יום ה' - להתעסק ברוחניות כל הזמן!
יום ד' - ממי מקבלים עול מלכות שמים?
יום ג' - לדעת להשתמש במידות
יום ב' - הסתגלות
יום א' - תלמיד חכם צריך להיות עניו ושפל רוח