלה וטריפה אני נאמן. אתה סומך עלי אם אני אומר לך שאני שוחט ואני ישחט לך את העופות אתה סומך עלי לא פוחד מנבילות וטריפות אה? אבל הלוואה של חמישה רובלים אתה לא סומך עלי. רואים כמה כשרות שווה בעינך מספיק שאמרו לך כן יאללה שחט תוריד לו את הראש תביא, נאכיל את כולם. אבל חמישה רובלים, לא, הגזמת.

ככה נראית היהדות אין חשש לאנשים. והבעיה תהיה כשאדם יגיע לעולם האמת שיראו לו את הסתירות בחיו מעצמו. לא יגידו לו למה לא היית כמו פלוני. יגידו לו למה לא היית כמו שהיית. הרי בדברים אחרים היית מאה אחוז הבנת בדקת, בחנת, עיינת, השקעת. ורק שהגעת לדברי תורה, למצוות, חיפפת לא מבין סתום לא יודע לא לימדו אותי לא למדתי ,לא מבין שום דבר. ואתה חושב שזה יעמוד. ואתה חושב הקב"ה יקנה את זה . אוי אוי אוי באמת לא חשבתי על זה, לך לך מותק לגן עדן. ככה אתה חושב,  אז כדאי להתחיל לשיר את השיר 'אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו'. אבל אם לא ישוב בתשובה אוי ואוי אוי ואוי מה מחכה לו.

עכשיו מה הסיבה של השאננות , ישלנו שאננות למה אנחנו שאננים? מה גורם לנו לשאננות אתם יודעים מה גורם? תשמעו.

לזכות ביום הדין בראש השנה זה לא פשוט. יש להתכונן כראוי, ומי שלא טרח בראש השנה שיחלום שהוא עבר את ראש השנה, שיחלום שהוא עבר את ראש השנה.

כולם דואגים שיהיה תפוח בדבש,שיהיה תמרים שיהיה רימונים, שיהיה קרע קלבסה, שיהיה רוביה ככרתי סילקא, וראש דג ויש מחמירים ראש של ככבש. גם אם הוא לא אוהב, העיקר לזכות בדין. זה סגולה בדוקה לזכות בדין, כי מקיימים את הדין של הגמרא והלכה בשולחן ערוך. והלכה נוספת יש ברמ"א יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים בר"ה כי 'אגוז' גימטרייה 'חטא' .

אם אתה אוכל אגוז תעשה את הגימטרייה יוצא חטא. אז יש מדקדקים לא לא קחי את זה מפה זה חטא! לא להשאיר על השולחן רק סימנים טובים לא סימנים לא טובים.

הסבא מקלם אמר דבר נפלא, שגם חטא זה גימטרייה חטא. זה אנשים לא יודעים. אגוז הם לא שמים על השולחן כי זה גימטרייה חטא. ועם חטאים הם יושבים על השולחן. אבל חטא זה גם גימטרייה חטא. זה לא טוב שיהיה לך בר"ה חטא. אגוז לא, אבל עם חטא על השולחן לא נורא. איי איי איי.

אז למה אנחנו שאננים? למה אנחנו שאננים?

למה אנחנו מקפידים על אגוזים שלא יהיו על השולחן אבל עם חטאים אנחנו יושבים על השולחן למה?

התשובה, יש לנו תירוצים. שערי תירוצים לא ננעלו.

הכנו תשובות לכל השאלות, ותשובות זה דבר נפלא בתנאי שהם מתקבלות גם.

הנחש החטיא את אדם וחוה, וה' אומר 'מצווה קלה ציויתיו ועבר עליה' מה ביקש ה' אמר לאדם וחוה תשמעו יש לכם פה עצים מיליארדים מכל הגוים מכל הפרות כל מה שיש בעולם שמתי לכם בגן עדן לידעכם. מהכל אתם יכולים לאכול , יש רק עץ אחד אני מבקש לא לאכול עץ הדעת לא לאכול זה הכל, מצווה קלה או לא קלה? קלה. אם את יכול לוותר על אגוז בר"ה אז מה הבעיה לוותר על עץ הדעת טוב טוב  מה הבעיה. ומצוות קלה ציויתי לאדם הראשון ועבר עליה, אמר הקב"ה כמה זמן החזיק האדם הראשון לפני שחטא, שעה בלבד. אחרי שעה הוא כבר חטא. אחרי שעה, וכשה' תובע אותו מה עשית, יש לו תירוץ . הוא אומר 'האישה אשר נתת עימד היא פיתתני ואוכל' זה לא אני זה האשה. אתה נתת לי אותה. ז"א הוא מאשים את הקב"ה . והאשה, למה אכלת מהעץ, אני , הנחש אמר לי. הא, הוא אמר לי שלא מתים והכל זה והוא סיפר לי סיפורים , ואם היה שואל את הנחש,בטח שהייתה לו תשובה אבל ה' לא ששאל את הנחש.

אתם יודעים מה הבעיה עם התירוצים של אדם וחוה, מה הבעיה, התירוצים הם תירוצים, אבל הם לא התקבלו. ה' לא קיבל את התירוצים. אדרבא, המדרש אומר אם היה אומר אדם הראשון 'חטאתי' בלי תירוץ בלי להצטדק,  היה חוזר לגן עדן. היה אומר מילה אחת, חטאתי! לא אמר, אמר תירוצים. גורש מגן עדן וגרם מיתה לכל בני האדם עד סוף הדורות.

מה תחילת גינו של אדם, אדם מגיע לעולם האמת מה שואלים אותו דבר ראשון על דברי תורה. עני , רש ,רשע, כולם מגיעים. שואלים אותם: עסקתם בתורה? למה לא עסקתם בתורה, מה אתם חושבים שאין להם תשובות, י ש להם תשובות. אפילו הרשע מצטדק אומר מה אתה רוצה ממני אני הייתי טרוד ביצרי. היה לי יצר הרע ענק. לא עזב אותי רכב עלי, הכריח אותתי, אנס אותי, לא יכולתי עליו, מלאך מה אני כולה זעלול מה אני יכול עליו?

הצטדקות, הצטדקות. אז אנחנו חושבים שזה עסק קל נוכל להסתדר לשכנע, יקבלו את הטענות שנטען.

טוב, אז בואו תשמעו קטע מתוך המדרש, המדרש בשמות רבה ל' אומר: לאיוב היו טענות, הוא אומר ככה" מי יתן וידעתי ואמצאהו אערך לפניו משפט" אם הייתי יודע איפה הקב"ה עכשיו אני הייתי מוצא אותו אני הייתי עושה לו משפט, מוכיח לו שהוא טועה בדין כלפי. פשואלתש שמעתם?

איוב. אבל במי מדובר פה באדם פשוט אדם זול, לא. מדברים בנביא איש תם וישר, ירא אלוהים וסר מרע" מי מעיד עליו, הקב"ה בכבודו ובעצמו, והקב"ה מעיד שאין כמוהו בכל הארץ. גדול הנאמר באיוב יותר מאברהם. באיוב נאמר 'ירא אלוהים' באברהם נאמר אחרי 137 שנה ועשר ניסיונות 'עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה' אצל איוב בלי ניסיונות נאמת 'ירא אלוהים' מי מיעד, ה'.

ועם כל זאת למה הוא דומה אומר המדרש, משל לבריון שיכור, פרץ את בית הסוהר, שחרר את כל הכלואים, רגב את האנדרטה של המושל, קילל את השוטר, ואמר תודיעו לי איזה מקום נמצא מושל העיר ואני אלמד אותו את הדין, איפה הוא?. ככה הוא אומר השיכור הבריון.

נכנס, הראו לו את המושל יושב על הבימה והוא רואה שבאים לפניו דינים, קלע את המטרונה אשת האצולה, פיטר את השר, עיוור את האציל, קנס את המקורב, אסר את הפקיד בנחושתיים, איך שראה איך הוא מתנהל המושל הזה , קיבל פחד ואמר בבקשה מכם, שיכור הייתי שיכור היתי, לא הייתי יודע את כוחו של המושל. נרגע. כך היה איוב. ראה  את הקב"ה מסגיר את מרים בצרעתה. מרים הצדקת הנביאה, בזכותה משה רבינו ניצל. כל ישראל חייבים לה. בזכותה הבאר. משקה את עם ישראל 40 שנה, מרים הצדקת דיברה לשון הרע במשה רבינו לטובתו. צרעת שבוע ימים

ראה שהקב"ה על דבר כזה קטן נותן לצדיקה כזאת צרעת שבוע ימים. בושות לפני כל עם ישראל, כולם ממתינים לה לא יכולים להתקדם. ראה שגוזר על משה רבינו למות במדבר, משה הצדיק, פנים אל פנים, ולא קם כמשה. רבן של כל הנביאים. וה' אומר לו את התמות במדבר אתה לא נכנס לארץ. עשה את יצחק סומא, עיוור בשני עיניו. וואו וואו המושל הזה מפחיד.

גוזר על אברהם. 4 מילים אמרת 'במה אדע כי אירשנה' ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ארבע מאות שנה'. מה? אתה שואל שאלה, 4 מילים שאלת, 400 שנה יסבלו זרעך.

נוקע את הירך של יעקב, במלחמה עם שרו של עשיו. כשראה איוב כך אמר בבקשה סליחה. שיכור הייתי ואף אמנם שגיתי איתי תלין משוגתי' כ"כ למה? לא יודעים כוחו של דין. אנשים לא משערין מה מחכה להם. אם הבורא יתברך לא ויתר לגדולי האומה הכי גדולים בעולם על פיפס קטן לא ויתר להם, איז העונשים מחרידים. חטא חטא אחד אדם הראשון גזר מיתה על כל זרעו אתם מבינים מה זה, ישב 130 שנה בתענית בתוך הנהר בשביל לכפר בתשובה. נו, והוא חזר לגן עדן? לא חזר למה, לא אמר חטאתי.

תירוצים, עם תירוצים ואי ואי ואי מה מקבלים. עם תירוצים ואי ואי ואי

אז כתוב ' הן בעבדיו לא יאמין אף וכני בתי חומר אשר בעפר יסודם' הן בעבדיו לא יאמין מבלי משים לנצח יאבדו'  אם לא שמים לב, אובדים לנצח. אין אין תקנה.

אם הקב"ה ככה לעבדים שלו למאמינים שלו הכי גדולים בעולם אין הנחות, אין. תירוצים יש לנו, אתם רוצים לדעת איך בוחנים תירוצים?. לא במרום, פה בארץ. לא לפני מלך מלכי המלכים.

 אז בואו תשמעו. יש גמרא ברכות כ"ח. רב יוסף היה ראש הישיבה בפומפדיתה

שם עיר שואלל. שהייתה על שפת הנהר. למה  קראו לה פומפדיתה? פי התעלה, פום-פי התעלה- בדיטה זה התעלה שם היא הייתה יושבת על פי התעלה. הוא היה ראש הישיבה.זו ישיבה שהייתה 800 שנה. כל התורה של עם ישראל יצאה משמה ומישיבת סורא. שתיים.

ורב יוסף היה אחד מהאמוראים בדור שלישי, ראש הישיבה. לאחר תפילת שחרית בשבת, היו הולכים מבית הכנסת לשמוע את הדרשה בבית במדרש אצל רב יוסף ואח"כ חוזרים לבית הכנסת שוב לסיים תפילת מוסף.

רב איביה היה אחד מהתלמידים שלו שהיה מקפיד להיות בכל דרשה. פעם אחת הוא חלה, ואל בא לדרשה. למחרת כשהיגיע לישיבה ביקש אביי להפיס את דעתו של רב יוסף, הוא הבחין כנראה שרב איביה לא היגיע והוא עלול להקפיד עליו הקפדות של החכמים הראשונים יכול אדם ללכת מהעולם. אז הוא רצה לפייס אותו אז אמר בפניו לרב איביה, מדוע לא בא מר לדרשה? כאילו הוא שואל אותו למה לא באת? אמר לו תקפתני חולשת הלב ולא יכולתי לעזוב את בית הכנסת. שאל אותו, אז מדוע לא טעם מר דבר מה לחזק ליבו ובא? אז היית אוכל משהו. מתחזק,ובא.

תמה, וכי אין מר יודע את דברי רב הונא,שאסור לאדם שיטעם לפני מוסף. איך אני יכול לטעום לפני מוסף הרי השיעור לפני מוסף ואני לא יכולתי לטעום לכן נשארתי בבית כנסת כי הלב שלי כאב לי. אז משיב לו אביי, יכול היה מר להתפלל מוסף ביחידות, לקדש ולטעום ולבוא. זה לא תירוצים מספיקים. היה לך פיתרון. אמר לו וכי מר לא יודע את דברי רבי יוחנן שאסור לאדם להקדים תפילתו לתפילת הציבור?ענה לו, כל זה מדובר כשמתפלל עם הציבור אין לו להקימם אבל לא שמתפלל ביחידות. אם אתה עם ציבור אל תקדים את הציבור אבל אם אתה מתפלל ביחידות מותר לך להקדים את הציבור, סוף דבר אין תירוץ. היית צריך להגיע לשיעור. ז

זה פה שעושים חקירות ורואים שאין תירוצים. מה יהיה כשתגיד למעלה אתה חושב בבמה תצליח יותר עם התירוצים?

עוד סיפור מהגמרא. גמרא ביומא ע"ח: ראש הגולה נקלע לאגרוניה. ראש הגולה היה האדם הכי חשוב ברמה הגבוהה ביותר והוא היה בא מול כל השלטונות הוא היה מוסמך על ידי השלטונות לטפל בעניני היהודים מעמד חשוב כמו נשיא. ראש הגולה נקלע לאגרוניה, והתארח בביתו של רב נתן, עלו כל החכמים לדרשה שלו בשבת ורבינא לא עלה, למחרת ביקש רב פרם, שם של חכם, להפיס את דעת ראש הגולה שלא יקפיד ההעדרות של רבינא אז שאל אותו מדוע לא היגיע מר לדרשה? ענה לו רגלי כאבה, הציק לו פצע, אמר לו אז היה לך לנעול נעלים ולבוא, ענה לו אבל הפצע על גב הרגל והנעל תכאיב עוד יותר אמר לו אז הייתה נועל סנדל והרצועות יעקפו את הפצע והיית בא ענה לו אבל פלג מים חצץ בדרך, יש נחל שעובר והרגילות היית אצלם לחלוץ את הסנדלים ולשאת אותם. הם היו חסים על הנעליים ולא על הרגליים, כי רגליים אפילו אם יפצעו יגלידו אבל אם יקרע להם הסנדל זה בעיה, איך ילכו עם הסנדל קרוע. אז רגילים היו כשעוברים את הנחל או את הנהר מרימים את הסנדל , ובשבת אסור לטלטל. אמר לו אס היית עובר את הפלג בסנדלייך והיית בא,  אז הוא עונה לו וכי מר לא יודע את המאמרה של רב אשי שלכתחילה אין לעבור הנהר בסנדל שמא ישמט מרגלו ויעבירנו ארבע אמות, שמע ראש הגולה את הנימוקים והתירוצים והתפייס. תפייס. זה תרוץ שכן התקבל , אבל מה הבעיה מה הבעיה, אחרי חקירה ודרישה ושבחנו את כל האפשרויות, גם את התרוץ האחרון אפשר היה לדחות, איך אפשר לדחות אותו, רבינא בעצמו בעל המעשה, באו חולק על רב אשי, והוא סובר שמותר לחצות את הנהר בסנדל. אבל בתור תירוץ זה התקבל, כי ראש הגולה לא ידע את זה שהוא בעצמו סובר מותר לו לעבור בתוך המים עם הסנדל, אבל הבעיה שבשמים יודעים וכשתגיע לשם התירוץ לא יעמוד,

אז פה לפעמים תירוצים יכולים להתקבל, לא כולם יודעים באמת מה קורה, גם יכול להיות שלא  מדברים בחכמים הם לא משקרים אבל היום אנשים אומרים תירוצים חרטה, לא היה ולא נברא בכלל אבל בשמיים אתה יכול לחרט? אי אפשר, אז יש לנו תירוצים זה יעזור? זה לא יעזור. רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום' אדן שי לו הרבה מחשבות הוא חושב אני יגיד ואני יגיד ואני יגיד ואיש לי מלבד, אל תדאג. אתה תראה אני יגיד הכל יהיה בסדר.

אז כתוב פה שרבות מחשבות בלב איש אבל בסוף בסוף עצת ה' היא תקום. למה הוסיפו חכמים עצת ה' היא תקום, ואם יגידו עצת ה' תקום, למה 'היא' מה התוספת לש'היא' ?

היא זה ראשי תבות: הלל, יוסף, אלעזר בן חרסום.

מי אלה השלושה? הלל, יוסף אלעזר בן חרסום זה 'היא' ועצת ה היא תקום. יבוא בנ"א ויגיד אני הייתי עני, בקושי אספתי פרוטות , לא יכולתי להשיג לחם הייתי חייב לכת אנשים קמצנים איפה היה לי זמן ללכת ללמוד הילידים רעבים מאיפה אני יביא אוכל. יגידו לו מה אתה אומר היית כזה עני טוב, אז בוא אנחנו נגיד לך אתה מכיר את הלל, הלל הזקן הלל הוא היה גם כן עני. הוא היה  חוטב עצים, הוא היה מרויח מטבע קטנה חצי נותן לבני ביתו וחצי משלם לשומר של בית במדרש שהיה משתכר בזה ונותן לו אשרות להכנס לבית המדרש למוד. פעם אחת יום שישי לא היה לו עבודה, לא השתכר. לא היה לו חצי מטבע לתת לשומר בשביל ללמוד, אז מה הוא יוותר לע הלימוד? היה חודש טבת, קר מאוד, יורד שלג, הוא עלה על הגג, אתם רואים את החור הזה למעלה? שם היה זכוכית וככה היה נכנס האור. אז הוא שכב למעלה, והיה מקשיב למטה היו הרבנים שלו שמעיה ואבטליון, והוא שומע את השיעור מלמעלה, בינתיים נערם עליו השלג מטר שמונים והוא לא מרגיש. קפא למוות, בבוקר כולם מסתכלים מה קרה אין אור , רואים גופת אדם. ישר הלכו, הסירו את השלג הורידו אותו וחיממו את התנור והחיו אותו, אומרו כדאי זה לחלל עליו שבת אחת שישמור שבבתות הרבה, פיקוח נפש. היית יותר עני מהלל? לא. למה הוא מסר נפש ללמוד תורה? גם הוא לא היה לו מה לאכול, והוא מסר נפש, אז יבוא העני עם התירוצים, יגידו הלל הלל בא בא ספר לו מה היה ספר לו. אז כל התירוץ נופל.

יבוא אחד יגיד אני הייתי עשיר את יודע כמה היה לי פועלים, החזקתי משפחות פרנסתי יהודים נתתי להם אוכל וכתוב הרוצה להפסיד מעותיו ישכור פועלים ולא ישגיח עליהם, איך אני יכול לעזוב את הפועלים, הייתי חייב לשבת מול המצלמות כל הזמן להסתכל אם הם עובדים אם הם לא, איפה היה לי זמן אני חייב להחזיק את המשפחות. יגידו לו חכה רגע, אלעזר בן חרסום בא, מגיע אלעזר, מי אתה, אני אבא שלי הוריש לי אלף מדינות ביבשה ואלף אוניות בים והייתי לוקח את המקל והתרמיל והולך ממקום למקום ללמוד תורה, כמו אחד התפרנים. אז אתה יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום, לא. אז אם הוא למד תורה איך אתה פטור?

יבוא אחד יגיד אני הייתי רשע אבל לא באשמתי היה לי יצר הרע יאוווו איזה יצר הרע, יגיד לו חכה רגע, יוסף , יוסף בן יעקב בא. מגיע יוסף הצדיק אומר לו מה, אתה היה לך יצר הרע,אני הייתה לי אשת פוטיפר, מהבוקר עד הערב מחליפה בגדים מחליפה בשמים וכל הזמן  משגעת אותי משגעת אותי. ואני לבד, ואני בחור, ואי ן לי הורים, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה ואף אחד לא ידע והיא מאימת עלי ברצח והיא  תהרוג אותי ותשבור אותי ותזרוק אותי לכלא ואני החזקתי מעמד אז איך אתה לא החזקת מעמד?

'רבות מחשבות בלב איש  ועצת ה' היא תקום' בסוף יביאו לך את הלל את יוסף את רבי אלעזר בן חרסום וכל התירוצים יפלו

ועכשיו תשמעו כשמחפשים תירוצים מה מפסידים וכשלא אומרים תירוצים מה מרוויחים. 'ששאול באחת ועלתה לו , דוד בשתיים ולא עלתה לו'. גמרא ביומא כ"ב מה כתוב: שאול נכשל באחת מה הוא נכשל שהוא חמל על אגג מלך עמלק ולא  הרג אותו .ומה עלתה לו, עלתה לו לרעה נכנס מיתה וביטלו ממנו את המלכות. טעות אחת.

דוד נכשל בשתיים. במעשה בת שבע ובזה שמנע את עם ישראל ולא עלתה לו לרעה. והמהרש"א

שואל פה בתמיהה מה יש פה משוא פנים?! אלא דוד אמר מיד חטאתי, והבא לטהר משמיים מסיעי ן לו לשוב בתשובה. ולשאול היה תירוצים, העם חמל , העם רצה להקריב לפני ה', תירוצים. עם תירוצים מתים ומאבדים את המלכות. בלי תירוצים מוחלים לך. אז יש לנו שתי דרכים, צריך להחליט מה אנחנו בוחרים, לבוא עם תירוצים או לבחור באמת ולאמר אני חטאתי חטא זה גימטרייה חטא ואסור חטא שאני חוזר בתשובה מתחרט על העבר מבל לעתיד לא לעשות מתודה וגומר את הסיפור, וזהו והבא להטהר מסיעין לו. צריך להחליט, יש עוד כמה ימים למי שלא הספיק בר"ה עד יום כיפור. עכשיו עיקרי התובה מה הם , שלושה. חרטה על העבר, וידוי אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי ולפרוט את החטא, וקבלה לעתיד שלא נשוב לעולם יותר לחטא.

אם נמלא את שלושת התנאים העוון נמחל לגמרי, אומר רב יענקלה אני יש לי סתירה מתוך הדברים, בואו נבין. נתנו לילד 20 שקלים, לך תקנה במכולת שמן, אמא אומרת לו אני רוצה לאפות זקוקה לשמן, הולך עם 20 שקלים זה אוצר גדול. בדרך הוא רואה גלידה חטיפים שתיה, קורץ לו. התפתה הראש הסתחרר, ברר כמה זה עולה בסוף החליט טוב, תן לי שלגון ממתקו ושתי חטיפים אמר לו זה עולה יותר אמר לו טוב אז תרשום. שמח וטוב לבב חוזר, זורק לפח את המקל של השלגון עטיפות של חטיפים והאמא נדהמת מה זה, מאיפה זה מה פתאום, מי הרשה לך? איפה השמן? המערבל עובד במלא הקצב הקצף מוכן לעוגה, מחכים לשמן ואתה במקום זה קונה שלגונים, נו מה לעשות ילד, מה אתה יכול לצפות ילד. הוא מבין שעשה דבר לא טוב בלי רשות, אז מה כעת אז מה כעת? אומרים לו תגיד תגיד שאתה מתחרט ונסלח לך. לא מובן, אם יסלחו אז למה צריך להתחרט, הוא צריך להתחרט על השלגון שהיה טעים על הממתקים על החטיפים על מה הוא צריך להתחרט בדיוק. מה אתם אומרים שאלה טובה נכון? אם סולחים למה צריך להתחרט נכון? אז תשמעו את התשובה, הערב אומרת לו אמא זה היום הולדת שלך ואמא רצתה לאפות לך עוגה ולערוך לך מסיבה, והיית אתה פורס ומחלק את העוגה ואוכל ממנה כעת שלא הבאת את השמן הכל ירד לטמיון ,אין עוגה ואין מסיבה יש אכזבה ומפח נפש ושיממון. כן, אבל סלוח לו. אבל כמה הוא הפסיד בשביל

בגרגרנות וקלות הדעת, כמה גדולה החרטה. כל מה שאמרנו זה חיוור לעומת המצב שלנו..

אדם עשה עבירה אכל שלגוון לא שלגון, ממש , עבירה .קורא לזה שלגון . שלגון. הוא מסתאב בעבירה, הוא איבד מצווה, או שהוא איבד את ה20 שקלים, איבד מצווה, נו גם אם ימחלו לו, וגם אם הוא לא יענש, אבל כתם נשאר? צלקת רוחנית? איזה אובדן, ועבור מה, הרי בסוף גן עדן הוא לא יקבל על זה הוא עשה עבירות אתה בן 70 חזרת בתשובה, אבל איך ימלאו לך את ה70 שנה. זה אבוד הפסדת, לא עוגה, את הגן עדן. מה יתנו לך, אז סלחו לך בסדר סלחו לך. אבל יש עוגה? אין עוגה.

שמעתי בשעתו מרבי אלחנן וסרמן,כמדומני שאמר את זה בשם החפץ חיים זכרונו לחיי העולם הבא. יש יהודי קשה יום חוזר מתפילת שחרית, הבית ריק עם פרוסת לחם להשביע את רעבונו, והוא לא לבד, אשתו רעבה, בניו שואלים לחם, הלב נחמץ הוא יוצא לשוק בשביל להרויח כמה פרוטות, אשתו מלווה אותו  בתפילות 'אי עינך יתברך' , הקב"ה יעזור לך, מתפללת עליו. הצאצאים הקטנים מייחלים לו אבא תחזור עם ידיים מלאות. וכל היום היא מרגיעה  את הילדים אבא יחזור יביא לחם אבא יחזור יביא לחם. אז הם מתנחמים בבוקר אבל כבר היגיע הצהרים אבא עוד לא בא, לפנות ערב הם כבר רעבים שבעתיים, כבר אין להם כח לבכות חלשים,אפיסת כוחות, והנה נפתחת הדלת, אבא. נו אבא הבאת? כן, תירוצים.

הוא הביא תירוצים, מה התירוצים, ניסיתי, טרחתי, יגעתי , ביקשתי, עוד פעם ניסיתי, הפצרתי, התחננתי לעבודה, אם לא תנו לי לפחות הלוואה, אם לא תנו לי לפחות נדבה, מה אני אשם שכולם אטמו את האוזניים הקשיחו את ליבם וקפצו את ידיים,השתדלתי תאמינו לי השתדלתי. באמת אין עליו טענות, התירוץ טוב אבל לא משביע,אין מה לאכול.

אתה תבוא לעולם האמת יהיה לך תירוצים אולי טובים אבל אין גן עדן, אין מה לאכול, אין מה לאכול, תירוצים. ניסית ישבתי בכולל ניסיתי להבין, לא הבנתי מה אני יעשה, ראיתי שאני לא מוכשר לזה אני לא,,, ניסיתי ניסיתי ניסיתי. מה זה השטויות האלה, ניסיתי, לא ניסיתי , אתה חייב אתה לא עושה טובה, מה זה ניסיתי. אם אתה הולך לעבודה, ויום אחד עבד עליך בעל הבית אמר אתן לך בסוף היום 250 ולא נתן אז זהו, אתה אומר אני יותר לא עובד לעולם, כי ניסיתי, ניסיתי יום אחד, עבדתי כל היום 8 שעות כמו שסוכם הוא לא שילם, ניסיתי .אני יותר לא מנסה גמרנו. לא מאמין להם כל אלא הבעל הבתים לא משלמים לא משלמים,

מה, הלכת לבית המדרש פעם ניסית וזהו? זהו  הא? מספיק ניסיתי אני יראה לך  הנה סתכל יש מצלמות בשמים רואים  ניסיתי. אתה רואה ישבתי ניסיתי.  רבותי תירוצים לא יעמדו, אין דבר כזה מה שאדם חייב,  זזה אומר שהוא יכול והוא חייב אחרת מה יחייבו אותו על מה יחייבו אותו אם הוא לא יכול?

אם ה' ברא את האדם גולם, הוא פטור מכל המצוות, אם שהוא מ'שיגינער' פטור מכל המצוות, אם אתה לא כזה אתה חייב בכל המצוות, כל המצוות לא יעזור לך כלום. תספר סיפורים תביא תירוצים תביא עדים. מה, לא יעזור לך שום דבר ,שום דבר לא יעזור. אז ז"א לסיכומו של דבר צריך להבין שאין תירוצים. 

עכשיו אנחנו נמצאים כמה ימים לפני יום הכיפורים ,ברור לי שאף אחד לא עשה תשובה באמת, ברור לי, איך אני יודע, כי אנשים אני מכיר אותם הרבה שנים, אותכם לא כולם אבל את רוב האנשים שאני מכיר מכיר שנים, ואני לא רואה אנשים שמשתנים משנה לשנה כאילו באופן מהותי שאתה יכול לראות שבנ"א הזה לא מזהים אותו, זה לא אותו בנ"א זה משהו אחר לגמרי פשואלת איזה בנ"א תראה כל היום משקיע כל היום עושה כל היום זה כל היום מצוות כל היום טרוד, איפה, אם רואים שהוא חי בסטנדרט הרגיל אותו גבר אפילו הוא בנ''א טוב בנ"א נחמד, מתפלל. לא מדבר עכשיו מחילונים מדבר על אנשים שחושבים שהם בסדר. אתה למד את כל התרי'ג מצוות? עברת אחת אחת בדקת מה אתה עושה בדקת אם אתה עושה כראוי? איפה, מי לקח ברצינות את העניינים, מי ישב ללמוד בדיוק כל מה שצריך בחיו, איך אתה רוצה לקיים את התורה אם אתה לא מכיר ואתה ולא עברת עליה בכלל, איך יכול להיות שאתה תגיד שאתה מקיים את המצוות, אז ז"א גם אם אמרת חטאנו עוינו פשענו ואתה נגיד נתכוון להיות בסדר, אך תהיה בסדר אם אתה לא לוקח ברצינות ולומד את הכל?

אתם יודעים שבנ"א רוצה לנהוג בכביש, רק לנהוג בכביש רק, יש לו מאות תמרורים,  מאות.

כמעט חצי מתרי'ג, והוא צריך ללמוד את זה, ואם הוא טועה בשלוש או ארבע לא יודע כמה זה המון שלוש ארבע טעויות, עוד פעם תיאוריה עוד פעם תיאוריה עוד פעם תאוריה, אחרי שגמרת אומרים לך עכשיו טסט, מעשי. עכשיו בא נראה אותך נוהג, אה פעם אחת לא הסתכלת שמאלה או ימינה, טסט חוזר מה קרה אז לא הסתכלתי פעם אז מה קרה, אין דבר כזה אתה לא מוכשר להיות נהג. אה, נוהג יפה יכול להיות נהג מרוצים יותר מהמורה, אני כבר מגיל 7 נוהג בלי רישיון, אז לא הסתכלתי כי אני רגיל אני בזויות כבר קולט הכל, הא הא. אומרים לו אתה לא נוסע כחוק, כחוק צריך להסתכל שמאלה ימינה, לא הסתכלת, טסט חוזר. הא.

אם פה לא מעבירים על טסט על התבוננות  רק התבוננות אז אדם שבכלל לא מתבונן בתורה, ייעבירו אותו טסט? איך יעבירו אותו טסט, ואם הוא לא יודע בכלל את התאוריה הוא לא יודע לא את המעשי לא יודע בכלל את החוקים כולם, הוא לו יודע מה כתב שבשולחן ערוך, איך הוא יעבור, לאן הוא יעבור, הוא רוצה להכנס לגן עדן, עם מה  עם מה רק תסביר עם מה?

אז אנשים חיים בדמיונות, עברו את ר"ה מבסוטים, אכלנו תפוח בדבש, אה זה,, איזה חג היה, היה לנו כבש, היה לנו זה, וואו. ואתה חושב שאתה מסודר נכון? חלומות באספמיא, תירוצים יש לך תירוצים זזה לא יעזור, לא יעזור.

טוב, אני ניסיתי  קצת לגרות אתכם שאולי תבינו שלא כדאי להסתמך על תירוצים, לא כדאי,.זה שאדם חי כבר הרבה שנים בלי להשתנות זה לא ראיה שזה בסדר, יש רשעים שמאריכים גם ימים. זה אומר שמשלמים להם בעולם הזה. אדרבה. זה אומר שמשלימים להם בעולם הזה ואין להם עולם הבא.

אנשים תמהים, איך זה 'בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי און,' איך זה, איך זה? כתוב בהמשך 'להשמדם עדי עד'. בגלל שאין להם עולם הבא נותנים להם שכר על מעט המצוות בעולם הזה כי ה לא מקפח  אף אחד, מה שמגיע הוא משלם. עשית מצווה אחת אפילו, תקבל שכר אבל גמרנו שילמתי, עכשיו רק החובות.

אז כל בנ"א צריך לדעת מה מצבו. אם הוא לא יודע את כל המצוות הוא לא למד את הכל לא למד תאוריה ובמעשי הוא גם חלש, על סמך מה הוא חושב שהוא בסדר על סמך מה הוא חושב שיגיע לעולם האמת ויהי בסדר? רק שיסביר לי אולי אני סתם משקיע, טועה, אולי אני באמת הגזמתי למדתי קצת וזה וזה בשביל מה, יכולתי להיות כמו כולם ' אשרי מי  אשרי מי שחטא' לא אשרי מי שלא חטא. אשרי מי שחטא למה, הרוויח. כי בסוף ה' רחמן סלחן' הוא מה הוא מוותר מוותר, אך תדאג הוא לא כזה כמו שאתה מצייר  אותו, הוא בסדר גמור, הוא מוותר.

הא הא אבל כתוב במפורש ' כל האומר שהקב",ה ותרן יותרו בני מעיו' למה, הוא ויתר לאברהם, הוא ויתר יצחק ויתר ליעקב ויתר למשה ויתר לאהרון ויתר למרים ויתר לשבטים למי הוא ויתר? תראו לי אחד שהוא ויתר<?? לא ויתר. יש רק דבר אחד, הוא מאריך אפו הוא ממתין הוא סבלן, עוד שנה נותן צ'אנס עוד שנה, אבל אם אדן טמבל הרבה שנים אז הוא מעיף אותו מפה וזהו. אין מה לעשות נתתי לך צ'אנס עוד שנה כמה פעמים כמה פעמים כמה? ובסוף מה, עוד ילמדו ממך יגידו הנה תראה הבנ"א עובר על כל המצוות חי מבסוט, עוד יטעו בך, . לכן כל אחד יעשה חשבונו האם הוא עובר תיאוריה וטסט אצל הקב"ה כי כשאדם מגיע לשם אומרים לו 'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו'.

אתם יודעים מה עושים ישר פותחים לך את התורה, קיימת מה שכתוב פה? בטח יגיד כן, אומרים לו טוב. הנה אני פותח לך פה , זה קיימת? אה זה לא ראיתי, לא לא ראיתי את זה. טוב וזה, זה קימת? לא זה תמיד היה לי קשה, לא הבנתי מה זה, וזה קימת? מהרב אחרי שלוש פעמים אתה כבר אילם. אילם.

מה זה סיפורים האלה, שאלנו אותך בהתחלה קיימת אמרת כן, מה כן? הנה שואלים אותך קיימת? איפה קימת? טוב עכשיו תחשבו מה שאתם רוצים אני מאחל לכם שתגיעו למעלה בלי תירוצים, עם מעשים  עם תשובה אמיתי ואז תכתבו ודאי בספרן של צדיקים

למי שיש שאלות בבקשה.

'ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו' . אמן.

שאלה למי יש שאלה.  תן לה שאלה שמה

שואלת: ערב טוב כבוד הרב,

הרב: ערב טוב.

שואלת: זה יותר סיפור על נס שקרה לנו בזכות הרב,

הרב: כן

שואלת: לפני למעלה משלוש שנים התבשרנו שלא נוכל להביא עוד ילדים בצורה טבעית, על ידי מנהל מחלקת נשים, בבית חולים מאוד מוכר. ואחרי הבשורה הקשה ניסינו שנה אחרי שנה, ולא היגיע והיה לנו ילד אחד כבר ב"ה יש לנו ילד אחד, שכן היגיע טבעי.

ואני קצת מתרגשת.

ובאמת ניסינו חמש שנים, חיכינו התפללנו וב"ה בסוף הקב"ה שמע את התפילות ונפקדנו. ב"ה טבעי בלי העצות של הרופאים.

ההיריון עבר בסדר, ב"ה לקראת אמצע ההיריון זכינו להכיר את הרב להצטרף לקהילה אחרי הבחירות שגילינו מי הצד של האמת מי הצד של השקר ב"ה והיגיע מצב שהעובר מאוד גול לפפי מה שהרופאים אומרים ושלחתי את בעלי לשאול את הרב, מה הרב אומר ,הרופאים הציעו לעשות בדיקות גנטיות ואמרו שרוב הסיכויים שמדובר במום ולעשות בדיקות גנטיות כנראה הם רצו לשלול שח"ו חודש שביעי שנעשה פעולה שלא תעשה ואני הייתי בטוחה שהרב ינחה את בעלי נכון והרב אמר שום דבר הריון תקין לידה קלה ילד בריא ושלם. הרופאים שוב הסבירו לי אמרו לי גברת שתביני אנחנו צריכים להכין חדר לידה עם רופא ילדים יהיה לקבל את העובר יכול להיות שמדובר עם ילד עם מום מאוד חריג, תביני מדובר על עובר מאוד גדול מוערך כארבע קילו תחילת תשיעי הוא כבר 4.100 4.200 היה. והכינו אותי שצריך לקבל את הילד אמרתי לבעלי תשאל שוב את הרב, והרב אמר לא צריך כלום לידה רגילה וטבעית, וב"ה הגענו לרגע המיוחל חדר לידה, והלידה לא מתקדמת, ואני בטוחה שאני יולדת לידה רגילה. והמשמרות מתחלפות וכל רופא ומר לי את בטוחה שאת לא רוצה להכנס לחדר ניתוח, בואי תכנסי תגמרי עם זה את מסתכנת, וכל אחד אומר לי דברים יו תר גרועים מהשני שיכול להיות קליעת כתפיים וכל  מיני דברים 'קשים והעובר מוערך 4.500 קילו בערך וב"ה הגענו למצב שאני חייבת לחתום על ניתוח כי לא התקדמה הלידה, ואני בלב אומרת הרב אמנון ברך, לא יכול להיות שיצא מפה ניתוח, הרב אמר לידה רגילה וטבעית, ופתאום הרגשתי צורך אחרי שכבר חתמתי על ניתוח לא הייתה לי ברירה למרות שהאמנתי בלב שלא יהיה  ניתוח. ובעלי יצא וכבוד הרב ברך, בעלי קיבל הודעה מהרב שהרב בירך לידה קלה ומהירה, תוך 4 דקות התינוק היה בחוץ.

הרופא לא הספיקה להכין את החדר ניתוח לזרה אמרה מה ילדת לבד, כל הכבוד ואני אמרתי להם שהרב אמנון יצחק ברך אותי והיום הבאנו את הילד הוא בן שלוש היום ד' בתשרי שהרב יברך אותו ויגזור לו , תודה רבה לרב שברך אותנו וברוך ה' בזכות הברכות של הרב אנחנו מצליחים.

הרב: ב"ה איפה החמוד,בא.

(הרב גוזר תלתל ומברך את הילד)

תגיד אמן, תגיד שלום לכולם. תגיד שלום, תגיד שלום לכולם, יופי.

כן, שאלה נוספת,

 כן תן לו לדבר

שואל: ערב טוב הרב

הרב: כן

שואל: באנו מצפת..

הרב: אתה לא צריך, אמרתי לעושת את זה בקבילה אתה לא צריך פה.

שואל: טוב תודה.

הרב: איפה, כן תן ליהוד שם,

שואל: ערב טוב  כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: רציתי לשאול לראות מה הרב יכול להגיד

הרב: למה רואים חצי הראש שלו למה חצי הראש

שואל: בקשר לכשרויות לשחיטה

הרב: מה? לא רואים אור אין מספיק אור, כן ,כן , כן

שואל: אם הרב יכול בבקשה להסביר בקשר לכשרויות בארה:ב

הרב: דרך אגב רק שניה הוא לא עשה וואיט באלאנס החולצה שלו תכלת, כן דבר,

הלו חתי ראש מה קרוה איזה צלמנים אתן מה קרה? אז מה זה מסרי גגנדו נו, עוד פעם שאלה כן

שואל: בקשר לכשרויות לשחיטה בארה"ב כשאני מסביר לרבנים לאנשים על כל הבעיות שיש בשחיטה, מראה להם עדויות הסברים של הרב ומנסה להוכיח להם שיש בעיות שזה לא הגיוני שהכל כששר והכל בסדר בלי בעיות, אז הם אומרים לא יודע אם זה תירוצים או לא, ההסבר שלהם זה שהרב אמנון יצחק יש לו קצת בעיות עם פוליטיקה והוא קצת מגזים והוא מחמיר מחמיר מאוד מחמיר אז בגלל זה יוצא לו קצת ויש לו הרבה הסברים על כל הענין הזה. אז מה כבוד הרב יכול להגיד?

הרב: קודם כל הם צודקים אני מאוד מחמיר, אני מחמיר להניח תפילין כל יום אני מחמיר להתעטף בטלית אני מחמיר לשמור שבת, אני בכל המצוות מחמיר, אני גם מחמיר בנבלות וטרפות מחמיר.

מה שכתוב בשולחן ערוך אני מחמיר,מעבר לזה אני לא מחמיר.

רק מה שכתוב. אם כתוב שאסור אסור אם כתוב מותר, מותר.

אז אני מחמיר, יש כאלה שאומרים לאסור מותר. זה בעיה, הם אומרים לאסור מותר. כי הם לא יודעים מה המצב, הם רוצים ש האסור יהיה מותר כדי שיכלו לאכול.

שואל: מראש יש להם על מי לסמוך יש להם שמה משגיחים שהם מכירים הם בדקו

הרב: קוראים לזה סומך נופלים. את מי שואלים? את מי ששוחט,מה השוחט יגיד אני מאכיל נבלות וטרפות, מה הוא יגיד? אני מאכיל נבלות וטרפות כן, כן אני מאכיל נבלות וטרפות,

אחת הבדיקות שצריך לעשות זה לראות כמה הם מורידים מהליין. נגיד הם שחטו 6000 כמה הם הורידו שנפסל?

נטרף או התנבל, בא נראה. אבל ממה שאנחנו יודעים כמעט ולא מורידים בכלל. איך זה יכול להיות? שחטנו עכשיו פעם ראשונה יצא לנו טוב, טוב מאוד. כי הקפדנו לאט לאט הכל לא למהר לא, לא. מתוך 6000 עופות 4100. 1900 טרף.

ואנחנו לוקחים את כי מקצועים משלמים המון כסף. בנפרד 25 אנשים צוות. וזה מה שיוצא.

איך זה יכול להיות שאצלהם יוצא הכל טוב? היה אחד בארה"ב יש לי את ההקלטה, שאחד אמר לי תשמע כולם סומכים עליו פה וזה ופה ושם אמרתי לו בלי שאני יכיר אותו תשאל אותו רק כמה שאלות שאני ישאל תן לי את התשובות אבל אני רוצה שתקליט אותו שאני ישמע בדיוק מה שהוא אמר שלא תשנה כלום, אמר לי בסדר. בין השאלות ששאלתי אותו כמה פעמים נפגמה לו סכין? אז הוא ענה, 40 שנה לא נפגמה לו סכין פעם אחת. אתה שומע? חמור, זה בנ"א שיודע בכלל מה זה שחיטה? מה אתה שוחט, עם מה אתה שוחט, מה זה לא נפגמה? 40 שנה, לא תגיד אחד שתיים ואם היה אומר לי אחד שתיים נפגם לו בתוך תהליך של כמה שעות, לא הייתי מאמין לו בכלל אין דבר כזה בעולם, אבל נגיד הוא אומר אתה מבין, הוא שוחט כל יום אלפי עופות ובחיים שלו לא נפגמה סכין, זה סכין מן השמיים. זה מראה כמה בורות יש בחוץ לארץ אנשים בורים, חסרי דעת וזה הבנ"א שסומכים עליו.

שואל: .... מה כבוד הרב אומר? .. אני אומר לך סכין אין .. לא קיים דבר כזה, לא לא אני אומר לך, אני לא רוצה לעשות רעשים אני צנוע .

הרב: אבל לא שמעו

שואל: אני מה אומר בתור איש מקצוע אני 45 שנה עבדתי בחריטה במתכות וזה  הכי מדויקת  אני עבדתי בתעשייה אווירית בכיפת ברזל וזה אני הנדסאי ואומן במקצוע שלי אז מה אמרת זה אמת. בלי לשאול אותו אין דבר כזה מתכת בעולם הכי מחוסמת שיפר, אתה שם מתכת בחוץ בקור, אין גם האבן מתפרקת, אין דבר כזה.

הרב: הנה הוא אמר דבר נכון רואים שהוא אקספורט, למה, תשאל שוחטים בקיאים אמיתיים יראי שמים, הם אומרים הם מכוונים ומכינים את הסכין בלילה, בבוקר היא כבר אחרת. יש התרחבות לחום וקור, וזה משתנה, ואז ממילא צריכים לסדר אותה עוד פעם בבוקר, תאר לך מלילה עד הבוקר הסכין משתנית לבד, בלי שחיטה, אז כל שכן אם אדם שוחט ויש את החום של השחיטה, ויש את המקום החם או את המקום הקר, תלוי, וכל הזמן אתה מבין, לשחוט לשחוט לשחוט, פוגעים במפרקת פוגעים בנוצה פוגעים בגרגירי חול שיש לפעמים וכו , יש שערות. אין דבר כזה בעולם. וחייבים להוריד כמויות ולא מורידים כי זה מפסידים כסף

שואל: ומה זה שאומרים טוב, זה בארץ בארץ יש יותר בעיות מאשר פה

הרב: הפוך בחוץ לארץ יותר גרוע מהארץ פי כמה וכמה

שואל: איך, למה

הרב: למה, משום ששמה היבואנים צריכם הספק כולם באים לכמויות, כולם רוצים להספיק להביא מחוץ לארץ לארץ, שמה הבקר עולה בזול. צריכים להספיק

שואל: בארה"ב?

הרב: כן, חייבים לשחוט מאות ראשי בקר וצריכים להגיע למכסה שיקבלו כל הסופרים כל המקומות, אתה מתחייב לאנשים להביא להם אספקה, אין דבר כזה שתבוא עם תירוצים, יומייים לא היה סכינים. מי יקנה ממך עוד פעם

שואל: מוכרים מה בית יוסף

הרב: 'בית יוסף ' הכי גרוע עזוב אותך משטויות

שואל: אתה  היכול לבחור בית יוסף...

הרב:אתה יכול לבחור  בטח מה שאתה רוצה אתה יכול לבחור, אתה יודע מה זה שמה זה אותו צוות רק מחליפים את הפתקאות, הבנת איך זה עובד?

שוחטים פה עטרה ובית יוסף שוחטים רבנות, ושמים פתקאות 'בית יוסף' 'עטרה' זהו. אין אף אחד מהם, ואני אומר לך את זה מבפנים.

שואל: אני יגיד לך כבוד הרב אין כשר בארץ בכלל, זה הכל בלוף. אני לא אטול בשר, לא בגלל אני נגד, הכשרות בארץ זה ביזנס זה הכל ביזנס

הרב: אתה צודק

שואל: אני לא אוכל בשר לא  מאמין באף אחד

הרב: אתה לא צריך, היום הטמבלויזיה הוכיחה בדיוק את כל השחיטות שיש בארץ.

שואל: זהו. אני מאמין במה כתוב בתורה והם לא מקיימים למה, הכל כשור בכסף ביזניס אז זה כסף זה מעוור עיניים של חכמים, ככה כתוב זה לא אני אמרתי. אה אתה מסכים איתי?

הרב: בטח.

( מחיאות כפיים)

כן.

שואל: אפשר ברכה בקשה לאחותי,

הרב: מה השם

שואל: לאחותי זיווג

הרב: שם

שואל: לא שמעתי

שואל: שירי שרה בת חנה

הרב: שירי שרה בת חנה תזכה לזיווג הגון מהרה שתלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלושה חודשים רצוף

שואל: אמן, תודה רבה כבוד הרב.

הרב: כן שאלה נוספת,

עוד מעט. שאלה יש?

שאלה. תן לו שאלה

לא, לא , צריך צריך,

תעמוד תעמוד

שואל: עכשיו אני קניתי מזוזה 40 אלף שקל. אני יכול לשים אותה בבית שלי כן או לא מה דעתך? 40 אלף שקל קניתי אותה?

הרב: 40 אלף שקל?

שואל: הכי מהודרת

הרב: 40 אלף שקל אפילו משה רבינו לא הייה מוכר במחיר כזה

הרב: תעזוב את זה אני מדבר לא בבדיחות אני מדבר איתך אישית, התורה אומרת שיש גזל, מתי גזל אני לא יכול לשים אותה. גם היא מושלמת, עצם עובדה עשית גזל במבצע הזאת אף אחד לא יכול לבדוק גזל

הרב: למה שילמת 40..

שואל: לא אני אומר לך נניח מזוזה עולה במחיר כזה אז אני לא יכול לשים אותה בבית, אנשים בודדים רואים הערך של המזוזה, זה לא נכון גם אם הבנ"א הוא התכוון היא פסולה, גם אם ריאלית היא טובה היא פסולה,

הרב: יפה

שואל: אני מדבר איתך  מהניסיון שלי אני בודק לא כמו אתה בודר, אני בצורה אנרגטית, אז אני מביא מוזות בודקים רואים זה לא טוב, שואלים רואים זה אמת, תחושה מאלוהים נתן לי איך אומרים יש לי תחושות לא ויזואלי, אני בודק ביד שלי אני עובד בודק פסול פה פה בבית כנסת הזה אני אמרתי לשליח ציבור המזוזה שלך פסולה. הוא התחיל לבלבל חקור אותי מי אתה, אני אומר לך תבדוק אותה, בסוף המזוזה היה פסולה אתה יכול לשאול אותו...

(ויכוח קל )

שואל:אתה מבטל פה את כל הבית כנסת ? אתה יודע מה אתה אומר עכשיו אתה בודק פה את המזוזה שהיא פסולה?

הרב: לא, לא, אני יגיד לך מה הוא אמר,

הו אלא בדק הוא רק אנרגטית עבר על זה

שואל: מה זה אנרגטית... מה

הרב: לא, יש לו פטנט

שואל: ... אולי הוא יעשה....

הרב: זה מה שהוא אומר שהוא יכול להסתכל ככה..

הוא לא מבקר בתי כנסת כי הוא רומר הכל מזויף, אנרגטית.

לא נורא, זה בדיחות לפני פורים אנחנו, שב

(ויכוח)

כן, שאלה הבאה. שואלתשש

שאלה נוספת.

יש שאלות עוד או לא?

תן תן לו

שואל: אני רוצה לברר בקשר לסוכות, מה קורה אם יורד גשם, האם ניתן לשים כיסוי של ניילון על הסוכה או לא ניתן?

הרב: אם אתם מכינים כיסוי מלפני ואתם מורידים אותו ביד או במכשיר?

הרב: לא, לא ביד.

שואל: מותר לשים על הגג נילון?

הרב: תקשיב אם מכינים טפח נוסף מראש ואז ממשיכים רק את הגלגול ואין פה אוהל, אפשר לשים עד שיגמר הגשם ואז להחזיר,

שואל: טוב.

הרב: כן שאלה,

יש שאלה? אין שאלות?איפה?

את  רוצה לשאול?

שואלת: אי אפשר לאכול מחפוד....

הרב: לא, לא , תשאלי אותה היא תסביר לך, או שאל תאכלי הכי טוב,

אפשר אפשר יש באשדוד

כן שאלות עוד יש? אין?

עוד פעם הרב? מה קרה עכשיו , תן לו.

כן,

שואל: ערב טוב כבוד הרב,

הרב: ערב טוב

שואל: בראש השנה שבת לפני ר"ה גם הזמנתי אורח אלי הביתה שאני בקשר איתו קצת ב"ה זכיתי לקשור אותו לרב גם. בבחירות זה היה קשה אבל בסוף הוא הצביע לרב. אני רוצה שהוא ידבר עם הרב. הוא סיפר י סיפור גם הוא סיפר את זה בבית כנסת בראש השנה. אם הרב יכול להשמיע אותו שהוא יספר את הסיפור

הרב: הנה הוא לידך תשמיע אותו שידבר.

שואל: הלו, (בטלפון) אתה שומע אותי? אתה שומע אותי?

שומע שומע.

יופי תספר לרב הנה כולם שומעים פה על הסיאנס שסיפרת שעשו אצלך בעבודה

הרב שומע אותי?

הרב: כן

שואל: הרב עשינו בעבודה סיאנס אני יודע שאתה.. רק ראיתי את הסיאנס  וראיתי  משמה מישהו שנפטר ושאלתי אותו מה הרב אמנון יצחק הוא אדם קדוש זה אני שמעתי בעצמי בגלל זה הפסקתי לאכול בשר כבר שלושה חודשים אני לא אוכל בשר בבית ואני מדגיש אמר הרב אמנון יצחק אדם קדוש, זה בעצמי ראיתי. השתתפתי בסיאנס בעבודה

הרב: אני מצטער אבל אנחנו לא מקבלים ידיעות מסיאנסים , ואין לסמוך על זה כלל   אם בת קול באה ואומרת לא שומעים לבת קול.

שואל: אנחנו לא צריכים כבוד הרב אנחנו לא צריכים את ההוכחה שלו, ההוכחה הזאת יכולה להיות טובה לאנשים הפשוטים הנמוכים שכאילו דרך זה אולי יכנסו, אני השמעתי את זה רק בגלל, אנחנו קשורים לרב כבר מ..שהרב היה הולך בבגדים אחרים, לא מהיום. קשורים לרב בלי הפסקה 40 למעלה מ40 שנה. אבל הדבר הזה , חיזק את אחת מהנשים שעשו את הסיאנס הזה, וב"ה היא מתחזקת בצניעות. והוא אומר לה כל הזמן כדאי לך ללכת להרצאות של הרב תשמעי את הרב תשמעי את ההדרכה של הרב, אז אם זה גרם שלפחות אשה אחת תתחזק ביהדות

הרב: לא, לא מתחזקים מדבר שהוא לא אמת

שואל: לא לא אמרתי שתתחזק דרך זה אמרתי שהיא תבוא לרב ותתחזק דרך הרב

הרב: אני רוצה להסביר לכם.

לא, לא, לא, רגע רגע, לא , לא,

יש פה הרבה אנשים קדושים. קדוש פרושו פרוש. פרוש, קדושים זה פרושים. מי שפורש ממאכלות אסורות הוא נקרא קדוש, כל מי שלא אוכל נבילות וטריפות, או לא אוכל בשר ועופות בכלל ולא אוכל תבלינים שלא נבדקו כראוי, ולא אוכל רק ירק שנבדק כראוי בשולחן שיקוף כמו שצריך, זה נקרא קדוש. ככה התורה אומרת, קדושים תהיו- פרושים תהיו. ואומר הרמב"ם אל תהיי נבל ברשות התורה, גם אם התורה מתירה לך משהו, אל תנצל את זה ותהיה נבל, התורה לא אומרת כמה לאכול בשר, בכל אוות נפשך תאכל בשר, אבל היא אומרת אם אתה תאכל יותר מידי כל יום יהיה אצלך כמו  חגים, אז אתה נבל, ברשות התורה כי התורה מרשה לאכול היא לא אמרה שאסור, אבל אם אתה מנצל את זה אתה נבל, אדם צריך לקיים מצוות עונה עם האשה וכתוב בהלכה כמה הדין של אדם שהוא תלמיד חכם כמה הדין של אדם שהוא ספן, מלח, גנן, כל מיני מקצועות, ואם אדם מצוי אצל אשתו  כתרנגול, הוא נבל ברשות התורה,

ז"א יש כמה דברים שהתורה מתירה, אבל היא לא ואמרת גבול, לא אומרת כמה, אומר הרמב"ם מה זה קדושים תהיו, החכמה לפרוש מן ההיתר, לא לפרוש מן האיסור, לפרוש מן האיסור זה פשוט. כל בר דעת פורש מאיסור. לפרוש מההיתר אפילו שיש היתר צריך לדעת לפרוש, זה נקרא קדוש, אם לא הוא נקרא 'נבל'

בארה"ב לא פורשים מהאיסור, קוראים לזה היתר, והם אומרים שאנחנו מחמירים, מה מחמירים, שאנחנו מקיימים את הדין? הרי אפילו אם היה לנו ספק רק שיש בעיה, ספק, ספק, אסור לאכול. ספק דאורייתא לחומרה. אז איזה מחמירים. זה דין.

הם לא מחמירים כלום הם לא מקימים את הקיים. הם הופכים כל איסור להיתר. כי הם רוצים לאכול 'בטנם אלוהיהם' אז קדושים לא צריך יאנס. מי שנמנע ממאכלות אסורות הוא קדוש אנשי קודש תהיו לי אומר הפסוק בשר טריפה בשדה לכלב תשליכון

זה מה עשינו עם הבשר שיהי לנו במקרר הוצאנו אותו ונתנו לכלבים לאכול וככה הפכנו להיות אנשי קודש, כך כתוב בפסוק, פסוק אחר פסוק, אז ז"א זה נקרא קדוש, לא צריך סיאנס בשביל זה

שואל: רק מילה אחת אני רוצה להגיד לא קדוש אלא קודש קודשים בשבילנו הרב קודש קודשים

הרב: יהי רצון

שואל: הראיה לזה. לפני כמה ימים היינו ביחד במופת, הרב אמר בהצלחה גדולה על פי דרכינו ובערת ה' זכינו שבר"ה היה בית כנסת ממש מלא. אז אנחנו רוצים ממש לראות את הברכה.

הרב:ב"ה

שואל: אנחנו רואים את הברכה, לא שומעים אותה אלא רואים אותה גם בעיניים יהי רצון בעזרת ה שהקב"ה יזה אותנו ללכת מחיל אל חיל שהרב יברך אותנו יותר חזק שהמנין הזה יהיה קודש קודשים ממש בדרך של הרב

הרב: שהברכה תתמיד

שואל: אמן

הרב: תהיו בריאים אני מודה לכולם, עוד מעט סליחות אתם יודעים עדין אומרים סליחות, אבל מה זה סליחות צריכים לבקש סליחה באמת ולחזור מהדברים הלא טובים ולא לסמוך על תירוצים, לבוא עם מעשים לפני הקב"ה שבסוף יהיה לנו גן עדן כן יהי רצון

"רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט