2Uk
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

הערב יהיה לעילוי נשמת אספיי בן סרחה לחזרה בתשובה שלמה ובריאות איתנה ופרנסה בשפע לכל צאצאי משפחת יצחק ומשפחת בביוב

זרע חי  וקיים לשושנה בת מוכת

זיווג הגון מהרה לשרה בת מוכת

הערב גם לעילוי נשמת הורי וחמי מנוחתם עדן.

''ויסע משלו ויאמר מה אקב  לו קבה אל ומה אזעם  לא זעם ה'' בלק מבקש מבלעם לקלל את עם ישראל על מנת לגרש אותם מעל פניו מחשש שיבואו ויכבשו אותו ובלעם אומר לו אני מצטער לא יכול לקלל אותם. למה לא, בגלל שהקב''ה לא זועם עליהם.

על הפסוק הזה אומרים חכמים ז''ל במסכת ברכות ''אל זועם בכל יום'' כמה זעמו, רגע. ואין כל בריאה יכולה לכוון לאותה שעשה חוץ מבלעם הרשע. כתוב בו ''ויודע דעת עליון'' השתה דעת בהמתו לא ידע, איך דעת עליון ידע? אלא מלמד שהיה יודע לכוון לאותה שעה שהקב''ה כועס.

הפסוק (בתהילים ז' יב) אומר שהקב''ה בכל יום זועם  רגע. מזה  יש את כל הצרות מלחמות מחלות בעיות, בכל העולם כולו, מרגע.

ואין כל בריאה יכולה לכוון לאותה שעה שהקב''ה זועם חוץ מבלעם הרשע, כתוב  בו ''יודע דעת עליון'' מקשה הגמרא, מה זה, איך יודע דעת עליון הרי שאת דעת בהמתו הוא לא ידע, בהמה שלו האתון, לחצה אותו לא נתנה לו להתקדם, רבצה עליו לא נתנה לו להמשיך והוא לא ידע ולא הבין  מה עומד לנגדו. אז אחד שלא יודע את דעת בהמתו הוא לא יודע דעת עליון, איך אפשר להגיד כך? אלא מלמד שהייה יודע לכוון לאותה שעה שהקב''ה כועס בה. זאת הכוונה.

ומהמאמר הזה אנחנו לומדים שכביכול יש זעם אצל הקב''ה רגע אחד ביום והוא ידע לכוון לאותה שעה והיה מקלל  בדיוק באותו זמן וקללתו הייתה מתקיימת.  מה עשה הקב''ה , לא זעם באותם ימים.  כל אותם ימים שהוא רצה לקלל בשעת, דהיינו ברגע של הזעם, לא זעם. לכן הוא אומר לבלק ''מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה'' איך אני יכול לזעום איך אני יכול לקלל אם הוא לא זועם,  אני מכון לאותה רגע של הזעם.  והוא לא זועם אז איך אני יכול עול? אני לא יכול לפעול. כל זה רק כדי שהקללה שלו תתקיים, היה מכון והקב''ה כדי שלא תתקיים, לא זעם.

הגמרא(ברכות ז) אומרת, אמר לה הקב''ה לישראל לו זה אחד מעשר זכירות שחייב כל אדם לזכור בכל יום. אמר להם הקב''ה לישראל ''דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע וכך ניצלתם.  מקללותיו של אותו רשע''. אז עד כאן זה להבין את מה שהוא אמר ''ומה אזעם לא זעם ה'' י

ידוע שהתורה נדרשת בשבעים פנים ואנחנו נביא עוד פן אחד על  הפסוק הזה "מה אקב לו קבה אל  ומה אזעם לא זעם ה''

הנה אומרים חכמים ז''ל בית דין של מעלה בשמיים שדן אותנו הוא בבחינת אברהם יצחק ויעקב. הכוונה שהבית דין הוא לפי מידותם של  אבותינו הקדושים וידוע שכל אחד מהאבות הקדושים עבד את הקב''ה במידה אחרת, אברהם עבד את ה' במידת החסד לכן נקרא אלוהי אברהם, תסתכלו בסידורים אחרי זה בסוגריים (חסד) אולי יצחק הוא עבד את ה' במידת הדין ויעקב אבינו עבד את ה' במידת התפארת שהיא מידת החמים ממוזגת מחסד ודין. וכוללת בתוכה תפארת ואת שני המידות הללו.

בעל 'דגל מחנה אפרים' מביא בשם הסבא שלו הבעל שם טוב: שמעתי בפרוש מאדוני, הבעל שם טוב, נשמתו עדן זכרונו לחיי העולם הבא. כי אברהם אבינו, יצחק ויעקב  הם תלת דיינים, הם שלושה דיינים בבית דין של מעלה כי אי אפשר שיהיה דין אמרת כי אם שיהיו  שלושה דיינים שהם בבחינת אברהם יצחק ויעקב.

 נמצא שבבית דין של מעלה יושבים שלושה בדיינים והם בבחינתם של האבות הקדושים  והם מיצגים חסד דין ורחמים.  יש לנו כלל גדול בגמרא, ''יחיד ורבים הלכה כרבים''  איך פוסקים הלכה? יש שלושה, יש אחד אומר משהו ושניים אומרים אחרת, על פי מי קובעים, על פי הרוב. יחיד ורבים הלכה כרבים.

גם בתורה כתוב  אירי רבים להטות, לכן כיון שרוב הדיינים הם לזכות שכם אברהם מידת החסד, זזה זכות, יעקב מידת הרחמים זה זכות. מידת הדין זה יצחק, מיעוט. נמצא שמכוח  דיני התורה צריך הקב''ה לרחם על ישראל כי יחיד ורבים הלכה כרבים.

ומה הרבים- רחמים.

 זו הכוונה גם של דוד המלך (תהילים קיט) ''רחמיך רבים ה' כמשפטיך חייני'' כלומר בגלל שרחמיך רבים חסד ורחמים בבי ת דין של מעלה אז לעומת המיעוט של הדין 'כרחמיך',  'כמשפטיך חיני'. זאת אומרת על פי משפטי התורה שאחרי רבים להטות, חייני. זה אומר שאתה צריך לפסוק שאני יצא במשפט לחיים

כיוון 'שרחמיך רבים' על המיעוט שזה דין, אז 'כמשפטיך', כמשפטי התורה, 'חייני'  אתה צריך להחיות אותי.

 זו גם הכוונה (תהילים קי''ח): 'אל ה' ויאר לנו''. אל- זה שם של חסד. ''חסד אל כל היום''

כתוב בפסוק (בתהילים נב) ,,חסד אל,אל זה חסד, כל היום'' אז אל זה חסד.

ושם אדוני- שם הויה זה גם כן מידת הרחמים. ככתוב ''אתה אדוני לא תכלה רחמיך ממני'' רואים שאדוני זה רחמים.

אז אומר דוד המלך ''אל אדוני'' חסד ורחמים. ''ויאר לנו''  אז תהיה לנו הארה וימתיקו  לנו את הדין. כמה זה 'לנו' בגימטרייה?  מי יודע מהר לעשות?  86

כמה זה אלוהים? 86

מה זה אלוהים- דין כמו שלמדנו

אז זאת אומרת ''אל אדוני ויאר לנו'' לנו זה אלוהים הוא יאיר לנו את מידת הדין ברחמים. אז אומר דוד המלך עוד פעם את אותו פרינציפ.

עכשיו העניין הזה פותח לנו להבין את דברי האוהב ישראל שהוא מפרש את מאמר חכמים ז''ל. חכמים אומרים ''הנפטר מחברו אל יפטר אלא מתוך דבר הלכה''

ומהו דבר ההלכה,  ''יחיד ורבים הלכה כרבים'' אדם נפרד מחברו פגש את חברו דיברו שוחחו. לפני שהוא נפרד ממנו ייפרד מנו בדבר הלכה שתהיה לו שמירה.

מה יגיד לו, איזה דבר הלכה, יגיד לו ''יחיד ורבים הלכה כרבים'' מה זה,  למה בחרו דווקא חכמים ז''ל לומר את ההלכה הזו שאדם נפרד מחברו פרש האוהב ישראל: ידוע שהשם של שמירת הדרך יש מלאך שהשם שלו זה י, ו, ה, כ, והוא יוצא מסופי התיבות של הפסוק ''כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך''  ה' מצווה מלאכים שילווו אותך וישמרו אותך  בכל דרכיך .

כי- מה האות האחרונה י.

 מלאכיו- ו'

 יצווה - ה'

לך- כ'

זה השם של המלאך ששומר את האדם בדרך.  לכן הנפרד מחברו צריך לומר לו דבר הלכה שנרמז בו השם הזה.

י, ה , י ,ו , ה, כ,  יחיד ורבים הלכה כרבים.

 זה הראשי תיבות של השם הקדוש של המלאך ששומר בדרך. אז הנפרד מחברו יגיד לו את ההלכה הזו וכך יזכיר את שמו של המלאך השומר, ואז יתקיים כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך.

לפי מה שבארנו עכשיו יש להוסיף  את הטעם למה בחרו חכמים להזכיר את השם של שמירת  הדרך דווקא בהלכה הזו. כיון שחכמים אומרים (בירושלמי פד) ''כל הדרכים בחזקת סכנה'' כשאדם יוצא לדרך, כל הדרכים הם בחזקת סכנה. הגמרא בשבת אומרת שמי שיוצא לשוק כאילו נמסר לסרדיוט זאת אומרת  הוא נכנס לסכנה, יש קטרוגים בדרכים יש סכנות בדרכים, כל הדרכים בחזקת סכנה ורש''י מביא שהשטן מקטרג בשעת סכנה. נמצא שכאשר אדם יוצא לדרך הוא בסכנה גדולה, לכם אומרים תפילת הדרך שאדם נוסע ברכב צריך להגיד תפילת הדרך, תעיינו בהלכה.

ולכן צריך לעורר עליו את מידת החסד ואת  מידת הרחמים.  שהם כאמור הרו בבית דין של מעלה. כדי לבטל את מידת הדין שהשטן  רוצה שלעורר עליו. לכן בחרו דווקא את ההלכה  יחיד ורבים הלכה כרבים. למה זו דווקא? כיון שהלכה זו מכריזה כרבים ולא כיחיד. ואיך פועלים בבית דין של מעלה רוב הדיינים חסד ורחמים, והיחיד זה דין. והלכה כמי, כרבים אז צריך לרחם על היוצא לדרך כמו בית דין של מעלה ולכן השטן שהוא יחיד לא יכול לקטרג והדין הופך לרחמים.

עכשיו בלעם רשע רצה לקלל את ישראל על ידי שיעורר עליהם את מידת הדין כמו שאמרו חכמים שידע בלעם לכוון את הרגע שבו הקב''ה זועם.

 והוא רצה לקלל את ישראל ולעורר עליהם את מידת הדין. אבל מאחר שאוב דייני בית דין של מעלה הם חסד ורחמים לא יכול הייה בלעם הרשע לעורר מידת הדין על ישראל שהרי המיעוט שזה מידת הדים, צריך להצטרף לרוב למידת החד והרחמים ולפסוק כמותם. אז מה ההכרעה? על כן הוא אמר ''מה אקב לא קבה אל'' איך אני יכול לקב אותם לקלל אותם  קללה נמרצה  אם לא קבה אל- אל זה מידת הרחמים, מידת החסד. איך אני יכול לקלל אותם אם יש ללמעלה אל- דהיינו חסד.

 

ומה אזעם לא זעם אדוני, גם שם אדוני זה רחמים, אז מה יש למעלה, חסד ורחמים, איך אני יכול הם מתנגדים למידת הדן אם כך אני לא יכול לעורר עליהם את מידת הדין כי יחיד ורבים הלכה כרבים.

ומה ההוכחה לכך אומר בלעם הרשע ''כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורינו'' מה זה צורים אומר רש''י? האבות הקדושים. מה זה גבעות- האמהות הקדושות.

 אז מה הוא אומר, הוא אומר תשמע אני רואה שישראל נידונים על ידי אברהם יצחק ויעקב ואם כן יש  להם רוב חסד ורחמים נגד מידת הדין, לכן מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם  אדוני'' אני לא יכול לעורר את  מידת הדין. ולכן הוא ואמר לבלק אני מצטער מאוד לא יכול לבצע את מה שאתה מבקש, מה הסיבה, יחיד ורבים הלכה כרבים.

 עוד בעניין הפסוק הזה.  בספר הקודש' אוהב ישראל' לרב הקדוש מאפטה זכותו יגן עלינו אמן, יש מדרש פליאה על הכתוב בפרשה. כתוב ''איש על דגלו באותות לבית אבותם''  אל תקרא באותות אלא באותיות. לפיכך אמר בלעם 'מה אקב לו קבה אל'' ונשאלת השאלה מה הקשר  בין אות- אותות לאותיות.

איש על דגלו באותות לבית אבותם מה הקשר אותות לאותיות ואיך מתקשרים הדברים האלה לדברי בלעם מה אקב לא קבה אל?

אלא נקדים מה שכתוב בספרים הקדושים שכלל ישראל נמצאים במדרגה נמוכה לא עושים את רצון ה' הם נקראים בשם יעקב.  מלשון של עקב. עקב זה החלק הכי נמוך בגוף האדם.

וכאשר כלל ישראל נמצאים במדרגה גדולה בתורה ובעבודת ה' הם נקראים ישראל. מלשון ישרות , ישר עם אל לכן נקראים ישראל ישורון.

מה המקור לדבר הזה, הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בתרומה קעה'. אמר רבי שמעון, יעקב תתאה. ישראל עילאה. יעקב אי שלימתא. ישראל שלמתא דכולא.

מה פרוש, רבי שמעון אומר השם יעקב למטה, השם ישראל למעלה. יעקב הוא בשלמות, שעם ישראל הם במדרגת יעקב בשלימות אבל ישראל זה בשלמות של הכול.

כך כותב גם המהרש''א בחידושי אגדות למכות כד, שהשם ישראל מורא על שם מעלתם וישרותם  של ישראל. השם יעקב מורא על עקב ומרמה. כי יעקב עקב את עשיו בבטן ועל זה יש ריב להקב''ה עם יהודה.

אז לכן כשישראל עושים רצונו של מקום נקראים ישראל, כשאין עושים רצונו של מקום נקראו יעקב.  עכשיו תבדקו בתורה יש פעמים מזכירים יעקב פעמים ישראל פעמים שניהם, מה הולך פה. אז למדנו  עכשיו שישראל נמצאים בדרגה נמוכה נקראים ונזכרים יעקב כשהם במדרגה המובחרת, נקראים ישראל. כותב הרמב''ן בספר האמונה, תגידו לי כמה אותיות יש בשמות אברהם יצחק יעקב? 13. כמה אותיות יש בשמות של באמהות, שרה רבקה רחל לאה? 13. 13 ו13 שם הויה ברוך הוא. 26 זה השם של הקב''ה. עכשיו זה כשקוראים אברהם יצחק יעקב. אבל  יעקב נקרא גם ישראל. כמה זה ישראל? 5 אותיות.אם נוסיף את  החמש אותיות, נגיד אברהם יצחק יעקב ישראל שרה רבקה רחל לאה 31 . 26+5=31 שזה נקרא אל, ישר-אל. אל זה החסד. 31. מ

מבואר מדברי הרמב''ן שישראל נקראים בשם יעקב יש להם הגנה מהשם של 26, שם הויה.  למה, כי אברהם יצחק יעקב שרה רבקה רחל לאה =26

אז יש להם הגנה מהשם הזה שם הויה שהוא כמספר האבות והאמהות.

אבל שישראל נמצאים בשלמות הם נקראים בשם ישראל אז נוסף להם עוד  חמש אותיות מקבלים גימטרייה אל וזה השם שמגן על כלל ישראל, שהם נקראים בתואר ישראל.

 עכשיו אומר בלעם הרשע, ''מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהר לקדם'' בלק קרא לי שאני יבוא מארם, מהררי קדם מהרי חושך ששם הוא הלך  לשני המלאכים עוזה ועזאל לקבל  מהם כשפים וכל מיני קסמים ומה ביקש ממני הוא אומר  ''לכה ארה לי יעקב  ולכה זעמה ישראל'' אני רוצה שתקלל גם את יעקב וגם את ישראל. בשני השמות  גם כשהם במדרגה נמוכה יעקב, גם כשהם  במדרגה גבוה והם נקראים בתואר  ישראל. מה משיב לו בלעם? מה אקב לא קבה אל ומה אזעם  לא זעם ה'' איך אני יכול לקלל אותם יש להם הגנה. אם הם עם השם יעקב זה 26 זה אדוני ואם הם ישראל יש להם הגנה של אל ושנייה זה שמות של חסד ורחמים אז  אני לא יכול לקלל אותם, איך אני יקלל אותם. יש להם את הגנות האלה לכן אני לא יכול לקלל. וזה מה שכתוב ''כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו'' אמרנו צורים זה האבות וגבעות זה האמהות זאת אומרת אי אפשר כי כשמחברים אותם עם שם יעקב 26 שם הויה מגן. מחברים אותם עם השם ישראל  השם אל מגן. אז אני לא יכול. עכשיו נחזור לקושיה בהתחלה.

מה זה שכתוב במדרש ''איש על דגלו באותות לבית אבותם'' אל תקרא באותו אלא באותיות. אהרב תחשבן את האותיות לבית אבותם. מי זה בית אבותם, האבות והאמהות.

עכשיו אומר בלעם בגלל זה ''מה אקב לא קבה אל'' התורה הקדושה מצווה אותנו להיות דבוקים בקדושה של האבות  והאמהות ''איש על דגלו לאותות לבית אבותם'' זה האבות והאמהות. אל תקרא אותות אלא אותיות ועל ידי כן זוכים לקבל הגנה מהאותיות של האבות והאמהות על כן הוא אמר אני מצטער שוב פעם אני לא יכול לקלל כי בשמות אל ואדוני יש להם שמירה גדולה,  אני מצטער מאוד אני לא יכול לקלל. מדהים איך הדברים נמצאים פה בתורה הקדושה.

עכשיו אני יביא לכם עוד דבר שכבר אמרתי אותו אבל נחזור עליו כי פה לא שמעו. השלמה לדבר.

כתוב ''וישם ה' דבר בפי בלעם'' שואלת הגמרא (סנהדרין קה) מה הדבר שה' שם בפה של בלעם? ''וישם ה' דבר'' דבר? מה שם?

הגמרא אומרת, רבי אליעזר אומר מלאך מסר לו כדי להכריח אותו לדבר.  רבי יהונתן אומר חכה נתן בפיו כדי לעקב אותו שלא יוכל לדבר. .לכאורה יש פה מחלוקת. חכם אחד בשם רבי אליעזר אומר שהוא נתן לו מלאך ומה התפקיד של המלאך, להכריח אותו לדבר. רבי יהונתן לכאורה חולק ואומר לא, הוא נתן לו חכה לתוך הפה שימנע מנו לדבר מה שהוא רוצה לדבר.

מה זה הדבר? האם הוא מסר לו מלאך שידבר, יכריח אותו לדבר? או שם לו חכה בשביל שיסגור לו את הפה ולא יוכל לדבר? אז נראה שזה מחלוקת נכון?

ידוע שמחכמים אומרים דגם במקומות שנראה ישי סתירה בין שני חכמים אומרים ''אלו ואלו דברי אלוהים חיים'' עכשיו נראה מדהים איך אלו ואלו דברי אלוהים חיים.

אז בואו נלמד עוד דבר. שם הויה כבר אנחנו יודעים. שם הויה זה י, ה, ו, ה, זה שם הויה. השם הזה אמרנו שהוא שם של רחמים. אבל תדעו עוד דבר, חצי השם הראשון זה דין. שאומרים יה, זה דין.  ''אשרי הגבר אשר תייסרנו יה'' ייסורים זה הולך עם השם 'יה' ''יסור יסרני יה''  שם יה זה דין.

 שם מלא- רחמים. השם אלוהים זה דין. חצי השם הראשון אל- חסד ''חסד אל כל היום''

אז רואים שם מלא- רחמים. חציו- דין שם מלא- דין חציו הראשון- חסד. מדהים..

 אומרים חכמים בלעם רצה לקלל את עם ישראל בשני השמות האלה, בי, ה, שזה דין. ובשם  מלא אלוהים שזה דין. למה, שיפגע בהם מידת הדין.

כדי לסכל את עצתו כתוב בתורה , זה סוד גדול ''וישם אדוני דבר בפי בלעם'' מה זה אדוני שם של רחמים. ה' ריחם עלינו שם דבר בפה שלו, מה זה ''שם דבר בפי בלעם''.? לפי שיטת רבי אליעזר הוא שם לו מלאך שיכריח אותו לדבר. מה הוא רצה לקלל?  בשם י, ה, שזה דין.  מה עשה המלאך, הכריח אותו לדבר, תגמור את השם, תגמור. ואז הוא צריך להגיד שם מלא שזה רחמים

לפי רבי יהונתן כשהוא רצה להגיד שם אלוהים שזה שם של דין לפגוע בישראל. שם לו חכה בפה שלא יוכל להגיד את כל השם, רק יגיד אל וכשהוא אומר אל זה חסד.

אז מה עשו אחד מכריח אותו להשלים את השם שיהיה  רחמים ואחד מונע ממנו להגיד שם מלא שזה דין בשביל שיגיד שם של חסד.

אז אם כן אנחנו רואים שבעצם מנעו אותו מן השמיים והוא לא יכול להגיד.

זה מה שאומר בלעם, תקשיבו טוב איך הכול רמוז, זה לא יאומן כי יסופר.

 אמר בלעם ''אם ייתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב'' נגיד שזה הבית של בלק, אם תמלא אותו כסף וזהב, הכול עד התקרה, אם ייתן לי מלא ביתו. הוא היה חמדן. כסף וזהב, ''לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה''

 מה אומר, לא אוכל לעבור את פי אדוני- זה שם של רחמים. אלוהי- זה שם של דין. לעשות מהם קטנה- להקטין את שם הויה ליה. או גדולה- אני לא יכול להגדיל את שם אל לאלוהים שיהיה דין. הוא אומר אני לא יכול. אני לא יכול לעבור את פי- פי כי שמו לי בפה. שמו לי בפה מלאך וחכה. אני לא יכול.

 זאת אומרת דבר מדהים, עשיו יש להוסיף במדרש כתוב ''וישם ה' דבר בפי בלעם'' מלאך ישב לו בגרונו רצה לברך, מניח לו, רצה לקלל בולם אותו, לא מניח לו.

ומה זה דבר? מאיפה אנחנו יודעים שדב רזה מלאך? שנאמר ''ישלח דברו וירפאם'' המלאך רפאל הוא מרפא. אז אם שלח דברו איך נקרא מלאך של רפואה- דבר.

שואלים אבל איזה מלאך הוא שלח לו? הוא שלח לו את רפאל?א יזה מלאך? אומר ה'תכלת מרדכי' שהמלאך שהוא שלח לו היה פינחס בן יאיר. פלא.

פינחס בן יאיר הוא נולד אחרי אלף שנה ויותר. אבל נשמות הצדיקים כבר מתחילת הבריאה קיימות למעלה. והוא שלח לו מלאך את הנשמה של פינחס בן יאיר. איפה זה רמוז ''וישם אדוני דבר בפי בלעם'' בפינחס בן יאיר.

רגע ואם נאמר שפינחס בן יאיר הוא לא מלאך הוא תנא קדוש אבל הוא לא מלאך. יש גמרא (ירושלמי שקלים כב) משעה בחסיד אחד שהיה חופר בורות שיחין  ומערות לעוברים ושבים.  עושה  חסד עם הבריאות דואג שיהיה להם מי שתייה כשהולכים בדרכים, פעם לא היה קולרים לא היה קיוסקים. אז אם לא חופרים ואל יהיה בארות בדרך, אנשים יוצמאו ולא יוכלו להגיע למחוז חפצם. אז הוא היה עושה חסדים במים. פעם אחת הייתה ביתו עוברת להנשא ושטפה נהר. היא הולכת להתחתן עברה בנהר, שטף אותה ונעלמה מעיני האנשים. זה דבר שגרם לאנשים לרנן אפשר שהוא יהיה מכבד את הבורא במים וה' חלילה קיפח אותו במים, איך יכול במה שהוא הציל אנשים הבת שלו תלקה? מספרת  הגמרא לא קרה לה כלום, נעשה לה  נס לאותו חסיד. מלאך, ככה אומרת הגמרא בירושלמי, מלאך ירד בדמות רבי פינחס בן יאיר והציל ואותה. אז מה רואים שרבי פינחס בן יאיר יכול להתלבש בדמות מלאך כדי להציל נפש מכליה.

רבי פינחס בן יאיר היה נשמה גדולה מאוד מאוד בעולם. הוא היה עוסקת מיד בפדיון שבוים שזה הגדולה שבצדקות. ותשמעו לסיום לסגור את המעגל יפה.

מפרש 'התכלת מרדכי'  מאמר חכמים ז''ל ''ולא קם נביא עוד בישראל כמשה'' זה פסוק בתורה אומרים חכמים בישראל לא קם אבל לאומות העולם קם. ואיזה, זה בלעם בן באור. הוא הייה הנביא של האומות כדי שלא יהי פתחון פה לאומות העולם להגיד למה נתת לישראל נביאים ולנו לא נתת? אם היית נותן לנו נביאים גדולים כמו שהיו לשיראל אנחנו גם היינו עובדים אותך, בשביל לסתום להם את הפה נתן להם את בלעם. ומה אמרו חכמים אמרו שבישראל לא קם עוד כמשה, בישראל.  אבל באומות העולם כן קם. מי קם כמשה, בלעם בן בעור שהוא אומר על עצמו שהוא יודע דעת עליון.

עכשיו ואו נבין את הכוונה של חכמים ז''ל שרמוזה בדבריהם על פי מה שאמרנו. דבר שלא עלה על דעתכם כלל.

על פי הגמרא שמצינו כרגע  (חולין ז) רבי פינחס בן יאיר הלך לקיים מצות פדיון שבוים ופגע בנהר גינאי וגזר עליו להיקרע לפניו  והנהר נבקע לפניו, יש סיפור  מה היה הוא אמר לו אני הולך לפדיון שבויים תחלוק מימך, הוא לא רצה הנהר אמר לו אני יגזור עליך שתהיה יבש כל הזמן ואז הוא נכנע מפניו כי הטבע נכנע מפני הצדיקים ונחלק הנהר, יש המשך, לא נגיד עכשיו מכל מקום על זה על המעשה הזה אומרת הגמרא, כמה גדול כוחו של רבי פינחס בן יאיר הייה כמשה רבנו שנקרע לפניו ים סוף.

למשה רבנו נקרע הים ובשביל 600 אלף גברים לבד מנשים טף וכו. זאת אומרת משה קרע את הים בזכות של מיליונים, ופה נקרע הנהר ליחיד.

אז מה אומרים חכמים, כמה גדול כוחו של רבי פינחס בן יאיר שהיה כמשה רבנו.

אייי איי איי עכשיו נבין דבר נפלא. אמרנו מי הייה המלאך בפה שלו, רבי פינחס בן יאיר- בפי. נכון? נמצא שכל מה שזכה בלעם להתנבא ברכות על ישראל הייה מכח נשמת רבי פינחס בן יאיר שעליו העידו כחמים זיכרונם לברכה שהוא הייה כמשה רבנו.

עכשיו כשאמרו שבישראל לא קם נביא כמשה אבל באומות העולם כן קם איפה, אצל בלעם. זה לא בגלל בלעם. בגלל רבי פינחס בן יאיר שהוא כמשה שנמצא בתוך פיו ומכריח אותו כמלאך לאמור ברכות לישראל כפי שה' גוזר.

 

כן רבותי למי שיש שאלות שואלקשה. הא, פרשת השבוע הפלא ופלא.

זה עוד בלי ללמוד את הסודות של השיחה של האתון עם בלעם, איזה בושות היא עשתה לו איי איי איי

''ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו''  אמן

 

כן שאלות בבקשה.

תן לו הוא רוצה לשאול, פה פה צלם.

שואל: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: ברוכים הבאים לרמלה

הרב: תהיה בריא

שואל: קודם כל אנחנו שמחים לראות אותך אבל יש שאלה קטנה בישראל יש הרבה הרבה כשרויות ולפעמים גם ילדים לא באים לבית . הוא אוכל סתם דוגמא כשרות אחרת אנחנו  אוכלים כשרות כזה או כזה  למה בישראל דווקא יש הרבה כשרויות ובחוץ לארץ יש כשרות אחת.

הרב: שאלה טובה

 ברבה כשרויות זה הרבה כסף וכל אחד רוצה להרוויח כסף אז לכן עושים הרבה כשרויות בעצם הכשרויות הם לא כשרות כל כך למה, כי אם רוצים להספיק לעשות כסף אי אפשר להקפיד על הכשרויות. כל דבר שהוא תעשייתי אי אפשר להקפיד  על לכשרות כי בתעשייה צריך לעבוד מהר, להספיק הרבה, להרוויח המון.

לכן יש בעיות. עמדנו על זה בשלוש שנים האחרונות הוצאנו שלושה דיסקים בנושא כשרות ובהם אנחנו חופשים את כל הבעיות שיש בכשרות לא כולם, אבל את רוב הבעיות שיש בכשרות ושאין לסמוך עליהם, עכשיו יש כאלה שבאים אליך הביתה והם לא אוכלים למה, כי הוא מקפיד על כשרות יותר חמורה לדעתו ואתה אולי קונה משהו רגיל. אז הוא אומר לא, אני לא אוכל דבר כזה, לצערנו הרב הכשרויות גם הטובות, בהרבה דברים הם לא שונות בכלל מהכשרויות הפשוטות ביותר שגם הם על הפנים. ואחד הדברים לדוגמא שאתה תראה על הרבה שקיות ועל הרבה מוצרים שלוש או ארבע חותמות של כשרויות, בד''ץ כזה ועוד בד''ץ כשה, ספרדים אשכנזים והכול למה, כדי שהקהל שלהם יקנה את המוצר. אם זה כשר אז למה  צריך את כולם? כי כולם רוצים להרוויח. אומר אתה רוצה את הקהל שלי? תשים  גם חותמות שלי, לא תשים חותמת שלי הוא יקנה רק את מה שיש חותמת שלי, אז מה עושים אנשים, רוצים להרוויח אותך ואותו ואותו ואותו שמים את כל החותמות, משלמים לכולם וככה זה עובד.

אבל מ, אתה חושב שכל אחד מהמשגיחים מהכשרויות זה המשגיח זאת אומרת בכל עסק יהיה ארבעה משגיחים, מה פתאום. יש משגיח של הרבנות והם סומכים עליו ונותנים את החותמת. החותמת זה רק לקדם לך את האפשרויות למכור וככה הם אומרים בהקלטות ברור. אז זאת אומרת זה חארטה ברטה. היום זה כבר לא  צריך את זה בכלל. היום אומרים לבעל העסק אתה נאמן כשרות. מה? אין אדם יותר אמין ממך, אנחנו מאמינים לך. רק שלם עבור התעוה ואתה נאמן כשרות, נותנים לחתול לשמור על החלב, אתה שומע? עכשיו כנס גם אתה פה ברמלה, כנס לחנויות עסקים שיש בהם לכאורה תעודת כשרות, חפש את המשגיח. ספר לי מתי מצאת אותו.

אז זאת אומרת אם הוא בא פעם ביום לעשר דקות זה מצב טוב כי הוא צריך להספיק בשבע מקומות כי הוא צריך להתפרנס. אז הוא בשבע מקומות יש לו את הכשרות, מדלג ממקום למקום, בעסק הזה ללוקח פיתה עם פלאפל בעסק הזה  לוקח פה אוכל שותה הולך שלום ביי.

עשו על זה כבר סדרות בטמבלויזיה וצילמו במצלמה נסתרת וראיינו את בעלי העסקים והכול. ולכן מקו כשרותיות בלי כשרות בכלל יש עכשיו כשרויות בלי כשרות.

ועולם מתנהל על הכיפאק ואין שום בעיה וכו. רק התמימים ממשיכים לקנות כי הם מאמינים לניירות על הקיר או ניירות שווא. גם לפעמים הם לא תקפים בכלל. אבל מה לעשות אנשים רוצים לאכול הבטן מקרקרת אז הם אוכלים ואוכלים אותה.

שואל:תודה רבה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא.

 

כן מי רוצה לשאול הגברת שם תן לה בבקשה.

שואלת:ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואלת: אני רואה הרבה מההרצאות שלך ביוטיוב

הרב: כן כן

שואלת: וראיתי הרצאה לגבי הנושא של ההשתדלות בפרנסה

הרב: של?

שואלת: ההשתדלות בפרנסה

עכשיו הייתה לך הרצאה אחת שדיברת על .. דווקא לא על הפרנסה, דיברת על הטבע שבעצם אין טבע בעולם. הכול זה ה' יתברך

הרב: כן נכון

שואלת: אבל עדין  אדם צריך לשתול את הזרע על מנת שיצמח העץ בסופו של דבר

הרב: נכון

שואלת: אבל מי שמצמיח זה לא הטבע, זה הקב''ה

הרב: כן

שואלת:אז למה בפרנסה אמרת שלא צריך לעשות שום השתדלות ולצורך העניין בעלי צריך ללמוד תורה כל הזמן והפרנסה תבוא מעליה

הרב: יפה, שאלה טובה מאוד

שואלת: אהה ועוד משהו סליחה, שאמרת שרק אחרי ביאת משיח הכול באמת יצמח כבר בעצים ולא נצטרך לעשות שום דבר.

הרב: יפה את שומעת טוב , נפלא

עכשיו הנקודה היא ככה, בשביל שיהיה זרע לאכול אז צריך לשים אותו באדמה, אבל מי נתן את הזרע, הבורא, גם את הזרע נתן הבורא והוא נתן את האדמה והוא נתן את המים, והוא טמן בתוך הזרע את היכולת להוציא פרי, אילן צמח שיח וכו, לכן אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי העץ בורא  פרי האדמה שהוא עשוה בעצם הכול.

אז אנחנו צריכים לעשות את זה למה, בגלל הקללה שנתקלל אדם הראשון, מה הוא נתקלל ''בזיעת אפך תאכל לחם'' אם הוא לא היה מתקלל אז כשהוא נברא בעולם, הוא נברא ישר מגן עדן, כבר היה עצים, היה פרות, היה מלאכים, הם צלו לו בשר, השקו אותו יין הוא לא היה צריך לטרוח כלום.

מי שעובד את ה'  בביטחון גמור ויודע את מה שאת אמרת ממה ששמעת ממני ממה שאני הקראתי מהספרים הקדושים, אז ה' אומר אתה כמו בגן עדן, מגיע לך , אתה תקבל ממני את המונות עד הבית. '''השלך על ה' ייהבך והוא יכלכלך'' את הזרע ישימו אנשים אחרים, אלה שלא מאמינים בי כל כך אלה שהולכים אחרי הקללה, לא אחרי הברכה אלה יעבדו יכינו הכול  ואתה תקבל את הכול, אל תדאג. באחרית הימים נכון, כיון שלא יהיה יצר הרע, כבר לא הייה קללה, תחזור הברכה כמו שהייה לאדם הראשון בגן עדן וממילא על העצים נקבל כבר את הסופגניות לחמניות לחם חי כמשמעו

שואלת: אנחנו רואים שבפועל יש הרבה משפחות עם יראת שמיים ובאמת עושים הכול כמו שצריך אבל אין להם מספיק.

הרב: נכון, יכול להיות שלא יהיה מספיק אבל לא יהיה מצב שמישהו ימות מרעב. איך זה יכול להיות שמחזיקים מעמד 70-80-90 שנה בלי אוכל מספיק? ויש להם ילדים משפחה, ומשלמים ארנונה, ומשלמים שכירות ומשלמים חשמל ומים והכול. איך?

שואלת: נכון שהם לא מתים מרעב, אבל  הרבה פעמים הם מקבלים צדקה מאנשים,

הרב: נכון, כולם מקבלים צדקה, גם מי שעובד אצל בעל הבית, הוא מקבל ממנו צדקה, תשאלי את הבעל הבית, תגיד לי, זה שאתה מעסיק את הפועל אתה עושה  צדקה, יגיד בטח, בזכותי הוא חי, אני נותן לו משכורת, איך הוא יחיה? הוא בעצמו אומר שהוא נותן צדקה.

שואלת: אבל הוא עובד בשביל זה

הרב: לא משנה,  אבל תמיד את מקבלת ממישהו. או מאחד שקוראים לו בעל הבית, או מאחד שתורם, או מאחד שנותן

שואלת: אז זה כמו לחם בושה, שאתה מתבייש לקבל

הרב: כמו מה?

שואלת:כמו שיש לחם של בושה שאתה מתבייש לקבל צדקה ממישהו חס ושלום , אתה רוצה לקבל מה'

הרב: נכון, נכון, את אומרת עוד פעם יפה לחם בושה זה מושג שה' רצה שאדם יבחר מעצמו ויקבל שכר בזכות עצמו, אבל זה לא לחם בושה אם בנ''א לוקח את הצדקה מבנ''א ומזכה אותו לחיי העולם הבא. כתוב ''גדולה צדקה שעושה העני עם העשיר יותר ממה שהעשיר עושה עם העני'' אז מי עושה צדקה, העני שמסכים לקבל ממנו דמים של פרוטות ובזכות פרוטות צדקה תציל ממות, אז מי קיבל יותר?? והקב''ה גם אומר מה יעשו עמי ארצות מסכנים  הם לא לומדים, לא יודעים ללמוד. והם עובדים כל היום, מה יעשו, הם לא יזכו לחי העולם הבא, הם לא יזכו לתורה ותחיית המתים, איך הם יקומו, אם הם יפרנסו את אלה שאת מדברת עליהם שהם בוטחים בה' אם הם יתנו להם, שיהיו שותפים בתורתם הם יזכו לקום בתחיית המתים, בלי זה הם לא קמים,כתוב במפורש בגמרא עמי ארצות לא קמים בתחיית המתים ''כי טל אורות טלייך'' רק טל של תורה מחיה את האנשים  בתחיית המתים, אפילו היה אדם צדיק. אבל הייה עם הארץ, הוא יישאר בגן עדן, הוא לא יקום בתחיית המתים, אבל אם הוא השתתף בלימוד תורה של אחרים, תמך בהם, העמיד שיעורי תורה, עשה תועלות למען התורה, הוא שותף בתורה, אז יהיה לו זכות בצל הכסף בצל החכמה. אבל זה תלוי  הכול בדרגת הביטחון של בנ''א בשביל שהיה לו דרגת ביטחון, צריך  ללמוד שער הביטחון של רבנו בחיי באמת הרבה זמן וכל פעם לנסות יותר ויותר

שואלת: לעבוד פחות

הרב: בדיוק.

שואלת: תודה רבה

הרב: בהצלחה

שואלת: ועוד שאלה אחת בבקשה

הרב: בבקשה

שואלת: אני באופן איש חזרתי בתושבה לפני שלוש שנים בערך ואני משתדלת לעשות הכול כמו שצריך, כמה שיותר מצוות אבל רציתי לדעת אם יש לצורך העניין חטא שהעונש שלו שקול כמו הרבה מצוות אחרות שעושים. לדוגמא יש לי אייפון לצורך איזה עסק שיש לי בבית של עוגות וכאלה שאני מנסה לעשות, השאלה אם זה שאני מחזיקה אייפון שזה אסור ואני מודעת לזה לוקח לי אתה זכויות על הרבה מצוות אחרות שאני כן עושה.

הרב: בשביל לקבל תשובה במקרה שלך הספציפי כדאי להגיע לרבנית קנייבסקי שהיא תשאל את הרב במקרה שלך וכמובן כל זה מדובר שאת לא נכשלת בדברים והוא יגיד לך את התשובה אם לצורך עבודה זו מותר לך להחזיק או אסור לך להחזיק כיון שהוא בין האוסרים שאסרו את האיפון.

שואלת: תודה רבה. אפשר ברכה רק

הרב: כן, את מי לברך?

שואלת: אותי ללידה קלה

הרב: שמך ושם אימך

שואלת: רותם  בת ענת חנה

הרב: רותם זה שם של עץ. צריך להחליף. רותם בת ?

שואלת: ענת חנה

הרב: ענת חנה, ה' יזכה אותך ללידה קלה על דרך הטבע בזמנו ובעיתו.

שואלת: אמן תודה רבה

 

שאלה נוספת, תן לילד החמוד שמה.

שואל: שלום כבוד הרב אפשר בקשה לברך את אמא שלי?

הרב: תברך אותה? מה שמה?

שואל: שירה בת מרים

הרב: שירה בת מרים

שואל: ללידה קלה

הרב: לידה קלה על דרך הטבע.

שואל: תודה רבה

 

 

כן תן ליהודי בפינה.

שואל: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואל: קוראים לי אמנון ואני מידי פעם  יוצא לי לראות את ההרצאות שלך  ביוטיוב, הגעתי לפה  שמעתי שאתה מגיע לפה במקרה אשתי אמרה לי  הנה הרב אמנון יצחק ולפני זה אחי אמר לי אולי נלך לרב אמנון יצחק לבקש ממנו ברכה לאמא.

אמא שלי במצב מאוד קשה מיום שישי, ביום שישי היא נפלה.

הרב: מה קרה לה?

שואל: היא נפלה והיה לה לפני שהיא נפלה, היה לה,

הרב: אירוע מוחי

שואל: אירוע מוחי

הרב: בת כמה היא?

שואל: היא בת 74.5 75

הרב:כן

שואל: וכרגע נמצאת במצב של למוות מוחי

הרב: כמה זמן

שואל: מיום שישי האחרון בבוקר

הרב: ומה אומרים הרופאים.

שואל: שמוות מוחי, ואי אפשר להחזיר את זה...

ההV: טוב, זה מה שהם אומרים. תגיד לי משהו אחר. אתם כמה אחרים

שואל: חמישה

הרב: אתם דתיים או לא כל כך

שואל: דתיים רובינו, כן.

הרב: הבנתי, תקבלו על עצמיכם בעזרת ה' יתברך תענית 40 להתענות 40 יום מעמוד השחר, לא אוכלים ולא שותים עד צאת הכוכבים חוץ משבתות וראש חודש. 40 יום לרפואתה. שיראו בשמים שבאמת אכפת לכם ואתם מצטערים בצער המתים  עליה ורוצים אותה חיה. זה אחד. אפשר לעשות את זה יותר קצר.

 דרך אגב, התענית הזו היא כמו התענית שמרדכי ואסתר  גזרו על עם ישראל וככה ביטלו את הגזירה של המן, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. אז תראה כמה כוח יש לתענית הזאת. אבל מה, התענית יכולה להיות או ב40 ימים חלוקים כמו שאמרתי חוץ משבתות וראש חודש. והיא יכולה להיות 72 שעות רצוף שזה מה שהיה התענית שלמרדכי ואסתר או שהיא יכולה להיות 48 שעות רצוף ועוד 13 יום תענית.  או פעמיים יומיים עם הפסקה של יום. ואז אתה תשלים אפילו יותר מ40 יום אם אתם לא רוצים להעריך אז הזמן יותר מידי ושהאימפקט של הצום והתענית יהיה מידי. אז אם אתם מוכנים זה ודאי יראה בשמיים עד כמה היא חשובה לכם ואתם לא יכולים ליהנות במשך היום באכילה ושתייה בזמן שאימא גוססת וחס ושלום יכולה כל רגע לעלות למעלה ואתם רוצים אותה עוד למטה אז בזה ודאי שתוכלו להשפיע ולהגיד בזה..

שואל: ברכה ברכה לרפואתה

הרב: אין בעיה, ניתן ברכה אבל שזה יהיה מלווה במה שאמרתי

מה השם שלה?

שואל: ישועה בת שורי

הרב: ישעוה בת שורי ה' יעשה נס עימה שתקום לחים טובים ולשום בזכות מה שאמרתי,

שואל: תודה רבה תודה רבה

הרב" תהיה בריא

 

כן תן ליד החמוד פה שורה ראשונה

שואל: הרב אפשר לקבל ברכה

הרב: כן תהיה צדיק וירא שמים

שואל: תודה

 

שאלה כן תן יהודי בפינה

שואל: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואל: אני כאן דיברנו כבר, אתה יודע הרבה הרבה פעמים ואמרתי לכם כבר המון פעמים שאנחנו נמצאים בצרה מאוד גדולה והסברתי לכם כבר בעבר, מי ששמע את זה בהרצאות הקודמות כבר, שאנחנו נמצאים  עכשיו ב ''עת צרה ליעקב וממנה ייוושע''  עכשיו אפשר לראות שהמצב הולך ומחמיר לגבי כל גיוס בחורי הישיבות, המצב הוא לא כל כך טוב, למעשה אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה, אנחנו נמצאים  במצב שנקרא ''עם נבל ולא חכם''  איך התורה אומרת תעם נבל ולא חכם, הרי עם ישראל ישראל מלשון ישר אל. אנחנו נקראים ישרים, אז מה זה עם נבל ולא חכם, אלא נבל זה ראשי תיבות נתניה בנט לפיד.

נתניהו בנט לפיד שהם בעצם שלושה ראשים מרכזים שרוצים לעקור את התורה. אלה השלושה האלה רוצים לעקור את התוה. עכשיו צריך לחזור אחרוה בזמן כדי להבין  מה אנחנו מה קורה בעצם היום.

בזמן יעקב אבינו שהוא ברח, בר בעצת רבקה, אמא שלו שאמרה לו תברח ללבן שחס ושלום עשיו לא יהרוס אותך כי עשיו אתם יודעים הוא כעס מאוד שהברכה שנתן ליצחק אז הוא לא קיבל אותה, הוא  רצה להרוס אותו אבל מה, הוא חיכה שיצחק ימות. ויצחק  כל פעם הוא הייה אומר, מתי כבר ימות יצחק, מתי כבר ימות יצחק ואני יהרוג את יעקב בינתיים יעקב ברח ללבן הארמי, ומי שיודע מי זה לבן זה היה האדם הכי ערמומי בעולם, הייחודיות של שלבן ביתה כזאת הוא הייה מראה לכולם אני לבן- צח. אבל מה, לבן אם הופכים את המילה שלו זה נבל. והוא היה כל המן עושה קומבינות, מרמה והכול. לבן היה הקומבינאטור הכי גדול בעולם, המקראית אנחנו קוראים לו ארבש ארבש זה סוג של מרמה כל אחד אבל תמיד משאיר את עצמו נקי לבן וצח

הרב: צווארון לבן

שואל: כן תמיד לבן היה. עכשיו זה בדיו ק  מה שקורה כרגע, באותו מצב אנחנו נמצאים. קמו לנו שלוש ראשים בתוך הכנסת שזה נתניהו בנט לפיד שהם הנבל שנמצאים בעם ישראל. עכשיו התור הגם מקצרת בדבריה, והיות והיא מקצרת בדבריה  זה גם  ליברמן, וליבני וכל המרעין בישין.

ומה שמעניין אותי לדעת זה בעצם הבעיה שלנו הגדולה היא שאנחנו לא מבינים שהמצב הולך ויחמיר למה, בגלל שהם רוצים לעקור את התורה, אייפה אנחנו יודעים שהם רוצים לעקור את התורה? כתוב דוד המלך אומר בספר התהלים ''ה מה רבו  צרי רבים קמים עלי'' רבים קמים עלי  ראשי תיבות רקע, לנו שיש קרע של 3300 שנה, נכון שאתם הולכים למשל לעבודה אז אומרים לכ, מה הרע הצבאי שלכם מה הרקע של מה שעשיתם בעבר, אם הופכים את המילה קרקע מה היוצא, עקר. הם רוצים לעקור את אותו רקע של 3300 שנה. הגמרא מגלה לנו במסכת ברכות ''ה מה רבו צרי'' מה רבו צרי- ראשי תיבות מר''ץ. מרץ הולכת להתחזק בקרוב. זה משהו שאתם צריכים לדעת מרץ הולכת ממש בקרוב להתחזק אנחנו נהיה בצרה צרוה למה, אתם רואים כבר החליפו את השלטון, כבר אין שמה את ההיא שהייתה, הם כבר החליפו את השלטון. עכשיו למה אני אומר לכם את זה, לבן הוא הייה מאוד מאוד ערמומי והוא התחיל לרמות את כולם וזה מה שקורה עכשיו, הם עכשיו ביבי, הוא הראשון, הוא הנבל, אבל אם הופכים הפוך הוא לבן, מי זה, הוא לפיד.  לפיד בה ואומר, רבותי אני לא שומא את החרדים אני מת עליהם אני אוהב אותם אני רק רוצה שאתם תעזבו את התורה, זה מה שאני רוצה , תהיו כמוני אין בעיה, לא תהיו  כמוני זה משהוא  אחר.

ומה אומר אותו ביבי נבל שזה נתניהו,  לנתניהו אומר לחרדים שם בכנסת אומר להם תשמעו תעבירו את כל החוקים שאני רוצה שאל תדאגו אני יטפל לכם בנושא  הגיוס. הוא לא באמת מנסה לטפל בנושא הגיוס.

הרב עובדיה בתקופתו זכרונו לברכה, אמר לו והתחנן אליו ואמר לו כמה שכואב לי שנפטר הרב יעקב יוסף, כמה שזה כואב לי , נושא של גיוס בני הישיבות עוד יותר כואב לי, זה בכלל זה לא רק כואב לי, על זה  עומד עם ישראל .

עכשיו אנחנו נמצאים בצרה, תדעו לכם בשלב הזה. בשלב שאנחנו נמצאים אנחנו למעשה נמצאים במצב שבו התורה סימנה את כולם, סימנה את הכנסת, סימנה את השבת, סימנה את השב''כ, סימנה את כל מה שקשור לבתי משפט, בג''ץ. סימנה את כולם ,אפילו  את צה''ל סימנה את כולם, למה, אני  יגיד לכם למה,

הרב: קצר אבל, אמרת שהתור קיצרה

שואל: לאף זה משהו קצר לא יותר מזה

הרב: כן, כן, קצר

שואל: למה, בגלל שאנחנו  נמצאים כרגע במצב שהם רוצצים לעקור את התורה, הם רוצים לסגור את הישיבות הם רוצים פשוט להחריב תורה. עכשיו יש הבדל בין  לעקור לביו להחריב הם לא רוצים להחריב הם רוצים לעקור תורה. למה, להחריב, היה בית מקדש ראשון ושני החריב, אבל יש לנו את הכותל שזה סימן ושריד לבית מקדש שלישי. עקירה אין לזה תקומה, אם יעקרו לכם את השן לא יגדל עוד שן זה מה שהם רוצים לעקור תורה ואי אפשר לבוא ולשנות את הנושא הזה הם לא רוצים לדלל או משהו כזה, הם פשוט לא רוצים שיהיה פה תורה. ואת זה התורה לא תסכים ולכן אני בא ואמר רבותי צריך להתכונן, המצב לא הולך להיות קל. אנחנו על פתחה של מלחמה.

הרב: אז מה העצה שלך, יש לך עצה?

שואל: אני העצה שלי היא כזאת. קודם כל כל מי שנמצא בכנסת, השרים והכול

הרב: הם לא ישמעו לך הלאה, עצה לציבור

שואל: הדבר השני, העצה מה שאני ממליץ זה פשוט שהעם כולו יצא להפגנות אבל ההפגנות צריכות להיות לא אלימות

הרב: אבל הם עובדים.

שואל: עובדים תשמע אח''כ לא יעבדו, אתה יודע ברגע שהקב''ה יתחיל להכות, כי זה מה שהולך להיות כמו במצרים. כמו שהכה הקב''ה את פרעה ככה הוא הולך להכות גם את  הכנסת

הרב: אז אתה ממליץ לעשות הפגנות כמו באיראן.

שואל: הפגנות בלי אלימות, מה זה בלי אלימות, יבוא שוטר תנו לו את הידיים תעצור, מה הוא יכול לעצור את כולם? הוא לא יכול לעצור את כולם. אבל אם לא יעשו את זה והעם לא ישתתף, עם נבל ולא חכם.

הרב: לאף אולי השוטרים גם יפגינו אם ישמעו אותך

שואל: כן אבל עם נבל ולא חכם, העם נבל הנבלים האלה שעומדים לנו, הוא לא חכם העם כי העם לא משתתף ובינתיים בתלמידי ישיבות יהיו בבעיה.

הרב: טוב, תודה רבה

שואל: בקשה שיהיה יום טוב

 

כן שאלה

איפה פה?

 כן בבקשה

שואל: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואל: ב''ה זכינו שמתפללים במניין כשר ברחובות, ובמניין לצערי הוא לא בנץ. השאלה שלי היא כזאת,  עדיף להתפלל איתם במניין שזה בשש שש ועשרה שש ורבע לפעמים.

הרב: תפילה בנץ היא לכתחילה, תפילה שהיא לא בנץ היא לא לכתחילה לכן ה' אומר ''יראוך עם שמש'' עדיף להתפלל בנץ

שואל: אז זהו השאלה שלי היא אם צריך להתפלל ביחיד בנץ או להתפלל איתם.

הרב: או שיש מניינים  בנץ כשרים. אם לא תבוא אלינו, באים אלינו גם מרחובות.

שואל: תודה רבה

הרב: תהיה בריא

 

כן שאלה אחרונה הנה הגברת פה.

שואלת: שלום כבוד הרב

יש לי חברה שהיא בדרך שלך  משמש בצורה חזקה עם הכשרויות והכול. רציתי לשאול אם היא מתאחרת אצלי בשבת כרגע היא לא נשואה, בעזרת ה'. מה אני אמורה לעשות, ממש כאילו..

הרב: היא צריכה לבוא עם המאכלים שלה, אם הכלים שלה אם את לא שומרת בדיוק כמותה, אבל יש אפשרות שתהיה כמותה. לאכול נבלות וטרפות זה לא כל כך כשר.

שואלת: נכון

הרב: כדי להשתנות, זה גם טעים יותר, בריא יותר וגם זכויות יותר ובפרט שנוטלים שכר כנגד כל אלה שהם לא שומרים כי מי שהם יחידי סגולה מעלתם גדולה אצל הקב''ה.

שיהיה בהצלחה.

שואלת: ועוד שאלה

הרב: כן

שואלת: לגבי חופות וכאילו אירועים נגיד שהכשרויות שם הם  לא כאילו,, גם בקטע הזה..

הרב" אי אפשר לאכול באולמות שום דבר לא אולמות לא מסעדות לא תעשייתי הכול בלגאן

שואלת: אז מה היא אמורה לעשות נגיד  תהיה המלווה שלי

הרב: אנחנו עושים אירועים שלנו לבד, אנחנו מכינים את הכול, דואגים לכל, עושים הכול מא' עד ת' אנחנו יודעים כבר לעשות הכול. ברוך ה'. טעים נגיש, הכול מאה אחוז והרבה יותר זול, רק  על הקולות את יודעת כמה משלמים אנשים?

שואלת: אז מותר לה להגיע לאירוע?

הרב: איזה אירוע?

שואלת: לשבת אצלי

הרב: לשבת? אם היא  תבוא עם המאכלים הכול אם את שומרת שבת כן.

שואלת: אני שומרת.

הרב: מאה אחוז.

שואלת: תודה

שואלת: הרב אפשר ברכה?

הרב: תזכי  לחופה בקרוב

שואלת: אמן

 

תן לבחור פה, נזכר ברגע באחרון, לא , לפני כן זה בשור השתיים כן

שואל: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואל: רציתי לקבל עצה מהרב

הרב: עצה בקשה. תקרב באת המיקרופון

שואל: יוצא לי לשמוע את הרב הרבה ביוטיוב שיעורי תורה וזה כרגע אני לקחתי חופש מהעבודה אני עובד בעבודה במשמרות, בוקר ערב לילה,

והגעתי למצב שאני רוצה להתחזק ועבודה היא סוגרת עלי וכמה שאני שומע את הרב יותר, בעבודה יש יותר לחץ ויש יותר שעות וכאילו זה דבר שהוא עם העבודה זה בלתי אפשרי להתחזק, אני אומר זה או עבדוה או ..

הרב: תבוא אלי לבית כנסת אני יסביר לך בסדר?

שואל: אוקי, אפשר ברכה גם?

הרב: כן שתזכה ללכת בדרך האמת

 

כן תן לבחור מאחורה באדום ואחרי זה יש לי הודעה חשובה אמנם אל קשורה להרצאה אבל מחויבת בגלל היום

כן

שואל: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואל:  רציתי לשאול שאלה בקשר להלכות שבת וכיבוד הורים

הרב: כן

שואל: בעקרון זה שאלה שידוע לי שאסור לעשות איסור בשביל לעשות מצווה, אז רציתי לשאול למשל שאני חוזר מבית כנסת ואני רוצה לערוך קידוש ובזמן הקידוש, בשביל  לעשות קידוש מדליקים את האור, מכבים טלוויזיה, בעצם מה עושים במקרה כזה?

הרב: אם אתה יודע שהמעשה שאתה תעשה יגרום לחילול שבת אז אל תעשה, תעשה בצד באופן שלא יוכלו לעשות

שואל: זאת אומרת לא לעשות להם קידוש, לא לעשות להם ברכת המזון

הרב: אתה יכול לעשות, ברכת המזון לא מדליקים את האור בשביל לעשות ברכת המזון

שואל: ולא בקידוש?

הרב:הם לא נשארים באור? הם בחושך עד שאתה בא לקידוש?

שואל: אתה יודע יוצא שני נכנס והם מכבים את הטלוויזיה בגלל זה או ש... כאילו

הרב: אז את אורמת אתה אומר בעצם מחללים שבת, אתה מגיע הביתה ואז הם מכבים את ה..

שואל: הטלוויזיה, כביכול לעשות כבוד לקידוש.

הרב" אז קודם כל אתה לא אשם בזה, לא אתה הגורם. אתה בא. השאלה אם אתה רוצה להיות בשבת בבית כזה שמחללים שבת וכו.

שואל: אני יודע פשוט שאם אני לא יהיה  אז לא יהיה מי שיעשה.

הרב: אבל אתה לא עשוה כלום, כי אצלהם זה הבדלה.

שואל: אין ששום קידוש שאתה עושה להם, גם אם אתה נותן להם לשתות מהיין אתה גורם שיהיה יין נסך כי הם מחללי שבת. אין בזה שום דבר בשבילם הם לא זוכים בשום מצווה בשביל זה, אתה אם יכול תעשה שבת במקום ששומרים שבת,  או שבתות תגיד להם בגללכם אני לא יכול לעשות פה. אני לא רוצה שאני...

שואל" הבעיה, זה לא מתנגש עם כיבוד הורים זאת אומרת זה יכול לפגוע בהם

הרב: מה פתאום הם פוגעים בעצמם, הפוך. אתה תגיד להם שאתה לא רוצה לפגוע בכם, אני לא רוצה לפגוע כי אתם גורמים לעצמיכם עוד ייסורים

שואל: אוקי תודה.

הרב: תהיה בריא

 

טוב, אני רוצה רק להודיע לכם ככה, היום הייתי בבית המשפט, כן, גרר אותי לשמה הרב של הבוכרים מרמלה, לשעבר, אז עכשיו מעלילות דייזי סטייקי המוייסר ושותפו וחברו  רב  הבוכרים בר- טוב ''לא הלך זרזיר אצל עורב אלא שהוא מינו'' כידוע שדייזי סטייקי המוייסר שהוא מתוסכל מהעולות שאינם עושות רושם על הציבור ויודעים שזה שקרן כרוני שמחליף בדיבורו כל יום אז יש כתבה עכשיו אצלנו באתר שכדאי להיכנס ולראות, הבוקר בכ' בתמוז 3.7.18 הוא פרסם סרטון שיקרי חדש. שבו הוא טען שאני ושופר נתבעים על מיליון שקל. ושאנחנו ביקשנו לערוך הסכם פשרה אולם התובע בר-טוב הוא סרב

מי שלא זוכר אז היו שני הרצאות שבהם הגיע מר משה פנחסי להראות שלי ושפך מדם ליבו על מעשיו של מי שהייה הרב שלו ואח''כ התחתן עם מי שהייתה אשתו.

אז יש את הלינקים האלה, תסתכלו בכתבה. אבל חושב להעמיד את  הדברים על דיוקם להפריך את דברי הרמייה והבלע של סטייקי שהבוקר התקיים הדיון בבית משפט השלום בתל אביב יפו בתביעה 351900/17  והתובע ברטוב תבע שישה נתבעים. אחד משה פנחסי שהייה התלמיד שלו האהוב לשעבר. של אותו בר טוב. ויש באתר סרטון מהברית של הבן של פנחסי הנתבע הזה שבו בר טוב מברך את הזוג הצעיר לרגל הולדת הבן, מדהים לראות את הסרטון הזה.

הנתבעת השנייה זה אמא של משה. זינה פנחסי

אחיו של משה, שלישי, ניסים פנחסי

אחותו של משה, נעמי פולטוב

החמישי זה אני שזכיתי

 השישי זה שופר.

אז דייזי פרסם הבוקר סרטון עם צילומים שלי, של העורך  דין במסדרון, הוא כבר פרסם שתי סרטונים. מה שמוכיח שדייזי הוא שכיר חרב של אותו בר טוב. הם חברים

לא הלך זרזיר אצל עורב אלא שהוא מינו.

וזה התברר לנו במפורש  לפני מספר חושים בדיון על חקירת יכולת בהוצאה לפועל של אילן דייזי שטען שבר טוב נתן לו להשתמש ברכב שלו לאחר שעיקלו לדייזי את הרכב בהוצל''פ אז בהחלטה של הרשם ביום ה5/11/17 מוסר דייזי לשופט שני חברים טובים שלו אחד ניסים סבג ואחד יעקב בר טוב. רב הבוכרים שנתן לו להשתמש ברכבים שלהם בגלל שעיקלו לו את הרכב. והנה יש לפני  את ההחלטה, כתוב שיש עוד שני רכבים מיציבושי ומאזדה.

הנה רואים פה  הוא אומר, את האוטו, המיציבושי של החבר ניסים  סבג והמזדה זה של הרב יעקב בר טוב. תראו מי עוזר למי.

אז ככה, מכיוון שסעיף 13-7 לחוק לשון הרע מאפשר לפרסם דין וחשבון נכון והוגן של מה שקורה בהליכים אזרחיים בבית משפט אני נותן לכם עכשיו דין וחשבון נכון והוגן על התיק ועל הטענות של התובע בר טוב ושל הנתבעים.

אני לא יקרה את הכול רק קצת שיהיה לכם מושג. כי עד שהוא הגיע להרצאה שלי , מר פנחסי, לא ידעתי מי זה ולא ידעתי כל מה הוא מדבר, הקשבתי לו כמו שהקשבתי ליהודי עם הנבל ואני בד''כ מקשיב לאנשים נותן להם את זכות הדיבור, אני  היחידי שנותן לאנשים לדבר לשאול שאלות גם אם מדברים נגדי.

אז מכל מקום הוא החליט לתבוע אותי, למה לתבוע אותי, צריך כיס עמוק, אז הוא צריך. ובכלל שהוא שונא גם  אז הוא עושה את העבודה של החברים שלו דייזי וחבריו.

אז ככה, בר טוב דורש בתביעה שלו חצי מיליון מהנתבעים 1-4 משפחת פנחסי.

עוד חצי מליון ממשה עצמו.

ממני

ומשופר.

יפה.

 בר טוב טוען שהנתבעים הוציאו דיבתו רעה. שפרסמו עליו שברי שקר מה הדברי שקר שהוא אומר שהוא חמד את אשתו של משה תלמידו שבר טוב שוחח עם אשתו של משה רבות בטלפון, ונפגש איתה שעוד הייתה נשואה למשה. כולל פעם אחת בערב שבת במהלך הקידוש במקום להיות עם בעלה בבית שהוא שידל את משה לגרש את אשתו, תכף לאחר מכן הוא נשא אותה לאישה שהבן שנולד לבר טוב ולאשתו החדשה כשישה חודשים אחר הגירושין הוא למעשה ממזר.

 ועוד כמה דברים לא נעימים שנכתבו בכתב ההגנה.  של משה.

לגבי ולגבי שופר בר טוב טוען שאני ופנחסי עשינו קנוניה ושסוכם עם פנחסי שהוא יקבל את רשות הדיבור בהרצאה משנת 2015 כדי שהוא ישמיץ את בר טוב בהרצאה.

אני כמובן לא ידעתי מכל זה כמו שלא ידעתי מה הוא הולך להגיד היהודי הזה. ומה הסיפור של פנחסי וגרושתו אבל כדי להגיש תביעה על מיליון שקל צריך לבית המשפט סיפור עסיסי. תוכלו לראות את הלינקים באתר. פנחסי טען ובכתב ההגנה שלו שבר טוב היה הרב שלו והוא שכנע אותו בתוקף לגרש את אשתו, פנחסי מספר שבר טוב אפילו הגיע אלו במיוחד לכלא כדי להגיד לו שהוא צריך לגרש את אשתו, זמן קצר לאחר הגט הוא  נשא אותה לאישה ונולד להם ילד לאחר כשישה חודשים. ילד לא פג. הריון רגיל ותקין. לא צריך להיות מומחה במתמטיקה להבין שאם הסיפור של משה נכון, אז המועד שבו הגברת נקלטה הוא לכאורה בעיתי. פנחסי גם הביא ראיות. בכתב ההגנה שלו שבר טוב היה בקשר עם אשתו עוד לפני הגירושין. דוגמא שוטה, פנחסי מוכיח שביום 27/11/2014 חותמת איישתו של פנחסי בהיותה אשתו, בעודה נשואה, על הסכם שכירות לשנה, ומתחיבת לשכור דירה  של חמישה חדרים שיש להם בסך הכול תינוק אחד. למה גרושה לעתיד עם תינוק אחד שוכרת דירה חמישה חדרים?

אולי אם אותה אישה נשואה יודעת שהיא הולכת להתאהב בתוך זמן קצר ברב של הגרוש לעתיד שלה, ויש לו כבר כמה ילדים מגרושתו הקודמת אז היא צריכה לשכור דירה כזו גדולה, תחשבו לבד מה זה אומר המקרה הזה. ויש פה את הסכם השכירות.  תוכלו לראות אותו באתר

דוגמא נוספת שפנחסי הביא בכתב ההגנה, בר טוב גם הכחיש שהוא היה בקשר טלפוני אינטנסיבי עם אשתו של משה, כאשר הם היו עוד נשואים, בר טוב כנראה לא ציפה שפנחסי יציג בכתב ההגנה שלו פלט שיחות מחודש אוגוסט 2014 בשעה שהוא עדיין נשוי, עשרות שיחות בחודש אחד עם אשתו הנשואה לטלפון של בר טוב, שפה כתוב את המספר.

יש פה לינקים. מה יש  לרב קהילה, מכובד, לשוחח בחודש עשרות  שיחות טלפון עם אישה נשואה ולפעמים גם בשעות ערב  ולילה מאוחרות. אנחנו לא יודעים מה הם דיברו אבל תחשבו לבד. מה מחפש רב בלילה אצל אישה נשואה בטלפון בחודש אחד עשרות שיחות? באתר תוכלו לראות את רשימת השיחות השעות והזמנים, תוכלו לראות גם את הכתב הגנה של פנחסי.

אני בשופר  אין לנו שום קשר אמיתי לתביעה הזו, בסך הכול שמעתי מה אומר אדם ששפך את ליבו וסיפר שהרב שלו גנב לו את האישה. יש שמה גם את כתב ההגנה שלנו ושל שופר.

אז היום עכשיו אנחנו מוכיחים את השקרן סטייקי דייזי, היום התקיים דיון בתיק. השופטת אמרה לעורך דין של בר טוב, הרב של הבוכרים, שהיא לא רוצה לכתוב פסק דין בתיק הזה, למה,כי אולי תצטרך לקבוע שמה שפורסם זה אמת. ואז עלולות להיות לזה השלכות לא נעימות ודי לחכימא ברמיזה. 

בר טוב ועורך דינו שמעו את הדברים ומיד  עורך דינו ביקש ללכת לגישור.  וגם הודיע שהוא יסכים ללכת להליך של פישור אצל שופט אחד, מיד הוא מבקש  גישורים ופשרות, מה קרה בר טוב, שכחת שתבעת מיליון שקלים ופתאום אתה הולך לגישור, בגישור מקבלים פינאטס, קצת כסף לא הרבה. ממיליון ככה אתה נוחת בבת אחת? בפרוטוקול של היום ככה כתוב, אומר ב''כ התובע העורך דין של בר טוב: היינו אצל מגשר  תוך שניות יש האשמות ניבולי פה, אי אפשר. שמעתי את הצעת בית המשפט מה שהציעה השופטת, אבקש בשלב זה שבית המשפט יפנה אותנו למנת נטעם בית המשפט, אני גם מוכן לשקול את הצעת בית המשפט לפסק דין לפי 79א' של שורה ללא נימוקים לאחר שבית המשפט  יקרא את כל החומר בתיק, זאת אומרת זה יכול להיות בין אפס שבעים אלף שקל בערך. מקסימום אם זה יוכח שהיה במזיד בין אפס ל140 אלף שקל והם בד''כ נותנים 10-20-30 אלף שקל. הוא מוכן כבר. ממיליון. אני כבר מודיע שלא תהיה התנגדות ללכת לפישור בפני מוטה אחר ובתנאי שפה אנחנו נתקדם. אבל מה זה משנה מה באמת היה בדין, כפי שמתועד בפרוטוקול, תוכלו לראות אותו באתר שופר.

אז דייזי מפרסם בלהט שאנחנו הנתבעים רצו ללכת לגישור אבל בר טוב סרב. שקרן! בפרוטוקול כתוב, השופטת כתבה, אמרנו שוב שדייזי סטייקי שקרן כרוני, אין להאמין למילה שיוצאת מפיו של האדם הזה שלוקח כדורים מחמת חולי נפשו. דייזי גם פרסם שאני  רעדתי בדיון בהרצליה שתבעתי אותו ואת סבג. הוא כנראה שכח שבדיון הראשון הוא התעלף ושכב על הרצפה ובדיון האחרון סילקו אותו מן העולם כי הוא יצא מהכלים, התחיל לקלל ולהשתולל כמו אחרון העבריינים, הנה יש סרטונים תוכלו לראות אותם באתר שופר, איך הוא במסדרון מתנהג חוץ מכבודכם בלשון  מלוכלכת שהרגילו אותו בבית ולימדו אותו במשפחה. אבל זה החבר הטוב של בר טוב וצריך לחשוף את השקרנים והרמאים.

אבל מצד שני אני גם רוצה בהזדמנות זו להודות לסטייקי דייזי יש לי הכרת הטוב. ישנם שמועות שתדעו לכם שדייזי בעצם הוא סוכן כפול ומכופל הוא בסך הכול סטייק 900 גר בלי עצם. הוא בכלל עושה בשבילי עבודה, מכין לי תביעות לשון הרע מביא לי את הנתבעים על מגש של כסף תמורת אחוזים מפסק הדין.

אתם שומעים? אז ככה, אחד מהנתבעים שהוא הגיש לי על מגש של כסף והפיל אותו בפח זה הרב אדי חי לביא שכתב עלי דברים קשים ביותר ונתבע על כך שהעביר לדייזי סרטונים אסורים ופרסם נגדי  לשון הרע, בסוף הוא התנצל, קרא  שאני אחד מגדולי ישראל.. איי איזה צדיק. וכתב מכתב התנצלות ושילם בפשרה במזומן 17 אלפים  לפיצוחים לשבת. ובאתר תראו את מכתב ההתנצלות ואת פסק הדין. זה אחרי שהוא הייה גיבור כמובן.

ופסק אחר תראו שמה, אלחנן בוזגלו שכתב עלי דברים קשים התנצל בפרוטוקול מול שופט שדן בתביעה של דייזי וחויב אחרי שריחמתי עליו 5000 שקלים לפיסטוק חלבי.

ואתם זוכרים את הרב של הוואצפ הגריח''ל? ''הגאון'' רבי יעקב לחיאני? שהוא היום פושט רגל והמנהל המיוחד שמינה בית המפשט המחוזי בירושלים שמינה בתיק שלו קבע שכל הסיפורים שהוא סיפר בבקשה  לפשיטת רגל אינם נכונים ושההסתבכות שלו לא קשורה לפעילות שלו במסגרת עמותה שבה הוא פעל אלא מדובר בחובות אישיים שלו. הצדיק הזה, הוא כתב בתצהיר שהוא לומד תורה מהבוקר עד הערב בכולל 'אור יצחק' של הרב זדה והוא מקבל רק מלגה חודשית של 3000 שח, הא, אבל מסתבר שהמנהל המיוחד לא היה כל כך נחמד, כי הוא חקר ומצא שמי שמנהל את הכולל הה של הרב לחיאני מרדכי זה האבא שלו.  הכול נשאר במשפחה.

טוב, ותראו מה כתב עליו המנהל המיוחד לבית המשפט בתיק הפש''ר מופיע באתר.

ובכן הצדיק הגדול הזה, הרב של הוואצפ שקילל אותי ודרך על המודעות שלי והלך לקבר של הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה, חויב לשלם לי 12 אלף שקל בשביל מלווה מלכה. כמובן זה אחר שהוא התנצל מעומק ליבו והתחייב לא לדבר כנגדי יותר ויש נגדם סנקציות, מי שידבר נגדי אפילו פעם אחת ישלם 75 אלפים שקלים, זה כבר לקנות ריהוט וליסוע לשוויץ על חשבונם.

עכשיו יש נגדו  גם תיק הוצאה לפועל, תוכלו לראות

 ועכשיו דייזי דאג לי לעוד מישהו הפעם זה רב מקובל. רב מקובל בשם עמרם ועקנין מאשדוד. הוא יש לו מידי פעם תרדמת, הוא נופל על הרצפה כמו שכתוב אצל בלעם '''נופל וגלוי עיניים'' ואליהו מדבר איתו וגם המשיח פנה אליו לאחרונה ומסר לו מסרים ומחכה לתשובות ממנו, אבל מה, הם דיברו בטלפון בשנת 2016 והוא אמר לדייזי שאני עשיתי בארה''ב מעשה יותר גרוע מעריות.

דייזי פרסם את השיחה הזו ובשיחה ועקנין הזה אומר  לדייזי ש4 שנים קודם בשנת 2012 שומו שמיים, אני הבטחתי לזוג בוכרים, עוד פעם בוכרים, אני הבטחתי לזוג בוכרים מברוקלין שהילד שלהם לא ימות אחרי שני הריונות קודמים. לא עלינו ולא עליכם שהם נפלו, היא הפילה.

בכתב ההגנה ועקנין טוען שההבטחה שלי לזוג הבכורים שהילד השלישי לא ימות זה עבירה גרועה מעריות.

ודייזי כמובן הצטרף לטענות המטופשות בכתב ההגנה שלו, נו, כמובן שצריכים להגיש תצהירים לבית המשפט ולהביא עדים, מתברר שאין זוג בוכרים.

 מה עשה עכשיו ועקנין? אין זוג בוכרים. והוא גם אמר שלקחתי מהם המון כסף על הברכה.

ובכתה הגנה שלו הוא בכלל לא מזכיר את הכסף, שכח מהכסף שלקחתי.

 אבל מה הבעיה אתם יודעים הוא אומר שלפני 4 שנים, אני כבר עשר שנים לא נמצא בארצות הברית. הבאנו לבית המשפט את הדרכונים שלי מצולמים שאני בכלל לא הייתי בארצות הברית בתקופה שהוא מדבר, שש שנים קודם! אז מאיפה כל ההמצאה הזאת?

אבל דייזי אומר, אני אוכיח לשופטת, את תראי, תתפסי אותי במילה, הרב

היא תתפוס לך את הכיס ואנחנו  נגרד לך את הכסף דייזי. אי איי איי

זה תביעה ב140 אלף שקל. בזול בזול. היא אמרה להם כבר, כדאי לכם להתפשר. אבל הם כנראה יש להם הוכחות שעוד לא אמרו בתצהיר.

דייזי לא מביא לי רק רבנים קדושים על מגש של כסף ל]עמים יוצא לו להגיש לי גם על מגש של זהב, ואנשים גם רגילים פשוטים, כמו  חבר שלו הטוב מקרית שמונה, ברוך זכאי.  שאצלו ההצגה היא כפולה. בתיק 6268009/16 בתיק הזה תבעתי אותו על 150 אלף שקלים שבהרצאות הוא השמיץ אותי וטען שאני אישית חייב לו כסף. השקרן הזה גם התעה את הציבור ואמר שיש לטובתו חוב הוצאה לפועל שאני לא משלם לו. אז הוא אני יגלה לכם משהו.  דווקא נכון, יש תיק בהוצאה לפועל שאני פתחתי לו ע''כ שהוא לא שילם הוצאות משפט שפסק לו השופט בבית המשפט ותראו את התופס אזהרה  בתיק הוצאה לפועל כנגד ברוך זכאי. מופיע באתר.

אח''כ הוא שילם כבר, הוא פחד. בינתיים הספקתי לתבוע אותו תביעה נוספת. למה, כיון שהוא ממשיך לרדוף אחרי ואמר שלא ייתן לי לקיים הרצאות בקרית שמונה. אתם מכירים את הטיפשים שאמרו עד הקבר שהם לא יוותרו לי. זה הוא, סבג, דייזי, עד הקבר. כנראה זה קרוב.

אז גם ינואר 2018 הוא ניסה לחבל בהרצאה שקרית שמונה, התקשר לבני המשפחה אמר אני מוכן לשלם לכם 15 אלף שקל להביא רב אחר, אל תזמינו אותו. על הדרך הוא קרא לי השטן בהתגלמותו, שרלטן,  אדם מושחת, עולם תחתון, הברכה שלו זה ברכה רעה, עקץ אותי ב150.. אחרי שיש עליו תביעה ב140 הוא ממשיך עוד להגיד לשון הרע אז הוא קיבל תביעה נוספת. זה כבר על מגש של כסף. כמובן שהשופט כבר אמר לו  כדאי לך חביבי להתפשר כי אם לא אתה יודע, המחיר שתשלם הוא סטטוטורי. כתוב בחוק כמה משלמים בלי הוכחת נזק. זה 140 אלף שקל על מזיד. כדאי לך.

טוב, הוא מטריח את בית המשפט, מזמין עדים, תהיה חגיגה, אנחנו נפרסם כמובן בהמשך את הכול.

אז כמובן אני מודה לסטייקי קריזיי, אם יש לך עוד חבר'ה לשלוח לי אז לפחות לשנה הבאה שיש לי גם פיצוחים גם. ואנחנו נעדכן את הציבור עוד דבר מדהים שיופתע כנראה מר בר טוב וחברו סטייק דייזי שני סירטונים מופיעים באתר, כדאי לכם לגשת לראות אותם. שמר בר טוב, רב הבוכרים לשעבר, מקבל שטרות כסף מזומן מאדם שיצא מרכב שברולט 1053564 שעליו מודעה של עדי שטיינברג המועמד לרשות עירית רמלה. שמה רואים את הסרטונים שרוצים לדעת למה בר טוב מקבל מזומנים מאדם שיוצא מרכב שיש עליו מודעה של מי שרץ לרשות עירית רמלה. ..תשאלו את בר טוב אולי תקבלו תשובה.

כדאי לדבר גם עם גרושתו להבין בדיוק מה מצבו הפיננסי היא מבינה כנראה שמצבו קשה מאוד מסכן, פת לחם. אבל שטרות בחבילות. הוא סופר אותם מול המצלמה, כי הוא לא יודע שהוא מצולם ממי, ממי שיוצא מרכב של בחירות.  מדהים.

הר בשל הבוכרים לשעבר... איך הוא נראה בברית עם חליפה ארוכה, כובע, זקן מלא, הוא מברך ברכות, יהי רצון ותענו אמן. אם הייתם רואים אותו בבית משפט היום כשאחד הפושטים. הוא בא חובליצקי

 עם מצלמה נסתרת, הוא חושב הוא צילם אותי ומסר לדייזי את הסרטון. בלש אחריך, אולי כמה, תראה איזה סרטון, סופר מזומנים, יאחביבי. חשבת שאתה פיקח הא? מר בר טוב.

מישהו אמר לי שבר טוב זה בר מהטוב. חוץ מהטוב. בר רע. קוראים לזה 'רוח ברע'

 

''רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר''

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט