יום ד' - האתרוג - תיקון חטא האדם הראשון
יום ג' - חידושים על סוכות
יום ב' - חומר דברי סופרים
יום א' - משה איש האלהים