פרשת וישב

יום ו' - הפיקח שניצח את הדובה
יום ה' - השוחד של האחים הקדושים
יום ד' - הקב"ה מחייך לצדיקים בעת עונשם
יום ג' - חטא ראשוני מנטיעה
יום ב' - מידה כנגד מידה
יום א' - חידושים לפרשת וישב