2Uf
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

עזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

הערב יהיה לעילוי נשמת הורי וחמי מנוחתם עדן ולעילוי נשמת כל הנשמות שאין מי שיזכה אותם בדברי תורה.

 

''דבר אל בני ישראל איש או אישה כי יפליא למדור נדר נזיר'' מצינו בתורה דברים ועניינים הפוכים. התורה מקפידה מאוד על חסרון כלשהו של תאווה. זאת אומרת אדם שיש לו תאווה זה חסרון, בעל תאוות זה חסרון. זה גורם לו לעבור עבירות והתורה מקפידה אם יש לאדם חסרון אפילו קטן של תאווה.  כמו שמבאר הרד''ק רבי דוד קימחי זכרונו לחיי העולם הבא בהפטרה בעניין שמשון שהיה נזיר מבטן. והוא נשלח בבשורת מלאך ה' להושיע את ישראל והוא היה שופט על ישראל.

נשאלת השאלה, הייתכן שייקח אישה פלישתית? אמנם מאת ה' הייתה זאת כי בוודאי גייר אותה שתהיה איתו בהיתר. ואמנם עשה זאת למען יוכל להושיע את ישראל והנה כמה גדול היה האיש הזה כי ישראל  לא היו יכולים להלחם בפלישתים אז כי לא היו ראויים כל כך והפלישתים היו שולטים. ורק הוא לבדו לחם עימהם ומפחדו מפחו להלחם בישראל.

זאת אומרת הוא היה בדיוק התרופה נגד הפלישתים שכל עם שיראל יחדיו לא יכלו על הפלישתים והוא לבדו יכול היה עליהם כולם ולא עוד אלא שהוא הפחיד אותם פחד מוות שהם פחדו להתעסק עם ישראל

אז מדובר במי שנזיר מהבטן והוא שנשלח על ידי בשורה של מלאך ה' להושיע את ישראל. והוא היה אחרון השופטים שהיו בישראל. אז איך הוא לוקח אישה פלישיתית?

אמנן זה היה מאת ה'. בודאי שגייר אותה בהיתר. וכל זאת הוא עשה להושיע את ישראל. אבל, אבל אבל, הוא הפסיד את הכוונה הראשונה הטובה שהייתה רצון ה'.

מה הייתה התואנה  הראשונה ''כי מאת ה' היא כי טוענה  הוא מבקש מפלשתים'' אביו ואימו לא הבינו למה הוא רוצה לקחת פלישתית. מה חסר בנו ת ישראל? כי מה' היא. כי תואנה הוא מבקש מפלשתים. זאת אומרת ה' נתן בליבו כי על ידי התואנה הזאת בדבר הזה הוא ביקש מהפלשתים עלילה להרוג בהם.

בתחילה הייתה כוונתו לטובה. לבקש את התואנה מהפלשתים, להתענות להם ואחר כך גברה עליו התאווה בראותו אותה ישרה בעיניו, והפסיד את הכוונה הטובה האלוקית בכוונת הגוף הבהמי שהתערבה בה. בכוונה האלוקית. ולפיכך נענש ונקו הפלישתים את עיניו מידה כנגד מידה כי הוא הלך אחר עיניו למרות שה' נתן בליבו לקחת אותה, אבל זה היה בתואנה כדי להכות את הפלשתיים אבל התערב בזה גם המבט של החיצוניות והוא הלך אחר עיניו אז ניקרו את עיניו.

והכתוב אומר ''קח לי כי היא ישרה בעיני'' זאת אומרת הוא מבקש מאבא שלו שייקח לו את הפלשתית כי היא ישרה בעיני.

המילה ישרה בד''כ זה מונח על תכונות והנהגות ישרות. והנה המילה 'ישרה' הזאת. חכמים אומרים ''איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם'' מהי הדרך, איזה דרך ללכת בה שאדם צריך לברו לו שתהיה דרך טובה. זאת אומרת מדברים על מידות, על הנהגות ראויות ונכונות אבל מזה שכתוב 'בעיני'  למדו חכמים שהיה פה מעורב מחשבה בהמית כי הוא ראה אותה יפה מאוד.

אם היה אומר ''קח לי כי היא ישרה או היא ישרה, אז אפשר להגיד שזה כרגיל, שהמידות שלה וההנהגות שלה ראויות וישרות והיא ראויה להיות אישתי. אבל אם כתוב 'ישרה בעיני' אז יש פה התערבות של העניים שהעניים נהנו  מהיופי החיצוני. אז מעתה אנחנו משתוממים אחרי שאנחנו רואים כמה גדול היה האי שהזה שמשון כי היה קדוש מבטן ומלאך מודיע  מאת ה' זאת. וכל ישראל לא היו ראויים שיושיע אותם תשועה שלמה מיד פלשתים אלא היה מי שיכול להושיעם, רק הוא לבדו ומיראתם אותו נמנעו מלהילחם בישראל.

רואים איזה זכות גדולה, אדם אחד יש לו זכות כנגד כל עם ישראל, כל עם ישראל עם כל הזכויות שלהם לא יכולים על הפלישתים והוא יכול. ולא נאמר עליו שהוא עשה הרע בעיני ה' כשלקח אישה מפלשתים כי אדרבא, זה היה רצון ה'. כמו שאומר הרד''ק. אבל בשביל תערובת מעט של תאווה גופנית, של היתר, של היתר כי הוא התחתן איתה כראוי. הפסיד את כוונה הראשונה ונענש.

מכאן אנחנו למדים, אם אדם מכוון לתאווה של היתר, אז תראו מה העונש. ומכל שכן אם הוא מכוון לתאוות איזור. האם נוכל לשער מה יהיה העונש?

ואם מעשה של איסור, יהיה מה שלא יהיה , אם זה תאווה אם זה קנאה, אם זה כבוד, הכול זה אותו דבר. לומדים מכאן נפלאות של דקדוק עצו ם של מעט מעט חסרון פרטי באישה המותרת לו. אז כל שכן בחסרון אפ הוא כללי, לא פרטי בנקודה אחת מסוימת בלבד.

לפי זה נראה שמי ששובר מעט תאוותו אין בזה לכאורה הרבה  יתרון, כי צריך לשבר את התאוות. הרי כתוב במפורש הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. על מה נופלים רוב האנשים? רק בגלל שלושת המידות היסודיות הראשיות האלה. כל החיכוכים בין בני האדם- קנאה. רוב המחלות בגוף האדם מתאוות יתרות. וכבוד זה מביא את האדם לכעס לדיכאון, קטטות מחלוקות, בקיצור כל מה שאנשים מסובכים בחיים זה בגלל שלושת המידות האלה.

אז כמובן שאתה צריך להוריד ולהוריד ולהוריד ולעבוד ולהוריד ממך את כל העניינים האלה, שלא תהיה שבוי בידם כי אם כן הן יטרטרו אותך מעניין לעניין א תגמור.

אז לכן זה שמתפטר  מהמידות האלה ששולטות עליו, וכתיבות לו את החיים ולא נותנות לו מנוחה ומרגוע, הוא לא עושה טובה שהוא מתפטר מהם, זה ההצלה שלו. הוא לא ורצה לצאת מהעולם אז כדאי לך, תירגע.

אבל אף על פי כן שזה פשוט שככה צריך לעבוד מצינו בתורה בפרשה,''איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר'' זאת אומרת איש או אישה החליטו לנדור נזירות להינזר מין. כמה זמן, שלושים יום.

אומר  הרב אבן עזרא ''כי יפליא'' איש רו אישה כי יפליא פירושו זה פלא,פלא פלא  בן אדם מחליט לא לשתות קולה, שלושים יום קולה. מה אתה מוותר על קולה? שלושים יום לא שותה יין. למה זה פלא? כי רוב העולם הולכים אחרי תאוותם והוא שובר את התאווה שלושים יום. התורה מתפעלת ממנו ואמרת ''איש כי יפליא'' לשון מלא. אה, כמה מתוק לחיך לשומע דברים כאלה שהתורה משבחת. מי שמתגבר על תאווה למשך שלושים יום.

מי שמפסיק לעשן, וואוו איזה גיבור הוא לפי התורה, איזה גיבור. אדם שיכול למנוע עצמו מתאוות, שהוא מתאווה,שהוא תאב להם. אדם שיכול למנוע את עצמו אמרו חכמים ''סעודה שהנאתך משוך ידך הימנה'' אתה אוכל סעודה נגיד אתה אוהב חמין ואתה אוכל לתאבון, זה מהנה אותך מאוד. עונג שבת. אבל אם אתה תשאיר בצלחת שתי כפיות, כפות שאתה לא תאכל בסוף. ''סעודה שהנאתך משוך ידך ממנה'' אל תסיים את הכול תנגב את הצלחת כמו שאומרים לנגב חומוס. תשאיר. אם אתה משאיר כף אחת או שתיים נחשב לך כאילו התענית יום שלם תענית צום.

ככה זה נחשב בשמיים. שאדם יכול להתגבר על תאווה עוד ביס, עוד ביס בד''כ אנשים אומרים תביא עוד קצת עוד קצת. לא, פחות קצת אם אתה יכול להתגבר פשש התורה קורה לזה פלא.

מכאן שהתאווה מאוסה ושנואה כל כך בעיני ה' יתברך עד שגם תערובת במצווה היותר גדולה כמו הצלת נפשות של כלל ישראל, כמו העניין של שמשון עם כל זה לא יועיל הון ביום עברה להינקם ממנו בעולם הזה.

אדם גדול כזה כמו שתיארנו מציל את כל עם ישראל, עוסק בהצלת נפשות בתוך כל המצווה הזאת הוא נשא איזה לפי עצת ה' שנתן בליבו שיהיה טוענה נגד הפלישתים אבל בתוך זה היה לו הנאה כי ''היא ישרה בעיני'' היום החיצוני משך אותתו, ניקרו לו את העניים, הענישו אותו בעון הזה. כדי שלא ייענש בעולם הבא, זה חסד, חסד עושה. חסד.

אתם שומעים דבר כזה? כמו הצדיקים שנפרעים מהם בעולם הזה והקב''ה מדקדק איתם בחוט השערה. אז עכשיו אנחנו מבינים כמה מאוס וכמה גנות היא התאווה אפילו אם זה בכלשהוא בהיתר. אז עכשיו מי שפורש שלושים יום מיין האם זה כל כך כל כך יתרון, כל כך חשוב? מה, צריך לפרוש מכל התאוות, מה אתה עושה טובה שאתה שלושים יום? אבל התורה הקדושה שהיא מקור החכמה והקדושה בכל מיני קדושות היא מפליאה על האדם ששובר מעט תאווה שלושים יום, היא מתפעלת התורה מתפאלת, ה' מתפעל מאדם כזה, מה אה אומר שלושים יום לא תשתה יין, בכלל בכלל?

מובן מזה עכשיו גודל השכר שמי ששובר את התאווה אפילו עט ומכל שכן שאדם שובר את התאווה יותר, כמה שכרו אין לשער, ועל זה אומר הגאון מוילנא שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער את השכר של מי שחוסם פיו ותאוותו על כל רגע ורגע. ''שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו'' אומר הגאון מוילנא שומר פיו ממאכלות אסור, ונבלות וטרפות, מספקות, מתאוות מכל הדברים, שומר פיו. ולשונו מלדבר דברים בטללים, לבזבז את בחיים ולדבר שטויות, דברים שלא מועילים לעולם הבא שלך, נתנו ך פה שאיתו אתה יכול להגיד דברי תורה ועל כל מילה שתאה מוציא זה תרי'ג מצוות שכר ואתה יכול לדבר ולדבר ''ודיברת בם'' ולא בדברים בטלים. ואם אתה מדבר בם אתה צובר לך זכויות לאין שיעור. ובמקום זה, אתה יודע מה, יש לי בדיחה לספר לך, אתה יודע מה היה, טמבל מה אתה עושה? במקום לעשות יהלומים אתה עושה לך פחמים לגיהינום  גחלי רתמים, אתה במקום להשתמש בלשון שה' נתתן לך לקדש את ה' אתה לוקח אותה ואתה מדבר שטויות, מדבר דברים בטלים, התורה אומרת לך ודיברת בם, ושיננתם, ולימדתם, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, מרבה חכמה מרבה חיים מרבה תורה. אדם מבזבז את החיים, אומר הפסוק ''שומא פיו ולשונו שומא מצרות נפשו'' א אתה לא עושה טובה,  אתה מציל את עצמך.

אבל בכל אופן התורה מתפעלת כי היא יודעת כמה בן אדם הוא נחות כמה הוא אדם 'כמה הוא מהאדמה כמה הוא אפרורי כמה קשה לו להתעלות ולהיות אדם-אדמה לעליון, קשה לו. אז התורה מעריכה שאפילו אם אתה סותם את הפה שלך מלשתות יין שלושים יום,  אתם יודעים איזה דרגה מחשיבה אותו התורה, מחשיבה אותו נזיר, פירושו שהוא כמו כהן גדול והוא לא מטמא למתים.

רק שלושים יום לא שותה קולה! כן. זה מה שהתורה מחשיבה אודם שמתנזר מתאוות. 

והדבר מובן גם כן משמשון, אחרי שנענש כל כך על מעט תערובת של תאווה אז ברור שמידה טובה מרובה פי חמש מאות. אם על מידה רעה שאדם עושה משהו לא הגון נותנים לו עונש, אם הוא עושה דבר טוב נותנים לו פי חמש מאות שכר.

אז מי ששובר את התאווה שלו אפילו מעט השכר שלו הרבה מאוד, ועל ידי זה כשאדם רואה כמה זכר מגיע לו על שבירת התאווה יבוא אדם לחביבות התורה שהיא ראש כל המעלות. כי ''אורייתא וקודשא בריך הוא חד הם''

יש לי נכדים נחמדים שדיברתי על ליבם ואמרתי להם אם הם רוצים להיות צדיקים אמתיים. אמרו לי כן. אמרתי אם תהיו כמו כלה הילדים אתם לא תהיו אבל אם אתם תנצלו את הזמנים של ההפסקות ובבית לקרא בספרים כל הזמן אז אתם יכולים להיות צדיקים אמיתיים, אבל אני יקנה לכם ספרים של סיפורי צדיקים ואני לא רוצה שתתפעלו ממה עשו הצדיקים, איזה מופתים ואיזה ניסים, לא, לא. אני רצה שאתם תתפעלו איך הם נהיו צדיקים מה גרם שהם נהיו צדיקים,  איך הם עבדו להיות צדיקים.

הבן איש חי לדוגמא פעם אחת נפל לבור בגיל 7 ואחר כך כשהוא  פקח את עיניו הרים ידיו לשמיים ואמר שהוא מבטיח לה' שמהיום כל חיו יהיו קודש לה' ומזה יצא הבן איש חי, בגיל 7. קיבל על עצמו וכו.

הגאון מוילנא כבר בגיל 6 כבר נתן שיעורים בתלמוד, בשני בתי כנסת, בגיל 6. בגיל 7 הוא כבר גמר את הש''ס בגיל 8 הוא הוא ידע קבלה, בגיל 13 כבר לא הייה לו מה להוסיף. גאון, קראו לו ה-גאון. הגאון.

ומי שקרוא את ההשתלשלות, בגיל 13 הגיף את התריסים, לא רוצה לראות את הרחוב והיה לומד לאור הנר, וככה היה שוקד על התורה 22 שעות ביממה, היה ישן רק חצי שעה 4 פעמים, כל 6 שעות ביניהם הייה ישן חצי שעה בדיוק, בדיוק. למה, שזה לא יהיה שהוא יטעם טעם מיתה, ''שיטין  כמו שישים נשימות של סוס.  הגאון. מלאכים היו יורדים ללמוד איתו תורה,  רבי שמעון בר יוחאי, האר''י הקדוש היו יורדים ללמוד איתו תורה. הגאון מוילנא.

אז אמרתי להם את זה. ונתתי להם את הספרים והתחילו ללמוד והנה מודיעים לי שהם החליטו לא לאכול בשר יותר ועופות.  למה, הם קראו בספר על הרב מרדכי אליהו זכרונו לברכה שהוא לא אכל עשרות שנים בכלל בשר. בכלל.  עכשיו הם רוצים להיות צדיקים, אז הם החליטו שהן אל אוכלים יותר בשר.מה השכר שלהם עכשיו , על מניעת תאווה כזאת, אם שלושים יום אדם מבוגר לא ושתה יין קוראים לו נזיר, כהן גדול, דרגה של נביא, שכינה שורה עליו כמה דברים גדולים נאמרו עליו, קדוש יאמר לו. אז מי שנמנע מאכילת בשר, וילד? ילד קשה לו, הוא רוצצה מה מה יש לו לעושת, זה  רק לחטט במקרר ובמזווה ולראות מה יש לאכול. נשנושים קוראים לזה היום. זה גבורה.

אז אם כן מי ששובר את התאווה כמה שכר גדול יש לו.

עשיו מצינו עוד בזה שני הפכים. הנשיאים רצו להמתין בנדבת המשכן להיות אחרונים. עם ישראל נתבקשו לתרום נדבר למשכן, להקים את המשכן והנשיאים, נשיאי ישראל,  לכל שבט היה נשיא, הם התעכבו והמתינו ולא נתנו הראשונים לנדבר המשכן, והיו אחרונים. למה, הם אמרו שקודם ישראל יתנו כמה שיתנו ומה שיחסר הם ישלמו. זה יה מאוד מצידם זאת אומרת גם אם איתנו כל ישראל רק מחצית הסכום הנצרך, הם ישימו כנגדם את כל החצי השני, מצוין לא? אם יש הבטחה כזאת את למשכן ודאי לא יחסר. אבל תוך יומיים סיימו כל ישראל לתת נדברות ולא היו צריכים אותם כבר.

יכול להיות שהכוונה שלהם הייתה להישאר אחרונים, יכול להיות כדי שתגמר המצווה על ידם כי יש עניין שהמצווה נקראת על שם גומרה. מי שגומר מצווה המצווה על שמו. נגיד אחד התחיל לעושת מצווה עשה 90 אחוז. בא השני ועשה את הסיום, נקראת המצווה על השם של השני שסיים שגמר.

כמו משה רבנו, משה רבנו נושא את הארון של יוסף 40 שנה ובסוף מי מכניס? ישראל מכניסים ועל שם מי נקראת המצווה? על שם ישראל ולא על שם משה. אז זאת אומרת יתכן שגם זה הייתה כוונתם, אבל בכל אופן הם החמיצו את המצווה הקב''ה העניש אותם, החסיר להם אות אחת משמם, במקום שיהיה כתוב הנשיאים עם י' הוריד להם את הי'. זה בושה, זה פגיעה לנצל נצחים. בעולם הזה כל פעם קוראים אותו דבר ולמעלה בשממים אותו דבר ולמעלה גם פרשת השבוע ורואים כל פעם הנשאים- חסר י

 עם כל זה בנדבה בפרשה של השבוע הם נדבר קערות כסף שלושים ומאה משקלה, קערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה. הם הביאו שתיים וחצי קילו כסף צרוף, קערה, חוץ מהקרבנות שהם הביאו ואם כן זה נחשב שהם נתנו הרבה? הרי כל אחד יצא ממצרים עם שמונים תשעים חמורים מלאים כסף וזהב כל אחד. חוץ מביזת מצרים, חוץ ממה שפלט היו כסף זהב ומרגליות, מהמרכבות של המצרים, והביזה  של הים הייתה יותר גדולה ממה שיצאו ממצרים, אז לא הייה שם אחד תפרן, כולם מיליארדרים. נו,אז הם נתנו שתיים וחצי קילו כסף נו.. נו.. נו.. זה כמו שאומרים שינינג, מהכיס הקטן.

 

אבל אם כל זה הקב''ה בתורה מפרסם זאת. ''זה קרבן נחשון בן עמינדב. זה, קרבן של אביאל בן צורישדי. זה, קרבן.. זה,, וואוו..זה איזה התפעלות מה קרה? שתיים וחצי קילו..

אלא מה זה לא היי מל השבטים, כל נשיא הביא קרבנות שהביא מכספו שלו, מכספו שלו, הוא היה יכול לקחת מהשבט, כל שבט הקריב קרבן לחנוכת המזבח. לא, ופרש רשי שהם לא גבר ומשבטם, רק משלהם היה הכול.

הקב''ה לא כתב את  הקרבנות.. אתם יודעים שהפרשה הזאת ארוכה מאוד. ארוכה מאוד. וחוזרים על הקרבנות אותו דבר, שתיים עשר הפעם חוזרים אותו דבר אותו דבר .

למה לא אמר הקב''ה זה קרבן הנשיאים, ביחד. אז מה לא נדע שזה שלהם, אבל  מרוב חביבות הקב''ה מחבב כל אחד ואחד אפילו שהוא עושה אותו דבר כמו השני הקב''ה לא מגרע מכבודו.

אתם יודעים יעקב בן יוסף נתן לי כל וכך וגם הוא וגם הוא וגם הוא. לא וגם הוא וגם הוא. תגיד את השמות, כמו שאמרת את הראשון תגיד גם את השני, תגיד גם את השלישי, תכבד את כולם בדיוק אותו דבר. הקב''ה אצלו היה חביב כל אחד, אפילו הם נתנו אותו דבר. ,אם אתם תשמעו אחד אומר  יעקב בן יוסף נתן לי צ'ק חמש מאות שקלים לחתונה.  וכך נתנו לי כל אלא שהגיעו. זה פגיעה האחרים. אבל אם היינו שומעים שאחד מקריא רשימה,שלוש מאות מוזמנים ואומר, יעקב בן יוסף נתן לי חמש מאו שקלים, ראובן בן שמעון נתן לי חמש מאות שקלים, לוי בן יעקב נתן לי חמש מאות שקלים, אברהם בן יצחק נתן לי חמש מאות שקלים.

ורואים שכל הזמן אומר חמש מאות שקלים חמש מאות שקלים.. מה אתה כל פעם אומר לנו, תגיד שכולם הביאו חמש מאות שקלים,  ככה היינו אומרים לא? לאא צריך לכבד כל אחד ואחד. כל אחד חביב בפני עצמו. והתורה מעריכה.

התורה מקצרת, יש מצוות שלומדים אות מריבוי, ממיעוט, מגימטרייה, איך יודעים שלושים יום, 'יהיה' גימטרייה שלושים, נזיר זה שלושים יום. זאת אומרת התורה מצמצמת כמה שיותר, ופה היא מנפחת וכותת וחוזרת וחוזרת, למה, כי חביב אצל הקב''ה כל בן אדם ובן אדם אפילו עושה דבר קטן, אפילו זהה לאחרים זה עולם אחר. כי באמת הם הביאו אותו קרבן אבל הכוונות היו שונות לחלוטין. שבט יהודה הם הכול הייה הכוונות שלה על המלכות והמלכות שעתידה להיות עד סוף הדורות. שבט  ישכר הם שייכים ''יודעי בינה לעיתים'' זה שבט של תורה, כל הכוונות שלהם על אותם קרבנות בדיוק הייה משהו אחר לגמרי, כל שבט ושבט. אנשים מניחים תפילין כל יום, כולם מקבלים אותו שכר? מה פתאום, זה עם כוונה זה בלי כוונה,זה מלומדה. כולם מתפללים מקבלים אותו דבר? זה שוטט עם המחשבות שלו זה הולך שם ,זה בכלל לא יודע מה אמר זה ככה.

זה התכוון רק שתי ברכות זה התכוון ברכה ראשונה, זה לא התכוון בכלל. זה לא אותו דבר. אפילו שכולם. והקב''ה בודק כל אחד ואחד. כל מצווה ומצווה בוחן  כל חלק וחלק שבה.  זה לא ככה בערך, אני בחור טוב. אין דבר כזה בחור טוב

 אין דבר כזה צדיק סתם כללי, אין דבר כזה רשע כללי, הכול נמדד על פרטי פרטים. ושהם הביאו ראשונים את הקרבנות שלהם, אז נדבת המשכן מה שהם החמיצו, עכשיו הם נעשו שלמים.

עכשיו מה למדנו, למדנו מפה מכתובים מפורשים כמה עומק הדין על דבר הכי קטן בעיננו, מי יכול לעלות על דעתו שאם יש לו נגיעה כלשהי ממידות שזה לא משנה את המעשה מההלכה, עוד יכול להיענש.

משהו, משהו במידות שלך לא בדיוק אבל לא משנה את המצווה שאתה עושה, אתה עלול להענש, כמו שמשון, עושה מצווה, מציל את עם ישראל שופט בצדק את העם, הכול מצוין, מצוין, אבל בתוך זה יש לך איזה תאווה לא במקום. ענוש ייענש. מי יעלה על הדעת דבר כזה. מי?

והנה כל זה היה בהיתר. וכולו הייה לשם שמיים, רררררק מעט הנאה גופנית. ומה עוד, מה יקרה אם בן אדם כולו להנאת עצמו אבל מעט יש לו לשם שמיים, בדיוק הפוך. הרוב הוא עושה בגלל שיש לו הנאות אבל מעט הוא עושה לשם שמיים, אז מה יהיה עונשו, פי כמה ומכה משמשון

 ואם הוא עושה במחשבה של איסור, כמו גאווה, כבוד, בשביל כבדו, בשביל קנאה, שביל שנאה, אפילו בדבר של היתר, אז כמה יהיה עושנו, ומה עושה אם הוא יעשה את זה חס ושלום במעשה של איסור, בן אדם למקום או בן אדם לחברו, ה' ירחם על נשמתו.

בקיצור מה למדנו זה לא פשוט, אם אתה מתגבר על התאוות יש לך שכר לאין שיעור, אם אתה לא מתגבר יש לך עונש ה' ירחם. חייבים לעבוד על זה.

עכשיו יש אנשים שמבינים שיש בעיות בכשרות יש בעיות בתבלינים, בבשר בחלב, בבדיקת היקרות, פטרוזיליה כוסברה וכל הדברים והם אוכלים חופשי בכל מקום בלי שאלו בלי כלום, עם התולעים עם החרקים, מה, כל זמן שלא ראיתי אן בעיה. אם אני יראה בטח שאני לא יאכל.

בן אדם כזה וואי וואי וואי למה הוא עושה את זה, למה הוא אוכל אם היו אומרים לו שיש רעל,הוא לא יאכל,אפילו ספק קלוש, כשאומרים שיש סלמונלה אנשים נזהרים, מה מזהירים, יש בחומוס של אלה לא קונים, לא רונים עד שיגידו שהל בסדר, למה אתה לא קונה? לא ראית, לא טעמת מה אכפת לך תאכל? כמו עם החרקים, מה זה עניינך.. לא.. כי מצות ה' זה לא באמת מטריד אותו. לא, בסדר בסדר מה איך אפשר, מה לא נאכל? בטח, תאכל אותה. בטח שתאכל. עכשיו למדנו שאוכלים אותה.

טוב, אנחנו ממשיכים.

''דבר אל בני ישראל'' אמרנו, ''איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר'' חכמים ז''ל אמרו לנו הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אישה שסטתה מעל בעלה, נסתרה על גבר ובעלה אמר לה תשמעי, אני ראיתי אותך שאת נכנסת שמה לחצר עם פלוני תיזהרי שאני לא יראה עוד פעם דבר כזה. והיא נסתרה עוד פעם. מה הוא עושה? מביא אותה לכהן ואומר שהיא נסתרה. או אז אומרים לה תשמעי תודי, כדאי שתודי כי אם לא תודי ישקו ואתך את המים המאררים ואם את חלילה נטמאת  אז את תמותי. ואם לא נטמאת אז תתברכי. אם היית עקרה תזכה לזרע. אם היית יולדת מכוערים תולידי נאים, אם היית יולדת אחד תולידי תאומים. זה הדין של סוטה עכשיו סוטה הזאת הרואה אותה בקלקולה, מה זה בקלקולה, היו מביאים אותה לבית המקדש בשער ניקנור ושמה היו מתאספות נשים מסביבה והיו שמה קורעים לה פה את הבגד ופורעים לה את השערות זורקים לה את הכיסוי ראש, מבזים אותה, למה, כדי שמהבושה היא תודה. כי אם היא תודה היא לא תמות.

אבל אם היא לא תודה והיא נטמאה היא תמות. אז הרואה סוטה בקלקולה, מתי שהמבזים אותה, מישהו מקנא בה, מישהו רוצה להיות במקומה, אבל אומרים לנו חכמים הלו, ראית אותה במצב כזה, תזיר את עצמך מהיין מיד תקבל עליך ולהתרחק מהיין לגמרי. למה, מה זה קשור? איך היא הגיע לשטות הזאת? היא שתתה יין והדעת בורחת ואז עושים שטויות .

זאת אומרת בן אדם גם כשרואה את האשה במצב כזה אומר מה היא הגיעה איך היא הגיע למצב כזה, ואז הוא מהרהר בטח היא שתתה יין ואז מזה שהוא חושב על היין הוא לא חושב על מה שהיא עוברת כרגע אלא על מה שהיא עברה לפני כן ואז היין כבר מתחיל האדים לעלות לו. אומרים לו הלו, תזיר עצמך  מן היין, כי זאת הדרך הבטוחה להתגבר על יצר הרע, לא רק על יצר הרע של התאווה, אלא גם על יצר הגאווה.

יש מעשה, המעשה הוא, אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד. פעם אחת בא  אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתי שהוא יפה עניים וטוב רואי וקווצותיו תלתלים. אמרתי לו בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה?

כי מי שהוא נזיר הוא גם לא מסתפר. וכשהוא לא מסתפר ואחרי שלושים יום הוא בא ואז הוא מגלח את שערו ושורפים את השיער שלו בבית המקדש.

אז אומר לו שמעון הצדיק בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אמר לו רועה הייתי לאבא בעירי, וטרחתי לדלות מים מן המעיין ונסתכלתי בבואה שלי ופחז עלי יצרי וביקש לטורדני מן העולם.

לא הייה לו מראה בבית,  היה במעיין וראה את הבבואה שלו כמה שהוא יפה ונאה והשערות שלו, ופחז עלי יצרי, הוא התגאה. וביקש  לטורדני מן העולם. כבר התחיל להכניס רעיונות.

אמרתי לו רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך , ומישהו עתיד להיות רימה ותולעה. העבודה שאגלחך לשמיים.

נשבע,אני מגלח אותך לשמיים את השיער הזה אני לא משאיר.

מי עמדתי ונישקתיו על ראשו, שמעון הצדיק הייה משיירי כנסת הגדולה בזמנו עוד כינה הייתה בבית המקדש, הוא היה אומר את השם המפורש במקדש.עמד ונישק אותו על ראשו, אמרתי לו כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר ''איש כי יפליא לנדור נדר להזיר לה''

שמעון הצדיק לא רצה לאכול אשם נזיר טמא מסתמא מפני שנזיר נקרא חוטא. יש פעמים שנקרא חוטא, פעמים נקרא קדוש למה, מה ראה להתפעל מהנזיר היה כל כך.

דבר גדול היה בו בנזיר הזה ואת הדבר הגדולה זה גילה שמעון הצדיק. ההתעוררות הראשונה של טומאה באדם זה הרגשה בגוף. ברגע שאדם מרגיש את הגוף שלו, את היופי שלו, איך הוא נראה איך הוא תמיר איך הוא נאה, זה מעסיק אותו, זה הטומאה הכי גדולה ישי, וברגע שההתעוררות הראשונה של טומאה באדם היא הרגשה בגוף, הצעיר הזה נסתכל בצל שלו וראה שהוא נאה ותכף הרגיש שפחז עליו יצרו והיצר הזה רוצה לעורר  אותו למעשים רעים, חיפש ומצא עצה נגדו וקיבל עליו נזירות מיד. בסוף ימי הנזירות הצטרך לגלח את כל השיער ולשרוף אותו לשמיים. הרגשה כזאת בהתעוררות הראשונה של הטומאה מעידה על הקדושה של הצעיר הזה, הרי מי , מי אינו מזדהה עם הגוף שלו ומשוחד מהיופי שלו, כמה אנשים משקיעים ליד המראה וכמה הנשים.. והצעיר הזה מסתכל בעצמו ורואה כמה הוא נאה בשערו אז הוא יותר ויותר אוהב את עצמו ומתפאר בעצמו ורואה את הגוף שלו כנכס היקר ביותר. ומי מרגיש כי אהבת עצמו ואהבת גופו טומאה היא?

יש מישהו שחושב שזה טומאה, עצם זה שהוא מרגיש את גופו, דהיינו מתייחס אליו, מכבד את הגוף שלו. לא דואגי לנשמה, דואגים לגוף כל הזמן, והוא לא יודע שהטומאה הזאת היא משורש הגאווה והתאווה, אחד הוא מתגאה במי שהוא ואיך שהוא נראה, ושתיים הוא מלא תאווה כי מה הוא יעשה עם היופי הזה יחביא אותו בארון?

הצעיר הזה שהרגיש כל זה ברגע הראשון וגער ביצרו התגאה בעולם שלא שלו, ולא עוד אלא שעמד על האמת הגדולה שהגוף ניתן רק כלי לעבודת ה' ולא להנאה עצמית, לכן קיבל על עצמו נזירות והוא הרגיש תכף שיש טומאה בהרגשת הגוף והיא עלולה להבי אותו למעשים רעים למיניהם אם זה בגאווה או בתאווה.

אז כשחכמים אומרים הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין זוהי הדרך הבטוחה להתגבר על היצר הרע, לא רק על התאווה גם על יצר הגאווה, כמו שמצאנו ברועה הזה, וקשה, וקשה, וקשה. מה קשה? תראו עכשיו הפוך.

מצינו נזיר עולם שהתגאה בשיער שלו ונתלה בשיער שלו, מי זה, אבשלום.

כמו שאומרת המשנה בסוטה י: אם כן נשאלת השאלה  אם רואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין מה אנחנו נעשה אם נראה נזיר בקלקולו?

נזיר שמתגאה בשערותיו, לא כמו הנזיר הקודם. מה עושים אותו? וואי וואי וואי נעשה? איי איי איי מה נשעה? אנחנו מדברים עכשיו על מי, על שמשון. שמשון

לכאורה העצה הייעוצה היא לעסוק בתורה. בתורה שהיא תבלין ליצר הרע. למה כוחו של שמשון היה בשערו למי שזוכר.

לכאורה עצה היעוצה היא לעסוק בתורה, כי התורה היא התבלין ליצר הרע, אבל זה עצמו קשה. שהרי הזהירו הלומד תורה, שלא יחזיק טובה לעצמו ולא יתגאה ולא יעשה אותה עטרה להתגדל בה.

ואבשלום, ודאי שהיה גדול בתורה והוא גנב את לב אביו, את לב הסנהדרין ואת לב כל השרים,  ואת לב כל ישראל כמו שכתוב'' את אבשלום מלכו מאתים איש מירושלים כולם ראשי סנהדראות'' כמו שמובא מדרש רבה ט'.

והתורה שלו לא הגנה עליו. והראיה שהגמרא לא יעצה הרואה סוטה בקלקולה יעסוק בתורה. לא אומרת. אומרת יזיר עצמו מן היין. למה לא אומרת יעסוק בתורה אם התורה תבלין לכל?

זה עצמו קשה, הרי התורה היא תבלין ליצר, מדוע היא לא הגנה עליו, אלא לפעמים יצר הרע מתלבש במעשה המצוות. ואזה מצווה עצמה היא באה מכח  היצר. לכן הורו לנו חכמים ז''ל ב(ברכות כב) שיש ללמוד תורה באימה וביראה ברטט ובזיע כמו נתינתה בסיני. ולכן תיקנו שבעל קרי אסור בתלמוד תורה משום קלות ראשו, אדם שפלט כידוע זה בגלל שיש לו הרהורים ושטויות בראש אדם כזה לא יעסוק בתורה, למה, משום שיש לו קלות ראש.  אבל קשה הרי למדנו תמיד  שתורה מביאה לידי יראה כמו שכתוב ''למען ילמד ליראה את ה' אלוהיו, ורבי פנחס בן יאיר הזהיר אותנו שתורה מביאה לידי זהירות שזה יראת חטא. אם כן יעסוק אדם בתורה, אפילו מתוך קלות ראש והיא תביא אותו ליראה. אז מדוע אמרו שהלומד תורה ללא יראה מוטב לו שלא ילמד? אלא על כורחינו. אמנם התורה מביאה  לידי  יראה אבל האדם צריך להיות ראוי לקנות יראה מתוך לימוד התורה, אבל אם יש בו קלות ראש? הוא לא ראוי לכך הראש לא מקבל את היראה, הראש טרוד ביצרו.

עכשיו זאת הדרשה שאמרו חכמים מה שם בהמה ויראה, כך הייתה הכנתם לקבל את התורה ואחר כך קיבלו את התורה והביאה אותם לקניין היראה ככתוב ''ואשמיעם את דברי אשר ילמדון ליראה אותי כל ימים'''

אותו דין זה  בעניין קבלת הנזירות.  יש מי שמקבל נזירות כדי להתגבר על יצרו. כמו הרועה של הדרום. למה הוא קיבל נזירות, הוא קיבל את הנזירות כי הוא ראה שאין לו ברירה. הוא רה שיצרו פחז, מתגאה, ורוצה להכשיל אותו אז הוא מיד גזר על עצמו בנדר נזירות. זה מקבל  זהירות להתגבר על יצרו והוא ישתמש בגאווה של קדושה וקרוא ליצר הרע ולגוף שלו 'ריקה' ריק טיפש. אתה בא להדיח אותי מעולם הבא? למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך?מוטב שתתקדש ותתגאה בעולם ניצחי שהוא שלך עליו נאמר ''איש כי ידור נדר נזיר נדר נדיר להזיר לה' וכמוהו ירבו בישראל וניתן לו כח לעושת ולהתעלות ולגבור על יצרו'' זה ציור אחד של נזיר קדו יאמר לו,

אבל יש מי שמקבל נזירות כי הוא רוצה להיות דומה לכהן גדול. כבר אמרנו קודם שמי שהוא נזיר הוא כמו כהן גדול אסור לו להיטמא למת והוא רוצה שיהיה נזר אלוהיו על ראשו, שיהיה אסור לו להיטמא, אבל בפנימיות שלו הנזירות נובעת מהרצון להתנשא, להתגאות אני נזיר, אני נזיר, אני כמו כהן גדול, זה טינה יש לו בלב וכל הנזירות של וזה הסתה של היצר הרע להפיל אותו.  כמו אבשלום שחכמים הגדירו את קדושתו ונזירותו, הוא התגאה בשערו כי אז לא מביאה אותו הנזירות לקדושה אלא הוא ניטרד משני העולמות. מכאן רואים עד היכן כוחו של היצר הרע מגיע, שאדם גדול כמו אבשלום, חושבים שאבשלום היה פושט, אבשלום היה אדם גדול שבית דין וראשי סנהדראות וכל ישראל הלכו אחריו  כדי לדחות בגללו את אבא שלו דוד מהמלכות.  זה לא יכול לשכנע אדם ריקה, טיפש, זה לא, רק אדם גדול יכול לעשות דבר כזה, שיאמינו לו שיתפתו ללכת אחריו..

ודוד המלך בעצמו קונן עליו אחרי שהוא מת, תיכף נשמע איך, קונן עליו בהספד נפלא. ''וירגז המלך ויעל על עלית השער ויבכ וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני אבשלום מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני'' איפה שמעתם דבר כזה, הבן הזה רצה להדיח את אבא שלו מהמלכות. אז איך אבא שלו אומר עליו דברים כאלה?

הספד כזה לא אמר דוד על אמנון בכורו שאבשלום הרג אותו. על מעשה אמנון ותמר רק על אבשלום בנו הסורר והמורא. ולא רק שהתאבל והספיד אלא היה מוכן למות תחתיו. הרי לנו מוזג מה הייתה גדולתו של אבשלום, ויש לנו עוד לשאול איך הוא התדרדר עד כדי כך, התשובה לכך נתנו לנו מן השמים מידה כנגד מידה.

אבשלום נתגאה בשערו נתלה בשערו.

 

אז אבשלום נתגאה בשערו נתלה בשערו באלה, הוא נתפס בשיער היה לו שיער סבוך, יפה מאוד, והוא נתלה.עכשיו הוא היה באוויר ולמטה לא יכול לרדת ,עכשיו יבוא ידקרו אותו. אז מה קרה, אבשלום נתגאה בשערו נתלה בשערו. לכאורה זה שהוא התגאה בשערו זה פרט טפל. מה הקשר בין הנזירות שהוא היה נזיר למרידה ולסוף הנורא שנגזר עליו?

אלא הכול התחיל מהנזירות, לא רק שהיא לא הביאה אותו לקדושה אלא הגבירה בו את הגאווה עד שחשב עצמו גדול מאביו דוד החסיד השלם ודן את המנהגים של אביו באופן משובש וראה את עצמו חשוב יותר עד כדי מרידה נראה וכתוב בפסוק ''ויחזק ראשו באלה ויותן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר'' הוא רכב על הפרד,  נתקע באלה על השיער שלו, הפרד המשיך, הוא נשאר תלוי בין שמיים וארץ.

שקל ספרה באי למפסקי לשערו- לקח את החרב שלו ורצה לחתוך את השיער בשביל שיוכל לרדת ולברוח ברגליו,

תנא דבי ישמעאל, באותו שעה רה גיהינום נבקע מתחתיו ובפשטות משום כך לא גזז את שערו כי הייה נופל בגיהינום הפעורה תחתיו. זה היה צריך להיות סופו

הכוונה היא כשניתלה בשערו  הוא הבין למפרע  את שורש טעותו. עכשיו הוא הבין מה גרם לו להגיע למצב הזה הוא הבין את הטעות והתגלה לו מבט האמת וראה שטעה בכל המהלך ובכל מעשיו. ולא רק את לב בית דין והסנהדרין ולא רק את לב ישראל גנב אלא אפילו את הלב של עצמו הוא גנב. ולא הרגיש שהכול נובע מהגאווה, ולמעשה הוא מורד במלכות בית דוד והבן שקם  מאביו הצדיק גיהינום מחכה לו.

לכן לא גזז את השיער אלא קיבל עליו מרצון מיתה משונה ועלבון נורא כי יואב בן אחות אביו כתוב ''ויקח שלושה שבטים  בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה, איך שהוא תלוי הוא בא ותקע בו והרג אותו תלוי. הוא ידע והסכים ולכן לא גזז את שערו לברוח כי הוא העדיף לקבל עונשו בעולם הזה ולא לרדת לגיהינום.

וקיבל עונשו בעולם הזה ולכן היה כח בתפילת דוד שהעלה אותו משבעה מדורי גיהינום. להביאו לחיי העולם הבא כמו שאומרים התוספות שם: משום שאבשלום נטל את שלו בעולם הזה שנהרג במיתה משונה לכן הועילה לו תפילתו של אביו דודו. בד''כ אבא לא יכול להועיל לבן כתוב ''ברה מזכה אבא'' בן יכול לזכות את האב, את האם.

אבל אבא ''אבא לא מזכה ברה'' אז איך דוד המלך הצליח להעלות אותו מהגיהינום בגלל שהוא קיבל עונשו בעולם הזה בזה שהוא הסכים שידקרו אותו והוא ימות וישלם בעולם הזה את עונשו.

טוב, למדנו הרבה דברים הערב, עכשיו מה המסקנות, מכל זה יש לנו  ללמוד לחנך את עצמינו ולבדוק ולבחון היטב ראשית כל דבר שאני עושים מאין הוא נובע. האם זה גאווה? האם זה בקשת כבוד, האם זה משום קנאה באחירם, מאיזה סיבה זה מתחיל, אם זה מתחיל לא טוב, הסוף גרוע אפילו שאתה מתכוון למצוות, אפילו שאתה  מתכוון למצווות. מדובר במצוות, לא מדובר בעבירות, זה פשוט, מדובר שאדם הולך לעשות מצווה יבחן האם היא נקי באמת בלי שום חשבונות ונגיעות שנוגעות אליך כי אם זה מצד היצר שדוח ק בו ירדוף אחרי כבוד כאילו הוא ורדף אחרי מצוות אז לא יועיל לו כח המצווה להתגבר על היצר והיצר יפיל ואתו בסופו של דבר והמצווה בסוף תהפוך לעבירה גדולה.

יש שאחד החליט לבנות בית כנסת. למה שלהם יהיה ולנו אין? זה הסיבה.

אחר כך יהיה מחלוקות יהיה ריבים יהיה קטטות יהיה ככה יהיה פה וזה ייקח לו מהמניין וזה ייקח לו.. איך זה התחיל, זה לא התחיל בגלל שרוצים לבנות בית כנסת לשם שמיים, חסר ואין, וכו. למה להם? מה אני צריך לשמוע לו הוא יקבע מי יעלה לספר תורה, אני  יעשה בית כנסת שלי ואני יעלה את מי שאני רוצה. זה, אתה התכוונת לשם שמיים אתה התכוונת לכבוד שלך. אדם צריך לבחון כל דבר לאן, לאן זה מוביל מה אתה רוצה בעצם, מה המטרה שלך ופה נופלים אנשים אפילו גדולים.

אתם רואים שמשון אבשלום, לעומתם אתם רואים נער, נער יפה תואר, קווצותיו תלתלים אבל הוא הבין כבר בהתחלה את טומאת הגוף טאאח חתך כבר ישר, נגמר הסיפור.  הציל את עצמו, עד ששמעון הצדיק מברך אותו קם ממקומו ומברך ומנשק, יאחביבי.

אז אדם שזוכה לגבור על תאוות אפילו קטנות אפילו קטנות, אמרתי לכם אפילו שני ביסים אחרונים מהסעודה, זה כמו יום תענית, שומר פיו ולשונו ושמר מצרות נפשו. אדם צריך להתגבר על התאוות כי אם הוא מסור בהם הוא עומד לכל החיים הוא בחיים שלו לא יכול להתקדם, תמיד התאווה תעצור אותו כי הוא לא יכול לוותר.

שמע, עד כאן אני יכול אבל כאן אני לא יכול הגזמתם אני לא יכול די חאלס אני לא יכול התאמצתי, עשיתי די, אתה שולל ממני כבר את החיים אני לא יכול...

זה המבחן שלנו רבותי, חכמים אמרו לנו במשנה מפורש ''הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם'' לא רק כזה גם הבא. לא חבל?

 אז תהיה גיבור, תתגבר תרגיל את עצמך כל פעם עוד קצת, עוד קצת, עד שתהיה בלתי תלוי. בלתי תלוי, וגם כל המרה של אוכל שצריך לאוכל, אתם יודעים מה זה, מה המטרה של אוכל  המטרה של אוכל זה להיות בריא זה הכול אין שום מטרה אחרת,זה כמו שאדם נכנס לתחנת דלק למלא דלק.

אתם ראיתם מישהו  שלוקח את הטנק של הדלק, ממלא בו ביסלי ממלא בו וופלים ממלא בו זה, מה הממלא? דלק. זה הכול, בשביל שזה ייסע. מה צריך להכניס לגוף  דלק. זה כל דלק. שתוכל ללכת שיהיה לך כח ללכת זה הכול שתהיה בריא ותוכל ללכת מה אתה דוחף וופלות וזה, מה אתה? מה זה קשור הנסיעה, זה לא קשור לנסיעה אז זאת אומרת בן אדם צריך לדעת  הוא נמשך הוא כבר לא יודע כי ככה הרגילו אותו כי כולם משווקים הכול בצבעוני ומרשרש ושמים לך ליד הקופה ומסטיקים וופלות וסוכריות וכל . הכול צבעוני ועם ריח ועם יוווו סופר מלא מאות אלפי פריטים שכל אחד אומר 'קח אותי' קח אותי קח אותי..  מספיק סנדוויץ' זעם- זחוג עגבנייה ומיונז. ומים אתה יכול לחיות ככה עד 220. כל השאר זה לפלף

-הערה מהקהל-

כן, אז בקיצור מי שרוצה בעזרת ה' יתברך שהקב''ה יברך אותו פי חמש מאות ושיגיד עליו שהוא מתפלא איזה כוחות יש לו שהוא יכול להתנזר מכמה משקאות צבעוניים ותוססים והוא יכו להתנזר מזה ומזה ויכול למעט בזה ובזה ולא תאב לזה ולזה פשואלת כמה שכרו, כמה שכרו. כמה שכרו וגם הוא לא נשלט על ידי יצרו כי היצר מטריף אותך כל רגע הוא קם למקרר, מה יש  לשתות, עוד פעם, מה שי לאכול, מה יש לקחת, כל רגע. כל רגע, ואם אין אז הוא מוציא  סיגריה, יאללה בא נלך למרפסת, תביא קפה, תביא.. כל הזמן הוא סביב עצמו, יצר הרע לא נותן לו מנוחה, כל הזמן.

יורד בשתיים בלילה לאן אתה הולך, להביא קופסא סיגריות לא נשאר לי, וואלאק אתה הולך לישון, לא ומה יהיה לי מחר בבוקר איך אני יקום. קפה בלי סיגריה?

 עבדים לתאוות אומר האבן עזרא רוב ני  האדם עבדי התאוות הם לכן כתוב בפסוק ''אי שאו אישה'' אדם ''כי יפליא לנדור'' איי איי איי כי יפליא אומר זה פלא. פלא

 טוב, אני מסרתי לכם את המסר מפרשת השבוע ולמי שיש שאלות בבקשה.

 

לפני שאנחנו נענה לשאולות אני רוצה להציג לכם בשמחה סוף סוף אחרי עמל ויגיעה הרבה זמן, אתם רואים את הקופסאות האלה, חוזרים בגדול, ז בעזרת ה' מארז חגיגי 'משפיעים בגדול' יש פה הרצאות שלי שנמצאות בפנים גם באודיו גם וידיו, פירושו של דבר שניתן גם לצפות וגם לשמוע גם ברכב גם באם פי 3. זה מכיל 50 דיסקים בנושאים של אמונה, רשיו השבוע מוסר ביטחון השקפה  כל השאלות והתשובות מהתחלה כיצד נברא העולם גן עד ן גיהינום גוג ומגוג עניני שבת מיקסים קליפים מה לא..

זה מתאים לכולם. חילונים חרדים בינוניים כולם.  אפשר להשתמש בזה בבית אפשר לתת לזה מתנה לחברים לשכנים, לא צריך להשפיע עליהם כלום אתה נותן את המתנה, מששאיר אותה אצלו, אם הוא פתח והסתכל טראק, כבר הרווחת  נפש מישראל, כבר הבאת לו הרהור אחד של תשובה אתה כבר זכית, אם הצלחת לשנות בו משהו לעילא ולעילא אבל מי שראה אפילו שלושה ארבעה דיסקים הוא חוזר בתשובה. אפשר יהיה להשיג את זה בארגון שופר בעזרת ה' יתברך ועם זה אפשר לעשות זיכוי הרבים גדול מאוד מאוד מאוד.

יש פה גם את האינצקלופדיה. שיש בה מאה ועש ר שעות יש פה, מאה ועשר שעות של זיכוי הרבים והאינצקלופדיה שזה דיסק אחד שאתה יכול לשאול אותי כל שאלה ואני עונה לך בסרטון אתה ושאל שאלה , כתוב שאלות, יש שאלות, את בוחר את השאלה, לוחץ, אני עונשה לך בסרטון, כל שאלה תשובה בסרטון, 78 פריטים ו18 שעות צפייה רק בדיסק הזה של האינצקלופדיה,  מי שפעם זכה לראות את ה והגיע לידיו יודע מה אני מדבר. זה הצליח להחזיר המון המון יהודים בעם ישראל. כל זה נמצא בתוך המארז הזה אז מי שירצה יוכל להשיג יש את זה פה היום כבר. זה פעם ראשונה ובארגון שופר יהיה ניתן להשיג אז לידיעתכם מי שרוצה לזכות את הרבים כמובן שניתן מכספי מעשר...

כן שאלה ראשונה

כן תיתן לו אחר כך איציק, אחר כך איציק

שואל: אנחנו אומרים בשיר השירים מושכיני אחריך נרוצה, מבקשים שה' ייתן לנו משיכה משיכה היא לתועלת, עוזרת לאדם שהוא לא כל כך יודע בדיוק איך לעשות ימינה שמאלה אז הקב''ה יכול לחזק כמו שאת אבותינו, אבותינו גם כן נבראו וגם כן שלא ידעו את התורה ולא ידעו שום דבר אז ניצוץ קטן הרחיב להם את הדעה, הידיעה וידעו את הכול. בימינו הרבנים צריכים ללכת כל כך הרבה בשביל להחזיר קומץ האנשים עצמם לא יודעים למה, מושכייני אחריך כמו שכתוב מלך עוזר ומושיע אז שיעזור לנו גם בזב מושכיני אחריך, אז אני ירוץ בלי הרבה מסע כבד או מחשבות או הרבה כישלונות עד שחוזרים בתשובה

הרב: אני יגיד לך, קודם כל כולם נמשכים, אתה נמשכת לבוא להרצאה יש אנשים שנמשכו הערב ללכת לסרט או  לעשות סיחים על האש.. כולם נמשכים, אחד נמשך אחרי יצרו ואחד נמשך אחרי יוצרו. הקב''ה לא מתערב בבחירה של הבן אדם אם הקב''ה ימשוך אותך עם חבל או עם כבל או עם עבותות אז אין לך בחירה זה אונס והקב''ה נתן בחירה, אנחנו מבקשים, כשאנחנו מבקשים זה מצב טוב אנחנו אומרים משכיני אחריך נרוצה בא ריבונו של עולם תמשוך אות ואני ירוץ אחריך. אבל אנחנו מבקשים. זה כבר הבא להיטהר. הבא להיטהר מסייעין לו. אבל אם אתה לא מבקש שאני ימשוך אותך, למה שאני ימשוך אותך. אבל אם אתה אומר ממשכיני אז בסדר. אבל הוא לא אומר, זה הבעיה.

לכן ההתחלה צריכה להיות  ממך שובה אלי ואשובה אליכם. רק ישראל אמרו כמוך, השיבינו ה' אליך ונשובה. זה מחלוקת בין הקב''ה לעם ישראל אז לכן אם אתה רוצה להיות חכם אתה צריך להמשך, אז קודם כל  אל תמשך אחרי היצר כי הוא מכוון רק לכיוון אחד לגיהנום, והיצר הטוב מכוון לגן עדן. אתה צריך להחליט לאיזה כיון ללכת אמר ה' ''ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע ובחרת בחיים'' אני מוציא לך שני אפשרויות לפניך,  תבחר. אנחנו צריכים להציג לאנשים את האפשרות של הבחירה, מה משתלם ביותר. עכשיו מפה יצאו אנשים, אתה חושב שכולם יגיעו לאותה מסקנה, יש כאלה יישארו כמו שהיו רק אמרו היה נחמד, היה יפה, היה דברים של טעם והם ימשיכו לחפש את הטעם במקרר. הבנת? אז אתה אומר לא השתנה כלום

יש כאלה שיגיד אתה יודע מה אני מתחיל מעכשיו אני מקבל עלי לא לשתות זה לא לאכול זה אני מתחיל לעבוד על עצמי להתגבר על התאווה. יש ויש. אי אפשר למשוך את הבן אדם, אתה מבין, לכבול אותו, עכשיו הבחירה של כל אחד.

שואל: כן אבל האדן כל כך הרבה שנים מתפלל 50 שנה 60 שנה 80 שנה מתפלל אומר ''חונני מאיתך חכמה בינה ודעת'' לעושת רצונו, אז מה, כל התפילות של כל הרבה שנים, זה לא יצא...

הרב: אם הוא הייה מתכוון באמת אתה חונן לאדם דעת שזה רק אתה חונן ולא שהוא חכם לבד. זה היה מעיל אבל הוא חושב שהוא חכם לבד וזה הבעיה , אברהם אבינו הוא גדל בבית של תרח, עבודה זרה, ומה הוא עשה, הוא הייה ממרמר ומסגף את עצמו, אתה שומע, הוא הייה בבית של עשיר אבא שלו היה עשיר גדול, הייה סוחר גדול בעבודה זרה והו אשבר לו את כל הפסלים. אבל מה כתוב על אברהם שהיה ממרמר ומסגף את עצמו, כי הוא הבין שאם הוא יתמסר לגוף ויטפל בגוף ויפנק את הגוף הוא הייה נגוף. לכן הוא מירמר וסיגף את עצמו וככה הוא הגיע למדרגות הגבוהות כי הוא הייה פנוי לעבודת ה' תמיד. אין כל חמש דקות סיגריה, כל חמש דקות שוקו כל חמש דקות משהו, אין. ממרמר ומסגף את עצמו. ככה כל הגדולים עבדו, הם עבדו להדחיק את הגוף ולהבדיל אותו, למה, רק למלא דלק, דלק ונוסעים, דלק ונוסעים, זהו. פאשטייסט? גוט.

רגע, תן לאיציק שמה, איציק איציק.

הרבה, אז עוד מעט, תן משה, מי הצביע, הבחור הזה

 

כן דבר

שואל: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: באתי מרעננה  כרגע ולפני חודשים אח שלי עשה תאונה קטלנית עם האופנוע והוא בא אליך לפני פלוס מינוס חודש לישיבה, אתה ברכת אותו והרופאים אמרו שאין סיכוי שהעצם שלו תתחבר והרב ברך אותו וברוך ה’ כן הרגל שלו התחזקה ופה עם קביים ועם הכול ועכשיו הוא עבר שני ניתוחים וביום שלישי את הניתוח השלישי שלו ולחבר לו, הוציאו לו פלטינות,  הייה לו זיהום והכול, ורוצים עכשיו לחבר לו כמו ברזלים כאלה מחוץ לרגל והוא ואני עוד שלוש החודשים מתחתן, והוא קצת בחששות והוא לא רגוע עם עצמו ובאתי במיוחד שהרב יברך ויתן ברכתו ובלי שום קשר הוא קיבל על עצמו כבר לאוכל את הכשרות של הרב וכל הזמן הולך לפי הרב.

הרב: מה שמו

שואל: שרון ויעקב בן מרים

הרב: שרון יעקב בן מרים ה' יזכה אותו להצליח בניתוח במאה אחוז על הצד הטוב ביותר וילך על רגליו כמקדם

ואתה מה שמך?

שואל: מען אליהו בן מרים

הרב: מעין אליהו בן מרים ה' יזכה אותך בעזרת ה' יתברך לחופה  בקרוב

שואל: אני  עוד שלושה חודשים מתחתן

הרב: אני אמרתי לך שלא?

שואל: אה

הרב: ושתיבנה בית נאמן בישראל

 

שואל: אמן

הרב: רק מה, תחליף את השם מעין. מעין זה שם נחמד אבל זה לא...

שואל: הבנתי

הרב: גם שרון זה לא... זה כמו מעין בשרון, זה שמות של הטבע בסדר?

שואל: בסדר כבוד הרב תודה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא מותק

 

כן תכף ברכות אני יברך תכף

כן שאלה נוספת הנה ילד חמוד פה

שואל: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואל: אתה יכול לברך את דודה שלי?

הרב: דודה?

שואל: כן לזווג הגון

הרב: כן בת כמה היא?

שואל: ארבעים ומשהו

הרב: ארבעים ומשהו, היא עוד לא נישאה אף פעם?

שואל:לא

הרב": בסדר. היא דתיה?

שואל: כן,

הרב: מה שמה?

שואל: ענת בת קדיה שושנה

הרב:קדריה?

הרב: ענת בת קדיה שושנה  ה' יזכה אותה לזיוג הגון הראוי לה מהרה.

שואל: וגם את לרופאות עילי בן אריאלה מזל

הרב: מי?

שואל: עילי בן אריאלה מזל

הרב: לא מבין אתה מסתיר עם הפה

עילי בן אראלה מזל יהיה לו מה?

שואל: רפואה שלמה

הרב: רפואה שלמה מהרה

תהיה  בריא

אז כבר נברך את הבן של התימוני שלנו, כן מה?

 

שואל: לביתי איילה נופר בת עדנה

הרב: איילה נופר בת עדנה  ה' יזכה אותה ל?

שואל: זיווג הגון

הרב: זווג הגון מהרה

שואל: ה' ישמור אותך יאריך ימיך בטוב ושנותך בנעימים אני זוכר כבוד הרב לפני שישם שנה...

הרב: אהרב הגזמת עוד לפני שנולדתי כמעט...

שואל: עוד היינו ביחד אז, היינו ביחד אז.. ה' ישמור אותך...

הרב: תהיה בריא

שואל: תהיה בריא

 

כן, שאלה,תן לאיציק, איציק, יאללה איציק אין ברירה, כבר באת, התכוננת...

שואל: טוב, קודם כל ערב טוב לכל הקהל הקדוש הזה,

הרב":ערב טוב

שואל: אני רוצה להעלות כמה נושאים ואשמח לקבל את הגרסה שלך, אוקי

קודם כל לא ממזמן חגגנו שבעים שנה למדינה ואני מבין שיש כל מיני דעות ואני רוצה לשמוע מה דעתך על האמירה, יום העצמאות הזה זה לא יום העצמאות שלנו, מה אתה אומר, זה מבית מדרשך, בא תסביר לי את ההיגיון של זה, מדינה ריבונית, אחרי אלפיים שנה של דיבורים, של מלל מלל, הקמנו מדינה, לא יכולים לחגוג חג עצמאות? אז אל תאכל בשר, תקרא תהילים. אבל מה זה האמירה הזאת, זה דבר שהוא חמור מאין כמוהו זה רק יכול לגרום לקרע. ולדעתי אם זה יצא מבית מדרשך וזה לא רק אתה זה אמירה מאוד קשה. מה יגידו כל אותם חללים שנפלו במלחמה, מה יותר טוב היו שנת אלפיים גלות והפלה, קמנו מעפרות אירופה הקמנו מדינה, גם נגד השליחים שהקימו את המדינה גם עלים יש לך מה להגיד גם עליהם אתה מתגולל וזה בדיוק בניגוד למה שלמדנו על הדרשה של הצדיק וכל הדברים האלה שזה בדיוק ההפך הם היו שליחים של  אלוהים באותו עת, הם הקימו את המדינה הם עשו את חלקם הם לא היו דתיים אבל זה לא סיבה להתגולל  עליהם

הרב: קודם כל..

שואל: וכל האמירה הזאת, תן לי לסיים, וכל האמירה הזתאי זה לא יום העצמאות שלנו, ואתה מחייך כאילו אתה יודע, כאילו האמת רק אצלך, היא לא רק אצלך תאמין לי, עם כל הידע שלך בתורה. פה יש עניין שהוא עניין של מדינה שקמה, מותר לה לקבוע חגים מותר לחגוג אותם.כל אחד והדרך שלו, אבל להגיד זה לא יום העצמאות שלי? אז תחזור לגולה, שמה יותר טוב, אלפים שנה מלל דיבורים, מלל מלל באו אנשים נאחו בביצות, עשו אותם . נכון שגם לחרדים וגם לדתיים יש את התרומה השילוב זה השילוב המנצח. אבל להתגולל על ציבור שלם, זה בדיוק מה שאתם עושים, וזה גם על הצד החילוני אותו דבר, יש בורות מדהימה, אני אומר שבמדינה שלנו יש מקום לכולם, אבל קודם כל ללמוד את העובדות, לי חסרות הרבה עובדות בנושא של דת ואני מנסה ללמוד את זה אבל לכל אלא שלומדים בחיידרים וכל זה הם א יודעים בכלל מה זה יום הזיכרון הם לא יודעים  מה זה שנהרגים במלחמות. תאמין לי אלוקים עוזר למי שעוזר לו, אם לא נעזור לנו, וראינו את זה היטב בגולה, ראיתנו מה זה שלא עזרנו לעצמנו, מלל ודיבורים בחיידרים לא עזרו, שחטו את כולם, זה הדבר הכי משפיל שיש, והקמנו סוף סוף מדינה, אז מה זאת אומרת להגי לא יום העצמאות לא שלנו, מה ה במקום יציאת מצרים, זה לא קשור. פסח בפסח. יש חגים ויש יום העצמאות, קמנו מחדש מעפרות  אירופה, אז מה זה הסיפור הזה נאי לא מבין את זה...

הרב: טוב גמרת?

שואל: זה דבר אחד, יש הרבה דברים....שאלתי ... שאלתי על עצמי רק .. לא יום העצמאות שלנו, ז הדבר שני שומע את כולם מגחכים, כל אלה שלא הולכים לצבא בחייכם, לא יום העצמאות שלנו, מה זאת אומרת

הרב: רגע רגע חכה..

שואל: לא, לא, מה התרומה שלך לקרב לבבות,

הרב: די, גמרנו גמרנו, די הבנתי

שואל:רוצה רק לקרב לבבות ולא ל...

הרב: איציק? איציק שמענו. שמענו.

עכשיו תשמע, פעם אחת חייל מצרי ראה חיל ישראלי מעבר לגבול והם דיברו אז הוא אמר לו שארץ ישראל הוא שלנו, אז המצרי אמר לו ארץ ישראל שלך? אתה מקים את  התנ''ך? אתה לא מקים את התנ''ך איך אתה אומר שזה שלך? אם אתה מקים את התנ''ך אז א''י היא שלך בגלל שה' הבטיח אותה לאברהם יצחק ויעקב בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. אבל אם לא שומרים א''י לא שלך.  לכן גלינו מארצנו לכן היינו באירופה ולכן שחטו אותנו למה, בגלל שלא שמרנו על התורה אז זאת אומרת שאם אתה לא עשית את החגים של עם ישראל ואתה באת וחטאת עכשיו עצמאות, עצמאות ממי? עצמאות ממה? אם אתה עצמאי ואתה יכול להחליט בכנסת שאתה העובר על התורה, ועל חילול שבת ועל החגים והמועדים ואתה מסיע אוטובוסים תחבורה ציבורית של המדינה בתוך המדינה ואתה קופר באלוקי ישראל אין לך זכות בכלל על א''י זה אומר החייל המצרי שמבין יותר ממך.

עצמאות חילונית? כןן בטח וחילונים החליטו שזה העצמאות שלהם שכאילו עם ישראל נוסד מחדש בארצו לפני 70 שנה.  אבל הם דאגו להיות ציונים ולא יהודים שהציונות אומרת שבמקום שפסקה היהדות שם מתחילה הציונות וציונות ויהדות זה לא אותו דבר ולכן אם זה ככה א זזה עצמות שלך ולא עצמאות שלנו אנחנו עצמאים כבר מיציאת מצרים אם אתה לא יודע ולכן זה רק נמשך מרגע שאנחנו לא עושים את המצוות זה לא משנה אם אתה בא''י ולכן אתה צריך כל היום להיות עם צבא מוכן, דרוך, כל הזמן יתקפו,יאיימו, טילים, כל הזמן הגנה

שואל: אבל זה הייה מאז ומיממה

הרב: רגע אני מדבר..לא, לא

שואל: גם בימי הפלישתים.... העיפו אותנו כל הזמן

הרב: לא, לא הייה, לא הייה, לא כשלא שמרו כך כתוב, תקרא ספר שופטים

שואל: מה זה קשור לזה?

הרב: זה קשור תקרא ספר שופטים זה קושר, ותשקוט הארץ, ארבעים שמה, שמונים שנה תלוי. כשהיה שופט טוב שהנהיג את עם ישראל בדרך התורה, ''ותשקוט הארץ ארבעים שנה'' חזרו לעושת עבירות הקים עליהם את צבא ארם, הקים עליהם את הפלישתים, הקים עליהם את מצרים הקים עליהם כל פעם מישהו אחר, חזרו בתושבה עוד פעם נהנה הכול בסדר. ככה זה הולך אם אתה בסדר היה הכול בסדר, אם אתה לא בסדר אני יזכיר לך להיות בסדר. אז לכן צריך לדעת שאנחנו לא אומרים את הדברים האלה, הפוך, החילונים אומרים. הם אומרים המדינה שלנו.  זאת אומרת שלך, תגיד לי כמה המפא''י שהקימו את המדינה באמת רצו את הספרדים, הרי אתה היום הכול מתגלה, היום נפתחו ארכיונים רואים שהם לא רצו...

שואל: לא נכון, זה לא נכון...

הרב: תן לי לדבר, אל תגיד לא נכון כי ..

שואל:אתה רואה  זה סוג של הסתה..

הרב: אתה רואה,זה סוג של.. זה סוג של רמאות מה שאתה עשוה עכשיו,

שואל: מה אתה מדבר בחייך..

הרב: אז אני ילמד אותך פרק בהיסטוריה

שואל: מה אתה מדבר בכלל...

הרב: אני ילמד אותך פרק בהיסטוריה, המרוקאים הובאו לפה...

שואל: זה לא נכון... מה?

הרב: ואחרי חצי שנה בן גור גור אמר להחזיר ואתם למרוקו הם מיותרים פה הם לא מתאימים

שואל: תפסיק כבר ללבות פה שנאה,

הרב: אהרב אחר כך לקחו את הילדים של התימנים כאילו זה עבדים ומכרו אותם בשביל כסף. 5000 דולר.

איך, אתה עשית גאולה, אתה הבאת עצמאות? אתה לקחת את הספרדים את התימנים לקחת אותם בשביל שהם ייבשו את הביצות ואתה תעשה אותם סוג ד' אבל אתה תשב בצפון ת''א והם ישבו בישובי ספר. הם יהיו בשר תותחים, הם יהיו ככה,

שואל: היו, היו... סליחה..

הרב: לא היו, זה ממשיך עד עכשיו..

שואל: איזה ממשיך.. תגיד לי

הרב: מדינת תל אביב, מדינת תל אביב יש,  זה עיר הבירה של החילונים, שמה הם מחליטים מה יהיה מה לא יהיה אתה לא מבין כלום כי אתה לא רוצה להבין..

שואל: אני רוצה להביו תאמין לי אבל בצורת הדיבור שלך לא מתאים לי... שום דבר...

הרב: אם אתה רוצה  .. הפוך הפוך הדיבור שלך לא  מתאים למרות שאתה ראית... למרות שאתה ראית...

שואל: לא הבנתי למי מוחאים כפיים לי או לך?

בא נעשה הצבעה,

הרב: כן, בא בקשה הצבעה.

שואל: אני יגיד מה שאני יגיד ואתה תגיד מה שאתה תגיד. אני אומר שהמדינה הוקמה, היו עוולות, נעשו עוולות בודקים אותם, לא שום דבר נעשה בכוונה תחילה

הנה הצחוק שלך, מה אתה מלגלג... ואתה אומר שעדיין יש אפליה..

הרב: כמו שאתה אומר רצחו אבל בלי כוונה, רצחו בלי כוונה, גלול בלי לשים לב.. יפה.. תעשה לי טובה שאתה מודה על העוולות ואומר זה בטעות, לא שמו לב..

שואל: ... ולהגיד האחרים לא שווים לזלזל  באלו שהקימו את המדינה, זה לא הדרך זה לא הדרך

הרב: גמרת?

שואל: עכשיו אני אומר הדרך היא השילוב, קודם כל...

הרב: בא הצבעה, הצבעה, תגיד הצבעה,

שואל: כן, הצבעה,

הרב: בלי דרשות, תשאל את השאלה, הצבעה.

שואל: מה לשאול?

הרב: מה שאתה רוצה אבל הצבעה,

שואל: היום, יש אפליה במדינה?

הרב: זה הכול, צבעה, יש אפליה או אין?

קהל: יש

הרב: הנה כולם מרגישים..

שואל: בא, תן לי דוגמאות,  סתם להגיד, כל העדר..

הרב: אני ייתן לך, אתה לא מתבייש אתה קורא לציבור הקדוש אמרת בהתחלה, אתה קורא להם עדר? לא הבנתי אמרת בהתחלה, את הרמאות של הציונים. אתה רואה, אתה מחיל קהל קדוש בסוף אתה קרוא להם עדר למה, כי הם  לא מצביעים כמו שחשבת.

לא יפה, מה אנחנו  עדרים, אתה רואה מה עשיתן, ככה עשיתם מכרתם את הילדים כאילו זה כבש, מה מכרתם 5000 דולר, מחיר של כבש, מכרתם ילדים תימנים, אתה לא מתבייש, עדר עשית מאיתנו...

כן

שואל: בא, בא נוריד את הטונים עזוב.  אני אומר היה אפליה, היו דברים היום בטח שלא מגמה, אתה רואה שמי שמייצג אותנו בכנסת מיצגים אותנו מכל הקשתות. להגיד שלא הייתה אפליה בזמנו, היו. היו הג'ובים היו היו המרוקאים היו, הרוסים היו,

הרב: לא ,לאאא

שואל: כל אחד הייה בזמן שלו..

הרב: לאאא

שואל: אבל בטח זה לא הייה כיון של זה וזה והיום להזכיר את זה זה  כבר חבל לדבר על זה

הרב: מה אתה מדבר בכנסת כל הזמן מזכירים את זה וכל הזמן עושים חקירות וכל פעם פותחים את הארכיונים,

שואל: רוצה שאני ייתן לך דוגמאות, תסתכל היום מי השרים מי הייה הרמטכ''ל ותסתכל...

הרב: לא הבנתי, מי מי מי? מי מי מי? מה? את השמות אני יודע, אבל מי מי מי?

שואל: אוקי יש לך כחלון הוא שר אוצר.. מאיזה מוצא הוא מגיע?

הרב: מה אכפת לי המוצא? מי דיבר על מוצא, מה קשור למוצא..

שואל: אי האפליה אתה מדבר?

הרב: מה אתה מדבר?

שואל: ורוסים שבזמנו.. תסתכל מרוקאים כמה יש שמה. מירי רגב..

הרב: מה זה משנה, זה לא עצמאים, לא מדברים על עצמאים

שואל: אז מה אתה מדבר, אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר.

הרב: אני? תשאל את אלו שהצביעו.. הם אמרו שיש אפליה, תשאל אותם

שואל: בצורה הזאת שאתה מדבר לאן תגיע, זה זה...

הרב" לאן אני יגיע?

אני יגיד לך לאן אני יגיע,..

שואל:במקום לאחות קרעים אתה  מרחיב אותם, זה הכול, אין לך שום קרוב לבבות בדיבור שלך, שום דבר, רק אה...

הרב: אתה צודק. אתה צודדדדק. עכשיו אני  שואל, רק שיניה כמה יש פה אנשים, סליחה, תקשיב רגע, תקשיב תקשיב, כמה יש פה אנשים  ונשים שחזרו בתושבה שירימו את היד..

הייתם קודם חילונים? כן הם חזרו בתושבה

מי קרב אתכם, תרימו את היד... אתה אומר שאני לא מקרב לבבות .. מה זה..

שואל: אבל לא על ידי הרחקה של אחרים, רגע. לא על ידי הרחקה של אחרים

הרב: אפילו הבן שלך קרבתי.. אפילו את הבן שלך...

שואל: קודם כל, קודם כל אני לא נגד. אני לא נגד.

הרב: מה אתה לא נגד? אתה נגדי  מהתחלת הערב..

שואל: מי שרוצה...

הרב: אתה אומר יוצא מבית מדרשי, אתה מדבר בשמי, אתה אומר בשמי, בית מדרשי, איזה בית מדרשי?

שואל: אז אני אומר לך, אני שומע, תקשיב...

הרב: אתה שומע, אני לא אשם שאתה שומע..

שואל: מה זה לא נכון?

הרב: מה אני אמרתי את זה,  הבן שלך אמר את זה, אל אני אמרתי את זה..

שואל: אבל הוא שמע את זה ממישהו לא?

הרב: הוא לא שמע ממני, אולי ממך

שואל: הוא לא שמע ממני.

הרב: תשאל אותו, הנה הוא לידך תשאל אותו...

 

שואל: בא נעבור לנושא יותר קליל, עזוב שאלה שנייה

הרב: כן שאלה שנייה

שואל: קודם כל  אילולי אני רואה שנהפכת לפרשן צבאי ופרשן מדיני.. ובאמת אני קורא את ה...

הרב: אתה מבסוט מזה..

שואל: וגם נהפכת לדובר של פיקוד העורף זה גם בסדר.

הרב: גם טוב, כן

שואל: לא, זה לא מסתדר לי  קצת עם איש תורה והדברים האלה

הרב: למה לא?

שואל: לא ידע..

הרב:מה אתה לא יודע שכל המנהיגים של עם ישראל היו כולם ראשי ישיבות

שואל: עכשיו  תן לי איזשהו  תרחיש לנושא הטורקים האלה, אני לא רוצה לכנות אותם במילים אבל

הרב: הארדואנים, כן.

שואל: מה אתה אומר לגבי הנושא הזה עם הטורקים, האם עלינו להכיר  בשואה הארמנית

הרב: ודאי

שואל: אוקי, בלי למצמץ?

הרב: ודאי זה היה צריך לעשות מקודם חבל שזה נעשה בגלל שיקולים פוליטים

שואל: עכשיו שזה נעשה עכשיו זה כאילו

הרב: חבל

שואל: אבל צריך לעושת את זה, צריך לעושת את זה..

הרב: ודאי כמו שמכירים בשואה ואתה כועס אם לא מכירים בשואה, אז אותו דבר צריךעם הארמנאים, מי שעשה צריך לשלם.

שואל: לא צריך... בקיצור להוריד את הכפפות.

הרב: בדיוק.

שואל: אוקי, עוד משהו עכשיו שרציתי לשאול..

הטורקים האלה בסוף מה אתה אומר, היחסים ימשיכו או שלנתק אותם כי אנחנו הושפלנו כל היום על יד הארדואן הזה ואני לא רואה שכל כך משיבים לו, הוא מתלהב מעצמו, יש לו בחירות יש לו זה יש לנו כלכלה יש לנו זה, אבל בסופו של דבר תשמע, נותנים לך סתירה, אתה מראה את הלחי השנייה. השאלה אם אנחנו צריכים לצאת נגדו בצורה בוטה, או לחכות תעד יעבור זעם  כי בכל זאת זה שמונים מיליון אנשים וי שלנו הרבה קשרי מסחר אבל איפה הגבול?

הרב: אני יגיד לך, אין גאווה ישראלית, כל שכן לא יהודית. הכול זה סחר מכר, מקבלים לא מקבלים, נותנים לא נותנים, זה צריך לראות, אתה מבין, פה. לכן אומרים תשמע אנחנו מקבלים מה ם יותר ממה שנותנים להם מצד שני יש ביטחון ואתה יודע שיש חילופי מידע ומודיעים יש בידם כל מיני דברים שנתנו להם והם רשעים העבירו את זה כבר לאיראנים והם פותחים אחר כך את כל הסודות שלנו אז יש פה שיקולים לכאן ולכאן וכו וכו

הוא מצפים שהוא יתחלף יום אחד אתה מבין זה בן אדם הלירה שלול ירדה למטה למטה והמצב שלו על הפנים מבקש מכולם להמיר את כל הדולרים והיורו שיש להם בשביל שיחזרו ו  תתחזק קצת הלירה.

שואל: אבל אתה יודע שזה הזדמנות לדיקטטוריים..

הרב: נכון, שיפעילו את ההמונים אבל יכול להיות גם הפוך שההמונים יצאו עליו כמו שעושים עכשיו לחומייני, לחואמינאי כמו שעושים עכשיו  וקוראים לו דיקטאטור ורוצים שהוא יפול ועלולים להפיל אותו ולרצוח אותו וכו וכו כמובן עם דחף מהמוסד ומארצות הברית.. את יודע איך נעשות מהפכות, זה לא סתם אחד התעורר בבוקר, יש מי שגורם שיתעוררו כאלה ויקבלו גם בשביל זה את המטיבים..

שואל: תגיד לי

הרב: רגע רגע רגע, שאלה שאלה.  עכשיו הוא כמו בן מנצל את זה כי שי לו בחירות עוד כמה ימים וממילא הוא רוצה להראות שהוא המציל הגדול של כל האסלאם והוא כבר דואג שמיליארד וחצי כולם, אתה מבין ינתקו את הקשרים שלו ע ישראל רק הוא  לא מנתק בינתיים כי הוא יודע שההפסד שלו גדול. והוא עושה אצלנו תחנה בחיפה והוא מעביר גז וכל מיני דברים וכל מיני מדינות שכנות דרכינו, ואם אנחנו נחסום אותו אז תהיה לו בעיה, אז מכל מקו יש לו אינטרסים, לנו יש, יודעים להבליג,  יודיעם להגיד בשביל שפה הציבור  לא יגיד כמוך, איל אנחנו שותקים אבל הכול חארטה  הכול חאריט, זה בין מדינו ת הכול רמאות. כמו שטרמפ עשה לקינג קונג קונג אמר לו אני מבטל, אני זה, בשביל שיגיד לו אני רוצה, ועכשיו הוא יבוא  ועכשיו ככה אתה מבין בודק ותו, בוחן אותו, זה הכול משחקים של פוליטיקאים אז אתה לא צריך לצפות ליותר מידי. אין פה שום אדם אמיתי. אין שום בן אדם אמיתי זה הכול פלסטלינות.

שואל: אנחנו לדעתך צריכים לתמוך בכורדים

הרב: בכורדים? אם אתה הייתה רוצה שתהיה לך מדינה, למרות שלא רצו אותך מסביב, אז מן הסתם אתה צריך לרצות ולהזדהות עם כאלה שרוצים גם כן את החופש שלהם..

שואל: אולי זה ציניות, אתה יודע המניה של הכורדים הצ'ולן, איך קוראים לו, שהוא כלוא שמה.. הסיפור שאנחנו  עזרנו לטורקים ל...

הרב: נכון, זה ישראל, ככה זה ישראל. סחר מכר. מתי שרוצים ככה, מה עשו עם כל צד''ל? נלחמו בשבילך, מסרו את הגופות שלהם בשבילך, ברגע אחת החליטו להגיד להם ביי לא מכיר בכם, עשו טובה שהכניסו כמה לפה בתנאים מחפירים ולכן חלק  חזרו למה והפכו להיות סורים נגד ישראל ובניהם  זה שנרצח לא מזמן על ידי כוחות ישראל. הכול חביבי צריך להביא, זה לא מדינה שחיה על אמת, על הגינות. 

שואל: אבל אתה צריך לשרוד פה בין כל אלא שרוצים ל..

הרב: אז אפשר להיות אמיתי גם. אפשר להיות אמיתי אתה יודע מה, העולם יודע להעריך אנשים אמיתים, אדם  יודעים שיש לו מילה, מפחדים ממנו פחד מוות כי אם הוא הוציא את המילה יודעים שזה יתקיים. תראה את האיראנים, אנחנו נגיב, אנחנו נקום, בסוף היום הם הודיעו, נקמנו כבר הכול סגור, איפה נקמתם?  החליטו נקמנו, הבנת? זהו

שואל: בסדר, הם לא אמרו את המילה האחרונה

הרב:אמרו אמרו. בינתיים להיום, כל יום זה משתנה, אבל להיום זה נכון להיום

שואל: תגיד לי עוד משהו, הרוסים בסוריה האינטרס שלהם שהאיראנים ידחקו משם או האינטרס שלהם שיישארו?

הרב: הם אל רוצים שהם יהיו שם כי האיראנים רוצים לינוק את כל מה שהם השקיעו הם  רוצים לקחת משמה את כל מה המשאבים..

שואל: הסורים מבסוטים, הרוסים מבסוטים מזה שאנחנו נותנים להם כל פעם משהו בקטנה

הרב: בשביל זה הם שותקים, בשביל זה הם נותנים לנו את האפשרות

שואל: לא, אני יגיד לך, למה הם לא הוא מבסוטים  מזה שטרמפ יוצא מההסכם הגרעין, מכיוון שהם תכננו מהכסף הגדול שישתחרר  לאיראנים ימ''ש הם יפעילו את כל האטום והם קונים הרי נשק מהרוסים, ברגע שהוא סגר להם את הברזים

הרב: נכון, נכון

שואל: זה הרוסים יאכלו אותה קצת.

הרב: לא רק זה, גם הרוסים יהיו בסנקציות עצמם, כי מי שיעזור לאיראנים הוא  מסומצץ.

שואל: מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים

הרב: כן, אתה רואה, ישתבח הבורא

 

שואל: טוב, עוד משהו אחד, באמת משהו שסוגיה שהעסיקה את כל המדינה הזאת. שמעתי את הפרשנות שלך ואני רוצה לשמוע אותה עכשיו ממקור ראשון, על הפרשה ל ליאור עזריה.

רוב האנשים מחזיקים ממנו גיבור, הרחוב גיבור גיבור, אני  חושב ששמה לא הייתה שום גבורה, הייתה שמה טיפשות גדולה, בן אדם שמוקף במפקדים שלו הולך ויורה ואחר כך מסתבך בדברים, היה מודה עשיתי טעות ויאללה היה כבר מזמן בבית סחב אתה המדינה למיליונים של הוצאות של משפטים, הסתבך בגרסאות שקריות בלי סוף  ולא הייתה שום גבורה, ראו את זה בסרטון, בן אדם אחרי שהוא שוכב לקח זווית הוריד את  הכובע, ירה לו בראש

עכשיו זה לא בלהט הקרב, יש לך  מפקד משמאל מפקד מימין, אתה הולך ויורה לעיני מצלמות, ואחר כך אתה מתסבך עזוב, המפקדים לידו, זה לא שאתה לבד בשדה הקרב, תקשיב, אבל הייה משפט, עזוב זה לא... מה?ה

-הערות מהקהל-

מה, אז מי קובע.. לא משנה אבל המפקד לידך..

הרב: איציק

שואל: שמעתי שהכבשה שלך...עזוב, תקשיב זה, זה ...

הרב: איציק, איציק,

שואל: .. זה .. נקודות לצבא.. ואנחנו לא רוצים להיות כמו .. וכל אלא שמתלהבים ברשתות החברתיות, תאמין לי ש.הם לא שרתו בצבא בכלל, הם לא יודעים מה זה שטח ב...

הרב: איציק, איציק? איציק....

שואל: במציאות מורכבת כזאת, לכן לקח הרבה זמן ובסוף יצא האמת..

-הערה מהקהל-

שואל: לא, רק הגרסה שיפחדו אחרים בגלל שלקחו חיל שירה והם יברחו, השוואתם לאיזה מקרה שלא הייה לה קשר למציאות.

הרב: איציק, איציק רוצה תשובה?

הכלל היהודי זה הבא להורגך השקם להורגו אתה לא צריך לחכות שהוא ישכב, לא צריך שהוא יעמוד, לא אכפת לנו בכלל, עצם זה שהוא בא להרוג, תהרוג אותו ראשון.

שואל: זאת אומרת  הוראות פתיחה באש לא שייכות פה..

הרב: ישר.

שואל: אז אתה תהיה, בא תהיה הרמטכ''ל אולי..

שואל: אפשר לדבר? אתה רוצה שאני יענה. אתה רוצה שאני יענה?

 הכח שלהם  זה שהם יודעים שאם הם יפצעו אתה תשמור עליהם הם יגיעו לשמה, יקבלו עשרת אלפים דולר על השהייה שלהם וכמה שהם חיסלו יותר יהודים הם יקבלו יותר משכורת והמשפחה שלהן, והם יממנו אותם כל הזמן ומיליארדים אנחנו משלמים להם בשביל שהם יוכלו להמשיך לצאת אחר כך לחילופי  שבויים

שואל: בסדר זה.. הסיפור

הרב" תן לי לדבר, תן לי לדבר..

שואל: מדבר על המקרה הספציפי הזה..

הרב: ספציפי אני מדבר, ספציפי זה ברגע שהוא בא, הוא בא על דעת להרוג וגם להרג.

שואל: אין ויכוח.

הרב: תן לי לדבר.. הוא בא להרוג ולהרג.  אבל היום הם באים רק להרוג ולא לההרג, למה, הם יודעים שאתה אסור לך להרוג אותות אז הוא אומר איזה סבבה רק אני יכול להרוג ואני לא יכול לההרג. אני יכול להרוג ולקבל משכורת, אז למה שאני לא ילך להרג אותם. אני ילך להרוג אותם ושלום. עכשיו מה קרה לדוגמא, הנה פתאום ישראל משנה, ונהיים  כולם יותר גרוע מליאור עזריה, היום מצאו איך קוראים לו שמה מטען, בתוך הקאטר ופיצצו אותו ופעולת תגמול של ישראל טנק יורה על עמדת  תצפית והורג שלושה  מהחמאסניקים, מה הם עשו? הם רק תצפתו...

שואל: מה אתה משווה?

הרב: רגע, תן לדבר. מה אתה מוריד אנשים עד עכשיו ירית בבקתות, במחסנים ריקים, פתאום שינו פאזה, הורגים ממש אנשים חיים בתצפית.

 שואל: מה, אבל זה סיכול ממוקם לא היה, הוא היה ש..

הרב: תגיד אתה שומע מה  מדברים? אני אומר לך אנשים יושבים בתצפית שמה, הם לא מכונים עליך נשק.

שואל: אבל הם יושבים שם במקום שאוספים מידע עליך וזה...

הרב: מה, מה אבל הבן אדם בא להרוג אותו אומר לו לא להרוג אותו, הוא בא להרווווג ואתה אומר לא להרוג, ההוא רק אוסף מידע, אתה אומר כן להרוג, אז אם אוסף מידע להרוג, הבא להרוג כל שכן.

שואל: כן, אבל תקשיב...

הרב: איציייייייק

שואל: הגיבורים הגדולים, יורים בגופות.. אני  מקווה, אני מבטיח לך, תקשיב, קודם כל יש הוראות פתיחה באש, ויש ברוך ה' גם משמעת, הבן אדם הייה טיפש כי הוא שיקר.

הרב: גם המ''פ שיקר.

שואל: סליחה הוא...

הרב: גם המ''פ שיקר

שואל: זה בסדר, זה לא מוריד מהשקר  שלו..

הרב: זה לא מוריד מהשקר של אף אחד..

שואל: עשו עליו סיבוב כל הפוליטיקאים עשו עליו בסיבוב,  כל המדינה  נכנסה ל סחרור, ובסוף יש הוראות פתיחה באש שאומרות מתי מותר לירות, אתה עם כל הכבוד לא יכול להיות רמטכ''ל ולא יכול לקבוע את הפקודה באש, ולא  כל אלא שפה שאנשים שאתה רואה אותם ברשתות החברתיות כולם ''להרוג להרוג'' וכולם, הם לא שרתו בצבא בכלל לא יודעים מה זה, לא שרתו, כולם קופים, אני חום לך אף אחד מה ם לא הייה בצבא.

הרב: אני שואל אותך שאלה, הרמטכ''ל איזנקוט נתן הוראה להרוג את כל מי שמנסה לעבור את הגדר. איזה סכנה יש, זה יותר גרוע  מהמחבל?

שואל: קודם כל הוא רמטכ''ל הוא יכול לשנות את הפקודות..

הרב: אין בעיה, אני שואאאאל

שואל: מה?, זה לא אותה היגיון,

הרב: אני שואאאאל..

שואל: אתה עושה מניפולציות..

הרב: אתה בחור נבון, אתה ציוני מתקדם, תקשיב.. אנשים נמצאים בגדר..

שואל: ואתה טאליבן מתקדם מה?

הרב: ואתה עם צלפים מוריד אותם אחד אחד, מה הם עשו סה''כ קורעים גדר, אבל  זה בא  פה להרוג אותך, כבר בא לידך מטר.

שואל: אבל בן אדם שוכב כבר עזוב..נו

הרב:מה יותר, הם שוכבים כבר.

שואל: אז מה אתה אומר

הרב: אז מה אתה עושה? אז אתה יורה בהם, למה אתה יורה?

שואל2: למה לא שפטו אותו על רצח למה הריגה? רצח לפי מה שאתה אומר, אם זה לא רצח, זה הריגה יכול להיות שהייה פה..

שואל: תקשיב, הבן אדם שפטו אותו

שואל2: עזוב עכשיו שפטו. פסק דין, אם שפטו אותו, אם זה הריגה זה רצח היה צריך להיות נכון? הוא לא זז שמה..

שואל: עזוב, אם הוא היה הולך ומודה, הסתבך עזוב..

שואל2: זה צריך להיות רצח.

שואל: אין פה,  חכמה אין פה..

הרב: איציק, איציק

שואל: אין פה שום חכמה

הרב: תשאיר את זה לאיזנקוט, עזוב, בא אני ואתה נמשיך.

שואל: עזוב, לקחתי כבר את הזמן שידור של כולם אז תעביר ..

הרב: תהיה בריא איציק, תודה רבה, תודה רבה.

 

כן,ש אלה אחרונה שמה לבחור בסוף בסוף. בחור בסוף.

שואל: כבוד הרב

הרב: כן יעמוד כבודו

שואל: מתי כל האמת על ארגון הדרדרות יצא לאור בשביל  להעיר את כל ישראל

הרב: תראה עכשיו יש אחד המרצים שלהם, קוראים לו אבי עידן, שלחו עכשיו תסתכל בהדרדרות יש שמה אותו, זה בן אדם שחזר בתשובה דרכי והוא דיבר בתיאטרון הקאמרי עם גילה דורפמן שהיה הסרט ''הרסת לי את החיים''. ועכשיו הוא שולחים בכל הקבוצות שהוא לבוש בבגדים של הבונים החופשיים והוא קורא לאנשים לבוא אליו ל'בונים החופשיים' להיות חברים בבונים החופשיים. זה  כת ששותים דם של בני אדם  של חתולים. זה הם סוגדים לשטן, ז העבודה זרה ממש, והבן אדם הזה בתפקיד מטעם ש''ס במועצת אלעד והוא  בהדרדרות והיום הוא עם גדים כאלה אתה מבין, שהוא הולך עם הסמל שלהם והכול וקורא לכולם לבוא לבונים החופשיים. אתה מאמין דבר כזה? והם לא מורידים אותו. הנה אני יקריא לך מה שכתוב תכף תראה לא יואמן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר.

הנה,  אבי עידן בפוסט שלו: סיימנו עכשיו מפגש  בלשכה שלי של הבונים החופשיים וקיבלנו החלטה לפתוח את השורות ולקבל אחים חדשים.. זה מרגש. אם יש מכם מישהו שרואה את עצמו מועמד והנושא מרתק ומסקרן אותו ומעוניין להצטרף להילה החזקה בעולם שמונה מיליוני אחים בכל רחבי העולם שיפנה אלי בפרטי. תצלם בקשה את התמונה פה.

איפה רואים? אבל תפתח שיראו גם את הכתוב,שהוא כותב 'אלי בפרטי' תפתח. הנה, זה מה שהוא כותב, לא יאומן כי יסופר. אתה מבין, זה החבר'ה הוא היה קאוצ'ר כמו שפנגר  קאוצ'ר. הכול זה בא מהמזרח, בא מהכתות שהיו בחוץ לארץ עובדי עבודה זרה והאנשים האלה נטמעים בתוך הקהל ומחרבשים  להם את השכל, ובסוף זה כסף, רק כסף מחפשים וזה מה שהתוצאה.

 

שואל2: מה אתה אומר על שומרי שמיטה  ועל כל הדברים האלה?

הרב: חברה טובים, תשאיר אותם להרצאה הבאה.

 

כן אני מודה לכם.  כל מי שרוצה בעזרת ה' ספרים ציציות כיסוי ראש, בכבוד.

 

''רבי חנניה בן עקשיה אומר רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר''

  1. מולוקנדוב פנחס
    מאי 28, 2018
    בס"ד אחד הדברים שמראה אמיתות התורה זה לא תאמינו זה פירוט התורה את קורבנות הנשיאים למרות שכל נשיא ונשיא הביא אותו הדבר כמו חברו. אי אפשר להבין דבר נשגב זה איך התורה מפרטת דבר כביכול לא חשוב כביכול. מה? לפרט דבר שולי זה כביכול. זה לבד מראה את אמיתות התורה שניתנה על ידי בורא עולם

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט